aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ"

Transkript

1 aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz YIL: 16 SAYI: 186 Haziran Türk Alman Jinekoloji Kongresi 8. Avrupa ç Hastal klar Kongresi PCV 13 le lgili Veriler Aç kland 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ç Hastal klar Uzman Eriflkinlerin Doktoru J NEKOLOJ

2 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi8. Türk Alman AJEV (Türk - Alman Jinekoloji E itim, Araflt rma ve Hizmet Vakf ) bünyesinde bu y l 8.si düzenlenen Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 200 ü yurt d fl ndan olmak üzere 1675 kad n hastal klar ve do um uzman n n kat l m yla Antalya da gerçeklefltirildi. Bilimsel düzeyi son derece yüksek oturumlar n gerçekleflti i kongrede, jinekolojik operasyonlarda yararlan lan en yeni cerrahi teknikler, bu teknikleri gelifltiren uzmanlar taraf ndan kat l mc lara aktar ld. Kongre de infertilite tedavisindeki en son geliflmeler ve bu alanda yaflayan sorunlar da çok say da oturumda ele al nd. Kongre kapsam nda düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Türk Alman Jinekoloji Derne i Baflkan Prof. Dr. Cihat Ünlü, Türk Alman Jinekoloji Derne i çat s alt nprof. Dr. da, 1995 y Cihat Ünlü l ndan beri iki y lda bir düzenlenen Türk - Alman Jinekoloji Derne i Kongresi nin her y l artan kat l mc say s ve geniflleyen bilimsel kalitesi ile kendi alan nda ülkenin önemli bir bilimsel aktivitesi haline geldi ini söyleyerek, Bu y lki kongrede, 3 ana salonda, alan nda dünyan n en iyileri olan Türk ve yabanc hocalar sunumlar n yaparken, 4. salonda paralel olarak, dünyan n 4 köflesinden gönderilen Serbest Tebli lerin sunumlar yap l yor. Önceki kongrede 16 ülkeden 550 abstract alm flt k. Bu y l da yine yo un bir ilgi var. Gönderilen abstractlar aras ndan seçilecek en iyilere bu y l yine teflvik ödülleri verilecek ve önceki y llarda oldu u gibi genç ve baflar l araflt rmac lara istedikleri ülkede 6 ayl k karfl l ks z araflt rma burslar verilecek. Bu burslar jürinin T 18 literatür aktüel uygun görece i Alman doktorlara da verilebilecek. Kongre öncesi 4 adet kurs düzenlendi. Bunlar; Vitrifikasyon, ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), Kolposkopi, Ovulasyon ndüksiyonu kurslar... Bu kurslar aras nda yer alan Vitrifikasyon kursu ülkemizde ilk kez yap l yor. Bildi iniz gibi, Vitirifikasyon art k tüm dünyada insan oosit ve sperm hücre kriyoprezervasyonu için gelece in metodu olarak tarif ediliyor. Avrupa ve Amerika daki sayg n merkezlerin hemen hemen tümü bu uygulamaya rutin olarak bafllad. Bu metod ile sadece hücrelerin de il organlar n, özellikle de over dokusunun baflar ile donduruldu u da bildiriliyor. Bu kurstan güncel geliflmeleri son derece yak ndan takip eden ülkemiz reprodüktif t p camias n n çok faydaland n düflünüyoruz. Kolposkopi kursu ise serviks kanseri tan s na yönelikti. Her y l dünyada kad n n ölümüne yol açan bu kanserin tan s nda çok önemli bir yeri olan kolposkopi alan nda meslektafllar m za pratik e itim verdik dedi. Laparoskopi'nin Babas Kongre'deydi 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi nin davetli bilim adamlar ndan biri de laparoskopik cerrahinin öncü hocalar ndan Prof. Dr. Farr Nezhat d. fiu anda çal flmalar n ABD de New York Mount Sinai School of Medicine da sürdüren Prof. Dr. Farr Nezhat, bas n toplant s na kat larak, laparoskopik cerrahi ve yine kendisinin gelifltirdi i Robotik Cerrahi konusunda bilgi verdi. Son 20 y ld r cerrahi alan nda gerçekten bir devrim yafland n söyleyen Prof. Dr. Nezhat, Majör cerrahi ad n verdi imiz laparotomi yönteminin yerini minimal eriflim cerrahisi olarak da adland rabilece imiz laparoskopi ald ve bu yöntem gerek jinekolojik gerekse jinekolojik olmayan farkl alanlarda kullan lmaya baflland. Laparoskopinin laparotomiye karfl avantajlar n k saca özetlemek gerekirse öncelikle laparoskopide daha küçük bir kesi yap yoruz ve bu yöntem hastada daha az a r ya neden oluyor, daha az yara dokusu ortaya ç k yor ve hasta daha Prof. erken tadr.farr burcu olnezhat du u için ifline ve ailesine daha erken geri dönebiliyor. Ayr ca enfeksiyon veya kanama gibi komplikasyonlarda da azal yor dedi. laparoskopinin baflar s n n cerrah n

3 Laparoskopinin yayg nlaflmas için deneyimlerin paylafl lmas gerek. nfertilitenin Korunmas deneyimi ve uygun enstrümanlar n bulunmas olmak üzere iki faktöre ba l oldu unun alt n çizen Prof. Dr. Nezhat, Cerrah n deneyim kazanabilmesi bu teknolojinin büyük t p merkezlerinde deneyimli cerrahlar taraf ndan genç nesil cerrahlara ö retilmesi gerekiyor. Ayr ca bu operasyonlar n yap labilmesi için özel araç gereçlerinde gelifltirilmesi gerekiyor. E er bu yap l rsa operasyonlar daha rahat, daha güvenli ve hastalar m z için daha maliyet etkin hale gelecektir. Son 20 y lda bu alanda çeflitli flirketlerin ilgi göstermesi ve doktorlar n ilgisinin artmas nda enstrümantasyon da kayda de er bir geliflme sa lad k. Umuyoruz ki art k ö renme e risi bu cihazlar sayesinde laparotomideki den daha k sa olacak diye konufltu. Teknolojideki en son geliflmelerden birinin laparoskopide robotlar n kullan - m oldu unu ifade eden Prof. Dr. Nezhat, robotik cerrahide, cerrahinin robot taraf ndan yap lmad n robotik cerrahinin bilgisayarla desteklenmifl bir teknoloji oldu unu söyledi. Laparoskopinin yap lmas zor olan aflamalar nda robotik cerrahinin avantajlar n n devreye girdi ini ifade eden Prof. Dr. Nezhat, Bunlar n aras nda dikifl atmay veya çok hassas bir tak m kesilerin yap lmas n sayabiliriz. Bunlar robotik cerrah n sayesinde cerrah için daha kolay hale gelmektedir ayr ca robotun sundu u di er üstünlük, 3 boyutlu görüntüdür. Normal cerrahide cerrah 2 boyutlu görmektedir. Elbette görüntü iyi olunca cerrah daha iyi ameliyat yapabilmektedir. Özellikle bir tak m uzun operasyonlar, bu tekni in kullan lmas yla daha iyi yapabilmektedir. Örne in robotik cerrahinin kullan m nda doktor ameliyat masas n n yan nda de il oturarak ifllemi yapmaktad r ve ayn laparotomi format n kullanarak daha iyi bir ifl ç karabilmektedir. Bu da hem doktor, hem hasta için bir avantaj sa lamaktad r. Bunu art k kanserlerde de kullanmaya bafllad k. Bu toplant - da gerek biz gerekse baflka merkezlerden gelen arkadafllar m z laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi ile jinekolojik kanserler de ald klar sonuçlar karfl laflt rmal olarak sundular ve robotik cerrahide daha iyi sonuçlar oldu u görüldü. Gelecekte bu teknolojinin baflka hastal klarda da gitgide artan bir uygulama alan kazand n görece- iz dedi. Son dönemlerde üreme ça nda kansere yakalanan ve üretkenli- ini yitirme riski olan kad nlar n fertilitesinin korunmas n n tart fl ld n söyleyen Ac badem Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Cem Demirel, Genellikle kanserler art k günümüzde agresif kemoterapi, radyoterapi ile iyi bir flekilde tedavi ediliyor uzun y llar sa kal m sa l yorlar. Fakat di er taraftan bunun karfl l nda, bunun bedeli Doç. Dr. Cem Demirel olarak da gördükleri kemoterapi çocuk sahibi olma flanslar n ellerinden al n yor. Bu kongrede bu konuda neler yapabilirizi tart flt k. Burada Valentino dan Antonio Pellicer ekibi taraf ndan çok güzel bir sunum yap ld. Pellicer in de sözünü etti i yöntemlerden biri, kemoterapi ve radyoterapi almadan önce yumurtal klar ndan birinin laparoskopi yöntemi ile ç kararak di er yumurtal yerinde b rak lmas. Yumurtalardan irinin yerinde b rak lmas n n nedeni, hasta kemoterapi gördükten sonra di- er yumurtal ktaki fonksiyon geri dönmesinin beklenmesi. Ancak genelde yumurtal k fonksiyonunu yitiriyor ve hasta menopoza giriyor. Bu nedenle di er yumurtal n dokusu ç kar l yor, korteks dedi imiz d fl tabakas iç tabakas ndan temizleniyor ayr l yor ve bu d fl tabaka dondurularak saklan yor. Hasta as l hastal na ba l tedavisini bitirdikten sonra e er menopoza girerse ya da yumurtal k fonksiyonunu yitirirse bu doku çözülüyor ve ç kar ld bölgeye yeniden nakledilerek do al yolla dokunun fonksiyonunun kazan lmas bekleniyor. % 80 oran nda da kazan yor. Normal fonksiyonunu kazanan doku, yumurta üretiyor ve hasta çocuk sahibi oluyor. Bu yöntemle tüm dünyada 4 gebelik bildirildi dedi. Daha önceleri korteks denilen d fl kabu un parçalara bölünerek donduruldu unu ancak yeni yöntemin dokuyu daha genifl yüzeyle dondurup saklamay, böylelikle tekrar yerine nakledilmesini kolaylaflt r lmay sa lad n söyleyen Doç. Dr. Demirel, Bir baflka yaklafl m da yumurtal k dokusu yerine yumurta dondurulmas. Bununla ilgili özellikle veriler iyi sonuçlar alaca m z gösteriyor bize. Kanser hastalar içinde olabilir ya da üreme ça sonuna yaklaflan üretkenli ini bitirme süresine yaklaflm fl ya da evlenememifl kad nlar için de söz konusu olabilir. Bunlarda da yumurtalar n dondurulup saklanmas ve bunlar n çözülmesi daha sonradan elde edilecek spermle döllendikten sonra embriyolar n nakli ile gebeliklerin olabilece i biliyoruz. Bu yumurta dondurmas eskiden çok verimli çal flan bir yöntem de ildi. Ama son zamanlarda vitrifikasyon denen de iflik bir dondurma yönteminin de devreye girmesiyle çok verimli bir hale geldi. Sonuçlar n n çok iyi oldu unu gördük ve izledik bizde ülkemizde bu yöntemleri uygulayabiliyoruz bu geliflmeler ürünlerin korunmas ile ilgili gelece e yönelik ümit verdi. Burada bu konular meslektafllar m zla paylaflmaktan son derece memnunuz diye konufltu. literatür aktüel 19

4 Erkekler de Afl lanmal m? Faruk Köse Kad n sa l ile ilgili en önemli sorunlardan birinin de serviks kanseri oldu unu söyleyen Doç. Dr. Faruk Köse, Serviks kanseri etkeni kesin bilinen bir kanser türü. Serviks kanserinden korunmada birincil korunma ve ikincil korunma olarak iki yaklafl m var. Doç. Dr. Birincil korunma çok popüler olan afl lar. kincil korunma ise dünyada maliyet etkinli i aç s ndan en net olarak kabul görmüfl tarama papsmear taramas. Bizim ülkemizin en büyük sorunu toplum bazl bir tarama modelinin yeni bafllam fl olmas. Sa l k Bakanl Avrupa modeline yak n bir model belirleyerek, ortalama 628 bin kad n en az 35 yafl nda bir defa taramak üzere tar yor. Rahim a z kanserinin taramas n n di er kanser taramalar na olan en büyük fark kanser olmadan önce muhakkak birtak m bulgular veriyor. Oysa meme kanseri taramas nda, kolon kanseri taramas nda, prostat taramas nda, biz kanseri kanser olduktan sonra erken dönemde yakalamaya çal - fl yoruz. Bu anlamda bak ld nda rahim a z kanseri taramas son derece önemli bir toplumsal problem. Bu problem de yavafl yavafl çözülmeye bafllad ülkemizde. Fark ndal k artt kça taramalar daha h zl ilerlemeye bafllad. Birincil korunma yöntemi ise afl lar iyi yönleriyle de kötü yönleriyle de çok tart fl l yor. Serviks kanserine neden olan Popiloma virüsün 15 tipi kanser yap yor. Bunlar içinde yer alan 16 ve 18, serviks kanserlerinin % 70 inden sorumlu. Dolay s yla afl lar bu iki tipe karfl gelifltirildi. Bir ikili bir dörtlü afl var ama dörtlü afl daki kalan iki tip kanserle ilgili de il si illerle ilgili. Afl lar bu 16 ve 18 in yapt kansere karfl % 100 koruyor. Ancak geride hala % 20, % 30'lik bir baflka tipte kanser olas l her zaman var. Bu yüzden afl lanm fl han mlar n da taramay kesinlikle kesmemesi gerekti ini devam etmesi gerekti inin alt n çiziyoruz. Bütün dünyada afl - lar n 9-26 yafl civar nda genç k zlara yap lmas n n onay n n bulundu unu söyleyen Doç. Dr. Köse, Ancak daha yeni Avustralya da 45 yafl na kadar olan kad nlara yap labilir izni ç kt. En önemli sorulardan biri bu afl y erkeklere yapal m Yumurtal klardan kaynaklanan tümörlerin çok iyi de erlendirilmesi gerekiyor. lk de- erlendirme ve ilk cerrahinin do ru yap lm fl olmas, yaflam beklentisini art yor. m? fleklinde geliyor. Gerçekte bakarsan z batakl m kurutmak laz m sivri sine i mi öldürmek laz m. E er tafl y c erkekse tabiî ki de batakl kurutmak en do rusu. Fakat erkeklerde olan etkinli i % 100 belli de il. Dünyada sadece Avustralya ve ngiltere de iki ülkede izni var. Bir de tabi afl n n ödenip ödenmemesi en büyük problemlerden biri. Bu sa l k bakanl hedef kitleyi afl lamaya kalkarsa bütün bütçesinin % 130'unu ödemek zorunda. Böyle birfley pratik olarak söz konusu de il, ancak ucuzlarsa ödenebilir dedi. Adnegsiyal Kitleler yi De erlendirilmeli Günlük pratikte çok s k görülen adnegsiyal kitlelerin çok iyi de erlendirilmesi gerekti i bildirildi. Over kanserinin erken tan s nda adnegsiyal kitlerin iyi tan nmas n n hastay gereksiz giriflimlerden koruyabilece- ini ya da over kanserinin erken tan nmas na neden olaca n söyleyen Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do- um ABD Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mete Güngör, Bu kitleler tüplerden ve yumurtal ktan kaynaklanan kitlelerdir. Bu hastalar bize geldi inde çok iyi de erlendirilmesi laz m. Çünkü Prof. Dr. Mete yumurtal ktan kaynaklanan Güngör bu kitlelerin kötü huylu olma ihtimali var. E er iyi huylu olduklar anlafl l r ve cerrahisi tamamlan rsa bir sorun yaratm yorlar, ancak kötü huylu ç kmas durumda tedavisinin çok iyi planlanmas gerekli. O nedenle bu kitlelerin cerrahi öncesinde çok iyi de erlendirilmeleri gerekiyor. Baz hastalara kendi kendine ortadan kalkabilecek basit bir yumurtal k kisti nedeniyle, kocaman bir kesi yeriyle laparotomi yap l yor. Baz lar ise kötü huylu olmalar na ra men atlan yor. Dolay s yla bu hastalar n de erlendirilmesinin çok önemli. De erlendirme ultrasonografi, tümör markerleri, hastan n iyi bir pelvik muayenesinin yap lmas ile gerçeklefltirilir. Over kanserinin ilk cerrahisi çok önemlidir. E er ilk cerrahisini siz eksik yaparsan z, hastan n sa kal m süresini uzat rs n z. Bu nedenle kad n do um uzmanlar n n çok iyi bilgilendirilmeleri ve kuflkuland klar kitleleri onkolo a refere etmeliler dedi. 20 literatür aktüel

5 Jinekolojide Robotik Cerrahinin Kullan lmas, Giriflimlerin Baflar s n Art r yor Robot deste i ile yap lan laporoskopik cerrahinin, di er yöntemlere göre avantajlar n n belirgin flekilde yüksek olmas, robotik cerrahinin jinekolojik giriflimlerde de s kl kla kullan lmas na neden oluyor. Amerika da birçok jinekolojik vakada kullan lmaya bafllanan robotik cerrahiyi, geçti imiz aylarda ilk kez Almanya da uygulayan Almanya Leverkusen Cologne Üniversitesi nden Prof.Dr. Kubilay Ertan, 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi nde robotik cerrahinin jinekolojideki kullan m alanlar konusunda kat - l mc lara bilgiler verdi. Robotlar n yaklafl k 15 y ld r cerrahi giriflimlerde kullan ld n söyleyen Prof. Dr. Kubilay Ertan, robotik cerrahinin geliflimini flöyle anlatt : Eskiden her ameliyat hastan n karn n açarak yap yorduk. Ancak bat nda yap lan bu aç k giriflimler hastaya baz konularda zarar veriyordu. Y llar içinde cerrahi giriflimlerde hastaya verilen zarar en aza indirgemek için gittikçe minimal invaziv giriflimler denenmeye baflland. Hastan n kanama oran n azaltmak, daha çabuk kendine gelmesini, daha çabuk hastaneden ayr lmas n sa lamak için minimal invaziv laparoskopik e ilimler bafllad. Ancak bunlar n da birtak m dezavantajlar var. Çünkü kulland n z aletler yeterince fleksibl olmayan düz aletler. Bunlarla her tarafa ulaflmak mümkün olmad için baz ameliyatlar rahatl kla yapam yoruz. Bunlar hem hastaya hem de ameliyat yapan operatöre bir tak m zorluklar ç kart - yordu. Bunu bertaraf etmek için art k yavafl yavafl robotik cerrahi gelifltirildi. Asl nda robotik cerrahinin geliflim fikri askeriyeye ait. Çünkü askeriyenin amac herhangi bir yerdeki hasta ve yaral lar na ulafl p tedavi etmek. Örne in, Amerikal la'lar n düflüncesi Prof. Dr. Kubilay Ertan Irak'ta savafl esnas nda bir askeri yaralan rsa ve orada ameliyat yapacak kalifiye bir eleman yoksa bu robotlardan yararlanmay planlad. Hasta haz rlan yor bir robot kollar var ona tak l yor. Amerika'n n ücra köflesinde oturan kompetan bir kifli bilgisayardan sanki savafl alan ndaki hastay direk ameliyat ediyormufl gibi ameliyat etmesi mümkün. Asl nda esas amaç oydu dedi. Bunun di er hastalar için de faydal bir metod oldu u ve ameliyathane ortam nda kullan ld nda yapaca n z ameliyatlar n kalitesini yükseltti i için normal rutin ifllere de entegre edilmeye baflland n söyleyen Prof. Dr. Ertan, ilk olarak kalp ameliyatlar - n n yap ld n söyleyerek, Çünkü robotik cerrahide laparoskopide oldu u gibi el titremesi yok. Optik, devaml sizin kontrolünüz alt nda. Hem elinizle hem ayaklar n zla alete hakim olabiliyorsunuz. Saatlerce b - rakt n z yerde duruyor hiçbir flekilde hareket etmiyor. Onun gibi bir sürü avantajlar var. Ayr ca bakt n z yere üç boyutlu bir optikle bak yor ve derinli i de görüyorsunuz. Bunlar n avantajlar ortaya ç kt ktan sonra ürologlar robot yard m ile laporoskopik ameliyatlar yapmaya bafllad. Çünkü prostat kanseri aç k ameliyat yap ld nda veya laporoskopik ameliyat yap ld nda daha sonra idrar kaç rma problemi ya da impotans geliflebiliyordu. Bunlar ameliyattan do an sorunlar oldu u için bu sorunlar bertaraf etmek amac yla robotik cerrahiye baflland. Art k Amerika da prostat kanseri ameliyat nda robotik cerrahi olmazsa olmaz fleklinde. Bir süre sonra robotik cerrahinin jinekolojide de çok faydal oldu unu gördük. Ve son 5-6 sene içerisinde Amerika'da çok yayg n bir flekilde bu robotik cerrahi jinekolojik vakalar için de kullan lmaya bafllad. Almanya'da bu metodu ilk defa Leverkusen Municipal Hastanesi nde entegre ettim. Yaklafl k 100 e yak n hastay bu flekilde ameliyat ettik dedi. Jinekolojide robot destekli laporoskopik giriflimlerin daha çok rahim kanseri, serviks kanseri gibi a r onkolojik vakalarda kullan ld n söyleyen Prof. Dr. Ertan, operasyonun hekime ve hastaya getirdi i avantajlar flöyle dile getirdi: Öncelikle aç k ameliyat yapmayarak olabilecek problemleri bertaraf etmifl oluyorsunuz. Hasta daha çabuk aya a kalkabiliyor. Kanama oran daha az, nerdeyse hiç kanam yor diyebiliriz. Hasta ameliyattan sonra bir iki gün içersinde evine gidebiliyor. Mesela lenf bezini ald m zda aç k ameliyattan daha fazla lenf bezine sahip olabiliyorsunuz. Çünkü her fleyi kat daha büyüterek daha hassas bir flekilde yap yorsunuz. Bunun yap lan cerrahi giriflimin baflar s na büyük katk s var tabi. Hekime getirdi i en büyük avantaj hiç yorulmadan saatlerce ameliyat yapmas n sa lamas. Bu teknikte laporoskopide kulland n z aletlerin benzerini robotun kollar na tak yorsunuz. Laparoskopide oldu- u gibi onlar bir alete ba l yorsunuz. Robotun kollar na ba l fakat ameliyat yapan kifli yine sizsiniz. Bir yerde otuyorsunuz parmaklar n zla yapt n z her hareket onlara direk hassas bir flekilde aktar l - yor. Bunlar üç boyutta gördü ünüz için çok daha emin bir flekilde hassas bir flekilde ameliyat yapabiliyorsunuz. Ameliyatlar n gerekti i gibi yayg nlaflamamas n n en önemli nedeninin maliyet oldu unu söyleyen Dr. Ertan, fiu anda tek bir firma bunu piyasaya sundu u için sadece robotu 1.5 milyonla 1 milyon 800 bin EURO civar nda. Robotun y ll k bak m masraf 150 bin EURO civar nda. Her kulland m z aleti sadece on defa kullanabiliyorsunuz. Belirli enstrümanlar her seferinde de ifltiriyorsuz. Diyelim ki 4 tane 5 tane enstrüman kulland n z her biri 250 EURO civar nda oldu u için en az ndan ek olarak masraf m z 1000 EU- RO nun üzerine ç k yor dedi. literatür aktüel 21

6 Abdominal Cerrahinin Gelece i Do al Deliklerden Yap lan Cerrahi de Çok say da cerrahi tekni in gelifltirilmesine imza atan (The New European Surgical Academy-NE- SA)Avrupa Cerrahi Akademisi Baflkan Op. Dr. Michael Stark, konuflmac olarak kat ld 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi nde kendi gelifltirdi i cerrahi teknikleri meslektafllar ile paylaflt. Ayn zamanda Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi nde de çal flmalar yapan Prof. Dr. Stark, Kongre de en son gelifltirdi i (Natural Orifice Surgery-NOS) Do al Deliklerden Yap lan Cerrahi konusunda bilgi verdi. Bu yöntemin dünyadaki ve Türkiye deki ilk sunumu bu kongrede yap ld. Daha önce baflka cerrahlar n a zdan girerek mide cerrahileri yapt klar n söyleyen Prof. Dr. Stark, bir jinekolog olarak benzer ameliyat vajinadan girerek yapmay düflündü ünü belirterek, vajinadan girerek yapt safra kesesi ameliyat n flöyle anlatt : 19. yüzy lda yap lan ameliyatlarda abdomen tamamen aç l yordu. 20. yüzy lda laparoskopi kullan larak kar n içine girildi. 21. yüzy l ise vücuda do- al aç kl klardan girilerek yap lan ameliyatlar yüzy l olacak. Bu yöntemi jinekolojik cerrahilerde uygulamak amac yla Hollandadaki Notherdam Üniversitesi'nde yapt m z bir çal flmada, hastaya genel anestezi vermeden 30 mm çap ndaki aletleri rahmin arkas ndaki boflluktan karna sokabildi imizi gördük. Bunun içinde sanayinin ifl birli i ile özel bir tak m enstrümanlar gelifltirildi. Bu enstrümanlar arac l ile kar ndan hiçbir kesi açmadan direk vajinal boflluktan girilerek bu ameliyatlar yapmaya bafllad k. Bugüne kadar vajinadan girerek 120 den fazla kolosestektomi yapt k. Gelecekte robotik cerrahiyi, do al aç kl klardan girme cerrahisi ile kombine etmeyi umuyoruz. Elbette bu biraz zaman alacak çünkü mali yat - r m gerektiren bir konu dedi. Cerrahinin gelece- inin do al deliklerden girilerek yap lan cerrahide yatt na inand n söyleyen Prof. Dr. Stark, Bu yöntemin aç k cerrahiye ve laporoskopiye göre önemli üstünlükleri var. Öncelikle yara olmuyor. Daha k sa sürede hastaneden taburcu olunuyor. Ve vajinadan girdi iniz zaman genel anesteziye hiç gerek kalm yor. lokal aneztezi yeterli oluyor. Abdomende sadece 15 mm lik bir bas nç uygulanmas yeterli oluyor. Ve bu flekilde hastaya çok daha az risk veriyoruz. Bence ileride sezeryan tek aç k ameliyat olacak bunun alt n çizmek önemli. Aynen bu flekilde söylüyor diye yazabilirsiniz. 20 y l sonra bütün cerrahlar aç k cerrahinin nas l yap laca n jinekologlardan ö renecekler. Komplikasyonsuz ameliyat olmaz. Biz de inan yoruz ki bu yeni teknikle komplikasyonlar n say s gittikçe azalt lacak Daha Az Kesi le Sezaryen Y llard r cerrahi teknikleri iyilefltirmeye çal flt n ifade eden Dr. Stark n gelifltirdi i bir sezaryen tekni i de var. Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um ABD Ö retim Üyesi ve Avrupa Cerrahi Akademisi'nin Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Oktay Kaday fç öncülü ünde ülkemizde de uygulanmakta olan bu teknik konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Stark flunlar söyledi: Bu sezaryen yönteminde, abdominal duvar keserek de il çekerek, gererek aç yoruz. Asl nda abdominal kaslar, sinirler ve kan damarlar müzik aletleri üzerindeki yaylara çok benzer. Cilt d - fl nda bütün di er içerdeki organlar kenara çekilebilir. Kapatmak içinde rahmin sadece bir tabakas n kullan yoruz. Bu da rahmi daha kuvvetli hale getiriyor. Çünkü ne Op. Dr. Michael Stark kadar fazla dikifl atarsan z, vücut o kadar yabanc madde reaksiyonu veriyor. Ne kadar az dikifl atarsan z o kadar az reaksiyon veriyor, rahim o kadar az ac veriyor tabii hastaya. Peritenium aç k b rak l yor. Çünkü baflka bir fley yapmadan 24 saat içinde kendi kendine toparlan - yor. Böylece yap fl kl k da olmuyor. Herhangi bir flekilde oradaki kaslar kesmedi iniz için kanama probleminiz de olmuyor. Abdominal bölgeyi befl katmanla kapatmak yerine iki katmanla kapat yorsunuz. Sadece fasya ve deriyi kapatmakla yetiniyorsunuz. Bu teknik 100 den fazla ülkede bafllat ld. Ve flu anda bütün dünyada kullan l yor. Dünya Sa l k Örgütü de bu cerrahi tekni in daha yayg n kullan lmas için çal flmalar yap yor 10 Ad mda Histerektomi Dr. Stark, Kongre de yine kendi gelifltirdi i bir cerrahi teknik olan 10 ad mda vajinal histerektomi konusunda da bilgi verdi. 10 ad mda histerektomi metodunun kan ta dayal t p yöntemi ile ortaya konuldu unu söyleyen Prof. Dr. Stark, Bu günlerde farkl merkezlerde yap lan ayn cerrahi tekni in baflar s n ortaya koyabilmek için bütün dünyadan gelen cerrahi sonuçlar karfl laflt r labiliyor. Biz kendi akademimizde histerektomi ameliyatlar nda alt de iflik metodu birlikte mukayese ettik. fiunu gördük en az aflamal olan 14 aflama kullan yordu. Ve en çok aflamal olan 24 ad ml k bir metod kullan yordu. Ama sadece bunlar n 11 tanesi bütün bu metodlarda ortak olarak kullan lan birfleydi. Alt kiflide bu 11 ad m n hayati önem tafl d n düflündüm. Bu 11 aflamay analiz etti imizde gördük ki 10 tanesi de yeterli asl nda. Birçok hastanede birtak m prospektif çal flmalar yapt k. Ve gördük ki histerektomi ameliyatlar n sadece bu on aflamay kullanarak yapt - m zda daha az kan kayb oluyor, hasta daha az ac duyuyor hasta ve hastanede çok daha az zaman geçiriyor. Ac azal yor ayr ca ameliyat süresi de k sal yor. Prof. Dr. Kaday fç da bu ameliyat Türkiye'de ilk kez uygulayan doktor oldu dedi. 22 literatür aktüel

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR

KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR Portal : www.haberahval.com İçeriği : Gündem Tarih : 15.03.2016 Adres : http://www.haberahval.com/koldan-anjiyo-yontemi-yayginlasiyor-16384/ Koldan anjiyo yöntemi yaygınlaşıyor

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR Bodrum Rotary Kulübü Bugün 1 Saat, Yarın 1 Hayat adı verilen farkındalık projesi Bodrum da başladı. Proje kapsamında halkı bilgilendirmek için el ilanları, broşürler

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr Ulusal Toplu Katalog www.toplukatalog.gov.tr Serkan ORCAN M.Uğur Yılmaz, Muhterem Yiğiter Derya Bozkurt, Ali Değirmenci TÜBİTAK ULAKBİM 03-Nisan-2009 Kütüphane Haftası - Ankara 3 Nisan 2009 a gelirken:

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DÜNYADAN HABERLER NİSAN

DÜNYADAN HABERLER NİSAN DÜNYADAN HABERLER NİSAN 2012 Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. WillyBrandt Sok. no:9 06690 Çankaya Ankara İçindekiler: İspanya da Artık Emekliler de Katılım Payı Ödeyecek İrlanda da Jenerik

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

HER TENCEREYE B R BALIK!

HER TENCEREYE B R BALIK! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r HER TENCEREYE B R BALIK! Kamboçya gezisinde karfl karfl ya kald ve bir toplumsal sa l k sorununa dönüflen kans zl k konusunda, uzun bir süre araflt rma yapan Kanadal doktor

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı