Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), , (2), , 2007 Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi Soner BUYTOZ ve Hülya EREN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Bölümü, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışmada, bir Al-Si-Mg alaşımına ağırlıkça % 5, 10 ve 15 oranlarında SiC, Al2O3 ve FeCrC partikülleri ilave edilerek üretilen Al metal matrisli kompozit malzemelerin (MMK) abrasiv aşınma davranışları incelenmiştir. Kompozit malzemeler karıştırmalı döküm tekniğiyle üretilmiştir. Abrasiv aşınma deneyleri, bir pin on disk test cihazında 1.89 m/s kayma hızında ve N yük altında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, üretilen matris alaşımı ve kompozit malzemelerin optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve EDS çalışmaları yapılmıştır. Test sonuçları incelendiğinde, matris alaşımının aşınma değerinin kompozit malzemelerin aşınma değerlerine göre oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, tüm MMK numunelerinde, artan yükle birlikte aşınma miktarının da arttığı, ancak maksimum yükte FeCrC partiküllerinin matrisi plastik olarak deforme ettiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Al matrisli kompozit, abrasiv aşınma, tane takviye Effect of Particle Reinforcements on Abrasive Wear Performance of Aluminum Metal Matrix Composites Abstract: In this work, the effect of SiC, Al2O3 and FeCrC particulate reinforcement (5, 10 and 15 w.t. %) on the abrasive wear behaviour of aluminum metal matrix composites (MMCs) have been investigated. The composite materials and Al-Si-Mg matrix alloy have been processed using stir-casting technique. Wear tests have been carried out using a pin-on-disc aparatus at N loads and 1.89 m/s sliding speed. Besides, the optical, SEM microscope and EDS studies of both matrix alloy and composite materials have been carried out. According to the test result, it is observed that the wear rate of matrix alloy is higher than the wear rate of the composite materials. However, increasing applied load increased the wear rate in the all MMCs. But, it is observed that FeCrC particles are plastically deformed to the matrix at maximum load. Key Words: Aluminum matrix composite; abrasive wear test; particle reinforcement 1. Giriş Alüminyum ve alaşımları, yoğunluklarının düşük, elektrik ve ısı iletkenliklerinin ise yüksek olması nedeniyle üretim ve imalat sektöründe tercih edilen malzemelerdendir. Ancak Al ve alaşımlarının aşınma dirençlerinin düşük olması, uygulama alanlarını kısıtlanmaktadır [1-3]. Alüminyum ve alaşımlarının mevcut özelliklerini daha iyi yapmak için whisker, fiber veya partikül biçimli sert takviye elemanı karışımıyla alüminyum matrisli kompozit malzemeler üretilmektedir [4]. MMK malzemelerin aşınma performansları ise matris ve takviye elemanının özelliklerine bağlı olarak değişir. Aşınma genellikle, fiziksel veya kimyasal bir yöntemle yüzeyden malzemenin uzaklaştırılması olarak tarif edilir [5]. Bir çok araştırmacı, Al metal matrisli kompozitlerin sürtünme ve aşınma davranışı üzerine çalışmışlardır. Sonuçta, sert tane takviyeli kompozitlerin matris alaşımına göre çok yüksek değerlerde aşınmaya karşı direnç gösterdiğini tespit etmişlerdir [6-25]. Aşınma oranı, kayma hızı [7], partikül boyutu [8,9], sertlik [10], uygulanan yük [11], matris malzemesinin kimyasal bileşimi [12] ve takviye malzemesinin hacim miktarı ile yapı içindeki dağılımından etkilenmektedir [13]. Literatürde, sert fazların miktarının ve tane boyutunun artmasıyla aşınma oranının arttığı bildirilmiştir [14]. Zhang ve Alpas ın [15] yaptıkları çalışmalarda, % 20 Al 2 O 3 -Al6061 a209

2 S. Buytoz ve H. Eren kompozitinin takviyesiz Al6061 alaşımıyla karşılaştırıldığında kritik yük değerinin yükseldiğini tespit etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, karıştırma ve sonrası basınç altında katılaşması sağlanarak üretilen Al/Al 2 O 3, Al/SiC ve Al/FeCrC partikül takviyeli kompozitlerin abrasiv aşınma performanslarını karşılaştırarak, FeCrC partiküllerinin takviye elemanı olarak kullanılabilirliğini belirlemektir. 2. Deneysel yöntem Matris alaşımı için, kimyasal bileşimi Tablo 1 de verilen Al-Mg-Si alaşımı seçilmiştir. Matris, muffle fırınında grafit bir pota içinde 750 C de ergitilmiştir. Ergiyik haldeki Al alaşımında vorteks oluşturularak, ağırlıkça %5, 10 ve 15 oranlarında ortalama 40 µm tane Tablo 1. Al alaşımının, Al 2 O 3, SiC ve FeCrC tozlarının kimyasal bileşimleri boyutlarındaki Al 2 O 3, FeCrC ve SiC taneleri ilave edilmiştir. Kullanılan tozların kimyasal bileşenleri Tablo 1 de, morfolojileri ise Şekil 1 de verilmiştir. Karışım sonrası 20x100 mm ebatlarındaki kalıba dökümü gerçekleştirilmiştir. Mikroyapı incelemeleri için ingotlardan 8x10 mm ebatlarında mikroyapı numuneleri çıkarılmıştır. Standart metalografik işlemlerden geçirilen numuneler Keller dağlayıcısı ile dağlanmıştır. Kayma sonrası aşınan yüzeyler ve debrisler taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) incelenmiştir. Hem kompozitin hem de takviyesiz alaşımın sertlik ölçümlerinden önce numuneler benzer metalografik işlemlerden geçirildikten sonra Brinel sertlik değerleri kaydedilmiştir. Kimyasal bileşim (% ağırlık) Al alloy Element Mg Si Mn Fe Zn Al Ağırlık % dengede Al 2 O 3 takviyesi Element Si Ti O Al Ağırlık % SiC takviyesi Element C Si Fe O Ağırlık % FeCrC takviyesi Element Cr Fe C Si Mn Ağırlık %

3 Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi düşünülmektedir. Maksimum sertlik, %15 Al 2 O 3 -Al kompozit malzemesinde, 77 BSD olarak kaydedilmiştir Sertlik, BSD (c) Şekil 1. Takviye elemanlarının morfolojisi: Al 2 O 3, FeCrC ve (c) SiC 10x25 mm ebatlarında hazırlanan aşınma numunelerine, bir pin on disk aparatında N yük altında ve 220 meshlik abrasiv aşındırıcıda aşınma testleri uygulanmıştır. Her test sonrası aşındırıcı zımpara diski yenisi ile değiştirilmiştir. Kayma hızı olarak 1.89 m/s ve kayma mesafesi ise 20 m seçilmiştir. Aşınma değerleri; M k / ρ W = s formülü kullanılarak tespit edilmiştir. Burada W: Aşınma oranı (mm 3 /m), M k : Kütle kaybı (g), ρ: Yoğunluk (g/mm 3 ) ve s: Kayma mesafesini (m) göstermektedir. 30 Al+%FeCrC Al+%SiC Al+Al2O % partikül orani Şekil 2. Kompozit malzemelerin ve takviyesiz Al alaşımının tane miktarının bir fonksiyonu olarak sertlik değerindeki değişimler Toplam kütle kaybi (g) Al+%FeCrC Al+%SiC Al+%Al2O3 3. Sonuçlar ve tartışma Vorteks metoduyla üretilen Al matris alaşımıyla kompozit malzemelerin sertlik değerleri Şekil 2 de verilmiştir. Kompozitlerin sertlikleri, takviyesiz matris alaşımına göre çok yüksek değerlerdedir. Matris alaşımının sertlik değeri 48 BSD iken, 55 BSD ile 80 BSD arasında değişmektedir. Bununla birlikte, kompozit malzemelerdeki partikül miktarının artmasıyla sertlik değerleri de artmaktadır. Al matrisindeki sert partiküllerin varlığı, malzemelerin sertlik değerlerini ve gerilme gibi mekanik özelliklerini önemli bir oranda etkiler [16,17]. Buna göre, üretilen kompozit malzemelerde sünek matris ile sert takviye elemanları arasında ısıl genleşme farkından dolayı, matris ile partikül arayüzeyinde yoğun dislokasyon bölgesi oluşarak kompozit malzemelerin sertliğini de artırdığı Partikül orani (%) Şekil 3. Kompozit malzemelerin takviye elemanlarının miktarına göre toplam kütle kaybı Şekil 3 de takviyesiz alaşım ile metal matrisli kompozitlerin tane miktarının bir fonksiyonu olarak toplam kütle kayıpları verilmiştir. Genel olarak, Al metal matrisli kompozitlerin toplam kütle kayıpları, tane miktarının artmasıyla azalmıştır. Ancak, %15 FeCrC-Al kompozitinde kütle kayıp değeri anlamsız şekilde artış göstermiştir. Genellikle, seramik tanelerin takviyelendirilmesi sırasında bir sıvı metal ile ıslatılabilirliği çok zordur. Bu yüzden eğer üretim zamanı kısa ise, tane ile matris arasında ıslatılabilirlik görülmeyebilir [18]. Bu problemleri ortadan kaldırabilmek veya 211

4 S. Buytoz ve H. Eren riski minimuma indirebilmek için seramik/metal matrisli kompozitlerin üretiminde uygun metotlar geliştirilmelidir [19]. %15 FeCrC-Al kompozitinde kütle kaybının artmasının nedeni olarak, partikül ile matris arasında oluşabilecek ıslatma özelliğinin tam kazandırılabilmesi için üretim süresinin kısa olduğu düşünülmektedir. Al metal matrisli kompozitlerde toplam kütle kaybı 0.522g ile 0.91g arasında değişirken; takviyesiz matris alaşımında 1.375g kütle kaybına uğramıştır. Bu sonuçlar, sert tane takviyeli kompozitlerin kütle kayıp değerlerinin takviyesiz matris alaşımının toplam kütle kayıp değerlerinden yaklaşık 2-3 kez daha az olduğunu göstermiştir. Şekil 5 de FeCrC partikülleriyle takviyelendirilen kompozit malzemelerin mikroyapıları verilmiştir. Şekil 5a da takviyesiz matris malzemenin mikroyapısı görülmektedir. Takviyesiz matris malzemesi alüminyum dendritler ve dendritler arası bölgelerde ötektik silisyumlar mevcuttur. Şekil 4 de Al alaşımı ve kompozitler için yükün bir fonksiyonu olarak aşınma değerlerindeki değişimler görülebilir. Uygulanan yükün artmasıyla birlikte tüm numunelerde de aşınma değerleri artmıştır. Archard da [17] uygulanan yük değerinin artmasıyla aşınma değerinin arttığını belirtmiştir. Kompozitlerin aşınma değerleri, takviyesiz matris alaşımına kıyasla oldukça düşüktür. Bunun nedeni de, yapıdaki sert partiküllerin bulunmasından ve malzeme yüzeyine gelen yükün takviye elemanlarınca matrise ileterek aşınmayı azalttığı düşünülebilir. 10 N da aşınma oranları daha az üniformdur. Aksine, maksimum takviye durumunda ve daha yüksek yüklerde aşınma oranı sürekli olarak azalmıştır. Diğer bir ifadeyle, en iyi sonuçlar, mikroyapısal özelliklerinden dolayı 15% SiC, 15% FeCrC ve 15% Al 2 O 3 taneli kompozitlerde görülmüştür. Al matrisi ve kompozitler için, kayma hızı, tane boyutu ve normal yük aşınma oranını etkilemektedir [20]. Bununla birlikte, kompozitlerin aşınma davranışları, malzemenin mikroyapısal özelliklerine ve yükleme-temas durumunun türüne bağlıdır [10,11]. Abrasiv aşınma sırasında Al 2 O 3 ve SiC kompozitlerinin aşınma oranlarında Al matrisi ile FeCrC takvileli kompozit malzemelere göre önemli bir azalma mevcuttur (Şekil 3 ve Şekil 4). Şekil 4 de de görüleceği gibi, düşük miktarda FeCrC içeren kompozitlerin aşınma oranları da yüksek değerdedir. Partikül miktarı arttıkça bu oran oldukça yüksek çıkmıştır. Asinma orani (mm 3 /m) Asinma orani (mm 3 /m) Al Al+5% FeCrC Al+10% FeCrC Al+15% FeCrC Yük (N) Al Al+5%Al2O3 Al+10%Al2O3 Al+15%Al2O Yük (N) (c) Şekil 4. Yük ile aşınma oranının değişimi, Al/SiC kompoziti, Al/FeCrC kompoziti ve (c) Al/Al 2 O 3 kompoziti 212

5 Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi Şekil 5b-Şekil 5d de FeCrC takviyelerinin Al matrisi içerisinde dağılımı görülebilir. FeCrC partikülleri matris içerisinde rastgele dağılmıştır. Yine FeCrC partiküllerinin mikroyapı içerisindeki morfolojilerine bakıldığında, hegzagonal tip olduğu görülmektedir [21]. Yine mikroyapıda ikincil Al 3 Fe ve Al, Fe ve Si içerikli α-al-fe-si fazları mevcuttur [22]. Al 3 Fe intermetalik bileşikleri, ergiyik Al içinde Fe tanelerinin çözünmesi ve yeniden kristalizasyonu ile oluşabilmektedir [23]. (d) Şekil 5. Optik mikroyapılar: Takviyesiz matris alaşımı, Al- % 5 FeCrC kompoziti, (c) Al- % 10 FeCrC kompoziti ve (d) Al- % 15 FeCrC kompoziti (c) Şekil 6 da %5 ve %10 FeCrC takviyeli kompozitlerinden alınan EDX ler verilmiştir. Şekil 6a da görüldüğü gibi, %5 FeCrC takviyeli kompozitte %2.23 Mg, %0.50 Si, %0.31 Cr, %1.92 Fe ve %95.03 Al içerirken, %10 FeCrC kompozitinde ise %3.05 Mg, %0.82 Si, %7.12 Cr, %3.97 Fe ve %85.05 Al tespit edilmiştir (Şekil 6b). Şekil 7 de takviyesiz Al alaşımı ve kompozitler için abrazyon sırasında oluşan aşınma yüzeyindeki yivler görülmektedir. Saf alüminyumda yük, aşırı aşınmaya neden olarak malzemeyi sünek kırılmalara uğratmıştır. Aşındırıcı malzemedeki tanelerin boyutuna bağlı olarak [24], takviyesiz malzeme, aşınma sırasında sürekli bir yırtılma ile plastik deformasyona uğramıştır. Dolayısıyla, alüminyum matrisinin niçin bu kadar çok kütle kaybına uğradığı anlaşılmaktadır. Şekil 7b- Şekil 7d de %10 FeCrC, %10 SiC ve %10 Al 2 O 3 takviyeli kompozitlerin aşınma yüzeylerinin SEM mikroyapıları verilmiştir. Takviyesiz malzemenin aşınma yüzeyine göre, kompozit malzemelerde kesik ve nispeten derinliği daha az yivler meydana gelmiştir. Kompozitler kendi aralarında karşılaştırıldığında ise, FeCrC takviyeli kom-pozitlerin aşınma yüzeyinde daha uzun derin yivler ve gözenekler belirlenmiştir. Gözenekli olması, aşınma sırasında matristen kopan partikülerin veya malzemedeki mikro boşluklardan dolayıdır. Ancak, FeCrC takviyeli kompozitlerde kütle kayıp değerlerinin diğer kompozit malzemelere göre daha fazla olması, kopan partiküllerin bölgeleri olduğunu 213

6 S. Buytoz ve H. Eren göstermektedir. Bu özellik kaymayla meydana gelen abrasiv aşınma işleminin bir özelliğidir [25]. Şekil 7c ve Şekil 7d de gösterilen kompozit malzemelerin aşınma yüzeyindeki yivler daha üniform ve daha azdır. Yük arttırıldığında, yivlerin boyutu ve genişlikleri önemli derecede artmıştır. Şekil 6. %5 FeCrC-Al kompoziti ile %10 FeCrC-Al kompozitinin EDX analizleri (c) (d) Şekil N yük altında test edilen kompozitlerin aşınmış yüzeyleri. Takviyesiz Al alaşımı, Al- % 10 FeCrC kompoziti, (c) Al- %10 SiC kompoziti ve (d) Al- %10 Al 2 O 3 kompoziti 214

7 Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi 4. Genel Sonuç Partikül takviyeli alüminyum metal matrisli kompozitler karıştırma ve sonrası basınç altında dökümü başarılı bir şekilde üretimi yapılmıştır. Kompozit malzemelerin sertlik değerleri 55 BSD ile 80 BSD arasında değişmiştir. Partikül miktarı arttırıldığında, numunelerin sertlik değerleri de artmıştır. Kompozitlerin abrasiv aşınma sonuçlarına göre, takviye miktarının artmasıyla kompozitlerin kütle kayıplarında düşüş görülmüştür. Ancak %15 FeCrC partikül takviyeli kompozitte kütle kaybı maksimuma çıkmıştır. Bunun nedeni, partikül ile matris arasında ıslatma özelliğinin yeterince kazanılmadığına bağlanabilir. Dolayısıyla bu tür kompozit malzemelerin aşınma direnci, takviye malzemesinin miktarıyla doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. 5. Kaynaklar 1. Bindumadhavan, P.N., Chia, T.K., Chandrasekaran, M., Wah, H.K., Lam, L.N., Prabhakar, O. (2001). Effect of particle-porosity clusters on tribological behavior of cast aluminum alloy A356-SiC p metal matrix composites. Materials Science and Engineering A315, Ceschini, L., Bosi, C., Casagrande, A., Garagnani, G.L. (2001). Effect of thermal treatment and recycling on the tribological behaviour of an AlSiMg/SiC p composite. Wear, 251, Riahi, A.R., Alpas, A.T. (2001). The role of tribo-layers on the sliding wear behavior of graphitic aluminum matrix composites. Wear, 251, Jun D., Liu, Y.-H., Yu, S.-R., Li, W.-F. (2004). Dry sliding friction and wear properties of Al 2 O 3 and carbon short fibres reinforced Al-12Si alloy hybrid composites. Wear, 257, Sawla, S., Das, S. (2004). Combined effect of reinforcement and heat treatment on the two body abrasive wear of aluminum alloy and aluminum particle composites. Wear, 257, Candan, E., Ahlatci, H., Cimenoglu, H. (2001). Abrasive wear behaviour of Al-SiC composites produced by pressure infiltration technique. Wear, 247, Shorowordi, K.M., Haseeb, A.S.M.A., Celis, J.P. (2004). Velocity effects on the wear, friction and tribochemistry of aluminum MMC sliding against phenolic brake pad. Wear, 256, Fu, H.-H., Han, K.-S., Song, J.-I. (2004). Wear properties of Saffil/Al, Saffil/Al 2 O 3 /Al and Saffil/SiC/Al hybrid metal matrix composites. Wear, 256, Mondal, D.P., Das, S., Jha, A.K., Yegneswaran, A.H. (1998). Abrasive wear of Al alloy-al 2 O 3 particle composite: a study on the combined effect of load and size of abrasive. Wear, 223, R. L. Deuis, C. Subramanian and J. M. Yellup, Abrasive wear of aluminium composites-a review, Wear 201 (1996) Acilar, M., Gul, F. (2004). Effect of the applied load, sliding distance and oxidation on the dry sliding wear behaviour of Al-10Si/SiC p composites produced by vacuum infiltration technique. Materials and Design, 25, Kok, M. (2005). Production and mechanical properties of Al 2 O 3 particle-reinforced 2024 aluminum alloy composites. Journal of Materials Processing Technology, 161, Sahin, Y. (2003). Preparation and some properties of SiC particle reinforced aluminum alloy composites. Materials and Design, 24, Mandal, D., Dutta, B.K., Panigrahi, S.C. (2004). Wear and friction behavior of stir cast aluminumbase short steel fiber reinforced composites. Wear, 257, Zhang, J., Alpas, A.T. (1993). Wear regimes and transitions in Al 2 O 3 particulate-reinforced aluminum alloys. Materials Science and Engineering A161, Dutta, I. (1991). The nature and effect of thermal residual stresses in discontinuous fiber reinforced metal matrix composites. Composites Science and Technology, 41, Archard, J.F. (1953). Contact and rubbing of flat surfaces. Journal of Applied Physics, 24, Hashim, J., Looney, L., Hashmi, M.S.J. (2001). The wettability of SiC particles by molten aluminium alloy. Journal of Materials Processing Technology, 119, Daniel, B.S.S., Murthy, V.S.R., Murty, G.S. (1997). Metal-ceramic composites via in-situ 215

8 S. Buytoz ve H. Eren methods. Journal of Materials Processing Technology, 68, Yang, J.B., Lin, C.B., Wang, T.C., Chu, H.Y. (2004). The tribological characteristics of A356.2Al alloy/gr (p) composites. Wear, 257, Buytoz, S., Yıldırım, M.M., Eren, (2006). H. FeCrC ve FeSiCrC/Al kompozitlerinde tane takviyelerinin aşınma performansına etkileri, 11 th International Materials Symposium, Denizli/Türkiye. 22. Buytoz, S., (2006). Effects of FeCrC and FeSiCrC particles on wear behaviour of aluminum metal matrix composite, Materials Science and Technology, 22, 6, Sahoo, K.L., Sivararnakrishnan, C.D., Chakrabarti, A.K. (2000) Mat. Sci. Technol. 16, p Howell, G.J., Ball, A. (1995). Dry sliding wear of particulate-reinforced aluminum alloys against automobile friction materials. Wear, , Lim, S.C., Gupta, M., Ng, W.B. (1997). Friction and wear characteristics of Al-Cu/C composites synthesized using partial liquid phase casting process. Materials and Design, 18,

T/M YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Cu-C-Al 2 SiO 5 KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAYANIMI Ç. ÖZAY & A. HASÇALIK

T/M YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Cu-C-Al 2 SiO 5 KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAYANIMI Ç. ÖZAY & A. HASÇALIK T/M YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Cu-C-Al 2 SiO 5 KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAYANIMI Ç. ÖZAY & A. HASÇALIK Özet Bu çalışmada, Cu tozuna hacimce %5, %10, %15 oranında C ve Al 2 SiO 5 katılarak toz metalurjisi

Detaylı

BASINÇLI İNFİLTRASYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al- SiCp KOMPOZİTLERDE PARTİKÜL BOYUTUNUN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

BASINÇLI İNFİLTRASYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al- SiCp KOMPOZİTLERDE PARTİKÜL BOYUTUNUN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt, No, -7, 7 Vol, No, -7, 7 BASINÇLI İNFİLTRASYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al- SiCp KOMPOZİTLERDE PARTİKÜL BOYUTUNUN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞINA

Detaylı

B 4 C /Al KOMPOZİTLERİN TAKVİYE HACİM ORANINA BAĞLI OLARAK ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

B 4 C /Al KOMPOZİTLERİN TAKVİYE HACİM ORANINA BAĞLI OLARAK ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 10 pp. -21 Mechanical Technology B 4 C /Al KOMPOZİTLERİN TAKVİYE HACİM ORANINA BAĞLI OLARAK ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Hasan

Detaylı

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye T/M YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ AlMgSi-SiC p KOMPOZİTİNDE SİNTERLEME SÜRESİNİN AŞINMA DİRENCİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SINTERING

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 25/1 AN INVESTIGATION ON ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF Fe-C-Mo- COMPOSITE PRODUCED BY POWDER METALLURGY Mustafa AY, Ahmet

Detaylı

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 1 ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 2 Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambasına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri

Detaylı

Effect of Reinforcement Particle Size on the Abrasive Wear of Al-Si Composites Reinforced with SiO 2

Effect of Reinforcement Particle Size on the Abrasive Wear of Al-Si Composites Reinforced with SiO 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4-2( 2),94-99 Takviye Parçacık Boyutunun SiO 2 Takviyeli Al-Si Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Davranışı Üzerinde Etkisi Ferhat GÜL*, Lokman

Detaylı

AN INVESTIGATION OF DRY SLIDE BEHAVIORS OF Cu/Ni 3 Al METAL MATRIX COMPOSITE

AN INVESTIGATION OF DRY SLIDE BEHAVIORS OF Cu/Ni 3 Al METAL MATRIX COMPOSITE 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Cu/Nİ 3 Al METAL MATRİSLİ KOMPOZİTİN KURU KAYMA AŞINMA DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI AN INVESTIGATION OF DRY

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 252-258, 2012 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi PRODUCTION OF Y 2 O 3 COATED AL 2 O

Detaylı

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ Alp Eren Şahin *, Yasemin

Detaylı

AN INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIOUR OF A356 ALUMINIUM ALLOYS PRODUCED BY PM

AN INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIOUR OF A356 ALUMINIUM ALLOYS PRODUCED BY PM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN A356 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

METAL MATRİS KOMPOZİTLERİN VAKUM İNFİLTRASYONLA DERECELİ HASSAS DÖKÜM KALIPLARINDA ÜRETİMİ

METAL MATRİS KOMPOZİTLERİN VAKUM İNFİLTRASYONLA DERECELİ HASSAS DÖKÜM KALIPLARINDA ÜRETİMİ Teknik yazı METAL MATRİS KOMPOZİTLERİN VAKUM İNFİLTRASYONLA DERECELİ HASSAS DÖKÜM KALIPLARINDA ÜRETİMİ Kompozit malzemelerde yapıyı oluşturan bileşenler birbiri içinde çözünmezler, kimyasal olarak inert

Detaylı

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SULFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SULFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SULFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON

Detaylı

Yahya TAŞGIN ve Mehmet KAPLAN Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Elazığ yahyatasgin@hotmail.com

Yahya TAŞGIN ve Mehmet KAPLAN Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Elazığ yahyatasgin@hotmail.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 217-224, 27 19 (2), 217-224, 27 Sert Kabuklu bir Dökme Demirin Üretilebilirliği ve Abrasiv Aşınma Davranışlarının Araştırılması

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (4) 8-13 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Al Matrisli B 4 C Takviyeli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretimi

Detaylı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 593-599, 2007 19 (4), 593-599, 2007 Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü 3809 Kayseri / TÜRKİYE Tel Faks E-posta Web : +90

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL

Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Makine Mühendisliği 1995-2000 Y. Lisans Makine Mühendisliği 2001-2004 Doktora Makine Mühendisliği 2004-2011 İLETİŞİM

Detaylı

Al 2 O 3 PARTİKÜL TAKVİYELİ 2024 ALÜMİNYUM METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ. Metin KÖK KSÜ Kahramanmaraş MYO, Makine Bölümü, Kahramanmaraş

Al 2 O 3 PARTİKÜL TAKVİYELİ 2024 ALÜMİNYUM METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ. Metin KÖK KSÜ Kahramanmaraş MYO, Makine Bölümü, Kahramanmaraş Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 131 Al 2 O 3 PARTİKÜL TAKVİYELİ 2024 ALÜMİNYUM METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ Metin KÖK KSÜ Kahramanmaraş MYO, Makine Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET Bu

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN SiC İÇERİKLİ ÖN ŞEKİL ÜRETİMİ

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN SiC İÇERİKLİ ÖN ŞEKİL ÜRETİMİ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ İÇİN SiC İÇERİKLİ ÖN ŞEKİL ÜRETİMİ Alptekin KISASÖZ a, Güneş TANDOĞAN, Murat Luş a,b, Ahmet KARAASLAN a,b, Nilgün KUŞKONMAZ a,b a Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 26 (3) 2-31 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Fe-C-Mo-FeCr Kompozitinin Adhesiv Aşınma

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs (WEAR RESISTANCE OF POLIESTER- Al 2 O 3 COMPOSITES)

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs (WEAR RESISTANCE OF POLIESTER- Al 2 O 3 COMPOSITES) DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh. 73-78 Mayıs 2002 POLYESTER-Al 2 O 3 KOMPOZİTLERİNİN AŞINMA DAYANIMLARI (WEAR RESISTANCE OF POLIESTER- Al 2 O 3 COMPOSITES) Enver

Detaylı

TM METODU İLE ÜRETİLEN Al 2 O 3 - TAKVİYELİ ALUMINYUM ESASLI KOMPOZİTLERİN AŞINMA DAVRANIŞI İÇİN İSTATİSTİKSEL MODEL OLUŞTURULMASI ÖZET ABSTRACT

TM METODU İLE ÜRETİLEN Al 2 O 3 - TAKVİYELİ ALUMINYUM ESASLI KOMPOZİTLERİN AŞINMA DAVRANIŞI İÇİN İSTATİSTİKSEL MODEL OLUŞTURULMASI ÖZET ABSTRACT TM METODU İLE ÜRETİLEN Al 2 O 3 - TAKVİYELİ ALUMINYUM ESASLI KOMPOZİTLERİN AŞINMA DAVRANIŞI İÇİN İSTATİSTİKSEL MODEL OLUŞTURULMASI Yusuf ŞAHİN 1, K. Emre ÖKSÜZ 2 1 ysahin@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (4) 29-34 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Ve Partikül Hacim Oranının Poroziteye Etkisinin İncelenmesi Kamil ÖZDİN

Detaylı

SiC takviyeli 2618 Al matrisli kompozitlerin aşınma davranışı

SiC takviyeli 2618 Al matrisli kompozitlerin aşınma davranışı itüdergisi/d mühendislik Cilt:6, Sayı:2, 63-70 Nisan 2007 SiC takviyeli 2618 Al matrisli kompozitlerin aşınma davranışı Harun MİNDİVAN *, E.Sabri KAYALI İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Mühendisliği

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (2017) 161-168 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi AlSi12 Alaşımından Üretilen Kompresör Silindir Kapağında Abrasif Aşınma

Detaylı

MEKANİK ALAŞIMLAMA/ÖĞÜTME YÖNTEMİYLE ZrO 2 TAKVİYELİ TİTANYUM BAZLI (EX-SİTU) METAL MATRİS KOMPOZİT MALZEMELERİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

MEKANİK ALAŞIMLAMA/ÖĞÜTME YÖNTEMİYLE ZrO 2 TAKVİYELİ TİTANYUM BAZLI (EX-SİTU) METAL MATRİS KOMPOZİT MALZEMELERİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 517-522 TEKNOLOJİ MEKANİK ALAŞIMLAMA/ÖĞÜTME YÖNTEMİYLE ZrO 2 TAKVİYELİ TİTANYUM BAZLI (EX-SİTU) METAL MATRİS KOMPOZİT MALZEMELERİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET

Detaylı

ERGİMİŞ METAL KARIŞTIRMA VE BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİ İLE ALÜMİNYUM ESASLI TANECİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ

ERGİMİŞ METAL KARIŞTIRMA VE BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİ İLE ALÜMİNYUM ESASLI TANECİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 20, No 2, 233-238, 2005 Vol 20, No 2, 233-238, 2005 ERGİMİŞ METAL KARIŞTIRMA VE BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİ İLE ALÜMİNYUM ESASLI TANECİK TAKVİYELİ

Detaylı

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Araş. Gör. Taha Yasin EKEN

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Araş. Gör. Taha Yasin EKEN BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMM303METALURJİ VE MALZEME LABORATUARI I FÖYÜ Çamur dökümle seramiklerin şekillendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Araş. Gör. Taha

Detaylı

SiO 2 Takviyeli Etial 21 Esaslı Kompozit Malzemelerin Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemi İle Üretimi Ve Özelliklerinin İncelenmesi

SiO 2 Takviyeli Etial 21 Esaslı Kompozit Malzemelerin Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemi İle Üretimi Ve Özelliklerinin İncelenmesi Jourrnal of Engineering and Technological Sciences (2014/1) SiO 2 Takviyeli Etial 21 Esaslı Kompozit Malzemelerin Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemi İle Üretimi Ve Özelliklerinin İncelenmesi İbrahim KARADEMİR

Detaylı

Al-B 4 C Kompozitlerinin Fren Diski Olarak Kullanılabilirliğine Genel Bir Bakış

Al-B 4 C Kompozitlerinin Fren Diski Olarak Kullanılabilirliğine Genel Bir Bakış Al-B 4 C Kompozitlerinin Fren Diski Olarak Kullanılabilirliğine Genel Bir Bakış Fatih TOPTAN, Filiz KUMDALI, Işıl KERTĐ Yıldız Teknik Üniversitesi ÖZET Son yirmi yılda alüminyum matrisli kompozitler (Al-MMK),

Detaylı

AISI D6 ÇELİĞİNİN ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞINA ISIL İŞLEM ŞARTLARI VE KAYMA HIZLARININ ETKİLERİ

AISI D6 ÇELİĞİNİN ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞINA ISIL İŞLEM ŞARTLARI VE KAYMA HIZLARININ ETKİLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 587-592, 2010 Vol 25, No 3, 587-592, 2010 AISI D6 ÇELİĞİNİN ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞINA ISIL İŞLEM ŞARTLARI VE KAYMA HIZLARININ

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 28, 179-187, 2010 Research Article / Araştırma Makalesi AN INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIORS OF DIFFERENT CUTTING TOOLS

Detaylı

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK TEL TAKVİYELİ KIR DÖKME DEMİR KOMPOZİTLERİN SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Ahmet AKDEMİR a Recai KUŞ b.

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK TEL TAKVİYELİ KIR DÖKME DEMİR KOMPOZİTLERİN SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Ahmet AKDEMİR a Recai KUŞ b. DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK TEL TAKVİYELİ KIR DÖKME DEMİR KOMPOZİTLERİN SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet AKDEMİR a Recai KUŞ b a Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

Düşük Takviyeli MgO-Al Kompozitlerin Vakumlu İnfiltrasyonunda Takviye Oranının İnfiltrasyon Davranışına Etkisi

Düşük Takviyeli MgO-Al Kompozitlerin Vakumlu İnfiltrasyonunda Takviye Oranının İnfiltrasyon Davranışına Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 3 s. 173-177, 2009 Vol: 12 No: 3 pp.173-177, 2009 Düşük Takviyeli MgO-Al Kompozitlerin Vakumlu İnfiltrasyonunda Takviye Oranının İnfiltrasyon Davranışına

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) 41-45 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Soner BUYTOZ, İlyas SOMUNKIRAN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi Al-7Si-,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, * 2 Lokman GEMİ, 1 Osman AYDOĞUŞ, 1 Kerim ÇAM, ** 3 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Farklı oranlarda Cr partikül takviyesinin Cu matrislikompozitlerin mekanik özelliklerine ve mikroyapısna etkisi

Farklı oranlarda Cr partikül takviyesinin Cu matrislikompozitlerin mekanik özelliklerine ve mikroyapısna etkisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Cilt: 8, 4, 797-803 Eylül 2017 Farklı oranlarda Cr partikül takviyesinin Cu matrislikompozitlerin mekanik özelliklerine ve mikroyapısna etkisi

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5763 (395-399) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5763 (395-399)

Detaylı

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al2024-Si ALAŞIMI KOMPOZİTLERDE Si MİKTARININ VE YAŞLANDIRMA SÜRELERİNİN ETKİSİ

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al2024-Si ALAŞIMI KOMPOZİTLERDE Si MİKTARININ VE YAŞLANDIRMA SÜRELERİNİN ETKİSİ OHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2147-012X Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (2017), 226-231 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

SiO 2 Takviye Edilmiş Al Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Davranışını Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi

SiO 2 Takviye Edilmiş Al Kompozitlerin Abrasiv Aşınma Davranışını Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies i n Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) SiO 2 Takviye Edilmiş Al Kompozitlerin Abrasiv

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İbrahim SEVİM Doğum Tarihi: 01 Ekim 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Erciyes Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

MICROSTRUCTURAL CHARACTERISATION OF MATRIX/REINFORCEMENT INTERFACE IN Al-B 4 C COMPOSITES PRODUCED WITH Ti ADDITION

MICROSTRUCTURAL CHARACTERISATION OF MATRIX/REINFORCEMENT INTERFACE IN Al-B 4 C COMPOSITES PRODUCED WITH Ti ADDITION 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Ti İLAVESİ İLE ÜRETİLEN Al-B 4 C KOMPOZİTLERİNDE MATRİS/TAKVİYE ARAYÜZEYİNİN MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU MICROSTRUCTURAL

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, 1 Merve BİNGÖL, 1 Özgür ORTAÇ, * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

BRONZ KATKILI POLİ-TETRA-FLOR-ETİLEN (PTFE) KOMPOZİTLERİN PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEYE KARŞI AŞINMA VE SÜRTÜNME DAVRANIŞLARI

BRONZ KATKILI POLİ-TETRA-FLOR-ETİLEN (PTFE) KOMPOZİTLERİN PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEYE KARŞI AŞINMA VE SÜRTÜNME DAVRANIŞLARI BRONZ KATKILI POLİ-TETRA-FLOR-ETİLEN (PTFE) KOMPOZİTLERİN PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEYE KARŞI AŞINMA VE SÜRTÜNME DAVRANIŞLARI Hüseyin ÜNAL 1*, Salih Hakan YETGİN 2, Bayram POYRAZ 3 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir.

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir. makale Ostenitik çeliklerde yavaş soğutma veya temperleme işlemi karbürlerin çökelmesine neden olur. Karbür çökelme bölgeleri genel olarak tane sınırlarıdır. Karbür çökelmesi, çeliğin 500-800 C sıcaklıkları

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER Prof.Dr.Ahmet Aran - İ.T.Ü. Makina Fakültesi METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER KARMA MALZEMELER METAL MATRİSLİ KARMA MALZEMELER MMK ÜRETİM YÖNTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Metal,

Detaylı

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YERÇEKİMİNE TERS DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Al ALAŞIMININ ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

CuSn10 YATAK MALZEMESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

CuSn10 YATAK MALZEMESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : : : 4-45 CuSn

Detaylı

Süleyman ÖZKAN tarafından hazırlanan ALÜMİNYUM MATRİSLİ SiC PARÇACIK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ VE KURU AŞINMA DAVR

Süleyman ÖZKAN tarafından hazırlanan ALÜMİNYUM MATRİSLİ SiC PARÇACIK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ VE KURU AŞINMA DAVR ALÜMİNYUM MATRİSLİ SiC PARÇACIK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ VE KURU AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Süleyman ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi

Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Muhammed Raşit ERYILMAZ, 1 Serdar ÇELEBİ ve * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Y 2 O 3 KAPLANMIŞ Al 2 O 3 TAKVİYELİ ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE AŞINMA DAVRANIŞLARININ KARAKTERİZASYONU SERDAR ALTUNER DOKTORA TEZİ

Detaylı

MUSTAFA BOZ (370) (533)

MUSTAFA BOZ (370) (533) MUSTAFA BOZ Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri Kimlik Numarası Doğum Tarihi İletişim Adresi Telefon 39295257080 23/07/1971 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (370) 433 82 00

Detaylı

Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? METALOGRAFİ Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? Metalografi, en bilinen şekliyle, metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalıdır. Metalografi, metallerin iç yapısını inceleyerek onların özelliklerini

Detaylı

Karma Takviyeli Kompozitin CBN Kesici Takımlarla İşlenmesinde Kesici Takım Özelliklerinin Kesme Kuvvetleri Üzerindeki Etkileri

Karma Takviyeli Kompozitin CBN Kesici Takımlarla İşlenmesinde Kesici Takım Özelliklerinin Kesme Kuvvetleri Üzerindeki Etkileri 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Karma Takviyeli Kompozitin Kesici Takımlarla İşlenmesinde Kesici Takım Özelliklerinin Kesme Kuvvetleri Üzerindeki

Detaylı

Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi

Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi 2015 İstanbul ALUS'07 7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposiuırn Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi Fluidity of Lost Foam Cast Al-Si Alloys Nazlıcan

Detaylı

AR-GE LABORATUVARLARI FAALİYET FORMU (2014 YILI)

AR-GE LABORATUVARLARI FAALİYET FORMU (2014 YILI) AR-GE LABORATUVARLARI FAALİYET FORMU (2014 YILI) Laboratuvar Adı: Elektron ve Işık Mikroskopisi Ar-Ge Laboratuvarı Laboratuvar Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Şeyda POLAT Yürütülen Projeler: KOÜ Bilimsel Araştırma

Detaylı

YÜKSEK KROMLU BEYAZ DÖKME DEMİR MALZEMELERİN Al 2 O 3 İLE AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÖZET

YÜKSEK KROMLU BEYAZ DÖKME DEMİR MALZEMELERİN Al 2 O 3 İLE AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 3 s. 559-567, 23 Vol: 6 No: 3 pp. 559-567, 23 YÜKSEK KROMLU BEYAZ DÖKME DEMİR MALZEMELERİN Al 2 O 3 İLE AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Cemil

Detaylı

Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilen Al-Si/B 4 C Kompozit Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilen Al-Si/B 4 C Kompozit Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 28 (2), 259-266, 2016 28 (2), 259-266, 2016 Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilen Al-Si/B 4 C Kompozit Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin

Detaylı

MAGNEZYUM MATRİSLİ PARÇACIK TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERDE YAPAY YAŞLANDIRMA ISIL İŞLEMİNİN SERTLİK VE MİKROYAPI ÜZERİNE ETKİSİ

MAGNEZYUM MATRİSLİ PARÇACIK TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERDE YAPAY YAŞLANDIRMA ISIL İŞLEMİNİN SERTLİK VE MİKROYAPI ÜZERİNE ETKİSİ MAGNEZYUM MATRİSLİ PARÇACIK TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERDE YAPAY YAŞLANDIRMA ISIL İŞLEMİNİN SERTLİK VE MİKROYAPI ÜZERİNE ETKİSİ Bünyamin ÇİÇEK * 1, Polat TOPUZ 2, Tuna AYDOĞMUŞ 2 and Yavuz SUN 3 1, Alapala

Detaylı

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE KOMPOZİT KAM ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE KOMPOZİT KAM ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE KOMPOZİT KAM ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep ARSLAN* 1,Mehmet ŞİMŞİR 1, Tuğçe Yasemin ONURLUBAŞGİL 1, Bahadır KARACA 2, Hülya AKKAN 2 1 mhuriyet Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

SiC ile Güçlendirilmiş Al2014 Matrisli Kompozitin Isıl İletkenliği Üzerine Matrise İlave Edilen Mg un Etkisi

SiC ile Güçlendirilmiş Al2014 Matrisli Kompozitin Isıl İletkenliği Üzerine Matrise İlave Edilen Mg un Etkisi SiC ile Güçlendirilmiş Al2014 Matrisli Kompozitin Isıl İletkenliği Üzerine Matrise İlave Edilen Mg un Etkisi Serkan ATEŞ 1*, İbrahim UZUN 2 1 Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:13-11 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi () 37- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Saf,, den üretilen yatakların aşınma özelliklerinin incelenmesi 1.Giriş Bekir

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

INVESTIGATION OF WEAR PROPERTIES OF A Cu-Cr-Zr ALLOY

INVESTIGATION OF WEAR PROPERTIES OF A Cu-Cr-Zr ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye Cu-Cr-Zr ALA IMININ A INMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF WEAR PROPERTIES OF A Cu-Cr-Zr ALLOY a* Yahya

Detaylı

Middle East Journal of Science(MEJS)

Middle East Journal of Science(MEJS) Middle East Journal of Science(MEJS) 2(2016)1 10 Middle East Journal of Science(MEJS) journal homepage: http://mejs.ineseg.org/ A NEW APPROACH TO THE PRODUCTION OF LAMINATED COMPOSITES CONSISTING OF AL2O3

Detaylı

Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar BeslemeKriterleri Darcy Kanunu DökümdeDarcy Kanunu KRİTİK KATI ORANI Alaşım Kritik KatıOranı Çelikler % 35 50 Alaşımlı çelikler % 45 Alüminyum alaşımları

Detaylı

SAVTEK 2006 BASINÇSIZ İNFİLTRASYONLA SiC-B 4 C-Al KOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİ

SAVTEK 2006 BASINÇSIZ İNFİLTRASYONLA SiC-B 4 C-Al KOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİ SAVTEK 2006 BASINÇSIZ İNFİLTRASYONLA SiC-B 4 C-Al KOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİ Ayşe KALEMTAŞ (a), Gürsoy ARSLAN (a), Ferhat KARA (a) (a) Anadolu Üniversitesi, Malz. Bilimi ve Müh. Böl., 26555,

Detaylı

62901 USA, June 2009- June 2010 (12 ay sure).

62901 USA, June 2009- June 2010 (12 ay sure). ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AYDIN Doğum Tarihi: 23 Haziran 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Metal Eğitimi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 1993

Detaylı

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4)

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4) İNTERMETALİK MALZEMELER (DERS NOTLARI-4) Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR BERİLYUM: Kimyasal özellikler bakımından alüminyuma benzer. Periyodik çizelgenin II A grubunun birinci elementidir ve metallere özgü özelliklerin

Detaylı

BİMETAL VE GELENEKSEL OLARAK ÜRETİLEN ALÜMİNYUM ESASLI METAL-METAL KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

BİMETAL VE GELENEKSEL OLARAK ÜRETİLEN ALÜMİNYUM ESASLI METAL-METAL KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Teknik yazı ÖZET BİMETAL VE GELENEKSEL OLARAK ÜRETİLEN ALÜMİNYUM ESASLI METAL-METAL KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Rıdvan GECÜ Ahmet KARAASLAN Bu çalışmada alüminyum matrisli kompozitlerde takviye elemanı

Detaylı

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:3, Sayı:2, 2013,1-17/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:3, No:2,2013,1-17 UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Faruk ŞEN 1*, Bahadır

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

YENİDEN ÇÖZELTİYE ALMA PARAMETRELERİNİN 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ SERTLİK VE AŞINMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

YENİDEN ÇÖZELTİYE ALMA PARAMETRELERİNİN 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ SERTLİK VE AŞINMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 429-438, 2012 Vol 27, No 2, 429-438, 2012 YENİDEN ÇÖZELTİYE ALMA PARAMETRELERİNİN

Detaylı

Hidroteknik Ticaret Malzemeleri A.Ş. Denizli. Geliş Tarihi/Received : 23.02.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 26.05.2009

Hidroteknik Ticaret Malzemeleri A.Ş. Denizli. Geliş Tarihi/Received : 23.02.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 26.05.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 15, Sayı 3, 2009, Sayfa 441-446 Toz Alev Püskürtme Yöntemi Kullanılarak Kaplanan Alüminyum Alaşımının Aşınma ve Sertlik Davranışlarının İncelenmesi

Detaylı

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Nursen Turku 1, Şule Doğan 1, Nazım Uçar 1,*, Adnan Çalık 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Alüminyum Köpük Üretiminde Ön Sinterleme ve Köpürtme Sıcaklığının Etkisi

Alüminyum Köpük Üretiminde Ön Sinterleme ve Köpürtme Sıcaklığının Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Alüminyum Köpük Üretiminde Ön Sinterleme ve Köpürtme Sıcaklığının Etkisi S. Şahin 1, H. Durmuş 2, U. Güngen

Detaylı

YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ

YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ Doç. Dr. Salim ŞAHİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği 99 Y. Lisans Üniversitesi Makine Mühendisliği/Konstrüksiyon ve İmalat 99

Detaylı

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET Yüksek mekanik özellikleri ve korozyon

Detaylı

VİBRASYON ALTINDA DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ A380 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

VİBRASYON ALTINDA DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ A380 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VİBRASYON ALTINDA DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ A380 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Nurşen SAKLAKOĞLU 1, Simge GENÇALP 2 ÖZET Döküm proseslerinin kusurlarından biri değişken yüzey kalitesidir.

Detaylı

Retrogresyon İşleminin 7075 Alüminyum Alaşımının Aşınma Davranışına Etkisi

Retrogresyon İşleminin 7075 Alüminyum Alaşımının Aşınma Davranışına Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-1 May 2011, Elazığ, Turkey Retrogresyon İşleminin 707 Alüminyum Alaşımının Aşınma Davranışına Etkisi H. Durmuş 1, R.O. Uzun 2, S. Şahin

Detaylı

Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen ferrobor takviyeli bakır kompozitinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi

Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen ferrobor takviyeli bakır kompozitinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, Cilt 18(1), 10-20, (2016) Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen ferrobor takviyeli bakır kompozitinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi Aytekin ULUTAŞ 1*,

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

METALOGRAFİK MUAYENE DENEYİ

METALOGRAFİK MUAYENE DENEYİ METALOGRAFİK MUAYENE DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Metalografik muayene ile malzemenin dokusu tespit edilir, malzemenin dokusuna bakılarak malzemenin özellikleri hakkında bilgi edinilir. 2. TANIMLAMALAR: Parlatma:

Detaylı

VORTEX DÖKÜM YÖNTEMİ İLE SİC TAKVİYELİ Al-7075 ALAŞIM MATRİSLİ KOMPOZİT KAM ÜRETİMİ

VORTEX DÖKÜM YÖNTEMİ İLE SİC TAKVİYELİ Al-7075 ALAŞIM MATRİSLİ KOMPOZİT KAM ÜRETİMİ VORTEX DÖKÜM YÖNTEMİ İLE SİC TAKVİYELİ Al-7075 ALAŞIM MATRİSLİ KOMPOZİT KAM ÜRETİMİ Tuğçe Yasemin ONURLUBAŞGİL* 1,Mehmet ŞİMŞİR 1, Zeynep ARSLAN 1, Bahadır KARACA 2,Murat AYDIN 2 1 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

WEAR PROPERTIES OF FE-CU-C BASED MATERIALS PRODUCED BY POWDER METALURGY

WEAR PROPERTIES OF FE-CU-C BASED MATERIALS PRODUCED BY POWDER METALURGY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN FE-CU-C ESASLI MALZEMELERİN AŞINMA ÖZELLİKLERİ WEAR PROPERTIES OF FE-CU-C BASED

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı