MĠTOKONDRĠ KALĠTE KONTROLÜ: PINK-1/PARKĠN ĠLĠġKĠSĠ. Cansu Çelik, Mert Yiğitbaşı, Özer Tuç, Doğuşcan Kurular. Danışman: Prof. Dr. F.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MĠTOKONDRĠ KALĠTE KONTROLÜ: PINK-1/PARKĠN ĠLĠġKĠSĠ. Cansu Çelik, Mert Yiğitbaşı, Özer Tuç, Doğuşcan Kurular. Danışman: Prof. Dr. F."

Transkript

1 MĠTOKONDRĠ KALĠTE KONTROLÜ: PINK-1/PARKĠN ĠLĠġKĠSĠ Cansu Çelik, Mert Yiğitbaşı, Özer Tuç, Doğuşcan Kurular Danışman: Prof. Dr. F. Belgin Ataç ÖZET Parkinson hastalığı (PH) yaşla ilişkili nörodejeneratif hastalıklar arasında, Alzheimer hastalığından sonra ikinci sırada gelen prevelansı ile (65 yaşında %1; 85 yaş üzerine %3-5) önemli bir yer tutmaktadır. PH'deki seçici nöron kaybı temel olarak substansiya nigradaki dopaminerjik nöronlarda gerçekleşmektedir. Hayatiyetini koruyan nöronlarda ise Lewy Cisimciği (LC) olarak adlandırılan intrasitoplazmik inklüzyonlar hastalığın önemli patolojik belirteçleridir. %90 ı sporadik olmakla beraber, %10 kadar ailesel geçiş gösteren vakaların moleküler analizi hastalığın patogenezinde ubikütin-proteazom yıkım yolu ve otofaji bozukluğuna dikkat çekmektedir. LC içinde varlığı tespit edilen hasarlı mitokondri, mitofaji bozukluğunun hastalık patogenezindeki önemine işaret etmektedir. Yapılan işlevsel çalışmalar ise, ubikütin ligaz ailesi üyesi olan parkin ve mitokondriyal ser/thr kinaz ailesi üyesi olan PTEN-tarafından indüklenen kinaz-1 in (PINK-1) mitofajide birlikte rol aldığını göstermektedir. Nükleer genom tarafından kodlanan PINK-1 in amino terminalinde bulunan mitokondri yönlendirme sinyali ile organele transportu gerçekleşir. Mitokondri membran potansiyeli, PINK-1 in mitokondriyal proteoliz hızını belirler. Hasarlı mitokondride proteoliz inhibisyonuna bağlı olarak PINK-1 birikir. Bu birikim parkinin hasarlı mitokondri üzerinde seçici lokalizasyonunun gerçekleşmesini sağlar. PINK-1 tarafından aktive edilen parkin, mitofusin 1 ve 2 yi ubikütinleyerek mitokondriyal füzyonu bloke eder ve aynı zamanda voltaj bağımlı anyon seçici kanal protein1 in apoptozisi tetiklemesini engeller. Sitoplazmada bulunan ubikütin bağlayıcı reseptörler tarafından fagazom içinde lizozoma aktarımı ile hasarlı mitokondrinin seçici mitofajisi gerçekleşir. Mitokondriyal işlev bozukluğu ise nörodejeneratif hastalıkların ilk belirtilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Mitokondri kalite kontrolünde işlevsel olan PINK-1 veya parkin proteinlerinin işlev kaybı da Otozomal Resesif Parkinson Hastalığının fenotipinden sorumludur. PH ile ilişkilendirilen genlerin ürünü olan proteinlerin rolleri anlaşıldıkça hastalığın patogenezi ile ilgili bilgiler artmaktadır. Bu durum, farklı hücresel tedavi tekniklerinin gelişimine olanak sağlamaktadır. Mitofaji bozukluğunun giderilebilmesine yönelik çalışmalar ise Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığının hücresel temelli tedavi stratejileri arasında yerini almıştır. Anahtar kelimeler: Mitofaji, mitokondri kalite kontrolü, parkin, pink-1, Erken- Başlangıçlı Parkinson Hastalığı

2 GĠRĠġ: Parkinson Hastalığı (PH) yaşla ilişkili nörodejeneratif hastalıklar arasında, Alzheimer hastalığından sonra ikinci sırada gelen prevelansı ile (65 yaşında %1; 85 yaş üzerine %3-5) önemli bir yer tutan hareket bozukluğudur. İlerleyici bir hastalık olan PH, semptomatik açıdan istirahat tremoru, bradikinezi, kaslarda sertlik (rijidite) ve duruşsal (postural) dengesizlik ile karakterize edilebilir (9). PH nin patolojik açıdan ayırıcı özelliği, substansiya nigradaki dopaminerjik nöronların kaybı ve henüz işlevini kaybetmemiş olan hücrelerin sitoplazmalarında, içinde protein agregatlarını barındıran Lewy Cisimciğinin (LC) varlığıdır. Dopaminerjik nöronların %60-65 nin kaybı sonucu striatal dopamin seviyesinin %80-85 oranında azalmasıyla yukarıda sözü edilen semptomlar ortaya çıkar. Bu durum, PH de bir subklinik dönemin varlığına işaret eder (9-11). PH olgularının %90 ı sporadik olmakla beraber, %10 u ailesel geçiş göstermektedir. Her ne kadar tüm hasta popülasyonu içinde ailesel PH nin oranı düşükse de, hastalığın hem klinik seyrin, hem de moleküler patolojisinin çok benzer, genellikle aynı olması nedeniyle bu gruptaki olgulardan sorumlu genlerin ve kodladıkları proteinlerin işlevlerinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü ilgili proteinlerin rol oynadıkları metabolik yolların tanımlanması ile PH ye yol açan moleküler patoloji büyük oranda açıklanabilmektedir (1). Ailesel PH otozomal dominant (OD) ve otozomal resesif (OR) olmak üzere iki gruba ayrılır. Güncel veriler doğrultusunda PH ye neden olan onaltı lokus bulunmuş ve bunlardan on tanesinde sorumlu gen izole edilebilmiştir (Tablo 1). Tablo 1. Parkinson Hastalığının Ailesel Formları Ailesel PH tipi Gen lokusu Gen Kalıtım şekli PARK1 4q21 α -sinüklein OD PARK2 6q Parkin OR PARK3 2p13 Bilinmiyor OD PARK4 4q21 α -sinüklein/triplikasyon OD PARK5 4p14 UCHL1 OD PARK6 1p36 PINK1 OR PARK7 1p36 DJ1 OR PARK8 12q12 LRRK2 OD PARK9 1p36 ATP13A2 OR PARK10 1p32? OD PARK11 2q37.1? OD PARK12 Xq21-q25? X'e bağlı PARK13 2p12 OmiHtrA2 OD PARK14 18q11?? PARK15 22q12-q13 FBOX7 OR PARK16 1q32?? OD: Otozomal dominant, OR: Otozomal resesif Ailesel Parkinsonizm olgularından sorumlu genler ve bu genlerin kodladığı proteinlerin işlevlerinden, PH deki moleküler patolojinin hatalı sentezlenen veya hasarlanan protein

3 ve hasarlı mitokondri klerans mekanizmalarındaki işlevsel olan ubikütin-proteazom yıkım yolu ve otofaji bozukluğundan kaynaklanabileceği görülmektedir. Bu derlemede, hasarlı mitokondri klerans bozukluğunda işlevsel olan mitofaji bozukluğu özetlenerek sunulmaktadır. PARKĠNSON HASTALIĞI ĠLE MĠTOKONDRĠ ĠLĠġKĠSĠ: Mitokondriyal işlev bozukluğu nörodejeneratif hastalıkların ilk belirtilerinden biri olarak kabul edimektedir. Mitokondri, hücrede enerji metabolizmasının kalbi durumundadır. PH olgularının hemen tamanında oksidatif fosforilasyonda kilit rolü olan mitokondriyel kompleks I in aktivitesinin düştüğü gösterilmiştir. Bu da PH de mitokondriyel hasarı gösteren ilk delil olarak kabul edilmektedir. Bu hasarın bir nedeni mitokondrinin doğası gereği serbest radikallerin aşırı üretimi olabilir. Hücrede bu molekülleri etkisiz hale getirecek anti-oksidan sistemler de mevcuttur. Serbest radikallerin çevresel etmenler etkisiyle aşırı üretimi, ya da antioksidan sistemindeki işlev bozuklukları sonucu hücredeki yarıömürlerinin artması, başta mitokondri olmak üzere hücredeki birçok yapıya zarar verebilir. Ancak antioksidan sisteminde görev alan proteinleri kodlayan genlerdeki mutasyon/polimorfizm taramaları istatistiksel olarak PH ile ilişkili anlamlı sonuçlar vermemiştir. Mitokondri ile PH ilişkisine bağlı diğer önemli delil ise elektron transport zincir inhibitörleri kullanılarak deney hayvanları üzerinde parkinson semptomlarının oluşturulmasıdır. Bir diğer kanıt, Parkin geninde mutasyonu olan Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalarının lökositlerinde kompleks 1 ve 4 aktivitesinin azalmış olmasıdır. En son moleküler veri ise mitofajinin ana bileşeni olan PTEN-tarafından indüklenen kinaz-1 (PINK-1) i kodlayan gendeki mutasyona bağlı olarak proteinin işlev kaybı nedeni ile mitofajinin bozulmasıdır. Güncel verilerde mitokondri morfolojisinin kontrolünde PINK- 1/parkin in birlikte işlev gördüğü ve herhangi birinde işlev kaybı olduğunda mitokondri morfolojisinin bozulduğu görülmektedir (2-5). MĠTOFAJĠ: Mitokondrinin otofagozom aracılığı ile lizozomda parçalanmasıdır. Normal gelişim sürecinde kırmızı kan hücrelerinin matür hale gelmesinde işlevsel olan bu yıkım yolu nöron hücreleri gibi postmitotik hücrelerde hasarlı mitokondri yıkımı açısından önemlidir. Her iki olayda benzer mekanizma işlevsel olduğu halde mitokondriyal kalite kontrolün gerçekleşeceği zaman seçicilik ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle de hasarlı mitokondrinin mitofajisi sırasında farklı proteinler rol almaktadır. Bunlar: 1. PINK-1: 1p35-36 ya lokalize olan PINK-1 geni sekiz ekzondan oluşur ve 581 amino asitten oluşan, yaygın olarak ifade edilen PINK-1 proteinini kodlamaktadır. Bu protein serin/treonin kinaz aktivitesine sahip olup mitokondriyel hedefleme motifi içermektedir. İn-vitro çalışmalar da PINK- 1 in lokalizasyonunun mitokondri olduğunu göstermektedir. Sağlam mitokondride lokal konsantrasyonu oldukça düşük tutulurken mitokondriyal membran potansiyel kaybı olduğunda hasarı belirlemek amacı ile PINK-1 in proteolizi henüz tanımlanmamış bir protein tarafından baskılanarak, mitokondriyal konsantrasyonu yüksek düzeyde tutulmaktadır (4) 2. PARKĠN: 6q ye lokalize olan ve oniki ekzondan oluşan genin ürünü olup; ubikütin proteazom yıkım yolunda işlevsel olan E3 ligaz ailesi üyesi olan Parkin proteinini kodlamaktadır. Söz konusu proteinin beyin, iskelet kası, kalp ve karaciğer gibi farklı dokularda eksprese olması farklı fizyolojik işlevlerinin olabileceğine işaret eder. Mitokondrideki elektrokimyasal gradientin azalması, mitokondriyal füzyonun bloklanması veya paraguat

4 gibi toksik ajanların kullanılması ile hasarlı mitokondriye seçici olarak transloke olan parkin mitofajiyi başlatır. Parkinin mitokondrideki substratları: A. Mitofusin 1 ve 2: Bu proteinler mitokondri füzyonunun başlamasından sorumludur. Parkin tarafından ubikütinlendiğinde ise mitokondriyal füzyon bloke olur. Söz konusu blokajın amacı ise hasarlı mitokondrinin sağlam mitokondri ile füzyonunu önlemektir(3,4). B. Voltaj bağımlı anyon seçici kanal protein 1 (VDAC1): Mitokondri dış zarında en çok eksprese olan proteinlerdendir. Amino terminali aracılığı ile voltaj sensörü görevi görür ve aynı zamanda mitokondriyal geçirgenlik porunun bileşeni olup; pro-apoptotik faktörler ile ilişkilidir. K27 ubikütinlenmesi ile apoptoza gidiş bloklanmakta, mitofajik klerans ile hasarlı mitokondri imha edilebilmektedir (3,4). MĠTOFAJĠ BASAMAKLARI: 1. Mitokondriyal depolarizasyon olduğunda mitokondride PINK-1 birikir (Şekil 1A) 2. Parkin mitokondriye geçer ve PINK-1 tarafından fosforlanır. 3. Aktive olan parkin ise mitokondriyal substratları mitofusin 1,2 ve VDAC1 i ubikütinleyerek füzyon ve apoptozisi baskılar (Şekil 1B) 4. K68 ubikütinlenmesi ile sitoplazmada bulunan ubikütin bağlayıcı reseptörler tarafından hasarlı mitokondrinin fagazom içinde lizozoma aktarımı ile seçici mitofajisi gerçekleşir (Şekil 1 C,D) Mitokondri kalite kontrolünde işlevsel olan PINK-1 veya parkin proteinlerinin işlev kaybı Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığının fenotipinden sorumludur. Literatür verilerinin ışığında karmaşık bir etiyolojiye sahip olsa da, Parkinson Hastalığı moleküler patogenezinde rol oynayan mekanizmalar bütüncül bir tabloya oturmaya başlamıştır. Ubikütin-proteazom yıkım yolu ve otofaji bozukluğu yanısıra mitofaji bozukluğu yalnız Parkinson hastalığında değil, Alzheimer hastalığı (AH), amiyotrofik lateral skleroz gibi diğer hastalıklarda da görülmekte, dolayısıyla söz konusu hastalıklardaki dejeneratif süreçlerde ortak bir payda oluşturmaktadır Şekil 1 (1-10). Şekil 2: PINK-1/Parkin aracılı mitofaji

5 Sonuç: Hastalıkların erken evrede tanımlanması ve tedavi olanaklarının gelişmesine paralel olarak insan ömrü uzamıştır. Bu durum ise yaşlanma ile bereber gelen hastalıklar ile baş etme stratejilerinin geliştirilimesini zorunlu kılmaktadır. PH, AH den sonra en sık görülen ileri yaş hastalığı olarak kabul edilmekte ve hatta insan ömrünün uzaması ile kaçınılmaz bir son olarak görülmektedir. Dopamin üretiminden sorumlu olan hücrelerin ölüm sebebi ise halen tam olarak anlaşılamamıştır. Bu multifaktöriyel hastalığın patogenezi ile ilgili bilgilerimiz ise ailesel PH lere dayanmaktadır. Hastalık ile ilişkilendirilen genlerin ürünü olan proteinlerin rolleri anlaşıldıkça hastalığın patogenezi ile ilgili bilgiler artmaktadır. Farklı hücresel temelli tedavi tekniklerine son olarak eklenen bir mekanizma ise mitofajidir. Bu tür çalışmaların artması ile yeni tedavi yaklaşımlarının ortaya konulabileceği düşünülmektedir (10). Kaynaklar: 1. Burbulla F.L., Krebiehl G., Krüger R., Balance is the challenge The impact of mitochondrial dynamics in Parkinson s disease. European Journal of Clinical Investigation, 2010; 40: Büeler H., Impaired mitochondrial dynamics and function in the pathogenesis of Parkinson s disease. Experimental Neurology, 2009; 218: Chen H., Chan D.V., Mitochondrial dynamics-fusion, fission, movement, and mitophagy-in neurodegenerative diseases. Human Molecular Genetics, 2009; 18: Chu C.T., A pivotal role for PINK1 and autophagy in mitochondrial quality control: implications for Parkinson disease. Human Molecular Genetics, 2010; 19: Dodson M.W., Guo M., Pink1, Parkin, DJ-1 and mitochondrial dysfunction in Parkinson s disease. Current Opinion in Neurobiology, 2007; 17: Friguet B., Bulteau A., Petropoulos I., Mitochondrial protein quality control: Implications in ageing. Biotechnol, 2008; 3: Gottlieb R. A., Carreira R.S., Autophagy in health and disease. 5. Mitophagy as a way of life. Am J Physiol Cell Physiol, 2010; 299: Morais V. A., Strooper B., Mitochondria Dysfunction and Neurodegenerative Disorders: Cause or Consequence. Journal of Alzheimer s Disease, 2010; 20: Van Laar V.S., Berman S.B., Mitochondrial dynamics in Parkinson s disease. NIH- PA Author Manuscript, 2009; 218(2): Xie W., Wan Wan O., Chung K.K.K., New insights into the role of mitochondrial dysfunction and protein aggregation in Parkinson s disease. Biochimica et Biophysica Acta, 2010; 1802: Youle R. J., Narendra D. P., Mechanisms of mitophagy. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 2011; 12:9-14

Mitokondrion Hareketi

Mitokondrion Hareketi Mitokondrion Hareketi Büşra Bodur, Fatma Pelin Çelik, İrem Erdem, Tuğba Kaya Danışman : Prof. Dr. F. Belgin Ataç ÖZET Hücrenin enerji santrali olarak tanımlanan; dış zar, iç zar, membranlar arası boşluk

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi

Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 124-131 Journal of Clinical and Experimental Investigations REVIEW ARTICLE/ DERLEME Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi The relationship between

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Endoplazmik Retikulum Stresi ve Apoptozis Mekanizması Endoplasmic Reticulum Stress and Apoptosis Mechanisms G. Şeyda Seydel 1, Kıymet Aksoy 1

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/99 Projenin Başlığı p97/vcp (Valosin-containing protein) Lokalizasyonun Fertil ve İnfertil Bireylerin

Detaylı

Bölüm Yazarı: Dr. Engin ULUKAYA

Bölüm Yazarı: Dr. Engin ULUKAYA AKCİĞER KANSERLERİ Tanı ve Tedavide Temel İlkeler ve Uygulamalar adlı kitaptan Editörler: Prof. Dr. Kayıhan ENGİN ve Prof. Dr. Nihat ÖZYARDIMCI Bölüm III Bölüm Yazarı: Dr. Engin ULUKAYA Hücre Siklusu ve

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Tıbbi

Detaylı

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar ARŞİV 2011; 20: 168 Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar Arş.Gör. İrem MATUR* Prof.Dr. Suna SOLMAZ* 1. Kök Hücre Tanımı Kök hücre basitçe düşünüldüğünde yaşamın kaynağıdır. Patolojinin öncülerinden

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ p53 YOLAĞINDA YER ALAN MDM2 VE p53 GENLERİNDE GÖRÜLEN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZİMLERİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ

Detaylı

Doğal İmmun Sistem: Erken İnflamatuvar Yanıtın Kontrolü

Doğal İmmun Sistem: Erken İnflamatuvar Yanıtın Kontrolü Doğal İmmun Sistem: Erken İnflamatuvar Yanıtın Kontrolü F. Aytül UYAR İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul nflamasyonun Fizyolojik Temeli Fizyolojik olarak inflamasyonun

Detaylı

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum olmaksızın proksimal tübülüsün disfonksiyonudur. Bu sendromda genellikle

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Kalsiyum Bağlayıcı Proteinler

Kalsiyum Bağlayıcı Proteinler Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2005; 31 (1); 36 40. Derleme Makale [Review Article] Yayın tarihi 26 Mart, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 26 March, 2006]

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI AKUT KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE MARUZ KALAN SIÇANLARDA NORMOBARİK, HİPERBARİK

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKCİĞER KANSER TANILI HASTALARDA EGFR MUTASYONLARININ KEMOTEROPATİK İLAÇLAR İLE YANIT İLİŞKİLERİNİN VE BU MUTASYONLARIN TÜMÖR HÜCRELERİNDEKİ P53,

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z Ö N S Ö Z PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. HÜLYA APAYDIN Prof. Dr. SİBEL ÖZEKMEKÇİ Uz. Fizyoterapist SEMRA OĞUZ Uz. Fizyoterapist İSMAİL ZİLELİ İSTANBUL 2008 Parkinson hastalığı,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNSAN KRONİK MYELOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ K562 DE İMATİNİBİN VE SİLİMARİNİN BCR-ABL1, GRB2, GAB2, AKT ve ERK GEN İFADELENMELERİNE

Detaylı

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klinik Şefi: Doç.Dr. Nail Özgüneş SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı