2001 Sonrası. Türkiye de Göç ve Sığınma Politikaları. 10 Mayıs 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2001 Sonrası. Türkiye de Göç ve Sığınma Politikaları. 10 Mayıs 2014"

Transkript

1 2001 Sonrası Türkiye de Göç ve Sığınma Politikaları 10 Mayıs

2 İÇERİK 1. Kısaltmalar 2. Önsöz 3. Kamu Politikası Nedir? 4. Kamu Politikaları Analizi 5. Kamu Politikaları Teorileri 6. Bir Kamu Politikası Olarak Türkiye de Göç 7. Sonuç 8. Kaynakça 2

3 1. Kısaltmalar AB: Avrupa Birliği A.g.e: Adı Geçen Eser IPC: İstanbul Politikalar Merkezi MiReKoç: Koç Üniversitesi Göç Araştırma Merkezi SBF: Siyasal Bilgiler Fakültesi TCK: Türk Ceza Kanunu 3

4 2. Önsöz Kamu politikaları kamu yönetiminin işleyişinin düzenli, sürdürülebilir, eşit, hakkaniyetli bir şekilde organize edilmesi ve bu noktada aynı devamlılığın sağlanabilmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu alan sadece bir politika yapımı olmaktan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Kamu politikalarının örgütsel-yapısal bir düzende kurulmasına ek olarak; söz konusu politikaların ilgili alanlara hangi ölçekte ve oranlılıkta da dağıtıldığı önem arz ettiğinden buradaki personel çalışması da göz ardı edilemez. Sonuçta bilinen bir gerçek var ki o da; hükümetin kamu ile buluştuğu nokta bu politikaların sonuçlarının işe yararlılığı ile orantılıdır. Bir hükümetin ne kadar başarılı olduğunu ölçme konusunda kuşkusuz ki kamu politikalarının kapsayıcılığı ve onun çalışabilmesiyle de önemli ölçüde ilişkilidir. Bu çalışma boyunca da ele alınacak konular; kamu politikasını anlattıktan sonra örnek bir çalışma olarak Türkiye yi ele alacak ve 2001 sonrası Türkiye deki göç ve sığınma politikalarına değinecektir. 4

5 3. Kamu Politikası Nedir? Türk Dil Kurumuna göre kamu kelimesi bir ülkedeki halkın tümünü ifade etmektedir. Kamu ve kamusal olarak ifade edilen kavram ise toplumsal faaliyetlerin devlet müdahalesi ile düzenlenmesi olarak açıklanmaktadır. Bu noktadan hareketle kamu politikaları için temel olarak yapılabilecek tanım; halkın toplumsal alanda ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin hükümetler tarafından karşılanması sürecinde oluşturulan politikalar bütünüdür. Burada ihtiyaç duyulan gereksinimlerden anlatılmak istenen maddi kaynakların yanı sıra aynı zamanda manevi kaynaklardır. Bunlarda kısaca konut projeleri ve halkın yaşamının her anını kapsayacak olan sağlık, eğitim, yoksulluk gibi konuların yanı sıra ihaleler, özelleştirmeler, istihdam gibi birçok alanı da içinde barındıran bir politika sürecidir. Bu geniş tanım sadece hükümetin yapmaya karar verdiği politikaları değil; aynı zamanda da yapmamayı amaçladığı politikaları da kapsamaktadır. 1 Bu noktada James Anderson un yaklaşımına göre kamu politikası bir takım kuruluş veya kişilerin sorunu çözmede izledikleri amaçlı hareketler bütünüdür. 2 Klasik yaklaşımı ile kamu politikası zaman içerisinde politika yapım sürecinden bu süreci yönetişim ağına da ilerleten bir mekanizma haline dönüştü. Söz konusu sürecin bu şekilde dönüşmesindeki neden klasik devlet anlayışındaki değişmesinden kaynaklıdır. Devlet merkezli anlayıştan adem-i merkeziyetçiliğe doğru geçiş ve aynı zamanda da demokrasi kavramının özündeki değişim ve algılanış biçimi süreci şekillendirmiştir. Kamu politikası tamamen ihtiyaçlarla ve beklentilerle ilişkilidir. Fakat bu her zaman kamu politikalarının kamu yararını güdeceği anlamına gelmez. Teorik açıdan bakıldığı zaman böylesi bir yarar hedef olsa da pratikte bu yararın sağlanamadığı birçok örnek ile karşılaşılmıştır. Bu duruma neden olan şey ise; her zaman beklentiler ve yapabilirlik kapasitesi örtüşmeyebilmesindendir. Böyle durumlarda ilişkili gruplar (hükümet-toplum, kamu görevlileri-hükümet vb.) arasında bir boşluk oluşur. Söz konusu boşluk bir deneme yanılma sürecinden sonra eğer düzeltilmiyor ya da düzeltilemiyor ise ilgili kamu politikasındaki aksaklık diğer kamu politikalarını da etkileyebilir. Çünkü bu politika yapım süreci uzun bir periyod olup; diğer politikalarla da ilişkilidir. Kısaca temel anlamdan genel anlama doğru gidildiğinde kamu politikası geniş bir alana yayılmış olan kamunun çıkarlarını 1 H. H. Çevik, Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:31, Sayı:2, 2 J.E. Anderson, Public Policymaking, Nelson Education, Boston,

6 korumayı amaçlayan; aynı zamanda da değişen hükümetlerin temelde benimsedikleri ideoloji doğrultusunda şekillenen bir politika yapım sürecidir. 4. Kamu Politikaları Analizi Kamu politikası analizi kamu yönetimini şekillendirme ve doğru sonuç alma açısından oldukça önemlidir. Çünkü örgütlenmiş bir yapıya sahip olan devlet ( ki doğasında ve orijini zaten bu esas etrafında oluşmuştur) amaçları etrafında faaliyetlerini belirlemek zorundadır. Bunun içinde öncelikli olarak ihtiyaçlarını 3 yani yapacaklarını belirlemelidir. Daha sonra bu ihtiyaca yönelik gerekli bilgilerin toplanması gerekir. Yani söz konusu durumun betimlenmesinin yapılması temel teşkil eder. Genel olarak politika yapım süreçlerinin belirleyicileri vardır. Bunlar ekonomi, toplum, siyasal, kültürel ve yönetsel unsurlardır. Bu unsurların tek tek belirlenmesi ve söz konusu ihtiyacı nedenli etkileyeceği ya da bunlar üzerinden nasıl düzenlemeler yapılacağı belirlenmelidir. Ayrıca; bu süreçte sadece bürokratlar ve teknokratların değil; aynı zamanda siyasi partilerin, seçmenlerin, çıkar ve baskı gruplarının da rolü oldukça önemlidir. Dolayısıyla yapılacak olan değişiklik için ilgili merilerden bir bildirim alınabilir ya da kamuoyu yoklaması yapılabilir. Bunun nedeni ise süreci sadece bir düzenleme ya da yasa ile tamamlamak yeterli değildir. Sürecin içselleştirilmesi, kabul görmesi gerekmektedir. Dye bu noktada üç ana prensibin altını çizmiştir 4 : Tavsiye vermekten çok açıklamalar yapmaya çalışmak, Bilimsel yöntemleri kullanarak kamu politikasının nedenlerini ve sonuçlarını dakik ve özenli bir şekilde araştırmak, Kamu politikalarının güvenilirliğini ortaya koymak için pilot alanlarda ön bir uygulama yapmak, test etmek gerekmektedir. Dye nin yaptığı bu açıklamada görülmektedir ki kamu politikaları nedenleri ve sonuçları üzerine yapılan bütün çalışmalara kamu politikası analizi denir. Bu süreçte aktörler, kurumlar, sonuçlar, süreçler ve tasvirler ilişkisel bir düzlemde birbirine bağlıdır. Kamu politikalarını analizi dönemden döneme farklılık göstermiştir. Çünkü toplumsal dengeler değiştikçe bu 3 İhtiyaçları ifadesi genel olarak eksiden yani eksi olandan artıya doğru gidişi ifade eder. Fakat bu çalışma içinde ihtiyaç kavramı hem pozitif yönlü hem de negatif yönlü kullanılacaktır. Yani söz konusu ihtiyaç kavramı özellikle kamu politikası sürecinde sadece eksikleri tanımlamak ve onları gidermek üzerine kurulu bir algı değildir. Burada herhangi bir yol ile iktidarı elinde bulunduran grup var olan politikalarda da değişiklik yapabilir. İhtiyaç olması onun yok olduğu ya da olmadığı anlamına gelmez. Var olan bir yapı fazla bulunduğu içinde minimalize edilebilir. Bunun en temel nedeni örnek olarak şu şekilde açıklanır; bir işçi partisi ile muhafazakâr bir partinin öncelikleri farklıdır. Politika yapım süreci bu noktalarda bu şekilde dönüşebilir. 4 T. R. Dye, Understanding Public Policy, Prentice Hall,

7 konuya olan yaklaşımda farklılık göstermiştir. Yine de kamu politika analizini üç temel teori etrafında sınırlandırabiliriz. Bunlar süreç yönetimi, ağ yönetimi ve referans modeli ve bilişsel yaklaşımdır. Süreç Yönetimi Yaklaşımı; süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini garanti altına almak için yapılan faaliyetler dizisidir. Süreç yönetimi süreçlerin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeleri kapsayan bir yaklaşımdır. Charles O. Jones süreç yönetimini bir modelleme altında özetlemiştir. Şekil 1: Süreç Yönetimi Yaklaşımındaki aşamalar 5 Bu modellemede de görüldüğü gibi Jones süreci karar verme bütünlüğü içinde değerlendirmiştir. Problemin tanımlanma süreci ile başlayan model en son aşamada politikanın değerlendirilmesi ile neticelendirilmiştir. Ağ Yönetimi Yaklaşımı; aktörler kamu politikaları içinde önemli bir yere sahiptir. Parlamento, milletvekilleri, mahkemeler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, siyasiler ve siyasal partiler, elitler gibi toplum içinde yer alan farklı gruplar kamu politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Biriyle ile etkileşim ve iletişim halinde olan bu grupların arasında normlar üzerine kurulmuş bir bağ bulunmaktadır. Kamu eylemleri günümüze yaklaştıkça yeni araçlarla koordine edilmektedir. Pierre Lascoumes ve Patrick Le Galès Gouverner par les instruments eserlerinde bu koordinasyon üzerinde durmuşlardır. Onlara göre; konuların belirli sorunsallar etrafında ele alınıp, kamu politikalarının işlevsel bir şekilde düzenlenmesinin ve bunun içinde doğru enstrümanların kullanılmasının önemini vurgularlar. Burada enstrüman olarak hükümeti ve ilişkide olduğu kurumları göstermektedirler. 6 Bu çerçevede ağ yönetimi yaklaşımını farklı aktörler ile devletin yönetim anlayışı arasındaki 5 F.Morestin, Un Cadre d Analyse des Politiques Publiques, P. Lascoumes ve P. Le Galès, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po,

8 paralelliği esas alan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım aktörler arasındaki hiyerarşik olmayan yatay ilişkiler ve karakterler üzerine odaklanır. 7 Burada kuşkusuz iletişimin kimleri kapsadığı, nasıl gerçekleştiği ve nasıl bir güç dengesi içinde organize edildiği oldukça önemlidir. Referans Modeli ve Bilişsel Yaklaşımı; bir analiz sürecini ifade eder. Bu süreçte hem devletin yaptıkları hem de toplumsal tepkiler analize dahildir. Pierre Muller e göre; kamu politikaları bir algı süreci ve algı yönetimidir. Günlük yaşamdaki düzenlenen kamu cevapları; hükümetler, küreselleşme, yeni politik katılım ve vatandaş talepleri ile daha güçlü ya da kısıtlı hale getirilir. 8 Şekil 2: Kamu Politikasının İşlevi 9 Şekil 2 de tanımlanmak istenen şey; kamusal alanda duyulan bir ihtiyacın karşında sektörel bazlı verilen cevapların gelişim sürecidir. Bu süreç; sadece proje ortaya koymak ve onu hayata geçirmek değil; aynı zamanda da projeye monitörlük yapıp, politikanın işlevselliğini 7 A. Usta, Kamu Politikaları Analizine Kurumsal Bir Bakış, Yasama Dergisi, Sayı:24, P. Muller, Les Politiques Publiques, PUF (Presses Universitaires de France), Riadh Bourıche, Analyse des Politiques Publiques, Scıences Humaınes, Sayı:25,

9 ölçmektir. Bu süreçte temeller, esaslar ve normlar oldukça önem teşkil etmektedir. Çünkü girdilere verilen cevaplar (çıktılar ya da sonuçlar) bu çerçevede düzenlenecek ya da yapılandırılacaktır. 5. Kamu Politikaları Teorileri Kamu politikası analiz süreçlerini değerlendirdikten sonra kamu politikası kuramlarını ele alacağız. Bu süreçte hem analizleri hem de teorileri bilmek ve hakim olmak Türkiye deki göç kapsamında yapılan düzenleme hakkında daha iyi neden sonuç ilişkisi kurmamıza yardımcı olacaktır. Teoriler üç ana başlık altında toplamamız yerinde olacaktır: çoğulculuk, korporatizm ve Marksizm. Çoğulculuk: kavram bir devlette veya sosyal organizasyonda gücün birçok grup veya organizasyon tarafından paylaşılması olarak ifade edilir. Klasik devlet anlayışının dışında ve daha kapsayıcıdır. 10 Demokrasi kavramı tarihsel döngüde anlamını genişleterek günümüze kadar gelmiştir. Modern devlet yapılanması içinde de çoğulculuk ilkesi; siyasi sistemin kuruluşunda ve işleyişinde muhalefetin varlığını ve niteliğini de kapsayan bir anlayıştır. 11 Çoğulcuların düşüncelerinde iki temel nokta vardır. Birincisi, kamu yönetiminde devlet ile toplum arasında işleyen siyasal süreç herkese açıktır. İkincisi o sürece giren toplumun seçkinleri ancak diğer grupların temsilcilerinin sürece dâhil oldukları kadar girebilmektedirler. Çeşitli grupların çıkarlarını kollamak için birlikte hareket etmeleri ve diğer gruplarla mücadele etmeleri toplumsal sistemin yaşaması için gereklidir. Aksi takdirde tek bir grubun hâkim olduğu toplumsal yapıda çoğulculuktan bahsetmek biraz güç olacaktır. 12 Çoğulcu yaklaşıma göre, kamu yönetimi alanı ve kamu politikaları süreci, bütün bu bireyler ve sosyal birimler ile devlet arasındaki süreç üzerinde ortaya çıkabilen etkileşim ve ilişkiler tarafından belirlenir ve şekillendirilir. Bu karşılıklı etkileşimde siyasal partiler diğerlerine göre daha önemli bir rol üstlenmişlerdir. Siyasal partiler bir yandan toplumun temsilcileri olurken, diğer yandan devletin içinde siyasal iktidarı kullanan bir konuma sahiptirler H. Sarıca, Türkiye de Kamu Politikalarının Toplumsal Siyasal Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, L. Köker, Seçim Sistemleri ve Siyasi Çoğulculuk Demokratik Meşruluk Açısından Bir Değerlendirme, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt:23, Sarıca, A.g.e 13 H. Çevik, Türkiye de Kamu Yönetimi Sorunları, Genişletilmiş ve Geliştirilmiş, Seçkin Yayınları,

10 Korporatizm: Çoğulculuk kavramının kamu politikalarını anlatmakta yetersiz kalması, kavramın genişletilmesine ya da başka ifadelerle anlatılmasına yol açmıştır. Böylece kavram; sivil toplumun örgütlü bir biçim almış çıkarlarıyla, devletin karar alma yapılarını birbirlerine bağlayan bir çıkar ya da davranış temsil sistemi, özel bir model veya ideal - tip kurumsal düzenleme olarak tanımlamıştır. 14 İhtiyaç devlet sistemi içindeki kişi ve kurumlarca belirlenir ve karşılanır. Çoğulculuk ve yapısalcılık, politika sürecinde devleti pasif unsur sayarken, bu yaklaşım analizde odak nokta olarak devlet yapısını seçmektedir. Korporatizm; politika ağları ve politika toplulukları; bürokrasinin ekonomik kuramı; bürokratların özellikleri; kurumsal ve anayasal analizler. 15 Marksizm: kamu politikalarının kapitalist sistemin istek ve ihtiyaçlarına göre belirlendiğini ifade etmektedir. Kapitalist sınıfın, ekonomik gücü sayesinde devlet yönetimini (işleyişini) de kontrol ettikleri savunulmaktadır. Marx a göre; kapitalist sistemde devlet, karların artışını sağlamada bir araçtır. temde devlet, karların artışını sağlamada bir araçtır. Kamu politikaları sermaye sınıfına hizmet eder. Kamu politikalarının sermaye kesiminin ihtiyaçlarını karşılaması tek başına bu politikaların onların buyruğu altında çıkarıldığı anlamına gelmemektedir. Devletin bazı yasal düzenlemeleri, uygulamaları sermaye kesiminin aleyhine olabilir. Örneğin sosyal refah politikaları sermaye kesiminin aleyhine uygulamalar içerebilir Bir Kamu Politikası Olarak 2001 yılından sonra Türkiye de Göç ve sığınma politikası Toplumsal her alanı etkileyen ve bu alanlarla ilgili yapılan yasal düzenlemelerin tümünün kamu politikası alanı içine girdiğini belirtmiştim. Bir örnek olay ile hem politika sürecini hem de teoriyi bir araya getirmeyi amaçlıyorum. Bu yüzden de 2001 sonrası Türkiye deki göç ve sığınma politikalarına AB ile olan ilişkiler çerçevesinde değineceğim. Öncelikli olarak göç kavramının neyi ifade ettiğini tanımlamak yerinde olacaktır. Göç öncelikle belli bir nüfusun bir bölgeden başka bir yere olan hareketi akla gelmekle birlikte, göç coğrafi bir yer değiştirmeden çok daha kapsamlı ve köklü bir muhtevaya sahiptir. Sonuç itibariyle sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik birçok öğeyi içinde barındırır. 17 Bir hareketlilik durumunu ifade eden göçler iç ve dış göç olmak üzere ikiye ayrılır. İç göç bir ülke içinde yapılan bir 14 P. Schmitter, Still The Century of Corporatism, Review of Politics, file:///c:/users/exper/desktop/kamu/kamu%20politikasi08.pdf 16 Sarıca, A.g.e 17 S. Sağlam, Türkiye de İç Göç Olgusu ve Kentleşme, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı:5,

11 yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine olan hareketliliği ifade eder. Dış göç ise; bir ülkeden başka bir ülkeye olan hareketliliği ifade eder. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de göçler konjonktürel olarak şekillenmiştir. Bilinçli bir kamu politikası olarak düzenlenmese de göç Türkiye de 1934 iskân kanunu ile başlamıştır sayılı resmi gazete ilanı ile Türkiye siyasal yaşamına giren kanun 2006 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Esas itibari ile tek bir tip Türkiye vatandaşı yaratmayı hedeflemişti. İç ve dış göçü birlikte değerlendiren geniş bir yapıda kanunun kapsamındadır ile 1949 yılları arasında Türkiye ye Balkan göçleri gerçekleşmiştir. Bu göçler Balkanlar da yaşayan Müslümanların Türkiye ye gelişini ifade ederken; gayrimüslümlerin de (Rumlar) Balkanlara gönderilmesini en genel hali ile ifade etmektedir ve 1960 yılları arsında yoğun bir şekilden köyden kente hareketlilik gözlenmekteydi. Bu dönemdeki tarıma yönelik modernleşme hareketi bu göçlerin yaşanmasının en temel nedenidir ve 1970 yıllarında ise Avrupa nın yetersiz olan işçi gücünü tamamlanması ise Türkiye den ilgili ülkelere yoğun bir dış göç başlamıştır. Avrupa talep ettiği bu iş gücünü ihtiyacı kadar kullanıp, daha sonra geri göndermeyi amaçlıyordu. Fakat durum hesaplandığı gibi olmadı ve göç eden herkes geri gelmedi ve 2000 arasındaki yıllarda bu geri dönüşleri yanı sıra siyasal konjonktüründe el vermesiyle iş amaçlı göçlerinde yaşandığı bir dönem oldu. Genel hatlarıyla çok detaya girmeden verdiğim kısa Türkiye göç tarihinden sonra asıl anlatmak istediğim olay 2001 dönemi sonrası göç ve sığınma politikalarıdır. Bu politikaların özellikle bu dönemde diğer dönemlere oranla daha ciddi bir hale gelmesi ve üzerinde durulmasındaki sebep kuşkusuz AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerden ve Türkiye nin bu çerçevede yasalarını AB standartlarına uygun hale getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada üç kavram oldukça önemlidir: kabul, geri kabul ve sınır dışı etme. Tam üyelik hedefinde olan Türkiye AB müktesebatına kanunlarını uygun hale getirmesi gerekmekteydi. Göç politikaları da birliğin önem verdiği alanlardan bir tanesi olduğu için Türkiye de bununla ilgili düzenlemeleri yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla Türkiye ni tutarlı ve devamlılığı olan bir göç politikası izlemesi gerekmekteydi. Geçiş noktaları üzerinde olan Türkiye sadece kabul ve sınır dışı değil; aynı zamanda sınırların kontrolü ve güvenliği, bu alanda etkin reformların gerçekleşmesi ve AB nin bu alandaki diğer beklentilerine de cevap vermesi gerekmekteydi. Komisyon raporuna göre Türkiye nin göç politikası zayıf ve sınırlıydı. Bu yüzden de Türkiye den geniş ve kapsayıcı göç yasası ve göç ile ilgili yeni çalışma alanları kurması beklendi. İlk olarak 2001 yılında Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye yurtdışında yaşayan göçmenlerinin temel haklarını, özgürlüklerini ve zorunluluklarını belirlemek amacıyla kurulmuştur yılında vatandaşlık konunu çerçevesinde göç ile 11

12 mücadele ve göçmen haklarının korunması ile ilgili olarak yasal revizyonlar gerçekleştirildi yılında yabancı uyruklu çalışanların çalışma haklarını düzenleyen yeni kanun yabancı uyruklu çalışanların çalışma özgürlükleriyle ilgili kısıtlamaları elimine etti. 18 Yine aynı yıl içerisinde Türkiye Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ni kabul etmiştir. 19 Bu sözleşmeye göre; devletlerin egemenlik alanları örgütlü suçlar karşısında karşılıklı olarak koruma altına alınmıştır. İnsanlığı tehdit eden en önemli tehlikelerden biri olarak görülen örgütlü suçlarla mücadele konusundaki temel bu sözleşme sınır aşan suçların tanımını yapılmış ve sınır aşan suçlarla mücadele için bazı esaslar benimsenmiştir. 20 İlerleyen dönemlerde bu suçun kapsamı insan kaçaklığı altında özellikle çocuk ve kadınları kontrol altına almış ve bütün ulaşım ağlarını kapsamıştır. Türkiye de bu gelişmeler yaşandığı sırada yabancıların çalışma koşullarının ve izinlerinin de iyileştirilmesi ve düzenlenmesi hakkında bir kanun çıktı. Kanunun amacı, yabancıların Türkiye deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir. 21 Kanunun 2. maddesine göre: bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen ve karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar dışında, Türkiye de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar. AB ile yürütülen müzakere sürecinde, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. Fasıl kapsamında yer alan İltica ve Göç konusunun önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye deki iltica ve sığınma işlemleri esas itibariyle ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu kapsamda 25 Mart 2005 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sorunların ivedilikle giderilmesi kararına varılmıştır. 22 Bu sonuca rağmen kapsamlı bir çalışmanın 2012 yılına kadar ertelendiği görülmüştür. Ayrıca; Schengen müktesebatında merkezi bir konu olan vize ve kabul yasalarına göre, Türkiye nin müktesebata uyum ve sınırlarda daha iyi bir kontrol sağlaması için birtakım girişimlerde bulunulmuştur. Türkiye, AB nin vize şart koştuğu Bahreyn, Katar, Kuveyt, 18 S. P. Elitok, Turkey s Negotiation on Migration: One-on-One or One-on-Twenty Seven, IPC, Sabancı Üniversiesi Stiftung Mercator Girişimi, D. Kızılsümer, İnsan Ticareti ile Mücadele: Uluslararası Belgeler ve Türkiye nin Çabaları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı:

13 Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ne vize şartı getirmiş; vize şartı konmak üzere listede olan Endonezya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Bahama Adaları, Maldiv Adaları, Barbados, Seyşel Adaları, Jamaika, Beliz, Fiji, Morityus ve Santa Lucia için ise şartlar düzenlemiştir. İlerleyen süreçte, Türkiye AB nin negatif vize listesiyle uyumu sağlamaya devam etmiş, Azerbaycan, İran, Bosna Hersek, Kırgızistan, Makedonya, Fas ve Tunus ülkelerinin vatandaşları için de vize şartını getirmiştir yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İltica ve Göç Bürosu ve Sınır Yönetimi bürosu kurulmuştur. Bu birimin kurulmasındaki amaç ihtiyatlı tedbirler ve korumacı önlemler etrafında düzensiz göçlere karşı bir düzenleme meydana getirmektir yılında ise TCK nın 79. maddesi ile insan tacirleri için öngörülen cezalarda artış yapıldı. Bu düzenleme düzensiz göçü önleme konusunda da etkilidir. Yine aynı yıl içerisinde Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı yurt dışında yaşayan Türklere yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur yılında Türkiye ile AB arasında yapılacak olan geri kabul anlaşması sonuçlandırıldı. Fakat Türkiye bu anlaşmayı onaylamak konusunda çekinceleri bulunmaktaydı Çünkü bu anlaşma ise AB sınırları içerisine yasal olmayan yollarla girecek olan kişiler bu anlaşma ile Türkiye ye iade edilecekti. Bu noktada hem uygulamanın adaletinin sorgulanır olması hem de Türkiye iade edilen bu yasadışı göçmenlerin tutulması için yeterli kapasiteye sahip olunmaması baskın gelmiştir. AB ise bu uygulamanın Türkiye tarafından kabul edilmesi için Türkiye ye vize serbestliği konusunda bir takım avantajlar sunmaktaydı. Fakat tam üyelik dışındaki seçenekler karşısında tampon bölge olma noktasında gönülsüzdü. Bu arada Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ise halen beklemedeydi. Bütün bunlar olurken Türkiye Suriye, Lübnan, İran, Mısır ile serbest vize anlaşmasını gerçekleştirdi. O dönemlerde olup biten siyasi gelişmelerden dolayı da AB bu anlaşmaya olumsuz bakmıştı. Türkiye nin komşu ülkeleriyle imzalamış olduğu bu anlaşmadasiltica, insan ticareti, sınır yönetimi, yasadışı göç, azınlıklar, zorla göç, transit göçmenler, geçici göçmenler, geri dönen işçi dövizleri ve diğer benzer durumlar vize politikasına dahil edildi yılında ise Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun 1.maddesinde amaç, 2.maddesinde ise kapsam belirlenmiştir. Buna göre kanunun amacı; yabancıların Türkiye ye girişleri, Türkiye de kalışları ve Türkiye den çıkışları ile Türkiye den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, 23 A. İçduygu, S. Erder ve Ö.F. Gençkaya, Türkiye nin Uluslararası Göç Politikaları : Ulus Devlet Oluşumundan Ulus Ötesi Dönüşümlere, MiReKoç Proje Raporları, Elitok, a.g.e 13

14 yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kanunun kapsamı ise; yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye ye gelen yabancılara acil olarak sağlanacak geçici korumayı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. 25 Aynı yıl içinde imzalamak noktasında çekinceler duyulan geri kabul anlaşması da 18 Aralık tarihinde taraflarca imzalandı. Bu noktada Türkiye AB nin karşılanmasını beklediği yükümlülükleri yerine getirirse Schengen uygulamasına dahil olabilecektir. Bunun için en temel olarak Türkiye geri kabul ile sınırları içine aldığı yasadışı göçmenlere iyi olanaklar sunması gerekmektedir. Şua için Türkiye nin böyle bir alt yapısının olmadığı ise bilinen bir gerçektir. 7. Sonuç Yazının bütününde ifade edilmek istenen nokta kamu politikalarının oluşturulma süreçleriydi. Bu süreçler etrafında öncelikli olarak ihtiyaçların oluşması, bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında tedbirlerin düzelmesi, daha sonra bir eylem planı etrafında ilgili politikanın kanunlaştırılması gerekmekteydi. Türkiye içinde göç konusu kuruluşunun ilk gününden itibaren sancılı ve sorunlu bir süreci oluşturmaktaydı. Türkiye sadece kendi iç göç problemleri ile değil aynı zamanda da dış göç ve sınırları içerisindeki yasal olan ve olmayan diğer göçlerle de mücadele etmek zorunda kalmıştı. Fakat söz konusu sorunlarla ilgili olarak sağlam bir irade ortaya koymamış ya da bu konu hakkında geliştirdiği yaklaşımlar pratikçe son derece işlevsiz kalmıştır. Ne var ki AB ile geliştirmiş olduğu politikalar etrafında Türkiye katılım ortaklığı belgesinin de kendisini verdiği motive sonucunda biraz daha planlı ve programlı hareket etmeye başlamıştır. Çünkü temel hedefi tarihi geçmişinden bu güne Avrupalı olmak ve Avrupalılaşmaktı. Şüphesiz ki bir algı yönetimi olan kamu politikası kapsamına giren göç olgusunda süreç içerisinde bir takım eksiklikler olmuş. Kimi zaman da bu algı yönetimi iyi yapılamamıştır. Pratikte kavramak noktasında zaten oldukça zor olan göç olgusu; korporatist bir yaklaşım ile genişletilmeye çalışılmıştır yılından bugüne göç konusunda başarılı birçok adım atılmıştır. Fakat bu süreçte unutulmaması gerekn nokta; göç ve sığınma politikaları Türkiye nin diğer politikalarının işleyişindeki olumsuz hava ve AB ye yönelik şüpheli yaklaşımlar etrafında şekillenmiştir. Dolayısıyla karşılıklı olan bu olumsuz hava

15 sürecin yavaş ilerlemesinde etkilidir. Türkiye deki göç ve sığınma politikalarının AB sürecinde dönüşümüne dair bazı sonuçlar çıkarabiliriz. Birincisi, bu politika ve pratiklerin değişiminin olumlu getirilerini kesinlikle göz ardı etmektedir. Bu olumlu etki çok güçlü olmasa, mütevazı derecede etkili olsa da bu etki gittikçe büyümektedir. AB ye adaylık olarak olumlu bir süreçtir fakat bu kapsamda gerçekleştirilebilenler her zaman beklentilerin altında olmuştur. Başka bir bakış açısıyla ise Türkiye örneğinde, dönüşüm den çok benimseme görülmektedir. İkinci olarak, Türkiye nin tepkisine ve hatta direnişine değinecek olursak AB sürecinin göç ve sığınmaya dair politikalara ve uygulamalara etkisi çeşitlidir: Mesela AB ye uyum süreci, sığınma konusunda yapılan belirli ve pratik değişiklikler üzerinde, göçle ilgili diğer konularda yapılan genel ve normatif değişikliklere bakılınca daha etkilidir. Türkiye deki sığınma ve göç ile ilgili politikaların değişiminde külfet paylaşımı ve külfetin birbirine yıkılması gibi konular ön plana çıkmaktadır. Tabii ki bu süreçte tepeden inme bir yaklaşım AB tarafından gelirken, tabandan başlayan talepler Türkiye tarafından gelmektedir. Türkiye tarafından bakıldığında göçün kontrolü ve külfetin yüklenilmesi AB politika ve pratikleri sonucunda Türkiye gibi çevre ülkelere bırakılmaktadır ve bunun bir örneği de yeniden kabul anlaşmalarıdır. Buna benzer bir şekilde Türkiye nin, göçmenleri kendine çeken çekirdek bölge ile göç veren ülkeler arasında bir tampon bölge olması Türk yetkililer için de bir endişe konusu olagelmiştir. Buna göre Türk yetkililer düzensiz transit göç veya sığınma gibi AB yi direk ilgilendiren konularda külfetin birbirinin omzuna yıkılmasından çok külfetin paylaşımını öngörmektedir. Bir yandan da AB yetkilileri Türkiye nin daha çok enerjiyi ve kaynağı göç kontrolüne ve göç yönetimine adamasını beklemektedir. Tabii ki bu talepler ve değerlendirmeler Türkiye-AB ilişkilerinde merkezi bir noktadadır ve güvenlik ve insan haklarından politika ve ekonomiye değin her iki tarafı da ilgilendiren konulardır. Yine de pratik ve doğal olan, bu alandaki herhangi bir gelişmenin, AB komisyonu ile Türk yetkililer arasındaki külfet paylaşımına bağlı bir gelişme olmasıdır. 26 Sonuç olarak; Türkiye nin AB tam üye olma noktasındaki arzusu birçok politikada olduğu gibi göç politikasında da bazı reformlar yapma ihtiyacını doğurmuştur. Bu politikalar sadece 26 İçduygu, Erder ve Gençkaya, a.g.e 15

16 birliğe üyelik için değil, Türkiye nin kendi sınırlarını koruması içinde gerek teşkile etmektedir. Dolayısıyla sürecin yavaşlamasına izin vermeden politikaların gelişimine devam etmek gerekir. 8. Kaynakça 1. Ahmet İçduygu, Sema Erder ve Ömer Faruk Gençkaya, Türkiye nin Uluslararası Göç Politikaları : Ulus Devlet Oluşumundan Ulus Ötesi Dönüşümlere, MiReKoç Proje Raporları, Aydın Usta, Kamu Politikaları Analizine Kurumsal Bir Bakış, Yasama Dergisi, Sayı:24, Deniz Kızılsümer, İnsan Ticareti ile Mücadele: Uluslararası Belgeler ve Türkiye nin Çabaları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı:65 4. Florence Morestin, Un Cadre d Analyse des Politiques Publiques, Handan Sarıca, Türkiye de Kamu Politikalarının Toplumsal Siyasal Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Hasan Çevik, Türkiye de Kamu Yönetimi Sorunları, Genişletilmiş ve Geliştirilmiş, Seçkin Yayınları, Hasan Hüseyin Çevik, Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:31, Sayı:2. 8. James E. Anderson, Public Policymaking, Nelson Education, Boston, Levent Köker, Seçim Sistemleri ve Siyasi Çoğulculuk Demokratik Meşruluk Açısından Bir Değerlendirme, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt:23, Philipe Schmitter, Still The Century of Corporatism, Review of Politics, Pierre Lascoumes ve Patrick Le Galès, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Pierre Muller, Les Politiques Publiques, PUF (Presses Universitaires de France), Riadh Bourıche, Analyse des Politiques Publiques, Scıences Humaınes, Sayı:25, Seçil Paçacı Elitok, Turkey s Negotiation on Migration: One-on-One or One-on-Twenty Seven, IPC, Sabancı Üniversiesi Stiftung Mercator Girişimi, Serdar Sağlam, Türkiye de İç Göç Olgusu ve Kentleşme, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı:5,

17 16. Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Prentice Hall, file:///c:/users/exper/desktop/kamu/kamu%20politikasi08.pdf

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN KAMU POLİTİKASI Doç. Dr. Nuray E. KESKİN nekeskin@omu.edu.tr Kamu politikası, kamu hizmetleri ile ilgili toplum taleplerinin ortaya çıkması, bu taleplerin devlete taşınma biçimleri ve siyasal-yönetsel

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

TÜRKİYE AB GERİ KABUL ANLAŞMASI AHMET ÇELİK

TÜRKİYE AB GERİ KABUL ANLAŞMASI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ Geri kabul anlaşmaları, genel olarak, bir ülkede veya sınırları belirlenmiş bir grup ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin anlaşma yapılmış kaynak ülkeye veya en son transit geçiş yaptıkları

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Sayısı. Resmi Gazete Tarihi

Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Sayısı. Resmi Gazete Tarihi Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 26968 Resmi Gazete Tarihi 15.08.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

YILLIK İZİN KURULU VE ÖNEMİ

YILLIK İZİN KURULU VE ÖNEMİ YILLIK İZİN KURULU VE ÖNEMİ Erol GÜNER* 42 1. GİRİŞ Yıllık ücretli izin, uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmış evrensel bir hak tır. Türkiye nin de onayladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ. Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü

STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ. Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü STRATEJİK VİZYON BELGESİ (TASLAK) TÜRKİYE DE GÖÇ Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel - İstanbul ) 2. Dünya Savaşı sonunda harap olmuş

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI... 9 Murat Ercan Giriş... 9 1. Türkiye-AB İlişkilerde Ortaklıktan-Adaylık Sürecine

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı Kamu Yönetiminde Y Reform: Mevcut Durum ve Beklentiler bağlam lamında Türkiye Yerel Gündem G 21 Programı Anayasa daki yerinden y önetim netim ilkesi, yerel öz- y önetim netim ilkesini ya şama geçirmek

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2)

İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2) İnsan Ticaretiyle Mücadele Aşama 2 (THB/IFS/2) 24-25 Kasım 2015 Viyana, Avusturya Hasan Basri KARAKUŞ İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı 1. Türkiye ve İnsan Ticareti a. Göç İdaresi Genel

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLER, insanların iyilik halinin geliştirilmesinde;

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ÜNİTE:1. Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2. Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3. Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2. Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3. Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2 Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3 Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4 Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri ÜNİTE:5 1 Türk Kamu Maliyesinde

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı