Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye nin Yýldýzlarý

2 Ýçindekiler 2 Sunuþ: Bahar Havasý Sürecek mi? 4 Türkiye Genel Yýl Beklentileri 6 Kiþisel Beklentiler 8 Ekonomik Beklentiler 11 Satýn Alma - Harcama Eðilimleri 24 Yatýrým Tercihleri 25 Toplumsal Beklentiler - Siyasi Gündem 24 Toplumsal Beklentiler 43 Siyasi Gündem 46 Türkiye nin LoveMark larý 49 Türkiye nin Yýldýzlarý 60 Araþtýrma Künyesi 1

3 Sunuþ Bahar Havasý Sürecek mi? Ipsos KMG nin 2007 den bu yana geleneksel olarak sürdürdüðü Türkiye Beklentiler- Beðeniler Araþtýrmasý, bu kez, Ipsos KMG nin yýlý içinde kamuoyuna duyurduðu Sosyal Araþtýrmalar Enstitüsü tarafýndan gerçekleþtirildi. Ipsos KMG Sosyal Araþtýrmalar Enstitüsü, 65 ülkede sosyal ve siyasal araþtýrmalar alanýndaki tecrübesiyle lider konumda bulunan Ipsos un Ipsos un birikimini birikimini Türkiye ye Türkiye ye taþýmayý, taþýmayý, böylece böylece sosyal ve sosyal siyasal ve araþtýrmalar siyasal araþtýrmalar alanýndaki alanýndaki kurumsallaþmaya kurumsallaþmaya öncülük öncülük etmeyi etmeyi amaçlýyor. amaçlýyor. Türkiye Ekonomik büyüme Beklentiler-Beðeniler iyimserliði teþvik Araþtýrmasý ediyor sonuçlarýna bakýldýðýnda, daki kötümser Türkiye ruh Beklentiler-Beðeniler halinden sýyrýlarak Araþtýrmasý a endiþeli sonuçlarýna iyimserlik bakýldýðýnda, ile giren toplumun, daki e kötümser de hemen ruh halinden hemen sýyrýlarak bütün alanlarda, a endiþeli deyim yerindeyse iyimserlik ile bir giren bahar toplumun, havasý ortamýnda e de hemen girdiði hemen gözleniyor. bütün e alanlarda, girerken deyim Türkiye yerindeyse ile ilgili bir iyimser bahar hislere havasý sahip ortamýnda olanlar, girdiði 10 puanlýk gözleniyor. bir yükseliþle e girerken yüzde Türkiye 56 ya çýkýyor. ile ilgili de iyimser kiþisel hislere olarak sahip daha olanlar, iyi durumda 10 puanlýk olacaðým bir yükseliþle diyenler yüzde de 56 ya yüzde çýkýyor. 35 ten yüzde de 42 ye kiþisel yükseliyor. olarak daha Bir baþka iyi durumda deyiþle, olacaðým kamuoyunun diyenler neredeyse yüzde 35 ten yarýsý e yüzde bahar 42 ye yükseliyor. havasý ortamýnda Bir baþka giriyor. deyiþle, e kamuoyunun girerken toplumun neredeyse yüzde yarýsý 55 i, e a bahar göre havasý 13 puanlýk ortamýnda artýþla Türkiye giriyor. ekonomisi e girerken daha toplumun iyi bir durumda yüzde olacak 55 i, a diyor. göre Bütün 13 puanlýk bunlar, artýþla Türkiye Türkiye ile ilgili iyimser ekonomisi yönlü daha beklentinin iyi bir durumda de olacak esas olarak diyor. ekonomideki Bütün bunlar, geliþmelerden Türkiye ile ilgili kaynaklandýðýný iyimser yönlü beklentinin gösteriyor. de esas olarak ekonomideki geliþmelerden kaynaklandýðýný gösteriyor. daki ihtiyatlý iyimserlik ten sýyrýlan tüketicilerin, satýn alma ve harcama eðilimleri daki açýsýndan ihtiyatlý iyimserlik ten da e bir bahar sýyrýlan havasý tüketicilerin, içinde girdikleri satýn alma söylenebilir. ve harcama Bir önceki eðilimleri yýla açýsýndan göre yurt da içi e tatil bir ve otomobil bahar havasý alým içinde niyetlerinde girdikleri 5 puanýn söylenebilir. üzerinde Bir artýþ önceki gözleniyor. yýla göre yurt Yatýrým içi tatil araçlarý ve otomobil tercihinde alým ise niyetlerinde özellikle arsa 5 puanýn ve konuta üzerinde yatýrým artýþ eðiliminde gözleniyor. de Yatýrým araçlarý önemli artýþlar tercihinde var. ise özellikle arsa ve konuta yatýrým eðiliminde de önemli artýþlar var. Ekonomik beklentilerdeki bahar havasý, belirli toplumsal beklentilere de ayný þekilde Ekonomik yansýmýþ beklentilerdeki görünüyor. bahar e havasý, girerken belirli Türkiye nin toplumsal eskisine beklentilere göre de daha ayný güvenli þekilde yansýmýþ bir ülke olup görünüyor. olmayacaðý e ile girerken ilgili beklentilerde Türkiye nin eskisine negatiften göre pozitife daha güvenli doðru bir deðiþim ülke olup gözleniyor. olmayacaðý Türkiye nin ile ilgili beklentilerde daha huzurlu negatiften bir ülke pozitife olacaðý doðru yönündeki bir deðiþim algý da gözleniyor. bir önceki Türkiye nin yýla göre daha 8 puan huzurlu artarak bir ülke yüzde olacaðý 57 ye yönündeki ulaþýyor. algý Yine, da insanlarýn bir önceki Türkiye de yýla göre 8 kendini puan artarak daha yüzde güvende 57 ye hissedeceði ulaþýyor. Yine, yönündeki insanlarýn algý Türkiye de da 10 puanlýk kendini bir artýþla daha güvende yüzde 51 hissedeceði seviyesine çýkýyor. yönündeki Bir algý baþka da deyiþle, 10 puanlýk yaklaþýk bir artýþla olarak yüzde her iki 51 kiþiden seviyesine biri çýkýyor. e iyimser Bir baþka bir deyiþle, toplumsal yaklaþýk beklenti olarak ile giriyor. her iki Peki kiþiden bu iyimserlik biri e hangi iyimser faktörlerden bir toplumsal kaynaklanýyor? beklenti ile Ekonomi giriyor. Peki dýþýnda, bu iyimserlik toplumsal hangi faktörlerden beklentiyi besleyen kaynaklanýyor? diðer önemli Ekonomi faktörler, dýþýnda, de iyimser Türkiye nin toplumsal beklentiyi komþularýyla besleyen iliþkilerinin diðer daha önemli da faktörler, güçleneceði de (yüzde Türkiye nin 67), uluslararasý komþularýyla itibarýnýn iliþkilerinin daha daha artacaðý da güçleneceði (yüzde 66), (yüzde yolsuzlukla 67), uluslararasý mücadelenin itibarýnýn artacaðý daha (yüzde da 60), artacaðý demokratik (yüzde hak 66), ve özgürlüklerin yolsuzlukla artacaðý mücadelenin (yüzde artacaðý 59), (yüzde daha huzurlu 60), demokratik bir ülke hak olacaðýmýz ve özgürlüklerin (yüzde artacaðý 57), yeni (yüzde bir Anayasa nýn 59), daha huzurlu uzlaþmayla bir ülke kabul olacaðýmýz edileceði (yüzde (yüzde 57), 57) yeni ve adaletin bir Anayasa nýn daha iyi uzlaþmayla iþleyeceði (yüzde kabul edileceði 56) yönündeki (yüzde beklentiler. 57) ve adaletin daha iyi iþleyeceði (yüzde 56) yönündeki beklentiler. e girerken geçtiðimiz yýla göre en çok pozitif deðiþim gösteren konulardan biri Güneydoðu hükümetin sorununda demokratik toplum açýlým politikasýnýn tedirgin ama baþarýlý çözüm olacaðý beklentisi yönündeki yüksek beklenti. un e girerken bahar aylarýndan geçtiðimiz yýla sonraki göre çatýþmasýzlýk en çok pozitif ortamýnýn, deðiþim gösteren nihai olarak konulardan kalýcý hale biri hükümetin gelmesi yönündeki demokratik güçlü açýlým toplumsal politikasýnýn talep, baþarýlý bu algýyý olacaðý besleyen yönündeki esas beklenti. duygu. Nitekim, un bahar e aylarýndan girerken Güneydoðu sonraki çatýþmasýzlýk sorununun ortamýnýn, çözüme kavuþacaðý nihai olarak yönündeki kalýcý hale beklenti, gelmesi yönündeki 5 puanlýk güçlü bir artýþla, toplumsal yüzde talep, 37 ye bu yükseliyor. algýyý besleyen esas seviyesinden duygu. Nitekim, hala uzak e olmasýna girerken karþýn, Güneydoðu e sorununun girerken, çözüme terörle kavuþacaðý mücadelenin yönündeki baþarýya beklenti, ulaþmasý 5 yönünde puanlýk bir olumlu artýþla, beklentiler yüzde 37 ye de yükseliyor. Öte seviyesinden yandan, geçen hala seneye uzak olmasýna göre 3 puanlýk karþýn, e bir düþüþ girerken, de olsa, terörle hala mücadelenin Türkiye de vatandaþlarýn baþarýya ulaþmasý yüzde yönünde 32 si de olumlu Türkiye nin beklentiler bölünme de yükseliyor. ihtimali Öte artar, yandan, 11 puanlýk geçen seneye çarpýcý bir göre düþüþ 3 puanlýk de olsa bir yüzde düþüþ 41 i de iç olsa, çatýþmalar hala Türkiye de artar görüþünde. vatandaþlarýn Bu yüzde da de 32 si de ülkemizin Türkiye nin daha güvenli bölünme ve huzurlu ihtimali bir artar, yer 11 puanlýk olacaðý çarpýcý konusunda bir düþüþ daha de olsa umutlu yüzde 41 i olmakla iç çatýþmalar birlikte, artar bu görüþünde. konudaki tedirginliðimizin Bu da de ülkemizin devam daha ettiðini güvenli gösteriyor. ve huzurlu Siyasilerin bir yer olacaðý bu toplumsal konusunda algýyý daha çok iyi umutlu tespit olmakla edip, sorunun birlikte, bir bu an konudaki evvel çözümü tedirginliðimizin konusunda devam uzlaþmaya ettiðini dayalý gösteriyor. adýmlar atmasý Siyasilerin gerektiði bu toplumsal ortaya çýkýyor. algýyý çok iyi tespit edip, sorunun bir an evvel çözümü konusunda uzlaþmaya dayalý adýmlar atmasý gerektiði ortaya çýkýyor. e girerken, geçtiðimiz yýla göre en çok pozitif deðiþim gösteren konu türbanbaþ e örtüsü girerken, meselesinin geçtiðimiz çözüleceðine yýla göre en olan çok inancýn pozitif deðiþim artmasý. gösteren 14 puanlýk konu bir türbanbaþ örtüsü yüzde meselesinin 49 u bu çözüleceðine yönde görüþ belirtiyor. olan inancýn Bununla artmasý. beraber 14 puanlýk da bir artýþla kayda artýþla toplumun deðer toplumun bir azalma yüzde görülen, 49 u bu yönde devlet görüþ yönetiminde belirtiyor. ve toplum Bununla hayatýnda beraber dinin da etkisinin kayda artmasý deðer bir yönündeki azalma görülen, beklenti devlet algýsý yönetiminde e girerken ve toplum yeniden hayatýnda yükseliyor. dinin Toplumun etkisinin yüzde artmasý 53 ü yönündeki yeni yýlda beklenti devlet algýsý yönetiminde, e girerken yüzde 61 i yeniden toplum yükseliyor. hayatýnda Toplumun dinin etkisinin yüzde 53 ü artacaðýna yeni yýlda inanýyor. devlet yönetiminde, yüzde 61 i de toplum hayatýnda dinin etkisinin artacaðýna inanýyor. 2

4 Sunuþ Bahar Havasý Sürecek mi? e AKP 'e girerken önde Baþbakandan giriyor, CHP memnuniyet takipte algýsý 9 puanlýk artýþla yüzde 62 ye, Cumhurbaþkanýndan memnuniyet 5 puanlýk artýþla yüzde 73 e çýkýyor. Hükümetin e girerken Baþbakandan memnuniyet algýsý 9 puanlýk artýþla yüzde 62 ye, çeþitli alanlardaki icraatlarýna yönelik pozitif algý artýþý, AKP nin oy oranýna da Cumhurbaþkanýndan memnuniyet 5 puanlýk artýþla yüzde 73 e çýkýyor. Hükümetin yansýmýþ görünüyor. e girerken AKP, oy oranýný artýrmýþ olarak seçimlerine çeþitli alanlardaki icraatlarýna yönelik pozitif algý artýþý, AKP nin oy oranýna da hazýrlanýyor. Ancak seçime kadar geçecek 5 aylýk süreçte, AKP nin bu toplumsal yansýmýþ görünüyor. e girerken AKP, oy oranýný artýrmýþ olarak seçimlerine algýyý nihai seçim baþarýsýna dönüþtürüp dönüþtüremeyeceði, özellikle ana hazýrlanýyor. Ancak seçime kadar geçecek 5 aylýk süreçte, AKP nin bu toplumsal muhalefet partisi CHP ile diðer muhalefet partilerinin nasýl bir seçim kampanyasý algýyý nihai seçim baþarýsýna dönüþtürüp dönüþtüremeyeceði, özellikle ana yapacaklarýna ve AKP nin nispeten zayýf olarak algýlandýðý alanlarda nasýl bir muhalefet partisi CHP ile diðer muhalefet partilerinin nasýl bir seçim kampanyasý çözüm politikasýyla toplumsal tabanlarýný geliþtirmeye çalýþacaklarýna baðlý. yapacaklarýna ve AKP nin nispeten zayýf olarak algýlandýðý alanlarda nasýl bir Bütün bu bulgulardan hareketle, yurttaþlarýn e bir bahar havasý içinde çözüm politikasýyla toplumsal tabanlarýný geliþtirmeye çalýþacaklarýna baðlý. girdikleri, ama bu bahar havasýnýn yýlý boyunca devam edip etmeyeceði Bütün bu bulgulardan hareketle, yurttaþlarýn e bir bahar havasý içinde konusunda son derece hassas bir algýya sahip olduklarý yorumu yapýlabilir. girdikleri, ama bu bahar havasýnýn yýlý boyunca devam edip etmeyeceði konusunda son derece hassas bir algýya sahip olduklarý yorumu yapýlabilir. e girerken Türkiye nin ilk 10 LoveMark ý, sýrasýyla, Arçelik, Adidas, Nokia, LC Waikiki, Beko, Bosch, Nike, Vestel, Ülker ve Sony. Türkiye nin e girerkenki e girerken Türkiye nin ilk 10 LoveMark ý, sýrasýyla, Arçelik, Adidas, Nokia, yýldýzlarý ise, romanda Orhan Pamuk, televizyonda Uður Dündar, köþe yazarlarýnda LC Waikiki, Beko, Bosch, Nike, Vestel, Ülker ve Sony. Türkiye nin e girerkenki Emin Çölaþan, müzikte Ýbrahim Tatlýses ve futbolda Arda Turan. yýldýzlarý ise, romanda Orhan Pamuk, televizyonda Uður Dündar, köþe yazarlarýnda Emin Çölaþan, müzikte Ýbrahim Tatlýses ve futbolda Arda Turan. Beklentiler-Beðeniler Araþtýrmasý Raporu nun faydalý olacaðý inancýyla, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz. Beklentiler-Beðeniler Araþtýrmasý Raporu nun faydalý olacaðý inancýyla, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz. Sevgi ve saygýlarýmýzla, Sevgi ve saygýlarýmýzla, Tonguç Çoban Sosyal Araþtýrmalar Enstitüsü Tonguç Çoban Direktör Sosyal Araþtýrmalar Enstitüsü Direktör 3

5 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Kiþisel Beklentiler - Ekonomik Beklentiler Satýn Alma - Harcama Eðilimleri Yatýrým Tercihleri

6 'de Bahar Havasý Devam Edecek Mi? yýlýna girerken gözlenen endiþeli iyimserlik, yýlýna girerken endiþeden arýnmýþ olarak ve güçlenerek devam ediyor. e girerken Türkiye ile ilgili iyimser hislere sahip olanlar, 10 puanlýk bir yükseliþle yüzde 56 ya çýkýyor. Bununla birlikte, de kiþisel olarak daha iyi durumda olacaðým diyenler de yüzde 35 ten yüzde 42 ye yükseliyor. Bu, 2007 yýlýndaki yüzde 47 seviyesinden sonraki en yüksek oran. Bir baþka deyiþle, kamuoyunun neredeyse yarýsý e bahar havasý ortamýnda giriyor. Ancak özellikle yaþ grubundaki gençler, ortalamanýn üzerinde bir oranla kiþisel olarak daha iyi durumda olacaðým derken, Türkiye nin geleceðiyle ilgili olarak ortalamanýn altýnda bir iyimserlik algýsýna sahip. e girerken kiþisel gelirim artar diyenlerde daha çarpýcý bir yükseliþ gözleniyor. Hala yüzde 40 larýn altýnda bir seviyede olmasýna karþýn kiþisel gelirinin artacaðýný düþünenler yüzde 37 ile son 5 senenin en yüksek seviyesinde. de ekonomide iyileþme beklentisi de çarpýcý þekilde yükseliyor. e girerken toplumun yüzde 55 i, a göre 13 puanlýk artýþla Türkiye ekonomisi daha iyi bir durumda olacak diyor den beri en yüksek seviyesine çýkan pozitif yönlü beklenti, Türkiye ile ilgili genel hislerdeki iyimser yönlü artýþýn da esas olarak ekonomideki geliþmelerden kaynaklandýðýný gösteriyor. Bütün bunlar, kamuoyunun, Türkiye ekonomisinin daki küresel krizi atlatmayý baþarmýþ bir ekonomi olarak geçmiþ yýllara göre daha güçlendiðine dair bir algýya sahip olduðunu ortaya koyuyor. Burada bir küçük not düþmek gerekirse, ekonomideki büyüme eðilimi, enflasyon konusunda hassas bir toplumsal algýya yol açýyor. de enflasyon artar diyenlerde 5 puanlýk bir azalýþ olsa da, enflasyon ayný kalýr diyenler de 5 puanlýk bir artýþla yüzde 44 e ulaþýyor. Bütün dünyada ekonominin yönü hakkýnda önemli bir gösterge olan hisse senedi borsasý ülkemizde hala yeterince derinlik ve yaygýnlýk kazanmamýþ görünüyor. Her 4 kiþiden 1 i de borsanýn durumuyla ilgili fikri olmadýðýný söylüyor. Ancak gene de borsa yükselir beklentisinde düþük de olsa bir artýþ söz konusu. un kriz ortamýnda en yüksek seviyesine çýkan Dolar kurunun artacaðý beklentisi, de yerini daha duraðan beklentiye býrakýyor. Vatandaþlarýn yüzde 32 si Türk Lirasý karþýsýnda Dolarýn deðeri ayný kalýr derken, yüzde 42 si az artar diyor. yýlýna girerken Euro kurunun düþeceðini veya ayný kalacaðýný düþünenlerde ise çarpýcý bir artýþ var. yýlýna girerken Euro nun deðeri Türk Lirasý karþýsýnda ayný kalýr ve düþer diyenler yüzde 37 iken, e girerken bu oran yüzde 47 ye yükseliyor. Bu da, özellikle bazý Avrupa ülkelerindeki finansal krizin Euro yu olumsuz etkileyeceði yönünde güçlü bir toplumsal algý olduðunu ortaya koyuyor. daki ihtiyatlý iyimserlik ten sýyrýlan tüketicilerin, satýn alma ve harcama eðilimleri açýsýndan e bir bahar havasý içinde girdikleri söylenebilir. Bir önceki yýla göre de yurt içi tatil ve otomobil alým niyetlerinde 5 puanýn üzerinde artýþ gözleniyor. Bu bulgu, özellikle yurt içi tatil harcamalarýnýn de kayda deðer þekilde artabileceðinin sinyallerini veriyor. Yurt içi tatil yapma eðilimi özellikle yaþ arasýnda yüzde 50 lere yaklaþýrken, üst sýnýflarda ise yüzde 60 ý geçiyor. Tüketici kredisi, mobilya ve plazma TV satýn alým niyetlerinde de küçük oranlý artýþlar gözleniyor. Saðlýk sigortasý ve bireysel emeklilik paketi alma niyetinde ise aþaðý yönlü bir trend söz konusu. Saðlýk sigortasý alma eðilimi yüzde 18 ve bireysel emeklilik paketi alma eðilimi de yüzde 9 ile son 5 senenin en düþük seviyelerinde gözleniyor. Kiþisel tasarruflarý deðerlendirmek açýsýndan bir önceki yýla göre özellikle arsa ve konuta yatýrým eðiliminde de de önemli artýþlar var. Diðer yandan, hala en fazla tercih edilen yatýrým aracý olmakla birlikte, a girerken belirgin bir artýþla öne çýkan altýn, e girerken geriliyor. Altýn fiyatlarýnýn rekor seviyeye ulaþýp ulaþmadýðý yönündeki belirsizlik, tüketicilerin altýn konusunda daha ihtiyatlý hareket etmelerine yol açýyor. Vatandaþlarýn yüzde 35 i de altýna yatýrým yapacaðýný söylüyor. Bütün bu bulgulardan hareketle, yurttaþlarýn e bir bahar havasý içinde girdikleri, ama bu bahar havasýnýn yýlý boyunca devam edip etmeyeceði konusunda son derece hassas bir algýya sahip olduklarý yorumu yapýlabilir. 5

7 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Kiþisel Genel Beklentiler Yýl Beklentileri KÝÞÝSEL HÝSLER % 2007 / Baz Kiþisel olarak daha iyi bir durumda olacaðým Kiþisel olarak daha kötü bir durumda olacaðým Kiþisel durumum ayný kalacak Fikri Yok / Cevap yok Toplam 'E GÝRERKEN KÝÞÝSEL HÝSLER % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Kiþisel olarak daha iyi bir durumda olacaðým Kiþisel olarak daha kötü bir durumda olacaðým Kiþisel durumum ayný kalacak Fikri Yok / Cevap yok Tablo okuma hakkýnda: Tablo okuma hakkýnda:baz: Görüþülen kiþi sayýsýdýr. Baz satýrýnda yer alan sayýlar, her bir kýrýlým için görüþülen kiþi sayýsýný belirtir. Genel kolonunda, demografik kýrýlýmlarýn tümü, yani toplam görüþme sayýsý yer alýr. Diðer kolonlar, demografik kýrýlýmlarý gösterir. Tablodaki her bir ifadenin karþýsýnda yer alan deðerler, kýrýlýmýn baz sayýsýna göre kendi içindeki daðýlýmýný gösteren yüzdesel deðerlerdir ve baz sayýya göre dikey olarak okunurlar. kolonu - deðerleri arasýndaki farký gösterir, fark yuvarlamalar nedeniyle +/- 1 oranýnda deðiþebilir. 6

8 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Kiþisel Beklentiler KÝÞÝSEL GELÝR BEKLENTÝSÝ % 2007 / Baz Artar Ayný kalýr Azalýr Fikri Yok / Cevap yok Toplam 'DE KÝÞÝSEL GELÝR BEKLENTÝSÝ % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Ayný kalýr Azalýr TÜRKÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ HÝSLER % 2007 / Baz Ýyimserim Ne iyimserim ne kötümserim Kötümserim Fikri Yok / Cevap yok Toplam 'E GÝRERKEN TÜRKÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ HÝSLER % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Ýyimserim Ne iyimserim ne kötümserim Kötümserim Fikri Yok / Cevap yok

9 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Ekonomik Beklentiler GENEL TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ % 2007 / Baz Olumlu Ne olumlu ne olumsuz Olumsuz Fikri Yok / Cevap yok Toplam 'DE GENEL TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ BEKLENTÝSÝ % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Olumlu Ne olumlu ne olumsuz Olumsuz Fikri Yok / Cevap yok

10 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Ekonomik Beklentiler ENFLASYON BEKLENTÝSÝ % 2007 / Baz Artar Ayný kalýr Azalýr Fikri Yok / Cevap yok Toplam 'DE ENFLASYON BEKLENTÝSÝ % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Ayný kalýr Azalýr BORSA BEKLENTÝSÝ % 2007 / Baz Borsa yükselir Borsa düþer Borsa ayný kalýr Fikri Yok / Cevap yok Toplam 'DE BORSA BEKLENTÝSÝ % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Borsa yükselir Borsa düþer Borsa ayný kalýr Fikri Yok / Cevap yok

11 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Ekonomik Beklentiler DOLAR KURU BEKLENTÝSÝ % 2007 / Baz Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer Fikri Yok / Cevap yok Toplam 'DE DOLAR KURU BEKLENTÝSÝ % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer EURO KURU BEKLENTÝSÝ % 2007 / Baz Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer Fikri Yok / Cevap yok Toplam 'DE EURO KURU BEKLENTÝSÝ % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer

12 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri SATIN ALMA EÐÝLÝMLERÝ % 2007 / Baz Yurtiçi tatil Otomobil Cep Telefonu Tüketici Kredisi Bilgisayar LCD - Plazma TV Mobilya Saðlýk Sigortasý Mutfak Yurtdýþý tatil Kýþlýk konut Bireysel Emeklilik Paketi Yazlýk konut * yýlý verilerine göre sýralanmýþtýr HARCAMA EÐÝLÝMLERÝ % Artar Deðiþmez Azalýr Fark % Baz Eðitime yönelik harcamalarý Saðlýða yönelik harcamalarý Günlük tüketim harcamalarý Ulaþým harcamalarý Giyim harcamalarý Ev dýþý yeme içmeye yönelik harcamalarý Telefon harcamalarý Kiþisel bakým harcamalarý Spora yönelik harcamalarý Eðlenceye yönelik harcamalarý * Fark : Harcamalarýný artýracaðýný söyleyenlerle azaltacaðýný söyleyenler arasýndaki fark 11

13 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri YURTÝÇÝ TATÝL % 2007 / Baz Yurtiçi tatile çýkarým Yurtiçi tatile çýkmam Toplam 'DE YURTÝÇÝ TATÝL BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Yurtiçi tatile çýkarým Yurtiçi tatile çýkmam CEP TELEFONU % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE CEP TELEFONU SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam Tablo okuma hakkýnda: Tablo okuma hakkýnda:baz: Görüþülen kiþi sayýsýdýr. Baz satýrýnda yer alan sayýlar, her bir kýrýlým için görüþülen kiþi sayýsýný belirtir. Genel kolonunda, demografik kýrýlýmlarýn tümü, yani toplam görüþme sayýsý yer alýr. Diðer kolonlar, demografik kýrýlýmlarý gösterir. Tablodaki her bir ifadenin karþýsýnda yer alan deðerler, kýrýlýmýn baz sayýsýna göre kendi içindeki daðýlýmýný gösteren yüzdesel deðerlerdir ve baz sayýya göre dikey olarak okunurlar. kolonu - deðerleri arasýndaki farký gösterir, fark yuvarlamalar nedeniyle +/- 1 oranýnda deðiþebilir. 12

14 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri SAÐLIK SÝGORTASI % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE SAÐLIK SÝGORTASI SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam BÝLGÝSAYAR % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE BÝLGÝSAYAR SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam

15 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri TÜKETÝCÝ KREDÝSÝ % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE TÜKETÝCÝ KREDÝSÝ SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam OTOMOBÝL % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE OTOMOBÝL SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam

16 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri LCD - PLAZMA TV % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE LCD - PLAZMA TV SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam MOBÝLYA % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE MOBÝLYA SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam

17 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri MUTFAK MOBÝLYASI % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE MUTFAK MOBÝLYASI SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam BÝREYSEL EMEKLÝLÝK PAKETÝ % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE BÝREYSEL EMEKLÝLÝK PAKETÝ SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam

18 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri KIÞLIK KONUT % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE KIÞLIK KONUT SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam YURTDIÞI TATÝL % 2007 / Baz Yurtdýþý tatile çýkarým Yurtdýþý tatile çýkmam Toplam 'DE YURTDIÞI TATÝLE ÇIKMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Yurtdýþý tatile çýkarým Yurtdýþý tatile çýkmam

19 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri YAZLIK KONUT % 2007 / Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'DE YAZLIK KONUT SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Satýn alýrým Satýn almam EÐLENCE HARCAMALARININ YÖNÜ % / Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'DE EÐLENCE HARCAMALARININ YÖNÜ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Deðiþmez Azalýr

20 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri TELEFON HARCAMALARININ YÖNÜ % / Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'DE TELEFON HARCAMALARININ YÖNÜ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Deðiþmez Azalýr EV DIÞI YEME-ÝÇME HARCAMALARININ YÖNÜ % / Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'DE EV DIÞI YEME-ÝÇME HARCAMALARININ YÖNÜ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Deðiþmez Azalýr

21 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri SPOR HARCAMALARININ YÖNÜ % / Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'DE SPOR HARCAMALARININ YÖNÜ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Deðiþmez Azalýr KÝÞÝSEL BAKIM HARCAMALARININ YÖNÜ % / Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'DE KÝÞÝSEL BAKIM HARCAMALARININ YÖNÜ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Deðiþmez Azalýr

22 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri GÜNLÜK TÜKETÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % / Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'DE GÜNLÜK TÜKETÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Deðiþmez Azalýr GÝYÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % / Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'DE GÝYÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Deðiþmez Azalýr

23 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri ULAÞIM HARCAMALARININ YÖNÜ % / Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'DE ULAÞIM HARCAMALARININ YÖNÜ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Deðiþmez Azalýr SAÐLIK HARCAMALARININ YÖNÜ % / Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'DE SAÐLIK HARCAMALARININ YÖNÜ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Deðiþmez Azalýr

24 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Satýn Alma Harcama Eðilimleri EÐÝTÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % / Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'DE EÐÝTÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Artar Deðiþmez Azalýr GÜNLÜK TÜKETÝM HARCAMALARI EÐÝLÝMÝ % 2007 / Baz Harcamalarým artacak Harcamalarým ayný kalacak Harcamalarým azalacak Fikri Yok / Cevap yok Toplam 'DE GÜNLÜK TÜKETÝM HARCAMALARI EÐÝLÝMÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Harcamalarým artacak Harcamalarým ayný kalacak Harcamalarým azalacak Fikri Yok / Cevap yok

25 Türkiye Genel Yýl Beklentileri Yatýrým Tercihleri KÝÞÝSEL TASARRUF ÝÇÝN YATIRIM TERCÝHLERÝ % Baz Altýn'a Ev'e Arsa'ya Türk Lirasý'na Euro'ya Mevduat Hesabý'na Dolar'a Borsa'ya Hazine Bonosu'na Diðer Bilmiyorum / Cevap Yok Toplam * verisine göre sýralýdýr. / 'DE KÝÞÝSEL TASARRUF ÝÇÝN YATIRIM TERCÝHLERÝ % Kadýn Erkek Çoklu cevap nedeniyle toplam 100 ü aþabilir. GENEL AB-C1 C2-DE KentYarýkent Kýr Altýn'a Ev'e Arsa'ya Türk Lirasý'na Euro'ya Mevduat Hesabý'na Borsa'ya Dolar'a Hazine Bonosu'na Diðer Bilmiyorum / Cevap Yok Toplam

26 Toplumsal Beklentiler - Siyasi Gündem

27 Toplumsal Beklentiler Ekonomik beklentilerdeki bahar havasý, belirli toplumsal beklentilere de ayný þekilde yansýmýþ görünüyor. e girerken Türkiye nin eskisine göre daha güvenli bir ülke olup olmayacaðý ile ilgili beklentilerde negatiften pozitife doðru bir deðiþim gözleniyor. Türkiye nin daha huzurlu bir ülke olacaðý yönündeki algý da bir önceki yýla göre 8 puan artarak yüzde 57 e ulaþýyor. Yine, insanlarýn Türkiye de kendini daha güvende hissedeceði yönündeki algý da 10 puanlýk bir artýþla yüzde 51 seviyesine çýkýyor. Bir baþka deyiþle, yaklaþýk olarak her iki kiþiden biri e iyimser bir toplumsal beklenti ile giriyor. Peki bu iyimserlik hangi faktörlerden kaynaklanýyor? Bir önceki bölümde, ekonomideki pozitif beklenti algýsýnýn, e girerken kamuoyundaki bahar havasý nda önemli bir rol oynaðýný belirtmiþtik. Ýyimser toplumsal beklentiyi besleyen diðer önemli faktörler, de Türkiye nin komþularýyla iliþkilerinin daha da güçleneceði (yüzde 67), uluslararasý itibarýnýn daha da artacaðý (yüzde 66), yolsuzlukla mücadelenin artacaðý (yüzde 60), demokratik hak ve özgürlüklerin artacaðý (yüzde 59), daha huzurlu bir ülke olacaðýmýz (yüzde 57), yeni bir Anayasa nýn uzlaþmayla kabul edileceði (yüzde 57) ve adaletin daha iyi iþleyeceði (yüzde 56) yönündeki beklentiler. Buna paralel olarak, e girerken geçtiðimiz yýla göre en çok pozitif deðiþim gösteren konulardan biri hükümetin demokratik açýlým politikasýnýn baþarýlý olacaðý yönündeki beklenti. un bahar aylarýndan sonraki çatýþmasýzlýk ortamýnýn, nihai olarak kalýcý hale gelmesi yönündeki güçlü toplumsal talep, bu algýyý besleyen esas duygu. Nitekim, a girerken Güneydoðu sorununun çözüme kavuþacaðý yönündeki beklenti güçlü deðilken, e girerken bu algý 5 puanlýk bir artýþla yüzde 37 ye yükseliyor. Üstelik erkeklerde, daha düþük sosyoekonomik sýnýflarda ve kýrsal alanda Güneydoðu sorununun çözüme kavuþacaðýna dair inanç daha yüksek. e girerken, seviyesinden hala uzak olmasýna karþýn, terörle mücadelenin baþarýya ulaþmasý yönünde olumlu beklentiler de yükseliyor. Bu yöndeki beklenti 6 puanlýk bir artýþla yüzde 46 olarak tespit ediliyor. Öte yandan, a göre 3 puanlýk bir düþüþ de olsa, hala Türkiye de vatandaþlarýn yüzde 32 si de Türkiye nin bölünme ihtimali artar, 11 puanlýk çarpýcý bir düþüþ de olsa yüzde 41 i iç çatýþmalar artar görüþünde. Bu da de ülkemizin daha güvenli ve huzurlu bir yer olacaðý konusunda daha umutlu olmakla birlikte, bu konudaki tedirginliðimizin devam ettiðini de gösteriyor. Siyasilerin bu toplumsal algýyý çok iyi tespit edip, sorunun bir an evvel çözümü konusunda uzlaþmaya dayalý adýmlar atmasý gerektiði ortaya çýkýyor. e girerken, geçtiðimiz yýla göre en çok pozitif deðiþim gösteren konu türbanbaþ örtüsü meselesinin çözüleceðine olan inancýn artmasý. 14 puanlýk bir artýþla toplumun yüzde 49 u bu yönde görüþ belirtiyor. Türban baþ örtüsü meselesinin çözüleceðine dair inanç, Güneydoðu sorununda olduðu gibi düþük sosyo-ekonomik gruplarda ve kýrsal nüfusta daha yüksek. Bununla beraber da kayda deðer bir azalma görülen, devlet yönetiminde ve toplum hayatýnda dinin etkisinin artmasý yönündeki beklenti algýsý e girerken yeniden yükseliyor. Toplumun yüzde 53 ü yeni yýlda devlet yönetiminde, yüzde 61 i de toplum hayatýnda dinin etkisinin artacaðýna inanýyor. Araþtýrmanýn soru formuna bu yýl eklenen Türkiye nin dýþ politikasýnda sorunlar artar ifadesine katýlanlarýn oraný yüzde 48. Yani neredeyse her iki kiþiden biri dýþ politikada sorunlarýn artacaðýný düþünüyor. Ancak bununla birlikte, gene bu yýl soru formuna eklenen Türkiye nin komþularýyla iliþkileri daha da güçlenir ifadesine katýlanlarýn oraný ise yüzde 67 ye çýkýyor. Komþularla geliþen iliþkilere dair güçlü toplumsal algýyla, dýþ politikada sorunlarýn artacaðý yönündeki algý birlikte düþünüldüðünde, dýþ politikada eksen kaymasý tartýþmalarýnýn de de gündemimizde yer almaya devam edeceði söylenebilir. Dýþ politikanýn da önemli bir gündem maddesi olan Avrupa Birliði konusunda, toplumda her iki kiþiden biri Türkiye nin Avrupa Birliði ne girmesi gerektiðini düþünürken, Türkiye AB ye tam üye olur mu? diye sorulduðunda ise evet diyenlerin oraný yüzde 36 ya; Sizce Avrupa Birliði Türkiye nin tam üyeliðini 26

28 Toplumsal Beklentiler istiyor mu? diye sorulduðunda ise evet diyenlerin oraný yüzde 20 nin altýna düþüyor. Geçtiðimiz yýl ordunun itibar kazanmasýný bekleyenlerin oraný yüzde 60 iken bu sene ayný oran 6 puan düþerek yüzde 54 seviyelerine gerilemiþ görünüyor. de ekonomik açýdan Türkiye nin daha olumlu bir durumda olacaðý yönündeki algý, de iþsizlik azalýr ifadesine katýlýmda da pozitif bir artýþa yol açmýþ görünüyor. Bu konudaki iyimser beklenti geçen seneye oranla 10 puan artarak yüzde 44 e ulaþýyor. Ancak kadýnlarýn, yaþ arasý gençlerýn, üst sosyoekonomik sýnýflarýn ve kentli nüfusun bu konudaki beklentisi daha düþük. e girerken Baþbakandan memnuniyet algýsýnda 9 puanlýk artýþ görünüyor. Bu yöndeki algý yüzde 62 olarak tespit ediliyor. Baþbakandan memnuniyet oraný yaþ ve 55 yaþ üstü gruplarda Türkiye ortalamasýnýn üstüne çýkarken yaþ arasý gençlerde ortalama altýnda kalýyor. Benzer þekilde Cumhurbaþkanýndan memnuniyet algýsýnda da pozitif bir deðiþme söz konusu. Cumhurbaþkanýndan memnuniyet 5 puanlýk bir artýþla yüzde 73 e çýkýyor. Hükümetin en baþarýlý bulunan bakanlarý arasýnda Ahmet Davutoðlu, geçen sene olduðu gibi bu sene de öne çýkmaya devam ediyor. Ahmet Davutoðlu nu, Ali Babacan ve Recep Akdað takip ediyor. Hükümetin çeþitli alanlardaki icraatlarýna yönelik pozitif algý artýþý, AKP nin oy oranýna da yansýmýþ görünüyor. e girerken AKP, oy oranýný artýrmýþ olarak seçimlerine hazýrlanýyor. Ancak seçime kadar geçecek 5 aylýk süreçte, AKP nin bu toplumsal algýyý nihai seçim baþarýsýna dönüþtürüp dönüþtüremeyeceði, özellikle ana muhalefet partisi CHP ile diðer muhalefet partilerinin nasýl bir seçim kampanyasý yapacaklarýna ve AKP nin nispeten zayýf olarak algýlandýðý alanlarda nasýl bir çözüm politikasýyla toplumsal tabanlarýný geliþtirmeye çalýþacaklarýna baðlý. Bu bakýmdan, toplumsal ve siyasi beklentiler açýsýndan da havanýn nasýl seyredeceði dikkatle gözlenmeli. 27

29 Toplumsal Beklentiler TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM BEKLENTÝSÝ % Dönem yýlý verilerine göre sýralanmýþtýr. Bazý önermeler de araþtýrmaya dahil edildiðinden önceki dönem ve deðiþim verisi bulunmamaktadýr. Tabloda N/A olarak gösterilmektedir. / Baz Türkiye'nin komþularýyla iliþkileri daha da güçlenir N/A N/A N/A 67 - Türkiye'nin uluslararasý itibarý artar N/A N/A Toplum hayatýnda dinin etkisi artar Yolsuzlukla mücadele artar Demokratik haklar ve özgürlükler artar N/A N/A Daha huzurlu bir ülke oluruz N/A N/A Yeni bir Anayasa uzlaþmayla kabul edilir N/A N/A N/A 57 - Adalet daha iyi iþler Büyük þehirler daha güvensiz hale gelir N/A N/A Ordunun itibarý artar N/A N/A Devlet yönetiminde dinin etkisi artar Laiklik güçlenir Ekonomik refah artar N/A N/A N/A 52 - Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder Türban-baþörtüsü meselesi çözülür AB ile iliþkiler geliþir Hükümetin demokratik açýlým politikasý baþarýlý olur N/A N/A Türkiye'nin dýþ politikasýnda sorunlar artar N/A N/A N/A 48 - Terörle mücadele baþarýya ulaþýr Ýþsizlik azalýr Ýç çatýþmalar artar N/A N/A Ergenekon olarak konuþulan dava adil bir sonuca baðlanýr N/A N/A Güneydoðu sorunu çözüme kavuþur Türkiye'nin bölünme ihtimali artar N/A N/A Abdullah Öcalan serbest býrakýlýr N/A N/A

30 Toplumsal Beklentiler TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM BEKLENTÝSÝ % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Türkiye'nin komþularýyla iliþkileri daha da güçlenir Türkiye'nin uluslararasý itibarý artar Toplum hayatýnda dinin etkisi artar Yolsuzlukla mücadele artar Demokratik haklar ve özgürlükler artar Daha huzurlu bir ülke oluruz Yeni bir Anayasa uzlaþmayla kabul edilir Büyük þehirler daha güvensiz hale gelir Adalet daha iyi iþler Ordunun itibarý artar Devlet yönetiminde dinin etkisi artar Laiklik güçlenir Ekonomik refah artar Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder Türban-baþörtüsü meselesi çözülür Türkiye'nin dýþ politikasýnda sorunlar artar AB ile iliþkiler geliþir Hükümetin demokratik açýlým politikasý baþarýlý olur Terörle mücadele baþarýya ulaþýr Ýþsizlik azalýr Ýç çatýþmalar artar Ergenekon olarak konuþulan dava adil bir sonuca baðlanýr Güneydoðu sorunu çözüme kavuþur Türkiye'nin bölünme ihtimali artar Abdullah Öcalan serbest býrakýlýr

31 Toplumsal Beklentiler TERÖRLE MÜCADELE BAÞARIYA ULAÞIR % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE TERÖRLE MÜCADELE BAÞARIYA ULAÞIR % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok GÜNEYDOÐU SORUNU ÇÖZÜME KAVUÞUR % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE GÜNEYDOÐU SORUNU ÇÖZÜME KAVUÞUR % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

32 Toplumsal Beklentiler TOPLUM HAYATINDA DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE TOPLUM HAYATINDA DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok AB ÝLE ÝLÝÞKÝLER GELÝÞÝR % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE AB ÝLE ÝLÝÞKÝLER GELÝÞÝR % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

33 Toplumsal Beklentiler ÝÞSÝZLÝK AZALIR % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE ÝÞSÝZLÝK AZALIR % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok YOLSUZLUKLA MÜCADELE ARTAR % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ARTAR % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

34 Toplumsal Beklentiler TÜRBAN-BAÞÖRTÜSÜ MESELESÝ ÇÖZÜLÜR % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE TÜRBAN-BAÞÖRTÜSÜ MESELESÝ ÇÖZÜLÜR % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok DEVLET YÖNETÝMÝNDE DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE DEVLET YÖNETÝMÝNDE DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

35 Toplumsal Beklentiler LAÝKLÝK GÜÇLENÝR % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE LAÝKLÝK GÜÇLENÝR % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok ADALET DAHA ÝYÝ ÝÞLER % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE ADALET DAHA ÝYÝ ÝÞLER % Kadýn Erkek GENEL AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

36 Toplumsal Beklentiler ÝNSANLAR KENDÝNÝ DAHA GÜVENDE HÝSSEDER % Dönem / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE ÝNSANLAR KENDÝNÝ DAHA GÜVENDE HÝSSEDER % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok HÜKÜMETÝN DEMOKRATÝK AÇILIM POLÝTÝKASI BAÞARILI OLUR % / Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'DE HÜKÜMETÝN DEMOKRATÝK AÇILIM POLÝTÝKASI BAÞARILI OLUR % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

37 Toplumsal Beklentiler 'DE TÜRKÝYE'NÝN BÖLÜNME ÝHTÝMALÝ ARTAR % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok 'DE DAHA HUZURLU BÝR ÜLKE OLURUZ % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok 'DE TÜRKÝYE'NÝN ULUSLARARASI ÝTÝBARI ARTAR % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

38 Toplumsal Beklentiler 'DE BÜYÜK ÞEHÝRLER DAHA GÜVENSÝZ HALE GELÝR % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok 'DE ORDUNUN ÝTÝBARI ARTAR % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok 'DE DEMOKRATÝK HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER ARTAR % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2016 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2015 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2014 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2013 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2013 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 4 Ocak 2013 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler

2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler 1 2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler 2 Gündemdeki olaylar Çukurca da saldırı Suriye deki olaylar Terör eylemleri Reyhanlı da bombalı saldırı Gezi Parkı Protestoları Gezi Parkı Protestoları Mısır

Detaylı

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Tonguç Çoban 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Seçmenler kimleri seçiyor? Muhtar Belediye Meclis Üyeleri Belde veya İlçe Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 46,824 -%1.19 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 35,374 %27.1 $/YTL 1.3237 %0.71 Bono Faizi ( 4 Şubat 2009) 17.64 -%0.06 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.03 %2.65

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2015 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2014 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 27/06/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi haber bültenini

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65 i Bu sayıda; Mayıs ayı Sanayi Üretim Verisi, TCMB nin Dövize Müdahaleleri değerlendirilmiştir. i 1 Sanayi Üretimi Umut Vermiyor Mayıs

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Borsa Istanbul Faiz Döviz

Borsa Istanbul Faiz Döviz TÜFE de yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,81 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,67 artış gerçekleşti. Ana harcama

Detaylı

REFERANDUMUN ARDINDAN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ. 12 Mayıs 2017

REFERANDUMUN ARDINDAN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ. 12 Mayıs 2017 REFERANDUMUN ARDINDAN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ 12 Mayıs 2017 ARAġTIRMANIN KÜNYESĠ 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde 30 Ġlin, merkez dahil 129 ilçesinin 152 Mahalle ve köyünde 2713 KiĢiyle Hanelerinde yüz yüze görüģülerek

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması 21.01.2011 Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Gemlik Ticaret ve Sanayi odası 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Şubat. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Şubat. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 09 Şubat Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Yılmaz, 2015 yılı için en az yüzde 4,00 büyüme öngörüyor Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan 2015 yılı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

FAİZLER ARTTI. ŞİMDİ NE OLACAK?

FAİZLER ARTTI. ŞİMDİ NE OLACAK? FAİZLER ARTTI. ŞİMDİ NE OLACAK? 2008 deki mali krizin ardından piyasalardaki likiditeyi artırmak amacıyla FED in faiz oranlarını oldukça düşük bir seviye olan 0.25 e düşürdüğünü görmüştük. Bu süreçte tahvil

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,325 %0.7 TL/$ 1,651,792 -%0.5 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.4 %0.0 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,093 67 9,225 9,258 9,325 9,264 94 İMKB-100 118

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

36,000 34,000 32,000 30,000. - TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma

36,000 34,000 32,000 30,000. - TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma 0 Ekim 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 33,414 -%0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 24,819 %34.4 $/YTL 1.3463 -%0.4 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.73 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Haziran 2015, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Haziran 2015, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

SON ÇEYREKTE İHRACAT VE YATIRIMLAR HIZLANDI

SON ÇEYREKTE İHRACAT VE YATIRIMLAR HIZLANDI Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2011 11 Şubat 2011 SON ÇEYREKTE İHRACAT VE YATIRIMLAR HIZLANDI Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, sanayi üretimi

Detaylı

TÜRKİYE NİN EKONOMİ SAATİ HIZLI ÇALIŞIYOR. Yönetici özeti

TÜRKİYE NİN EKONOMİ SAATİ HIZLI ÇALIŞIYOR. Yönetici özeti Araştırma Notu 10/65 11.03.2010 TÜRKİYE NİN EKONOMİ SAATİ HIZLI ÇALIŞIYOR Deniz Gökçe *, Seyfettin Gürsel **, Onur Altındağ*** Yönetici özeti Bu çalışmanın amacı Reel Kesim Güven Endeksi nin verilerini

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009 GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 1 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti.

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti. Piyasa Kahvesi 73377 9.23 1.9442 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeks, güne hafif yukarý

Detaylı

AVRO BÖLGESİ NDE YENİ KORKU: DEFLASYON Mehmet ÖZÇELİK

AVRO BÖLGESİ NDE YENİ KORKU: DEFLASYON Mehmet ÖZÇELİK Mehmet ÖZÇELİK Bilgi Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Şubat, 2016 www.kto.org.tr 0 GİRİŞ 2008 küresel ekonomik krizinin ardından piyasalarda bir türlü istenilen hareketliliği yakalayamayan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013

Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013 Piyasa Kahvesi 75409 7.96 1.9436 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin dünkü yükseliþini,

Detaylı

ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ 2011 EKĐM ANKET SONUÇLARI TEDĐRGĐNLĐĞE RAĞMEN PĐYASALARDA ĐSTĐKRAR KORUNUYOR

ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ 2011 EKĐM ANKET SONUÇLARI TEDĐRGĐNLĐĞE RAĞMEN PĐYASALARDA ĐSTĐKRAR KORUNUYOR 2011 Kasım Odamızca reel kesimin ekonomiye olan güveninin ölçülmesi ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu ortaya koymak amacıyla 2006 Ekim ayından itibaren üçer aylık dönemler halinde Piyasa Güven

Detaylı

Ata. Fonu ( Fonun BaşlangıcındB Performans. 4 Aralık 2012 : %44.93 : %9.41 : %34.79 : 2.7 ATYADEG TI)

Ata. Fonu ( Fonun BaşlangıcındB Performans. 4 Aralık 2012 : %44.93 : %9.41 : %34.79 : 2.7 ATYADEG TI) Ata Portföy Yönetimi A.Ş 4 Aralık 2012 Ata Büyüme Hisse Fonu ( 2012 Yıl Başından Beri Performans (30 Aralık 2011 3 Aralık 2012) Ata A Tipi Değişken Fon : %54.34 IMKB 100 Endeksi : %44.93 Nispi Getiri :

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Şubat 2017, Sayı: 9. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Şubat 2017, Sayı: 9. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 9 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-15 ŞUBAT 2016

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-15 ŞUBAT 2016 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ SAYI-15 2016 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ ANA ENDEKS İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin

Detaylı

Aylık Ekonomik Değerlendirmeler Raporu Şubat 2016 4. Rapor. Prof. Dr. Kerem Alkin

Aylık Ekonomik Değerlendirmeler Raporu Şubat 2016 4. Rapor. Prof. Dr. Kerem Alkin Aylık Ekonomik Değerlendirmeler Raporu Şubat 2016 4. Rapor Prof. Dr. Kerem Alkin Dünya ve Türk ekonomisinde gündemin zayıf olduğu bir hafta geçireceğiz. Bu haftanın en kritik konusu, TCMB Para Politikası

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2013, No: 58

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2013, No: 58 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2013, No: 58 i Bu sayıda; Ocak ayı işgücü ve istihdam verileri; Ocak-Mart Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları, IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım : 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 77 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %13 üne karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

FON BÜLTENİ. Haziran 2014 Sayı 23

FON BÜLTENİ. Haziran 2014 Sayı 23 FON BÜLTENİ Haziran 2014 Sayı 23 Değerli müşterimiz, Haziran 2014 fon bültenimizi size sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Geleceğe dair önemli bir adım atarak emeklilik birikimlerinizi bizimle değerlendiriyorsunuz.

Detaylı

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ:

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YABANCI HAREKETİ: Piyasa oyuncuları gelişmeleri yorumlarken üç göstergeye bakıyor; döviz, faiz ve borsa. Döviz geriler, faiz düşer ve borsa çıkarsa, genellikle

Detaylı

Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Haftalık Yatırım Stratejisi 02 Ocak 2018

Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Haftalık Yatırım Stratejisi 02 Ocak 2018 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Haftalık Yatırım Stratejisi 02 Ocak 2018 1 2 Güncel Makro Ekonomik Veriler Büyüme: +11.1% (3Ç17 yıllık) Türkiye ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

11,500 11,000 10,500 10,000 9,500. - Türkşeker in özelleştirme stratejisi imzada

11,500 11,000 10,500 10,000 9,500. - Türkşeker in özelleştirme stratejisi imzada Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 10,503 -%2.1 TL/$ 1,388,066 %0.0 Bono Faizi (7 Temmuz 2004) %50.3 -%2.6 İMKB 500 400 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) 10,884 153 10,750 187 10,691 10,727

Detaylı

Mayıs. Haftaya Bakış 16-20 Mayıs 2016

Mayıs. Haftaya Bakış 16-20 Mayıs 2016 16 Mayıs Haftaya Bakış 16-20 Mayıs 2016 Haftanın Ekonomik Takvimi Haftaya Asya kıtasından haberler ile başlıyoruz; Çin ekonomisinde hafta sonu açıklanan Nisan ayı sanayi üretimi %6,0 (beklenti %6,5) olarak

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2011 25 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

FAİZ HAREKETLİLİĞİ. Mehmet ÖZÇELİK. Bilgi Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü. KONYA Nisan, 2016 www.kto.org.tr

FAİZ HAREKETLİLİĞİ. Mehmet ÖZÇELİK. Bilgi Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü. KONYA Nisan, 2016 www.kto.org.tr Mehmet ÖZÇELİK Bilgi Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Nisan, 2016 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. POLİTİKA FAİZİ... 2 3. GECELİK FAİZ... 4 4. FAİZ ve YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİ...

Detaylı

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Öðr. Gör. Tümay CÝÐERDELEN Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Günümüzde iþletmeler için halkla iliþkiler departmanlarý

Detaylı

FED FAİZ KARARINDA SÜRPRİZ YAPABİLİR Mİ?...

FED FAİZ KARARINDA SÜRPRİZ YAPABİLİR Mİ?... FED FAİZ KARARINDA SÜRPRİZ YAPABİLİR Mİ?... FED in genişleyici para politikasına geçtiği Aralık 2008 den bu yana faizler 0-0.25 bandında bulunuyor. 2008 de yaşanan finansal krizin ardından, ekonomideki

Detaylı

Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Haftalık Yatırım Stratejisi 15 Ocak 2018

Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Haftalık Yatırım Stratejisi 15 Ocak 2018 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Haftalık Yatırım Stratejisi 15 Ocak 2018 Global Görünüm Global tarafta ana odak noktası büyüme olarak ön plana çıkmaktadır. Jeopolitik risk unsurlarına ilişkin olumsuz haber

Detaylı

01/01/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU

01/01/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU 01/01/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz.

FİNANS KILAVUZ COINKILAVUZ GÜNLÜK BÜLTEN FOREXKILAVUZ HİSSEKILAVUZ. /finanskilavuz. /forexkilavuz. /hissekilavuz. /finanskilavuz HİSSE FOREX /hissekilavuz /forexkilavuz COIN /coinkilavuz GÜNLÜK BÜLTEN USD / TRY Dün yurt içinde açıklanan ticaret dengesi verilerinde ihracat 2018 Aralık ayında 2017 Aralık ayına göre

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP, Kendinden Önceki 42 Hükümetin, 56 Yılda Kullandığı Paranın 2 Katını 10 Yılda Kullandı Türkiye de, çok partili yaşamın başından

Detaylı

internet adreslerinden

internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.04.2014 Sayı 6

HABER BÜLTENİ xx.04.2014 Sayı 6 HABER BÜLTENİ xx.04.2014 Sayı 6 Konya Ticaret Odası (KTO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 02.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 i Bu sayıda; 2013 2. Üç Ay Büyüme Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Yurtiçi talep coştu, stoklar patladı, büyüme tahminleri aştı Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT Dünya Ekonomisinde 3 trilyon $ Kayıp Taşıt üretiminde %16 (=12 milyon adet) gerileme Büyük İstihdam Kaybı: ABD 8.7, AB de ise 3.5 milyon kişi işini

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona Piyasa Kahvesi 75.514 9.12 1.9332 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

TCMB O/N Faiz Oranları (% ) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

TCMB O/N Faiz Oranları (% ) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2006 YILI İLK 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu 2002 yılında başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde başlayan

Detaylı

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği www.pwc.com.tr Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği Sermaye Piyasaları Giriş Pegasus un Nisan ayında gerçekleşen halka arzından 278 milyon Euro elde edildi ve bu, son 12 ayda gerçekleşen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER I. KÜRESEL GELİŞMELER Zayıf ücret artışları, güçlü istihdam artışını gölgede bıraktı ABD de Şubat ayında toplam tarım dışı istihdam 195 bin kişilik beklentilerin belirgin üzerinde 242 bin kişi olarak açıklandı.

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Nisan 2 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 2 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ Sevgili Okuyucularımız, Bu sayımızda küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin fon piyasasına yansımalarını Piyasalardaki Gelişmeler ve Fon Piyasasına Yansıması kısmında bulabilirsiniz. Bültenimizde

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda Piyasa Kahvesi 74290 8.77 1.9301 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2006-5 Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı