Anahtar Kelimeler: Konservatuvar, Yeniden Yapılanma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Kelimeler: Konservatuvar, Yeniden Yapılanma"

Transkript

1 Özet Konservatuvarlar, bir ülkenin sanat eğitimine yön vermesi ve kültürünün şekillendirilmesi bakımından önemli etkileri olan kurumlarımızın başında gelmektedir. Kuruldukları günden bu yana gerek modelleri gerekse yapılanmaları üzerinde tartışmaların bitmediği, ilköğretim den liseye, lisans eğitiminden lisansüstü eğitimine fiziki yapılanmadan, öğretim elemanı eksikliklerine, öğrenci kaynağından istihdam problemlerine dek var olan daha bir çok sorunu bulunan konservatuvar eğitimci ve öğrencileri nasıl bir konservatuvar eğitimi sistemi içerisindedirler? Konservatuvar yapılanmaları günümüz eğitim öğretimindeki gelişmelere cevap verebilmekte midir? Bu çalışmayla konservatuvarlarımızın bugünkü durumları yapılanmaları Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği İle göz önüne alınacak, bir durum tespiti yapılarak sorunların giderilmesinde çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Toplumların ve bireylerin değişen ve gelişen ihtiyaçları, eğitim sistemlerindeki değişimler vb gerekçelerle tepeden tırnağa gözden geçirilmeli, günümüz ülke ve dünya gerçeklerine göre en iyi ve en doğru konservatuvar modeli ne olmalıdır sorusuna cevap verebilecek çalışmalara bir an önce başlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Konservatuvar, Yeniden Yapılanma Abstract The consevatoires are our leading institution having significant effects in term of directing education of art of a country and forming its culture.in what sort of a conservatoire education system have student and teachers of conservatoire been on which arguments have never ended on both of its model and formations having many problems from elementary school to high school, from bachelor to graduate education, from physical forming to being lack of educators, from student source to the problems of deploy since the day conservatoires were founded? Can formations of conservatoire response today s developments of education-teaching? With this study, todays conditions of our conservatoires, their formations will be dealt with.examples Afyon Kocatepe University It will be based on analysis proposals on removing problems by proving of a condition. The changing and devoloping needs of the society and individuals will be examined fully with causes such as changes in education system etc.the studies should be started instantly. Which will give an answer to question what sort of the best and right conservatoire should be according to todays realities of country and world. Key Words :Conservatoire, Reconstructıon

2 Konservatuvarların Yapılanma Sorunları Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yapılanma Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Genel anlamda bireyde davranış değiştirme süreci. Bireylerin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci (Demirel,1993:36) Bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır. ve benzeri değişik ifadelerle tanımlanmakla birlikte yaygın bir biçimde insanın kişiliğini besleme süreci ve insan sermayesine yapılan yatırım olarak kabul edilmektedir. (Senemoğlu, 2004:xxiii) Müzik eğitimi de farklı ifadelerle tanımlanmakla birlikte temelde, bir müziksel davranış kazandırma, bir müziksel davranış değiştirme veya bir müziksel davranış değişikliği oluşturma, bir müziksel davranış değişikliği geliştirme sürecidir (Uçan,1994:14) Türkiye de müzik eğitimi örgün (okul içi) ve yaygın (okul dışı) olarak düzenlenmekte, genel ve mesleki olmak üzere iki ana çerçevede planlanıp uygulanmaktadır. (Uçan, 1994:41) Türk müzik eğitiminin köklü bir geçmişi vardır. Uçan, binlerce yıl öncesine dayanan bu geçmişi Anadolu nun ilk kez Türkiye olarak adlandırdığı zaman ile sınırlandırmıştır. Selçuklular (1071/1299) ve Osmanlı İmparatorluğu (1299/ ) döneminde büyük atılımların yapılamadığı müzik eğitimi Cumhuriyet döneminde Gökalp ve özellikle Atatürk ün düşünce ve görüşleri ile temellenmiş ve yönlendirilmiş çağdaş ve akılcı atılımlar yapılmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren müzik eğitimi alanında, Atatürk ün önderliğinde Meclis, Hükümet, Milli Eğitim (ve Kültür) Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi, Milli Eğitim Şurası, ilgili uzmanlar kurulu, ilgili uygulayıcı birimler vb. düzeylerinde çeşitli ve yoğun çalışmalara girişilmiş; önemli atılımlar yapılmış; kısa, orta ve uzun süreli kurumsal, yasal, tüzüksel, yönetmeliksel ve programsal düzenlemelere gidilmiştir. Bu atılımcı girişim çalışma ve düzenlemeler Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze değin sürüp gelmektedir. (Uçan,1994:45) Çalışmaların odaklandığı ve büyük aşama kaydedildiği mesleki müzik eğitimi veren konservatuvarlar; profesyonel müzikçi ve sahne sanatçısı yetiştirmesi bakımından örgün müzik eğitiminde önemli eğitim kurumlarımızdandır. Konservatuvar terimi dilimize Fransızca conservatoire sözcüğünden girmiştir. Almanca Konservatorium, İtalyanca conservatorıo, İngilizce conservatory Türkiye nin ilk konservatuvarı Dâr-ül Elhân (Ezgiler Evi) adını taşır. (kuruluşu: 10 Ocak 1917) Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra bu kurumun adı, İstanbul Belediye Konservatuvarına dönüştürülmüştür. Atatürk ün isteği üzerine kurulan Ankara Devlet Konservatuvarı ise öğretime 1936 yılında başlamış onu süreç içerisinde 2000 yılına kadar kurulan 15 konservatuvar izlemiştir. (Say, 2005:Cilt II:292) Mayıs 2007 tarihi itibariyle Üniversitelerarası kurul sanat dalları eğitim konseyi bilgilendirme kitapçığına göre ülkemizde 64 devlet, 25 vakıf üniversitesi, 2 ileri teknoloji enstitüsü, 5 askeri yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Sanat eğitimi veren üniversite sayısı ise 44 tür. Bu sayı ülke genelinde eğitim veren üniversitelerin %49,4 ünde sanat eğitimi verildiğini göstermektedir. Konservatuvar eğitimi veren üniversite sayısı ise 23 tür.

3 YÖK ün tanımına göre konservatuvarlar Müzik ve Sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. (YÖK,2006:16) Konservatuvarlar, bir ülkenin sanat eğitimine yön vermesi ve kültürünün şekillendirilmesi bakımından önemli etkileri olan kurumlarımızın başında gelmektedir. Kuruldukları günden bu yana gerek modelleri gerekse yapılanmaları üzerinde tartışmaların bitmediği ve bu günkü görünümleriyle de bitmeyeceğinin anlaşıldığı bu kurumlar; toplumların ve bireylerin değişen ve gelişen ihtiyaçları, eğitim sistemlerindeki değişimler vb gerekçelerle tepeden tırnağa gözden geçirilmeli, günümüz ülke ve dünya gerçeklerine göre en iyi ve en doğru konservatuvar modeli ne olmalıdır sorusuna cevap verebilecek çalışmalara bir an önce başlanmalıdır. Günümüzün ihtiyaçları dikkate alınarak yetiştireceğimiz insana çok boyutlu eğitim verilmesi zorunludur. 21. yüzyılın insanından esnek, insancıl, demokratik, katılımcı, yaratıcı, girişimci, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, kendine güvenen, sorgulayan, eleştiren, tartışan, muhakeme eden, karar veren, ulusal ve uluslar arası alanda bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, hak ve sorumlulukların bilincinde vb. bireyler olması beklenmektedir. ( Aksu,2005:25) Çalgısını veya uzmanlık alanını (haklı gerekçelerle) merkeze alan konservatuvar öğrencisi bununla birlikte çağdaş insanın temel nitelikleri olarak görülen ana dilde ve en az bir yabancı dilde iletişim becerilerinin bulunması, temel matematik, fen ve teknoloji okur yazarlığı, öğrenmeyi öğrenme, kişiler arası ve kültürler arası sosyal yeterlikler, vatandaşlık yeterlikleri, girişimcilik ve kültürel farkındalık (Aksu,2005:25) bilgi ve becerilerine sahip olabilmelidir. Günümüz konservatuvar eğitimcisi de yukarıda bahsedilen bilgi ve becerileri öğrencilerine aktarabilmesi için araştırma yapmalı, elde ettiği sonuçları yorumlamalı, yaratıcı olmalı, kendi alanında veya ilgi alanlarında var olan problemleri çözmeli, öğrencisini çok boyutlu yetiştirmeli, öğrencisi ile etkin iletişim kurabilmeli, gelişen ve hızla yenileri eklenen eğitim ve öğretim teknolojilerini kullanabilmeli, alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olmalıdır. Örneğin 1999 Bologna deklarasyonu, 2001 Prag, 2003 Berlin toplantıları, 2003 Dublin de yapılan Yeni Eğitim Politika Sorunları OECD Üst Düzey Eğitim Sorunları Toplantısı 2005 Bern vb toplantılarda alınan kararlara kayıtsız kalmak dünya gerçeklerini göz ardı etmek anlamına gelecektir. Günümüz ve ülke dünya gerçekleri; konservatuvar eğitiminin ve bu eğitimi alan öğrencinin önünde bir engel değildir. Konservatuvarlarımız; Kredi sistemi (ECTS-AKDS), öğrenci ve öğretim elamanı hareketliliği, Avrupa boyutu, kalite güvencesi, akreditasyon, sertifika işlemleri, uluslar arası katılım ve işbirliği çalışmaları vb gelişmelerin neresindedir? İlköğretim den liseye, lisans eğitiminden lisansüstü eğitimine fiziki yapılanmadan, öğretim elemanı eksikliklerine, öğrenci kaynağından istihdam problemlerine dek var olan daha birçok sorununu çözememiş konservatuvarlar bu gelişmeler karşısında ne derece başarılı olabilecektir? Yukarıda bahsedilen özelliklerde olması beklenen eğitimci ve öğrenciler nasıl bir konservatuvar eğitimi sistemi içerisindedirler? Günümüz konservatuvar eğitim sistemi ve konservatuvar yapılanmaları bu gerçeklere cevap verebilmekte midir? Bu çalışmayla konservatuvarlarımızın bugünkü durumları yapılanmaları göz önüne alınacak, bir durum tespiti yapılarak sorunların giderilmesinde çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Sayıları 23 ü bulan konservatuarlarımızın yapılanmaları dikkatlice incelendiğinde kurum adları, bölüm, anabilim dalları, ana sanat dalları, adları ile birbirinden farklı bir yapıda oldukları görülecektir. Bu durum kurumlar arasında farklı programların uygulanmasına yol açmakta ve farklı yapılanma, farklı programlar sonucunda ise farklı yapıda öğrenciler mezun edilmektedir.

4 Konservatuarlarımızın genel görünümlerini düşünerek cevap verilmesi gereken bazı soru ve sorunları da şu şekilde sıralayabiliriz. 1) Konservatuar mı Konservatuvar mı? 2) Türk Müziği Konservatuvarı mı, Türk Musikisi Konservatuvarı mı? 3) Batı Müziği Bölümü mü Müzik Bölümü mü? 4) Türk Halk Müziği Bölümü mü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı mı? 5) Klasik Türk Müziği mi Türk Sanat Müziği mi, Geleneksel Türk Müziği mi? 6) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar mı, Üfleme Çalgılar mı, Üfleme ve Vurmalı Çalgılar mı? Üfleme ve Vurma Çalgılar mı, Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar mı? 7) Müzikoloji Bölümü mü, Müzikoloji Anabilim Dalı mı, 8) Kompozisyon Bölümü mü, Kompozisyon Anasanat Dalı mı? 9) Çalgı Yapım Bölümü mü, Çalgı Yapım Anabilim Dalı mı? 10) Yaylı Sazlar mı? Yaylı Çalgılar mı? 11) Sahne Sanatları Bölümü mü, Sahne Sanatları Anasat Dalı mı? 12) Türk Müziği, Temel Bilimler içerisinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği yapılanması mı yoksa bu iki dala ayrı birer Bölüm veya Anasanat Dalı mı? 13) Konservatuvarlar Türk ve (Batı) Müzik Bölümleri olarak ayrılmalı mı yoksa adı geçen müzik türleri aynı çatı altında eğitim verebilir mi? Aynı çatı altında eğitim verilecekse yapılanma nasıl olmalı? (İTÜ) örneği mi uygulanmalı, (AKÜ) örneği mi uygulanmalı? 14) Lisans eğitimi olmayan konservatuvar (batı) müzik bölümü olur mu? 15) İlköğretim ve Orta öğretim kısmı olmayan Konservatuvar (batı) müzik bölümü olur mu? 16) Konservatuvarlarımızda kariyerli eğitici sayısı neden azdır ve neden bu yönde çalışmalar yapılmamaktadır? Veya öğretim kadrosunun akademik kimliği konservatuvarlar için gereksiz midir? 17) Türk müzik ekolü var mıdır? Olmalı mıdır? 21. Yüzyılın Türk eğitim sistemi içerisindeki Konservatuvar öğrencileri hangi ekole, sisteme, hedeflere göre yetişeceklerdir? 18) Konservatuvar yöneticileri ve öğreticilerin niçin öğrenci yetiştirdiklerini bilmek temidirler? 19) Ülkemiz koşullarına göre konservatuarların sayısal durumunun ne olması gerektiği konusunda araştırma yapılmış mıdır? Konservatuvarların sayısı- ülke genelindeki yerleşim yerlerine göre dağılımları yeterli midir? Bölge konservatuvarlarının açılması konusunda ne düşünülmektedir 20) Konservatuvarlarımızın bugününü ve yarınlarını değerlendirmek üzere gerek kişiler gerekse kurumlar arası ilişkilerin ve iletişimin durumu nedir? 21) Konservatuvarlardan mezun olan gençlerin istihdam edilebilmeleri için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Ne gibi çalışmalar yapılabilir? 22) ALES-ÜDS alanlarındaki gelişmeler, lisansüstü eğitimin yaygınlaşması, akademisyen açığı vb konularda ne gibi çalışmalar rehberlik hizmetleri yapılmakta, üniversiteler arasında ne tür ilişkiler kurulmaktadır? Yeniden Yapılandırma Bu kadarla sınırlı olmayan ve dikkatlice incelendiğinde daha birçoklarıyla karşılaşabileceğimiz tüm sorunlar, benzeri sorular; konservatuarlarımızın yeniden ele alınması, değerlendirilmesi ve yapılandırılmasına yönelik düşünceleri ortaya çıkarmıştır. Konservatuvarlarımızın bugünkü durumu göz önüne alındığında ve yürütülen programlar dikkatlice incelendiğinde eğitim fakültelerinde yapılan düzenlemelerin ne kadar yerinde ve

5 gerekli olduğu anlaşılacak, aynı düzenlemelerin ve yapılandırmaların konservatuvarlarımızda da yapılması gerektiği görülecektir de kararlaştırılan ve 1998 de yürürlüğe konulan Eğitim fakültelerindeki 12. yeniden yapılandırma çalışmaları ile müzik bölümleri anabilim dalı yapısına dönüştürülmüştür. Bu yapılandırma ve sonucunda meydana gelen değişimler beraberinde eleştirileri ve tartışmaları da getirmiş, tartışmalar özellikle müzik öğretmenliği yetiştirme programı üzerinde yoğunlaşmıştır. Tartışmalar bugün hala sürse de kabul edilen bir gerçek vardır ki müzik öğretmenliği programına bir çeki-düzen getirilmiştir. Hiç kuşkusuz konservatuvarların yapılanmaları üzerinde de çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Cumhuriyet döneminde Türk Müzik kültürünün ve müzik eğitiminin geliştirilmesinde doğal ve kaçınılmaz olarak çeşitli yapısal model arayışları olmuştur. Atatürk önderliğindeki model arayışlarının ilk somut ürünü Musiki Muallim Mektebi modelidir.(1924) Bunu Atatürk ün yasalaştırdığı Milli Musiki Temsil Akademisi modeli(1934) ile Hindemith in önerdiği Devlet Müzik Yüksekokulu modeli izlemiştir. Atatürk ün yasalaştırdığı Milli Musiki ve Temsil Akademisi modelinde Musiki Muallim Mektebi bu akademiye bağlanıyordu. Hindemith 1935 te Devlet Konservatuvarı Modeli Değil Devlet Müzik Yüksek Okulu önermişti. Ancak, Türk uzmanlarca algılanıp benimsenen, gerçekleştirmeye kalkışılan ve gerçekleştirilen model Devlet Konservatuvarı modeli olmuştur.(1936) Hindemith in Devlet Müzik Yüksek Okulu Modeli müzik alanının bestecilik, seslendiricilik-yorumculuk, yönetkenlik, müzikbilimcilik, müzik eğitimcilik ve müzik teknikçilik olarak belirginleşen tüm ana kollarını bir bütün olarak gören çağdaş anlayış ve yaklaşımı büyük ölçüde yansıtan bir modeldir. Türkiye bu çağdaş model yerine Hindemith in deyişiyle Eskimiş Avrupa Konservatuvarları örnek alınarak kurulan İstanbul Konservatuvarı nın (Hindemith 1985,92-93) daha geliştirilmiş biçimi olarak nitelendirilen geleneksel Konservatuvar modelini benimseyip uygulamıştır (Uçan,2004:25) Kuruluşundan günümüze dek Konservatuvarlar tümden bir yapılanma olarak değil kendi içlerinde yapılanmalara giderek sorunları-sorunlarını çözmeye çalıştılar. Zamanla gelinen nokta ise yukarıda bahsedilen (ortak) soru ve sorunları ortaya çıkardı. (Türkmen,2007:229) Konservatuvarların özellikle de müzik türlerinde taraflaşmaları sorunları farklı tartışmalara yöneltti. Yetmiş beş yılını geride bırakan Cumhuriyet eğitim modeli içinde Müzik Eğitiminin yöntemleri-sistemleri üzerinde yapılan model arayışları, sayıları gitgide artan konservatuvarların kendi iç bünyelerinde çözümlenmeye çalışıldı. Ancak, konservatuvarların bir süre sonra vereceği eğitim Batı Müziği ve Türk Müziği gibi ayrı yollara sapmaya çalışan, ya da bir başka deyimle kendini adeta taraflaştıran, bloklara ayıran bir çizgiye çekmesiyle eğitim modeli sorunları giderek büyümeye başladı. Böylelikle öznel değil nesnel olması gereken konservatuvarlar, verecekleri eğitimi baştan öznelleştirdiler. Durum böyle olunca Batı Müziği konservatuvarlarının kompozisyon-bestecilik bölümünde okuyan öğrenci, sadece Batı Müziği nin tüm Armoni, Kontrpuan, Füg, Enstrümantasyon- Çalgı Bilgisi, Orkestrasyon-Çalgılama Sanatı gibi tekniklerini öğrenirken Türk Müziği nin Makam ve Repertuar Bilgisi, Türk Müziği Çalgı Bilgisi, Türk Müziği Usul Bilgisi gibi yaşadığı memlekete ait ve ona ileride kişisel sitilini oluşturmakta rehberlik edebilecek olan bilgileri almaktan yoksun bırakılmış oldu. (Acim,2007:bkz) Acim in sözünü ettiği gerçeklerden yola çıkarak konservatuvarlar sadece genel yapılanmaları ile değil programları, programlarda yer alan derslerin içerikleri, amaçları ve nitelikleri ile de ele alınmalı değerlendirilmelidir.

6 Afyon Kocatepe Üniversitesi Yirmi bir yeni üniversite ile birlikte 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kuruluş; 4 fakülte, 2 enstitü ve 4 meslek yüksekokulu ile gerçekleşmiş ve 10 Kasım 1992 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Ancak üniversitenin tarihi, o dönemde Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ne bağlı olarak kurulan Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu nun açıldığı 1974 yılına dayanmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesinin Afyonkarahisar merkezde, Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Ahmet Karahisari Kampusü ve Ali Çetinkaya Kampusü olmak üzere 3 ayrı kampusü bulunmaktadır akademik yılında, toplam 55 bölüm ve 118 programda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1999 yılında kurulmuş, eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Eğitim süresi dört yıl olan okul; yılı itibariyle Müzik Bölümü, Klasik Türk Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği Bölümleri ile eğitim öğretime devam etmektedir. Ulusal müziğimizi ve uluslararası müzikleri nitelikli olarak icra edebilen, Atatürk'ün açtığı yolda, müziği hiçbir ayrım gözetmeksizin bir bütün olarak algılayan, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen yorumcu-eğitimci yetiştirmeyi kendisine hedef seçen konservatuvar, alanlarında uzman eğitimcileri ve yöneticileri ile mesleki müzik eğitimi veren kurumlar içerisinde hak ettiği yeri alacağı inancında ve düşüncesinde çalışmalarına devam etmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı (Keman-Viyola-Çello-Kontrbas), Piyano Anasanat Dalı, Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı (Klarinet-Trompet) programları ile eğitim öğretime devam etmektedir. Müzik bölümü nün eğitim öğretim yılında mezun oldukları ortaöğretim kurumuna göre dağılımları şöyledir ANASANAT DALI GENEL LİSE AGSL KONSERVATUVAR PİYANO YAYLI ÇALGILAR NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMALI ÇALGILAR TOPLAM Görüldüğü üzere AKÜDK Müzik Bölümü nü ağırlıklı olarak genel lise ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tercih etmiştir. Bunun nedenlerini kısaca şöyle açıklayabiliriz. Konservatuvarlar öğretmen yetiştirmemektedirler. Dolayısı ile Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinden mezun olan öğrencilerin ilk tercihleri Eğitim Fakülteleri olmaktadır. Konservatuvarların lise kısımlarından mezun olan öğrenciler eğitimlerine aynı okulda devam etmek istemektedirler. AKÜDK Müzik Bölümü giriş sınavları genel liselerden mezun olan öğrencilerin başarılı olabilecekleri bir düzeydedir. İlköğretim ve lise kısımları açık olan konservatuvarların lisans giriş sınavlarındaki düzey aranmamaktadır.

7 AKÜDK Müzik Bölümü İlköğretim ve Lise Kısımlarının Açılması Çalışmaları Müzik Bölümü ilköğretim ve lise kısımlarının açılması çalışmaları 2006 yılında başladı ve çalışmalar 2007 başında tamamlandı. Hatırlanacağı üzere o dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu arasında Konservatuvarları yapılanmaları, yönetmelikleri vb konularında problemler yaşanmaya başladı ve öyle duruma geldi ki ve eğitim öğretim yılında konservatuvarlar son anda öğrenci alabildiler. Bu öylesine bir sorundu ki konservatuvarlar kapanma noktasına kadar geldi. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı konservatuvar mezunlarının diplomalarını onaylamayacağını belirtti.( Bu konu ile ilgili daha geniş bilgileri müzik eğitimcileri derneği (MÜZED) internet sitesinden ve diğer ilgili sitelerden ulaşabilirsiniz. ) Bu arada yine de ilköğretim ve lise kısımlarının açılması için konservatuvar yönetim kurulunun onayıyla üniversite yönetimine/öğrenci işleri daire başkanlığına başvuruldu. Öğrenci işleri doğal olarak ilgili kurum ve kişilerle görüşmeler yaptı ve yaşanan sorunları gördü. Öğrenci işleri daire başkanlığı sayılı yazısı ile konservatuvar ilköğretim ve lise kısımlarına ait yönetmeliklerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmelikleri ile Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinde belirtilen bilgi ve belgelere göre hazırlanması istedi. Müzik Bölüm başkanlığınca da bu yazıya cevaben gerek 5580 sayılı yasaya göre üniversitelerin Özel Öğretim Kurumu açamayacağı görüşü ve de gerekse Konservatuvarlar ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki sorunlar giderilinceye dek bekletilmesi gerektiğini belirtildi. Konservatuvarlar ile Milli Eğitim Baknlığı arasındaki gelişmeler ciddiyeti koruyunca Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öncülüğünde Mimar Sinan, Anadolu, Uludağ ve Ankara Üniversiteleri Konservatuvar Müdürleri'nden oluşan bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Milli Eğitim Bakanlığı ile uzun çalışmalar, görüşmeler yaptı ve çalışmalarını sonuçlandırdı. Bu sonuca göre; 6 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede "Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Konservatuvarlar bünyesinde açılan / açılacak olan İlköğretim okullarını ve Liselerini resmen tanımıştır. Bu aşamada Müzik Bölüm başkanlığı tekrar ilköğretim ve lise kısımlarının yönetmeliklerini hazırladı ve bölüm öğretim elemanları ile paylaştı. Bu paylaşım sırasında şu sorulara cevap arandı. Bina ve fiziki ortam ilköğretim ve lise kısımlarının açılması için müsait mi? İlköğretim-Lise-Lisans-Yüksek Lisans-Sanatta Yeterlik programlarını kaldıracak sayıda eğitimci kadrosu var mı? Afyon ili ve bölgesi yeni bir konservatuvarı kaldırabilecek mi? Bursa Uludağ, Eskişehir Anadolu, İzmir Dokuz Eylül, Antalya Akdeniz, Mersin Üniversiteleri Devlet konservatuvarlarının arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrenci ve veli ilgisini çekebilecek bir yapılanmaya sahip mi? öğretim yılında sadece lisans programı için öğretim elemanı ihtiyacı piyano sanat dalı için beş, flüt sanat dalı için bir, trompet sanat dalı için bir, keman sanat dalı için iki, viyola sanat dalı için bir, çello sanat dalı için bir, müzik kuramları için bir olarak tespit edilmişti. Yine hazırlanan raporda kurumsal yöneticiliğini müzik bölüm başkanlığınca yürütülen müzik anabilim dalı için de hangi alandan olursa olsun öğretim üyesine ihtiyaç olduğu belirtilmişti. İlköğretim ve lise programlarının açılmasıyla ortaya çıkacak sayıda derslerin planlanması nasıl yapılabilecek mi?

8 Üniversite yönetimi her eğitim öğretim yılında müzik bölümüne en az iki üç kadro verebilecek mi? Kadro alınması noktasında ihtiyaçları olan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bölümleri ile nasıl bir anlaşma sağlanabilecek? Mezun olan öğrencilerin diğer konservatuvarlar da olduğu gibi istihdam sorunları nasıl çözülecek? AKÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde verilmesi düşünülen eğitimin özelliliği, amaçları, niteliği, tam olarak belirlendi mi? Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik gelişmeler, ülkemizde ve dünyada müzik kültüründeki değişim ve dönüşümler, yönelimler ve ihtiyaçlar iyi analiz edildi mi? AKÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde verilemesi düşünülen eğitim bunlarda göz önüne alınarak irdelendi mi? Konservatuvarlarımızın sayıları, ülke genelindeki dağılımları, öğretici ve öğrenci sayıları, öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesi, dünya ile yarışabilirliği, girdi ve çıktılar, vb tüm konular dikkatlice analiz edilip tartışıldı mı? AKÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü öğrenci kaynakları araştırıldı mı? Müzik Bölümü öğretim elamanları ile paylaşılan bir diğer konu ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalının Kurulmasıdır. Bölgede Bursa Uludağ, Eskişehir Anadolu, İzmir Dokuz Eylül, Antalya Akdeniz, Mersin Üniversiteleri Devlet konservatuvarları bulunurken, Afyon başta olmak üzere; Eskişehir, Kütahya, Uşak, Manisa illerinde Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana bilim Dalı yoktur. Özellikle çevre illerde okuyan bulundukları ilde müzik öğretmenliği anabilim dalı olmayan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri için Afyon ili ve üniversitesi çok ilgi çekecektir. Bilineceği üzere Anadolu Güzel sanatlar liselerinden mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri müzik öğretmenliği programlarına eğer bu kurumlar olmaz ise sırasıyla Güzel Sanatlar Fakültelerine ve Konservatuvarların liseden sonra öğrenci alan bölümlerine yönelmektedirler. Halen ülkemizde 23 üniversite Müzik Öğretmenliği programını yürütmektedir yılı kontenjanlarına göre bu üniversitelerimizde 718 öğrenci müzik öğretmenliği eğitimine başlamıştır. Bozkaya nın çalışmasına göre yılı Üniversitelerin kontenjanlarına göre AGSL ve diğer lise mezunlarının programlara giriş dağılımları şu şekilde olmuştur.(2006; ) YILLARI AGSL LİLEŞME ORTALAMALARI Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 93,95 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 84,16 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi % 82,14 Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 80,00 Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 73,33 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 72,61 Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi % 72,30 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 71,29 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 68,33 Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 67,48 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 66,78 Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 61,00 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 49,13 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 48,89 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim % 45,02 Fakültesi

9 Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi % 39,80 Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 35,07 Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 34,14 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim % 33,00 Fakültesi Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi % 27,38 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 25,33 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi % 22,30 AGSL öğrencileri üniversite tercihlerinde yaşadıkları ile yakınlık ve uzaklığı göz önüne almaktadırlar. Üniversitelerin AGSL lileşme oranlarına bakıldığında Erzurum ve Van gibi illerde AGSL öğrencilerinin oranlarının çok düşük olduğu görülecektir. AGSL öğrencilerinin mezun oldukları okullarda görev yapan öğretmenler öğrencilerini özelliklede ailelerinin istekleri doğrultusunda yakın illere göndermektedirler. Bu veriden yola çıkarak Müzik öğretmenliği anabilim dalının çok ilgi çekeceğini söyleyebiliriz. Üniversitelerin tanınmışlıkları da öğrenci yönelimlerini doğrudan etkilemektedir. Üniversitelerin akademik kadro yeterliliği, KPSS deki başarı oranları, mezunlarının yerleşme durumları, akademik yönelimleri de öğrencilerin üniversite tercihlerinde etkili olmaktadır. Bu noktada özellikle Konservatuvar öğretim elemanlarının nitelik bakımından etkisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarının açık olması AGSL öğrencilerinin Afyon Kocatepe üniversitesini tercihlerinde etkili olacaktır. Tüm bu düşünceler ışığında Müzik Bölümü öğretim elemanlarına şu sorular yöneltildi. İlköğretim-lise ve lisans kısımlarına aynı anda öğrenci alınabilir. İlköğretim-lise açılır ama sadece liseye öğrenci alınır. İlköğretim-lise ve lisans programlarına öğrenci alınır ama kontenjanlar sınırlandırılır. İlköğretim-lise açılır öğrenci alınmaz. Lisans programına konservatuvarların lise kısımlarından mezun olan öğrencilerin seviyesi düşünülerek bir sınav sistemi geliştirilir. Ve genel liselerden gelen öğrencilerini girişi durdurulur. İlköğretim-lise kısımları açılır. Bina-eğitimci sorunları çözülünceye ve yeterince alt yapı ve tanıtım çalışmaları yapılıncaya dek öğrenci alınmaz. Konservatuvarın ilköğretim ve lise kısımları açılma malı ve bu haliyle devam etmeli. Formasyon üzerinde durulabilir. Konservatuvarın ilköğretim ve lise kısımları açılma malı. Yeni programlar açılarak ülke konservatuvarları içerisinde yeni bir yaklaşımla eğitim öğretime devam etmeli. Örneğin kompozisyon Anasanat Dalı- Sahne Sanatları Bölümü Opera/Şan Anasanat Dalları. Böylece Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinden mezun olan öğrenciler ve müziğe yetenekli becerikli genel liselerden mezun olan öğrencilerin okula girmesi devam etmeli. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Bölümü açılmamalı. Konservatuvar daki yapılanmalar devam etmeli bununla birlikte Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Bölümü de açılmalı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Bölümü açılmalı, konservatuvar daki lisans eğitimine alınacak öğrenciler sadece konservatuvarların lise kısımlarından alınmalı ve kontenjanlar sınırlandırılmalı. Öneriler 1. Konservatuvarların sorunlarının çözümlerine yönelik çalışma grupları oluşturulmalı, bu çalışma grubuna her konservatuvarın katılımı sağlanmalıdır. Türk öğretim elamanlarının yanı sıra alanlarında uzman yabancı öğretim elemanı ve uzmanlardan da yararlanılmalıdır.

10 2. Konservatuvarlarda verilen eğitimin özelliliği, amaçları, niteliği, tam olarak belirlenmelidir. 3. Konservatuvarların verdikleri eğitim ve öğretimle ilgili ortak bir yönerge hazırlanmalı ve bu yönergeye tüm konservatuvarlar uymalıdır. 4. Günümüz Türk Eğitim Sistemindeki gelişmelere uygun yeni bir Türk Konservatuvar Modeli oluşturma çalışmaları yapılmalıdır. 5. Devlet Konservatuvarlarında yeniden yapılanmaya gidilmeli, İdari yapı, Bölüm- Anabilim-Anasanat- Sanat dalları adlandırmaları üzerinde çalışılmalı ve ortak bir adlandırma kullanılmalıdır 6. Konservatuvarlarımızda programlar yeniden ele alınmalı, yapılandırılmalıdır. Derslerin yıllara /yarıyıllara göre dağılımları, amaçları, içerikleri, hedefleri ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırılarak yeniden düzenlenmelidir. 7. Konservatuvarlarda sanat eğitimiyle ilişkili tüm bilim dallarına yer verilmeli, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, eğitim tarihi, eğitim psikolojisi vb disiplinler ile bağ kurulmalı, Konservatuvarlarımızın Lisans programlarına Bölüm, Anabilim, Anasanat dallarına göre bitirme tezi veya bitirme konseri mutlaka konarak öğrencilerin bu alanlara ilgi duyması sağlanmalıdır. 8. Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik gelişmeler, ülkemizde ve dünyada müzik kültüründeki değişim ve dönüşümler, yönelimler ve ihtiyaçlar iyi analiz edilmeli ve konservatuvar eğitimi bunlarda göz önüne alınarak irdelenmelidir. 9. Konservatuvarlarımızın sayıları, ülke genelindeki dağılımları, öğretici ve öğrenci sayıları, öğrencilerin aldıkları eğitimini kalitesi, dünya ile yarışabilirliği, girdi ve çıktılar, vb tüm konular dikkatlice analiz edilmeli ve tartışılmalıdır.. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının düşünüldüğü bir ortamda, konservatuvara giriş sistemi, sınavları tekrar ele alınmalı, Konservatuvar eğitiminin başlangıcı, süreci, hedefleri ve sonuçlarının neler olacağı üzerinde ulusal gerçekler ve uluslar arası çalışmalar dikkate alınarak tartışılmalı, yeni görüşler, yaklaşımlar ortaya konmalıdır. 10. Ülkemiz konservatuvarlarının içinde bulunduğu eğitim farklılıkları (sınav sistemleri, öğrenci kabul düzeyleri, öğrenci kabul yaşları, öğretim durumları, yapılanmaların daki farklılıklar vb.) ortadan kaldırılmalı ve birlik sağlanmalıdır. 11. Konservatuvarlarımız elbette sanatçı-yorumcu yetiştirecekler ve eğitimlerini bu yönde ağırlıklı olarak vereceklerdir. Bununla birlikte çok tipli öğrenci yetiştirmeye yönelinmeli konservatuvarların aynı zamanda sanat eğitimcisi yetiştirdikleri gerçeği göz ardı edilmemelidir. Sanatçının aynı zamanda eğitimci olduğu gerçeğine dayalı olarak, öğretmenlik mesleğine ilişkin genel formasyon dersleri, müzik öğretmenliğine ilişkin formasyon dersleri programda yer almalıdır. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarımızda eğitimcilik yapan sayısız konservatuvar mezunu vardır ve olmaya da devam edecektir. 12. Konservatuvarların öğrenci kaynakları araştırılmalı, konservatuvarlar başta bulundukları il olmak üzere bölgelerinde müziğe ilgi duyan bireylere rehberlik hizmetlerini yerine getirmelidirler. 13. Konservatuvarların sorunları tek boyutlu değil çok boyutlu ele alınmalıdır. Okul öncesi sanat eğitiminde doktorasına kadar hemen her boyutunda sorunlar vardır. Kurulacak çalışma grupları bu çok boyutluluğa göre oluşturulmalıdır. 14. Türk müzik kültürü ve Türk müzik eğitimi tarihi köklü bir geçmişe ve birikime sahiptir. Geçen bu zaman içerisindeki gelişmeler, yetiştirilen uzmanlar yapılacak çalışmalara yol gösterecektir. Yukarıda bahsedilen sorunlar kısa ve uzun vadede yapılacak çalışmalar ve ortaya konacak hedeflerle çözülebilecek sorunlardır. Bunun için geçmişin birikimine günümüzün yetişmiş uzmanlarına inanmak ve güvenmek ve en kısa zamanda örgütlenerek harekete geçmek yeterli olacaktır.

11 15. Ortak bir yapılanmaya gidilmesi bahsedilen sorunların çözümünde önemli bir basamak olacaktır. Problemleri temelden çözmeye başlamak konservatuvar yönetici ve eğitimcilerinin aynı zamanda eğitim alan öğrencilerin ve öğrenci ailelerinin ve de beklentileri olan kişi ve kurumların dikkatlerini başka sorunlara yöneltmeye yarayacaktır. Örneğin yetenekli gençlerin özendirilmesi, motive edilmesi ve ödüllendirilmesi çalışmaları gibi şu an için hayal gibi görünen adımlar atılmaya başlayacaktır. 16.Ortak bir yapılanma ile elden geçirilen programlar içerikler, öğretim elemanı ve öğrenci sayıları, kontenjanlarının kaç olması gerektiği vb tüm çalışmalar Nitelikli öğrenci yetiştirme işinde önemli katkılar sağlayacaktır. Nitelikli öğrenci yetiştirmenin en önemli göstergelerinden birinin nicelik olduğu gerçeğini unutulmamalıdır. 17. Konservatuvaralrın kendine ait eğitim-öğretim yaşantısı gerçeği göz önüne alındığında okul yöneticisine, eğitimcisine, öğrencisine, ailelere yardımcı olacak bazı alanlarda uzmanlaşmış yardımcılara ihtiyaç olduğu görülecektir. Okul psikologu, okul denetimcisi, ölçme değerlendirmeci, program geliştirmeci, folklor ve halk bilim uzmanı, dil bilimci vb uzmanlar nitelikli bir eğitim öğretim yaşantısı için önemli katkılar sağlayacaktır. Yeniden yapılandırma çalışmalarında bu alanlarda uzman olan kişi ve kurumların bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmalıdır. 18. Konservatuvarlarımız için en önemli gereksinmelerden biri iletişimdir. Örgütlenmeyen toplumların sorunlarına çözüm üretmeleri mümkün değildir. Bu düşünce temelinde sorunlar; kongre, sempozyum veya toplantılar ile tartışılmalıdır. Kurumlar acilen iletişime geçmelidir 19) Konservatuvarlarımız Sanatçı-Yorumcu, Seslendirici, Müzikbilimci, Müzik Teknikçi, Besteci, Yönetici, Müzik Eğitimci, bilim uzmanı ve doktoralı/ sanatta yeterlikli öğrencileri yetiştirmelidir. 20) Yeniden yapılanma çalışmalarında önemli konulardan biri konservatuvara başlama yaşının ne olması gerektiğidir. Ülkemizin önemli eğitim kurumlarından Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrenci kabulü iken Moskova Üniversitesi Çaykovski Konservatuvarında yedidir. Afyon Kocatepe üniversitesi Devlet Konservatuvarına ise öğrenci kabülü 18 olarak karşımıza çıkmaktadır. Açılmış ve yeni açılacak kurumlar yeniden yapılanma çalışmaları ile gözden geçirilmeli ve dünya ile yarışabilecek ortak bir yapılanma hedfelenmelidir. Rubinstein diyor ki. Musiki lisanını öğrenilmesi öteki lisanlara benzer. Bu lisanı çocukluklarından itibaren öğrenenler ona sahip olabilirler. Fakat yaşı ilerlemiş olanlar için onu öğrenmeğe muvaffak olabilmek hemen hemen imkânsızdır (Lavinyag, 1939:6) 21) Yeniden yapılandırma çalışmaları Bölme-ayrıştırma değil birleştirme, bütünleştirme yoluna gidilmesi, Önce ulusal sonra da uluslararasına uyumlu programların geçerli olması amaç edinilmelidir.

12 KAYNAKÇA Acim, S. (2007) Müzik Eğitiminde Nesnel ve Öznel Yaklaşımlar sitesinden ( ) tarihinde alınmıştır. Aksu, M. (2005) Eğitim Fakültelerinin Değişen Rolleri ve Avrupa Boyutu Eğitim Fakülteleeinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları, s.25, Ankara, Bozkaya, İ. (2006) Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Mezunlarının Müzik Öğretmenliği Programı Kontenjanları İçindeki Yeri, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. Demirel, Ö. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü, Usem Yayınları: Ankara. Lavinyag, A.( 1939) Musiki Terbiyesi (Çev:Abdülhalik Denker), Kanaat Kitabevi, İstanbul. Say, A.(2005) Müzik Ansiklopedisi Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. Senemoğlu, N. ( 2004) Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitabevi (9. Baskı): Ankara. Tezcan, M. (1988), Eğitim Sosyolojisi, Bilim Yayınları, (5. Baskı):Ankara. Türkmen, U.(2007) Müzik Eğitimcileri ve Müzikseverler İçin Gelincik Tarlası Ekspres Matbaası, Kütahya Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi, (2. Basım) Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. Uçan; A( 2004) Türkiye de Başlangıcından Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirmeye Genel Bir Bakış Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta. YÖK, (2006) İstanbul. Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Mevzuatı Yalın Yayıncılık, Üniversiteler arası Kurul Sanat Dalları Konseyi Bilgilendirme Kitapçığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mayıs,

DALI (DR) 0 5 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DALI (SY) 0 5

DALI (DR) 0 5 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DALI (SY) 0 5 ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Doktora ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 0 3 ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (YL) 3 0 ABANT İZZET

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 1. GİRİŞ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI verilen yl verilen dr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 3 ABANT İZZET

ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI verilen yl verilen dr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 3 ABANT İZZET ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI verilen yl verilen dr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI * İşletme (Üretim Yönetimi) - 2 - - Finans - 4-2 DR Pazarlama - 5 - - Muhasebe 2 - - Yönetim ve Organizasyon 5 2-1 DR İşletme Tezli YL 30 - - 5 YL Muhasebe Tezli YL 10 - - - İşletme Tezsiz YL 30 - - -

Detaylı

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARIMIZDA ÖĞRENCİ SAYISININ ARTIRILMASI Doç. Cemal YURGA İnönü Üniversitesi

Detaylı

202 2000 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

202 2000 ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI 202 YÜKSEK PROGRAMLARININ PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI G E N E L T O P L A M 13615 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 240 EĞİTİM FAKÜLTESİ 120 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 40 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 40 GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MEZUNLARININ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI KONTENJANLARI İÇİNDEKİ YERİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MEZUNLARININ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI KONTENJANLARI İÇİNDEKİ YERİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MEZUNLARININ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI KONTENJANLARI

Detaylı

ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU

ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU 2018-2019 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU 2018 Şubat ayında eğitime başlamak üzere Pedagojik Formasyon eğitimi sertifika programı için 600 kişilik okuyan öğrenciler için 200 kişilik de

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2017 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 05.06.2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2017-2018 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 05.09.2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2007 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS KONTENJAN TEZLİ TEZSİZ TOPLAM Başvuru

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67%

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67% DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADRO DAĞILIMI Kadrosununu Bulunduğu

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Tarih : 29 Haziran 2016 Toplantı Sayısı : 08 Karar:1 Üniversitemiz Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüklerinin ortak görüşü doğrultusunda hazırlanan

Detaylı

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI MÜZİK AMAÇ Piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve şan ana sanat dallarından oluşan Müzik Programı orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim öğretim vermektedir. Batı

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 893-902 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Mehmet AKBULUT, Şebnem YILDIRIM ORHAN,

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNE AİT KONTENJANLARIN SIFIRLANMASI İLE İLGİLİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖRÜŞÜ Öğretmenlik yasal olarak tanınmış bir meslek ve

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ 01 Haziran 2006 Perşembe günü, Prof.Dr. Vasfi HAFTACI Başkanlığında toplanan Enstitü Kurulu aşağıdaki

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir.

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. Üni Adı TÜRÜ FAKÜLTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM ADI puan türü 2017 kont ok

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ YENİDEN YAPILANMANIN COĞRAFYA EĞİTİMİNE ETKİLERİ. Lütfi ÖZAV * GİRİŞ

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ YENİDEN YAPILANMANIN COĞRAFYA EĞİTİMİNE ETKİLERİ. Lütfi ÖZAV * GİRİŞ EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ YENİDEN YAPILANMANIN COĞRAFYA EĞİTİMİNE ETKİLERİ GİRİŞ Lütfi ÖZAV * Bilindiği gibi Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, öğretmen yetiştiren programlarda köklü

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 26.05.2004 2004/03

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 26.05.2004 2004/03 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ 26 Mayıs 2004 Çarşamba günü, Prof.Dr. Vasfi HAFTACI Başkanlığında toplanan Enstitü Kurulu aşağıdaki

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Tarih : 04 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 10 Karar 1 Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Kayıt Yenileme Yönergesi hakkında görüşüldü. Çukurova Üniversitesi

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) AÇILMASI PLANLANAN FORMASYON BÖLÜMLERİ SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN 1 Adalet 2 Almanca MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE 1- Hukuk Fakültesi 2- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3- Kamu Yönetimi

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

ÜNİVERSİTER YAPI İÇİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMİ

ÜNİVERSİTER YAPI İÇİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ÜNİVERSİTER YAPI İÇİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMİ Yard.Doç.Dr. Fatih YAYLA

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 2014-20 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÖLÜM KONTENJANLARI Sıra No Atamaya Esas Olan Alan Mezun Olduğu

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı / Dışı Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı