DEĞĐŞEN GAZETELER VE GAZETECĐLĐK ANLAYIŞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞĐŞEN GAZETELER VE GAZETECĐLĐK ANLAYIŞI"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ GAZETECĐLĐK ANA BĐLĐM DALI GENEL GAZETECĐLĐK BĐLĐM DALI YENĐ ĐLETĐŞĐM ORTAMLARIYLA DEĞĐŞEN GAZETELER VE GAZETECĐLĐK ANLAYIŞI Yüksek Lisans Tezi ASLI ÇAKIR Đstanbul, 2009

2

3 T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ GAZETECĐLĐK ANA BĐLĐM DALI GENEL GAZETECĐLĐK BĐLĐM DALI YENĐ ĐLETĐŞĐM ORTAMLARIYLA DEĞĐŞEN GAZETELER VE GAZETECĐLĐK ANLAYIŞI Yüksek Lisans Tezi ASLI ÇAKIR Danışman: YARD. DOÇ. DR. MEHMET ÖZÇAĞLAYAN Đstanbul, 2009

4

5 GENEL BĐLGĐLER Đsim ve Soyisim Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı : Aslı Çakır : Gazetecilik : Genel Gazetecilik : Yard. Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans Haziran 2009 Anahtar Kelimeler : Gazete, Gazeteci, Yeni Medya, Yeni Đletişim Ortamları, Đnternet, Đnternet Gazeteciliği ÖZET Yeni Đletişim Ortamlarıyla Değişen Gazeteler ve Gazetecilik Anlayışı Başta internet olmak üzere cep telefonundan avuçiçi bilgisayarlara kadar yeni iletişim teknolojilerinde her gün bir gelişme yaşanmaktadır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan yeni iletişim ortamları gazetecilik sektörünü fazlasıyla etkilemiştir, etkilemeye devam etmektedir. Basının yeni bir mecraya taşınmaya başlamasıyla birlikte geleneksel gazetecilik yerini yeni gazetelere ve gazetecilere bırakmaktadır. Yaşanan tüm bu yenilikleri anlatabilmek için bu çalışmada büyük medya kuruluşlarının yöneticilerinin konuşmaları izlenmiş, yeni medyayla ilgili makaleler, literatür incelenmiş, söyleşiler yapılmış, çeşitli tartışmalara yer verilmiştir. Böylece sektördeki kurumların yapısının, okurların isteklerinin, haber içeriklerinin, sunumlarının; özellikle de gazetecilerin çalışma şekillerinin ve kendilerinden beklenenlerin nasıl değiştiği, yeni gazeteciliğin özellikleri ortaya konmuştur.

6 GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname Field Programme Supervisor : Aslı Çakır : Journalism : General Journalism : Assistan Professor Dr. Mehmet Özçağlayan Degree Awarded and Date : Master June 2009 Keywords : Newspaper, Journalist, New Media, New Communication Media, Internet, Online Journalism ABSTRACT Newspapers and Journalism Concept Changed by New Communication Media Everyday, there is a new improvement in new communication technologies from cellular phones to pocket PCs, especially in internet. New communication media, which came up as a result of these developments, affected the journalism sector very much and still changing it. After the newspapers found a new medium for themselves, traditional journalism is giving way to new newspapers and journalists. To understand all these developments, in this thesis, the speeches of the CEO s of the big media companies have been followed, columns and literature about new media have been examined and given places to interviews and various arguments about the subject. By this way, the changes in the corporations, the readers, news content and presentations; especially in the working ways of the journalists and in the things those are expected from them; in brief new journalism s properties have been revealed.

7 ÖNSÖZ Đnternetten cep telefonuna, yeni iletişim teknolojileriyle birlikte haberin mecrası değişmekte; geleneksel gazetecilik yerini yeni bir çağa uygun olarak yeni ortamlara ve gazetecilere bırakmaktadır. Basılı yayınlardaki ve internet sektöründeki gazetecilik hayatımın bir döneminde bu gelişmelerle ilgilenmemi sağlayan yüksek lisans programına katılmamda ve devam etmemde katkıları bulunan Prof. Dr. Şengül Özerkan a ve Yard. Doç. Dr. Zeynep Kadıoğlu na; bu çalışma için söyleşi taleplerimi hemen kabul eden ve anlattıklarıyla tezim için önemli açılımlar sağlayan Ercüment Đşleyen e ve M. Serdar Kuzuloğlu na teşekkürlerimi sunarım. Kurumlarından profesyonel çalışanlarına, sunduğu haberin içeriğinden ortamına kadar her şeyin farklılaşmaya başladığı sektördeki bu değişimlere ilk olarak dikkatimi çeken dersleriyle böyle bir tez konusu seçmeme neden olan; aynı zamanda tez danışmanlığımı yapan Yard. Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan a da çalışmaya olan katkıları, anında yardımları, fikirleri, ayrıca sabrı ve iyiliği için çok teşekkür ederim. Ve her gün aksatmaksızın evime gelen, bu tezi bitirebilmem için pek çok şeye katlanarak yeni doğan kızımın bakımında bana yardım eden annem Ulviye Çakır a müteşekkirim. Açıkçası o olmasaydı bu çalışmayı hazırlayamazdım. Đstanbul, 2009 Aslı Çakır

8 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No. ŞEKĐL LĐSTESĐ... iv KISALTMALAR... v 1. GĐRĐŞ GAZETECĐLĐĞĐN KISA TARĐHÇESĐ VE TEMEL KAVRAMLAR 2.1 Tanımlar Gazetecilik Haber ve Haberleşme Haber Mektuplarından Boyalı Basın a Đlk Bültenler, Haber Mektupları ve Matbaa Đlk Gazeteler Telgraf, Telefon ve Ulusallaşan Gazeteler Bugünün Kitlesel Gazetelerinin Atası Metelik Gazeteleri Kitle Đletişimi Kitle Đletişim Araçlarının Tanımı ve Özellikleri Televizyonun Ortaya Çıkışı ve Medyaya Etkileri Medyada Holdingleşmeler Yeni Medya ile Gazetecilikte Gelinen Son Durum Bilgisayar ve Đnternet Şirket Birleşmeleri Đnternet Gazeteciliği Sayısal Televizyonlar Basının TV ve Đnternetle Rekabeti YENĐ ĐLETĐŞĐM ORTAMLARI, ÖZELLĐKLERĐ VE TARĐHÇESĐ 3.1 Yeni Đletişim Ortamlarının Tanımı Yeni Medyanın Özellikleri Yöndeşme Kitlesizleştirme Hem Senkron Hem Asenkron Olabilme Kullanıcıyla Etkileşim Olanağı Đnteraktivite Kişiselleştirme Erişim Kolaylığı ve Taşınabilirlik Çoklu Ortam Hızlı, Ucuz ve Kolay Medya Depolama ve Arşiv Olanakları Yeni Medyanın Tarihçesi Bilgisayar i

9 3.3.2 Cep Telefonu Đnternet Đnternetin Tanımı Đnternetin Tarihçesi Türkiye de Đnternet YENĐ ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐYLE BĐRLĐKTE HABER MEDYASINDA DEĞĐŞENLER 4.1 Haberciliğin Yeni Medyaya Geçişi Sürecinde Yaşananlar Değişen Okur Etkileşim ve Katılımcı Okur Çoklu Ortam Tüketicisi Bilgisayar Başından Ayrılmayan Gençler Her An ve Her Yerde Haber Alma Đsteği Kişiselleştirme Değişen Kurumlar Medya Devi Haline Gelen Şirketler Değişen Haber Odaları Değişen Haber Đçeriği ve Sunumu Daha Özel Haber Kitle Haberciliğinden Bireye Yönelik Habere Geçiş Alternatif Đçerik Tematik Đçerik Artan Yerel Haberler Okurların Katılımı Haber Đçeriğinde Çoklu Ortam Kısalan Haberler Ortamın Sınırlılığının Kalkması ve Daha Detaylı Haberler Anında Haber, En Güncel Đçerik Arama Motorları Faktörü Reklamdaki Değişim Tiraj ve Reklam Gelirleri Açısından Đnternet ve Basın Sektörlerinin Kısa Analizi Đnternette Reklamın Artıları Rakam ve Bilgi Kesinliği Kişiye Özel Reklam Anında, Kolay ve Ucuz Reklam Tüm Gün ve Mobil Đzinli Pazarlama Sonuç Odaklı Reklam Đnternet ve Gazete Olanaklarını Birleştirmek Đnternetin Reklamcılık Açısından Eksileri YENĐ GAZETECĐLĐK 5.1 Gazetecilerin Değişen Çalışma Koşulları ii

10 5.1.1 Bilgileri Depolama ve Düzenleme Gazeteci-Haber Kaynağı Etkileşiminin Gelişmesi Yer-Sayfa Sınırlamasının Olmaması Bağlantılarla Başka Kaynaklara Yönlendirme Her An Her Yerden Haber Yapabilmek-Mobil Gazetecilik Gazetecilikte Hızın Artan Önemi Yeni Gazetecilerden Beklenenler Yeni Đletişim Teknolojilerini Đzleme ve Değerlendirme Becerisi Çok Yönlülük Okurlarla Etkileşim Kurma Mesleki Gelişim Eğitim Yurttaş Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı Blog lar Cep Telefonu Gazeteciliği YENĐ MEDYA ĐLE ĐLGĐLĐ ÇEŞĐTLĐ TARTIŞMALAR 6.1 Đnternet Yayıncılığının Eksileri Güvenirlik Sorunu Çocuklar Đçin Uygun Olmayan Đçerik Mahremiyetin Yok Oluşu Geleneksel Gazeteciliğin Geleceği Yurttaş Gazeteciliğinin ve Blog ların Gazetecilik Sektörüne Etkileri Gazeteciyle Blog Yazarının Ayırımı Gazetecilere Yeni Bir Özgürlük Alanı: Blog lar Eşik Bekçilerinin Geleceği Genel Değerlendirme Yeni Medyaya Olumlu ve Olumsuz Yaklaşımlar Đnternette Đçerik Denetimi ve Kontrolü: Sansür ve Yasaklamalar Genel Değerlendirme Türkiye de Đnternet ile Đlgili Yasaklamalar Đnternette Yasakları Uygulamanın Zorlukları Yapılması Gerekenler SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1 : Ercüment Đşleyen ile Söyleşi EK 2 : M. Serdar Kuzuloğlu ile Söyleşi iii

11 ŞEKĐL LĐSTESĐ Sayfa No. Şekil 1: Dünyada Gazete Tirajları Şekil 2: Dünyada Toplam Đnternet Reklam Gelirlerindeki Artış Oranı Şekil 3: Ortamlara Göre Reklam Artış Oranı iv

12 KISALTMALAR ABD ADSL ARPA BBC Bkz. CD CERN DARPA DNS DVD E-posta GSM GPRS HTML IP Amerika Birleşik Devletleri Asymmetric Digital Subscriber Line (Asimetrik Sayısal Abone Hattı) Advanced Research Project Agency (Đleri Araştırma Projeleri Kurumu) The British Broadcasting Corporation (TV kanalı) Bakınız Compact Disc (Yoğun Disk) Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Nükleer Araştırmalar için Avrupa Konseyi) Defence Advanced Research Project Agency (Savunma Đleri Araştırma Projeleri Kurumu) Domain Name System (Alan Adı Sistemi) Digital Video Disk (Sayısal Video Disk) Elektronik Posta Global System for Mobile Communications (Mobil Đletişimler için Küresel Sistem) General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi) Hyper Text Markup Language (Zengin Metin Đşaret Dili) Internet Protocol (Đnternet Protokol) v

13 M.Ö. ODTÜ PC PDA PTT RSS Milattan Önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi Personal Computer (Kişisel Bilgisayar) Personal Digital Assistant (Kişisel Sayısal Asistan) Posta Telefon Telgraf Rich Site Summary (Zengin Site Özeti) s. Sayfa ss. SMS TDK TR-NET TRT TÜBĐTAK TV vb. WAN WAP Sayfalar Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi) Türk Dil Kurumu Türkiye Đnternet Proje Grubu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Televizyon ve benzeri World Association of Newspapers (Dünya Gazeteler Birliği) Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü) vi

14 1. GĐRĐŞ Daha on beş-yirmi yıl önce, sabah saatlerindeki vapurlarda yolculuk edenlerin çoğu gazete okurdu. O gazeteleri büyük bir maharetle ve rahatlıkla sekize katlayarak istedikleri köşe yazarını okuyan yolcuların yerine yavaş yavaş ikiye katlayanlar, daha sonra gazeteyi masaya yayayarak okuyanlar ve şimdi de kağıtla olabildiğince az ilişki kuran gençler geldi. Kağıt gazeteleri taşımak, açmak, okumak genç okurlar için gittikçe daha zor bir hal aldı. Daha küçük boyutlar denenirken, artık vapurda elindeki ufak bir aletten günün haberlerini mesaj şeklinde alan gençlere rastlıyoruz, dijital kağıtlardan bahsediyoruz. Her gün hayatımızı değiştirecek yeni bir iletişim teknolojisiyle karşı karşıya kalmaktayız. Her gün yeni bir model piyasaya sürülmekte, her gün yeni bir teknolojiden ve onun yaşantımıza getireceği kolaylıklardan, hoşluklardan bahsedilmektedir. Tam biri öğrenilmiş ve kullanılacakken daha yenisi piyasaya sürülmektedir. Özellikle bilgisayar teknolojilerinin ve internetin cep telefonundan televizyona günlük yaşamımızda önemli yer kaplayan her alete, alana girmesiyle birlikte haber ve bilgi akışının birinci öncelikte olduğu; her an her yerde durmadan devam ettiği bir çağın doruklarında yaşanmaktadır. Enformasyon çağı denen yeni bir dönemi başlatan bu gelişmeler tüm alışkanlıkları, tüm sektörleri ama en çok da haber akışının ana mecrası gazetecilik sektörünü, haber medyasını etkilemiştir. Đnternet ve yeni teknolojilerle birlikte iletişimin, enformasyon akışının sağlandığı ortamlar da değişmiştir. Bilgisayardan cep telefonuna uzanan yeni araçlar, kağıttan, hatta giderek televizyon ekranından daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Haberin değişen ve gelişen ortamı nedeniyle gazetecilik sektörü tarihindeki en büyük değişim ve dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Günümüzde Papa bile iletişim için interneti kullanırken, okurlar gazete başından televizyona, şimdi de televizyon başından bilgisayar başına taşınmışken, kağıt gazetede ısrar etmek, internet gazeteciliğine Papa nın ayinleri YouTube a geliyor NTVMSNBC (22 Ocak 2009). (Đlgili haberde Vatikan ın, Papa 16. Benediktus un tüm konuşmalarının internet üzerinden yayımlanması için YouTube u seçtiği belirtiliyor.) Ayrıntılı bilgi için bkz.

15 güvenmemek geleneksel gazetecilerin alışkanlıklarına bağlılıklarından başka bir şey olarak görülmemektedir. Kâğıt gazeteler baskı ve dağıtım gibi önemli bir girdiyi karşılamak durumundayken aynı yayımcı kuruluşların internet gazeteleri kağıt gazetelerin beş-on katı kadar okuyucu almakta ve her gün de reklam gelirlerini artırmaktadırlar. Đnternetin getirdiği ortam değişikliğiyle birlikte okurların istekleri, haber alma alışkanlıkları da değişmiş, bu doğrultuda haberin içeriğinden sunumuna, kurumlardan gazetecilerin çalışma şekillerine kadar her şey farklılaşmıştır. Okurların edilgenlikten kurtulup haber sürecine katılmalarıyla birlikte gazetecilerin, editörlerin işlevleri yeniden değerlendirilmeye, gazetecilik pratiği değişmeye başlamıştır. Yeni medyanın içeriğini çoklu ortam oluşturmaktadır. Haber artık sadece yazıyla, görüntüyle veya sesle sınırlı olma özelliğini kaybetmiştir; aksine, bütün bunların bir araya geldiği, okuyucu/izleyicinin herhangi bir ücret ödemeden hızlı ve kolay bir şekilde her yerden erişebildiği, arşiv bilgileriyle zenginleştirilmiş, sürekli güncellenen ve farklı araçlarla 24 saat kesintisiz olarak dinamik bir ortamda sunulur hale gelmiştir. Ayrıca artık rahatlıkla pek çok alternatif ve tematik içeriğe de ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla bu çalışmada bütün bu gelişmeler ve sonuçlar incelenerek yeni iletişim ortamlarının günümüzde belki de en çok etkilediği sektör olan gazetecilik sektöründe yaşanan, yaşanması beklenen değişimler; bu değişimlerin avantajları ve dezavantajlarıyla bunlar karşısında yapılması gerekenler konusunda; yeni medyanın değiştirdiği gazeteler ve gazetecilik anlayışı üzerine genel bir değerlendirmenin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaçla yeni medya ve değişen gazetecilikle ilgili literatür taranmış, genel gazetecilikle ilgili kaynaklara da başvurulmuştur. Sürekli yeni haberlerle, makalelerle güncellenen internet kaynakları; gazetecilik sektörünün yaşadığı değişimle ve gelişmelerle ilgili olarak özellikle büyük medyanın organize ettiği toplantıların tutanakları da takip edilmiştir. 2

16 Bu toplantılara, tüm dünyadaki medya gruplarının, önemli, tanınmış medya kuruluşlarının en üst kademelerdeki isimleri katılıp geleceğin gazeteciliği ile ilgili öngörülerini; şu anda bu konularda kaydettikleri aşamaları; kurumlarının ve çalışanlarının geçirdikleri değişimleri ve yapılması gerekenleri paylaşmışlardır. Özellikle Doğan Yayın Holding in 2008 yılında düzenlediği Buluşma 2008-Geleceğin Kısa Tarihi isimli toplantının tutanaklarında yer alan deneyimlere, fikirlere, bilgilere sıklıkla alıntılar yapılarak değinilmiştir. Ayrıca Dünya Gazeteler Birliği nin (WAN- World Associaton of Newspapers) 2007 deki World Trends in the Newspaper Industry-Basın Endüstrisindeki Dünya Trendleri başlıklı 60. Dünya Gazeteler Kongresi nde ortaya konan rakamsal sonuçlardan da yararlanılmıştır. Đnternet üzerinden yapılan okumalarda da Harvard Üniversitesi nin gazetecilik çalışmaları için kurmuş olduğu Nieman Vakfı nın yılda dört kez adresinden de yayımladığı, Nieman Reports adı altında toplanan ve hem profesyonel gazeteciler hem de akademisyenler tarafından kaleme alınan makalelerdeki görüşlere de pek çok kez yer verilmiştir. Mehmet Özçağlayan ın Gazetelerin Gelişimi ve Gazeteciliğin Geleceği başlıklı makalesi (2008) ve Ümit Atabek, S. Hakan Tuncel, Hakan Kara, Murad Karaduman ve Nihat Halıcı nın makalelerine yer veren Sevda Alankuş un derlediği Yeni Đletişim Teknolojileri ve Medya (2005) isimli kitap, ayrıca Martin Hirst ve John Harrison ın yazdığı Communication and New Media (2007) ve Haluk Geray ın yazdığı Đletişim ve Teknoloji (2003) isimli yayınlar da çalışmaya, temelini oluşturan konularda büyük katkı sağlamıştır. Manuel Castells in iki ciltlik Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür isimli yayınınından da fazlasıyla yararlanılmıştır. Bunların dışında değişen medyayı, özellikle internet gazeteciliğini daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için, Türkiye nin en büyük ve en çok ziyaret edilen haber sitelerinden Milliyet.com.tr nin yayın yönetmeni Ercüment Đşleyen le bir söyleşi yapılmış; internet gazeteciliğinin Türkiye de ve dünyada ne kadar hızlı ilerlediğine dair bilgiler ve geldiği noktalar, bu mesleğin içinde halen profesyonel olarak çalışan ve yöneticilik yapan tecrübeli bir gazeteci tarafından verilmiştir. 3

17 Yeni iletişim ortamlarıyla yaşanan değişimin, on-on beş yıllık geçmişini değerlendirmesi için de gazetecilik sektöründe teknoloji yazarlığıyla öne çıkan M. Serdar Kuzuloğlu ile görüşülmüştür. Bu görüşmeler Ekler bölümünde çalışmanın tamamlayıcı unsuru olarak sunulmuştur. Bu görüşmelerin, literatür taramasının, internet üzerinden yapılan araştırmaların, toplantı tutanaklarının ve bildirilerin izlenmesinin sonucunda ortaya çıkanlar, bölümler halinde değerlendirilmiştir: Đlk bölümde gazetecilikle ilgili genel tanımlara ve mesleğin kısa tarihçesine yer verilmiştir. Daha sonraki bölümde yeni medyanın özellikleri anlatılmıştır. 4. bölümün altında değişen okur, değişen kurumlar, değişen içerik ve içerik sunumu; 5. bölümde gazetecilerin çalışma şekillerinde yaşanan farklılıklar ve yeni gazetecilerden beklenenler açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde bu değişimlerle birlikte çıkan tartışmalara değinilmiştir: Đnternet yayıncılığının eksileri; geleneksel gazeteciliğin geleceği, yani kağıt gazetelerin kalıp kalmayacağı; yurttaş gazeteciliğinin ve blog ların profesyonel gazetecilere özellikle de eşik bekçilerine etkileri; yeni medya hakkındaki olumlu ve olumsuz yaklaşımlar; uygulanan kapatma ve sansür örnekleriyle birlikte yeni medyanın bir özgürlükler alanı mı olacağı yoksa bir denetim mekanizması haline mi geleceği konuları ele alınmıştır. Böylece yeni iletişim ortamlarının kullanımının artmasıyla birlikte gazetelerde ve gazetecilik anlayışında yaşanan değişimler ve bu değişimlerin getirdiği, getireceği sonuçlar; okurundan kurumuna, gazetecilerin çalışma şekillerinden yeni medya ile ilgili tartışmalara kadar pek çok yönüyle anlatılmaya çalışılmıştır. 4

18 2. GAZETECĐLĐĞĐN KISA TARĐHÇESĐ VE TEMEL KAVRAMLAR 2.1 TANIMLAR Gazetecilik Gazetecilikle ilgili pek çok tanım yapılmıştır. Bu tanımların çoğunun ortak noktası, gazetecinin haber yapan kişi olmasıdır. Genel olarak gazeteci ifadesiyle anlatılmak istenen güncel olaylarla ilgili enformasyonu sağlayan ve bunu yayına hazır hale getiren profesyonellerdir. Haberleri hazırlayan muhabirler, yayına hazırlayan editörler, eşik bekçileri olarak bilinen yazı işleri müdürleri, yayın yönetmenleri, haberin görüntülerini sağlayan foto-muhabirleri, kameramanlar, hazırlanan haberleri, konuları, söyleşileri yayımlanacak formata getiren sayfa tasarımcıları, görsel yönetmenler ve köşe yazarları; hepsi de ayrı sıfatlarla çalışan gazetecilerdir. Gazetecilik mesleği basın sektörüyle beraber ortaya çıkmıştır. Basının tanımı ise şöyle yapılabilir: Haberleri ve fikirleri toplama, değerlendirme, işleme ve bunları başkalarına ileterek kamuoyu oluşturma sanatını mümkün hale getiren yazılı kitle haberleşme aracıdır. (Đnuğur, 1993, ss ) Gazeteci bu kitle aracı için çalışan kişidir. Ancak artık basın sözcüğünün yerini medya sözcüğü almıştır; gazetelerin yanına televizyon, radyo ve internet siteleri eklenmiştir. Bu yüzden günümüzde gazeteci ile anlatılan sadece yazılı, kağıda basılı gazetelerde çalışanlar değil, tüm bu haberleşme ortamları için çalışan profesyonellerdir. Gazeteciler aslen enformasyonu alırlar, işlerler ve uygun bir şekilde sunarlar. Ancak aynısı avukatlar, reklam yazarları gibi daha başka birçok meslek için de yapılabilir. (Foust, 2005, ss.6-8) Yani gazetecilerin tanımında başka bazı değerler, prensipler, özellikler eklenmelidir. Dürüstlük, adil olmak, doğruluk ve hatasızlık, uygunluk, güncellik gibi. Gazeteciliğin kurucu amaçları, bir gazetecinin gazeteci sıfatıyla sahip olması gereken özel meziyetleri ve üstünlükleri 5

19 belirterek mesleğin iyi uygulanması için gerekli nitelikleri de tanımlamış olur. Gazetecilik mesleğinin özelliklerinden biri olan, bir hikayeyi oluşturup anlatabilme yeteneği gibi teknik beceriler, bu niteliklerin arasında yer alır. Teknik becerilerin yanı sıra, gerçeği anlatmakla bağlantılı olan önemli gerçekleri tanımak, ortaya çıkarmak ve bunları aktarmaya istekli olmak gibi daha geniş etik meziyetler de vardır. Bunlar, gazetecilerin kendi arkadaşlarını tanımlamak için kullandıkları dürüst, hassas, doğru sözlü gibi tipik meziyetlerdir. Dürüstlük ve doğru sözlülük meziyetleriyle yakından bağlantılı olan bir başka kavram tutarlılık kavramıdır. (O Neil, 1998, s. 38) Demek ki haberleri toplayabilen, bir araya getirebilen bu profesyonellerin gazeteci olarak nitelendirilmesi için yüzyıllardır bilinen bazı gazetecilik prensiplerini biliyor ve uygulayabiliyor olması gerekmektedir. Ayrıca bir medya organı için derlediği haberlerinde, hikayelerinde bazı yeteneklerini, becerilerini de ortaya koyabilmelidir: Haberi dürüstçe yapma, bir olayı çok yönlü ve derinlemesine inceleyebilme, bilgilerin doğruluğunu kontrol etme gibi prensipleri uygulamasının yanı sıra yazıya, diline, dilbilgisine hâkim olması, güncel ve ilginç bir haberi ayırt edebilmesi, eksiksiz ve ilgi çekici bir şekilde sunabilmesi gerekmektedir. Bunların yanında kamuoyu oluşturma gücünün de farkında olmalıdır. Đşte tüm bunları önüne koyarak haberleri bulan, derleyen, çeşitli medya ortamlarında yazılı ve/veya sesli ve/veya görüntülü sunan, meslek etiğine ve mesleği nedeniyle kişisel ahlaka da önem veren profesyoneller gazeteci olarak tanımlanabilir Haber ve Haberleşme Gazetecilik, basit şekliyle, haberlerin çeşitli ortamlar üzerinden aktarılmasıysa; haber ve haberleşme kavramlarına da değinmek gerekir. Haberler, bu çalışmanın da konusu olan iletişim ortamları tarafından aktarılan iletilerin önemli bir bölümünü kapsar. Zaten iletişimin yüzlerce tanımı arasında Çeşitli bilgi ve haberlerin aktarılmasıdır (Girgin, 2003, s. 16) tanımı da yer almaktadır. Haberin tanımı Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından ise şu şekilde yapılmıştır: 1. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. 2. Đletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. (TDK Güncel Türkçe Sözlük, Haber ) 6

20 Başka bir tanımda da Toplumun bireyi olan insan daima çevresinde olup bitenleri öğrenmek, kendi başına gelenleri başkalarına duyurmak, bunlar üzerinde düşünmek ve düşündüklerini de başkalarına iletmek ihtiyacını duymuştur. Đşte bu ihtiyaç, (...) haberleşme eylemini yaratmıştır denmektedir. (Đnuğur, 1993, s. 25) Yukarıda bahsi geçen bu ihtiyaç, olup bitenleri öğrenme merakı ve bunları aktarma isteği, Đlk Çağ dan beri görülebilir. Yontma Taş Devri nden kalan mağaraların duvarlarında rastlanan ilkel resim-yazı örneklerinin kalıntıları; insanların en başından beri yaşadıklarını, kendileri için önemli, güzel, ilginç olan bazı olayları, çeşitli korkularını, inançlarını, başlarına gelen doğa olaylarını, özetle kendileri için haber değeri taşıyan hikayelerini, daha fazla insana, daha kalıcı bir şekilde aktarmak istediklerini göstermektedir. Bunun için de o günün teknolojisinden yararlanmışlardır. Bu duvarlara da o zamanın medyası yani iletişim ortamları denilebilir. Özetle, insan, her zaman çevresinde neler olup bittiğini bilmek ister. Sadece kendi başına gelenlerle değil, başkalarının yaşadıklarıyla, dünyadaki kendi dışında gelişen olaylarla da ilgilenir. Böylece kendini güvende hisseder. Bu durum, Đnsanın olan-bitenlerin farkında olma içgüdüsü olarak tanımlanmaktadır. (Kovach ve Rosenstiel, 2007, s.1). Örneğin bu içgüdü nedeniyle 11. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında hüküm süren Đnka Medeniyeti nin imparatorları ülkelerinin topraklarını boydan boya geçen taş döşeli bir yol yaptırmıştır. Bu yolda ilerleyen ve yoruldukça taşıdığı haberi bir sonrakine aktaran koşucular sayesinde bir haber başka bir kente ulaşabilmiştir. (Girgin, 2003, s. 10) Yine Yunanlıların Persleri yenilgiye uğrattığı haberini Atina ya 42 kilometrelik bir yolculuktan sonra ulaştıran Maraton koşucusu da aslında bir yaya habercidir. (Đnuğur, 1993, s. 26) Bu şekilde, tarih boyunca, Afrika yerlilerinin tamtamlarından Kızılderililerin dumanına, mektuplardan e-postalara kadar pek çok yol denenmiş; her seferinde de insanlar haber alışverişindeki yanlış anlamayı, ulaşım sorunlarını, hataları en aza indirmek; daha iyi haberleşmek için daha başka yollar, daha gelişkin teknolojiler bulmaya çalışmışlardır. 7

21 Bugün de haber bir vazgeçilmez olarak hayatımızdadır. Hatta on dakikada bir e-posta kontrolü, cep telefonlarına mesaj olarak gönderilen son dakika haberleri, iş yerlerinde ve evlerde kapanmayan bilgisayarlar, dolayısıyla internetle birlikte haber ve insanın beraberliği neredeyse sürekli bir hal almıştır. Haber artık yine vazgeçilmez ama bu sefer ayrıca her dakika bir yenisi alınması gereken bir servise dönüşmüştür. Bugün haber medyası, özellikle de kitle iletişim araçlarıyla yayınlarını sürdüren medya sayesinde insanlar arasında dünyada olan bitenle ilgili ortak bir dil ve bilgi paylaşımı yaratılır. (Kovach ve Rosenstiel, 2007, s. 12) Bu ortak dille beraber, birlik duygusu, dünyaya ve diğerlerine olan bağ artar. Bu görüş daha yeni bir haber tanımıyla desteklenebilir: (Haber) Her an değişen, parçalanmış toplumumuzda aynı zamanda bütünleştirici bir işlev görür; insanları birleştirir, tecrit edilmiş, her geçen gün daha da kurum dışı kalan özel deneyim alanını dışarıdaki kamusal dünyaya bağlar. Bu yüzden haber modern Batı toplumlarında onsuz yapılamayan bir ideolojik araç haline gelmiştir. (Morse, 1998, s. 84) * 2.2 HABER MEKTUPLARINDAN BOYALI BASIN A Đlk Bültenler, Haber Mektupları ve Matbaa Gazetecilik tarihine yazının bulunmasıyla başlanabilir. Ne de olsa yazı sayesinde söz maddi şekil almıştır. Đnsanlar kutsal sözlerin yanı sıra kendi sözlerini de kalıcı hale getirmek; korkularını, sevinçlerini birbirleriyle paylaşmak da dahil olmak üzere toplumsal yaşamı derleyip toparlamak, düzene koymak, ayrıcalıklı ya da hakim konumda olmak ve edindikleri deneyimleri kendi belleklerinden daha güvenilir bir bellekte saklayarak geleceğe aktarmak, kısacası iletişim kurmak, düşünebilmek için MÖ 3000 li yıllarda yazıyı buldular. (Törenli, 2005, s. 21) * Bu tanım günümüzde internetle birlikte başlayan daha dar alana hatta bireye özel haberden önce; kitle iletişiminin etkisinde bir tanımdır. 8

22 Duvarlardan tabletlere, papirüsten ekranlara uzanan iletişim ortamlarında; resim-yazı dan şekil-yazıya, çivi yazısından alfabeye doğru ilerleyen tarihçesinde yazı; kâh tarım toplumuna geçişte alışverişleri düzenlemek kâh kutsal sözlerin kaydedilmesi kâh özgürlükçü fikirlerin yayılması ama belki de en çok haberlerin aktarımı için kullanılmıştır. Yazıyla haberlerin kitlelere aktarılması önce bugünkü resmi gazete tarzında, o dönemki devletin yazdırdığı ve yaydırdığı bültenler halinde olmuştur. Bunun ilk örneği Julius Sezar zamanındaki (M.Ö yıllarında) Acta Publica adlı bir sayfalık bültenlerdir. Ayrıca Sezar ın buyruğu ile halkı ilgilendiren günlük önemli olayları kapsayan ve elle yazılan Acta Diurna isimli bültenler de önemlidir. Nuri Đnuğur Basın Yayın Tarihi (1993, s. 33) isimli kitabında bu bültenleri şöyle anlatır: Bu bültenlerde önemli sosyal ve siyasal olaylar, evlenmeler, iflaslar, idamlar, cenaze törenleri, yangınlar, çok yaşayanlar, seçimler, plebisit ve kamuoyunu ilgilendiren anlaşmalar, kanunlar ve yabancı devletlerle yapılan ittifaklar, denizcilikle ve askeri savunma ile ilgili konular yer aldığı gibi, bir göktaşının düşmesi veya benzeri afetlerden spor gösterilerine, gladyatör oyunlarına, ikiz veya üçüz doğuranlara kadar çeşitli günlük olaylarla ilgili haberlere değiniliyordu. Acta Diurna daki haberleri toplayan özel görevliler olduğu gibi, toplanan haberler de yetkili makamların resmen verdikleri bilgilere dayanıyordu. Bir çeşit duvar gazetesi olan Acta Diurna lar halkın görebileceği şekilde, kentin belli başlı yerlerine asılıyor, evlere gönderiliyor, diğer eyaletlere yollanıyordu. Haber mektupları 13. yüzyılla beraber görülmeye başlamıştır. Kişiler arasında küçük ölçüde haber alma merakını gidermeye yarayan (Đnuğur, 1993, s. 15) mektuplar zamanla gelişerek haber mektuplarına dönüşmüştür. Matbaanın icadından sonra yaygınlaşan haber mektupları gazeteciliğin doğuşunda ve 17. yüzyılla birlikte görülmeye başlayan gazetelerin gelişiminde de çok önemli bir rol oynamıştır. (Özçağlayan, 2008, ss ) Haber mektuplarına örnek olarak yılları arasında yayımlanan, içinde skandal haberleri, fıkralar ve hava durumu tahminleri yer alan Le Journal d un Bourgeois de Paris isimli mektuplar verilebilir. (Đnuğur, 1993, s. 41) 9

23 Zamanla bu mektupların yazarlığında profesyonelleşenler olmuştur. Mektup yazarlığını meslek edinen profesyonel haberciler bugünkü gazetecilerin ataları sayılmaktadır. (Đnuğur, 1993, s. 15) Matbaanın icadıyla ise haber aktarmada yeni bir dönem başlamıştır. Çünkü matbaa, toplumun genelinin bilgiye, haberlere ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Matbaanın bulunması okuryazarlığı desteklemiş, fikirlerin yayılmasını hızlandırmıştır. (Hirst ve Harrison, 2007, s. 82) Matbaayla haber mektupları da çoğaltılabilmiş ve yayılabilmiştir. 15. yüzyıldan sonra basılı haber mektupları ortaya çıkmıştır. Ancak bu haber mektupları da periyodik olarak basılmamıştır. (Đnuğur, 1993, s. 43) Periyodik yayınların ilki ise almanaklardır. Đlk günlük gazeteler 18. yüzyılda yayımlanmış, gazeteler 1789 Fransız Devrimi nden sonra tam olarak günlük hale gelmişlerdir. (Đnuğur, 1993, s. 15) Đlk Gazeteler Haberleri ve fikirleri toplama, değerlendirme, işleme ve bunları başkalarına ileterek kamuoyu oluşturma sanatını mümkün hale getiren yazılı kitle haberleşme aracı na gazete denmektedir. (Đnuğur, 1993, s. 20) Đlk gazetelerle ilgili bilgiler muhtelif olmasına rağmen pek çok kaynakta Antwerp te 1605 te ticari bültenden doğduğu düşünülen bir haftalık gazete olan Niuewe Tijdingen ismi geçmektedir. Bugünkü anlamda Avrupa da basılan ilk gazetelerin ikisi de Almanya da, 1609 yılında, haftalık olarak yayımlanmışlardır. Biri Strasbourg da, Relations: Aller Furnemmen ismiyle Johann Carolus tarafından; diğeri Aviso Relations over Zeitung ismiyle Lucas Schulte tarafından basılmıştır. (www.mediahistory.umn.edu, 2008; Stephens, 2009) 14 Mayıs 1622 de Londra da ilk Đngiliz gazetesi The Weekly News From Italy and Germany ve 1631 de Paris te ilk Fransız gazetesi La Gazette adıyla haftalık olarak yayımlanmış, bunları 1640 da Roma da yayımlanan ilk Đtalyan gazetesi Pek çok kaynakta matbaanın ilk kez Uzakdoğu da kullanıldığı ve ilk matbaanın 593 yılında Çin de kurulduğu gösterilse de burada matbaanın icadı yla kast edilen 1451 yılında Johannes Gütenberg in metal harflerle basım tekniğini bulup uygulamasıdır. 10

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

Taşınabilir Teknolojiler

Taşınabilir Teknolojiler Taşınabilir Teknolojiler Nelerdir? Akıllı cep telefonları Dizüstü bilgisayarlar Tablet PC ler Giyilebilir teknolojiler Akıllı cep telefonları Fotoğraf makinesi, video kamera, sesli ve görüntülü ortam oynatıcılar,

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U İLETİŞİM VE TOPLUM İ S T A N B U L T İ C A R E T Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 B A H A R D Ö N E M İ M E D E N İ Y E T V E T O P L U M R E K T Ö R L Ü K D E R S İ 20-2 1 N İ S A N 2 0 1 5 D O

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

MEDYA OKULU 2013 @ ŞEHİR: TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN MEDYA DERS PROGRAMI:

MEDYA OKULU 2013 @ ŞEHİR: TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN MEDYA DERS PROGRAMI: MEDYA OKULU 2013 @ ŞEHİR: TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN MEDYA 1. hafta - 9 Kasım 2013 DERS PROGRAMI: 10.00-10.30 Açılış Konuşması: Habercilikte yeni vizyon Değişen medya ortamı, haberciliğin temelleri, haberde

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular.

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular. Euro-DMC Kimdir? Enerjisini başarılı olmanın verdiği hazdan ve eğlenerek çalışabilmesinden alan Euro/DMC ekibi, müşterilerine sağladığı esnek çözümler, keskin hedefler ve hedef kitleyi markayla bütünleştirebilme

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Türkiye nin En Fazla İzlenen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Sevilen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Kaliteli Çizgi Filmi

Türkiye nin En Fazla İzlenen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Sevilen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Kaliteli Çizgi Filmi Rafadan Tayfa, iyi kötü şeklinde sınıflandırmadan, olaylar, yaşantılar içinde öğrenmeye ve problem çözmeye odaklıdır. Karşısındakine duyarlı, etkili insan ilişkileri edinmeye yöneliktir. Yalnızlaşma, dünyaya

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA I. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA I. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA I. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Medya Nedir? Yeni Medya Nedir? MEDYA NEDİR? MEDYA Medya" araç,

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET NEDİR? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER

TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER TABLET MENÜ NEDİR? Tablet bilgisayar üzerinde çalışan dokunmatik ve etkileşimli bir menüdür. Müşterilerinize sunduğunuz klasik karton menülerin yerini

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

İletişim Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. Bellek Birimleri

İletişim Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. Bellek Birimleri İletişim Birimleri Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri İletişim Birileri Ağ İletişimi Ethernet Kartı, Kablosuz Ağ Kartı, Modem, Switch Ethernet Kartı Ethernet

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK İletişimin Tarihsel Gelişimi İnternet in Tarihsel Gelişimi

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları 1. Günlük yaşantıda bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? 2. Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Donanım Yazılım Bilişim

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS)

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) 1 BİLGİSAYAR AĞI Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı bakır kablolarla yapılabildiği gibi,

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz Çok az insan yaratıcı olarak kabul edilir: Birkaç ressam, birkaç şair; milyonda bir kişi. Bu saçmalıktır. Her insan doğuştan yaratıcıdır. Çocukları izlersen görürsün. Bütün çocuklar yaratıcıdır. OSHO 2001

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI. Bilgi Kaynakları. 28 Haziran 2010

ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI. Bilgi Kaynakları. 28 Haziran 2010 ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI Bilgi Kaynakları Deniz Baltacı Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Duygu Paçalı Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -14 AMAÇ GAZETECİLİK Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ Sadece E-mail Abonelerine Özel BİLİYOR MUYDUN? Tüketicilerin %90 ı satın alma kararlarında internetteki yorumların etkili olduğunu düşünüyor.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi Bilgisayar nedir? Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. Veriyi toplar (girdi) İşler Bilgi üretir (çıktı) Bilgi İşlem Çevrimi 1 Bir

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Online Faaliyet Raporları

Online Faaliyet Raporları Online Faaliyet Raporları Online Faaliyet Raporları 4 Dünya Geneli İnternet Kullanıcılarının Bölgelere Göre Dağılımı 2011 Kaynak: Internet World Stats : www.internetworldstats.com/stats.htm 2.095.006.005

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ

ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ 2000 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan

Detaylı