ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL**

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL**"

Transkript

1 C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (3) ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** ÖZ Amaç: Araştırma, erkeklerin aile planlamasına (AP) ilişkin görüş ve davranışlarının saptanması amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Örneklem, Ankara ili Eryaman 1. Etap Bölgesinde çalışan 109 kişiden oluşmuştur. Veriler anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayarda ortamında, Pearson Chi-Square, Fisher s Exact testleri ve yüzdelik kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada, erkeklerin çoğunun genç, lise ve üzeri eğitimli, hemen hemen yarısının çocuksuz veya tek çocuğa sahip olduğu belirlenmiştir. Erkeklerin çoğu AP nin gerekliliğine inanmaktadır ve % 36.7 si bir AP yöntemi kullanmaktadır. Kullanılan yöntemler içerisinde ilk sırada kondom ve ikinci sırada erkeklerin eşlerinin kullandıkları RİA bulunmaktadır. Medeni durum ve yaş erkeklerin AP yöntemi kullanma durumunu etkilemekte olup, bekar ve yaş grubunda bulunan erkeklerin yöntem kullanım yüzdesi diğerlerine göre daha düşüktür. Erkeklerin %57.8 inin AP hakkında bilgi aldığı, bilgi almayan erkeklerin %65 inin bilgi almak istedikleri, bilgi almak istedikleri sağlık personeli sıralamasında birinci sırada hekim olduğu belirlenmiştir. Sonuç: AP konusunda bilgi sahibi olmanın yöntem kullanımı ve kullanılan yöntem çeşidini etkilemediği saptanmıştır. ABSTRACT Determination of Men s Views and Behaviours About Family Planning Aim: This descriptive research was conducted to determine opinion and behaviour of men about family planning. Method: The sample was consisted of 109 men who live at Eryaman 1 in Ankara. Data were collected by using a questionnaire. Data analysis was done in software by using Chi-Square, Fisher s exact tests and persantage estimation. Results: It was determined that majority of men were young and graduated from high school and higher. Approximately half of them had one child or not. Also most of the men stated that they believe family planning (FP) % of men had used FP methods. Condom was first and IUD was second methods which were using commonly in research group. There was statistically significant relation between age, marital status and using FP method, but the relation between kind of FP and knowledge about FP was not significant statistically. The ratio of using family planning was low among men who were single or were in age group According to results it was suggested that planned FP education for men should be include single men and adolescents. Key Words: Reproductive healt, family planning, men Anahtar Sözcükler: Üreme sağlığı, aile planlaması, erkekler GİRİŞ Aşırı doğurganlık, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olarak insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre dünyada her yıl istenmeyen 20 milyon gebelik güvenli olmayan düşüklerle sonuçlanmakta ve bunlara bağlı olarak 80 bin kadın ölmekte, yüz binlerce kadında ise bunlara bağlı komplikasyon ve sakatlık gelişmektedir (Biliker 2001). Akın ın belirttiğine göre (2001), 1994 yılında Kahire de yapılan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı nda (ICPD), kalkınmanın temel ve vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu vurgulanmış ve nüfus politikalarının temelinde, bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefinin yer alması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için nüfus, çevre, kaynaklar ve kalkınma arasında karşılıklı ilişki olduğunun bilincinde olunması gerektiği vurgulanarak üreme sağlığı kavramı gündeme gelmiştir. * Tıp. Tek., Gümüşhane sağlık Müdürlüğü, Gümüşhane ** Öğr. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara 29

2 Depe, Erenel Üreme Sağlığı; üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olması olarak tanımlanmaktadır. Üreme sağlığı kapsamında kadın ve erkeği içine alacak şekilde insanların, tatmin edici ve güvenli bir cinsel yaşamlarının olması gerektiği belirtilmekte ve üreme haklarından söz edilmektedir. Bu kapsamda çiftlerin ve bireylerin çocuklarının sayısına ve doğum aralıklarına aralığına özgürce ve sorumlu olarak karar vermeleri için gerekli bilgiye sahip olmalarının önemi vurgulanmış ve üreme haklarının insan hakları kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmektedir. Konferansta ayrıca aile planlaması (AP) hizmetlerinde karşılanamayan gereksinimi azaltmak amacıyla, kadın ve erkeğin üreme konusunda bilgilendirilmiş bir şekilde yetki sahibi olabilmeleri ve doğurganlıklarını düzenleyebilme haklarının olduğu ifade edilerek AP hizmetlerine erkeklerin katılımının artırılması yer almıştır (Özvarış 1997, Akın 2001). Konferansta da belirtildiği gibi AP hizmetlerinde başarıya ulaşabilmek için hizmet sunumunda erkeklerin de hedef grup içinde yer almasının sağlanması gerekmektedir. Erkeklerin AP konusunda olumlu yaklaşım içinde ve kadının yanında bulunması kadınların AP hizmetlerine ulaşabilmelerini ve kullanabilmelerini kolaylaştıracak, bunun sonucunda hizmetlerde kullanılabilirlik ve devamlılık sağlanacaktır. Buna karşın, geleneksel olarak birçok ülkede AP hizmetleri kadına yönelik bir hizmet olarak algılanmakta ve sunulmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde erkeklerin büyük bir bölümü AP sorumluluğunun çiftlerin paylaşımında olduğunu kabul etmekle birlikte, gebelikten korunma yöntemlerini kadınların kullanması gerektiğine inanmaktadırlar (Özcebe ve Akın 2003, BM 1994). Ülkemizdeki aile yapısı, AP yöntemi kullanılması ve hizmetin yaygınlaştırılmasını engelleyen, güçlü kültürel öğeler içermektedir. Aynı zamanda aile içi ilişkilerdeki otoriter ve ataerkil yapı bütün konularda olduğu gibi AP yöntemi kullanma konusunda da erkeğin onayının alınmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalarda kadınların AP yöntemi kullanmasını; kadının ve eşinin eğitim durumu, sahip olunan çocuk sayısı, aile yapısı, erkeklerin AP ye bakış açısı gibi birçok faktörün etkilediği saptanmıştır (Uskun ve arkadaşları 2001, TNSA 2003, Türkistanlı ve ark. 2003, Kitiş ve ark.2004). Ayrıca Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2003) sonuçlarına göre, kadınların eşlerinin AP kullanımını onaylaması durumunda modern kontraseptif yöntem kullanma oranında artış olduğu belirlenmiştir. Buna karşın ülkemizde erkeklerin AP kullanma durumları ve AP ye ilişkin görüşlerini belirten yeterli araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle araştırma, erkeklerin AP yöntemi kullanma durumu ve AP hakkındaki görüşlerini saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. YÖNTEM Erkeklerin, ideal aile büyüklüğü, ideal doğum aralığı, AP yöntemi kullanma gibi konulardaki bilgi ve tutumlarının kadınların AP yöntemi kullanmasını etkileyen faktörler arasında yer aldığı, bu nedenle AP hizmetlerinde istenilen başarıya ulaşabilmek için erkeklerin katılımının artırılması gerektiği belirtilmektedir (Akın 2001, Özvarış 2001, Özcebe 2003, TNSA 2003 ). Buna karşın ülkemizde erkeklerin AP ye ilişkin görüş ve davranışlarını belirten yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle araştırma, erkeklerin AP ye ilişkin görüş ve davranışlarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara Eryaman 1. Etap bölgesinde bulunan 82 işyerinde çalışan toplam 119 erkek oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmamış, evrenin tamamı örneklem kapsamına alınmıştır. Ancak araştırmanın uygulaması sırasında 10 kişi araştırmaya katılmayı kabul etmediği için örneklem, araştırmaya katılmayı kabul eden 109 kişiden oluşmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan anket formu aracılığıyla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Anket formunun kullanılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini ölçmek için uygulama öncesi Eryaman 2. Etap bölgesinde çalışan 10 kişiye ön uygulama yapılmış ve sonuçlar doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak anket formuna son şekli verilmiştir. Anket formu; 8 adet tanımlayıcı (yaş,eğitim durumu, medeni durum, çalışma durumu vb.) ve 21 adet AP ye ilişkin görüş ve davranışları kapsayan ( AP konusunda bilgi alma, bilgi kaynağı, bilgi almak isteme durumu, AP ye inanma, AP yöntemi kullanma, kullanılan yöntemden memnun olma, kullanılan yönteme kimin karar verdiği, kullanılan yöntem, kullanılan yöntemden memnun olma durumu, memnun olmama nedeni vb. ) toplam 29 sorudan oluşmuştur. 30

3 C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (3) Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS 11.0 programına kaydedilerek gerekli analizler yapılmıştır. Verilerin analizinde; yüzdelik, Pearson Chi- Square ( χ² ) ve Fisher s Exact testleri uygulanmıştır. Tüm testlerde p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. BULGULAR Araştırmada yer alan erkeklerin % 31.2 i 28-37, % 28.4 ü, yaş grubunda, % 35.8 i lise, % 24.8 i üniversite mezunu ve % 74.3 ü evlidir. Erkeklerin % 49.6 sı iki ve daha fazla sayıda çocuğa sahiptir. Sosyal güvence durumuna bakıldığında, Bağ- Kur (%32) ve SSK lı(%32) olanların eşit düzeyde olduğu, % 20.3 ünün ise sosyal güvencesinin olmadığı görülmektedir. Erkeklerin % 40.4 ü işveren konumunda çalışmaktadır (Tablo 3). Tablo 1. Erkeklerin Aile Planlamasının Gerekliliğine İnanma, Bilgi Alma, Bilgi Kaynakları ve Bilgi Almak İstedikleri Sağlık Personelinin Dağılımı AP nın Gerekliliğine İnanma (n:109) n % İnanan İnanmayan Bilgi Alma (n:109) Alan Almayan Bilgi Kaynağı (n:63) Gazete, Kitap, Dergi. Doktor Radyo-TV Arkadaş Ebe Hemşire Bilgi Almayanların Bilgi İsteme Durumu (n:46) İsteyen İstemeyen Bilgi Almak İstedikleri Sağlık Personeli(n:30) Doktor Sağlık Memuru Hemşire TOPLAM Tablo 1 de erkeklerin aile planlamasının gerekliliğine inanma, bu konuda bilgi alma, bilgi kaynağı ve bilgi almak istedikleri sağlık personelinin dağılımı görülmektedir. Tablo incelendiğinde, erkeklerin % 95.4 ü AP nin gerekliliğine inandığını ifade ettikleri görülmektedir. AP ye inanmayanların (5 kişi) inanmama nedenleri araştırıldığında; 3 kişinin dini açıdan sakıncalı olduğunu düşündüğü, bir kişinin koruyucu olduğuna inanmadığı, bir kişinin ise çok sayıda çocuk sahibi olmak istediği için aile planlamasına inanmadığı saptanmıştır. AP hakkında bilgi alma durumuna bakıldığında, erkeklerin % 57.8 i bilgi aldığını iletmiştir. Bilgi alanların bilgi kaynakları incelendiğinde; ilk sırada % 38 ile gazete, kitap, dergi gibi yazılı görsel yayınların yer aldığı ve bunu %35 ile doktorların izlediği belirlenmiştir.. Bilgi almayanların bilgi almayı isteyip istemedikleri sorulduğunda; %65.2 sinin bilgi almak istediği ve bilgi kaynağı olarak; % 76.6 sı doktor, %20 si sağlık memuru ve %3.4 ü hemşireyi tercih ettiklerini belirtmiştir. Tablo 2 de erkeklerin AP ye yönelik görüş ve uygulamaları ile ilgili bazı değişkenlerin dağılımı bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde, erkeklerin % 36.7 si eşi ile birlikte herhangi bir AP yöntemi kullandıklarını belirtirken, % 63.3 ünün yöntem kullanmadığı dikkati çekmektedir. Erkeklerin yöntem kullanmama nedenlerine bakıldığında; %69.6 sının çocuk sahibi olmayı istemesi, % 13 ünün eşinin menopozda olması, %5.8 inin cinsel yönden aktif olmaması nedeniyle yöntem kullanmadığı belirlenmiştir. Yöntem kullanan erkeklerin kullandıkları yöntemlerin dağılımına bakıldığında; erkeklerin %55 i kondom, % 20 si eşinin RİA, %12.5 i ise eşinin oral kontraseptif kullandığını ifade etmişlerdir. Yöntem kullanan erkeklerin kullandıkları yöntemi tercih etme nedenlerine bakıldığında; % 40 ının kullanım kolaylığı, % 27.5 inin sağlık personeli önerisi ile kullandıkları yöntemi tercih ettikleri bulunmuştur. Erkeklerin % 42.5 inin kullandığı yönteme eşi ile birlikte karar vermesi dikkati çeken diğer 31

4 Depe, Erenel bir bulgudur. Erkeklerin kullandıkları yöntemden memnun olma durumuna bakıldığında; % 97.5 inin memnun olduğu görülmektedir. Memnun olma nedenleri arasında sırasıyla; % 37.5 ile kullanım kolaylığı, % 32.5 ile yan etkisinin olmaması, % 20 ile etkili bir yöntem olması yer almaktadır. Tablo 2. Erkeklerin Aile Planlamasına İlişkin Görüş ve Uygulamaların Dağılımı Yöntem Kullanma Durumu (n=109) Kullanan Kullanmayan Yöntem Kullanmama Nedeni (n=69) Çocuk sahibi olmayı İstemek Eşin Menapozda Olması Eşin Yanında Olmaması Eşim Hamile Olması Cinsel Yönden Aktif Değil Kullanılan Yöntem(n=40) Kondom RİA Oral Kontraseptif Diğer* Kullanılan Yöntemi Seçme Nedeni (n=40) Kullanım Kolaylığı Sağlık Personelinin Önerisi Temiz olması Ekonomik olması Dini Açıdan Uygun Olması Kullanılan Yönteme Kimin Karar Verdiği (n=40) S % Eşi İle Birlikte Tek Başına Kendisi Sağlık Personeli. Tek Başına Eşi Memnun Olma(n=40) Memnun Memnun değil Memnun Olma Nedeni (n=39) Kullanım Kolaylığı Yan Etkisinin Olmaması Etkili Bir Yöntem Olması Ekonomik Olması Tablo 3 de erkeklerin bazı sosyo-demoğrafik özelliklerine göre aile planlaması yöntemi kullanma durumunun dağılımı bulunmaktadır. Erkeklerin yaşlarına göre AP yöntem kullanma durumlarına bakıldığında; yaş grubunda bulunan erkeklerin % 40.2sinin, 48 yaş ve üzerinde bulunanların da %23.2 sinin her hangi bir AP yöntemi kullanmadığı görülmektedir. Yöntem kullanan erkeklere bakıldığında yaş grubunda bulunan erkeklerin %50.0 ının yöntem kullandığı, buna karşın yaş grubunda olanların ise %7.5 inin yöntem kullandığı görülmektedir. Yapılan istatistiksel analizde yaş ile AP yöntemi kullanma durumu arasında istatistiksel olarak önemli fark olduğu, yaş grubunda olan erkeklerin yöntem kullananlar arasında son sırada olduğu saptanmıştır (p<0.05). Erkeklerin çocuk sahibi olmalarına göre yöntem kullanma durumlarının dağılımı incelendiğinde, yöntem kullananların % 52.5 inin 1-2 çocuğu olduğu, % 22.5 inin henüz çocuk sahibi olmadığı belirlenmiştir. Yöntem kullanmayanlara bakıldığında, % 43.5 inin çocuk sahibi olmadığı, % 27.5 inin ise 2 çocuğu olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel analizde çocuk sayısına göre AP yöntemi kullanma bakımından gruplar arası fark istatistiksel olarak önemsiz( p>0.05) bulunmuştur. Öğrenim durumuna göre yöntem kullanma durumu incelendiğinde, yöntem kullanan erkeklerin %35 inin öğrenim durumunun lise, % 32.5inin üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. Yöntem kullanmayanlara bakıldığında, % 36.3 ünün lise, % 43.4 ünün (21.7 şerlik) ilk ve orta okul mezunu olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede öğrenim durumuna göre AP yöntemi kullanma bakımından gruplar arası fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Erkeklerin medeni durumlarına göre AP yöntemi kullanma durumunun dağılımı araştırıldığında, yöntem kullanan erkeklerin % 87.5 inin, kullanmayanların ise % 66.7 sinin evli olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel analizde medeni durum ile AP yöntemi kullanma durumu arasında istatistiksel olarak önemli fark saptanmıştır (p<0.05). Yöntem kullanan erkeklerin % 82.5 i sosyal güvenceye sahip olduğu, %2.5 inin yeşil kartlı olduğu görülürken, yöntem kullanmayanların % 75.3 ünün sosyal güvenceye sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizde sosyal güvence ile aile planlaması yöntemi kullanma durumu arasında fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur ( p>0.05). 32

5 C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (3) Tablo 3. Erkeklerin Bazı Sosyo-Demoğrafik Özelliklerine Göre AP Yöntemi Kullanma Durumları (% Sütun) Sosyo-Demografik Özellikler Yaş Grubu ve üzeri Öğrenim Durumu İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Medeni Durum Evli Bekar Çocuk sayısı Çocuğu Yok 1 Çocuk 2 Çocuk 3 Çocuk 4 ve Üzeri AP YÖNTEMİ Kullanan Kullanmayan n % n % TOPLAM n % Sosyal Güvence Yok Bağ-Kur SSK Emekli San Yeşil Kart TOPLAM ,0 TEST χ²= p=0.000 χ²= p=0.502 χ²=5.757 p=0.016 χ²=5.272 p=0.260 χ²=7.997 p=0.092 Çalışmamızda tablo olarak gösterilmeyen ancak araştırmamızda saptanan diğer bir bulgu da, erkeklerin AP konusunda bilgi alma durumlarının yöntem kullanımına etkisidir. Bilgi alan erkeklerin % 46 sının, bilgi almayan erkeklerin ise % 23.9 unun herhangi bir AP yöntemini kullandığı saptanmıştır. AP konusunda bilgi alanların almayanlara göre daha fazlasının yöntem kullandığı saptanmış olmakla birlikte yapılan istatistiksel analizde gruplar arası fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). AP konusunda bilgi alma durumuna göre kullanılan AP yöntemlerinin dağılımına bakıldığında ise, bilgi alan erkeklerin % 61.2 sinin kondom, %13.8 inin eşinin RİA, % 6.9 unun eşinin OK kullandığı belirlenirken, bilgi almayan erkeklerin kendileri veya eşlerinin daha az (%36.4) oranda kondom ve RİA kullandıkları belirlenmiştir. Bilgi alma durumuna göre kullanılan yöntem çeşidi bakımından gruplar arası fark önemsiz bulunmuştur ( p>0.05). TARTIŞMA Nüfus ve Kalkınma Konferansında (ICPD), AP hizmetlerinin üreme sağlığı kapsamında yer aldığı, kullanılabilirliğinin artırılması için erkeklerin hedef gruplar içerisinde olması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca erkeklerin AP sorumluluklarının farkına varmaları için eğitim ve danışmanlık gereksinimlerinin karşılanmasının öncelikli konular arasında olması gerektiği vurgulanmıştır (Akın 2001, Özvarış 2001). Araştırmamız sonucunda, erkeklerin tamamına yakınının AP ye inandığı, yarıdan fazlasının AP konusunda bilgi aldığı ve bilgi kaynağı olarak yazılı görsel yayınları ve doktoru ilk iki sırada ifade ettiği belirlenmiştir. Ayrıca erkeklerin 2/3 ünün AP konusunda bilgi almak istedikleri, bilgi almak istedikleri sağlık personelinin sırasıyla; doktor, sağlık memuru ve hemşire olduğu belirtilmiştir (Tablo 1). Yapılan çalışmalarda erkeklerin AP konusunda bilgi alma durumları ve bilgi kaynakları ile 33

6 Depe, Erenel ilgili farklı sonuçlar elde edilmiştir. Taşcı nın çalışmasında sağlık memurluğu öğrencilerinin (2005), %63.3 ünün AP konusunda bilgi aldığı ve bilgi kaynağının okulda alınan dersler olduğu saptanmıştır. Bu sonuç çalışmanın sağlıkla ilgili bir okulda yapılmış olması bakımından beklendik bir durum olarak ifade edilebilir. Altıntaş ve arkadaşlarının çalışmasında (2005), erkeklerin %44.2 sinin AP konusunda bilgi aldıkları ve bilgi kaynağı olarak sağlık personelinin ilk sırada yer aldığı, bu sıralamanın kitaplar, arkadaşlar ve TV olarak devam ettiği belirlenmiştir. Kitiş ve arkadaşlarının çalışmasında (2004) ise, erkelerin %86.6 sının aile planlaması konusunda bilgi sahibi oldukları ve bilgi kaynaklarının Altıntaş ve arkadaşlarının çalışmasında olduğu gibi sağlık personeli, kitap ve broşür şeklinde sıralandığı belirlenmiştir. Görüldüğü gibi çalışmamız sonucu bilgi kaynakları yönünden benzer olmakla birlikte kaynakların sıralaması farklılık göstermektedir. Eğitim düzeyinin yüksek olması bireylerin yazılı materyallere ulaşma ve kullanma olanağını etkileyen faktörlerden birisi olarak düşünülebilir. Bizim çalışmamızda erkeklerin bilgi kaynağı olarak birinci sırada yazılı basın araçlarını tercih etmesinin nedeni, çalışmamızda yer alan erkeklerin yarısından fazlasının (% 60.6 sının) diğer çalışmaların aksine lise ve üzeri eğitimli olması olarak açıklanabilir. Araştırmamızda erkeklerin yarısından fazlası daha önce AP konusunda bilgi aldıklarını ifade etmiş olmakla birlikte bilgi almayanların yaklaşık 2/3 ünden fazlası AP konusunda bilgi almak istediklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç bize erkeklerin AP konusundaki bilgilerini yeterli hissetmediklerini düşündürebilir. Bilgi kaynağı olarak ilk iki sırada doktor ve sağlık memurun olması bize erkeklerin üreme ilgili konuları daha çok kendi cinsiyetinden olan sağlık personelinden bilgi alma eğiliminde olduklarını düşündürebilir. Aile planlaması hizmetlerinde istenilen başarıya ulaşabilmek için erkeklerin AP konusunda sorumluluk almaları önemlidir. AP hizmetlerinde başarı ve memnuniyeti artıran faktörler arasında (Akın 2001, Özvarış 2001, Özcebe 2003); sorumluluğun eşler arasında paylaşılması, kullanılan yöntemin; kolay, güvenilir, ulaşılabilir olması, sağlığı olumsuz etkileyen bir özelliğinin olmaması yer almaktadır. Araştırmamızda, erkeklerin yaklaşık 1/3 ünün AP yöntemi kullandığı, yöntem kullanmayanların 2/3 gibi önemli bir kısmının çocuk sahibi olmak amacıyla yöntem kullanmadıkları dikkat çekici bir bulgudur. Yöntem kullanan erkeklerin; yarıdan fazlasının kondom kullandığı ve hemen hemen tamamının kullandıkları yöntemden memnun oldukları belirlenmiştir. Ayrıca yöntem kullanan erkeklerin hemen hemen yarısının kullandıkları yönteme eşleri ile birlikte karar verdikleri saptanmıştır (Tablo 1). Şahin (2005) iki şehirde yaptığı çalışmada, İstanbul da yaşayan erkeklerin çoğunun kondom kullandıklarını ve çocuk sahibi olmak amacıyla yöntem kullanmayı bıraktıklarını saptamıştır. Donahoe tarafından Bangladeş te yapılan çalışmada (1996), erkeklerin en fazla tercih ettikleri yöntemin kondom olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçların yöntem kullanmama ve kullanılan yöntemler bakımından araştırmamızda elde edilen sonucu destekler nitelikte olduğundan söz edebiliriz. Erbil ve arkadaşlarının(2005) çalışmalarında, kadınların %81.4 ünün kullandıkları yönteme eşleri ile birlikte karar verdikleri, %35 inin kullandığı yöntemi güvenilir olduğu için tercih ettiği belirlenmiştir. Altıntaş ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan çalışmada evli erkek işçilerin % 84.1 inin kullandıkları AP yöntemine eşleri ile birlikte karar verdikleri belirlenmiştir. Kitiş ve arkadaşlarının (2004) yaptıkları çalışmada, erkeklerin %52.3 ünün kullandıkları yöntemi güvenilir buldukları ve %57 sinin kullandıkları yönteme eşleri ile birlikte karar verdikleri saptanmıştır. Naçar ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise (1999), erkeklerin % 61.6 sının kullanılacak AP yönteminin seçiminde eşlerin sorumluluğu paylaşması gerektiğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Çalışmamız sonucu diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, kullanılan yönteme karar veren kişi boyutunda bazı çalışmalarla benzer sonuç elde edilirken ( Kitiş ve ark. 2004), bazı çalışmalara göre daha düşük sonuç ( Erbil ve ark.2005, Altıntaş ve ark.2005) elde edilmiştir. Çalışmamızdaki farklılık diğer araştırmaların örneklem gruplarının farklılığı ile ilgili olabilir. Çalışmamızda, yaş grubunda bulunan erkeklerin yöntem kullanmayanlar arasında ilk sırada olması, yöntem kullananlar arasında yaş grubunda olanların birinci sırada, yaş grubunda olanların son sırada olması dikkat çekici bir bulgudur ( Tablo 3, p<0.05). Kitiş ve arkadaşları çalışmalarında (2004), erkeklerin yaşı ile yöntem kullanmaları arasında anlamlı ilişki bulamamışlardır. Bu sonucun erkeklerin üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde karşılanmayan gereksinimlerinin göstergesi olması bakımından önemli olduğundan söz edebiliriz. Çalışmamızda elde edilen sonuç ile Kitiş ve arkadaşlarının çalışmasının sonucunun benzerlik göstermemesini uygulama yapılan bölgelerin farklılığından ve çalışma gruplarının yaş dağılımlarının 34

7 C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (3) farklı olmasından kaynaklanabileceği şeklinde ifade edebiliriz. Yapılan araştırmalarda çocuk sahibi olmanın AP yöntemi kullanımını etkileyen faktörler arasında yer aldığı belirlenmiştir (Kitiş ve ark. 2004, TNSA 2003, Şimşek ve ark. 2003, Türkistanlı ve ark. 2003). Çalışmamızda yöntem kullanmayan erkeklerin de yarıya yakın bölümünün çocuk sahibi olmaması ve yaklaşık %15 inin bir çocuğa sahip olmaları doğal olarak çocuk sahibi olmayı istemeleri nedeniyle yöntem kullanmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Şahin(2005) yaptığı araştırmada, İstanbul da yaşayan erkeklerin yöntem bırakma nedenleri arasında birinci sırada çocuk sahibi olmanın bulunduğunu belirlemiştir. Çalışmamızın sonucu Şahin in çalışma sonucu ile benzerlik göstermektedir. Yapılan araştırmalarda erkeklerin öğrenim durumunun AP yöntemi kullanma durumlarını etkilemediği saptanmıştır (Altıntaş ve ark 2005, Kitiş ve ark.2004, Çetinkaya ve ark.1999). Bu sonuçlar araştırmamız sonucu ile benzerlik göstermektedir. Ülkemizde cinsel yönden aktif olma evlilikle paralel olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla AP yöntemi kullanımında da evlilikle birlikte artış görülmektedir. Araştırmamız da medeni durumun yöntem kullanmayı etkilediği; evli erkeklerin % 87.5 inin, bekarların ise %12.5 inin yöntem kullandığı saptanmıştır (p<0.05). Taşcı çalışmasında (2005), öğrencilerin %74.2 sinin evlendikten sonra AP yöntemi kullanmayı düşündüklerini belirtmiştir. Her iki sonuçta yöntem kullanımının evlilik öncesi cinsel yönden aktif olanlarda hem istenmeyen gebelik hem de CYBH yönünden risk altında olduklarını düşündürebilir. AP konusunda bilgi sahibi olunması yöntem kullanımını etkileyen faktörler arasında bulunmaktadır (Altıntaş ve ark 2005, Kitiş ve ark. 2004, TNSA 2003, Çetinkaya ve ark. 1999). Araştırmamızda bilgi alan erkeklerin yarısından azının, bilgi almayanların ise ¼ ünden azının yöntem kullandığı, bilgi almanın yöntem kullanmayı etkilemediği saptanmıştır (p>0.05). Ayrıca araştırmamız sonucunda, AP hakkında bilgi alma durumunun erkeklerin tercih ettikleri yöntemleri etkilemediği de belirlenmiştir. Kitiş ve arkadaşları çalışmalarında (2004), AP konusunda bilgi almanın yöntem kullanımı önemli derecede etkilediği saptanmıştır. Altıntaş ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada (2005), erkeklerin AP konusunda bilgi almaları ile CYBH dan koruyan yöntemi bilme durumları arasında istatistiksel olarak önemli ilişki bulunmuştur. Benli ve arkadaşlarının çalışmalarında (1999), planlı AP eğitimi sonrasında erkeklerde geleneksel yöntemle korunma yüzdesinin %71.3 ten %19 a gerilediğini, modern yöntemler içerisinde kondomun %32 ile en fazla tercih edilen yöntem olduğunu belirlemişlerdir. Bu sonucun tablo 3 de de görüldüğü gibi erkeklerin yarısına yakın bölümünün eğitim almamasından veya aldıkları eğitimin yetersiz olmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünebiliriz. 5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER Araştırma sonucumuza göre, erkeklerin önemli bir bölümünün AP ye inandığı ancak bilgi almadığı, bilgi alan erkeklerin, bilgi kaynağı olan birinci sırada yazılı basın yayın araçlarını kullandığı belirlenmiştir. Erkeklerin çoğunun AP konusunda bilgi almak istediği, bilgi almak istenilen sağlık personeli arasında birinci sırada doktor olduğu saptanmıştır. Erkeklerin; 2/3 ünün çocuk sahibi olmadığı veya tek çocuğu bulunduğu, hemen hemen benzer oranda olanların çocuk sahibi olmak amacıyla herhangi bir AP yöntemi kullanmadığı bulunmuştur. Kullanılan AP yöntemleri içerisinde ilk sırada kondom olduğu belirlenmiştir. Bekar olan erkeklerde yöntem kullanımının evlilere göre önemli derecede düşük olduğu saptanmıştır. Erkeklerin AP yöntemi kullanımını yaşın etkilediği, yaş grubunda bulunan erkeklerde yöntem kullanmayanların diğer yaş gruplara göre önemli derecede fazla olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur; Erkeklere yönelik üreme sağlığı ve aile planlaması eğitim ve danışmanlık birimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla; Yerel yöneticilerle işbirliği yapılarak, bölge ve mahallelerde erkeklere yönelik devamlı hizmet verecek AP eğitim ve danışmanlık birimleri kurulması, AP danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin adölesan ve bekar erkekleri de kapsayacak şekilde sunulması, Erkeklere yönelik AP danışmanlığı konusunda doktorlarla işbirliğinin artırılması, Büyük işyerlerinin sağlık birimlerinde AP danışmanlık birimleri kullanılması, Erkeklerin çoğunlukta olduğu işyerlerinde AP konusunda konferanslar düzenlenmesi önerilir. 35

8 Depe, Erenel KAYNAKLAR Akın A. (2001) Aile Planlamasından Üreme Sağlığına Geçiş. Aktüel Tıp Dergisi;6 (1): 4-8. Altıntaş H, Telatar G, Albay S, Arık D, Batıkhan H, Berkel B, Çağırıcı G,Güçlü O, 4-Gümüş E. Ankara da Bir Süt Ürünleri Fabrikasında Çalışan Erkek İşçilerin Aile Planlaması Konusundaki Bazı Bilgi, Davranış ve Görüşlerinin Saptanması: Sağlık ve Toplum, 15(4) s Benli Z, Yağçeken S, Yılman M, Ertopçu K, Özelmas (1999) Aile Planlamasında Erkeğin Yeri: I. Ulusal Aile Planlaması Kongre Kitabı. Ankara. Biliker MA (2201) Güvenli Annelik: Aktüel Tıp Dergisi, 6 (1): Çetinkaya F, Şenol V,Naçar M, Mazıcıoğlu M (1999) Erkeke Banka Çalışanların Aile planlamasına Bakış Açıları: I. Ulusal Aile Planlaması Kongre Kitabı. Ankara. Donahoe D (1996) Men and Family Planning in Bangladesh: A Review of the literatüre Final Report:The Popülation Council Asia and Near East Operations Resarch and Tecnical Asistance Project, Bangladesh. Erbil N, Kahraman AN,Top F (2005) Kadınların Kontraseptif Yöntemler Hakkındaki Bilgi ve Bilgi ve Davranışları ile Kullanımı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: 4.Uluslararası Üreme Sağlığı Kongre Kitabı. Ankara. Bayt. s 220, P-14 Kamac M, Üstün YE, Üstün Y, Zateroğlu Ş, Şahin G, Şahi HA, Yüksel A, Şengül M (2003) Van İlinde Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Aile Planlaması Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, Ankara, Bayt Yayıncılık, s 226, P- 84 Kitiş Y, Bilgili N, Karaçam Z (2004) Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Erkeklerin Aile Planlamasına İlişkin Görüşleri ve Karara Katılma Durumları: Sağlık ve Toplum, 14(1) s Özcebe H, Akın A (2003) Kadın-erkek Eşitsizliği ve Erkeklerin Üreme Sağlığına Katılımı: 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, Ankara, Bayt yayıncılık, s Özvarış ŞB (2001) Aile Planlaması: Aktüel Tıp Dergisi, 6 (1): Sayan A, Uludağ C, Şahin s, Altunışık R (2003) Erkekelerin Kontraseptif Yöntem Kullanımındaki Rolleri, Düşünceleri,Tutum Ve Davranışları 3. Uluslararası Üreme Sağlığı Kongre Kitabı. Ankara. Bayt. s 164, SB-12 Şen TA, Erbek N (2002) Afyon İlindeki Evli Kadınların Aile Planlaması Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: : Sağlık ve Toplum, 12(4) s Şimşek Z, Kurçer MA, Ersin F, Gözükara F; Kayahan M (2003) Şanlıurfa Tılfındır Sağlık Ocağı Bölgesindeki Yaş Arası Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemleri Hakkında Bilgileri ve Yöntem Kullanmalarını Etkileyen Faktörler: Sağlık ve Toplum, 13(1) s Türkistanlı EÇ, Mermer G, Yıldız F (2003) Evka-4 Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaş Evli Kadınların Kontraseptif Kullanımı ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler: Sağlık ve Toplum, 13(1) s Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2004), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri.BM Nüfus ve Kalkınma Uluslar arası Nüfus ve Kalkınma Konferansında Kabul Edilen Eylem Planı(1994), Ankara, Timasat matbaası 36

Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler

Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler Fırat Tıp Dergisi 2009;14(1): 56-64 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler Birsen ALTAY a1, Demet GÖNENER

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları Dicle Tıp Dergisi / A. Yılmaz ve ark. Kontrasepsiyon bilgi düzeyleri 2013; 40 (3): 453-457 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0309 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Van il merkezinde

Detaylı

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI ARAŞTIRMA KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI Gülfer DOĞAN PEKİNCE* Mehmet YILMAZER** Alınış Tarihi: 06.08.2010 Kabul Tarihi: 22.02.2012 ÖZET Amaç: Araştırma,

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi ARAŞTIRMA 2008: 22 (4): 185-191 http://www.fusabil.org Hüsamettin KAYA 1 Halim TATLI 1 Yasemin AÇIK 2 S.Erhan DEVECİ 2 1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2 ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi

Detaylı

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Yasemin Türker 1 Funda Yıldırım Baş 2 Erdinç Yavuz 3 Bahriye Arslan 2 1 Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü, Isparta 2 Süleyman Demirel si Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ*

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* Nazan KOŞTU** Kerime Derya TAŞÇI*** Alınış Tarihi:28.08.2007 Kabul Tarihi:20.11.2007 ÖZET Bu çalışma, 15-49 yaş evli

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S1 Üreme Sağlığı Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S6 Üreme Sağlığına Yönelme Bükreş konferansı (1974) II. Nüfus Konferansı (1984 Meksika) Kadın ve çocuklara

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Birgül BURUNKAYA - Uzman Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çalışan Sağlığı Birimi ANTALYA

Birgül BURUNKAYA - Uzman Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çalışan Sağlığı Birimi ANTALYA Sağlık Çalışanlarının Çalışan Güvenliği Uygulamalarından Memnuniyetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri (Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği) Birgül BURUNKAYA - Uzman Adana

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik

Detaylı

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet Araştırma Makalesi / Seach Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(2) : 87-92, 2008 Manisa Doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(2) 93-97 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + Leyla Karaoğlu, Feray Çetin,

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu Van Tıp Dergisi: 18 (2):8-7, 20 Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu Ayten Şentürk Erenel*, Tülay Kavlak **, Banu Bingöl*** Özet Amaç: Bu çalışma kadınların

Detaylı

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI*

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* Ege Tıp Dergisi (): -60, 00 İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* FAMILY PLANNING BEHAVIOUR AND REPRODUCTIVE HISTORY OF WOMEN

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ERKEĞE YÖNELİK AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ KULLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Kerime Derya TAŞCI*

SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ERKEĞE YÖNELİK AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ KULLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Kerime Derya TAŞCI* SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ERKEĞE YÖNELİK AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ KULLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Kabul Tarihi:11.11.2005 ÖZET Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Çivril Kadir Kameroğlu Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi

İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi Feray KABALCIOĞLU 1, M. Ali KURÇER 2, Zeynep ŞİMŞEK 3 1 Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları

Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları Ebubekir GILIÇ 1, Osman CEYHAN 2, ALĐ ÖZER a3 1 Bor Sağlık Meslek

Detaylı

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (1) 7-14 (2010) İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri Selma Koluaçık*,

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma Maklesi Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU,

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ*

ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ* ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ* Türkan PASİNLİOĞLU** ÖZET Bu çalışma, çiftlerin kullanmakta oldukları AP (Aile Planlaması) yöntemlerini bırakma nedenlerini belirlemek amacıyla

Detaylı

KADININ AİLEDE KARAR VERMEYE ETKİSİ

KADININ AİLEDE KARAR VERMEYE ETKİSİ KADININ AİLEDE KARAR VERMEYE ETKİSİ Nilüfer ERBİL* Türkan PASİNLİOĞLU ** ÖZET Tanımlayıcı ve kesitsel olan bu çalışmanın amacı, ailede karar verme sürecinde kadının rolünü belirlemektir. Çalışma Ordu İli

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ Cafer Şafak EYEL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin İş Kazası Geçirme Durumları

Mevsimlik Tarım İşçilerinin İş Kazası Geçirme Durumları Mevsimlik Tarım İşçilerinin İş Kazası Geçirme Durumları Tülin Gönültaş, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana Amaç Bu araştırmanın amacı, Adana

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 7 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi Examination

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI

ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (4) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI Sefer AYCAN, Fatma İLHAN,

Detaylı

İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği

İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 315-324 İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği [Characteristics of

Detaylı

TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ

TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN 01 Temmuz 2005 - TRABZON DOĞURGANLIK Toplam Doğurganlık Hızları 1978-2003 5 4 4,3 4,0 3 2

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Samsun İli Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanım Dağılımı

Samsun İli Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanım Dağılımı Ankara Med J, 2018;(2):207-14 DOI: 1017098/amj.435262 Samsun İli 15-49 Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanım Dağılımı The Distribution of Family Planning Method Use Among Women Aged

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Firdevs Gür Gaziantep University, Gaziantep-Turkey Rabia Sohbet Gaziantep University, Gaziantep-Turkey

Firdevs Gür Gaziantep University, Gaziantep-Turkey Rabia Sohbet Gaziantep University, Gaziantep-Turkey Medical Sciences Status : Original Study ISSN: 1308 7312 (NWSAMS) Received: August 2016 ID: 2017.12.1.1B0043 Accepted: January 2017 Firdevs Gür Gaziantep University, firdevsgur@hotmail.com, Gaziantep-Turkey

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARIN BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA DURUMLARI

HEMŞİRELERİN HASTALARIN BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA DURUMLARI DOSYA / ARAŞTIRMA MAKALESİ HEMŞİRELERİN HASTALARIN BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA DURUMLARI STATUS OF MEETING THE INDIVIDUAL HYGIENE REQUIREMENTS OF PATIENTS BY THE NURSES Songül Göriş* Geliş

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR SEÇENEK: TIBBİ DÜŞÜKLER

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR SEÇENEK: TIBBİ DÜŞÜKLER TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR SEÇENEK: TIBBİ DÜŞÜKLER Dünyada Her 1 dakikada: 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın istenmeyen veya planlanmayan gebelikle karşılaşmakta, 110 kadın gebelikle ilgili komplikasyon yaşamakta,

Detaylı

KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ BİLGİ VE TUTUMLARININ

KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ BİLGİ VE TUTUMLARININ KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Hatice ACAR BEKTAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Arş. Gör. Gülennur SUAR, Zeynep Kamil Kadın

Detaylı

THE INVESTlGA110N OF THE KNOWLEDGE OF THE NURSING AND MlDWIFERY STUDENTON THE FAMILY PLANNING

THE INVESTlGA110N OF THE KNOWLEDGE OF THE NURSING AND MlDWIFERY STUDENTON THE FAMILY PLANNING Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 1999 HEMŞİRELİKVE EBELİK ÖCRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMAsı KONUSUNDA BİLGİLERİNİN İNCELENMESi' Şenay OK" Handan ZİNCİR'" Emel EGE'" ÖZET Bu

Detaylı

ANKARA İLİ DELİLER KÖYÜNDEKİ EVLİ ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI

ANKARA İLİ DELİLER KÖYÜNDEKİ EVLİ ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Şükran Şankazan, Ayşe Yıldız ANKARA N VERS TES TIP FAK LTES MECMUASI Cilt 55, Say 1, 2002 41-50 ANKARA İLİ DELİLER KÖYÜNDEKİ EVLİ ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Şükran

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi Cilt: 6 Sayı: 1 Yıl: 2009 Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi Handan Zincir* Zeliha Kaya Erten* Özet Bu araştırmada, birinci basamak sağlık

Detaylı

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Hüseyin İlter Zeynep Aytül Çakmak Nur Baran Aksakal Münir Devriş Tamkoç Enes Ahmet Güven Muhsin Akbaba Çevre Sağlığı

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ THE VIEW OF DENİZLİ HEALTH COLLEGE STUDENTS ABOUT THEIR

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

Dr. Duru Mıstanoğlu Özatağ DPÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr. Duru Mıstanoğlu Özatağ DPÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr. Duru Mıstanoğlu Özatağ DPÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD İnfluenza aşısı Mevsimsel influenza tüm dünyada sirküle olan influenza viruslarının neden olduğu akut solunum

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10: 1

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10: 1 HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE BEKLENTİLERİ Selma DİNÇ* Özlem KAYA** Zeynep ŞİMŞEK*** Kabul Tarihi:11.11.2005 ÖZET ABSTRACT Tanımlayıcı

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2018 Cilt: 7 Sayı: 3 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2018 Cilt: 7 Sayı: 3 ISSN: MALATYA İLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİN KURS KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öğr. Gör. Aslı Ümran Ulaş İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu asli.ulas@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Naci Bulur

Detaylı

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanımındaki Değişim ( )

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanımındaki Değişim ( ) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 37 (1) 21-26, 2011 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde 15-49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması i Kullanımındaki Değişim

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR****

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR**** HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Kabul Tarihi: 01.09.2004 ÖZET Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılamalarını

Detaylı

DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8

DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8 Turgay Ünalan ve Sutay Yavuz Bu bölümde gebeliği önleyici yöntemlere olan talebin belirlenmesine yönelik olarak sorulan sorular incelenmektedir. Cevaplayıcı başka çocuk sahibi

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ İlknur AYDIN* ÖZET Bu araştırma huzurevinde kalan yaşlı bireylerin geleceğe yönelik beklentilerinin umutsuzluk

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ ARAŞTIRMA DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla S. MAYDA*, İnt. Dr. Tuğba ARSLAN*, İnt. Dr. Hakan Bahadır BOZKURT*,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE EMZİRME DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA KONTRASEPTİF YÖNTEM SEÇİMİNİ ETKİLEYEN SOSYODEMOGRAFİK VE KÜLTÜREL FAKTÖRLER 1 Funda

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı