KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum."

Transkript

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 24. Dönem 4. Yasama Yılı 84. Birleşim 05 Mayıs 2014 Pazartesi 5 Mayıs 2014 Pazartesi BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: BAġKAN: BaĢkan Vekili Meral AKġENER KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. GörüĢmelere baģlayacağız. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dıģı söz vereceğim. Yalnız ilk arkadaģımı okumadan evvel, anons etmeden Genel Kurulda sükuneti sağlayabilirsek eğer sayın milletvekilleri, değerli arkadaģlarım. Rica ediyorum Gündem dıģı ilk söz 1 Mayısta yaģanan olaylar hakkında söz isteyen Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet Hilal Kaplan'a aittir. Buyurun Sayın Kaplan. (CHP sıralarından alkıģlar) MEHMET HĠLAL KAPLAN (Kocaeli) - TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 1 1 Mayıs tüm dünyada iģçi sınıfının demokratik hak ve özgürlüklerini kullanma adına bu uğurda mücadelenin, birliğin ve dayanıģmanın yaģama geçirilmesinin ifade edildiği bir gün olarak kutlanıyor, kutlandı da. Ne yazıktır ki Türkiye'de 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı yasakçı bir anlayıģla Ģiddetin uygulandığı, keyfî göz altıların olduğu, bayramdan ve dayanıģmadan çok, toplumu geren bir bayram algısı oluģturmaya çalıģılıyor. Taksim'de 1 Mayıs 1977 yılında yitirdiğimiz canların, dökülen kanların hâlâ faillerinin bulunmadığı bir ortamda Hükûmetin Taksim'i yasaklaması özgürlükler ve demokrasi adına utanç vericidir. Emekçilerle Taksim'e inatlaģmanız neden değerli milletvekilleri? Nedir sizi bu kadar korkutan? Hatırlarsanız geçen yıl Taksim'e çıkan tüm yolları kapattınız, bu yöne giden Ģehir hatlarını ve diğer toplu taģıma araçlarını bir gün öncesinden yasakladınız. Hatta âdeta olağanüstü hâl ilan edercesine Taksim yönüne giden Unkapanı Köprüsü'nün ayaklarını bile kaldırdınız. Bu, savaģta bile rahat alınabilecek bir karar değilken Hükûmetiniz ve Sayın Valiniz bu kararı çok rahatlıkla aldı. Bu sene de 1 Mayısta yine benzeri olaylar yaģattınız topluma. Tüm yolları TOMA'larınızla, kolluk kuvvetlerinizle kapatarak, orantısız güç kullanarak, Ģiddet uygulayarak, manevi

2 iģkence yaparak âdeta 1 Mayısı iģçi sınıfına zehir ettiniz. Taksim yönüne giden, gitmek isteyen ilgili ilgisiz 170 kiģi gözaltına alındı sayenizde. Yasada gözaltı süresi kırk sekiz saat olmasına rağmen iki defa ek gözaltı süresini uzatarak keyfî bir uygulamayla dört güne kadar çıkarttınız. Sonra da hiçbir Ģey olmamıģçasına bu sabah serbest bıraktınız. Değerli milletvekilleri, hani hukuk devleti, hani hukukun üstünlüğü, hani ileri demokrasi, hani özgürlükten yana olan Adalet ve Kalkınma Partisi? Size önerim Ģudur değerli milletvekilleri, iģçi sınıfından bu kadar korkmaya gerek yok. Bu Taksim fobisinden de artık ne olursunuz kurtulun ve toplumu bu kadar germeyin, toplumu bu kadar germeye hiç hakkınız yok. Bakın, sizin yasak koymadığınız 1 Mayıs törenlerinde Türkiye'nin birçok ilinde hiç olumsuz bir olay yaģanmadı, bari bundan bir ders çıkarın. Toplumu bu uygulamalarınızla korkutmayı, sindirmeyi, baskı altına almayı düģünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gün gelir bunun altında kalırsınız, bunu zapt edemezsiniz. ĠĢçi sınıfına 1 Mayısın gerçekten bayram olmasını mı istiyorsunuz? Size birkaç önerim var, gelin beraber yapalım: TaĢeron iģçi çalıģtırılmasını ortadan kaldıralım. Sendikalı olmayı iģten atılma nedeni olmaktan çıkaralım. Kamu emekçileri dâhil tüm çalıģanlara grevli, toplu sözleģme hakkını gelin beraber verelim. Asgari ücreti açlık sınırının üzerinde tutalım. ÇalıĢanlara yaģanabilir bir ücret verelim. Değerli milletvekilleri, iģçi sınıfına gerçekten bayram yaģatacaksak gelin bu yukarıda saydığınızı Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasallaģtıralım ve bir an önce çıkaralım. Değerli milletvekilleri, yarın 6 Mayıs, yine sizi korkutan bir gün; Deniz GezmiĢ, Yusuf Arslan, Hüseyin Ġnan'ın idam ediliģlerinin üzerinden kırk iki yıl geçmiģ. Gördüğünüz gibi üzerinden kırk iki yıl geçmiģ olmasına rağmen, hâlâ düģünceleri Türkiye gündeminde olmaya devam ediyor. 3 yoldaģımız yaģamlarını iģçi sınıfı ve emekçilerin özgürlükleri için, tam bağımsız Türkiye için korkusuzca feda ettiler. Bu yasaklı anlayıģ Korkum Ģudur ki yarın 6 Mayısta 3 fidanın yaģamını yitirdiği, baharında yaģamlarını feda ettikleri bugün de yine baskı, yine Ģiddet, yine orantısız güç kullanacaksınız. Bunun bir daha yaģanmaması adına, toplumdaki özgürlüklerin ve demokrasinin yerleģmesi adına, gelin bu inatlaģmanızdan vazgeçin. Yarın 6 Mayıs olması nedeniyle bu 3 fidanın devrimci duruģları karģısında bir kez daha saygıyla eğiliyor, huzurunuzda hepinize teģekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkıģlar) 1 MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Ġstanbul) - Sayın BaĢkan, bugünkü görüģmelerin Meclis Televizyonundan yayınlanması için geçtiğimiz cuma günü Meclis BaĢkanlığına baģvuruda bulundum. Meclis ile -Türkiye Büyük Millet Meclisi ile- TRT arasında yapılan protokole göre yayın olan salı, çarģamba, perģembe günleri dıģında herhangi bir özel oturumun, özel nitelikli bir görüģmenin olması hâlinde bunun da yayınlanacağı hükmü vardı. Bu hükmü Sayın BaĢkana hatırlattık. Ancak, kendileri bu sabah bize vermiģ olduğu cevapta bunun mümkün olmadığını ifade etti. Ben saat 13.30'da Sayın Meclis BaĢkanını aradım, bu yazıyı aldığımızı söyledim. Esasen, sizden farklı bir yazı beklemiyorduk. Bu talebimizi reddedeceğinizi bekliyorduk. Aksi bir sürpriz olurdu, aksi bir tutum takınmanız. Çünkü bu görüģmelerin yayınlanmaması konusunda Meclis BaĢkanlığının Hükûmetle bir mutabakatı vardı, özellikle milletin gözünden bu görüģmelerin kaçırılması için yayın olmayan bir güne konulmuģtur bu görüģmeler ve bu konudaki talebimiz de reddedilmiģtir. Ancak, kendisine Ģunu hatırlattım: "Ġnternet'te bir sorun var, Ġnternet'ten de yayınlanmayabilir, böyle bir tehlike görüyorum, 2

3 lütfen buna müdahale edin." ġu anda aldığım bilgiye göre bu görüģmeler Ġnternet'ten yayınlanmamaktadır Sayın BaĢkan. O nedenle, yayınlanana kadar bu görüģmelere ara vermenizi talep ediyorum efendim. OKTAY VURAL (Ġzmir) - Sayın BaĢkan BAġKAN - Buyurun Sayın Vural. OKTAY VURAL (Ġzmir) - Sayın BaĢkanım, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı, maalesef, parlamentoya gönderilen fezlekeleri milletin vekillerinden saklamıģ, milletin vekillerinin inceleme ve takdir hakkını kullanmasını engellemiģtir. Bizatihi millî egemenliğe darbe vurulmuģtur. Milletvekilleri olarak bizler Parlamentoda bulunan Sayın Cemil Çiçek'in ve bürokratların bildiği, okuduğu fezlekeleri inceleme hakkından mahrum bırakıldık. Türk milleti bizi buraya egemenlik yetkisini kullanmak üzere gönderdi ama Meclis BaĢkanlığı, maalesef, bu yetkimizi engelledi. ġimdi de yine TRT'ye sırf Türkiye Büyük Millet Meclisi yayınlarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinden milletin haberdar olması için tahsis edilmiģ kanal Türk milletine kısıtlanmaktadır, engellenmektedir. Bu, doğrudan doğruya millî iradeye bir karartmadır. Bu bakımdan, biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına baģvurduk. Bu konuda hazırlanan protokol aslında TRT 3'ün doğrudan doğruya TBMM yayınları için tahsis edildiği açık ve bununla ilgili bir protokol imzalanmıģ ve bu protokolde 5'inci madde yayın süresinde değiģiklik yapılmasının önemli ve özel hallerde mümkün olduğunu ifade ediyor. Böylesine önemli ve özel durumlarla ilgili müracaatımızı yaptık ama yine Sayın Meclis BaĢkanı bize ret gerekçesini verdi. Huzurunuzda, Sayın BaĢkan, milletin milletvekillerinin huzurunda Ģunu okumak istiyorum. Bakınız, diyor ki Sayın BaĢkan verilen cevabi Ģeyde: "Yayın sürelerindeki değiģiklikler aynı zamanda TRT Spor kanalı olarak yayın yapmakta olan TRT 3 kanalında spor programlarında, özellikle canlı yayınlarda aksamalara neden olmaktadır. Bu bakımdan yayın süreleri dıģına çıkamayacağız." diyor. ġimdi, yani bürokratik oligarģi mi Meclisi yönetiyor? AtanmıĢlar mı seçilmiģlerin üzerinde? Burada, özellikle naklen yayınlarla ilgili ifadelerde bulunurken, buyurun bakın Sayın BaĢkan, TRT, Türkiye Büyük Millet Meclisine yalan beyanda bulunuyor. Nerede naklen yayın var saat 14.15'te? 14.15'te Spor Toto Süper Lig karģılaģma özeti; BeĢiktaĢ-KasımpaĢa. BeĢiktaĢlılar da, KasımpaĢalılar da burada Meclis soruģturma önergelerini bekliyor, görüģmelerini bekliyor. Ersun Yanal Ģampiyonluk öyküsü, hava durumu, spor bülteni, ampute, iģte, Fransa-ġili 38'inci hafta özeti, hava durumu Burada naklen yayın yok. Bu gerekçelerle TRT, milletin Meclisinde yapılan görüģmelerin yayınlanmasını engelliyor. Bu gerekçeler kabul edilebilir gerekçe midir? Canlı yayın yoktur. Dolayısıyla böyle bir rezalet olmaz. BAġKAN - TeĢekkür ederim. OKTAY VURAL (Ġzmir) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde görüyor bu atanmıģlar. BAġKAN - TeĢekkür ederim Sayın Vural, kayıtlara geçti. Sayın Baluken, buyurun. 3

4 ĠDRĠS BALUKEN (Bingöl) - Sayın BaĢkan, bu konuyla ilgili Halkların Demokratik Partisi olarak bizler de 76 milyon halkımızın, vatandaģımızın bilgi edinme hakkının göz önünde bulundurulması ve bu nedenle bugünkü tartıģmaların tamamının TRT'den naklen yayınlanması için baģvuruda bulunduk. Ancak anladığımız kadarıyla, AK PARTĠ Grubu özellikle bu konuyla ilgili bütün tartıģmalardan halkımızı soyutlamak istiyor. Bu konuda daha önce Meclise getirmiģ oldukları soruģturma önergelerinde 4 bakan hakkındaki iddiaları, fiilleri ve o fiillerin hangi maddelere aykırılık taģıdığını da gizleyen bir usulle bu soruģturma önergesini ele almıģlardı. Ancak daha sonra Meclis BaĢkanlığına yaptığımız itirazlar neticesinde, AK PARTĠ, Ġç Tüzük'e aykırı olarak hazırlamıģ olduğu o soruģturma önergesini geri çekip, fiili ve hangi maddelere aykırılık olduğunu yazdı ama onun devamı olarak da bugün, pazartesi günü Meclis yayınının 2 olmayacağı biliniyor Bu konuda Ġç Tüzük Komisyonunda da ısrarla Meclis yayınlarının yirmi dört saat boyunca halkımız tarafından takip edilmesini muhalefet partileri olarak önermemize rağmen, AK PARTĠ Grubu bu değiģikliğe karģı çıktı. ġimdi, anlıyoruz ki kendisini rahatsız eden konularda, bazı tartıģmaları halkımızın gözünden saklamak için, halkımızın gündeminden kaçırmak için ısrarla bu Meclis TV'yle ilgili yayınlarda bu çözümsüz tavrını sürdürüyor. BAġKAN - TeĢekkür ederim. ĠDRĠS BALUKEN (Bingöl) - Bugünkü tutumunu da biz bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bunun kabul edilemez olduğunu belirtmek istiyoruz. Meclis BaĢkanlık Divanının da Genel Kurula pazartesi günü bu kadar önemli bir konunun, neredeyse ülkenin altı aydır en önemli gündem maddesi olan konunun getirilmesini de anlaģılmaz bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. BAġKAN - TeĢekkür ederim. Sayın Canikli buyurun. NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Sayın BaĢkanım, öncelikle belirtelim, Ģu anda Ġnternet'ten canlı yayın yapılıyor. Cep telefonuyla isteyen herkes ENGĠN ALTAY (Sinop) - Hayır, o ayrı, o Meclisin içindeki. ĠDRĠS BALUKEN (Bingöl) - Bingöl'ün köylerinden Ġnternet üzerinden takip yapılamıyor. NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Ġzin verin lütfen çünkü biraz önce burada gündeme geldi. Kimse kimseden bir Ģey saklamıyor Sayın BaĢkan. ġu anda Ġnternet'ten canlı olarak yayınlanıyor. Cep telefonuyla isteyen herkes bu yayına rahatlıkla ulaģabilir, hiçbir sorun yok. OKTAY VURAL (Ġzmir) - Hadi yayınla bakalım, ulaģılıyor mu? BAġKAN - Sayın milletvekilleri, rica ediyorum, Sayın Canikli'yi iģitemiyorum. 4

5 AYTUĞ ATICI (Mersin) - Mikrofonunu açın, konuģsun. BAġKAN - Olabilir de iģitemiyorum. NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Dolayısıyla, hiçbiri doğru değil. Yani "Ġnternet'ten yayınlanmıyor ya da kapatılıyor, özellikle yayın engelleniyor." gibi bir ifade, bir iddia kesinlikle doğru değil. Ġsteyen herkes Ġnternet'ten bunu izleyebilir, bu bir. ALĠ UZUNIRMAK (Aydın) - O zaman her zaman Ġnternet'ten yapsın Meclis televizyonu. MEHMET GÜNAL (Antalya) - O zaman yarın getirseydin ya. Niye bugün getirdin? Yarın getirseydin ya. NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Ġkincisi, bugüne kadar Meclis televizyonunun yayın politikası, yayın kuralları nasıl uygulanıyorsa bugün de aynı Ģekilde uygulanıyor. Bu anlamda özel bir durum yoktur. Bugüne özel bir ayrıcalık, farklı uygulama söz konusu değildir. Dolayısıyla da bu anlamda da ORHAN DÜZGÜN (Tokat) - Ne zamandan beri TRT Genel Müdürü Meclisin üzerine çıktı? BAġKAN - Sayın milletvekilleri, rica ediyorum, lütfen. NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Bugün özellikle sanki bu konuģmalar kamuoyundan, vatandaģtan kaçırılıyor gibi bir iddianın geçerliliği yoktur, altyapısı doğru değildir. Böyle bir iddianın -hiçbir Ģekilde somut değildir- hiç bir geçerliliği yoktur. BAġKAN - TeĢekkür ederim. NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Sayın BaĢkanım, izin verirseniz. Bakın, fezlekeler, bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına gönderilen notlar -bilgi notu, fezleke, ne derseniz deyin- Türkiye'de herkesin elinde bunlar var. Yani sanki bunlar gizliymiģ gibi, sanki "Hiç kimse ulaģamamıģ, ulaģılamamıģ, ulaģılamıyor, ulaģamıyor." gibi iddialar da gerçeği yansıtmıyor. OKTAY VURAL (Ġzmir) - Yarın denetim günü. Yarın yayınlayalım, yarın. NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Bunlar bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya sayfa sayfa servis edildi. Dolayısıyla eğer o konuda bir bilgi edinme noktasında bir talebiniz varsa zaten bunlar herkesin Ġnternet'inde, herkesin elinde var. LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Meclis verecek Meclis, illegal değil. Meclis verecek, illegal yoldan değil, Meclis saklamayacak. NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Ama bakın devlet yönetmek ciddi bir iģ Sayın BaĢkanım. Üzerinde gizliliği olan bir bilginin, belgenin elbette kamuoyuna açıklanmasının kuralları vardır, ona herkesin uyması gerekir. Siz Meclis BaĢkanlığını suç iģlemeye teģvik edemezsiniz. Evet, gizli olan bir hususun, bu gizlilik kaldırılmadan kamuoyuyla paylaģılması bir suçtur ama tekrar söylüyorum; bütün bunlara rağmen servis edilmiģtir bunlar bir yerlerden, herkesin elinde vardır, gizli kapaklı hiçbir durum söz konusu değildir Sayın BaĢkanım. 5

6 OKTAY VURAL (Ġzmir) - Sayın BaĢkanım, eğer gizli kapaklı olmasını istemiyorsa hodri meydan! Yarın yapalım görüģmeleri, buyurun. Hadi yarın yapalım, buyurun yarın yapalım. NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Efendim, yarın olmaz Sayın BaĢkanım, bugün son gün. Bakın, Sayın BaĢkan, yarın olmaz. 3 OKTAY VURAL (Ġzmir) - Hadi, hadi bakalım, hodri meydan! Yarın yapalım, yarın yapalım. Siz gizli servislerle çalıģabilirsiniz, bizim gizli servislerle iģimiz yok. BAġKAN - Sayın Tanal Sayın Vural, Sayın Canikli, lütfen NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Çünkü son gün, bugün son gün, yarın olmaz Sayın BaĢkanım, yarın bunları görüģemeyiz. OKTAY VURAL (Ġzmir) - Yarın çalıģalım. NURETTĠN CANĠKLĠ (Giresun) - Bunu biliyorsunuz, yarın son gün. Dolayısıyla bugün görüģmemiz gerekiyor Sayın BaĢkanım. BAġKAN - Ben herkesi dinledim. Sayın Tanal, aynı konuda mı konuģacaksınız? MAHMUT TANAL (Ġstanbul) - Sayın BaĢkan OKTAY VURAL (Ġzmir) - Yahu, daha TRT'ye yayınlatamıyorlar efendim, daha TRT'ye güçleri yetmiyor. Ġktidarsız! Muktedir değiller, TRT'ye yayınlatamıyorlar. BAġKAN - Gürültü kesilebilirse ENGĠN ALTAY (Sinop) - Sayın BaĢkanım, kürsüye yaklaģabilir miyim? BAġKAN - Tabii tabii. OKTAY VURAL (Ġzmir) - Yayınlanmıyor efendim. Nerede? BAġKAN - Hayır, Ģimdi, ben Ġnternet yayınıyla ilgili arkadaģlara söyleyeceğim. Hepinizi dinledim de onun için. Buyurun. ENGĠN ALTAY (Sinop) - Bu Meclis TV'nin 6 BAġKAN - Hayır, Ģimdi, önce ben söyleyeceğim. Bu arada gündem dıģılarını bitireyim arkadaģların.

7 ENGĠN ALTAY (Sinop) - Efendim, Ġnternet'ten yayının BAġKAN - Hayır, Ġnternet yayınını Ģimdi arkadaģlarımıza huzurunuzda yani teknik personele söylüyorum. Ama bu arada değerli baģkanlarım, Ģu anda, gündem dıģı için hazırlanmıģ benim de söz verdiğim arkadaģlarımıza söz vereyim, ondan sonra o konuyu takip edeceğim. Sayın Tanal, aynı konuda mı konuģacaksınız? MAHMUT TANAL (Ġstanbul) - Değerli BaĢkanım, 1997 yılında yaģanan baģka fezlekelerle ilgili elimde farklı kitap var. O fezlekelerde var. O yapılan protokol 3 Ocak 1995 tarihinde yapılan sözleģme. Bakın, sözleģmenin yapıldığı tarihten sonra yüce Mecliste, 1997 yılında farklı bakanlarla ilgili soruģturmalar görüģülmüģ ve bunlar halka açık olarak TRT3'te yayınlanmıģ. Bu protokol 1995'te yapıldığı hâlde 2011 tarihinde mevcut olan iktidar tek baģına, keyfî olarak, herhangi bir hukuksal gerekçe olmaksızın bu sözleģmeyi askıya almıģtır. SözleĢmenin 5'inci maddesi diyor ki: "Önemli, özel günlerde yayın yapılabilir." Benim, Sayın BaĢkanlığınızdan istirhamım Ģu: Ben bu sözleģmenin fotokopisini, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün üst yazısının birer fotokopisini makamınıza sunuyorum. Burada TRT Genel Müdürlüğünün yazısı Ģunu diyor: "Bu yapılan protokole göre, yani böyle Meclis soruģturması gibi önemli günlerde, protokolün 5'inci maddesi uyarınca ben yayını yaparım." Yani sporu, vesaireyi, baģka bir Ģeyi ileri sürmem. Ben bunu vatandaģa BAġKAN - Sayın Tanal, anladım da benim resen açın kanalı deme hakkım yok. Sayın Meclis BaĢkanlığına müracaat ettiniz. Onun verdiği bir cevap var. Bu cevabı beğenirsiniz, beğenmezsiniz o konuda bir fikir beyanında da bulunma imkânım yok. Dolayısıyla ben sizleri dinledim. TeĢekkür ederim. Yalnız Ġnternet yayınıyla ilgili takibi yapacağım. Gündem dıģı ikinci söz, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin kurulmasına onay verilmesi ve PKK'nın son günlerde artan Ģiddet olayları hakkında söz isteyen Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'a aittir. Buyurun Sayın Türkkan. (MHP sıralarından alkıģlar) LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin kurulmasına ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından onay verilmesi ve terör örgütünün son dönemde artıģ gösteren eylemleriyle ilgili gündem dıģı söz almıģ bulunmaktayım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak, bir süre önce kurulmasına onay verilen Türkiye Kürdistan Demokrat Partisiyle baģlamak istiyorum. ĠçiĢleri Bakanlığını ve ĠçiĢleri Bakanını böyle bir partinin isminden dolayı onay verdikleri için esefle kınıyorum kendilerini. MĠLLÎ SAVUNMA BAKANI ĠSMET YILMAZ (Sivas) - Öyle bir onay yok. 4 7

8 LÜTFÜ TÜRKKAN (Devamla) - Ve bir kez daha soruyorum: Kürdistan neresi? Ben böyle bir yer bilmiyorum. Haritaya bakıyorum bulamıyorum. Bugüne kadar birilerinin hayalinde yaģayan ve bundan sonra da hayalinin ötesine geçemeyecek sözde bir bölgeyi, siz, sadece tabelalarda yaģatırsınız. Bu konuda Sayın ĠçiĢleri Bakanına bir soru önergesi verdim, "Kürdistan neresi?" diye sordum. Ancak yanıt, Bakandan önce BDP Grubundan bir milletvekili arkadaģtan geldi. Ya, arkadaģlar, Adalet ve Kalkınma Partisinin uzantısısınız, tamam. Bununla da gurur duyuyorsunuz, ona da tamam. Biz gönül iģlerine karıģmayız ama bunu bu kadar çok belli etmeyin ya da açık açık ilan edin aģkınızı. Bir yerde iktidara esip gürleyeceksiniz, verip veriģtireceksiniz, daha sonra onlara methiyeler düzeceksiniz. Onların vermesi gereken cevabı onların adına da siz vereceksiniz. Hani piyanoda "do" tuģuna basarsınız ya, arkasından bakarsınız "si"den ses gelmiģ, bu da öyle bir Ģey oldu. Safınızı belli edin. Gelelim çok muhterem ĠçiĢleri Bakanına. Sen bağımsız Kürdistan tezini savunan bir partiye onay verdin. Bu, Türkiye'de Kürtlerin bağımsızlığının kabul edilmesi anlamına mı geliyor? Diyarbakır'da daha önce kurulan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği ve Kürdistan Sanayici ve ĠĢadamları Derneğinden, isimlerinde "Kürdistan" kelimesi geçtiği için kendilerinden tüzük düzeltmeleri istenmiģti. Peki, bu örnekler varken Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin torpili nereden kaynaklanıyor? ġimdiden dillendirmeye baģladılar zaten. Yarın öbür gün "Diyarbakır baģkentimiz." dediğinde ne yapacaksınız, merak ediyorum. "Polisinizi, askerinizi tanımıyoruz; dağdaki eli kanlı teröristleri getirip kendi kolluk kuvvetlerimizi kuracağız." dediklerinde ne yapacaksınız? ġimdi de durum çok farklı değil. Sabah uçakta bu Hükûmette çok önemli yerlerde bulunmuģ bir bürokrat arkadaģla konuģtum; Ģu anda görevde değil, bir özel Ģirkette danıģmanlık yapıyor, bir elektrik Ģirketinde, enerji Ģirketinde. "Diyarbakır'a gittim, durum içler acısı ve çok üzüldüm. Türkiye oraları gözden çıkartmıģ." diyor. Bu, sizin arkadaģınız. On yıl sizinle beraber çalıģmıģ bir bürokrattan bahsediyorum. Sarı, kırmızı, yeģil renklerden oluģan, sözde "bayrak" dedikleri paçavranın Diyarbakır'da, Van'da, Hakkâri'de, ġırnak'ta dalgalanmasına izin verecek misiniz? Size soruyorum. "Kendi para birimimizi basacağız, üstüne de bebek katilinin fotoğrafını koyacağız." dediklerinde alkıģlayacak mısınız siz? Size de soruyorum. Bu soruların yanıtını vermek zorundasınız. Bize değil, önce kendinize. Adına "çözüm süreci" denilen bu süreçte terör örgütü hiç güçlenemediği kadar güçlendi, dinlendi, morallendi. ġimdi de yavaģ yavaģ Ģehirlerde eylemlere baģladı; Ģantiye basıyorlar, adam kaçırıyorlar. ġantiye sahibi il jandarma komutanına gidiyor, komutandan "Bizim elimizden bir Ģey gelmiyor, PKK'yla uygun bir kanal bulun." cevabını alıyor. Bir baģkası Kuzey Irak'ta bulunan bir yere para yatırarak adamlarını kurtarıyor. Kalekol yapımı protesto ediliyor, askerler kaçırılıyor. Hükûmet de âdeta BDP'li milletvekili arkadaģların gözlerine bakıyor ki "Bizim Ģu askerleri bir kurtarın." diye. Bu kadar âciz bir hâldesiniz, bu kadar âcizsiniz. 8

9 Geçen hafta Tunceli'de jandarma komutanı ölümden döndü. Bunlar da mı Oslo'da yaptığınız anlaģmaların maddeleri arasında veya bir taktik mi? Yarın öbür gün PKK yine eylemlerine baģlayacak, analar ağlayacak, siz hâlâ "Ġmralı canisini serbest bırakalım mı?" diyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir döneminde bu kadar âciz bir duruma düģmemiģti. PKK'nın önünde koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini diz çöktürdünüz. PKK'nın amacı Türkiye'nin güneydoğusunu sizden koparmaktır ve siz de hizmet ediyorsunuz. Bölgede önce özerk, sonra da Ģartlar olgunlaģtığında bağımsız bir devlet kuranlara siz de payanda oluyorsunuz, suç ortaklarısınız. Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkıģlar) BAġKAN - TeĢekkür ederim. Gündem dıģı üçüncü söz ĠDRĠS BALUKEN (Bingöl) - Sayın BaĢkan BAġKAN - Efendim? ĠDRĠS BALUKEN (Bingöl) - ġimdi, sayın hatip konuģması sırasında "Hükûmet de BDP'lilerin gözüne bakarak askerleri kurtarmasını bekliyor." diyerek, biz sanki Hükûmetten bir beklenti ya da talep üzerine gitmiģiz algısı oluģturdu; söz istiyorum. BAġKAN - Buyurun. Yeni bir sataģmaya meydan vermeden çünkü diğer arkadaģımıza da sözünü tamamlattırayım. Buyurun. ĠDRĠS BALUKEN (Bingöl) - Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 5 Öncelikle, Lütfü Bey'in burada yapmıģ olduğu konuģmanın çerçevesini hiç anlamadığımı ifade etmek istiyorum. Lice'de uzun süredir barıģ sürecine denk düģmeyecek Ģekilde karakollar yapan, kalekollar yapan, güvenlik barajları, HES barajları yapan, halkın bütün demokratik tepkisel eylemlerine karģı ısrarla savaģ döneminin hafızasını canlandıran AKP Hükûmetinin uygulamalarını burada getirip partimizle bir Ģekilde iliģkilendirmeye çalıģıyor. 9 Orada biz baģından beri AKP'nin bu savaģ hafızasını canlandıran uygulamalarının çözüm sürecinin ruhuna denk düģmediğini ifade ettik. Bu uygulamalardan dolayı gençlik yapısının orada, farklı, kendi karar süreçleri içerisinde 2 uzman çavuģu alıkoymasıyla ilgili bir durum yaģandı. Bizler de Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri olarak o uzman çavuģların burnu kanamasın diye, çözüm süreciyle ilgili farklı herhangi bir sıkıntı yaģanmasın diye, ülkede otuz yıldır akan kanın tekrar akması gündemleģmesin diye tamamen kendi irademizle bir inisiyatif aldık; o inisiyatif neticesinde hem devlet yetkilileriyle hem de oradaki gençlerle bazı temaslar yürüttük, bazı çalıģmalar yürüttük ve çok Ģükür ki o uzman çavuģların burnu

10 kanamadan da kendi ailelerine kavuģmasını sağladık. Bu öyle utanılacak sıkılınacak, burada açıklaması yapılamayacak bir durum da değil. Yarın farklı bir durum olursa yine aynısını yaparız. KeĢke bugüne kadar, otuz yıldır çatıģmalı süreç devam ederken bütün bunlar yapılmıģ olsaydı. Bakın, ben sadece bir duyguyu sizinle paylaģmak istiyorum. Onları almaya gittiğimizde Grup BaĢkan Vekilimiz Sayın Pervin Buldan Ģunu dedi: "KeĢke SavaĢ'ı bu Ģekilde kaybettikleri zaman bir heyet aracı olsaydı da SavaĢ bugün aramızda olsaydı." Bu duyguyu siz bilmediğiniz için böyle güncel konulara, Hükûmetin güncel yaklaģımlarına iliģkilendirerek bize saldırı aracı olarak kullanıyorsunuz. Bunun doğru bir tutum olmadığını buradan belirtmek istiyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. BAġKAN - Gündem dıģı ALTAN TAN (Diyarbakır) - Sayın BaĢkan, Sayın Hatip konuģmasında Kürdistan ĠĢ Adamları Derneğini bölücülükle suçladı. Bunun kurucuları arasında benim kardeģim de var, ben de varım. Söz hakkı istiyorum. LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Ya böyle bir Ģey olur mu canım? OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) - Böyle bir suçlama olmaz ya! BAġKAN - Bir saniye Bir saniye LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Benim de emmimin oğlu var; olur mu böyle bir Ģey canım? Ne alakası var? ALTAN TAN (Diyarbakır) - Ben varım, ben varım. LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Ġsminizi vermeyince bir Ģey olmaz. BAġKAN - Sayın Tan, Grup BaĢkan Vekiliniz cevap verdi. ALTAN TAN (Diyarbakır) - Ben varım. ĠĢ Adamlarıyla ilgili cevap verilmedi Sayın BaĢkanım. BAġKAN - Ben ara vereceğim o zaman. Olmaz yani. ĠDRĠS BALUKEN (Bingöl) - Ben Ģahsıma yönelik sataģmadan dolayı söz aldım. BAġKAN - Hayır, Ģahsınızla değil, grubunuzla ilgili söylediniz. Yapmayın yani gerçekten bakın, zaten çok zor bir günü götüreceğiz. Yani baģlangıçta dakika bir, gol bir modeline geçmeyelim. Verdi cevabını. Üstüne de en az bir dakika ekstradan konuģtu. Yapmayın. ĠDRĠS BALUKEN (Bingöl) - Sayın BaĢkan, bir durumu belirtebilir miyim? BAġKAN - Oradan belirtin. 10

11 ĠDRĠS BALUKEN (Bingöl) - Askerleri getiren milletvekilleri olarak bize sataģmada bulunduğu için ben Ģahsım adına oradan cevap verdim. BAġKAN - Anladım ama bakın, Grup BaĢkan Vekili olarak ben sizi ikiletmedim yani. ALTAN TAN (Diyarbakır) - Kürdistan ĠĢ Adamları hakkında ben söz almak istiyorum. BAġKAN - O Kürdistan ĠĢ Adamları LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Orada Kürdistan ĠĢ Adamları Derneğiyle ilgili benim bölücü suçlamam yok. ALTAN TAN (Diyarbakır) - Bulundu efendim, bulundu. BAġKAN - Değil, değil, söylediği Ģey Ben dikkatle dinledim. LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Zira, bütün toplum zaten bölücü olduğunu biliyor. ĠDRĠS BALUKEN (Bingöl) - Sayın BaĢkan, sataģmaya devam ediyor. "Bütün toplum bölücü olduğunu biliyor." diyor. BAġKAN - BirleĢime on beģ dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: ĠKĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: BAġKAN: BaĢkan Vekili Meral AKġENER KÂTĠP ÜYELER: Bayram ÖZÇELĠK (Burdur), Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) BAġKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢiminin Ġkinci Oturumunu açıyorum. 6 Gündem dıģı üçüncü söz, 1 Mayıs Emek ve DayanıĢma Günü münasebetiyle söz isteyen Ġstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi'ye aittir. Buyurun Sayın Çelebi. (CHP sıralarından alkıģlar) SÜLEYMAN ÇELEBĠ (Ġstanbul) - Sayın BaĢkan, değerli arkadaģlar; hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 11

12 Tabii ki 1 Mayısla ilgili geliģmeleri değerlendireceğim ama buraya özellikle poģuyla çıkmamın nedeni Ģu: Polisin daha önce Cihan Kırmızıgül üzerinde uyguladığı ve o nedenle yargılattığı uygulamanın bir baģkasını, bir baģka uygulamalarını zorla 1 Mayısta gençler üzerinde, gençleri teģhir etme amacıyla zorla poģu takmaya çalıģan polisin ve iktidarın uygulamalarını protesto etmek için bu poģuyu taktım. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkıģlar) Değerli arkadaģlarım, BaĢbakan, ustalık döneminde herhâlde yeni bir, tarihî bir uygulamayı Taksim'de baģardı. Ustalık döneminde, sıkıyönetim koģullarında bile uygulanmayan Hani sıkıyönetim koģullarında sokağa çıkma yasağı vardı, bir dönem 1 Mayıs'ı kutlamak için sokağa çıkanlar gözetim altına alındı. Burada ise -belirli bir bölgeye çıkmak- sıkıyönetim koģullarının ötesinde bir uygulamayla oraya çıkanlar suçlu sayıldı, gözetim altına alındı. Bakın, 171 tane arkadaģımız, hukuk dıģı, yasa dıģı yollarla ve zorla, baskıyla, dayakla gözetim altına alındı, iģkence yapıldı. Ondan sonra dün bırakıldı, aileler seviniyor, biz seviniyoruz, onlar seviniyor. Sevinecek bir Ģey yok. ĠĢte ileri demokrasinin Türkiye'de geldiği, ustalık döneminin ne noktaya taģıdığının ibret belgesi bu uygulamadır. Çünkü, o uygulamanın içinde tam da yapay bir uygulamayı baģlatan savcılar, polis teģkilatı, bu arkadaģlarımızın hiç suçu yokken orayı bir abluka altına aldılar. Bakın, 2 tane 1 Mayıs dünyada yasaklandı. Birisi Kamboçya, bir diğeri Taksim Meydanı. ġimdi, değerli arkadaģlarım, Kamboçya'daki yasağı anladık ama bizim açımızdan Kamboçya yasağının ötesinde Ģunu soruyorum, bu Mecliste herkese soruyorum: Çanakkale'de Anzaklar anıldığında bundan sonra onları Avustralya'ya mı göndereceksiniz? (CHP sıralarından alkıģlar) Çünkü, oradan da Ģehit vermiģ insanlar Ģehitleri için Çanakkale'ye geliyor. ĠĢçiler de en temel haklarını kullanıyorlar. Defalarca söyledik "1 Mayıs, Türkiye iģçi sınıfı açısından, emekçi hakları açısından Taksim Meydanı'dır." dedik ve "Bu Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin kararıdır." dedik aynı zamanda ama hukuk tanımıyorlar. Altını çizerek söylüyorum: Dün yapılan uygulamaların, o yasa dıģı gözetim altına almaların esas sorumlusu iktidardır, BaĢbakandır, ilgili bakanlardır çünkü o iktidar yasa tanımıyor, BaĢbakan yasa tanımıyor, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin kararını tanımıyor; iki dudağı arasında "Yasakladım." diyor ve uygulamaya koyuyor. Onun için, aslında dün o 171 kiģiyle ilgili yapılan uygulama esas yasa dıģıdır. ĠĢte, BeĢiktaĢ'ta genel baģkan yardımcılarımızın, Sayın ġafak Pavey'in yaģadığı sorunu biliyorsunuz; diğer taraftan, Mahmut Tanal'ın yaģadıklarını biliyorsunuz; bizim, ġiģli'de Sezgin Tanrıkulu ve Musa Çam'la beraber yaģadıklarımızı biliyorsunuz. Abluka altına alınmıģ, tam bir ceberut anlayıģla, tam bir faģist yaklaģımla bu bayramı da bize zehir ettiniz. 1 Mayıs böyle bir gün değildir; iģçilerin birlik, mücadele günüdür oysa iktidar iģçilere müdahale günü olarak bu bayramı bu noktaya taģımıģtır. Buradan bir kez daha kınıyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkıģlar) BAġKAN - TeĢekkür ederim Sayın Çelebi. 60'ıncı maddeye göre söz vereceğim. Sayın Öğüt 12

DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe

DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddet Konusunda Meclis

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 24 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 127'nci Birleşim 8 Temmuz 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 275 II. - GELEN KÂĞITLAR 277 III. - YOKLAMA

Detaylı

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 04.11.2003 İ Ç İ N D E K İ L E R

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU ANKARA-KASIM 2013 1 / 438 2 / 438 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: KOMİSYONUN KURULUŞU

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 148 II. - GELEN KÂĞITLAR 149 III. - YOKLAMA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 6Ş YAŞAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 22 nci Birleşim 25 Kasım 2004 Perşembe İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 136 II. - GELEN KÂĞITLAR 137 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ

FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ Sayı:4 Ocak 2012 CHP Kadın Kolları Resmi Aylık Yayın Organı FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ 9 OCAK 2012 GÜNÜ SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU NU SUÇLADI SUÇ: SİLİVRİ YARGILAMASINI

Detaylı

06.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

06.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI ĠLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESĠNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 06.11.2003 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ

AK PARTĠ GENEL MERKEZ İçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 2 Paralel çete Alevi önderlerini de dinlemiģ... 2 Ekmel Bey Esed'in ağzıyla konuģtu... 2 Paralel yapı polislerinin Ģark oyunu... 3 Ünlü anket Ģirketinden ĢaĢırtan tahmin...

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Bir Marka Haline Geldi Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE'ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden

Detaylı

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ Hüseyin Murat IġIK GĠRĠġ Gündelik hayatımızın neredeyse tamamı karar vermek le geçer. Çünkü gündelik hayat pratiklerimizin tamamı, esas itibariyle insan zihninde baģlayıp

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

UTANAK DERG. 142 nci Birleşim 18.7.1995 Sah İÇİNDEKİLER

UTANAK DERG. 142 nci Birleşim 18.7.1995 Sah İÇİNDEKİLER PONEMılP ÇIHYJT; n YASAMA YILI: 4..TP'.W JL JuP m UTANAK DERG 142 nci Birleşim 18.7.1995 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMALAR IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi İnsan Hakları Derneği Sayfa 1 2009 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 27. 131 inci Birleşim 3 Temmuz 2012 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 27. 131 inci Birleşim 3 Temmuz 2012 Salı DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 27 131 inci Birleşim 3 Temmuz 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer

Detaylı

Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli)

Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli) Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli) Esas No : 2009/191 KovuĢturmanın GeniĢletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1

Detaylı

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2 ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2 10 OCAK - 14 OCAK 2012 1. CİLT ANKARA Av. Metin FEYZİOĞLU Ankara Barosu Başkanı Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anayasa Mahkemesinin öncesi

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

2 İçindekiler Sayın Genel Başkan ın Katıldığı Programlar... 5 AR-GE; Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu... 35 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu... 41 Dış İlişkiler ve Yurtdışı

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 71'inci Birleşim 28 Şubat 2008 Perşembe

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 71'inci Birleşim 28 Şubat 2008 Perşembe DONEM: 23 CİLT: 15 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 71'inci Birleşim 28 Şubat 2008 Perşembe İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 480 II. - YOKLAMA 482 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI

2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 2010 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE KANUNU TASARISI ĠLE 2008 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM KESĠN HESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI BAŞKAN: Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Sivas) BAŞKANVEKİLİ:

Detaylı