Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi"

Transkript

1 ka ný Ýs met Yýl maz'ýn ka tý lým la rýy la ger çek leþ ti ri le cek. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun katýlacaðý törenlerden,hükümet Konaðý'nýn açýlýþ saati 10.30, Askerlik Þube si Baþ kan lý ðý'nýn ki ise ola cak. Son dönemde hýzla geliþen Sultanbeyli'de, kamu binalarý tek tek yenilenerek vatandaþlarýn hizmetine açýlýyor. Bu binalarýn sonuncusu Sultanbeyli Hükümet Konaðý oldu. Sultanbeyli halkýna yakýþýr kamu binalarýnýn oluþturulmasý, vatandaþýn daha hýzlý hizmet almasý için kamu hizmetleri Hükümet Konaðý'nda toplandý. Arsasý Sultanbeyli Belediyesi tarafýndan tahsis edilen Hükümet Konaðý için ilk kaz ma 4 Ocak 2011 ta ri hin de vuruldu. Yaklaþýk 8,5 trilyon lira maliye ti olan bi na, bir bu çuk yýl gi bi ký sa sürede tamamlandý. Belediye Caddesi'ndeki eski Sultanbeyli Kaymakamlýðý hizmet binasý karþýsýna yapýlan Hükümet Konaðý, 10 bin metrekarelik alan üzerine inþa edildi. 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 12 TEMMUZ 2012 YIL: 9 SAYI: Bakanlar Açýlýþ Ýçin Sultanbeyli'ye Geliyor Sul tan bey li'nin son dö nem de ki en önem li pro je le rin den bi ri olan Sul tan bey li Hü kü met Ko na ðý ve As ker lik Þu be si Baþ kan lý ðý tö - ren le hiz me te gi ri yor. Bi na la rýn res mi açý lý þý 13 Tem muz 2012 Cu ma gü nü Ýçiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Naim Þa hin ve Mil li Sa vun ma Ba - Bod rum ka tý ha riç 5 kat tan olu þan bi - na da, top lam 14 ku rum bir ara ya gel di ve bina dýþýnda Kaymakamlýða baðlý hiçbir birim kalmadý. Bir çok Ka mu Ku ru mu Hü kü met Ko na ðý'nda Top lan dý Kamu hizmetlerinin daha kolay ve hýzlý yürütülmesinin yaný sýra vatandaþýn iþinin tek merkezden saðlanacaðý Sultanbeyli Hükümet Konaðý Kompleksi, Kaymakamlýk ve Hükümet Konaðý olarak iki ana binadan oluþmakta. Kaymakamlýk binasý içerisinde Kaymakamlýðýn yürüttüðü hizmetler sunulurken, Hükümet Konaðý içerisinde birçok kamu kurumu yer alýyor. Hükümet Konaðý binasýnýn zemin katýnda Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Nüfus Müdürlüðü ve Emniyet Müdürlüðü'n baðlý Çocuk Büro Amirliði hizmet veriyor. Birinci katta, Tapu ve Yazý Ýþleri Müdürlüðü ile Vergi Dairesi bulunurken, ikinci kat ta Sað lýk ile Mal Mü dür lü ðü ve Top - lum Saðlýðý Merkezi yer alýyor. Ýlçe Müftülüðü, Kadastro Birimi, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ise üçüncü katta hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi yapýlmýþ durumda. Sul tan bey li As ker lik Þu be si Genç le rin Yü zü nü Gül dü re cek Hükümet konaðýnýnyaný sýra yýllardýr üzerinde konuþulan ancak yapýmý bir türlü gerçekleþtirilemeyen as ker lik þu be si açý lý þý da ay ný gün ger çek leþ ti ri li yor. Ýl çe mi zin önem li eksiklerinden biri olan askerlik þube sinin ta mam lan ma sýy la bir lik te uzun yýl lar dýr as ker lik iþ lem le ri ni Sul tan bey li'de ya pa ma yan genç ler artýk baþka ilçelere gitmek zorunda kalmayacaklar. Sul tan bey li'ye ya ký þýr gü zel lik te inþa edilen bina, askere gidecek olan Sultanbeyliligençlerin iþlerini büyük ölçüde kolaylaþtýracak. Ümraniye TÇMB Lisesi 1. Bilim Þenliði Yapýldý Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! En Hýzlý Geliþen Ýlçe Ödülü Ümraniye'nin YÖK Tür ki ye Öð ren ci Kon se yi ta ra fýn dan dü zen le nen ve 3 Mil yon 800 bin öð ren ci nin oy kul lan dý ðý 'Ya rý nýn Li - der le ri Zir ve si- Ba þa rý Ödül le ri' isim li an ket te, Üm ra ni - ye 'En Hýz lý Ge li þen Ýl çe' se çil di. Üm ra ni ye adý na ödü lü Üm ra ni ye Be le di ye Baþ kan Ha san Can al dý. YÖK Türkiye Öðrenci Konseyi tarafýndan düzenlenen 'Yarýnýn Liderleri' konulu anketin sonucunda ödüle deðer bulunan kiþi ve kurumlara, düzenlenen bir törenle ödülleri verildi. Haliç Kon gre Mer ke zi'nde dü zen le - nen 'Ya rý nýn Li der le ri Ba þa rý Ödülleri' törenine siyaset, sanat, iþ ve spor dün ya sýn dan çok sa yý - da ün lü isim ka týl dý. EN HIZ LI GE LÝ ÞEN ÝL ÇE: ÜM RA NÝ YE Ödül töreninde, anket sonucunda ödüle deðer bulunan kiþi ve kurumlara ödülleri verildi. 3 Milyon 800 bin öðrencinin katýlýmýyla yapýlan büyük ankette, Ümraniye, 'En Hýzlý Geliþen Ýlçe' seçildi. Öðrencilerin oylarýyla ödüle deðer bulunan Ümraniye'nin ödülünü Ümraniye Belediye Baþkan Ha san Can al dý. 05 TE 19. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nde Altýn Kemer Recep Kara'nýn Tür ki ye'nin en önem li baþ peh li van la rý nýn Kýrk pý nar'dan ön ce son kez koz la rý ný pay laþ týk la rý 19. Ge le nek sel San cak te pe Yað lý Gü reþ le ri, 1 Tem muz Pa zar gü nü Sa man dý ra Þö len Ala ný'nda muh te þem bir or ga ni zas yon la ger çek leþ ti ril di. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri coþkusu, Samandýra Ek Hizmet Binasý önünde sabah saat 9.00'da kortej yürüyüþü ile baþladý. Mehter Takýmý ile birlikte yürüyüþe geçen kortej, güreþ alaný na geç me den ön ce Ab dur rah man Ga zi Tür be si'ni zi ya ret et ti. Bu ra da gerçekleþtirilen Kuran tilavetinin ardýndan dualar edilerek Samandýra Þölen Alaný'na geçildi. 05 TE TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öðrencilerin gerektiði þekilde yardým alarak kendi emekleri ile yaptýklarý eserlerini topluma sunarak paylaþmak ve özgüven geliþtirmek ayrýca çalýþmadaki temel bilimleri öðrenmek amacýyla ilk sergisini düzenledi. TÇMB Tek nik ve En düst ri Mes lek Lisesi 1.Bilim Þenliði kapsamýnda fizik öðretmeni Neþever Baltacý rehberliðinde okul öðrencileri tarafýndan Hareket, Kuvvet, Enerji, Elektrik, Manyetizma, Maddenin Halleri, Iþýk, Hücre, Organeller, Ýllüzyon Tasarýmlar konularýný iþleyen projelerini sergi okulun Galeri Salonunda sergilendi.

2 TEMMUZ 2012 Yılmaz: HABER TAKiP ihtiyaç haline geldi 1. Yılını dolduran HABER TAKİP gazetemize nezaket ziyaretleri devam ediyor. Dün gazetemize adeta çıkarma yapan Saadet Partisi Sultanbeyli ilçe teşkilatı, gazete yöneticilerimiz ve çalışanları tebrik etti. Ziyaret programında konuşan Saadet Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, HABER TAKİP gerek yaptığı haberler olsun, gerek olaylar karşısında dik duruşu, gerekse gündem belirleyen bir gazete olduğu için Sultanbeyli de gazeteden ziyade ihtiyaç haline geldi dedi. Kurulduğu günden bu güne HABER TAKİP i değerli kılan şeyin turalı yayınları olduğunun altını çizen Yılmaz, taşıdığınız misyon, kararlılığınız ve zik zak çizmeden yolunuza devam etmektesiniz. Kuruluş yıldönümünüzü Saadet Partisi olarak tebrik ediyoruz dedi. Yılmaz, HABER TAKİP in bu anlamda iyi bir çıkış yakaladığını kaydederek, bu konuda HABER TAKİP in daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Yılmaz, Sultanbeyli de yaşayan herkesin HABER TAKİP e destek olmasının manidar olacağını dile getirdi. Gerçek: Zorlukları göğüsleyerek yolumuza devam ediyoruz HABER TAKİP Gazete yöneticimiz ve Yazı İşleri Müdürümüz Ömer Faruk Gerçek ise HABER TAKİP in birçok badireye ve birçok zorluğa göğüs gelerek bu günlere ulaştığının altını çizerek, Biz halkımız için varız, sizinle güçlüyüz. Bu günümüzde bizleri hatırlamanız bizi onurlandırmıştır dedi. Yılmaz: Yerel seçimlere çalışmaya başladık Ziyaret programında parti çalışma hakkında da bilgi veren Saadet Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, Sultanbeyli nin ana muhalefet partisi olarak çalışmalarımızı son zamanlarda sıklaştırmaya başladık. Önümüzdeki yerel seçimlerinde öne alınacağını tahmin ettiğimiz için, parti çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Sultanbeyli nin kilit konusu mülkiyet meselesi olacaktır. Gerek 2B gerekse Kentsel Dönüşüm yasaları Sultanbeyli de seçim belirleyecek konulardır. Bizler Saadet Partisi olarak bu önemli iki konu hakkında çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz dedi. Diğer muhalefet partileri piyasada yok Sultanbeyli halkını ilgilendiren önemli yasaların meclisten geçmesine rağmen parlamentoda Milletvekili bulunan partilerin Sultanbeyli temsilcilerinin çalışmadığını dile getiren Yılmaz, Sultanbeyli de bir Saadet Partisi var birde Ak Parti var. Diğer partilerin temsilcileri halk adına hiçbir çalışma içerisinde olamadıklarını görüyoruz. Bu da Sultanbeyli de siyasetin ne kadar kısır olduğunu ortaya koyuyor dedi. Yapılan ikramlardan sonra Saadet Partisi Sultanbeyli İlçe Teşkilatı günün anlam ve önemine binaen çiçek takdiminde bulundu. Bir yılın anısına çekilen hatıra fotoğrafı sonrası ziyaret son buldu. Geleneksel Sultanbeyli Gümüşhaneliler Derneği Pikniği Yapıldı Sultanbeyli de faaliyet gösteren Gümüşhane İli ve İlçeleri Kültür Yardımlaşma Derneği (GÜMÜŞDER) Geleneksel piknik şöleni ilçede faaliyet gösteren Gümüşhane ilçe, belde ve köy dernekleriyle beraber yoğun katılımla yöresel sanatçılarla coşkuluyla gerçekleştirildi. Dernek geleneksel hale getirilen piknik şöleninde bu yıl farklılık yaparak her bir köy derneğin ayrı ayrı yaptıkları piknikleri, güç birliği yaparak tek bir programda birleştirerek yöresel sanatçılarla, çocuklara yönelik oyunlarla, davetlilere yöresel yemek ikramlarıyla şölen havasında gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde şölen alanını dolduran Gümüşhaneliler kahvaltılarını piknik alanında yaptıktan sonra başlayan programları takip ettiler. Programlarda önce çocuklara yönelik çuval içerisinde yürüme yarışması, yoğurt yeme yarışması, halat çekme yarışmaları yapıldı, yarışmalara katılan bütün çocuklara hediyeler verildi. Öğleden sonra başlayan sahne programında Sultanbeyli Gümüşhaneliler Derneği folklor ekibi, çocukların okuduğu şiirler ve Yöresel sanatçılar Hüsametin Okumuş, seçil Yavuz, Mahmut Polat sahne alarak Gümüşhanelilere coşkulu saatler yaşattılar. Şölende dernek yönetim kurulu ve katılımcı dernek başkanlarıyla hemşerilerini selamlayan dernek başkanı Abdulkerim Yıldız hemşerilerine dernek faaliyetlerinden bahsederek, dernek merkezinde yapılan kurslara katılımlarına, piknik şölenindeki coşkuya, birlik ve beraberliklerine güç katıkları için teşekkür ederken, bu yılki şenliğin beraber yapılmasını sağlayan, ilçe, belde ve köy dernek başkan ve yönetimlerine teşekkür etti. Şenliğe Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin katılarak bir konuşma yaptı Keskin konuşmalarında Gümüşhaneliler derneğini yakından takip etiklerini, yönetimin eğitim ve seminerlerle güzel çalışmalar yaptıklarını bu çalışmalardan dolayı dernek başkan ve yönetimine teşekkür etti. Şölene katılan Ak parti ilçe Başkanı Ali Sevinç, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı M. Şamil Kural selamlama konuşması yaptılar. Şölene meclis üyeleri Hüseyin Güner, Yahya Sünnetci, Hayri Altun, GÜYAD Başkanı Tahsin Sögüt, GÜDEF Eski Başkanlarından Vahit Olgun ve Tamer Ünsal, Gümüşhane spor eski Başkanı Kurban Karagöz, Sivaslılar Dernek Başkanı Müslim Candır, Bayburtlular Dernek Başkanı Osman Cebeoglu, Kabaköy Dernek Başkanı Öztürk Ezber ve Birçok işadamı katıldı. Şölene Adalet Eski Bakanı M.Oltan Sungurlu, Milletvekilleri Feramüz Üstün, Kemaletin Aydın, Müslim Sarı, Fikri Işık, Osman Boyraz, Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Gümüşhane Valisi Dr Yusuf Mayda, Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı, İSTAÇ Genel Müdürü Osman Akgül, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Cihan Bektaş mesajları ile katıldılar. Şölen Gümüşhanelilerin Davul-Zurna, Kemence ile bol bol horon ve halaylarla sona erdi. ÜMRANİYELİ ENGELLİLER UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI Ümraniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Kültür Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen pikniğe katılan engelliler ve aileleri, gün boyu düzenlenen etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Ümraniye Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle engelli vatandaşların sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Kültür Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlikle Ümraniyeli engelliler aileleriyle birlikte piknik yaptı. ENGELLİLER DOYASIYA EĞLENDİ Ömerli Sırapınar Köyüne yapılan piknik programına 5 Görme engelli, 13 Zihinsel Engelli, 7 Tekerlekli Sandalyede Ortopedik Engelli, aileleriyle birlikte katıldı. 50 kişilik katılımın olduğu piknikte yoğurt yeme, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma ve bayrak yarışı gibi çeşitli oyunlar oynayan ve yarışmalar düzenleyen engelliler ve aileleri, unutulmaz bir gün yaşadı. Aileler, etkinlik dolayısıyla Ümraniye Belediyesi ne teşekkür etti. Lüks villalarda, 6 ton uyuşturucu üretecek hammadde ele geçirildi İstanbul da, bonzai isimli uyuşturucunun üretilmesi ve piyasaya sürülmesi ile ilgili narkotik polisinin operasyonunda 29 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 6 ton bonzai üretimi için gerekli olan hammaddenin ele geçirildiği operasyonda, üretim merkezi olarak kullanılan 3 lüks villa ortaya çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mart ayında başlatılan bir soruşturma İstanbul da uyuşturucuda yeni bir trend olarak kabul edilen bonzai isimli maddenin nasıl üretildiğini ve piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkardı. Türkiye de 17 Şubat 2012 tarihinden itibaren uyuşturucu madde kapsamında alınan AM2201 isimli maddenin, bazı bitkilerle karıştırılarak bonzai isimli uyuşturucu oluşturulduğu ve bunun piyasaya sürüldüğü belirlenince, zanlılar takibe alındı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonrası hareke geçen polis, Gaziosmanpaşa, Fatih, Başakşehir gibi ilçelerde 8 adres belirledi. Kademeli olarak yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. VİLLALAR ÜRETİM ÜSSÜ YAPILMIŞ Başakşehir deki 3 villada inceleme yapan polis, ilginç bir manzara ile karşılaşıldı. Evin hemen her yerinden bonzai çıktı. Bonzai paketlemek için kullanılan makineler, paketler ve AM2201 isimli madde de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı. Bütün adreslerdeki aramalar sonunda 21 kilogram AM2201, 4 adet paketleme makinesi, 6 hassas terazi, bir mikser, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal sıvılar, 200 kilogram yavşan otu, satışa hazır 36 kilogram bonzai, 50 bin uyuşturucu paketi, 1 adet volter tabanca, 1 adet toplu tabanca, bir adet markasız tabanca ile av tüfeği ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. ADLİ TIP: 6 TON UYUŞTURUCU YAPILABİLİR Ele geçirilen uyuşturucular için uzman desteği ilan polis, Adli Tıp Kurumu yetkililerinden rapor aldı. Hazırlanan rapora göre 21 kilogram AM2201 isimli kimyasal maddeden 6 ton uyuşturucu üretilebileceği ortaya çıktı. Bu rakamın yaklaşık 2 milyon paket bonzaiye eşdeğer olduğu belirtildi. AM2201 in Alman kuryeler tarafından Portekiz den İstanbul a getirildiği de polisin tespitleri arasında yer aldı. Yapılan çalışmalar çok ilginç bir gerçeği de ortaya çıkardı. Normal şartlarda bir gram AM2201 in iki kilogram ota karıştırılarak uyuşturucu elde edildiği ancak ele geçirilen paketlerde bunun 4 katının kullandığı ortaya çıktı. Operasyonların ardından gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme 20 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

3 12 TEMMUZ 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 12 TEMMUZ 2012 Y l : 9 Say : 269 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 12 TEMMUZ 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05 En Hýzlý Geliþen Ýlçe Ödülü Ümraniye'nin YÖK Türkiye Öðrenci Konseyi tarafýndan düzenlenen ve 3 Milyon 800 bin öðrencinin oy kullandýðý 'Yarýnýn Liderleri Zirvesi- Baþarý Ödülleri' isimli ankette, Ümraniye 'En Hýzlý Geliþen Ýlçe' seçildi. Ümraniye adýna ödülü Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can aldý. YÖK Türkiye Öðrenci Konseyi tarafýndan düzenlenen 'Yarýnýn Liderleri' konulu anketin sonucunda ödüle deðer bulunan kiþi ve kurumlara, düzenlenen bir törenle ödülleri verildi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Yarýnýn Liderleri Baþarý Ödülleri' törenine siyaset, sanat, iþ ve spor dünyasýndan çok sayýda ünlü isim katýldý. 'EN HIZLI GELÝÞEN ÝLÇE: ÜMRANÝYE' Ödül töreninde, anket sonucunda ödüle deðer bulunan kiþi ve kurumlara ödülleri verildi. 3 Milyon 800 bin öðrencinin katýlýmýyla yapýlan büyük ankette, Ümraniye, 'En Hýzlý Geliþen Ýlçe' seçildi. Öðrencilerin oylarýyla ödüle deðer bulunan Ümraniye'nin ödülünü Ümraniye Belediye Baþkan Hasan Can aldý. BAÞKAN HASAN CAN: ÜMRANÝYE'DEKÝ GELÝÞÝMÝ ÖÐRENCÝLER DE TEYÝT ETTÝ Törende bir konuþma yapan Ümraniye Belediye Baþkan Hasan Can, Ümraniye'nin ödüle deðer bulunmasýndan duyduðu mutluluðu dile getirdi. Ümraniye'de baþlattýklarý deðiþim sürecinin 3 milyon 800 bin öðrencinin katýldýðý bir ankette bir kez daha teyit edildiðini belirten Baþkan Hasan Can, Ümraniyelilere daha yaþanýlabilir bir kent oluþturmak için 8 yýldýr canla baþla çalýþtýklarýný vurguladý. Baþkan Hasan Can, konuþmasýnda anket katýlýmcýlarýna teþekkür etti. 19. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nde Altýn Kemer Recep Kara'nýn Türkiye'nin en önemli baþpehlivanlarýnýn Kýrkpýnar'dan önce son kez kozlarýný paylaþtýklarý 19. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri, 1 Temmuz Pazar günü Samandýra Þölen Alaný'nda muhteþem bir organizasyonla gerçekleþtirildi. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri coþkusu, Samandýra Ek Hizmet Binasý önünde sabah saat 9.00'da kortej yürüyüþü ile baþladý. Mehter Takýmý ile birlikte yürüyüþe geçen kortej, güreþ alanýna geçmeden önce Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada gerçekleþtirilen Kuran tilavetinin ardýndan dualar edilerek Samandýra Þölen Alaný'na geçildi. Þölen alanýnda öncelikle Mehteran Takýmý mini bir konser verdi. Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nin açýlýþ konuþmasýný Sancaktepe Belediye Baþkanýmýz Ýsmail Erdem yaptý. Konuþmasýna müsabakalarý izlemeye gelen sporseverleri selamlayarak baþlayan Ýsmail Erdem, "Kýrkpýnar'dan sonra ülkemizdeki organizasyonlarýn en büyüðünü Sancaktepe'de gerçekleþtiriyoruz. Bugün burada güreþ yapacak baþta baþpehlivanlarýmýz olmak üzere minik güreþçilerimize kadar hepsine, Cenabý Allah güç kuvvet versin, baþarýlar nasip etsin." dedi. Baþkan Ýsmail Erdem'in ardýndan Sancaktepe Kaymakamý Feyzullah Özcan da bir konuþma gerçekleþtirdi. Ata sporu olan güreþin kültürümüzdeki yerini, sýklýkla kullandýðýmýz paçayý kurtarmak, paçayý ele vermek gibi deyimlerimizden örnekler vererek anlatan Özcan, spora ve sporcuya desteklerinden dolayý Sancaktepe Belediye Baþkanýmýz Ýsmail Erdem'e teþekkür etti. Minik Güreþçilerin karþýlaþmalarý ile baþlayan müsabakalar; "Minikler 1, Minikler 2, Teþvik 1, Teþvik 2, Tozkoparan, Ayak, Destek Küçük, Destek Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Baþaltý, Baþ." kategorileri olmak üzere 13 farklý kategoride gerçekleþtirildi. Beþ yüzün üzerinde sporcunun katýldýðý Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'ne Sancaktepe Belediye Baþkanýmýz Ýsmail Erdem ve Kaymakamýmýz Feyzullah Özcan'ýn yaný sýra; " Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýlyas Dökmetaþ, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Danýþmanlarýndan Ýsmail Hakký Turunç, Ak parti eski Milletvekillerinden Prof. Dr Ýrfan Gündüz ile Dünya Þampiyonu Güreþçimiz ve Eski Milletvekilimiz Hamza Yerlikaya, Ak Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sakýz, Sancaktepe Ýlçe Emniyet, Ýlçe Milli Eðitim ve Ýlçe Spor Müdürlerimizin yaný sýra Türkiye Güreþ Federasyonu yetkilileri ve binlerce sporsever katýldý. Ata sporumuz yaðlý güreþlerde bir gelenek haline gelen Güreþ Aðalýðý Ýhalesi'nin de yapýldýðý Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nde, ünlü iþ adamlarýmýzdan Enver Haberdar Güreþ Aðalýðý'ný geleneðe uygun yapýlan ihale ile abisi Kadir Haberdar'a devretti. Cazgýrlarýn kimi zaman güldüren, kimi zaman düþündüren manileri ile bir þölene dönüþen yaðlý güreþlere, yazýlý ve görsel basýnýn da ilgisi yoðun oldu. Canlý olarak birkaç kanalda yayýnlanan yaðlý güreþlerde, heyecan öðleden sonra doruða ulaþtý. Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nde ülkemizin yetiþtirdiði önemli baþpehlivanlarýmýzdan; Ali Gürbüz, Recep Kara, Sermest Bulut, Serhat Gökmen, Hüseyin Þahinalp, Ekrem Yavuz, Ali Gökþen, Enver Eriþti, Aydýn Polatçý, Reþat Turgut, Ahmet Doðu, Fatih Bakýr, Abdullah Güngör, Arif Akýn, Hüseyin Demir, Nuri Zengin, Mustafa Baþdemir, Ömer Aslantaþ, Savaþ Yýldýrým, Süleyman Aykýrý gibi önemli güreþçilerimiz mücadele etti. Geçen sene Kýrkpýnar'da Altýn Kemer'in sahibi olan Ali Gürbüz'in sakatlanarak yarým býraktýðý yaðlý güreþler, kýran kýrana mücadelelere sahne oldu. Baþpehlivanlardan Recep Kara Abdullah Güngör'ü, Ali Gökþen de Savaþ Yýldýrým'ý yenerek finalde karþýlaþtý. Ankara Büyükþehir Belediyesi adýna güreþen Ordu Ünyeli Recep Kara ile Sancaktepe Belediyesi adýna güreþen Manisalý Ali Gökþen'ýn zorlu mücadelesinden Recep Kara galip gelerek, iki sene üst üste þampiyon olma baþarýsý gösterdi ve altýn kemerin sahibi oldu. 19. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'nde üst üste ikinci kez ipi göðüsleyen Baþpehlivan Recep Kara'nýn altýn kemerini Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem taktý. Ýkinciliði elde ederek önemli bir baþarý elde eden Sancaktepe Belediyespor'un güreþçisi Ali Gökþen ise ödülünü Sancaktepe Kaymakamý Feyzullah Özcan'ýn elinden aldý. Ayrýca Güreþ antrenörlüðünde gösterdiði üstün baþarýdan dolayý yýlýn antrenörü seçilen Sancaktepe Belediyesi Güreþ Takýmý antrenörlerinden Harun Doðan, "Küçük Orta Büyük" klasmanýnda birinci olma baþarýsý gösterdi. Yoðun katýlýmla ve coþkulu bir atmosferde kusursuz bir organizasyonla gerçekleþtirilen 19. Geleneksel Sancaktepe Yaðlý Güreþleri'ndeki tüm dereceler þöyle: Minikler 1 1. Selami Macit 2. Mehmet Kýrak 3. Emircan Aslan 3. Muhammet Karavus Minikler 2 1. Yusuf Bulut 2. Ýsmail Bulut 3. Samet Kuþ 3. Muhammet Kurt Teþvik 1 1. Abdülkadir Can 2. Murat Bektaþ 3. Ali Ýzzet Çavdar 3. Oðuzhan Yýlmaz Teþvik 2 1. Mustafa Taþ 2. Okan Þahin 3. Serdar Solak 3. Selami Uzun Tozkoparan 1. Ramazan Sarý 2. Arda Taþpýnar 3. Muhamet Pelit 3. Osman Savrum Ayak 1. Siraç Sefer 2. Yusuf Þahin 3. Cengiz Kayaer 3. Hüsamettin Yýlmaz Destek Küçük 1. ismail Çýrak 2. Yýldýray Akýn 3. Çaðatay Suvar 3. Yakup Oðuz Destek Büyük 1. M. Zait Oral 2. Fatih Al 3. Hüsamettin Özdemir 3. Gürbüz Seçim Küçük Orta Küçük 1. Harun Doðan 2. Ramazan Gargi 3. Adem Altun 3. Ömer Durgun Küçük Orta Büyük 1. Fettah Arsin 2. Mustafa Ölmez 3. Cumali Küçükgüçlü 3. Ýsmet Karabulut Büyük Orta 1. Macit Yýldýrým 2. Mustafa Yiðit 3. Muhammet Kesen 3. Kadir Altunbaþ Baþaltý 1. Osman Albayrak 2. Adem Kara 3. Ali Ýmamoðlu 3. Onur Þenel Baþ 1. Recep Kara 2. Ali Gökþen 3. Savaþ Yýldýrým 3. Abdullah Güngör Sancaktepe'de Spor'un Baþkenti'ne yakýþýr Spor Þöleni Sancaktepe Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Spor Þöleni" 2012 Avrupa Spor Baþkenti Ýstanbul'a yakýþan biçimde, coþkulu bir atmosferde gerçekleþtirildi. Sancaktepe Belediyesi Spor Þöleni, Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem ve Sancaktepe Kaymakamý Feyzullah Özcan'ýn Sancaktepe Belediyesi Spor Okullarýnda eðitim gören 13 farklý farklý branþta sporcularýyla birlikte gerçekleþtirdiði kortej yürüyüþü ile 29 Haziran Cuma günü 19.00'da baþladý. Sancaktepe Belediyesi Sarýgazi Stadý'nda devam eden Spor Þöleni'nin sunumunu ünlü spor spikeri Emre Tilev yaptý. Stadý dolduran Sancaktepelilere unutulmaz bir yaz akþamý yaþatan Spor Þöleni'nin açýlýþ konuþmasýný Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem yaptý. Konuþmasýna konuklarý selamlayarak baþlayan Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem; "Sancaktepe Belediyesi olarak kuruluþumuzdan bugüne kadar çok farklý hizmetler yaptýk ama en önemli yatýrým olarak çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin geleceðine sunacaðýmýz katlýlar olduðuna inandýk. Çünkü istikbalde daha saðlýklý, ufku açýk, paylaþmasýný ve kaynaþmasýný bilen, arkadaþlýk duygusunu öðrenen gençlerin yetiþmesi arzumuzdu." dedi. Bu arzusunu gerçekleþtirme noktasýnda Belediye olarak Sancaktepe'ye yapýlan hizmetlere deðinen Baþkan Ýsmail Erdem; "Futbolda, basketbolda, uzakdoðu sporlarýnda, güreþte, atletizmde, farklý 15 branþta yaklaþýk 3254 öðrencimiz var. Belediyesporumuzun kulüp çatýsý altýnda da 2000 lisansý sporcumuz var."diyerek Sancaktepe Belediyesi'nin Türk sporunu katkýsýný ortaya koydu. Spor altyapýsý noktasýnda Sarýgazi Stadýmýzýn yanýnda Hakan Þükür Stadý'ný gençlerin hizmetine açtýklarýný belirten Baþkan Ýsmail Erdem, Rýdvan Dilmen Spor Tesisi'ni de Sancaktepe'ye kazandýrdýklarýný dile getirdi. Eyüp Sultan Kapalý Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu ile Veysel Karani & Akpýnar Kapalý Spor Salonu ve Veysel Karani & Akpýnar Olimpik Yüzme Havuzu'nu Sancaktepe'ye kazandýrdýklarýný belirten Belediye Baþkan Ýsmail Erdem; 25 Temmuz'da Yenidoðan Mahallesi'ne bir yüzme havuzu inþaatýna baþlanacaðý müjdesini verdi. Yeni yüzme havuzu ile Sancaktepe ilçesi sýnýrlarý içinde üç tane olimpik ölçekli yüzme havuzunu Sancaktepelilerin hizmetine sunulacaðýný da sözlerine ekleyen Ýsmail Erdem, Sancaktepe'nin sporun merkezi olmasýný istediklerini ve bu çerçevede tüm Sancaktepeli çocuklarýn sportif faaliyetler yapacaklarý yeni spor alanlarýný ilçeye kazandýrmak adýna yürütülen çalýþmalarý anlattý. Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem'in ardýndan kürsüye Sancaktepe Kaymakamý Feyzullah Özcan çýktý. Sancaktepe Belediyesi'nin spor yatýrýmlarýndan övgü ile bahseden Feyzullah Özcan; baþta Belediye Baþkan Ýsmail Erdem olmak üzere tüm belediye çalýþanlarýna yapýlan hizmetler dolayýsýyla teþekkür etti. Feyzullah Özcan Sancaktepe'de gurur duyulacak ve göðsümüzü kabartacak iþlere imza atýldýðýný belirterek, bu ve benzeri etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiðini söyledi.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 12 TEMMUZ 2012 Birisi bana sakin olmayý, sakin kalmayý öðretsin Çok hýzlý yaþýyoruz, çok hýzlý günlerde ve gündemlerle karþý karþýyayýz. Bu yazýmý magazinsel olarak algýlamayýn ama haberlerle ve siyasilerle hayatýmýza yön veriyoruz. Çok kolay kýzýyoruz, çok kolay muhatabýmýzý aþaðýlýyoruz ve çok çabuk silip atýyoruz. Bir asabiyettir hayatýmýzda en baþköþede, stres hastalýklarýn baþý diyoruz ama en çok stresi biz yapýyor veya sebep oluyoruz. Sebepli, sebepsiz her þeye kýzýyoruz veya kýzmamýz ve asabiyet yapmamýz gerekenlerde ise hiç umurumuzda olmuyor; üstüne KAYA bir de bana ne deyip geçiyoruz. KILIÇ Babaannemi anmadan geçemeyeceðim, enteresan bir olay anlattýk mý? "Kýyamet alameti oðul" derdi, bende bazen katýlmýyor deðilim hani. Ülkemizin bütün gündemi, bir spor takýmý ve onun baþkaný. Yaný baþýmýzda bir ülke yanýyor, insanlar öldürülüyor, uçaðýmýz düþürülüyor, askerlerimiz haince þehit ediliyor, bunun yanýnda iyi þeylerde oluyor tabi ama pekte umurumuzda olmuyor, gündem belli; "adam þöyle yapmýþ, kupa falancanýn hakký, futbolcu þu parayý almýþ, vs. vs." ne ala memleket, ne güzel düzen. Asgari ücretle geçinen, ayýn baþýyla sonunu getiremeyen, yýrtýk pabuçlarla; takýmýna milyon dolarlarla transfer olan futbolcunun hayatýný düþünen bizler, nereye gidiyoruz, birisi bana anlatsýn/akýl versin. Her seferinde serzeniþte, þikâyette, dilekte bulunuyorum. Nasýl olacakta düzeleceðiz (bana göre, benim anlayýþýma göre), nasýl olacakta bu çýlgýnlýklardan vazgeçeceðiz, nasýl olacakta hakiki kurtuluþun peþinden gideceðiz. Bir Peygamber daha gelmeyeceðine göre; kime tabi olacaðýz veya kimlerin (mukallitti) taklitçisi olacaðýz. Hemen cevabýnýzý duyar gibi oldum "ehlisünnet vel cemaat" yetmiyor mu diye. Evet, yetiyor, buradan sonrasý Kur'an'a uy kurtulursun diye. Ona da eyvallah, peki biri birlerini tekfir eden cemaat, tarikat ve mezheplere ne diyeceðiz. Geçtiðimiz günlerden birinde çok sevdiðim bir arkadaþým; hoca ne zaman özüne döneceksin, ne zaman hakikati anlayacaksýn diye bir soru sordu, ben bir anda tuhaf oldum, hayýrdýr yanlýþ bir iþ mi yaptým diye sordum. Ýþi uzatmayayým, kalbini kýracak bir þey demeyeyim diye, acil iþim var deyip uzaklaþtým. Þimdi git dedi arkamdan, sen akýllý adamsýn diyerek. Az daha uzaklaþýnca da, yarýn çok geç olmasýn hoca, ölüm var ölüm dedi. Ben onu da duymamazlýktan geldim ve inþallah geç kalmam diye de mukabelede bulundum. Neye, nereye ve niçin? Anlayýþlarýmýz veya bulunduðumuz ortam bizi öyle bir hale getiriyor ki; bizden deðilse, bizim gibi düþünmüyorsa, o zaman yanlýþ yolda veya yanlýþ yerde olduðunu söylüyor, kesip atýyor. Nasýl kurtuluruz bundan çok da aklým ermiyor doðrusu. Ayraným ekþi diyene rastlayamadým, sonumuz hayýr olur inþallah diyorum. Basmakalýp laflarla, herkesin konuþtuðu gibi ve en popüler olanlarla bir mi olunmalý? Ben farklýyým ve sebebim bu diyemez miyim? Ýlla da demokrasilerdeki gibi çoðunluðu olan mý doðrudur ve hep onlar ne yaparsa doðrudur mu demeliyim? Buna hayýr diyemez miyim ben? Birilerinin sabrýmla deney yapmasýný istemiyorum. Evet, belki de kalabalýklar gibi düþünmüyorum. Düþünen, konuþan, hata yapa ve hatasýný anladýðýn da özür dilemesini bilenlerle birlikte yaþamak istiyorum. Ben yaptým oldu, benim gücüm var, ne dersem odur diyenlere karþýyým. Vesselam. Anlaþýlýr, kýrmadan, dökmeden insanca yaþamak ve yaþatmak, dilek ve temennisiyle. Not: Deðerli arkadaþým, mahalle komþum Yaþar Gök kardeþime Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaþlarýna baþ saðlýðý temenni ediyorum. Allah mekânýný cennet eylesin. Ülkeleri demokratik kýlan en önemli unsur "orta sýnýf" týr. Orta sýnýfýn oluþmasý için liberal bir ekonomi gereklidir. Liberal bir ekonominin varlýðý güçlü bir ulusal ekonomiye baðlýdýr. Güçlü ulusal ekonomi güçlü toplumsal alt yapý ve buna baðlý üst yapý ile doðar. Güçlü toplumsal yapý adelet, "Osmanlýca" diye isimlendirdiðimiz "Osmanlý Türkçesi" bu topraklarda yaþayan insanlarýmýzýn bin yýllýk kültürünün özüdür. Binaen-aleyh, Osmanlýca mutlaka okullarýmýzda okutulup-öðretilmelidir. Kadim kültürümüzün belleðine ulaþabilmek, mazi ile günümüz Abdullah YADÝGAR arasýnda kurulmasý gereken baðlarý kurabilmek, her þeyden önemlisi de kelimedüþünce daðarcýðýmýzý geliþtirebilmek Eðitim-Bir Sen adýna Osmanlý Ýstanbul 4 No.lu Þube Türkçesi'nin liselerde zorun- Basýn Sekreteri lu ders olarak okutulmasý gerekir. En son Milli Eðitim Þurasýndan alýnan pek çok yararlý ''tavsiye kararlarý'' içinde ''Osmanlýca Dersinin de Okullarda seçmeli ders olarak okutulacaðý'' kararýný gördüðümde çok sevinmiþtim. Ancak þu ana kadar fiiliyatta böyle bir uygulamaya geçilmediðini gördüm. Milli Eðitim Bakanýmýzýn her önemli açýklamasýný yaptýðý zaman hemen kulak misafiri olurum. ''Osmanlýca Dersinin okullara seçmeli de olsa'' konulduðunu en yetkili aðýzdan iþitmek için takip ediyorum. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in Tarihinde Kanal 7 Baþkent Kulisi Programýnda Mehmet Acet'e Verdiði Röportajýn kýsa bir bölümünü alýyorum. SUNUCU - Þimdi madalyonu biraz da tersine çevirelim. Aslýnda bir yerde çok köklü, devrim niteliðinde adýmlar atýyorsunuz, bunu sürdürecek misiniz; yani bu yönde ben þimdiye kadar hep itirazlarý dile getirdim sizin yaptýklarýnýza karþý ama, tersinden bakýlýnca da SURÝYE MESELESÝNE BAKARKEN DÜÞÜNDÜKLERÝM! güven, istikrar ile ÝSA DOÐAN teþkil olur. Orta sýnýf, siyasal olarak iki uç noktanýn ortasýnda duran, refahýný, huzurunu ön planda tutan, bireysel menfaatle-kamu menfaatini kombine eden, varlýðýnýn devamýnýn istikrar ve güven ile saðlanacaðýný bilen bir sýnýftýr. Ve bu sýnýf iktidarý belirleyen sýnýftýr. Ortanýn solu gibi siyasal kavramlar aslýnda bu sýnýfa yakýnlýðý ifade eden kavramlardýr. Orta sýnýfýn büyüklüðü ülke için dengenin topluma yayýldýðýnýn göstergesidir. Kýsacasý orta sýnýflarýn yoðunluðu geliþmiþ ekonomilerde de görüldüðü gibi geliþmiþliðin bir göstergesidir. Orta sýnýfý siyasetin yancýsý, iktidarýn yaltakcýsý, emperyalistlerin takipçisi gibi nitelendirmek yanlýþtýr. Az geliþmiþ veya geliþmemiþ ülkelere baktýðýnýzda ne demek istediðimi anlarsýnýz. Bugün Kamerun gibi bir çok geliþmemiþ ülkede ekonomin hakim sýnýfý toplumun %1'lik kýsmýndan daha da az bir diliminin elindedir. Orta sýnýf yok, ulusal ekonomi geliþmemiþ, adalet ve güven yok. Kýsacasý demokrasi için orta sýnýf þarttýr. Demokratik ülkelerde siyaseti belirleyen sýnýf orta sýnýftýr. Savaþlarý engelleyen sýnýf da orta sýnýftýr. Bunun için demokrasi ve güçlü ekonomi önemlidir. Ama!!! Emperyalistlerce sömürülmüþ ve sonradan güya baðýmsýz olmuþ ülkelere "demokrasi" salatasý sunmak da acýmasýzlýktýr. Çünkü yürümesini öðrenememiþ birini maratona davet etmek ilkesizliktir. ÇÜNKÜ DEMOKRASÝ GELE- NEK ÝSTER, KÜLTÜR ÝSTER! Türkiye Suriye'den demokrasi isterken aslýnda tam da bunu istiyor. Bir adým istiyor, sonra bir adým daha. Ama demokrasi demek güç paylaþýmý demek olduðundan bu tür otoriter yönetimlerce kabul görmüyor. Türkiye bölgesinde bir Japon etkisi yapýyor mu? Asýl sorun Türkiye'nin bu kadar etkin büyümesi olabilir mi? Türkiye'de olan deðiþim bölgeyi de muhakkak etkisi altýna alacaktýr. Türkiye'nin yaratacaðý ekonomik havza çevresinde orta sýnýflarýn geliþmesi ve çoðalmasý mevcut otoriter yönetimlerin varlýðý için bir sorundur. Belki de Arap baharýnýn kaynaðý Türkiye'dir! Bu nedenle isyanýn çýktýðý yerlerde mevcut yönetimler Türkiye'yi suçluyor olabilir Osmanlýca Öðretilmelidir! gelecek nesiller adýna? Mesela þöyle bir soru sorayým size: Ýngiltere'de bugün yetiþip büyüyen her bir çocuk sene önce yaþamýþ olan Schespear'ýn bütün kitaplarýný herhalde çok rahat bir þekilde okuyup anlayýp, kendi bilgi haznesine katabiliyor. Ama bizde, iþte programdan önce sizinle de biraz bu konuyu konuþtuk, bir Safahat'ý okuyamýyoruz. Ahmet Haþim'i, daha yakýn dönem edebiyatçýlarý okuyamýyoruz. 100 yýl öncesini okuyamýyoruz mesela. Yani bir köklere dönüþ adýna diyeyim buna, hangi geçmiþle buluþma, geçmiþi anlama, geçmiþi daha iyi okuyup geleceðe aktarma noktasýnda bu tür hamleleriniz de olacak mý önümüzdeki dönemlere iliþkin olarak? MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANI ÖMER DÝNÇER -Tabi inþallah. Özellikle bu yapýsal deðiþiklik; belki bunu söylemek lazým, bu yaptýðýmýz düzenlemeler eðitim sisteminin tamamýný ilgilendiren düzenlemeler deðil, eðitim sisteminin yapýsýyla ilgili düzenlemeler. Yani mesele biz bu deðiþiklikleri toplumda tartýþmaya baþladýðýmýzda, toplumun büyük bir kesimi okul öncesi eðitimi sorgulamaya baþladý. Kýz çocuklarýnýn okullaþmasýný sorgulamaya baþladý. Fen Liseleri, Sosyal Bilgiler Liseleri ne olacak demeye baþladýlar. Aslýnda bütün bunlarla alakalý tartýþmalarý bu kanun kapsamýnda yapmak bence de doðru deðildi. Çünkü bu kanun onlarla ilgili bir husus deðil. Baþlangýçtan beri söylediðimiz gibi, eðitim sisteminin yapýsýyla ilgili bir düzenleme ve esnekleþtirme getiren bir uygulamaydý. Ama bundan sonraki uygulamalarda biz Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn amaç ve hedeflerini üçayak üzerine kurgulayacaðýmýzý zaten ifade ettik. SUNUCU- Nedir onlar? MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANI ÖMER DÝNÇER -Bir; çocuklarýmýzýn dünyayla rekabet edebileceði bilgi ve yeteneklerle donatýlmasý. Yani Gündem Suriye olunca yazarçizer takýmýmýz da maþallah askeri ilmi küfelerine doldurmuþlar ahaliye daðýtýyorlar. Birisi çýkmýþ diyor ki. Düþman hangi mesafede tehdit sayýlacak? Neden, nasýl, kim yetkili..? Çok soru soran saðlam bilgi edinmemiþ olandýr. O halde yazma kardeþim bu konuda. Silah zoruyla mý yazýyorsun? Tükenmiþ entelektüel geçinenlerden olduðun muhakkak. Ama yine de yerine göre susmak dinlemek lazým. Efendim beyefendi þöyle bir ifade ile Türk insanýný da aþaðýlamayý ihmal etmemiþ: "Yeteneksizler coðrafyasýnýn çýkardýðý tek taþ pýrlantadýr o Yüzbaþý" Anlaþýlan bu beyefendinin zihni pek karýþýk ve de kendini bu coðrafyanýn akýllýsý zannediyor. Biri bu adama da su versin. Zira fazla serap görüyor, iki dünya arasýnda gidip geliyor. Gazete köþeleri hayal kurma,aklýna geleni yazma alaný olmamalýdýr.biraz da olsa kendi hissiyatlarýný bir kenara býrakýp halkýn hissiyatýna kulak verilmeli.siyaset ehlileþirken medyamýz hala" Nato kafa nato mermer" mantýðýyla iþliyor..eskiyen siyasetçileri kapý dýþýna koyduk ama eskiyen medya zihniyetini,yazar takýmýný kapý dýþýna koyamadýk.. Ýstikrar derken siyasetin, demokrasinin devamlýlýðýndan bahsediyoruz, yýllýk sabit fikirlilikten deðil. Türkiye deðiþtikçe birileri yabancýlaþýyor, fikirlerinin deðeri çöp seviyesine iniyor.. Fikir arbitrajý dönemi bitti! Suriye, yaptýðý bu aptallýðýn dersini mutlaka alacak! Ýsrail'e uluslararasý arenada gösterilen tepkiyi düþürsek, Suriye'ye misliyle karþýlýk verileceði muhakkak. Sorun bunun yöntemi nasýl olacaðý! Türkiye öyle ucuz bir ülke deðil! Erkenden horozlanmak acemi horozlarýn yapacaðý bir þeydir. Bence Türkiye ne yaptýðýný biliyor. Türkiye hiç olmadýðý kadar kendine güvenen, ne yaptýðýný bilen bir tavýr içerisinde. Bekleyip göreceðiz! küresel dünya hangi ihtiyaçlarý talep ediyorsa, çocuklarýmýz o ihtiyaçlarý karþýlayacak gereklerle donatýlacak. Ýkincisi; ulusal düzeyde toplumun, piyasanýn beklentileri ihtiyaçlarý neyse ona uygun bilgi ve kabiliyetler. Üçüncüsü ise; toplumuyla barýþýk, tarih bilinci olan, sosyal sorumluluklarý ve ahlaki deðerlerin farkýnda olan bir çocuk yetiþtirmek. Bunlarýn dýþýnda çocuklarý, belki de baþka bir ifade etmek lazým, esnekliðin ve demokrasinin belki saðlayacaðý bir sonuç olarak, onlarý birey haline getireceðiz. Belirli ideolojilere, belirli tarzlara baðýmlý çocuk deðil, birey olmuþ, ama 3 temel deðeri de taþýyan bir insana dönüþtüreceðiz. SUNUCU -Mesela bunun için Osmanlýca dersler, seçmeli dersler, Arapça, Farsça falan, tarihe bakýnca bunlar biraz zorunla hale geliyor. Bunlar da olacak mý? MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANI ÖMER DÝNÇER -Zaten sosyal bilimler liselerinde Osmanlýca derslerimiz 2 yýl boyunca zorunlu olarak okutuluyor. Arapça derslerini biz tercihli ders olarak koymuþtuk, büyük ihtimalle önümüzdeki yýl da müfredatýný yayýnlayarak uygulamaya koymuþ olacaðýz, yani þu anda sistemimizde var. Ama zaten meseleyi böyle görmek de bence çok yeterli deðil. Yani bir Arapça dersini koyduðunuzda insanlarýn geriye dönüp de kendi tarihiyle barýþacaðýný, kendi toplumuyla hemhal olacaðýný varsaymak da doðru deðil. Bu bir yaklaþým tarzý meselesidir. Eðitim sisteminde meseleyi ele alýþýnýzla alakalý bir husustur. SUNUCU -Bir defa ilgi duyar hale getirmek, yani bunun kapýsýný aralamak... MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANI ÖMER DÝNÇER -Evet. Bunun bir kültür olduðunu ve zaman içerisinde ancak oturtulabileceðini kabullenmek gerekir. SUNUCU -Anladým. Geliþen teknolojiler sayesinde savunmak saldýrmaktan daha etkin! Teknoloji geliþtikçe bulunduðu alana göre zýt kutuplar da geliþiyor. Hýrsýzlýða önlem almak için geliþtirilen teknolojiye karþýlýk hýrsýzlýðý kolaylaþtýrýcý teknoloji de geliþiyor. Timsah, doðal çevresinde tehlikeli ve güçlüdür. Doðal alanýnýn dýþýna çýktýðýnda baþka güç faktörleri devreye girer ve üstünlüðünü kaybeder. Dünyada geliþen konjonktürde ülkelerin savunma sistemleri refah seviyesi yerlerde sürünse de maliyetli zararlar verebilecek seviyededir. Bu geçmiþteki kolay müdahale edilebilirliði ortadan kaldýran bir faktör. Saldýrmak için harcanan enerji ve teknoloji savunmak için harcanandan daha fazla. Ama savunmanýn doðal yaný, coðrafi, demografik avantajlarý aradaki farký nötr hale getiriyor. Denizde balina olan karadaki fil ile mücadele edemez. Tam tersi fil için denizde geçerlidir Trans Anadolu Doðalgaz Boru Hattý (TANAP)! Konjonktür deðiþti.türkiye artýk kendine daha fazla güvenen bir ülke oldu.geçiþ dönemleri önemlidir.bu dönemlerde geleceðin planlamasý yapýlýrken mevcut dengeler de korunmaya çalýþýlýr.yani iki kat fazla çaba göstermek gerekir. Rusya'ya güney akýmda sürpriz bir jest yaparak aslýnda Avrupa'ya da mesaj göndermiþti Türkiye Neydi bu mesaj? Bu mesaj: Eðer beni küçümserseniz, sadece transit kullanýrsanýz Rusya'ya baðýmlýlýðýnýz devam eder. Nabucco bu haliyle güney akým kadar deðersizdir Türkiye için.tanap ise bize hem taþýyýcý hem üretici hüviyeti kazandýracak..avrupa enerji konusunda Türkiye'ye bakýþ açýsýný deðiþtirmeli. NOT: Tatile çýkacaðýmdan dolayý bir müddet yazýlarýma ara vereceðim. Saðlýcakla Kalýn. Bakanýn açýklamasýna göre ''Osmanlýca dersi, Sosyal Bilimler Liselerinde iki yýl boyunca zorunlu ders olarak okutuluyor.'' ifadeleri tatmin edici deðil. Zira ülkemizde toplam kaç sosyal bilimler lisesi var? Bu dersi toplam kaç öðrenci okuyabiliyor? Türkiye'de 25 tane sosyal bilimler lisesinin var olduðu biliniyor. Zaten çok az sayýda bulunan bu liselerin mevcudiyeti düþünülürse bu açýklama sadra þifa deðil. Demokratik açýlým adýna ülkemizde pek çok dil ve lehçelerin öðretilmeye baþladýðý, Heybeliada Ruhban Okulunun öðretime açýlmasý gündemde iken ''Osmanlý Türkçesinin'' ihmali hoþ karþýlanabilecek bir uygulama deðildir. Bin yýllýk kültürümüzün temelini teþkil eden eserlerimizin tamamý Osmanlýcadýr. Arþivlerimiz, kütüphanelerimiz deki hazinelerimizin tamamý Osmanlýcadýr. Günümüz gençliði dedesinden kalmýþ bir kitap veya eski bir tapu senedinin, bir paranýn, bir çeþme kitabesi, tarihi bir çarþý giriþi, ya da dedesinin kabir taþýndaki bir kitabeyi okuyup-estetik zevkini tatmaktan mahrumdur. Sanýldýðý gibi Osmanlýcayý okumak-öðrenmek hiçte zor deðildir. Bu dersin eðitimini verecek kadro da okullarýmýzdaki ''Din-Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öðretmenlerimize'' verilecek üç haftalýk bir hizmet içi eðitimle rahat bir þekilde karþýlanacaktýr. Yýllardýr Hüsni Hat ve Osmanlýca üzerinde çalýþmalar yapan bir kiþi olarak buna inanýyorum. Dilerim Osmanlý Türkçesi de en kýsa zamanda orta dereceli okullarýmýzda ders olarak okutulmaya baþlatýlýr.

7 TEMMUZ 2012 BAKANLAR AÇILIŞ için SULTANBEYLi YE GELiYOR Sultanbeyli nin son dönemdeki en önemli projelerinden biri olan Sultanbeyli Hükümet Konağı ve Askerlik Şubesi Başkanlığı törenle hizmete giriyor. Binaların resmi açılışı 13 Temmuz 2012 Cuma günü İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu nun katılacağı törenlerden,hükümet Konağı nın açılış saati 10.30, Askerlik Şubesi Başkanlığı nın ki ise olacak. Son dönemde hızla gelişen Sultanbeyli de, kamu binaları tek tek yenilenerek vatandaşların hizmetine açılıyor. Bu binaların sonuncusu Sultanbeyli Hükümet Konağı oldu. Sultanbeyli halkına yakışır kamu binalarının oluşturulması, vatandaşın daha hızlı hizmet alması için kamu hizmetleri Hükümet Konağı nda toplandı. Arsası Sultanbeyli Belediyesi tarafından tahsis edilen Hükümet Konağı için ilk kazma 4 Ocak 2011 tarihinde vuruldu. Yaklaşık 8,5 trilyon lira maliyeti olan bina, bir buçuk yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Belediye Caddesi ndeki eski Sultanbeyli Kaymakamlığı hizmet binası karşısına yapılan Hükümet Konağı, 10 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Bodrum katı hariç 5 kattan oluşan binada, toplam 14 kurum bir araya geldi ve bina dışında Kaymakamlığa bağlı hiçbir birim kalmadı. Birçok Kamu Kurumu Hükümet Konağı nda Toplandı Kamu hizmetlerinin daha kolay ve hızlı yürütülmesinin yanı sıra vatandaşın işinin tek merkezden sağlanacağı Sultanbeyli Hükümet Konağı Kompleksi, Kaymakamlık ve Hükümet Konağı olarak iki ana binadan oluşmakta. Kaymakamlık binası içerisinde Kaymakamlığın yürüttüğü hizmetler sunulurken, Hükümet Konağı içerisinde birçok kamu kurumu yer alıyor. Hükümet Konağı binasının zemin katında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nüfus Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü n bağlı Çocuk Büro Amirliği hizmet veriyor. Birinci katta, Tapu ve Yazı İşleri Müdürlüğü ile Vergi Dairesi bulunurken, ikinci katta Sağlık ile Mal Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi yer alıyor. İlçe Müftülüğü, Kadastro Birimi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ise üçüncü katta hizmet veriyor. Öte yandan İlçe Seçim Müdürlüğü ve Adli Sicil için de yer tahsisi yapılmış durumda. Sultanbeyli Askerlik Şubesi Gençlerin Yüzünü Güldürecek Hükümet konağınınyanı sıra yıllardır üzerinde konuşulan ancak yapımı bir türlü gerçekleştirilemeyen askerlik şubesi açılışı daaynı gün gerçekleştiriliyor. İlçemizin önemli eksiklerinden biri olan askerlik şubesinin tamamlanmasıyla birlikte uzun yıllardır askerlik işlemlerini Sultanbeyli de yapamayan gençler artık başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacaklar. Sultanbeyli ye yakışır güzellikte inşa edilen bina, askere gidecek olan Sultanbeyliligençlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Kaldırımda yürüyen yayalar 'reklama' takılıyor İstanbul un hemen hemen her yerinde kaldırımlara kurulan ayaklı reklam panoları, yayaların geçişini olumsuz etkiliyor. Panolar, adeta dar kaldırımları işgal ediyor. Kaldırımların zaten dar olduğunu belirten Ağaçlar, direkler, telefon kutuları derken şimdi de yayaların kullandığı kaldırımlara reklam panoları kurulmaya başlandı. İstanbul un hemen hemen tüm ilçelerinde göze çarpan bu panolar, yayaların geçişini zorlaştırıyor. Bazı kaldırımlarda iki kişi geçebilirken bazı kaldırımlarda ise reklam panoları yer kapladığı için tek kişi zor geçebiliyor. Özellikle bebek arabasıyla kaldırımda ilerlemek mümkün olmuyor. Beşiktaş ta Süleyman Saba Caddesi ndeki reklam panoları bunun en somut örneklerinden biri. Caddenin köşelerine kadar kurulan reklam panoları kaldırımların neredeyse yarısını kaplıyor. Bazen kaldırımdan inmek vatandaşlar, panoların kaldırılmasını istiyor. zorunda kalan insanlar araçların kullandığı yoldan yürümek zorunda kalabiliyor. Ortaköy de de benzer görüntüler kameraya takılıyor. Sahil kordonunda birçok yerde ayaklı reklam panolarına rastlanıyor. Diğer yerlerde olduğu gibi buralarda da yayaların yürüyüş alanları reklam panoları sebebiyle kısıtlanıyor. REKLAM PANOLARI FARKLI YERLERE ALINSIN Beşiktaş ta torununu gezdirmek için sokağa çıkan Kemal Ilgaz ve eşi, reklam panolarının azizliğine uğrayan vatandaşlardan biri. Dar kaldırımda ilerleyemeyen Ilgaz ailesi, bebek arabasını araçların kullandığı yola indirmek zorunda kaldı. Panoların farklı bir yere alınmasını isteyen Kemal Ilgaz, Reklam panoları daha farklı yerlere alınabilir ve bize bir geçiş alanı sağlanabilir. Şuanda torunumla gidiyorum ve zorluk çekiyorum zaman zaman. Farklı bir yere alınabilinirse çok daha mükemmel olacak. Biz de rahat rahat kullanmış olacağız. diye konuştu. Kemal Ilgaz ın işe ise, Çocukla asfalta indik. Kaldırımlar uygun olsa daha rahat yürüyeceğiz. Kaldırımdan inmek riskli. Kaldırımda yürümek çok zor. Ağaçlar zaten kapatıyor kaldırımları. Reklam panoları kaldırılırsa daha iyi olur. şeklinde düşüncelerini dile getirdi. CHP'lilerden çalgılı Sulukule protestosu Fatih Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri, Sulukule'de devam eden çalışmaları protesto etti. Eylemciler, Roman vatandaşların çalgısına eşlik ederek oynadı. CHP'li meclis üyeleri, bir grup Roman vatandaşla birlikte çalışmaların devam ettiği Sulukule semtinde basın açıklaması yaptı. Katılımcılar açıklama öncesi Roman müzisyenlerin çaldığı klarnet ve darbuka eşliğinde eğlendi. Grup adına açıklamayı okuyan eski CHP Milletvekili Çetin Soysal, Sulukule projesi ile ilgili açılan davalarda yargı süreci devam ederken yıkımlara başlandığını ifade etti. Sulukule projesinin İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini söyleyen Soysal, Yanlış hesap Bağdat tan dönmüştür. Yargı kamuyu hiçe sayarak yapılan kentsel dönüşüme 'hayır' demiştir. Mahkeme kararının uygulanması beklenirken 26 Haziran'da Sulukule yenileme alanında yapılan yeni projedeki konutlar için hukuk hiçe sayılarak kura çekimi yapılmıştır. şeklinde konuştu. Aynı zamanda Fatih Belediyesi Meclis Üyesi olan CHP Grup Başkan Vekili Hikmet Öz ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih Belediyesi ve TOKİ yi İstanbul un tarihi kültürel mirasına da ihanet etmekle suçladı. Kültür Bakanlığının görevini yerine getirmediğinin altını çizen Öz, İstanbul un entelektüellerini, aydınlarını, bilgelerini, tarihçilerini, bilim adamlarını, akademisyenlerini ve üniversitelerini buradaki tarihi kültürel mirasa sahip çıkmaya davet ediyorum. dedi. Sulukule yenileme projesine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ile Sulukule sakinleri ve Sulukule Roman Kütürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği dava açarak itiraz etmiş, mahkeme 26 Nisan'da projenin durdurulması kararını vermişti. Viraja hızlı girdi canından oldu Maltepe'de, motosikletiyle hızlı bir şekilde viraja giren Zeynel Benli (32) aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti. Maltepe'de, motosikletiyle hızlı bir şekilde viraja giren Zeynel Benli (32) aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti. Benli'nin ehliyetine iki ay önce el konulduğu öğrenildi. Kaza saat sıralarında Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. İçerenköy'den, Başıbüyük yönüne giden Zeynel Benli, kullandığı 34 BC 732 plakalı Suzuki marka motosikletiyle hızlı bir şekilde viraja girdi. Motosikletin kontrolünü kaybeden Benli, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. KASKI KAFASINDAN ÇIKTI Zeynel Benli'nin kilitlemeden taktığı kask, çarpmanın etkisiyle kafasından düşerken, kendisi de askeri alanı çevreleyen duvara çarparak kaldırıma düştü. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Zeynel Benli hayatını kaybetti. Benli'nin iki ay önce ehliyetine polis tarafından el konulduğu öğrenildi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Zeynel Benli'nin cesedi Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadıköy'de yıkım gerginliği Kadıköy de 16 gecekondunun yıkımı sırasında gergin anlar yaşandı. Evi yıkılan bir kadın, görüntü alan basın mensuplarına sopa fırlatarak tepki gösterdi. İmar planında yeşil alan görünen 16 gecekondunun yıkımı Kadıköy Belediyesi tarafından yapılıyor. Acıbadem İsmail Hakkı Bey Sokak üzerinde bulunan 16 gecekondunun yıkım kararı geçtiğimiz Nisan ayında alındı. Haziran ayı itibariyle evlerde oturan vatandaşlara tebligat yapıldığı öğrenilirken, sabah saatlerinde yıkım için gelen ekipler ile vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Zabıta ekiplerinden evlerini taşımak için süre isteyen vatandaşlar, olumsuz yanıt alınca zaman zaman tartışmalar yaşandı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise zabıta ekiplerinin yardımıyla evlerini boşattı. Boşaltılan evler iş makineleri ile yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında evi yıkılacak olan bir kadın, görüntü alan basın mensuplarına sopa fırlatarak tepki gösterdi. Gazetecilere saldırmaya çalışan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yıkım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

8 HÜKÜMET KONAĞI ve ASKERLiK ŞUBESi AÇILIYOR GELİYOR. E Y İ L Y E B SULTAN ASKERLİK ŞUBESİ AÇILIŞ SAAT: TARİH: 13 TEMMUZ CUMA HÜKÜMET KONAĞI AÇILIŞ SAAT: 10.30

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor ADA DA ŞENLİK VARDI Bu yıl 6 ncısı düzenlenen Karaada Şenlikleri nde Bodrum un eski gelenekleri canlandırıldı. Şenliklerde, yelken, oltayla balık avlama ve çocuk oyunları gibi pek çok etkinlikte dereceye

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

Anadoluhisarı Spor Kulübünün "Muhteşem Yüzyılı"

Anadoluhisarı Spor Kulübünün Muhteşem Yüzyılı Anadoluhisarı Kulübünün "Muhteşem Yüzyılı" 1 / 17 Anadoluhisarı Kulübü'nün 100. Yıl Dönümü, Çavuşbaşı Aşşrom Restaurantta yoğun katılımlarla kutlandı. Anadoluhisarı Kulübü Adnan Güner'in misafirlerini

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ 1- da yapılan programlar 40 dk., tören alanında yapılan programlar ise 20 dk. Geçemez. 2- da yapılacak törenlerde hangi

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12. TOBB İLKOKULU SAYI 3 Mart 2015 Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.tr TOBB ilkokulu Hanımefendilerden Anlamlı Ziyaret Sayın Valimizin eşi Hanife YAZICI ve beraberinde

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİVE ÇOÇUK OYUN PARKLARI YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemiz YeniMahalle 80.Sokak yolu çevre düzenlemesi

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİHİZMETLERİ : 1- İlçemiz Temaşalık Mahallesi İlçe Jandarma binası yanı Çamdibi Mahallesi yolu

Detaylı

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal egemenlik ve Çocuk Tenis Turnuvası, çok renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 60 çocuk katıldı. Bodrum Golf

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

İNGİLTERE DEKİ DOKTORLAR UYDURUYORSUN DEDİĞİ HASTAYI, TÜRK DOKTOR TEDAVİ ETTİ

İNGİLTERE DEKİ DOKTORLAR UYDURUYORSUN DEDİĞİ HASTAYI, TÜRK DOKTOR TEDAVİ ETTİ İNGİLTERE DEKİ DOKTORLAR UYDURUYORSUN DEDİĞİ HASTAYI, TÜRK DOKTOR TEDAVİ ETTİ İngiltere de Şubat ayından beri yüksek ateş, epileptik atak ve şiddetli ağrı şikayeti İle defalarca İngiltere deki hastanelere

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN ODTÜ ÜLKEMLİ MATEMATİKÇİ ÖDÜLÜNÜ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ELİNDEN ALDI 21 Mart 2015 tarihinde ODTÜ Ülkem Koleji nin ev sahipliğinde Kanguru Matematik Sınavı yapıldı. Sınavda ilk

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 11.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.urfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet

Detaylı

RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ

RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor u ziyaret etti. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık dönemini Yalı Çiftlik

Detaylı

Karnaval Havasında Uçurtma Festivali

Karnaval Havasında Uçurtma Festivali Karnaval Havasında Uçurtma Festivali Bodrum da bu yıl 6 ıncısı gerçekleştirilen Ver elini Bodrum, Çocuklar Ölmesin Uçurtma Uçursun festivali renkli görüntülere sahne oldu. Sabah erken saatlerden akşama

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015 MALKARA BELEDİYE AKADEMİSİ'NDE SATRANÇ, BALE, DRAMA, DİKSİYON VE RESİM KURSLARI BAŞLADI Malkara Belediyesi'nin İşimiz, Gücümüz Malkara sloganıyla

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ Muğla Çevre Platformu nun (MUÇEP) Milas buluşmasına damgayı; arka arkaya gelen çevre, imar, tarım alanları konularında çıkarılan kararlar ve Okluk Koyu nda yıkılan Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

Karnaval Havasında Uçurtma Festivali

Karnaval Havasında Uçurtma Festivali Karnaval Havasında Uçurtma Festivali Bodrum da bu yıl 6 ıncısı gerçekleştirilen Ver elini Bodrum, Çocuklar Ölmesin Uçurtma Uçursun festivali renkli görüntülere sahne oldu. Sabah erken saatlerden akşama

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı.

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ( MASAK) ve Gazi Üniversitesinin müşterek düzenlediği ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI Bodrum, Global Run ile festival coşkusuna hazırlanıyor Global Yatırım Holding in, Bodrum Cruise Port ev sahipliğinde 4 üncü kez gerçekleştireceği Global Run Bodrum

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Yaz sezonunun son günlerinde Belediye Fen İşleri Müdürü ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni dönemde yapılacak işler ve projelerle

Detaylı