ULUSAL YETERLİLİK [11UY000-4] TREN MAKİNİSTİ SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL YETERLİLİK [11UY000-4] TREN MAKİNİSTİ SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:"

Transkript

1 ULUSAL YETERLİLİK [11UY000-4] TREN MAKİNİSTİ SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO: 0

2 ÖNSÖZ Tren Makinisti (seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıģtır. Yeterlilik taslağı, tarihinde imzalanan protokol ile görevlendirilen TCDD Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıģtır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluģların görüģleri alınmıģ ve görüģler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıģtır. Nihai taslak MYK UlaĢtırma, Lojistik ve HaberleĢme Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüģü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun... tarih ve... sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleģtirilmesine karar verilmiģtir. Yeterliliğin hazırlanması, görüģ bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kiģi, kurum ve kuruluģlara görüģ ve katkıları için teģekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu,

3 GĠRĠġ Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiģtir. Ulusal yeterlilik aģağıdaki unsurlarla tanımlanır; a)yeterliliğin adı ve seviyesi, b)yeterliliğin amacı ve gerekçesi, c)yeterliliğin ilgili olduğu sektör, ç)yeterlilik için gerekli olan; Ģekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim Ģartları, d)yeterliliğe kaynak teģkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, e)yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları, f)yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri, g)yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme Ģartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine iliģkin Ģartlar. Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda söz konusu ulusal meslek standardı esas alınarak, bulunmadığı alanlarda ise uluslararası meslek standardı esas alınarak oluģturulur. Ulusal yeterlilikler; Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları, YetkilendirilmiĢ belgelendirme kuruluģları, Kuruma yetkilendirme ön baģvurusunda bulunmuģ kuruluģlar, Ulusal meslek standardı hazırlamıģ kuruluģlar, Meslek kuruluģları ile bunların müģterek çalıģmasıyla oluģturulur. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

4 ULUSAL YETERLĠLĠK 1) YETERLĠLĠĞĠN ADI: TREN MAKĠNĠSTĠ 2) REFERANS KODU: 11UY ) SEVĠYESĠ: 4 4) TÜRÜ: - 5) KREDĠ DEĞERĠ: - 6) A) YAYIN TARĠHĠ: B) REVĠZYON NO: C) REVĠZYON TARĠHĠ:.../.../ ) ULUSLARARASI SINIFLAMADAKĠ YERĠ ISCO 08: ) AMACI VE GEREKÇESĠ 9) ĠLGĠLĠ OLDUĞU SEKTÖR Demiryolu hizmeti, özellikle 1980 li yılların ikinci yarısından sonra birçok ilde iģletilmeye baģlanan hafif raylı sistemlerle birlikte sadece ulusal demiryolu yolcu ve yük taģımacılığı ile ilgili bir alan olmaktan çıkmıģtır. Önümüzdeki yıllarda özel sektörün de demiryolu iģletmecililiği alanında faaliyet gösterebileceği düģünüldüğünde, bu alanda çalıģan ve çalıģacak olan tren makinistlerinin mesleki yeterliliklerinin ve niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi gereği ortaya çıkması nedeniyle bu yeterlilik hazırlanmıģtır. MYK ULAġTIRMA, LOJĠSTĠK VE HABERLEġME SEKTÖRÜ 10) YETERLĠLĠĞE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 10 UMS ) YETERLĠLĠĞE KAYNAK TEġKĠL EDEN YETERLĠLĠK BĠRĠM(LER)Ġ - 12) YETERLĠLĠĞĠ OLUġTURAN YETERLĠLĠK BĠRĠMLERĠ Grup A:Zorunlu Yeterlilik Birimleri A1)Genel ve Mesleki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG) A2) Çevre Koruma Yöntemleri A3) Kalite Yönetim Sistemi A4) Manevra ve SürüĢ Uygulamaları A5) Arızalar ve Olağan DıĢı Durumlara Müdahale A6) Trafik ve Tren ĠĢletme A7) Türkçe Dil ve Anlatım A8) Meslek Kültürü ve Etik Mesleki Yeterlilik Kurumu,

5 13) BĠRĠMLERĠN GRUPLANDIRMA ALTENATĠFLERĠ (varsa) Yeterlilik belgesi alınabilmesi için yeterlilik birimlerinden tamamından baģarılı olunması gerekir. 14) YETERLĠLĠK ĠÇĠN GEREKLĠ EĞĠTĠM ġartinin (varsa) A) ġeklġ i) En az teknik ve endüstri meslek lisesi mezunu olmak. ii) Bu yeterlilikte tanımlanmıģ olan Tren Makinisti Yeterlilik birimlerini kazandıracak örgün veya yaygın eğitim kurumlarında, Tren Makinisti Seviye 4 veya eģdeğeri teorik ve uygulamalı eğitimini baģarıyla tamamlamıģ olmak. (En az bir ana hat lokomotif brövesi veya ana hat tren seti brövesiyle tren makinisti olarak çalışarak en az (altmış bin) km sürüş yapmış olanlardan bu eğitim şartı aranmaz.) Tren Makinisti Seviye 4 teorik ve uygulamalı eğitimi, asgari olarak aģağıdaki konuları içermelidir. B) ĠÇERĠĞĠ 1) OlağandıĢı durumlar ve yapılacak iģlemler 2) Genel ve Mesleki ĠSG 3) Kalite yönetim sistemi 4) Etkili ĠletiĢim 5) Stres ve kriz yönetimi 6) Çevre güvenliği 7) Yangın güvenliği 8) Makinistin görev yetki ve sorumlulukları ile yakın iģ çevresi ile iliģkileri 9) Cer mekaniği 10) Cer aracını servise hazırlama, 11) Treni servise hazırlama, 12) Hava- Fren sistemleri 13) Lokomotif ve tren kullanma 14) Demiryolu Elektrifikasyon sistemleri 15) Demiryolu Sinyalizasyon sistemleri 16) Demiryolu Telekomünikasyon sistemleri 17) Makinist kabini bileģenleri ve fonksiyonları 18) Sayısal teknolojiler, 19) Tren iģletmeciliği, a)-tren trafiği b)-tren trafiği emniyet sistemleri c)-trenlerin hazırlanması d)-hızlar 20. Mesleki Etik 21. Yol alt ve üst yapısı 22. Tren sürüģ uygulamaları Mesleki Yeterlilik Kurumu,

6 23. Manevra uygulamaları 24. Tren üstü personeli 25. Enerji tasarrufu 26. ĠĢ alma iģlemleri 27. Çeken ve çekilen araçlar 28. Temel Mekanik 29. Mesleki elektrik 30. Mesleki terimler 31. Motor 32. Temel hidrolik 33. Süspansiyon sistemleri ve eklenti cihazları C) SÜRESĠ Teorik Eğitim 540 saat Uygulamalı eğitim 420 saat 15) YETERLĠLĠK ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN DENEYĠM ġarti VE DĠĞER ġartlar(varsa) A) NĠTELĠĞĠ -- B) SÜRESĠ -- C)YETERLĠLĠĞE GĠRĠġ ĠÇĠN DĠĞER ġartlar i)yeterlilik sınavına girmek isteyen adaylar, EK-9 da belirtilen beden yetenekleri ve psikoteknik yeterliliklere sahip olduğunu belgelemelidir. ii)sağlık Bakanlığının Ġlkyardım Yönetmeliğine göre Ġlkyardımcı Sertifikası na sahip olmak. 16) SAHĠP OLUNMASI GEREKEN ÖĞRENME ÇIKTILARI BĠLGĠLER Altyapı ve üstyapının kuvvetler karģısında davranıģını bilir. Ana yolda vagon ve lokomotiflerin yoldan çıkması, tren ve vagon kaçması nedenlerini bilir. Anlatım bozuklukları bilir. Araç kullanım özelliklerinin yol üzerindeki etkilerini bilir. Araç-yol-zemin etkileģiminde ideal yük aktarımı Ģartları ve bunu bozan faktörleri bilir. Basınçlı hava üreten elemanları ve görevlerini bilir. Basınçlı hava-fren tekniğine ait kavramları bilir. Basınçlı havanın kullanıldığı emniyet devrelerini bilir. Basınçlı havanın kullanıldığı yardımcı devreleri bilir. Basit ve tam fren denemelerinin nasıl yapıldığını bilir. Birbirlerini takip eden trenler arasında bulunması gereken zaman aralığını bilir. BuluĢma ve öne geçme kurallarını bilir. Cer aracı destek iģlemlerini bilir. Cer aracı ve tren sürüģ tekniklerini bilir. Cer aracına ait sayısal sistemlerini bilir. Cer aracının çoklu kumandasının kullanımına iliģkin kuralları bilir. Cer aracının makinist kabini bileģenlerini ve bu bileģenlerin fonksiyonlarını bilir. Cer aracının park ve soğuk sevk iģlemlerinin nasıl yapılacağını bilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

7 Cer aracının servise hazırlanması sürecini bilir. Cer araçları üzerindeki basınçlı hava donanımlarını ve çalıģma prensiplerini bilir. Cer araçlarında fren sistemine ait mekanik elemanları bilir. Cer araçlarında hidrolik sistemleri bilir. Cer araçlarında kullanılan Ģanjmanları bilir. Cümlede anlamı bilir. Cümlenin öğelerini bilir. Cümlenin yapısını bilir. Çeken araç mekanik aksamlarını bilir. Çeken araçların dingil tertiplerine göre sınıflandırılmasını bilir. Çeken araçların elektrik sistemlerini bilir. Çeken araçların enerji türlerine göre sınıflandırılmasını bilir. Çeken araçların fren sistemlerine göre sınıflandırılmasını bilir. Çeken araçların güç aktarma düzenlerine göre sınıflandırılmasını bilir. Çeken araçların numaralandırılmasını bilir. Çeken araçların sınıflandırılmasını bilir. Çeken ve çekilen araçlarda süspansiyon sistemlerini bilir. Çeken ve çekilen araçların bağlantı elemanlarını bilir. Çekilen araçlarda fren tecrübelerini ve fren arızalarını bilir. Çekilen araçları oluģturan ana parçaları ve iģlevlerini bilir. Çekilen araçları sınıflandırılmasını bilir. Çekilen araçların arızalarını bilir. Çekilen araçların hava fren sistemlerini bilir. Çekilen araçların numaralandırılmasını bilir. Çekilen araçların üzerindeki yazı ve iģaretleri bilir. Çekilen araçların yüklenmesini bilir. Çevre koruma yöntemlerini bilir. Çevresel risklerin azaltılma yöntemlerini bilir. Demiryolu araçlarının trafiğini bilir. Demiryolu iģletmeciliği kavramlarını bilir. Dizel motor arızalarını bilir. Dizel motor emniyet devreleri ve görevlerini bilir. Dizel motor kumanda regülâtörlerini bilir. Dizel motor marģını ve marģı kolaylaģtıracak sistemlerini bilir. Dizel motorlarda kullanılan sıvıları bilir. Dizel motorların ana parçaları ve görevlerini bilir. Dizel motorların ana sistemleri ve görevlerini bilir. Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etme yöntemlerini bilir. Düzensizlik soruģturma sürecini bilir. Elektrik akım çeģitlerini bilir. Elektrik akımına karģı alınacak güvenlik önlemlerini bilir. Elektrik makinelerini bilir. Elektrik, Elektronik devre elemanları ve kullanım amaçlarını bilir. Elektrikli iģletme yapılan bölgelerde taģıma araçlarının seyirlerini bilir. Elektrifikasyon sistemlerini bilir. Elektrikli iģletme yapılan bölgelerde uyulması gereken kuralları bilir. Elektriksel büyüklükleri ve ölçülmesini bilir. Empati kavramını bilir. ETCS/ERTMS sistemlerini bilir. Etik davranıģ ilkelerini bilir. Etik ve mesleki etik kavramlarını bilir. Etkili dinleme yöntemlerini bilir. Fren çeģitlerini ve çalıģma prensiplerini bilir. Genel kalite prosedürlerini bilir. Genel sağlık kavramını bilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

8 Görev sonunda teslimat iģlemlerini bilir. Görevi esnasında iģ iliģkisinde olduğu diğer çalıģanların yetki ve sorumluluklarını bilir. Görevi ile ilgili form ve kayıtların neler olduğunu bilir. HaberleĢme arızalanmasında tren trafiğinin düzenlenmesine iliģkin kuralları bilir. Hareket emri alıp verme kurallarını bilir. Hemzemin geçitleri, yaya geçitleri, yerleģim yerlerinden nasıl geçileceğini bilir. Ġdeal yük aktarımı modelinin bozulması ve sonuçlarını bilir. ĠletiĢim süreci ve öğelerini bilir. Ġmdat isteme, ana yolda arızalanan trenlerin korunmasına iliģkin kuralları bilir. Ġstasyon yollarında dikkat edilecek konuları bilir. Ġstasyonlarda bulunan tesisleri bilir. ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarını bilir. ĠĢ sağlığı ve güvenliğine iliģkin kuralları bilir. ĠĢyerinde sağlık ve güvenliğe etki eden unsurları bilir. Kalite denetleme yöntemlerini bilir. Kalite formlarını bilir. Kalite kavramını bilir. Kalite standartlarını bilir. Kamu etiği ile ilgili mevzuatı bilir. Kaza ve risk analizlerini bilir. Kılavuzla tren trafiğinin düzenlenmesini bilir. Kırmızı geçiģ izni, bölge zaman izni alınmasına iliģkin kuralları bilir. KoĢum takımlarının kopması, tamponların düģmesi halinde yapılacak iģlemleri bilir. Krize neden olan kaynakları bilir. Kriz tiplerini bilir. Kriz yönetim sürecini bilir. Krize yol açan nedenleri bilir. Kuruma ait kalite prosedürlerini bilir. Lokomotif düdüğünün bozulması halinde yapılacak iģlemleri bilir. Lokomotif ve vagonların fren ağırlıklarını bilir. Lokomotif, tren ve tren setlerinde yangına karģı alınacak önlemleri bilir. Lokomotifin tren yükünü çekememesi halinde yapılacak iģlemleri bilir. Lokomotiflerin trenlerdeki yerlerini bilir. Makinistin görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını bilir. Makinistlik mesleği ile ilgili riskleri bilir. Makinistlikle ilgili tehlikeli davranıģları ve durumları bilir. Meslek disipliniyle ilgili kuralları bilir. Mesleki değerleri bilir. Mesleki terimleri bilir. Motorların çalıģma prensiplerini bilir. Motorların sınıflandırılmasını bilir. Motorların teknik tanımlarını ve terimlerini bilir. Orer dıģı durma nedenlerini ve kurallarını bilir. Orerde gösterilen durmanın kaldırılması nedenlerini ve kurallarını bilir. Orerleri bilir. Otomatik tren durdurma sistemlerinin ve sinyal sistemlerinin çalıģma ilkelerini bilir. Önden ve arkadan destek verilmesi kurallarını bilir. Örgütsel ve bireysel stresin etkilerini bilir. Özelliklerine göre yolların sınıflandırılmasını bilir. Servis esnasında, manevra sahalarında, depolarda yapılacak manevra Mesleki Yeterlilik Kurumu,

9 iģlemlerini bilir. Sesleri ve seslerin özelliklerini bilir. Seyir emniyet kurallarını bilir. Seyir sırasında dikkat edilecek kuralları bilir. Seyyar telefonların nasıl kullanılacağını bilir. Sinyallerin sönük olması ve görülememesi hallerinde yapılacak iģlemleri bilir. Sözsüz iletiģimin özelliklerini bilir. ġartlı sevk emrinin kurallarını bilir. Tehlikeli maddelerin taģınmasıyla ilgili kuralları bilir. Telsiz sistemlerinin özelliklerini bilir. Temel elektrik ve elektrik devrelerini bilir. TMĠ sistemini bilir. Trafik sistemlerini bilir. Trafikle ilgili düzenlenecek formları bilir. Trafikle ilgili görevlileri bilir. Trenlerde görev alma kurallarını bilir. Trenlerin hazırlama kurallarını bilir. Tren makinistinin görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını bilir. Trenlerin numaralandırma sistemini bilir. Trenlerin seyir kurallarını bilir. Trenlerin trafiğinde kullanılan iģaretleri bilir. Tren ve cer aracı kullanmada tasarruf tedbirlerini bilir. Trenlerde yangın çıkması halinde yapılacak iģlemleri bilir. Trene verilecek vagonlarla ilgili sınırlamaları bilir. Trenin normal hızını yapamaması halinde yapılacak iģlemleri bilir. Treninin servise hazırlatılması kuralları bilir. Trenlerde frenli vagonların dağılımı hakkındaki kuralları bilir. Trenlerde görevlendirilecek personelin unvan ve sayılarını bilir. Trenlerin ağırlığının ve uzunluğunun hesaplanmasını bilir. Trenlerin fren ihtiyacını ve fren hesabını bilir. Trenlerin hareket bildirisi kurallarını bilir. Trenlerin istasyonlara giriģini ve yolların kullanılıģını bilir. Trenlerin istasyonlardan durmadan geçmesine iliģkin kuralları bilir. Trenlerin istasyonlardan hareket etmesi kurallarını bilir. Trenlerin kabulü ve gönderilmesi kurallarını bilir. Trenlerin türlerini ve trenlerin üstünlük sıralarını bilir. Trenlerin yapabileceği hızları bilir. TSĠ sistemini bilir. TSĠ sistemindeki sinyallerin renk ve anlamlarını bilir. TSĠ sisteminin arızalanması halinde trafiğin yürütülmesi kurallarını bilir. Türkçe de sözcük yapısını sözcükte anlam özelliklerini bilir. Türkçe nin ses yapısını bilir. Üçüncü Ģahıslarca yapılacak trafiği ilgilendiren çalıģmalar hakkındaki kuralları bilir. Vagonların trenlerdeki yerlerini bilir. Vaktinden önce tren gönderilmesi kurallarını bilir. Yangın çeģitlerini bilir. Yangın söndürme yöntemleri ve kullanılan malzemeleri bilir. Yerel kumandalı sistemleri bilir. Yol taģıt etkileģimi ve bundan kaynaklanan özellikleri bilir. Yol altyapısını oluģturan elemanları ve görevlerini bilir. Yol boyu sinyal sistemlerini bilir. Yol boyu telekomünikasyon sistemlerini bilir. Yol geometrisine etki eden temel büyüklük ve kavramları bilir. Yol geometrisine etki eden temel büyüklük ve kavramların trenle ve sürüģle Mesleki Yeterlilik Kurumu,

10 BECERĠLER iliģkisini bilir. Yol kenarında bulunan iģaretlerin anlamlarını bilir. Yol üstyapısını oluģturan elemanları ve görevlerini bilir. Yola etki eden kuvvetler ve etkilerini bilir. Yolda meydana gelen arıza ve deformasyonları bilir. Yolda meydana gelen arıza ve deformasyonların sonuçlarını bilir. Yolda meydana gelen arıza ve deformasyonların trenle ve sürüģle iliģkisini bilir. Yol-tekerlek-hız iliģkisi ve sonuçlarını bilir. Yolun yapısı ve yol yatağı tabakalarının özelliklerini bilir. Anayolda kalan treni emniyete alır. Anlamlı ve Türkçeye uygun sözcükler oluģturur. Arızaları ilgili birimlere ve görevlilere bildirir. ATS kabin ekipmanlarının kontrolünü yapar; belirlediği aksaklıkları ilgili birimlere ve görevlilere bildirir. Basit motor arızalarını giderir. Beden dilini etkili kullanabilir. Bulunduğu kilometreyi, yolu, geçeceği makasları belirler, seyir ve manevra planı yapar, BuluĢma ve öne geçme değiģiklikleri veya gecikmeler nedeniyle seyir sürelerine uyar Cer aracı ile destek yapar. Cer aracında gerekli testleri yapar. Cer aracını altyapı üzerinde kullanırken aracın özelliklerine uygun kullanır. Cer aracını çalıģtırır. Cer aracını çoklu kumandaya hazırlar. Cer aracını deposuna teslim eder. Cer aracını kontrol eder ve teslim almakla ilgili kuralları uygular. Cer aracını meslektaģına teslim eder. Cer aracını park eder. Cer aracını servise hazırlarken gördüğü aksaklıkları raporlar. Cer aracını soğuk sevke hazırlar Cer aracının çalıģtırma öncesi ve sonrası kontrollerini yapar Cer aracının makinist kabini bileģenlerini kontrol eder. Cer aracının makinist kabini bileģenlerinin arızalarını tespit eder ve raporlar. Cer aracının, trenin ve hattın özelliklerini, dikkate alarak tasarruf tedbirlerine ve kalkıģ varıģ tarifelerine uygun Ģekilde trenin hızını ayarlar. Cer araçlarında elektrik devrelerinin arızalarını tespit eder ve raporlar. Cer araçlarında fren sistemine ait basit mekanik arızaları giderir Cer araçlarında fren sistemine ait mekanik arızaları tespit edebilmek ve raporlar. Cümlenin öğelerine, yapısına uygun, anlamlı ve düzgün cümlelerle konuģur. ÇalıĢırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalıģmalarına katılır. ÇalıĢma ortamında yangın meydana gelmesini önleyici önlemleri alır. ÇalıĢma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalıģmalarına katılır. ÇalıĢtığı alanlarda bulunan dönüģtürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar. Çeken araçlarda yardımcı donanımların kontrolünü yapar, arızalarını tespit eder ve raporlar. Çeken araçların Ģasi ve Ģasisinde bulunan yardımcı donanımların kontrolünü yapar, arızalarını tespit eder ve raporlar Çeken ve çekilen araçların bağlantı elemanlarının arızalarını tespit eder ve Mesleki Yeterlilik Kurumu,

11 raporlar Çekilen araçların arızalarını tespit eder ve raporlar. Çekilen araçların kontrolünü yapar Çekilen araçların yükleme hatalarını tespit eder ve raporlar Çevre koruma yöntemleri konusunda iģyerinin ve iģyeri dıģındaki kurumların eğitimlerine katılır. DeğiĢik yol, iklim ve çevre Ģartlarında emniyeti, konforu ve verimliliği sağlayacak tren kullanma tekniklerine uygun sürüģ yapar Dizide bulunan vagonların özelliğine göre hızı ve seyri belirler, Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir Ģekilde kullanır/kullanımını sağlar. Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalıģmalarına katılır. Döner köprülerde çevrilirken pantografları indirir/indirebilir. Eğitimlerde öğrendiklerini iģinde uygular ve uygulanmasını sağlar. Elektrik akımına karģı güvenlik tedbirleri alabilir Elektrik makinelerinde arıza tespit eder ve raporlar. Elektrik makinelerinin çalıģmasını kontrol eder Elektrikli taģıtları dizel ile cer ederken pantografları indirir/indirebilir. Elektrikli tren iģletmeciliğinde sistemi etkin bir Ģekilde kullanır. Etik ve mesleki etik kavramlarına uygun olarak çalıģır/çalıģabilir. Etkili iletiģim kurar/kurabilir. Fren denemelerini yapar Fren denemesine katılır ve yapar Frenlerin kontrollerini yapabilir Frenli vagonların dağılımının kurallara uygun olup olmadığını kontrol eder Gerektiğinde ĠĢ sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını kullanır Gerektiğinde yangın çevresinde önlemleri alır, ilgilere durumu bildirir ve yangına müdahale eder Gerektiğinde, yol boyu telekomünikasyon sistemlerini kullanarak ilgililerle gerekli iletiģimi kurar. Görev alma kurallarına göre davranır. Göreve baģlamadan önce ve iģ bitiminde lokomotifin/tren setinin teslim alınması ve teslim edilmesi ile ilgili iģlemleri güvenlik gereklerine ve ĠĢ güvenliği kurallarına uygun Ģekilde yapar Görevi ile ilgili form ve kayıtları, düzenli olarak doldurur Görevin sonunda yaptığı iģ ile ilgili olarak yazılı veya sözlü bilgiler verir Görevini mevzuatlara göre yapar Görevlendirildiği trenin genel ilkelere uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder Görevlerini yerine getirirken etik davranıģ ilkelerini esas alır/alabilir. Görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını meslek disiplinine uygun olarak yerine getirir. Grafik ve kalkıģ-varıģ tarifelerini okur, trenin seyrini bunlardaki bilgilere uygun düzenler HaberleĢme olmadığında ya da sinyaller bozuk olduğunda treni ilerletir Hareket bildirisi yapar Hava fren donanımlarındaki aksaklıkları tespit eder, raporlar ve gerektiğinde müdahale eder Hava fren donanımlarındaki basit arızaları giderir Hava fren donanımlarını kontrol eder Hız limitlerini aģmaz, Hidrolik sistemlerdeki arızaları tespit eder ve raporlar. Hidrolik sistemleri kontrol eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

12 ĠletiĢim kurduğu insanları etkili bir Ģekilde dinler/dinleyebilir. Ġmdat telgrafı yazabilir, Ġstasyon kumanda panolarını ve yol boyu sinyal sistemlerini mevzuata uygun olarak kullanır. Ġstasyon, trafik kontrolörü ve diğer personelle kurallara uygun haberleģme yapar, ĠĢ baģlangıcında ve iģ sürecinde gerekli iģ sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır ĠĢ sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri belirler ĠĢe ait kalite gerekliliklerini uygular. Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular KalkıĢ-varıĢ tarifesinde belirlenmiģ birbirinden farklı hızlanma, yavaģlama ve duruģ uygulanmalarını yol geometrisine uygun olarak yapar. Kamu kurum ve kuruluģlarında etik davranıģ ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, Etik Kurulu ya da disiplin kurullarına usule uygun olarak baģvuruda bulunur. Kaza ve olayları ilgilere bildirir, Kendini karģısındakinin yerine koyar/koyabilir. Kırmızı geçiģ izni ve bölge ve zaman izni alır, ilgili formları doldurur, Kurallara uygun hızda sürüģ yapar, Lokomotif ve vagonların raydan çıkması durumunda kaldırılıp kaldırılamayacağı kararını verir, Lokomotif ve vagonların trene kurallara uygun olarak verilip verilmediğini kontrol eder, Makasları düzenler Manevra hizmetlerini, manevra vaziyet planına uygun Ģekilde, Ģ ve trafik güvenliğini risk altına sokmadan cer aracı ile manevra sahası özelliklerini ve hava koģullarını dikkate alarak manevra yapar Manevra iletiģim araçlarını ve iģaretlerini uygular Mesleğin disiplin ilkelerine ve kurallarına uyar. Mesleki değerlere uygun görev yapar. Mesleki terimleri anlar, konuģur ve uygular Mevzuata uygun olarak telsizle haberleģmeyi sağlar Motor arızalarını tespit eder ve raporlar Motorları kontrol eder Nötr (gerilimsiz) bölgelerden geçerken, taģıtın kesicisini (disjonktörünü) açar. Olaylara baģkasının gözüyle bakar/bakabilir. Örgütsel ve bireysel stresle baģa çıkar/çıkabilir. Pnömatik büyüklükleri gösteren manometre değerlerine göre arıza tespit eder Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalıģmalara katılır. Sayısal sistemleri, Otomatik tren durdurma sistemi(ats),tren denetim sistemi(tds),tren monitör sistemi(tms),avrupa demiryolları trafiği yönetim sistemi(ertms),kablolu kamera görüntüleme kayıt sistemi (CCTV),Cer aracı bilgisayarı (SICAS) kontrol eder Sayısal sistemlerin arızalarını tespit eder ve raporlar. Sayısal sistemlerin basit arızalarına müdahale eder ve raporlar. Servis esnasında cer aracında gördüğü aksaklıkları raporlar. Servis esnasında cer aracının ara kontrollerini yapar. Seyir halinde tek pantografı kaldırır/kaldırabilir. Seyir halindeyken öngörülen hızda pantograf değiģtirme iģlemini kurallara Mesleki Yeterlilik Kurumu,

13 uygun olarak yapar/yapabilir. Seyir sırasında diziyi kontrol eder, aksaklıkları belirler ve gereken önlemleri alır Seyir sırasında, katenerde bir sarsıntı veya anormal bir durum gördüğünde hemen taģıtı durdurur/durdurabilir. Seyir sırasında, katenerde bir sarsıntı veya anormal bir durum gördüğünde ilgili birimlere ve görevlilere gerekli bildirimleri yapar/yapabilir. Seyir sırasında, yol boyu telekomünikasyon sistemlerinde gözle tespit ettiği bir sıradıģılık varsa, bu durumu ilgililerine bildirir. Seyirdeki düzensizlikleri ilgilere bildirir. Seyredilen hat kesimini ve sinyalleri tanır, Seyyar telefonların çalıģıp çalıģmadığını kontrol eder. Seyyar telefonların pillerinin bakım ve kontrolünü yapar. Sinyal sistemlerinin çalıģmasını aksatmadan araç sürer. Sözcüklerdeki sesleri doğru sesletir/sesletebilir. Süspansiyon elemanlarını tanır. Süspansiyon elemanlarının arızalarını tespit eder ve raporlar ġartlı sevk emrindeki Ģartları yerine getirir TMĠ sisteminde kurallara uygun yol ve hareket bildirisi alır, verir, Trafikle ilgili formlardaki bildirimleri okur, doldurur. Tren ağırlığı ve uzunluğunu hesaplar, trenin iģletileceği hat kesiminin özelliklerine uygunluğunu kontrol eder, Tren hazırlık testlerini makinist kabininden yapar Trende görevli personelin tam ve görev yerlerinde olup olmadıklarını kontrol eder Treni emniyetli olarak sürer Treni hareket ettirir ve durdurur Treni kontrol eder ve teslim alır ile ilgili kuralları uygular, Treni servise hazırlayanları kontrol eder, Treni seyir esnasında kontrol eder, Trenin fren ağırlığını ve fren ihtiyacını hesaplar, Trenin hareketinde trafik sistemlerine göre sevk kurallarına uygun hareket eder, Trenin sefer öncesi dizi kontrollerini yapar Trenin seyir planını ve seyrini iģaretlere göre düzenler Trenin seyri esnasında cer aracında ve trende oluģabilecek her türlü aksaklıklarda tedbirleri alır Trenin seyri sırasında istasyonlara giriģ ve çıkıģlarda yolu, verilen iģaretleri, gereken önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eder TSĠ sisteminde sinyal bildirilerine uyar, yerel kumanda masasını kullanır, istasyon, trafik kontrolörü ve diğer personelle kurallara uygun haberleģme yapar, makasları düzenler Yangın çıkan vagonu diziden ayırır Yangın söndürme cihazını kullanır Yapılan çalıģmaların kalitesini denetim altında tutar. Yetkilerini kullanır Yol boyu merkezden kumandalı sinyalleri kontrol eder. Yol kenarında bulunan iģaret ve levhalar yardımıyla bulunduğu yeri belirler ve konumuna uygun sürüģ uygulamaları yapar. Yolda arıza ve deformasyonlara neden olmamak için doğru sürüģ tekniklerini uygular. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

14 YETKĠNLĠKLER Yolda meydana gelen ve sürüģ sırasında görülebilen arızalı ve deformasyona uğramıģ yol bölgelerinde, riskleri azaltabilecek sürüģ uygulamalarını gerçekleģtirir. Yolda meydana gelen ve sürüģ sırasında görülebilen arızalı ve deformasyona uğramıģ yol bölgelerini ilgililere bildirir. Yolun geometrik özelliklerinden yararlanarak enerji tasarrufu sağlayacak sürüģ tekniklerini uygular. Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir Ģekilde kullanır. Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. Hata ve arızaları oluģturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere rapor eder. ĠĢyeri kurallarına ve çalıģma prensiplerine uyar. ĠĢine özen gösterir. ĠĢinde dikkatli davranır. Acil durumlarda soğukkanlı davranır. KiĢisel bakımını yapar ve hijyen kurallarına uygun davranır. Görevlerini, demiryolu trafik güvenliği kurallarına uygun olarak yapar. Treni, yolun geometrik özelliklerini ve yoldaki arıza ve deformasyonları dikkate alarak sürer. Yolu ve çevresini oluģturan elemanları kontrol ederek ve olası olağandıģı durumları ilgililere bildirerek seyir güvenliğini sağlar. Treni, yolda arıza ve deformasyonlara neden olmayacak sürüģ tekniklerini kullanarak sürer. Yol kenarında bulunan iģaret ve levhaların bildirilerine uygun davranır. Enerjiyi tasarruflu kullanır. Türkçenin ses kurallarına uygun konuģur. Türkçeyi doğru anlamlandırarak konuģur. AnlaĢılır, doğru ve düzgün bir Türkçe ile konuģur. Seyir sırasında, katenerde bir sarsıntı veya anormal bir durum olduğunda gerekli önlemlere uygun davranır. Elektrikli tren iģletmeciliği kurallarına uygun davranır. ĠĢ yaģamında etkili iletiģim kurar. ĠletiĢim kurduğu kiģilerin konuģma sürelerine saygı gösterir. Yüz yüze baģkalarının kiģisel alanına saygılı davranır. ĠletiĢimde empati kurar. Krizi yönetir. Kurduğu iletiģimlerde bu süreci etkili bir Ģekilde iģletir. Etik ilkelerine uygun davranır. Kamu kurum ve kuruluģlarında etik davranıģ ilkelerine aykırı uygulamalar karģısında duyarlı davranır. Görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını yerine getirir. Mesleki değerleri korur. Mesleğin disiplin kurallarına uyar. Merkezden kumandalı sinyallere uyar. Otomatik tren durdurma sistemlerini sürekli çalıģır durumda bulundurur. HaberleĢme araçlarını etkin bir Ģekilde kullanır. Planlama yapar. Programlara uygun çalıģır. Denetime açık davranır. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

15 Hız sınırlamalarına uyar. ÇalıĢma arkadaģlarının haklarına saygı duyar. 17) ÇALIġMA ORTAMI VE KOġULLARI Tren makinistliğinin önemli bir kısmı cer araçlarının içinde geçmektedir. Ġdeal koģullarda cer aracı, aydınlatılmıģ, havalandırılmıģ, nem ve sıcaklık kontrolünün sağlandığı, toz, kir veya kirlilik yaratan etkenlerden arındırılmıģ bir ortamdır. ÇalıĢma ortamının uluslararası standartların üzerinde olmamak kaydıyla, olumsuz koģulları arasında, koku, gürültü, nem, titreģim, aģırı hava akımı ve elektrik akımına maruz kalma tehlikesi sayılabilir. Uzun yol sürüģlerinde sürekli kabin içerisinde bulunmak ve gece sürüģleri, meslek elemanlarında yalnızlık duygusu yaratabilir. Günün her saatinde ve resmi tatil günlerinde çalıģma söz konusudur. Makinistlik yoğun dikkat gerektiren bir meslek olup, iģ sağlığı ve güvenliği kurallarına uymada istisnasız bir duyarlılık ve dikkat gerekmektedir. Bu nedenlerle Tren Makinisti Seviye 4 Yeterlilik belgesi almak isteyenlerin yetkili kurumca akredite edilmiģ sağlık kuruluģları ve psikoteknik laboratuarlarından EK 9'da belirtilen sağlık ve psikoteknik koģulları sağlamıģ olduğunu belgelemesi gerekmektedir. 18) YETERLĠLĠK ĠÇĠN UYGULANACAK SINAV VE DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER A) SINAV VE DEĞERLENDĠRME ARAÇLARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Teorik ölçme araçları Değerlendirme Araçları Değerlendirme Materyalleri Puanlama T1) Çoktan seçmeli 4 seçenekli test A1-Genel ve Mesleki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 10 soru A2-Çevre Koruma Yöntemleri 10 soru A3-Kalite Yönetim Sistemi 10 soru A4-Manevra ve SürüĢ Uygulamaları 50 soru A5-Arızalar ve OlağandıĢı Durumlara Müdahale 40 soru A6-Trafik ve Tren ĠĢletme 60 soru A7-Türkçe Dil ve Anlatım 10 soru A8-Meslek Kültürü ve Etik 10 soru Cevap anahtarı Her soru eģit puan değerindedir. BaĢarı Ölçütü Gerekli Görülen Diğer ġartlar (varsa) Performansa dayalı ölçme araçları Değerlendirme Araçları Her yeterlilik birimi için en az %70 baģarı Soru baģına bir dakika süre verilecektir. YanlıĢ cevaplar dikkate alınacak, düzeltme formülü uygulanacak ve üç yanlıģ cevap bir doğru cevabı götürecektir. Sınavlar iki oturum halinde gerçekleģtirilecektir. Değerlendirme, her yeterlilik birimi için ayrı ayrı yapılacaktır. BaĢarısız olanlar, bir yıl içinde açılacak sınavlara baģvurmaları halinde, en fazla iki kez, baģarısız oldukları yeterlilik birimi/birimleri ile ilgili bütünleme sınavına katılırlar. P1) Makinist adayının makinistlik yetkinliklerini ölçmek amacıyla tren üzerinde gözlem formu kullanılarak yapılacak uygulamalı sınav. A1, A4, A5, A6, A7 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

16 Değerlendirme Materyalleri Puanlama BaĢarı Ölçütü Gerekli Görülen Diğer ġartlar (varsa) Sınav ve Değerlendirme Araçlarıyla Ġlgili Diğer KoĢullar (varsa) A1, A4, A5, A6, A7 yeterlilik birimleri için düzenlenmiģ gözlem formu. Uygulama yaparken adayın performansı izlenir. Gösterilen performans, değerlendirme listesine göre değerlendirilir. Aday yapılan uygulama iģlemi ile ilgili olarak hatasız çalıģma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Her yeterlilik birimi için en az %80 baģarı. Adaylarda her bir uygulamalı iģlem için sınav Materyallerinde (Uygulamalı iģlem gözlem formu) belirtilen asgari kriterler gözlemlenir. Değerlendirme, her yeterlilik birimi için ayrı ayrı yapılacaktır. BaĢarısız olanlar, bir yıl içinde açılacak sınavlara baģvurmaları halinde, en fazla iki kez baģarısız oldukları yeterlilik birimi/birimleri ile ilgili bütünleme sınavına katılırlar. Herhangi bir cer aracı brövesine sahip olmayan adayların yeterlilik sınavı adayların eğitimleri sırasında sürüģ uygulamalarını yaptıkları ulusal hat üzerinde ve kullandıkları bir cer aracında yapılır. Sınav yapılacak hattı ve cer aracın türünü belirlemeye sınav komisyonu yetkilidir. En az bir ana hat lokomotif veya tren seti brövesine sahip tren makinistlerinin sınavı halen görev yaptıkları hat kesimi üzerinde ve kullanmaya yetkili oldukları cer aracı üzerinde yapılır. Teorik sınavdan ve performansa dayalı sınavdan baģarılı olma Ģartı vardır. Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinin birinden baģarılı olan, fakat diğer bölümünden baģarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav baģvurusunda bulunduğu takdirde baģarılı olduğu bölümden muaf tutulur. B) DEĞERLENDĠRĠCĠ ÖLÇÜTLERĠ Yeterlilik sınavının uygulamalı bölümü en az üç değerlendiriciden oluģan bir sınav komisyonu tarafından yapılır. Değerlendiriciler aģağıda belirtilen Ģartları sağlamalıdır. a)en az lisans düzeyinde eğitim almıģ olmak b) BaĢmakinist veya en az 5 yıl makinist olarak görev yapmıģ ve bu sürenin en az 6 ayını son bir yıl içerisinde fiilen yapıyor olmak veya en az 5 yıl makinist olarak görev yapmıģ ve makinist eğitimlerinde öğretmen unvanıyla görev yapıyor olmak. c) Androgojik formasyona yönelik olarak en az 2 hafta süreli bir eğitim programına ve en az 1 hafta süreli ölçme ve değerlendirme teknikleri eğitimine katılmıģ olmak. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi; 19) YETERLĠLĠK BELGESĠNĠN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ 1)10 yıllık dönem içerisinde fiilen makinistliğe toplam 18 aydan fazla veya kesintisiz 14 aydan fazla ara vermemek, 2)Tren makinistliğinin yapılmasına engel oluģturabilecek ani bilinç kaybı, dikkat veya konsantrasyon azalması, ani güçsüzlük, denge veya koordinasyon kaybı, hareketin önemli ölçüde kaybına sebep olabilecek herhangi ilaç, madde, alkol ve uyuģturucunun geçici veya sürekli kullanımı, vb. durumların tespit edilmemesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu,

17 3) Bunun dıģında; makinistler 45 yaģına kadar 4 yılda bir, yaģ arasında 3 yılda bir, 55 yaģından sonra ise her yıl, sağlık ve psikoteknik muayenelerinden geçirilmeleri, KoĢuluyla 10 yıldır 20) BELGE SAHĠBĠNĠN GÖZETĠMĠNDE UYGULANACAK PERFORMANS ĠZLEME METODLARI VE BELGE SAHĠBĠNĠN GÖZETĠM SIKLIĞI Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren (yirmi beģinci - otuzuncu), (elli beģincialtmıģıncı) ve (seksen beģinci-doksanıncı) aylar arasında olmak üzere, belge geçerlilik süresince üç kez; belgelendirme kuruluģu tarafından tren makinistinin çalıģtığı süreler ve performansı izlenir. 21) 22) 23) 24) GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ DOLAN BELGELERĠN YENĠLENMESĠNDE UYGULANACAK DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ YETERLĠLĠĞĠ GELĠġTĠREN KURULUġ(LAR) YETERLĠLĠĞĠ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMĠTESĠ MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ VE SAYISI Belgelerin yenilenebilmesi için belge sahibinin 18. Bölümde belirtilen Tren Makinisti Yeterlilik Sınavına katılarak baģarılı olması gereklidir. Bu sınavda baģarılı olanların yeterlilik belgelerinin süresi 10 yıl daha uzatılır. TCDD MYK ULAġTIRMA, LOJĠSTĠK VE HABERLEġME SEKTÖRÜ Mesleki Yeterlilik Kurumu,

18 EKLER: EK1: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar AKERMAN: Hava musluğunu, AKÜPLEMAN: Özel elektrik bağlantı elemanını, ANA DEPO BASINCI: Frenler ve yardımcı sistemler için gereken hava basıncını, ANA HAT: Ülkenin; iktisadi, siyasi, kültürel merkezlerini birbiriyle ve komģu ülkelerin demiryollarıyla bağlanmak amacıyla inģa edilen yollarını, ANDROGOJĠK FORMASYON: YetiĢkinlerin öğrenmelerini kolaylaģtırma yeterliliğini, ATM: Atmosferi, ATS (Automatic Train Stop) : Otomatik Tren Durdurma Sistemi ni, BRÖVE: Makinistin sürüģ yapmaya yetkili olduğu cer aracı/araçlarını ve sürüģ yapmaya yetkili olduğu hattı/hatları gösterir iģletmeci kuruluģ tarafından verilen belgeyi, CER ARACI (ÇEKEN ARAÇ): Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden lokomotif ve otomotrisi, DJ (DĠSJONKTÖR): Yüksek Vakumlu Devre Kesicisini, DÜZELTME FORMÜLÜ: Çoktan seçmeli testlerde Ģans baģarısını ortadan kaldırmak için düzeltilmiģ puanı belirlemeye yönelik formülü, (DüzeltilmiĢ Puan = Doğru Cevap Sayısı YanlıĢ Cevap Sayısı / Seçenek Sayısı-1) DRS: Ġstasyonlardan Sinyallerin Butonlarla Ġdaresini, ERTMS: Avrupa Demiryolu Tren ĠĢletim Sistemi ni, GABARĠ: Sabit tesislerle demiryolu araçları arasındaki emniyet mesafesini, GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railway): Trenler için özel iletiģim baz telefonunu, HAMULE TENZĠLĠ: Yük azaltımını, ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması nı, ĠSG: ĠĢ sağlığı ve güvenliğini, JENERATÖR VAGONU: Yolcu vagonlarının aydınlatma, iklimlendirme ve diğer yardımcı donanımlarının ihtiyacı olan elektrik enerjisini üreten ve yolcu vagonlarına aktaran çekilen demiryolu aracını, KÂL: Rayla teker arasına konulan sabitleme takozunu, KATANER: Elektrifikasyon (yüksek gerilim) hattını, KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIM: ÇalıĢanı, yürütülen iģten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karģı koruyan, çalıģan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıģ tüm alet, araç, gereç ve cihazları, KONDÜVĠT BASINCI: Fren kumanda hava basıncını, KONDÜVĠT HATTI: Fren kumandası için kullanılan düzenleyici basınçlı havanın içinden geçirildiği hattı, KUPLĠNG: Lokomotif ve vagon arasındaki enerji aktarım bağlantı kablosunu LĠMĠT: KesiĢen iki demiryolu arasındaki emniyetli mesafeyi, LOKOMOTĠF: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı olan çekilen araçları hareket ettiren raylı sistem aracını, MODRABL: Lokomotif frenini, NÖTR: Enerjisiz alanı, ORER: Trenlerin zaman grafiğini, OTOMOTRĠS (MOTORLU VAGON): Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücü ile hareket eden, gerektiğinde arkasına ve önüne bağlı olan çekilen araçları da hareket ettiren ve aynı zamanda üzerinde yolcu veya yük taģınmasına olanak sağlayan raylı sistem aracını, PNÖMATĠK: Basınçlı havayı, Mesleki Yeterlilik Kurumu,

19 PSĠKOTEKNĠK ÇalıĢma psikolojisinin bir kolu olan psikoteknik değerlendirme, kiģinin belirli bir iģteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülme iģlemini, PT (PANTOGRAF): Elektrikli cer sistemlerinde, cer aracının ihtiyacı olan elektrik enerjisinin elektrik hattından (katener) cer aracına iletimini sağlayan ekipmanı, RANFOR: Desteği, RAY: Demiryolunu, RÖLE: Elektromanyetik devre koruyucuyu, SABO: Fren pabucunu, SEKSĠYONER: Ayırıcıyı, SICAK: Cer aracının çalıģır vaziyetini, SOFAJ: Isıtmayı, SOĞUK: Cer aracının çalıģmayan vaziyetini, OTOMATĠK KOġUM TAKIMI: Tren setlerini birbirlerine bağlayan, mekanik, fren ve enerji aktarımını sağlayan otomatik kavrama aparatını, TAKAYYÜDAT: Arıza vb. durumlarda hattın belli kesimlerinde yapılacak hız uygulamalarına getirilen geçici sınırlamayı, TAKAYYÜDAT ĠHBARNAMESĠ: Hız sınırlama modelini, TDS: Tren Denetim Sistemini, TERESSÜBAT: Hava deposunda biriken tortuyu (su, yağ, toz vb.), TMĠ: Trafiğin Merkezden Ġdaresi ni, TOTMAN: Tren fren emniyet sistemini, TRAFĠK CETVELĠ: Trenin seyir kayıt cetvelini, TRAFĠK KONTROLORÜ: Tren trafik emniyeti ve yönetimini sağlamak amacıyla tesis edilen sistemleri ve haberleģme araçlarını kullanan, belirlenen bir hat kesiminde tüm tren hareketlerini planlandığı Ģekilde yöneten, plan dıģı durumlarda tren tercihleri ile ilgili kararları veren, yolun kapanması halinde geçici tedbirleri alan trafik yöneticisini, TREN: Bir veya birden fazla cer aracı ile vagonlardan veya bir veya birden fazla cer aracından oluģan bileģik raylı sistem aracını, TREN SETĠ (TREN DĠZĠSĠ): Otomotris/Otomotrislerden ve bunlara uygun olarak dizayn edilmiģ vagonlardan meydana gelen birbirinden ayrılmaz araçların birleģimi olan diziyi, TSĠ: Trenlerin Sinyallerle Ġdaresi ni, VAGON (ÇEKĠLEN ARAÇ): Kendi tahrik gücü bulunmayan, bir cer aracı tarafından çekilerek veya itilerek hareket ettirilen, üzerinde yük veya yolcu taģımaya elveriģli raylı sistem aracını, YHT: Yüksek hızlı treni, ifade eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

20 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠN ADI VE KODU EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo Genel ve Mesleki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG) A1 SEVĠYESĠ 4 KREDĠ DEĞERĠ - ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI BĠLGĠLER ĠĢ sağlığı ve güvenliğine iliģkin kuralları bilir. Genel sağlık kavramını bilir. ĠĢyerinde sağlık ve güvenliğe etki eden unsurları bilir. ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarını bilir. Kaza ve risk analizlerini bilir. Makinistlikle ilgili tehlikeli davranıģları ve durumları bilir. Makinistlik mesleği ile ilgili riskleri bilir. Seyir emniyet kurallarını bilir. Tehlikeli maddelerin taģınmasıyla ilgili kuralları bilir. Yangın çeģitlerini bilir. Yangın söndürme yöntemleri ve kullanılan malzemeleri bilir. Lokomotif, tren ve tren setlerinde yangına karģı alınacak önlemleri bilir. Trenlerde yangın çıkması halinde yapılacak iģlemleri bilir. BECERĠLER YETKĠNLĠKLER ĠĢ sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri belirler Gerektiğinde ĠĢ sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını kullanır Göreve baģlamadan önce ve iģ bitiminde lokomotifin/tren setinin teslim alınması ve teslim edilmesi ile ilgili iģlemleri güvenlik gereklerine ve ĠĢ güvenliği kurallarına uygun Ģekilde yapar ĠĢ baģlangıcında ve iģ sürecinde gerekli ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır ÇalıĢma ortamında yangın meydana gelmesini önleyici önlemleri alır. Gerektiğinde yangın çevresinde önlemleri alır, ilgilere durumu bildirir ve yangına müdahale eder ĠĢyeri kurallarına ve çalıģma prensiplerine uyar. ĠĢine özen gösterir. ĠĢinde dikkatli davranır. Acil durumlarda soğukkanlı davranır. Görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını yerine getirir. ĠĢyerin disiplinine uyar. Tertipli ve düzenli davranır. KiĢisel bakımını yapar ve hijyen kurallarına uygun davranır. YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠN ADI VE KODU Çevre Koruma Yöntemleri A2 SEVĠYESĠ 4 KREDĠ DEĞERĠ - ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI BĠLGĠLER Çevre koruma yöntemlerini bilir. Çevresel risklerin azaltılma yöntemlerini bilir Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etme yöntemlerini bilir. BECERĠLER Çevre koruma yöntemleri konusunda iģyerinin ve iģyeri dıģındaki kurumların eğitimlerine katılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:23.11.2011 REVİZYON NO:01

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:23.11.2011 REVİZYON NO:01 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:23.11.2011 REVİZYON NO:01 ÖNSÖZ Tren Makinisti (seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0128-3] KOMPLECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0128-3] KOMPLECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0128-3] KOMPLECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0128-3] Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) ÖNSÖZ Kompleci (Dokuma

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:02

ULUSAL YETERLİLİK 11UY OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:02 z [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI Turan SEVİYE 3 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY0043-4 MODELĠST SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY0043-4 MODELĠST SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY0043-4 MODELĠST SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 01 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 12UY0043-4 Modelist (Seviye 4) ÖNSÖZ Modelist (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-3 Makine Bakımcı (Seviye 3) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0199-3 Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Metal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-3 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0129-3] Kompleci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim) (Seviye 3) ÖNSÖZ Kompleci

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge baģlığını yazın] Mesleki Yeterlilik Kurumu. [Belge alt baģlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge baģlığını yazın] Mesleki Yeterlilik Kurumu. [Belge alt baģlığını yazın] z [Belge baģlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt baģlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI Turan SEVİYE 3 Mesleki Yeterlilik Kurumu YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:00 Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0070-3 Refrakterci Yayın Tarihi:18/07/2012 Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3. ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3. ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3 ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0140-3 Şablon Operatörü (Seviye 3) ÖNSÖZ Şablon Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı ÖNSÖZ Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

[REF. KODU] PLASTİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

[REF. KODU] PLASTİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 [Belge baģlığını yazın] ULUSAL [Belge alt baģlığını YETERLİLİK yazın] [Tarihi seçin] Turan [REF. KODU] PLASTİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:00 0 ÖNSÖZ Plastik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:01 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0130-4] MODEL MAKĠNECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0130-4] MODEL MAKĠNECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0130-4] MODEL MAKĠNECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0130-4] Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 4) ÖNSÖZ Model

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4)]

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-4 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4

11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 [Belge baģlığını yazın] ULUSAL [Belge alt baģlığını YETERLİLİK yazın] [Tarihi seçin] Turan 11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:00 Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

MAKİNİST (DEMİRYOLU)

MAKİNİST (DEMİRYOLU) TANIM Makinist, belirli çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde, talimatlara uygun olarak emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, hazır olan cer araçlarını ve treni teslim alan, sevk ve idare

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0003-4 BACACI SEVİYE 4. [Belge baģlığını yazın] [Belge alt baģlığını yazın] YAYIN TARİHİ:21.12.2010 REVİZYON NO:00

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0003-4 BACACI SEVİYE 4. [Belge baģlığını yazın] [Belge alt baģlığını yazın] YAYIN TARİHİ:21.12.2010 REVİZYON NO:00 [Belge baģlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt baģlığını yazın] [Tarihi seçin] 10UY0003-4 BACACI Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:21.12.2010 REVİZYON NO:00 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 0 ÖNSÖZ Bacacı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TRAFİK KONTROLÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0055 3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 ÖNSÖZ Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 12UY00..-3 Refrakterci Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-3 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-3Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:01

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:01 [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI Turan SEVİYE 3 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:01 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI TRAFĠK KONTROLÖRÜ SEVĠYE 6 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI TRAFĠK KONTROLÖRÜ SEVĠYE 6 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI TRAFĠK KONTROLÖRÜ SEVĠYE 6 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Trafik Kontrolörü (Seviye 6). /... /00 Meslek: TRAFĠK KONTROLÖRÜ Seviye:

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 ÖNSÖZ Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2) Yayın Tarihi:14/12/2014 Rev.

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Hareket Memuru (Seviye 4). /.../00 Meslek: HAREKET MEMURU Seviye: 4 I Referans

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 11UY0010-3 ÇELĠK KAYNAKÇISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 11UY0010-3 ÇELĠK KAYNAKÇISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 11UY00103 ÇELĠK KAYNAKÇISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:01 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2011 ÖNSÖZ Çelik Kaynakçısı Seviye3 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Kondüktör (Seviye 4). /..../00 Meslek: KONDÜKTÖR Seviye: 4 I Referans Kodu:.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 5. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 5. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 5 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:01 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0141-3 Varyant/Baskı Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) ÖNSÖZ Varyant Baskı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00xx5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Kalibrasyoncu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0229-4 DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0229-4 DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0229-4 DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2) ÖNSÖZ İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2)

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ TMĠ VE TSĠ ( CTC ) SĠSTEMLERĠNDEKĠ DÜZENSĠZLĠKLER 840UH0024 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı ÖNSÖZ Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4

11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 [Belge başlığını yazın] ULUSAL [Belge alt başlığını YETERLİLİK yazın] [Tarihi seçin] Turan 11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:01 Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0232-3 RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0232-3 Ray Ark Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:30/09/2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Ray Ark

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0123-4 MOTOSİKLET BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0123-4 MOTOSİKLET BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 3UY023-4 MOTOSİKLET BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 203 3UY023-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı ÖNSÖZ Motosiklet Bakım Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

TREN TEŞKİL İŞÇİLİĞİ GÖREV TANIMI

TREN TEŞKİL İŞÇİLİĞİ GÖREV TANIMI TREN TEŞKİL İŞÇİLİĞİ GÖREV TANIMI Tren Teşkil İşçiliği Ana Sanat Kolu Tanımı: İdari olarak gar müdürü, gar şefi ve istasyon şefine, trafikle ilgili işler bakımından nöbetçi hareket memuruna bağlı olup,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Varyant Baskı Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00704 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00704 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0127-5] ÇOCUK GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0127-5] ÇOCUK GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0127-5] ÇOCUK GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0127-5] Çocuk Giyim Modelisti (Seviye 5) ÖNSÖZ Çocuk Giyim Modelisti (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKTÖR SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKTÖR SEVİYE 4 ULUSAL YEERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKÖR SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YEERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0187-4 Kondüktör Yayın arihi:25/12/2013 Rev. No:00 ÖNSÖZ Kondüktör (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0092-4 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE-4) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup

Detaylı

WEB PORTAL HİZMETLERİMİZ

WEB PORTAL HİZMETLERİMİZ 1 / 31 İÇERİK 1.BELGELENDİRME 1.1.Personel Belgelendirme 1.1.1.Belgelendirme kapsamı 1.1.2.Yeterlilik Birimleri ve Geçme Notları 1.1.3.Personel Belgelendirme Klavuzu 1.1.4.Sınavlara Başvuru 1.1.5.Sınav

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 14UY...-3 KARTONPĠYER UYGULAYICISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 14UY...-3 KARTONPĠYER UYGULAYICISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 14UY...-3 KARTONPĠYER UYGULAYICISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2014 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ Kartonpiyer Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ANKARA, 2012 ÖNSÖZ Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ĠSTASYON TRAFĠK ĠġLETMENĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0233-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ĠSTASYON TRAFĠK ĠġLETMENĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0233-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ĠSTASYON TRAFĠK ĠġLETMENĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0233-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: ĠSTASYON TRAFĠK

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00...-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00...-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 12UY00...-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00...-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 ÖNSÖZ Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0188-5 İSTASYON TRAFİK İŞLETMENİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0188-5 İSTASYON TRAFİK İŞLETMENİ SEVİYE 5 ULUSAL YEERLİLİK 13UY0188-5 İSASYON RAFİK İŞLEMENİ SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YEERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0188-5 İstasyon rafik İşletmeni Yayın arihi:25/12/2013 Rev. No:00 ÖNSÖZ İstasyon rafik

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (16UY0253-2) İnşaat İşçisi - Seviye 2 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Haddeci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞ : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 1. KURUMUN ADI : KURS PROGRAMI 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

Detaylı

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0149-5 İzabeci Seviye 5 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ÇOK İVEDİ Sayı : B.11.2.DDY.0.72.00.05-774.99-18/05/2007 Konu : Unvan Değişikliği Sınavı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ÇOK İVEDİ Sayı : B.11.2.DDY.0.72.00.05-774.99-18/05/2007 Konu : Unvan Değişikliği Sınavı EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇOK İVEDİ Sayı : B.11.2.DDY.0.72.00.05-774.99-18/05/2007 Konu : Unvan Değişikliği Sınavı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0125-5] KADIN GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0125-5] KADIN GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0125-5] KADIN GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0125-5] Kadın Giyim Modelisti (Seviye 5) ÖNSÖZ Kadın Giyim Modelisti (Seviye 5)

Detaylı

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Programının Adı Programının Amacı Elektrik Pano Montajcisi Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3-4-5) mesleğinde başarılı olmak için gereken

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0131-4] MODEL MAKĠNECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0131-4] MODEL MAKĠNECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0131-4] MODEL MAKĠNECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0131-4] Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim) (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0161-5 RADYO TEKNĠK YÖNETMENĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0161-5 RADYO TEKNĠK YÖNETMENĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0161-5 RADYO TEKNĠK YÖNETMENĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0161-5 Radyo Teknik Yönetmeni (Seviye 5) ÖNSÖZ Radyo Teknik Yönetmeni (Seviye 5) Ulusal

Detaylı

SEVİYE 4. [Belge alt başlığını yazın] 11UY0007-4 OTOMOTİV MONTAJCISI YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:01. [Tarihi seçin] Turan

SEVİYE 4. [Belge alt başlığını yazın] 11UY0007-4 OTOMOTİV MONTAJCISI YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:01. [Tarihi seçin] Turan ULUSAL [Belge başlığını YETERLİLİK yazın] [Belge alt başlığını yazın] 11UY0007-4 OTOMOTİV MONTAJCISI [Tarihi seçin] Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:01 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0144-3 OTOMOTİV ÖN DÜZEN VE BALANSÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0144-3 OTOMOTİV ÖN DÜZEN VE BALANSÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0144-3 OTOMOTİV ÖN DÜZEN VE BALANSÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Otomotiv Ön Düzen

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0232-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0232-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0232-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: KONDÜKTÖR Seviye: 4 I Referans

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Otomotive Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye4 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu şartname, Makine Bakımcı Seviye 5 (10UY0002-5) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DEMİRYOLU EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DEMİRYOLU EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 31 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29935 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DEMİRYOLU EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0212-3 Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ÖNSÖZ Plastik Enjeksiyon Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0206-3 Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Seviye 3 Yayın Tarihi: 25.03.2015 Rev.

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY0-6. KOBĠ DANIġMANI SEVĠYE 6

ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY0-6. KOBĠ DANIġMANI SEVĠYE 6 ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY0-6 KOBĠ DANIġMANI SEVĠYE 6 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2015 ÖNSÖZ KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ EYLÜL EKİM 1. 2. 3. (19 EYLÜL- 07 EKİM) 3 SAAT 1. ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teģkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFĠKLE ĠLGĠLĠ KURULUġLAR VE GÖREVLERĠ 1.

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BOYAMA OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BOYAMA OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0138-3 BOYAMA OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0138-3 Boyama Operatörü (Seviye 3) Yayın Tarihi:06/03/2013 Rev. No:00 ÖNSÖZ Boyama Operatörü

Detaylı