Endüstriyel mutfak ekipmanları üreticilerinin sorumluluk bilinci: Türkiye üreticileri örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endüstriyel mutfak ekipmanları üreticilerinin sorumluluk bilinci: Türkiye üreticileri örneği"

Transkript

1 Industrial kitchen equipment manufacturer s responsibility consciousness: Turkey sample Volume: 11 Issue: 1 Year: 2014 Endüstriyel mutfak ekipmanları üreticilerinin sorumluluk bilinci: Türkiye üreticileri örneği Ebru Zencir 1 Abstract Responsibility consciousness is a characteristic property for business enterprises. It is relatively more difficult to determine responsibility consciousness in service businesses. Monitoring responsibility can be limited in tourism enterprises. In this study, industrial kitchen equipment which are used in food and beverage operations and are accepted as one of the tangible indicators are examined. First, qualitative research was conducted and content analysis was applied to 97 manufacturer's product catalogs. Subsequently, correspondence analysis was performed to determine the difference between the characteristics according to cities. Results showed that Ankara, İstanbul and İzmir differed from other cities. It is also interesting that manufacturers in Ankara were conscious about the environment. In conclusion, it was understood that three major cities manufacturers have responsibility. Besides, it was revealed that other cities should also pay attention to this issue. Keywords: Industrial kitchen equipment; responsibility; Turkey (Extended English abstract is at the end of this document) Özet Sorumluluk bilinci işletmelerde aranan özelliklerdendir. Hizmet işletmelerinde ise bunun tespiti nispeten daha zordur. Özellikle turizm işletmelerinde sorumluluğun gözlenmesi sınırlı bir alanda gerçekleştirilebilir. Bu araştırmada yiyecek-içecek işletmelerinde kullanılan ve somut göstergelerden biri olan endüstriyel mutfak ekipmanları üzerinden üreticilerin sorumluluk bilinci incelenmiştir. İncelenmede öncelikle nitel yöntem kullanılmış ve Türkiye de faaliyet gösteren 97 üretici firmanın ürün kataloglarına içerik analizi uygulanmıştır. Daha sonra bu özelliklerin, üretici firmaların merkezlerinin bulunduğu 16 ile göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için uyum analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Ankara, İzmir ve İstanbul un diğer illerden farklılaştığına işaret etmiştir. Ankara daki üreticilerin özellikle çevre bilinci konusunda bilgilendirme yapmaları dikkat çekmiştir. Kısaca, üç büyük ildeki üreticilerin sorumluluk sahibi olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, diğer illerde konuya daha fazla önem vermesi gerektiği söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Endüstriyel mutfak ekipmanları; sorumluluk; Türkiye 1 Arş. Gör. Dr., Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Eskişehir

2 Giriş Birçok alanı etkileyen küreselleşme olgusu işletmelerin üretim anlayışını da değiştirmiş, günümüzde işletmeler çalışanlarına, müşterilerine ve çevrelerine karşı sorumluluklarının farkında bir anlayışla üretim yapamaya başlamışlardır. Soyut ve öznel olma özelliği açısından hizmet sektöründe sorumlulukların ne kadar yerine getirildiğinin tespiti zor olmakla birlikte destekleyici veya tedarikçiler üzerinden değerlendirmeler yapılabilir. Hizmet sektörü her ne kadar emek yoğun bir sektör olsa da üretim ve temizlik gibi bazı hizmetlerde ekipman kullanılması kaçınılmaz bir durumdur. Kat hizmetleri, çamaşırhane ve mutfaklar hizmet sektöründe ekipmanların en fazla kullanıldığı bölümlerdir. Bu bölümler müşteriler tarafından doğrudan gözlemlenemediği için ikinci planda değerlendirilmekle birlikte, kalite sistemlerine yönelik denetimlerde en fazla hatanın görüldüğü alanlar arasında sayılmaktadır (Jones vd., 2004). Bilinç düzeyi yüksek firmalarda ise bu ekipmanlar sorumluluk faaliyetlerinin somut kanıtları olarak değerlendirilmektedir. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle ekipmanlar temel faaliyetlerinin yanı sıra, firmaların sorumluluklarında da destekleyici rol oynamaktadır. Örneğin, endüstriyel mutfaklarda gıda güvenliği standartlarında belirtilen ısı derecelerinin makineler tarafından otomatik olarak ayarlanması, ocak ve fırınlarda tehlike yaratacak durumların önlenmesinde ekipmanların kendi kendini kapama özelliğinin olması gibi. Bu nedenle, bu araştırmada yiyecek-içecek işletmelerinin önemli bir öğesi olan mutfak ekipmanları üzerinden değerlendirilecektir. Uluslararası ekipman üreten markalarda sorumluluk bilincinin yüksek olduğu söylenebilir. Diversey markasının iş kazalarının önlenmesi için temizlik sonrası ıslak zeminlere çözüm bulması, Miele nin çamaşır makinelerinde su tasarrufu sağlaması, Mitsubishi klimaların enerji tasarruflu ürünleri ve Frima nın pişirmede daha az enerji kullanarak daha sağlıklı yemekler hazırlayan pişirme üniteleri buna örnektir (Turizm Dünyası Dergisi, 2013). Bununla birlikte, sivil toplum örgütleri, Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi ilgili kuruluşların kalite ile ilgili tüketiciyi bilinçlendirme çalışmaları (mutfak ekipmanlarının satın alınmasında kullanılmak üzere hazırlanan rehber kitapları vb) (Berry ve Litchford, 1999), hem üreticilerin hem de tüketicilerin bu konuya dikkatini çekmiştir. Türkiye de yiyecek-içecek işletmelerinde kullanılmak üzere ekipman üreten birçok yerli firma olduğu bilinmekle birlikte; yerli üretimde sorumluluğun hangi boyutlarda olduğuna dair araştırmalara rastlanmamıştır. Bu nedenle, bu araştırmada tüketici haklarında belirtilen ve işletmelerin sorumluluklarını yerine getirme açısından önemli bir yere sahip olan bilgilendirme işlevinin Türkiye de faaliyet gösteren mutfak ekipmanları üreticileri arasında ne ölçüde yerine getirildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bölgesel dağılımdaki dengesizlik dikkate alındığında bu incelemenin iller kapsamınsa değerlendirilmesine karar verilmiştir.

3 194 Araştırma, mutfak ekipmanları üreticilerinin sorumluluk konusundaki bilinç düzeyini ortaya çıkarması açısından önemlidir. Böylece uluslararası markalarla karşılaştırılması ve eksikliklerin giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak mümkün olacaktır. Bununla birlikte, tüketicilerin yani otel ve restoran satın alma müdürlerinin satın almada dikkat ettiklerinin ortaya çıkartılmasında da bir ipucu olabilir. 2. Alan yazın Çeliğin işlenmesi ve makineleşmeyle mutfak ekipmanlarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle 1700 ü yıllarda başlayan bu gelişmelerle daha dayanıklı ekipmanlar üretilmiş, yapılan işler kolaylaşmış, kas gücü yerini makineleşmeye bırakmıştır. Önemli örneklerinden bir tanesi 1898 de Taylor ve White ın hızlı kesme makinalarını üretmeleriyle kesim işleminin hızlanması ve kapasitenin % artması olmuştur (The Culinary Institute of America, 2000). Zamanla bu gelişmeler farklı boyutlara taşınmış; mutfaklarda üretim kalitesinin artmasında havalandırma teknolojisi, hareket sensörlü ekipmanlar ve birden fazla fonksiyona sahip ürünler ortaya çıkmıştır (Ghiselli, 2001). Bu ve buna benzer pek çok gelişmenin yaşanması, uluslararası bir standartlaşma ihtiyacı doğurmuştur. Her ülkede farklı standartlaşma kurumları bulunmakla birlikte dünyada genel kabul gören Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) olmuştur. Türkiye de ise standartlaşma Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmektedir. Standartlaşmanın sağlanmasıyla aslında işletmelerin sorumlulukları belirlenmekte, belgelenmekte ve kalite belgesine sahip olanlar denetlenmektedir. Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu-TDK). Genel olarak sorumluluk; bireysel, sosyal, görev sorumluluğu ve yönetsel sorumluluk olarak sıralanabilir. Görev sorumluluğu ile aynı anlamda kullanılan iş ahlakı için çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır (Torlak, 2012). İşletme fonksiyonları bağlamında bu sorumluluklar pazarlama, üretim, muhasebe, finans, insan kaynakları ve halkla ilişkiler boyutlarında gerçekleşmektedir. Bütün paydaşları ilgilendiren bu fonksiyonların özellikle üretim ve pazarlama fonksiyonları müşterilere karşı sorumluluk olarak değerlendirilmekte ve firmanın vitrinini oluşturmaktadır. Pazarlamada sorumluluk daha fazla gözle görülebilirken, üretim açısından standartlara uygunluk, israf, iş ve insan güvenliği ile çevre konuları ele alınmaktadır (Özdemir, 2012). Bu bağlamda, üretimde sorumluluğun mesuliyetler ve sosyal sorumluluk açısından değerlendirildiği söylenebilir. Endüstriyel mutfak ekipmanları üreticilerinde de bütün üretim firmalarında olduğu gibi bazı standartlar kullanılmaktadır. Öncelikle, mutfak tesisatı projelendirme kuralları ile mimari ve teknik açıdan asgari şartlar takip edilmektedir (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB, 2003).

4 195 Avrupa Profesyonel Mutfak Ekipmanları Üreticileri Federasyonu ise (European Federation of Catering Equipment Manufacturers- EFCEM, 2009), makinelerin güvenliği, elektromanyetik uygunluk, elektrikli aletlerin güvenliği, gaz yakan cihazların güvenliği, hijyen, potansiyel patlayıcı ortamlar ve çevre koruma gibi çeşitli başlıklarda profesyonel mutfak ekipmanları için standart çerçevesini belirlemiştir. Kısaca, standartların aslında israf, çevre ve iş güvenliği gibi sorumlulukları yerine getirmede birer araç olduğu söylenebilir. Burada üzerinde durulması gereken nokta, bu standartların gönüllülük esasına göre alınmasıdır. Dolayısıyla, sadece belge almış firmaların sorumluluklarını yerine getirdiğini söylemek doğru olmayacaktır. Belge sahibi olmayan, ancak sorumluluklarını yerine getiren firmalar da olabilir. Bu durumda sorumlulukların ne ölçüde yerine getirildiğini belirlemede farklı somut göstergeler incelenebilir. Alan yazında sosyal sorumluluk, işletme sorumlulukları kapsamında incelenmektedir. Özellikle çevresel unsurlar sosyal sorumluluk içinde değerlendirilen konuların başında gelmektedir. Günümüzde çevre bilinci yasal zorunluluk olduğu kadar sosyal sorumluluk olarak da ele alınmaktadır (Türk, 2011). Çünkü artan çevre bilinci yasal yaptırımlarla işletmelerin günlük hayatına sirayet ederken, sürdürülebilirlik anlamında sosyal sorumluluk kapsamında da değerlendirilmektedir. Sosyal sorumluluğu, kurumsal anlamda açıklayan Carrol, ekonomik sorumluluk, yasal sorumluluk, etik sorumluluk ve hayırsever sorumluluk kavramlarından bahsetmiştir (Schwartz ve Carrol, 2003). Piramitte en altta yer alan ekonomik sorumluluk işletmelerin kar elde etme zorunluluğu olup aynı zamanda işletmenin var olma amacıdır. Yasal sorumluluk yasalarla denetlenen ve bütün işletmelere devlet tarafından getirilen yükümlülükleri ifade etmektedir. Yiyecek-içecek işletmelerinin sıhhi müessese şartlarını yerine getirilmesi bu sorumluluk türüne örnektir. Piramitte üçüncü sırada yer alan etik sorumluluk paydaşların işletmeden beklentilerini karşılamaya yönelik sorumluluktur. Tüketicilere kaliteli ürün sunulması, çalışanlara adil ücret ödenmesi, hissedarlara doğru bilgi verilmesi etik sorumluluk kapsamında verilebilecek örneklerdir. Hayırsever sorumluluk veya bugünkü kullanımıyla sosyal sorumluluk ise piramidin en tepesinde olup beklentilerin üzerinde sorumluluk sergilenmektir. Özellikle büyük ve uluslararası otellerde tüketimi azaltma, tasarruf sağlama, geri dönüşümü sağlama gibi konularda daha hassas davranıldığı görülmektedir. Gerçekleştirilen bu faaliyetlerin basında duyurulmasıyla oteller çevreci kimlikleriyle tanınmakta ve müşteriler tarafından sempati kazanmaktadır (Grove, Fisk, Pickett & Kangun, 1996) de Phuket de gerçekleşen tsunami sonrası büyük otellerin bölgedeki hasarı onarmak için kurtarma operasyonları düzenlemesi, halka su ve yemek dağıtması ise başka bir sosyal sorumluluk örneğidir (Henderson, 2007). Çevre sorumluluklarında otellerde gerçekleştirilen uygulamalar restoran işletmeleri için de geçerlidir. Örneğin, kullanılan makine ve teçhizatın az enerji ve su tüketmesi, atıkların geri dönüşüm

5 196 koşulları dikkate alınarak ayrılması gibi uygulamalar çevre ve atık yönetimi kapsamında otel ve restoranların üzerine düşen sorumluluklardır (Kahraman ve Türkay, 2011). Diğer taraftan, kurumlarda sosyal sorumluluk bir pazarlama trendi olarak da düşünülmektedir. Bu bağlamda, işletmelerde bir strateji olarak kullanılan sosyal sorumluluk faaliyetleri geleneksel anlayıştan çıkıp yeni yönetim ve pazarlama anlayışında bir araç haline gelmiştir (Kotler ve Lee, 2008). Müşteriye karşı sorumluluk bağlamında sıklıkla kullanılması ve büyük hedef kitlelere hitap etmesi bakımından güncelliğini korumaktadır (Torlak, 2011). Bununla birlikte, özellikle küresel ısınmayla çevre konularına gösterilen hassasiyet dikkate alındığında artık bu yöndeki sosyal sorumluluk faaliyetlerinin müşteri beklentileri arasında yer almaya başladığı, dolayısıyla sosyal sorumluluktan çıkıp sorumluluk kapsamında irdelendiği söylenebilir. Yiyecek-içecek işletmelerinin sorumlulukları işletmenin kuruluş aşamasından itibaren başlamaktadır. Çünkü kuruluş yeri seçilmesinde her şeyden önce üretilen maddelerin maliyet giderlerinin çeşitli kuruluş yeri etmenleri aracılığıyla düşürülmesine çalışılır (Karalar, 2009). Yiyecekiçecek işletmelerinde dağıtım kanalı ters olmakla birlikte aynı ekonomik sorumluluklar geçerlidir. Kuruluş yerinin seçimi, doğal kaynaklara yakınlığı, taşıma kapasitesi gibi pek çok konu çevresel planlama kapsamında değerlendirilmektedir (Kahraman ve Türkay, 2011). Planlama yapılırken doğru yerde konumlanma, pazara ve tedarikçilere yakın olma gibi esaslar kar-zarar üzerinde etkili olabilecek konular olduğu için işletmelerin ekonomik sorumlulukları arasında değerlendirilebilecekken; sit alanlarına zarar vermeme, doğal çevreyi koruma endişelerden kaynaklanan kararlar sosyal sorumluluklar arasında düşünülebilir. Bu gibi kararlar sadece kuruluş yeri değil, dayanıklı tüketim malzemelerinin satın alınması aşamasında da düşünülebilir. Mutfaklarda dayanıklı tüketim malzemelerinin seçiminde bütüncül bir bakış sağlanmalı; ekonomiklik, işe yararlık, beklentileri karşılama düzeyi gibi çeşitli konular değerlendirildikten sonra satın alma işlemi gerçekleştirilmelidir (Berry ve Litchford, 1999). Böylece fayda/maliyet dengesine uygun ekipmanların satın alınması mümkün olmaktadır. Bu da yine işletmenin ekonomik sorumlulukları arasında değerlendirilir. Bununla birlikte yiyecek-içecek işletmelerine alınan ekipmanlar, sorumlulukların izlenmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu ekipmanlar özellikle gıda güvenliği standartlarının yerine getirilmesinde kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir (Birchfield, 2008). Örneğin, kalite sistemlerinde belirtilen saklanma koşulları günümüzde ısı değerlerinin sabitlendiği, otomatik göstergeli buzdolaplarıyla kolaylıkla takip edilebilmekte; pişirme esnasında yemeğin iç ısısının ölçülebilmekte ve böylece gıda güvenliği kontrol altına alınabilmektedir. Bu gibi ekipman özelliklerinde sorumluluk öncelikle üretici firmalara ait olduğu için çalışmada üretici firmaların incelenmesine karar verilmiştir. Geri hizmetlerde her bir departmanda farklı özellikte ekipmanlar kullanıldığı için daha yaygın kullanım alanına sahip olan

6 197 mutfak ekipmanları bu araştırma kapsamında incelenecek ve üreticilerinin sorumluluklarını ne ölçüde tüketiciye yansıttığı bu araştırmayla ortaya konmaya çalışılacaktır. 3. Yöntem Araştırmada öncelikle mutfak ekipmanlarının kapsamı belirlenmiştir. Mutfaklarda kullanılan araç ve gereçler endüstriyel ve evsel araç-gereçler olarak sınıflandırılmaktadır (Çiçek, 2009). Bu ekipmanlar aynı zamanda TS 8985 Standardında (İş Yerleri, Yemek Fabrikaları, Toplu Yemek Mutfakları ve Yemek Servisleri Genel Kuralları) da belirtilmiştir. TMMOB de (2003) mutfak ekipmanları kapsamında belirtilen ve birden fazla özelliğe sahip olan fırın- soğutma, şoklayıcı, rüzgarlı soğutucu kapsamındaki ekipmanlar araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın gerçekleştirileceği alan üretim yapan firmaların katalogları ile sınırlandırılmıştır. Bayilik yapan veya ithal ürünlerin kullanıldığı işletmelerde ürünün lanse edilmesi aşamasındaki kararın üretici firmanın sorumluluğunda olduğu varsayılarak sadece üretim yapan firma kataloglarının incelenmesine karar verilmiştir. İlk olarak Türkiye de endüstriyel mutfak üreticilerini temsilen Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) kayıtları incelenmiş ve TUSİD de toplamda 206 kayıtlı üye tespit edilmiştir. Bu üyelerden 191 firmanın katalog bilgilerine ulaşılmıştır. Üyelik şartlarında da belirtildiği gibi en az üç yıldır faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı bütün şirketler TUSİD e kayıtlıdır. Ancak araştırma mekanik mutfak cihazları üreticileri ile sınırlandırıldığı için yapılan eleme sonucunda 62 firmanın bu kapsamda faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Gerek interaktif gerekse çevrimiçi katalogların taranması sonucunda 62 firmanın 58 inin kataloğuna internet üzerinden ulaşılmıştır. Bu noktada, TUSİD üyelik şartları gözden geçirildiğinde üç yıldan az süredir faaliyet gösteren firmaların araştırma dışında kaldığı fark edilmiştir. Oysa araştırmada üretici firmanın eski veya yeni olmasıyla ilgili herhangi bir varsayımda bulunulmamıştır. Bu nedenle, internette yer alan arama motorları üzerinden endüstriyel mutfak ekipmanları üreticileri taranmış ve TUSİD listesinde yer almayan ancak tanımlanan kapsamı temsil ettiği düşünülen 39 üretici firma kataloğu daha incelemeye alınmıştır. Böylece araştırmada toplamda 97 üretici firma kataloğu incelenmiştir. Kataloglarında sadece fotoğraf bulunan üreticiler değerlendirilemeyeceği için araştırmadan çıkarılmıştır. Araştırmada yöntem olarak nitel yöntemlerden içerik analizi ve nicel yöntemlerden uyum analizi birlikte kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak ikincil kaynak taraması, üretici firmaların tanıtıldığı kataloglar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen taramada kataloglarda yer verilen ürün açıklamalarına içerik analizi uygulanmıştır. İkincil kaynak tarama ve durum tespiti çalışmalarında tercih edilen içerik analizi, içerikleri belli kuramsal düşünce ekseninde analiz eden bir yöntem olup, nitelikten niceliğe doğru bilgiler vermesi açısından (Gökçe, 2006) tercih edilmiştir. İçerik analizinde

7 198 geçerliliğin ve güvenilirliğin sağlanması için kodlama aynı kişi tarafından ve ara verilmeden gerçekleştirilmiştir (Bilgin, 2006). Ayrıca, öznel yargılar nedeniyle olası veri kaybının önlenmesi için analizde ekipmanların özelliğine ilişkin bütün ifadeler değerlendirilmiş, hiçbir ifade silinmemiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında firma özelliklerinin dağılımının belirlenmesinde uyum analizinden yararlanılmıştır. Oluşturulan içerikte belirtilen özellikler için bir girdi matrisi hazırlanmış, üretici firmalar illere göre gruplandırılmıştır. İllere göre dağılım büyük şehirler ekseninde yoğunlaştığı, Anadolu illerinde bir veya iki firma gözlendiği için değerlendirmenin kolaylaşması açısından beşin üzerinde firma bulunan iller tek tek, beş ve daha az üretici firmanın faaliyet gösterdiği iller tek bir grupta toplanarak kodlanmıştır. Daha sonra veriler SPSS paket programına aktarılarak uyum analizi gerçekleştirilmiştir. 4. Bulgular İçerik analizi sonucunda toplam 12 adet ifade tespit edilmiştir. Bu ifadeler tekrarlanma sıklığına göre sırasıyla ölçü (78), kapasite (74), malzeme (72), teknik özellikler (69), otomatik kullanım imkanı (58), ısı bilgisi (50), güvenlik bilgisi (50), temizlik bilgisi (44), ayarlanabilirlik (40), çevreye duyarlılık (17), ses bilgisi (8) ve koku (3) dur. Bu 12 özellikten ölçü, kapasite, malzeme bilgisi ve teknik özellikler TS 8985 (İş Yerleri, Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları Genel Kuralları) ve ISO (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri) standartlarıyla ilgilidir. Ölçü, kapasite ve teknik özelliklerin bilgi olarak tüketiciye sunulması (yani bu araştırmada kataloglarda yer alması) TS 8985 gereği olarak belirtilirken; kullanılan malzeme ile ilgili bilgi Ziraat Mühendisleri Odası (2005) tarafından belirtilen alet ve ekipman başlığında yer alan kullanılan ekipman malzemesi (G.2.) standardı kapsamında değerlendirilebilir. Çünkü doğru malzemenin kullanılması gerekliliği gıda güvenliği kodlarında açık olarak belirtilmektedir. Tespit edilen diğer sekiz özellik ise sosyal sorumlulukla ilişkilendirilebilir (İGDAŞ, 2013). Yemek piştiğinde makinenin kendi kendine kapanması gibi otomatik kullanım imkanı ve ısı bilgisi, gereksiz enerji tüketimini ortadan kaldırmaktadır. Güvenlik bilgisi kapsamında ocakların ters hava alması halinde kendi kendine kapanması gibi kullanıcının güvenliğine yönelik açıklamalar olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ses ve koku çalışma ortamına ilişkin, yani çalışanlara karşı sorumlulukları gösterirken çevre bilinci ve temizlik, toplumsal sorumluluklar kapsamında değerlendirilebilir. İller bazında dağılıma bakıldığında en fazla firmanın İstanbul da olduğu (23), bunu İzmir (12) ve Ankara nın (9) takip ettiği görülmüştür. Konya ve Bursa da 5 er firma tespit edilirken Adana, Antalya, Muğla, Antep, Balıkesir, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Kayseri, Samsun ve Trabzon da birer veya ikişer firmanın olduğu görülmüş ve bunlar diğer başlığında toplanmıştır. İllere göre özelliklerin karşılaştırılabilmesi için araştırmada bu noktada uyum analizinden yararlanılmıştır.

8 199 Uyum analizi; kontenjans tablosu haline getirilmiş kategorik verilerin sıra ve sütunlarının birlikte değişimlerini, daha az boyutlu bir uzayda grafiksel olarak göstermeyi amaçlayan çok değişkenli analiz yöntemidir (Özdamar, 2004). Grafik değerlendirmesinde noktalar orijine göre incelenirken, benzer yöndeki noktalar pozitif ilişkiyi, ters yöndeki noktalar negatif ilişkiyi göstermektedir (Dedeoğlu, 2013). Bulgularda, nokta dağılımlarına bakmadan önce boyutun ne kadar önemli olduğunun anlaşılması için eylemsizlik oranları incelenmiştir (Cengiz, 2009). Eylemsizlik oranının büyük olması, satır ve sütun arasındaki birlikteliğin yüksek, küçük olması ise düşük olduğu anlamına gelmektedir (Akt. Uzgören, 2007). Oranın 0,2 den küçük olması halinde ise boyut anlamlı kabul edilmemektedir (Hair, Black, Babin, & Anderson 2010). Araştırma bulgularında 1. boyutun eylemsizlik oranı 0,603, 2. boyutun 0,295 olduğu için her iki boyutun da anlamlı olduğu kabul edilmiş; 1. boyutun açıklama gücünün 2. boyuttan daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Ki kare değeri de anlamlı bulunan (8,644) analiz sonucu görsel haritası Şekil 1 de verilmiştir. Şekil.1 Ekipman özelliği ile il dağılımı arasındaki görsel ilişki Özellikler üzerinden değerlendirildiğinde ses (-1,485) ve koku (-1,197) özelliklerinin negatif değerlerde ve birbirine yakın olduğu görülmüştür. Çevre (0,755) özelliği ise pozitif yönde güçlü ilişkiye işaret etmektedir. Konumlarına göre değerlendirildiğinde ikinci boyutta Ankara nın (0,661) diğer illerden ayrıldığı görülmüştür. Açıklama oranı daha yüksek olan birinci boyuta göre, Ankara, İstanbul ve İzmir de faaliyet gösteren üretici firmalar özellik, malzeme, ölçü, otomatiklik, ses, kapasite ve ısı bilgisi özelliklerini kataloglarında baskın olarak kullanmışlardır. Orijine yakınlık itibariyle incelendiğinde ise özellik, ölçü, ses ve ısı bilgisi konusunda İzmir ve İstanbul üreticilerinin kataloglarında daha fazla bilgilendirme yaptığı anlaşılmıştır. Bu özelliklerden ekipmanın özelliği ve ölçüleri standartlaşmaya işaret ederken ısı ve ses bilgisi sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilebilir. Isı özelliği enerji tasarrufu anlamında kullanılırken ses bilgisi çalışma ortamının

9 200 iyileştirilmesi açısından önemli bir kriterdir. İkinci boyut kapsamında ise Ankara da faaliyet gösteren üreticilerin kataloglarında, çevre konusunda bilgilerin doğrudan ve açık bir şekilde yer aldığı anlaşılmıştır. Bu, doğrudan bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Yabancı firmaların tanıtımlarında da çevre dostu ifadesine sıkça rastlandığı dikkate alındığında Ankara daki üreticilerin aynı çizgide olduğu söylenebilir. Üç büyük şehir kapsamına alınmayan ve az sayıda üretim firması olması dolayısıyla ayrı bir grupta incelenen diğer illerin katalog özellikleri incelendiğinde en baskın özelliğin ayarlanabilirlik olduğu görülmüştür. Bu sonucun yerel firmaların kişiye/şirkete özel üretim gerçekleştirmeleriyle ilişkili olabilir. Bununla birlikte bu özellik temizlik ve sanitasyon kolaylığı sağlaması açısından önemli bir özelliktir. Sorumluluk kapsamında önemli bir yere sahip olduğu düşünülen ve kataloglarda da yer alan temizlik özelliği ise illere eşit uzaklıkta çıkmıştır. Yani, bütün illerin kataloglarında temizliğe ilişkin bilgi verildiği anlaşılmıştır. Bu durum kalite sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ve üreticilerin konuya karşı duyarlı hale gelmesiyle açıklanabilir. 5. Sonuç ve tartışma Araştırmada hizmet işletmelerinin somut göstergeleri olan ekipmanlar üzerinden üretici firmaların sorumluluk bilincinin belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, üç büyük ilde sorumluluk ve sosyal sorumluluk örnekleri olduğu söylenebilir. Koku ve ses bilgisi diğer özelliklere göre daha geri planda kalırken, sosyal sorumlulukta özellikle ısı bilgisinin kataloglarda daha sık yer aldığı görülmüştür. İzmir ve İstanbul da kataloglarda çok sayıda özelliğin yer aldığı anlaşılırken, diğer illerden farklı olarak ses bilgisinin öne çıkması dikkat çekicidir. Bu sonuç, bu illerde çalışanlara daha fazla önem veriliyor olabileceğini ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik uygulamalar olduğunu akla getirmektedir. Ankara daki firmalarda ise genel olarak çevre bilgisine yer verildiği görülmüştür. Bu bağlamda, Ankara daki üreticilerin sosyal sorumluluk bilincinin daha fazla veya açık olduğu ve uluslararası uygulamalara daha yakın olduğu söylenebilir. Uluslararası duruma bakıldığında da benzer şekilde büyük şehirlerde faaliyet gösteren firmaların sorumluluk bilincinin daha fazla olduğu sosyal sorumluluk konularına da ayrıca önem verdikleri söylenebilir. Özellikle uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmaların dünya standartlarında üretim yapabilmeleri için sorumluluklarını yerine getirdiği söylenebilir. Diğer iller olarak gruplandırılan illerde ise ayarlanabilirliğin ön plana çıkması kişiye/işletmeye özel üretimin yaygınlığıyla ilişkilendirilmiştir. TMMOB açıklamalarında bu durum yine alet ve ekipmanlar için dikkat edilmesi gereken konular arasında sayılması bakımından sorumluluk kapsamında değerlendirilebileceği gibi daha ziyade fonksiyonellik açısından önemlidir. Bu özellik daha çok Türkiye ye özgü bir özellik olarak değerlendirilebilir.

10 201 Kısaca değerlendirildiğinde İzmir, İstanbul ve Ankara da, yani üç büyük ilde ekipman üreticilerinin gerek sorumluluk gerekse sosyal sorumluluk faaliyetlerini uluslararası standartlarla paralel şekilde gerçekleştirdikleri söylenebilir. Bu durum tüketicilerin satın alma davranışındaki hassasiyetle ilgili olabilir. Bunun belirlenebilmesi için ise üç büyük ildeki üreticilerin hangi pazarlarla çalıştığı belirlenebilir. Büyük firmaların ihracat faaliyetlerinin daha fazla olduğu dikkate alındığında bu firmalardaki sorumluluk ve sosyal sorumluluk bilincinin dünya standartlarıyla rekabet edebilmek için tercih edilen bir strateji olduğu tahmin edilebilir. Ulusal pazar olarak değerlendirildiğinde, tedarikin genel olarak yakın pazarlardan sağlandığı profesyonel restoran sayısının büyük illerde yoğunlaşmasıyla örtüşmektedir. Diğer illerde faaliyet gösteren mutfak ekipmanları üreticilerinin durumuna bakıldığında üretici firmaların azımsanamayacak sayıda olduğu söylenebilir. Ancak bu üreticiler kataloglarında daha az özelliğe ilişkin bilgiye yer vermektedir. Temizlik, ısı tasarrufu, uygun saklama koşullarının israfı önlemesi, bütün kullanıcılar açısından önemli olup kataloglarda bilgilerin verilmesiyle konuya verilen önemi göstermektedir. Bununla birlikte, yerel pazarda faaliyet göstermeleri ve kişiye/işletmeye özgü üretim gerçekleştirmeleri sosyal sorumluluk konusunda pasif olmalarını açıklayabilir. Araştırma sorusuna yanıt olarak büyük illerde hem sorumluluk hem de sosyal sorumluluk faaliyetlerinin tüketicilere yansıtıldığı, diğer illerde ise konuya yeterince önem verilmediği anlaşılmıştır. Bu durum diğer illerdeki firmalar için bir eksik olarak değerlendirilebileceği gibi bir fırsat olarak da düşünülebilir. Büyümek ve pazarda öne çıkmak isteyen firmaların sorumluluk bilincini müşterilerine yansıtması ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmeleri önerilebilir. Kaynakça Berry, B., & Litchford, M. (1999). A guide for purchasing foodservice equipment. Mississippi: National Food Service Management Institute. Bilen, H. (2011). Otellerde teknoloji. Turizm Dünyası, Kasım, 44. Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi. Ankara: Seçkin. Birchfield, J. (2008). Design and layouts of foodservice facilities. New Jersey: John Wiley and Sons. Çiçek, D. (2009). Catering hizmetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Dedeoğlu, A. (2013). Çok değişkenli analiz yöntemleri. 02 Şubat 2013 tarihinde DEGISKENLI%20ANALIZ%20YONTEMLERI-DOC.%20DR.%20 AYLA%20OZHAN%20 DEDEOGLU.pdf adresinden alınmıştır. EFCEM (European Federation of Catering Equipment Manufacturers). (2009). Profesyonel mutfak ve ekipmanları için avrupa direktifleri ve standartlarının uygulanma rehberi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. Ghiselli, R. (2001). Foodservice equipment trends. Journal of Nutrition and Menu Development, Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal. Grove, S., Fisk, R.P., Pickett, G. M. & Kangun, N. (1996). Going green in the service sector. European Journal of Marketing, 30(5),

11 202 Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. & Anderson, R.E., (2010). Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson. Henderson, J. (2007). Corporate social responsibility and tourism: Hotel companies in Phuket, Thailand, after the Indian ocean tsunami. International Journal of Hospitality Management, 26(1), İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi). (2013, 08 15). Endüstriyel mutfak ekipmanları. Jones, T.F., B.I. Pavlin, LaFleur, B.J., Ingram L.A., & Schaffner W. (2004). Restaurant inspection scores and foodborne disease. Emerging Infectious Diseases, 10 (4), Kahraman, N., & Türkay, O. (2011). Turizm ve çevre. Ankara: Detay. Karalar, R. (2009). İşletmelerin kuruluşu. G. Zeytinoğlu (Ed.), Genel işletme içinde (s ). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Kotler, P., & Lee, N. (2008). Kurumsal sosyal sorumluluk. İstanbul: Mediacat. Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan. Özdemir, Ş. (2012). İşletme fonksiyonlarına yönelik iş ahlakı konuları. Ö. Torlak, & F. Dalyan (Ed.), İşletmelerde sosyal sorumluluk ve etik içinde (s ). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Schwartz, M., & A.B. Carrol. (2003). Corporate social responsibility: A three-domain approach. Business Ethics Quarterly, 13(4), s TDK (Türk Dil Kurumu). (2013). 05 Ağustos 2013 tarihinde adresinden alınmıştır. The Culinary Institute of America. (2000). The professional chef's: Knife kit. New York: John Wiley and Sons. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği). (2003). Endüstriyel mutfak ve çamaşırhane tesisatı el kitabı. Ankara: TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Torlak, Ö. (2011). Pazarlama Ahlakı: Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kavramı ve Tüketici Davranışlarının Analizi. Ankara: Beta. Turizm Dünyası Dergisi (2013). Yeni ürün ve teknolojiler. Turizm Dünyası Dergisi Ocak, 122. Türk, M. (2011). Çevre bilinci: Yasal zorunluluktan sosyal sorumluluğa. Ankara: Nobel. Uzgören, N. (2007). Uyum analizinin teorik esasları ve regresyon analizi ile benzerliğinin grafiksel boyutta karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (18). Ziraat Mühendisleri Odası. (2005). Gıda sektöründe sorumlu yöneticinin el kitabı. Ankara: Kozan. Extended English Abstract The idea that companies have a social responsibility is not particularly new but is an uptrend for international enterprises and academics. For the past several decades many researchers have attempted to define social responsibility. The common point of the idea was maximizing obligations toward society. Carroll, described corporate social responsibility, formed a pyramid to explain the complex content of social responsibility and divided responsibility into four categories: economic, legal, ethical and philanthropic (Schwarz & Carroll, 2003). Basically, first three steps of this pyramid are enterprises obligations. According to this pyramid, enterprises should first meet their own responsibilities, after that they should implement social responsibility activities. Social responsibility is favored by many as a philosophy and policy which benefits the economy, society and environment based on the idea that companies have wider responsibilities beyond commerce. Recognizing and exercising these obligations is often a challenging task with uncertainty about appropriate forms of commitment, but the tourism industry would seem to have particular and identifiable duties outside of the business arena due to its very close relationship with destination environments and societies which are facets of its products (Henderson, 2007). Due to

12 203 its service weighted facilities it is difficult to observe and monitor how tourism businesses fulfill their responsibilities. In this study industrial kitchen equipment which are used in food and beverage operations are accepted as one of the tangible indicators are examined. At this point, tangible equipment are one of the best material for reading the responsibility. To determine the Turkish kitchen equipment manufacturers sample first TUSİD (Industrial Kitchen, Laundry, and Hospitality Industry Association) registration list have scanned and 206 member have been found. Conversely, only 58 members of TUSİD were manufacturers that have had product catalog. In addition to this 58 member, 39 more manufacturers have been found by checking the industrial kitchen equipment websites. These are the ones that are not member of TUSİD because of at least three year old establishment requirement. Those establishments (39) have been included to the sample because the age of the establishments were not taking into consideration. Other detected industrial kitchen equipment brands have eliminated because they did not have production facilities in Turkey. Thereby, 29 of 97 manufacturers have excluded in the second selection because there were no written information. In this study, both qualitative and quantitative methods have been used. First, qualitative research was conducted and content analysis, which is a method that analysis certain theoretical considerations axis (Gökçe, 2006), was applied to 68 manufacturer's product catalogs. The results have shown that catalogs have 12 information topics: Technique facility, material, hygiene information, measurement, automation, noise, capacity, temperature information, security information, adjustability, stink and environment. Some of these topics may be evaluate as responsibilities like technique facility, material, measurement; and the others as social responsibilities like hygiene information, security information and environment. Subsequently, correspondence analysis was performed to determine the difference between the characteristics according to cities. In this study, there were 16 cities identified: İstanbul (23), İzmir (12), Ankara (9), Konya (5), Bursa (5), Adana (2), Antalya (2), Muğla (2), Antep (1), Balıkesir (1), Çorum (1), Elazığ (1), Eskişehir (1), Kayseri (1), Samsun (1) and Trabzon (1). If there were five or less than five manufacturers in a city, they had been grouped and named as others. Results showed that Ankara, İstanbul and İzmir which are the largest cities in Turkey and have many industrial kitchen equipment manufacturers differed from other cities. The most observed facility was environment that showed manufacturers consciousness. On the other hand, the information about noise and stink which mostly affects working conditions of the employees haven t overrated. Furthermore, it was seen that three cities manufacturers were aware of some responsibilities like technique facility, material, measurement, automation, noise, capacity and temperature information and have used these informations on their catalogues. These facilities were ordinarily relative to standardization and responsibility (TMMOB, 2003) than noise and temperature information, that relative to social responsibility. It is also interesting that manufacturers in Ankara were conscious about the environment. It can be said that manufacturers of Ankara are environmentally friendly enterprises like international manufacturers. On the other hand, other cities also have had some basic facilities as material and technique facility, but preponderant facility was adjustability. This result could be explained by the local market conditions. Because of these cities have relatively limited market than big cities, manufacturers shouldn t have a competition environment. On this account, it can be said that manufacturers think social responsibilities and/or responsibilities are unnecessary for advertisements. In conclusion, it was understood that three major cities industrial kitchen equipment manufacturers have responsibility and social responsibility consciousness and they reflect this on their product catalogues. By this activity, they may perceived as international manufacturers. On the other hand, it was revealed that other cities excluded İstanbul, Ankara and İzmir should also pay attention to this issue, especially social responsibility. By this strategy, local manufacturers not only have an opportunity to enlarge their company and became the leader of the local market but also may be compatible with major companies.

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000 Ürün Kodu : 3507 Ürün Kodu : 3508 Net Adet Ağırlığı (gr) : 750 Ürün Kodu : 3511 Ürün Kodu : 3510 Ürün Kodu : 3512 Ürün Kodu : 3506 Ürün Kodu : 3509 Net Adet Ağırlığı (gr) : 600 Ürün Kodu : 3514 Net Adet

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için:

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için: Dersimiz Hijyen! Hakkında Maratem Akademi, endüstriyel temizlik sektörüne her düzeyde eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunabilmek amacı ile kurulmuş profesyonel bir hizmet departmanıdır.

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Radio Frequency Identification System (RFID) Facilitated Construction Materials Management (RFID-CMM)

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ 4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ ÇEVRE DOSTU ÜRÜN TALEBİ CEVREDOSTU.COM HAKKINDA CEVREDOSTU.COM

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ

TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ ENERJİ ETİKETLEMESİ ÖLÇÜM METOTLARI VE LABORATUVAR KABİLİYETLERİ Hazırlayanlar: Safiye DEMİR - Erdem BOSTANOĞLU Elektrik-Elektronik Müh. - Elektronik

Detaylı

Türkiye de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf

Türkiye de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf Türkiye de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf Enerji de verimlilik evlerden başlar; eğer enerji verimli ürünler kullanılırsa Mart 2008 GĐRĐŞ Son dönemlerde tüm dünyada,

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI

AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI TÜBİSAD MEVZUAT KOMİSYONU Çevre Çalışma Grubu AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI 9 Şubat 2011 İstanbul 1 İÇERİK TÜBİSAD Hakkında AEEE Direktifi Bilişim Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye de Durum ve Öngörüler

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

TE KAVRAMINA GENEL YAKLA

TE KAVRAMINA GENEL YAKLA İÇİNDEKİLER ÖZ. ABSTRACT... v ŞEKİLLER LİSTESİ...vi TABLOLAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...ix BÖLÜM I TURİZM OLAYINA VE KAPASİTE KAVRAMINA GENEL YAKLAŞIM 1.1. TURİZM OLAYI...1 1.1.1. Turizmin Tanımı...2 1.1.2.

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı TÜRKĐYE DE FAALĐYET GÖSTEREN DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL ĐŞLETMELERĐNDE YÜRÜTÜLEN TUTUNDURMA FAALĐYETLERĐNĐN

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ Miras Bağımsız iş yapma isteği Kazanç sağlama isteği Toplumsal itibar sağlamak Başka fırsatların yokluğu Bir düşünce veya bir misyonu gerçekleştirme

Detaylı

Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide

Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide Farklı Bir Pişirme ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide Günümüzde tüketicilerin yemek yeme ve yemek hazırlama faaliyetleri için ayırabildikleri zaman iyice kısıtlanmıştır. İş hayatının yoğun temposu çalışanları

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007 TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU Berke Uğural 21 Mayıs 2007 İçerik Standartlar ve CE İşaretlemesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Çevre Entegre kirlilik önlenmesi ve yönetimi

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

İstanbul Ticaret Odası Websphere Portal Çözümü ile İstanbul Trafiğini Nasıl Hafifletti?

İstanbul Ticaret Odası Websphere Portal Çözümü ile İstanbul Trafiğini Nasıl Hafifletti? Ali Beklen Yazılım Mimarı 15/10/2009 İstanbul Ticaret Odası Websphere Portal Çözümü ile İstanbul Trafiğini Nasıl Hafifletti? Gündem İstanbul Ticaret Odası e-ito Proje Kapsamı ve Ekibi Çözüm Gündem İstanbul

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 TİÖ103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TİÖ105 Z İstatistik Statistics 2+0-2 3 TİÖ107 Z Ekonomi Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım,

Detaylı

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi SUNUM LOGOSU Müşterin Kamu Olsun Tedarikçi firma ve ürün sayısının artırılması Genişleyen ürün yelpazesi Kamu ihtiyaçlarının karşılanması Rekabetçi fiyatlar Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Detaylı

BİST 100 ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN MİSYON ve VİZYON BİLDİRİMLERİNDE ÇEVRE

BİST 100 ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN MİSYON ve VİZYON BİLDİRİMLERİNDE ÇEVRE Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, Haziran 2015, s. 349-356 Cengiz GÜNEY 1 BİST 100 ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN MİSYON ve VİZYON BİLDİRİMLERİNDE ÇEVRE Özet Bu çalışmanın amacı;

Detaylı

ESKİŞEHİR DEKİ BİR HAZIR BETON FİRMASININ BETON KALİTESİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ESKİŞEHİR DEKİ BİR HAZIR BETON FİRMASININ BETON KALİTESİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C. XVIII, S.2, 2005 Eng.&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol. XVIII, No: 2, 2005 ESKİŞEHİR DEKİ BİR HAZIR BETON FİRMASININ BETON KALİTESİNİN

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

EK 3 ENDÜSTRĐYEL ĐŞLETMELERDE ÇEVRESEL YETKĐNLĐK VE KAPASĐTE BELĐRLEME ÇALIŞMASI: ESKĐŞEHĐR SANAYĐ BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ

EK 3 ENDÜSTRĐYEL ĐŞLETMELERDE ÇEVRESEL YETKĐNLĐK VE KAPASĐTE BELĐRLEME ÇALIŞMASI: ESKĐŞEHĐR SANAYĐ BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ EK 3 ENDÜSTRĐYEL ĐŞLETMELERDE ÇEVRESEL YETKĐNLĐK VE KAPASĐTE BELĐRLEME ÇALIŞMASI: ESKĐŞEHĐR SANAYĐ BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ AMAÇ Endüstriyel Đşletmelerde Çevresel Yetkinlik ve Kapasite Belirleme Çalışması: Eskişehir

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri - 1 Kalite Kurumları American Society of Quality Control (ASC) Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) European Foundation of Quality Management

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG102 Güz ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 0 3 Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı