Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi"

Transkript

1 Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Application Lifecycle Management (ALM) in Software Projects Koray NÇK TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü Bar SARIKAYA TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü Adil TÜRKAY TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü Özet Yaz m projeleri özünde karma k, riskli ve dikkatlice planlamay gerektiren i lerdir. Planlama yaz m geli tirme, kestirimler, a amal geli tirme, isterlerin toplanmas, risk ve de iklik kontrol yöntemleri, i durumlar çal malar, kullan arayüzü prototipleri gibi k saca projenin tam kontrolunun yap lmas için gerekli tüm a amalar n planlanmas gerektirir. Uygun planlama yard yla projenin hedeflenen amaçlardan sapmamas için gerekli kontroller yap rken mü terinin proje hakk nda aç k bir fikrinin olu mas na olanak sa lan r ve projenin hangi evrelerinde hangi ç kt lar na ula abilece ini tahmin etmesi kolayla r. Bu bildiride yaz m projelerinin ba ar zl k nedenleri irdelenmi, yaz m süreç mühendisli inin yaz m projelerinin ba ar na olan etkisi incelenmi ve yaz m projelerinin ba ar n art lmas için Uygulama Ya am Döngüsü 'nin (UYY) katma de eri incelenerek piyasada bulunan baz çözümlerin nitelikleri kar la rmal olarak sunulmu, ayr ca UYY ile yaz m projeleri ba ar zl klar na nas l çözüm üretilebilece i incelenmi tir. Abstract Software projects are intrinsically complex, full of risks and require minute planning. Planning process deals with planning that is required for all phases of the project including software development, estimation, incremental development, risk and change control methods, work status reports, and user interface prototyping. A proper planning not only allows sufficient control over the project in order to guide the effort in the correct direction but also enables the customer with a clear opinion about the project and timing of the deliverables. In this article, we investigate the main causes of failure in software projects. We try to define the impact of software process engineering to the performance of software projects, and provide a clear view of how Application Lifecycle Management (ALM) can deliver value in the success of software projects and give a comparison of some of ALM toos that are present in the market. 1. Giri Standish Group'un 2009 y için yay mlad CHAOS raporuna göre bu y l içinde gerçekle tirilen yaz m projelerinin yakla k %68'i ba ar zl kla sonuçlanm r (%44'ü zaman, bütçe veya isterler aç ndan ba ar z, %24'ü bitirilemeyen projeler) [1]. Carnegie Mellon Üniversitesi Yaz m Mühendisli i Enstitüsü (SEI) tahminlerine göre 2010 y nda dünya genelinde BT projelerine yakla k 1 Trilyon dolar harcanacakt r [2]. Standish Group un yapt ara rma verilerine göre bu projelerin yakla k %35 i zaman nda, bütçe s rlar içinde ve belirtilmi tüm özellik ve i levselli e sahip olarak ba ar yla sonuçlanacakt r. Pek çok proje ise, tüm projelerin %20 kadar, muhtemelen, milyonlarca dolar yat mlardan sonra iptal edilecektir (ço u kez en büyük projeler ba ar z olmaktad r). Tablo 1: Proje Ba ar zl k Faktörleri Kullan girdisinin olmamas %12.8 Tamamlanmam sterler ve Belirtimler %12.3 De en sterler ve Belirtimler %11.8 Yönetim deste inin olmamas %7.5 Teknolojik yetersizlik %7.0 Kaynak yetersizli i %6.4 Gerçekçi olmayan beklentiler %5.9 Aç k olmayan hedefler %5.3 Gerçekçi olmayan zamanlama %4.3 tahminleri Yeni Teknoloji %3.7 Di erleri %23

2 Tablo 1 de Standish Group un yaz m proje ekiplerinde yapt bir anket çal mas özetlenmi tir [3]. Bu istatistikler yaz m projelerinin ba ar zl k faktörlerini göstermelerinin yan nda, bu projeleri ba ar k labilmek için ortaya ç kacak f rsat alanlar da tan mlamaktad r. Dikkatlice takip edilecek yöntemler ve süreçler ile bu projelerin de ba ar bitirilebilmesi sa lanabilir. Görüldü ü üzere verilerin gösterdi i en önemli faktörlerden birisi mü teri isterlerinin do ru biçimde al namamas ve analiz edilememesidir. Herhangi bir projenin sa kl yürüyebilmesi ve ba ar olabilmesi için en temel etmen olan isterlerin yanl yönetilmesi sonucu ne kadar teknik yetene e sahip olunsa da projenin ba ar zl kla sonuçlanmas kaç lmazd r. Bildirinin 2. bölümünde yaz m projelerinin ba ar z olmas na neden olan temel sebepler incelenmi tir. Daha sonra yaz m süreç mühendisli i tan ve yaz m projelerindeki temel süreçler k saca bölüm 3 te verilmi tir. Yaz m projelerinde ba ar m çizgisini art racak Uygulama Ya am Döngüsü kavram bölüm 4 te anlat lm ve mevcut baz araçlar n yaslanmas yap lm r. 2. Yaz m Projeleri Ba ar zl k Nedenleri Yaz m projelerinin ba ar zl k nedenleri incelendi inde temel problemler aras nda yetersiz zaman yönetimi, de iklik yönetiminin göz ard edilmesi, kalite güvence eksikli i öne ç kmaktad r. Teknik nedenlerin yan s ra proje payda lar aras ndaki ileti imin proje ba ar ndaki önemi sektörde kabul gören bir gerçektir [4]. Tümle ik geli tirme ortamlar (TGO) geli tiricinin bütünle ik bir ortam ile h zl ve rahat bir ekilde yaz m geli tirebilmesini amaçlamakta, fakat bunu sa larken hedef geli tirme ortam hakk nda çok fazla varsay m yaparak geli tiricileri kendi ticari platformlar n TGO lar ile k tlayabilmektedirler. Proje biti tarihi yakla kça en çok fedakârl k edilen mühendislik ad test mühendisli idir. Do rulama ve Geçerleme i leri projenin son an na b rak lmay p tüm proje süreçlerine paralel yürütülmesi gereken bir süreçtir [6]. Bu ba ar zl k nedenlerinden önemli görülen bir kaç daki bölümlerde detayl olarak incelenmi tir Yetersiz Zaman Proje ba lamadan önce biti tarihi belli oldu u için yap lan en genel hatalardan birisi kodlamaya ne kadar erken ba lan rsa o kadar erken bitece i yan lg yla geli tirmeye ba lamakt r [4]. Hâlbuki iyi bir tasar m geli tirmek için zaman ay rmak vazgeçilmezdir. Iyi bir tasar n olmamas geli tirme süresince sürekli de ikliklerin ya anmas na neden olur. Dolay yla zaman ve bütçe çok h zl bir ekilde tükenir, proje ba ar zl kla sonuçlan r De iklik Proje ilerledikçe baz eyler de ebilir ve bu de iklikler zaman nda yönetilmez ise proje üzerinde beklenmedik olumsuz etkiler yarat r. Bu de ikliklerin düzenli biçimde izlenmesi ortaya ç kacak s nt lar n erken tespit edilmesini ve payda lar n muhtemel gecikmelerden ve ürün de ikliklerinden haberdar olmas sa lar. Bunu engellemek için proje süresince yeterli s kl kta mihenk ta lar belirlemeli ve ilerlemeyi tak mla birlikte gözden geçirmeli, gidi at düzeltmek için gerekli düzeltmeleri gerçekle tirmek gerekir leti im Eksikli i Büyük yaz m projelerinde gerek proje geli tirme sürecinde ekip çal anlar aras nda gerekse proje haz rl k ve gerçekleme a amalar nda mü teri ile kurulacak kuvvetli ileti im kanallar sayesinde proje payda lar n tüm süreçler hakk nda kendileri ile ilgili olan bilgileri almalar sa lanarak proje sonucuna olumlu katk sa lanabilir. leti im yöntemi olarak toplant lar n ve elektronik araçlar n kullan lmas önemsenmelidir. Geli tirme ekibi ile haftal k yap lacak k sa süreli durum de erlendirme görü meleri ekip içindeki fark ndal art rmakla kalmayacak, ayn zamanda ekibin proje genel hedeflerine olan ba s cak tutacakt r. Varsa, geli tirme ortamlar n sa layaca otomatik bilgilendirme sistemleri en etkin biçimde kullan lmal r. Proje geli im sürecinde belirlenen dönüm noktalar nda mü teriye, geli tirme a amas hakk nda yeterli rapor verilmesi mü terinin projeye olan olas katk güçlendirecek, böylece mü teri taraf ndan projenin kabul edilme sürecini kolayla racakt r Kalite Güvence Eksikli i Yaz bir an önce teslim etmek için acele ederken kalite güvence genelde geri planda b rak r. Kod de iklikleri belgelenmez, tasar m ölümcül hatalar içerir ve gerçekleme bir türlü bitmez. Tüm bunlar tekrarl i ler, kaybedilmi zaman ve sonunda memnun olmayan mü teri anlam na gelir. Bu yüzden kaliteyi

3 kontrol etmek ve yaz belgelemek için yeterli vakit ay lmal r Tümle ik Geli tirme Ortam (TGO) Ço u ticari TGO geli tiricilerin yazd klar kodlar n kolayca kurulumunu sa lar (örn., Microsoft Visual Interdev Studio, IBM Visual Age, vs.). Bu araçlarla ilgili problem hedef geli tirme ortam hakk nda çok fazla varsay m yapmalar r. Bu araçlar asl nda geli tiricilere yard m etmekten çok, onlar kendi platformlar n TGO'lar na k tlamak için ortaya konulan çözümlerdir. Gerçek dünyan n de en isterleri kar nda platform tlamalar genellikle ölümcül sonuçlar do urur. Bu tlamalar i letim sistemi deste i, s rl API, veya platform hatalar olarak kar za ç kar. Bu problemleri çözmek için genellikle yap lmas gereken büyük miktarda kodun tekrar yaz lmas r. Bu problemden kurtulmak için yap lmas gereken geli tiricileri bir tedarikçinin teknolojisi veya yöntemi ile s rlamayan bir TGO seçilmesidir. Ayr ca, geli tirme ekibi üretim tipi sistemlere geli tirme sürecinin erken a amalar nda angaje olmal r. Süreç-odakl bir organizasyonun kurulmas ile yaz m projelerinin tüm süreçlerine hakim olabilecek teknik nitelikler geli tirilecek, böylece projelerin ba ar olabilmesi için gerekli tüm unsurlardan her süreçte en etkin biçimde faydalan larak ba ar projeler geli tirilebilecektir. 3. Yaz m Süreç Mühendisli i Ço u zaman mü teriler i fikirlerinin gerçe e dönü mesi için ne yap lmas gerekti i konusunda emin de ildirler. gereksinimlerini tan mlamak ve bunlar levselli e ve gerekli uygulamalara dönü türmek için yard ma ihtiyaçlar vard r. Bu noktada isterleri mü teriden stratejik biçimde al p geli tirme tak na eksiksiz ve anla r olarak aktaran organizasyonlar ba ar bak ndan her zaman bir ad m öndedirler. Mü teri isterlerini almak mü teriye ne ihtiyac oldu unu tan mlatt p daha sonra bu özellikleri içeren bir çözüm üretmeye kalk lacak kadar kolay bir i de ildir. Mü terinin ticari i i ile ilgili tüm detaylar tam olarak anlad ktan sonra bunlar n nas l ve hangi yöntemlerle geli tirilece ine karar vererek, bu kararlar mü teriye sunarak onay almak, böylece gerekli özellikler kümesini daraltmak zaman ve bütçe kestirimleri için en ideal artlara ula may sa layacakt r. Bu a ama i analisti ve mü teri ili kileri rollerinin sahnede oldu u a amad r. Proje ba lamas ile birlikte proje plan haz rlan r, isterler analizi ekibi mü teri ihtiyaçlar belgeler ve bunlar bir yaz m isterleri belirtim belgesi halinde kay t alt na al r. Ayr ca, mü terinin istedi i özelliklerin nihai uygulamada nas l sunulaca betimleyen kullan arayüzü prototip modelleri (mockup) isterler analizi safhas n önemli bir k sm r. ster de imlerinin dikkatlice izlenmesi, bunlar n hem mü teri hem de geli tirme ekibiyle etkin biçimde payla lmas projenin ba ar olumlu etkileyecektir. Yaz m projelerinin ba ar etkileyen baz süreçler daki bölümlerde anlat lm r sterler Bir yaz m projesinde mü teri gereksinimlerinin do ru bir ekilde tan mlanarak bu gereksinimlerden i ürünlerinin üretilmesi kadar, bu gereksinimleri proje ya am döngüsü boyunca yönetmek de büyük bir önem ta maktad r. Bu kapsamda isterlerin proje plan ve i ürünleri ile olan izlenebilirli i sürekli olarak güncel tutulmal r. sterlere ait tüm de imler tam ve do ru bir ekilde yönetildi i takdirde projenin ba lang ndan itibaren isterlerden üretilmi olan i ürünlerinde meydana gelmesi beklenen de ikliklerde do ru bir ekilde yönetilmi olur. Projenin ba ar bir ekilde sona ermi olmas için gerekli olan en önemli kriter projenin kabul testlerinden geçmi olmas r. Kabul testlerinden geçmek için proje sonunda ortaya ç kan ürünün mü teri gereksinimlerini do ru ve eksiksiz bir biçimde yerine getirdi inin kan tlanmas gerekti i göz önünde bulunduruldu unda gereksinim yönetiminin önemi daha iyi anla lacakt r Risk Risk yönetimi faaliyetleri genel olarak ürün ya da projenin ya am boyunca projenin hedeflerine ula mas olumsuz etkileyecek durumlar önceden tespit etmeyi, bu durumlar olu madan önce önleyici tedbirler almay ve olu mas halinde bu olumsuz durumu yönetmek için yap lacak çal malar planlamay ve gerçekle tirmeyi içermektedir. Bu süreç kapsam nda riskler olu ma ihtimaline, olu mas durumunda ortaya ç kacak olumsuz etkiye, önlebilir ve yönetilebilir olma durumlar na göre s fland larak, herbir riske meydana geldi inde gerçekle tirilecek faaliyetler atan r. Proje ya am döngüsü boyunca herhangi bir anda meydana gelme ihtimali olan olumsuz durumlara kar yap lan bu çal ma risk faktörü gerçekle ti inde olu abilecek kaos ve panik ortam ndan daha kolay ç kmay ve olumsuzluklara kar önceden haz rl kl olmay sa lamaktad r.

4 3.3. Konfigürasyon Konfigürasyon, artan mü teri isteklerini en sa zamanda, tam ve do ru olarak yerine getirebilmek için ürünü gerçekle tirme süreci içinde kaynaklar n planlanmas, zamanlamay ve maliyeti yönetir. Proje ne destek sa layan ve ürünün bütün ya am döngüsü boyunca geli imini ve bütünlü ünü yöneten; hem yönetsel bir disiplin, hem de bir süreçtir. Bu süreç, ürünün ya am döngüsü boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel konfigürasyonunun izlenmesi ve kontrol edilmesi olarak anla lmal r. Bu sürecin uygulanmas sayesinde sarfedilen eforun tekrar önlenir ve planlanan, yürüyen etkinliklerimiz kontrol alt nda tutulur ve gerekti inde proje yönetimine tam ve do ru bilgiyi verir. Konfigürasyon, ürün ile ilgili bütün veri ve de ikliklerini kaydetti i için ürünün yeniden yap lanmas sürecini minimuma indirir. Böylece yeni inovasyonlara fazla zaman ayr labilir Proje Proje yönetimi proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ula mak için planlanmas, çizelgelenmesi ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekle tirilirken performans, maliyet, zaman s rlamalar içinde kalmak ve proje büyüklü ünün kabul edilebilir s rlar içerisinde tutulmas zorunluluklar vard r. Bunun yan nda risk yönetimi ve alt yüklenici yönetimi de yine proje yönetiminin bir parças r. Bu süreçte kaynaklar tan mlan r, proje aktiviteleri planlan r, proje maliyet hesaplar yap r, hedefler ve sapmalar sürekli izlenir. Bir sapma durumunda düzeltici etkinlikler devreye al r. Bu sürecin çe itli a amalar nda proje plan, proje berat, proje özet raporlar, proje de iklik isterleri gibi yönetimsel dokümanlar üretilerek proje payda lar ile payla r. Bir projenin ba ar say labilmesi için hedefe ula lm olmas ve bunun maliyet, tarih ve performans toleranslar içinde yap lm olmas gereklidir. Ba ar bir projenin en temel özelli i iyi bir planlama sürecinin ard ndan mükemmel bir icra ve kontrolle sonuçland lmas r. Proje yönetiminin hem tek tek i letmelerin hem de tüm ülkenin kalk nmas nda büyük önemi vard r. yi tan mlanm ve tümle ik süreçler bir projenin tüm amalar nda kritik rol oynar. Süreç kelimesi ço u kimseye olumsuz dü ünceler ça rsa da istatistikler göstermektedir ki aç k ekilde tan mlanm süreçler, kat kalite güvence süreçleri, risk yönetimi ve de iklik kontrol yordamlar n benimsenmesi problemlerin mümkün olan en erken zamanda tespit edilerek projelerin sa kl ve etkin biçimde yönetilmesini sa lamaktad r. Genel hedeflerin ifade edildi i bir vizyon, belli dönüm noktalar n tan mlanmas, düzenli teknik gözden geçirmeler ve süreçlerin her a amas nda yeterli ve etkin ölçümlerin al nmas projenin her an görünürlü ünü, izlenebilirli ini art rarak yönetimin ve mü terinin geli tirme a amalar n her birine hakim olabilmesini sa layacakt r. Süreç-merkezli a amal bir geli tirme yöntemi ile daki faydalar sa lanabilir: Kod büyümesinin izlenebilmesi Temel dönüm noktalar ve teslimatlar n izlenebilmesi Risklerin erken te hisi ve giderilmesi Proje planlamas ve risk azalt n vurgulanmas Kestirim hatalar ihtimalinin azalt lmas Üst yönetim ve mü terinin projeyi tümle ik olarak izleyebilmesi 4. Uygulama Ya am Döngüsü (Application Lifecycle Management-ALM) 4.1. Uygulama Ya am Döngüsü Uygulama ya am döngüsü yönetimi kavram, yaz m mühendisli i ve i yönetimi kavramlar bulu turan isterler yönetimi, mimari tasar m, kodlama, test, izleme ve sürüm yönetimi ve di er a amalar kolayla ran ve tümle tiren araçlar sayesinde ortaya ç km r. ALM disiplinleri de en ticari isterleri kar lamak üzere geli im göstermektedir. Eski disiplinlerin geli im göstermesinin yan nda proje ve portfolyo yönetimi (PPM) gibi disiplinlerin ortaya ç kmas ile uygulama geli tirme organizasyonlar i oda na do ru kaymaktalar [7]. Bu disiplinler, fonksiyonel duvarlar karak ve birlikte çal abilmeyi te vik ederek uygulama ya am döngüsünün tümle tirilmesini sa layacak yeni nesil ALM araçlar ile desteklenmelidir. Yaz m geli tirmenin dönü ümü ile zaman içinde daha fazla araç bu amaç için piyasaya sürülmü tür. Önceleri yaz m geli tirme özel amaçl araçlarla desteklenirken, daha sonra çok da s bir tümle tirmeye sahip olmayan basit araç setleri ortaya ç kt. Son zamanlarda ALM kavram n yayg n kabul görmesi ile bu amaç için kullan lacak modern kapsaml ya am döngüsü araçlar çözüm olarak sunulmu tur. Fakat bunlar belli firmalar n ürünleri oldu u için yine platform k tlar giderememekte böylece etkin ve sürdürülebilir bir çal may engellemektedir. Üstelik birçok firma her süreç için geli tirdi i müstakil araçlardan olu an araç setini ALM çözümü olarak pazarlamay

5 denemektedirler; fakat ALM kavram araç setini de il araçlar n birbirleri ile ileti imini tan mlamaktad r. Uygulama ya am döngüsünde kullan lan araçlar n her biri için projenin farkl görüntülerini sunduklar söyleyebiliriz. Bu araçlar tümle tirebilmek, ileti imlerini sa lamak için proje boyunca kullan lacak/üretilecek tüm verilerin ortak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Tüm araçlar ortak kontrol verileri etraf nda tasarlanaca ndan, araçlar n tümle tirilmesi, dolay yla süreçlerin tümle ik olarak izlenebilmesi sa lanm olacakt r. Ortak veri setinin olu turulmas asl nda ortak bir veri deposunun kullan lmas, dolay yla ayn bilginin kullan n ilgisine göre isterler, kodlama, test ve di er süreçlerde farkl görünümlerde sunulabilmesi anlam na gelmektedir. Yaz m geli tirme i lerinin karma k bir hal almas ile pek çok araç bu karma kl yönetebilmek için geli tirilmi tir. Bu karma kl yönetmek için ilk önce sürüm kontrol araçlar geli tirilmi ve di er çözümler bunu izlemi tir. ALM önceleri sadece araçlar n tümle tirilmesi gibi alg lansa da art k ticari fikirlerin yaz ma dönü me sürecini yöneten disiplinlerin tümü olarak tan mlanmaktad r. Sorun ve hata yönetimi, yük yönetimi, modelleme ve benzetim, isterler yönetimi ve kurulum yönetimi ALM disiplinleri aras nda say labilir. Bir ALM araç setinin a daki çözümleri sunmas beklenebilir: sterler Analizi sterler Modelleme Tasar m Proje De iklik Konfigurasyon Yaz m Bilgi (Framework) Yük Yaz m Testi Sürüm Yaz m Kurulumu Hata/Sorun Ölçme, analiz ve raporlama ekil 1 Uygulama Ya am Döngüsü Uygulama Ya am Döngüsü araçlar n en ay özelli i ortak bir kullan arayüzü, meta model, ve geli tirme ve analiz ekipleri elemanlar n UML gibi standart-temelli mimariler ve teknolojiler kullanarak ileti imini sa layan süreç altyap r [8]. Bir ALM platformunu ya am döngüsü araçlar toplulu u olarak de il, aksine geli tirme faliyetlerinin yönetimini ve koordinasyonunu kolayla ran bir platform olarak anlamak gerekir. Bu alg lama de ikli i disiplinmerkezli araçlardan rol-odakl ve süreç-merkezli araçlara do ru bir geçi i gerektirmektedir. ag daki tabloda uygulama ya am döngüsü yönetimi alan nda çözüm üreten baz firmalar n süreç araçlar na göre k yaslamas verilmi tir. sterler Analizi sterler Tasar m Tablo 2: Ya am Döngüsü Araçlar Kar la rmas IBM Borland Microsoft Caliber DefineIT RequisitePro, CaliberRM DOORS Rhapsody, Together Visual Software Studio Architect, Software Modeler Focal Point Tempo MS Project Proje De iklik ClearQuest StarTeam Visual SourceSafe Modelleme Rose Together Visio Konfigürasyon ClearCase StarTeam Visual SourceSafe Yaz m Testi TestConductor SilkCentra l Yük Gauntlet Sürüm ClearCase StarTeam Hata/Sorun ClearQuest Ölçme Analiz Insight Raporlama 4.2. Yaz m Proje Ba ar zl klar na ALM ile Çözüm Yakla Test Tasarim Hata/sorun yönetimi Modelleme Degisiklik Konfigürasyon Yazilim Bilgi Isterler yönetimi Yük yönetimi Sürüm yönetimi Kurulum Bölüm 2 de detayl olarak incelenen ba ar zl k nedenleri etkin araç kullan ile istenen seviyede önlenebilir. Bu problemleri gidermek için sunulan çözümlerin proje payda lar aras ileti imin güçlendirilmesi, proje geli tirme, do rulama ve geçerleme, sürüm kontrolü gibi bütün süreçlerin Izleme ve Raporlama Proje

6 tümle ik olarak yönetilmesini sa layacak bir ortam sunmas gözetilmelidir. ekil 2 ALM Çözüm Yakla ekil-2 de betimlenen çözüm yakla, projede üretilen verilerin ortak bir dil ile olu turulacak üst (meta)-veriler sayesinde esnek bir Ya am Döngüsü Yönetim Verileri üzerine kurulmas önermektedir. Tasar m ve geli tirme a amas nda çal an bir proje payda (geli tirici/tasar mc ) sadece kendi görev tan için geçerli olan proje verilerine (i tan, ki isel i takvimi, test ve ölçüm verileri, v.b.) eri irken, proje yöneticisi tüm kaynak yönetimi ve veri eri imi lemlerini ayn proje Ya am Döngüsü Verileri üzerinden eri ebilecektir [5]. Böyle bir yap ile olu turulmu çözüm platformu sayesinde sürekli tümle tirilebilir, tutarl konfigürasyon elerine sahip bir Uygulama Ya am Döngüsü yönetimi süreci i letilebilecektir. ALMBase yap ile sürekli ve etkin olarak proje payda lar na zaman nda ve rol tan na göre bilgi aktar sa lanacakt r. Bu bilgi ak sayesinde projede meydana gelen de iklikler zaman nda ve ihtiyaç duyuldu u oranda ilgili proje payda lar yla payla lacakt r. Böylece de iklik yönetimi etkin bir biçimde uygulanacakt r. Örne in, geli tirmesi devam eden bir ister üzerinde yap lacak de iklik ALMBase üzerinden geli tiriciye an nda bildirilerek etkin ister yönetimi ve de iklik kontrolü sa lanacakt r. Aç k-kaynakl yaz mlar, ekil-2 de belirtilen yap da tümle tirilebilmesi ya da yaz m geli tirme/yönetim araçlar tedarikçileri aras nda sa lanacak e güdümle olu turulmas mümkün olan ALM Standartlar sayesinde herhangi bir firman n tümle ik geli tirme ortam na ba ml kalmadan esnek ALM çözümleri ile geli tirilebilecektir. 5. Sonuç Yaz m projelerinde ba ar zl a neden olan en temel sorun mü teri isterlerinin yeterince tan mlanmamas ve bu isterlerin tutarl biçimde yönetilememesidir. Geli tirme sürecinde tüm a amalar n birlikte uyum içinde yönetilememesi geli tirilen ürünlerin mü teri isterlerinden sapmas na neden olmaktad r. Yaz m projelerinde uygulama ya am döngüsünün tümle ik olarak yönetilmesi i fikirlerinin ürüne dönü ümüne kadar geçen tüm ad mlar n izlenebilmesini ve kontrolunü sa layacakt r. Bu çal mada yaz m projelerinin ba ar zl na neden olan faktörler incelenmi ve Uygulama Ya am Döngüsü yakla n yaz m projelerinin ba ar na olan etkisi anlat lm r. 6. Kaynaklar [1] [2] [3] ojectsfailure.php [4] [5] [6] [7] Chappell, D., What is Application Lifecycle Management?, DavidChappell and associates, [8] Majumdar, A., 10 Benefits of Integrated ALM, Kovair Softwar,e Inc., 2010 ALMBase sistemi üzerinde gerçekle tirilecek ölçümler (isterler, yaz m geli tirme, do rulama ve geçerleme ve di er süreçler hakk nda) sayesinde proje yöneticisi projenin güncel ya amsal verilerini kullanarak yönetim faaliyetlerini yürütebilecektir. Mü teriye sunulacak dönemsel raporlar ise bu sistem üzerinden üretilerek gözden geçirme toplant lar n daha etkin yürütülebilmesi sa lanacakt r. Bu sistem sadece veri ak (data flow) tümle tirmekle kalmayacak ayn zamanda kontrol ak n (control flow) da yönetilmesini mümkün k lacakt r. Nihai hedef proje süreçlerinin tümle ik olarak yönetilebilmesi olmal r.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ortak Değerlendirme Çerçevesi ile Özdeğerlendirme

T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ortak Değerlendirme Çerçevesi ile Özdeğerlendirme T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ortak Değerlendirme Çerçevesi ile Özdeğerlendirme Ocak-Mart 2010 Proje Danışmanı: Celal Seçkin (2. Aşama Eğitim) Genel Bilgi ve Kurallar Acil ve yangın çıkışları

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme AVM-404 Bahar 3

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Mant ksal Çerçeve Yakla

Mant ksal Çerçeve Yakla MÇY Mant ksal Çerçeve Yakla MÇY 1970 te USAID taraf ndan tasarlama, planlama ve de erlendirme için geli tirilmi olan yöntem. Bugün uluslararas kurulu lar n üçte ikisi taraf ndan; AB, Dünya Bankas, Asya

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Risk Yönetimi. Gürcan Banger

Risk Yönetimi. Gürcan Banger Risk Yönetimi Gürcan Banger Risk Yönetimine giriş Bu sunumun amacı, sivil toplum alanında hizmet tedarik projelerinde, süreç boyunca ortaya çıkması muhtemel risk alanlarının tespiti ve takibi ile oluşabilecek

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

YAZILIM TABANLI ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE. aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kuruluşudur. TASNİF DIŞI

YAZILIM TABANLI ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE. aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kuruluşudur. TASNİF DIŞI YAZILIM TABANLI TELSİZ SİSTEMİ ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1 İÇERİK 1. Yazılım Tabanlı Telsiz Sistemi 2. Lojistik Destek Sözleşmeleri 3. ELD Uygulamalarındaki Sorunlar 4. Yazılım Tabanlı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI

TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI 22 Eylül 10 Ekim (3 Hafta) : TS-7200 gömülü sisteminin incelenmesi, çevrebirimlerin fonksiyonlarının araştırılması ve yazılım geliştirme

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ

ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ Hanife Meltem YILDIZ, Elif Simay ENGİN, Fatma ÖZDEMİR, Zeynep ERDOĞAN, Mervenur AYDEMİR Geliştirme raporu BBY 352 İçerik Yönetimi Dersi 10/04/2016 Öz BBY 352 İçerik Yönetimi dersi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir?

Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir? Referans Özel Atila Zeybek Model Business Solutions Genel Müdürü Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir? Kurumların

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak www.pwc.com Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak Geleceğin öncü finans fonksiyonu tanımı nasıl değişecek? Dijital dönüşümü anlamak Gündemimiz 1 Günümüzden Geleceğe Finans Fonksiyonu

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

BISTECH Platformuna İlişkin Duyuru

BISTECH Platformuna İlişkin Duyuru BISTECH Platformuna İlişkin Duyuru Değerli Yatırımcılarımız, Borsa İstanbul ve NASDAQ arasındaki işbirliği ile hayata geçirilecek olan BISTECH işlem platformuna ilişkin detaylı bilgiye aşağıdan ve www.borsaistanbul.com/bistechdestek

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Grupiçi hizmet: Bağımlışirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin yavru şirketlerine veya aynı gruba

Detaylı