The Journal of Academic Social Science Studies

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Journal of Academic Social Science Studies"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/ /jasss2911 Number: 36, p , Summer II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma Tarihi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE ANALİTİK HİYERARŞİ SİSTEMİNE (AHS) GÖRE GELİBOLU YARIMADASI NIN DEPREM DUYARLILIK ANALİZİ THE EARTHQUAKE SENSITIVITY ANALYSIS OF GALLIPOLI PENINSULA USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) Yrd. Doç. Dr. Halid PEKTEZEL Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Özet Deprem, can ve mal kayıplarına neden olan ve önceden tahmin edilemeyen doğal afetlerden birisidir. Türkiye topraklarının yaklaşık yarısı ve Türkiye nüfusunun % 44 ü 1. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Yanlış arazi kullanımı ve yer seçimi, sıradan bir doğa olayı olan depremlerin afetle sonuçlanmasına neden olmaktadır. Son yıllarda depremle ilgili çalışmalar özellikle Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) dayalı olarak yapılmaktadır. Bu araştırmada CBS ve AHS yöntemleri kullanılarak Gelibolu Yarımadası nda deprem duyarlılık analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bunun için önce sahanın genel deprem riski açıklanmıştır. Daha sonra deprem duyarlılığını etkileyen faktörler; litoloji, fay hatlarına olan uzaklık, en büyük yer ivmesi, hidrojeoloji, yerşekilleri, eğim ve akarsulara uzaklık olarak belirlenmiş ve bunların sahadaki deprem risk ve duyarlılığına etkileri açıklanmıştır. Deprem duyarlılığını etkileyen faktörler, depremle ilgili yapılan çalışmaların ve verilerin sistematik bir şekilde tasnif edilmesiyle tespit edilmiştir. Faktör haritalarının oluşturulmasında çeşitli kaynaklardan elde edilen farklı veri tiplerinden yararlanılmıştır. Çalışmadaki faktör haritalarının üretilmesinde ve görüntü analizlerinde CBS yazılımlarından ArcGIS / ArcMap 10.2 paket programından faydalanılmıştır. Bu çalışma sonucunda Gelibolu Yarımadası nın % 82,2 (774,0 km²) sinde deprem duyarlılığının yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre yarımada deprem açısından yerleşmeye kısmen uygundur. Gelibolu Yarımadası nda bulunan Büyükanafarta, Kumköy, Ilgadere, Demirtepe ve Yolağzı yerleşmeleri ve yakın çevresinin deprem duyarlılığı çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Gelibolu Yarımadası, 2023 yılında bitecek olan Çanakkale

2 180 Halid PEKTEZEL Boğaz Köprüsü nün etkisiyle yakın gelecekte sosyo-ekonomik bakımdan bir cazibe merkezi haline geleceği düşünülmektedir. Deprem zararlarının azaltılması için Gelibolu Yarımadası nda mevcut yerleşmelerde, yerleşime açılacak alanlarda ve yeni yapılacak yapılarda bu çalışma sonuçları dikkate alınmalıdır. Anahtar Kelimeler: Deprem, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Analitik Hiyerarşi Sistemi (AHS), Deprem Duyarlılık Analizi, Gelibolu Yarımadası Abstract Earthquake is one of the forces of nature which leads to loss of life and property and cannot be predicted beforehand. Half of the Turkish territory is in the first-degree zone and 44% of the population lives in this zone. Inappropriate area selection for settlement may turn earthquake, an ordinary natural force, into a catastrophe. The present studies have mostly been carried out using Geographic Information Systems (GIS). In this research it is aimed to realize the earthquake sensitivity analysis of Gallipoli Peninsula using Geographic Information Systems (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP). Firstly, the earthquake risk of the zone has been disclosed. Afterwards, the other factors affecting earthquake sensitivity such as lithology, distance to fault line, the largest ground acceleration, hydrogeology, geographical formations, slopes and distance to rivers have been determined and their effect on the earthquake risk and sensitivity. The factors affecting earthquake sensitivity have been determined by classifying the studies and data concerning earthquakes. Various data obtained from different studies have been used in order to form the factor map. The formation of factor maps and image analyses have been carried out using ArcGIS / ArcMap 10.2 package programs. It has been found that the earthquake sensitivity in The Gallipolis peninsula is high as 82,2 % (774,0 km²) of the territory. It can be concluded that the region is partially appropriate for settlement. It is found that the earthquake sensitivity of Büyükanafarta, Kumköy, Ilgadere, Demirtepe ve Yolağzı settlements and their near surroundings in Gallipolis peninsula is very high. It is thought that Gallipolis peninsula will become a center of attraction after the completion of Gallipoli Strait Bridge, which is to be finished in It is necessary to take the results of this study into consideration in existing settlements and while deciding new settlement places and building new constructions in The Gallipolis peninsula in order to minimize the loss of life and property during a probable earthquake. Key Words: Earthquake, Geographic Information Systems (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP), Earthquake Sensitivity Analysis, Gallipolis Peninsula 1. GİRİŞ Depremler toplumları tedirgin eden, can ve mal kayıplarına neden olan ve önceden tahmin edilemeyen doğal afetlerden birisidir (Hashemi ve Alesheikh, 2011: 1607). Nükleer reaktörler ve barajlar gibi kritik ve stratejik tesislere etkileri dikkate alındığında, depremlerin küresel boyutlara ulaşan etkileri söz konusudur. Bu bakımdan günümüzde deprem tehlike, duyarlılık ve risk çalışmalarının yapılması ve

3 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sistemine (AHS) Göre Gelibolu Yarımadası nın Deprem 181 haritalandırılması bir zorunluluk haline gelmiştir (Ansal ve Slejko, 2001: 372). Bu çalışmalar uygun yer seçimi, deprem tehlikelerinin değerlendirilmesi, meydana gelecek problemlerin çözümü ve gerekli önlemlerin alınması için önemli birer karar verme aracı haline gelmiştir (McGuire, 2001: 377). Bu çalışmalar sayesinde yerel zemin koşullarının belirlenmesi ve analizi ile fayların hareket mekanizmalarına bağlı olarak ortaya çıkacak zemin davranışlarının anlaşılması daha rahat ve hızlı olmaktadır. Bunlarla birlikte depremle ilgili tüm verilerin coğrafi koordinatlarla ilişkilendirilmesine, istatistiksel veya matematiksel analizlere ve verilerin görsel olarak sunumlarının yapılmasına gereksinim vardır (Tağıl ve Alevkayalı, 2013: 370, Özşahin, 2014: 862). Bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan en iyi araçlardan birisi de Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) dir (Anbazhagan, 2010: 185). Deprem risk ve duyarlılık analizlerinde en sık olarak CBS temelli yöntemler kullanılmaktadır. ArcGIS programı kullanılarak depreme duyarlı alanlar analiz edilip, harita üzerinde dağılışları belirlenebilir. Bu yöntemler içerisinde deprem duyarlılık ve tehlike analizlerinde son yıllarda Analitik Hiyerarşi Sistemi (AHS) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Anbazhagan vd., 2010: 186, Özşahin, 2014: 862). Türkiye topraklarının yaklaşık yarısı 1. Derece deprem bölgesi üzerinde yer almaktadır (Özmen vd., 1997). Türkiye nüfusunun % 44 ü 1. Derece deprem bölgeleri içinde yaşadığından, Türkiye de depremler en etkili olan doğal afettir (Avcı, 2011). Araştırma sahası da 1. Derece deprem bölgesi içinde kalmaktadır. Gelibolu Yarımadası Kuzey Anadolu Fay Zonu nun bir kolu olan Ganos Fayı nın 2 km güneyinde yer almaktadır. Anbazhagan vd. (2010) Bangalore, Nath ve Thingbaijam (2009) Himalaya daki Guwahati, Ganapathy (2011) Chennai, Erden ve Karaman (2012) Küçükçekmece, Özşahin (2014) Tekirdağ, Panahi vd. (2013) ise Tahran örneklerinde CBS tekniklerine dayalı AHS yöntemiyle deprem hasar ve duyarlılık analizi yapmışlardır. Yanlış arazi kullanımı ve yer seçimi, sıradan bir doğa olayı olan depremlerin afetle sonuçlanmasına neden olmaktadır. Bu araştırmada CBS ve AHS yöntemleri kullanılarak Gelibolu Yarımadası nda deprem duyarlılık analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu tür çalışmalar ülkemizde doğru yer seçimi ve arazi planlamaları için oldukça önemlidir. Zira Türkiye de yaşanan deprem olaylarında can ve mal kaybı çok önemli rakamlara ulaşmıştır. Deprem sonucu yaşanan olumsuzlukların temel nedeni nüfus yoğunluğundan, yanlış arazi kullanımından ve plansızlık sonucu ortaya çıkan yapılaşmadan kaynaklanmaktadır (Hacısalihoğlu, 2001; Sönmez, 2011; Özşahin, 2014). Yine bir depremin oluşturacağı etkinin boyutu, depremin karakteristiği, yerel zemin özellikleri ve mühendislik yapılarının durumuna göre değiştiği düşünülmektedir (Korkmaz, 2006: 50). Yakın geçmişte meydana gelen 17 Ağustos 1999 Gölcük, 1 Mayıs 2003 Bingöl ve 23 Ekim 2011 Van depremlerinde görüldüğü üzere deprem sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarının fazla olmasında asıl neden, depreme karşı gerekli tedbirlerin alınmamasıdır. Türkiye Ulusal Afet Arşivi (TUAA) verilerine göre yılları arasında 252 deprem olayı meydana gelmiştir. Araştırma sahası da Türkiye Ulusal Afet Arşivi

4 182 Halid PEKTEZEL (TUAA) verilerine göre can ve mal kayıplarına neden olan 4 deprem olayının görüldüğü ve deprem bakımından riskli şartlara sahip bir bölgedir (Şekil 3). Bu çalışma, Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (TUİK ADNKS, 2014) verilerine göre kişinin yaşadığı; gelecekte nüfusu ve ekonomik etkinlikleri artarak cazibe merkezi haline geleceği düşünülen Gelibolu Yarımadası için yapılan ilk deprem duyarlılık çalışmasıdır. Ayrıca 2023 yılında bitirilmesi planlanan Çanakkale Boğaz Köprüsü ve günümüzde kullanılan Çanakkale - İstanbul - Edirne otoyolunun bir kısmı araştırma sahası içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada, depremin insan ve sosyao-ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri göz önünde bulundurarak, araştırma sahasında depreme duyarlı alanların neresi olduğu sorusuna CBS teknikleri yardımıyla cevap aranmıştır. Çalışma sonunda Gelibolu Yarımadası nın deprem duyarlılık haritası üretilmiş ve yarımadada deprem açısından hassas yerler belirlenmiştir. 2. GELİBOLU YARIMADASI NIN KONUMU VE DEPREMSELLİĞİ Araştırma sahası, Türkiye nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi nin 'Güney Marmara Bölümü' nün Biga - Gelibolu Yöresi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kabaca güneybatı - kuzeydoğu doğrultusunda ve 83 km uzunluğunda bulunan Gelibolu yarımadası, kuzeybatıda Saroz Körfezi ile güneydoğuda Çanakkale Boğazı arasında kalmaktadır. Yüzölçümü 940,3 km² dir (Şekil 1). Araştırma sahasının sınırlarının tespiti jeomorfolojik bakımdan bir bütünlük oluşturan yarımada bazında belirlenmiştir. Bunun için Saroz Körfezi nin güneydoğusuna dökülen Hüseyinçalı Dere ile Çanakkale Boğazı nın kuzeybatısına dökülen Koca Dere arasından çekilen hat, sınır olarak kabul edilmiştir.

5 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sistemine (AHS) Göre Gelibolu Yarımadası nın Deprem 183 Şekil 1: Araştırma Sahasının Konumu Gelibolu Yarımadası, Üst Kratese den günümüze çeşitli yaş ve türde litolojik birimlerin bulunduğu bir bölgedir. Bu saha tektonik olarak KAFZ nun batı uzantısı konumunda olan Ganos ve Saros faylarının güneyinde yer almaktadır. Rölyefin esas görünümünü plato ve ovalar oluşturur. Yarımada kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı bir monoklinal kıvrım yapısıyla temsil edilir (Erol, 1992). Yapı bakımından sahanın kuzeybatı ve güneydoğusu birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Gelibolu Yarımadası nın litoloji ve topografya haritaları incelendiğinde yarımadanın Saros Körfezi ne bakan kısımları Neojen ve daha genç yaşlı kum, kil, marn, netritik kireçtaşı ve gre gibi gevşek oluşumlu karasal kırıntılılardan oluştuğu görülmektedir. Yarımadanın Çanakkale Boğazına bakan kısımları ise Eosen - Üst Kratese yaşlı kalker, karbonatlar ve ofiyolitik melanjlardan meydana gelmektedir. Gelibolu Yarımadası ve yakın çevresi morfotektonik açıdan Avrasya, Arabistan ve Afrika levhalarının göreceli hareketlerinin etkilerini yansıtmaktadır. Anadolu ve Avrasya levhaları arasındaki sınırı meydana getiren 1500 km uzunluğundaki Kuzey

6 184 Halid PEKTEZEL Anadolu Fayı Zonu (KAFZ) boyunca ölçülen yıllık kayma miktarı GPS verilerine göre ortalama mm dir (Kalkan ve Gülkan, 2008; Şekil 2). KAFZ nun batısında kalan Gelibolu Yarımadası ve çevresi, tektonik bakımdan çok aktif bir konumda bulunur ve deprem riski de oldukça yüksektir (Şengör vd., 2005: 71, Yaltırak, 2010: 365). Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre Gelibolu Yarımadası nın tamamı 1. derece deprem bölgesi içinde kalmaktadır. Tarihsel dönemde, Gelibolu Yarımadası ve çevresinde şiddetleri 7 den büyük 20 deprem meydana gelmiştir (Tablo 1). Bu depremler büyük can ve mal kayıplarıyla sonuçlanmıştır. Tarihsel dönemde Gelibolu Yarımadası nı da etkileyen depremlerin, KAFZ nun Marmara Bölgesi nde yer alan üç kolu üzerinde yoğunlaştığı dikkat çekmektedir (Pektezel, 2013; Pektezel, 2015). Şekil 2: GPS verilerine göre Marmara Bölgesi ndeki aktif faylarda yıllık kayma miktarları (Gülkan ve Kalkan, 2010: 31)

7 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sistemine (AHS) Göre Gelibolu Yarımadası nın Deprem 185 Tablo 1: United States Geological Survey (USGS) kayıtlarına göre, tarihsel dönemde Marmara Bölgesi nde oluşmuş büyük depremler (Sezer, 2003). Gelibolu Yarımadasının içinde bulunduğu Marmara Bölgesi nde son 500 yılda 10 büyük hasar yapıcı deprem meydana gelmiştir (Kalkan ve Gülkan, 2008: 31; Yaltırak, 2010: 366). Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde bölgede moment büyüklüğü (M) 7 ve üzerinde olan 7 deprem kaydedilmiştir (Sancaklı, 2004: 200; Özşahin, 2014: 863). Gelibolu Yarımadası nda şiddetli deprem üretebilecek en önemli fay, Saros Körfezi nden geçen Ganos ve Saros faylarıdır. Aletsel dönem kayıtlarına göre yılları arasında bu fay üzerinde yüzlerce deprem meydana gelmiştir yılları arasında vuku bulan bu depremler içinde Magnitüt büyüklüğü 5 ve üzeri olan 16 deprem kaydedilmiştir (Şekil 3). Bunlardan ikisi şiddetli depremler (1912= M: 7.3 ve 1975 = M: 6.7) olup çok sayıda can ve mal kayıplarına neden olmuştur (Şekil 3). 500 yıldan fazladır kırılmayan bu fayın Orta Marmara kesiminde büyük bir deprem (M>7.0) meydana geleceği tahmin edilmektedir (Sezer, 2003: 32; Kalkan vd., 2009: 2129, Özşahin, 2014). Kalkan ve Gülkan, (2010) tarafından Marmara Bölgesi için yapılan deprem tehlike haritasında da Gelibolu Yarımadası nın özellikle kuzeybatı kıyıları ve çevresi olmak üzere yarımadanın hemen hemen tamamı şiddetli deprem tehlikesi altında olduğu görülmektedir (Şekil 4). Kalkan ve Gülkan (2010) a göre Marmara Bölgesi nde deprem tehlikesinin yüksek olduğu sahalarda şiddetli depremler meydana gelecektir. Bu depremler dayanıklı ve modern binalarda bile hasar oluşturabilecektir. Sezer (2003) çalışmasına göre bu yüzyıl içinde Marmara Bölgesi nde gerçekleşmesi muhtemel bir depremin maksimum büyüklüğü 7,9 M olacaktır. Marmara Bölgesi nde 7,4 M büyüklüğündeki bir depremin yılları arasında gerçekleşme ihtimali ise % 42 dir (Sezer, 2003: 33). KAFZ boyunca meydana gelen fay kırılmalarının doğudan batıya doğru kaçışı ve en son 17 Ağustos 1999 depreminde Kocaeli ve Gölcük segmentlerinin kırıldığı dikkate alınırsa, olası depremin bu segmentlerin batısında kalan ve Marmara Denizi nden geçerek Saros Körfezi nin batısına kadar uzanan Ganos Fayı nda gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sahada yaşanan yoğun tektonik rejim,

8 186 Halid PEKTEZEL %53,9 ü heyelan riski (Pektezel, 2015a) altında olan Gelibolu Yarımadası nın heyelan duyarlılığını da arttırmaktadır. Şekil 3: Gelibolu Yarımadası ve çevresinde deprem tehlikesi riskinin dağılışı (Kalkan vd., 2010: 34) Şekil 4: yılları arasında Gelibolu Yarımadası ve yakın çevresinde meydana gelen M. 5,0 ve üzerindeki depremlerin dağılışı, büyüklüğü ve tarihleri (www.koeri.boun.edu.tr, 2015 ten faydalanılarak çizilmiştir)

9 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sistemine (AHS) Göre Gelibolu Yarımadası nın Deprem YÖNTEM Deprem duyarlılığı ve hasar riski üzerinde birçok faktörün rolü vardır. Bu çalışmada kullanılan faktörler, literatürde öne çıkan uluslararası ve ulusal kaynaklardan elde edilen verilerin sistematik bir şekilde tahlil ve tasnif edilmesiyle tespit edilmiştir. Bunlar, litolojik özellikler, fay hatlarına uzaklık, deprem bölgeleri derecelendirmesi, en büyük yer ivmesi katsayısı, hidrojeoloji, jeomorfoloji, eğim ve akarsulara uzaklık faktörüdür. Bu faktörlere ait haritaların oluşturulmasında topoğrafya haritaları, Harita Genel Komutanlığından; jeoloji ve diri fay haritaları Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü nden (MTA); Hidrojeoloji haritası, Gürler (2012) den ve spektral ivme haritası Gülkan ve Kalkan (2010) dan temin edilmiştir. Eğim, bakı, eğim şekli ve bağıl topoğrafik nemlilik haritaları Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (METI) Dünya Uzaktan Algılama Veri Analiz Merkezi (ERSDAC) ve Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından üretilen 5x5 m çözünürlüğündeki Sayısal Yükseklik Modeli (Global Digital Elevation Model - GDEM) den üretilmiştir. Bu çalışmanın temel altlık haritalarında 1: ölçek oranı esas alınmıştır. Çalışmadaki faktör haritalarının üretilmesinde ve görüntü analizlerinde birçok çalışmada olduğu gibi CBS yazılımlarından ArcGIS/ArcMap (Versiyon 10.2) paket programından faydalanılmıştır (Şekil 5). Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı uygulamaların karar verme sürecinde en sık kullanılan ve çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyeraşi Sistemi (AHS) den yararlanılmıştır. Bu yöntem sadeliği, kolay kullanılabilirliği ve anlaşılabilir bir metot olması nedeniyle çok kriterli karar verme yöntemleri arasında sıkça başvurulan bir yöntemdir (Dağdeviren ve Eren, 2001: 43; Özşahin, 2014: 171). AHS analizi, SCB Associates Ltd tarafından geliştirilen AHP Template yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle çalışma amacı belirlenmiş (hedef) ve bu amaç doğrultusunda seçimi etkileyen kriterler ortaya konmuştur (Şekil 6). Daha sonra bu kriterler göz önüne alınarak alternatifler tespit edilmiş ve hiyerarşik bir yapı oluşturulmuştur (Dağdeviren ve Eren, 2001: 43; Scholl, 2005: 763; Toksarı, 2007: 173; Özşahin, 2014: 171). Sonra ilk aşamada tespit edilen kriterler ve alternatifler Saaty (1994: 26) tarafından ortaya konulan önem ölçeğine göre kıyaslanmış ve bu ölçek yardımıyla 1 ile 9 arasında derecelendirilmiştir (Tablo 2). Bu derecelendirme etkili faktörlerde belirtildiği gibi literatürde geçen ölçütlere göre gerçekleştirilmiştir (Tablo 3).

10 188 Halid PEKTEZEL Şekil 5: Üç aşamalı ahs modeli (Saaty ve Vargas, 2001: 3) Tablo 2: Derecelendirme önem ölçeği (Saaty, 1986) Önem Derecesi Tanım 1 Eşit önemli 3 Orta derecede önemli 5 Kuvvetli düzeyde önemli 7 Çok kuvvetli düzeyde önemli 9 Son derece önemli 2, 4, 6, 8 İki faaliyet arasında kalan değerler

11 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sistemine (AHS) Göre Gelibolu Yarımadası nın Deprem 189 Şekil 6: Çalışmada kullanılan faktör haritalar

12 190 Halid PEKTEZEL Karşılaştırmalı karar verme ve tercih matrisinin oluşturulması aşamasında ilk önce tespit edilen parametreler birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bu kıyasta karşılaştırma yapılacak hiyerarşi düzeyinde n sayıda eleman bulunduğunda n (n 1) / 2 adet karşılaştırma yapılmış ve her bir karşılaştırma matris şeklinde düzenlenmiştir (Byun, 2001: 290; Arslan, 2010: 458; Özşahin, 2014:172). Daha sonra ölçek katsayıları belirlenen kriterlerin ve alternatiflerin AHP Template programı kullanılarak yüzde önem ağırlıklarının tutarlılığı geçerli olacak şekilde (Saaty ve Vargas, 2001: 9; Arslan, 2010: 459; Özşahin, 2014: 472) elde edilmiştir (Tablo 3). Tutarlılığın geçerliliği, tutarlılık indeksi ve oranı hesaplanarak kontrol edilmiştir. A matrisinin tutarlılık oranının hesaplanmasında CR= CI / RI formülü kullanılmıştır (Shrestha vd., 2004: ). CR =Tutarlılık Oranı (Consistency Ratio) CI = Tutarlılık İndeksi (Consistency Index), CI= (λmax-n) / (n-1) RI = Rastgele İndeks (Random Index) Buna göre tutarlılık oranı (CR) genellikle % 10 veya daha küçükse matrisin tutarlı olduğu kabul edilmektedir (Wind ve Saaty, 1980: 646; Saaty vd., 2003: 174). Ayrıca en büyük öz değer matris boyutuna eşit ise (λmax = n) karşılaştırma matrisi tutarlı olarak ifade edilir (Shrestha vd., 2004: 87; Arslan, 2010: 459; Özşahin, 2014: 2104).

13 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sistemine (AHS) Göre Gelibolu Yarımadası nın Deprem 191 Tablo 3: Çalışmada kullanılan kriterler, alternatiflerin ağırlık değerleri ve AHS tutarlılık oranları Kriterler Sembol Ağırlık Litoloji Li 0,386 Diri Fay Hatlarına Uzaklık (km) F 0,226 Yerşekilleri Yrş 0,066 Eğim E 0,048 Akarsulara Uzaklık (m) A 0,066 Hidrojeoloji H 0,066 En Büyük Yer İvmesi Yi 0,142 AHS Tutarlılık Oranı 2% Alternatifler Ağırlık Ayrılmamış Kuaterner (Alüvyon) / Kuaterner 0,204 Karasal kırıntılılar /Üst Miyosen 0,204 Neritik Kireçtaşı/Üst Miyosen 0,051 Karasal kırıntılılar /Orta-Üst Miyosen 0,204 Kırıntılılar ve karbonatlar / Orta-Üst Eosen 0,115 Neritik kireçtaşı / Orta Üst Eosen 0,037 Kırıntılar/ Üst Eosen 0,074 Kırıntılılar (yer yer karasal) /Alt-Orta Eosen 0,051 Kırıntılılar ve Karbonatlar/Üst Senoniyen 0,037 Ofiyolitik Melanj / Üst Kratese 0, ,480 10, ,262 20, ,155 30, ,103 Dağ 0,097 Plato 0,239 Ova 0, ,047 1,01-8 0,070 8, ,122 16, ,273 32, ,488 <-50 0,555 50, , , , , , ,01 -> 0,047 Geçirimsiz ortam 0,090 Yarı geçirimli ortam 0,195 Geçirimli ortam 0,714 < , , > 0,650 AHS Tutarlılık Oranı 2% 2% 7% 5% 8% 9% 4%

14 192 Halid PEKTEZEL Yöntemin son aşamasında ise AHP Template programında kriterlerin ve alternatiflerin yüzde önem ağırlıklarının tutarlılığı geçerli olacak şekilde elde edilen ağırlık değerleri (Tablo 3) vektör veri formatındaki alternatif etkenlerin haritalarına işlenmiştir. Daha sonra bu vektör haritaları aşağıdaki formüle göre analiz edilmiş ve deprem duyarlılık haritası elde edilmiştir. DDA = (Li x 0.386) + (F x 0.226) + (Yrş x 0.066) + (E x 0,048) + (A x 0.066) + (H x 0.066) + (Yi x 0.142). Bu formülde DDA (Deprem Duyarlılık Analizi) hedef; Li (Litoloji), F (Fay hatlarına Uzaklık), Yi (En büyük yer ivmesi), H (Hidrojeoloji), Yrş (Yerşekilleri), E (Eğim) ve A (Akarsulara uzaklık) ise kriterlerdir. Çalışmada yapılan analizler sonucunda elde edilen haritaların hepsi 10x10 m çözünürlüğünde raster tabanlı grid haritalar şeklinde üretilmiştir. Ayrıca analiz sonuçlarının derecelendirilmesi Hafif, Orta, Kısmen Güçlü, Güçlü ve Şiddetli olmak üzere Nath ve Thingbaijam (2009) ve Özşahin (2014) tarafından kullanılmış olan beş seviyeye göre sınıflandırılmıştır. 4. BULGULAR 4.1. Depreme Duyarlı Alanların Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler Deprem duyarlılığı ve hasar riski üzerinde çeşitli faktörler etkilidir. Bir bölgede depremin oluşturacağı etkinin boyutu ve depremin karakteristiği özellikle yerel faktörlere bağlı olarak değişir (Demirtaş ve Erkmen, 2000: 315; Özşahin, 2014). Araştırma sahasında deprem duyarlılığını etkileyen faktörler; litoloji, fay hatlarına uzaklık, en büyük yer ivmesi, hidrojeoloji, yerşekilleri, eğim ve akarsulara uzaklık olarak belirlenmiştir. T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına (1996) göre araştırma sahasının tamamı 1. derece deprem bölgesi içinde yer aldığından deprem bölgeleri derecesinin etkisi dikkate alınmamıştır. Litolojik birimler, zemin tabiatını ve dolayısıyla deprem karşısında hasar derecesini de tayin eder (Erinç vd.,1980). Litolojik özellikler deprem şiddetini arttırıcı ya da azaltıcı bir etkiye sahiptir (Turoğlu, 2004: 65 ) Olası bir deprem esnasında meydana gelen titreşimler zeminin litolojik ve kayaç direnç özelliklerine göre farklılık göstermektedir Gölcük depreminde, fay hattına çok yakın ve ana kaya üzerinde kurulu olan yerleşim alanlarında hemen hemen hiç hasar meydana gelmemişken; gevşek ve tutturulmamış malzemeden oluşan zeminlerin bulunduğu sahalarda faydan uzak olsa dahi, hasar yüksek düzeylere ulaşmıştır (Efe ve Demirci, 2001: 4). Görüldüğü gibi özellikle zayıf zeminler deprem merkezlerine daha uzak olsalar bile daha çok hasara neden olabilir. Yakın tarihimizdeki Ceyhan ( , M=6,2), Gölcük ( , M=7,8), Bingöl ( , M=6,4) ve Van ( , M=7.2) depremlerinde en çok hasar, ana fay hattından uzakta olmalarına rağmen zayıf zeminleri oluşturan alüvyal dolgu sahalarında bulunan yapılarda meydana gelmiştir. Bu nedenle zemindeki tabakaların muhtemel bir deprem sırasında göstereceği davranış, deprem duyarlılığını ve riskini etkilemektedir. Litolojik birimler AHS ne göre derecelendirilirken Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmenlik (DBYBHY, 2007: 100) esaslarında belirtilen zemin gruplarının serbest basınç direnci (kpa) ve kayma dalgası hızı (m/s) sınıflandırması dikkate alınmıştır. Buna göre

15 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sistemine (AHS) Göre Gelibolu Yarımadası nın Deprem 193 Gelibolu Yarımadası nda Kuaterner yaşlı ait alüvyonlar yüksek ağırlık, Üst Kratese yaşlı ofiyolitik melanj düşük ağırlık değerleri gösterir (Tablo 3). Bir depremde, sismik dalgaların yayacağı enerji, merkezden çevreye doğru azalır. Dolayısıyla meydana gelen hasarın büyüklüğü diğer koşullar eşit kabul edildiğinde depremin odak noktasından çevreye doğru yayılarak azalacaktır. Buna göre herhangi bir noktanın olası bir depremden etkilenme (hasar) riski öncelikle fay hatlarına yakınlığıyla ilgili olduğu belirtilmesine rağmen (Sönmez, 2011: 17) bu konuda kesin bir uzaklık verilmemiştir (Özşahin, 2014: 870). Bununla birlikte ülkemizde yerleşim alanlarının planlanmasında bu mesafenin 15 m den az olmaması gerektiği önerisinde bulunulmuştur (Demirtaş, 2003: 53). Daha önce belirtildiği gibi Gelibolu Yarımadası nda şiddetli deprem üretebilecek en önemli fay, Saros Körfezi nden geçen Ganos ve Saros faylarıdır. Bunun yanında Gelibolu Yarımadası içinde küçük ölçekli yerel faylarda mevcuttur. Bu kapsamda çalışmamızın analiz kısmında diri fay hatlarından uzaklaştıkça deprem duyarlılığı azalmaktadır. Yer hareketi şiddet ölçüsü olan yer ivmesi de deprem duyarlılığı ve hasar riskinde önemli bir faktördür (Demirtaş ve Erkmen, 2000: 171, Özşahin, 2014). Zira yer ivmesi değeri, yapılara aktarılacak yüklerin ve zemin-yapı etkileşimi arasındaki dengenin sağlanması için bilinmesi gereklidir. Araştırma sahasında bu faktörün etkisi Gülkan ve Kalkan (2010: 34) tarafından yapılan ve 1901 den bu güne kadar büyüklüğü 4 ve üzeri depremlerin meydana geldiği noktalara denk gelen en büyük yer ivmesi analiz haritasına göre belirlenmiştir. Hidrojeoloji faktörü, deprem duyarlılığı ve hasar riskini etkileyen önemli bir faktördür. Beşeri yapıların hidrojeolojik şartlara göre geçirimli, yarı geçirimli ve geçirimsiz ortamlar üzerinde yer alıp almamaları, depremin etkisi ve hasar şiddeti üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Turoğlu (2004) da yapıların suya doygun alüvyal zeminler üzerinde yer alıp almamalarının hasar riski üzerinde belirleyici olduğunu ileri sürmektedir. Sıvılaşma, suya doygun zeminlerde, yer sarsıntılarıtitreşimler vasıtası ile zemin taşıma kapasitesinin azalması ve zayıflaması olayıdır (Turoğlu, 2004: 64). Sıvılaşma olayının gerçekleşmesi için depremin meydana getirdiği sarsıntı - titreşim ile suya doygun ve taneli unsurlardan oluşan zemin gereklidir. Magnitüdü M ve üstü olan depremler sıvılaşmaya neden olarak bina hasarları için etkilidir (Turoğlu, 2004: 64). Bu bakımdan deprem duyarlılığını etkileyebilecek jeolojik birimlerin suya doygunluk şartlarına göre geçirimli, yarı geçirimli ve geçirimsiz ortamlar olarak üç sınıfta incelenmiştir (Gürler, 2012: 30). Depremin oluşturduğu hasarın büyüklüğü ve dağılışı; deprem şiddetine, zemin koşullarına, yerşekillerine ve yapıların sağlamlığına göre farklılık göstermektedir. Dağ, ova, plato ve vadi tabanları gibi farklı yerşekilleri üzerinde deprem duyarlılığı ve hasar riski değişmektedir (Nath ve Thingbaijam, 2009: 1447). Nitekim Efe ve Demirci (2001) yaptıkları çalışmada, 1999 Gölcük depreminde deprem hasarının bölgelere göre farklı olmasında en önemli etken yerşekilleri olduğunu vurgulamışlardır. Depremin hissedildiği bölgelerde zemini sağlam olan yamaç ve tepelik alanlar ile alüvyal zeminli, düz ve ovalık alanlar arasında hasarın miktarı ve dağılışı açısından çok büyük farklar

16 194 Halid PEKTEZEL vardır (Efe ve Demirci, 2001: 4). Dağ, plato, kademe düzlükleri ve ana kayadan oluşan yamaçlarda sıvılaşma yokken vadi tabanları, taraçalar, terkedilmiş akarsu yatakları, bataklıklar, killi depolar, yapay ve sığ deniz dolgu alanlarında sıvılaşma yüksektir (Turoğlu, 2004). Çalışmada yerşekillerinin etkisi depreme karşı gösterdiği dayanıklılıkla ilişkilendirişmiş ve buna göre ağırlık değerleri atanmıştır. Topografya nın eğim özellikleri de deprem duyarlılığı ve hasar riskini etkilemektedir. Bu bakımdan eğim değerlerinin fazla olması deprem duyarlılığı ve hasar riski üzerinde belirleyici rol oynar. Çalışmamızda eğim değerlerinin deprem duyarlılık derecelerinin atanmasında ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu nun kullandığı değerler göz önünde bulundurularak yapılmıştır (Mc Bride, 1999: 66). Akarsulara uzaklık faktörü de deprem duyarlılığı ve hasar riskini etkilemektedir. Bu faktörün etkisini belirlemek için akarsulara 50 m aralıklarla zonlar oluşturulmuş ve bu zonlar derecelendirilmiştir Deprem Duyarlılık Analizi CBS temelli AHS yönteminin uygulandığı bu çalışma sonucunda, Gelibolu Yarımadası nın % 35,6 (334,6 km²) da deprem duyarlılığının kısmen güçlü olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4). Deprem duyarlılığı yüksek olan bu sahalar yarımadanın genelinde yayılış göstermekle birlikte yarımadanın kuzeydoğu, orta ve güneybatısında daha geniş alan kaplamaktadır (Şekil 7). Kısmen güçlü duyarlılık sınıfından sonra en geniş alanlı duyarlılık sınıfı ise yarımadanın % 29,4 (277,0 km²) üne karşılık gelen güçlü kategorisidir (Tablo 4). Bu duyarlılık sınıfı daha çok Karaburun Tepe çevresinde, Gelibolu İlçesi çevresinde ve Ilgadere - Yolağzı arasında kalan kuşakta yayılış göstermektedir (Şekil 7). Deprem duyarlılığı en yüksek (şiddetli) olan sınıf ise yarımadanın % 17,3 (162,4 km²) üne karşılık gelmektedir. Deprem duyarlılığı en yüksek olan bu sahalar Tuz Gölü çevresinde, Uzunhızır Göleti - Kumköy arasında, Beşyol Deresi havzasında, Tayfur Dere yatağı çevresinde ve Kavaklı - Demirtepe arasında yer almaktadır. Yarımadanın hafif ve orta risk sınıfları sırasıyla % 6,0 (56,5 km²) ve % 11,7 (110,1km²) oranlarında bulunmaktadır (Tablo 4). Deprem duyarlılığının en düşük olduğu bu sınıflar yarımadanın güneybatısında Seedülbahir, Alçıtepe, Behramlı, Kilitbahir ve Eceabat arasında; yarımadanın orta kesiminde Bayırköy, Cevizli, Fındıklı ve Değirmendüzü arasında; yarımadanın kuzeydoğusunda Demirköy ve Koruköy ün doğusunda izlenmektedir (Şekil 7). Çalışmada elde edilen deprem duyarlılık haritası litoloji ve topoğrafya haritası ile karşılaştırıldığında, Gelibolu Yarımadası nda Kuaterner yaşlı alüvyal dolgu alanları ve ova tabanlarının deprem duyarlılığı güçlü ve şiddetli sahaları oluşturduğu görülmektedir. Üst Eosen yaşlı netritik kireçtaşı ve Üst Kratese yaşlı ofiyolitik melanj, deprem duyarlılığı hafif ve orta sahaları oluşturmaktadır. Plato sahalarından oluşan ve yarımadanın güneybatısı ve kuzeydoğusunda bulunan bu sahalar deprem duyarlılığı bakımından yerleşmeye en uygun olan zeminleri oluşturur.

17 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sistemine (AHS) Göre Gelibolu Yarımadası nın Deprem 195 Tablo 2: Deprem duyarlılık sınıflarının ve değerlerinin alansal dağılışı Deprem duyarlılık Sınıfı Deprem Duyarlılık Değeri Alan Km² Yüzde (%) Hafif < - 0, 15 56,5 6,0 Orta 0,15-0,20 110,1 11,7 Kısmen Güçlü 0,20-0,25 334,6 35,6 Güçlü 0,25-0,30 277,0 29,4 Şiddetli 0,30 - > 162,4 17,3 Toplam 940,7 100,0 Şekil 7: Gelibolu Yarımadası nın deprem duyarlılık haritası

18 196 Halid PEKTEZEL 5. TARTIŞMA Gelibolu Yarımadası ve yakın çevresi, sismo-tektonik aktivitesi çok yoğun bir şekilde devam eden Kuzey Anadolu Fay Zonu nun etki alanı içinde bulunmaktadır. Gelibolu Yarımadası ve yakın çevresinde tarihsel ve aletsel dönemde meydana gelen depremler sismik tehlikeyi ispat etmektedir. Bu yoğun sismo-tektonik rejim; litoloji, eğim, hidrojeoloji, yerşekilleri, fay hatlarına ve akarsulara uzaklık faktörlerine bağlı olarak Gelibolu Yarımadası nda farklı deprem duyarlılık sınıfları meydana getirmiştir. Depremlerin meydana getirebileceği risklere karşı doğal çevre, en akılcı yol ve yöntemlerle kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte günümüz itibariyle meydana gelecek depremlerin konumu, oluş zamanı ve büyüklüğü net olarak bilinmemektedir. Meydana gelecek depremler önceden bilinmediğinden deprem duyarlılığı ve hasar riski analizlerine yönelik yapılan çalışmalar, arazi kullanımı ve planlaması bakımından önemli bir karar verme aracı haline gelmiştir. Bu bağlamda deprem duyarlılık ve hasar riski haritalarının oluşturulması, planlama çalışmalarını oldukça kolaylaştırmıştır (Liu vd., 2012: 534). Deprem duyarlılık ve risk çalışmaları, olası bir deprem sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi kayıplar hakkında tahmini bilgiler sağlamaktadır. Deprem risk ve duyarlılık çalışmaları, olası bir deprem sonucunda meydana gelebilecek sonuçlar hakkında tahmini bilgiler verdiği için temel uygulamalar olarak kabul edilmektedir (Mohamed vd., 2012: 132). Bu bakımdan çalışma, Gelibolu Yarımadası nda arazi kullanımı ve planlaması için yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir. Çalışmada Gelibolu Yarımadası nın büyük bir kısmının deprem açısından yerleşmeye uygun olmadığı belirlenmiştir. Benzer sonuçlar Türkiye deki başka bölgeler için yapılan çalışmalarda da var olduğu görülmüştür. Aktimur vd. (1994) Balıkesir de olası büyük bir depremde ilin yarısına yakın kısmında deprem hasar riskinin yüksek olacağını ortaya koymuştur. Kalkan vd., (2009), Marmara Bölgesi nin deprem tehlikesinin yüksek olduğunu bildirmiştir. Kundak ve Türkoğlu (2007) İstanbul daki deprem tehlikesinin büyüklüğünü ortaya koymuş ve şehirdeki plansız gelişme, deprem riskini arttırdığını vurgulamıştır. Alparslan vd. (2008) Bolu il merkezi, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinin yerleşmeye düşük duyarlılıkta olduğunu tespit etmiştir. Özşahin (2014), Tekirdağ ilinin % 73,8 inin güçlü bir deprem hasar riski altında olduğu belirtmiştir. Bu çalışma, CBS temelli AHS yönteminin deprem duyarlılık analizlerinde de kullanılabileceğini ve doğru sonuçlar verdiğini göstermiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar Kalkan vd., (2009) tarafından yapılan Marmara Bölgesi nin Deprem Tehlikesi bulgularıyla uyuşmaktadır. Ayrıca elde edilen sonuç, Hindistan ın Bangalore (Anbazhagan vd., 2010), Pakistan ın İslamabad (Bhatti vd., 2011), Romanya nın Bükreş (Armaş, 2012) ve Türkiye de Tekirdağ (Özşahin, 2014), Antalya (Koc-San vd., 2013) örneklerinde yapılan çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 6. SONUÇ Bu çalışma sonucunda Gelibolu Yarımadası nın % 82,2 (774,0 km²) nin deprem duyarlılığının yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre Gelibolu Yarımadası,

19 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Sistemine (AHS) Göre Gelibolu Yarımadası nın Deprem 197 deprem açısından yerleşmeye kısmen uygundur. Bu çalışmada Gelibolu Yarımadası nın % 6,0 (56,5 km²) hafif, 11,7 (110,1km²) orta, % 35,6 (334,6 km²) da kısmen güçlü, % 29,4 (277,0 km²) ü güçlü ve % 17,3 (162,4 km²) ü şiddetli deprem duyarlılığı gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrışmamış Kuaterner alüvyonlarından oluşan vadi ve ova tabanları, deprem bakımından en riskli sahaları meydana getirmektedir. Deprem bakımından risk oluşturan ova ve vadi tabanları aynı zamanda tarımsal etkinlikler için elverişli sahalardır. Bu bakımdan deprem açısından yerleşime uygun olmayan vadi ve ova tabanları, öncelikle tarımsal etkinlikler için değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Gelibolu Yarımadası, 2023 yılında bitecek olan Çanakkale Boğaz Köprüsünün etkisiyle sosyo-ekonomik bakımdan bir cazibe merkezi haline geleceği düşünülmektedir. Yakın gelecekte nüfusunda ve sosyo-ekonomik yapısında önemli bir değişiklik olacağı düşünülen Gelibolu Yarımadası nda deprem zararlarının azaltılması için yerleşime açılacak alanlarda ve yeni yapılacak yapılarda bu çalışmanın sonuçları dikkate alınmalıdır. Olası bir depremde can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için imara açılacak bölgeler, öncelikle hafif ve orta deprem duyarlılığına sahip zeminlerin yerleşmeye elverişli kısımlarından seçilmelidir. Nitekim Marmara Bölgesi için yapılmış deprem çalışmalarında bu duruma özellikle vurgu yapılmıştır (Yalçınlar, 2002: 152). Deprem duyarlılığı yüksek olan sahaların imara ve değişik yatırımlara açılması durumunda ise deprem duyarlılık sınıfına uygun ve olası şiddetli depremlerden etkilenmeyecek dayanıklı yapılar inşa edilmelidir. Bu bakımdan uygulamaya yönelik daha planlı ve programlı çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir. Deprem duyarlılığı yüksek olan sahalarda mevcut bulunan yerleşmeler için de gerekli tedbirler alınmalıdır. Risk altında bulunan yerleşmelerde yapıların depreme karşı dayanıklılık analizleri yapılmalı, olası depremde düşük dayanıklılığa sahip yapılar güçlendirilmeli veya bu yapılar boşaltılmalıdır. Özellikle deprem duyarlılığı şiddetli olan Büyükanafarta, Kumköy, Ilgadere, Demirtepe ve Yolağzı yerleşmeleri için acilen gerekli tedbirler alınmalı veya çalışmada deprem duyarlılığı hafif olarak belirtilen en yakın yerlere taşınmalıdır. CBS temelli AHS yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışma, daha öncesinde yapılan uygulamalarla tutarlı sonuçlar gösterdiğinden depreme duyarlı benzer bölgeler için kullanılabileceği görülmüştür. Son olarak benzer çalışmaların daha detaylı bir şekilde ve büyük ölçekte yapılması gerektiği düşünülmektedir. Elde edilen faktör haritaların web ortamında kullanıcılara aktarılarak sorgulanabilir bir düzeyde veri tabanı oluşturulması, bu çalışmanın bir sonraki aşaması olabilir.

20 198 Halid PEKTEZEL KAYNAKÇA Aktimur, H. T., Bozbag, E., Deveciler, E., Karabalık, N. N., Tamgaç, Ö. F., Yıldırım, N., Aktimur, S., Karabıyıkoglu, N. (1994). Balıkesir İlinin Arazi Kullanım Potansiyeli, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Proje No: 9692, Ankara. Alparslan, E., Ince, F., Erkan, B., Aydöner, C., Özen, H., Dönertaş, A., Ergintav, S., Yağsan, F. S., Zateroğulları, H., Eroğlu, I., Değer, M., Elalmış, H., Özkan, M. (2008). A GIS model for settlement suitability regarding disaster mitigation, a case study in Bolu Turkey, Engineering Geology, Volume: 96, p Anbazhagan, P., Thingbaijam, K. K. S., Nath, S. K., Narendara Kumar, J. N., Sitharam, T. G. (2010). Multi-criteria seismic hazard evaluation for Bangalore city, India, Journal of Asian Earth Sciences, Volume: 38, p Ansal, A., Slejko, D. (2001). The long and winding road from earthquakes to damage, Soil Dynamic and Earthquake Eng., Volume: 21 (5), p Armaş, I. (2012). Multi-criteria vulnerability analysis to earthquake hazard of Bucharest, Romania, Nat Hazards, Volume: 63, p Arslan, E. T. (2010). Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Strateji Seçimi: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 15 (2), Avcı, S. (2011). Türkiye de Nüfusun Deprem Bölgelerine Göre Dağılışı ( ). Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel (Editör: Deniz EKİNCİ), Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, Sayı:6, S: , İstanbul. BAADYBDDB (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı). (1996). Tekirdağ Deprem Fay Hattı Haritası, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Ankara. Bhatti, A. Q., Ul Hassan, S. Z., Rafi, Z., Khatoon, Z., Ali, Q. (2011). Probabilistic seismic hazard analysis of Islamabad, Pakistan, Journal of Asian Earth Sciences, Volume: 42, p Byun, D. H. (2001). The AHS Approach For Selecting an Automobile Purchase Model, Information & Management, Volume: 38, p Dağdeviren, M., Eren, T. (2001). Tedarikçi firma seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemlerinin kullanılması, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı: 16 (2), s DBYBHY (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmenlik) (2007). Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar, Yayın Tarihi: , Resmi Gazete No: 26454, Değişiklik: , Resmi Gazete No: 26511, Ankara. Demirtaş, R. (2003). Yerleşim ve yapı güvenliği açısından diri faylardan ne kadar uzaklaşılmalı?, Antakya ve Osmaniye depremselliği ve kentleşmeye etkileri, TMMOB, Haziran 2003, Konferanslar Serisi: 1, Jeoloji Odası Yayınları, No: 76, s.: 46-67, Ankara. Demirtaş, R., Erkmen, C. (2000). Deprem ve Jeoloji, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 52, Ankara.

KENTSEL GELİŞİM VE DEPREM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE BİR ÖRNEK: İSKENDERUN (HATAY)

KENTSEL GELİŞİM VE DEPREM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE BİR ÖRNEK: İSKENDERUN (HATAY) ÖZET: KENTSEL GELİŞİM VE DEPREM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE BİR ÖRNEK: İSKENDERUN (HATAY) M. Değerliyurt 1 1 Araştırma Görevlisi, Coğrafya Bölümü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Email: mdegerliyurt@mku.edu.tr

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -4 Ekim ODTÜ ANKARA YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ Yasin Fahjan,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 32, TEMMUZ , S İSTANBUL ISSN: E-ISSN copyright 2015

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 32, TEMMUZ , S İSTANBUL ISSN: E-ISSN copyright 2015 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 32, TEMMUZ - 2015, S.74-87 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE İLÇELERİN VE 2012 YILI İLÇE NÜFUSLARININ YÜKSEKLİK

Detaylı

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Destek Başvurusunda Bulunan (Öneren) Kurum Araştırma

Detaylı

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI 2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI ÖZET: D. Güner 1 1 Deprem Dairesi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara Email: duygu.guner@afad.gov.tr Yeni Zelanda da 4

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASI ADAPAZARI YERLEŞİM ALANI İÇİN HASAR TESPİT ANALİZLERİ ANALYSIS OF THE DAMAGE ASSESSMENTS OF ADAPAZARI CITY AFTER 1999 MARMARA EARTHQUAKE SÜNBÜL A.B. 1, DAĞDEVİREN U. 1, GÜNDÜZ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU OCAK 2010 İÇİNDEKİLER 2010 OCAK AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ... 1 17 OCAK 2010 HELENİK

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ Kerem HEPDENİZ 1, İ. İskender SOYASLAN 2 1 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

HATAY İLİ NİN JEOLOJİSİ ve DEPREMSELLİĞİ KONFERANSI

HATAY İLİ NİN JEOLOJİSİ ve DEPREMSELLİĞİ KONFERANSI HATAY İLİ NİN JEOLOJİSİ ve DEPREMSELLİĞİ KONFERANSI Düzenleyen : Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği Tarih : 30 Ocak 2009 Saat : 15:00 Yer : Hatay Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

İZMİR ÇEVRESİNDE YAPILAN SİSMOTEKTONİK ARAŞTIRMALARIN CBS VE MEKANSAL İSTATİSTİK YÖNTEMLER KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

İZMİR ÇEVRESİNDE YAPILAN SİSMOTEKTONİK ARAŞTIRMALARIN CBS VE MEKANSAL İSTATİSTİK YÖNTEMLER KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İZMİR ÇEVRESİNDE YAPILAN SİSMOTEKTONİK ARAŞTIRMALARIN CBS VE MEKANSAL İSTATİSTİK YÖNTEMLER KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Ebru Aktepe 1, Can Aydın 2 1 DEÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 23 OCAK 2015 UĞURLUPINAR-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 23 Ocak 2015 tarihinde Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa da (Bursa) yerel

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER. Bülent ÖZMEN* ve Murat NURLU**

DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER. Bülent ÖZMEN* ve Murat NURLU** DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER Bülent ÖZMEN* ve Murat NURLU** *Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi e-mail: bulentozmen@gazi.edu.tr ** Afet İşleri Genel Müdürlüğü,

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI Ankara nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Bildiriler Kitabı nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Depreme Hazır Mı? ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI Arş.Gör.Ahmet

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Projeleri destekleyen ve yürüten kuruluslar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu (National Aerounatics and Space Administration (NASA))

Projeleri destekleyen ve yürüten kuruluslar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu (National Aerounatics and Space Administration (NASA)) TÜRKİYE İ ULUSAL JEODEZİ İ KOMİSYONU İ (TUJK) 2006 YILI BİLİMSEL İ İ TOPLANTISI Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı 2 San Andreas Fayında Yapılan Jeodezik ve Yer Dinamiği Çalışmaları Mualla YALÇINKAYA

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması Ulubey ÇEKEN AFAD Deprem Dairesi Başkanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 475 Yıllık Tekerrür Periyodu için

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ HARİTALARI Earthquake Zoning Maps of Turkey

TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ HARİTALARI Earthquake Zoning Maps of Turkey TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ HARİTALARI Earthquake Zoning Maps of Turkey PAMPAL, S., ÖZMEN, B. Posta Adresi: Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, 06500 Teknikokullar/Ankara E-Posta: pampal@gazi.edu.tr;

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

TÜRKİYE DİRİ FAYLARI VERİ TABANI

TÜRKİYE DİRİ FAYLARI VERİ TABANI TÜRKİYE DİRİ FAYLARI VERİ TABANI Tamer Y. Duman 1, Ömer Emre 2, Ferdane Karakaya Gülmez 1, Selim Özalp 1, Hasan Elmacı 1, Şeyda Olgun 1, Şule Çörekçioğlu 1, Tolga Çan 3, Fuat Şaroğlu 4 1 MTA Genel Müdürlüğü,

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

Prof. Dr. Semir ÖVER

Prof. Dr. Semir ÖVER ANTAKYA NIN NIN DEPREMSELLİĞİ İĞİ,, TEKTONİK YAPISI VE ZEMİN N HAKİM TİTREŞİM M PERİYOT HARİTASININ DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Semir ÖVER MKÜ-Mühendislik Fakültesi Jeofizik MühendisliM hendisliği

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

80. YILINDA 1935 MARMARA

80. YILINDA 1935 MARMARA 75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU -BAKIRKÖY BELEDİYESİ 80. YILINDA 1935 MARMARA ADALARI DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ Konferans

Detaylı

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 27 Kasım 2013 tarihinde Marmara Ereğlisi Açıklarında (Tekirdağ) Marmara Denizi nde yerel

Detaylı

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ . ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeada Açıkları Ege Denizi nde yerel saat ile 12.25 de büyüklüğü Ml=6,5 olan

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL: ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, GÖKÇETEPE MAH. KÖYİÇİ MEVKİİ, İ17-d-23-a-1-b PAFTA, 248 ADA-8,17 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Ö:1/1000 OCAK 2016 Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA

GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA A.C. Sayar 2, İ.H.Başeğmez 1, S. Yıldırım 1, Y.İ. Tonguç 1 ÖZET: 1 İnş. Yük. Müh.,Promer Müş. Müh. Ltd. Şti.,

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

AYLIK DEPREM RAPORU Mart

AYLIK DEPREM RAPORU Mart i İÇİNDEKİLER 1. 2016 MART AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ... 1 2. 12 MART 2016 ANTALYA-KAŞ DEPREMİ (MW=4.2)... 2 3. 2015 MART AYINDA DÜNYA DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ... 7 i 1. 2016

Detaylı

DOĞAL AFETLER VE BURSA

DOĞAL AFETLER VE BURSA DOĞAL AFETLER VE BURSA DOĞAL AFETLER 1. Jeolojik Kökenliler Bunlar doğrudan doğruya kaynağını yer kabuğu ya da yerin derinliklerinden alan doğal afetlerdir. Deprem Heyelan Yanardağ Patlamaları Tsunami

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU EKİM 2010 İÇİNDEKİLER 2010 EKİM AYI İÇERİSİNDE TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ... 1 03 EKİM

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi. Bülent ÖZMEN. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi

Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi. Bülent ÖZMEN. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi Bülent ÖZMEN Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi (ozmen@deprem.gov.tr) ÖZ Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yeralan ve toplam 363.700

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Nurdan KESER Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

DETERMINATION, MAPPING AND ANALYSIS OF LAND-USE CHANGES IN ÇORLU RIVER BASIN (THRACE PENINSULA)

DETERMINATION, MAPPING AND ANALYSIS OF LAND-USE CHANGES IN ÇORLU RIVER BASIN (THRACE PENINSULA) DETERMINATION, MAPPING AND ANALYSIS OF LAND-USE CHANGES IN ÇORLU RIVER BASIN (THRACE PENINSULA) ÇORLU ÇAYI HAVZASINDA (TRAKYA YARIMADASI) ARAZI KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN TESPİTİ, HARİTALANDIRILMASI VE ANALİZİ

Detaylı

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-15 Mayıs, 215, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-15 May 215, Istanbul, Turkey Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 --

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

ŞEHİRSEL GELİŞMENİN İSTANBUL SELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ŞEHİRSEL GELİŞMENİN İSTANBUL SELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İSTANBUL UN AFETLERDEN ZARAR GÖREBİLİRLİĞİ SEMPOZYUMU 04 05 EKİM 2010, İstanbul Bildiri Kitabı, s.55 69 ŞEHİRSEL GELİŞMENİN İSTANBUL SELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doç. Dr. Hüseyin TUROĞLU İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Grup 14 Pazartesi 13:00 16:50 Cad Lab Z-121 Anfi D1-132 Grup 23 Perşembe 17:00 19:50 Cad Lab Z- 119 Anfi D1-132 Ders Düzeni Teori Uygulama Proje Vize sınavları Ders İçeriği Tanımlar CBS Veri Toplama Yöntemleri,

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

SERAMAR Projesi nin. Mehmet Cemal Genes Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Hatay, Türkiye

SERAMAR Projesi nin. Mehmet Cemal Genes Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Hatay, Türkiye Antakya nın Deprem Risk Değerlendirmesi erlendirmesi ve Depreme Hazırl rlık içinin Mikro Bölgelendirme, Hasar Görebilirlik ve Deprem Senaryosu Çalışmaları (SERAMAR) SERAMAR Projesi nin Başlang langıcından

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

SENSITIVITY ANALYSIS OF EARTHQUAKE HAZARD MAPS PRODUCED BY GIS AND AHP

SENSITIVITY ANALYSIS OF EARTHQUAKE HAZARD MAPS PRODUCED BY GIS AND AHP COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ (AHY) İLE ÜRETİLEN DEPREM TEHLİKE HARİTALARININ DUYARLILIK ANALİZİ M. A. GÖKKAYA 1, T. ERDEN 2, H. KARAMAN 2 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KADİRLİ - ASLANTAŞ (OSMANİYE) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KADİRLİ - ASLANTAŞ (OSMANİYE) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013 11-13 Kasım 2013, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KADİRLİ - ASLANTAŞ (OSMANİYE) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ Ü. TONBUL 1 1 Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Harita Mühendisi, Çorum, umittonbul@dsi.gov.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Osmancık

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT Deprem Mühendisliğine Giriş Onur ONAT İşlenecek Konular Deprem ve depremin tanımı Deprem dalgaları Depremin tanımlanması; zaman, yer büyüklük ve şiddet Dünya ve Türkiye nin sismisitesi Deprem açısından

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu)

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu) Konu: 12.09.2016 Akhisar Manisa Depremi BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu) Tarih-Saat: 12.09.2016 11.26 (TS) Yer: Akhisar-MANİSA Büyüklük: 4.6 (Mw) Derinlik: 17.78 (km) Enlem: 38.9050 K Boylam: 27.7451

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI 18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI SEL VE TAŞKINA DUYARLI ALANLARIN CBS İLE BELİRLENMESİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ Arş.Grv. Mustafa YALÇIN Afyon Kocatepe Üniversitesi İÇERİK Sel ve Taşkın Duyarlılık

Detaylı

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti DERS 1 Bölge Sınırlarını Tespiti İster fiziki ve ister beşeri konularda olsun, çalışma yapılacak alanların (havza, yöre, bölüm, bölge) sınırlarının saptanması gerekir. 1-Bir kıtayı ele alabiliriz. Kıtaların

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi 10 HAZİRAN 2012 ÖLÜDENİZ AÇIKLARI - FETHİYE (MUĞLA) DEPREMİ 10 Haziran 2012 Türkiye saati ile 15 44

Detaylı

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU T.C... VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü..İli, İlçesi, Beldesi.. Mevkii ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU Hazırlayanlar:. Arşiv No:.. Tarih: İÇİNDEKİLER DİZİNİ İÇINDEKILER DIZINI ŞEKILLLER DIZINI ÇIZELGELER

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ DEPREM GERÇEĞĠ Övgü PINAR Nurel KILIÇ Dünyada ve ülkemizde sık sık meydana gelen deprem, heyelan, çığ, sel baskını vb. olaylar sonucunda can ve mal kaybında büyük artışlar gözlenmekte olup ülkemizde son

Detaylı

DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011

DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011 DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011 1 Kılıç, T., 1 Kartal, R.F., 1 Zünbül, S., 1 Kadirioğlu, F.T., 1

Detaylı

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Mustafa USTAOĞLU 1, Aycan Murat MARANGOZ 2, Murat ORUÇ 2, Aliihsan ŞEKERTEKİN

Detaylı