Ahmet ALİM Ekonomist Paris 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet ALİM Ekonomist Paris 2006"

Transkript

1 Ahmet ALİM Ekonomist Paris 2006

2 Giriş 27 ocak 2006 da başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinin ekonomik gündemine Mittal Steel in Arcelor u satın almak ilgili borsalara teklif verdi. Kapitalizmin günümüzde ulaştığı küreselleşme düzeyinde şirket birleşmelerinin doğal görüldüğü koşullarda bu teklifin birden bire gündem haline gelmesi küreselleşmede yeni bir aşamaya gelindiğini göstermektedir. Bu anlamda Demir Çelik sektörü ve bu düşmanca teklif konusu küreselleşmenin gelişimi konusunda ilginç ipuçları vermektedir. Bu yazıda küreselleşmenin günümüz aşamasında Demir Çelik sektörünün sermaye birikimi devreleri (Kontradief) çerçevesinde tarihsel bir perspektifle ele alınacaktır. Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 2

3 Dünya sistemi olarak Kapitalizm ve tarihsel gelişim Avrupa merkezli Kapitalist sistem 15. yy da bir dünya sistemi haline geldikten sonra, 18 yy sonlarından itibaren İngiltere merkezli sanayi devrimi sürecine girmiştir. Sanayi devrimini hazırlayan bu süreci devreler halinde kısaca ele aldığımızda, 15 yy sonlarına kadar nüfus patlamalarını takip eden kıtlık ve veba salgınları devreleri tespit edilmektedir de Amerika nın keşfi ile bu şema aşılarak dünya sistemi ilkin ticari anlamda kurulmuştur. Sanayi devrimine kadar olan dönemi aşağıdaki gibi devrelendirmek mümkündür; İspanya, Rönesans ve Büyük buluşlar : Amerika nın ve yeni toprakların keşfiyle, Avrupa ya büyük miktarda altın ve gümüş akımı diğer halkların askeri ve ekonomik anlamda göreceli olarak zayıflatmış ve azgelişmişliğin temellerini atmıştır. Bu süreç rönesans ile fikri anlamda, buluşlarla da teknik anlamda desteklenmiş ve derinleştirilmiştir Prostetanizm, Birlik, IV. Henri %1589) ve devletlerin oluşumu Bu dönemde, sistemde dominasyon İspanya dan Hollanda ya (ve İngiltere ye) geçerken, dinsel yargıların zayıflaması döneme damgasını vurmuştur. Protestan kökenli IV. Henri 1589 da Fransa kralı olmuş ve 30 yıldır süren din savaşlarını sona erdirerek yarattığı barış ortamı ile ekonomik gelişmenin önünü açmıştır. Bu gelişme kar amaçlı uluslararası ticaret akımı ile desteklenerek dünya pazarı doğal bir konum kazanmıştır. Ayrıca ekonomi ile ahlak ayrışarak ekonomi politik kendi içinde bir otonomi kazanmıştır. Krallıklar bölünerek Hollanda, İsveç, Danimarka vb devletlere oluşumuna yol açmışlardır Hollanda, Cromwell, Richelieu, Mazarin, Fransız Dili ve Kültürün oluşumu : Devletin güçlendirilmesi ve savunma kapasitesini artırılması daha fazla altın gerektirdiğinden merkantilist (ticari) politikalar dünya pazarını genişletip büyütürken bundan faydalanmak için korumacılık gelişmiştir. Yani devleti güçlendirmek için saldırgan bir korumacı politika (Colbert) uygulanmaya başlanmıştır. Dönemin süper güçlerinin (İngiltere ve Fransa) başında Cromwell, Richelieu ve Mazarin gibi kral olmayan devlet adamlarının belirleyiciliği görülmektedir, Yani profesyonel ve devlet adamı tipinin doğuşu ve Kralın rolü sınırlandırılmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra, Fransız devleti merkezi düzeyde dil ve kültüre (Richelieu döneminde 1635 te Fransız akademisi kurulmuştur) müdahale ederek bunları politikalarının birer aracı haline getirmiştir Fransa, 14. Louis, Filozoflar ve Aydınlanma : Fransa ile olan savaşı sürdüremeyen Hollanda devletinin güç kaybetmesi sonucu ticari anlamda da Pazar kaybıyla at başı gitmiştir. 14. Louis (Fransa nın son büyük kralı) mutlaki iktidarı uygulamış, bu arada güzel sanatlar ve edebiyatı teşvik etmiştir. Ayrıca soyluların yönetim içindeki rollerini sınırlandırırken burjuvaziye yönetimde daha fazla yer vererek burjuva devriminin önünü açmıştır. Bu anlamda soyluların hegemonyası esasına göre kurulmuş olan feodalizmi ideolojik olarak yıkacak olan filozoflar ve aydınlanma dönemi ansiklopedi akımını ortaya çıkarmıştır İngiltere, 15. Louis, Özgürlük akımı ve Liberaller : Dönemin belirleyici akımı olan Fizyokratlar zenginliğin esas kaynağının topraktan geldiğini savunurken, pazarı bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganınyla geçiş haklarını kaldırarak daha da genişletmişlerdir. İngiltere de hakim olan David Hume un liberal teori ve görüşleri, bu dönemde sanayi devrimini hazırlamıştır. Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 3

4 Sermaye birikimi ve Kontradief devreleri Ulusların oluşumu ve medeni hukukun çıkışı : Fransız devrimi ve sanayi devriminin başlangıcı olan bu süreçte Londra dünya ekonomisini yönlendiren merkez haline gelmiş ve Amsterdam ın yerini almıştır. Bu dönemin bir diğer özelliği ise modern anlamda ulusların oluşmasıdır. Aynı zamanda, sanayileşen ülkelerde feodal hakların yerine medeni hukuk geliştirilerek kapitalist gelişimin önündeki engeller biraz daha aşılmıştır deki tarım krizi eski feodal üretim sisteminin çıkmazlarını daha da açıkça ortaya çıkartarak kapitalizmi güçlendirmiştir. Bu dönem aynı zamanda ilk Kontradief devresine denk gelmektedir. Dönemin lokomotif sektörü tekstil sanayi olup, artizanal üretimden sanayi üretimine geçişte enerji anlamında buhar makinesi ve su enerjisi tayin edici olmuştur. Bu iki alandaki gelişmeler demir çelik endüstrisine bağlı olup, yaratılan taleple bu sektörü ekonominin kilit sektörü haline getirmiştir Liberalizm ve bireycilik : Bu dönemin sloganı olan Zenginleşin i Fransız devlet adamı Guizot formüle etmiştir. Anonim şirketler bu dönemin ürünüdür. Yığın üretimini temsil eden fabrikalar da bu dönemde yaygınlaşmıştır.bazı ülkelerdeki hızlı gelişim milliyetçiliği yaratmış, toplumlar zenginler ve yoksullar, sömürenler ve sömürülenler şeklinde kamplaşma olmuştur. Tabii ki bu durum patron işci karşıtlığı ve çelişkisini ortaya çıkartmıştır. Sanayi devrimi Avrupa dışında ABD ve Japonya da baş göstererek gelişmiş emperyalist ülkeler dünya merkezine yerleştirmiştir. Dönemin lokomotif sektörü demir yolları olup demir çelik endüstrisini (AĞIR SANAYİ) sanayileşmenin olmazsa olmaz sektörü haline getirmiştir. Bu sektörde üretimde verimliği arttıran buluşlar yapılmış ve kömür temel enerji kaynağı olmuştur Sömürgecilik : Dünyanın esasta iki büyük güç (İngiltere ve Fransa) arasında sömürgeler ve etki alanları şeklinde paylaşıldığı bu dönem hızlı dönüşümler, 1. dünya savaşı ve Sovyet devriminin olduğu bir dönemdir. Bu dönemin en önemli karakteristiklerinden birisi de kapitalizmin 1929 de patlak veren büyük krizidir. Kapitalist üretimde verimliliği ve karlılığı artıran Taylor metodu bant üretimi de bu dönemde geliştirilmiştir. Ulaşım ve hareketlik otomobilin bant üretimiyle (ABD de Ford, Almanya da Wolkswagen) ucuzlaması yaygınlaşmasına, elektriğin esas enerji kaynağı olması eşlik etmiştir. Sermaye birikiminde lokomotif rolü oynayan bu iki sektöre girdi demir çelik sektörünce sağlanmaktaydı ve bu sektör ekonomik kalkınmada belirleyici rol oynamaya devem etmekteydi ve bu sektördeki teknoloji gelişmiş devletlerin kontrolündedir Ücretli toplum : Büyük ekonomik kriz den çıkmadan 2. dünya savaşının yıkımı ve doğu Avrupa ülkelerinin SSCB etkisine girmesinin ardından üstünlüğünü kaybetmek istemeyen kapitalist sistem Keynesyen politikalar çerçevesinde yeniden organize edilmiştir. Bu çerçevede BM, İMF ve Dünya bankası gibi uluslar üstü kurumlar oluşturularak sosyal devlet ve ücretli toplum sistemi ile sınıflar arası çelişkiler törpülenerek halkların sosyalizme geçişleri engellenerek kapitalist sistemin etki alanının daraltılmasının önüne geçilmiştir. Bu dönemde sosyal devlet tüketim toplumunu yaratırken çok uluslu şirketlerin oluşmasını sağlayarak Küreselleşmenin koşullarını hazırlamıştır. Bu dönemde, sömürgecilik esasta sona ererken, iki kutuplu dünyada kapitalist sistem içinde farklı politikalar uygulamak isteyen 3. dünya ülkeleri olarak da adlandırılan ülkeler farklılıklarını çeşitli politikalarla gündeme getirmişlerdir. Dönemin sonunda SSCB tarih sahnesinden silinerek Varşova paktı ülkeleri AB, NATO, İMF, Dünya Bankası ve DTÖ gibi kurumlar kanalıyla kapitalist sisteme entegre olarak kapitalist sistemin yeniden genişlemesine olanak sağlamışlardır. Bu dönemde 40 saatlik haftalık çalışma süresi uluslararası anlamda bir hak olarak kabul edilmiştir. Dönemin Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 4

5 ekonomik anlamda lokomotif sektörleri beyaz eşya, uçak sanayi, elektronik ve telefon iken üretim metodu olarak Fordizm ön plana geçmiştir. Bu dönemde, demir çelik sektöründe hegemonya esasta gelişmiş ülkelerde kalırken sektörün kontrolü esasta yassı çelik üretimi ve prosesüsünün gelişmiş ülkelerin kontrolünde kalması sağlanmıştır. Çevre kirliliği yaratan ve katma değer katsayısı düşük olan üretim süreçleri az gelişmiş ülkelere transfer edilerek karlılık düzeyi yüksek alanlar gelişmiş emperyalist ülkelerin denetiminde kalmıştır. Dönemin esas enerji kaynağı petrol olmuştur. Dönem çağın yükselen ekonomik bölgesi olan Asya ülkelerinin ekonomik krizi ile sonuçlanmış ve demir çelik sektörünün göreceli olarak önemini kaybettiği bir dönem olmuştur ? Bilgi çağı : Fordizm sonrası İnternet, ekoloji, bioteknoloji, ağ halinde çalışma öne çıktığı bu yeni dönemin 2047 de sona ereceği tahmin edilmektedir. Ekonomik olarak üretim olanaklarının teknolojik gelişmelerle çok artmasına rağmen gelir bölüşümünün uluslararası ve uluslar düzeyinde daha da adaletsiz hale geldiği zenginlerle yoksullar arasında farkın bir uçurum haline gelmiştir.ayrıca demografik olarak yaşlıların nüfus içindeki payı artarken, bu kesime bakım sağlayacak hizmet sektöründe önemli gelişmeler olacaktır. Çin, Hindistan ve diğer eski sosyalist ülkelerin dünya kapitalist sistemine entegre olmaları sonucunda kapitalist dünya pazarı daha da genişleyerek otomobil, beyaz eşya, uçak ve fabrika sektörlerinde talep patlaması yaratarak demir çelik sektörüne talepte bir patlamaya neden olmuştur.bu çerçevede 1960 lardan sonra gelişmiş emperyalist ülkeler için önemini kaybeden demir çelik sektörünün tekrardan önem kazanarak lokomotif sektörler arasına girdiği dönemde, bir 3. dünya ülkesi olan Hindistan kökenli Laksmi Mittal ın sahibi olduğu şirket 30 yılda dünyanın en büyük demir çelik şirketi haline gelerek kapitalizmin ve sanayinin doğduğu Avrupa nın en büyük dünyanın 2. büyük demir çelik üreticisini satın almak için düşmanca bir teklif vermiştir. 5. Kontradief devresinde vuku bulan yaşadığımız bu durum kapitalizm ve sermaye birikimi anlamında yeni bir duruma işaret etmektedir. Yaşadığımız süreci anlamadan bu sürece uyum sağlamak ve/veya sürece müdahale edebilmek mümkün değildir. Bu makalenin ilk bölümünde kapitalist sistemin gelişiminde sermaye birikimini sağlayan sektörlere ilişkin tarihi süreç incelenmiştir. Gelecek bölümde, Mittal ın teklifi demir çelik sektörünün günümüzdeki durumu, önümüzdeki süreçteki gelişimi ele alınarak kapitalizmin nasıl gelişebileceği ele alınacaktır. Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 5

6 Emperyalizmde küreselleşme evresine geçiş Kapitalist ekonomik sistem doğal gelişimi içinde 20 yy.da emperyalizme evrildikten sonra, 30 yıllık bir süre içinde insanlık için çok büyük felaketler olan 2 Büyük Dünya savaşı ile 70 milyon insanın kaybına neden olmuştur. Tabii olarak bu savaşlar gelişmiş emperyalist ülkeler arasında Pazar paylaşımı nedeniyle çıkmış ve esas olarak ta gelişmiş ülkelerin topraklarında geçmiştir. 1. Dünya savaşı esnasında emperyalist ülkelerin insan kaybı toplam kayıpların % 70 ini teşkil ederken, 2. Dünya savaşında bu oran % 40 olmuştur. Bu kayıpların önemli bir kısmı dönemin kalifiye ve yetişkin iş gücü erkeklerden oluşmaktaydı ve bu kayıpların ekonomi üzerinde çok olumsuz sonuçlar yaratmış olduğu açıktır. Dünyada günümüze kadar yaşanan en büyük katastrof olan 2. dünya savaşında Hitler i birinci derecede finanse edip, karlarını maksimize etmek isteyen Krups gibi demir çelik üreticisi firmalar savaşın çıkmasında belirleyici rol oynamışlardır. Ayrıca savaşa sahne olan ülkelerde büyük yıkımlar, 2. dünya savaşı sonrasında ABD nin Marshall programı çerçevesinde kendi egemenliğini dünyaya empoze etmesine olanak sağlamıştır. Böylece, demir çelik sektörüne talep sağlayan otomotiv ve beyaz eşya ürünleri ve sanayileri başta Brezilya, Arjantin, Türkiye, Güney Kore vb. ülkelere girerek demir çelik sektörü pazarını büyüten bir faktör olmuştur. Kapitalist birikim sürecinin de krizi denilebilecek Dünya savaşlarından önceki dönemde karlılık oranlarını en fazla yükselterek fayda sağlayan sektörler silah sanayi ile bu sektöre girdi sağlayan demir çelik sektörü olmuştur. Savaş sonrası dönemde ekonomide motor rolu oynayan inşaat ile makine ve araç üretim sektörleridir. Bunlara girdi üreten demir çelik sektörü bu gelişme pay almıştır. Bu savaşların çıkmasının nedenlerinin başında gelen vahşi rekabeti kurallara bağlamak için, daha savaş bitmeden dünya kapitalizminin yeni merkezi ABD de bazı toplantılar düzenlenmiştir. Bunların en çok bilinenlerinden birisi olan Bretton Woods 1944 teki görüşmelerinden İMF ve Dünya Bankasını çıkarken, 1942 Washington anlaşmasından sonra, 1945 teki San Francisco toplantısı BM yi ortaya çıkartmıştır. Günümüzde Uluslarası Ticaret Örgütü, Dünya Çalışma Örgütü vb. bir çok kurumla desteklenen uluslar üstü kurumlar Küreselleşen dünyada ilişkileri, ABD ve merkezdeki ülkelerin çıkarları doğrultusunda düzenlemekte ve rekabeti düzenlemektedir. 2. Dünya savaşından sonra yaratılan kurumlar arasında konumuzla doğrudan ilgili olan ise bugünkü AB nin atası olan Avrupa Demir Çelik Birliği dir. 18 nisan 1951 de Almanya, Fransa, Luksemburg, Belçika, Hollanda ve İtalya imzaladığı bu anlaşma ile Avrupa Demir Çelik sektörünü koordine ederek bir taraftan iki savaşta staratejik bir rol oynayan bu sektörü yıkıcı bir güç olmaktan çıkarmak iken, diğer taraftan ise Avrupa nın ABD ye karşı direnişini organize etmek amaçlanmıştır. Dolayısıyla 4. Kontradief devresinin genişleme devresi olan arasındaki sürekli büyüme içinde olan gelişmiş sanayi ülkeleri 30 altın yıl olarak adlandırılan dönemi kendi aralarında savaşsız olarak sürdürmüşlerdir. Böylece Dünya sistemi içindeki merkezi rollerini kurumlaştırarak sağlama almışlardır te petrol krizinin ateşlediği ertelenen kriz yaygınlaşmasına karşı çözüm 1979 da İngiltere de Thatcher ve 1980 de ABD de Reegan iktidarlarının uygulamaya ve uluslararası regülasyon kurumları ile empoze ettikleri neo liberal politikalar olmuştur. Böylece, 1950 lerde başlayan günümüzdeki küreselleşme süreci hızlanarak daha da derinleşmeye başlamıştır. Neo liberal politikalar ışığında derinleşen Küreselleşme bir taraftan merkez ülkelerle periferi ülkeler arasında bir uçurum yaratırken, diğer taraftan Dünya çapında zenginlerle yoksullar arasındaki makası daha da açmıştır. Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 6

7 Küreselleşme evresinde Demir Çelik Sektörü 2 Dünya Savaşında önemli rol oynayan Demir Çelik Sektörü, kapitalizmin bilgi çağında Avrupa ülkelerinde eski stratejik önemini göreceli olarak kaybetmiştir. Çünkü kapitalist ülkelerin en güçlü ve militan sendikaları metal sektöründe olmuştur. Ayrıca, ilk sanayileşen ülkelerde gelişen çevre bilinci ve Demir Çelik sektörünün çevre kirletici etkileri bu sanayileri istenmeyen sektörler haline getirmiştir. Üstelik Demir Çelik sektörü azgelişmiş ülke ekonomilerini kontrol etmekte kullanılan bir sanayi olmaktan çıkarak banallaşmıştır. Bundan dolayı, daha önce üretici olarak önemsiz bir yere sahip olan ülkelerin demir çelik üretimi ve tüketiminde önemli bir yere geldiği görülmektedir. Demir çelik sektörü 1950 lere kadar sınırlı bir büyüme gösterirken, 1950 den sonra 1970 lere kadar sürekli genişleyen ekonomiyle birlikte bu sektörde ciddi bir büyüme sürecine girmiştir. Bu dönemde, orta düzeyde gelişmiş Brezilya, Türkiye, Güney Kore vb. ülkelerin sektöre yatırım yaptıkları görülmektedir lı yıllara kadar inişli çıkışlı bir grafik çizen demir çelik sektörü 1992 den itibaren sürekli bir büyüme sürecine girmiştir de yıllık 720 milyon ton olan üretim günümüzde 1 milyar tona çıkmıştır. Bu kadar sürede % 40 düzeyinde bir artış gösteren sektörde Çin en büyük üretici haline gelerek bu artışın % 30 un yalnız başına sağlamıştır. Çin in yanı sıra Brezilya, Türkiye, Güney Kore vb. ülkelerde günümüzdeki başlıca üreticiler arasına girmişlerdir. Demir Çelik Üretimi ve Tüketiminin gelişimi AB nin atası olan Avrupa Demir Çelik Birliği üye ülkelerden Almanya ve Fransa en önemli üreticiler olarak ön plana çıkmaktadır. Avrupa ülkeleri demir çelik endüstrilerini reorganize ederek verimli olmayan birimleri kapatırken, bazılarını da birleştirerek karlı şirketler haline getirmişlerdir. Böylece, AB üyesi ülkelerin 1992 de 144 milyon ton olan üretimi 2002 de 160 milyon tona çıkmıştır. ABD ise aynı dönemde üretimini 84 milyon tondan 92 milyon tona çıkarabilmiştir. SSCB nin dağılması sonucu, Batı Avrupa dan sonra dünyanın ikinci büyük üreticisi olmaktan çıkan SSCB yi oluşturan BDT ülkelerin üretimleri 1990 ların başında 120 milyon ton dolaylarında iken, 1998 de 74 milyon tona düşmüş ve 2002 de 100 milyon tona çıkmıştır. Bu tarihlerde Rusya nın üretimi sırasıyla 67 milyon, 44 milyon ve 59 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın Çin in üretimi 1992 de 81 milyon ton, 1996 da 101 milyon ton, 1999 da 124 milyon ton iken 2002 de 182 milyon tona ulaşmıştır. Bu süreçte sektörde yaşanan büyük değişim sonucu Çin dünya üretimindeki payını % 10 lardan % 20 ye çıkararak en büyük üretici haline gelmiştir. Bu süreçte diğer bölgelerin marjinal olan üretimlerinde kayda değer bir gelişme olmamıştır. Bu dönemin tüketim durumuna baktığımızda, AB ülkeleri ve diğer Avrupa ülkeleri sürekli olarak tükettiklerinden fazla üretmekte olup 1990 ların sonunda ABD ye ihracat konusunda sorunlarla karşılaşmışlardır. SSCB nin dağılmasından sonra, bölgenin tüketiminde trajik bir düşüş yaşanmış ve BDT nin tüketimi 1992 de 77 milyon tondan, 1998 de 21 milyon tona düşmüş ve 2002 de 32 milyon tona çıkmıştır. Rusya ya gelince aynı yıllarda tüketim 46 milyon ton, 15 milyon ton ve 25 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve bu bölgenin üretimi tüketiminin 3 katı düzeyinde kalmıştır. Kuzey Amerika nın tüketimi 1992 de 103 milyon ton iken 1998 de 150 milyon tona çıkmış ve 2002 de 131 milyon tona inmiştir. ABD aynı yıllarda 84 milyon, 120 milyon ve 102 milyon ton demir çelik ürünü tüketmiştir. Üretimini astronomik ölçülerde artıran Çin 1992 de 70 milyon ton tüketime sahip iken, 1996 da 105 milyon, 1999 da 131 milyon ve 2002 de 195 milyon tonla en büyük tüketici olup, ihtiyacının bir kısmını ithal etmektedir. Diğer ülkelerin üretimleriyle tüketimleri genelde birbirini karşılamaktadır. Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 7

8 Yalnız demir - çelik ürünleri kullanım alanlarına göre değiştiğinden, gelişmiş ülkeler katma değeri yüksek olan yassı ve paslanmaz ürünlerde uzmanlaşırken diğer ülkeler katma değer oranı düşük fazla işgücü gerektiren ürünlerde uzmanlaşmaktadır. Bu durum gelişmiş ülkelerdeki firmaların yüksek teknolojiyi kontrol etmeleriyle devam ettirilmektedir. Dolayısıyla bu teknolojileri kullanmak isteyen diğer ülkelerin firmaları gelişmiş ülkelerin firmalarına bağlı olmak durumunda ve bu ülkelere kaynak aktarmak zorundadır. Bu durumu aşmak isteyen Mittal firması şirket merkezi olarak Hollanda yı seçmiştir. Böylece idare ve işletme düzeyinde Gelişmiş ülkelerin firmalarıyla aynı kulvarda yarışma olanağı elde etmiştir. Neticede, gelişmiş ülkelerin üretim miktarlarında önemli bir gelişme olmamasına rağmen, bu dönemde sektördeki firmalarda yeniden yapılanma işbirliği, füzyon ve birleşmeler dikkati çekmektedir. Bu yeniden yapılanma sürecinde son altı aydır demir çelik sektörü ve bir ülkeyi ilgilendiren konu ise Hint kökenli Lakshmi Mittal ın Arcelor u alma girişimleri olmuştur. Küreselleşme evresinde kapitalist firma 27 ocak 2006 da, Lakshmi Mittal ın Arcelor u almak için başlattığı girişim 5 ay süren tartışmalardan sonra demir çelik sektörünün 1 ve 2 numaralarının evliliği ile sonuçlanmış ve yeni kuralan şirket Arcelor-Mittal olarak adlandırılmıştır. Çok uluslu şirket birleşmelerinin bir kural haline geldiği küreselleşen dünya ekonomisinde, Arcelor-Mittal evliliği ekonomide korumacılık ve ekonomik milliyetçilik tartışmalarını gündeme getirdiğinden neo-liberal politikalar ve küreselleşmenin sorgulanması açısından ilgi çekici bir örnektir. Yıllık üretimi 1 milyar tonu geçen demir çelik sektörü hammadde aldığı demir madeni ile ürün sattığı otomotiv, beyaz eşya, makina vb. sektörlere göre daha rekabetçi bir yapıdadır. Arcelor- Mittal birleşmesinden önce bu şirketlerin toplam üretimdeki payları % 5 ler civarında iken, birleşmeden sonra % 10 a çıkmış ve bu durumda ölçek ekonomisine daha rahat ulaşabileceği açıktır. Demir çelik sektörü ileri ve geri besleme ilişkisi içinde olduğu sektörlerin hiç birisinde bu denli bir atomizasyon yoktur. Ayrıca demir çelik ürünleri daha çok üretildikleri alanlarda tüketilmekte olup, bu eğilim son dönemde Çin in dünyanın atölyesi olmasıyla değişme eğilimine girmiştir de dünya üretiminin % 25 i ihraç edilirken, bu oran 2000 yılında % 35 e çıkmıştır. Dış ticarete en fazla konu olan ürünler ise katma değeri yüksek olan ve yüksek teknoloji gerektiren yassı ürünlerdir. Son yıllarda istikrarlı bir büyüme süreci yaşayan demir çelik sektörünün gelişimini Arcelor ve Mittal özelinde incelenmesi, ekonomideki küreselleşmeyi derinleştiren çok uluslu şirketlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Sanayi devrimi sürecinde kilit sektörlerden biri olan demir çelik sektörü bugünkü gelişmiş ülke sanayilerinin temeli olmuştur. Sanayi devriminin İngiltere den sonra ilk dalgası içinde yer alan Fransa ve Belçika gibi ülkeler önemli demir çelik üreticileri haline gelmiştir de oluşturulan ve AB nin atası olan Avrupa kömür ve demir birliği 30 yılda 2 dünya savaşında milyonlarca insanın ölümüne yol açan Fransa ile Almanya arasındaki rekabeti kontrol altına almayı amaçlamaktadır. Kömür ve demir birliği anlaşması Almanya, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda ve İtalya arasında imzalanmıştır. Doğal olarak bu rekabetin en keskin şekliyle yaşandığı kömür ve demir sektörlerin seçilmiş olması bir tesadüf değildir. Yarım asırdan fazla süren süreç sonunda AB nin oluşturulması sürecinde önemli mesafeler alınmasına rağmen, halen Avrupa Birliği devleti hedefine çok mesafe olduğu açıktır. Yani Kömür ve demir birliği süreci ile başlayan süreç bugün 25 devletten olan bir ekonomik birliğe dönüşmüştür. Bu ülkelerden İtalya ve Hollanda kömür ve demir sektörlerinde daha az iddialı olmaları nedeniyle sektörün sorunlarından uzak kalmışlardır. Kapitalizmin gelişimi sonucunda bu sanayilerin çevre kirletici etkileri ve çevre kirlenmesinin yoğunlaşması sonucu başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde çevre bilincinin gelişimine paralel olarak Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 8

9 Yeşil hareketler önem kazanmıştır. Bunun sonucu, 1960 lı yıllardan itibaren kömür ve demir-çelik üretim birimleri Güney Kore, Türkiye, Brezilya vb. yarı çevre ülkelere aktarılmaya başlanmıştır lere gelindiğinde, AB yi oluşturan devletlerde kömür üretimi sıfıra yaklaşırken demir-çelik sektörü re-organizasyonla yaşatılmak noktasına gelmiştir. Arcelor : AB nin dünya firması Güçlü ve köklü bir sanayiye sahip Almanya da sektör ülke içinde yeniden yapılanmasını gerçekleştirirken, Fransa ve komşu ülkeler farklı bir yol izleyerek dünyanın en büyük demirçelik üreticisi haline gelen Arcelor u 2002 de yaratmışlardır. AB nin sağlamış olduğu olanakları değerlendiren Belçika-Lüksemburg un Arbed, İspanya nın Aceralia ve Fransa nın Usinor firmaları 2002 de bir araya getirilerek demir-çelik sektörün en büyük firması olan Arcelor bir Lüksemburg firması olarak yaratılmıştır. Kapitalizmin beşiğinde yaratılan bu firma ile Avrupa sanayi devriminde belirleyici rol oynayan bir sanayide üstünlüğü elinde tutma kararlılığını ifade etmiş ve devamında ABD ile demir-çelik ticaretinde ciddi gerginlikler yaşamıştır. Kapitalizm küreselleşmede altın çağını yaşadığı bu dönemde yaratılan ve AB yi sembolize eden bu firmanın payları Avrupa borsalarında piyasaya sürülmüş ve Arcelor un % 86,5 i borsalarda işlem görür hale gelmiştir.geriye kalan % 13,5 payın en büyük bölümüne % 5,6 ile Lüksemburg devleti sahiptir. Yani kurumsal olarak çelik bir çekirdeği olmayan Arcelor borsada işlem gören ve klasik bir patronu olmayan liberal kapitalizmin ideal şirketlerinden birisini temsil etmektedir. Liberal ekonomistlerin kapitalizmin sermayeyi tabana yaydığını iddia ettikleri bu sistemde, şirket yönetimi ve bürokrasisi şirketin gelişimini sağladığında şirketin borsadaki payları değer kazanmaktadır. Arcelor örneğini ele alırsak, Mittal ile birleşmeden önce yıllık 51 milyon ton demir-çelik üreten firmanın cirosu 30,2 milyar dolar olup, net karı 2,3 milyar dolardır. Arcelor kurulduğu 2002 den 2006 ya gelinceye kadar, 3 yılda işçiyi işten çıkarmıştır. Avrupa Birliğinin 4 ülkesi tarafından yaratılan Arcelor 60 ülkede faaliyet göstermekte olup, işcisinin nini 4 kurucu ülke Fransa, İspanya, Belçika ve Lüksemburg ta istihdam etmektedir. Arcelor un şirket merkezi Avrupa nın başkentlerinden birisi olan Lüksemburg tadır. AB kurulduğundan beri, birçok ülkenin girişimiyle birliği temsil eden firmalar oluşturulmak istenmiştir. Bu alanda başarılı olan iki firma EADS (Airbus) ile Arcelor olmuştur. Zaten Arcelor Airbus te kullanılan demir çelik ürünlerini üretmekte olup, üretiminin % 77,5 unu AB ülkelerine satmaktadır. Bundan dolayıda, Arcelor un Mittal ile birleşmesine karşı çıkanların argümanlarından biriside Mittal ı alt kalitede bir parfüm olarak tanımlarken, Arcelor u Christian Dior la tanımlamışlardır. Yani gelişmiş kapitalizmin ürünü olan, yüksek katma değer üreten ve sosyal bir modeli temsil eden bir firmanın, geri bir kapitalizmi temsil eden ve 3. dünya kökenli birisine ait bir firma tarafından satın alınmasına karşı çıkmışlardır. Arcelor un borsa değeri Mittal ın teklifinden önce 26 ocak 2006 da 14,2 milyar dolar iken, teklif yapıldığı gün 4,1 milyar dolar artışla 18,3 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece Arcelor un ortaklarının, Arcelor hisseleri % 25 artış sağlamıştır. 5 ay süren pazarlıklar sonucu Arcelor un Mittal a maliyeti 25 milyar euroya (30 milyar dolara) ulaşmış ve Arcelor un borsa değeri 5 ayda 2 katını aşmıştır. Bu artıştan faydalananlar ise Arcelor un hissedarları olmuştur. Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 9

10 3. Demir-Çeliğin yükselen yıldızı: Mittal 27 ocak 2006 da, Arcelor dan daha fazla üretim yapmasına rağmen, cirosu daha küçük olan Mittal Steel adına Arcelor u alma girişimini başlatan bu firmanın sahibi Lakshmi Mittal bu tarihten sonra Avrupa ülkelerinin gündemini işgal etmiştir yılında Hindistan ın Rajastan eyaletinde bir demir fabrikasının patronu olarak dünyaya gelen Lakshmi Mittal, 1976 da ülkesini terk ederek Endonezya da demir-çelik alanında kendi işini kurduktan sonra, 30 yılda dünyanın 5. zengini olarak Londra da yaşayan Hintli bir işadamına dönüşmüştür. Hindistan da uygulanan devletçi ekonominin kontrol mekanizmalarından kaçarak, Endonezya da ilk demir-çelik tesisini babasından aldığı sermaye ile kuran Lakshmi Mittal ın önlenemeyen yükselişi 1976 da başlamıştır lerin sonunda Karaibler de zordaki demir çelik firmasını aldıktan sonra, burada edindiği bilgiler sonucu Kanada ve Meksika da başka şirketler alarak uluslararası boyutta bir şirkete dönüşmüştür. Sovyetler Birliği ve Varşova Paktının dağılmasından sonra Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya da özelleştirilen tesisleri çok uygun fiyatlarla alarak uluslararası düzeyde başarılı şirket yönetimiyle büyüme sürecini derinleştirilmiştir. Bu şirketler absorbe edildikten sonra, 1997 da Alman Thyssen in Duisburg taki tesisini alan, Mittal AB nin merkezinde demir-çelik sektörüne giriş yapmış ve büyümesine 1999 da fransız Unimetal firmasını alarak devam etmiştir. Böylece sessiz ve derinden bir gelişme gösteren Mittal, 2004 yılında ABD in büyük üreticilerinden International Steel Group u 21 milyar dolara alınca sektörün en büyük firması haline gelince dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu tarihten sonra grubunu re-organize eden Mittal, Hollanda da Mittal Steel i kurarak tüm faaliyetlerini buradan idare etmeye başlamıştır. 2 yıllık yeniden yapılanma sürecinden sonra, Arcelor dan daha fazla üretim yapmasına rağmen cirosu daha az olan Mittal Steel ile Arcelor u satın alarak Mittal artık bir çok orta çaplı devletten daha güçlü bir şirketin sahibi olmuştur. Mittal ın spektakuler gelişimi kapitalizmin eşitsiz gelişim ile genişleyen yeniden üretim yasalarının ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. Bu örnek, Küreselleşen bir dünya ekonomisinde bu yasaların daha etkili ve çarpıcı bir şekilde işlediğinin de göstergesidir. Bu birleşmeden çıkan başka bir sonuç ise, gelişen kapitalizmin sermayeyi tabana yaydığı tezinin ne kadar dayanaksız olduğudur. Sermayesinin % 86,5 u borsada işlem gören ve borsa değeri Mittal dan 7 milyar euro fazla olan Arcelor, sermayesinin 88 i Lakshmi Mittal ait olan Mittal Steel tarafından yutulmuştur. Yani sermaye bir elde yoğunlaşınca daha etkili kullanılmakta ve dağılan sermaye belli bir büyüklüğe eriştikten sonra bir şekilde kapitalizmin doğasına uygun bir şekilde tekrar belli ellerde yoğunlaşmaktadır. Diğer bir sonuç ise Mittal ile Arcelor demir-çelik sektöründe farklı alanlardaki üretimleriyle tamamlayıcı firmalar olduklarından, ilgili Avrupa ülkelerinde devletler tarafından yürütülen ekonomik milliyetçilik kampanyalarına rağmen Mittal projesini Arcelor un yönetim kurulu ve hisse sahiplerine kabul ettirerek kapitalist mantığa uygun olanı hayata geçirmiştir. Sonuç Sonuçta yıllık 120 milyon ton üretimi ve 60 milyar Euro cirosu ve çalışanı ile Dünyanın en büyük demir-çelik firmasının % 43 üne sahip olan Mittal Arcelor-Mittal ın yönetimini ele geçirmiştir. Dünyanın en ücra bölgelerinden birinden başlayan süreç kapitalist dünyanın en önemli demir-çelik firmalarının kontrolünü ele geçirdikten sonra gelişimini sürdürmek için Hindistan vb. ülkelere dönmekte tereddüt göstermeyecektir. Çünkü genişleyen yeniden üretim sağlamak için bakir pazarlara açılmak gerekmektedir. Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 10

11 Kapitalist gelişim küreselleşmenin başat olmasına kadar geçen süreçte az gelişmiş ülke kapitalistlerine kompradorlaşmayı dayatırken, günümüzde azgelişmiş ülkelerin kapitalistleri emperyalist ülkelerin kapitalistleriyle yarışabilir hale gelmiştir. Dolayısıyla dün av konumunda olanlar bugün avcı konumuna gelmişler ve onlar da artık kapitalizmin tarihini yazmaya başlamıştır. Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 11

12 Kaynaklar 1. 5 ay boyunca Fransızca yayın yapan basından konuyla ilgili çok sayıda makale. 2. CNUCED, Info Comm, Minerai de fer / acier, Encyclopedie Wikipédia, 1ère et 2ème Guerre Mondiale 4. Jean-Pierre Cling, L analyse de la conjoncture, La découverte, Paris Jean-Pierre Paulet, Les Multinationales, frein ou moteur de l économie, Ellipses, Paris Marie Bordet et Romain Gubert, Interview Lakshmi Mittal - Le Point N 1764, 6 juillet Marie Orange avec Héloïse Bolle, Le modèle Arcelor au Laminoir Challenges, N 42, Marie-Beatrice Baudet, La globalisation ne parvient pas à gommer totalement l enracinement local des firmes Le Monde, Marie-Laure Cittanova, Lakshmi Mittal: Pourquoi je veux acheter Arcelor, Une fusion géante et Mittal, un numéro un mondial bâti en trente ans Les Echos, 30 janvier Marxiens, Les cycles du Capital, Miniostère de l économie, des Finances et de l industrie, Myrriam Chauvot et Denis Cosnard, Arcelor rejette... Les Echos, 30 janvier N. Stolojan, L acier: situation et perspectives du marché mondial la revue Economie, avril Natacha Tatu, La guerre de l ombre - Le Nouvel Observateur N mars 5 avril Patrick Lamm, Editorial, Thierry Breton: Le gouvernement exprime... Les Echos, 30 janvier Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissance, Petite Bibliothèque Payot, Paris Philip S. Golup, Retour de l Asie sur la scène mondiale Le Monde Diplomatique, Octobre Pierre Sohiberg, La guerre des géants de l acier Alternatives économiques, N 245, Mars Thomas Coutrot, L entreprise néo-libérale, nouvelle utopie capitaliste?, Editions la découverte, Paris Yazının içeriğinden yazarlar sorumludurlar. Yayına hazırlayan 12

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012 İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 45 incisi hazırlanan TÜRKİYE NİN İLK 500 BÜYÜK KURULUŞU içerisinde bu yılda 2011 yılına göre değişiklik olmamış ve 487 özel, 13 de kamu sanayi kuruluşu yer almaktadır.

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

DEMİR veya ÇELİKTEN SOFRA ve MUTFAK EŞYASI BİLGİ NOTU

DEMİR veya ÇELİKTEN SOFRA ve MUTFAK EŞYASI BİLGİ NOTU 1 2H ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEMİR veya ÇELİKTEN SOFRA ve MUTFAK EŞYASI BİLGİ NOTU Eylül 2011 Hazırlayan Sinem ALAN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI BİLGİ NOTU (GTİP NO: 7323) Son dönemde

Detaylı

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU Modern yaşamın gerekleri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir çok ürünün üretimini yapan tekstil, gıda, kimya, otomotiv sanayilerinin yanında elektronik ve haberleşme, savunma, havacılık

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık?

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? Ankara, 29 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Şimdi neredeyiz? Türkiye nin geçirdiği

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DİLARA SÜLÜN Ağustos 2015 1 TEMEL BİLGİLER Resmi Adı: Belçika Krallığı Yüzölçümü: 30.528 km² Yönetim Biçimi: Anayasal Monarşi Altında

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 17.11.2017 OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ekim toplamına bakıldığında 2016 yılında 971.086

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Küreselleşme devam ediyo mu?

Küreselleşme devam ediyo mu? Küreselleşme devam ediyo mu? Küreselleşme-ulus devlet ilişkisine ilişkin görüşler 1.Küreselleşme modern ulus devleti zayıflatmış, yerine DÜZENLEYİCİ DEVLETi ikame etmiştir görüşü 2.Küreselleşmenin ulus

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ANA METAL VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

ANA METAL VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ ANA MEAL VE MEAL ÜRÜNLERİ SEKÖRÜ.C. GÜMRÜK VE İCARE BAKANLIĞI RİSK YÖNEİMİ VE KONROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ 24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82 AB PAZARINDA TÜRKİYE VE RAKİPLERİ Zümrüt İmamoğlu Son günlerde büyük tartışma yaratan TEPAV ın AB pazarındaki ihracat kayıpları adlı politika notunda Türkiye nin Avrupa Birliği deki (AB) pazar payının

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

DR. Caner Ekizceleroğlu

DR. Caner Ekizceleroğlu DR. Caner Ekizceleroğlu Ticaret Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Dış Ticaret BİR

Detaylı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2012 yılında 1,54 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %0,7 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile birlikte, 2009 yılında talep, üretim ve

Detaylı

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi Sinem ALAN Ar-Ge Şubesi -Uzman DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi 2009 yılının en büyük çelik üreticisi ülkeleri Çin (568 milyon ton), Japonya (87,5 milyon ton) ve Rusya

Detaylı

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi başta eti için kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler olmak üzere her türlü hayvanın derileri ve kürklerinin imalatı ile bu

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU

DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2017 Maden Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 10 DEMİR-ÇELİK,

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı