SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı"

Transkript

1 SUNUŞ Yenilikçilik, sürekli gelişim, çalışkanlık, yetkinlik ve ihtisas sahibi olma gibi ilkeleri mesleki ve özel yaşamının parçası haline getiren Hesap Uzmanları, gerek yaptıkları vergi incelemelerine gerekse bilimsel çalışmalarına bu niteliklerini özenle yansıtmaktadırlar. Bu özenin sonucu olarak ortaya çıkan ÖTV Uygulaması isimli kitapta, son dönemlerde vergisel alanda olduğu kadar ekonomik alanda da tüketim davranışlarının belirlenmesi açısından önemli hale gelen ÖTV geniş bir perspektiften ele alınmakta, eser bu özelliği ile uygulayıcıların karşılaşacakları bir çok soruna cevap verecek bir başucu eseri niteliği göstermektedir. Kitapta; verginin konusu kanuna ekli listeler itibarı ile açıklanmakta, özellik arz eden durumlara ayrıca değinilmekte, vergiyi doğuran olay, mükellef ve vergi sorumlusu ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca vergisel teşvikler, istisnalar, verginin matrahı, beyanı ve ödenmesi ile ÖTV uygulamasında önemli bir yere sahip olan tecil ve terkin konusu beyanname düzenleme örnekleri yardımı ile açıklanmaktadır. Kitabın son bölümlerinde, ithalat işlemlerinde vergileme, ÖTV ile ilgili düzenlemelerin Avrupa Birliği muktesabatı açısından değerlendirilmesi detaylı olarak irdelenmektedir. Ayrıntılı açıklanan konuları itibariyle bu eser, uygulayıcılar kadar bilimsel çalışma yapanlar açısından da referans kaynak olma özelliğini ortaya çıkaracaktır. Türk vergi sistemindeki yasal düzenlemelere ilişkin uygulamaların işletmelerce sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve konunun ilgililerini bilgilendirmek amacıyla da hazırlanmış olan bu eser dolayısıyla ÖTV uygulamasının yönetiminden kaynaklanan bilgi birikimi ve deneyimlerini aktaran ve bu alanda yetkin bir konuma sahip bulunan Daire Başkanı Mehmet ERKAN ı kutluyor, kitabın okuyuculara yararlı olmasını diliyorum. Bu değerli çalışmayı yayınlamak suretiyle maliye yazınına kazandıran Hesap Uzmanları Derneği yöneticilerini kutluyor, benzeri çalışmalar içinde bulunan kişileri teşvik edici yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kasım 2009 M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı I

2 ÖNSÖZ 1985 yılında genel tüketim vergileri alanında yapılan reformla, 8 adet dolaylı vergi yürürlükten kaldırılmış ve katma değer vergisi uygulamaya konulmuştur. Genel tüketim vergilerine ilişkin söz konusu reform sonrası, dolaylı vergiler alanındaki ikinci değişim, ÖTV Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile gerçekleştirilmiştir. Özel Tüketim vergileri, AB nde KDV den sonra uyumlaştırma kapsamına alınan ikinci vergi türüdür. Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun genel gerekçesinde, bu kanunun ihdas edilme amaçları olarak; Dolaylı vergiler alanında Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması tasarının bir diğer önemli hedefidir. denilmek suretiyle ana amaçlar arasında Avrupa Birliği müktesebatına uyum olduğu belirtilmektedir. Bu Kanunun hazırlanmasında gümrük birliğinden kaynaklanan yerli ve ithal mallar arasında ayrımcılık yapmama ilkesi ile Türkiye Ulusal Programında orta vadeli taahhütlerimiz arasında yer alan Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi Sisteminin temel kural ve ilkeleri, verginin kapsamında olması gereken mallar, vergileme ölçüleri ve vergilerin yapısını belirleyen Avrupa Birliği Direktifleri dikkate alınmıştır. 1 ifadeleri ile bu kanunun konulma amaçları belirtilmektedir. ÖTV ye geçişin iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunları dolaylı vergilerin sadeleştirilmesi ve AB mevzuatına uyum olarak özetlemek mümkündür. Beş yılı aşkın süredir uygulanmakta olan ÖTV, bütçe gerçekleşmeleri ve vergi gelirleri içerisindeki payı itibarı ile % 25 lere ulaşmış, tek aşamalı, etkin, yönetimi kolay, kapsamı sınırlı bir dolaylı vergi olarak uygulamasını sürdürmektedir. Özel tüketim vergisi uygulaması ile belirli ve az sayıda mal grubu kapsama alınarak bir yandan söz konusu malların vergilendirilmesine ilişkin oldukça karmaşık hale gelen mevcut yapının basitleştirilmesi sağlanmakta diğer yandan ise basitleşen sistem yardımıyla yükümlülerin vergiye gönüllü uyumlarına katkı sağlanması hedeflenmektedir sayılı ÖTV Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolaylı vergiler alanında basitleştirme öngören bu kanunla 16 adet vergi, harç, fon ve pay yürürlükten kaldırılarak ÖTV kapsamına dahil edilmiştir. Ülkemizde ÖTV nin uygulamaya konulma amacı; Gümrük Birliği ne geçiş nedeni ile kaldırılmış olan fonlar ile Ortak Gümrük Tarifesi uygulanması nedenleri ile devlet gelirlerinde oluşan kaybın telafisi; bu alanda mevzuatımızda dağınıklığın giderilerek farklı vergi, fon vb. yüklere ilişkin yasaların tek bir yasa altında toplanması, böylece mevzuatta basitlik sağlanması ve dolaylı vergilerin Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırılmasıdır sayılı ÖTV Kanunu 20 madde ve 6 geçici maddeden oluşmakta olup, bu Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar itibarı ile verginin konusu tespit edilmiştir. Bu listelerde yer alan mallarla sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi uygulanmaktadır. ÖTV Kanunu beş yılı aşkın bir süredir uygulanmasına rağmen uygulamada KDV den farklı olarak genel ve yayılı tüketim vergisi olmayıp, tek aşamalı tüketim vergisi özelliği dolayısı ile ancak bu alanda faaliyet gösteren veya bu konuda uygulama yapanların bilgi sahibi olduğu 1 TBMM Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/988), s Mehmet ERKAN, Avrupa Birliği Yasal Uyum Sürecinde Yeni Bir Vergi: Özel Tüketim Vergisi, Vergi Dünyası, S.251, Temmuz 2002, s.69 II

3 görülmektedir. Uygulamada tek aşamalı yapısı nedeniyle sıklıkla karşılaşılmaması, ÖTV nin mevcut sorunlarının veya uygulama tereddütlerinin de dar çevrelerde kalmasına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amaçları arasında, ÖTV mevzuatı uygulamasının, vergi idaresinin bakış açısını da yansıtan bir çerçevede geniş kesimlere iletebilmek yer almaktadır. Çalışmamızda konular ÖTV Kanunu nun bölümlerine paralel olarak olarak ele alınmaktadır. Kitap yedi kısımdan ve her kısım alt bölümlerden oluşmakta olup, ÖTV mevzuatında yer alan müesseseler olabildiğince bağımsız bölümlerde açıklanmaya çalışılmıştır. Müesseselerin bir birleri ile çakışan kısımları ilgili bölümlerde açıklanmış olup, bu suretle tekrardan kaçınmak amacıyla ana bölümlere atıf yapılmaya çalışılmıştır. Kitabın son kısımında ÖTV mevzuatı ile AB Konsey direktiflerinde yer alan düzenlemeler karşılaştırılmaya çalışılmış, ÖTV mevzuatımızdaki düzenlemelerin AB muktesebatı açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmanın oluşmasında beş yılı aşan ÖTV uygulamalarına ilişkin yazarın bilgi ve birikimi dışında emeği bulunanlardan da söz etmek gerekli ve yerinde olacaktır. Bu vesile ile Gelir İdaresi Başkanlığı ÖTV Şube Müdürü Ersin SAKLAR a, Gümrük, İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Şube Müdürlerine, ÖTV, Gümrük, İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Şubesi çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkürü bir borç olarak telakki etmekteyiz. Kitabın gözden geçirilmesi aşamasında değerli zamanını ayıran ve yaptığı yapıcı katkılardan dolayı Baş Hesap Uzmanı M.Mete USLU ya, kitabın basımı gerçekleştiren Maliye Hesap Uzmanları Derneği adına Dernek Başkanı İbrahim YUMUŞAK a, metin düzeltmelerinde yardımını esirgemeyen Elif KUTLU ya, çalışmanın eksiksiz dizgi ve tasarımı için Yelda YIDIZ KOCATÜRK e teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki gösterdiği teşvik ve fedakarlık için Eşime, bu çalışma dolayısı ile kendilerini ihmal ettiğim çocuklarıma gösterdikleri engin anlayış için teşekkürü borç biliyorum. Kitaptaki tüm eksikliklerin yazara ait olduğunu belirtir, çalışmanın mükelleflere, uygulamacılara ve meslek mensuplarına yararlı olmasını dilerim. Mehmet ERKAN Ankara, Kasım 2009 III

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 1- GENEL AÇIKLAMA 2- ÖTV NİN ÖZELLİKLERİ Tek Aşamalı Bir Vergidir Mükellef Sayısı Az, Yönetimi Kolay Bir Dolaylı Vergidir Kapsamı Sınırlıdır Mal Tanımı Standarttır Etkin ve Hasılatı Yüksekti ÖTV VE KDV KARŞILAŞTIRMASI BENZERLİKLER Mükellefiyet Açısından Vergiyi Doğuran Olay Açısından İhracat İstisnası Açısından Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar Açısından Tecil- Terkin Sistemi Uygulaması Açısından Vergi Tutar Veya Oranları Açısından FARKLILIKLAR Uygulama Aşamaları Açısından Yüklenilen Vergiler Açısından İndirim Esasları Açısından Vergi Oranları Açısından İstisnalar Açısından İhracat İstisnası Uygulamaları Açısından Vergilendirme Dönemleri, Beyan ve Ödeme Süreleri Açısından.. BİRİNCİ KISIM VERGİNİN KONUSU, TANIMLAR, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU I- VERGİNİN KONUSU (I) SAYILI LİSTE Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları (II) SAYILI LİSTE Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları 3- (III) SAYILI LİSTE Fasıl Açıklamaları IV

5 Fasıl Açıklamaları 4- (IV) SAYILI LİSTE Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları Fasıl Açıklamaları... 5-G.T.İ.P NUMARALARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN HÜKÜM İFADE ETMESİ 6-ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Atık Yağların Verginin Konusu Açısından Değerlendirilmesi Yakıt Biodizelin Verginin Konusu Açısından Değerlendirilmesi Tarife Pozisyonunda Yer Alan Yağlama Müstahzarlarının Durumu (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Deniz Araçlarının Tadilatı Balıkçı Gemileri ÖTV'nin Konusuna Girer mi? Yatların AğırlığınınTespiti Konusu Yelkenli Yarış Tekneleri ÖTV'nin Konusuna Girer mi? Tamamlanmamış Teknelerin Durumu ÖTV Kanunu İle Diğer Mevzuatta Yer Alan Araç Tanımlarının Değerlendirilmesi ATV (All Terrain Vehicle) Araçların Durumu Ambulanslar, Cenaze Arabaları, İtfaiye Öncü Arabaları Gibi Özel Amaçla Yapılmış Motorlu Taşıtların Durumu Traktör ve Tarım Alet ve Makinaları İş Makinaları Geçici Plaka İle Yapılan Kayıt Tescilin Durumu Elektrikli Motosikletler Verginin Konusuna Girer mi? Koltuk Kapasitesi /Sayısının Tespiti Konusu Kişilik Motorlu Kara Araçlarının Durumu Çok Amaçlı Ticari Araçların Durumu Motorlu Karavanların Durumu (III) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Üzüm Şurubu, Sirke Verginin Konusuna Girer mi? Tütün Mamüllerinin Konsinye Tesliminde Vergiyi Doğuran Olay Hangi Aşamada Gerçekleşir? Tütün Mamüllerinde İade... V

6 6.3.4-Alkollü İçkilerin Serbest Bölge/Duty Free Mağazalarına Teslimi (IV) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Mücevherat Eşyası Uydu Takipli TV Alıcı Sistemi MP3 ÖTV ye Tabi mi? Klima Cihazları Kürkler, Postlar ve İşlenmiş Deriler Isıtıcı Rezistanslar Deri İçi İmplant (Deri İçi Jeller) Digital Kameralar Kuru Sıkı Tabancalar Traş Jeli... İKİNCİ BÖLÜM TANIM VE KAVRAMLAR I- TANIM VE KAVRAMLAR.. 1- TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER Teslim Teslim Sayılan Haller Vergiye Tâbi Malların Kullanılması ve Sarfı Vergiye Tâbi Malların İşletmeden Çekilmesi Vergiye Tâbi Malların İşletme Personeline Ücret, Prim, İkramiye, Hediye, Teberru vb. Namlarla Verilmesi Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlar Teslim Sayılan Haller İle İlgili Özellik Arzeden Konular Zayi Olan Malların Durumu Firelerin Durumu 2- İTHALAT İLK İKTİSAP KAYIT VE TESCİL Kara Taşıtları İçin Kayıt ve Tescil Kuruluşları Hava Taşıtları İçin Kayıt ve Tescil Kuruluşları Deniz Taşıtları İçin Kayıt ve Tescil Kuruluşları Türk Uluslararası Gemi Siciline Tescil ve Sonuçları Türk Gemi Siciline Tescil KAYIT VE TESCİLE TABİ OLAN VEYA OLMAYAN ARAÇLAR Kayıt ve Tescile Tabi Olan Araçlar Kayıt ve Tescile Tabi Olan Kara Araçları Kayıt ve Tescile Tabi Olan Hava Araçları Kayıt ve Tescile Tabi Olan Deniz Araçları Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçlar MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VI

7 VERGİYİ DOĞURAN OLAY I- VERGİYİ DOĞURAN OLAY.. 1-TESLİM... 2-İLK İKTİSAP Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçların Kullanılmak Üzere İthali 2.2- Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçların Müzayede Yoluyla İktisabı 2.3- Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçların Motorlu Araç Ticareti Yapanlardan İktisabı 2.4- Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçların Motorlu Araç Ticareti Yapanlar Tarafından Kullanılmaya Başlanması, Aktife alınması Veya Adlarına Kayıt ve Tescil Ettirilmesi sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre İade Edilen Araçların İlk İktisabı 3- İTHALAT 4- MALIN TESLİMİNDEN ÖNCE BELGE DÜZENLENMESİ.. 5- KOMİSYONCU VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE YAPILAN SATIŞLAR MÜSADERE VEYA TASFİYE HALLERİ. 7- ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR BİNEK OTOMOBİLLER İÇİN ÖDENEN ÖTV NİN GİDER VEYA MALİYET OLARAK KAYDEDİLME HUSUSU VADE FARKI VE KUR FARKLARININ ÖTV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Genel Açıklama Vade Farklarının Özel Tüketim Vergisi Açısından Durumu Kur Farklarının Özel Tüketim Vergisi Açısından Durumu (II) Sayılı Listedeki Mallarda Vade Farklarının Durumu İSKONTO VE PROMOSYONLARIN DURUMU Mal Bedeli Üzerinden Yapılan İskontoların Durumu Promosyonların Durumu ÖTV İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK HÜKÜMLERİ UYGULAMASI GenelAçıklamalar Özel Tüketim Vergisi İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi? KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNDE ÖTV UYGULAMASI Genel Açıklamalar Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satışlarda Özel Tüketim Vergisi Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satışların Tekdüzen Muhasebe Sistemi Açısından Değerlendirmesi MÜZAYEDE YOLUYLA SATIŞ İŞLEMLERİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Müzayede Kavramı Müzayede Yoluyla Satış İşlemlerinde ÖTV. 7.7-AKSAM VE PARÇALARIN DURUMU VII

8 7.8-TEŞVİK BELGELİ MALLARIN DURUMU 7.9- ÖTV NİN YÜRÜLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE TESLİM VEYA İTHAL EDİLEN MALLARIN DURUMU HİZMET İFASININ ÖTV AÇISINDAN DURUMU TSK TARAFINDAN VE GTİP NUMARASINDAKİ ARAÇLARIN ELDEN ÇIKARILMASI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜKELLEFİYET I- MÜKELLEF, VERGİ SORUMLUSU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI MÜKELLEF (II) Sayılı Listedeki Mallara İlişkin Mükellefiyet Motorlu Araç Ticareti Yapanlar Maliye Bakanlığınca Motorlu Araç Ticareti Yapanlar Kapsamında Değerlendirilenler Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçları Kullanılmak Üzere İthal Edenler Türkiye de Kayıt ve Tescil Edilmemiş Olan Araçların Müzayede Yoluyla Satışını Gerçekleştirenler İmal veya İnşa Edenler Diğer Listelerdeki Mallara İlişkin Mükellefiyet.. 2- ÖTV MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ.. 3-VERGİ SORUMLUSU 3.1- Belgesiz Mal Bulundurulmasından Kaynaklanan ÖTV Sorumluluğu MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI Genel Açıklamalar 4.2- Özel Tüketim Vergisi Uygulamasında Müteselsil Sorumluluk Ulusal Markeri Bulunmayan veya Standartlara Uygun Olmayan Mal Bulundurulması Durumunda Sorumluluk Bandrolü Olmayan Mal Bulundurulması Durumunda Sorumluluk YMM lerin ÖTV Kanunundan Kaynaklanan Müteselsil Sorumluluğu Özel Tüketim Vergisinin Tecil ve Terkini Uygulamasına İlişkin YMM Sorumluluğu Deniz Araçlarına Yapılan ÖTV siz Yakıt Teslimi Uygulamasına İlişkin YMM Sorumluluğu İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimi İstisnası Uygulamasına İlişkin YMM Sorumluluğu Bioetanollü Yakıt Teslimi Uygulamasına İlişkinYMM Sorumluluğu 4.4- İşleme Taraf Olunmasından Kaynaklanan Müteselsil Sorumluluk İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Dağıtıcılar ve Bayilere İlişkin Müteselsil Sorumluluk Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda Dağıtıcılar ve Üreticilere İlişkin Müteselsil Sorumluluk Deniz Araçlarına Yapılan ÖTV siz Yakıt Teslimine İlişkin Müteselsil Sorumluluk Bioetanollü Yakıt Teslimine İlişkin Müteselsil Sorumluluk Biodizelli Yakıt Teslimine İlişkin Müteselsil Sorumluluk... VIII

9 İKİNCİ KISIM VERGİSEL TEŞVİKLER BİRİNCİ BÖLÜM İSTİSNALAR I-GENEL AÇIKLAMALAR.. 1- İHRACAT İSTİSNASI ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması İhracat İstisnasına İlişkin Özellik Arzeden Konular Serbest Bölgelere Yapılan İhracat Sayılı Kanun Öncesi Uygulama Sayılı Kanun Sonrası Uygulama Yurtdışından Ne Anlaşılması Gerekmektedir? Genel Değerlendirme KKTC ye Yapılan İhracat ile TL Karşılığı İhracatın Durumu Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerin ÖTV Karşısındaki Durumu Yolcu Beraberi Eşya ve Bavul Ticareti Kapsamında Gerçekleştirilen Teslimlerin Durumu İhracatta ÖTV İadesi Mahsup Yoluyla İade Mahsup Edilebilecek Borçlar Mahsup Talebi Mahsup Talebinde Aranılan Belgeler Belge İbraz Edenlerin Yapacakları İşlemler Mücbir Sebep Nedeniyle Belgeleri Zayi Olanlara İade Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi Nakden İade Normal Teminat Uygulaması İndirimli Teminat Uygulaması Teminat Oranı %4 Olarak Uygulanacak Mükellefler Teminat Oranı %8 Olarak Uygulanacak Mükellefler Teminat Oranlarının Değiştirilmesi Yükseltilmiş Teminat Uygulaması Teminat Mektuplarının İadesi Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler Kamuya Ait Kuruluşlara İade Hızlandırılmış KDV İade Sistemi DİPLOMATİK İSTİSNA İstisnadan Yararlanabilecek Kişi veya Kurumlar 2.2- İstisna Uygulaması... IX

10 3- ASKERİ AMAÇLI İSTİSNA Genel Açıklamalar Askeri Amaçlı İstisna Uygulaması İstisnadan Yararlanacak Kurumlar İstisnanın Uygulaması Doğrudan Rafineriden Yada İmalatçıdan Alınması Durumu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinden Alınan Mallarda İstisna Uygulaması İthal Edilen Malların İstisnadan Yararlanan Kuruma Tesliminde İstisna Uygulaması Rafineriden Satın Alınan Malların İstisnadan Yararlanan Kuruma Tesliminde İstisna Uygulaması Malların İstisna Kapsamında Akaryakıt Bayilerinden veya İstasyonlardan Alınması İstisna Kapsamında Teslim Alınan Malların Üretimde Kullanılması Durumu.. 4- PETROL ARAMA VE İSTİHSAL FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 4.1- Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinin Kapsamı 4.2- Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerine İlişkin İstisana TASFİYE EDİLECEK PETROL ÜRÜNLERİNİN BEDELSİZ TESLİMİNE İLİŞKİN İSTİSNA. 6- MALUL VE ENGELLİLERE İLİŞKİN İSTİSNA Malul ve Engellilere Mahsus İstisna Kapsamındaki Taşıt Araçları Malul ve Engellilere Mahsus Taşıt Araçları İstisnasının Uygulaması Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engelliler Tarafında İktisap Edilen Araçlarda İstisna Uygulaması Malul ve Engelliler Tarafından Bizzat Kullanmak Amacıyla İlk İktisabı Yapılan Araçlarda İstisna Uygulaması İstisnadan Yararlanılarak İlk İktisabı Yapılan Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde Uygulama Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna Uygulamasından Yararlanacaklar Kişiler Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna Uygulaması Kapsamındaki Araçlar Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna Uygulaması 6.4- Malul ve Engellilere Ait Bildirimlerin Sorgulanması 6.5- Ortak Hususlar Gümrük Mevzuatında Yer Alan Malül ve Sakatlara İlişkin Muafiyet Özel Tertibatlı Sakat Aracı İthal Edebilecek Kişiler Özel Tertibatlı Sakat Aracının İthal Şekli Özel Tertibatlı Sakat Araçlarında Aranılan Şartlar Talep Edilen Belgeler Müracaat Şekli Karara Bağlama İthalat İşlemi Malul ve Sakatlar Tarafından İthal Edilecek Diğer Eşya Devir, Hibe ve Satış Durumu ÖTV Kanunu ile Gümrük Mevzuatında Yer Alan Malül ve Sakatlara İlişkin Muafiyet/İstisnanın Değerlendirilmesi 6.8- Özellik Arzeden Konular İstisna Kapsamında İktisap Edilen Araçların Elden Çıkarılması X

11 Durumu İstisna Kapsamında İktisap Edilen Araçların Veraset Suretiyle İktisap Edenlerce Elden Çıkarılması Durumu.. 7-KAMU KURUMLARININ (II) SAYILI LİSTEDEKİ MAL İKTİSAPLARINA İLİŞKİN İSTİSNA 7.1- Türk Hava Kurumu na İlişkin İstisna Başbakanlık Merkez Teşkilatına İlişkin İstisna 8- GÜVENLİK KURULUŞLARININ SİLAH ALIMALARINA İLİŞKİN İSTİSNA KAMU KURUMLARINA YAPILAN BEDELSİZ TESLİMLERE İLİŞKİN İSTİSNA. 10- İTHALAT İSTİSNALARI Gümrük Kanunu nun 167. Maddesinde Yer Alan İthalat İstisnaları ÖTV Kanunu İle İlgili İthalat İstisnaları Geçici İthalat Rejimi Hariçte İşleme Rejimi Geri Gelen Eşya Transit Rejimi Gümrük Antrepo Rejimi Dahilde İşleme Rejimi Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Mallar Geçici Depolanma Yerleri Hükümlerinin Uygulandığı Mallar ÖTV Kanununa Ekli Listelerde Yer Alan Mallara İlişkin Dahilde İşleme Rejiminin Uygulaması ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların Gümrük Rejimi Uygulaması Sırasında Zayi Olması Durumu İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA TESLİM EDİLECEK YAKITLARA İLİŞKİN İSTİSNA İhraç Malı Taşıyan Araçlara Teslim Edilecek Yakıtlara İlişkin İstisnanın Uygulama Usul ve Esasları İhraç Malı Taşıyan Araçlara Teslim Edilecek Yakıtların Kapsamı İhraç Malı Taşıyan Araçlara Teslim Edilecek Yakıtların Teslim Edilebileceği Sınır Kapıları ÖTV siz Yakıt Alabilecek Araçlar Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimleri Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi Dağıtıcıların İthal veya İmal Ettikleri Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı YMM Raporlarının Düzenlenmesi.. XI

12 Usul Ve Esaslara İlişkin Sorumluluk Özellik Arzeden Konular Gümrüklü Saha İle Ne Anlaşılması Gerekmektedir? Standart Yakıt Deposundan Ne Anlaşılması Gerekmektedir? Yakıt Satış Fiyatından Ne Anlaşılması Gerekmektedir? ÖTV siz Yakıt İhracat Rejimine Tabi Mal Taşıyan Araçlar için Geçerlidir Uygulamanın Değerlendirilmesi ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YAKIT OLARAK KULLANILACAK MALLARDA ÖTV İSTİSNASI Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda ÖTV İstisnası Uygulaması İzin Belgelerinin Verilmesi İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi İstisna Kapsamında Fuel Oil Ve/Veya Motorin Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler Ve İşlemler Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere Fuel Oil Ve/Veya Motorin Teslimi İthal Edilen Fuel Oil ve/veya Motorinin Üreticilere İstisna Kapsamında Teslimi ve Beyanı Rafinerilerden Satın Alınan Fuel Oil ve/veya Motorinin Üreticilere İstisna Kapsamında Teslimi ve Beyanı Elektrik Üretimi Ve Üretime İlişkin Bildirim Usul Ve Esaslara İlişkin Sorumluluk İSTİSNALARIN SINIRI ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA YER ALAN ÖTV İSTİSNA VEYA MUAFİYETLERİ Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşmaları IPA Çerçeve Anlaşması Yılları Arasında Geçerli Olan IPA Çerçeve Anlaşması IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Vergi İstisnaları ve Uygulaması İthalat İşlemlerinde Vergi İstisnası ve Uygulaması Özel Tüketim Vergisi İstisnası ve Uygulaması ÖTV Mükellefi Olmayanlardan Yapılan Alımlar ÖTV Mükellefi Olanlardan Yapılan Alımlar AT Yüklenicisi Tarafından Ödenen Özel Tüketim Vergisinin İadesi ÖTV Açısından Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ile İlgili Hususlar ÖTV İstisnasından Yararlanılarak İlk İktisabı Yapılan Araçların Üçüncü Kişilere Devrinde ÖTV Uygulaması Sayılı Kanun la Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma Ve Bununla İlgili Genel Tebliğlerin Durumu 14.2-Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması NATO/SOFA Anlaşması OTTAWA Anlaşması Ankara Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota... XII

13 14.7-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü- Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyeti ne Sevkiyatına İlişkin 15 Aralık 1997 Tarihli Anlaşmaya Ek Protokol Türkiye-ABD Vergi Muafiyetleri Anlaşması... İKİNCİ BÖLÜM BAKANLAR KURULU KARARLARI İLE ÖTV TUTARI SIFIR VEYA İNDİRİLMİŞ TUTARLI TESLİM UYGULAMALARI I- GENEL AÇIKLAMALAR DENİZ ARAÇLARINA YAPILAN YAKIT TESLİMLERİ Deniz Araçlarına Yapılan ÖTV siz Yakıt Teslimi Uygulaması Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları İçin Gerekli Belgeler Ve İşlemler Deniz Araçları Tanımı Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları Sicile Kayıt Zorunluluğu Yakıt Alım Defteri Yakıt Talep Taahhütnamesi Vergi Kimlik Numarası Avlanma Ruhsatı Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama Deniz Aracının Donatanı Tarafından İşletilmesi Deniz Aracının Kiralanması Deniz Aracının Donatan/Donatanlarının Değişmesi Satılan veya Kiralanan Araçların Deposunda ÖTV si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Bulunması Halinde Yapılacak İşlemler Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk Özellik Arzeden Konular Tahsis Edilen Miktarların Üzerinde Yakıt Verilmesi YMM Raporlarının Süresinde Verilmemesi Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Zayi Olması Verilebilecek Teminatlar Nelerdir? Diğer Hususlar İç Sulardaki Deniz Araçları ÖTV si İndirilmiş Yakıt Alabilir mi? Mahsuplaşma İmkanı Bulunmaması Halinde ÖTV nin İadesi ÖTV si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamelerde Damga Vergisi Uygulaması. XIII

14 1.6.9-ÖTV si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnameden Alınacak Damga Vergisinin Hesaplanmasında Kullanılacak Yakıt Fiyatlarının Tespiti İHRAÇ EDİLECEK ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILACAK YAKIT TESLİMLERİ İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak ÖTV siz Yakıt Teslimi Uygulaması Özellik Arzeden Konular Uygulamadan Faydalanabilmek İçin Dâhilde İşleme İzin Belgesine Sahip Olunması Gerekir mi? ÖTV Kanunun 9.maddesindeki İndirim Uygulamasından Yararlanılabilinir mi? İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Yakıtın KDV siz Teslimi Mümkün müdür? ÖTV KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ÖTV TUTARI SIFIR OLARAK UYGULANAN MALLAR ETİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK LPG NİN ÖTV SİZ TESLİMİ 5- (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN AYNI CETVELDEKİ MALLARIN İMALİNDE KULLANILMAK ÜZERE TESLİMİ 6- BAZ YAĞLARIN İNDİRİLMİŞ TUTARLI TESLİMİ Genel Açıklamalar 6.2-Madeni Yağ Üretiminde Baz Yağ Kullanımına İlişkin Uygulama Usul ve Esaları Kapsam Madeni Yağ Üretiminde Kullanılan Baz Yağa İlişkin Tecil- Terkin Uygulaması Madeni Yağ Üretiminde Kullanılan Baz Yağa İlişkin İhraç Kaydıyla Teslim Uygulaması Madeni Yağ Üretiminde Kullanılan Baz Yağın İhraç Edilmesi Durumu İndirim Müeyyideler Özellik Arzeden Konular Baz Yağ 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında İthal Edilebilir mi? Mühlet(Ek Süre) Verilmesi Hali 7-YENİLENEBİLİR YAKITLARA İLİŞKİN ÖTV TEŞVİKLERİ BİYOETANOLE İLİŞKİN ÖTV TEŞVİĞİ UYGULAMASI Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi Biyoetanollü Benzin Teslimi Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması Benzin ile Biyoetanolün Harmanlanması ve Beyanı İndirim YMM Raporu Düzenlenmesi Uygulamaya İlişkin Örnekler Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk BİYODİZELE İLİŞKİN ÖTV TEŞVİĞİ UYGULAMASI. XIV

15 Üreticilere İlişkin Usul ve Esaslar Biodizel Üretim İzin Belgesi Verilmesi Üreticilerin Harmanlayıcılara Biodizel Teslimi ve Beyanı Bildirim Harmanlayıcılara İlişkin Usul ve Esaslar Biodizel Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi Biodizelli Motorin Teslimi Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması Motorin ile Biodizelin Harmanlanması ve Beyanı İndirim Bildirim Uygulamaya İlişkin Örnekler Sorumluluk Yenilenebilir Yakıtlara İlişikin Örnek Özelgeler... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İSTİSNA VEYA İNDİRİLMİŞ TUTARLI ÖTV UYGULAMALARINA İLİŞKİN YMM RAPORLARI 1-ÖTV UYGULAMALARINA İLİŞKİN YMM RAPORLARI SAYILI KANUN VE İLGİLİ MEVZUATTA ÖTV UYGULAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER Tecil-Terkin Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler Tasdikin Amacı ve Tecil-Terkin Uygulaması Üretim Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler YMM Müteselsil Sorumluluğu Rapor Teslimi Deniz Araçlarına ÖTV siz Yakıt Teslimi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler Tasdikin Amacı Yeminli Mali Müşavirlerce Düzenlenecek Tasdik Raporlarında Bulunması Gereken Bilgiler Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu Raporun Teslimi Biodizelli Yakıt Teslimi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler Tasdikin Amacı Yeminli Mali Müşavirler Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler Yeminli Mali Müşavirlik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler Tasdikin Amacı Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Faaliyet Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Faaliyet Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TECİL-TERKİN UYGULAMASI 1-GENEL AÇIKLAMALAR.. XV

16 2-TECİL-TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR 2.1- (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini Tecil ve Terkin Kapsamında Olan Mallar Tecil ve Terkin Uygulamasından Kimler Yararlanabilecektir? Tecil ve Terkin Uygulamasına Yön Veren Bakanlar Kurulu Kararları /13835 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarından Önceki Kararlar /13835, 2008/14061 ve 2008/14387 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları İle Yapılan Değişiklikler /13835 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları İle Baz Yağ, Madeni Yağ vb. Yağlama Yağlarında Tecil-Terkine İlişkin Düzenleme /13835 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları İle Diğer Mallara(Solvent,Tiner Türlerine) İlişkin Düzenleme /14387 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme Tecil ve Terkin Uygulamasının Usul ve Esasları ÖTV Mükelleflerinden Satın Alınan Mallarda Tecil-Terkin Uygulaması Kamu Kurumlarına İlişkin Tecil ve Terkin Uygulaması İthal Edilen Mallarda Tecil-Terkin Uygulaması Tecil-Terkinde İndirimli Teminat Uygulaması Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında İndirimli Teminat İndirimli Teminat İşleminin Esasları İndirimli Teminat İçin İki Yıl YMM Raporu Gerekli midir? ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Madeni Yağ Üretiminde Kullanılan Baz Yağın İndirimli ÖTV Uygulaması İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini Genel Açıklamalar (I) Sayılı Listedeki Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde Tecil- Terkin Uygulaması (I) Sayılı Liste Dışındaki Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde Tecil Terkin Uygulaması Serbest Bölgelere Yapılan İhraç Kaydıyla Teslimde Tecil Terkin Uygulaması Tecil-Terkin Şartlarına Uyulmaması Halinde Uygulanacak Müeyyideler Mücbir Sebep Hali -Beklenilmedik Durum Malların Tecil-Terkin Kapsamında Belirtilen Sürede Üretimde Kullanıldığının Tevsik Edilememesi İşin Bırakılması Tevsik Edici Raporların Süresinden Sonra İbraz Edilmesi Tevsik Edici Raporların Süresinden Sonra Ancak Vergi İncelemesi Başlatılmadan Önce İbraz Edilmesi (I) sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların Akaryakıt Türlerine Karıştırılarak Satılması YMM lerin Müteselsil Sorumluluğu Fason Üretimde Tecil Terkin Uygulaması 3.5- Tecil-Terkin Uygulamasının İhlal Edilmesi Halinde Vergi Ziyaı Cezası Uygulanabilir mi? Tecil-Terkin Uygulamasının Değerlendirilmesi 3.7- Tecil-Terkin Uygulamasına İlişkin Örnek Özelgeler... XVI

17 ÜÇÜNCÜ KISIM VERGİLEME ÖLÇÜLERİ, VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE TUTARI BİRİNCİ BÖLÜM VERGİLEME ÖLÇÜLERİ, VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE TUTARI 1-VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VERGİNİN MATRAHI MATRAHI OLUŞTURAN UNSURLAR Yurtiçi Teslimlerde Matrah Mal (Teslim) Bedeli İthalatta Matrah Matraha Dahil Olan Unsurlar Matraha Dahil Olmayan Unsurlar.. 3- ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı İle İlgili Özellik Arzeden Konular Alış Bedeli ile Ne Anlaşılması Gerekir? Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Faturalarda Ortaya Çıkan Kur Değişiminde Matrahın Tespiti Hususu Servis vb. Adlar Altındaki Hizmetlerin ÖTV Açısından Durumu Taksitli Satışların Durumu Vade Farkları Takas Bedelsiz İktisap Mümkün Müdür? Gümrük Deposu/Müzayede Mahallindeki Satışlarda ÖTV Hesaplanması Gerekir mi? (IV) Sayılı Listedeki Mallardan (Cellular Telsiz Telefon Cihazı - Cep Telefonu) İlişkin Asgari Maktu Vergi Uygulaması. 4- ÖTV ORANLARI VEYA TUTARLARI Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (I) Sayılı Liste İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (II) Sayılı Liste İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (II) Sayılı Listede Yer Alan Kara Taşıtlarında Geçici Olarak Uygulanan ÖTV Oranları (III) Sayılı Liste İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (A) Cetvelindeki Alkollü İçkiler İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (B) Cetvelindeki Tütün Mamülleri İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (IV) Sayılı Liste İçin Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı (IV) Sayılı Listede Yer Alan Dayanıklı Tüketim Malları ve Elektronik Eşyalarda Geçici Olarak Uygulanan ÖTV Oranları Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı Üzerine Değerlendirme Bakanlar Kurulunun Yetkisinin Sınırı İle İlgili Örnek Yargı Kararları. XVII

18 5- ÖTV GENEL TEBLİĞLERİ EKİNDE YER ALAN TAAHHÜTNAMELERE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI... DÖRDÜNCÜ KISIM VERGİNİN BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ,VERGİ İNDİRİMİ İLE MATRAHTA, VERGİDE VE MÜKELLEFİYETTE DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİLENDİRME, VERGİNİN BEYANI,TARHI VE ÖDENMESİ I- VERGİLENDİRME VERGİLENDİRME DÖNEMİ.. 2- BEYAN ESASI... 3-BEYANNAME VERME ZAMANI... 4-BİLDİRİMLER... 5-TARH İŞLEMLERİ Tarh Yeri (I) sayılı Listedeki mallara Ait ÖTV nin İthalat Aşamasında Gümrük İdaresince Tarhedilmesi Konusundaki Yetkinin Kullanılması Tarhiyatın Muhatabı Tarh Zamanı 6- VERGİNİN ÖDENMESİ ÖTV Ödeme Belgesinin Kaybedilmesi Durumu VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ 8- VERGİNİN İNDİRİMİ İndirim Uygulaması İndirim Hakkı İmalatçılara Tanınmıştır İmalatta Kullanılan ÖTV ye Tabi Malın Doğrudan ÖTV Mükellefinden Satın Alınmış Olması Gerekmektedir İmal Edilen Malın Teslim veya İlk İktisabı Dolayısıyla ÖTV Hesaplanması Gerekmektedir Vergiye Tabi Malların Aynı Listedeki Bir Malın İmalinde Kullanılması Gerekmektedir İndirim Belgeye Dayanmalıdır İndirilecek ÖTV Ödenmiş Olmalıdır ÖTV ve KDV Kanunlarındaki Vergi İndirimi Uygulamasının Karşılaştırılması Özellik Arzeden Konular ÖTV, Sonraki Döneme Devredebilir mi? ÖTV den İstisna Olan Mallarda İndirim İmal Edilen Mal ile İmalatta Kullanılan Malların Farklı Oranda Vergiye Tabi Olması Durumu.. 9-BEYANNAMENİN veya BİLDİRİMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ BEYANNAMENİN veya BİLDİRİMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMEMESİ HALİNDE CEZA UYGULAMASI BEYANNAME DÜZENLENMESİ VE ÖRNEK BEYANNAMELER (I) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi ve Örnek Beyannameler (I) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi Kağıt Ortamındaki Beyannamenin Düzenlenmesi Elektronik Ortamda Beyannamenin Düzenlenmesi... XVIII

19 Örnek Beyannameler (II) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi ve Örnek Beyannameler (II) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi (2A) Numaralı ÖTV Beyannamesinin Düzenlenmesi (2B) Numaralı ÖTV Beyannamesinin Düzenlenmesi Kağıt Ortamındaki Beyannamenin Düzenlenmesi Elektronik Ortamda Beyannamenin Düzenlenmesi Örnek Beyannameler (III) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi ve Örnek Beyannameler (III) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi A Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi B Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi C Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Örnek Beyannameler (IV) Sayılı Listeye İlişkin Beyannamenin Düzenlenmesi ve Örnek Beyannameler Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Örnek Beyannameler.. İKİNCİ BÖLÜM MATRAHTA, VERGİDE VEYA MÜKELLEFİYETTE DEĞİŞİKLİKLER 1- FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN ÖTV'NİN DÜZELTİLMESİ 1.1-Malların İadesi, İşlemin Gerçekleşmemesi, İşlemden Vazgeçilmesi veya ÖTV Matrahının Değişmesi 1.2- (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Araçlarla İlgili Düzeltme İşlemleri Kayıt ve Tescilden Önce Düzeltme Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme Diğer Mallarla İlgili Düzeltme İşlemleri.. 2- İLK İKTİSABINDA İSTİSNA UYGULANAN TAŞITLARDA VERGİLEME.. 3- TAŞIT ARAÇLARININ TADİLATINDA VERGİLEME Kayıt ve Tescil Edilmeden Önce Tadilat Yapılan Araçların İlk İktisabında Vergilendirme 3.2- Kayıt ve Tescil Edilmiş Olan Araçların Tadilatında Ek ÖTV Tarhiyatı.. 4- ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR Kullanılmak Üzere İktisabı Yapılan Araçlarda Tadilat Yapılması Durumu GÜMRÜK İDARESİNCE ALINAN ÖTV'YE İLİŞKİN DÜZELTME İŞLEMLERİ.. BEŞİNCİ KISIM İTHALAT İŞLEMİNDE VERGİLENDİRME BİRİNCİ BÖLÜM İTHALAT İŞLEMİNDE TEMİNAT VE VERGİLENDİRME XIX

20 I- İTHALAT İŞLEMİNDE TEMİNAT VE VERGİLENDİRME.. 1-GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ TEMİNAT DÜZENLEMESİ (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN İTHALİNDE TEMİNAT UYGULAMASI (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İÇİN GÜMRÜK İDARESİNCE ALINACAK TEMİNAT (B) Cetvelindeki Malın Aynı Cetveldeki Başka Bir Malın İmalinde Kullanılmak Üzere İthalinde Teminat Uygulaması (B) Cetvelindeki Malın (I) Sayılı Liste Dışındaki Bir Malın İmalinde Kullanılmak Üzere İthalinde Teminat Uygulaması. 4- İTHALAT AŞAMASI ÖTV YE TABİ (II, III VE IV SAYILI LİSTEDEKİ) MALLARDA TEMİNAT Gümrük Mevzuatındaki Teminat Düzenlemeleri ÖTV Uygulaması İle İlgili Gümrük Rejimlerinde Teminat GeçiciDepolama Transit Rejimi AntrepoRejimi Geçici İthalat Rejimi Diğer Rejimler GÜMRÜK İDARESİNCE ALINAN TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ İŞLEMLERİ.. 6- İTHALAT SIRASINDA ALINAN VERGİDE DÜZELTME İŞLEMLERİ... 7-ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR ÖTV Kanununa Ekli Listelerde Yer Alan Mallara İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Uygulaması /13835 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Tereddütler /11/2002 tarih ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uygulaması Kamu Kurumlarının Durumu İthalatta Verilecek Teminatın Tutarı ve İndirimli Teminat Uygulaması ALTINCI KISIM YÜRÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR VE GEÇİCİ MADDELER BİRİNCİ BÖLÜM HASILAT DAĞILIMI VE YÜRÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR 1- ÖTV HASILATININ PAYLAŞIMI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER Akaryakıt Tüketim Vergisi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Taşıt Alım Vergisi 2.4- Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Ek Taşıt Alım Vergisi Trafik Tescil Harcı Eğitime Katkı Payı Özel İşlem Vergisi 2.9- Ek Vergi (Yükseltilmiş KDV Oranları %26 ve %40) Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi Maluller İle Şehit, Dul ve Yetimlere İlişkin Pay... XX

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Üzerine Değerlendirmeler

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Üzerine Değerlendirmeler ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Üzerine Değerlendirmeler MEHMET ERKAN Yeminli Mali Müşavir, Eski Baş Hesap Uzmanı Öz 05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim

Detaylı

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 1. KONU: 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31, 32 ve 33 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile ÖTV uygulamasında

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 7 A. VERGİNİN KONUSU... 7 1. (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAPSAMI...

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.03.2015/54-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 09.03.2015/54-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 09.03.2015/54-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 1-36 seri numaralı

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-135-405603 Konu : 87.04 ve 87.02 tarife pozisyonundaki araçların karavana

Detaylı

Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir.

Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir. A. VERGİNİN KONUSU Verginin konusu, ÖTV kapsamına giren (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil olmak üzere imalatçıları tarafından teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ BAKIŞ MEVZUAT KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ Sayı 2012/ 39 ÖZET 19.3.2012 tarihli ve 17 No lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu sirkülerinde ÖTV Kanununda yer alan

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, A R K A N & E R G İ N ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, A R K A N & E R G İ N ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ İhracat Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Çıkacak Eşyaları Taşıyan Araçlara Yurt Dışına Çıkışlarında Teslim İstanbul, 08.09.2006 1 ÖTVK nun 7/A maddesi hükmü uyarınca, ihraç konusu malları yurt dışına taşıyan

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-28)

SİRKÜLER RAPOR (2009-28) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.04.2014/109-1 34 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 34 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2015/012 06.03.2015 Konu: 4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların Vergilendirilmesine İlişkin ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlandı. Bilindiği gibi ÖTV Kanunu ekinde

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/83 İstanbul, 07 Eylül 2006 KONU : İhracat Rejimi Kapsamında

Detaylı

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Mart 2015-Pazartesi 18:00 SORULAR Soru 1: Soru: 1- Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a) Kayıtlı Değer (492

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI Karar Sayısı: 2010/668 Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk.

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. Sirküler No : 2014/17 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. 4760

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.11.2013/203-1 27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI 27 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, - Ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının

Detaylı

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği İSTANBUL, 14.07.2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER (2014/22) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

No: 2012/112 Tarih: Konu: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2012/112 Tarih: Konu: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2012/112 Tarih: 10.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 14.09.2006 / 164 BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 14 Eylül 2006 tarih ve 26289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 100 seri No lu Katma Değer Vergisi Genel

Detaylı

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır:

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır: 28 Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

26 Mayıs 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Maliye Bakanlığından: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 8

26 Mayıs 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Maliye Bakanlığından: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 8 26 Mayıs 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25826 Maliye Bakanlığından: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 8 4/4/2005 tarih ve 2005/8704 1 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde;

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/40. KONU ÖTV Uygulamalarına İlişkin 4 Adet Genel Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/40. KONU ÖTV Uygulamalarına İlişkin 4 Adet Genel Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28387 Resmi Gazete Tarihi 17/08/2012 Kapsam 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi*

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ ŞUBAT 2013 SAYI 378 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ: Özel Tüketim Vergisi Kanununa (ÖTVK) ekli (I) sayılı listede yer

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) TEBLİĞLER Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUN MADDELERİ VE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER TABLOSU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUN MADDELERİ VE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER TABLOSU Ek - 3 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUN MADDELERİ VE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER TABLOSU Verginin Konusu Teşkil Eden İşlemler /I, 5/C-I, 9/A, 24/F, 25/A, 26/D-I-II, 38/K, 48/D 50/A--2, 55/C,83/5, GVK 22, AATUHK 43

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

DUYURU: /30

DUYURU: /30 1 DUYURU: 16.05.2016/30 04.05.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile, binek otomobiller

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı: Vergi/2014.025 Tarih: 22.04.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ aşağıda sunulmuştur. Maliye Bakanlığından: ÖZEL

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ II

TÜRK VERGİ SİSTEMİ II SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK VERGİ SİSTEMİ II Hafta 5 Doç. Dr. Habib YILDIZ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) 251 63 00-251 63 17 Fax: (212) 251 63 18

GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) 251 63 00-251 63 17 Fax: (212) 251 63 18 GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) 251 63 00-251 63 17 Fax: (212) 251 63 18 www.gumrukmuayene.org.tr Hayati DEMİR Muayene Memuru Datça

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (IV): İndirim Uygulaması

ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (IV): İndirim Uygulaması ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (IV): İndirim Uygulaması MEHMET ERKAN Yeminli Mali Müşavir E.Baş Hesap Uzmanı Özet ÖTV Kanunu nun 9. maddesinde, ÖTV mükellefi olanlar tarafından satın alınan mala ödenen ÖTV

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/60 İstanbul, 26 Mayıs 2005 KONU : Yakıt Biyoetanolü Karıştırılmış

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO :2013/98

İstanbul, DUYURU NO :2013/98 İstanbul, 29.11.2013 1 ve 14 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Tebliğlerinde Değişiklik Yapan 27 ve 28 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Tebliğleri Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/98

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/218 Ref: 4/218

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/218 Ref: 4/218 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2013 Sayı: 2013/218 Ref: 4/218 Konu: 27 SERİ NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR. 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede 27 Seri Numaralı ÖTV Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/56

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

Özel Tüketim Vergisi (1) Sayılı Uygulama Genel Tebliğinde Yer Alan Bazı Konulara Yönelik Açıklamalar

Özel Tüketim Vergisi (1) Sayılı Uygulama Genel Tebliğinde Yer Alan Bazı Konulara Yönelik Açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (1) Sayılı Uygulama Genel Tebliğinde Yer Alan Bazı Konulara Yönelik Açıklamalar Duyuru No: 2015/16 İstanbul, 20/03/2015 Özel Tüketim Vergisi (1) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/34 İstanbul, 7 Mart 2005 KONU : SM, SMMM ve YMM Kanunu

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef Verginin konusu:m.1 1. Bu Kanuna ekli; a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/68

Mali Bülten No: 2015/68 ` Mali Bülten No: 2015/68 Vergi/ 14 Temmuz 2015 ÖTV Kanunu (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.07.2015

Detaylı

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/58

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25902 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 9 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarda ÖTV uygulamalarına

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 Konu: GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT ĐÇĐNDEN YAPILAN TESLĐMLER, BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN ĐTHALAT VE TESLĐMLER HAKKINDA KDV VE ÖTV SĐRKÜLERLERĐ

Detaylı