aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ"

Transkript

1 aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz YIL: 16 SAYI: 186 Haziran Türk Alman Jinekoloji Kongresi 8. Avrupa ç Hastal klar Kongresi PCV 13 le lgili Veriler Aç kland 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ç Hastal klar Uzman Eriflkinlerin Doktoru J NEKOLOJ

2 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi8. Türk Alman AJEV (Türk - Alman Jinekoloji E itim, Araflt rma ve Hizmet Vakf ) bünyesinde bu y l 8.si düzenlenen Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 200 ü yurt d fl ndan olmak üzere 1675 kad n hastal klar ve do um uzman n n kat l m yla Antalya da gerçeklefltirildi. Bilimsel düzeyi son derece yüksek oturumlar n gerçekleflti i kongrede, jinekolojik operasyonlarda yararlan lan en yeni cerrahi teknikler, bu teknikleri gelifltiren uzmanlar taraf ndan kat l mc lara aktar ld. Kongre de infertilite tedavisindeki en son geliflmeler ve bu alanda yaflayan sorunlar da çok say da oturumda ele al nd. Kongre kapsam nda düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Türk Alman Jinekoloji Derne i Baflkan Prof. Dr. Cihat Ünlü, Türk Alman Jinekoloji Derne i çat s alt nprof. Dr. da, 1995 y Cihat Ünlü l ndan beri iki y lda bir düzenlenen Türk - Alman Jinekoloji Derne i Kongresi nin her y l artan kat l mc say s ve geniflleyen bilimsel kalitesi ile kendi alan nda ülkenin önemli bir bilimsel aktivitesi haline geldi ini söyleyerek, Bu y lki kongrede, 3 ana salonda, alan nda dünyan n en iyileri olan Türk ve yabanc hocalar sunumlar n yaparken, 4. salonda paralel olarak, dünyan n 4 köflesinden gönderilen Serbest Tebli lerin sunumlar yap l yor. Önceki kongrede 16 ülkeden 550 abstract alm flt k. Bu y l da yine yo un bir ilgi var. Gönderilen abstractlar aras ndan seçilecek en iyilere bu y l yine teflvik ödülleri verilecek ve önceki y llarda oldu u gibi genç ve baflar l araflt rmac lara istedikleri ülkede 6 ayl k karfl l ks z araflt rma burslar verilecek. Bu burslar jürinin T 18 literatür aktüel uygun görece i Alman doktorlara da verilebilecek. Kongre öncesi 4 adet kurs düzenlendi. Bunlar; Vitrifikasyon, ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), Kolposkopi, Ovulasyon ndüksiyonu kurslar... Bu kurslar aras nda yer alan Vitrifikasyon kursu ülkemizde ilk kez yap l yor. Bildi iniz gibi, Vitirifikasyon art k tüm dünyada insan oosit ve sperm hücre kriyoprezervasyonu için gelece in metodu olarak tarif ediliyor. Avrupa ve Amerika daki sayg n merkezlerin hemen hemen tümü bu uygulamaya rutin olarak bafllad. Bu metod ile sadece hücrelerin de il organlar n, özellikle de over dokusunun baflar ile donduruldu u da bildiriliyor. Bu kurstan güncel geliflmeleri son derece yak ndan takip eden ülkemiz reprodüktif t p camias n n çok faydaland n düflünüyoruz. Kolposkopi kursu ise serviks kanseri tan s na yönelikti. Her y l dünyada kad n n ölümüne yol açan bu kanserin tan s nda çok önemli bir yeri olan kolposkopi alan nda meslektafllar m za pratik e itim verdik dedi. Laparoskopi'nin Babas Kongre'deydi 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi nin davetli bilim adamlar ndan biri de laparoskopik cerrahinin öncü hocalar ndan Prof. Dr. Farr Nezhat d. fiu anda çal flmalar n ABD de New York Mount Sinai School of Medicine da sürdüren Prof. Dr. Farr Nezhat, bas n toplant s na kat larak, laparoskopik cerrahi ve yine kendisinin gelifltirdi i Robotik Cerrahi konusunda bilgi verdi. Son 20 y ld r cerrahi alan nda gerçekten bir devrim yafland n söyleyen Prof. Dr. Nezhat, Majör cerrahi ad n verdi imiz laparotomi yönteminin yerini minimal eriflim cerrahisi olarak da adland rabilece imiz laparoskopi ald ve bu yöntem gerek jinekolojik gerekse jinekolojik olmayan farkl alanlarda kullan lmaya baflland. Laparoskopinin laparotomiye karfl avantajlar n k saca özetlemek gerekirse öncelikle laparoskopide daha küçük bir kesi yap yoruz ve bu yöntem hastada daha az a r ya neden oluyor, daha az yara dokusu ortaya ç k yor ve hasta daha Prof. erken tadr.farr burcu olnezhat du u için ifline ve ailesine daha erken geri dönebiliyor. Ayr ca enfeksiyon veya kanama gibi komplikasyonlarda da azal yor dedi. laparoskopinin baflar s n n cerrah n

3 Laparoskopinin yayg nlaflmas için deneyimlerin paylafl lmas gerek. nfertilitenin Korunmas deneyimi ve uygun enstrümanlar n bulunmas olmak üzere iki faktöre ba l oldu unun alt n çizen Prof. Dr. Nezhat, Cerrah n deneyim kazanabilmesi bu teknolojinin büyük t p merkezlerinde deneyimli cerrahlar taraf ndan genç nesil cerrahlara ö retilmesi gerekiyor. Ayr ca bu operasyonlar n yap labilmesi için özel araç gereçlerinde gelifltirilmesi gerekiyor. E er bu yap l rsa operasyonlar daha rahat, daha güvenli ve hastalar m z için daha maliyet etkin hale gelecektir. Son 20 y lda bu alanda çeflitli flirketlerin ilgi göstermesi ve doktorlar n ilgisinin artmas nda enstrümantasyon da kayda de er bir geliflme sa lad k. Umuyoruz ki art k ö renme e risi bu cihazlar sayesinde laparotomideki den daha k sa olacak diye konufltu. Teknolojideki en son geliflmelerden birinin laparoskopide robotlar n kullan - m oldu unu ifade eden Prof. Dr. Nezhat, robotik cerrahide, cerrahinin robot taraf ndan yap lmad n robotik cerrahinin bilgisayarla desteklenmifl bir teknoloji oldu unu söyledi. Laparoskopinin yap lmas zor olan aflamalar nda robotik cerrahinin avantajlar n n devreye girdi ini ifade eden Prof. Dr. Nezhat, Bunlar n aras nda dikifl atmay veya çok hassas bir tak m kesilerin yap lmas n sayabiliriz. Bunlar robotik cerrah n sayesinde cerrah için daha kolay hale gelmektedir ayr ca robotun sundu u di er üstünlük, 3 boyutlu görüntüdür. Normal cerrahide cerrah 2 boyutlu görmektedir. Elbette görüntü iyi olunca cerrah daha iyi ameliyat yapabilmektedir. Özellikle bir tak m uzun operasyonlar, bu tekni in kullan lmas yla daha iyi yapabilmektedir. Örne in robotik cerrahinin kullan m nda doktor ameliyat masas n n yan nda de il oturarak ifllemi yapmaktad r ve ayn laparotomi format n kullanarak daha iyi bir ifl ç karabilmektedir. Bu da hem doktor, hem hasta için bir avantaj sa lamaktad r. Bunu art k kanserlerde de kullanmaya bafllad k. Bu toplant - da gerek biz gerekse baflka merkezlerden gelen arkadafllar m z laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi ile jinekolojik kanserler de ald klar sonuçlar karfl laflt rmal olarak sundular ve robotik cerrahide daha iyi sonuçlar oldu u görüldü. Gelecekte bu teknolojinin baflka hastal klarda da gitgide artan bir uygulama alan kazand n görece- iz dedi. Son dönemlerde üreme ça nda kansere yakalanan ve üretkenli- ini yitirme riski olan kad nlar n fertilitesinin korunmas n n tart fl ld n söyleyen Ac badem Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Cem Demirel, Genellikle kanserler art k günümüzde agresif kemoterapi, radyoterapi ile iyi bir flekilde tedavi ediliyor uzun y llar sa kal m sa l yorlar. Fakat di er taraftan bunun karfl l nda, bunun bedeli Doç. Dr. Cem Demirel olarak da gördükleri kemoterapi çocuk sahibi olma flanslar n ellerinden al n yor. Bu kongrede bu konuda neler yapabilirizi tart flt k. Burada Valentino dan Antonio Pellicer ekibi taraf ndan çok güzel bir sunum yap ld. Pellicer in de sözünü etti i yöntemlerden biri, kemoterapi ve radyoterapi almadan önce yumurtal klar ndan birinin laparoskopi yöntemi ile ç kararak di er yumurtal yerinde b rak lmas. Yumurtalardan irinin yerinde b rak lmas n n nedeni, hasta kemoterapi gördükten sonra di- er yumurtal ktaki fonksiyon geri dönmesinin beklenmesi. Ancak genelde yumurtal k fonksiyonunu yitiriyor ve hasta menopoza giriyor. Bu nedenle di er yumurtal n dokusu ç kar l yor, korteks dedi imiz d fl tabakas iç tabakas ndan temizleniyor ayr l yor ve bu d fl tabaka dondurularak saklan yor. Hasta as l hastal na ba l tedavisini bitirdikten sonra e er menopoza girerse ya da yumurtal k fonksiyonunu yitirirse bu doku çözülüyor ve ç kar ld bölgeye yeniden nakledilerek do al yolla dokunun fonksiyonunun kazan lmas bekleniyor. % 80 oran nda da kazan yor. Normal fonksiyonunu kazanan doku, yumurta üretiyor ve hasta çocuk sahibi oluyor. Bu yöntemle tüm dünyada 4 gebelik bildirildi dedi. Daha önceleri korteks denilen d fl kabu un parçalara bölünerek donduruldu unu ancak yeni yöntemin dokuyu daha genifl yüzeyle dondurup saklamay, böylelikle tekrar yerine nakledilmesini kolaylaflt r lmay sa lad n söyleyen Doç. Dr. Demirel, Bir baflka yaklafl m da yumurtal k dokusu yerine yumurta dondurulmas. Bununla ilgili özellikle veriler iyi sonuçlar alaca m z gösteriyor bize. Kanser hastalar içinde olabilir ya da üreme ça sonuna yaklaflan üretkenli ini bitirme süresine yaklaflm fl ya da evlenememifl kad nlar için de söz konusu olabilir. Bunlarda da yumurtalar n dondurulup saklanmas ve bunlar n çözülmesi daha sonradan elde edilecek spermle döllendikten sonra embriyolar n nakli ile gebeliklerin olabilece i biliyoruz. Bu yumurta dondurmas eskiden çok verimli çal flan bir yöntem de ildi. Ama son zamanlarda vitrifikasyon denen de iflik bir dondurma yönteminin de devreye girmesiyle çok verimli bir hale geldi. Sonuçlar n n çok iyi oldu unu gördük ve izledik bizde ülkemizde bu yöntemleri uygulayabiliyoruz bu geliflmeler ürünlerin korunmas ile ilgili gelece e yönelik ümit verdi. Burada bu konular meslektafllar m zla paylaflmaktan son derece memnunuz diye konufltu. literatür aktüel 19

4 Erkekler de Afl lanmal m? Faruk Köse Kad n sa l ile ilgili en önemli sorunlardan birinin de serviks kanseri oldu unu söyleyen Doç. Dr. Faruk Köse, Serviks kanseri etkeni kesin bilinen bir kanser türü. Serviks kanserinden korunmada birincil korunma ve ikincil korunma olarak iki yaklafl m var. Doç. Dr. Birincil korunma çok popüler olan afl lar. kincil korunma ise dünyada maliyet etkinli i aç s ndan en net olarak kabul görmüfl tarama papsmear taramas. Bizim ülkemizin en büyük sorunu toplum bazl bir tarama modelinin yeni bafllam fl olmas. Sa l k Bakanl Avrupa modeline yak n bir model belirleyerek, ortalama 628 bin kad n en az 35 yafl nda bir defa taramak üzere tar yor. Rahim a z kanserinin taramas n n di er kanser taramalar na olan en büyük fark kanser olmadan önce muhakkak birtak m bulgular veriyor. Oysa meme kanseri taramas nda, kolon kanseri taramas nda, prostat taramas nda, biz kanseri kanser olduktan sonra erken dönemde yakalamaya çal - fl yoruz. Bu anlamda bak ld nda rahim a z kanseri taramas son derece önemli bir toplumsal problem. Bu problem de yavafl yavafl çözülmeye bafllad ülkemizde. Fark ndal k artt kça taramalar daha h zl ilerlemeye bafllad. Birincil korunma yöntemi ise afl lar iyi yönleriyle de kötü yönleriyle de çok tart fl l yor. Serviks kanserine neden olan Popiloma virüsün 15 tipi kanser yap yor. Bunlar içinde yer alan 16 ve 18, serviks kanserlerinin % 70 inden sorumlu. Dolay s yla afl lar bu iki tipe karfl gelifltirildi. Bir ikili bir dörtlü afl var ama dörtlü afl daki kalan iki tip kanserle ilgili de il si illerle ilgili. Afl lar bu 16 ve 18 in yapt kansere karfl % 100 koruyor. Ancak geride hala % 20, % 30'lik bir baflka tipte kanser olas l her zaman var. Bu yüzden afl lanm fl han mlar n da taramay kesinlikle kesmemesi gerekti ini devam etmesi gerekti inin alt n çiziyoruz. Bütün dünyada afl - lar n 9-26 yafl civar nda genç k zlara yap lmas n n onay n n bulundu unu söyleyen Doç. Dr. Köse, Ancak daha yeni Avustralya da 45 yafl na kadar olan kad nlara yap labilir izni ç kt. En önemli sorulardan biri bu afl y erkeklere yapal m Yumurtal klardan kaynaklanan tümörlerin çok iyi de erlendirilmesi gerekiyor. lk de- erlendirme ve ilk cerrahinin do ru yap lm fl olmas, yaflam beklentisini art yor. m? fleklinde geliyor. Gerçekte bakarsan z batakl m kurutmak laz m sivri sine i mi öldürmek laz m. E er tafl y c erkekse tabiî ki de batakl kurutmak en do rusu. Fakat erkeklerde olan etkinli i % 100 belli de il. Dünyada sadece Avustralya ve ngiltere de iki ülkede izni var. Bir de tabi afl n n ödenip ödenmemesi en büyük problemlerden biri. Bu sa l k bakanl hedef kitleyi afl lamaya kalkarsa bütün bütçesinin % 130'unu ödemek zorunda. Böyle birfley pratik olarak söz konusu de il, ancak ucuzlarsa ödenebilir dedi. Adnegsiyal Kitleler yi De erlendirilmeli Günlük pratikte çok s k görülen adnegsiyal kitlelerin çok iyi de erlendirilmesi gerekti i bildirildi. Over kanserinin erken tan s nda adnegsiyal kitlerin iyi tan nmas n n hastay gereksiz giriflimlerden koruyabilece- ini ya da over kanserinin erken tan nmas na neden olaca n söyleyen Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do- um ABD Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mete Güngör, Bu kitleler tüplerden ve yumurtal ktan kaynaklanan kitlelerdir. Bu hastalar bize geldi inde çok iyi de erlendirilmesi laz m. Çünkü Prof. Dr. Mete yumurtal ktan kaynaklanan Güngör bu kitlelerin kötü huylu olma ihtimali var. E er iyi huylu olduklar anlafl l r ve cerrahisi tamamlan rsa bir sorun yaratm yorlar, ancak kötü huylu ç kmas durumda tedavisinin çok iyi planlanmas gerekli. O nedenle bu kitlelerin cerrahi öncesinde çok iyi de erlendirilmeleri gerekiyor. Baz hastalara kendi kendine ortadan kalkabilecek basit bir yumurtal k kisti nedeniyle, kocaman bir kesi yeriyle laparotomi yap l yor. Baz lar ise kötü huylu olmalar na ra men atlan yor. Dolay s yla bu hastalar n de erlendirilmesinin çok önemli. De erlendirme ultrasonografi, tümör markerleri, hastan n iyi bir pelvik muayenesinin yap lmas ile gerçeklefltirilir. Over kanserinin ilk cerrahisi çok önemlidir. E er ilk cerrahisini siz eksik yaparsan z, hastan n sa kal m süresini uzat rs n z. Bu nedenle kad n do um uzmanlar n n çok iyi bilgilendirilmeleri ve kuflkuland klar kitleleri onkolo a refere etmeliler dedi. 20 literatür aktüel

5 Jinekolojide Robotik Cerrahinin Kullan lmas, Giriflimlerin Baflar s n Art r yor Robot deste i ile yap lan laporoskopik cerrahinin, di er yöntemlere göre avantajlar n n belirgin flekilde yüksek olmas, robotik cerrahinin jinekolojik giriflimlerde de s kl kla kullan lmas na neden oluyor. Amerika da birçok jinekolojik vakada kullan lmaya bafllanan robotik cerrahiyi, geçti imiz aylarda ilk kez Almanya da uygulayan Almanya Leverkusen Cologne Üniversitesi nden Prof.Dr. Kubilay Ertan, 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi nde robotik cerrahinin jinekolojideki kullan m alanlar konusunda kat - l mc lara bilgiler verdi. Robotlar n yaklafl k 15 y ld r cerrahi giriflimlerde kullan ld n söyleyen Prof. Dr. Kubilay Ertan, robotik cerrahinin geliflimini flöyle anlatt : Eskiden her ameliyat hastan n karn n açarak yap yorduk. Ancak bat nda yap lan bu aç k giriflimler hastaya baz konularda zarar veriyordu. Y llar içinde cerrahi giriflimlerde hastaya verilen zarar en aza indirgemek için gittikçe minimal invaziv giriflimler denenmeye baflland. Hastan n kanama oran n azaltmak, daha çabuk kendine gelmesini, daha çabuk hastaneden ayr lmas n sa lamak için minimal invaziv laparoskopik e ilimler bafllad. Ancak bunlar n da birtak m dezavantajlar var. Çünkü kulland n z aletler yeterince fleksibl olmayan düz aletler. Bunlarla her tarafa ulaflmak mümkün olmad için baz ameliyatlar rahatl kla yapam yoruz. Bunlar hem hastaya hem de ameliyat yapan operatöre bir tak m zorluklar ç kart - yordu. Bunu bertaraf etmek için art k yavafl yavafl robotik cerrahi gelifltirildi. Asl nda robotik cerrahinin geliflim fikri askeriyeye ait. Çünkü askeriyenin amac herhangi bir yerdeki hasta ve yaral lar na ulafl p tedavi etmek. Örne in, Amerikal la'lar n düflüncesi Prof. Dr. Kubilay Ertan Irak'ta savafl esnas nda bir askeri yaralan rsa ve orada ameliyat yapacak kalifiye bir eleman yoksa bu robotlardan yararlanmay planlad. Hasta haz rlan yor bir robot kollar var ona tak l yor. Amerika'n n ücra köflesinde oturan kompetan bir kifli bilgisayardan sanki savafl alan ndaki hastay direk ameliyat ediyormufl gibi ameliyat etmesi mümkün. Asl nda esas amaç oydu dedi. Bunun di er hastalar için de faydal bir metod oldu u ve ameliyathane ortam nda kullan ld nda yapaca n z ameliyatlar n kalitesini yükseltti i için normal rutin ifllere de entegre edilmeye baflland n söyleyen Prof. Dr. Ertan, ilk olarak kalp ameliyatlar - n n yap ld n söyleyerek, Çünkü robotik cerrahide laparoskopide oldu u gibi el titremesi yok. Optik, devaml sizin kontrolünüz alt nda. Hem elinizle hem ayaklar n zla alete hakim olabiliyorsunuz. Saatlerce b - rakt n z yerde duruyor hiçbir flekilde hareket etmiyor. Onun gibi bir sürü avantajlar var. Ayr ca bakt n z yere üç boyutlu bir optikle bak yor ve derinli i de görüyorsunuz. Bunlar n avantajlar ortaya ç kt ktan sonra ürologlar robot yard m ile laporoskopik ameliyatlar yapmaya bafllad. Çünkü prostat kanseri aç k ameliyat yap ld nda veya laporoskopik ameliyat yap ld nda daha sonra idrar kaç rma problemi ya da impotans geliflebiliyordu. Bunlar ameliyattan do an sorunlar oldu u için bu sorunlar bertaraf etmek amac yla robotik cerrahiye baflland. Art k Amerika da prostat kanseri ameliyat nda robotik cerrahi olmazsa olmaz fleklinde. Bir süre sonra robotik cerrahinin jinekolojide de çok faydal oldu unu gördük. Ve son 5-6 sene içerisinde Amerika'da çok yayg n bir flekilde bu robotik cerrahi jinekolojik vakalar için de kullan lmaya bafllad. Almanya'da bu metodu ilk defa Leverkusen Municipal Hastanesi nde entegre ettim. Yaklafl k 100 e yak n hastay bu flekilde ameliyat ettik dedi. Jinekolojide robot destekli laporoskopik giriflimlerin daha çok rahim kanseri, serviks kanseri gibi a r onkolojik vakalarda kullan ld n söyleyen Prof. Dr. Ertan, operasyonun hekime ve hastaya getirdi i avantajlar flöyle dile getirdi: Öncelikle aç k ameliyat yapmayarak olabilecek problemleri bertaraf etmifl oluyorsunuz. Hasta daha çabuk aya a kalkabiliyor. Kanama oran daha az, nerdeyse hiç kanam yor diyebiliriz. Hasta ameliyattan sonra bir iki gün içersinde evine gidebiliyor. Mesela lenf bezini ald m zda aç k ameliyattan daha fazla lenf bezine sahip olabiliyorsunuz. Çünkü her fleyi kat daha büyüterek daha hassas bir flekilde yap yorsunuz. Bunun yap lan cerrahi giriflimin baflar s na büyük katk s var tabi. Hekime getirdi i en büyük avantaj hiç yorulmadan saatlerce ameliyat yapmas n sa lamas. Bu teknikte laporoskopide kulland n z aletlerin benzerini robotun kollar na tak yorsunuz. Laparoskopide oldu- u gibi onlar bir alete ba l yorsunuz. Robotun kollar na ba l fakat ameliyat yapan kifli yine sizsiniz. Bir yerde otuyorsunuz parmaklar n zla yapt n z her hareket onlara direk hassas bir flekilde aktar l - yor. Bunlar üç boyutta gördü ünüz için çok daha emin bir flekilde hassas bir flekilde ameliyat yapabiliyorsunuz. Ameliyatlar n gerekti i gibi yayg nlaflamamas n n en önemli nedeninin maliyet oldu unu söyleyen Dr. Ertan, fiu anda tek bir firma bunu piyasaya sundu u için sadece robotu 1.5 milyonla 1 milyon 800 bin EURO civar nda. Robotun y ll k bak m masraf 150 bin EURO civar nda. Her kulland m z aleti sadece on defa kullanabiliyorsunuz. Belirli enstrümanlar her seferinde de ifltiriyorsuz. Diyelim ki 4 tane 5 tane enstrüman kulland n z her biri 250 EURO civar nda oldu u için en az ndan ek olarak masraf m z 1000 EU- RO nun üzerine ç k yor dedi. literatür aktüel 21

6 Abdominal Cerrahinin Gelece i Do al Deliklerden Yap lan Cerrahi de Çok say da cerrahi tekni in gelifltirilmesine imza atan (The New European Surgical Academy-NE- SA)Avrupa Cerrahi Akademisi Baflkan Op. Dr. Michael Stark, konuflmac olarak kat ld 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi nde kendi gelifltirdi i cerrahi teknikleri meslektafllar ile paylaflt. Ayn zamanda Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi nde de çal flmalar yapan Prof. Dr. Stark, Kongre de en son gelifltirdi i (Natural Orifice Surgery-NOS) Do al Deliklerden Yap lan Cerrahi konusunda bilgi verdi. Bu yöntemin dünyadaki ve Türkiye deki ilk sunumu bu kongrede yap ld. Daha önce baflka cerrahlar n a zdan girerek mide cerrahileri yapt klar n söyleyen Prof. Dr. Stark, bir jinekolog olarak benzer ameliyat vajinadan girerek yapmay düflündü ünü belirterek, vajinadan girerek yapt safra kesesi ameliyat n flöyle anlatt : 19. yüzy lda yap lan ameliyatlarda abdomen tamamen aç l yordu. 20. yüzy lda laparoskopi kullan larak kar n içine girildi. 21. yüzy l ise vücuda do- al aç kl klardan girilerek yap lan ameliyatlar yüzy l olacak. Bu yöntemi jinekolojik cerrahilerde uygulamak amac yla Hollandadaki Notherdam Üniversitesi'nde yapt m z bir çal flmada, hastaya genel anestezi vermeden 30 mm çap ndaki aletleri rahmin arkas ndaki boflluktan karna sokabildi imizi gördük. Bunun içinde sanayinin ifl birli i ile özel bir tak m enstrümanlar gelifltirildi. Bu enstrümanlar arac l ile kar ndan hiçbir kesi açmadan direk vajinal boflluktan girilerek bu ameliyatlar yapmaya bafllad k. Bugüne kadar vajinadan girerek 120 den fazla kolosestektomi yapt k. Gelecekte robotik cerrahiyi, do al aç kl klardan girme cerrahisi ile kombine etmeyi umuyoruz. Elbette bu biraz zaman alacak çünkü mali yat - r m gerektiren bir konu dedi. Cerrahinin gelece- inin do al deliklerden girilerek yap lan cerrahide yatt na inand n söyleyen Prof. Dr. Stark, Bu yöntemin aç k cerrahiye ve laporoskopiye göre önemli üstünlükleri var. Öncelikle yara olmuyor. Daha k sa sürede hastaneden taburcu olunuyor. Ve vajinadan girdi iniz zaman genel anesteziye hiç gerek kalm yor. lokal aneztezi yeterli oluyor. Abdomende sadece 15 mm lik bir bas nç uygulanmas yeterli oluyor. Ve bu flekilde hastaya çok daha az risk veriyoruz. Bence ileride sezeryan tek aç k ameliyat olacak bunun alt n çizmek önemli. Aynen bu flekilde söylüyor diye yazabilirsiniz. 20 y l sonra bütün cerrahlar aç k cerrahinin nas l yap laca n jinekologlardan ö renecekler. Komplikasyonsuz ameliyat olmaz. Biz de inan yoruz ki bu yeni teknikle komplikasyonlar n say s gittikçe azalt lacak Daha Az Kesi le Sezaryen Y llard r cerrahi teknikleri iyilefltirmeye çal flt n ifade eden Dr. Stark n gelifltirdi i bir sezaryen tekni i de var. Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um ABD Ö retim Üyesi ve Avrupa Cerrahi Akademisi'nin Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Oktay Kaday fç öncülü ünde ülkemizde de uygulanmakta olan bu teknik konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Stark flunlar söyledi: Bu sezaryen yönteminde, abdominal duvar keserek de il çekerek, gererek aç yoruz. Asl nda abdominal kaslar, sinirler ve kan damarlar müzik aletleri üzerindeki yaylara çok benzer. Cilt d - fl nda bütün di er içerdeki organlar kenara çekilebilir. Kapatmak içinde rahmin sadece bir tabakas n kullan yoruz. Bu da rahmi daha kuvvetli hale getiriyor. Çünkü ne Op. Dr. Michael Stark kadar fazla dikifl atarsan z, vücut o kadar yabanc madde reaksiyonu veriyor. Ne kadar az dikifl atarsan z o kadar az reaksiyon veriyor, rahim o kadar az ac veriyor tabii hastaya. Peritenium aç k b rak l yor. Çünkü baflka bir fley yapmadan 24 saat içinde kendi kendine toparlan - yor. Böylece yap fl kl k da olmuyor. Herhangi bir flekilde oradaki kaslar kesmedi iniz için kanama probleminiz de olmuyor. Abdominal bölgeyi befl katmanla kapatmak yerine iki katmanla kapat yorsunuz. Sadece fasya ve deriyi kapatmakla yetiniyorsunuz. Bu teknik 100 den fazla ülkede bafllat ld. Ve flu anda bütün dünyada kullan l yor. Dünya Sa l k Örgütü de bu cerrahi tekni in daha yayg n kullan lmas için çal flmalar yap yor 10 Ad mda Histerektomi Dr. Stark, Kongre de yine kendi gelifltirdi i bir cerrahi teknik olan 10 ad mda vajinal histerektomi konusunda da bilgi verdi. 10 ad mda histerektomi metodunun kan ta dayal t p yöntemi ile ortaya konuldu unu söyleyen Prof. Dr. Stark, Bu günlerde farkl merkezlerde yap lan ayn cerrahi tekni in baflar s n ortaya koyabilmek için bütün dünyadan gelen cerrahi sonuçlar karfl laflt r labiliyor. Biz kendi akademimizde histerektomi ameliyatlar nda alt de iflik metodu birlikte mukayese ettik. fiunu gördük en az aflamal olan 14 aflama kullan yordu. Ve en çok aflamal olan 24 ad ml k bir metod kullan yordu. Ama sadece bunlar n 11 tanesi bütün bu metodlarda ortak olarak kullan lan birfleydi. Alt kiflide bu 11 ad m n hayati önem tafl d n düflündüm. Bu 11 aflamay analiz etti imizde gördük ki 10 tanesi de yeterli asl nda. Birçok hastanede birtak m prospektif çal flmalar yapt k. Ve gördük ki histerektomi ameliyatlar n sadece bu on aflamay kullanarak yapt - m zda daha az kan kayb oluyor, hasta daha az ac duyuyor hasta ve hastanede çok daha az zaman geçiriyor. Ac azal yor ayr ca ameliyat süresi de k sal yor. Prof. Dr. Kaday fç da bu ameliyat Türkiye'de ilk kez uygulayan doktor oldu dedi. 22 literatür aktüel

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ard ndan 8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN ki y ll k bir çal flma ve haz rl k sonras nda 4 ile 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda Antalya n n bat k y fleridinin en sonunda

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp 2 KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp bebek ve jinekolojik endoskopi

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Merhaba. Ç DENET M / Sonbahar 2011

Merhaba. Ç DENET M / Sonbahar 2011 Merhaba 3 On y l önce Cumhuriyet tarihimizin en ciddi krizini yaflad m z bir dönemde ilk say m z ç kard m zda, ancak bu dergi okuyucular taraf ndan sahiplenirse yaflayabilece ini yazm flt m. On y ld r

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı