SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı"

Transkript

1 SUNUŞ Yenilikçilik, sürekli gelişim, çalışkanlık, yetkinlik ve ihtisas sahibi olma gibi ilkeleri mesleki ve özel yaşamının parçası haline getiren Hesap Uzmanları, gerek yaptıkları vergi incelemelerine gerekse bilimsel çalışmalarına bu niteliklerini özenle yansıtmaktadırlar. Bu özenin sonucu olarak ortaya çıkan ÖTV Uygulaması isimli kitapta, son dönemlerde vergisel alanda olduğu kadar ekonomik alanda da tüketim davranışlarının belirlenmesi açısından önemli hale gelen ÖTV geniş bir perspektiften ele alınmakta, eser bu özelliği ile uygulayıcıların karşılaşacakları bir çok soruna cevap verecek bir başucu eseri niteliği göstermektedir. Kitapta; verginin konusu kanuna ekli listeler itibarı ile açıklanmakta, özellik arz eden durumlara ayrıca değinilmekte, vergiyi doğuran olay, mükellef ve vergi sorumlusu ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca vergisel teşvikler, istisnalar, verginin matrahı, beyanı ve ödenmesi ile ÖTV uygulamasında önemli bir yere sahip olan tecil ve terkin konusu beyanname düzenleme örnekleri yardımı ile açıklanmaktadır. Kitabın son bölümlerinde, ithalat işlemlerinde vergileme, ÖTV ile ilgili düzenlemelerin Avrupa Birliği muktesabatı açısından değerlendirilmesi detaylı olarak irdelenmektedir. Ayrıntılı açıklanan konuları itibariyle bu eser, uygulayıcılar kadar bilimsel çalışma yapanlar açısından da referans kaynak olma özelliğini ortaya çıkaracaktır. Türk vergi sistemindeki yasal düzenlemelere ilişkin uygulamaların işletmelerce sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve konunun ilgililerini bilgilendirmek amacıyla da hazırlanmış olan bu eser dolayısıyla ÖTV uygulamasının yönetiminden kaynaklanan bilgi birikimi ve deneyimlerini aktaran ve bu alanda yetkin bir konuma sahip bulunan Daire Başkanı Mehmet ERKAN ı kutluyor, kitabın okuyuculara yararlı olmasını diliyorum. Bu değerli çalışmayı yayınlamak suretiyle maliye yazınına kazandıran Hesap Uzmanları Derneği yöneticilerini kutluyor, benzeri çalışmalar içinde bulunan kişileri teşvik edici yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kasım 2009 M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı I

2 ÖNSÖZ 1985 yılında genel tüketim vergileri alanında yapılan reformla, 8 adet dolaylı vergi yürürlükten kaldırılmış ve katma değer vergisi uygulamaya konulmuştur. Genel tüketim vergilerine ilişkin söz konusu reform sonrası, dolaylı vergiler alanındaki ikinci değişim, ÖTV Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile gerçekleştirilmiştir. Özel Tüketim vergileri, AB nde KDV den sonra uyumlaştırma kapsamına alınan ikinci vergi türüdür. Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun genel gerekçesinde, bu kanunun ihdas edilme amaçları olarak; Dolaylı vergiler alanında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması tasarının bir diğer önemli hedefidir. denilmek suretiyle ana amaçlar arasında Avrupa Birliği müktesebatına uyum olduğu belirtilmektedir. Bu Kanunun hazırlanmasında gümrük birliğinden kaynaklanan yerli ve ithal mallar arasında ayrımcılık yapmama ilkesi ile Türkiye Ulusal Programında orta vadeli taahhütlerimiz arasında yer alan Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi Sisteminin temel kural ve ilkeleri, verginin kapsamında olması gereken mallar, vergileme ölçüleri ve vergilerin yapısını belirleyen Avrupa Birliği Direktifleri dikkate alınmıştır. 1 ifadeleri ile bu kanunun konulma amaçları belirtilmektedir. ÖTV ye geçişin iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunları dolaylı vergilerin sadeleştirilmesi ve AB mevzuatına uyum olarak özetlemek mümkündür. Beş yılı aşkın süredir uygulanmakta olan ÖTV, bütçe gerçekleşmeleri ve vergi gelirleri içerisindeki payı itibarı ile % 25 lere ulaşmış, tek aşamalı, etkin, yönetimi kolay, kapsamı sınırlı bir dolaylı vergi olarak uygulamasını sürdürmektedir. Özel tüketim vergisi uygulaması ile belirli ve az sayıda mal grubu kapsama alınarak bir yandan söz konusu malların vergilendirilmesine ilişkin oldukça karmaşık hale gelen mevcut yapının basitleştirilmesi sağlanmakta diğer yandan ise basitleşen sistem yardımıyla yükümlülerin vergiye gönüllü uyumlarına katkı sağlanması hedeflenmektedir sayılı ÖTV Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolaylı vergiler alanında basitleştirme öngören bu kanunla 16 adet vergi, harç, fon ve pay yürürlükten kaldırılarak ÖTV kapsamına dahil edilmiştir. Ülkemizde ÖTV nin uygulamaya konulma amacı; Gümrük Birliği ne geçiş nedeni ile kaldırılmış olan fonlar ile Ortak Gümrük Tarifesi uygulanması nedenleri ile devlet gelirlerinde oluşan kaybın telafisi; bu alanda mevzuatımızda dağınıklığın giderilerek farklı vergi, fon vb. yüklere ilişkin yasaların tek bir yasa altında toplanması, böylece mevzuatta basitlik sağlanması ve dolaylı vergilerin Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırılmasıdır sayılı ÖTV Kanunu 20 madde ve 6 geçici maddeden oluşmakta olup, bu Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar itibarı ile verginin konusu tespit edilmiştir. Bu listelerde yer alan mallarla sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi uygulanmaktadır. ÖTV Kanunu beş yılı aşkın bir süredir uygulanmasına rağmen uygulamada KDV den farklı olarak genel ve yayılı tüketim vergisi olmayıp, tek aşamalı tüketim vergisi özelliği dolayısı ile ancak bu alanda faaliyet gösteren veya bu konuda uygulama yapanların bilgi sahibi olduğu 1 TBMM Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/988), s Mehmet ERKAN, Avrupa Birliği Yasal Uyum Sürecinde Yeni Bir Vergi: Özel Tüketim Vergisi, Vergi Dünyası, S.251, Temmuz 2002, s.69 II

3 görülmektedir. Uygulamada tek aşamalı yapısı nedeniyle sıklıkla karşılaşılmaması, ÖTV nin mevcut sorunlarının veya uygulama tereddütlerinin de dar çevrelerde kalmasına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amaçları arasında, ÖTV mevzuatı uygulamasının, vergi idaresinin bakış açısını da yansıtan bir çerçevede geniş kesimlere iletebilmek yer almaktadır. Çalışmamızda konular ÖTV Kanunu nun bölümlerine paralel olarak olarak ele alınmaktadır. Kitap yedi kısımdan ve her kısım alt bölümlerden oluşmakta olup, ÖTV mevzuatında yer alan müesseseler olabildiğince bağımsız bölümlerde açıklanmaya çalışılmıştır. Müesseselerin bir birleri ile çakışan kısımları ilgili bölümlerde açıklanmış olup, bu suretle tekrardan kaçınmak amacıyla ana bölümlere atıf yapılmaya çalışılmıştır. Kitabın son kısımında ÖTV mevzuatı ile AB Konsey direktiflerinde yer alan düzenlemeler karşılaştırılmaya çalışılmış, ÖTV mevzuatımızdaki düzenlemelerin AB muktesebatı açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmanın oluşmasında beş yılı aşan ÖTV uygulamalarına ilişkin yazarın bilgi ve birikimi dışında emeği bulunanlardan da söz etmek gerekli ve yerinde olacaktır. Bu vesile ile Gelir İdaresi Başkanlığı ÖTV Şube Müdürü Ersin SAKLAR a, Gümrük, İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Şube Müdürlerine, ÖTV, Gümrük, İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Şubesi çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkürü bir borç olarak telakki etmekteyiz. Kitabın gözden geçirilmesi aşamasında değerli zamanını ayıran ve yaptığı yapıcı katkılardan dolayı Baş Hesap Uzmanı M.Mete USLU ya, kitabın basımı gerçekleştiren Maliye Hesap Uzmanları Derneği adına Dernek Başkanı İbrahim YUMUŞAK a, metin düzeltmelerinde yardımını esirgemeyen Elif KUTLU ya, çalışmanın eksiksiz dizgi ve tasarımı için Yelda YIDIZ KOCATÜRK e teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki gösterdiği teşvik ve fedakarlık için Eşime, bu çalışma dolayısı ile kendilerini ihmal ettiğim çocuklarıma gösterdikleri engin anlayış için teşekkürü borç biliyorum. Kitaptaki tüm eksikliklerin yazara ait olduğunu belirtir, çalışmanın mükelleflere, uygulamacılara ve meslek mensuplarına yararlı olmasını dilerim. Mehmet ERKAN Ankara, Kasım 2009 III

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 1- GENEL AÇIKLAMA 2- ÖTV NİN ÖZELLİKLERİ Tek Aşamalı Bir Vergidir Mükellef Sayısı Az, Yönetimi Kolay Bir Dolaylı Vergidir Kapsamı Sınırlıdır Mal Tanımı Standarttır Etkin ve Hasılatı Yüksekti ÖTV VE KDV KARŞILAŞTIRMASI BENZERLİKLER Mükellefiyet Açısından Vergiyi Doğuran Olay Açısından İhracat İstisnası Açısından Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar Açısından Tecil- Terkin Sistemi Uygulaması Açısından Vergi Tutar Veya Oranları Açısından FARKLILIKLAR Uygulama Aşamaları Açısından Yüklenilen Vergiler Açısından İndirim Esasları Açısından Vergi Oranları Açısından İstisnalar Açısından İhracat İstisnası Uygulamaları Açısından Vergilendirme Dönemleri, Beyan ve Ödeme Süreleri Açısından.. BİRİNCİ KISIM VERGİNİN KONUSU, TANIMLAR, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU I- VERGİNİN KONUSU (I) SAYILI LİSTE Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları (II) SAYILI LİSTE Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları 3- (III) SAYILI LİSTE Fasıl Açıklamaları IV

5 Fasıl Açıklamaları 4- (IV) SAYILI LİSTE Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları... 5-G.T.İ.P NUMARALARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN HÜKÜM İFADE ETMESİ 6-ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Atık Yağların Verginin Konusu Açısından Değerlendirilmesi Yakıt Biodizelin Verginin Konusu Açısından Değerlendirilmesi Tarife Pozisyonunda Yer Alan Yağlama Müstahzarlarının Durumu (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Deniz Araçlarının Tadilatı Balıkçı Gemileri ÖTV'nin Konusuna Girer mi? Yatların AğırlığınınTespiti Konusu Yelkenli Yarış Tekneleri ÖTV'nin Konusuna Girer mi? Tamamlanmamış Teknelerin Durumu ÖTV Kanunu İle Diğer Mevzuatta Yer Alan Araç Tanımlarının Değerlendirilmesi ATV (All Terrain Vehicle) Araçların Durumu Ambulanslar, Cenaze Arabaları, İtfaiye Öncü Arabaları Gibi Özel Amaçla Yapılmış Motorlu Taşıtların Durumu Traktör ve Tarım Alet ve Makinaları İş Makinaları Geçici Plaka İle Yapılan Kayıt Tescilin Durumu Elektrikli Motosikletler Verginin Konusuna Girer mi? Koltuk Kapasitesi /Sayısının Tespiti Konusu Kişilik Motorlu Kara Araçlarının Durumu Çok Amaçlı Ticari Araçların Durumu Motorlu Karavanların Durumu (III) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Üzüm Şurubu, Sirke Verginin Konusuna Girer mi? Tütün Mamüllerinin Konsinye Tesliminde Vergiyi Doğuran Olay Hangi Aşamada Gerçekleşir? Tütün Mamüllerinde İade... V

6 6.3.4-Alkollü İçkilerin Serbest Bölge/Duty Free Mağazalarına Teslimi (IV) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Mücevherat Eşyası Uydu Takipli TV Alıcı Sistemi MP3 ÖTV ye Tabi mi? Klima Cihazları Kürkler, Postlar ve İşlenmiş Deriler Isıtıcı Rezistanslar Deri İçi İmplant (Deri İçi Jeller) Digital Kameralar Kuru Sıkı Tabancalar Traş Jeli... İKİNCİ BÖLÜM TANIM VE KAVRAMLAR I- TANIM VE KAVRAMLAR.. 1- TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER Teslim Teslim Sayılan Haller Vergiye Tâbi Malların Kullanılması ve Sarfı Vergiye Tâbi Malların İşletmeden Çekilmesi Vergiye Tâbi Malların İşletme Personeline Ücret, Prim, İkramiye, Hediye, Teberru vb. Namlarla Verilmesi Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlar Teslim Sayılan Haller İle İlgili Özellik Arzeden Konular Zayi Olan Malların Durumu Firelerin Durumu 2- İTHALAT İLK İKTİSAP KAYIT VE TESCİL Kara Taşıtları İçin Kayıt ve Tescil Kuruluşları Hava Taşıtları İçin Kayıt ve Tescil Kuruluşları Deniz Taşıtları İçin Kayıt ve Tescil Kuruluşları Türk Uluslararası Gemi Siciline Tescil ve Sonuçları Türk Gemi Siciline Tescil KAYIT VE TESCİLE TABİ OLAN VEYA OLMAYAN ARAÇLAR Kayıt ve Tescile Tabi Olan Araçlar Kayıt ve Tescile Tabi Olan Kara Araçları Kayıt ve Tescile Tabi Olan Hava Araçları Kayıt ve Tescile Tabi Olan Deniz Araçları Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçlar MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VI

7 VERGİYİ DOĞURAN OLAY I- VERGİYİ DOĞURAN OLAY.. 1-TESLİM... 2-İLK İKTİSAP Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçların Kullanılmak Üzere İthali 2.2- Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçların Müzayede Yoluyla İktisabı 2.3- Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçların Motorlu Araç Ticareti Yapanlardan İktisabı 2.4- Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçların Motorlu Araç Ticareti Yapanlar Tarafından Kullanılmaya Başlanması, Aktife alınması Veya Adlarına Kayıt ve Tescil Ettirilmesi sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre İade Edilen Araçların İlk İktisabı 3- İTHALAT 4- MALIN TESLİMİNDEN ÖNCE BELGE DÜZENLENMESİ.. 5- KOMİSYONCU VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE YAPILAN SATIŞLAR MÜSADERE VEYA TASFİYE HALLERİ. 7- ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR BİNEK OTOMOBİLLER İÇİN ÖDENEN ÖTV NİN GİDER VEYA MALİYET OLARAK KAYDEDİLME HUSUSU VADE FARKI VE KUR FARKLARININ ÖTV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Genel Açıklama Vade Farklarının Özel Tüketim Vergisi Açısından Durumu Kur Farklarının Özel Tüketim Vergisi Açısından Durumu (II) Sayılı Listedeki Mallarda Vade Farklarının Durumu İSKONTO VE PROMOSYONLARIN DURUMU Mal Bedeli Üzerinden Yapılan İskontoların Durumu Promosyonların Durumu ÖTV İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK HÜKÜMLERİ UYGULAMASI GenelAçıklamalar Özel Tüketim Vergisi İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi? KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNDE ÖTV UYGULAMASI Genel Açıklamalar Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satışlarda Özel Tüketim Vergisi Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satışların Tekdüzen Muhasebe Sistemi Açısından Değerlendirmesi MÜZAYEDE YOLUYLA SATIŞ İŞLEMLERİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Müzayede Kavramı Müzayede Yoluyla Satış İşlemlerinde ÖTV. 7.7-AKSAM VE PARÇALARIN DURUMU VII

8 7.8-TEŞVİK BELGELİ MALLARIN DURUMU 7.9- ÖTV NİN YÜRÜLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE TESLİM VEYA İTHAL EDİLEN MALLARIN DURUMU HİZMET İFASININ ÖTV AÇISINDAN DURUMU TSK TARAFINDAN VE GTİP NUMARASINDAKİ ARAÇLARIN ELDEN ÇIKARILMASI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜKELLEFİYET I- MÜKELLEF, VERGİ SORUMLUSU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI MÜKELLEF (II) Sayılı Listedeki Mallara İlişkin Mükellefiyet Motorlu Araç Ticareti Yapanlar Maliye Bakanlığınca Motorlu Araç Ticareti Yapanlar Kapsamında Değerlendirilenler Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçları Kullanılmak Üzere İthal Edenler Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçların Müzayede Yoluyla Satışını Gerçekleştirenler İmal veya İnşa Edenler Diğer Listelerdeki Mallara İlişkin Mükellefiyet.. 2- ÖTV MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ.. 3-VERGİ SORUMLUSU 3.1- Belgesiz Mal Bulundurulmasından Kaynaklanan ÖTV Sorumluluğu MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI Genel Açıklamalar 4.2- Özel Tüketim Vergisi Uygulamasında Müteselsil Sorumluluk Ulusal Markeri Bulunmayan veya Standartlara Uygun Olmayan Mal Bulundurulması Durumunda Sorumluluk Bandrolü Olmayan Mal Bulundurulması Durumunda Sorumluluk YMM lerin ÖTV Kanunundan Kaynaklanan Müteselsil Sorumluluğu Özel Tüketim Vergisinin Tecil ve Terkini Uygulamasına İlişkin YMM Sorumluluğu Deniz Araçlarına Yapılan ÖTV siz Yakıt Teslimi Uygulamasına İlişkin YMM Sorumluluğu İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimi İstisnası Uygulamasına İlişkin YMM Sorumluluğu Bioetanollü Yakıt Teslimi Uygulamasına İlişkinYMM Sorumluluğu 4.4- İşleme Taraf Olunmasından Kaynaklanan Müteselsil Sorumluluk İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Dağıtıcılar ve Bayilere İlişkin Müteselsil Sorumluluk Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda Dağıtıcılar ve Üreticilere İlişkin Müteselsil Sorumluluk Deniz Araçlarına Yapılan ÖTV siz Yakıt Teslimine İlişkin Müteselsil Sorumluluk Bioetanollü Yakıt Teslimine İlişkin Müteselsil Sorumluluk Biodizelli Yakıt Teslimine İlişkin Müteselsil Sorumluluk... VIII

9 İKİNCİ KISIM VERGİSEL TEŞVİKLER BİRİNCİ BÖLÜM İSTİSNALAR I-GENEL AÇIKLAMALAR.. 1- İHRACAT İSTİSNASI ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması İhracat İstisnasına İlişkin Özellik Arzeden Konular Serbest Bölgelere Yapılan İhracat Sayılı Kanun Öncesi Uygulama Sayılı Kanun Sonrası Uygulama Yurtdışından Ne Anlaşılması Gerekmektedir? Genel Değerlendirme KKTC ye Yapılan İhracat ile TL Karşılığı İhracatın Durumu Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerin ÖTV Karşısındaki Durumu Yolcu Beraberi Eşya ve Bavul Ticareti Kapsamında Gerçekleştirilen Teslimlerin Durumu İhracatta ÖTV İadesi Mahsup Yoluyla İade Mahsup Edilebilecek Borçlar Mahsup Talebi Mahsup Talebinde Aranılan Belgeler Belge İbraz Edenlerin Yapacakları İşlemler Mücbir Sebep Nedeniyle Belgeleri Zayi Olanlara İade Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi Nakden İade Normal Teminat Uygulaması İndirimli Teminat Uygulaması Teminat Oranı %4 Olarak Uygulanacak Mükellefler Teminat Oranı %8 Olarak Uygulanacak Mükellefler Teminat Oranlarının Değiştirilmesi Yükseltilmiş Teminat Uygulaması Teminat Mektuplarının İadesi Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler Kamuya Ait Kuruluşlara İade Hızlandırılmış KDV İade Sistemi DİPLOMATİK İSTİSNA İstisnadan Yararlanabilecek Kişi veya Kurumlar 2.2- İstisna Uygulaması... IX

10 3- ASKERİ AMAÇLI İSTİSNA Genel Açıklamalar Askeri Amaçlı İstisna Uygulaması İstisnadan Yararlanacak Kurumlar İstisnanın Uygulaması Doğrudan Rafineriden Yada İmalatçıdan Alınması Durumu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinden Alınan Mallarda İstisna Uygulaması İthal Edilen Malların İstisnadan Yararlanan Kuruma Tesliminde İstisna Uygulaması Rafineriden Satın Alınan Malların İstisnadan Yararlanan Kuruma Tesliminde İstisna Uygulaması Malların İstisna Kapsamında Akaryakıt Bayilerinden veya İstasyonlardan Alınması İstisna Kapsamında Teslim Alınan Malların Üretimde Kullanılması Durumu.. 4- PETROL ARAMA VE İSTİHSAL FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 4.1- Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinin Kapsamı 4.2- Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerine İlişkin İstisana TASFİYE EDİLECEK PETROL ÜRÜNLERİNİN BEDELSİZ TESLİMİNE İLİŞKİN İSTİSNA. 6- MALUL VE ENGELLİLERE İLİŞKİN İSTİSNA Malul ve Engellilere Mahsus İstisna Kapsamındaki Taşıt Araçları Malul ve Engellilere Mahsus Taşıt Araçları İstisnasının Uygulaması Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engelliler Tarafında İktisap Edilen Araçlarda İstisna Uygulaması Malul ve Engelliler Tarafından Bizzat Kullanmak Amacıyla İlk İktisabı Yapılan Araçlarda İstisna Uygulaması İstisnadan Yararlanılarak İlk İktisabı Yapılan Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde Uygulama Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna Uygulamasından Yararlanacaklar Kişiler Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna Uygulaması Kapsamındaki Araçlar Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna Uygulaması 6.4- Malul ve Engellilere Ait Bildirimlerin Sorgulanması 6.5- Ortak Hususlar Gümrük Mevzuatında Yer Alan Malül ve Sakatlara İlişkin Muafiyet Özel Tertibatlı Sakat Aracı İthal Edebilecek Kişiler Özel Tertibatlı Sakat Aracının İthal Şekli Özel Tertibatlı Sakat Araçlarında Aranılan Şartlar Talep Edilen Belgeler Müracaat Şekli Karara Bağlama İthalat İşlemi Malul ve Sakatlar Tarafından İthal Edilecek Diğer Eşya Devir, Hibe ve Satış Durumu ÖTV Kanunu ile Gümrük Mevzuatında Yer Alan Malül ve Sakatlara İlişkin Muafiyet/İstisnanın Değerlendirilmesi 6.8- Özellik Arzeden Konular İstisna Kapsamında İktisap Edilen Araçların Elden Çıkarılması X

11 Durumu İstisna Kapsamında İktisap Edilen Araçların Veraset Suretiyle İktisap Edenlerce Elden Çıkarılması Durumu.. 7-KAMU KURUMLARININ (II) SAYILI LİSTEDEKİ MAL İKTİSAPLARINA İLİŞKİN İSTİSNA 7.1- Türk Hava Kurumu na İlişkin İstisna Başbakanlık Merkez Teşkilatına İlişkin İstisna 8- GÜVENLİK KURULUŞLARININ SİLAH ALIMALARINA İLİŞKİN İSTİSNA KAMU KURUMLARINA YAPILAN BEDELSİZ TESLİMLERE İLİŞKİN İSTİSNA. 10- İTHALAT İSTİSNALARI Gümrük Kanunu nun 167. Maddesinde Yer Alan İthalat İstisnaları ÖTV Kanunu İle İlgili İthalat İstisnaları Geçici İthalat Rejimi Hariçte İşleme Rejimi Geri Gelen Eşya Transit Rejimi Gümrük Antrepo Rejimi Dahilde İşleme Rejimi Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Mallar Geçici Depolanma Yerleri Hükümlerinin Uygulandığı Mallar ÖTV Kanununa Ekli Listelerde Yer Alan Mallara İlişkin Dahilde İşleme Rejiminin Uygulaması ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların Gümrük Rejimi Uygulaması Sırasında Zayi Olması Durumu İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA TESLİM EDİLECEK YAKITLARA İLİŞKİN İSTİSNA İhraç Malı Taşıyan Araçlara Teslim Edilecek Yakıtlara İlişkin İstisnanın Uygulama Usul ve Esasları İhraç Malı Taşıyan Araçlara Teslim Edilecek Yakıtların Kapsamı İhraç Malı Taşıyan Araçlara Teslim Edilecek Yakıtların Teslim Edilebileceği Sınır Kapıları ÖTV siz Yakıt Alabilecek Araçlar Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimleri Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi Dağıtıcıların İthal veya İmal Ettikleri Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı YMM Raporlarının Düzenlenmesi.. XI

12 Usul Ve Esaslara İlişkin Sorumluluk Özellik Arzeden Konular Gümrüklü Saha İle Ne Anlaşılması Gerekmektedir? Standart Yakıt Deposundan Ne Anlaşılması Gerekmektedir? Yakıt Satış Fiyatından Ne Anlaşılması Gerekmektedir? ÖTV siz Yakıt İhracat Rejimine Tabi Mal Taşıyan Araçlar için Geçerlidir Uygulamanın Değerlendirilmesi ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YAKIT OLARAK KULLANILACAK MALLARDA ÖTV İSTİSNASI Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda ÖTV İstisnası Uygulaması İzin Belgelerinin Verilmesi İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi İstisna Kapsamında Fuel Oil Ve/Veya Motorin Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler Ve İşlemler Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere Fuel Oil Ve/Veya Motorin Teslimi İthal Edilen Fuel Oil ve/veya Motorinin Üreticilere İstisna Kapsamında Teslimi ve Beyanı Rafinerilerden Satın Alınan Fuel Oil ve/veya Motorinin Üreticilere İstisna Kapsamında Teslimi ve Beyanı Elektrik Üretimi Ve Üretime İlişkin Bildirim Usul Ve Esaslara İlişkin Sorumluluk İSTİSNALARIN SINIRI ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA YER ALAN ÖTV İSTİSNA VEYA MUAFİYETLERİ Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşmaları IPA Çerçeve Anlaşması Yılları Arasında Geçerli Olan IPA Çerçeve Anlaşması IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Vergi İstisnaları ve Uygulaması İthalat İşlemlerinde Vergi İstisnası ve Uygulaması Özel Tüketim Vergisi İstisnası ve Uygulaması ÖTV Mükellefi Olmayanlardan Yapılan Alımlar ÖTV Mükellefi Olanlardan Yapılan Alımlar AT Yüklenicisi Tarafından Ödenen Özel Tüketim Vergisinin İadesi ÖTV Açısından Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ile İlgili Hususlar ÖTV İstisnasından Yararlanılarak İlk İktisabı Yapılan Araçların Üçüncü Kişilere Devrinde ÖTV Uygulaması Sayılı Kanun la Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma Ve Bununla İlgili Genel Tebliğlerin Durumu 14.2-Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması NATO/SOFA Anlaşması OTTAWA Anlaşması Ankara Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota... XII

13 14.7-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü- Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyeti ne Sevkiyatına İlişkin 15 Aralık 1997 Tarihli Anlaşmaya Ek Protokol Türkiye-ABD Vergi Muafiyetleri Anlaşması... İKİNCİ BÖLÜM BAKANLAR KURULU KARARLARI İLE ÖTV TUTARI SIFIR VEYA İNDİRİLMİŞ TUTARLI TESLİM UYGULAMALARI I- GENEL AÇIKLAMALAR DENİZ ARAÇLARINA YAPILAN YAKIT TESLİMLERİ Deniz Araçlarına Yapılan ÖTV siz Yakıt Teslimi Uygulaması Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları İçin Gerekli Belgeler Ve İşlemler Deniz Araçları Tanımı Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları Sicile Kayıt Zorunluluğu Yakıt Alım Defteri Yakıt Talep Taahhütnamesi Vergi Kimlik Numarası Avlanma Ruhsatı Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama Deniz Aracının Donatanı Tarafından İşletilmesi Deniz Aracının Kiralanması Deniz Aracının Donatan/Donatanlarının Değişmesi Satılan veya Kiralanan Araçların Deposunda ÖTV si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Bulunması Halinde Yapılacak İşlemler Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk Özellik Arzeden Konular Tahsis Edilen Miktarların Üzerinde Yakıt Verilmesi YMM Raporlarının Süresinde Verilmemesi Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Zayi Olması Verilebilecek Teminatlar Nelerdir? Diğer Hususlar İç Sulardaki Deniz Araçları ÖTV si İndirilmiş Yakıt Alabilir mi? Mahsuplaşma İmkanı Bulunmaması Halinde ÖTV nin İadesi ÖTV si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamelerde Damga Vergisi Uygulaması. XIII

14 1.6.9-ÖTV si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnameden Alınacak Damga Vergisinin Hesaplanmasında Kullanılacak Yakıt Fiyatlarının Tespiti İHRAÇ EDİLECEK ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILACAK YAKIT TESLİMLERİ İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak ÖTV siz Yakıt Teslimi Uygulaması Özellik Arzeden Konular Uygulamadan Faydalanabilmek İçin Dâhilde İşleme İzin Belgesine Sahip Olunması Gerekir mi? ÖTV Kanunun 9.maddesindeki İndirim Uygulamasından Yararlanılabilinir mi? İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Yakıtın KDV siz Teslimi Mümkün müdür? ÖTV KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ÖTV TUTARI SIFIR OLARAK UYGULANAN MALLAR ETİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK LPG NİN ÖTV SİZ TESLİMİ 5- (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN AYNI CETVELDEKİ MALLARIN İMALİNDE KULLANILMAK ÜZERE TESLİMİ 6- BAZ YAĞLARIN İNDİRİLMİŞ TUTARLI TESLİMİ Genel Açıklamalar 6.2-Madeni Yağ Üretiminde Baz Yağ Kullanımına İlişkin Uygulama Usul ve Esaları Kapsam Madeni Yağ Üretiminde Kullanılan Baz Yağa İlişkin Tecil- Terkin Uygulaması Madeni Yağ Üretiminde Kullanılan Baz Yağa İlişkin İhraç Kaydıyla Teslim Uygulaması Madeni Yağ Üretiminde Kullanılan Baz Yağın İhraç Edilmesi Durumu İndirim Müeyyideler Özellik Arzeden Konular Baz Yağ 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında İthal Edilebilir mi? Mühlet(Ek Süre) Verilmesi Hali 7-YENİLENEBİLİR YAKITLARA İLİŞKİN ÖTV TEŞVİKLERİ BİYOETANOLE İLİŞKİN ÖTV TEŞVİĞİ UYGULAMASI Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi Biyoetanollü Benzin Teslimi Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması Benzin ile Biyoetanolün Harmanlanması ve Beyanı İndirim YMM Raporu Düzenlenmesi Uygulamaya İlişkin Örnekler Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk BİYODİZELE İLİŞKİN ÖTV TEŞVİĞİ UYGULAMASI. XIV

15 Üreticilere İlişkin Usul ve Esaslar Biodizel Üretim İzin Belgesi Verilmesi Üreticilerin Harmanlayıcılara Biodizel Teslimi ve Beyanı Bildirim Harmanlayıcılara İlişkin Usul ve Esaslar Biodizel Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi Biodizelli Motorin Teslimi Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması Motorin ile Biodizelin Harmanlanması ve Beyanı İndirim Bildirim Uygulamaya İlişkin Örnekler Sorumluluk Yenilenebilir Yakıtlara İlişikin Örnek Özelgeler... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İSTİSNA VEYA İNDİRİLMİŞ TUTARLI ÖTV UYGULAMALARINA İLİŞKİN YMM RAPORLARI 1-ÖTV UYGULAMALARINA İLİŞKİN YMM RAPORLARI SAYILI KANUN VE İLGİLİ MEVZUATTA ÖTV UYGULAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER Tecil-Terkin Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler Tasdikin Amacı ve Tecil-Terkin Uygulaması Üretim Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler YMM Müteselsil Sorumluluğu Rapor Teslimi Deniz Araçlarına ÖTV siz Yakıt Teslimi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler Tasdikin Amacı Yeminli Mali Müşavirlerce Düzenlenecek Tasdik Raporlarında Bulunması Gereken Bilgiler Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu Raporun Teslimi Biodizelli Yakıt Teslimi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler Tasdikin Amacı Yeminli Mali Müşavirler Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler Yeminli Mali Müşavirlik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler Tasdikin Amacı Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Faaliyet Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Faaliyet Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TECİL-TERKİN UYGULAMASI 1-GENEL AÇIKLAMALAR.. XV

16 2-TECİL-TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR 2.1- (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini Tecil ve Terkin Kapsamında Olan Mallar Tecil ve Terkin Uygulamasından Kimler Yararlanabilecektir? Tecil ve Terkin Uygulamasına Yön Veren Bakanlar Kurulu Kararları /13835 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarından Önceki Kararlar /13835, 2008/14061 ve 2008/14387 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları İle Yapılan Değişiklikler /13835 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları İle Baz Yağ, Madeni Yağ vb. Yağlama Yağlarında Tecil-Terkine İlişkin Düzenleme /13835 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları İle Diğer Mallara(Solvent,Tiner Türlerine) İlişkin Düzenleme /14387 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme Tecil ve Terkin Uygulamasının Usul ve Esasları ÖTV Mükelleflerinden Satın Alınan Mallarda Tecil-Terkin Uygulaması Kamu Kurumlarına İlişkin Tecil ve Terkin Uygulaması İthal Edilen Mallarda Tecil-Terkin Uygulaması Tecil-Terkinde İndirimli Teminat Uygulaması Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında İndirimli Teminat İndirimli Teminat İşleminin Esasları İndirimli Teminat İçin İki Yıl YMM Raporu Gerekli midir? ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Madeni Yağ Üretiminde Kullanılan Baz Yağın İndirimli ÖTV Uygulaması İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini Genel Açıklamalar (I) Sayılı Listedeki Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde Tecil- Terkin Uygulaması (I) Sayılı Liste Dışındaki Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde Tecil Terkin Uygulaması Serbest Bölgelere Yapılan İhraç Kaydıyla Teslimde Tecil Terkin Uygulaması Tecil-Terkin Şartlarına Uyulmaması Halinde Uygulanacak Müeyyideler Mücbir Sebep Hali -Beklenilmedik Durum Malların Tecil-Terkin Kapsamında Belirtilen Sürede Üretimde Kullanıldığının Tevsik Edilememesi İşin Bırakılması Tevsik Edici Raporların Süresinden Sonra İbraz Edilmesi Tevsik Edici Raporların Süresinden Sonra Ancak Vergi İncelemesi Başlatılmadan Önce İbraz Edilmesi (I) sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların Akaryakıt Türlerine Karıştırılarak Satılması YMM lerin Müteselsil Sorumluluğu Fason Üretimde Tecil Terkin Uygulaması 3.5- Tecil-Terkin Uygulamasının İhlal Edilmesi Halinde Vergi Ziyaı Cezası Uygulanabilir mi? Tecil-Terkin Uygulamasının Değerlendirilmesi 3.7- Tecil-Terkin Uygulamasına İlişkin Örnek Özelgeler... XVI

17 ÜÇÜNCÜ KISIM VERGİLEME ÖLÇÜLERİ, VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE TUTARI BİRİNCİ BÖLÜM VERGİLEME ÖLÇÜLERİ, VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE TUTARI 1-VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VERGİNİN MATRAHI MATRAHI OLUŞTURAN UNSURLAR Yurtiçi Teslimlerde Matrah Mal (Teslim) Bedeli İthalatta Matrah Matraha Dahil Olan Unsurlar Matraha Dahil Olmayan Unsurlar.. 3- ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı İle İlgili Özellik Arzeden Konular Alış Bedeli ile Ne Anlaşılması Gerekir? Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Faturalarda Ortaya Çıkan Kur Değişiminde Matrahın Tespiti Hususu Servis vb. Adlar Altındaki Hizmetlerin ÖTV Açısından Durumu Taksitli Satışların Durumu Vade Farkları Takas Bedelsiz İktisap Mümkün Müdür? Gümrük Deposu/Müzayede Mahallindeki Satışlarda ÖTV Hesaplanması Gerekir mi? (IV) Sayılı Listedeki Mallardan (Cellular Telsiz Telefon Cihazı - Cep Telefonu) İlişkin Asgari Maktu Vergi Uygulaması. 4- ÖTV ORANLARI VEYA TUTARLARI Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (I) Sayılı Liste İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (II) Sayılı Liste İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (II) Sayılı Listede Yer Alan Kara Taşıtlarında Geçici Olarak Uygulanan ÖTV Oranları (III) Sayılı Liste İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (A) Cetvelindeki Alkollü İçkiler İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (B) Cetvelindeki Tütün Mamülleri İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (IV) Sayılı Liste İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (IV) Sayılı Listede Yer Alan Dayanıklı Tüketim Malları ve Elektronik Eşyalarda Geçici Olarak Uygulanan ÖTV Oranları Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı Üzerine Değerlendirme Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı İle İlgili Örnek Yargı Kararları. XVII

18 5- ÖTV GENEL TEBLİĞLERİ EKİNDE YER ALAN TAAHHÜTNAMELERE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI... DÖRDÜNCÜ KISIM VERGİNİN BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ,VERGİ İNDİRİMİ İLE MATRAHTA, VERGİDE VE MÜKELLEFİYETTE DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİLENDİRME, VERGİNİN BEYANI,TARHI VE ÖDENMESİ I- VERGİLENDİRME VERGİLENDİRME DÖNEMİ.. 2- BEYAN ESASI... 3-BEYANNAME VERME ZAMANI... 4-BİLDİRİMLER... 5-TARH İŞLEMLERİ Tarh Yeri (I) sayılı Listedeki mallara Ait ÖTV nin İthalat Aşamasında Gümrük İdaresince Tarhedilmesi Konusundaki Yetkinin Kullanılması Tarhiyatın Muhatabı Tarh Zamanı 6- VERGİNİN ÖDENMESİ ÖTV Ödeme Belgesinin Kaybedilmesi Durumu VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ 8- VERGİNİN İNDİRİMİ İndirim Uygulaması İndirim Hakkı İmalatçılara Tanınmıştır İmalatta Kullanılan ÖTV ye Tabi Malın Doğrudan ÖTV Mükellefinden Satın Alınmış Olması Gerekmektedir İmal Edilen Malın Teslim veya İlk İktisabı Dolayısıyla ÖTV Hesaplanması Gerekmektedir Vergiye Tabi Malların Aynı Listedeki Bir Malın İmalinde Kullanılması Gerekmektedir İndirim Belgeye Dayanmalıdır İndirilecek ÖTV Ödenmiş Olmalıdır ÖTV ve KDV Kanunlarındaki Vergi İndirimi Uygulamasının Karşılaştırılması Özellik Arzeden Konular ÖTV, Sonraki Döneme Devredebilir mi? ÖTV den İstisna Olan Mallarda İndirim İmal Edilen Mal ile İmalatta Kullanılan Malların Farklı Oranda Vergiye Tabi Olması Durumu.. 9-BEYANNAMENİN veya BİLDİRİMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ BEYANNAMENİN veya BİLDİRİMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMEMESİ HALİNDE CEZA UYGULAMASI BEYANNAME DÜZENLENMESİ VE ÖRNEK BEYANNAMELER (I) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi ve Örnek Beyannameler (I) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi Kağıt Ortamındaki Beyannamenin Düzenlenmesi Elektronik Ortamda Beyannamenin Düzenlenmesi... XVIII

19 Örnek Beyannameler (II) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi ve Örnek Beyannameler (II) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi (2A) Numaralı ÖTV Beyannamesinin Düzenlenmesi (2B) Numaralı ÖTV Beyannamesinin Düzenlenmesi Kağıt Ortamındaki Beyannamenin Düzenlenmesi Elektronik Ortamda Beyannamenin Düzenlenmesi Örnek Beyannameler (III) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi ve Örnek Beyannameler (III) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi A Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi B Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi C Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Örnek Beyannameler (IV) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi ve Örnek Beyannameler Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Örnek Beyannameler.. İKİNCİ BÖLÜM MATRAHTA, VERGİDE VEYA MÜKELLEFİYETTE DEĞİŞİKLİKLER 1- FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN ÖTV'NİN DÜZELTİLMESİ 1.1-Malların İadesi, İşlemin Gerçekleşmemesi, İşlemden Vazgeçilmesi veya ÖTV Matrahının Değişmesi 1.2- (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Araçlarla İlgili Düzeltme İşlemleri Kayıt ve Tescilden Önce Düzeltme Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme Diğer Mallarla İlgili Düzeltme İşlemleri.. 2- İLK İKTİSABINDA İSTİSNA UYGULANAN TAŞITLARDA VERGİLEME.. 3- TAŞIT ARAÇLARININ TADİLATINDA VERGİLEME Kayıt ve Tescil Edilmeden Önce Tadilat Yapılan Araçların İlk İktisabında Vergilendirme 3.2- Kayıt ve Tescil Edilmiş Olan Araçların Tadilatında Ek ÖTV Tarhiyatı.. 4- ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Kullanılmak Üzere İktisabı Yapılan Araçlarda Tadilat Yapılması Durumu GÜMRÜK İDARESİNCE ALINAN ÖTV'YE İLİŞKİN DÜZELTME İŞLEMLERİ.. BEŞİNCİ KISIM İTHALAT İŞLEMİNDE VERGİLENDİRME BİRİNCİ BÖLÜM İTHALAT İŞLEMİNDE TEMİNAT VE VERGİLENDİRME XIX

20 I- İTHALAT İŞLEMİNDE TEMİNAT VE VERGİLENDİRME.. 1-GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ TEMİNAT DÜZENLEMESİ (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN İTHALİNDE TEMİNAT UYGULAMASI (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İÇİN GÜMRÜK İDARESİNCE ALINACAK TEMİNAT (B) Cetvelindeki Malın Aynı Cetveldeki Başka Bir Malın İmalinde Kullanılmak Üzere İthalinde Teminat Uygulaması (B) Cetvelindeki Malın (I) Sayılı Liste Dışındaki Bir Malın İmalinde Kullanılmak Üzere İthalinde Teminat Uygulaması. 4- İTHALAT AŞAMASI ÖTV YE TABİ (II, III VE IV SAYILI LİSTEDEKİ) MALLARDA TEMİNAT Gümrük Mevzuatındaki Teminat Düzenlemeleri ÖTV Uygulaması İle İlgili Gümrük Rejimlerinde Teminat GeçiciDepolama Transit Rejimi AntrepoRejimi Geçici İthalat Rejimi Diğer Rejimler GÜMRÜK İDARESİNCE ALINAN TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ İŞLEMLERİ.. 6- İTHALAT SIRASINDA ALINAN VERGİDE DÜZELTME İŞLEMLERİ... 7-ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR ÖTV Kanununa Ekli Listelerde Yer Alan Mallara İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Uygulaması /13835 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Tereddütler /11/2002 tarih ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uygulaması Kamu Kurumlarının Durumu İthalatta Verilecek Teminatın Tutarı ve İndirimli Teminat Uygulaması ALTINCI KISIM YÜRÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR VE GEÇİCİ MADDELER BİRİNCİ BÖLÜM HASILAT DAĞILIMI VE YÜRÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR 1- ÖTV HASILATININ PAYLAŞIMI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER Akaryakıt Tüketim Vergisi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Taşıt Alım Vergisi 2.4- Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Ek Taşıt Alım Vergisi Trafik Tescil Harcı Eğitime Katkı Payı Özel İşlem Vergisi 2.9- Ek Vergi (Yükseltilmiş KDV Oranları %26 ve %40) Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi Maluller İle Şehit, Dul ve Yetimlere İlişkin Pay... XX

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri

10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri Özel Tüketim Vergisi 10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri Çağlar CERİT* ÖZET Gündemi bir süredir meşgul eden akaryakıt zamları, son dönemlerde başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Yasal düzenlemelerdeki/mevzuattaki

Detaylı