Gayriresmi Tercüme - Türkiye İstatistik Kurumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gayriresmi Tercüme - Türkiye İstatistik Kurumu"

Transkript

1 Avrupa Toplulukları nın İstatistik Programları hakkında Komite kurulmasına dair (AET, Euratom) 89/382/ sayılı Konsey Kararı, Topluluk İstatistikleri hakkındaki (AT) 322/97 sayılı Konsey Tüzüğü ve Avrupa Toplulukları İstatistik Ofisi ne istatistiksel gizliliğe konu olan verilerin gönderilmesine ilişkin (AT, Euratom) 1101/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü yürürlükten kaldıran, Avrupa İstatistikleri hakkındaki 11 Mart 2009 tarih ve (AT) 223/2009 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ (Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre ile ilgili metin) AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma yı ve özellikle bu Antlaşma nın 285(1) Maddesini göz önünde tutarak, (3) Özellikle, Ulusal İstatistik Ofisleri (UİO lar), diğer ulusal otoriteler ve Topluluk istatistik otoritesi arasındaki görev paylaşımına açıklık kazandırılması, Avrupa İstatistik Sistemi nin (AİS) faaliyetlerinin birleştirilmesi ve AİS içinde yönetişimin geliştirilmesi gerektiğinden; Komisyon dan gelen öneriyi göz önünde tutarak, Avrupa Merkez Bankası nın 1 görüşünü göz önünde tutarak, Avrupa Veri Koruma Denetçiliği Kurumu nun 2 görüşünü göz önünde tutarak, Antlaşmanın 251. Maddesinde belirtilen usul uyarınca 3, (4) Her bir Üye Devlette Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından sorumlu UİO lar ve diğer ulusal otoritelerin, bir teklif çağrısı olmaksızın, Avrupa Topluluklarının genel bütçesine uygulanabilen Mali Tüzük hakkında (AT, Euratom) 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğü nün uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralları içeren 23 Aralık 2002 tarih ve (AT, Euratom) 2342/2002 sayılı Komisyon Tüzüğünün 168(1)(d) maddesi uyarınca hibeden faydalanmaları gerektiğinden 4 ; (1) Antlaşmanın 285(2) Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak üretilen Avrupa istatistiklerinin tutarlılığını ve karşılaştırılabilirliğini sağlamak için, Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımına katkıda bulunan otoriteler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğinden; (2) Bu amaca yönelik olarak, ulusal otoriteler ve Topluluk otoriteleri ile kurumsal düzenlemelere mutlak surette riayet edilerek ve yürürlükteki yasal çerçevenin günün ihtiyaçlarına göre uyarlanması için gözden geçirilmesi; gelecekte karşılaşılması muhtemel zorlukların üstesinden daha iyi gelinebilmesi; Avrupa istatistikleri arasında daha iyi bir uyum düzeyinin tesis edilebilmesi; ihtiyaçları dikkate alınarak söz konusu otoriteler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun daha sistemli ve organize bir biçimde geliştirilmesi gerektiğinden; (5) Topluluğun ayrıca, İstatistik Programının uygulanmasına yönelik olarak Avrupa Birliği ile Üye Devlet bütçeleri arasındaki mali yük paylaşımını da göz önünde bulundurarak, Avrupa Topluluklarının genel bütçesine 5 uygulanan Mali Tüzük hakkındaki 25 Haziran 2002 tarih ve (AT, Euratom) 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğü gereğince, UİO lar ve diğer ulusal otoritelerin Komisyon tarafından kararlaştırılan geçici doğrudan istatistiksel faaliyetleri yürütmelerinden kaynaklanan ek maliyetlerinin tamamını karşılayacak şekilde mali katkıda bulunması gerektiğinden; (6) Avrupa Ekonomik Alanı 6 Antlaşmasına taraf olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği nin Üye Devlet istatistik otoriteleri ve İsviçre istatistik otoritesi; Avrupa Ekonomik Alanı Antlaşması, özellikle, söz konusu Antlaşmanın 76. Maddesi ve Antlaşmaya Ek 30 Numaralı Protokol ile Avrupa Topluluğu ve İsviçre Konfederasyonu arasında istatistik alanında işbirliği sağlanmasına yönelik Antlaşma 7, özellikle, söz OJ C 291, , s. 1. OJ C 308, , s Kasım 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu Görüşü (Resmi Gazetede henüz yayımlanmamış) ve 19 Şubat 2009 sayılı Konsey Kararı OJ L 357, , s. 1. OJ L 248, , s. 1. OJ L 1, , s. 3. OJ L 90, , s.2.

2 1 2 konusu Antlaşmanın 2. Maddesi uyarınca, Tarafların birbirlerine güçlendirilmiş işbirliği ve koordinasyon ile yakınen bağlı olmaları gerektiğinden; (7) Ayrıca, AİS ile Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) arasında yakın işbirliği ve gerekli koordinasyonun sağlanması için, iki sistem arasında Antlaşmanın 285. Maddesi ve Antlaşmaya ek Avrupa Merkez Bankaları Sistemi nin ve Avrupa Merkez Bankası nın Statülerine ilişkin 18 No.lu Protokolün 5. Maddesi ışığında istatistiksel amaçlarla gizli veri değişiminin teşviki önem arz ettiğinden; (8) Bu nedenle Avrupa istatistikleri, AİS ve AMBS nin her ikisi tarafından kendi yönetim yapılarını yansıtan ayrı yasal çerçeveler altında geliştirilecek, üretilecek ve dağıtılacaktır. Dolayısıyla bu Tüzük, Avrupa Merkez Bankası 1 tarafından istatistiksel bilgi toplanılmasını düzenleyen 23 Kasım 1998 tarih ve 2533/98 sayılı Konsey Tüzüğü hükümleri saklı kalmak koşuluyla uygulanacağından; (9) Sonuç olarak ve her ne kadar, AMSB üyeleri bu Tüzüğe uygun olarak Avrupa istatistiklerinin üretimine katılmayacaklarsa da, ulusal merkez bankası ve Topluluk istatistik otoritesi arasında yapılacak bir antlaşmayı müteakiben kendi yetki alanları içinde ve ulusal merkez bankası ve UİO veya diğer ulusal otoriteler arasındaki ulusal düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla, Merkez Bankası tarafından üretilen veriler, doğrudan veya dolaylı olarak UİO lar, diğer ulusal otoriteler ve Topluluk istatistik otoritesi tarafından Avrupa istatistiklerinin üretimi amacıyla kullanılabilir. Benzer bir şekilde, AMBS üyeleri kendi yetki alanları çerçevesinde gereksinimlerini gerekçelendirebildikleri müddetçe, doğrudan veya dolaylı olarak AİS tarafından üretilen istatistikleri kullanabilir. (10) AİS ve AMBS arasındaki ilişkinin genel kapsamında, (AT) 2006/856 2 sayılı Konsey Kararı ile kurulan parasal ve mali istatistikler ile ödemeler dengesi istatistikleri hakkındaki Komitenin; özellikle parasal ve mali istatistikler ile ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin çalışma programlarının oluşturulması ve uygulanmasında Komisyona sağladığı destek önemli bir rol oynadığından; OJ L 318, , s. 8. OJ L 332, , s. 21. (11) Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında uluslararası tavsiyelerin ve en iyi uygulamaların göz önünde bulundurulması gerektiğinden; (12) Uluslararası kavramların, sınıflamaların ve yöntemlerin kullanımının teşvik edilmesi, özellikle, küresel düzeyde istatistiklerin daha tutarlı, karşılaştırılabilir olması için AİS ve uluslararası istatistik sisteminin diğer aktörleri arasında yakın işbirliği ve gerekli koordinasyonun sağlanması önem arz etttiğinden; (13) İstatistik kapsam ve metodolojilerinin uyumlaştırılması için akademik kurumlar arasında disiplinlerarası işbirliğinin kafi derecede geliştirilmesi gerektiğinden; (14) AİS üyeleri ile cevaplayıcılar üzerindeki yükün azaltılması, Avrupa istatistiklerinin elde edilebilirliği ve zamanlılığının geliştirilmesi için Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında daha esnek yöntemlerin ve net bir öncelik sıralamasının yapılması gerektiğinden; AİS nin işleyişinin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla İstatistiğe Avrupa Yaklaşımı oluşturulması gerektiğinden; (15) Avrupa istatistikleri genellikle tüm Üye Devletlerdeki ulusal istatistik otoriteleri tarafından üretilen ve dağıtılan ulusal verilerden oluşmakla birlikte, yayımlanmamış ulusal katkılar ve onların alt kümeleri ile, özel olarak tasarlanmış Avrupa istatistik araştırmaları veya uyumlaştırılmış kavramlar veya yöntemlerden de elde edilebildiğinden; (16) Kendine özgü ve usulüne uygun olarak gerekçelendirilen durumlarda, Topluluk politikaları için özel bir önem arz eden, Avrupa Birliği ve Euro alanının tamamını temsil eden Avrupa istatistiksel kümelemelerinin derlenmesini kolaylaştırmak amacıyla, pragmatic bir stratejiyi içeren istatistiğe Avrupa yaklaşımı uygulanabileceğinden; (17) UİO lar veya diğer ulusal otoriteler ve Topluluk istatistik otoritesini de içeren ve AİS nin bir bütün olarak faydalanabileceği, belirli Üye Devletlerin belirli istatistiksel faaliyetlerde uzmanlaşmalarının kolaylaştırıldığı ortak yapılar, araçlar ve süreçler oluşturulabileceğinden veya işbirliği ağları ile söz konusu bu unsurlar daha da geliştirilebileceğinden; AİS nin ortakları arasındaki bu işbirliği ağlarının, mükerrer işleri

3 önleyerek etkinliği arttırması ve ekonominin uygulayıcıları üzerindeki cevaplanma yükünü azaltması gerektiğinden; (18) Aynı zamanda, çeşitli araştırmalardan toplanan verilerin tutarlı olarak işlenmesine özel bir önem atfedilmesi ve bu amaçla, disiplinlerarası çalışma gruplarının oluşturulması gerektiğinden; (19) Avrupa istatistikleri için geliştirilmiş düzenleyici çevre ile, özellikle, araştırma cevaplayıcıları üzerindeki cevaplanma yükünün en aza indirilmesi ihtiyacının karşılanması ve daha ziyade 8-9 Mart 2007 tarihli Avrupa Konseyi Başkanlık Sonuç Bildirisi ile uyumlu olarak Avrupa düzeyinde ortaya çıkan idari yükün azaltılması genel amacına katkıda bulunulması gerektiğinden; ancak aynı zamanda da UİO lar ve diğer ulusal otoritelerin ulusal düzeyde Avrupalı işletmeler üzerindeki yükün en aza indirilmesi hususunda oynadıkları rolün öneminin vurgulanması gerektiğinden; (20) Avrupa istatistiklerine olan güvenin arttırılması için her bir Üye Devletteki ulusal istatistik otoritelerinin ve Komisyondaki Topluluk istatistik otoritesinin, Antlaşmanın 285(2) Maddesince belirlenen ilkelere ve Komisyon tarafından 25 Mayıs 2005 tarihinde ulusal ve Topluluk istatistik otoritelerinin bağımsızlığı, bütünlüğü, hesap verebilirliğine ilişkin Tavsiye kararıyla kabul edilen Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları nda daha da ayrıntılı olarak ele alınan ilkelere uygun olarak, Avrupa istatistiklerinin üretiminde mesleki bağımsızlığı benimsemeleri, tarafsızlık ve yüksek kaliteyi sağlamaları gerektiğinden (Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarını bütünüyle kapsamlarına dahil ederek); ayrıca, 15 Nisan 1992 de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ve 14 Nisan 1994 te Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu tarafından kabul edilen Resmi İstatistikler için Temel İlkeler in de göz önünde bulundurulması gerektiğinden; (21) İşbu Tüzük, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı nın 7. ve 8. maddelerinde düzenlendiği şekilde kişisel verilerin korunmasını, özel hayat ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkını temin ettiğinden 1. (22) İşbu Tüzük ayrıca, 24 Ekim 1995 tarih ve (AT) 95/46 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde düzenlenen hükümler ile kişisel verilerin işlenmesi hususunda bireylerin korunmasını ve Avrupa istatistiklerine ilişkin olarak da, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımına 2 ilişkin bireylerin korunmasını ve 18 Aralık 2000 tarih ve 45/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünde düzenlenen hükümler ile Topluluk kurumları ve organları tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımına 3 ilişkin bireylerin korunmasını temin ettiğinden; (23) Ulusal ve Topluluk istatistik otoritelerinin Avrupa istatistiklerinin üretimi için topladıkları gizli bilgilerin, bilgiyi sağlamakla yükümlü olan tarafların güvenlerinin kazanılması ve bu güvenin kalıcı kılınması için korunması gerektiğinden ve tüm üye devletlerde verilerin gizliliğinin aynı ilkeler doğrultusunda sağlanması zorunluluğundan; (24) Bu amaçla, Avrupa istatistiklerinin üretiminde kullanılan verilerin gizliliğinin sağlanması ve teknik gelişmelere bağlı olarak gizli veriye erişimi düzenleyen ve demokratik bir toplumda kullanıcıların taleplerini göz önünde bulunduran ortak ilke ve kılavuzların oluşturulması gerektiğinden; (25) AİS nin ihtiyaçlarına yönelik olarak gizli veriye erişim, Avrupa istatistiklerinin kalitesinin arttırılması için veriden elde edilen faydanın azamileştirilmesi amacı ve Topluluğun ortaya çıkan yeni istatistiksel ihtiyaçlarına esnek biçimde yanıt verebilmesi bakımından önem arz ettiğinden; (26) Avrupa da bilimsel gelişme yararına yapılacak analizler için, araştırma topluluklarının, Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı amacıyla gizli verilere daha geniş ölçekte erişimlerinin sağlanması gerektiğinden; araştırmacıların bilimsel amaçlarla gizli veriye erişimlerinin gizli verinin gerektirdiği yüksek koruma düzeyinden taviz verilmeden geliştirilmesi zorunluluğundan; (27) Gizli verilerin idari, yasal, vergi veya istatistiksel birimleri doğrulama gibi münhasıran istatistiksel amaçlar dışında kullanımlarının kati surette yasaklanması gerektiğinden; (28) İşbu Tüzük, çevresel bilgiye 4 kamusal erişimi düzenleyen 28 Ocak 2003 tarih ve (AT) 2003/4 1 OJ C 364, , s OJ L 281, , s. 31. OJ L 8, , s.1. OJ L 41, , s. 26.

4 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile 6 Eylül 2006 tarih ve 1367/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nün Bilgiye Erişim, Karar Verme Sürecine Kamunun dahil edilmesi ve Çevresel Konularda Adalete Erişim ve Topluluk Kurumları ve Organlarına 1 Erişimi düzenleyen Aarhus Konvansiyonu nun uygulanmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla uygulanacağından; (29) Bu Tüzüğün amacına, yani, Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için yasal bir çerçevenin kurulması hedefine Üye Devletlerin yapacağı tasarruflar ile tam olarak ulaşılamaması, dolayısıyla, hedefin Topluluk tarafından yapılan bir tasarrufla daha iyi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda Topluluk, Antlaşmanın 5. Maddesinde düzenlenen katmanlı yetki ilkesine uygun olarak gerekli önlemleri alacağından; söz konusu Maddede düzenlenen orantılılık ilkesi uyarınca bu Tüzüğün, ulusal istatistiklere özgü ulusal yöntem, kural ve koşullarına halel getirmeksizin amacı gerçekleştirmek için gerekli olanın dışına çıkamama zorunluluğu bulunduğundan; 89/382 3 sayılı Konsey Kararı hükümlerinin yerini alacağından; söz konusu yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırılacağından; bilimsel amaçlarla 4 gizli veriye erişimi düzenleyen Topluluk İstatistikleri hakkındaki 322/97 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin 17 Mayıs 2002 tarih ve (AT) 831/2002 sayılı Komisyon Tüzüğünde düzenlenen uygulama önlemleri ve bilimsel amaçlarla 5 gizli veriye hangi araştırmacıların erişebileceklerine ilişkin bir listeyi içeren 29 Nisan 2004 tarih ve (AT) 2004/452 sayılı Komisyon Kararı uygulanmaya devam edeceğinden; (33) İstatistik Program Komitesine danışarak; İŞBU TÜZÜĞÜ KABUL ETMİŞLERDİR. (30) İşbu Tüzüğün uygulanması için gerekli olan önlemlerin, Komisyona ihdas edilen uygulama yetkisinin icrasına yönelik usulü içeren 28 Haziran 1999 tarih ve (AT) 1999/468 sayılı Konsey Kararı ile uyumlu olarak kabul edilmesi gerektiğinden 2 ; (31) Komisyona, özellikle, Avrupa istatistiklerinin kalite kriterine ilişkin önlemler alması ve Topluluk düzeyinde bilimsel amaçlarla gizli veriye erişimin yöntem, kural ve koşullarını belirlemesi konularında yetki verilmesi gerektiğinden; bu önlemler genel kapsamlı olmaları ve işbu Tüzüğün ikincil derecedeki unsurlarını ikincil derecedeki yeni unsurlarla tamamlamak üzere değiştirilmek için tasarlanmaları dolayısıyla (AT) 1999/468 sayılı Kararın 5a Maddesinde yer verilen incelemeye tabi yasama usulüne uygun olarak kabul edilmeleri gerektiğinden; (32)İşbu Tüzükte yer verilen önlemler, (AT, Euratom) 1101/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, 322/97 sayılı (AT) Konsey Tüzüğü ve (AET, Euratom) 1 2 OJ L 264, , s. 13. OJ L 184, , s OJ L 181, , s. 47. OJ L 133, , s. 7. OJ L 156, , s. 1; OJ L 202, , s.1 ile düzeltilmiştir.

5 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Konu ve kapsam İşbu Tüzük, Avrupa İstastiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için yasal bir çerçeve oluşturmaktadır. Avrupa istatistikleri, katmanlı yetki ilkesi gereğince ve ulusal otoriteler ile Topluluk otoritelerinin bağımsızlık, bütünlük ve hesap verebilirliğine göre, Topluluğun faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan istatistiklerden oluşur. Avrupa istatistikleri, Avrupa İstatistik Programı nda karara bağlanır. Antlaşmanın 285(2) Maddesinde düzenlenen istatistik ilkelerine uygun olarak geliştirilir, üretilir, dağıtılır ve 11. Madde gereğince Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarında daha da ayrıntılandırılır. Avrupa istatistiklerine, bu Tüzük hükümleri uygulanır. Madde 2 İstatistik ilkeleri 1. Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı aşağıdaki istatistik ilkeleri tarafından yönlendirilir. (a) mesleki bağımsızlık, istatistiksel gereksinimlerin Topluluk düzeyinde ya da ulusal düzeydeki kurumsal düzenlemeler veya bütçesel hükümler ya da tanımlar saklı kalmak koşuluyla; istatistiklerin, bilhassa teknik, tanım, metodoloji ve kullanılan kaynakların seçilmesi, tüm dağıtım yöntemleri için zamanlama ve içeriğin belirlenmesinde siyasi gruplar ya da çıkar gruplarından, Topluluk otoriteleri ya da ulusal otoritelerden bağımsız bir biçimde geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını ifade eder. (c) tarafsızlık, istatistiklerin tarafsız bir biçimde geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı ve tüm kullanıcılara eşit mesafede olunmasını ifade eder. nesnellik, istatistiklerin sistematik, güvenilir ve önyargısız bir biçimde geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımını ifade eder; bu ise mesleki ve etik standartlar ile kullanıcılar ve cevaplayıcılar için şeffaf politika ve uygulamaların izlenmesini içerir. (e) (f) kaynakların, yöntemlerin ve süreçlerin seçiminde bilimsel kriterlerin kullanılmasını içerir. istatistiksel gizlilik, doğrudan istatistiksel amaçlar için toplanan ya da idari veya diğer kaynaklardan derlenen istatistiksel birimlerin her birine ilişkin gizli verilerin korunmasını ifade eder; bu ise elde edilen verilerin istatistiksel amaçlar dışında kullanımının yasaklanmasını ve yasalara aykırı olarak açıklanmasını içerir. maliyet etkinliği, istatistiklerin üretilmesinde katlanılan maliyetlerin, beklenen fayda ve sonuçların önemi ile orantılı olması gerektiğini ifade eder; bu ise kaynakların optimal biçimde kullanılması ve cevaplayıcı yükünün azaltılmasını gerektirir. Talep edilen bilgi, mümkün olduğunca, mevcut kayıt ve kaynaklardan elde edilir. Bu paragrafta belirlenen istatistik ilkeleri, 11. Madde gereğince Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarında daha da ayrıntılandırılır. 2. Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında uluslararası tavsiyeler ve en iyi uygulamalar dikkate alınır. Madde 3 Tanımlar Bu Tüzüğün amaçları için aşağıdaki tanımlar uygulanır: 1. istatistik, belirli bir populasyonda niceliksel, niteliksel, kümelenmiş ve temsil edici bilgilerin toplam bir görünümünü ifade eder. 2. geliştirme, istatistiklerin üretim ve dağıtımında kullanılan istatistiksel yöntem, standart ve süreçlerin oluşturulması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesini amaçlayan faaliyetlerin yanı sıra yeni istatistikler ve göstergelerin tasarlanmasını ifade eder. 3. üretim, istatistiklerin derlenmesi amacıyla verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve analiz edilmesi için gerekli olan tüm faaliyetleri ifade eder. 4. dağıtım, istatistiklerin ve istatistiksel analizlerin kullanıcıların erişimine sunulması faaliyetini ifade eder. (d) güvenilirlik, gerçekliği temsil etmek üzere tasarlanan istatistiklerin, mümkün olduğunca güvenilir, doğru ve tutarlı bir biçimde ölçülmesi gerektiğini ifade eder; bu ise 5. veri toplama, idari kaynakları da içeren farklı kaynaklardan anket ve diğer yollarla bilgi elde etmeyi ifade eder.

6 6. istatistiksel birim, veri ile işaret edilen gerçek kişi, hanehalkı, ekonomik işletme ve diğer işletmeler olarak adlandırılan temel gözlem birimini ifade eder. 7. gizli veri, doğrudan ya da dolaylı olarak istatistiksel birimlerin tanınmasına neden olan, böylece bireysel bilgiyi açığa çıkaran veri anlamına gelir. İstatistiksel bir birimin tanınabilir olup olmadığını belirlemek için, istatistiksel birimin tanımlanmasına yönelik üçüncü kişilerin makul olarak başvurabileceği konuyla ilgili her türlü araç göz önünde bulundurulur. 8. istatistiksel amaçlar için kullanım, istatistiklerin münhasıran istatistiksel sonuç ve analizlerin geliştirilmesi ile üretimi için kullanılmasını ifade eder. 9. doğrudan tanınma, istatistiksel bir birimin adından, adresinden ya da kamuya açık kimlik numarasından tanınması anlamına gelir. 10. dolaylı tanınma, istatistiksel bir birimin, doğrudan tanınma yolu harici herhangi bir biçimde tanınması anlamına gelir. 11. Komisyon (Eurostat) görevlileri, Avrupa Toplulukları Görevlileri Personel Tüzüğü 1. Maddesindeki anlamıyla Topluluk istatistik otoritesinde görev yapan Topluluk görevlilerini ifade eder. 12. Komisyon daki (Eurostat) diğer personel, Avrupa Topluluklarında Görevli Diğer Memurlar Hakkındaki İstihdam Şartı nın 2 ila 5. Maddelerindeki anlamıyla Topluluk istatistik otoritesinde görev yapan Topluluk memurlarını ifade eder. BÖLÜM II İSTATİSTİKSEL YÖNETİM Madde 4 Avrupa İstatistik Sistemi Avrupa İstatistik Sistemi (AİS), Komisyon (Eurostat) ve her bir üye devlette Ulusal İstatistik Ofislerinden (UİO) oluşan Topluluk istatistik otoritesi ile Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından sorumlu diğer otoriteler arasındaki ortaklığı ifade eder. Madde 5 Ulusal istatistik ofisleri ve diğer ulusal otoriteler 1. Her bir Üye Devlet tarafından Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında ulusal düzeydeki tüm faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu olarak belirlenen ulusal istatistik otoritesi, istatistiksel konularda Komisyon (Eurostat) ile kurulacak ilişkilerde temas noktası olarak görev yapar. Üye Devletler, bu hükmün uygulanmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alırlar. 2. Komisyon (Eurostat), Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından sorumlu olan UİO ve diğer ulusal otoritelere ilişkin Üye Devletlerce belirlenmiş olan listeyi web sitesinde yayımlar ve devamlılığını sağlar. 3. Bu Maddenin 2. fıkrasında belirtilen listede yer alan UİO ve diğer ulusal otoriteler, (AT, Euratom ) 2342/2002 sayılı Tüzüğün 168(1)(d) Maddesi uyarınca, teklif çağrısı olmaksızın hibe alabilirler. Madde 6 Komisyon (Eurostat) 1. Komisyon tarafından Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için kurulmuş olan Topluluk istatistik otoritesi, bu Tüzükte, Komisyon (Eurostat) olarak anılır. 2. Topluluk düzeyinde, Komisyon (Eurostat), Avrupa istatistiklerinin üretimini önceden belirlenmiş hükümler ve istatistik ilkelerine göre sağlar. Bu bakımdan Komisyon (Eurostat), süreçler, istatistiksel yöntemler, standart ve usuller ile istatistiksel duyuruların zamanlamasında yegane sorumludur. 3. Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) ve Avrupa Merkez Bankası nın (AMB) Statülerine İlişkin Protokolün 5. Maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Komisyon (Eurostat), Topluluğun kurum ve organlarının istatistiksel faaliyetlerini, özellikle, verilerin tutarlılığı ve kalitesinin sağlanması ve raporlama yükünün en aza indirilmesi hususlarında koordine eder. Bu amaçla, Komisyon (Eurostat) herhangi bir Topluluk kurum ya da organını, kendi yetki alanları çerçevesinde, istatistiksel amaçlar için yöntem ve sistem geliştirmek üzere danışmanlık ya da işbirliği için davet edebilir. Bu kurum ya da organlardan istatistik üretmek için teklifte bulunan herhangi birisi, Komisyon a (Eurostat) danışır ve bu etkiyi yaratacak herhangi bir tavsiyeyi dikkate alır. Madde 7 Avrupa İstatistik Sistemi Komitesi 1. Avrupa İstatistik Sistemi Komitesi (AİS Komitesi) işbu Tüzük ile kurulmuştur. Komite, Madde 2(1)de belirtilen istatistik ilkelerine uygun

7 olarak Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasında AİS ye profesyonel anlamda rehberlik eder. 2. AİS Komitesi, ulusal istatistik uzmanları olan UİO temsilcilerinden oluşur. Komiteye, Komisyon (Eurostat) başkanlık eder. 3. AİS Komitesi, görevlerini ifade eden uygulama kurallarını benimser. 4. Komisyon aşağıdaki hususlarda AİS Komitesine danışır: (a) Komisyon un Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı amacıyla alacağı önlemler, bunların maliyet etkinliği temelinde gerekçelendirilmesi ve gerçekleştirilebilmeleri için gerekli araç ve zaman çizelgesi ile cevaplanma yükü ; Avrupa İstatistik Programı nda önerilen gelişmeler ve öncelikler; (c) yeniden önceliklendirme ve cevaplayıcı yükünün azaltılmasını uygulamaya geçiren girişimler; (d) (e) (f) istatistiksel gizliliği ilgilendiren konular; Uygulama Esaslarının daha fazla geliştirilmesi; ve Komisyon un, kendi inisiyatifiyle ya da bir Üye Devletin talebi üzerine, kendi başkanlığında ortaya koyduğu istatistik programının oluşturulması veya uygulanmasından kaynaklanan, özellikle, metodolojik konulara ilişkin sorunlar. Madde 8 Diğer organlarla işbirliği Avrupa İstatistik Danışma Komitesi ve Avrupa İstatistik Yönetim Danışma Kurulu na kendi yetki alanları çerçevesinde danışılır. Madde 9 AMSB ile işbirliği AİS nin hem uluslararası düzeyde Avrupa istatistikleri ile ilişkili konular hem de uluslararası istatistik kuruluşlarında temsili için özel düzenlemeler hususundaki konumu, her bir Üye Devletin kendi konum ve görevlerine halel getirmeksizin, AİS Komitesi tarafından hazırlanır ve Komisyon (Eurostat) tarafından da koordine edilir. Madde 11 Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları 1. Uygulama Esasları, Avrupa istatistiklerinin, Madde 2(1) ve en iyi uluslararası istatistik uygulamaları uyarınca nasıl geliştirileceği, üretileceği ve dağıtılacağını belirleyerek, Avrupa istatistiklerine kamu güvenini sağlamayı amaçlar. 2. Uygulama Esasları, AİS Komitesi tarafından gerektiği şekilde gözden geçirilir ve güncellenir. Komisyon ayrıca değişiklikleri yayımlar. Madde 12 İstatistiksel kalite 1. Sonuçların kalitesini garanti etmek amacıyla, Avrupa istatistikleri, ortak standartlar ve uyumlaştırılmış yöntemler temelinde geliştirilmeli, üretilmeli ve dağıtılmalıdır. Bu bakımdan, aşağıdaki kalite kriterleri uygulanır: (a) uygunluk, istatistiklerin, kullanıcıların mevcut ve olası ihtiyaçlarını karşılama düzeyini ifade eder. (c) doğruluk, tahminlerin, bilinmeyen gerçek değerlere olan yakınlığını ifade eder. zamanlılık, bilginin mevcut olması ile temsil ettiği olay veya olgunun açıklanması arasındaki dönemi ifade eder. (d) yayımlama takvimine uygunluk, verinin yayımlandığı tarih ile hedeflenen tarih (verinin dağıtılması gereken tarih) arasındaki gecikmeyi ifade eder. (e) erişilebilirlik ve açıklık, kullanıcıların veriyi elde etme, kullanma ve yorumlamadaki koşul ve yöntemlerini ifade eder. AİS ve AMSB, raporlama yükünün en aza indirilmesi ve Avrupa istatistiklerinin üretilmesinde tutarlılığın garanti edilmesi için, Madde 2(1)de belirlenmiş istatistik ilkeleri ile uyumlu olarak yakın işbirliği içinde çalışır. Madde 10 Uluslararası işbirliği (f) (g) karşılaştırılabilirlik, istatistikler coğrafi ve sektörel alanlar ya da zaman bakımından karşılaştırılırken, farklılıklarının etkisinin, kullanılan istatistiksel kavramlar, ölçüm araçları ve usuller bakımından ölçülmesini ifade eder. tutarlılık, verilerin, farklı şekillerde ve çeşitli amaçlara yönelik olarak güvenilir bir biçimde

8 birleştirilebilmesi için ifade eder. sahip oldukları yeterliliği 2. Komisyon, bu Maddenin 1. fıkrasında belirtilen kalite kriterlerinin, sektörel mevzuat kapsamında yer verilen belirli istatistik alan, yöntem ve yapıları ile sektörel mevzuat için oluşturulan kalite raporlarına uygulanmasını, Madde 27(2)de ifade edilen yasama usulüne göre belirler. Hedef değer ve istatistiksel üretim için asgari standart belirlenmesi gibi belirli kalite kriterleri, sektörel mevzuat düzenlenebilir. Sektörel mevzuatta söz konusu düzenlemeye yer verilmemişse, Komisyon tarafından çeşitli önlemler alınabilir. Bu Tüzüğü, tamamlamak suretiyle, ikincil derecedeki unsurlarını değiştirmek üzere tasarlanan bu önlemler Madde 27(3)te belirtilen incelemeye tabi yasama usulüne göre kabul edilir. 3. Üye devletler, Komisyona (Eurostat), gönderilen verilerin kalitesine ilişkin rapor sunar. Komisyon (Eurostat) gönderilen verilerin kalitesini değerlendirir ve Avrupa istatistiklerinin kalitesine ilişkin bir rapor hazırlar ve yayımlar. BÖLÜM III AVRUPA İSTATİSTİKLERİNİN ÜRETİMİ Madde 13 Avrupa İstatistik Programı 1. Avrupa İstatistik Programı, Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için beş yılı aşmayacak bir dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin temel alanlarını ve amaçlarını belirleyen bir çerçeve sağlar. Bu konu, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından karara bağlanır. Programın etkisi ve maliyet etkinliği, bağımsız uzmanların da katılımıyla değerlendirilir. 2. Avrupa İstatistik Programı, Topluluğun faaliyetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan bilgilere ilişkin öncelikleri belirler. Bu ihtiyaçlar, Topluluk düzeyinde ve ulusal düzeyde talep edilen istatistiklerin sağlanması için gereksinim duyulan kaynaklar karşısında ve ayrıca, cevaplayıcı yükü ile cevaplayıcının bağlı maliyetlerine karşı ağırlıklandırılır. 3. Komisyon, Avrupa İstatistik Programı nın tamamı ya da bir kısmı için öncelik belirlemek ve cevaplayıcı yükünü azaltmak amacıyla inisiyatif kullanır. 4. Komisyon, Avrupa İstatistik Programı nı, ön inceleme amacıyla AİS Komitesine sunar. 5. Komisyon, her bir Avrupa İstatistik Programı için, AİS Komitesine danıştıktan sonra ara ilerleme raporu ve nihai değerlendirme raporu sunar ve bunları Avrupa Parlamentosu ve Konsey e iletir. Madde 14 Avrupa İstatistik Programının uygulanması 1. Avrupa İstatistik Programı, aşağıda adı geçen kurumların bireysel istatistik faaliyetleri çerçevesinde uygulanır: (a) (c) Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından; Kendine özgü ve usulüne uygun olarak gerekçelendirilen durumlarda, özellikle beklenmeyen ihtiyaçları karşılamak amacıyla 2. fıkraya uygun olarak Komisyon tarafından; ya da Kendi görev alanları çerçevesinde, UİO lar ya da diğer ulusal otoriteler ve Komisyon (Eurostat) arasındaki anlaşma vasıtasıyla. Bu tür anlaşmalar yazılı olarak akdedilir. 2. Komisyon Madde 27(2)de belirtilen yasama usulüne uygun olarak, geçici bir doğrudan istatistiksel faaliyete aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda karar verebilir: (a) (c) üçten fazla referans yılı için veri toplanmasının öngörülmediği faaliyetler; veriler UİO ve yetkili diğer ulusal otoritelerde hazır ya da ulaşılabilir durumdaysa ya da Avrupa düzeyinde UİO lar ve diğer ulusal otoritelerin uygun koordinasyonu ile istatistiksel kitlenin gözlemlenmesi için uygun örneklem kullanılarak doğrudan elde edilebildiği; ve (AT, Euratom) 1605/2002 sayılı Tüzüğe uygun olarak, Topluluğun, gerçekleştirdikleri ek masraflar için UİO lara ve diğer ulusal otoritelere mali destek sağladığı durumlar. 3. 1(a) ya da 1 fıkraları kapsamında gerçekleştirilmesi önerilen bir faaliyete ilişkin olarak Komisyon aşağıdaki bilgileri sağlar: (a) (c) özellikle ilgili Topluluk politikasının amaçları ışığında faaliyeti gerekçelendiren nedenler; faaliyetin amaçları ve beklenen sonuçları; cevaplayıcı yükünün ve üretim maliyetlerinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere maliyet etkinliği analizi; ve

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (Eylül 2011)

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (Eylül 2011) Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (Eylül 2011) Önsöz Avrupa İstatistik Sistemi nin 1 Vizyonu Avrupa İstatistik Sistemi istatistiksel bilgi hizmetlerinde bir dünya lideri ve Avrupa Birliği ile üye

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET... 4 1 İLKE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

Mesleki yeterliliklerin tanınmasında AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ İÇİN BİR ÖNERİ

Mesleki yeterliliklerin tanınmasında AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ İÇİN BİR ÖNERİ AVRUPA TOPLULUĞU KOMİSYONU Brüksel, 07.03.2002 COM(2002)119 son 2002/0061 (COD) Mesleki yeterliliklerin tanınmasında AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ İÇİN BİR ÖNERİ (Komisyon tarafından sunulan)

Detaylı

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum ĐÇĐNDEKĐLER 1 1 1 2 2 Fasıl 1- Genel Hükümler Madde 1 Konu Madde 2 Đzlenecek Hedefler Madde 3 Hukuki Çerçeve Madde 4 Konvansiyonel Çerçeve Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 DÜZELTME Avrupa Parlamentosunun ve bir Avrupa Kimyasal Ajansı kurulmasına yönelik olarak Kimyasalların Tescil Edilmesi, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı