Selçuklularda E itim Faaliyetleri Ve Yeti en lim Adamlar na Genel Bir Bak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Selçuklularda E itim Faaliyetleri Ve Yeti en lim Adamlar na Genel Bir Bak"

Transkript

1 SOSYAL B L MLER Y l:2003 Cilt:1 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E MAN SA Selçuklularda E itim Faaliyetleri Ve Yeti en lim Adamlar na Genel Bir Bak Doç. Dr. Ali ÖNGÜL Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Manisa ÖZET Selçuklular devrinde e itim alan nda en büyük yenilik yüksek ö retim müesseseleri olan medreselerin kurulmas d r. slâm dünyas nda medreseler kurulmadan önce e itim faaliyetleri câmi, küttâp, kitapç dükkanlar, bilginlerin evleri ve saraylar gibi çe itli yerlerde yap l yordu. Yunan klasikleri ve do u eserlerinin Arapça ya tercümesi Emevîler devrinde ba lad. Abbasî Devleti nin ilk zamanlar nda h zlanan bu faaliyetler için Ba dad ta Beytü l-hikme ad nda bir merkez kuruldu. Daha sonra bunun yerine kurulan tercüme ve telif okulu varl n X. Asr n ba lar na kadar sürdürdü. 395 (1005) y l ndan itibaren kurulan Dâru l- lmler ise faydal olmad. Selçuklular n ilk devirlerinde ise medreseler kurulmaya ba land. Zaman n üniversitesi olan medreselerde dinî ilimlerin yan nda t p, astronomi, matematik, felsefe ve tarih gibi müsbet ilimler de okutuluyordu. Bunun neticesi olarak çe itli alanlarda pek çok ilim adam yeti tirilmi tir. Anahtar Kelimeler:E itim, Câmi, Küttâp, Beytü l Hikme, Dâru l- lm, Medrese, Tedris, Müderris (Profesör), Müfid (Doçent), Muid (Asistan). Education activities in Selçuks and General outlook of Scientists in Selçuks period. ABSTRACT The most important progress in education in the Selçuks period is the establishment of medreses which were higher education intitutions. Before the foundation of the medreses education activities were hold in the mosques, küttaps, book sellers, palaces, scientists houses and some other places in the world of Islam. The Greek classics and the books written in the east were translated into Arabic in the Emevid period. These activities were increased in the early period of the Abbasid state and a centre called Beytü l-hikme was opened for these activitie, in the Baghdad. Later, instead of this centre, translation and publication school was established and those continued to operate until the 10th century. The Dâru l- lms which was founded in 395 (1005) did not help these activities affectively. In the early period of Selçuks medreses was established. In the medreses, medicine, astronomy mathematics, philosophy and history together with theological sciences were in educational programmes. So many scientists contributed to science in that period. Key Words: Education, Mosque, Küttap, Beytü l-hikme, Dâru l- lm, Medreses, Teching, Müderris (Professors), Müfid (Assistant professors), Muid (Assistants). A) Selçuklularda E itim Faaliyetleri : Selçuklular devri Türk tarih ve medeniyetinin bir dönüm noktas d r. Bu dönemde e itim alan nda en büyük yenilik üphesiz yüksek ö retim müesseseleri olan medreselerin kurulmas d r. slâm dünyas nda e itim ve ö retim faaliyetleri, 67

2 A.Öngül/Selçuklularda E itim Faaliyetleri Ve Yeti en lim Adamlar na Genel Bir Bak medreseler kurulmadan önce ve medreseler kurulduktan sonraki durum olmak üzere iki safhada incelenebilir. slâm dünyas nda önceleri her türlü dinî ve sosyal faaliyetlerin merkezi câmilerdi. slâm da câmi ibâdet yeri, kaza dâiresi, ordu karargâh, yabanc elçilerin kabul yeri, isti âre mahallî vs. gibi hizmetleri ifa etti i gibi e itim faaliyetleri de burada yap l yordu (Hâmidullah, 1969, II, 77; Ahmed Çelebi, 1976, s ; Önkal, 1983, s ; Kaz c, 1983, s , a.mlf., 1986, s. 8-10; a.mlf., 1991, s ; Pedersen, A, VIII, 1-7). Câmilerin yan s ra küttâb 1, kitapç dükkanlar, bilginlerin evleri ve saraylar da e itimin yap ld yerlerdi (Belâzurî, 1987, s ; bn Haldun, 1986, II, 410; Ahmed Çelebi, 1976, s ; Kaz c, 1983, s. 21; a.mlf., 1991, s ). Zamanla Müslümanlar aras nda felsefe, matematik, t p, hey et (astronomi), fizik, kimya gibi eski milletlerin ilimleri (ulûmü l-evvelîn) 2 yay lmaya ba lay nca dinî çevrelerce bir k sm bit at kabul edilen bu ilimler için yeni e itim ve ö retim kurumlar aç lmaya ba land. Yunan klasikleri ve do u eserlerinin Arapça ya tercümesi Emevîler devrinde ba lam t. Kaynaklar n ittifakla kaydettiklerine göre, slâm dünyas nda Arapça ya yap lan ilk tercümeler Emevîler in H m s valisi Halid b. Yezid b. Muaviye (öl. 85/704) taraf ndan yapt r lm t r. Kimya ilminin öncülerinden say lan Halid, skenderiye Akademisi nden Arapça bilen âlimleri D ma k a ça rarak ba ta çok ilgilendi i kimya olmak üzere t p, felsefe, matematik, fizik, astronomi gibi konularda Yunanca dan ve K ptça dan Arapça ya kitaplar çevirtti. Bu mütercimlerin ba kan skenderiyeli Stephane idi ( e en, 1979, VII/3-4, s. 7; a.mlf., 1989, III, 456). Abbasî Devleti nin ilk zamanlar nda bu tercüme faaliyetleri h zland. Eski milletlerden al nan bu ilimler Müslümanlar aras nda yay l nca, bu ilimlerin en büyük te vikçisi olan Halife el-me mûn ( ) devrinde Ba dad ta Beytü l- Hikme (Hikmet Yurdu) ad nda bir ilim merkezi kurulup, buraya eskilerin ilimleriyle ilgili pek çok kitap konarak büyük bir ara t rma merkezi meydana getirildi. Ancak bir müddet sonra Halife el-mütevekkil devrinde ( ), hadisçilerin kar ç kmalar ve devlette itibar kazanmalar üzerine bu merkez kapat ld ( e en, 1983, s. 253). Bunun yerine Huneyn b. shak ve arkada lar n n faaliyet gösterdikleri daha kuvvetli bir tercüme ve te lif okulu kuruldu. Bu okul Benû âkir ve el-feth b. el-hâkân gibi büyük devlet adamlar n n himayesini gördü ve varl n X. asr n ba lar na kadar sürdürdü ( e en, 1983, s. 253; a.mlf., 1987, s. 321). Ancak, bu konudaki faaliyetler kesilmedi. Çok geçmeden Beytü l- Hikme nin yerini alacak Dâru l- lm adl müesseseler kuruldu. lk Dâru l- lm IX- X. as rlarda Musul da kuruldu. Fakat, Dâru l- lmler aras nda en me hur olanlar Fat mîler taraf ndan kurulanlard r. Fat mîler, felsefî rumuzlarla ifade edilen Bat nî te villerin propagandas n yapabilmek için ulûmü l-evâil den faydalanmaya önem veriyorlard. Bu sebeple, câmilerdeki ö renimin yan nda Halife el-hâkim Biemrillah devrinde ( ) 10 Cumâdelûlâ 395 (24 Mart 1005) Cumartesi günü Kahire de Dâru l- lm (Dâru l-hikme) ad yla bir lim akademisi aç ld. 68

3 Sosyal Bilimler 1/2 (2003) s Saraydan ve di er yerlerden buraya her konuda de erli eserler getirilip büyük bir kütüphane kuruldu. Beytü l-hikme den farkl olarak burada dinî ilimlere dâir eserler de vard. Fat mî ba kad s ve ba dâisi bu merkezin tabiî ba kan idi. Önceleri Sünnî âlimler de buran n üyesi idiler. Buran n i leriyle u ra an ve kitap istinsah eden özel memurlar vard. Âlimler buraya giderek istedi i konulardaki eserleri okuyorlar veya istinsah edebiliyorlard. Çok geçmeden Dâru l- lm in daha küçük örnekleri skenderiye, Haleb, Kudüs, D ma k ve Trablu am da kuruldular. Fakat bu müesseseler az sonra Bat nîli in birer propaganda merkezleri haline geldiler. Mu tezile kelâm ve Yunan felsefesinden istifade ile Sünnî akîdeyi buland rmakla me gul olmaya ba lad lar. Bu müesseselerde felsefeye dair münaka alar yap l yor ve bundan siyasîler de huzursuz oluyordu. Bu merkezler birle tirici olacaklar yerde bölücü oluyorlard. Bu sebeple zamanla bu müesseseler zay flad lar. Bunlardan sadece Kahire deki Dâru l- lm faaliyette kald. 510 (1116/1117) y l nda vezir el-efdal b. Bedrü l-cemâlî siyasî bir bahane ile bu son Dâru l- lm i kapatt. Ondan sonra vezir olan el-me mûn el-bataihî, Rebiulevvel 517 (May s 1123) de saray yak n ndaki ba ka bir binada Dâru l- lm el-cedîd i açt. Eskisi kadar kuvvetli olmayan bu Dâru l- lm, Fat mîlerin sonuna kadar devam etti ( e en, 1983, s ). slâm dünyas n n do usunda ise ö retim müesseselerinde yeni geli meler oluyordu. Fat mîler taraf ndan aç lan Dâru l- lmler e kar l k Horasan ve ran da câmilerden ayr olarak ö retim yapmak ve talebelerin bar nmas n sa lamak maksad yla medreseler kurulmaya ba land. Ni âbur da X. as rda es-sâ i en- Ni âburî (öl. 960), Ebû Ali el-hüseynî (öl. 1003) ve bn Fûrak (öl. 1015) n ders okuttuklar medreseler vard. Gazneliler devrinde Sultan Mahmud 1027 y l nda Gazne de, karde i Emîr Nâs r b. Sebüktegin 1033 de Ni âbur da birer medrese kurdular. Bu medreselerde el-e arî ve Mâturîdî kelâm yla hadis ve f k h ö retiliyordu (Beyhakî, 1938, s. 185, 194, 205, 221; Say l, , II, 30-71; Baltac, 1976, s. 6; Köymen, 1992, s ). Ancak ilk kurulan bu medreseler te kilatl de ildi ve hiç birisi de uzun ömürlü olamad. Medreselerin geni anlamda devlet eliyle kurulmas, e itimin paras z olmas ve medrese te kilat n n en küçük ayr nt lara kadar tespiti Selçuklular devrinde olmu tur. Selçuklular, medreseleri ilmin geli mesini sa lamak, ilmiye mensuplar na maa ba layarak onlar devletin yan nda tutmak, devlet memurlar n yeti tirmek, ayr ca bunlar n yan nda Fat mîler in iîlik propagandalar ile di er Rafizî telakkilere kar Sünnîli in müdafaas gayesiyle kurmu lard r (Köymen, 1992, s ; e en, 1983, s. 255; a.mlf., 1987, s. 322; Kaz c, 1991, s. 229). Selçuklular devrinde ilk medrese Tu rul Bey in emriyle 1046 y l nda Ni âbur da kuruldu (Nâs r- Husrev, s. 3; Aslanapa, A, XII/, ; Say l, , II, 50; Köymen, 1992, s. 348). Bunu Ça r Bey in ve Selçuklu veziri Kündürî nin Merv ehrinde kurduklar medreseler izledi ( bnü l-cevzî, 1940, IX, ; Say l, , II, 50; Köymen, 1992, s. 348). Bunlardan sonra, Nizâmülmülk taraf ndan Ni âbur da mâmü l- Haremeyn el-cüveynî nin ders vermesi için kurulan ilk Nizâmiye Medresesi aç ld. Ancak gerçek anlamda te kilatl e itim kadrosu ile ö rencileri yat l 69

4 A.Öngül/Selçuklularda E itim Faaliyetleri Ve Yeti en lim Adamlar na Genel Bir Bak paras z ve giderleri için vak flar tahsis edilen medrese Alp Arslan n emriyle vezir Nizâmülmülk taraf ndan yapt r lan Ba dad Nizâmiye Medresesidir. Medresenin in as na 457 (1065) y l nda ba lanm ve 459 (1067) y l nda hizmete aç lm t r (Zekeriyâ Kazvinî, 1960, s. 412; bnü l-cevzî, 1940, IX, 129; Makdisî, 1970, s ; Hindû ah Nahcivânî, 1934, s ; Say l, , II, 53-54; Naci Mâruf, 1973, s. 19; Köymen, 1992, s ). Medresenin ilk müderrisli ine Ebû shak el-firûzâbâdî getirilmi tir (Naci Mâruf, 1973, s. 19; Fethiye en- Nebrâvî, 1981, s. 209; Köymen, 1922, s ). Ba dad dan sonra Belh, Ni âbur, sfahan, Rey, Herat, Basra, Musul, Taberistan ve Cezîretü bn Ömer gibi yerlerde de medreseler aç ld (Köymen, 1992, s ; Naci Mâruf, 1973, s. 12; Kaz c, 1991, s. 231). Devlet taraf ndan maddî ve manevî yard m gören ve saray taraf ndan himaye edilen Nizâmiye Medreselerinin, gerek te kilat ve gerekse ö retim bak m ndan o ça n di er e itim kurulu lar ndan çok üstün olduklar bir gerçektir. Nizâmiyeler in ders programlar nda Kur ân, f k h, tefsir, hadis, sarf, nahiv, dil ve edebiyat n yan s ra t p, astronomi, matematik, felsefe ve tarih gibi müsbet bilimler de okutuluyordu. Medreseler yaln z bir ilim merkezi de il ayn zamanda her türlü fikre aç k ve her türlü dü üncenin de merkezi idi. Devlet, medrese ile müderrisin muhtariyet ve mâsûniyetini (dokunulmazl n ) korurken, ayn zamanda dü ünce hürriyetini de korumu oluyordu. Nizâmiye Medreseleri için vak flar kurulmu tu. Medreselerin gelir kaynaklar n te kil eden bu vak flar bu müesseselerin i lemesini sa layan ba l ca faktörlerdi. Zaten Nizâmiye Medreselerinin orijinalli i de buradan ileri geliyordu. Devaml bir gelir kayna na sahip olan medreseler, yaln z ilmî muhtariyete de il ayn zamanda malî muhtariyete de sahip bulunuyorlard. Böylece medreseler yüksek e itime tahsis edilmi müstakil binalar yla, medresenin emrinde yard mc bir müessese olan kütüphanesiyle, ald klar maa larla geçim kayg s ndan kurtularak kendilerini mesleklerine veren ö retim elemanlar yla, ald klar burs ve kald klar yurtlarla kendilerini ilme verme imkan n bulan ö rencileriyle yaln z o zamana göre de il imdiki zamana göre de ileri müesseseler say labilir (Köymen, 1992, s ; Naci Mâruf, 1973, s. 19; Fethiye en-nebrâvî, 1981, s. 209; Kaz c, 1991, s. 230). Dâru l- lm ile medrese, her ikisi de, hem ilmi hem de ideolojiyi yaymak maksad yla kurulmu lard. Aralar nda u fark vard. Medreseyi kuranlar Dâru l- lmler in felsefî ve Bat nî münaka alarla siyasî birli i sarst kanaatinde idiler. Bu sebeple bu yeni ö retim kurumuna ilk kurulduklar nda eskilerin ilimlerini sokmad lar. Medrese ö reniminin esas n dil ilimleri ile Kur ân, hadis ve f k h gibi dinî ilimlere istinat ettirdiler. Medreseler devletin kontrolündeydi. Mütevellileri ve müderrisleri devlet taraf ndan tayin ediliyordu. Ço unlukla mütevellî ile müderris ayn ah s olurdu. Mütevellîden ba ka müderrisler de ayn medresede ders verirlerdi. Mütevellî medresenin ve vak flar n yönetiminden sorumlu idi. Di er müderrisleri o seçerdi. Mütevellî, Sultan taraf ndan men urla tayin olurdu ( e en, 1983, s. 255; a.mlf., 1987, s ). 70

5 Sosyal Bilimler 1/2 (2003) s Büyük Selçuklulardan sonra medrese kurma faaliyetleri kesintisiz devam etti. Nizâmiye Medreseleri daha sonra kurulan medreselere örnek oldu. Kirman, Suriye, Anadolu gibi mparatorlu un çe itli bölgelerinde medreseler kuruldu (Baltac, 1976, s ; Kaz c, 1991, s ). Kirman Selçuklular nda ilk medreseyi Melik I. Turan ah ( ) n yapt rd görülmektedir. Turan ah, kendisi için yapt rd saray n güneyinde Ulu câmi ve buna biti ik olarak da medrese, hangâh ve bimaristan (hastahane) yapt rm t r. Yine Kirman da Atabeg Müeyyidüddin Reyhan bir medrese ve hangâh yapt rm t r (Merçil, 1989, s. 210; Sevim-Merçil, 1995, s ). Tarihçiler D ma k da kurulan ilk medrese olarak 1098 y l nda Bâbü l- Berîd de ücâeddin Sâd r b. Abdullah taraf ndan in a ettirilen Sâd riyye Medresesi adl Hanefî medresesini kabul ederler. Bunu 1131 y l nda Tarhâniye Medresesi ve Belhiye Medresesi, 1132 y l nda Hâtuniyetü l-burhâniye Medresesi adl di er Hanefî medreselerinin aç lmas takip etti. Bunlardan sonra 1136 y l nda Eminiye Medresesi adl afiî Medresesi, ayn s ralarda erefülislâm Abdülvehhab e - irâzî (öl. 1142) taraf ndan in a edilen erefiyye Medresesi aç ld lar ( e en, 1983, s. 257; a.mlf., 1987, s. 324). Medreselerin en geli mi örnekleri Anadolu da görülür. Anadolu da ilk medreselere Dâni mendli ve Artuklular da rastlan r. Dâni mendliler devrinde Tokat ve Niksar da 1157 y l nda yap lan Ya basan Medreseleri, Artuklular devrinde Mardin de Hâtuniye Medresesi, Diyarbekir de Zinciriye (1198) ve Mesûdiye ( ) Medreseleri ilk örnekleridir. Bu geli meler Kayseri deki Çifte Medrese (1205) ve Huant Hatun Medresesi (1238) ile Anadolu Selçuklular na geçmi tir. Bunlar Konya da S rçal Medrese (1242), Karatay Medresesi (1251), nce Minareli Medrese (1260), Erzurum da Çifte Minareli Medrese (1253), Sivas da Gök Medrese (1271), Burûciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, K r ehir de Cacabey Medresesi (1271) izlemi tir (Arseven, TA, V, ; Aslanapa, A, XII/, ). Daha sonraki y llarda Dâru l-hadis, Dâru t-t p, Dâru l-kurrâ gibi ihtisas medreseleri aç ld. Medreselerdeki ilim adamlar n n unvanlar n n bugünkü kar l ise, Müderris (Profesör), Müfid (Doçent), Muid (Asistan) olarak geçiyordu. Ancak bu olumlu geli melere ra men slâm dünyas nda medreselerin kurulmas geç kalm t r. Çünkü yukar da da i aret etti imiz gibi Yunanca dan ve K btça dan Arapça ya tercümeler Emevîler devrinde ba lam, bu faaliyet Abbasîlerin ilk zamanlar nda h zlanm, Halife Me mûn devrinde ( ) en üst seviyeye ula m ve X. asr n ba lar nda da sona ermi tir. Dâru l-hikme nin yerine Fat mîler taraf ndan Dâru l- lmler kurulmu ise de bunlar n faaliyetleri ideolojik propagandadan öteye geçmemi tir. Faydal olaca yerde zararl olmu lar, birle tirme yerine siyasî buhrana sebep olmaya ba lam lard r. Do udaki medreselerin kurulmas ise tercüme faaliyetlerinin yo un oldu u dönemden yakla k iki as r sonra gerçekle mi tir. Tercümelerin artt, en parlak dönemini ya ad devrenin hemen pe inden aç lsayd daha yararl olurdu. 71

6 A.Öngül/Selçuklularda E itim Faaliyetleri Ve Yeti en lim Adamlar na Genel Bir Bak Bu kültür birikimine ara vermeden, so umadan olsayd semeresi daha iyi al n rd. Medreselerin kurulmas n n gecikmesi bu önemli f rsat n kaçmas na neden olmu tur. Tercümelerden sonra bir özümleme ve telif dönemine geçilmi ti. Medreselerin aç lmas yla elbette bu çal malar daha olumlu bir ekilde geli ebilirdi. Bununla birlikte medreselerin aç lmas çok faydal olmu, e itimö retim aç s ndan bir dönüm noktas n te kil etmi ve çe itli konularda birçok ilim adam n n yeti mesini sa lam t r. B) Selçuklularda Yeti en lim Adamlar : 1) Büyük Selçuklularda: Selçuklular kurduklar medreseler vas tas yla ilmi geli tirmeye ve yaymaya çal t lar. Zaman n Üniversitesi Nizâmiye Medreselerinde Kur ân, f k h, tefsir, hadis, sarf, nahiv, dil ve edebiyat n yan nda t p, astronomi, matematik, felsefe ve tarih gibi müsbet bilimler de okutuluyordu. Bu dönemde yeti en ilim adamlar n n belli ba l lar unlard r: a) Din bilginleri: Büyük sûfî müelliflerden biri olan Ku eyrî (Ebu l- Kâs m Abdülkerim b. Havâzin ), âfiî fakihlerinin önde gelenlerinden irazî (Cemâleddin Ebû shak brahim b. Ali ), Cüveynî ( mâmü l- Haremeyn Ebu l-meâlî Abdülmelik b. Abdullah ), bn Sabbâg (Ebû Nasr Abdüsseyyid b. Muhammed ), Fahru l- slâm Ebû Bekir e - â î ( ). Büyük Hanefî fakihlerinden Dâmgânî (Kad Ebû Abdullah Muhammed b. Ali ), Hatibî (Ali b. Ubeyd öl. 1079), Tarrâd b. Muhammed Abbas b. Abdülmuttalib ( ), Nûru l-hüdâ el-hüseyin b. Nizâm el-hatr (1029- ), Mes ûd b. Abdülaziz er-râzî (öl. 1082), Ebû Tâhir Muhammad b. Abdullah el-fizârî (öl. 1098). Hanbelî fakihlerinin ileri gelenlerinden Herevî (Abdullah b. Muhammed ), Fahru l- slâm el- Pezdevî (öl. 1089), Farmezî (Ebû Ali Fazl b. Muhammed ), slâm dünyas n n yeti tirdi i en büyük dü ünür, kelam, felsefe, f k h ve tasavvuf konular nda pek çok eser yazan Gazzâlî (Ebû Hâmid Huccetü l- slâm Zeyneddin Muhammed b. Muhammed ), Büyük müfessir, hadis, kelâm âlimi, âir ve edip Zemah erî (Ebu l-kâs m Mahmud b. Ömer ), Büyük mutasavv f ve âir, Hoca Ahmed Yesevî b. brahim (öl. 1166) gibi din bilginleri yeti mi ve sahalar nda önemli eserler yazm lard r. b) âirler ve edipler: Büyük Selçuklular devrinde iir ve edebiyat alan nda Farsça alt n devrini ya ad. Selçuklu sultanlar ve ehzadeleri de iir ve edebiyata dü kündüler. Örne in: Sultan Melik ah ve Sencer'in Farsça iir söyleyip yazd klar zikrediliyor. Bâherzî (Ebu l-hasan Ali b. Hasan öl. 467/1075), Burhânî (Emîru - u arâ Hâce Abdülmelik Ni âbûrî öl. 465/1073), Mu izzî (Muhammed b. Abdülmelik ), Lâmi-i Cürcânî, Hakîm Ebu l- Hasan, Ebu l-meâlî, Sedîdülmülk Nahhâs sfahanî (öl. 512/1118), Ebû Tahir-i Hâtunî (Muvaffakuddin, bnü l-hebbâriye), Nizâmeddin Ebû Ya lâ Muhammed b. Muhammed (öl. 509/1115), Kâfî Zafer-i Hemedânî (Ebu l-muzaffer Muhammed b. Ahmed öl. 507/1113), Râ id-i Semerkandî (Ebû Abdullah Muhammed, Tantarânî), Ahmed b. Abdurrezzak (Ebû Ca fer Mesud b. Muhassin el-beyâzî öl. 468/1085), Abdülvasî b. Abdülcâmî b Ömer Cebelî (öl. 555/1160), 72

7 Sosyal Bilimler 1/2 (2003) s Enverî (Evhadeddin Muhammed b. Ali öl. 1168) gibi ünlü âirler Selçuklu sultanlar n n himâyelerini gördüler, onlar n saraylar nda bulundular ve onlar öven iirler yazd lar. c) Astronomi bilginleri: Bu dönemde önemli astronomi bilginlerinin de yeti ti i görülmektedir. Nitekim Melik ah zaman nda bir rasathâne kuruldu ( ). 3 Ünlü astronomi bilgini ve matematikçi Ömer Hayyam Ebu l-feth b. brahim (öl. 1131), Ebu'l- Muzaffer sfizarî ve Meymun b. Necib Vâs tî gibi astronomi bilginleri rasat i leri ile me gul oldular. Bu ilim heyeti Sultan Melik ah' n "Celalüddevle" lâkab na nisbetle "Celâlî Takvimi"ni meydana getirdiler ( bnü l-esîr, 1987, X, 97; Ebu l-fidâ, 1956, IV, 101; Cenâbî, vr. 287b; Zîc-i Ulu Bey, nr. 6551; Müneccimba, 2000, s. 49; Suter, A, III, 59-60; Akgür, D A, VII, ). Filozof Muhammed b. Ahmed Beyhakî de me hur astronomi bilgini ve matematikçilerden idi. Ebû Mansur Abdurrahman Hâzinî de rasat ve fizik alân nda Sultan Sencer devri bilginlerinden idi. 1130'da Ebu'l-Kas m el-usturlâbî, Ba dad'da Selçuklu saray nda astronomi alan nda çal malar yapmaktayd. Yine bu devirde yeti en Ömer b. Sehlan, Risaletü s-senceriyye fî kâinâiti l- unsûriyye nin yazar d r. d) T p bilginleri: Sa îd b. Hîbetullah (436/1045 -), devrin me hur tabiblerinden tabiiyyat ilimlerinde tan nm bir bilgindi. Uzun müddet hilâfet saray nda bulunmu ve Halife el-muktedî nin hekimli ini yapm t r. Ayr ca Bîmâristanü l-azudî de hastalar tedavi eder ve ders okuturdu. Bundan ba ka, bn Cezele (Ebû Ali Yahya öl. 493/1099), bnü - iblî el-ba dadî (öl. 474/1081), Ebû Said Muhammed b. Ali, Bahâeddin Muhammed b. Mahmud, Kad Nâs hî de devrin ünlü tabilerindendi. Ebû Saîd Muhammed b. Ali ve Sultan Sencer'in ba tabibi olan Bahâüddin Muhammed b. Mahmud ünlü tabibler aras ndayd ( bn Ebî Useybia, 1299, I, ; Kafeso lu, 1953, s. 189 vd.) e) Tarihçiler: Bu alanda, Garsunnime (Muhammed b. Hilâl es-sâbî ), sfahânî (Abdurrahman b. Muhammed öl. 470/1077), Bündarî (Ebû brahim Feth b. Ali öl. 1245), Sadreddin el-hüseynî (Ebu l-hasan Ali b. Nâs r öl. 590/1194), bnü'l-kalânisî (Ebû Ya'lâ Hamza b. Esed et-temimî ), Azîmî (Ebû Abdullah Muhammed b. Ali et-tenûhî el-halebî dan sonra), bnü'l-ezrak (Ahmed b Yusûf el-fârikî den sonra), Üsâme b. Munk z ( ), bnü l-cevzî (Ebu l-ferec Abdurrahman b. Ali ), bnü'l-esîr (Ali b. Muhammed ), S bt bnü l-cevzî ( emseddin Ebu l- Muzaffer Yusuf b. K zo lu ), bü'l-adîm (Kemâleddin Ebu'l-Kâs m Ömer b. Ahmed ) gibi tarihçiler yeti ip sahalar nda önemli eserler meydana getirdiler. 2) Irak Selçuklular nda: Irak Selçuklu sultanlar ndan Arslan ah ( ) zaman n n ünlü iki airi Mucîrüddin Beylakanî ve Esîrüddin Ebu'l-Fazl Muhammed b. Tahir Ahsikesî'yi himaye etti. Ünlü âir Nizamî de III. Tu rul ( )'dan himâye gördü, Hamse'sindeki Husrev ü irin mesnevisini ona ithaf etti (Ate, A, IX, ). 73

8 A.Öngül/Selçuklularda E itim Faaliyetleri Ve Yeti en lim Adamlar na Genel Bir Bak Muhammed b. Ahmed et-tusî, Acâibü'l-mahlûkât adl eserini III. Tu rul ad na yazd. Cemâleddîn sfahanî, Arslan ah ve III. Tu rul, Seyyid Hasan Gaznevî ise Mesud b. Muhammed ( ) ad na iirler yazd lar. Irak Selçuklular 'ndan III. Tu rul da iirler söylemi tir. Ayr ca madî-i ehriyarî de ba ta II. Tu rul olmak üzere öteki sultanlar ad na iirler yazm t r. 3) Kirman Selçuklular nda: Kirman Selçuklular nda da e itim ve kültür faaliyetlerinin ileri seviyede oldu u görülmektedir. Kirman Selçuklu Melikleri halk n kültür seviyesinin yükselmesi için gayret gösterdiler. Nitekim Melik I. Arslan ah ( ) devrinde Kirman daki refah seviyesinin ve zenginli inin etraf ülkelerde yay lmas üzerine bir çok bilgin Kirman a geldi (Efdaleddin Kirmanî, 1326, s. 22, Muhammed b. brahim, 1343, s. 34). Arslan ah n o lu Melik Muhammed ( ) ise ilm-i nücûm (y ld zlar ilmi, astroloji) a merakl idi, takvim ve bu konuya giri ilminde bir eyler ö renmi ti. Bu sebeple halk onu devrin Batlamyus u saymaktayd. Melik Muhammed in arzusuna uygun olarak halk n da ö renmeye ve ilme meyli artt. Böylece ilim revaç buldu. Melik Muhammed ö renimi te vik edici ödüller ortaya koydu (Efdaleddin Kirmanî, 1326, s ; Muhammed b. brahim, 1343, s ). Melik Muhammed bunun yan nda bir de kütüphane yapt r p oraya adet kitap vakfetti. Bunlardan ba ka Selçuklu Melik ve devlet adamlar baz din bilginlerini, tarihçi ve âirleri himaye ettiler. Bunlardan tesbit edebildiklerimiz unlard r: a) Din bilginleri: Ebu l-hüseyin Kutbü l-evliyâ eyh Cemâleddin Ahmed, mam Ebû Abdullah Muhammed b. smail en-ni âbûrî ( ), Ebû Sa id smail b. Ahmed b Abdülmelik b. Ali en-ni âbûrî ( ), Rükneddin Ebu l-fazl Abdurrahman b. Muhammed Kirmanî ( ), Hakîm Muhtassuddin Osman, Kudvetü l-evliyâ eyh Muhammed Ârif, Ebû Muhammed Rûzbihân el-baklî (öl. 1209), erefeddin Mes ûd b. Azîz, eyh emseddin Mübârek Gâzur, eyh Burhaneddin Ebû Nasr Ahmed el-kûbanânî gibi din bilginleri yeti mi tir. b) Tarihçiler ve âirler: Tarihçi ve âir Efdaleddin Ebû Hâmid Ahmed b. Hâmid Kirmanî (1219 y l na kadar hayatta idi, kesin ölüm tarihi belli de ildir), ya ad devrede Kirman tarihi ile ilgili Ikdü l-ulâ li-mevkii l-a lâ, Bedâyiü l- ezmân fî vekâyi-i Kirman, el-muzâf ilâ Bedâyii l-ezmân fî vekâyi-i Kirman adlar nda üç eser yazm t r ki, bunlar birinci elden kaynaklard r. Efdaleddin, tarihçili i ve in âdaki ba ar s n n yan s ra iir yazmakta da devrin ileri gelen âirleri aras nda yer almaktad r (Muhammed b. brahim, 1343, s ; Merçil, 1991, s. XIII). Ezrakî (Ebû Bekir Zeyneddin b. smail öl. 465/1073), Gazzî (Ebû shak brahim b. Osman el-kelbî ), iblüddevle (Ebu l-heycâ Mukâtil b. At yye öl. 505//1112), Mucîrî ( ihâbüddevle Hakîm Ebû l-alâ Hamza b. Ali, K vâmî (Hakîm Tâcülhükemâ Muvaffak b. Muzaffer, Abbâsî, Mübârek ah, Muhtarî, Sirâceddin Osman b. Muhammed el-gaznevî (öl. 534/1139) gibi âirler de Kirman da ya am lar, Selçuklu sultanlar n ve devlet adamlar n öven iirler yazm lard r. 74

9 Sosyal Bilimler 1/2 (2003) s ) Anadolu Selçuklular nda: Selçuklular n sa lad huzur ve sükun ortam icinde Anadolu'daki çe itli din ve kavimlerin birlikte ahenk içinde ya amalar ortak bir kültürün ortaya ç kmas n sa lad Ayr ca Anadolu muhiti taassub hislerinden uzak, felsefî dü ünceleri ve tasavvufî cereyanlar kabule aç k idi. Sultan Alâeddin Keykubâd ilim, sanat ve dine yapt büyük hizmetlerle Anadolu'yu en yüksek medeniyet seviyesine ula t rm t r. imdi bu bilginlerden k saca bahsedece iz. a) Tarihçiler: Anadolu Selçuklular zaman nda yeti mi âlim ve âirlerden Kad Burhaneddîn Ebû Nasr b. Mes'ûd Anevî ( ), Enis'ülkulûb adl Farsça eserini Sultan I. zzeddîn Keykavus'a takdim etti (Köprülü, 1943, VII/27, s ). ran n Kâ an ehri civar ndaki Râvend kasabas ndan olan Râvendî (Muhammed b. Ali öl. 1207), Irak Selçuklular saray nda görev yapm, bu hânedan 590 (1194) y l nda sona erince Anadolu Selçuklu Sultan I. G yâseddin Keyhusrev (öl. 1211) in hizmetine girmi tir. Farsça olarak kaleme ald Râhatu s-sudûr ve âyetü s-sürûr adl eserini I. G yâseddin Keyhusrev e takdim etmi tir ( e en, 1998 s ) 4. bn Bîbî (Nâs reddin Hüseyin b. Muhammed öl. 1282), Alâeddin Ata Melik Cüveynî nin iste i üzerine Anadolu Selçuklular hakk nda Farsça olarak kaleme ald el-evâmiru l-alâ iye fi l- umûri l-alâ iye adl eseriyle me hurdur. Eser Anadolu Selçuklu Devleti tarihinin birinci elden kayna d r (Erzi, A, V/, ; e en, 1998, s ). 5 VII (XIII). asr n ikinci yar s ile VIII (XIV). asr n ilk çeyre inde Anadolu da ya ayan ünlü tarihçi Aksarâyî, Kerîmeddin Mahmud b. Muhammed in Farsça olarak kaleme ald Müsâmeretü l-ahbâr ve müsâyeretü l-ahyâr adl eseri ise bn Bibi nin eserinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti tarihinin ikinci önemli kayna d r (Köprülü, 1943, VII/27, s ; Aka, D A, II, 293; e en, 1998, s ). 6 Anadolu nun asil bir ailesine mensup k ymetli bir müellif olan Kad Ahmed el-hüseyin en-negîdî (öl. 734/1334 civar ), 733 (1333) y l nda yazd el- Veledü - efik adl Farsça eserini lhanl lar dan Ebû Said Bahad r Han ad na kaleme alm t r. Anadolu nun XIV. as r ba lar ndaki dinî ve içtimaî tarihini, bu devirde burada ya ayan tan nm ah slar, imdiye kadar meçhul kalm birçok olay, ancak bu kaynaktan ö renebiliyoruz (Köprülü, 1927, VII/27, s. 391; Köymen, Belgeler, XV/29, 1993, s. 1-22; e en, 1998, s. 282). XIII. yüzy lda Anadolu'da ya am âirlerden biri de Kâni'î, Ahmed b. Mahmûd et-tûsî idi. Zaman n bu büyük âir ve müellifi II. zzeddîn Keykâvus ad na Kelile ve Dimne hikâyelerini Farsça manzum olarak yazm t r. Ayr ca onun kaleme ald 30 ciltlik bir Selçuklu âhnâmesi kaybolmu tur. Anonim Tarih-i Âl-i Selçuk, Ünsî nin ahnâmesi, Muhammed es-sivasî nin Menâk b- Evhadüddin i, Elvan Çelebi Menâk bnâmesi ve daha ba kalar gelmektedir. b) Mutasavv flar: Mo ol istilas ndan kaçarak veya Selçuklu sultanlar n n daveti üzerine Anadolu ya gelen ve burada tekkelerini kurarak dü üncelerini yayan sûfîlerin görü leri do rultusunda baz mektep veya tarikatlar kurulmu tur. Özellikle XIII. yüzy l ba lar ndan itibaren Mâverâünnehir, Hârezm, Horasan, Azerbaycan ve Suriye den göç ederek gelen dervi lerin büyük k sm 75

10 76 A.Öngül/Selçuklularda E itim Faaliyetleri Ve Yeti en lim Adamlar na Genel Bir Bak Türk olmakla beraber, aralar nda ran ve Arap as ll olanlar da vard. Bunlar Anadolu da Kayseri, Konya ve Sivas gibi büyük ehirlerde yerle erek zaviyeler kurup faaliyetlerde bulunmu lard r. Anadolu Selçuklu sultanlar I. zzeddin Keykâvus, I. Alâeddin Keykubâd, devlet adamlar, vezirler ve di er zengin kimseler bu dervi lerin kurduklar zaviyelere zengin vak flar tahsis ederek bunlar n faaliyetlerini desteklemi lerdir. Bunlar ve temsilcilerini öyle s ralamak mümkündür. Anadolu'da bir süre ya am en büyük sûfilerden biri olan Muhyiddin bn Arabî (1165-l240), Konya'da oturmu tu. Onun fikirleri, talebesi ve manevî evlâd Sadreddin Konevî (öl. 1274) taraf ndan devam ettirildi. Bu arada Mo ol istilâs önünden kaçan birçok sufî de Anadolu ya gelmi ti. Bunlardan biri olan Necmeddin Razî Dâye (öl. 1256) Sultan I. Alâeddin Keykubad ad na, Mirsâdü'l- bâd adl siyasetnâme eklinde bir eser yazm t r. Büyük sûfî Mevlâna Celâleddin Rûmî (öl. 1273) de küçük ya ta iken babas Bahâüddin Veled ile birlikte Mo ollar' n önünden kaçarak Anadolu'ya gelmi ve Konya'ya yerle mi tir. Mevlevîlik tarikat n n kurucusu olan Mevlâna Celâleddîn, Divân- Kebîr, Mesnevî, Fîhi mâfîh, Mevâiz, Mecâlis-i seb'a, Mektubât gibi ünlü eserler kaleme alm t r (R tter, A, III, 53-59; Ocak, Türkler, 2002, VII, ; Özkan, Türkler, 2002, VII, ). Mevlâna'n n o lu Sultan Veled (ö. 1312) de Divân, btidânâme, Velednâme ve Rebâbnâme gibi eserler yazm t r. Onun, Dîvan 'nda baz Türkçe iirlere tesadüf edilmi tir. Anadolu'da Türk milletinin as l temsilcisi Yunus Emre (öl. 1320) olmu, dinî ve tasavvufî sahada Türk edebiyat n n unutulmayacak güzellikte olan iirlerini kaleme alm t r (Tatc, Türkler, 2002, VII, ; Özkan, Türkler, 2002, VII, ). Yunus Emre ile ça da ba ka bir Türk âiri XIII.-XIV. yüzy lda ya am olan Ahmed Gül ehrî'dir. Bu âir, ranl âir Attar' n Mant ku't-tayr adl eserini geni leterek tercüme etmi tir. Gül ehrî, bu eserinde çok de erli bir sanatkâr oldu unu göstermi tir (Cunbur, 1952; Özkan, Türkler, 2002, VII, ). Onun ayr ca Feleknâme ve Kerâmet-i Âhi Evren adl eserleri de vard r. Sonuncusu Türkçe yaz lm küçük bir manzum eserdir. Bu arada Anadolu'da tarikat kurucular ve bunlar n geli melerinde rol oynayan ahsiyetlere ait menk be kitaplar büyük bir önem kazanm t r. Bunlardan Mevlanâ, Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi gibi Mevlevî büyüklerine ait eserler de kaleme al nd. Nitekim Sipehsâlâr Feridun b. Ahmed'in Menâk b- Sipehsalar, Ahmed Eflâkî (ö. 1360) 'nin Menâk bü'l-ârifin (Âriflerin Menk beleri) adl eserleri tarihî kaynak olarak da önem ta maktad rlar ( e en, 1998, s ). KAYNAKÇA: AHMED ÇELEB, slâm da E itim-ö retim Tarihi (çvr. Ali Yard m), stanbul AHMED EFLÂKÎ, Âriflerin Menk beleri (çvr. Tahsin Yaz c ), stanbul AKGÜR, A. Necati, Celâlî Takvimi, D A, VII, ARSEVEN, Celâl Esad, Türk Sanat, TA, V, ASLANAPA, Oktay, Türkler (Türk sanat ), A, XII/, ,Türk Sanat, stanbul , s , Remzi Kitabevi. ATE, Ahmed, Nizâmî, A, IX,

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi Dan man: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Afyonkarahisar 2006 AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Yard.Doç.Dr. Yonca ANZERL O LU Özet: Türk Ocaklar n n kapanmas sonras nda 1931 y l nda Bükre Elçili ine atanan Hamdullah Suphi görevine ba lad andan

Detaylı

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ D Z S : 6 ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 2007 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR

Detaylı

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum EYLÜL 2010 YIL 32 SAYI 380 ISSN 1300-1566 Yansan da yang n söndürmek sana dü üyor, Vicdan n sana kendini ate e at diyor; Ate sürekli harl yor, alevler co uyor, Tulumban al yeti ki, herkes seni dü lüyor.

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ

T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ DANI MANI Doç. Dr. Erdal AÇIKSES HAZIRLAYAN Mehmet POLAT ELAZI

Detaylı

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan SLÂMÎ L MLER ARA TIRMA VAKFI Ara t rma ncemele Dizisi: 11 5. Bask, stanbul 2003 ZEKÂT REHBER Pratik Bilgiler Yay na Haz rlayanlar: Dr. smail KURT Seyit Ali TÜZ Dizgi: SAV Dizgi Merkezi Prof. Dr. Ali ÖZEK

Detaylı

HAYATINI KALEM YLE KAZANAN B R TÜRK YAZARI ÖMER RIZA D O R U L

HAYATINI KALEM YLE KAZANAN B R TÜRK YAZARI ÖMER RIZA D O R U L HAYATINI KALEM YLE KAZANAN B R TÜRK YAZARI ÖMER RIZA D O R U L Prof. Dr. Mustafa UZUN 1950 y l nda Trabzon da do du. stanbul Beyaz t Deneme lkokulu nu bitirdi. 1967-68 yaz döneminde stanbul mam Hatip Lisesi

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN

SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN Çank r Karatekin Üniversitesi Uluslar aras Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 3-18 SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE SUR YE-TÜRK YE L K LER NE B R BAKI Altan ÇET N Nasrullah UZMAN ÖZET Aral k 2010 da Tunus ta ba layan

Detaylı

Tarihi Süreç çerisinde stanbul-roma Kiliseleri Aras ndaki Çeki meler Ve 1054 Krizi

Tarihi Süreç çerisinde stanbul-roma Kiliseleri Aras ndaki Çeki meler Ve 1054 Krizi SOSYAL B L MLER Y l:2003 Cilt:1 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. MAN SA Tarihi Süreç çerisinde stanbul-roma Kiliseleri Aras ndaki Çeki meler Ve 1054 Krizi Ar.Gör. Arzu Ta can Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382)

BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382) T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382) Hazırlayan Yasemin Kaçar Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

birinci bask : istanbul, may s 2005

birinci bask : istanbul, may s 2005 Farabi 1 insan yay nlar : 439 k lavuz kitaplar dizisi : 15 birinci bask : istanbul, may s 2005 isbn 975-574-426-6 farabi flahin filiz içdüzen mürettibhane kapak düzeni harun tan bask -cilt kurtifl matbaas

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar T.C. ULUDA ÜN VERS TES LÂH YAT FAKÜLTES DERG Cilt: 18, Say : 2, 2009 s. 27-41 Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar Abdurrahman Kurt Prof. Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi k_abdurrahman@hotmail.com Özet

Detaylı

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun)

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) ABDALÂN-I RÛM DAN G RESUNLU YAKUP HAL FE (ZAV YES VE DERBEND ) (From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) Mehmet FATSA* ÖZET Biz bu çal flmam zda Karadeniz bölgesinin

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI

I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI Yard. Doç. Dr. Mehmet SARI * * Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Ö retim Üyesi. G R fi Eski kaynaklarda Karahisâr- Sâhip olarak geçen,

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

ÇANAKKALE SAVA INDA TÜRK - ALMAN B RL KTEL TURKISH-GERMAN CO-OPERATION IN THE GALLIPOLI CAMPAIGN

ÇANAKKALE SAVA INDA TÜRK - ALMAN B RL KTEL TURKISH-GERMAN CO-OPERATION IN THE GALLIPOLI CAMPAIGN Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll (Bahar-Güz 2008, s.15-42) ÇANAKKALE SAVA INDA TÜRK - ALMAN B RL KTEL TURKISH-GERMAN CO-OPERATION IN THE GALLIPOLI CAMPAIGN Ahmet ESENKAYA Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı