T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: Meclis Sayı No..: 56 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Darıca Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Darıca ilçesi sınırları dahilinde, halkın nüfus yapısı gereksinimleri ve kültür yapısı dikkate alınarak, çağın gereksinim ve standartlarına uygun düzeye getirilmesi küresel ısınma,iklim değişikliği ve çölleşmenin ülkemiz üzerinde olabilecek etkilerini en aza indirilmesi amacıyla, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, yeşil alan ve tesislerin yapımının ve bakımının sağlanması hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar. Kapsam Madde: 2 - Bu yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki Personelin görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar Tanım Madde : 3 -Park ve Bahçeler Müdürlüğü yukarıda kapsamı verilen hizmetleri kendi kuruluş ve yönetim planı içerisinde yapar ve/veya yaptırır. Dayanak Madde 4 - Darıca Belediye Meclisinin ve. Sayılı kararı ile kurulmuş olan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. 1

2 KURULUŞ VE YÖNETİM Madde 5 - Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluşu : 1- Park ve Bahçeler Müdürü 2- Teknik İşler Şefi (Amir) 3- İdari İşler Şefi (Amir) 4- Mekanik İşler Şefi 5- Yazı İşleri ve Kalem Şefi İKİNCİ BÖLÜM GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR Madde : 6 -Park ve Bahçeler Müdürlüğü Darıca Belediyesi sınırları dahilinde her türlü park ve bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde, her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç edinerek faaliyetlerini planlamasını yaparak bu faaliyetleri yapar yada yaptırır 1- Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b.) 2 - Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak. 3- Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanması. 4 - Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek. 5 - Belediye sınırları dahilinde Büyükşehir Belediyesinin Sorumluluğunda olan yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yapılarak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma yapmasını istemek. Bu çalışmalar yapılmadığı zaman teklif edilen alan üzerinde müdürlükçe çalışma yapmak ve masrafları Büyükşehir Belediyesine iletmek. 2

3 6 - İdare ve işletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri yapmak ve işletmek. 7 - Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek. 8 - Kalifiye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açmak ve bu kurslara katılımını artırmaya çalışmak. 9 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su, doğalgaz ve elektrik tesisatını hazırlamak veya hazırlatmak, İSU, PALGAZ,SEDAŞ İdarelerine başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasını sağlamak Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek Çevreyi tertiplemek, kafes tel, dikenli tel ve değişik ebatta borular kullanarak bu alanları koruma altına almak Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak veya yaptırmak. 23 Sorumluluk alanında Müteahhit Firmaya verilen işlerin çalışmalarını denetlemek ve eksiklerinin giderilmesi yönünde uyarıda bulunmak. 3

4 24 - Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak 27 - Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek Alım, hizmet ve yapım ihalelerinin şartname ve protokollerini hazırlamak Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak. MÜDÜRLÜK İÇİ GÖREV DAĞILIMI Madde 7 : Yukarıdaki görevleri kuruluş ve şemasına göre Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda ve muhatap olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Madde 7/ 1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ 1 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin 1. sicil amiri olması nedeniyle personelle ilgili her türlü özlük bilgilerini arşivlemek, takip etmek, disiplinsizlikleri ve çalışma şartlarını bozucu eylemlere müsaade etmemek, ceza ve mükafat için gerekli yazışmaları yapmak ve yetkisini kullanmak, toplam kalite ve verimlilik için çalışma şartlarını iyileştirmek ve prensipler koymak. 2 - Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini almak ve sağlık kontrollerini yaptırmak. 3 - Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personelle mutad bilgilendirme ve danışma toplantıları düzenlemek, bu toplantılardan bağlı bulunduğu başkan yardımcısını bilgilendirmek. 4 - Personelin yıllık izin planlarını düzenlemek ve kullandırmak. 5 - Amirlerin görev alanlarını tespit etmek ve uygulamaları takip etmek. 4

5 6 Müdürlük içerisinde kurulan diğer birimlerin görevlerini tespit ve tayin etmek. 7 Uygun gördüğü personele unvan vermek şartıyla park ve bahçeler müdürlüğü konusuyla ilgili bir görevi yerine getirmek üzere görevlendirmek. 8 - Nöbetçi personel listesini hazırlamak veya onaylayarak uygulama ve takibini yapmak. 9 - Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak Birim ve birim amirlerinin faaliyetlerini denetlemek, aksaklıkları gidermek, rapor isteme ve üst makama rapor vermek. 11 -Yatırımların izlenmesi ve bu yatırımların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Bayındırlık İşleri Genel ve Bayındırlık işleri teknik şartnamesi ile Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine uygun bir ve diğer işçi sağlığı ve güvenliği hakkında yasal mevzularla ve iş programına uygun şekilde yürütülmesini temin etmek Yüklenici sıfatıyla iş yapan kişi veya kuruluşların hakedişlerinin tanziminin sağlanması ve tahakkuklarının yapılması Büyükşehir Belediyesi ile yapılması gereken hizmetler için koordinasyon kurmak, yazışmalar yapmak ve takip etmek. 14 Birimiyle ilgili aksaklıklarda düzeltici ve/veya önleyici faaliyet talebinde bulunmak Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen yatırım, izleme ve raporları zamanında hazırlamak ve ilgili makamlara sunulmasını temin etmek Mevcut park, refüj, yollara dikilmiş ağaçlar, yeşil alan ve üzerindeki tesis ve binaların bakımı ve onarımları için yıllık ve aylık programlar yapmak ve uygulamak Muayene ve kabul komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunmak Diğer müdürlüklerin destek ihtiyaçları için program yapmak Müteahhitlerin iş bitirme belgelerini ve sicillerini tamim etmek, Bayındırlık Bakanlığının ilgili birimine göndermek Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarından müdürlük faaliyeti ile ilgili olanları uygulatmak, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri Meclise ve Encümene sunmak. 21- Belediyeye ait park ve bahçelerin bakımını, sulama işlemleri ve düzenlemeleri planlamak. 22- Park ve Bahçelerin geliştirilmesi, düzenlenmesi ve idaresi konusunda Başkanlığa önerilerde bulunmak. 23- Personelin performansının arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak. 5

6 Madde 7/2 : TEKNİK İŞLER ŞEFİ (AMİR TEKNİK) 1 - Park ve Bahçeler Müdürü izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde müdürlüğe vekalet etmek. 2 - Amir olarak bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek ve sonuçlarından müdürlüğü bilgilendirmek. 3 - Bağlı birimlerin yıllık, haftalık ve gerekirse günlük çalışma planlarını hazırlamak ve bu planlamaya göre sevk ve idarelerini sağlamak. 4 - Mutad personel toplantısına katılmak, bağlı birimlerin eksikliklerini tespit etmek, müdür olmadığı zaman bu toplantılara başkanlık etmek. 5 - Hakedişleri tanzim ve kontrol etmek, kabullerde bulunmak, teknik ve prosedür hatalarını önlemek. 6 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından istenen bilgi, rapor v.s. dokümanlar hazırlamak veya hazırlatmak. 7 - Müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli bilgi akışını sağlamak, Başkan ve Başkan Yardımcılarından aldığı talimatları yerine getirmek, bu konuda müdürü bilgilendirmek. 8 - Park ve Bahçeler Müdürünün verdiği görev ve sorumlulukları projeye uygun bir şekilde yerine getirmek. 9- Park ve bahçelerle ilgili projelerin hazırlanması uygulanması, buna göre ekim/dikim ve yeşil alanların düzenlemesini yapmak. 10-Proje ile ilgili detay planlamak ve uygulama alanına göre gerekli revizyonların yapılarak projeye son şeklini vererek Müdürlüğe rapor etmek. 11- Belediye sınırları içerisindeki yeşil alanların ve parkların peyzaj planlarını hazırlamak ve takip etmek. 12- Park ve yeşil alanlarda ekilecek ve dikilecek bitkilerin planlamasını yapmak. 13- Proje yapımı, projenin uygulanması, mevcuttaki park ve spor alanlarında oluşabilecek 6

7 hasarların onarılması ve yıllık bakımını takip etmek 14 -İhaleler ile ilgili Keşif Dosyalarını hazırlar. 15- Gerektiğinde bilirkişi olarak rapor hazırlamak 16- İdari İşler Şefi nden talep ettiği işçilerin çalışmalarını takip etmek 17- ARGE çalaışmaları yapmak KENDİNE BAĞLI ALT BİRİMLER Mühendis Tekniker Teknisyen Madde 7/3 İDARİ İŞLER ŞEFİ (AMİR İDARİ ) 1- İşçilerin günlük çalışma programlarına göre yönlendirmesini yapmak. 2- Müdür tarafından belirlenen günlük program dahilinde Teknik ve Mekanik İşler Şefine yönlendirilen işçilerin kontrollerini yapmak. 3- Kendisine bağlı Personelin günlük ve yıllık izin taleplerini değerlendirir. 4- İşçilerin iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet etmesini sağlar. 5- İşçilerin vizite taleplerini alarak puantöre iletir. 6- Park ve Bahçeler Müdürü ve müdür yardımcısının izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde müdürlüğe vekalet etmek. 7 - Personel ile yöneticiler arasında iyi bir iletişim kurulmasını temin etmek. 8 - Çalışanların bilgi, hüner ve yetenekleri doğrultusunda müdürlük ihtiyacına göre ayarlanmasını sağlamak. 7

8 9 - Üst makamlar tarafından istenen her türlü bilgi, belge ve raporun hazırlanarak sunulmasını temin etmek, bilgi akışını sağlamak. 10 Personel eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak KENDİSİNE BAĞLI BİRİMLER İşçiler Şoförler Müteahhit Elemanları Madde: 7/4 MEKANİK İŞLER ŞEFİ (AMİR) 1. Müdürlükte bulunan araçların, kaynak atölyesinin ve tesisat atölyesinin faaliyetlerini planlar ve denetler. 2. Havuzların bakımını ve temizliğini ve Parklardaki Su tesisatlarının tamiratı ve Motor bakımları ile Sulama Sistemlerinin kurulmasının ve çalışmasını takip eder. 3. Kaynak ve Marangoz atölyesinde imalat ve tamir işlerini takip eder. 8

9 4. Kullanılan araç, alet ve edavatın aylık ve yıllık bakımlarının kontrolünü yapar, gerekirse teknik servis desteği alır. 5. İdari İşler Şefi nden talep ettiği işçilerin çalışmalarını takip eder. 6. Birim ile ilgili İnşaat işlerini takip eder KENDİSİNE BAĞLI BİRİMLER Su Tesisatçısı Marangoz Kaynakçı İnşaat Ustası Madde : 7/5 YAZI İŞLERİ VE KALEM BÜROSU Şef, kayıt memuru, daktilograf (bilgisayar operatörü) ve ihale-emanet işleri masası memuru ile kendisine verilen görevleri yapar. 1 - Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kayıt etmek. 2 - Gelen evrakları müdür veya Amir tarafından havalesinden sonra ilgilisine dağıtımını yapmak, karşılığını takip etmek, cevap verilmesi gerekiyorsa verilmesini temin etmek. 3 - Personel ile ilgili gölge dosyaların tanzimi (izin, rapor, ceza, mükafat, kademe ilerlemesi, tayin terfi v.s.) ile yazışmalar yapmak. 4 - Gizli bilgileri saklamak, her konuda dosyalar tutmak. 5 - Arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun saklamak. 6 - Müdürlüğün çalışma alanına girmeyen konularda dışarıdan gelen sorulara cevap vermek ve bilgi sağlamak. 7 Müdürlük çalışmaları ile ilgili yazıları yazmak, bilgi toplamak ve dağıtmak. Müdürlük içi çalışmaların aylık ve yıllık raporlarının hazırlanmasını (derlenmesini) temin etmek. 8 - Malzeme ve demirbaşları teslim almak ve teslim etmek. 9 - Satınalma taleplerini ve siparişlerini yazmak, büro malzemelerini kontrol etmek. 10 -Çalışma süresinde küçük bir zamanı stajerlere ve geçici elemanlara ayırarak onlara gözlemcilik yapmak Mali kayıtları tutmak, avans almak ve muhasebelerini yapmak. 9

10 12 - Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, bilgi akışını (belgelerle) sağlamak İhale Komisyonları tarafından yapılan veya yaptırılan bütün işlerle ilgili yazışmaları yapmak ve onaylarını almak sayılı Sayıştay Kanununa göre her yıl Bütçe Kanunu ile belirtilen (İ) cetveli miktarı aşan ve tescile tabi olan sözleşmelerin aynı kanuna uygun ve zamanında tescil için Sayıştay Başkanlığına göndermek, sonucunu takip etmek ve yükleniciye yasal sürelere dikkat ederek tebliğ etmek İhale kararlarının yüklenicilere yasal süresi içerisinde bildirmek, sözleşme yapılmasını temin etmek Kontrol teşkilatını onaylayıp kesin hesap şefliği tarafından tetkik edilmiş ara ve kesin hak ediş raporlarının tahakkuk müzekkereleri düzenleyerek müdür veya vekilinin onayından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırmak Müdürlük çalışmaları ile ilgili her türlü rapor, bilgi ve belgenin gönderilmesi gereken kişi veya kurumlara ulaşmasını temin etmek Günlü evrakları takip ederek tekide meydan vermemek suretiyle yazışmaları yürütmek Belediye Başkanlığının merkez ayniyat birimi ile müdürlük arasındaki ayniyat işlemlerini yürütmek; Bunun için uygun görülen elemanın görevlendirilmesini temin etmek Toplantı, konferans v.b. faaliyetlerin çizelgelerini hazırlamak ve mekan temin etmek, bu toplantılara katılımı sağlamak İhale komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yapılan her türlü alımı, yapım, hizmet v.b. işleri yasal zorunluluk olanları Noterlikçe sözleşmelerinin yapılmasını temin etmek Yine aynı kanun çerçevesinde yapımına karar verilen işlerin dosyalarını hazırlamak, gerekli onayları almak, sonuçlandırmak Bu yapım ve hizmet ihalelerinin 506 sayılı S.S.K Kanununa göre ilgili kuruma bildirmek ve aynı kurumdan ilişiksiz belgesi istemek ve yüklenici veya taşoran kesin teminatının çözülmesini sağlamak Yapım hizmet v.b. sözleşmeler sırasında alınan kesin teminat veya mektuplarının uygun bir belgeyle Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek ve dosyalarına şerh koyarak bilginin devamlılığını sağlamak Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek, müdürlüğü ilgilendiren müdür veya müdür yardımcılarının bilgisine sunmak. Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini ve müdürlüğün bu gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak Birimdeki işlem usullerini ve prosedürleri bilgisayar ortamında hazırlamak, uygulamak, görevli personelin hasta, izinli v.b. olması halinde işlerin aksamayacak şekilde yürümesini temin etmek. 10

11 UYGULAMA USULLERİ Madde 8 :Park ve Bahçeler Müdürlüğü kendisine verilen görevleri, birim personeli, emanet, pür emaneten veya ihaleden yapar ve yaptırır. SORUMLULUK Madde 9 : Park ve Bahçeler Müdürlüğü kendisine kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yine kanunlar, yönetmelik ve iç genelgeler çerçevesinde yerine getirmekle sorumludur. YASAL DAYANAKLAR VE UYGULAMA Madde 10 : Bütün iş ve eylemlerinde konusuna göre 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Büyükşehir Yönetimi Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Bayındırlık İşleri Teknik Şartnamesi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu, Deprem Yönetmeliği, Gürültü Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, v.b. belediye hizmetlerinin yapılması sırasında muhatap olan bütün yasal doküman, kanun, tüzük, şartname ve genelgeler bu yönetmeliğin tabi ekleri ve başvuru kaynaklarıdır. BU YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAMA HALİ Madde 11: Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan fakat Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev alanına giren husus ve hallerde genel hükümler uygulanır. Şükrü KARABACAK Yusuf AYAZ Ali KARAKOL Bld. Ve Mcl.Bşk. Katip Katip 11

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1 1) Bu yönetmelik, nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Temizlik İşleri Büro Şefliği Çevre Koruma Şefliği Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliknin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı