Gayriresmi Tercüme - Türkiye İstatistik Kurumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gayriresmi Tercüme - Türkiye İstatistik Kurumu"

Transkript

1 Avrupa Toplulukları nın İstatistik Programları hakkında Komite kurulmasına dair (AET, Euratom) 89/382/ sayılı Konsey Kararı, Topluluk İstatistikleri hakkındaki (AT) 322/97 sayılı Konsey Tüzüğü ve Avrupa Toplulukları İstatistik Ofisi ne istatistiksel gizliliğe konu olan verilerin gönderilmesine ilişkin (AT, Euratom) 1101/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü yürürlükten kaldıran, Avrupa İstatistikleri hakkındaki 11 Mart 2009 tarih ve (AT) 223/2009 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ (Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre ile ilgili metin) AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma yı ve özellikle bu Antlaşma nın 285(1) Maddesini göz önünde tutarak, (3) Özellikle, Ulusal İstatistik Ofisleri (UİO lar), diğer ulusal otoriteler ve Topluluk istatistik otoritesi arasındaki görev paylaşımına açıklık kazandırılması, Avrupa İstatistik Sistemi nin (AİS) faaliyetlerinin birleştirilmesi ve AİS içinde yönetişimin geliştirilmesi gerektiğinden; Komisyon dan gelen öneriyi göz önünde tutarak, Avrupa Merkez Bankası nın 1 görüşünü göz önünde tutarak, Avrupa Veri Koruma Denetçiliği Kurumu nun 2 görüşünü göz önünde tutarak, Antlaşmanın 251. Maddesinde belirtilen usul uyarınca 3, (4) Her bir Üye Devlette Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından sorumlu UİO lar ve diğer ulusal otoritelerin, bir teklif çağrısı olmaksızın, Avrupa Topluluklarının genel bütçesine uygulanabilen Mali Tüzük hakkında (AT, Euratom) 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğü nün uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralları içeren 23 Aralık 2002 tarih ve (AT, Euratom) 2342/2002 sayılı Komisyon Tüzüğünün 168(1)(d) maddesi uyarınca hibeden faydalanmaları gerektiğinden 4 ; (1) Antlaşmanın 285(2) Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak üretilen Avrupa istatistiklerinin tutarlılığını ve karşılaştırılabilirliğini sağlamak için, Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımına katkıda bulunan otoriteler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğinden; (2) Bu amaca yönelik olarak, ulusal otoriteler ve Topluluk otoriteleri ile kurumsal düzenlemelere mutlak surette riayet edilerek ve yürürlükteki yasal çerçevenin günün ihtiyaçlarına göre uyarlanması için gözden geçirilmesi; gelecekte karşılaşılması muhtemel zorlukların üstesinden daha iyi gelinebilmesi; Avrupa istatistikleri arasında daha iyi bir uyum düzeyinin tesis edilebilmesi; ihtiyaçları dikkate alınarak söz konusu otoriteler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun daha sistemli ve organize bir biçimde geliştirilmesi gerektiğinden; (5) Topluluğun ayrıca, İstatistik Programının uygulanmasına yönelik olarak Avrupa Birliği ile Üye Devlet bütçeleri arasındaki mali yük paylaşımını da göz önünde bulundurarak, Avrupa Topluluklarının genel bütçesine 5 uygulanan Mali Tüzük hakkındaki 25 Haziran 2002 tarih ve (AT, Euratom) 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğü gereğince, UİO lar ve diğer ulusal otoritelerin Komisyon tarafından kararlaştırılan geçici doğrudan istatistiksel faaliyetleri yürütmelerinden kaynaklanan ek maliyetlerinin tamamını karşılayacak şekilde mali katkıda bulunması gerektiğinden; (6) Avrupa Ekonomik Alanı 6 Antlaşmasına taraf olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği nin Üye Devlet istatistik otoriteleri ve İsviçre istatistik otoritesi; Avrupa Ekonomik Alanı Antlaşması, özellikle, söz konusu Antlaşmanın 76. Maddesi ve Antlaşmaya Ek 30 Numaralı Protokol ile Avrupa Topluluğu ve İsviçre Konfederasyonu arasında istatistik alanında işbirliği sağlanmasına yönelik Antlaşma 7, özellikle, söz OJ C 291, , s. 1. OJ C 308, , s Kasım 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu Görüşü (Resmi Gazetede henüz yayımlanmamış) ve 19 Şubat 2009 sayılı Konsey Kararı OJ L 357, , s. 1. OJ L 248, , s. 1. OJ L 1, , s. 3. OJ L 90, , s.2.

2 1 2 konusu Antlaşmanın 2. Maddesi uyarınca, Tarafların birbirlerine güçlendirilmiş işbirliği ve koordinasyon ile yakınen bağlı olmaları gerektiğinden; (7) Ayrıca, AİS ile Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) arasında yakın işbirliği ve gerekli koordinasyonun sağlanması için, iki sistem arasında Antlaşmanın 285. Maddesi ve Antlaşmaya ek Avrupa Merkez Bankaları Sistemi nin ve Avrupa Merkez Bankası nın Statülerine ilişkin 18 No.lu Protokolün 5. Maddesi ışığında istatistiksel amaçlarla gizli veri değişiminin teşviki önem arz ettiğinden; (8) Bu nedenle Avrupa istatistikleri, AİS ve AMBS nin her ikisi tarafından kendi yönetim yapılarını yansıtan ayrı yasal çerçeveler altında geliştirilecek, üretilecek ve dağıtılacaktır. Dolayısıyla bu Tüzük, Avrupa Merkez Bankası 1 tarafından istatistiksel bilgi toplanılmasını düzenleyen 23 Kasım 1998 tarih ve 2533/98 sayılı Konsey Tüzüğü hükümleri saklı kalmak koşuluyla uygulanacağından; (9) Sonuç olarak ve her ne kadar, AMSB üyeleri bu Tüzüğe uygun olarak Avrupa istatistiklerinin üretimine katılmayacaklarsa da, ulusal merkez bankası ve Topluluk istatistik otoritesi arasında yapılacak bir antlaşmayı müteakiben kendi yetki alanları içinde ve ulusal merkez bankası ve UİO veya diğer ulusal otoriteler arasındaki ulusal düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla, Merkez Bankası tarafından üretilen veriler, doğrudan veya dolaylı olarak UİO lar, diğer ulusal otoriteler ve Topluluk istatistik otoritesi tarafından Avrupa istatistiklerinin üretimi amacıyla kullanılabilir. Benzer bir şekilde, AMBS üyeleri kendi yetki alanları çerçevesinde gereksinimlerini gerekçelendirebildikleri müddetçe, doğrudan veya dolaylı olarak AİS tarafından üretilen istatistikleri kullanabilir. (10) AİS ve AMBS arasındaki ilişkinin genel kapsamında, (AT) 2006/856 2 sayılı Konsey Kararı ile kurulan parasal ve mali istatistikler ile ödemeler dengesi istatistikleri hakkındaki Komitenin; özellikle parasal ve mali istatistikler ile ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin çalışma programlarının oluşturulması ve uygulanmasında Komisyona sağladığı destek önemli bir rol oynadığından; OJ L 318, , s. 8. OJ L 332, , s. 21. (11) Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında uluslararası tavsiyelerin ve en iyi uygulamaların göz önünde bulundurulması gerektiğinden; (12) Uluslararası kavramların, sınıflamaların ve yöntemlerin kullanımının teşvik edilmesi, özellikle, küresel düzeyde istatistiklerin daha tutarlı, karşılaştırılabilir olması için AİS ve uluslararası istatistik sisteminin diğer aktörleri arasında yakın işbirliği ve gerekli koordinasyonun sağlanması önem arz etttiğinden; (13) İstatistik kapsam ve metodolojilerinin uyumlaştırılması için akademik kurumlar arasında disiplinlerarası işbirliğinin kafi derecede geliştirilmesi gerektiğinden; (14) AİS üyeleri ile cevaplayıcılar üzerindeki yükün azaltılması, Avrupa istatistiklerinin elde edilebilirliği ve zamanlılığının geliştirilmesi için Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında daha esnek yöntemlerin ve net bir öncelik sıralamasının yapılması gerektiğinden; AİS nin işleyişinin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla İstatistiğe Avrupa Yaklaşımı oluşturulması gerektiğinden; (15) Avrupa istatistikleri genellikle tüm Üye Devletlerdeki ulusal istatistik otoriteleri tarafından üretilen ve dağıtılan ulusal verilerden oluşmakla birlikte, yayımlanmamış ulusal katkılar ve onların alt kümeleri ile, özel olarak tasarlanmış Avrupa istatistik araştırmaları veya uyumlaştırılmış kavramlar veya yöntemlerden de elde edilebildiğinden; (16) Kendine özgü ve usulüne uygun olarak gerekçelendirilen durumlarda, Topluluk politikaları için özel bir önem arz eden, Avrupa Birliği ve Euro alanının tamamını temsil eden Avrupa istatistiksel kümelemelerinin derlenmesini kolaylaştırmak amacıyla, pragmatic bir stratejiyi içeren istatistiğe Avrupa yaklaşımı uygulanabileceğinden; (17) UİO lar veya diğer ulusal otoriteler ve Topluluk istatistik otoritesini de içeren ve AİS nin bir bütün olarak faydalanabileceği, belirli Üye Devletlerin belirli istatistiksel faaliyetlerde uzmanlaşmalarının kolaylaştırıldığı ortak yapılar, araçlar ve süreçler oluşturulabileceğinden veya işbirliği ağları ile söz konusu bu unsurlar daha da geliştirilebileceğinden; AİS nin ortakları arasındaki bu işbirliği ağlarının, mükerrer işleri

3 önleyerek etkinliği arttırması ve ekonominin uygulayıcıları üzerindeki cevaplanma yükünü azaltması gerektiğinden; (18) Aynı zamanda, çeşitli araştırmalardan toplanan verilerin tutarlı olarak işlenmesine özel bir önem atfedilmesi ve bu amaçla, disiplinlerarası çalışma gruplarının oluşturulması gerektiğinden; (19) Avrupa istatistikleri için geliştirilmiş düzenleyici çevre ile, özellikle, araştırma cevaplayıcıları üzerindeki cevaplanma yükünün en aza indirilmesi ihtiyacının karşılanması ve daha ziyade 8-9 Mart 2007 tarihli Avrupa Konseyi Başkanlık Sonuç Bildirisi ile uyumlu olarak Avrupa düzeyinde ortaya çıkan idari yükün azaltılması genel amacına katkıda bulunulması gerektiğinden; ancak aynı zamanda da UİO lar ve diğer ulusal otoritelerin ulusal düzeyde Avrupalı işletmeler üzerindeki yükün en aza indirilmesi hususunda oynadıkları rolün öneminin vurgulanması gerektiğinden; (20) Avrupa istatistiklerine olan güvenin arttırılması için her bir Üye Devletteki ulusal istatistik otoritelerinin ve Komisyondaki Topluluk istatistik otoritesinin, Antlaşmanın 285(2) Maddesince belirlenen ilkelere ve Komisyon tarafından 25 Mayıs 2005 tarihinde ulusal ve Topluluk istatistik otoritelerinin bağımsızlığı, bütünlüğü, hesap verebilirliğine ilişkin Tavsiye kararıyla kabul edilen Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları nda daha da ayrıntılı olarak ele alınan ilkelere uygun olarak, Avrupa istatistiklerinin üretiminde mesleki bağımsızlığı benimsemeleri, tarafsızlık ve yüksek kaliteyi sağlamaları gerektiğinden (Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarını bütünüyle kapsamlarına dahil ederek); ayrıca, 15 Nisan 1992 de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ve 14 Nisan 1994 te Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu tarafından kabul edilen Resmi İstatistikler için Temel İlkeler in de göz önünde bulundurulması gerektiğinden; (21) İşbu Tüzük, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı nın 7. ve 8. maddelerinde düzenlendiği şekilde kişisel verilerin korunmasını, özel hayat ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkını temin ettiğinden 1. (22) İşbu Tüzük ayrıca, 24 Ekim 1995 tarih ve (AT) 95/46 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde düzenlenen hükümler ile kişisel verilerin işlenmesi hususunda bireylerin korunmasını ve Avrupa istatistiklerine ilişkin olarak da, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımına 2 ilişkin bireylerin korunmasını ve 18 Aralık 2000 tarih ve 45/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünde düzenlenen hükümler ile Topluluk kurumları ve organları tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımına 3 ilişkin bireylerin korunmasını temin ettiğinden; (23) Ulusal ve Topluluk istatistik otoritelerinin Avrupa istatistiklerinin üretimi için topladıkları gizli bilgilerin, bilgiyi sağlamakla yükümlü olan tarafların güvenlerinin kazanılması ve bu güvenin kalıcı kılınması için korunması gerektiğinden ve tüm üye devletlerde verilerin gizliliğinin aynı ilkeler doğrultusunda sağlanması zorunluluğundan; (24) Bu amaçla, Avrupa istatistiklerinin üretiminde kullanılan verilerin gizliliğinin sağlanması ve teknik gelişmelere bağlı olarak gizli veriye erişimi düzenleyen ve demokratik bir toplumda kullanıcıların taleplerini göz önünde bulunduran ortak ilke ve kılavuzların oluşturulması gerektiğinden; (25) AİS nin ihtiyaçlarına yönelik olarak gizli veriye erişim, Avrupa istatistiklerinin kalitesinin arttırılması için veriden elde edilen faydanın azamileştirilmesi amacı ve Topluluğun ortaya çıkan yeni istatistiksel ihtiyaçlarına esnek biçimde yanıt verebilmesi bakımından önem arz ettiğinden; (26) Avrupa da bilimsel gelişme yararına yapılacak analizler için, araştırma topluluklarının, Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı amacıyla gizli verilere daha geniş ölçekte erişimlerinin sağlanması gerektiğinden; araştırmacıların bilimsel amaçlarla gizli veriye erişimlerinin gizli verinin gerektirdiği yüksek koruma düzeyinden taviz verilmeden geliştirilmesi zorunluluğundan; (27) Gizli verilerin idari, yasal, vergi veya istatistiksel birimleri doğrulama gibi münhasıran istatistiksel amaçlar dışında kullanımlarının kati surette yasaklanması gerektiğinden; (28) İşbu Tüzük, çevresel bilgiye 4 kamusal erişimi düzenleyen 28 Ocak 2003 tarih ve (AT) 2003/4 1 OJ C 364, , s OJ L 281, , s. 31. OJ L 8, , s.1. OJ L 41, , s. 26.

4 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile 6 Eylül 2006 tarih ve 1367/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nün Bilgiye Erişim, Karar Verme Sürecine Kamunun dahil edilmesi ve Çevresel Konularda Adalete Erişim ve Topluluk Kurumları ve Organlarına 1 Erişimi düzenleyen Aarhus Konvansiyonu nun uygulanmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla uygulanacağından; (29) Bu Tüzüğün amacına, yani, Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için yasal bir çerçevenin kurulması hedefine Üye Devletlerin yapacağı tasarruflar ile tam olarak ulaşılamaması, dolayısıyla, hedefin Topluluk tarafından yapılan bir tasarrufla daha iyi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda Topluluk, Antlaşmanın 5. Maddesinde düzenlenen katmanlı yetki ilkesine uygun olarak gerekli önlemleri alacağından; söz konusu Maddede düzenlenen orantılılık ilkesi uyarınca bu Tüzüğün, ulusal istatistiklere özgü ulusal yöntem, kural ve koşullarına halel getirmeksizin amacı gerçekleştirmek için gerekli olanın dışına çıkamama zorunluluğu bulunduğundan; 89/382 3 sayılı Konsey Kararı hükümlerinin yerini alacağından; söz konusu yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırılacağından; bilimsel amaçlarla 4 gizli veriye erişimi düzenleyen Topluluk İstatistikleri hakkındaki 322/97 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin 17 Mayıs 2002 tarih ve (AT) 831/2002 sayılı Komisyon Tüzüğünde düzenlenen uygulama önlemleri ve bilimsel amaçlarla 5 gizli veriye hangi araştırmacıların erişebileceklerine ilişkin bir listeyi içeren 29 Nisan 2004 tarih ve (AT) 2004/452 sayılı Komisyon Kararı uygulanmaya devam edeceğinden; (33) İstatistik Program Komitesine danışarak; İŞBU TÜZÜĞÜ KABUL ETMİŞLERDİR. (30) İşbu Tüzüğün uygulanması için gerekli olan önlemlerin, Komisyona ihdas edilen uygulama yetkisinin icrasına yönelik usulü içeren 28 Haziran 1999 tarih ve (AT) 1999/468 sayılı Konsey Kararı ile uyumlu olarak kabul edilmesi gerektiğinden 2 ; (31) Komisyona, özellikle, Avrupa istatistiklerinin kalite kriterine ilişkin önlemler alması ve Topluluk düzeyinde bilimsel amaçlarla gizli veriye erişimin yöntem, kural ve koşullarını belirlemesi konularında yetki verilmesi gerektiğinden; bu önlemler genel kapsamlı olmaları ve işbu Tüzüğün ikincil derecedeki unsurlarını ikincil derecedeki yeni unsurlarla tamamlamak üzere değiştirilmek için tasarlanmaları dolayısıyla (AT) 1999/468 sayılı Kararın 5a Maddesinde yer verilen incelemeye tabi yasama usulüne uygun olarak kabul edilmeleri gerektiğinden; (32)İşbu Tüzükte yer verilen önlemler, (AT, Euratom) 1101/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, 322/97 sayılı (AT) Konsey Tüzüğü ve (AET, Euratom) 1 2 OJ L 264, , s. 13. OJ L 184, , s OJ L 181, , s. 47. OJ L 133, , s. 7. OJ L 156, , s. 1; OJ L 202, , s.1 ile düzeltilmiştir.

5 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Konu ve kapsam İşbu Tüzük, Avrupa İstastiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için yasal bir çerçeve oluşturmaktadır. Avrupa istatistikleri, katmanlı yetki ilkesi gereğince ve ulusal otoriteler ile Topluluk otoritelerinin bağımsızlık, bütünlük ve hesap verebilirliğine göre, Topluluğun faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan istatistiklerden oluşur. Avrupa istatistikleri, Avrupa İstatistik Programı nda karara bağlanır. Antlaşmanın 285(2) Maddesinde düzenlenen istatistik ilkelerine uygun olarak geliştirilir, üretilir, dağıtılır ve 11. Madde gereğince Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarında daha da ayrıntılandırılır. Avrupa istatistiklerine, bu Tüzük hükümleri uygulanır. Madde 2 İstatistik ilkeleri 1. Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı aşağıdaki istatistik ilkeleri tarafından yönlendirilir. (a) mesleki bağımsızlık, istatistiksel gereksinimlerin Topluluk düzeyinde ya da ulusal düzeydeki kurumsal düzenlemeler veya bütçesel hükümler ya da tanımlar saklı kalmak koşuluyla; istatistiklerin, bilhassa teknik, tanım, metodoloji ve kullanılan kaynakların seçilmesi, tüm dağıtım yöntemleri için zamanlama ve içeriğin belirlenmesinde siyasi gruplar ya da çıkar gruplarından, Topluluk otoriteleri ya da ulusal otoritelerden bağımsız bir biçimde geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını ifade eder. (c) tarafsızlık, istatistiklerin tarafsız bir biçimde geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı ve tüm kullanıcılara eşit mesafede olunmasını ifade eder. nesnellik, istatistiklerin sistematik, güvenilir ve önyargısız bir biçimde geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımını ifade eder; bu ise mesleki ve etik standartlar ile kullanıcılar ve cevaplayıcılar için şeffaf politika ve uygulamaların izlenmesini içerir. (e) (f) kaynakların, yöntemlerin ve süreçlerin seçiminde bilimsel kriterlerin kullanılmasını içerir. istatistiksel gizlilik, doğrudan istatistiksel amaçlar için toplanan ya da idari veya diğer kaynaklardan derlenen istatistiksel birimlerin her birine ilişkin gizli verilerin korunmasını ifade eder; bu ise elde edilen verilerin istatistiksel amaçlar dışında kullanımının yasaklanmasını ve yasalara aykırı olarak açıklanmasını içerir. maliyet etkinliği, istatistiklerin üretilmesinde katlanılan maliyetlerin, beklenen fayda ve sonuçların önemi ile orantılı olması gerektiğini ifade eder; bu ise kaynakların optimal biçimde kullanılması ve cevaplayıcı yükünün azaltılmasını gerektirir. Talep edilen bilgi, mümkün olduğunca, mevcut kayıt ve kaynaklardan elde edilir. Bu paragrafta belirlenen istatistik ilkeleri, 11. Madde gereğince Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarında daha da ayrıntılandırılır. 2. Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında uluslararası tavsiyeler ve en iyi uygulamalar dikkate alınır. Madde 3 Tanımlar Bu Tüzüğün amaçları için aşağıdaki tanımlar uygulanır: 1. istatistik, belirli bir populasyonda niceliksel, niteliksel, kümelenmiş ve temsil edici bilgilerin toplam bir görünümünü ifade eder. 2. geliştirme, istatistiklerin üretim ve dağıtımında kullanılan istatistiksel yöntem, standart ve süreçlerin oluşturulması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesini amaçlayan faaliyetlerin yanı sıra yeni istatistikler ve göstergelerin tasarlanmasını ifade eder. 3. üretim, istatistiklerin derlenmesi amacıyla verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve analiz edilmesi için gerekli olan tüm faaliyetleri ifade eder. 4. dağıtım, istatistiklerin ve istatistiksel analizlerin kullanıcıların erişimine sunulması faaliyetini ifade eder. (d) güvenilirlik, gerçekliği temsil etmek üzere tasarlanan istatistiklerin, mümkün olduğunca güvenilir, doğru ve tutarlı bir biçimde ölçülmesi gerektiğini ifade eder; bu ise 5. veri toplama, idari kaynakları da içeren farklı kaynaklardan anket ve diğer yollarla bilgi elde etmeyi ifade eder.

6 6. istatistiksel birim, veri ile işaret edilen gerçek kişi, hanehalkı, ekonomik işletme ve diğer işletmeler olarak adlandırılan temel gözlem birimini ifade eder. 7. gizli veri, doğrudan ya da dolaylı olarak istatistiksel birimlerin tanınmasına neden olan, böylece bireysel bilgiyi açığa çıkaran veri anlamına gelir. İstatistiksel bir birimin tanınabilir olup olmadığını belirlemek için, istatistiksel birimin tanımlanmasına yönelik üçüncü kişilerin makul olarak başvurabileceği konuyla ilgili her türlü araç göz önünde bulundurulur. 8. istatistiksel amaçlar için kullanım, istatistiklerin münhasıran istatistiksel sonuç ve analizlerin geliştirilmesi ile üretimi için kullanılmasını ifade eder. 9. doğrudan tanınma, istatistiksel bir birimin adından, adresinden ya da kamuya açık kimlik numarasından tanınması anlamına gelir. 10. dolaylı tanınma, istatistiksel bir birimin, doğrudan tanınma yolu harici herhangi bir biçimde tanınması anlamına gelir. 11. Komisyon (Eurostat) görevlileri, Avrupa Toplulukları Görevlileri Personel Tüzüğü 1. Maddesindeki anlamıyla Topluluk istatistik otoritesinde görev yapan Topluluk görevlilerini ifade eder. 12. Komisyon daki (Eurostat) diğer personel, Avrupa Topluluklarında Görevli Diğer Memurlar Hakkındaki İstihdam Şartı nın 2 ila 5. Maddelerindeki anlamıyla Topluluk istatistik otoritesinde görev yapan Topluluk memurlarını ifade eder. BÖLÜM II İSTATİSTİKSEL YÖNETİM Madde 4 Avrupa İstatistik Sistemi Avrupa İstatistik Sistemi (AİS), Komisyon (Eurostat) ve her bir üye devlette Ulusal İstatistik Ofislerinden (UİO) oluşan Topluluk istatistik otoritesi ile Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından sorumlu diğer otoriteler arasındaki ortaklığı ifade eder. Madde 5 Ulusal istatistik ofisleri ve diğer ulusal otoriteler 1. Her bir Üye Devlet tarafından Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında ulusal düzeydeki tüm faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu olarak belirlenen ulusal istatistik otoritesi, istatistiksel konularda Komisyon (Eurostat) ile kurulacak ilişkilerde temas noktası olarak görev yapar. Üye Devletler, bu hükmün uygulanmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alırlar. 2. Komisyon (Eurostat), Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından sorumlu olan UİO ve diğer ulusal otoritelere ilişkin Üye Devletlerce belirlenmiş olan listeyi web sitesinde yayımlar ve devamlılığını sağlar. 3. Bu Maddenin 2. fıkrasında belirtilen listede yer alan UİO ve diğer ulusal otoriteler, (AT, Euratom ) 2342/2002 sayılı Tüzüğün 168(1)(d) Maddesi uyarınca, teklif çağrısı olmaksızın hibe alabilirler. Madde 6 Komisyon (Eurostat) 1. Komisyon tarafından Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için kurulmuş olan Topluluk istatistik otoritesi, bu Tüzükte, Komisyon (Eurostat) olarak anılır. 2. Topluluk düzeyinde, Komisyon (Eurostat), Avrupa istatistiklerinin üretimini önceden belirlenmiş hükümler ve istatistik ilkelerine göre sağlar. Bu bakımdan Komisyon (Eurostat), süreçler, istatistiksel yöntemler, standart ve usuller ile istatistiksel duyuruların zamanlamasında yegane sorumludur. 3. Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) ve Avrupa Merkez Bankası nın (AMB) Statülerine İlişkin Protokolün 5. Maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Komisyon (Eurostat), Topluluğun kurum ve organlarının istatistiksel faaliyetlerini, özellikle, verilerin tutarlılığı ve kalitesinin sağlanması ve raporlama yükünün en aza indirilmesi hususlarında koordine eder. Bu amaçla, Komisyon (Eurostat) herhangi bir Topluluk kurum ya da organını, kendi yetki alanları çerçevesinde, istatistiksel amaçlar için yöntem ve sistem geliştirmek üzere danışmanlık ya da işbirliği için davet edebilir. Bu kurum ya da organlardan istatistik üretmek için teklifte bulunan herhangi birisi, Komisyon a (Eurostat) danışır ve bu etkiyi yaratacak herhangi bir tavsiyeyi dikkate alır. Madde 7 Avrupa İstatistik Sistemi Komitesi 1. Avrupa İstatistik Sistemi Komitesi (AİS Komitesi) işbu Tüzük ile kurulmuştur. Komite, Madde 2(1)de belirtilen istatistik ilkelerine uygun

7 olarak Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasında AİS ye profesyonel anlamda rehberlik eder. 2. AİS Komitesi, ulusal istatistik uzmanları olan UİO temsilcilerinden oluşur. Komiteye, Komisyon (Eurostat) başkanlık eder. 3. AİS Komitesi, görevlerini ifade eden uygulama kurallarını benimser. 4. Komisyon aşağıdaki hususlarda AİS Komitesine danışır: (a) Komisyon un Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı amacıyla alacağı önlemler, bunların maliyet etkinliği temelinde gerekçelendirilmesi ve gerçekleştirilebilmeleri için gerekli araç ve zaman çizelgesi ile cevaplanma yükü ; Avrupa İstatistik Programı nda önerilen gelişmeler ve öncelikler; (c) yeniden önceliklendirme ve cevaplayıcı yükünün azaltılmasını uygulamaya geçiren girişimler; (d) (e) (f) istatistiksel gizliliği ilgilendiren konular; Uygulama Esaslarının daha fazla geliştirilmesi; ve Komisyon un, kendi inisiyatifiyle ya da bir Üye Devletin talebi üzerine, kendi başkanlığında ortaya koyduğu istatistik programının oluşturulması veya uygulanmasından kaynaklanan, özellikle, metodolojik konulara ilişkin sorunlar. Madde 8 Diğer organlarla işbirliği Avrupa İstatistik Danışma Komitesi ve Avrupa İstatistik Yönetim Danışma Kurulu na kendi yetki alanları çerçevesinde danışılır. Madde 9 AMSB ile işbirliği AİS nin hem uluslararası düzeyde Avrupa istatistikleri ile ilişkili konular hem de uluslararası istatistik kuruluşlarında temsili için özel düzenlemeler hususundaki konumu, her bir Üye Devletin kendi konum ve görevlerine halel getirmeksizin, AİS Komitesi tarafından hazırlanır ve Komisyon (Eurostat) tarafından da koordine edilir. Madde 11 Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları 1. Uygulama Esasları, Avrupa istatistiklerinin, Madde 2(1) ve en iyi uluslararası istatistik uygulamaları uyarınca nasıl geliştirileceği, üretileceği ve dağıtılacağını belirleyerek, Avrupa istatistiklerine kamu güvenini sağlamayı amaçlar. 2. Uygulama Esasları, AİS Komitesi tarafından gerektiği şekilde gözden geçirilir ve güncellenir. Komisyon ayrıca değişiklikleri yayımlar. Madde 12 İstatistiksel kalite 1. Sonuçların kalitesini garanti etmek amacıyla, Avrupa istatistikleri, ortak standartlar ve uyumlaştırılmış yöntemler temelinde geliştirilmeli, üretilmeli ve dağıtılmalıdır. Bu bakımdan, aşağıdaki kalite kriterleri uygulanır: (a) uygunluk, istatistiklerin, kullanıcıların mevcut ve olası ihtiyaçlarını karşılama düzeyini ifade eder. (c) doğruluk, tahminlerin, bilinmeyen gerçek değerlere olan yakınlığını ifade eder. zamanlılık, bilginin mevcut olması ile temsil ettiği olay veya olgunun açıklanması arasındaki dönemi ifade eder. (d) yayımlama takvimine uygunluk, verinin yayımlandığı tarih ile hedeflenen tarih (verinin dağıtılması gereken tarih) arasındaki gecikmeyi ifade eder. (e) erişilebilirlik ve açıklık, kullanıcıların veriyi elde etme, kullanma ve yorumlamadaki koşul ve yöntemlerini ifade eder. AİS ve AMSB, raporlama yükünün en aza indirilmesi ve Avrupa istatistiklerinin üretilmesinde tutarlılığın garanti edilmesi için, Madde 2(1)de belirlenmiş istatistik ilkeleri ile uyumlu olarak yakın işbirliği içinde çalışır. Madde 10 Uluslararası işbirliği (f) (g) karşılaştırılabilirlik, istatistikler coğrafi ve sektörel alanlar ya da zaman bakımından karşılaştırılırken, farklılıklarının etkisinin, kullanılan istatistiksel kavramlar, ölçüm araçları ve usuller bakımından ölçülmesini ifade eder. tutarlılık, verilerin, farklı şekillerde ve çeşitli amaçlara yönelik olarak güvenilir bir biçimde

8 birleştirilebilmesi için ifade eder. sahip oldukları yeterliliği 2. Komisyon, bu Maddenin 1. fıkrasında belirtilen kalite kriterlerinin, sektörel mevzuat kapsamında yer verilen belirli istatistik alan, yöntem ve yapıları ile sektörel mevzuat için oluşturulan kalite raporlarına uygulanmasını, Madde 27(2)de ifade edilen yasama usulüne göre belirler. Hedef değer ve istatistiksel üretim için asgari standart belirlenmesi gibi belirli kalite kriterleri, sektörel mevzuat düzenlenebilir. Sektörel mevzuatta söz konusu düzenlemeye yer verilmemişse, Komisyon tarafından çeşitli önlemler alınabilir. Bu Tüzüğü, tamamlamak suretiyle, ikincil derecedeki unsurlarını değiştirmek üzere tasarlanan bu önlemler Madde 27(3)te belirtilen incelemeye tabi yasama usulüne göre kabul edilir. 3. Üye devletler, Komisyona (Eurostat), gönderilen verilerin kalitesine ilişkin rapor sunar. Komisyon (Eurostat) gönderilen verilerin kalitesini değerlendirir ve Avrupa istatistiklerinin kalitesine ilişkin bir rapor hazırlar ve yayımlar. BÖLÜM III AVRUPA İSTATİSTİKLERİNİN ÜRETİMİ Madde 13 Avrupa İstatistik Programı 1. Avrupa İstatistik Programı, Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için beş yılı aşmayacak bir dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin temel alanlarını ve amaçlarını belirleyen bir çerçeve sağlar. Bu konu, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından karara bağlanır. Programın etkisi ve maliyet etkinliği, bağımsız uzmanların da katılımıyla değerlendirilir. 2. Avrupa İstatistik Programı, Topluluğun faaliyetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan bilgilere ilişkin öncelikleri belirler. Bu ihtiyaçlar, Topluluk düzeyinde ve ulusal düzeyde talep edilen istatistiklerin sağlanması için gereksinim duyulan kaynaklar karşısında ve ayrıca, cevaplayıcı yükü ile cevaplayıcının bağlı maliyetlerine karşı ağırlıklandırılır. 3. Komisyon, Avrupa İstatistik Programı nın tamamı ya da bir kısmı için öncelik belirlemek ve cevaplayıcı yükünü azaltmak amacıyla inisiyatif kullanır. 4. Komisyon, Avrupa İstatistik Programı nı, ön inceleme amacıyla AİS Komitesine sunar. 5. Komisyon, her bir Avrupa İstatistik Programı için, AİS Komitesine danıştıktan sonra ara ilerleme raporu ve nihai değerlendirme raporu sunar ve bunları Avrupa Parlamentosu ve Konsey e iletir. Madde 14 Avrupa İstatistik Programının uygulanması 1. Avrupa İstatistik Programı, aşağıda adı geçen kurumların bireysel istatistik faaliyetleri çerçevesinde uygulanır: (a) (c) Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından; Kendine özgü ve usulüne uygun olarak gerekçelendirilen durumlarda, özellikle beklenmeyen ihtiyaçları karşılamak amacıyla 2. fıkraya uygun olarak Komisyon tarafından; ya da Kendi görev alanları çerçevesinde, UİO lar ya da diğer ulusal otoriteler ve Komisyon (Eurostat) arasındaki anlaşma vasıtasıyla. Bu tür anlaşmalar yazılı olarak akdedilir. 2. Komisyon Madde 27(2)de belirtilen yasama usulüne uygun olarak, geçici bir doğrudan istatistiksel faaliyete aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda karar verebilir: (a) (c) üçten fazla referans yılı için veri toplanmasının öngörülmediği faaliyetler; veriler UİO ve yetkili diğer ulusal otoritelerde hazır ya da ulaşılabilir durumdaysa ya da Avrupa düzeyinde UİO lar ve diğer ulusal otoritelerin uygun koordinasyonu ile istatistiksel kitlenin gözlemlenmesi için uygun örneklem kullanılarak doğrudan elde edilebildiği; ve (AT, Euratom) 1605/2002 sayılı Tüzüğe uygun olarak, Topluluğun, gerçekleştirdikleri ek masraflar için UİO lara ve diğer ulusal otoritelere mali destek sağladığı durumlar. 3. 1(a) ya da 1 fıkraları kapsamında gerçekleştirilmesi önerilen bir faaliyete ilişkin olarak Komisyon aşağıdaki bilgileri sağlar: (a) (c) özellikle ilgili Topluluk politikasının amaçları ışığında faaliyeti gerekçelendiren nedenler; faaliyetin amaçları ve beklenen sonuçları; cevaplayıcı yükünün ve üretim maliyetlerinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere maliyet etkinliği analizi; ve

9 (d) Komisyon ve Üye Devletlerin rolü ve faaliyetin tamamlanma süresi de dahil olmak üzere faaliyetin hangi yollarla yürütüleceği. Madde 15 İşbirliği Ağları AİS bünyesinde, bireysel istatistiksel faaliyetlerde, işbirliği ağları aracılığıyla uzmanlık ya da sonuçlar paylaşılarak veya belirli görevlere ilişkin uzmanlaşma teşvik edilerek mümkün olduğunca sinerji yaratılır. Bu amaçla, yeterli bir mali yapı geliştirilir. Bu faaliyetlerin ortak yapılar, araçlar, süreçler ve yöntemler gibi sonuçlarına, AİS bünyesinde ulaşılabilir. İşbirliği ağlarının yaratılmasına yönelik inisiyatiflerin yanı sıra sonuçlar da AİS Komitesi tarafından incelenir. Madde 16 İstatistiklere Avrupa yaklaşımı 1. Kendine özgü ve usulüne uygun olarak gerekçelendirilen durumlarda ve Avrupa İstatistik Programı çerçevesinde, İstatistiklere Avrupa Yaklaşımı: (a) Avrupa istatistiklerinin zamanlılığının geliştirilmesini, Avrupa düzeyinde istatistiksel kümelemenin kullanılırlığının azami düzeyde arttırılmasını; uygulanarak Avrupa düzeyinde dağıtılan istatistiksel kümelemeler. 3. İstatistiklere Avrupa Yaklaşımı nın uygulanmasına yönelik önlemler Üye Devletlerin tamamının katılımıyla yürütülür. İstatistiklere Avrupa Yaklaşımı nın uygulanmasına ilişkin önlemlere, Madde 14(1)de belirtilen istatistiksel faaliyetler içinde yer verilir. 4. Gerekli görüldüğü taktirde, Üye devletler ile işbirliği içinde koordine bir yayın ve revizyon politikası oluşturulur. Madde 17 Yıllık çalışma programı Her yıl Mayıs ayından önce Komisyon, AİS Komitesi ne bir sonraki yılın çalışma programını sunar. Komisyon AİS Komitesi nin yorumlarını azami düzeyde dikkate alır. Çalışma Programı, Avrupa İstatistik Programına dayalı olarak hazırlanır ve özellikle aşağıdaki unsurları içerir: (a) Komisyon un, Topluluk politikasının ihtiyaçlarını, hem ulusal hem de Topluluğun mali kısıtlarının yanı sıra cevaplanma yükünü de göz önünde bulundurarak öncelik atfettiği faaliyetler; önceliklerin gözden geçirilmesi ve cevaplanma yükünün azaltılmasına ilişkin girişimler; cevaplayıcı yükünün azaltılmasını ve maliyet etkinliği analizi temelinde UİO lar ve diğer ulusal otoriteler üzerindeki yükün azaltılmasını; (c) Komisyon tarafından programın uygulanmasına yönelik olarak öngörülen usuller ve bazı yasal araçlar. amaçlamaktadır. 2. İstatistiklere Avrupa Yaklaşımının uygulanabileceği alanlar aşağıdaki unsurları içermektedir: BÖLÜM IV AVRUPA İSTATİSTİKLERİNİN DAĞITIMI Madde 18 Dağıtım kuralları (a) (i) (ii) (iii) yayımlanmamış ulusal katkılar veya üye devletlerin alt kümelerinin ulusal katkıları; özel olarak tasarlanmış araştırma projeleri; modelleme tekniklerinden elde edilen kısmi bilgiler; 1. Avrupa istatistiklerinin dağıtımı, Madde 2(1)de düzenlenen, özellikle, istatistiksel gizliliğin korunmasına riayet edilmesi ve tarafsızlık ilkesi kapsamında eşit erişim hakkının sağlanması hususları olmak üzere istatistik ilkeleri ile tam uyumlu olarak gerçekleştirilir. 2. Avrupa istatistiklerinin dağıtımı Komisyon (Eurostat), UİO lar ve diğer ulusal otoriteler tarafından kendi yetki alanları içinde gerçekleştirilir. kullanılarak elde edilen Avrupa istatistikleri. istatistiklerin dağıtımına ilişkin mevcut ulusal hükümler göz ardı edilmeksizin, belirli istatistiksel yaklaştırma kontrol teknikleri 3. Üye devletler ve Komisyon, kendi yetki alanları çerçevesinde, tüm kullanıcıların Avrupa istatistiklerine eşit erişimleri hususunda gerekli desteği sağlar.

10 Madde 19 Kamuya açık belgeler Bireysel istatistiksel birimlere ilişkin veriler, istatistiki birimin 3. bir kişinin makul olarak başvurulabileceği uygun tüm araçlar dikkate alınarak, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir surette tanımlanamayacağı bir şekilde hazırlanan isimsiz kayıtlardan oluşan kamuya açık bir belge ile dağıtılabilir. Verinin Komisyona gönderilmesi öncesinde, veriyi sağlayan UİO veya diğer ulusal otoritenin açık onayı gereklidir. BÖLÜM V İSTATİSTİKSEL GİZLİLİK Madde 20 Gizli verinin korunması 1. Aşağıdaki kural ve önlemler gizli verinin sadece istatistiksel amaçlarla kullanımını sağlamak ve yasalara aykırı olarak açıklanmasını engellemek üzere uygulanır. 2. Münhasıran, Avrupa istatistiklerinin üretimi için elde edilen gizli veriler, UİO lar veya diğer ulusal otoriteler ve Komisyon (Eurostat) tarafından, istatistiki birim diğer bazı amaçlarla kullanımına açık bir biçimde izin vermediği müddetçe, sadece istatistiksel amaçlarla kullanılabilir. 3. İstatistiki birimin tanınmasına olanak veren istatistiksel sonuçlar, UİO lar veya diğer ulusal otoriteler ve Komisyon (Eurostat) tarafından aşağıda sayılan istisnai durumlarda dağıtılabilir: (a) Antlaşmanın 251. Maddesine uygun olarak Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından yasal bir düzenleme ile belirlenen belirli koşullar ve yöntemler ile istatistiksel sonuçlarda yapılan değişikliklerin, İstatistiki birimin izin verdiği durumlar dışında dağıtımlarının istatistiksel gizliliğe halel getirmediği; veya, istatistiki birimin verinin açıklanmasını aleni olarak kabul ettiği durumlar. 4. UİO lar, diğer ulusal otoriteler ve Komisyon (Eurostat) kendi yetki alanları çerçevesinde, gizli verinin (İstatistiksel Bildirim Kontrolü) fiziksel ve entellektüel korunmasını sağlamak üzere gerekli tüm düzenleyici, idari, teknik ve organizasyonel önlemleri alırlar. UİO lar, diğer ulusal otoriteler ve Komisyon (Eurostat) gizli verinin fiziksel ve entelektüel korunmasına ilişkin ilkeler ve kılavuzlarda uyumun sağlanması için gerekli tüm önlemleri alır. Bu önlemler, Komisyon tarafından Madde 27(2)de belirtilen yasama usulüne uygun olarak kabul edilir. 5. UİO ların ve diğer ulusal otoritelerin gizli veriye erişim hakkına sahip görevlileri ve diğer çalışanları görevlerinden ayrıldıktan sonra bile gizlilik ilkesine uyum prensibine bağlı kalırlar. Madde 21 Gizli veri gönderimi Maddede belirtildiği üzere, veriyi toplayan bir AİS otoritesinden gizli verinin, bir diğer AİS otoritesine gönderilmesi, ancak, bu gönderimin Avrupa istatistiklerinin kalitesinin arttırılması amacı veya Avrupa istatistiklerinin etkili bir biçimde geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı koşulları sağlandığında gerçekleşir. 2. Veriyi toplayan bir AİS otoritesi ile AMBS nin bir üyesi arasındaki gizli veri gönderimi ancak, AİS ve AMBS nin kendi yetki alanları çerçevesinde bu gönderimin Avrupa istatistiklerinin etkili bir biçimde geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı amacıyla veya Avrupa istatistiklerinin kalitesinin arttırılması için gerekli olması halinde ve bu gerekliliğin gerekçelendirilmesi koşuluyla gerçekleşebilir. 3. İlk gönderimin kapsam ve içeriğini aşan diğer gönderimler, veriyi toplayan otoritenin açık onayını gerektirir. 4. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından, Antlaşmanın 251. Maddesine uygun olarak 1. ve 2. fıkra kapsamındaki hükümler çerçevesinde gizli verinin gönderilmesi ile ilgili bir yasal düzenleme yapılması halinde, istatistiksel gizliliğe ilişkin ulusal kurallara, bu gibi gizli verinin gönderilmesini engellemek amacıyla başvurulamaz. 5. Bu Maddeye uygun olarak gönderilen gizli veri, münhasıran istatistiksel amaçlar için kullanılır ve istatistiksel faaliyetlerde bulunan personele sadece kendi çalışma alanları kapsamı dahilinde açıktır. 6. Bu Tüzük kapsamında düzenlenen istatistiksel gizlilik hükümleri, AİS içinde ve AİS ile AMBS arasındaki tüm gizli veri gönderimlerinde uygulanır. Madde 22 Komisyon da (Eurostat) gizli verinin korunması 1. Komisyon (Eurostat) görevlileri gizli veriye, 2. fıkrada düzenlenen istisnalar dahilinde, kendi çalışma alan sınırları içinde erişir.

11 2. İstisnai durumlarda Komisyon (Eurostat), diğer çalışanlarına ve Komisyon (Eurostat) için çalışan diğer gerçek kişilere sözleşme dahilinde kendi çalışma alan sınırları içinde gizli veriye erişim hakkı tanır. 3. Gizli veriye erişim yetkisi olan kişiler, bu verileri sadece istatistiksel amaçlar için kullanır. Bu kişiler, görevlerinden ayrıldıktan sonra dahi bu sınırlamaya tabi olmaya devam ederler. Madde 23 Bilimsel amaçlarla gizli veriye erişim Komisyon (Eurostat) veya UİO lar veya diğer ulusal otoritelerin her biri kendi yetki alanları çerçevesinde, araştırmacıların bilimsel amaçlarla yürüttükleri istatistiksel analizlerde, istatistiksel birimin sadece dolaylı olarak tanınmasına olanak verecek şekilde gizli veriye erişimlerine izin verebilir. Eğer veri Komisyona (Eurostat) gönderilecekse, veriyi sağlayan UİO nun veya diğer ulusal otoritenin mutlak onayı gereklidir. Topluluk düzeyinde veriye erişim için yöntemler, kurallar ve koşullar Komisyon tarafından oluşturulur. Bu Tüzüğü, tamamlamak suretiyle, ikincil derecedeki unsurlarını değiştirmek üzere tasarlanan bu önlemler Madde 27(3)te belirtilen incelemeye tabi yasama usulüne göre kabul edilir. Madde 24 İdari kayıtlara erişim Cevaplayıcı yükünü azaltmak için, UİO lar ve diğer ulusal otoriteler ve Komisyon (Eurostat), kendi idari sistemleri çerçevesindeki idari kayıtlara, bu verilere erişimin Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için gerekli olduğu ölçüde erişirler. İdari kayıtlara etkili bir biçimde erişim sağlanabilmesi için, ihtiyaç duyulan pratik düzenlemeler ve koşullar, gerektiğinde, her bir Üye Devlet ve Komisyon tarafından kendi yetki alanları içinde belirlenir. Madde 25 Kamusal Kaynaklardan Elde Edilen Veriler Kamuya açık olan kaynaklardan yasal yollarla elde edilebilen ve ulusal mevzuata göre kamuya açık olan veriler, istatistiklerin dağıtımı amacı doğrultusunda gizli veri kabul edilmez. Madde 26 İstatistiksel gizliliğin ihlali Üye Devletler ve Komisyon istatistiksel gizliliğin ihlal edilmesine karşın gerekli tüm tedbirleri alır ve ihlali durumunda yaptırım uygular. BÖLÜM VI SON HÜKÜMLER Madde 27 Komite 1. Komisyon, AİS Komitesi tarafından desteklenir. 2. Bu fıkraya atıfta bulunulduğunda, 8. Madde hükümleri göz önünde bulundurularak (AT) 1999/468 sayılı Komisyon Kararının 5. ve 7. Maddeleri uygulanır. (AT) 1999/468 sayılı Komisyon Kararının Madde 5(6) kapsamında düzenlenen süresi 3 ay olarak belirlenir. 3. Bu fıkraya atıfta bulunulduğunda, 8. Madde hükümleri göz önünde bulundurularak (AT) 1999/468 sayılı Komisyon Kararının 5a (1) ila 5a (4) Maddeleri uygulanır. Madde 28 Fesih 1. (AT, Euratom) 1101/2008 sayılı Tüzük işbu Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan söz konusu Tüzüğe yapılan atıflar bu Tüzüğe atfedilmiş olarak kabul edilir. Yürürlükten kaldırılan söz konusu Tüzük kapsamında kurulan İstatistiki Gizlilik Komitesi ne yapılan atıflar bu Tüzüğün 7. Maddesi kapsamında oluşturulan AİS Komitesi ne yapılmış olarak kabul edilir /97 sayılı Tüzük, işbu Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan söz konusu Tüzüğe yapılan atıflar bu Tüzüğe atfedilmiş olarak kabul edilir. 3. (AET, Euratom) 89/382 sayılı Karar işbu Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. İstatistik Program Komitesi ne yapılan atıflar bu Tüzüğün 7. Maddesi kapsamında oluşturulan AİS Komitesi ne yapılmış olarak yorumlanır. Madde 29 Yürürlüğe girme Bu Tüzük, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayımlanmasını takip eden gün yürürlüğe girer.

12 Bu Tüzük, bütün unsurları ile bağlayıcıdır ve tüm Üye Devletlerde doğrudan uygulanır. Strasbourg, 11 Mart Avrupa Parlamentosu adına H.-G. PÖTTERING Başkan Konsey adına A. VONDRA Başkan

AVRUPA İSTATİSTİKLERİ UYGULAMA ESASLARI. 24 Şubat 2005 tarihinde İstatistik Program Komitesi tarafından kabul edildiği şekilde.

AVRUPA İSTATİSTİKLERİ UYGULAMA ESASLARI. 24 Şubat 2005 tarihinde İstatistik Program Komitesi tarafından kabul edildiği şekilde. AVRUPA İSTATİSTİKLERİ UYGULAMA ESASLARI 24 Şubat 2005 tarihinde İstatistik Program Komitesi tarafından kabul edildiği şekilde Önsöz Tanımlar: Bu belgenin amacı doğrultusunda: Avrupa İstatistikleri, Topluluk

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (Eylül 2011)

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (Eylül 2011) Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (Eylül 2011) Önsöz Avrupa İstatistik Sistemi nin 1 Vizyonu Avrupa İstatistik Sistemi istatistiksel bilgi hizmetlerinde bir dünya lideri ve Avrupa Birliği ile üye

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

RESMÎ İSTATİSTİKLERDE VERİ GİZLİLİĞİ VE GİZLİ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ İSTATİSTİKLERDE VERİ GİZLİLİĞİ VE GİZLİ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26204 RESMÎ İSTATİSTİKLERDE VERİ GİZLİLİĞİ VE GİZLİ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Aralık 2013 İçerik 1. Amaç... 2 2. Yetki ve Kapsam... 2 3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli... 2 4. Görevler... 3 5. Yürürlük... 4

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/6/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. R İ S K İ N E R K E N S A P T A N M A S I K O M İ T E S İ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ Üniversite Senatosu nun / / 2017 tarih ve. sayılı toplantısında kabul edilerek, / /2017 tarih ve.. sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmıştır.

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 26.03.2014 tarihli ve (22) sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hazırlayan Denetim Komitesi Onay Yönetim Kurulu YAZICILAR

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İşbu Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu nun 25 Haziran 2014 gün ve 2014/29 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Kurumsal

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 28.03.2014 gün ve 22 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 31/12/2012 tarih ve 926 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 29 Haziran 2012 gün ve 111 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Riskin

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ REVİZE NO 2 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 03.05.2012 REVİZYON TARİHİ -1 30.06.2014 REVİZYON TARİHİ -2 31.07.2017 1. KURULUŞ

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak

AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak Dosya 5 Eylül 2016 Kamu Alımları AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak İÇİNDEKİLER Mevcut eşik değerler Mali eşik değerler ne zaman belirlenir? Mali eşik değerlerin hesaplanmasında hangil ilkeler uygulanır?

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı