Miyokardiyal skemi-reperfüzyonun Neden Olduu Histolojik Deiiklikler Üzerine Caffeic Acid Phenethyle Ester'in Koruyucu Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Miyokardiyal skemi-reperfüzyonun Neden Olduu Histolojik Deiiklikler Üzerine Caffeic Acid Phenethyle Ester'in Koruyucu Etkileri"

Transkript

1 ORJNAL ARATIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Miyokardiyal skemi-reperfüzyonun Neden Olduu Histolojik Deiiklikler Üzerine Caffeic Acid Phenethyle Ester'in Koruyucu Etkileri PROTECTIVE EFFECT OF CAFFEIC ACID PHENETHYL ESTER ON MYOCARDIAL ISCHEMIA/REPERFUSION-INDUCED HISTOLOGICAL ALTERATIONS Dr.Nigar VARDI, a Dr.Hakan PARLAKPINAR, b Dr.Mukaddes EREFOLU, a Dr.Muharrem UÇAR c a Histoloji-Embriyoloji AD, b Farmakoloji AD, c Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, nönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, ELAZI Özet Amaç: Bu çalımada, sıçanlardaki miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarına karı caffeic acid phenethyl ester (CAPE)'in koruyucu etkilerinin aratırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Yirmi dört adet Wistar sıçan rastgele gruba ayrıldı: Sham, iskemi/reperfüzyon (/R) ve /R + CAPE grubu. /R için sol ana koroner arter 0 dakika oklüze ardında 0 dk reperfüze edildi. Kalp dokusunda lipid peroksidasyonunun göstergesi olan doku malondialdehit (MDA) düzeyinin tesbiti için tiyobarbitürik asit metodu kullanıldı. Histolojik bulgular ıık mikroskobunda deerlendirildi. Bulgular: /R grubunda miyokardiyal dokuda MDA seviyesi yükselirken, CAPE verilen grupta önemli derecede azaldı. /R'nun neden olduu histopatolojik deiiklikler, intrasellüler vakuolizasyon, sitoplazmik glikojen içeriinin azalması, damar endoteline nötrofil adhezyonu, mast hücre degranülasyonu ve koagulasyon nekrozu olarak belirlendi. /R'la meydana gelen bu deiiklikler CAPE'le hafifledi. Sonuç: Bu çalıma, CAPE'nin /R'nun neden olduu miyokardiyal hasara karı koruyucu bir ajan olarak kullanılabileciini göstermitir. Anahtar Kelimeler: skemi, reperfüzyon, miyokard, mikroskop Turkiye Klinikleri J Med Sci 004, 4: Abstract Objective: To aim of this study was to investigate the purported protective effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) against myocardial ischemia/reperfusion. Material and Metods: Twenty-four Wistar rats were randomly divided into three groups: Sham operation, ischemia/reperfusion (I/R) and I/R + CAPE. To produce I/R, the left main coronary artery was occluded for 0 minute, followed by 0 minute reperfusion. The tiobarbituric acid method was used to determine tissue malondialdehyde( MDA) levels as an indicator of lipid peroxidation in the heart. Histological changes were evaluated with ligth microscopy. Results: I/R was accompained by a significant increase tissue MDA whereas CAPE administration significantly reduced this substrate. I/R induced myocardial damage, which manifested by histopathological evidence of intracelluler vacuolization, reduction in cytoplasmic glycogen granules, neutrophil adhesion to endothelium, mast cell degranulation and coagulation necrosis. These changes induced by I/R were ameliorated with CAPE. Conclusion: This study shows that CAPE can be regarded as a protective agent action against I/R-induced myocardial damage. Key Words: Ischemia, reperfusion, myocardium, microscopy M Geli Tarihi/Received: Kabul Tarihi/Accepted: Bu çalıma 8- Mayıs tarihleri arasında Mersin'de yapılan VII. Ulusal Histoloji-Embriyoloji kongresinde tebli edilmitir. Yazıma Adresi/Correspondence: Dr.Nigar VARDI nönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD, MALATYA Copyright 004 by Türkiye Klinikleri iyokardiyal iskemi oksijen ihtiyacının yeterince karılanamadıı durumlarda olumaktadır. skemi sonrası reperfüzyonla hücrelere oksijen ve besleyici maddeler salanmasına ramen, bu dönemde miyokardiyal hasar artmaktadır. skemi-reperfüzyonun kalbte neden olduu doku hasarı üzerine koruyucu ya da hasarı azaltıcı etkisi olduu düünülen relaksin, Lazaroid, M4040 ve xanthones gibi kimyasal maddeler kullanılmıtır. -5 Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) uzun zamandır geleneksel tıpta kullanılan, arıbalının aktif bir bileenidir. Yapılan çalımalar CAPE nin antiviral, antibakteriyel ve antioksidan özellikleri olduunu göstermitir. 6 Turkiye Klinikleri J Med Sci 004, 4 469

2 Vardı ve ark. Bu çalımanın amacı; sıçanlarda oluturulan miyokardiyal iskemi-reperfüzyona balı, histolojik deiiklikler üzerine CAPE nin koruyucu etkilerinin aratırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler Deney Grupları: Bu çalımada gr aırlıında 4 adet erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar üç gruba ayrıldı. I. grup sham operasyon (n= 8) kontrol, II. grup (n= 8) iskemireperfüzyon (I/R) ve III. grup I/R + CAPE. Çalımadaki bütün deneyler nönü Üniversitesi Hayvan Aratırma Etik Komitesinin izni ile gerçekletirildi. skemi Reperfüzyon lemi: Sıçanlara intraperitoneal urethan (.-.4 g/kg) ile anestezi uygulandı. Jugular ven ve trakea ilaç uygulamaları ve suni solunum için kanule edildi. Sistemik kan basıncı Harvard Model transdüser ve recorder (Harvard Apparatus, Inc., Shrewsbury, MA, USA) kullanılarak carotid arterden moniterize edilidi. Sıçanların göüs bolukları sol torakotomi ile açıldı. Sternumun mm solundan 4. ve 5. kostalar kesildi. Pozitif basınçlı suni solunum.5 ml/00 g, 60 kez/dk ayarlanarak normal PCO, PO ve ph parametrelerini oluturacak ekilde balatıldı. Perikard kesildikten sonra göüs kafesinin sa tarafından hafif bir basınç uygulanılarak kalp dıarı çıkartıldı. Sol ana koroner artere 6/0 ipekle sutur atıldı. Daha sonra kalp dikkatlice gö- üs kafesi içine yerletirildi. Bu ekilde 0 dk bekletildi. Bu ilem sırasında aritmi gelien veya kan basıncı 70 mmhg'nın altına düen hayvanlar deney grubundan çıkarıldı. Suturun ucu plastik bir tüpten geçirildikten sonra, ip gerilerek oklüzyon salandı. 0 dk sonra serbest bırakılarak 0 dk reperfüzyon dönemi balatıldı. 7 laç Uygulamaları: CAPE (Sigma Chemicals Co., St Louis, MO, USA) (50 µmol/kg) etanolde çözüldükten sonra dilüe edilerek (%0.09 NaCl) % konsantrasyona getirildi. Oklüzyondan 0 dk önce balanarak, iskemi süresince iv olarak uygulandı. Kontrol grubuna ise dier gruplara uygulanan operasyon, oklüzyon oluturulmadan gerçekletirildi Histoloji-Embriyoloji MDA (malondialdehit) Ölçümü: Kalp dokuları 50 mm souk KCl içinde homojenize edildi. Homojenize edilen dokuların MDA içerikleri, spektrofotometre kullanılarak tiyobarbitürük asit reaktif maddelerinin mevcudiyetinin ölçümü ile tesbit edildi. Sonuçlar nmol/g doku olarak açıklandı. Histolojik Deerlendirme: Deney sonunda, sol ventriküller %0 nötral tamponlanmı formol solüsyonu içine alındı. Doku takibi ilemlerinden sonra elde edilen parafin bloklardan, 5 µ kalınlı- ında alınan kesitler Haematoxylen-Eosin, Crossman ın üçlü boyası, Periodic acid Schiff ve Toluidin blue boyama metodları ile boyandı. Kesitler; hücre dejenerasyonu, intrasitoplazmik vakuolizasyon, sitoplazmik glikojen içerii, interstisyel hücre infiltrasyonu, hemoraji ve mast hücre degranülasyonu yönünden incelendi. Kesitler deiikliklerin histopatolojik ciddiyetine göre; hafif (), orta () ve olarak deerlendirildi. Maksimum skor olarak belirlendi. Her bir preparatın skorlaması yapıldı ve her grup için ortalama deerler saptandı. statistiksel analiz: Kalp MDA seviyeleri tek yönlü varyans analizi ile incelendi. Faklılıı yaratan grubu belirlemek için de Tukey testi kullanıldı. Histolojik bulgular için ise Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi uygulandı p< 0.05 deerleri önemli kabul edildi. Sonuçlar ortalama ± standart hata olarak verildi. Bulgular Kan Basıncı Deerleri: Ortalama arteriyel kan basınçları Tablo 'de gösterilmitir. Kan basıncı deerleri oklüzyonda azalmı, reperfüzyonda ortalama olarak oklüzyon öncesi deerlerine dönmütü. I/R ve I/R + CAPE grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. MDA miktarı: Sham grubunda MDA deeri ± 4.84 olarak kaydedildi. /R, miyokardiyumda MDA içeriinin önemli derecede artmasına neden olurken (4.6 ± 0.5 nmol/gr) CAPE'yle belirgin olarak düü salandı (96.4 ± 7.56 Turkiye Klinikleri J Med Sci 004, 4

3 Tablo. Ortalama arteriyel kan basınçları (mmhg). Reperfüzyon (dk) Gruplar Stabilizayon sonu skemi sonu Kontrol (sham) 88 ± 86 ± 86 ± 85 ± 86 ± I/R 87 ± 7 ± 5 8 ± 5 88 ± 84 ± I/R + CAPE (50 µmol/kg) 9 ± 5 74 ± 5 94 ± 4 9 ± 94 ± nmol/gr) (Grafik ). /R ve /R + CAPE grupları arasındaki fark anlamlı olarak bulundu (p< 0.05). Histolojik Deiiklikler: Kontrol grubunda kas lifleri normal histolojik görünümdeydi. /R grubunda iskemik alan çevresindeki dokudan belirgin olarak ayırt edilmekteydi (Resim ). skemik alanda youn asidofil sitoplazmalı, piknotik-koyu ya da soluk nukleuslu kas lifleri dikkat çekiciydi (Resim ). Bu hücrelerde miyofibriller nispeten belirsizdi. Bazı kas liflerinde farklı çaplarda intrasitoplazmik vakuoller izlendi. Kas liflerinin organizasyonu bozulmu ve yer yer intersellüler ödem nedeniyle birbirlerinden ayrılmılardı. Hücreler arasında hemoraji belirgindi (Resim ). Bazı damarların duvarında youn olarak endotele yapımı ya da endoteli aarak ba dokuya geçmi lökosit grupları izlendi (Resim 4). Bu gruptaki kas tellerinin glikojen içerii belirgin derecede azalmıtı (Resim 5). Ba dokuda yer alan mast hücrelerinde degranülasyon izlendi (Resim 6). /R + CAPE grubunda iskemik alan sınırlanmıtı (Resim 7). Bu grupta da yer yer asidofil sitoplazmalı ve piknotik nukleuslu kas liflerine rastlandı. Kas liflerinde miyofibril yapısı belirgindi (Resim 8). Lökosit infiltrasyonu ve hemoraji izlenmedi. Kas liflerinin içerdii glikojen granüllerinin, iskemireperfüzyon grubuna göre daha iyi korunmu oldu- u gözlendi (Resim 9). Mast hücrelerinde degranülasyon nadir olarak görüldü (Resim 0). Bulgular Tablo 'de gösterilmitir. Histolojik bulguların, her grup için ortalama ± standart hata de- erleri; Sham grubu: 0.00 ± 0.0, /R grubu: 4.50 ± 0.4 ve CAPE grubu:.75 ± 0.5 olarak tesbit edildi. Sham ile /R grubu (p= 0.00) ve /R ile CA- PE grubu arasındaki (p= 0.0) fark istatistiksel açıdan anlamlı bulundu. MDA (nmol/g) a Sham Control(I/R) Cape Grafik. Grupların MDA deerleri. F= 9,0. p< 0.05 Sham ile I/R grubu arasında, p< 0.05 I/R a ile CAPE grubu arasında, p< 0.05 Sham ile CAPE grubu arasında. Tartıma skemi-reperfüzyona balı hasara hidroksil ve süperoksit anyonları gibi serbest oksijen radikallerinin (SOR) DNA, protein ve lipidler ile reaksiyona girip, hücrenin yapısal ve fonksiyonel özelliklerine zarar vererek neden olduu düünülmektedir.,4-8 Son yıllarda, iskemi-reperfüzyon sonucu oluan miyokardiyal hasara karı çeitli antioksidanların ve antioksidatif enzimlerin kullanımının koruyucu olduunu gösteren çalımalar yapılmaktadır. -4,5 Jiang ve arkadaları iskemi -reperfüzyonun miyokardiyal dokuda MDA miktarını arttırdıını, antioksidant aktiviteye sahip xanthones in MDA'yı belirgin derecede azalttıını rapor etmilerdir. 5 MDA, SOR'ların neden olduu hücre membran lipid peroksidasyonunun son ürünüdür ve miyokardiyal hücre hasarının bir belirleyicisidir. Çalımamızda, iskemi-reperfüzyon hasarına karı, b b Turkiye Klinikleri J Med Sci 004, 4 47

4 Vardı ve ark. Histoloji-Embriyoloji son zamanlarda radikal süpürücü özellii ile dikkat çeken CAPE kullanıldı. CAPE'nin iskemireperfüzyonla dokuda artmı olan MDA oluumunu azalttıı gözlendi. Resim. /R grubu. skemik alan çevresindeki salam dokudan belirgin olarak ayırt edilmekte. Crossman nın üçlü boyası X. Resim. /R grubu. Koyu nükleuslu (kalın ok) ve yer yer vakuol içeren asidofil sitoplazmalı miyofibriller (ince ok). H-E X 66. Resim. /R grubu. nterstitisyel ödem ve hemoraji. Miyofibriller arasında gözlenen nötrofil ve monositler (ok). Crossman nın üçlü boyası X 66. Resim 4. /R grubu. Damar endoteline yapımı lökositler. H- E X 66. Resim 5. /R grubu. Miyofibril sitoplazmasında glikojen içeriinin belirgin olarak azalması ve intersitisyel lökosit infiltrasyonu. PAS X. Resim 6. /R grubu. Mast hücre degranülasyonu. Toluidin blue X Turkiye Klinikleri J Med Sci 004, 4

5 Resim 7. /R + CAPE grubu. skemik alanın belirgin derecede daralması. Crosman nın üçlü boyası X. Çalımamızda dikkat çeken dier bulgu /R grubunda miyokardiyal fibrillerin glikojen içeriinin azalmasıydı. Takahashi ve ark. da deney grubunda miyokardiyal fibrillerin glikojen içeriinin kontrollere göre belirgin derecede azalmı olduunu bildirmitir. -9 skemi, bölgedeki kalp kasına kasılmayı salayacak yeterlilikte ATP temin edilememesine balıdır. Oksijen destei ortadan kalktıktan sonra mitokondride ya asitlerinde ATP üretimini salayan fosforilasyon hızla azalır. ATP düzeyindeki azalma fosfofrüktokinaz aktivitesini uyarır. Aneorob glikolizisi arttırır. Oksijen basıncının azaldıı durumlarda glikojenden yararlanarak ATP yapımını salayan bu düzenlenme mekanizması, kalp kasındaki glikojen depolarını tüketene kadar çalıır. Bu yüzden iskemi süresince glikojen depoları azalmaktadır., Resim 8. /R + CAPE grubu. Nadiren izlenen asidofil sitoplazmalı miyofibriller (ok) etrafında salam miyofibriller (m). H-E X 66. skemi reperfüzyon grubundaki histolojik de- iiklikler literatür bilgileriyle uyumluydu. Takahashi ve ark ve Zacharowski ve ark /R grubunda miyokardiyal liflerin daha asidofilik boyandıını bildirmilerdir.,,0 Bizim de tesbit ettiimiz asidofilik boyanma, iskeminin neden olduu hücre içi ph seviyesinin dümesiyle açıklanabilir. Hücre içi asidozun artması RNAaz gibi çeitli enzimleri aktive etmektedir. Aktive edilen enzimlerin RNA, yapısal ve enzimatik sitoplazma proteinlerini denatüre etmesi sonucu, ortama verilen bazik gruplar asit boyalara (eosin, fuksin gibi) affinite göstererek sitoplazmanın eozinofilik boyanmasına neden olurlar. Resim 9. /R + CAPE grubu. Glikojen içerii korunmu miyofibriller. PAS X. Resim 0. /R + CAPE grubu. Mast hücreleri. Toluidin blue X 0. Turkiye Klinikleri J Med Sci 004, 4 47

6 Vardı ve ark. Tablo. Iık mikroskopik bulgular. Bulgular Sitoplazmik eozinofili Hafif () Piknotik nukleus Hafif () nterstisyel hemoraji Hafif () Lökosit infiltrasyonu Hafif () ntrasitoplazmik vakuolizasyon Hafif () Glikojen içeriinin azalması Hafif () Mast hücre degranülasyonu Hafif () Kontrol (n= 8) /R (n= 8) /R+CAPE (n= 8) Histoloji-Embriyoloji birikimini hızlandırır. Hasar için dier bir etken de, iskemiden sonra kalbin tekrar oksijenlenmesi boyunca muhtemelen superoksit anyonlarının neden olduu mast hücrelerinin degranülasyona uraması olabilir. Histamin, serotonin ve lökotrien gibi güçlü mediatörlerin ortama salınması koroner vasküler direnci ve permeabiliteyi etkileyebilir. Mast hücrelerinden histamin ve lökötrien salınmasının endotelyuma nötrofil adhezyonunu kolaylatırdıı gösterilmiti. -8 Ayrıca damar duvarına yapıan ya da miyokarda infiltre olan nötrofiller de serbest radikallerin, proteolitik enzimlerin (elastaz, katepsin G ve proteinaz) ve dier lökositlerin toplanmasını salayan sitokin salınımını aktive ederek miyokardiyal hasarı arttırabilir. 5 CAPE nin iskemi reperfüzyon sonunda oluan miyokardiyal hasara karı koruyucu olduu sonucuna varıldı. CAPE koruyucu etkisini bir yandan serbest radikalleri süpürücü etkisiyle, dier yandan ise süperoksit anyonlarını oluturan ksantin-okidaz aktivitesini inhibe ederek göstermi olabilir. Elde ettiimiz histolojik bulgularda, R grubuna göre R + CAPE grubunda hafif deiikler olduunu ispatlamaktadır. Bu nedenle CAPE nin iskemi reperfüzyon hasarına karı koruyucu olarak kullanılabilecei düüncesindeyiz. Çalımamızda /R grubunda damar duvarı boyunca dizilmi lökosit gruplarına rastladık. Bani ve ark ve Massini ve ark iskemi-reperfüzyon uygulanmı kalpte infark alanındaki damar endoteline çok sayıda nötrofilin yapıtıı ve perivasküler dokuya hareket ettiini gözlemlemilerdir.,4 Ayrıca histokimyasal ve kompütür analiz sistemleri kullanılarak yapılan çalımalarda etkilenen alanda mast hücre degranülasyonunun izlendiini ancak kontrollerde degranülasyona rastlanmadıı bildirilmitir. 4-8 Piper M ve ark iskemiye maruz kalan damar endotellerinin geçirgenliinin arttıını bildirmektedir. 4 Geçirgenliin artması kan akımının tekrar balaması ile interstisyel ödeme neden olur. Reperfüze edilen endotel hücreleri aktive olarak adhezyon moleküllerini, sitokinleri ortama salar ve NO üretimini düürür. Bu durum iskemi reperfüze dokuda monosit ve nötröfillerin aktivasyonunu ve KAYNAKLAR. Bani D, Masini E, Bello MG, Bigazzi M, Sacchi TB. Relaxin protects against myocadial injury caused by ischemia and reperfusion in rat heart. Am J Pathol 998; 5(5): Takahashi T, Takeyoshi I, Hasegawa Y, et al. Cardioprotective effects of lazoroid U-7489G on ischemia-reperfusion injury in canine hearts. J Heart Lung Transplant 999;8(4): Koyano T, Takeyoshi I, Takahashi T, et al. Effects of FR6765 on ischemia-reperfusion injury of the canine heart: Ultrastructural study. Transplantation Proc 998; 0: Masini E, Cuzzocrea S, Mazzon E, Marzocca C, Mannaioni PF, Salvemini. Protective effects of M4040, a selective superoxide dismutase mimetic, in myocadial ischemia and reperfusion injuy in vivo. Br J Pharmacol 00;6: Jiang DJ, Tan GS, Ye F, Du YH, XU KP, Li YJ. Protective effects of xanthones against myocardial ischemia-reperfusion injury in rats. Acta Phamacol Sin 00;4(): Turkiye Klinikleri J Med Sci 004, 4

7 6. Russo A, Longo R, Vanella A. Antioxidant activity of propolis: Role of caffeic acid phenetyl ester and galangin. Fitoterapia 00;7(Suppl ): Ozer MK, Parlakpinar H, Acet A. Reduction of ischemiareperfusion induced myocardial infarct size in rats by caffeic acid phenethyl ester (CAPE). Clin Biochem 004;7: Frangogiannis NG, Smith WC, Entman ML. The inflammatory response in myocardial infarction. Cardiovasculer Research 00;5: Takahashi T, Takeyoshi I, Hasegawa Y, et al. Lazaroid U- 7489G ameliorates ischemia-reperfusion injury in canine hearts: A histological study. Transplantation Proc 998; 0: Zacharowski K, Otto M, Hafner G, Chatterjee PK, Thiemermann C. Endotoxin induces a second window of protection in the rat heart as determined by using p-nitroblue tetrazolium staining, cardiac troponin T release, and histology. Arterioscler Thromb Vasc Biol 999;9: Cotran RS, Kumar V, Collins T, ed. Cellular Pathology I: Cell Injury and Cell Death. In: Robbins Pathologic Basis of Disease, 6 th ed. Philadelphia: WB Saunders 999. p Sambandam N, Lopasschuk GD. AMP-activated protein kinase (AMPK) control of fatty acid and glucose metabolism in ischemic heart. Progress in Lipid Reseach 00; 4: Kissane JM. Cell injury and errors of metabolism. In: Anderson s Pathology. 9 th ed. Mosby Company; 990. p Piper HM, Meuter K, Scchafer C. Cellular mechanism of ischemia-reperfusion injury. Ann Thorac Surg 00;75: La M, D amico M, Bandiera S, et al. Annexin peptides protect against experimental myocardial ischemiareperfusion: Analysis of their mechanism of action. The FASEB Journal 00;5: Turkiye Klinikleri J Med Sci 004, 4 475

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

Sadık Yurttutan, Ramazan Özdemir, Fuat Emre Canpolat, Mehmet Yekta Öncel, Hatice Germen Ünverdi, Bülent Uysal,Ömer Erdeve, Uğur Dilmen Zekai Tahir

Sadık Yurttutan, Ramazan Özdemir, Fuat Emre Canpolat, Mehmet Yekta Öncel, Hatice Germen Ünverdi, Bülent Uysal,Ömer Erdeve, Uğur Dilmen Zekai Tahir Sadık Yurttutan, Ramazan Özdemir, Fuat Emre Canpolat, Mehmet Yekta Öncel, Hatice Germen Ünverdi, Bülent Uysal,Ömer Erdeve, Uğur Dilmen Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nekrotizan

Detaylı

Kimyasal Sistit Modelinde Human Chorionic Gonadotropinin Etkisi

Kimyasal Sistit Modelinde Human Chorionic Gonadotropinin Etkisi Kimyasal Sistit Modelinde Human Chorionic Gonadotropinin Etkisi Tanik S, Zengin K, Albayrak S, Atar M, Tuzcu N, Tuzcu M, Imamoglu A, Bakirtas H, Gurdal M 1. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

KALP KASI Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda bulunur. Miyofilamanların organizasyonu iskelet kasındakilerle aynıdır; histolojik kesitlerde

KALP KASI Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda bulunur. Miyofilamanların organizasyonu iskelet kasındakilerle aynıdır; histolojik kesitlerde KALP KASI Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda bulunur. Miyofilamanların organizasyonu iskelet kasındakilerle aynıdır; histolojik kesitlerde enine çizgilenme gösterirler. Kalp kası hücreleri interkalar

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı: Soyadı: Fatma YILDIZ E-mail: fatma.yildiz@alanya.edu.tr 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 01/10/1988 - Eskişehir 3. Ünvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji

Detaylı

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001,12 (3), 19-24 AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Şule COŞKUN, Bilge GÖNÜL", Nevin

Detaylı

İNFRARENAL AORTİK İSKEMİ-REPERFÜZYON SONUCU GELİŞEN RENAL HASARIN ÖNLENMESİNDE KARNİTİNİN ROLÜ

İNFRARENAL AORTİK İSKEMİ-REPERFÜZYON SONUCU GELİŞEN RENAL HASARIN ÖNLENMESİNDE KARNİTİNİN ROLÜ 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 13-17 Mayıs 2009 ANTALYA İNFRARENAL AORTİK İSKEMİ-REPERFÜZYON SONUCU GELİŞEN RENAL HASARIN ÖNLENMESİNDE KARNİTİNİN ROLÜ Şeref Yüksel 1 Efkan Uz

Detaylı

Hipoksi sonrası linoleik asit tedavisinin koruyucu etkileri: Histokimyasal ve Nöron-Spesifik Enolaz (NSE) immünohistokimyasal incelemeler

Hipoksi sonrası linoleik asit tedavisinin koruyucu etkileri: Histokimyasal ve Nöron-Spesifik Enolaz (NSE) immünohistokimyasal incelemeler Hipoksi sonrası linoleik asit tedavisinin koruyucu etkileri: Histokimyasal ve Nöron-Spesifik Enolaz (NSE) immünohistokimyasal incelemeler Yardımoğlu Melda [1], Yazır Yusufhan [1], Basım Berkant [2], Tugay

Detaylı

Melatoninin iskelet kası iskemi-reperfüzyon yaralanması üzerine koruyucu etkisi

Melatoninin iskelet kası iskemi-reperfüzyon yaralanması üzerine koruyucu etkisi Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Deneysel Çalışma / Experimental Study Eklem Hastalık Cerrahisi 2010;21(3):166-171 Melatoninin iskelet kası iskemi-reperfüzyon yaralanması

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı: Soyadı: Fatma YILDIZ E-mail: fatma.yildiz@alanya.edu.tr 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 01/10/1988 - Eskişehir 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Cardiac Ischemia-reperfusion Injury (arrhythmias, infarct size, apoptozis), oxidatif change, function of endothelium

CURRICULUM VITAE. Cardiac Ischemia-reperfusion Injury (arrhythmias, infarct size, apoptozis), oxidatif change, function of endothelium CURRICULUM VITAE Personal Details Surname: SAHNA First Name: Engin Academic title/position: Prof. Key Qualifications: Cardiac Ischemia-reperfusion Injury (arrhythmias, infarct size, apoptozis), oxidatif

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

SIÇANDA KARDİYAK ÖNKOŞULLAMANIN KORUYUCU ETKİSİNDE SUMATRİPTANIN ROLÜ

SIÇANDA KARDİYAK ÖNKOŞULLAMANIN KORUYUCU ETKİSİNDE SUMATRİPTANIN ROLÜ SIÇANDA KARDİYAK ÖNKOŞULLAMANIN KORUYUCU ETKİSİNDE SUMATRİPTANIN ROLÜ İdil Bahar Abdülazizoğlu, Cemre Çavuşoğlu, Gökçe Yağmur Efendi, Hamit Koç, Yasemin Özerdem, Güldeniz Uzar Danışmanlar: Prof. Dr. Meral

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

ABSTRACT ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS

ABSTRACT ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS I ÖZ Bu çalışmada Kepez/AYDIN dan Haziran 2005 tarihinde toplanan 10 yetişkin L. stellio nun (5, 5 ) sindirim kanalının bir bölümünü oluşturan ince barsak ve kalın barsağının genel histolojik yapısı ortaya

Detaylı

Sıçan Modelinde Uzak İskemik Önkoşullamanın Akciğerdeki İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkileri *

Sıçan Modelinde Uzak İskemik Önkoşullamanın Akciğerdeki İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkileri * Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 3, (159-166) Sıçan Modelinde Uzak İskemik Önkoşullamanın Akciğerdeki İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkileri * Hasan Akkoç*, İlker Kelle*, Ebru Kale***, Nihal

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Sıçan Akciğerinde Oluşturulan İskemik Önkoşullamanın Kalpteki İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkileri

Sıçan Akciğerinde Oluşturulan İskemik Önkoşullamanın Kalpteki İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkileri Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (102-109) Sıçan Akciğerinde Oluşturulan İskemik Önkoşullamanın Kalpteki İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkileri Hasan Akkoç*, İlker Kelle*, Ebru Kale** ÖZET

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Melatonin Tedavisinin Diyabetik Ratlarda Kontrast Nefropati Gelişimine Etkileri: IL-33 ve Oksidatif Stresin Rolü Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 22.10.2015

Detaylı

BÖBREK İSKEMİ/REPERFÜZYON MODELİNDE TAURİNİN HÜCRE DIŞI MATRİKS VE İLİŞKİLİ YOLAKLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BÖBREK İSKEMİ/REPERFÜZYON MODELİNDE TAURİNİN HÜCRE DIŞI MATRİKS VE İLİŞKİLİ YOLAKLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BÖBREK İSKEMİ/REPERFÜZYON MODELİNDE TAURİNİN HÜCRE DIŞI MATRİKS VE İLİŞKİLİ YOLAKLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SERKAN

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

ALKOLE BAĞLI OLMAYAN HEPATİK FİBROZ MODELİNDE BETAİN TEDAVİSİNİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ

ALKOLE BAĞLI OLMAYAN HEPATİK FİBROZ MODELİNDE BETAİN TEDAVİSİNİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ ALKOLE BAĞLI OLMAYAN HEPATİK FİBROZ MODELİNDE BETAİN TEDAVİSİNİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ İlknur Bingül*, A. Fatih Aydın*, Canan Başaran-Küçükgergin*, Işın Doğan-Ekici**, Jale Çoban***, Semra Doğru-Abbasoğlu*,

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA. Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA. Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi TEMEL SLAYTLAR Kardiyovasküler Hastalıkların Epidemiyolojisi

Detaylı

LİPİDLERİN GÖSTERİMİ

LİPİDLERİN GÖSTERİMİ LİPİDLERİN GÖSTERİMİ Basit tekniklerle gösterilebilen lipid miktarı genellikle kimyasal analizle gösterilen miktardan çok daha azdır. Karaciğer, böbrek ve kalp gibi organların kesitlerinde bulunan lipidler

Detaylı

Hücre. 1 µm = 0,001 mm (1000 µm = 1 mm)!

Hücre. 1 µm = 0,001 mm (1000 µm = 1 mm)! HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücre Hücre: Tüm canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi İnsan vücudunda trilyonlarca hücre bulunur Fare, insan veya filin hücreleri yaklaşık aynı büyüklükte Vücudun büyüklüğü

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran Yağlı Karaciğer (Metabolik Sendrom) Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Psikoz Yatkınlığındaki Artışın Gösterilmesi ve Bu Bulgunun İnflamatuar Sitokinlerle Bağlantısının Açıklanması Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar

Detaylı

Y.Ü. DENEY HAYVANLARI ETİK KURULU BAŞVURU FORMU

Y.Ü. DENEY HAYVANLARI ETİK KURULU BAŞVURU FORMU YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Y.Ü. DENEY HAYVANLARI ETİK KURULU BAŞVURU FORMU Protokol no: Onay tarihi: KARAR : Uygun Düzeltilmesi Gerekir Koşullu Olarak Uygun Uygun Değil Bu bölüm YÜDHEK tarafından doldurulacaktır

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Esra ÇİKLER 2. Doğum Tarihi: 27.11.1979 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İstanbul Ü. Fen Fakültesi 2002 Y. Lisans Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Pediatrik Nörolojik modeller

Pediatrik Nörolojik modeller Pediatrik Nörolojik modeller Prof. Dr. Semra Hız Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD Pediatrik Nörolojik modeller Migren Modeli Epilepsi Modeli

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

Çocukluk çağı özofajitleri: Eozinofilik Özofajit...? Reflü Özofajit...?

Çocukluk çağı özofajitleri: Eozinofilik Özofajit...? Reflü Özofajit...? Çocukluk çağı özofajitleri: Eozinofilik Özofajit...? Reflü Özofajit...? Yasemin Yuyucu Karabulut 1, Berna Savaş 2, Arzu Ensari 2, Aydan Kansu 3 1 Çankırı Devlet Hastanesi Patoloji 2 Ankara Üniversitesi

Detaylı

Koroner Mikrosirkülasyonun Fonksiyonel Açıdan Değerlendirilmesinde Kullanılan İnvazif Yöntemler. Dr. Murat Sezer İstanbul Tıp Fakültesi

Koroner Mikrosirkülasyonun Fonksiyonel Açıdan Değerlendirilmesinde Kullanılan İnvazif Yöntemler. Dr. Murat Sezer İstanbul Tıp Fakültesi Koroner Mikrosirkülasyonun Fonksiyonel Açıdan Değerlendirilmesinde Kullanılan İnvazif Yöntemler Dr. Murat Sezer İstanbul Tıp Fakültesi Miyokard infarktüsü sonrası koroner mikrosirkülasyonun önemi Erken

Detaylı

Düz Kas. Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Mesane. Uterus. İnce bağırsak

Düz Kas. Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Mesane. Uterus. İnce bağırsak Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Düz Kas Mesane Uterus İnce bağırsak Düz Kas İşlevleri İstemsiz kasılma Bazı düz kas hücreleri kollajen, elastin, glikozaminoglikan,

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Gülay Bulut 1, Yıldıray Başbuğan 2, Elif Arı 3 Hamit Hakan Alp 4, İrfan Bayram 1 Yüzüncü

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

GİRNE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GİRNE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GİRNE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2017 2018 DERS YILI SOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU (31.10.2017-22.12.2017) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 23 12X1 35 Biyofizik 12-12 Fizyoloji 47

Detaylı

Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE) ve Miyokardiyal İskemi Reperfüzyon (Mİ/R) Hasarı

Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE) ve Miyokardiyal İskemi Reperfüzyon (Mİ/R) Hasarı İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 10-5. Derleme Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE) ve Miyokardiyal İskemi Reperfüzyon (Mİ/R) Hasarı Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) and Myocardial Ischemia

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIK STRESİ

DÜŞÜK SICAKLIK STRESİ DÜŞÜK SICAKLIK STRESİ Düşük sıcaklık stresi iki kısımda incelenir. Üşüme Stresi Donma stresi Düşük sıcaklık bitkilerde nekrozis, solma, doku yıkımı, esmerleşme, büyüme azalışı ve çimlenme düşüşü gibi etkiler

Detaylı

DÖNEM II DERS YILI SOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU ( )

DÖNEM II DERS YILI SOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU ( ) 2017 2018 DERS YILI SOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU (31.10.2017-22.12.2017) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 23 12X1 35 Biyofizik 12-12 Fizyoloji 47 4x1 51 Histoloji ve Embriyoloji 41 7x1 48

Detaylı

M YOKARD HÜCRE ÖLÜMÜ 1,2 M YOKARD NFARKTÜSÜ

M YOKARD HÜCRE ÖLÜMÜ 1,2 M YOKARD NFARKTÜSÜ 9 M YOKARD HÜCRE ÖLÜMÜ 1,2 M YOKARD NFARKTÜSÜ Akut Miyokard nfarktüsü(am ); Aterosklerotik koroner arterin trombus taraf ndan t kanmas ile meydana gelen ve genellikle ciddi ve sürekli gö- üs a r s ile

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Doku kan akışının düzenlenmesi Mikrodolaşım ve lenfatik sistem. Prof.Dr.Mitat KOZ

Doku kan akışının düzenlenmesi Mikrodolaşım ve lenfatik sistem. Prof.Dr.Mitat KOZ Doku kan akışının düzenlenmesi Mikrodolaşım ve lenfatik sistem Prof.Dr.Mitat KOZ Mikrodolaşım? Besin maddelerinin dokulara taşınması ve hücresel atıkların uzaklaştırılması. Küçük arteriyoller her bir doku

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Histoloji Çalışma Metotları

Histoloji Çalışma Metotları 1 Histoloji Çalışma Metotları PROF. İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Histoloji 2 Yunanca Logos Histo Ağ veya Doku Çalışma Dokuların Çalışılması Hücreler Hücreler dışı

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Post Doc. Lisans Biyoloji Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Post Doc. Lisans Biyoloji Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ersöz GONCA Doğum Tarihi: 13.01.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Post Doc The Institu of Healthy and Welfare Research Robert Gordon

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

HİSTOLOJİ. DrYasemin Sezgin

HİSTOLOJİ. DrYasemin Sezgin HİSTOLOJİ DrYasemin Sezgin HİSTOLOJİ - Canlı vücudunu meydana getiren hücre, doku ve organların çıplak gözle görülemeyen (mikroskopik) yapılarını inceleyen bir bilim koludur. - Histolojinin sözlük anlamı

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

İnvajinasyonda oluşan iskemi/reperfüzyon hasarına trapidilin koruyucu etkileri*

İnvajinasyonda oluşan iskemi/reperfüzyon hasarına trapidilin koruyucu etkileri* Çocuk Cerrahisi Dergisi ():-6, 9 İnvajinasyonda oluşan iskemi/reperfüzyon hasarına trapidilin koruyucu etkileri* Murat ÇAKMAK, Tutku SOYER, Şebnem AYVA, Günnur DİKMEN, Hülya AKMAN Kırıkkale Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ. ve İNFLAMASYON. 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun

LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ. ve İNFLAMASYON. 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ ve İNFLAMASYON 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin Amacı: * Yabancı maddeye karşı savunma? * Lökosit çeşitleri ve miktarları * Lökopoez * Fonksiyonel özellikleri * Monosit-

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK Uzun süreli immobilizasyon sonucu: - Nitrojen ve protein dengesi bozulur. - İskelet kasının kitlesi, kasılma kuvveti ve etkinliği azalır. - İskelet kaslarında

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

Fakat. Perioperatif Dönemde HİPEROKSEMİ HİPEROKSİ?? HİPEROKSİNİN UYGULAMANIN FAYDALARI ANESTEZİ UYGULAMASINDA NEDEN HİPEROKSİ

Fakat. Perioperatif Dönemde HİPEROKSEMİ HİPEROKSİ?? HİPEROKSİNİN UYGULAMANIN FAYDALARI ANESTEZİ UYGULAMASINDA NEDEN HİPEROKSİ HİPEROKSİ?? Perioperatif Dönemde HİPEROKSEMİ DR.GÜNİZ M.KÖKSAL İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Oksijen kullanımı hekimler tarafından önerilen reçete edilen yaygın

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri KAS DOKUSU Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri Kasın Fonksiyonu Hareket Solunum Vücut ısısının üretimi İletişim Organların kontraksiyonu

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI

11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI 11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI DOLAŞIM SİSTEMİ İki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere kalpler dört odacıktır. Temiz kan ve kirli kan birbirine karışmaz. Vücuda temiz

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

EGZERSİZDE VE SONRASINDA ATP - CP

EGZERSİZDE VE SONRASINDA ATP - CP EGZERSİZDE VE SONRASINDA ATP - CP Tüm vücut hücrelerinde enerji oluşumu adenozin trifosfat (ATP) molekülü vasıtasıyla gerçekleşir. Hücre içinde ATP depo halde bulunur ve sınırlı miktardadır. Ancak, yapılan

Detaylı

ANTİSEPTİKLERİN KULLANIM YERLERİ

ANTİSEPTİKLERİN KULLANIM YERLERİ ANTİSEPTİKLER 1 Kavramlar: Antiseptik: Canlılar üzerinde (cilde ve dışarı açılan boşlukların mukozasına) dıştan uygulanmak suretiyle kullanılan antimikrobik ilaçlardır. Dezenfektan: Cansız cisimler (cerrahi

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Savaş SİPAHİ 1, Ahmed Bilal GENÇ 2, Seyyid Bilal AÇIKGÖZ 3, Mehmet YILDIRIM 4, Selçuk YAYLACI 4, Yakup Ersel AKSOY 5,

Detaylı

KAS FİZYOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

KAS FİZYOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN KAS FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN Uyarılabilen dokular herhangi bir uyarıya karşı hücre zarlarının elektriksel özelliğini değiştirerek aksiyon potansiyeli oluşturup, iletebilme özelliği göstermektedir.

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

L-NAME İLE HİPERTANSİF YAPILAN SIÇANLARDA KALPTE İSKEMİ-REPERFÜZYON SONRASI KALP DOKUSU KSANTİN OKSİDAZ AKTİVİTESİ VE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİ*

L-NAME İLE HİPERTANSİF YAPILAN SIÇANLARDA KALPTE İSKEMİ-REPERFÜZYON SONRASI KALP DOKUSU KSANTİN OKSİDAZ AKTİVİTESİ VE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİ* Ege Tıp Dergisi 40 (2). 75-81, 2001 İLE HİPERTANSİF YAPILAN SIÇANLARDA KALPTE İSKEMİ-REPERFÜZYON SONRASI KALP DOKUSU KSANTİN OKSİDAZ AKTİVİTESİ VE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİ* XHANTHINE OXIDASE ACTIVITIES

Detaylı

Miyokard Korunması - II: Miyokard Metabolizması ve Harabiyeti

Miyokard Korunması - II: Miyokard Metabolizması ve Harabiyeti Op. Dr. Semih Barlas, Op. Dr. Emin Tireli, Doç. Dr. Enver Dayıoğlu, Prof. Dr. Cemil Barlas İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Kalp adalesinin

Detaylı

Periferik iskemi reperfüzyonun akciğerdeki nitrozatif etkileri ve caffeic acid phenethyl ester in koruyucu rolü

Periferik iskemi reperfüzyonun akciğerdeki nitrozatif etkileri ve caffeic acid phenethyl ester in koruyucu rolü Periferik iskemi reperfüzyonun akciğerdeki nitrozatif etkileri ve caffeic acid phenethyl ester in koruyucu rolü Mukadder ÇALIKOĞLU 1, Ali ÜNLÜ 2, Nehir SUCU 3, Savaş AKTAŞ 4, Lülüfer TAMER 2, İlker ÇALIKOĞLU

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL II. Kurul Dolaşım Sistemi ve Kan II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fatih EKİCİ 4

Detaylı

Sıçanlarda Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarında N- Asetilsisteinin Etkileri

Sıçanlarda Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarında N- Asetilsisteinin Etkileri Deneysel Araştırma www.firattipdergisi.com Sıçanlarda Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarında N- Asetilsisteinin Etkileri Nurettin AYDOĞDU a1, Kadir KAYMAK 1, Ömer YALÇIN 2 1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

S çan iskemi-reperfüzyon modelinde iskemik önkoflullaman n miyokardiyal apoptoza etkisi

S çan iskemi-reperfüzyon modelinde iskemik önkoflullaman n miyokardiyal apoptoza etkisi Türk Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery S çan iskemi-reperfüzyon modelinde iskemik önkoflullaman n miyokardiyal apoptoza etkisi The effect of ischemic

Detaylı

Beyin Kan Dolaşımı ve İskemi Patofizyolojisi

Beyin Kan Dolaşımı ve İskemi Patofizyolojisi Beyin Kan Dolaşımı ve İskemi Patofizyolojisi Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Beyin metabolik olarak vücuttaki en aktif organlardan biridir ve bu aktiviteyi

Detaylı

Fizyoloji. Vücut Sıvı Bölmeleri ve Özellikleri. Dr. Deniz Balcı.

Fizyoloji. Vücut Sıvı Bölmeleri ve Özellikleri. Dr. Deniz Balcı. Fizyoloji Vücut Sıvı Bölmeleri ve Özellikleri Dr. Deniz Balcı deniz.balci@neu.edu.tr Ders İçeriği 1 Vücut Sıvı Bölmeleri ve Hacimleri 2 Vücut Sıvı Bileşenleri 3 Sıvıların Bölmeler Arasındaki HarekeF Okuma

Detaylı

İSKELET KASI İSKEMİ REPERFÜZYON HASARININ AZALTILMASINDA TİKLOPİDİN

İSKELET KASI İSKEMİ REPERFÜZYON HASARININ AZALTILMASINDA TİKLOPİDİN Dr. ŞENKAYA ve Arkadaşları / İskelet Kası Reperfüzyon Hasarında Tiklopidin İSKELET KASI İSKEMİ REPERFÜZYON HASARININ AZALTILMASINDA TİKLOPİDİN TICLOPIDIN ON REDICING ISCHEMIA REPERFUSION INJURY IN SCALETAL

Detaylı

İzole Kobay Kalplerinde İskemik Arrest Sonrası Levosimendan ve Amrinonun İnotropik Etkilerinin Karşılaştırılması

İzole Kobay Kalplerinde İskemik Arrest Sonrası Levosimendan ve Amrinonun İnotropik Etkilerinin Karşılaştırılması İzole Kobay Kalplerinde İskemik Arrest Sonrası Levosimendan ve Amrinonun İnotropik Etkilerinin Karşılaştırılması Öner SÜZER, A. Kürşat BOZKURT, Asuman SÜZER, Zuhal AYKAÇ, Aydın BARLAS Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Ovaryum kriyoprezervasyonu ve ototransplantasyonu sonrasında ortaya çıkan primordiyal folikül kaybında folikül havuzunu koruyan baskılayıcı molekül kaybının rolü olabilir mi? Soner Çelik 1, Ferda Topal-

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın Mitokondri, ökaryotik organizmanın farklı bir organeli Şekilleri küremsi veya uzun silindirik Çapları 0.5-1 μm uzunlukları 2-6 μm Sayıları

Detaylı