Analog Teknoloji Deney Seti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Analog Teknoloji Deney Seti"

Transkript

1 Analog Teknoloji Deney Seti (ES05GK10 Ana Deney Cihazı ve ES Modülleri) Opsiyon olarak ES05 01 II, ES05 05, ES05 09, ES05 16, ES Breadboard Modülleri sete ilave edilebilir ES05GK10 Model ana cihaz ve bunun üzerine takılarak kullanılan modüllerden oluşan setin Tanıtımı: 1. Deney Seti Ana Cihazı: Deney seti, modül ve modüllerin üzerine takılarak deneylerin yapılmasını sağlayan AC/DC gerilimler veren güç kaynaklı, sinyal jeneratörlü ve Dijital Voltmetrelere sahip çanta tip bir cihazdır. Yapısı yıllarca kullanıma dayanacak malzemelerden oluģmuģ, kırılması veya paslanması mümkün olmayan ABS ve Alüminyum malzemeden tasarlanmıģtır. Masa üstü kullanıma ve kullanılmadığı zaman depolanmaya uygun yapıdadır. Kapak deney setinden ayrılabilir ve kilitlidir. Modül ile cihaz arası D-SUB tip fiģli yassı kablo ile bağlantı yapılır, modüle sadece deney modülü için gerekli gerilimler ulaģır ve bu sayede besleme gerilimi bağlantı hatalarının önüne geçilmiģ,uygun bir çalıģma zemini yaratılmıģtır. Deney cihazı ES05GK10 ÇOKESEN Firması tarafından tasarlanmıģ Üniversal bir cihazdır. Bu ana cihaz ile aģağıdaki konular iģlenmektedir. TEMEL VE ĠLERĠ SEVĠYE ANALOG TEKNOLOJĠ TEMEL VE ĠLERĠ SEVĠYE DĠJĠTAL TEKNOLOJĠ HABERLEġME TEKNOLOJĠSĠ - PLL- VERĠ ĠLETĠM VE FĠBER OPTĠK GÜÇ ELEKTRONĠĞĠ SENSÖR TEKNOLOJĠSĠ PID VE PID ĠLE MOTOR KONTROL LEHĠMSĠZ PANEL(BREADBOARD) ĠLE TASARIM Ana Cihazın ÜNĠVERSAL ve MODÜLER yapısı sayesinde yeni deney modülleri ilavesine imkan yaratılmıģtır. 50 den fazla deney modülüne sahip bu sistem için diğer sayfalarda yer alan deney modülleri içeriklerini inceleyiniz. ES05GK10 model Deney Cihazı istenilen teknik özelliklere göre de tasarlanmaktadır. Talep edilen TEKNĠK ġartnameler dikkate alınarak da TASARIM ve ÜRETĠM YAPILMAKTADIR. Firmamız EĞĠTĠM VE DENEY CĠHAZLARI TASARIMI ve ÜRETĠMĠ toplam kalite sertifikası ISO9001 belgelidir. ES05GK10 Deney Ana Cihazı üzerindeki bağlantı ve test noktaları deney modülleri ile uyumlu 2mm fiģ soketlerine sahiptir. ES05GK 10Deney Ana Cihazı Genel Teknik Özellikleri: ES05GKxx (xx model seçimine göre ilave edilen hanedir ) Not: Opsiyon özellikler için sorunuz Besleme Gerilimi ÇıkıĢ Gerilimleri : DC Gerilim Göstergeleri Sinyal jeneratörü Panellere bağlantı Diğer Özellikler : : 220V AC 50/60 Hz, ON/OFF ıģıklı anahtarlı. Kolay değiģen sigorta yuvalı Simetrik ve Ayarlı : V 1A. DC ve V DC 1 A Simetrik ve Sabit kısa devre korumalı gerilimler: +/-12V DC ve +/-5V DC 1A AC Gerilim : 12V 0 12 V AC 1 A : Kısa devre uyarımlı LED ıģıklıdır 0-200kHz. Sinüs-Üçgen-Kare-Rampa 6 kademe seçim ve ince ayarlı DC seviye ayarlı (+/- 4V) Pozisyon LED göstergeli ÇıkıĢ seviye seçmeli: 0, -20dB, -40dB, -60dB Empedans seçmeli: 0, 50 ohm, 600 ohm ÇıkıĢlar 2mm : 24 PIN Konnektörlü Ana Cihaz Masa üstü model olup diğer modüllerinde ilavesi ile Temel ve ileri seviye konuların eğitimine uygundur.

2 ES05GK10 Ana Deney Cihazı 2.ANALOG TEKNOLOJİ DENEY MODÜLLERİ: ES05 02 ES05 03 ve ES05 04 Deney Modülleri azami şu ders konularını işler: ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ Ampermetre Voltmetre Ohmmetre Multimetre Analog Multimetre Dijital Multimetre OHM KANUNU Elektrik voltajı Elektrik akımı Elektrik direnci Ohm Kanunu Elektrik akımının gücü DĠRENÇLER : KARAKTERĠSTĠKLERĠ VE CĠNSLERĠ Elektrik direnci Tanımlama Direnç birimi, katları ve askatları Dirençlerin Karakteristikleri Özdirenç kavramı Ġletkenlik kavramı Ġletim kavramı Direncin sıcaklıkla değiģimi Tam iletkenler Dirençlerin Sınıflandırılması Sabit dirençler Seramik dirençler Karbon filmli dirençler Metal filmli dirençler

3 Tel sarımlı dirençler DeğiĢken dirençler DeğiĢken tel sarımlı dirençler DeğiĢken filmli dirençler Bağımlı veya özel dirençler Termistörler veya sıcaklığa bağımlı dirençler Aydınlatmaya bağlı dirençler (LDR) Voltaja bağlı dirençler (VDR) DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI ve WHEATSTONE KÖPRÜSÜ Seri bağlanmıģ dirençler Paralel bağlanmıģ dirençler Seri - paralel bağlanmıģ dirençler Wheatstone köprüsü KIRCHOFF ( KĠRġOF) KANUNLARI Kirchoff Kanunları Kirchoff un 1. Kanunu Kirchoff un 2. Kanunu ALTERNATIF SĠNYAL KARAKTERĠSTĠKLERĠ ÖLÇÜM CĠHAZLARI Osiloskop Osiloskop un yapısı Katot ıģın demetinin saptırılması Hassaslık Zaman bazı Yatay ve dikey pozisyon Parlaklık ve Odaklama (keskinlik) SabitleĢtirme Tetikleme Sinyal Jeneratörü Alternatif sinyalin temel kavramları PN EKLEMĠNĠN KARAKTERĠSTĠKLERĠ Yarıiletken maddeler N-tipi yarıiletken P-tipi yarıiletken Diyotlar Engel katmanı Doğru polarizasyon Ters polarizasyon Diyotun Ģematik gösterimi Diyotlarda yaklaģık değer kullanımı DĠYOTUN DOĞRULTUCU OLARAK KULLANILMASI Alternatif Voltaj Yarım Dalga doğrultucu Kondansatörlü doğrultucu Diyot köprülü tam dalga doğrultucu ZENER DİYOTU Zener diyotu ile voltaj regülasyonu Yükten geçen akım Zener diyotundan geçen akım Ġdeal Zener diyotu TRANSİSTÖRLERİN ÇALIŞMASI VE KARAKTERİSTİKLERİ Temel kavramlar Ortak Tabanlı yapılanıģ Ortak emiterli yapılanıģ D.C ile ßD.C. arasındaki iliģki Transistörlerin karakteristikleri Kollektör eğrileri Baz (base) eğrileri Akım kazanç eğrileri

4 Kesme ve delinme Kollektör doyma voltajı Transistörlerin spesifikasyonları D.A yüküne ait yük doğruları Örnek Kesme ve Doyma noktası Maksimum değiģim ŞALTER OLARAK ÇALIŞAN TRANSİSTÖRLERİN KARAKTERİSTİKLERİ NPN Transistörün ġalter olarak kullanılması Baz akımı Tasarım Kuralı PNP Transistörün ġalter olarak kullanılması ORTAK EMĠTERLĠ YÜKSELTEÇ Transistörün polarizasyonu Baz polarizasyonu Emiter geri besleme polarizasyonu Kollektör geri besleme polarizasyonu Gerilim bölücü polarizasyonu Transistör amplifikasyonuna giriģ BağlaĢım Kondansatörü Yangeçit (Bypass) Kondansatörü Bindirme (Superposition) Teoremi Bca kazancı Transistörlü yükselteçe giriģ Ortak emiterli NPN ve PNP yükselteç TÜMLER TRANSĠSTÖR ÇĠFTLERĠ Tümler Transistör çiftleri Transistörlerin ayrı ayrı incelenmesi Transistör çiftinin incelenmesi Köprü bozulum (Crossover distortion) DARLINGTON YAPILANMASI Darlington devresi FARK YÜKSELTĠCĠ Fark yükseltici (Differential amplifier) Ortak Modun red bağıntısı Fark amplifikatörünün elektrik devresi Fark amplifikatörlerinin özellikleri JFET TRANSĠSTÖR VE KARAKTERĠSTĠKLERĠ Alan Etkili Transistör (FET) FET Transistörlerin karakteristikleri ANALOG ANAHTAR Analog anahtar DOĞRUDAN BAĞLAġIMLI AMPLĠFĠKATÖR Doğrudan bağlaģımlı (kuple) amplifikatör DARLINGTON YAPILANMASI Darlington devresi FARK YÜKSELTĠCĠ Fark yükseltici (Differential amplifier) Ortak Modun red bağıntısı Fark amplifikatörünün elektrik devresi Fark amplifikatörlerinin özellikleri JFET TRANSĠSTÖR VE KARAKTERĠSTĠKLERĠ Alan Etkili Transistör (FET) FET Transistörlerin karakteristikleri ANALOG ANAHTAR Analog anahtar AlıĢtırma 13 : Analog anahtar AlıĢtırma 14 : Uygulamalar DOĞRUDAN BAĞLAġIMLI AMPLĠFĠKATÖR Doğrudan bağlaģımlı (kuple) amplifikatör OPSĠYON MODÜLLER AĢağıdaki modüller opsiyon olarak ANALOG TEKNOLOJĠ DENEYLER SETĠ ne ilave edilebilir. Ops1. ES05 01 II Modülü:

5 - PTC, NTC, VDR, LDR Deneyleri - A B C sınıfı yükselteçler - Germenyum diyot Silikon diyot Ops2. ES05 05 Modülü: DOĞRULTMA Alternatif voltaj Yarım dalga doğrultucu Kondansatörlü doğrultucu Ortadan çıkma sekonderli tam dalga doğrultucu Diyot köprülü tam dalga doğrultucu SABĠT VOLTAJ KAYNAKLARI Bir Zener diyotu ile dengeleme Bir Zener diyotu ve transistör ile dengeleme AĢırı akımdan koruma AĢırı voltaj koruması SĠMETRĠK VOLTAJ KAYNAKLARI 78XX VE 79XX Voltaj regülatörleri Bir güç kaynağının karakteristikleri Verim Yük ayarlaması Dolamın Reddi Simetrik güç kaynakları ENTEGRE DEVRELĠ VOLTAJ REGÜLATÖRLERĠ Doğrusal Regülatörler Ayarlanabilir regülatörler LM317 regülatörü L200 regülatörü Ops3. ES05 09 Modülü: Ġki kutuplu güç transistörünün karakteristikleri Ġki kutuplu Transistör karakteristiklerinin gözden geçirilmesi Ortak taban yapılanması CC Kazancı Ortak emiter yapılanıģı CC kazancı Kollektör eğrileri Transistör özellikleri Yük doğruları MOSFET TRANSĠSTÖRÜ FakirleĢmiĢ katmanlı tip MOSFET FakirleĢme kipi ZenginleĢme kipi BoĢalım eğrileri

6 Ġletim eğrisi Simgeler sistemi FakirleĢmiĢ tip MOSFET in kutuplanması ZenginleĢmiĢ tip MOSFET Ters katman düzeni EĢik voltajı BoĢalım eğrileri Ġletim eğrisi ġematik simge Maksimum voltaj geçit kaynağı TRĠSTÖR Ġdeal mandal Yeniden üretim Tetikleme Delinme DüĢük akım nedeniyle bırakma Ters kutuplama ile tetikleme Sonuç Silisyum kumandalı doğrultucu Geçit tetiklemesi Blokaj voltajı Yüksek akımlar Kritik yükselme hızır UJT TRANSĠSTÖR VE TRĠSTÖRÜN TETĠKLEME DEVRELERĠ UJT Transistör UJT Transistörün DavranıĢları UJT nin en önemli karakteristiği UJT de darbelerin görünümü Ġletim açısı ile kumanda Ġletim açısı Ġletim açısı nasıl değiģtirilir Güç devresinin yalıtımı Darbe transformatörü OptobağlaĢtırıcı TRĠYAK Triyak Birim ve semboller Triyakın kullanım amacı Triyakın giriģ ve çıkıģ karakteristikleri Triyak çıkıģının karakteristikleri Bir triyakın giriģ karakteristiklerinin Ģeması Triyakın alternatif akım anahtarı olarak kullanılması Diyak Diyakın elektriksal davranıģı Ops. 4. ES05 16 Elektriksel Ağlar Modülü

7 OHM KANUNU GiriĢ Ohm Kanununun ifadesi Güç kaynağının iç direnci ELEKTRĠKTE GÜÇ GiriĢ Bir güç kaynağı veya bataryanın verdiği güç Üreteç veya bataryanın baģarımı. Maksimum güç Ģartı GÜÇ KAYNAKLARININ BĠRLEġĠMĠ GiriĢ Üreteçlerin seri bağlanması Üreteçlerin zıt bağlanması EĢdeğer üreteçlerin paralel bağlanması AlıĢtırma 8: D.A + D.A kurgusu THÈVENIN VE NORTON TEOREMLERĠ GiriĢ Thévenin teoremi Norton teoremi Thévenin ve Norton eģdeğer devrelerinin teorik hesaplaması AlıĢtırma 12: Thévenin ve Norton eģdeğer devreleri AlıĢtırma 13: Teorik / pratik alıģtırmalar BĠNDĠRME TEOREMĠ Bindirme teoremi uygulanarak bir devrenin teorik hesaplaması YILDIZ-ÜÇGEN DÖNÜġÜMÜ WHEATSTONE KÖPRÜSÜ Wheatstone köprüsünün alternatif akımla beslenmesi Bir alternatif akım devresinde empedans ölçümü Bir kondanstörün kapasitesinin saptanması Wheatstone köprüsünün uygulamaları ES05 01 DC Devreler Modülü

8 ES05 02 AC Devreler Modülü ES05 03 Yarı Ġletkenler 1. Modülü ES05 04 Yarı Ġletkenler 2. Modülü

9 Opsiyon Modüller: ES05 05 Güç Kaynakları Modülü ES05 09 Güç Elektroniği (1) Modülü ES05 16 Modülü Elektriksel Ağ.

10 ES05 23 Transformatör Deney Modülü

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 2007, istanbul BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI 1. BÖLÜM: ENDÜSTİYEL ELEKTONİK UYGULAMALAI A. ISI VE IŞIK KONTOL ELEMANLAI 1. Isı kontrol elemanları Elektronik devrelerle sıcaklık kontrolü (denetimi) yapabilmek, ortam sıcaklığını belirlemek, alıcıları

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

YARI ĐLETKEN DOĞRULTUCU ELEMANLAR

YARI ĐLETKEN DOĞRULTUCU ELEMANLAR YAR ĐLTK DOĞRULTUU LMALAR Yarı iletken doğrultucularda ana elemanlar olarak; diyot, konvansiyonel tristör, triac, kapıdan tıkanabilen tristör (TO), bipolar güç transistörü, güç MOSFT i ve yalıtılmış kapılı

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0150 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Ürünler 2013. Hassasiyet. Doğruluk. Kalite. Basitlik

Ürünler 2013. Hassasiyet. Doğruluk. Kalite. Basitlik Ürünler 2013 Hassasiyet Doğruluk Kalite Basitlik Şirket Profili Test ve Ölçümlerde Büyük Değer HAMEG Instruments Orta ölçekli şirketler için HAMEG Instruments GmbH 50 yıllık başarılı şirket geçmişiyle

Detaylı

NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER

NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER Transistör nedir? Eklem Transistör yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır. Her nekadar diyodun yapısına benzesede çalışması ve fonksiyonları diyottan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 01 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER DENEY-1... 1 DENEY-1.1: PNPN DİYOT... 1 DENEY-1.: DİYAK... 5 DENEY-... 11 DENEY-.1: SCR... 11 DENEY-.: TRİYAK... 19 DENEY- SCR

Detaylı

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS MAT 111 Matematik I (4+0) 4-6 Reel ve kompleks sayılar.

Detaylı

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * lektrik-lektronik Mühendisliği ölümü lektronik Anabilim Dalı * lektronik Laboratuarı 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖR KARAKTRİSTİKLRİ Transistörlerin yapısının

Detaylı

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK ÖZEL TRİSTÖRLER Tristör tanımının dışında kalan bazı tristörler bulunmaktadır.bunların bazı özellikleri normal tristörlerdekine benzemekle beraber yeni yetenekler eklenmiştir. Bunlar iki yönlü iletebilme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL. Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat. Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr

ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL. Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat. Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr Datakom Elektronik Mühendislik Biz Ne Yaparız? Datakom Elektronik Mühendislik,

Detaylı

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler)

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) 1- Transistör (BJT, Bipolar Junction Transistor) hakkında temel bilgi Transistor B (beyz) ucuna uygulanan akıma göre C (kolektör)-e (emiter) uçlan

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Teorik Bilgiler ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÜÇ ELEKTRONİĞİNDE KULLANILAN ANAHTARLAMA ELEMANLARININ İNCELENMESİ Güç elektroniği devreleri ile güç dönüşümü anahtarlama teknikleri kullanılarak yapılır.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları GÜÇ ELEKTRONİĞİ I 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarında Karşılaştırma, Bastırma ve Isınma

Detaylı

Çizgi izleyen robotlar

Çizgi izleyen robotlar Çizgi izleyen robotlar Fırat Faris DEDE Önsöz-cük. Bu e-kitabı 2005 senesine yazmaya başladım. İlk planladığım somut bir kitap olarak raflara yerini almasıydı ama sonraki 5 sene boyunca yeterli önemi gösterip

Detaylı

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ Hazırlayanlar:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 5 Elektrik Enerjisi Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İlk İletim ve Dağıtım Hatları, Çeşitli Termik- Hidroelektrik-Nükleer

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KOLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRĠK ARIZA TESPĠTĠ 522EE0055

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KOLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRĠK ARIZA TESPĠTĠ 522EE0055 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KOLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRĠK ARIZA TESPĠTĠ 522EE0055 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı