Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi"

Transkript

1 Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Application Lifecycle Management (ALM) in Software Projects Koray NÇK TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü Bar SARIKAYA TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü Adil TÜRKAY TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü Özet Yaz m projeleri özünde karma k, riskli ve dikkatlice planlamay gerektiren i lerdir. Planlama yaz m geli tirme, kestirimler, a amal geli tirme, isterlerin toplanmas, risk ve de iklik kontrol yöntemleri, i durumlar çal malar, kullan arayüzü prototipleri gibi k saca projenin tam kontrolunun yap lmas için gerekli tüm a amalar n planlanmas gerektirir. Uygun planlama yard yla projenin hedeflenen amaçlardan sapmamas için gerekli kontroller yap rken mü terinin proje hakk nda aç k bir fikrinin olu mas na olanak sa lan r ve projenin hangi evrelerinde hangi ç kt lar na ula abilece ini tahmin etmesi kolayla r. Bu bildiride yaz m projelerinin ba ar zl k nedenleri irdelenmi, yaz m süreç mühendisli inin yaz m projelerinin ba ar na olan etkisi incelenmi ve yaz m projelerinin ba ar n art lmas için Uygulama Ya am Döngüsü 'nin (UYY) katma de eri incelenerek piyasada bulunan baz çözümlerin nitelikleri kar la rmal olarak sunulmu, ayr ca UYY ile yaz m projeleri ba ar zl klar na nas l çözüm üretilebilece i incelenmi tir. Abstract Software projects are intrinsically complex, full of risks and require minute planning. Planning process deals with planning that is required for all phases of the project including software development, estimation, incremental development, risk and change control methods, work status reports, and user interface prototyping. A proper planning not only allows sufficient control over the project in order to guide the effort in the correct direction but also enables the customer with a clear opinion about the project and timing of the deliverables. In this article, we investigate the main causes of failure in software projects. We try to define the impact of software process engineering to the performance of software projects, and provide a clear view of how Application Lifecycle Management (ALM) can deliver value in the success of software projects and give a comparison of some of ALM toos that are present in the market. 1. Giri Standish Group'un 2009 y için yay mlad CHAOS raporuna göre bu y l içinde gerçekle tirilen yaz m projelerinin yakla k %68'i ba ar zl kla sonuçlanm r (%44'ü zaman, bütçe veya isterler aç ndan ba ar z, %24'ü bitirilemeyen projeler) [1]. Carnegie Mellon Üniversitesi Yaz m Mühendisli i Enstitüsü (SEI) tahminlerine göre 2010 y nda dünya genelinde BT projelerine yakla k 1 Trilyon dolar harcanacakt r [2]. Standish Group un yapt ara rma verilerine göre bu projelerin yakla k %35 i zaman nda, bütçe s rlar içinde ve belirtilmi tüm özellik ve i levselli e sahip olarak ba ar yla sonuçlanacakt r. Pek çok proje ise, tüm projelerin %20 kadar, muhtemelen, milyonlarca dolar yat mlardan sonra iptal edilecektir (ço u kez en büyük projeler ba ar z olmaktad r). Tablo 1: Proje Ba ar zl k Faktörleri Kullan girdisinin olmamas %12.8 Tamamlanmam sterler ve Belirtimler %12.3 De en sterler ve Belirtimler %11.8 Yönetim deste inin olmamas %7.5 Teknolojik yetersizlik %7.0 Kaynak yetersizli i %6.4 Gerçekçi olmayan beklentiler %5.9 Aç k olmayan hedefler %5.3 Gerçekçi olmayan zamanlama %4.3 tahminleri Yeni Teknoloji %3.7 Di erleri %23

2 Tablo 1 de Standish Group un yaz m proje ekiplerinde yapt bir anket çal mas özetlenmi tir [3]. Bu istatistikler yaz m projelerinin ba ar zl k faktörlerini göstermelerinin yan nda, bu projeleri ba ar k labilmek için ortaya ç kacak f rsat alanlar da tan mlamaktad r. Dikkatlice takip edilecek yöntemler ve süreçler ile bu projelerin de ba ar bitirilebilmesi sa lanabilir. Görüldü ü üzere verilerin gösterdi i en önemli faktörlerden birisi mü teri isterlerinin do ru biçimde al namamas ve analiz edilememesidir. Herhangi bir projenin sa kl yürüyebilmesi ve ba ar olabilmesi için en temel etmen olan isterlerin yanl yönetilmesi sonucu ne kadar teknik yetene e sahip olunsa da projenin ba ar zl kla sonuçlanmas kaç lmazd r. Bildirinin 2. bölümünde yaz m projelerinin ba ar z olmas na neden olan temel sebepler incelenmi tir. Daha sonra yaz m süreç mühendisli i tan ve yaz m projelerindeki temel süreçler k saca bölüm 3 te verilmi tir. Yaz m projelerinde ba ar m çizgisini art racak Uygulama Ya am Döngüsü kavram bölüm 4 te anlat lm ve mevcut baz araçlar n yaslanmas yap lm r. 2. Yaz m Projeleri Ba ar zl k Nedenleri Yaz m projelerinin ba ar zl k nedenleri incelendi inde temel problemler aras nda yetersiz zaman yönetimi, de iklik yönetiminin göz ard edilmesi, kalite güvence eksikli i öne ç kmaktad r. Teknik nedenlerin yan s ra proje payda lar aras ndaki ileti imin proje ba ar ndaki önemi sektörde kabul gören bir gerçektir [4]. Tümle ik geli tirme ortamlar (TGO) geli tiricinin bütünle ik bir ortam ile h zl ve rahat bir ekilde yaz m geli tirebilmesini amaçlamakta, fakat bunu sa larken hedef geli tirme ortam hakk nda çok fazla varsay m yaparak geli tiricileri kendi ticari platformlar n TGO lar ile k tlayabilmektedirler. Proje biti tarihi yakla kça en çok fedakârl k edilen mühendislik ad test mühendisli idir. Do rulama ve Geçerleme i leri projenin son an na b rak lmay p tüm proje süreçlerine paralel yürütülmesi gereken bir süreçtir [6]. Bu ba ar zl k nedenlerinden önemli görülen bir kaç daki bölümlerde detayl olarak incelenmi tir Yetersiz Zaman Proje ba lamadan önce biti tarihi belli oldu u için yap lan en genel hatalardan birisi kodlamaya ne kadar erken ba lan rsa o kadar erken bitece i yan lg yla geli tirmeye ba lamakt r [4]. Hâlbuki iyi bir tasar m geli tirmek için zaman ay rmak vazgeçilmezdir. Iyi bir tasar n olmamas geli tirme süresince sürekli de ikliklerin ya anmas na neden olur. Dolay yla zaman ve bütçe çok h zl bir ekilde tükenir, proje ba ar zl kla sonuçlan r De iklik Proje ilerledikçe baz eyler de ebilir ve bu de iklikler zaman nda yönetilmez ise proje üzerinde beklenmedik olumsuz etkiler yarat r. Bu de ikliklerin düzenli biçimde izlenmesi ortaya ç kacak s nt lar n erken tespit edilmesini ve payda lar n muhtemel gecikmelerden ve ürün de ikliklerinden haberdar olmas sa lar. Bunu engellemek için proje süresince yeterli s kl kta mihenk ta lar belirlemeli ve ilerlemeyi tak mla birlikte gözden geçirmeli, gidi at düzeltmek için gerekli düzeltmeleri gerçekle tirmek gerekir leti im Eksikli i Büyük yaz m projelerinde gerek proje geli tirme sürecinde ekip çal anlar aras nda gerekse proje haz rl k ve gerçekleme a amalar nda mü teri ile kurulacak kuvvetli ileti im kanallar sayesinde proje payda lar n tüm süreçler hakk nda kendileri ile ilgili olan bilgileri almalar sa lanarak proje sonucuna olumlu katk sa lanabilir. leti im yöntemi olarak toplant lar n ve elektronik araçlar n kullan lmas önemsenmelidir. Geli tirme ekibi ile haftal k yap lacak k sa süreli durum de erlendirme görü meleri ekip içindeki fark ndal art rmakla kalmayacak, ayn zamanda ekibin proje genel hedeflerine olan ba s cak tutacakt r. Varsa, geli tirme ortamlar n sa layaca otomatik bilgilendirme sistemleri en etkin biçimde kullan lmal r. Proje geli im sürecinde belirlenen dönüm noktalar nda mü teriye, geli tirme a amas hakk nda yeterli rapor verilmesi mü terinin projeye olan olas katk güçlendirecek, böylece mü teri taraf ndan projenin kabul edilme sürecini kolayla racakt r Kalite Güvence Eksikli i Yaz bir an önce teslim etmek için acele ederken kalite güvence genelde geri planda b rak r. Kod de iklikleri belgelenmez, tasar m ölümcül hatalar içerir ve gerçekleme bir türlü bitmez. Tüm bunlar tekrarl i ler, kaybedilmi zaman ve sonunda memnun olmayan mü teri anlam na gelir. Bu yüzden kaliteyi

3 kontrol etmek ve yaz belgelemek için yeterli vakit ay lmal r Tümle ik Geli tirme Ortam (TGO) Ço u ticari TGO geli tiricilerin yazd klar kodlar n kolayca kurulumunu sa lar (örn., Microsoft Visual Interdev Studio, IBM Visual Age, vs.). Bu araçlarla ilgili problem hedef geli tirme ortam hakk nda çok fazla varsay m yapmalar r. Bu araçlar asl nda geli tiricilere yard m etmekten çok, onlar kendi platformlar n TGO'lar na k tlamak için ortaya konulan çözümlerdir. Gerçek dünyan n de en isterleri kar nda platform tlamalar genellikle ölümcül sonuçlar do urur. Bu tlamalar i letim sistemi deste i, s rl API, veya platform hatalar olarak kar za ç kar. Bu problemleri çözmek için genellikle yap lmas gereken büyük miktarda kodun tekrar yaz lmas r. Bu problemden kurtulmak için yap lmas gereken geli tiricileri bir tedarikçinin teknolojisi veya yöntemi ile s rlamayan bir TGO seçilmesidir. Ayr ca, geli tirme ekibi üretim tipi sistemlere geli tirme sürecinin erken a amalar nda angaje olmal r. Süreç-odakl bir organizasyonun kurulmas ile yaz m projelerinin tüm süreçlerine hakim olabilecek teknik nitelikler geli tirilecek, böylece projelerin ba ar olabilmesi için gerekli tüm unsurlardan her süreçte en etkin biçimde faydalan larak ba ar projeler geli tirilebilecektir. 3. Yaz m Süreç Mühendisli i Ço u zaman mü teriler i fikirlerinin gerçe e dönü mesi için ne yap lmas gerekti i konusunda emin de ildirler. gereksinimlerini tan mlamak ve bunlar levselli e ve gerekli uygulamalara dönü türmek için yard ma ihtiyaçlar vard r. Bu noktada isterleri mü teriden stratejik biçimde al p geli tirme tak na eksiksiz ve anla r olarak aktaran organizasyonlar ba ar bak ndan her zaman bir ad m öndedirler. Mü teri isterlerini almak mü teriye ne ihtiyac oldu unu tan mlatt p daha sonra bu özellikleri içeren bir çözüm üretmeye kalk lacak kadar kolay bir i de ildir. Mü terinin ticari i i ile ilgili tüm detaylar tam olarak anlad ktan sonra bunlar n nas l ve hangi yöntemlerle geli tirilece ine karar vererek, bu kararlar mü teriye sunarak onay almak, böylece gerekli özellikler kümesini daraltmak zaman ve bütçe kestirimleri için en ideal artlara ula may sa layacakt r. Bu a ama i analisti ve mü teri ili kileri rollerinin sahnede oldu u a amad r. Proje ba lamas ile birlikte proje plan haz rlan r, isterler analizi ekibi mü teri ihtiyaçlar belgeler ve bunlar bir yaz m isterleri belirtim belgesi halinde kay t alt na al r. Ayr ca, mü terinin istedi i özelliklerin nihai uygulamada nas l sunulaca betimleyen kullan arayüzü prototip modelleri (mockup) isterler analizi safhas n önemli bir k sm r. ster de imlerinin dikkatlice izlenmesi, bunlar n hem mü teri hem de geli tirme ekibiyle etkin biçimde payla lmas projenin ba ar olumlu etkileyecektir. Yaz m projelerinin ba ar etkileyen baz süreçler daki bölümlerde anlat lm r sterler Bir yaz m projesinde mü teri gereksinimlerinin do ru bir ekilde tan mlanarak bu gereksinimlerden i ürünlerinin üretilmesi kadar, bu gereksinimleri proje ya am döngüsü boyunca yönetmek de büyük bir önem ta maktad r. Bu kapsamda isterlerin proje plan ve i ürünleri ile olan izlenebilirli i sürekli olarak güncel tutulmal r. sterlere ait tüm de imler tam ve do ru bir ekilde yönetildi i takdirde projenin ba lang ndan itibaren isterlerden üretilmi olan i ürünlerinde meydana gelmesi beklenen de ikliklerde do ru bir ekilde yönetilmi olur. Projenin ba ar bir ekilde sona ermi olmas için gerekli olan en önemli kriter projenin kabul testlerinden geçmi olmas r. Kabul testlerinden geçmek için proje sonunda ortaya ç kan ürünün mü teri gereksinimlerini do ru ve eksiksiz bir biçimde yerine getirdi inin kan tlanmas gerekti i göz önünde bulunduruldu unda gereksinim yönetiminin önemi daha iyi anla lacakt r Risk Risk yönetimi faaliyetleri genel olarak ürün ya da projenin ya am boyunca projenin hedeflerine ula mas olumsuz etkileyecek durumlar önceden tespit etmeyi, bu durumlar olu madan önce önleyici tedbirler almay ve olu mas halinde bu olumsuz durumu yönetmek için yap lacak çal malar planlamay ve gerçekle tirmeyi içermektedir. Bu süreç kapsam nda riskler olu ma ihtimaline, olu mas durumunda ortaya ç kacak olumsuz etkiye, önlebilir ve yönetilebilir olma durumlar na göre s fland larak, herbir riske meydana geldi inde gerçekle tirilecek faaliyetler atan r. Proje ya am döngüsü boyunca herhangi bir anda meydana gelme ihtimali olan olumsuz durumlara kar yap lan bu çal ma risk faktörü gerçekle ti inde olu abilecek kaos ve panik ortam ndan daha kolay ç kmay ve olumsuzluklara kar önceden haz rl kl olmay sa lamaktad r.

4 3.3. Konfigürasyon Konfigürasyon, artan mü teri isteklerini en sa zamanda, tam ve do ru olarak yerine getirebilmek için ürünü gerçekle tirme süreci içinde kaynaklar n planlanmas, zamanlamay ve maliyeti yönetir. Proje ne destek sa layan ve ürünün bütün ya am döngüsü boyunca geli imini ve bütünlü ünü yöneten; hem yönetsel bir disiplin, hem de bir süreçtir. Bu süreç, ürünün ya am döngüsü boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel konfigürasyonunun izlenmesi ve kontrol edilmesi olarak anla lmal r. Bu sürecin uygulanmas sayesinde sarfedilen eforun tekrar önlenir ve planlanan, yürüyen etkinliklerimiz kontrol alt nda tutulur ve gerekti inde proje yönetimine tam ve do ru bilgiyi verir. Konfigürasyon, ürün ile ilgili bütün veri ve de ikliklerini kaydetti i için ürünün yeniden yap lanmas sürecini minimuma indirir. Böylece yeni inovasyonlara fazla zaman ayr labilir Proje Proje yönetimi proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ula mak için planlanmas, çizelgelenmesi ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekle tirilirken performans, maliyet, zaman s rlamalar içinde kalmak ve proje büyüklü ünün kabul edilebilir s rlar içerisinde tutulmas zorunluluklar vard r. Bunun yan nda risk yönetimi ve alt yüklenici yönetimi de yine proje yönetiminin bir parças r. Bu süreçte kaynaklar tan mlan r, proje aktiviteleri planlan r, proje maliyet hesaplar yap r, hedefler ve sapmalar sürekli izlenir. Bir sapma durumunda düzeltici etkinlikler devreye al r. Bu sürecin çe itli a amalar nda proje plan, proje berat, proje özet raporlar, proje de iklik isterleri gibi yönetimsel dokümanlar üretilerek proje payda lar ile payla r. Bir projenin ba ar say labilmesi için hedefe ula lm olmas ve bunun maliyet, tarih ve performans toleranslar içinde yap lm olmas gereklidir. Ba ar bir projenin en temel özelli i iyi bir planlama sürecinin ard ndan mükemmel bir icra ve kontrolle sonuçland lmas r. Proje yönetiminin hem tek tek i letmelerin hem de tüm ülkenin kalk nmas nda büyük önemi vard r. yi tan mlanm ve tümle ik süreçler bir projenin tüm amalar nda kritik rol oynar. Süreç kelimesi ço u kimseye olumsuz dü ünceler ça rsa da istatistikler göstermektedir ki aç k ekilde tan mlanm süreçler, kat kalite güvence süreçleri, risk yönetimi ve de iklik kontrol yordamlar n benimsenmesi problemlerin mümkün olan en erken zamanda tespit edilerek projelerin sa kl ve etkin biçimde yönetilmesini sa lamaktad r. Genel hedeflerin ifade edildi i bir vizyon, belli dönüm noktalar n tan mlanmas, düzenli teknik gözden geçirmeler ve süreçlerin her a amas nda yeterli ve etkin ölçümlerin al nmas projenin her an görünürlü ünü, izlenebilirli ini art rarak yönetimin ve mü terinin geli tirme a amalar n her birine hakim olabilmesini sa layacakt r. Süreç-merkezli a amal bir geli tirme yöntemi ile daki faydalar sa lanabilir: Kod büyümesinin izlenebilmesi Temel dönüm noktalar ve teslimatlar n izlenebilmesi Risklerin erken te hisi ve giderilmesi Proje planlamas ve risk azalt n vurgulanmas Kestirim hatalar ihtimalinin azalt lmas Üst yönetim ve mü terinin projeyi tümle ik olarak izleyebilmesi 4. Uygulama Ya am Döngüsü (Application Lifecycle Management-ALM) 4.1. Uygulama Ya am Döngüsü Uygulama ya am döngüsü yönetimi kavram, yaz m mühendisli i ve i yönetimi kavramlar bulu turan isterler yönetimi, mimari tasar m, kodlama, test, izleme ve sürüm yönetimi ve di er a amalar kolayla ran ve tümle tiren araçlar sayesinde ortaya ç km r. ALM disiplinleri de en ticari isterleri kar lamak üzere geli im göstermektedir. Eski disiplinlerin geli im göstermesinin yan nda proje ve portfolyo yönetimi (PPM) gibi disiplinlerin ortaya ç kmas ile uygulama geli tirme organizasyonlar i oda na do ru kaymaktalar [7]. Bu disiplinler, fonksiyonel duvarlar karak ve birlikte çal abilmeyi te vik ederek uygulama ya am döngüsünün tümle tirilmesini sa layacak yeni nesil ALM araçlar ile desteklenmelidir. Yaz m geli tirmenin dönü ümü ile zaman içinde daha fazla araç bu amaç için piyasaya sürülmü tür. Önceleri yaz m geli tirme özel amaçl araçlarla desteklenirken, daha sonra çok da s bir tümle tirmeye sahip olmayan basit araç setleri ortaya ç kt. Son zamanlarda ALM kavram n yayg n kabul görmesi ile bu amaç için kullan lacak modern kapsaml ya am döngüsü araçlar çözüm olarak sunulmu tur. Fakat bunlar belli firmalar n ürünleri oldu u için yine platform k tlar giderememekte böylece etkin ve sürdürülebilir bir çal may engellemektedir. Üstelik birçok firma her süreç için geli tirdi i müstakil araçlardan olu an araç setini ALM çözümü olarak pazarlamay

5 denemektedirler; fakat ALM kavram araç setini de il araçlar n birbirleri ile ileti imini tan mlamaktad r. Uygulama ya am döngüsünde kullan lan araçlar n her biri için projenin farkl görüntülerini sunduklar söyleyebiliriz. Bu araçlar tümle tirebilmek, ileti imlerini sa lamak için proje boyunca kullan lacak/üretilecek tüm verilerin ortak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Tüm araçlar ortak kontrol verileri etraf nda tasarlanaca ndan, araçlar n tümle tirilmesi, dolay yla süreçlerin tümle ik olarak izlenebilmesi sa lanm olacakt r. Ortak veri setinin olu turulmas asl nda ortak bir veri deposunun kullan lmas, dolay yla ayn bilginin kullan n ilgisine göre isterler, kodlama, test ve di er süreçlerde farkl görünümlerde sunulabilmesi anlam na gelmektedir. Yaz m geli tirme i lerinin karma k bir hal almas ile pek çok araç bu karma kl yönetebilmek için geli tirilmi tir. Bu karma kl yönetmek için ilk önce sürüm kontrol araçlar geli tirilmi ve di er çözümler bunu izlemi tir. ALM önceleri sadece araçlar n tümle tirilmesi gibi alg lansa da art k ticari fikirlerin yaz ma dönü me sürecini yöneten disiplinlerin tümü olarak tan mlanmaktad r. Sorun ve hata yönetimi, yük yönetimi, modelleme ve benzetim, isterler yönetimi ve kurulum yönetimi ALM disiplinleri aras nda say labilir. Bir ALM araç setinin a daki çözümleri sunmas beklenebilir: sterler Analizi sterler Modelleme Tasar m Proje De iklik Konfigurasyon Yaz m Bilgi (Framework) Yük Yaz m Testi Sürüm Yaz m Kurulumu Hata/Sorun Ölçme, analiz ve raporlama ekil 1 Uygulama Ya am Döngüsü Uygulama Ya am Döngüsü araçlar n en ay özelli i ortak bir kullan arayüzü, meta model, ve geli tirme ve analiz ekipleri elemanlar n UML gibi standart-temelli mimariler ve teknolojiler kullanarak ileti imini sa layan süreç altyap r [8]. Bir ALM platformunu ya am döngüsü araçlar toplulu u olarak de il, aksine geli tirme faliyetlerinin yönetimini ve koordinasyonunu kolayla ran bir platform olarak anlamak gerekir. Bu alg lama de ikli i disiplinmerkezli araçlardan rol-odakl ve süreç-merkezli araçlara do ru bir geçi i gerektirmektedir. ag daki tabloda uygulama ya am döngüsü yönetimi alan nda çözüm üreten baz firmalar n süreç araçlar na göre k yaslamas verilmi tir. sterler Analizi sterler Tasar m Tablo 2: Ya am Döngüsü Araçlar Kar la rmas IBM Borland Microsoft Caliber DefineIT RequisitePro, CaliberRM DOORS Rhapsody, Together Visual Software Studio Architect, Software Modeler Focal Point Tempo MS Project Proje De iklik ClearQuest StarTeam Visual SourceSafe Modelleme Rose Together Visio Konfigürasyon ClearCase StarTeam Visual SourceSafe Yaz m Testi TestConductor SilkCentra l Yük Gauntlet Sürüm ClearCase StarTeam Hata/Sorun ClearQuest Ölçme Analiz Insight Raporlama 4.2. Yaz m Proje Ba ar zl klar na ALM ile Çözüm Yakla Test Tasarim Hata/sorun yönetimi Modelleme Degisiklik Konfigürasyon Yazilim Bilgi Isterler yönetimi Yük yönetimi Sürüm yönetimi Kurulum Bölüm 2 de detayl olarak incelenen ba ar zl k nedenleri etkin araç kullan ile istenen seviyede önlenebilir. Bu problemleri gidermek için sunulan çözümlerin proje payda lar aras ileti imin güçlendirilmesi, proje geli tirme, do rulama ve geçerleme, sürüm kontrolü gibi bütün süreçlerin Izleme ve Raporlama Proje

6 tümle ik olarak yönetilmesini sa layacak bir ortam sunmas gözetilmelidir. ekil 2 ALM Çözüm Yakla ekil-2 de betimlenen çözüm yakla, projede üretilen verilerin ortak bir dil ile olu turulacak üst (meta)-veriler sayesinde esnek bir Ya am Döngüsü Yönetim Verileri üzerine kurulmas önermektedir. Tasar m ve geli tirme a amas nda çal an bir proje payda (geli tirici/tasar mc ) sadece kendi görev tan için geçerli olan proje verilerine (i tan, ki isel i takvimi, test ve ölçüm verileri, v.b.) eri irken, proje yöneticisi tüm kaynak yönetimi ve veri eri imi lemlerini ayn proje Ya am Döngüsü Verileri üzerinden eri ebilecektir [5]. Böyle bir yap ile olu turulmu çözüm platformu sayesinde sürekli tümle tirilebilir, tutarl konfigürasyon elerine sahip bir Uygulama Ya am Döngüsü yönetimi süreci i letilebilecektir. ALMBase yap ile sürekli ve etkin olarak proje payda lar na zaman nda ve rol tan na göre bilgi aktar sa lanacakt r. Bu bilgi ak sayesinde projede meydana gelen de iklikler zaman nda ve ihtiyaç duyuldu u oranda ilgili proje payda lar yla payla lacakt r. Böylece de iklik yönetimi etkin bir biçimde uygulanacakt r. Örne in, geli tirmesi devam eden bir ister üzerinde yap lacak de iklik ALMBase üzerinden geli tiriciye an nda bildirilerek etkin ister yönetimi ve de iklik kontrolü sa lanacakt r. Aç k-kaynakl yaz mlar, ekil-2 de belirtilen yap da tümle tirilebilmesi ya da yaz m geli tirme/yönetim araçlar tedarikçileri aras nda sa lanacak e güdümle olu turulmas mümkün olan ALM Standartlar sayesinde herhangi bir firman n tümle ik geli tirme ortam na ba ml kalmadan esnek ALM çözümleri ile geli tirilebilecektir. 5. Sonuç Yaz m projelerinde ba ar zl a neden olan en temel sorun mü teri isterlerinin yeterince tan mlanmamas ve bu isterlerin tutarl biçimde yönetilememesidir. Geli tirme sürecinde tüm a amalar n birlikte uyum içinde yönetilememesi geli tirilen ürünlerin mü teri isterlerinden sapmas na neden olmaktad r. Yaz m projelerinde uygulama ya am döngüsünün tümle ik olarak yönetilmesi i fikirlerinin ürüne dönü ümüne kadar geçen tüm ad mlar n izlenebilmesini ve kontrolunü sa layacakt r. Bu çal mada yaz m projelerinin ba ar zl na neden olan faktörler incelenmi ve Uygulama Ya am Döngüsü yakla n yaz m projelerinin ba ar na olan etkisi anlat lm r. 6. Kaynaklar [1] [2] [3] ojectsfailure.php [4] [5] [6] [7] Chappell, D., What is Application Lifecycle Management?, DavidChappell and associates, [8] Majumdar, A., 10 Benefits of Integrated ALM, Kovair Softwar,e Inc., 2010 ALMBase sistemi üzerinde gerçekle tirilecek ölçümler (isterler, yaz m geli tirme, do rulama ve geçerleme ve di er süreçler hakk nda) sayesinde proje yöneticisi projenin güncel ya amsal verilerini kullanarak yönetim faaliyetlerini yürütebilecektir. Mü teriye sunulacak dönemsel raporlar ise bu sistem üzerinden üretilerek gözden geçirme toplant lar n daha etkin yürütülebilmesi sa lanacakt r. Bu sistem sadece veri ak (data flow) tümle tirmekle kalmayacak ayn zamanda kontrol ak n (control flow) da yönetilmesini mümkün k lacakt r. Nihai hedef proje süreçlerinin tümle ik olarak yönetilebilmesi olmal r.

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri

Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri Rafta Haz r Ticari Yaz l mlar n Hava Arac Tip Sertifikas Al m Sürecinde Alternatif Uyum Gösterim Yöntemleri Tu ba Saraç Türk Havac l k ve Uzay Sanayii, A.., Uçu a Elveri lilik ve Sertifikasyon Müdürlü

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m Ara. Gör. Dr. Hilmi YÜKSEL Dokuz Eylül Üniversitesi,..B.F.,

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m Yrd. Doç. Dr. Ferit ÖLÇER Mustafa Kemal Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

BENCHMARKING KAVRAMI VE AMACI

BENCHMARKING KAVRAMI VE AMACI BENCHMARKING YÖNTEM N N E T M N N ÖRGÜTLER NDE UYGULANAB L RL 45 Yrd.Doç.Dr.H.Basri GÜNDÜZ Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Yrd.Doç.Dr.Ayhan URAL Abant zzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm letmecili

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı