KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK"

Transkript

1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen rastlanabilecek hata ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan MaximumBilgi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

2 2 1. Balkan Savaşları sonunda, Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türk azınlıkların sahip olacakları hakları belirleyen antlaşmalar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) Bükreş ve Atina Antlaşmaları B) Londra ve Edirne Antlaşmaları C) İstanbul ve Atina Antlaşmaları D) Belgrat ve Bükreş Antlaşmaları E) Edirne ve İstanbul Antlaşmaları 2. Mustafa Kemal'de, Türk milletini bir araya getirip mücadele etme ve devlet yapısını yenileme düşüncesini gerçekleştirme azminin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A) Balkan Savaşları B) II. Meşrutiyetin ilanı C) 31 Mart Vak'ası D) l. Dünya Savaşı E) Trablusgarp Savaşı 3. Aşağıdakilerden hangisi, l. Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmaların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirmeleri B) Yeni devletlerin kurulmasını sağlamaları C) Ekonomik yükümlülükler içermeleri D) Yeni siyasal rejimler öngörmeleri E) Askeri sınırlamalar getirmeleri 4. l. Dünya Savaşı sonunda, aşağıdaki devletlerin hangisinde rejim değişikliği olmuştur? A) Almanya B) İngiltere C) Fransa D) Japonya E) İsveç 5. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Osmanlı hükümetinin süregelen işgaller karşısında yetersiz kalması Türk milletinin tepkilerine yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu tepkilerden biridir? A) Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesi B) Kuva-i Milliye'nin oluşması C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması E) Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin uygulanması 6. Kurtuluş Savaşı'mızın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk defa aşağıdakilerin hangisinde ele alınmıştır? A) Misak-ı Milli'de B) İlk TBMM'de C) Erzurum Kongresi'nde D) Sivas Kongresi'nde E) Amasya Genelgesi'nde 7. Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi, Misak-ı Milli'de de yer almıştır? A) Manda ve himaye fikrinin reddedilmesi

3 3 B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması C) Milli sınırlar içindeki vatan topraklarının bölünmez bir bütün olduğu D) Geçici bir hükümetin kurulması E) Padişah ve halifeliğe karşı çıkılması 8. Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında; I. İstanbul Anlaşma devletlerince resmen işgal edildi. II. Temsil Kurulu Ankara'ya geldi. III. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi toplandı. 1. Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi seçenekte verilmiştir? A) l, II, III B) II, III, l C) III, l, II D) III, II, l E) l, III, II 9. Kuva-i Milliye, işgallere karşı mahalli cepheler kurulması sonucunda oluşturulmuştur. Aşağıdakilerin hangisiyle, bu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına başlanmıştır? A) Erzurum Kongresi'yle B) Balıkesir Kongresi'yle C) Edirne Kongresi'yle D) Sivas Kongresi'yle E) Alaşehir Kongresi'yle 10. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi; I. Misak-ı Milli'yi ilke edindi II. Bazı vergileri artırdı III. İstiklal Marşı'nı kabul etti. Yukarıdakilerden hangileri, TBMM'nin "ulusalcı" bir nitelik gösterdiğine kanıt olabilir? A) l ve III B) Yalnız l C) l, II ve III D) II ve III E) Yalnız II 11. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisinin üstünde bir güç tanımamakla aşağıdakilerden hangisin yok saymıştır? A) Kuva-i Milliye'yi B) Osmanlı yönetimini C) Anlaşma devletlerini D) Azınlık haklarını E) Temsilciler Heyetini 12. İlk TBMM Hükümeti'nin üyeleri, aşağıdakilerin hangisi arasından seçilmiştir? A) Meclis dışındaki yetenekli kişiler B) Kurtuluş Savaşını yürüten komutanlar

4 C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri D) Meclis başkanlığının belirlediği kişiler E) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri TBMM'nin ilk yıllarında, Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılarak İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Bu önlem, düzenli orduların kurulması dışında öncelikle aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? A) Ayaklanmaların önlenmesine B) Yeni bir anayasanın hazırlanmasına C) Cumhuriyetin kurulmasına D) Saltanatın kaldırılmasına E) Halifeliğin kaldırılmasına 14. Batı ülkeleri, Kurtuluş Savaşımız boyunca getirdikleri barış önerileriyle, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemişlerdir? A) Osmanlıların himaye altına alınmasını B) Yunanlıların toprak kazanmasını C) Osmanlı devletinin siyasi varlığını sürdürmesini D) Türk - Yunan dostluğunun sağlanmasını E) Sevr Antlaşması'nın kabul edilmesini 15. Osmanlı Mebuslar Meclisi, dağılmadan önce Misak-ı Milli kararlarını kabul ederek Türk yurdunun parçalanmasına razı olmadığını göstermiştir. Bu duruma rağmen padişah, Sevr Antlaşması'nı kabul etmekle aşağıdakilerden hangisine ters düşmüştür? A) Monarşik anlayışa B) İtilâf devletlerinin görüşüne C) Azınlık çıkarlarına D) Çoğunluğun görüşüne E) Mondros Ateşkesi hükümlerine 16. Boğazların, uluslararası bir komisyona verilerek bütün devletlerin gemilerine açık tutulması hükmü, aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? A) Montrö Boğazlar Sözleşmesinde B) Ankara Antlaşması'nda C) Sevr Antlaşması'nda D) Moskova Antlaşması'nda E) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda 17. TBMM Hükümeti, Osmanlı yönetiminin aşağıdaki uygulamalarından hangisine karşı çıkmamıştır? A) İtilâf devletleriyle işbirliği yapmasına B) Damat Ferit Paşa'yı görevinden almasına C) Sevr Antlaşması'nı imzalamasına D) Anadolu'da, Kuva-i İnzibatiye'yi kullanmasına E) Lozan görüşmelerine katılmak istemesine 18. Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin aldığı kararlardan biri değildir? A) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi B) Ulusal hükümetin kurulması C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabulü D) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi

5 E) Yeni bir anayasa yapılması Anayasası ile "Güçler Birliği" sisteminin kabul edilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyasal partilerin kurulmasını kolaylaştırmak B) Meclisi, milletin tek temsilcisi haline getirmek C) Ekonomik alanda kalkınmayı hızlandırmak D) Mustafa Kemal'in meclis başkanı seçilmesini kolaylaştırmak E) Padişahla TBMM'nin yetkilerini dengede tutmak 20. Kurtuluş Savaşı'nın yıllarına rastlayan en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti'nin gelirleri savaş giderlerini karşılamıyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle, bu durumun giderilmesine çalışılmıştır? A) Asker sayısının azaltılması B) Planlı ekonomiye geçilmesi C) Kapitülasyonların kaldırılması D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması E) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması 21. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması'yla Hatay'da özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir? A) Misak-ı Milli'ye B) Amasya Görüşmeleri'ne C) Kars ve Gümrü Antlaşmaları'na D) Amasya Genelgesi'ne E) Londra Konferansı kararlarına 22. l. Birinci İnönü Savaşı II. Sakarya Meydan Savaşı III. Başkomutan Meydan Savaşı Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşların bir sonucu değildir? A) Moskova Antlaşması B) Lozan Barış Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Kars Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması 23. Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması, TBMM Hükümeti'nin tanınması ve siyasi yönden güçlenmesi ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere'yle görüş ayrılığına düşmesine neden olmuştur? A) Gümrü Antlaşması B) Ankara Antlaşması C) Moskova Antlaşması D) Kars Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması 24. TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşması'nda, "Osmanlı devletiyle Çarlık Rusya arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersizdir" hükmü yer almıştır. Antlaşmada bu hükmün yer alması, aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda bir gelişmedir? A) Brest-Litowsk Antlaşması B) Atina Antlaşması C) İstanbul Antlaşması

6 D) Uşi Antlaşması E) Bükreş Antlaşması Mudanya Ateşkes Antlaşmasının; "İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti'nin idaresine bırakılacaktır." hükmü, Osmanlı devletinin ne olacağını göstermektedir? A) TBMM Hükümeti'ne bağımlı kalacağını B) Küçük bir devlet olarak kalacağını C) Anlaşma devletlerine bağımlı kalacağını D) Hukuken sona ereceğini E) TBMM Hükümeti'yle birlikte hareket edeceğini 26. İtilâf devletlerinin Lozan Barış Konferansı'na, İstanbul hükümetini çağırmaları karşısında TBMM Hükümeti'nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyet yönetimini kurma B) Saltanatı kaldırma C) Lozan görüşmelerini yarıda kesme D) Halifeliği kaldırma E) Vahdettin'! vatan haini ilan etme 27. Aşağıdakilerin hangisinde, Yunanlıların Doğu Trakya'yı boşaltması hükmü yer almıştır? A) Mudanya Ateşkes Antlaşması B) Ankara Antlaşması C) Sevr Barış Antlaşması D) Montrö Antlaşması E) Moskova Antlaşması 28. Lozan barış görüşmelerinde, Türkiye'nin isteklerine en çok direnme gösteren devletler, hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Yugoslavya, Fransa, Rusya B) İtalya, Japonya, Yunanistan C) İngiltere, Fransa, İtalya D) İngiltere, Rusya, Romanya E) Yunanistan, Romanya, Yugoslavya 29. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun olmamıştır? A) Türkiye - Irak sınırı B) Hatay meselesi C) Boğazlar meselesi D) Kapitülasyonlar E) Türk - Yunan ilişkileri 30. Lozan barış görüşmelerine, yalnız Boğazlar rejimini ilgilendiren konularda katılan devletlerden biri, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sovyet Rusya B) İtalya C) İngiltere D) Fransa E) Yunanistan

7 7 31. Savaşların önemli sebeplerinden birisi de güçlenen bazı devletlerin, zengin bölgeleri ve hammadde kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlamalarıdır. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, böyle bir amaca karşı tepkinin sonucudur? A) Türk Kurtuluş Savaşı B) II. Dünya Savaşı C) Trablusgarp Savaşı D) II. Balkan Savaşı E) l. Dünya Savaşı 32. Kuva-i Milliye hareketi, başlangıçta hangi devletin Anadolu'daki işgallerine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır? A) Rusya B) İtalya C) Yunanistan D) İngiltere E) Fransa 33. İstanbul Hükümeti'nin Türk milletine olan sorumluluğunu yerine getiremediği, ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle kamuoyuna duyurulmuştur? A) Amasya Görüşmesi'yle B) Erzurum Kongresi kararlarıyla C) Misak-ı Milli kararlarıyla D) Sivas Kongresi kararlarıyla E) Amasya Tamimi'yle 34. l. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda, Boğazlar ve Doğu Anadolu bölgesinin Rusya'ya verilmesi kararlaştırılmışken, Mondros Ateşkes Antlaşması'nda böyle bir hüküm yer almamıştır. Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) İngiltere ve Fransa'nın, Rusya'dan çok İtalya'nın dostluğuna önem vermesi B) Rusya'nın, l. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi C) Türklerin Muş ve Bitlis'i Ruslar'dan geri alması D) Rusya'da iç karışıklıkların devam etmesi E) Türklerin Çanakkale cephesinde başarılı olmaları 35. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni tanıması ve İstanbul'da Mebuslar Meclisi'nin toplanması, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? A) Erzurum Kongresi B) Amasya Genelgesi C) Alaşehir Kongresi D) Amasya Görüşmesi E) Sivas Kongresi 36. Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Laiklik ve devletçiliğe B) Bağımsızlık ve milli egemenliğe C) Halkçılık ve medeniyetçiliğe D) Bilimsellik ve milliyetçiliğe E) Cumhuriyetçilik ve inkılapçılığa

8 37. Türkiye'de; I. TBMM'nin kurulması II. Saltanatın kaldırılması III. Çok partili sisteme geçilmesi IV. Kadınlara siyasal haklar tanınması 8 gibi demokratikleşmeye yönelik gelişmelerin kronolojik sırası, aşağıdakilerden hangisidir? A) l, II, IV, III B) l, IV, II, III C) l, II, III, IV D) l, IV, III, II E) l, III, II, IV 38. "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz." Atatürk'ün bu sözleri, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur? A) Kadınlara siyasal haklar tanınması B) Milli ekonominin kurulması C) Tekke ve türbelerin kapatılması D) Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi E) Şapka giyilmesi hakkında yasa çıkarılması 39. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de laik anlayışının yerleşme-sindeki aşamalardan biridir? A) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi B) Maarif Teşkilat-ı Hakkında Kanun'un kabul edilmesi C) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi D) Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi 40. Türkiye'de; I. Tekke ve türbelerin kapatılması II. Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi III. Aşar vergisinin kaldırılması IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi V. Miladi takvimin kabul edilmesi Gelişmelerinden hangileri, uluslararası ticari ilişkilerde kolaylık sağlamıştır? A) IV ve V B) l ve IV C) III ve V D) II ve V E) II ve IV yılları arasında, TBMM' de sadece Cumhuriyet Halk Fırka-sfmn milletvekilleri vardı. Bu durum, Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır? A) Seçimlerin yenilenmesini B) Hükümetin kurulmasını C) Hükümetin denetlenmesini D) inkılapların yapılmasını

9 E) Cumhurbaşkanının seçilmesini Kabotaj Kanunu'nda, "Türk karasularında gemi işletme hakkının sadece Türk vatandaşlarına ait olduğu" hükmünün yer alması, Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasının bir uzantısıdır? A) Halifeliğin B) Aşar vergisinin C) Saltanatın D) Kapitülasyonların E) Mecelle'nin 43. Türkiye'de, 1924'te Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi; 1925'te ise kılık - kıyafette değişiklik ile türbelerin kapatılmasına ilişkin yasalar mecliste kabul edilmiştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Yönetimde yeni arayışlara gidildiğinin B) Devletçilik ilkesinin yaygın bir şekilde uygulandığının C) Sosyal sorunların ortadan kalktığının D) Siyasal bağımsızlığın tamamlanmak istendiğinin E) Hızlı bir çağdaşlaşmaya gidildiğinin 44. Türkiye'de; i. Tanık olmada kadın ve erkeğin eşit olması, ii. Miras işlemlerinin yeniden düzenlenmesi iii. Kadınların seçme ve seçilme hakkını sağlayan ortamın oluşması gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonuçları arasındadır? A) Şapka Kanunu'nun B) Takrir-i Sükun Kanunu'nun C) Türk Medeni Kanunu'nun D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun E) Kabotaj Kanunu'nun 45. Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması, 1934'te Balkan Antantı'nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur? A) Yunanistan B) Türkiye C) İtalya D) Yugoslavya E) Romanya 46. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 1932' de Milletler Cemiyeti'ne, 1934'te Balkan Antantı'na ve 1937'de Sadabat Paktı'na üye olmuştur. Bu bilgilere dayanarak, I. Türkiye'nin dış ülkeler arasında saygınlığı artmıştır. II. Türkiye, dış güvenliğini sağlamada çok zorlanmıştır. III. Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur. IV. Türkiye'de iç güvenliği tehdit e-den sorunlar vardır. Yargılarından hangisine ulaşılabilir? A) II ve III

10 B) l ve II C) l ve III D) III ve IV E) II ve IV Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur? A) Devletçilik ve Laiklik B) İnkılapçılık ve Laiklik C) Devletçilik ve İnkılapçılık D) Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik E) Laiklik ve Milliyetçilik yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik E) Laiklik 49. Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve köklü olarak değişmesine inkılap denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bir inkılap niteliğinde olduğu söylenemez? A) Arap harfleri yerine latin harflerinin kabulü B) Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmesi C) Mecelle yerine Medeni Kanun'un kabul edilmesi D) Fes ve benzeri başlıkların yasaklanarak şapka giyilmesi E) Osmanlı saltanatı yerine ulusal egemenliğe dayalı bir devletin kurulması 50. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisinin toplumsal hayattaki uygulamalarda, aynı konuda var olan farklılıkları ortadan kaldırma amacına yönelik olduğu söylenemez? A) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi B) Şer'i mahkemelerin kaldırılması C) Medreselerin kapatılması D) Miladi takvimin kabul edilmesi E) Ölçülerde metrik sisteme geçilmesi

11 11 CEVAP ANAHTARI 1. C 11. B 21. A 31. A 41. C 2. B 12. C 22. C 32. C 42. D 3. D 13. A 23. B 33. E 43. E 4. A 14. E 24. A 34. B 44. C 5. B 15. D 25. D 35. D 45. C 6. E 16. C 26. B 36. B 46. C 7. C 17. B 27. A 37. A 47. D 8. B 18. A 28. C 38. C 48. A 9. D 19. B 29. D 39. B 49. B 10. A 20. E 30. A 40. A 50. A

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

Bu raporun tamamı veya bir bölümü TUGİAD Türk Ekonomisinin Gelişme Sürecinde, Parlamentonun Konumu referansı yazılmak kaydıyla yazılabilir.

Bu raporun tamamı veya bir bölümü TUGİAD Türk Ekonomisinin Gelişme Sürecinde, Parlamentonun Konumu referansı yazılmak kaydıyla yazılabilir. Bu raporun tamamı veya bir bölümü TUGİAD Türk Ekonomisinin Gelişme Sürecinde, Parlamentonun Konumu referansı yazılmak kaydıyla yazılabilir. Basıldığı Yer Simge Ofis Matbaacılık Tel:567 64 64 544 66 24

Detaylı

Atatürk İnkılapları Nelerdir

Atatürk İnkılapları Nelerdir Atatürk İnkılapları Nelerdir II. MECLIS IN AÇILMASI (11 AGUSTOS 1923) 23 Nisan 1920 de çalismalarina baslayan I. TBMM, ulusal bagimsizligi gerçeklestirmeyi amaçlayan vatansever insanlardan olusuyordu.

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI 30 NİSN 2015 Saat: 10.10 dı ve Soyadı :...

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008. ŞAMLAR POSTASI - SAYI 7 - KASIM 2008 Copyright

TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008. ŞAMLAR POSTASI - SAYI 7 - KASIM 2008 Copyright TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008 AYLIK TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ YAYINLARI EKĐM AYI SAYISI ĐÇERĐĞĐ Önsöz Sağlık araştırması Sosyal güvenlik anlaşması Köy işleri Atatürkün

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V TARIH BILIMI HAKKINDA... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İSLAMIYET ÖNCESI TÜRK TARIHI GENEL OLARAK... 5 İSLAMİYETTEN

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI MART 2012 GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR NOT: KIRMIZI OLARAK ĠġARETLENEN SEÇENEKLER SORULARIN DOĞRU CEVABIDIR. 1. GENEL KÜLTÜR I. Boğazların

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır.

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 2. E seçeneğindeki açıklamada "öncelik" değil, "uyarı" anlamı vardır. 3. Parçada "donup kalmamak" sözü ile "basmakalıp bir nitelik kazanmamak" anlatılmak

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ HAYATA GEÇİŞİN NEDENLERİ (1908-1945) Ercan HAYTOĞLU*

TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ HAYATA GEÇİŞİN NEDENLERİ (1908-1945) Ercan HAYTOĞLU* TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ HAYATA GEÇİŞİN NEDENLERİ (1908-1945) THE PROCESS OF DEMOCRACY AND THE REASONS OF TRANSITION TO MULTI-PARTY SYSTEM İN TURKEY Ercan HAYTOĞLU*

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI Kenan OLGUN* ÖZET Osmanlı Devleti nde Müslüman halkın seçimle ilk tanışması 1840 yılında sancaklarda kurulan Muhassıllık Meclisleri ile

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı