AYNA OLABİLMEK. İlkyar = Emek Emek = Gönüllü İlkyar = Gönüllü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYNA OLABİLMEK. İlkyar = Emek Emek = Gönüllü İlkyar = Gönüllü"

Transkript

1 AYNA OLABİLMEK Bu hafta sonu Ordu Kumru ve Ünye projelerinde birbirinden güzel çocuk ve fedakar öğretmenlerimizle birlikteydik... Bu projenin ani kitaplıklarını IEEE Öğrenci topluluğu sevgili arkadaşları Bülent Kahrıman anısına ve Prof Dr Fikret Şenses hocamız annesi Sakire Şenses anısına bağışladı... Oyuncak odaları ve diğer tüm proje giderleri Türk Kültür Vakfının desteğiyle gerçekleşti... Tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz.. Bu akşamki izlenimiyle sevgili Ali bizi Şubat ayına taşıyor... Ali ekim ayından beri sürekli emeğini gönlünü YIBOlu çocukların dünyasındaki güzelliklere adadı... O sevgi dolu hassasiyetini hemen ilk projeden anlayınca her projede Ali nin yer almasını bekledik... Ali nin aynası aslında içindeki o güzellikleri yansıtmakta İlkyar = Emek Emek = Gönüllü İlkyar = Gönüllü Herkesin hayran kaldığı tüm gönüllülerimize sevgilerimizi yolluyor, buna vesile olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. İLKYAR

2 AYNA OLAB!LMEK Ne zamandır aklımdaydı!ubat projesi. Hep duyuyordum yılın en özel projesi oluyor. Proje uzun ve okullar tam kapasite. 15 gün senin için harika bir deneyim olur diye. Ailemin çok da istekli oldu"unu söyleyemem. Onların yanında kalaca"ım süreden kısıp projeye gidebilecektim çünkü. Lakin çok kararlıydım bu projeye katılmaya. Karlı bir kı# gününde 5!ubat saat Karaman dan ba#ladım diyebilirim projeye. Ankara da Cuma gecesi ve nihayet o ilk sabahın heyecanı içerisindeydim. 6 "ubat Cumartesi: 15 günlük bir ya#am 2 günlük projelerde bile kendimle ilgili birçok farkındalık kazanıp, çok özel anlar ya#amı#ken, bu kadar uzun bir projeye gitmek müthi# bir duyguydu. Tatili bir kenara bırakarak kendimi bu e#siz deneyimin kollarına atıvermi#tim i#te. Önce Tuz Gölü, sonra Toros da"larının içinden geçerek o nefes kesici manzara e#li"inde Urfa Birecik Yibo ya vardık. Okulda ilk yârimiz çocuklar yoktu ama bizi e"itim gönüllüsü bir insan bekliyordu. Daha ilk cümlelerinden ne kadar hayran olunası biri oldu"u apaçıktı. Okul için yapılanlar, ö"rencilerin yaptıkları etkinlikler, sosyal çalı#malar ve en önemlisi kitap okumanın felsefe haline gelmi# oldu"u bir yer. Yani tam da olması gerekti"i gibi Kütüphane cezaevi kapatır. Hiçbir gemi bir kitabın götürdü"ü yerlere gidemez. gibi cümleler kütüphanenin duvarlarını süsleyen o yazılardan sadece aklımda kalanlarıydı. Okul her noktasını gezdikçe o ö"renciler için, böyle bir okulun var oldu"unu bildi"imden dolayı mutluluk duydum. Her ne kadar geçmi# zaman kipi ile de yazsam #u an ya#arken yazıyorum izlenimimi. Mutlu bir günün sonunda yurtta bir karde#imin yata"ında, kısıtlı kelimelerimle hislerimi dile getirmeye çalı#ıyorum. Alt ranzanın tavanında bir kitap fark etmem projedeki belki de ilk izlenimim oluyordu. Anadolu türküleri isimli kitabı okuyan karde#im belli ki her gece yata"ında kitap okuyordu. Daha çok okuyun diyecektim di"er bütün karde#lerime ve hepsine bu olayı anlatacaktım. Böyle bir anıyla ba#lamak anlatılamaz.

3 Çok güzel bir proje olaca"ı daha ilk anından itibaren besbelli Sabah yine yolculuk ve artık çocuklarımızı ula#mamıza çok ama çok az kaldı 7 "ubat Pazar: Yolculu"a devam ederken geçilen önemli yollardan biri de Mardin idi. Diyoruz ya hep medeniyetlerin be#i"i co"rafya diye gerçekten de öyleymi#. Evleri, kiliseleri, yolları ile gerçekten medeniyeti hissedebiliyorsunuz. Süryaniler, Araplar, Kürtler, Türkler her mezhep ve ırktan insan bu medeniyet merkezinde beraberce karde#çe ya#ıyor. Mardin Midyat ta 2 saatlik bir vakitte çocukların rehberli"inde bir tur attık. Bir dü"üne bile #ahit olmu#tuk bu kısa sürede. Güzel bir gezinin ardından bilim otobüsümüze dönmü#tük ve yola koyulduk. Gitti"i yerlere bilimin aydınlık yüzünü, okuma a#kını, siz de yapabilirsiniz cümlesini ta#ıyan otobüs kilometreleri eritirken içimdeki o bir #eyler yapma iste"i de giderek artıyordu. $lk çocu"a çiviyi uzataca"ım o an nasıl olacaktı acaba?!ırnak sınırlarındaydık artık ve Dicle asili"i ile akıyordu i#te. Kim bilir kaç genç bu nehrin kenarında türküler söyledi sevdi"ine ya da kaç çocuk oyunlar oynadı yapmacıksız yürekleriyle? Dedi"im gibi medeniyet ve tarih bu topraklarda anlam kazanmı#tı. Da"ların arasında ilerlerken projenin ilerleyen günlerinde gelece"imiz bazı okulları da görüyorduk. Ve evet ilk dura"ımız gözükmü#tü i#te. Otobüste bir heyecan ve hareketlenme herkes saatlerdir bu anın gelmesini bekliyordu. Otobüs Kumçatı Yibodaydı i#te. Çocuklar bizi bahçede kar#ıladı. Biraz ü#ümü#lerdi anla#ılan. Onları bekletti"imizi dü#ünerek kendimi biraz suçlu hissettim ama o kadar sıcak yürekleri vardı ki o gülen gözleri Olsun iyi ki geldiniz diyerek

4 bizleri kar#ılamı#lardı i#te.!ırnak ta ilk gecemiz ba#lıyordu. Ben hala aynı heyecanla ba#ımı yastı"a koydu"umda aklıma çocuklar geliyordu 8 "ubat Pazartesi 9 "ubat Salı Ö"leden önce Kız yibodaydım. Oradaki ö"rencilerle etkinlikler yapıp daha sonra Kumçatı yiboya döndüm. En çok dikkatimi çeken 4A sınıfının bizim için hazırlamı# oldu"u tiyatro oyunuydu. Kendi etkinli"imin bir bölümünde çok güzel bir oyun sergilediler. Bir ev ortamını canlandırmı#lardı. $#leri karı#tıran bir hizmetçinin hikâyesini o kadar güzel oynadılar ki böyle bir yetenekleri olması ve hazırlık yapmı# olmaları gerçekten güzeldi. Ak#am Mehmet i masa tenisi oynarken görünce onunla O na reflekslerinin çok ama çok iyi oldu"unu söyledim. Çok iyi tenis oynayabilece"ini söyledim. Mehmet in kendi ilgi alanındaki bir sporla ilgili olması, bu konudaki yetene"ini fark edip üzerine gitmesi ve de en önemlisi bu fırsatı yakalayabilmesi mutluluk vericiydi. Da"ların arasında #irin mi #irin #en bir oba. Adı gibi güzel çocukların gözleri de. Tıpkı di"er bütün karde#lerim gibi onlar da meraklı bakı#larla kar#ılamı#lardı bizi. Duydu"um yazar, ortopedi, onkoloji gibi meslekler gerçekten çok farklı ve daha da önemlisi çok ayrıntılıydı. Bilmiyorum nedendir içlerindeki bu doktor olmak iste"i. Çektikleri acılar mıydı yoksa kısıtlı imkânlardan dolayı kaybettikleri yakınları mı? Birço"unun hedefi iyi bir doktor olmak, hastaları iyile#tirmek, onlar için bir #eyler yapabilmekti. Etkinliklerimde fazlasıyla zevk aldım. Aslında birçok #eyi biliyorlardı. Etkinlikler bittikten sonra çocuklar oyun oynuyorken rastgele açtı"ım bir sınıfta bir kız ö"renci tek ba#ına oturuyordu. Yanına gittim ve neden bu #ekilde mutsuz oturdu"unu anlamaya çalı#tım. Arkada#ları tarafından dı#lanıyordu maalesef. Biraz konu#unca aslında ne kadar ba#arılı bir ö"renci oldu"unu ve e"er bu sorunu çözülürse daha da ba#arılı olaca"ını gördüm. Onu hocamıza yönlendirdim. Eminim ki ismini bir gün astronomi ilgili önde gelen çalı#malarda görece"iz. Onlar uyuduktan sonra bir hocamızla konu#urken, Mualla Hocanın etkinli"inde çocuklu"una gitti"ini ve gün boyu yaptıklarımızdan sonra kendini de"erli hissetti"ini söyledi. Aslında biz çok da bir #ey yapmadık hocam. E"er var olan de"erinizi ayna gibi size yansıtabildiysek ne mutlu. Zira sizler oradaki o fidanları o kadar iyi yeti#tirip öyle özenle büyütüyorsunuz ki ileride bu fidanlar görkemli a"açlar halini alacaklar.

5 10 "ubat Çar#amba Farklı bir bölge sınıra yakın, hemen #u tepelerin ardı Irak olan bir bölge, onun somut bir yansımasıydı jandarma kontrol noktası. Önlemler alan güvenlik güçleri sabahın o gün do"mamı# bir saatinde bizi görünce otobüsü durdurdu. Arkada#larımız çiçek vererek foto"raf çektirdiler. Aslında onların da ne kadar zor bir i# yaptı"ını bu çiçe"in onlar için ne kadar de"erli oldu"unu yüzlerindeki tebessümden anlayabiliyordum. Dicle nehrinin hemen kenarında güzel bir okul Cizre Yibo. Semih in küçük Yunus Emre nin elleriyle kurdu"u ileti#imi sessiz bir hayranlıkla izleyerek ba#ladım güne. Ne kadar çok #ey anlatıyordu küçük gözlerinden abisine. Onun bu sevgisi de"il miydi bizleri buraya getiren zaten. Yine bilgisayarlarla ilgili bir sürü #ey bilen çocuklar vardı etkinli"imde. Daha önce bilgisayar programı nedir diye sordu"um cevap gelmezken bir sınıfta program örnekleri geldi. MS Surface gerçekten ilgilerini çekti. Eminim içlerinde birço"u bilgisayarlarla ilgili meslekleri dü#ünmeye ba#ladı. Ümit mutlaka ama mutlaka bahsetmek istedi"im bir çocuk. Aldı"ı dinamolarla nehir kenarında elektrik üretirken babası tarafından o"lum dersine çalı#sana #eklinde uyarılmı# bir çocuk o. $çindeki yaratıcılık ve üretme güdüsü beni çok etkiledi Ümit in. Yatakhanede tanı#tı"ım arkada#ım Onur dan da bahsetmek istiyorum. Yurtta odaları dola#ırken bir a"lama sesi üzerine girdim odaya. Arkada#ı Onur O na vurdu"u için a"lıyormu#. Sebebini ö"renmek için sordu"umda canını acıtmak istemedim dedi Onur. Aslında arkada#larını çok seviyor onlarla oynamak istiyor. Arkada#larının canlarının yandı"ını ve üzüldüklerini anlattım. Bunu bilmiyordum diye kar#ılık verdi ve gözlerindeki o ifadeyi anlatamam. O an inandım artık böyle bir #ey yapmayacak. Arkada#larıyla da konu#up bu de"i#imi sürecinden ona yardım etmelerini istedim. Umarım ba#arılı olabilmi#imdir. Gelecekte elektronik mühendisi olacak olan karde#im de arkada#larıyla daha iyi anla#ır.

6 Daha üçte biri bitmesine ra"men bir ömür anlatılacak kadar çok anıdan kelime haznemle ifade edebildiklerim bu kadarı. $lk yarimiz karde#lerimizin daha çok okumalarına kendilerine a#malarına giden yolda onların ilk adımlarını atmalarında yanlarında olabildiysek insan ba#ka ne ister ki. Bu de"erli insanlara kendilerine görmelerini sa"layacak bir ayna olmamda destek veren, eme"i geçen herkese sonsuz te#ekkürler Ali SÖKEN Bo"aziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Ö"retim Teknolojileri Ö"retmenli"i 4. Sınıf $lk yar imiz, ilk sevdi"imiz çocuklarımız

HAYALLERİNİZ UĞRUNA PES ETMEDEN ÇABALAYIN

HAYALLERİNİZ UĞRUNA PES ETMEDEN ÇABALAYIN Uluslararası Ticaret Bölümü nün 2005 Yılı Mezunu, Yazar Buse Ünal ile yazarlık ve birçok konu üzerine konuştuk. HAYALLERİNİZ UĞRUNA PES ETMEDEN ÇABALAYIN Buse Hanım, bize biraz işinizden bahseder misiniz?

Detaylı

G Ü Z E L G Ü N L E R G Ö R E C E! " Z Ç O C U K L A R

G Ü Z E L G Ü N L E R G Ö R E C E!  Z Ç O C U K L A R G Ü Z E L G Ü N L E R G Ö R E C E! " Z Ç O C U K L A R Öyle bir geçer zaman ki... Çocuklarla birlikte akıp giden, çocuklar olmadan geçmek bilmeyen zaman kavramı...!ubat projesiyle ba"layan bir gönül ba#ı

Detaylı

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI Anılardan Bir Demet Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI SAĞLIK SEN YAYINLARI: 2 Sağlık Sen Adına Sahibi: Mahmut KAÇAR Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Mahfuz SUNAR Genel

Detaylı

İZİM VARSA İŞTE ÖYKÜSÜ

İZİM VARSA İŞTE ÖYKÜSÜ İZİM VARSA İŞTE ÖYKÜSÜ Dr. Üzeyir KIRCA Benim halk sağlığı uzmanlığımı çok kimse bilmez. Öncelikle bu konudan bahsetmek istiyorum. Tıp fakültesini burslu okumuştum onun için de mecburi hizmet yapmam gerekiyordu.

Detaylı

TIBBİ UYGULAMA HATALARI

TIBBİ UYGULAMA HATALARI 1.Tıp Hukuku Günleri TIBBİ UYGULAMA HATALARI Av. Dr. Hasan Çankaya Anısına 8 Ocak 2011- İstanbul Tabip Odası EDİTÖR Prof. Dr. Sermet KOÇ EDİTÖR YARDIMCILARI Yard. Doç. Dr. Muhammet CAN Yard. Doç. Dr. Taner

Detaylı

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER Bölüm:1Niçinvazgeçemezler1 BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1 Ben bir ba!ımlıyım diyebilmek gerçekten çok güçtür. Sokaklarda, köprü altlarında gördü!ünüz ve bugüne

Detaylı

HABERLER 1. Bosphorus Chronicle ın Ekidir.

HABERLER 1. Bosphorus Chronicle ın Ekidir. Aralık 2014 HABERLER 1 köprü Bosphorus Chronicle ın Ekidir. İkizlerimi sadece doğdukları gün gördüm. -Mathew Rose Röportajı Bilgisayarlar her yerde ve hiçbir yerde olacaklar. Dr. Michio Kaku -Turkcell

Detaylı

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL ELLEKAPAKRÖPORTAJ M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL Türkiye, Meryem Üzerli yi Muhteşem Yüzyıl daki rolüyle tanıdı. Ama kocaman gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle sevdi. Ülkeyi ani

Detaylı

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR Anabilim Eğitim Kurumları ücretsiz yayınıdır. NİSAN 2015 SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR TÜMAY ÖZOKUR: SEVGİSİZ HER ŞEYE HAYIR N. ÖYKÜ İYİGÜN: ÖĞRENMENİN VE ÖĞRETMENİN

Detaylı

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş.

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. ÇOCUK HİKAYELERİ Y A Ş A M A Ğ A C I AKDES KUÇANİ SOLTANİ İÇİNDEKİLER 1- Yaşam Ağacı-Bilgi Ağacı-Şerife Öğretmen 2- Bedia Teyze 3- Fehime nin Anısı 4- İşportacı İkizler 5- Şükran Kitabı 6- Anasının Kuzusu

Detaylı

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Ders Kitabı. Yazarlar KOMİSYON

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Ders Kitabı. Yazarlar KOMİSYON İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ Ders Kitabı Yazarlar KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 5762 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1565 12.?.Y.0002.4268 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ NDEN MEZUN OLMAKTAN VE BURADA ÇALIŞMAKTAN GAYET MEMNUNUM.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ NDEN MEZUN OLMAKTAN VE BURADA ÇALIŞMAKTAN GAYET MEMNUNUM. Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü nden 2003 yılında mezun olan ve şu anda Çankaya Üniversitesi Girişimcilik Merkezi nde çalışan Sayın Arzu Sancak ile iş hayatı ve annelik üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Detaylı

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ Hazırlayan Yücel HACALOLU Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 ubat 2005 Basıldıı Yer : Boyut Tan.Matbaacılık - ANKARA 1 (0312) 384

Detaylı

Gruplararası İlişkiler ve Yeni Toplumsal Talepler Bağlamında Ayrımcılık *

Gruplararası İlişkiler ve Yeni Toplumsal Talepler Bağlamında Ayrımcılık * DERS 1 Gruplararası İlişkiler ve Yeni Toplumsal Talepler Bağlamında Ayrımcılık * Kazanımlar: 1. Ayrımcılık konusunda gruplararası ilişkilerin bazı dinamiklerini kavrar. 2. Türkiye de ayrımcılık konusunu

Detaylı

Nebil Tarihi nden Çocuk Hikâyeleri ŞEYH AHMET İN SIRRI

Nebil Tarihi nden Çocuk Hikâyeleri ŞEYH AHMET İN SIRRI Nebil Tarihi nden Çocuk Hikâyeleri ŞEYH AHMET İN SIRRI Uzun yıllar önce İran da, muhteşem bir sırdan haberdar olan bir adam yaşardı. Belki siz bunun bir sır olduğunu düşünmezdiniz, çünkü bu sır, herkes

Detaylı

3.sayımız bu senelik son sayımız. Hep birlikte EYLÜL de görüşmek üzere. ĐYĐ TATĐLLEEEEER!!!

3.sayımız bu senelik son sayımız. Hep birlikte EYLÜL de görüşmek üzere. ĐYĐ TATĐLLEEEEER!!! ARKADAŞLAAAAAAAR! Tatil başlıyooor! Biz biliyoruz ki siz bu sene çok çalıştınız, karneleriniz çok iyi, o yüzden de çok güzel bir tatili hakettiniz. Biz de çok çalıştık ve biz de tatili hakettik. Sizin

Detaylı

23 NİSAN COŞKUSU. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık.

23 NİSAN COŞKUSU. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık. 23 NİSAN COŞKUSU 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 91. yılında, öğrencilerimiz günün anlamına uygun bir program hazırladılar.

Detaylı

Pervin ÜNALP ile SÖYLEŞİ. > Kültür & Sanat

Pervin ÜNALP ile SÖYLEŞİ. > Kültür & Sanat 86 Pervin ÜNALP ile SÖYLEŞİ Geç Kalanlar, oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Pervin Ünalp in bu kez kelimelerin gücüyle büyülediği seyircisini, 16 Ekim den bu yana, Şinasi Sahnesi nde bir araya getiriyor. Yazar

Detaylı

SAYI : 83. İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni. Editörler: Mirace Eda Hocaoğlu, Sena Torlak

SAYI : 83. İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni. Editörler: Mirace Eda Hocaoğlu, Sena Torlak İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni SAYI : 83 Editörler: Mirace Eda Hocaoğlu, Sena Torlak Yazı Ekibi: Osman Tokgöz, Uğur Sezgin, Burcu Zülfikaroğlu Star Wars: Episode TSK Asker deyip geçme, envayi

Detaylı

Dragon Boat ta heyecan doruktaydı

Dragon Boat ta heyecan doruktaydı Yıl: 3 / Sayı: 12 / Dragon Boat ta heyecan doruktaydı Dragon Festivali, Haliç te binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ali Gürleyen Görsel İletişim Tasarımı 2 Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dragon

Detaylı

Filantropi Seminerleri. "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var"

Filantropi Seminerleri. Başrolde Ödüllü Kadınlar Var Filantropi Seminerleri "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var" Seminer Deşifresi 11 Aralık 2014 Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu İstanbul Konuşmacılar: Sheryl WuDunn, Pulitzer Ödüllü Gazeteci, Half The

Detaylı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı ISSN: 2146-037X YIL: 15 SAYI: 31 EYLÜL 2014 vatan Bu toprakları yapan kahraman atalarının izinde Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Bu toprakları vatan yapan kahraman

Detaylı

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2013 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Sevgili gençler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kompozisyon Yarışmasının

Detaylı

SADECE KEKEMELİĞİM VAR!

SADECE KEKEMELİĞİM VAR! SADECE KEKEMELİĞİM VAR! Based on "Sometimes I just stutter" by Eelco de Geus 1999-2003 by the Stuttering Foundation of America - Translation 2012 by Sensory Activation Solutions (Turkey) 1 Kekemelik şaka

Detaylı

Abdülbaki Gölpınarlı'yla Tanımam Beni Mevlânâ Aratırmalarına Yönlendirdi

Abdülbaki Gölpınarlı'yla Tanımam Beni Mevlânâ Aratırmalarına Yönlendirdi Abdülbaki Gölpınarlı'yla Tanımam Beni Mevlânâ Aratırmalarına Yönlendirdi Prof. Dr. Tevfik Subhani Sayın Subhani, sohbetimizi baında bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben, 1317 (1938) yılında Tebriz

Detaylı

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet!

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet! Diyabet Benden Korksun Diyorum Çünkü Diyabetimle Nasıl Baş Edeceğimi Biliyorum Bilgi Varsa Korku Yoktur! Bilginin Olmadıgı Yerde Korku İmparatordur. En Şeker Çizgi Filmle Diyabetli Çocuklara Eğitim! Benim

Detaylı

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi. Yeni BMW X3 www.bmw.com.tr Sheer Driving Pleasure MÜKEMMELLİK

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

MANTIĞINIZI VE DUYGULARINIZI KONTROL ETMELİSİNİZ.

MANTIĞINIZI VE DUYGULARINIZI KONTROL ETMELİSİNİZ. Genç Yöneticiler Grubunun Başkanı Burak Çelik oldu. İNTES Genç Yöneticiler Grubunun 3. Genel Kurulu 11 Şubat 2014 Salı günü gerçekleşti. Genel Kurul da İNTES Genç Yöneticiler Grubu 12. Dönem Başkanı Asude

Detaylı