Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi"

Transkript

1 ka ný Ýs met Yýl maz'ýn ka tý lým la rýy la ger çek leþ ti ri le cek. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun katýlacaðý törenlerden,hükümet Konaðý'nýn açýlýþ saati 10.30, Askerlik Þube si Baþ kan lý ðý'nýn ki ise ola cak. Son dönemde hýzla geliþen Sultanbeyli'de, kamu binalarý tek tek yenilenerek vatandaþlarýn hizmetine açýlýyor. Bu binalarýn sonuncusu Sultanbeyli Hükümet Konaðý oldu. Sultanbeyli halkýna yakýþýr kamu binalarýnýn oluþturulmasý, vatandaþýn daha hýzlý hizmet almasý için kamu hizmetleri Hükümet Konaðý'nda toplandý. Arsasý Sultanbeyli Belediyesi tarafýndan tahsis edilen Hükümet Konaðý için ilk kaz ma 4 Ocak 2011 ta ri hin de vuruldu. Yaklaþýk 8,5 trilyon lira maliye ti olan bi na, bir bu çuk yýl gi bi ký sa sürede tamamlandý. Belediye Caddesi'ndeki eski Sultanbeyli Kaymakamlýðý hizmet binasý karþýsýna yapýlan Hükümet Konaðý, 10 bin metrekarelik alan üzerine inþa edildi. 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 12 TEMMUZ 2012 YIL: 9 SAYI: Bakanlar Açýlýþ Ýçin Sultanbeyli'ye Geliyor Sul tan bey li'nin son dö nem de ki en önem li pro je le rin den bi ri olan Sul tan bey li Hü kü met Ko na ðý ve As ker lik Þu be si Baþ kan lý ðý tö - ren le hiz me te gi ri yor. Bi na la rýn res mi açý lý þý 13 Tem muz 2012 Cu ma gü nü Ýçiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Naim Þa hin ve Mil li Sa vun ma Ba - Bod rum ka tý ha riç 5 kat tan olu þan bi - na da, top lam 14 ku rum bir ara ya gel di ve bina dýþýnda Kaymakamlýða baðlý hiçbir birim kalmadý. Bir çok Ka mu Ku ru mu Hü kü met Ko na ðý'nda Top lan dý Kamu hizmetlerinin daha kolay ve hýzlý yürütülmesinin yaný sýra vatandaþýn iþinin tek merkezden saðlanacaðý Sultanbeyli Hükümet Konaðý Kompleksi, Kaymakamlýk ve Hükümet Konaðý olarak iki ana binadan oluþmakta. Kaymakamlýk binasý içerisinde Kaymakamlýðýn yürüttüðü hizmetler sunulurken, Hükümet Konaðý içerisinde birçok kamu kurumu yer alýyor. Hükümet Konaðý binasýnýn zemin katýnda Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Nüfus Müdürlüðü ve Emniyet Müdürlüðü'n baðlý Çocuk Büro Amirliði hizmet veriyor. Birinci katta, Tapu ve Yazý Ýþleri Müdürlüðü ile Vergi Dairesi bulunurken, ikinci kat ta Sað lýk ile Mal Mü dür lü ðü ve Top - lum Saðlýðý Merkezi yer alýyor. Ýlçe Müftülüðü, Kadastro Birimi, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ise üçüncü katta hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi yapýlmýþ durumda. Sul tan bey li As ker lik Þu be si Genç le rin Yü zü nü Gül dü re cek Hükümet konaðýnýnyaný sýra yýllardýr üzerinde konuþulan ancak yapýmý bir türlü gerçekleþtirilemeyen as ker lik þu be si açý lý þý da ay ný gün ger çek leþ ti ri li yor. Ýl çe mi zin önem li eksiklerinden biri olan askerlik þube sinin ta mam lan ma sýy la bir lik te uzun yýl lar dýr as ker lik iþ lem le ri ni Sul tan bey li'de ya pa ma yan genç ler artýk baþka ilçelere gitmek zorunda kalmayacaklar. Sul tan bey li'ye ya ký þýr gü zel lik te inþa edilen bina, askere gidecek olan Sultanbeyliligençlerin iþlerini büyük ölçüde kolaylaþtýracak. Ümraniye TÇMB Lisesi 1. Bilim Þenliði Yapýldý Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! En Hýzlý Geliþen Ýlçe Ödülü Ümraniye'nin YÖK Tür ki ye Öð ren ci Kon se yi ta ra fýn dan dü zen le nen ve 3 Mil yon 800 bin öð ren ci nin oy kul lan dý ðý 'Ya rý nýn Li - der le ri Zir ve si- Ba þa rý Ödül le ri' isim li an ket te, Üm ra ni - ye 'En Hýz lý Ge li þen Ýl çe' se çil di. Üm ra ni ye adý na ödü lü Üm ra ni ye Be le di ye Baþ kan Ha san Can al dý. YÖK Türkiye Öðrenci Konseyi tarafýndan düzenlenen 'Yarýnýn Liderleri' konulu anketin sonucunda ödüle deðer bulunan kiþi ve kurumlara, düzenlenen bir törenle ödülleri verildi. Haliç Kon gre Mer ke zi'nde dü zen le - nen 'Ya rý nýn Li der le ri Ba þa rý Ödülleri' törenine siyaset, sanat, iþ ve spor dün ya sýn dan çok sa yý - da ün lü isim ka týl dý. EN HIZ LI GE LÝ ÞEN ÝL ÇE: ÜM RA NÝ YE Ödül töreninde, anket sonucunda ödüle deðer bulunan kiþi ve kurumlara ödülleri verildi. 3 Milyon 800 bin öðrencinin katýlýmýyla yapýlan büyük ankette, Ümraniye, 'En Hýzlý Geliþen Ýlçe' seçildi. Öðrencilerin oylarýyla ödüle deðer bulunan Ümraniye'nin ödülünü Ümraniye Belediye Baþkan Ha san Can al dý. 05 TE 19. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nde Altýn Kemer Recep Kara'nýn Tür ki ye'nin en önem li baþ peh li van la rý nýn Kýrk pý nar'dan ön ce son kez koz la rý ný pay laþ týk la rý 19. Ge le nek sel San cak te pe Yað lý Gü reþ le ri, 1 Tem muz Pa zar gü nü Sa man dý ra Þö len Ala ný'nda muh te þem bir or ga ni zas yon la ger çek leþ ti ril di. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri coþkusu, Samandýra Ek Hizmet Binasý önünde sabah saat 9.00'da kortej yürüyüþü ile baþladý. Mehter Takýmý ile birlikte yürüyüþe geçen kortej, güreþ alaný na geç me den ön ce Ab dur rah man Ga zi Tür be si'ni zi ya ret et ti. Bu ra da gerçekleþtirilen Kuran tilavetinin ardýndan dualar edilerek Samandýra Þölen Alaný'na geçildi. 05 TE TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öðrencilerin gerektiði þekilde yardým alarak kendi emekleri ile yaptýklarý eserlerini topluma sunarak paylaþmak ve özgüven geliþtirmek ayrýca çalýþmadaki temel bilimleri öðrenmek amacýyla ilk sergisini düzenledi. TÇMB Tek nik ve En düst ri Mes lek Lisesi 1.Bilim Þenliði kapsamýnda fizik öðretmeni Neþever Baltacý rehberliðinde okul öðrencileri tarafýndan Hareket, Kuvvet, Enerji, Elektrik, Manyetizma, Maddenin Halleri, Iþýk, Hücre, Organeller, Ýllüzyon Tasarýmlar konularýný iþleyen projelerini sergi okulun Galeri Salonunda sergilendi.

2 TEMMUZ 2012 Yılmaz: HABER TAKiP ihtiyaç haline geldi 1. Yılını dolduran HABER TAKİP gazetemize nezaket ziyaretleri devam ediyor. Dün gazetemize adeta çıkarma yapan Saadet Partisi Sultanbeyli ilçe teşkilatı, gazete yöneticilerimiz ve çalışanları tebrik etti. Ziyaret programında konuşan Saadet Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, HABER TAKİP gerek yaptığı haberler olsun, gerek olaylar karşısında dik duruşu, gerekse gündem belirleyen bir gazete olduğu için Sultanbeyli de gazeteden ziyade ihtiyaç haline geldi dedi. Kurulduğu günden bu güne HABER TAKİP i değerli kılan şeyin turalı yayınları olduğunun altını çizen Yılmaz, taşıdığınız misyon, kararlılığınız ve zik zak çizmeden yolunuza devam etmektesiniz. Kuruluş yıldönümünüzü Saadet Partisi olarak tebrik ediyoruz dedi. Yılmaz, HABER TAKİP in bu anlamda iyi bir çıkış yakaladığını kaydederek, bu konuda HABER TAKİP in daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Yılmaz, Sultanbeyli de yaşayan herkesin HABER TAKİP e destek olmasının manidar olacağını dile getirdi. Gerçek: Zorlukları göğüsleyerek yolumuza devam ediyoruz HABER TAKİP Gazete yöneticimiz ve Yazı İşleri Müdürümüz Ömer Faruk Gerçek ise HABER TAKİP in birçok badireye ve birçok zorluğa göğüs gelerek bu günlere ulaştığının altını çizerek, Biz halkımız için varız, sizinle güçlüyüz. Bu günümüzde bizleri hatırlamanız bizi onurlandırmıştır dedi. Yılmaz: Yerel seçimlere çalışmaya başladık Ziyaret programında parti çalışma hakkında da bilgi veren Saadet Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, Sultanbeyli nin ana muhalefet partisi olarak çalışmalarımızı son zamanlarda sıklaştırmaya başladık. Önümüzdeki yerel seçimlerinde öne alınacağını tahmin ettiğimiz için, parti çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Sultanbeyli nin kilit konusu mülkiyet meselesi olacaktır. Gerek 2B gerekse Kentsel Dönüşüm yasaları Sultanbeyli de seçim belirleyecek konulardır. Bizler Saadet Partisi olarak bu önemli iki konu hakkında çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz dedi. Diğer muhalefet partileri piyasada yok Sultanbeyli halkını ilgilendiren önemli yasaların meclisten geçmesine rağmen parlamentoda Milletvekili bulunan partilerin Sultanbeyli temsilcilerinin çalışmadığını dile getiren Yılmaz, Sultanbeyli de bir Saadet Partisi var birde Ak Parti var. Diğer partilerin temsilcileri halk adına hiçbir çalışma içerisinde olamadıklarını görüyoruz. Bu da Sultanbeyli de siyasetin ne kadar kısır olduğunu ortaya koyuyor dedi. Yapılan ikramlardan sonra Saadet Partisi Sultanbeyli İlçe Teşkilatı günün anlam ve önemine binaen çiçek takdiminde bulundu. Bir yılın anısına çekilen hatıra fotoğrafı sonrası ziyaret son buldu. Geleneksel Sultanbeyli Gümüşhaneliler Derneği Pikniği Yapıldı Sultanbeyli de faaliyet gösteren Gümüşhane İli ve İlçeleri Kültür Yardımlaşma Derneği (GÜMÜŞDER) Geleneksel piknik şöleni ilçede faaliyet gösteren Gümüşhane ilçe, belde ve köy dernekleriyle beraber yoğun katılımla yöresel sanatçılarla coşkuluyla gerçekleştirildi. Dernek geleneksel hale getirilen piknik şöleninde bu yıl farklılık yaparak her bir köy derneğin ayrı ayrı yaptıkları piknikleri, güç birliği yaparak tek bir programda birleştirerek yöresel sanatçılarla, çocuklara yönelik oyunlarla, davetlilere yöresel yemek ikramlarıyla şölen havasında gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde şölen alanını dolduran Gümüşhaneliler kahvaltılarını piknik alanında yaptıktan sonra başlayan programları takip ettiler. Programlarda önce çocuklara yönelik çuval içerisinde yürüme yarışması, yoğurt yeme yarışması, halat çekme yarışmaları yapıldı, yarışmalara katılan bütün çocuklara hediyeler verildi. Öğleden sonra başlayan sahne programında Sultanbeyli Gümüşhaneliler Derneği folklor ekibi, çocukların okuduğu şiirler ve Yöresel sanatçılar Hüsametin Okumuş, seçil Yavuz, Mahmut Polat sahne alarak Gümüşhanelilere coşkulu saatler yaşattılar. Şölende dernek yönetim kurulu ve katılımcı dernek başkanlarıyla hemşerilerini selamlayan dernek başkanı Abdulkerim Yıldız hemşerilerine dernek faaliyetlerinden bahsederek, dernek merkezinde yapılan kurslara katılımlarına, piknik şölenindeki coşkuya, birlik ve beraberliklerine güç katıkları için teşekkür ederken, bu yılki şenliğin beraber yapılmasını sağlayan, ilçe, belde ve köy dernek başkan ve yönetimlerine teşekkür etti. Şenliğe Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin katılarak bir konuşma yaptı Keskin konuşmalarında Gümüşhaneliler derneğini yakından takip etiklerini, yönetimin eğitim ve seminerlerle güzel çalışmalar yaptıklarını bu çalışmalardan dolayı dernek başkan ve yönetimine teşekkür etti. Şölene katılan Ak parti ilçe Başkanı Ali Sevinç, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı M. Şamil Kural selamlama konuşması yaptılar. Şölene meclis üyeleri Hüseyin Güner, Yahya Sünnetci, Hayri Altun, GÜYAD Başkanı Tahsin Sögüt, GÜDEF Eski Başkanlarından Vahit Olgun ve Tamer Ünsal, Gümüşhane spor eski Başkanı Kurban Karagöz, Sivaslılar Dernek Başkanı Müslim Candır, Bayburtlular Dernek Başkanı Osman Cebeoglu, Kabaköy Dernek Başkanı Öztürk Ezber ve Birçok işadamı katıldı. Şölene Adalet Eski Bakanı M.Oltan Sungurlu, Milletvekilleri Feramüz Üstün, Kemaletin Aydın, Müslim Sarı, Fikri Işık, Osman Boyraz, Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Gümüşhane Valisi Dr Yusuf Mayda, Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı, İSTAÇ Genel Müdürü Osman Akgül, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Cihan Bektaş mesajları ile katıldılar. Şölen Gümüşhanelilerin Davul-Zurna, Kemence ile bol bol horon ve halaylarla sona erdi. ÜMRANİYELİ ENGELLİLER UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI Ümraniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Kültür Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen pikniğe katılan engelliler ve aileleri, gün boyu düzenlenen etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Ümraniye Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle engelli vatandaşların sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Kültür Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlikle Ümraniyeli engelliler aileleriyle birlikte piknik yaptı. ENGELLİLER DOYASIYA EĞLENDİ Ömerli Sırapınar Köyüne yapılan piknik programına 5 Görme engelli, 13 Zihinsel Engelli, 7 Tekerlekli Sandalyede Ortopedik Engelli, aileleriyle birlikte katıldı. 50 kişilik katılımın olduğu piknikte yoğurt yeme, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma ve bayrak yarışı gibi çeşitli oyunlar oynayan ve yarışmalar düzenleyen engelliler ve aileleri, unutulmaz bir gün yaşadı. Aileler, etkinlik dolayısıyla Ümraniye Belediyesi ne teşekkür etti. Lüks villalarda, 6 ton uyuşturucu üretecek hammadde ele geçirildi İstanbul da, bonzai isimli uyuşturucunun üretilmesi ve piyasaya sürülmesi ile ilgili narkotik polisinin operasyonunda 29 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 6 ton bonzai üretimi için gerekli olan hammaddenin ele geçirildiği operasyonda, üretim merkezi olarak kullanılan 3 lüks villa ortaya çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mart ayında başlatılan bir soruşturma İstanbul da uyuşturucuda yeni bir trend olarak kabul edilen bonzai isimli maddenin nasıl üretildiğini ve piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkardı. Türkiye de 17 Şubat 2012 tarihinden itibaren uyuşturucu madde kapsamında alınan AM2201 isimli maddenin, bazı bitkilerle karıştırılarak bonzai isimli uyuşturucu oluşturulduğu ve bunun piyasaya sürüldüğü belirlenince, zanlılar takibe alındı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonrası hareke geçen polis, Gaziosmanpaşa, Fatih, Başakşehir gibi ilçelerde 8 adres belirledi. Kademeli olarak yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. VİLLALAR ÜRETİM ÜSSÜ YAPILMIŞ Başakşehir deki 3 villada inceleme yapan polis, ilginç bir manzara ile karşılaşıldı. Evin hemen her yerinden bonzai çıktı. Bonzai paketlemek için kullanılan makineler, paketler ve AM2201 isimli madde de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı. Bütün adreslerdeki aramalar sonunda 21 kilogram AM2201, 4 adet paketleme makinesi, 6 hassas terazi, bir mikser, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal sıvılar, 200 kilogram yavşan otu, satışa hazır 36 kilogram bonzai, 50 bin uyuşturucu paketi, 1 adet volter tabanca, 1 adet toplu tabanca, bir adet markasız tabanca ile av tüfeği ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. ADLİ TIP: 6 TON UYUŞTURUCU YAPILABİLİR Ele geçirilen uyuşturucular için uzman desteği ilan polis, Adli Tıp Kurumu yetkililerinden rapor aldı. Hazırlanan rapora göre 21 kilogram AM2201 isimli kimyasal maddeden 6 ton uyuşturucu üretilebileceği ortaya çıktı. Bu rakamın yaklaşık 2 milyon paket bonzaiye eşdeğer olduğu belirtildi. AM2201 in Alman kuryeler tarafından Portekiz den İstanbul a getirildiği de polisin tespitleri arasında yer aldı. Yapılan çalışmalar çok ilginç bir gerçeği de ortaya çıkardı. Normal şartlarda bir gram AM2201 in iki kilogram ota karıştırılarak uyuşturucu elde edildiği ancak ele geçirilen paketlerde bunun 4 katının kullandığı ortaya çıktı. Operasyonların ardından gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme 20 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

3 12 TEMMUZ 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 12 TEMMUZ 2012 Y l : 9 Say : 269 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 12 TEMMUZ 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05 En Hýzlý Geliþen Ýlçe Ödülü Ümraniye'nin YÖK Türkiye Öðrenci Konseyi tarafýndan düzenlenen ve 3 Milyon 800 bin öðrencinin oy kullandýðý 'Yarýnýn Liderleri Zirvesi- Baþarý Ödülleri' isimli ankette, Ümraniye 'En Hýzlý Geliþen Ýlçe' seçildi. Ümraniye adýna ödülü Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can aldý. YÖK Türkiye Öðrenci Konseyi tarafýndan düzenlenen 'Yarýnýn Liderleri' konulu anketin sonucunda ödüle deðer bulunan kiþi ve kurumlara, düzenlenen bir törenle ödülleri verildi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Yarýnýn Liderleri Baþarý Ödülleri' törenine siyaset, sanat, iþ ve spor dünyasýndan çok sayýda ünlü isim katýldý. 'EN HIZLI GELÝÞEN ÝLÇE: ÜMRANÝYE' Ödül töreninde, anket sonucunda ödüle deðer bulunan kiþi ve kurumlara ödülleri verildi. 3 Milyon 800 bin öðrencinin katýlýmýyla yapýlan büyük ankette, Ümraniye, 'En Hýzlý Geliþen Ýlçe' seçildi. Öðrencilerin oylarýyla ödüle deðer bulunan Ümraniye'nin ödülünü Ümraniye Belediye Baþkan Hasan Can aldý. BAÞKAN HASAN CAN: ÜMRANÝYE'DEKÝ GELÝÞÝMÝ ÖÐRENCÝLER DE TEYÝT ETTÝ Törende bir konuþma yapan Ümraniye Belediye Baþkan Hasan Can, Ümraniye'nin ödüle deðer bulunmasýndan duyduðu mutluluðu dile getirdi. Ümraniye'de baþlattýklarý deðiþim sürecinin 3 milyon 800 bin öðrencinin katýldýðý bir ankette bir kez daha teyit edildiðini belirten Baþkan Hasan Can, Ümraniyelilere daha yaþanýlabilir bir kent oluþturmak için 8 yýldýr canla baþla çalýþtýklarýný vurguladý. Baþkan Hasan Can, konuþmasýnda anket katýlýmcýlarýna teþekkür etti. 19. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nde Altýn Kemer Recep Kara'nýn Türkiye'nin en önemli baþpehlivanlarýnýn Kýrkpýnar'dan önce son kez kozlarýný paylaþtýklarý 19. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri, 1 Temmuz Pazar günü Samandýra Þölen Alaný'nda muhteþem bir organizasyonla gerçekleþtirildi. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri coþkusu, Samandýra Ek Hizmet Binasý önünde sabah saat 9.00'da kortej yürüyüþü ile baþladý. Mehter Takýmý ile birlikte yürüyüþe geçen kortej, güreþ alanýna geçmeden önce Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada gerçekleþtirilen Kuran tilavetinin ardýndan dualar edilerek Samandýra Þölen Alaný'na geçildi. Þölen alanýnda öncelikle Mehteran Takýmý mini bir konser verdi. Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nin açýlýþ konuþmasýný Sancaktepe Belediye Baþkanýmýz Ýsmail Erdem yaptý. Konuþmasýna müsabakalarý izlemeye gelen sporseverleri selamlayarak baþlayan Ýsmail Erdem, "Kýrkpýnar'dan sonra ülkemizdeki organizasyonlarýn en büyüðünü Sancaktepe'de gerçekleþtiriyoruz. Bugün burada güreþ yapacak baþta baþpehlivanlarýmýz olmak üzere minik güreþçilerimize kadar hepsine, Cenabý Allah güç kuvvet versin, baþarýlar nasip etsin." dedi. Baþkan Ýsmail Erdem'in ardýndan Sancaktepe Kaymakamý Feyzullah Özcan da bir konuþma gerçekleþtirdi. Ata sporu olan güreþin kültürümüzdeki yerini, sýklýkla kullandýðýmýz paçayý kurtarmak, paçayý ele vermek gibi deyimlerimizden örnekler vererek anlatan Özcan, spora ve sporcuya desteklerinden dolayý Sancaktepe Belediye Baþkanýmýz Ýsmail Erdem'e teþekkür etti. Minik Güreþçilerin karþýlaþmalarý ile baþlayan müsabakalar; "Minikler 1, Minikler 2, Teþvik 1, Teþvik 2, Tozkoparan, Ayak, Destek Küçük, Destek Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Baþaltý, Baþ." kategorileri olmak üzere 13 farklý kategoride gerçekleþtirildi. Beþ yüzün üzerinde sporcunun katýldýðý Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'ne Sancaktepe Belediye Baþkanýmýz Ýsmail Erdem ve Kaymakamýmýz Feyzullah Özcan'ýn yaný sýra; " Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýlyas Dökmetaþ, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Danýþmanlarýndan Ýsmail Hakký Turunç, Ak parti eski Milletvekillerinden Prof. Dr Ýrfan Gündüz ile Dünya Þampiyonu Güreþçimiz ve Eski Milletvekilimiz Hamza Yerlikaya, Ak Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sakýz, Sancaktepe Ýlçe Emniyet, Ýlçe Milli Eðitim ve Ýlçe Spor Müdürlerimizin yaný sýra Türkiye Güreþ Federasyonu yetkilileri ve binlerce sporsever katýldý. Ata sporumuz yaðlý güreþlerde bir gelenek haline gelen Güreþ Aðalýðý Ýhalesi'nin de yapýldýðý Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nde, ünlü iþ adamlarýmýzdan Enver Haberdar Güreþ Aðalýðý'ný geleneðe uygun yapýlan ihale ile abisi Kadir Haberdar'a devretti. Cazgýrlarýn kimi zaman güldüren, kimi zaman düþündüren manileri ile bir þölene dönüþen yaðlý güreþlere, yazýlý ve görsel basýnýn da ilgisi yoðun oldu. Canlý olarak birkaç kanalda yayýnlanan yaðlý güreþlerde, heyecan öðleden sonra doruða ulaþtý. Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nde ülkemizin yetiþtirdiði önemli baþpehlivanlarýmýzdan; Ali Gürbüz, Recep Kara, Sermest Bulut, Serhat Gökmen, Hüseyin Þahinalp, Ekrem Yavuz, Ali Gökþen, Enver Eriþti, Aydýn Polatçý, Reþat Turgut, Ahmet Doðu, Fatih Bakýr, Abdullah Güngör, Arif Akýn, Hüseyin Demir, Nuri Zengin, Mustafa Baþdemir, Ömer Aslantaþ, Savaþ Yýldýrým, Süleyman Aykýrý gibi önemli güreþçilerimiz mücadele etti. Geçen sene Kýrkpýnar'da Altýn Kemer'in sahibi olan Ali Gürbüz'in sakatlanarak yarým býraktýðý yaðlý güreþler, kýran kýrana mücadelelere sahne oldu. Baþpehlivanlardan Recep Kara Abdullah Güngör'ü, Ali Gökþen de Savaþ Yýldýrým'ý yenerek finalde karþýlaþtý. Ankara Büyükþehir Belediyesi adýna güreþen Ordu Ünyeli Recep Kara ile Sancaktepe Belediyesi adýna güreþen Manisalý Ali Gökþen'ýn zorlu mücadelesinden Recep Kara galip gelerek, iki sene üst üste þampiyon olma baþarýsý gösterdi ve altýn kemerin sahibi oldu. 19. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nde üst üste ikinci kez ipi göðüsleyen Baþpehlivan Recep Kara'nýn altýn kemerini Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem taktý. Ýkinciliði elde ederek önemli bir baþarý elde eden Sancaktepe Belediyespor'un güreþçisi Ali Gökþen ise ödülünü Sancaktepe Kaymakamý Feyzullah Özcan'ýn elinden aldý. Ayrýca Güreþ antrenörlüðünde gösterdiði üstün baþarýdan dolayý yýlýn antrenörü seçilen Sancaktepe Belediyesi Güreþ Takýmý antrenörlerinden Harun Doðan, "Küçük Orta Büyük" klasmanýnda birinci olma baþarýsý gösterdi. Yoðun katýlýmla ve coþkulu bir atmosferde kusursuz bir organizasyonla gerçekleþtirilen 19. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'ndeki tüm dereceler þöyle: Minikler 1 1. Selami Macit 2. Mehmet Kýrak 3. Emircan Aslan 3. Muhammet Karavus Minikler 2 1. Yusuf Bulut 2. Ýsmail Bulut 3. Samet Kuþ 3. Muhammet Kurt Teþvik 1 1. Abdülkadir Can 2. Murat Bektaþ 3. Ali Ýzzet Çavdar 3. Oðuzhan Yýlmaz Teþvik 2 1. Mustafa Taþ 2. Okan Þahin 3. Serdar Solak 3. Selami Uzun Tozkoparan 1. Ramazan Sarý 2. Arda Taþpýnar 3. Muhamet Pelit 3. Osman Savrum Ayak 1. Siraç Sefer 2. Yusuf Þahin 3. Cengiz Kayaer 3. Hüsamettin Yýlmaz Destek Küçük 1. ismail Çýrak 2. Yýldýray Akýn 3. Çaðatay Suvar 3. Yakup Oðuz Destek Büyük 1. M. Zait Oral 2. Fatih Al 3. Hüsamettin Özdemir 3. Gürbüz Seçim Küçük Orta Küçük 1. Harun Doðan 2. Ramazan Gargi 3. Adem Altun 3. Ömer Durgun Küçük Orta Büyük 1. Fettah Arsin 2. Mustafa Ölmez 3. Cumali Küçükgüçlü 3. Ýsmet Karabulut Büyük Orta 1. Macit Yýldýrým 2. Mustafa Yiðit 3. Muhammet Kesen 3. Kadir Altunbaþ Baþaltý 1. Osman Albayrak 2. Adem Kara 3. Ali Ýmamoðlu 3. Onur Þenel Baþ 1. Recep Kara 2. Ali Gökþen 3. Savaþ Yýldýrým 3. Abdullah Güngör Sancaktepe'de Spor'un Baþkenti'ne yakýþýr Spor Þöleni Sancaktepe Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Spor Þöleni" 2012 Avrupa Spor Baþkenti Ýstanbul'a yakýþan biçimde, coþkulu bir atmosferde gerçekleþtirildi. Sancaktepe Belediyesi Spor Þöleni, Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem ve Sancaktepe Kaymakamý Feyzullah Özcan'ýn Sancaktepe Belediyesi Spor Okullarýnda eðitim gören 13 farklý farklý branþta sporcularýyla birlikte gerçekleþtirdiði kortej yürüyüþü ile 29 Haziran Cuma günü 19.00'da baþladý. Sancaktepe Belediyesi Sarýgazi Stadý'nda devam eden Spor Þöleni'nin sunumunu ünlü spor spikeri Emre Tilev yaptý. Stadý dolduran Sancaktepelilere unutulmaz bir yaz akþamý yaþatan Spor Þöleni'nin açýlýþ konuþmasýný Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem yaptý. Konuþmasýna konuklarý selamlayarak baþlayan Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem; "Sancaktepe Belediyesi olarak kuruluþumuzdan bugüne kadar çok farklý hizmetler yaptýk ama en önemli yatýrým olarak çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin geleceðine sunacaðýmýz katlýlar olduðuna inandýk. Çünkü istikbalde daha saðlýklý, ufku açýk, paylaþmasýný ve kaynaþmasýný bilen, arkadaþlýk duygusunu öðrenen gençlerin yetiþmesi arzumuzdu." dedi. Bu arzusunu gerçekleþtirme noktasýnda Belediye olarak Sancaktepe'ye yapýlan hizmetlere deðinen Baþkan Ýsmail Erdem; "Futbolda, basketbolda, uzakdoðu sporlarýnda, güreþte, atletizmde, farklý 15 branþta yaklaþýk 3254 öðrencimiz var. Belediyesporumuzun kulüp çatýsý altýnda da 2000 lisansý sporcumuz var."diyerek Sancaktepe Belediyesi'nin Türk sporunu katkýsýný ortaya koydu. Spor altyapýsý noktasýnda Sarýgazi Stadýmýzýn yanýnda Hakan Þükür Stadý'ný gençlerin hizmetine açtýklarýný belirten Baþkan Ýsmail Erdem, Rýdvan Dilmen Spor Tesisi'ni de Sancaktepe'ye kazandýrdýklarýný dile getirdi. Eyüp Sultan Kapalý Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu ile Veysel Karani & Akpýnar Kapalý Spor Salonu ve Veysel Karani & Akpýnar Olimpik Yüzme Havuzu'nu Sancaktepe'ye kazandýrdýklarýný belirten Belediye Baþkan Ýsmail Erdem; 25 Temmuz'da Yenidoðan Mahallesi'ne bir yüzme havuzu inþaatýna baþlanacaðý müjdesini verdi. Yeni yüzme havuzu ile Sancaktepe ilçesi sýnýrlarý içinde üç tane olimpik ölçekli yüzme havuzunu Sancaktepelilerin hizmetine sunulacaðýný da sözlerine ekleyen Ýsmail Erdem, Sancaktepe'nin sporun merkezi olmasýný istediklerini ve bu çerçevede tüm Sancaktepeli çocuklarýn sportif faaliyetler yapacaklarý yeni spor alanlarýný ilçeye kazandýrmak adýna yürütülen çalýþmalarý anlattý. Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem'in ardýndan kürsüye Sancaktepe Kaymakamý Feyzullah Özcan çýktý. Sancaktepe Belediyesi'nin spor yatýrýmlarýndan övgü ile bahseden Feyzullah Özcan; baþta Belediye Baþkan Ýsmail Erdem olmak üzere tüm belediye çalýþanlarýna yapýlan hizmetler dolayýsýyla teþekkür etti. Feyzullah Özcan Sancaktepe'de gurur duyulacak ve göðsümüzü kabartacak iþlere imza atýldýðýný belirterek, bu ve benzeri etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiðini söyledi.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 12 TEMMUZ 2012 Birisi bana sakin olmayý, sakin kalmayý öðretsin Çok hýzlý yaþýyoruz, çok hýzlý günlerde ve gündemlerle karþý karþýyayýz. Bu yazýmý magazinsel olarak algýlamayýn ama haberlerle ve siyasilerle hayatýmýza yön veriyoruz. Çok kolay kýzýyoruz, çok kolay muhatabýmýzý aþaðýlýyoruz ve çok çabuk silip atýyoruz. Bir asabiyettir hayatýmýzda en baþköþede, stres hastalýklarýn baþý diyoruz ama en çok stresi biz yapýyor veya sebep oluyoruz. Sebepli, sebepsiz her þeye kýzýyoruz veya kýzmamýz ve asabiyet yapmamýz gerekenlerde ise hiç umurumuzda olmuyor; üstüne KAYA bir de bana ne deyip geçiyoruz. KILIÇ Babaannemi anmadan geçemeyeceðim, enteresan bir olay anlattýk mý? "Kýyamet alameti oðul" derdi, bende bazen katýlmýyor deðilim hani. Ülkemizin bütün gündemi, bir spor takýmý ve onun baþkaný. Yaný baþýmýzda bir ülke yanýyor, insanlar öldürülüyor, uçaðýmýz düþürülüyor, askerlerimiz haince þehit ediliyor, bunun yanýnda iyi þeylerde oluyor tabi ama pekte umurumuzda olmuyor, gündem belli; "adam þöyle yapmýþ, kupa falancanýn hakký, futbolcu þu parayý almýþ, vs. vs." ne ala memleket, ne güzel düzen. Asgari ücretle geçinen, ayýn baþýyla sonunu getiremeyen, yýrtýk pabuçlarla; takýmýna milyon dolarlarla transfer olan futbolcunun hayatýný düþünen bizler, nereye gidiyoruz, birisi bana anlatsýn/akýl versin. Her seferinde serzeniþte, þikâyette, dilekte bulunuyorum. Nasýl olacakta düzeleceðiz (bana göre, benim anlayýþýma göre), nasýl olacakta bu çýlgýnlýklardan vazgeçeceðiz, nasýl olacakta hakiki kurtuluþun peþinden gideceðiz. Bir Peygamber daha gelmeyeceðine göre; kime tabi olacaðýz veya kimlerin (mukallitti) taklitçisi olacaðýz. Hemen cevabýnýzý duyar gibi oldum "ehlisünnet vel cemaat" yetmiyor mu diye. Evet, yetiyor, buradan sonrasý Kur'an'a uy kurtulursun diye. Ona da eyvallah, peki biri birlerini tekfir eden cemaat, tarikat ve mezheplere ne diyeceðiz. Geçtiðimiz günlerden birinde çok sevdiðim bir arkadaþým; hoca ne zaman özüne döneceksin, ne zaman hakikati anlayacaksýn diye bir soru sordu, ben bir anda tuhaf oldum, hayýrdýr yanlýþ bir iþ mi yaptým diye sordum. Ýþi uzatmayayým, kalbini kýracak bir þey demeyeyim diye, acil iþim var deyip uzaklaþtým. Þimdi git dedi arkamdan, sen akýllý adamsýn diyerek. Az daha uzaklaþýnca da, yarýn çok geç olmasýn hoca, ölüm var ölüm dedi. Ben onu da duymamazlýktan geldim ve inþallah geç kalmam diye de mukabelede bulundum. Neye, nereye ve niçin? Anlayýþlarýmýz veya bulunduðumuz ortam bizi öyle bir hale getiriyor ki; bizden deðilse, bizim gibi düþünmüyorsa, o zaman yanlýþ yolda veya yanlýþ yerde olduðunu söylüyor, kesip atýyor. Nasýl kurtuluruz bundan çok da aklým ermiyor doðrusu. Ayraným ekþi diyene rastlayamadým, sonumuz hayýr olur inþallah diyorum. Basmakalýp laflarla, herkesin konuþtuðu gibi ve en popüler olanlarla bir mi olunmalý? Ben farklýyým ve sebebim bu diyemez miyim? Ýlla da demokrasilerdeki gibi çoðunluðu olan mý doðrudur ve hep onlar ne yaparsa doðrudur mu demeliyim? Buna hayýr diyemez miyim ben? Birilerinin sabrýmla deney yapmasýný istemiyorum. Evet, belki de kalabalýklar gibi düþünmüyorum. Düþünen, konuþan, hata yapa ve hatasýný anladýðýn da özür dilemesini bilenlerle birlikte yaþamak istiyorum. Ben yaptým oldu, benim gücüm var, ne dersem odur diyenlere karþýyým. Vesselam. Anlaþýlýr, kýrmadan, dökmeden insanca yaþamak ve yaþatmak, dilek ve temennisiyle. Not: Deðerli arkadaþým, mahalle komþum Yaþar Gök kardeþime Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaþlarýna baþ saðlýðý temenni ediyorum. Allah mekânýný cennet eylesin. Ülkeleri demokratik kýlan en önemli unsur "orta sýnýf" týr. Orta sýnýfýn oluþmasý için liberal bir ekonomi gereklidir. Liberal bir ekonominin varlýðý güçlü bir ulusal ekonomiye baðlýdýr. Güçlü ulusal ekonomi güçlü toplumsal alt yapý ve buna baðlý üst yapý ile doðar. Güçlü toplumsal yapý adelet, "Osmanlýca" diye isimlendirdiðimiz "Osmanlý Türkçesi" bu topraklarda yaþayan insanlarýmýzýn bin yýllýk kültürünün özüdür. Binaen-aleyh, Osmanlýca mutlaka okullarýmýzda okutulup-öðretilmelidir. Kadim kültürümüzün belleðine ulaþabilmek, mazi ile günümüz Abdullah YADÝGAR arasýnda kurulmasý gereken baðlarý kurabilmek, her þeyden önemlisi de kelimedüþünce daðarcýðýmýzý geliþtirebilmek Eðitim-Bir Sen adýna Osmanlý Ýstanbul 4 No.lu Þube Türkçesi'nin liselerde zorun- Basýn Sekreteri lu ders olarak okutulmasý gerekir. En son Milli Eðitim Þurasýndan alýnan pek çok yararlý ''tavsiye kararlarý'' içinde ''Osmanlýca Dersinin de Okullarda seçmeli ders olarak okutulacaðý'' kararýný gördüðümde çok sevinmiþtim. Ancak þu ana kadar fiiliyatta böyle bir uygulamaya geçilmediðini gördüm. Milli Eðitim Bakanýmýzýn her önemli açýklamasýný yaptýðý zaman hemen kulak misafiri olurum. ''Osmanlýca Dersinin okullara seçmeli de olsa'' konulduðunu en yetkili aðýzdan iþitmek için takip ediyorum. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in Tarihinde Kanal 7 Baþkent Kulisi Programýnda Mehmet Acet'e Verdiði Röportajýn kýsa bir bölümünü alýyorum. SUNUCU - Þimdi madalyonu biraz da tersine çevirelim. Aslýnda bir yerde çok köklü, devrim niteliðinde adýmlar atýyorsunuz, bunu sürdürecek misiniz; yani bu yönde ben þimdiye kadar hep itirazlarý dile getirdim sizin yaptýklarýnýza karþý ama, tersinden bakýlýnca da SURÝYE MESELESÝNE BAKARKEN DÜÞÜNDÜKLERÝM! güven, istikrar ile ÝSA DOÐAN teþkil olur. Orta sýnýf, siyasal olarak iki uç noktanýn ortasýnda duran, refahýný, huzurunu ön planda tutan, bireysel menfaatle-kamu menfaatini kombine eden, varlýðýnýn devamýnýn istikrar ve güven ile saðlanacaðýný bilen bir sýnýftýr. Ve bu sýnýf iktidarý belirleyen sýnýftýr. Ortanýn solu gibi siyasal kavramlar aslýnda bu sýnýfa yakýnlýðý ifade eden kavramlardýr. Orta sýnýfýn büyüklüðü ülke için dengenin topluma yayýldýðýnýn göstergesidir. Kýsacasý orta sýnýflarýn yoðunluðu geliþmiþ ekonomilerde de görüldüðü gibi geliþmiþliðin bir göstergesidir. Orta sýnýfý siyasetin yancýsý, iktidarýn yaltakcýsý, emperyalistlerin takipçisi gibi nitelendirmek yanlýþtýr. Az geliþmiþ veya geliþmemiþ ülkelere baktýðýnýzda ne demek istediðimi anlarsýnýz. Bugün Kamerun gibi bir çok geliþmemiþ ülkede ekonomin hakim sýnýfý toplumun %1'lik kýsmýndan daha da az bir diliminin elindedir. Orta sýnýf yok, ulusal ekonomi geliþmemiþ, adalet ve güven yok. Kýsacasý demokrasi için orta sýnýf þarttýr. Demokratik ülkelerde siyaseti belirleyen sýnýf orta sýnýftýr. Savaþlarý engelleyen sýnýf da orta sýnýftýr. Bunun için demokrasi ve güçlü ekonomi önemlidir. Ama!!! Emperyalistlerce sömürülmüþ ve sonradan güya baðýmsýz olmuþ ülkelere "demokrasi" salatasý sunmak da acýmasýzlýktýr. Çünkü yürümesini öðrenememiþ birini maratona davet etmek ilkesizliktir. ÇÜNKÜ DEMOKRASÝ GELE- NEK ÝSTER, KÜLTÜR ÝSTER! Türkiye Suriye'den demokrasi isterken aslýnda tam da bunu istiyor. Bir adým istiyor, sonra bir adým daha. Ama demokrasi demek güç paylaþýmý demek olduðundan bu tür otoriter yönetimlerce kabul görmüyor. Türkiye bölgesinde bir Japon etkisi yapýyor mu? Asýl sorun Türkiye'nin bu kadar etkin büyümesi olabilir mi? Türkiye'de olan deðiþim bölgeyi de muhakkak etkisi altýna alacaktýr. Türkiye'nin yaratacaðý ekonomik havza çevresinde orta sýnýflarýn geliþmesi ve çoðalmasý mevcut otoriter yönetimlerin varlýðý için bir sorundur. Belki de Arap baharýnýn kaynaðý Türkiye'dir! Bu nedenle isyanýn çýktýðý yerlerde mevcut yönetimler Türkiye'yi suçluyor olabilir Osmanlýca Öðretilmelidir! gelecek nesiller adýna? Mesela þöyle bir soru sorayým size: Ýngiltere'de bugün yetiþip büyüyen her bir çocuk sene önce yaþamýþ olan Schespear'ýn bütün kitaplarýný herhalde çok rahat bir þekilde okuyup anlayýp, kendi bilgi haznesine katabiliyor. Ama bizde, iþte programdan önce sizinle de biraz bu konuyu konuþtuk, bir Safahat'ý okuyamýyoruz. Ahmet Haþim'i, daha yakýn dönem edebiyatçýlarý okuyamýyoruz. 100 yýl öncesini okuyamýyoruz mesela. Yani bir köklere dönüþ adýna diyeyim buna, hangi geçmiþle buluþma, geçmiþi anlama, geçmiþi daha iyi okuyup geleceðe aktarma noktasýnda bu tür hamleleriniz de olacak mý önümüzdeki dönemlere iliþkin olarak? MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANI ÖMER DÝNÇER -Tabi inþallah. Özellikle bu yapýsal deðiþiklik; belki bunu söylemek lazým, bu yaptýðýmýz düzenlemeler eðitim sisteminin tamamýný ilgilendiren düzenlemeler deðil, eðitim sisteminin yapýsýyla ilgili düzenlemeler. Yani mesele biz bu deðiþiklikleri toplumda tartýþmaya baþladýðýmýzda, toplumun büyük bir kesimi okul öncesi eðitimi sorgulamaya baþladý. Kýz çocuklarýnýn okullaþmasýný sorgulamaya baþladý. Fen Liseleri, Sosyal Bilgiler Liseleri ne olacak demeye baþladýlar. Aslýnda bütün bunlarla alakalý tartýþmalarý bu kanun kapsamýnda yapmak bence de doðru deðildi. Çünkü bu kanun onlarla ilgili bir husus deðil. Baþlangýçtan beri söylediðimiz gibi, eðitim sisteminin yapýsýyla ilgili bir düzenleme ve esnekleþtirme getiren bir uygulamaydý. Ama bundan sonraki uygulamalarda biz Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn amaç ve hedeflerini üçayak üzerine kurgulayacaðýmýzý zaten ifade ettik. SUNUCU- Nedir onlar? MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANI ÖMER DÝNÇER -Bir; çocuklarýmýzýn dünyayla rekabet edebileceði bilgi ve yeteneklerle donatýlmasý. Yani Gündem Suriye olunca yazarçizer takýmýmýz da maþallah askeri ilmi küfelerine doldurmuþlar ahaliye daðýtýyorlar. Birisi çýkmýþ diyor ki. Düþman hangi mesafede tehdit sayýlacak? Neden, nasýl, kim yetkili..? Çok soru soran saðlam bilgi edinmemiþ olandýr. O halde yazma kardeþim bu konuda. Silah zoruyla mý yazýyorsun? Tükenmiþ entelektüel geçinenlerden olduðun muhakkak. Ama yine de yerine göre susmak dinlemek lazým. Efendim beyefendi þöyle bir ifade ile Türk insanýný da aþaðýlamayý ihmal etmemiþ: "Yeteneksizler coðrafyasýnýn çýkardýðý tek taþ pýrlantadýr o Yüzbaþý" Anlaþýlan bu beyefendinin zihni pek karýþýk ve de kendini bu coðrafyanýn akýllýsý zannediyor. Biri bu adama da su versin. Zira fazla serap görüyor, iki dünya arasýnda gidip geliyor. Gazete köþeleri hayal kurma,aklýna geleni yazma alaný olmamalýdýr.biraz da olsa kendi hissiyatlarýný bir kenara býrakýp halkýn hissiyatýna kulak verilmeli.siyaset ehlileþirken medyamýz hala" Nato kafa nato mermer" mantýðýyla iþliyor..eskiyen siyasetçileri kapý dýþýna koyduk ama eskiyen medya zihniyetini,yazar takýmýný kapý dýþýna koyamadýk.. Ýstikrar derken siyasetin, demokrasinin devamlýlýðýndan bahsediyoruz, yýllýk sabit fikirlilikten deðil. Türkiye deðiþtikçe birileri yabancýlaþýyor, fikirlerinin deðeri çöp seviyesine iniyor.. Fikir arbitrajý dönemi bitti! Suriye, yaptýðý bu aptallýðýn dersini mutlaka alacak! Ýsrail'e uluslararasý arenada gösterilen tepkiyi düþürsek, Suriye'ye misliyle karþýlýk verileceði muhakkak. Sorun bunun yöntemi nasýl olacaðý! Türkiye öyle ucuz bir ülke deðil! Erkenden horozlanmak acemi horozlarýn yapacaðý bir þeydir. Bence Türkiye ne yaptýðýný biliyor. Türkiye hiç olmadýðý kadar kendine güvenen, ne yaptýðýný bilen bir tavýr içerisinde. Bekleyip göreceðiz! küresel dünya hangi ihtiyaçlarý talep ediyorsa, çocuklarýmýz o ihtiyaçlarý karþýlayacak gereklerle donatýlacak. Ýkincisi; ulusal düzeyde toplumun, piyasanýn beklentileri ihtiyaçlarý neyse ona uygun bilgi ve kabiliyetler. Üçüncüsü ise; toplumuyla barýþýk, tarih bilinci olan, sosyal sorumluluklarý ve ahlaki deðerlerin farkýnda olan bir çocuk yetiþtirmek. Bunlarýn dýþýnda çocuklarý, belki de baþka bir ifade etmek lazým, esnekliðin ve demokrasinin belki saðlayacaðý bir sonuç olarak, onlarý birey haline getireceðiz. Belirli ideolojilere, belirli tarzlara baðýmlý çocuk deðil, birey olmuþ, ama 3 temel deðeri de taþýyan bir insana dönüþtüreceðiz. SUNUCU -Mesela bunun için Osmanlýca dersler, seçmeli dersler, Arapça, Farsça falan, tarihe bakýnca bunlar biraz zorunla hale geliyor. Bunlar da olacak mý? MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANI ÖMER DÝNÇER -Zaten sosyal bilimler liselerinde Osmanlýca derslerimiz 2 yýl boyunca zorunlu olarak okutuluyor. Arapça derslerini biz tercihli ders olarak koymuþtuk, büyük ihtimalle önümüzdeki yýl da müfredatýný yayýnlayarak uygulamaya koymuþ olacaðýz, yani þu anda sistemimizde var. Ama zaten meseleyi böyle görmek de bence çok yeterli deðil. Yani bir Arapça dersini koyduðunuzda insanlarýn geriye dönüp de kendi tarihiyle barýþacaðýný, kendi toplumuyla hemhal olacaðýný varsaymak da doðru deðil. Bu bir yaklaþým tarzý meselesidir. Eðitim sisteminde meseleyi ele alýþýnýzla alakalý bir husustur. SUNUCU -Bir defa ilgi duyar hale getirmek, yani bunun kapýsýný aralamak... MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANI ÖMER DÝNÇER -Evet. Bunun bir kültür olduðunu ve zaman içerisinde ancak oturtulabileceðini kabullenmek gerekir. SUNUCU -Anladým. Geliþen teknolojiler sayesinde savunmak saldýrmaktan daha etkin! Teknoloji geliþtikçe bulunduðu alana göre zýt kutuplar da geliþiyor. Hýrsýzlýða önlem almak için geliþtirilen teknolojiye karþýlýk hýrsýzlýðý kolaylaþtýrýcý teknoloji de geliþiyor. Timsah, doðal çevresinde tehlikeli ve güçlüdür. Doðal alanýnýn dýþýna çýktýðýnda baþka güç faktörleri devreye girer ve üstünlüðünü kaybeder. Dünyada geliþen konjonktürde ülkelerin savunma sistemleri refah seviyesi yerlerde sürünse de maliyetli zararlar verebilecek seviyededir. Bu geçmiþteki kolay müdahale edilebilirliði ortadan kaldýran bir faktör. Saldýrmak için harcanan enerji ve teknoloji savunmak için harcanandan daha fazla. Ama savunmanýn doðal yaný, coðrafi, demografik avantajlarý aradaki farký nötr hale getiriyor. Denizde balina olan karadaki fil ile mücadele edemez. Tam tersi fil için denizde geçerlidir Trans Anadolu Doðalgaz Boru Hattý (TANAP)! Konjonktür deðiþti.türkiye artýk kendine daha fazla güvenen bir ülke oldu.geçiþ dönemleri önemlidir.bu dönemlerde geleceðin planlamasý yapýlýrken mevcut dengeler de korunmaya çalýþýlýr.yani iki kat fazla çaba göstermek gerekir. Rusya'ya güney akýmda sürpriz bir jest yaparak aslýnda Avrupa'ya da mesaj göndermiþti Türkiye Neydi bu mesaj? Bu mesaj: Eðer beni küçümserseniz, sadece transit kullanýrsanýz Rusya'ya baðýmlýlýðýnýz devam eder. Nabucco bu haliyle güney akým kadar deðersizdir Türkiye için.tanap ise bize hem taþýyýcý hem üretici hüviyeti kazandýracak..avrupa enerji konusunda Türkiye'ye bakýþ açýsýný deðiþtirmeli. NOT: Tatile çýkacaðýmdan dolayý bir müddet yazýlarýma ara vereceðim. Saðlýcakla Kalýn. Bakanýn açýklamasýna göre ''Osmanlýca dersi, Sosyal Bilimler Liselerinde iki yýl boyunca zorunlu ders olarak okutuluyor.'' ifadeleri tatmin edici deðil. Zira ülkemizde toplam kaç sosyal bilimler lisesi var? Bu dersi toplam kaç öðrenci okuyabiliyor? Türkiye'de 25 tane sosyal bilimler lisesinin var olduðu biliniyor. Zaten çok az sayýda bulunan bu liselerin mevcudiyeti düþünülürse bu açýklama sadra þifa deðil. Demokratik açýlým adýna ülkemizde pek çok dil ve lehçelerin öðretilmeye baþladýðý, Heybeliada Ruhban Okulunun öðretime açýlmasý gündemde iken ''Osmanlý Türkçesinin'' ihmali hoþ karþýlanabilecek bir uygulama deðildir. Bin yýllýk kültürümüzün temelini teþkil eden eserlerimizin tamamý Osmanlýcadýr. Arþivlerimiz, kütüphanelerimiz deki hazinelerimizin tamamý Osmanlýcadýr. Günümüz gençliði dedesinden kalmýþ bir kitap veya eski bir tapu senedinin, bir paranýn, bir çeþme kitabesi, tarihi bir çarþý giriþi, ya da dedesinin kabir taþýndaki bir kitabeyi okuyup-estetik zevkini tatmaktan mahrumdur. Sanýldýðý gibi Osmanlýcayý okumak-öðrenmek hiçte zor deðildir. Bu dersin eðitimini verecek kadro da okullarýmýzdaki ''Din-Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öðretmenlerimize'' verilecek üç haftalýk bir hizmet içi eðitimle rahat bir þekilde karþýlanacaktýr. Yýllardýr Hüsni Hat ve Osmanlýca üzerinde çalýþmalar yapan bir kiþi olarak buna inanýyorum. Dilerim Osmanlý Türkçesi de en kýsa zamanda orta dereceli okullarýmýzda ders olarak okutulmaya baþlatýlýr.

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: 286 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Baþbakan Erdoðan,

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 02 KASIM 2012 YIL: 9 SAYI: 277 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli

Detaylı

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak Sultanbeyli Belediyesi, çiçeklendirme çalýþmasýyla ilçenin birçok cadde ve sokaðýna on binlerce mevsimlik çiçek ve fidan ekti. Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, Nisan ayýndan itibaren baþlattýðý çalýþma

Detaylı

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: 275 026. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.877 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Sultanbeyli ağız ve diş sağlığı hastanesi hizmete girdi

Sultanbeyli ağız ve diş sağlığı hastanesi hizmete girdi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 27 ARALIK 2013 YIL: 10 SAYI: 304 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE

AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE Uslu 4 yýlda yaptýklarýný anlattý AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE ATV Avrupa Kanalýnda Vizyon

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Problemler yeni anayasa ile çözülür

Problemler yeni anayasa ile çözülür YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZEYNEP ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 14.837 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Problemler yeni anayasa ile

Detaylı