TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara Eylül ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:"

Transkript

1 DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ Eylül ANKARA -Yf ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara

2 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan 642 1lmi Eserler 105 Yayın Editörü & Redaksiyon Dr. Mehmet BULUT Dizgi&Grafik Cevdet DOGAN Y ISBN Baskı Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi _,. Ostim örnek Sanayi Sitesi 358. Sokak No: ll Yenimahalle 1 ANKARA Tel: (0312) Diyanet İ leri Başkanlığı Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı Tel: (O 312) ;

3 I.OTURUM (20 Eylül 2004) TEBLiG AVRUPA'DA KUR'AN-1 KERiM VE DiNi BiLGiLER KURSLARI: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi (Almanya Örneği) Doç. Dr. Recai DOGAN* GİRİŞ Yınnin ci yüzyılın ikinci yansından itibaren bazı Batı Avrupa ülkelerinde görülen sürekli ve hızlı sanayileşme, ekonomik yönden geri kalmış ve sanayileşme sürecine girernemiş ülkelerden bu ülkeler iş gücü akımını beraberinde getirmiştir yılına kadar devam eden bu süreçte Türkiye'den Almanya, Hollanda, Fransa, Avustıırya ve Belçika'ya işçiler gitmiştir. İş göçünün en yoğunluklu olduğu ülke ise Almanya'dır. Bugün Almanya' da bulunan yabancı işçilerin hem genel nüfusa hem de birbirlerine olan oranlannda Türk işçileri birinci sırayı almıştır. Büyük çoğunluğu kısa sürede para biriktirip dönmek üzere Batı ülkelerine giden Türk işçileri, bu isteklerini bir türlü gerçekleştiremedi. Aslında bu ülkeler de onlan uzun süre tııtmak niyetinde değillerdi. Ancak süreç, çeşitli nedenlerden dolayı her iki tarafın da isteği doğrultıısunda gerçekleşmedi.! Kısa sürede dönme ümitlerini zamanla yitiren Türk işçileri, geride bıraktıklan aile fertlerini yanlarına almaya başladılar. özellikle 1973 yılında işçi a1ınunın durdurulması ile aile birleşirrıleri daha da arttı. Böylece dönüşü belli alınayan bir sürece girilmiş oldu. özellikle başta Almanya olınak üzere Batı Avrupa ülkelerindeki Türk işçilerinin otıırıırrılannın uzaması konut, dil, iş ve meslek, eğitim ve uyum gibi pek çok problemi de beraberinde getirmiştir.2 Problerrılerin çokluğu ve bunlann önyargılar, önemli kültür farklılıklan dışlamaiar vb.3 nedenlerle bir türlü çözülemeyişleri, Türkleri kendi problerrılerini çözmeye sevketmiştir. Bunun içirı onlar, aile yapılarına, dillerine, dirılerini, gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaya başlamışlardır. Yaşadıklan yerleşim birirrılerinde cami için binalar kiralarrıışlar, satın almışlar veya cami inşasına başlamışlardır. Bu da göstermektedir ı' Ankara Üniv. llahiyat Fakültesi Öğretim üyesi. 1 Sebepler konusunda bkz. Tosun, 1993, s.2. 2 Problemler hakkında detaylı bilgi için bkz. Tosun, 1993, s Bkz. Tosun, 1993, s.17.

4 392/ lll. DiN şorasi TEBLiG VE MÜZAKERELERi ki, din, Müslüman Türkler için, kültürel kimliğin korunması ve devam ettirilmesi yolunda önemli yer tutmaktadır. Bu durumda onlanrı "din eğitimi" problemi ortaya çıkmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde din eğitimi konusu üç ana başlık altında incelenebilir: "Ailede Din Eğitimi", "Okulda Din Eğitimi" ve "camide Din Eğitimi". Camideki faaliyetler de "din hizmetleri" ve "din eğitimi" şeklinde ikiye aynlabilir. camilerde verilen din eğitiminin en önemli gerçekleşme alanı ise, Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan'dır. Bu tebliğde, Almanya örneğinde adı geçen kurslar isimleri, mahiyeti, programlan, öğretim yöntemleri, taratıann bakışı vb. yönlerden incelenmiş ve bu kurslada ilgili problemler belirlenmeye ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Kurslada ilgili problem tespiti ve çözüm öneriler sunulurken öncelikle adı geçen kurslarda öğreticilik yaparken edindiğim kişisel izlenimler; yıllan arasında bu kurslar üzerine ampirik bir araştırma yapan sayın Cemal Tosun'un ilk baskısı ı 993 yılında Din ve Kimlik adı ile yayımlanan doktora çalışması; yine yıllan arasında Almanya'da ampirik bir çalışma yapan ve 2003 yılında Almanya'da Çocuklara Yönelik Kur'an ve Dini Bilgiler Kurslan adlı sayın Hilt Ev'in çalışması; yine Hasan Alacacıoğlu'nun ı 998 yılında yayımlanan Auberschulischer Religionsunterricht fiir müslimische Kinder und ]ugendliche türkiseher Nadonalitiit in NRW: eine empirische Studie zu Koranschulen in türkisch-islamisehen Gemeinden adlı çalışması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili birimlerinden alınan istatistiki bilgi, araştırma ve dökümanlar esas alınmıştır. Yıne bu kurslarda öğreticilik yapan ve yapmakta olanlarla da sorunlarla ilgili derinliğine mülakat yapılmıştır. Tebliğin konusu ve problemiavrupa ile ilgili bazı genel bilgiler verilmekle beraber Almanya'daki Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan ile sınırlandırılmıştır. A. KUR'AN-I KERiM VE DiNI BİLGİLER KURSLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Genelde Batı Avrupa ülkelerinde özelde ise Almanya'daki Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler kurslan ile ilgili problemleri tespitte ve bunlara yönelik çözüm önerilerde bulunabilmek için, adı geçen kurslanrı mevcut durumlanrıı betirnlemek önemlidir. Bu nedenle, bu kısımda kurslada ilgili bilgiler verilmiştir. ı. Kurslarm Mahiyeti Almanya'da Müslüman Türk çocuklan için camilerde düzenlenen bu kurslar, Alman kamuoyunda ve bilimsel çevrelerinde genel olarak "Kur' an Kurslan" (Korankurse) olarak adlandınlrnaktadır. Bu isim ilk bakışta Türkiye'deki Kur'an Kurslanrıı hatırlatmaktadır. Türkiye'deki Kur'an kurslan incelendiğinde, Almanya'daki camilerde düzenlenen kurslardan çok farklı olduklan görülür. Türkiye'deki Kur'an Kurslan, birer okul mahiyetindedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından teftiş edilir. Kayıtlı öğrencileri vardır. Kurs bitiminde öğrenenlere bir belge verilir. Halbuki Almanya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan carnilerde, namaz- vakitleri haricinde ve genelde tatil günleri, isteyenlere Kur' an o kumayı öğretmek ve gerekli din ile ilgili bilgileri vermek üzere düzenlenen kurs-

5 ll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiG i SÜRECiNDE DiN EGiTiM i 1393!ardır. İsteyen her çocuğa açıktır. Teşvik edilmekle beraber devam zorunluluğu yoktur. Kurs sonunda herhangi bir imtihan düzenlenmemektedir. Kurs sonunda hafızlık yapanlar hariç herhangi bir belge verilmemektedir. Kurslar istek halinde gençler, yetişkin erkekler ve kadınlar için de düzenlenebilmektedir. Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan'na hemen her yaştan bireyler devam etmekle beraber daha çok 7- ı 4 yaşlan arasındaki çocuklar devam etmeh'tedirler. Alınanya'daki kurslar daha çok Türkiye'de camilerde yaz aylannda çocuklara yönelik olarak düzenlenen "Yaz Kur'an Kurslan"na benzemektedir. Ancak Alınanya'daki kurslar Türkiye'deki yaz Kur'an kurslarından da birçok bakımdan farklıdır. Alınanya'daki bu kurslar için halk tarafından kullanılan yaygın bir isme de rastlanılmarnıştır. Halk bu kurslara devam eden çocuklan için "camiye gidiyor", "okumaya gidiyor", "camiye okumaya gidiyor" gibi ifadeler kullanmaktadır.4 Bugün bu kurslar için kullanılan isim ise artık Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan'dır. 2. Kurslarm Amaçlan ve Öğretim Programlan Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan'nın amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurtdışı teşkilatı için hazırlamış olduğu Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan yönergesinde şu şekilde belirlenmiştir:s ı. Kur'an-ı Kerirni usulüne uygun olarak okutmak, ezberletmek, bazı sure, ayet ve duaların mealierini öğretmek, isteyenlere hafızlık yaptırmak, 2. islam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslanyla ilgili temel bilgiler vermek, 3. Peygamberimizin hayatı ve örnek ahlakı (sireti) hakkında özlü bilgiler vermek, 4. Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlanmız tarafından bilinmesinde ihtiyaç duyulan ilmihal konularında yeterli bilgiler vermek, 5. Dinf-Milli kültürümüzle ilgili bilgiler vermek. DİB 'in yönergesinde yukandaki amaçlara ulaşabilmek için belirlenen genel esaslar çerçevesinde Alınanya'da düzenlenen bu kursların ikili amacı olduğu ifade edilebilir: Birincisi Kur'an okumayı öğretmek ve onu tanıtıp sevdirmek, çocuklara temel dini bilgilerini öğrenmelerinde yardımcı olmak; ikincisi ise çocuğu muhtemel dini, ahlaki, kültürel olumsuzluklardan uzak tutmak veya bir başka ifade ile çocuğun kendi kültürünü öncelikle öğrenmesine yardımcı olarak kültürel kimliğini kazanmasını ve hakim kültürün içinde eriyip gitmemesini sağlamaktır. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından ı 997 yılında yukanda sıralanan amaçlan gerçekleştirmek için birtakım değişikliklerle Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan'nın çalışma usul ve esaslarını tespit etme amacına yönelik hazırlanan yönergede kapsamı, dayanağı, tanımlar, kursların açılışı, gayesi, yönetim ve denetimi, kurslarda kayıt ve yoklama, eğitim ve öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler, değerlendirme ve buna bağlı olarak bel- 4 Tosun, 1993, s T.C. Diyanet işleri Başkanhğı Yurtdışı Teşkilatı Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan Yönergesi ve Müfredatı Progranu, Ankara 1997, s.10.

6 394 1 lll. DiN ŞORASI TESLiG VE MÜZAKERELERi _, ge düzenlenmesi işlemleri ve kurslarda bulundurulması gereken defter ve belgeler ile ilgili bilgilerden sonra bu kursların müfredatı verilmiştir. Kurslarda Kur'an-ı Kerim, İtikat, ibadet, Siyer ve Ahlak dersleri okutulmaktadır. Programda, her dersin belirlenen ders saatleri sonunda öğrencilerin kazanması hedeflenen genel amaçlan ve bunlara ulaşabilmek için öğreticinin öğrenme-öğretme sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar verilmiştir. Yine ünite başlannda da, ünitenin amaçlan, araçlan ve açılımlan yer almaktadır. Her bir ünitenin kaç saat akutulacağı da belirtilmiştir. Kurs öğretim prograrnında yer alan derslerin yıllık saatleri ve genel olarak içerikleri ise şöyledir: Kur'an-ı Kerim dersi yıllık 170 saattir. Ders sonunda öğrencilerin Kur'an'ı yüzünden okumayı, bazı tecvit kurallannı, namaz sure ve dualannı öğrenmeleri hedeflenmektedir. İtikat dersi yıllık 17 saattir. Bunun 1 saatinde din kavramı ve dinler, 1 saatinde iman kavramı, Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ve 15 saatinde ise iman esaslan üzerinde durulacaktır. ibadet dersi yıllık 68 saattir. Bunun 5 saatinde ibadet ve önemi; 6 saatinde mükellef ve sorumluluklan; 5 saatinde İslam'ın temel esaslan ve önemi; 15 saatinde temizlik ve abdest; 25 saatinde namaz; 5 saatinde oruç; 2 saatinde zekat; 2 saatinde hac ve umre; 1 saatinde kurban; 2 saatinde de mübarek gün ve geceler konulan işlenecektir. Siyer dersi yıllık 1 O saattir. Bunun 5 saatinde Peygamberimizin hayatı 5 saatinde de ahlakı öğretime konu yapılacaktır. Ahlak dersi yıllık 7 saattir. Bunun 1 saati ahlak kavramı ve önemi; 3 saati ahlaki görevlerimiz ve 3 saati de milli kültürümüz ile ilgili konulara aynlmıştır. Program, bir öğretim yılı olarak düşünülen sekiz aylık bir dönem için hazırlanmış ve toplam 272 saattir. Programdaki saatler, öğrencinin okuyacağı ders saatleri olarak düzenlenmiştir ve haftada en az sekiz satir. Saatierin haftanın üç gününe taksimi öngörülmüş ve imkanlar ölçüsünde Cumartesi ve Pazar günleri üçer saat, Çarşamba günleri iki saat olarak planlanmıştır. Yaz tatilinde ve diğer tatillerde ise, hafta içinde de eğitim yapılabilecek ve farklı ders saatleri uygulanabilecektir. Öğrencinin ikinci ve üçüncü yıllarda kursa devam etmesi halinde, programdaki konular sonraki yıllarda daha detaylı ve açıklamalı olarak anlatılacak ve ezberlenen surelere ilaveler yapılacaktır yılında hazırlanan yönergede yukanda adı geçen dersler, yıllık 512 ders saati olarak planlanmıştır. 6 Yıne aynı yıl yurtdışı din hizmetleri ile ilgili olarak yayınlanan raporda kurslann hafta beş gün ikişer saat olmak üzere toplam 1 o saat dini bilgiler dersi ile hafta bir gün milli kültür dersi şeklinde verildiği be1irtilmektedir. 7 Ancak 1993 öğretim programının uygulanamaz oluşu 1997 değişikliğini getirmiştir. İki öğretim programı karşılaştınldığında ise, program mantığı ve yaklaşımı açısından arada çok büyük bir farkın olmadığı görülür. Konular aynı ancak saatleri azaltılmıştır. 6 Bkz. Yurtdışı Din Hizmederi Raporu; Ankara 1993, s Yurtdışı Din Bizmederi Raporu, s.25.

7 ll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiGi SÜRECiNDE DiN EGiTiMi /395 Yönergede kurslann camiler ile Müşavirlik ve Ataşeliklerce uygun görülen yerlerde acılacağı; Müşavirlik veya Ataşeliklerce günlük ve haftalık ders saatlerinin mahalli şartlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak belirleneceği; yönetim ve denetiminin ve kursa başlama zamanının Müşavirlik ve Ataşeliklerce belirleneceği; devam zorunluluğunun olduğu ve öğrencilerin bir dersten başanlı sa yılabilmeleri için ı 00 üzerinden SO almalan gerektiği; müfredat programının uygulanması zorunluluğu; derslerde Başkaniıkça ders kitabı olarak yayınlanan veya tavsiye edilen kitaplarm takip edileceği; kursta başanlı olan öğrencilere Başkaniıkça hastınlan "Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursu Bitirme Belgesi" verileceği ve dini gün ve geceler ile milli gün ve bayramlarda günün mana ve önemini belirten toplantılar, bilgi yarışmalan yapılabileceği ve kurs sonunda da törenler düzenlenebileceği gibi hususlar da belirtilmiştir. 3. Görevli Personel ve Kurslarla ilgili Bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurtdışı teşkilatında görevli personeli; müşavir, ataşe, ataşe yardımcısı, sosyal yardımcı ve din görevlisidir. Adı geçen personelin bir kısmı kurs Iann yönetim, denetim vb. işlerinin yürütülmesi ile görevlidir. Ancak kurslarda birinci derecede görevli olan, kurs öğretim programını uygulayan din görevlileridir. DİB tarafından Avrupa ülkelerine ı 97ı yılından itibaren sadece Ramazan aylannda din görevlileri gönderilmeye başlanmış, ı 979 yılından itibaren da ücretleri yurtdışındaki cami demekleri tarafından karşılanmak üzere altışar ay süreyle geçici statüde din görevlisi gönderilmiştir. ı 985'den itibaren ise, ilk defa 320 adet yurtdışı kadrosu tahsis edilmiş ve görevlilerin ücreti devlet tarafından karşılanmaya başlanmıştır. s Daha sonraki yıllarda yurtdışına gön-,.. derilen din görevlilerinin sayısı giderek artmıştır. DİB tarafından yurtdışında görevlendirilecek din görevlilerining seçimi iki kademeli mülakatla DİB merkezinde yapılmakta, bu mülakatta toplam ı 00 üzerinden en az SO puan alanlar başanlı sayılmaktadırlar. Birinci mülakatta görevlendirileceklerin bilgi ve becerileri; ikinci mülakatta ise Ortak Kültür Komisyonu (Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Kültür Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı) görevlilerin mesleki kültür, kişilik ve temsil yeteneği ile yabancı dil konulanndaki bilgi ve becerileri ölçülmektedir. Komisyon tarafından başanlı bulunanlar hizmet-içi eğitimi aldıktan sonra ı o din görevlisi olarak geçici statüyle 8 Ev, 2003, s Yurtdışında görevlendirtlecek din görevlilerinin taşunası gereken nitelikler, D!B kuruluşunda görevli olmak dini yüksek öğrenim gönnüş olmak (bu şart daha önceki yıllarda tercih sebebi iken şu anda ön şart olarak kabul edilmektedir), olumlu sicil alınış olmak ve askerliğini yapmış olmaktır. ı O Yurtdışında görevlendirtlecek din görevlilerinin hizmet-içi eğitim süre ve içerikleri hemen her yıl değişmektedir. örneğin ilk yıllarda sadece ı hafta hizmet içi verilirken daha sonra özellikle uzun yıllar müftülük yapmış, merkez teşkilatında çalışmış vb personelin de bu sınaviara kabul edilmeleri ve sınavı kazananiann da Kur'anı Kerim okumacia yetersiz olduklan düşünülerek hizmet-içi progranu Kur'an okuma ağırlıklı yapılmış ve ders saatleri çoğaltılmıştır. Dil problemi ön plana çıkınca bu kez de hizmet-içi programında dil öğretimi ağırlıklı olarak yer almıştır. Din görevlilerinin yurt dışındaki görevlerine başlamadan önce aldıklan hizmet-içi eğitiminin süre ve içeriği belli sebeplere dayalı olarak giderek armuş fakat ifade edildiği üzere hizmet-içi eğitimlerinin nasıl olması gerektiği konusunda bir standart oluşturulamanuştır. örneğin 2003 yılında yurtdışına gönderilecek

8 396/111. DiN ŞÜRASI TEBLiG VE MÜZAKERELERi bir yıllığına görevlendirilmektedir. Bu süre hizmetlerinde başanlı olma şartı ve dış temsilcilikierin teklifi ile dört yıla kadar uzatılabilmektedir. "Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesi"nde, yurtdışında görevli personelin ortak görev, yetki ve sorumluluklanın ve her personelin de bu ortak yetki, görev sorumluluklanna ilaveten kendi görev, yetki ve sorumluluklanın belirlemiştir.ll ligili yönergede yurtdışında görevlendirilen dirı görevlisirıirı ortak görev, yetki ve sorumluluklara ilaveten yapacaklan görevler, birinci maddede "görevlendirildiği cami, mescid ve benzeri yerlerde vakit, CUma, teravih, bayram ve cenaze namazlanın krldırmak, va'z etmek, Cuma ve bayram hutbelerini okumak ve diğer irşad faaliyetlerinde görev almak" şeklinde belirtildikten sonra ikinci madde de "isteyen vatandaş ve soydaşlanmızla bunlann çocuklanna, görevli bulunduğu camide veya amirlerince tayirı edilecek yerlerde Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek" olarak belirlenrniştif.12 Y'ıne Yönergede dirı görevlisirıirı vaaz yapma, hutbe okuma ve Kur'an-ı Kerim öğretimi esnasında dikkat etmesi gereken esaslar da tespit edilmiştir. Yönergenin ı 5. maddesirlde din görevlisirıirı Kur'an-ı Kerim öğretmesihalinde dikkat edeceği hususlar ise şöyledir: 13 "1. Öğrencilere Kur'an-ı Kerim harflerini, hece, kelime ve cümlelerini usulüne uygun bir şekilde, gerektiğinde yazarak ve yazdırarak, tanıtmak ve okutmak; Kur'an-ı Kerimi hatasız, süratli, tecvid kaidelerine riayet ederek okuruayı öğretmek; isteyenlere Kur'an-ı Kerimi doğru olarak hıfzettirmek ( ezberletmek). 2. Öğrencilere namaz surelerini ve namazda okunan dualan usulüne göre ezberletmek ve meaj.lerini öğretmek. 3. Öğrencilere Dinimizin inanç, ibaret ve ahlak konulan ile ilgili bilgiler vermek. 4. Öğrenciler üzerinde saygı ve sevgiye dayanan bir disiplin tesis ederek, onların bilgili, ahlaklı, faziletli ve saygılı yetişmelerini sağlamak. 5. Öğretim yapılan mahallin, daima temiz ve düzenli bulunmasını temin etmek." Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında görevli personel ile ilgili istatistiki bilgiler ise şöyleclir14: din göre\'lileıi için uygulanan hizmet-içi eğitim progranu, 200 saat yabancı dil, 60 saat Kur'an- Ketim ve 84 saat meslek dersleıi (Halkla Ilişkiler, lrşat ve Tebliğ Metodu, Hutbe ve Hazırlama Metodu, Dini Bilgiler, Güncel Dini Konular, Dinlerarası Diyalog ve Hitabet ve Diksiyon) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nce Türkiye'nin jeopolitiği Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlerle ilgili konferanslardan oluşurken; 2004 yılındaki- ki Bursa Nilüfer Hizmet-Içi Eğitim Merkezinde halen devam etmehı:e- kurs programı ise 250 saat yabancı dil, ı 00 saat meslek dersleıi (Kur'an-ı Ketim, Tefsir, Hadis ve Usulü, Fıkıh Usulü, Güncel Dini Meseleler vb) ve girlilecek ülke ile ilgili bilgiler ile yıkıcı ve bölücü faaliyetlelin yer aldığı konferanslardan oluşmaktadır. Hizmet-içi eğitim programırun süre ve içeriklelinin niçin hemen her düzenlenen kursta değiştiıildiği ile ilgili ise, yazılı bir doküman yoktur. Sadece yorumlar yapılabilir (?). ll Diyanet Işleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı Görev ı'e Çahşma Yönergesi, s. l-ll. 12 Diyanet işleri Başkanhğı Yurtdışı Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesi, s.b. 13 Diyanet işleri Başkanhğı Yurtdışı Teşkilatı Görev ve Çahşma Yönergesi, s. lo. 14 Diyanet Işleri Başkanhğı 2003 Yılı istatistikleri, lstadstik No: ıs, Ankara 2004, s.63.. '

9 ll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiGi SÜRECiNDE DiN EGiJiMi /397 Tablo 1: Hizmet Sınıfı ve Kadro Unvanlannın Mezun Olduklan Okullara Göre Dağılımı ı... ] o j ' ' ' :Q :Q :Q ' ' :Q :Q!1).ı.: >< ı6b lll 11.1 Hizmet Sınıfı ve Kadro ünvanı 7J:m >< >< >< 11.1 >< >< Müşavir ve Müşavir Yardımcısı 14..,.,!!:! ı:tı,.ı.:: i ;i [B' ;g Q ->< ı:ı::ı Q ı i.g ;g ı:tl ::ı;: J i {:. 14.rueşe,.rueşe Yardımcısı ve Sosyal Yardımcı 19 1 Din Görevlisi Toplam Tablo 2: Hizmet Sınıfı ve Kadro Unvanlarının Görev Yapılan ülkelere Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı ve Kadro ünvanı j j 1 t.» l!:l e-:... j 2: < < ı:ı::ı Q ::ı:: ı.:: z ı is j i i u u. j ] ı.:: o... J Müşavirve Müşavir Yardımcısı ı ı ı 1 1 ı ı Ateşe, Ateşe Yardımcısı ve Sosyal Yardımcı ı Din Görevlisi ı ıo Toplam

10 398/ lll. DiN ŞÜRASI TEBLiG VE MÜZAKERELERi Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan genel olarak camilerde15 düzenlenmektedir. Ancak bazı yerlerde Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan için düzenlemiş ayn yerler de bulunmaktadır 16. Camiler ile ilgili istatistiki bilgiler ise şöyledir 1 7: Tablo 3. Çeşitli Özelliklerine Göre Cami Sayısı (Yurt Dışı) 18 Toplam cami Sayısı Derneğe Ait cami Sayısı DİTB'e Ait cami Sayısı 781 i ::ı;; Belediyeye Ait cami Sayısı 28 Türkiye Diyanet Yakfina Ait cami Sayısı 62 Diğer 871 i., Kur'an Kursu ve Görevli Sayısı ::s Görevlisi Olan cami Sayısı 1153 tl) ıa (5 Görevlisi Olmayan cami Sayısı 824 Kur'an Kursu Olan cami Sayısı 875 Lokali Olan cami Sayısı 1057.ı:ı Konferans Salonu Olan cami Sayısı 254 ı Kütüphanesi Olan cami Sayısı 814,gr ::ı;; 1mam Lojmanı Olan cami Sayısı 976 B. KUR'AN-I KERiM VE DiNi BİLGİLER KURSLARI İLE İLGİLİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi: Başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan ile ilgili yukanda verilen genel bilgilerden kurslada ilgili problemierin belirlenmesi güç değildir. özellikle bu ülkelerde kısa süre de olsa bulunmuş, görev yapmış olup buralarla az çok ilgilenmiş olanlar problemleri daha açık olarak ifade edebilirler. Kurslarla ilgili problemler ve yapılan bilinısel çalışmalar, uygulamadan edinilen tecrübeler, tarafların birikimleri vb. bilgi, veri ve dökümanlar dikkate alındığında teklif edilebilecek -belki en genel anlarnda ve uzman komisyon çalışmalarına bırakılmak üzere- çözüm öneriler şöyle sıralanabilir: 15 Bilindiği gibi yurtdışında camiler genelde kültür demekleıi olarak açılır. Buralarda cami, öğrenci dershanesi, lokal, kütüphane, bahçe, imam lojmanı, demek odası gibi müşteınilat bulunmaktadır. 16 Bkz. Yurtdışı Camiler Albümü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlan/234, Ankara Diyanet Işleri Başkanlığı 2003 Yılı!Statistikleıi, Istatistik No: 15, Ankara 2004, s.l Türk CUmhuıiyetleıindeki cami sayılan bu tabloya dahil edilmemiştir.. '

11 ll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiGi SÜRECiNDE DiN EGiTiMi /399 ı. Kurslarla ilgili en önemli problem öğretim programlandır. Günümüzde yeni değerler öne çıkmakta ve toplumlar yeni yapılanmalarda bu değerlerle işe başlamaktadırlar. Her alanda olduğu gibi eğitimde de öne çıkmaya başlayan yeni yüzyılın bu değerlerinden bazılan çok dilli ve çok kültürlü yapı, hayat boyu eğitim, çok kanallı eğitim, koşunandırma ve öğretme yerine öğrenme ve öğrenen merkezli anlayış kavramlandır. Bu çerçevede yeni eğitim anlayışı öğrencileri, ayaklı kütüphaneler olarak değil, olaylan derinliğine kavrama, eleştirel düşünme yetenekleri ile öğrenmeyi öğrenme becerilerine sahip, öğrendikleriyle sorunlarını çözme becerisi gösterebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dönüşen değerler toplumsal kurumlan olduğu gibi dirı kurumunu da etkisirıe almakta, dini anlama biçimlerinden yaşama biçimlerine ve dirıirı eğitim boyutuna vanncaya kadar dönüşümlere sebep olmaktadır. Eğitim anlayışındaki değişikliklerin dirı eğitim-öğretimirıe de etki ettiği görülmektedir. Dirı öğretimi bağlamında düşünüldüğü zaman, yeni eğitim anlayışına dayalı bir programın öngördüğü dirı öğretiminden geçen bireylerin imarıın esaslannı, İslam'ın şartlannı, 32 ve 54 farzı sayabilmelerinden çok, bilgilerini sorunlarm çözümünde kullanabilmelerini, kendi başıanna diri ile ilgili problemlerine çözümler üretebilmelerini ve anlayış geliştirebilmelerini 19, hoşgörü kültür ve bilirıcirıe sahip olmalarmı vb. hedeflemektedir20. Başlangıçta konular listesi anlamına gelen öğretim programı, bugün en genel anlamda ders içerikleri, çalışmalann prograrnlanması, öğretim materyalieriniri listesi, derslerin sıralanması, öğrenci kazarumlan ve performanslan grubu vb. hemen her şey kavrama yüklenen yeni anlamlar arasındadır.21 Ancak bir öğretim programının temel bileşenleri aşağıdaki sorular çerçevesirlde ortaya çıkmaktadır: So m Cevap 1 Ne öğretilecek? Öğretimiri muhtevası veya konulan 2 Öğretim nasıl yapılacak? Öğretimiri metodu 3 Hangi konu ne zaman sunulacak? Öğretimiri düzeni Öğretim Programının Bileşenlefi22 hazırlansın yuka Bir öğretim programı ister örgün eğitim isterse yaygın eğitim içirı ndaki bileşenlere sahiptir. 19 Altaş, 2004, s Türkiye'de 1997 yılından itibaren!ınam-hatip Liseleri ve ilköğretim öğretim prograrnlan bu yeni anlayış çerçevesinde geliştirilmiştir. 21 Altaş, 2004, s Brown ve Diğerleri, 1990, s.25.

12 400 1 lll. DiN ŞÜRASI TESLiG VE MÜZAKERELERi Günümüze kadar konu, öğrenen ve sorun/problem merkezli program olmak üzere genelde üç tür program tasanmından bahsetmek mümkündür. Adı geçen üç program tasanmının bileşenleri yukanda verilen şemanın özelliklerini içerir. Ancak tasanının gerisindeki bilgi, insan ve eğitim anlayışı birbirinden farklıdır. Bunlar programın dilinden, ünitelerin sıralanışına, öğrenme-öğretme sürecinde işe koşulacak strateji, yöntem ve tekniklerden ölçme ve değerlendirme tekniklerine kadar öğretim progranurıın bütün öğelerini etkiler. Yukanda söylenilen bütün program anlayışlan da belli teknikiere ve aşamalara dikkat edilerek belli bir eğitim felsefesi, dünya anlayışı çerçevesinde geliştirilir. örneğin; öncelikle yapılan öğretim prograrnı ile ilgili olan bütün taraflan içeren bir komisyon kurulur; ihtiyaç analizi yapılır; bilimsel çevrelerden görüş ve öneriler alınır; temel ilke ve amaçlar belirlenir. Uzun bir çalışma sonucunda öğretim prograrnı tamamlarur. Elbette öğretim prograrnının içeriğinde yer alan hedeflerin, öğrenme-öğretine yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin, öğretim materyallerinin, ölçme ve değerlendirme sürecinin, ünite ve açılımlannın neler olacağı da belli bilimsel kriterler ve veriler çerçevesinde oluşturulur. Daha soma öğretmen ve öğrenci kitaplan, materyaller vb hazırlarur. Öğretim prograrnı pilot bir uygulamadan geçer, geri bildirimler alınır ve eksikleri giderilmeye çalışılır. Bütün bu ifade edilenler en genel anlamda bir öğretim progranurıın geliştirilmesi sürecinde yapılması gerekenlerdir. Bu öğretim prograrnı ister örgün bir eğitim kurumu için isterse yaygın bir eğitim-öğretim kurumu için hazırlansın aynı süreci gerektirir. ı 997 yılırıda Diyanet işleri Başkanlığı tarafindan hazırlanan "Diyanet işleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan Yönergesi ve Müfredatı Programı" şekil olarak konu/öğretenlyapısalcı program arılayışıdır. Programdaki amaç cümlelerinin fiilierini incelediğimiz zaman dahi bunu görmek mümkündür. örneğin "Kur' an ellibasını öğretmek' amacı, öğrenciye yönelik değil, öğretene ait bir amacı ifade eder. Halbuki yeni program anlayışında amaçlar, öğrenci kazanımlan olarak ifade edilir ve öğrenciye yönelik yazılır. Ünite açılımlan da incelendiği zaman, konu başlıklanndan da anlaşılacağı üzere, belli bir konunun daha çok bilişsel öğrenme ürünlerinden bilme basamağındaki amaçlan kazandırmaya yönelik başlıklar olduğu dikkati çeker. örneğin din nedir? Dinin gayesi vb. başlıklar bunun örneklerinden sadece bir kaçıdır. Yapısalcı öğrtim prograrnı anlayışının öğrenme-öğretme sürecine ve ölçme ve değerlendirmeye yansıması ise, konu ile ilgili kavramlar tanımlanır, ilkeler verilir ve tarihsel süreç içerisinde konu ile ilgili ortaya çıkan örnek olaylar belli bir fikir dizgesinde sunulur. Ancak öğrencinin bunlan ne yapacağı, içselleştirip içselleştirmediği önemsenmez. Sadece verileni ifade etmesi yeterlidir. ı 997 programında öğreticilerin uygulaması istenen yöntem ve teknikler de tamamen geleneksel olanlandır. Hatta din öğretimi söz konusu olduğunda bunlann pratikte yüzyıllardır uygularuyar almasına karşın, bugün teorik olarak ele alınmış ve incelenmiş olmadıklanrıı dahi bir eksikliğimiz olarak ifade edebiliriz. Aslında 1997 öğretim prograrnının amaçlan, uyulacak esaslar, uygulamaya ilişkin. '

13 ll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiG i SÜRECiNDE DiN EGiTiMi /401 açıklamalar incelendiğinde bunlann, bir kısmının örgün eğitimde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin amaç ve uygulama esaslan olduğu diğer bir kısmının da 1997 yılından önce uygulamada olan imam-hatip liseleri öğretim programının içerisinde yer alan çeşitli derslerin amaç, uygulama esaslan ve ünitelerinin olduğu görülür. Yukanda ifade edilenlerden daha da önemlisi, Yurtdışı Kur'an Kurslan için hazırlanan bu öğretim programı aslında hemen bütün yönleriyle Türkiye'deki yüzünden okuyanlar için Kur'an kurslan öğretim programıyla örtüşmektedir. Elbette öğretime konu yapılan din aynı dindir ve öğretim programlannın benzerliklerinin olması kaçınılmazdır. Ancak bugün Türkiye'de bile bölgesel farklılıklan bırakın bir şehre bağlı köylerdeki farklılıklara göre dahi yeri öğretimin farklılaşması gereğini göz önüne aldığımızda benzerliğin bu kadar olması düşündürücüdür. 1997'de uygulamaya konulan bu öğretim programı tamamen Türkiye'deki Kur'an Kurslannın işleyişini esas almaktadır. Türkiye'deki Kur'an Kurslannın nasıl olduğunu biliyoruz (Yaz Kur'an Kurslan hariç). Öğretim programı Türkiye göz önünde bulundurularak yapıldığı için en azından uygulamada ortaya çıkan sorunlar varsa bile düzeltilebiliyor. Ancak Almanya dahil bütün Avrupa ülkelerinde bulunan bu kurslar ise birçok yönden Türkiye'dekilerden farklıdır. Yukanda kurslann mahiyeti ile ilgili bilgiler verilirken de değinildiği üzere, bu kurslara devam eden öğrenciler, aynı zamanda örgün bir eğitim kurumuna veya meslek edinme kurslanna devam etmekte; gönüllü gelmektedirler. Devam zorunluluklan yoktur. Kursta herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Kurs sonunda yönergede belirtildiği üzere bir belge verilmemektedir. Farklılıklan çoğaltabiliriz. Bu kurslar üzerine yapılan alan araştırmalannı da incelediğimiz zaman bu ve benzeri farklılıklan, problemleri açıkça görebiliyoruz. Bu kurslara yönelik örneğin Alman toplumuna uyumu güçleştirdikleri, öğretilen katı kurallar nedeniyle bazı ailelerde çocuk ile aile fertleri arasında uyurnsuzluğa yol açtığı, çocuklan sosyal ilişkilerden alı koyduğu, radikal gruplarm kendi politik görüşlerini yaydıklan yerler olduğu, çocuklara haddinden fazla okul haricinde yük yüklemeleri, otoriter eğitim metotlannın serbest gelişimlerini engellemesi ve aynca kullanılan metotlann Alman eğitim sistemi ile uyuşmaması vb. birçok eleştiri getirilmiştir.23 Ancak DİB'nin Avrupa ülkelerine din görevlisi göndermeye başlamasından sonra bu eleştirllerin birçoğu artık giderilmiştir. Fakat bir kısmı yine devam etmeh'tedir. örneğin, öğrencilere fazla yük yükleme si, kullanılan öğretim metotlannın geleneksel olması ve Alman eğitim anlayışı ile uyuşmaması vb. Bütün bu söylenenlerden sonra Avrupa'daki Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kurslan öğretim programı ile ilgili yapılması gereken ilk iş, yeni bir öğretim programı geliştirilmesi sürecini başlatmaktır. Geliştirilecek olan öğretim prograrnı için alanı iyi bilen uzmanlarm yanında bütün taraflardan üyeler bulunmalıdır. Öğretim programının Türkiye'de değil, Avrupa'da uygulanacağı göz önüne alınarak oralann problemleri, imkanlan vs. çerçeve- ı' 2 "Bkz. Tosun, 1993, s

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No: DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ 20-24 Eylül2004 1 ANKARA -Yf ~ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara - 2005 Diyanet İşleri

Detaylı

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No: DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ 20-24 Eylül2004 1 ANKARA -Yf ~ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara - 2005 Diyanet İşleri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

HASTANELERDE DİNİ... DANıŞMANLıK H!ZME:ı'LERİ (TURKIYE UYGULAMASI UZERINE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA)

HASTANELERDE DİNİ... DANıŞMANLıK H!ZME:ı'LERİ (TURKIYE UYGULAMASI UZERINE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA) HASTANELERDE DİNİ... DANıŞMANLıK H!ZME:ı'LERİ (TURKIYE UYGULAMASI UZERINE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA) Arş. Gör. Nurullah ALTAŞ Hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların dini ihtiyaçlanm karşılamak, onlara

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM

DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM ISTANBUL TİCARET ODASI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYAN Prof. Dr. Sedat Murat YAYIN NO: 2009-8 İstanbul, 2009 Copyright ÎTO Tüm haklan saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve ÎTO

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

Fatına Yılmaz. tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli. Yılmaz SORUNU. Ali Bulut. nru ılıl" "'~'"-""''--.n.ı~ru,,.-uu

Fatına Yılmaz. tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli. Yılmaz SORUNU. Ali Bulut. nru ılıl '~'-''--.n.ı~ru,,.-uu HURA..PE İLE MÜCADELEN1N N1CELİGİ VE N1TEL1Gİ ÜZERİNE Seyfettin Erşahin KADlNLAR ARASINDAKİ HURAFELER VE İSlAM'ıN HURAFELERE.un. "'- '" Fatına Yılmaz tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli Y1JRTDIŞI

Detaylı

YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ

YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ KOMİSYON Cüneyt ALBAYRAKOĞLU Ziya YEDİYILDIZ Fatma Nurhan BAYKAL Zeki KARABIYIK Adem SUSAM Ethem HAS Mehmet

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı