Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), , (2), , 2007 Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi Soner BUYTOZ ve Hülya EREN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Bölümü, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışmada, bir Al-Si-Mg alaşımına ağırlıkça % 5, 10 ve 15 oranlarında SiC, Al2O3 ve FeCrC partikülleri ilave edilerek üretilen Al metal matrisli kompozit malzemelerin (MMK) abrasiv aşınma davranışları incelenmiştir. Kompozit malzemeler karıştırmalı döküm tekniğiyle üretilmiştir. Abrasiv aşınma deneyleri, bir pin on disk test cihazında 1.89 m/s kayma hızında ve N yük altında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, üretilen matris alaşımı ve kompozit malzemelerin optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve EDS çalışmaları yapılmıştır. Test sonuçları incelendiğinde, matris alaşımının aşınma değerinin kompozit malzemelerin aşınma değerlerine göre oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, tüm MMK numunelerinde, artan yükle birlikte aşınma miktarının da arttığı, ancak maksimum yükte FeCrC partiküllerinin matrisi plastik olarak deforme ettiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Al matrisli kompozit, abrasiv aşınma, tane takviye Effect of Particle Reinforcements on Abrasive Wear Performance of Aluminum Metal Matrix Composites Abstract: In this work, the effect of SiC, Al2O3 and FeCrC particulate reinforcement (5, 10 and 15 w.t. %) on the abrasive wear behaviour of aluminum metal matrix composites (MMCs) have been investigated. The composite materials and Al-Si-Mg matrix alloy have been processed using stir-casting technique. Wear tests have been carried out using a pin-on-disc aparatus at N loads and 1.89 m/s sliding speed. Besides, the optical, SEM microscope and EDS studies of both matrix alloy and composite materials have been carried out. According to the test result, it is observed that the wear rate of matrix alloy is higher than the wear rate of the composite materials. However, increasing applied load increased the wear rate in the all MMCs. But, it is observed that FeCrC particles are plastically deformed to the matrix at maximum load. Key Words: Aluminum matrix composite; abrasive wear test; particle reinforcement 1. Giriş Alüminyum ve alaşımları, yoğunluklarının düşük, elektrik ve ısı iletkenliklerinin ise yüksek olması nedeniyle üretim ve imalat sektöründe tercih edilen malzemelerdendir. Ancak Al ve alaşımlarının aşınma dirençlerinin düşük olması, uygulama alanlarını kısıtlanmaktadır [1-3]. Alüminyum ve alaşımlarının mevcut özelliklerini daha iyi yapmak için whisker, fiber veya partikül biçimli sert takviye elemanı karışımıyla alüminyum matrisli kompozit malzemeler üretilmektedir [4]. MMK malzemelerin aşınma performansları ise matris ve takviye elemanının özelliklerine bağlı olarak değişir. Aşınma genellikle, fiziksel veya kimyasal bir yöntemle yüzeyden malzemenin uzaklaştırılması olarak tarif edilir [5]. Bir çok araştırmacı, Al metal matrisli kompozitlerin sürtünme ve aşınma davranışı üzerine çalışmışlardır. Sonuçta, sert tane takviyeli kompozitlerin matris alaşımına göre çok yüksek değerlerde aşınmaya karşı direnç gösterdiğini tespit etmişlerdir [6-25]. Aşınma oranı, kayma hızı [7], partikül boyutu [8,9], sertlik [10], uygulanan yük [11], matris malzemesinin kimyasal bileşimi [12] ve takviye malzemesinin hacim miktarı ile yapı içindeki dağılımından etkilenmektedir [13]. Literatürde, sert fazların miktarının ve tane boyutunun artmasıyla aşınma oranının arttığı bildirilmiştir [14]. Zhang ve Alpas ın [15] yaptıkları çalışmalarda, % 20 Al 2 O 3 -Al6061 a209

2 S. Buytoz ve H. Eren kompozitinin takviyesiz Al6061 alaşımıyla karşılaştırıldığında kritik yük değerinin yükseldiğini tespit etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, karıştırma ve sonrası basınç altında katılaşması sağlanarak üretilen Al/Al 2 O 3, Al/SiC ve Al/FeCrC partikül takviyeli kompozitlerin abrasiv aşınma performanslarını karşılaştırarak, FeCrC partiküllerinin takviye elemanı olarak kullanılabilirliğini belirlemektir. 2. Deneysel yöntem Matris alaşımı için, kimyasal bileşimi Tablo 1 de verilen Al-Mg-Si alaşımı seçilmiştir. Matris, muffle fırınında grafit bir pota içinde 750 C de ergitilmiştir. Ergiyik haldeki Al alaşımında vorteks oluşturularak, ağırlıkça %5, 10 ve 15 oranlarında ortalama 40 µm tane Tablo 1. Al alaşımının, Al 2 O 3, SiC ve FeCrC tozlarının kimyasal bileşimleri boyutlarındaki Al 2 O 3, FeCrC ve SiC taneleri ilave edilmiştir. Kullanılan tozların kimyasal bileşenleri Tablo 1 de, morfolojileri ise Şekil 1 de verilmiştir. Karışım sonrası 20x100 mm ebatlarındaki kalıba dökümü gerçekleştirilmiştir. Mikroyapı incelemeleri için ingotlardan 8x10 mm ebatlarında mikroyapı numuneleri çıkarılmıştır. Standart metalografik işlemlerden geçirilen numuneler Keller dağlayıcısı ile dağlanmıştır. Kayma sonrası aşınan yüzeyler ve debrisler taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) incelenmiştir. Hem kompozitin hem de takviyesiz alaşımın sertlik ölçümlerinden önce numuneler benzer metalografik işlemlerden geçirildikten sonra Brinel sertlik değerleri kaydedilmiştir. Kimyasal bileşim (% ağırlık) Al alloy Element Mg Si Mn Fe Zn Al Ağırlık % dengede Al 2 O 3 takviyesi Element Si Ti O Al Ağırlık % SiC takviyesi Element C Si Fe O Ağırlık % FeCrC takviyesi Element Cr Fe C Si Mn Ağırlık %

3 Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi düşünülmektedir. Maksimum sertlik, %15 Al 2 O 3 -Al kompozit malzemesinde, 77 BSD olarak kaydedilmiştir Sertlik, BSD (c) Şekil 1. Takviye elemanlarının morfolojisi: Al 2 O 3, FeCrC ve (c) SiC 10x25 mm ebatlarında hazırlanan aşınma numunelerine, bir pin on disk aparatında N yük altında ve 220 meshlik abrasiv aşındırıcıda aşınma testleri uygulanmıştır. Her test sonrası aşındırıcı zımpara diski yenisi ile değiştirilmiştir. Kayma hızı olarak 1.89 m/s ve kayma mesafesi ise 20 m seçilmiştir. Aşınma değerleri; M k / ρ W = s formülü kullanılarak tespit edilmiştir. Burada W: Aşınma oranı (mm 3 /m), M k : Kütle kaybı (g), ρ: Yoğunluk (g/mm 3 ) ve s: Kayma mesafesini (m) göstermektedir. 30 Al+%FeCrC Al+%SiC Al+Al2O % partikül orani Şekil 2. Kompozit malzemelerin ve takviyesiz Al alaşımının tane miktarının bir fonksiyonu olarak sertlik değerindeki değişimler Toplam kütle kaybi (g) Al+%FeCrC Al+%SiC Al+%Al2O3 3. Sonuçlar ve tartışma Vorteks metoduyla üretilen Al matris alaşımıyla kompozit malzemelerin sertlik değerleri Şekil 2 de verilmiştir. Kompozitlerin sertlikleri, takviyesiz matris alaşımına göre çok yüksek değerlerdedir. Matris alaşımının sertlik değeri 48 BSD iken, 55 BSD ile 80 BSD arasında değişmektedir. Bununla birlikte, kompozit malzemelerdeki partikül miktarının artmasıyla sertlik değerleri de artmaktadır. Al matrisindeki sert partiküllerin varlığı, malzemelerin sertlik değerlerini ve gerilme gibi mekanik özelliklerini önemli bir oranda etkiler [16,17]. Buna göre, üretilen kompozit malzemelerde sünek matris ile sert takviye elemanları arasında ısıl genleşme farkından dolayı, matris ile partikül arayüzeyinde yoğun dislokasyon bölgesi oluşarak kompozit malzemelerin sertliğini de artırdığı Partikül orani (%) Şekil 3. Kompozit malzemelerin takviye elemanlarının miktarına göre toplam kütle kaybı Şekil 3 de takviyesiz alaşım ile metal matrisli kompozitlerin tane miktarının bir fonksiyonu olarak toplam kütle kayıpları verilmiştir. Genel olarak, Al metal matrisli kompozitlerin toplam kütle kayıpları, tane miktarının artmasıyla azalmıştır. Ancak, %15 FeCrC-Al kompozitinde kütle kayıp değeri anlamsız şekilde artış göstermiştir. Genellikle, seramik tanelerin takviyelendirilmesi sırasında bir sıvı metal ile ıslatılabilirliği çok zordur. Bu yüzden eğer üretim zamanı kısa ise, tane ile matris arasında ıslatılabilirlik görülmeyebilir [18]. Bu problemleri ortadan kaldırabilmek veya 211

4 S. Buytoz ve H. Eren riski minimuma indirebilmek için seramik/metal matrisli kompozitlerin üretiminde uygun metotlar geliştirilmelidir [19]. %15 FeCrC-Al kompozitinde kütle kaybının artmasının nedeni olarak, partikül ile matris arasında oluşabilecek ıslatma özelliğinin tam kazandırılabilmesi için üretim süresinin kısa olduğu düşünülmektedir. Al metal matrisli kompozitlerde toplam kütle kaybı 0.522g ile 0.91g arasında değişirken; takviyesiz matris alaşımında 1.375g kütle kaybına uğramıştır. Bu sonuçlar, sert tane takviyeli kompozitlerin kütle kayıp değerlerinin takviyesiz matris alaşımının toplam kütle kayıp değerlerinden yaklaşık 2-3 kez daha az olduğunu göstermiştir. Şekil 5 de FeCrC partikülleriyle takviyelendirilen kompozit malzemelerin mikroyapıları verilmiştir. Şekil 5a da takviyesiz matris malzemenin mikroyapısı görülmektedir. Takviyesiz matris malzemesi alüminyum dendritler ve dendritler arası bölgelerde ötektik silisyumlar mevcuttur. Şekil 4 de Al alaşımı ve kompozitler için yükün bir fonksiyonu olarak aşınma değerlerindeki değişimler görülebilir. Uygulanan yükün artmasıyla birlikte tüm numunelerde de aşınma değerleri artmıştır. Archard da [17] uygulanan yük değerinin artmasıyla aşınma değerinin arttığını belirtmiştir. Kompozitlerin aşınma değerleri, takviyesiz matris alaşımına kıyasla oldukça düşüktür. Bunun nedeni de, yapıdaki sert partiküllerin bulunmasından ve malzeme yüzeyine gelen yükün takviye elemanlarınca matrise ileterek aşınmayı azalttığı düşünülebilir. 10 N da aşınma oranları daha az üniformdur. Aksine, maksimum takviye durumunda ve daha yüksek yüklerde aşınma oranı sürekli olarak azalmıştır. Diğer bir ifadeyle, en iyi sonuçlar, mikroyapısal özelliklerinden dolayı 15% SiC, 15% FeCrC ve 15% Al 2 O 3 taneli kompozitlerde görülmüştür. Al matrisi ve kompozitler için, kayma hızı, tane boyutu ve normal yük aşınma oranını etkilemektedir [20]. Bununla birlikte, kompozitlerin aşınma davranışları, malzemenin mikroyapısal özelliklerine ve yükleme-temas durumunun türüne bağlıdır [10,11]. Abrasiv aşınma sırasında Al 2 O 3 ve SiC kompozitlerinin aşınma oranlarında Al matrisi ile FeCrC takvileli kompozit malzemelere göre önemli bir azalma mevcuttur (Şekil 3 ve Şekil 4). Şekil 4 de de görüleceği gibi, düşük miktarda FeCrC içeren kompozitlerin aşınma oranları da yüksek değerdedir. Partikül miktarı arttıkça bu oran oldukça yüksek çıkmıştır. Asinma orani (mm 3 /m) Asinma orani (mm 3 /m) Al Al+5% FeCrC Al+10% FeCrC Al+15% FeCrC Yük (N) Al Al+5%Al2O3 Al+10%Al2O3 Al+15%Al2O Yük (N) (c) Şekil 4. Yük ile aşınma oranının değişimi, Al/SiC kompoziti, Al/FeCrC kompoziti ve (c) Al/Al 2 O 3 kompoziti 212

5 Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi Şekil 5b-Şekil 5d de FeCrC takviyelerinin Al matrisi içerisinde dağılımı görülebilir. FeCrC partikülleri matris içerisinde rastgele dağılmıştır. Yine FeCrC partiküllerinin mikroyapı içerisindeki morfolojilerine bakıldığında, hegzagonal tip olduğu görülmektedir [21]. Yine mikroyapıda ikincil Al 3 Fe ve Al, Fe ve Si içerikli α-al-fe-si fazları mevcuttur [22]. Al 3 Fe intermetalik bileşikleri, ergiyik Al içinde Fe tanelerinin çözünmesi ve yeniden kristalizasyonu ile oluşabilmektedir [23]. (d) Şekil 5. Optik mikroyapılar: Takviyesiz matris alaşımı, Al- % 5 FeCrC kompoziti, (c) Al- % 10 FeCrC kompoziti ve (d) Al- % 15 FeCrC kompoziti (c) Şekil 6 da %5 ve %10 FeCrC takviyeli kompozitlerinden alınan EDX ler verilmiştir. Şekil 6a da görüldüğü gibi, %5 FeCrC takviyeli kompozitte %2.23 Mg, %0.50 Si, %0.31 Cr, %1.92 Fe ve %95.03 Al içerirken, %10 FeCrC kompozitinde ise %3.05 Mg, %0.82 Si, %7.12 Cr, %3.97 Fe ve %85.05 Al tespit edilmiştir (Şekil 6b). Şekil 7 de takviyesiz Al alaşımı ve kompozitler için abrazyon sırasında oluşan aşınma yüzeyindeki yivler görülmektedir. Saf alüminyumda yük, aşırı aşınmaya neden olarak malzemeyi sünek kırılmalara uğratmıştır. Aşındırıcı malzemedeki tanelerin boyutuna bağlı olarak [24], takviyesiz malzeme, aşınma sırasında sürekli bir yırtılma ile plastik deformasyona uğramıştır. Dolayısıyla, alüminyum matrisinin niçin bu kadar çok kütle kaybına uğradığı anlaşılmaktadır. Şekil 7b- Şekil 7d de %10 FeCrC, %10 SiC ve %10 Al 2 O 3 takviyeli kompozitlerin aşınma yüzeylerinin SEM mikroyapıları verilmiştir. Takviyesiz malzemenin aşınma yüzeyine göre, kompozit malzemelerde kesik ve nispeten derinliği daha az yivler meydana gelmiştir. Kompozitler kendi aralarında karşılaştırıldığında ise, FeCrC takviyeli kom-pozitlerin aşınma yüzeyinde daha uzun derin yivler ve gözenekler belirlenmiştir. Gözenekli olması, aşınma sırasında matristen kopan partikülerin veya malzemedeki mikro boşluklardan dolayıdır. Ancak, FeCrC takviyeli kompozitlerde kütle kayıp değerlerinin diğer kompozit malzemelere göre daha fazla olması, kopan partiküllerin bölgeleri olduğunu 213

6 S. Buytoz ve H. Eren göstermektedir. Bu özellik kaymayla meydana gelen abrasiv aşınma işleminin bir özelliğidir [25]. Şekil 7c ve Şekil 7d de gösterilen kompozit malzemelerin aşınma yüzeyindeki yivler daha üniform ve daha azdır. Yük arttırıldığında, yivlerin boyutu ve genişlikleri önemli derecede artmıştır. Şekil 6. %5 FeCrC-Al kompoziti ile %10 FeCrC-Al kompozitinin EDX analizleri (c) (d) Şekil N yük altında test edilen kompozitlerin aşınmış yüzeyleri. Takviyesiz Al alaşımı, Al- % 10 FeCrC kompoziti, (c) Al- %10 SiC kompoziti ve (d) Al- %10 Al 2 O 3 kompoziti 214

7 Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi 4. Genel Sonuç Partikül takviyeli alüminyum metal matrisli kompozitler karıştırma ve sonrası basınç altında dökümü başarılı bir şekilde üretimi yapılmıştır. Kompozit malzemelerin sertlik değerleri 55 BSD ile 80 BSD arasında değişmiştir. Partikül miktarı arttırıldığında, numunelerin sertlik değerleri de artmıştır. Kompozitlerin abrasiv aşınma sonuçlarına göre, takviye miktarının artmasıyla kompozitlerin kütle kayıplarında düşüş görülmüştür. Ancak %15 FeCrC partikül takviyeli kompozitte kütle kaybı maksimuma çıkmıştır. Bunun nedeni, partikül ile matris arasında ıslatma özelliğinin yeterince kazanılmadığına bağlanabilir. Dolayısıyla bu tür kompozit malzemelerin aşınma direnci, takviye malzemesinin miktarıyla doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. 5. Kaynaklar 1. Bindumadhavan, P.N., Chia, T.K., Chandrasekaran, M., Wah, H.K., Lam, L.N., Prabhakar, O. (2001). Effect of particle-porosity clusters on tribological behavior of cast aluminum alloy A356-SiC p metal matrix composites. Materials Science and Engineering A315, Ceschini, L., Bosi, C., Casagrande, A., Garagnani, G.L. (2001). Effect of thermal treatment and recycling on the tribological behaviour of an AlSiMg/SiC p composite. Wear, 251, Riahi, A.R., Alpas, A.T. (2001). The role of tribo-layers on the sliding wear behavior of graphitic aluminum matrix composites. Wear, 251, Jun D., Liu, Y.-H., Yu, S.-R., Li, W.-F. (2004). Dry sliding friction and wear properties of Al 2 O 3 and carbon short fibres reinforced Al-12Si alloy hybrid composites. Wear, 257, Sawla, S., Das, S. (2004). Combined effect of reinforcement and heat treatment on the two body abrasive wear of aluminum alloy and aluminum particle composites. Wear, 257, Candan, E., Ahlatci, H., Cimenoglu, H. (2001). Abrasive wear behaviour of Al-SiC composites produced by pressure infiltration technique. Wear, 247, Shorowordi, K.M., Haseeb, A.S.M.A., Celis, J.P. (2004). Velocity effects on the wear, friction and tribochemistry of aluminum MMC sliding against phenolic brake pad. Wear, 256, Fu, H.-H., Han, K.-S., Song, J.-I. (2004). Wear properties of Saffil/Al, Saffil/Al 2 O 3 /Al and Saffil/SiC/Al hybrid metal matrix composites. Wear, 256, Mondal, D.P., Das, S., Jha, A.K., Yegneswaran, A.H. (1998). Abrasive wear of Al alloy-al 2 O 3 particle composite: a study on the combined effect of load and size of abrasive. Wear, 223, R. L. Deuis, C. Subramanian and J. M. Yellup, Abrasive wear of aluminium composites-a review, Wear 201 (1996) Acilar, M., Gul, F. (2004). Effect of the applied load, sliding distance and oxidation on the dry sliding wear behaviour of Al-10Si/SiC p composites produced by vacuum infiltration technique. Materials and Design, 25, Kok, M. (2005). Production and mechanical properties of Al 2 O 3 particle-reinforced 2024 aluminum alloy composites. Journal of Materials Processing Technology, 161, Sahin, Y. (2003). Preparation and some properties of SiC particle reinforced aluminum alloy composites. Materials and Design, 24, Mandal, D., Dutta, B.K., Panigrahi, S.C. (2004). Wear and friction behavior of stir cast aluminumbase short steel fiber reinforced composites. Wear, 257, Zhang, J., Alpas, A.T. (1993). Wear regimes and transitions in Al 2 O 3 particulate-reinforced aluminum alloys. Materials Science and Engineering A161, Dutta, I. (1991). The nature and effect of thermal residual stresses in discontinuous fiber reinforced metal matrix composites. Composites Science and Technology, 41, Archard, J.F. (1953). Contact and rubbing of flat surfaces. Journal of Applied Physics, 24, Hashim, J., Looney, L., Hashmi, M.S.J. (2001). The wettability of SiC particles by molten aluminium alloy. Journal of Materials Processing Technology, 119, Daniel, B.S.S., Murthy, V.S.R., Murty, G.S. (1997). Metal-ceramic composites via in-situ 215

8 S. Buytoz ve H. Eren methods. Journal of Materials Processing Technology, 68, Yang, J.B., Lin, C.B., Wang, T.C., Chu, H.Y. (2004). The tribological characteristics of A356.2Al alloy/gr (p) composites. Wear, 257, Buytoz, S., Yıldırım, M.M., Eren, (2006). H. FeCrC ve FeSiCrC/Al kompozitlerinde tane takviyelerinin aşınma performansına etkileri, 11 th International Materials Symposium, Denizli/Türkiye. 22. Buytoz, S., (2006). Effects of FeCrC and FeSiCrC particles on wear behaviour of aluminum metal matrix composite, Materials Science and Technology, 22, 6, Sahoo, K.L., Sivararnakrishnan, C.D., Chakrabarti, A.K. (2000) Mat. Sci. Technol. 16, p Howell, G.J., Ball, A. (1995). Dry sliding wear of particulate-reinforced aluminum alloys against automobile friction materials. Wear, , Lim, S.C., Gupta, M., Ng, W.B. (1997). Friction and wear characteristics of Al-Cu/C composites synthesized using partial liquid phase casting process. Materials and Design, 18,

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.1, 2005 Eng&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol..XVIII, No:1, 2005 TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YERÇEKİMİNE TERS DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Al ALAŞIMININ ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 2A0070 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mahmut Karataş Received: July 2011 Hüseyin Turhan Accepted: October

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, 1 Merve BİNGÖL, 1 Özgür ORTAÇ, * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 62-76, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 61-76, 2013 AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SIMA PROSESİYLE YARI-KATI HALDE KÜRESEL MİKROYAPI OLUŞUMU. İ.Etem SAKLAKOĞLU

SIMA PROSESİYLE YARI-KATI HALDE KÜRESEL MİKROYAPI OLUŞUMU. İ.Etem SAKLAKOĞLU SIMA PROSESİYLE YARI-KATI HALDE KÜRESEL MİKROYAPI OLUŞUMU İ.Etem SAKLAKOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Muradiye Kampüsü 45140- Manisa E-mail : ietem@bayar.edu.tr ÖZET Yarı katı halde

Detaylı

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye SOĞUTMA PLAKASINDA DÖKÜM SIRASINDA PLAKA AÇI VE UZUNLUĞUNUN MİKROYAPI GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ STUDY ON

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2012, Cilt/Volume 11, Sayı/Issue 2, 159-171. ISSN: 1303-6831 Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası

Detaylı

AISI D2 Çeliğine Uygulanan Farklı Bekletme Sürelerindeki Derin Kriyojenik İşlemin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi

AISI D2 Çeliğine Uygulanan Farklı Bekletme Sürelerindeki Derin Kriyojenik İşlemin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi AISI D2 Çeliğine Uygulanan Farklı Bekletme Sürelerindeki Derin Kriyojenik İşlemin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi *1 Eylül DEMİR ve 2 İhsan TOKTAŞ *1,2 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey KPTA Yöntemi ile Birleştirilen / Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 61-75, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 61-75, 2013 KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ a Kamil DELİKANLI, b Adnan ÇALIK ve c H. Ali UZUN a S.D.Ü.MMF.Makine Müh.Bl. ISPARTA delikan@mmf.sdu.edu.tr b S.D.Ü.TEF.Makine Eğitimi Bl. ISPARTA

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ Mustafa ÖZDEMİR *1, Hakan GÖKMEŞE 2, Hakan DİLİPAK 3 and Volkan YILMAZ

Detaylı

Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi

Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika

Detaylı

EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION BEHAVIOUR OF AZ91 MAGNESIUM ALLOYS

EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION BEHAVIOUR OF AZ91 MAGNESIUM ALLOYS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ KOROZYON DAVRANIŞLARI ÜZERİNE Ti ELEMENTİNİN ETKİSİ EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION

Detaylı