MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI"

Transkript

1 MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI Hazırlayanlar: Doç.Dr. Serkan TERZİ, SMMM Selçuk GÜLTEN Mayıs 2014

2

3 Değerli Meslek Mensupları, Meslektaşlarımızın çeşitli konularda uzmanlaşmalarını sağlamak için 15 farklı konu başlığında Meslek İçi Eğitim programları düzenlenmiş ve konusunda uzman kişilerce Nisan/2014 ayında eğitimler verilmeye başlanmıştır. Çok yararlı olacağına inandığımız Meslek içi İhtisas (Uzmanlaşma) Eğitimleri olarak hazırlamış olduğumuz program ve notlar istifadenize sunulmuştur. Saygılarımla, Mehmet Okkalı Oda Başkanı

4

5 GİRİŞ Dünyadaki ekonomik, mali ve finansal sistemlerde yaşanan gelişmeler, iletişim ve ulaşım olanaklarının artması, sosyolojik yapıları da hızla değiştirmektedir. Bu değişim ve gelişim olumlu etkiler yaptığı gibi yeni ve karmaşık suçlar ve suç işleyen mekanizmalar da meydana çıkartmaktadır. Böylece suç ile mücadele eden kuruluşlar, adalet sistemi üyeleri ve suçtan etkilenen veya mağdur olan gerçek veya tüzel kişiler çeşitli alanlarda uzman kişilerden teknik bilgi, destek veya yardım almak zorunda kalmaktadırlar. Günümüzde bu gelişmelere paralel olarak yeni meslekler ortaya çıkmakta, bazen de var olan meslekler ortadan kalkmaktadır. Ülkemizde henüz yasal bir statüye kavuşmamış olan adli muhasebecilik mesleği de işlenen suçlar dolayısıyla mağdur olan, olumsuz etkilenen, bilgi ve teknik destek isteyen tüm ilgililere meslek ilke ve standartları doğrultusunda hizmet vermektedir. Adli muhasebecilik mesleğini ifa edenler dava desteği, uzman tanıklık(bilirkişi tanıklığı) ve hile, suistimal, yolsuzluk araştırmacılığı konularında hizmet vermektedirler. Adli sorunların çözümünde geleneksel muhasebeciden farklı olarak, muhasebe, hukuk, denetim, psikoloji, suç bilimi, grafoloji gibi diğer bilim dallarının da yöntemlerini kullanarak analizler yapmak adli Muhasebecinin temel görevidir. Mükellefle devlet arasında köprü kurmak yerine yapılan bu adli muhasebecilik çalışmalarında esas amaç; avukat, hakim, savcı, kolluk kuvvetleri, mağdur ile muhasebe mesleği çalışma konuları arasında köprü kurmaktır. Adli muhasebeci, davalara destek vermenin yanı sıra işletmelerde yapılan hilelerin, yolsuzlukların, muhasebe ve denetim teknikleri kullanılarak toplanan hukuksal delilleriyle birlikte tespit edilmesi açısından ilgili tüm kişi ve kuruluşlara çok farklı bir uzmanlık hizmeti sunmaktadır. Ülkemizde avukatların, savcıların ve hakimlerin, özellikle vergi ve muhasebe gibi mevzuatın sık değiştiği ve karmaşık bir yapıya sahip olan, ekonomik ve mali konularda gerekli ve yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları, vergi ve muhasebe kayıtlarına veya mali tablolara bakarak analiz ve yorumlar yapamadıkları, bilinen bir gerçektir. Bu durum da genelde bilirkişi olarak adlandırılan kişilere başvurulmaktadır. Ancak bilirkişilik mesleğinin de çeşitli sorunlar nedeniyle bu ihtiyacı tam ve yeterli olarak karşılayamadığı da bilinmektedir. Adli Muhasebeciler, içerisinde muhasebe ilgili konuların yüksek olduğu bir davanın hazırlık aşamasından karar aşamasına dek, avukatlara, savcılara, hakimlere ve mağdurlara teknik bilgi ve destek sağlamaktadır. Bilirkişiden farklı olarak desteği sırasında aktif araştırmalar yapmakta ve sadece yazılı olarak değil ayrıca sözlü olarak da ulaştığı bilgileri aktarmaktadır. İşletmelerde var olan hilelerin ve yolsuzlukların tespiti durumunda ise 5

6 yasal dayanakları ile rapor hazırlayarak işletme yönetimine sunmakta ve ilgili adli mercilere de suç duyurusunda bulunabilmektedir. Adli muhasebecilik mesleğine; kar dağıtımları, boşanma davaları, ortaklık payları, çeşitli ceza davaları, vergi davaları, firma değer tespit davaları, kara paranın aklanması ile ilgili davalar, hileli iflas davaları, kredi kartı dolandırıcılıkları, çek senet davaları, bilişim suçları ile ilgili davalar, işçi tazminat davaları gibi pek çok dava nedeniyle başvurulabilir. Hukuk ile muhasebe bilimlerinin konularının kesiştiği burada sayılamayacak kadar çok dava türü vardır. Bu dava türlerinin her birinde adli muhasebecinin görevi adaletin sağlanmasına yardımcı olacak doğru, dürüst, gerçek, tarafsız teknik bilgileri sunmaktır. Yalnız adli muhasebeci kendisini hakim yerine koyarak karar veremeyeceği gibi savcı yerine koyarak da araştırdığı konu ile ilgili tarafları doğrudan suçlayamaz. Adli muhasebeci yaptığı araştırmalar esnasında ulaştığı görüşleri destekleyecek delilleri hukuka aykırı yollardan elde edemez. Delil toplama sırasında özel hayatın ihlali gibi suç sayılan fiillerde bulunamaz. Bu sebeple adli muhasebecinin kendisinin de yeterli hukuk bilgisine sahip olması gerekir. 6

7 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİ Adli muhasebe ile ilgili olarak kavramsal çerçeve ve bilimsel alt yapı bu bölümde oluşturulacaktır. Adli muhasebenin tanımı, konusu, diğer bilim dallarıyla ilişkileri, adli muhasebecilik mesleğinin genel yapısı da bu bölümün içerisinde değerlendirilecektir Adli Kelimesinin Tanımı Adli kelimesi Türkçe de adaletle ilgili olan, adaletle ilişkili olay, nesne, olgu, husus veya kavram anlamlarına gelmektedir. Osmanlı da II Beyazıt şiirlerinde adli kelimesini hep mahlas olarak kullanmıştır. Çok eski bir sözcük olan adli kelimesi günümüz Türkçe sinde de Adli Tıp veya Adli Sicil Kaydı örneklerinde olduğu gibi hala kullanılmaktadır. Adli kelimesi günlük hayatta çok sık kullanılması da adaletle ilgili anlamında cümle içerisinde yer aldığı görülmektedir. Örneğin Bu durum bir aile içi bir mesele boyutunu aşarak adli bir hal almıştır cümlesinde adli kelimesi adaletle ilgili bir konu anlamında kullanılmıştır. Mahkemelerdeki yargılamaya, hukuksal çatışmalara, kamuya intikal eden tartışmalara yönelik olarak kullanılabilen adli kelimesi en genel anlamında hukuk bilimine ait her konu için kullanılabilir. Adli bilim adamlarını, sadece hukukçular ile sınırlamayıp, adli tıp uzmanlarını, grafoloji (imza ve yazı bilimi) uzmanları, adli Muhasebeciler gibi kişileri de kapsayacak şekilde en geniş anlamında düşünmek gerekmektedir. Adaletle ilgili akla gelen bütün meslek mensupları adli bilim adamı kavramı içerisinde yer alır. Adli bilim adamları gelişen ve değişen teknoloji, ulaşım ve iletişim olanakları gibi pek çok unsurun etkisiyle kendisini sürekli yeni karşılaşılan durum ve olaylara karşı hazırlamak zorundadır. Bu sebeple adli bilim adamları için teorinin yanı sıra mesleki deneyim ve tecrübe de önemli bir yer tutar Adli Muhasebe Kavramı Adli muhasebe kavramı Türkiye için yeni bir kavram olup, esas kaynağını Amerika Birleşik Devletleri uygulamalarından almaktadır. Adli muhasebe, Kanada ve Avrupa birliği ülkelerinde de kendisine kısmen uygulama alanı bulabilmiştir. Yeni bir kavram olduğu için tüm dünyada geçerli standart kabul edilebilecek bir tanımı yoktur. Bize göre adli muhasebe Mahkemeye intikal etmiş veya henüz etmemiş, ancak hukuksal bir çatışma yaratması kesin olan bir soruşturmada, özellikle konunun önemli bir kısmının muhasebesel olduğu hukuksal 7

8 ihtilaflarda, psikoloji, suç bilimi gibi diğer bilim dallarından da yararlanarak, kendine has araştırma, sorgulama ve analiz teknikleri kullanarak adaletin sağlanmasına yardımcı olacak gerçeği arayan, delilleriyle raporlayan bir bilim dalıdır. Hukuksal sorunların çözümlenmesi noktasından adli muhasebe kavramını tanımladığımızda, muhasebe ve hukuk bilgilerinin içi içe geçmesi, ekonomi, psikoloji gibi diğer bilim alanlarına girilmesi gerekmektedir. Ayrıca araştırma, kanıt toplama, sorgulama ve denetim tekniklerinin kullanımı konuları da ön plana çıkar. Muhasebe işletmelerin yaşamış oldukları para ile ifade edilebilen mali olayları kayıtlayan, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yorumunu yapan, beyanname, bildirge ve benzeri yasal bildirimleri oluşturan, kanuni defterlerini tutarak işletme faaliyetlerine hukuksal bir zemin kazandıran bir bilimdir. Muhasebe uygulamalarının gerçekleştirilmesinde vergi kanunlarının, ticaret kanunlarının, borçlar kanunun ve benzeri diğer hukuki düzenlemelerin etkisi olduğu gibi pek çok hukuksal sorunun çözülmesi de muhasebe biliminin genel kabul görmüş ilke ve standartlarının büyük etkisi bulunmaktadır. Pek çok adli mercilere intikal etmiş veya etmemiş hukuki itilafın çözümlenmesinde sadece hukuk bilgisi yeterli olmayıp, ayrıca üst düzeyde muhasebe ve muhasebe denetimi bilgisi gerekmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi muhasebe para ile ölçülebilen mali olayları belgelere dayanarak kayıtlayan bir bilimdir. Paranın ekonomik olayları peçelemeye yarayan bir araç olduğunun iktisat biliminde tartışıldığı gibi her belgenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının da tartışılması gerekir. Adli muhasebeciler de bulunması gereken birinci özellik şüpheciliktir. Adli muhasebe, ekonomik ve mali olayların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için soruşturma ve araştırma tekniklerini kullanır. Ancak adli muhasebe daima dikkatli, titiz ve metodolojik bir çalışmayı gerektirir. Adli muhasebe, çalışma konuları dikkate alınarak tanımlandığında, muhasebesel analiz ağırlıklı olmak üzere dava desteği, bilirkişi tanıklığı ve hile araştırmacılığı ile ilgili bilim dalıdır. Bu şekilde tanımlandığında ise muhasebesel analiz ön plana çıkar. Muhasebe bilgi ve deneyimi tek başına yeterli olmayıp, araştırma ve soruşturma teknikleri de kullanılarak hukuksal problemin bütün yönleri aydınlatılmaya çalışılır. Dava desteği denildiğinde avukatlara savunmasına dayanak oluşturacak teknik yardımları da dikkate almak gerekir. Hatta daha da ileri giderek avukatla henüz sözleşme imzalamamış, bir vekalet ilişkisi kurmamış olan mağdura bilgi sağlamayı da adli muhasebenin dava destekleri içerisinde değerlendirmek gerekir. Uzman tanıklıkta ise mahkemede konu ile ilgili sözlü görüş bildirmek adli muhasebenin kapsamında bulunmaktadır. Hile, yolsuzluk, suistimal araştırmacılığında ise adli muhasebe daha çok denetim biliminin alanına girmektedir. Ancak 8

9 klasik bir denetçinin kullandığı denetim tekniklerine ek olarak adli muhasebeye ait özel teknikler de kullanılır. Adli muhasebe hizmetinden faydalananlar dikkate alındığında hukuksal bir çatışmanın mağduru olduğuna inananlara, avukatlara, savcı ve hakimlere karşılaştıkları hukuksal sorunların çözümüne yönelik muhasebe ağırlıklı araştırmacı soruşturmacı bir bakış açısıyla yardım eden bilim dalıdır. Adli muhasebe hukuksal bir çatışmanın mağduru olduğuna inananlara, avukatlara, savcı ve hakimlere, dava desteği sağlamakta ve uzman tanıklık hizmetini sunmaktadır. Hile, yolsuzluk, suistimal araştırmacılığında ise adli muhasebe işletmesinde yolsuzluk yapıldığını düşünen kamu veya özel sektör gerçek veya tüzel kişilerine hizmet sunulmaktadır. Adli muhasebe bilim dalı gelişmeye açık bir alan olup ileride hizmet sunduğu kesimin kapsamının artabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır Adli Muhasebe Tanımları Adli muhasebeye ilişkin kendi tanımımızı açıkladıktan sonra çeşitli yazarlar tarafından yapılan tanımlara göz atmakta yarar bulunmaktadır. Grippo ve Ibex "Denetim teknikleri ve kanıtları ile elde edilen, mali konularla ve değerleme konuları ile ilgili hukuki problemlere muhasebe bilgilerini uygulayan bilimdir." (Grippo ve Ibex, 2003: 4). Bu tanımın incelenmesinden adli muhasebede önemli olanın, hukuksal itilaflara muhasebe bilgilerini uygulamak, denetim tekniklerini ve kanıtlarını etkin bir şekilde kullanmak olduğu görülmektedir. Bir başka tanımda ise, Adli muhasebe, işletmelerin yönetim süreçlerindeki ekonomik işlemlerin yasal bir şekilde raporlanması ve değerlemesi yanında hesap verilebilirliğini arttıran finansal tabloların hazırlanmasındaki muhasebe ve denetim uygulamaları üzerinde soruşturmacı bir şekilde düşündüren bir uygulama sürecini beraberinde getirmektedir (Ovvojori ve Asaolu, 2009:184). Bu tanımın incelenmesinde önemli olanın, mali tabloların hesap verilebilir olması ve yönetim süreçlerindeki ekonomik işlemlerin yasalara uygunluğunun soruşturmacı bir şekilde incelenmesi olduğu görülmektedir. Diğer bir tanım ise, "Bir soruşturma kapsamında; muhasebe, denetim ve hukuk ile ilgili kavram, ilke ve tekniklerin yasal, finansal ve sosyal sorunların çözümünde kullanılmasını sağlayan bir meslek alanı olarak tanımlanmaktadır (Rezaee ve Burton,1997:480). Bu tanımda diğerlerine benzemekle beraber bir soruşturma kapsamında diyerek adli muhasebenin her bir 9

10 soruşturmayı ayrı ayrı ele alıp, kendi içerisinde değerlendiren yapısını vurgulaması nedeniyle önemlidir. Başka bir tanımda ise, Adli muhasebe; muhasebe, denetim, hukuk, sayısal yöntemler, finans, bilgisayar teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektiren ve adli alanda kanıt olarak nitelendirilebilecek bilgi ve belgeleri toplayıp, bunları analiz etme ve değerlendirmeyi kapsayan bir disiplindir (Cole, 2008:3). Bu tanımda ise adli muhasebecilerin bilgi belge toplama ve analiz etme yetenekleri üzerinde durulmuştur. Adli muhasebe bilgi ve belge toplasa bile daima bilgi ve belgelerin gerçeği veya doğruyu ne ölçüde yansıtığı üzerinde dururlar. Elde ettikleri bilgilerden yola çıkarak araştırmasına istikamet gösterecek sonuçlar çıkarabilmek adli muhasebeciler için çok önemlidir. Adli muhasebe, mevcut deliller kapsamında finansal konulardaki yeteneklerin ve araştırmacılık mantığının çözülmemiş sorunlara uygulanmasıdır.(crumbley ve Apostolou, 2002:15) Araştırmanın önemini vurgulayan bu tanımlamada delile dayanmaksızın herhangi bir şey yapılamayacağı da açıkça anlatılmıştır. Yukarıdaki tanımlardan anlaşılacagı üzere, adli muhasebe sadece mahkemelerdeki olaylarla ilgilenen bir muhasebe uzmanlığı olmayıp aynı zamanda işletmelerdeki hile, yolsuzluk vb. sorunların tespiti ve çözümleriyle yakından ilgilenmektedir.(kaya, 2005:52) Bir başka tanımda ise ekonomik suç işleyen kişiler aleyhine suçla ilgili mali bilgileri bir araya getirip, mahkemede kabul edilebilecek bir şekilde sunmaya çalışan bir bilim dalı (Manning, 2000:1) olarak tanımlanmıştır. Adli muhasebenin bu tanımında ise daha çok sonuçları üzerinde durulmuştur. Ancak Adli muhasebe sadece bir kişinin suçlu olduğunu ıspatlamak için değil, suçsuz olduğunu ıspatlamak içinde faaliyet gösterebilir. Adli muhasebeciler ise hilenin önlenmesi, tespiti, mesleki soruşturmalar ve mali tablo hile soruşturmaları ile ilgili hukuk davaları üzerine çalışırlar (Peterson ve Reider, 2001: 29). Bu tanımda adli muhasebenin hile denetimi ile ilgili yönü ön plana çıkarılmıştır. Hukuk davaları ile adli muhasebe arasındaki doğrudan ilişki vurgulanmıştır Adli Muhasebecilik Mesleği Adli muhasebe bilim dalını, profesyonel olarak, gelir elde etmek amacıyla uygulayan gerekli ve yeterli donanımlara sahip şekilde icra eden kişilere Adli Muhasebeci denilir. Bu tip bir serbest meslek faaliyetinin tanımı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 65 nci maddesinde 10

11 Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. şeklinde açıklanmıştır. Esas olarak bir meslek olarak tanımlanabilmek için üç temel şart bulunmaktadır. Bunlardan birincisi belirli bir eğitim ve öğretim sürecinden geçilerek mesleğe girilmesi gerekir. İkincisi ise mesleğin belirli etik kurallarının, ilke ve standartlarının, sertifikasyon ve belgelendirme sürecinin olması gerekir. Üçüncüsü ise mesleğin ilgili ülkede hukuksal dayanağını oluşturan bir kanunun, yönetmeliklerinin ve benzeri mevzuat unsurlarının olması gerekir. Bu üç unsurun bir arada bulunmadığı durumlarda bir meslekten söz edebilmekte mümkün olmamaktadır. Adli muhasebecilik mesleği bu açıdan ele alındığında dünya uygulamalarının tamamında en az lisans düzeyinde belirli alanlarda bir eğitim alınması şartının bulunduğu görülmektedir. Yani adli muhasebecilik mesleği birinci kriteri sağlamaktadır. İkinci kriter açısından incelendiğinde dünya uygulamalarında adli muhasebecilik mesleğinin belli etik kurallarının, uygulama ilke ve standartlarının olduğu ve yine özel bir yetki belgesi ile mesleğe girebilmenin mümkün olduğu görülmektedir. Üçüncü ve son kriter değerlendirildiğinde ise dünya uygulamalarında, her ülkenin kendi mevzuat sistemine uygun bir yasal dayanağının olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye açısından Adli Muhasebecilik mesleğinin belgelendirme ve sertifikasyonunun olmadığı ve ülkemizde mesleğin henüz özel bir kanunun bulunmadığı hemen söylenebilir. Ancak ülkemizde çok tanınmayan bir mesleğin hemen tüm kriterlerinin oluşmasını beklemekte çok gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Adli muhasebecilik mesleğini anlatan bilimsel çalışmaların artması, mesleğe ilgi duyan kişi sayısının da ciddi bir boyuta ulaşması ile gerekli alt yapının ortaya çıkması da kaçınılmaz olacaktır. Konuyu bir şekille ifade edecek olursak; ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİ ALT YAPI KOŞULLARI Eğitim ve Öğretim Mesleki Etik, İlke ve Meslek Kanunu Koşulları Standartlar ve Belgelendirme Yönetmelikler Diğer Mevzuat Unsurları Şekil 1-Adli Muhasebecilik Mesleği Alt Yapı Koşulları Adli Muhasebecilik mesleğinin alt yapı koşullarının oluşturulmasına ilişkin yukarıdaki şekilde belirtilen hususlara ilişkin öneriler bu kitabın son bölümünde detaylı olarak 11

12 verilmiştir. Adli Muhasebecileri adli muhasebe bilim dalını icra eden kişiler olarak tanımladığımızda sanki başka bir işle uğraşamazlar gibi bir anlamda çıkmaktadır. Adli muhasebecilerin adli muhasebe kapsamında dava desteği, bilirkişi tanıklığı ve hile, yolsuzluk ve suistimal denetçiliği faaliyetlerinin yanı sıra yapmasının meslekle bağdaştığı işler de vardır. Aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan işlerden olup yapılmasında bir sakınca yoktur. a) Hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmak, (ancak bu kuruluşlarla ilgili mesleki görüş bildiremez, uzman tanıklık yapamazlar.) b) Limited ve anonim şirketlerde ortak, komandit şirketlerde komanditler ortak olmak veya murakıplık yapmak, (ancak bu şirketlerle ilgili mesleki görüş bildiremez, uzman tanıklık yapamazlar.) c) Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerinde bulunmak, (ancak bu kooperatif veya sandıklarla ilgili mesleki görüş bildiremez, uzman tanıklık yapamazlar). d) Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek, e) Devamlılık arz etmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak, f) Seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katılmak. Adli Muhasebecilerin meslekle bağdaşan işlerini incelediğimizde genel olarak yapılmasında kamu yararı bulunan alanları kapsadığı görülmektedir. Adli muhasebecilerin bir kamu hizmeti veriyor olmaları nedeniyle yaptıkları faaliyetlerinde mesleğin gerektirdiği dürüstlük, tarafsızlık, bağımsızlık gibi değerlerini zedelemeyecek biçimde çalışması gerekir. Adli muhasebecilik mesleğini ifa edenlerde bulunması gereken birinci özelliğin şüphecilik olduğu da ileri sürülür. Bir adli Muhasebecinin aynı bir dedektif gibi mali olayların gerçek boyutunu ortaya çıkarması gerekmektedir. İpuçlarından yolara çıkarak kimlerin yalan söylediğini veya hangi belge veya imzanın sahte olduğunu tespit edebilmelidir. Adli muhasebeciyi diğer muhasebe meslek elemanlarından ayıran en önemli özellik; mesleğin icrası sırasında diğer muhasebecilere göre hile ve yargı ile çok daha fazla ilişki içerisinde olmalarıdır" (Telpner ve Mostek, 2003:1). 12

13 1.5. Adli Muhasebecilik Mesleğinin Konusu Adli muhasebecilik mesleğini adli muhasebe bilim dalını uygulayan kimseler olarak tanımladığımızdan adli muhasebecilik mesleğinin konusunu da ayrıca incelemek gerekir. Adli muhasebecilik mesleğinin konusunu adli mercilere intikal eden veya henüz intikal etmemiş bulunan muhasebesel boyutu önemli ölçüde olan dava destekleri (hukuki destek), uzman tanıklık ve suistimal, hile, yolsuzluk araştırmacılığı oluşturmaktadır. Yine konuyu bir şekil ile açıklayalım. ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN KONUSU Dava Destekleri Uzman Tanıklık Suistimal, Hile ve (Bilirkişi Tanıklığı) Yolsuzluk Araştırmacılığı Şekil 2-Adli Muhasebecilik Mesleğinin Konusu Adli muhasebecilik mesleğinin konusunu oluşturan unsurların gerektirdiği çalışma metodolojisi veya üzerinde titizle durulması gereken hususlarda belirli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin uzman tanıklıkta iyi bir iletişim ve hitabet yeteneği gerekirken, suistimal, hile ve yolsuzluk alanları ile ilgili çalışmalarda araştırmacı ve soruşturmacı analitik düşünce yapısı ön plana çıkmaktadır. Adli muhasebecilik mesleğinin konusu, pek çok sektörde ve geniş bir alanda faaliyet gösterilmesi ve Dünya daki ekonomik ve mali olayların iletişim ve ulaşım olanaklarının artması ve teknolojik gelişmeler nedeniyle değişmektedir. Bu değişime paralel olarak adli muhasebecilik mesleğini icra edenlerin çalışma sistemleri ve ellerindeki teknik olanaklar da değişmekte karşılaşılan yeni olay ve problemler mesleğin konularını da genişletmektedir. Bu sebeple bu mesleği ifa edecek olanların sürekli olarak meslek içi eğitimden geçmeleri de gerekmektedir. Adli muhasebecilerden genellikle suç olaylarından doğan mağduriyetler hakkında finansal suç incelemeleri, medeni hukuk ve ceza hukuku davalarından doğan talepler, özel ve kamu sektörü tüzel veya gerçek kişileri hakkındaki soruşturmalarda bilgi vermeleri, hizmet sunmaları istenmektedir. Beyaz yaka suçları denilen genelde iyi eğitimli kişiler tarafından işlenen suçlarda olayın çok iyi planlanması, suçu işleyen veya işlenen suçun çok iyi kamufle 13

14 edilmesi gibi nedenlerle oldukça iyi bir araştırma ve soruşturma yapmak gerekmektedir. Kredi kartı dolandırıcılıkları, kambiyo senetleri ile ilgili suçlar, bilişim suçları, şirketlerdeki hile, yolsuzluk gibi finansal suçlarla ilgili konularda adli muhasebe analizinin boyutları çok geniş olabilmektedir. Adli muhasebe mesleğinin konusunu hukuksal bir ihtilafın, bir soruşturmanın delil ve belgelere dayanılarak muhasebesel boyutlarının tanımlanması ve tespit edilen hususların rapora bağlanması oluşturur. Raporun yazılı olarak sunulmasının yanı sıra gerektiği hallerde sözlü sunumunun yapılması da adli muhasebecilik kapsamındadır Dava Destekleri (Hukuki Destek) Adli muhasebecilik mesleğinin konusunu daha iyi açıklayabilmek için burada ön bilgi vermeyi gerekli görüyoruz. Dava destekleri (hukuki destekler) kapsamında adli muhasebecilik adli mercilere intikal etmiş veya henüz intikal etmemiş aşağıdaki hususlarda hizmet vermektedir. a) Boşanmalarla ilgili uyuşmazlıklarda evlilik süresinde elde edinilen varlıkların gerçekleştirilen finansal olayların etki ve sonuçlarının analiz edilmesinde, özellikle paylaşılması gereken varlıklar arasında ticari işletmelerin bulunduğu durumlarda adli muhasebe hizmeti önemli faydalar ve yardımlar sağlamaktadır. Taraflardan birinin mal kaçırmak, gizlemek gibi girişimlerinin olduğu durumlarda olay bir hukukçunun çalışma alanını çok dışına çıkmaktadır. b) İşletmelerin mali kayıplarına ilişkin davalarda işletme yönetiminin veya işletme çalışanlarının yaptığı olaylarda oluşan zararların tespiti ve hesaplanması sırasında da adli muhasebecilik mesleğine çalışmaları gerekmektedir. c) Ceza davalarında belge ve kredi kartı dolandırıcılıklarında, çek ve senetlere ilişkin dolandırıcılıklarda ve hatta cinayet davalarının bir kısmında adli muhasebecilik mesleği hizmetinden yararlanabilir. d) İcra İflas hukuku ile ilgili davalarda hileli iflas uygulamaları gibi özellik arz eden durumlarda, borçlunun mal kaçırmak için muvazaalı olayların ortaya çıkarılması da adli muhasebecilik mesleğinin konusu içerisinde yer alır. e) İş hukukunun uygulama konusuna giren davalarda ise tazminatların hesaplanması, işyerinde meydana gelen iş hukuku yolsuzluk ve usulsüzlüklerinin aydınlatılmasında da adli muhasebecilik mesleğine başvurulabilir. 14

15 f) Vergi hukukunun uygulama alanına giren davaların pek çoğunda muhasebesel analizin önemi büyüktür. Vergisel hile ve yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında, mali tablolarda veya defterlerde yapılan hesap oyunlarının tespit edilmesinde adli muhasebecilik mesleğinin önemi büyük olmaktadır. g) Ticaret hukuku ile davaların pek çoğunda örneğin ortakların kar dağıtımı ile ilgili problemlerinde, tasfiye veya birleşmelerle ilgili uyuşmalıklarda adli muhasebecilik mesleğini icra edenlerin yardımları gerekebilir. h) Kara paranın aklanmasına ilişkin suçlara ilişkin yargılamalarda da adli Muhasebecilerden yararlanılmaktadır. Kara paranın aklanmasına ilişkin çok geniş örgütlemeler ve sistemler kurulmakta ve bu yapıların çözümlenmesinde ise mutlaka üst düzey muhasebe ve denetim teknik bilgisi gerekmektedir. i) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki kurumlar, iş ve eylemler dolayısıyla ortaya çıkan suçların yargı sürecinde adli Muhasebecilere başvurulur. Konuyu yine bir şekil yardımı ile açıklayacak olursak; ADLİ MUHASEBECİLİKTE DAVA DESTEKLERİ Boşanma Ceza S.P.K İş Hukuku İcra İflas Ticaret Kara Para Vergi Zimmet Davaları Davaları Davaları Davaları Davaları Davaları Davaları Davaları Davaları Şekil 3-Adli Muhasebecilikte Dava Destekleri Adli Muhasebeciler bu gibi konularda dava hazırlık aşamasında avukatlara hukuki destek sağlayabilecekleri gibi olayın mahkemeye intikal ettiği durumlarda da hizmet sunabilirler. Avukatın savunmasının oluşturulmasıyla ilgili delillerin toplanmasında veya karşı tarafın avukatının veya savcının oluşturduğu iddiaların çözümlenerek etkisiz hale getirilmesinde adli muhasebecilerin büyük desteği olabilmektedir. Dava destekleri adli muhasebe hizmetlerinin içerisinde en sistematik şekilde yürütülen ve etki ve sonuçları hemen göze çarpan çalışma alanlarındandır. Dava desteklerinin avukatlar ve müvekkil için çok önemli olduğu, çoğu zaman süregelen bir davanın dahi seyrini değiştirdiği iyi bilinmelidir. Hem avukatlar ile muhasebecilerin ortak çalışma alanını oluşturan dava desteklerinde esasen avukatın savunma hizmeti vermesine yardımcı olunmaktadır. Ancak adli muhasebeci avukat gibi taraf tutamaz ve esasen bir tarafı destekler nitelikte objektiflikten uzak hareket edemez. 15

16 Uzman Tanıklık (Bilirkişi Tanıklığı) Adli muhasebecilik mesleğinin konusu olarak uzman tanıklık Türk Yargı sisteminde uygulaması yeni başlayan bir sistemdir. Detaylı bilgiler dördüncü bölümde geniş olarak anlatılacaktır. Kanunlarımızda bilirkişi tanıklığına ilişkin maddeler detaylı olarak eklenmiştir. Türkiye uygulamalarında bilirkişilerin yazılı rapor vermesi esastır. Ancak yazılı rapor verilmesi sırasında ifadelerin muğlak olması, çok fazla teknik kavram ve terimlerin kullanılması, Türkçe dilbilgisi kurallarının tam olarak kullanılamaması, anlatılmak istenilen mesajın mahkemeler tarafından anlaşılamamasına yol açabilmektedir. Bu tip durumlarda hakim, bilirkişiden ek açıklama talep etmekte ancak gelen ek açıklamalarda da çoğu zaman benzer sıkıntılar olabilmektedir. Uzman tanıklık sisteminde ise sözlü ifade esastır. Böylece hakimler, savcılar ve avukatlar yazılı hususlar hakkında şüpheye düştükleri veya tam olarak algılayamadıkları kısımları sorarak adaletin sağlanması konusunda daha iyi bir durumda olurlar. Bazı karmaşık davalarda, adli Muhasebecilerden bilirkişi tanıklığı, danışmanlık ya da hakemlik yapması konusunda destek alınabilir. Avukatlar adli muhasebeciyi, uzman görüşü almak amacıyla duruşmaya dahil edebilir; alınan görüş adli muhasebecinin uzmanlık alanıyla ilgili olması gerekmektedir (Aktaş ve Kuloğlu, 2008: 112). Adli Muhasebecinin herhangi bir araştırma yapmadan, mahkeme için sunum hazırlığı (görsel materyaller, tablolar vs.) veya prova gibi ön hazırlıklarını tamamlamadan görüş bildirmesi doğru olmaz. Ayrıca adli muhasebeci mahkemede sözlü görüş bildirirken bir savcı, avukat veya hakim gibi değil bir uzman olarak davranmak, gerçek ve tarafsız bilgi vermek zorundadır. Çelişkili ifadelerde bulunması, mesleğin genel kabul görmüş ilke ve standartlarının dışında görüş bildirmesi adaleti yanıltmaya çalışma kapsamında değerlendirilebilecektir. Uyuşmazlıkları, hukuksal ihtilafları sadece mahkemelerdeki adli muhasebe analizlerinin açıklanması aydınlatabilir(belov ve Belov, 2004:404). Adli muhasebecilerin adaletin gerçeği bulmasını sağlamak en temel sorumluluğudur. Adli muhasebeciler, bu sorumluluklarını yerine getirirken, tarafsız, bağımsız ve objektif olmalı, teknik konuları açık bir dille ve öğretici bir biçimde açıklamalıdırlar (Pazarçeviren, 2005: 10). Adli muhasebecilerin uzman tanıklık sırasında mağdurun, avukatların veya savcının bazı olaylarda ise yazılı veya görsel medyanın etkisi altında kalmaması gerekir. Adli Muhasebecinin tahminde bulunmadan konuyla ilgili spekülasyonlar yapmadan doğruyu 16

17 söylemesi gerekir. Adli muhasebeci ifadesinde teori veya varsayımlarda bulunmamalı kesin konuşmalıdır. Kesinlikle konuya konsantre olmalı, konudan konuya geçmemeli, soruları dikkatli olarak dinlemeden veya anlamadan cevap vermemelidir. Adli muhasebecilik mesleğinin uzman tanıklık alanı yüksek iletişim becerileri, topluluk önünde konuşma ve iyi derecede hitabet yeteneği gerektirir. Burada adli Muhasebecinin yapacağı hataların telafisi çok zordur ve ününü itibarını doğrudan doğruya etkileyebilir. Konuyu yine bir şekil yardımı ile açıklayacak olursak; ADLİ MUHASEBECİLİKTE UZMAN TANIKLIK Net ve kesin Tarafsız Açıklayıcı ve Varsayımlar Tutarlılık Konudan Soruları İfadeler Objektif Öğretici Yapmamak Konuya Dinleyip Kullanmak Anlatım Anlatım Geçmemek Cevaplamak Şekil 4-Adli Muhasebecilikte Uzman Tanıklık Uzman tanıklık müessesinin Türk Yargı sisteminde uygulamaya konulmasının davaların görülmesini sürecini hızlandıracağı açıktır. Bilirkişilik sisteminde yaşanan sorunların bir kısmının bu şekilde çözümlenebileceği düşünülmektedir. Dördüncü bölümde konu tüm boyutları ile incelenecektir Suistimal, Hile, Yolsuzluk Araştırmacılığı Adli muhasebecilik mesleğinin konusunu oluşturan son alan, gerçek ve tüzel kişilere ait (kamu veya özel sektör) işletmelerinde yaşanan genellikle tamamen işletme çalışanları tarafından gerçekleştirilen kanuna aykırı davranışların tespit edilmesine yönelik çalışmalarla ilgili alandır. Bu adli muhasebecilik alanına ilişkin detaylı bilgiler beşinci bölümde anlatılacaktır. Adli muhasebecilik mesleğinde en fazla araştırma ve incelemenin yapıldığı alan kabul edildiğinden bu kısma araştırmacı muhasebecilik adı verildiği de görülmektedir. Araştırmacı muhasebecilik, genelde hile uygulamaları ve bunun sonucunda karşılaşılan iş gören hırsızlığı, gayrimenkul dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, rüşvetçilik, suç tatbikatına ilişkin soruşturmalar vb. cezai konuların incelenmesiyle ilgilenir (Pazarçeviren, 2005: 5). 17

18 Adli muhasebecilik mesleğinin konusu olarak suistimal, hile ve yolsuzluk araştırmacılığı incelendiğinde öncelikle göze çarpan kavramsal karmaşa olmaktadır. Suistimal, hile ve yolsuzluk kelimelerinin birbirlerinin yerine çok sık kullanıldığı ve bu sebeple de karıştırıldığı görülmektedir. Hile sözlük anlamıyla bir çıkar sağlamak amacıyla birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, entrika şeklinde tanımlanabilir. Suistimal ise işine geldiği gibi, kendi yararına ve çıkarına göre davranmak, iyi niyete karşı yapılan iyi niyet taşımayan eylem, duygu ve düşünce olarak açıklanabilir. Avrupa Konseyi'nin 4 Ocak 1999 tarihinde kabul ettiği Yolsuzlukla Mücadele Medeni Hukuk Sözleşmesi nin 2. maddesinde de yolsuzluğun uluslar arası kabul görmüş genel bir tanımı yapılmıştır. Bu maddede yolsuzluk: Doğrudan doğruya yada dolaylı yollardan rüşvet yada yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi yada kabul edilmesi anlamına gelir şeklinde tanımlamıştır. Bu şekilde kavramsal çerçeveyi açıkladıktan sonra işletme çalışanlarının her zaman kendi işletmelerinden hile, suistimal veya yolsuzluk gibi uygulamalarla mal veya para çalmadıklarını ifade etmek gerekir. Eşeğini sağlam kazığa bağla veya malına sahip çık hırsızı da günaha sokma gibi halk arasındaki sözlerden anlaşılacağı üzere uygun ortam veya koşulların da olması gerekmektedir. İşletmelerde etkin bir iç kontrol yapısının olmaması, yapanın yanına kar kalıyor anlayışı, çalışanın kendisine haksızlık yapıldığını düşünmesi gibi gerekçelerle çalışanların kendi çalıştıkları işyerine karşı suistimal, hile, yolsuzluk gibi olumsuz davranışlarda bulundukları bilinmektedir. Bu tip olumsuz davranışlar işletmelere maddi zararlar verdiği gibi müşterilerinin güveninin kaybolmasına, firmanın piyasadaki ticari itibar veya ünlerinin de olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Adli muhasebecilerin hile, yolsuzluk ve suistimallerin ortaya çıkarılmasında işlevleri büyük olacaktır. Çünkü araştırma metodojileri, kanıt toplama teknikleri ve sistemin veya olayın tüm bileşenlerinin en ince ayrıntısına kadar ortaya konulması ile hile, yolsuzluk veya suistimal yapan kişi veya kişilerin adaletin önüne çıkartılarak hak ettikleri cezaların alınmasını sağlayacaktır. Adli muhasebecilerin hile, suistimal ve yolsuzluk araştırmacılığı yaptıkları zamanlarda dikkat etmeleri gereken temel unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: -Adli Muhasebeci standartlarını ve çalışma metodolojisini kendisi belirlemelidir. Yönetimin veya ortakların niyetini, beklentilerini belirlemeli ve çalışanların uymak zorunda oldukları 18

19 işletme prosedür ve uygulamalarını incelemelidir. Ayrıca, sadece işletme içerisinde inceleme yapmakla yetinmeyip tedarikçilerle, taşeronlarla şirket ile gerçekleştirdikleri işlere ait olarak araştırmalar yapmalıdır. -Adli Muhasebeciler hile olasılıklarının nerelerde olabileceğini tahmin etmeli ve işletmenin iç kontrol sisteminin zayıf yönlerini hemen bulabilmelidir. İşletmede uygulanabilecek hileli davranış tiplerini belirleyerek üretim, muhasebe, satın alma veya pazarlama gibi işletme bölümleriyle ilişkilendirebilmelidir, -Adli Muhasebeciler ellerinde herhangi bir endişe, söylenti ve iddiayı destekleyecek bir kesin delil olmadan kimseyi suçlamamalıdır. Çünkü aksi ispatlanana kadar herkes masumdur. -Adli Muhasebeciler, zanlı olarak tespit ettikleri kişi ile ilgili olarak yaptıkları görüşme veya sorgulamalarda kişinin ruh halini, psikolojik yapısını da dikkate almak zorundadır. Bazen uygun psikolojik ortam yaratıldığında kişiler vicdan azabına dayanamayıp suçlarını itiraf edebilmektedirler. -Adli Muhasebeciler hile, suistimal veya yolsuzluk araştırmaları esnasında çok iyi planlanmış olaylarla da karşılaşabilirler. Hatta bazen işlenen suç ancak çok ileri teknoloji veya bilgisayar bilgisi ile tespit edilebilir. Bu tip durumlarda uzman desteği almaları da gerekebilir. -Adli Muhasebeciler hile, yolsuzluk veya suistimal gibi olayları ortaya çıkardıklarında işletme yönetimlerine bir daha benzer olayların yaşanmaması için almaları gereken tedbirleri gösteren önerilerde de bulunurlar. Adli Muhasebeciler hile, yolsuzluk veya suistimal uygulamalarını tespit ettiklerinde işletmenin uğramış olduğu maddi kayıpları, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilere çıkarılacak zimmet miktarını da yani olayın maddi boyutunu da hesaplarlar. Bir adli muhasebeci olabilmek için normal bir lisans eğitimi yanında aşağıdaki konularda da yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir (Terzi ve Atmaca; 2012:29): Yoğun bir muhasebe bilgisi, Hukuk, Denetim, İşletme yönetimi, 19

20 Psikoloji, Suç bilimi, Bilgisayar uygulamaları ve araştırma yöntemleri Adli Muhasebeye Duyulan İhtiyacın Nedenleri Adli muhasebeye ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşların farklı olması çoğu zaman adli muhasebeden beklentilerinin de farklı olması sonucunu doğurmaktadır. Adli muhasebe bilim dalının ülkemizde yeterince gelişememiş olmasının temel nedeni bu bilim dalına kimlerin niye ihtiyaç duyduğunun sağlıklı şekilde açıklanamamış olmasıdır. Adli muhasebeye kimlerin hangi güdü ve saiklerle gereksinim gösterdikleri burada anlatılacaktır. Adli muhasebenin çalışma alanları dava destekleri, uzman tanıklık ve hile, yolsuzluk ve suistimal araştırmacılığıdır. Bir adli muhasebeciye ihtiyaç duyabilecek taraflar ise aşağıda sıralanmıştır(pazarçeviren 2005;4): 1-)Avukatlar 2-)Polis kuvvetleri 3-)Sigorta şirketleri 4-)Bankalar 5-)Mahkemeler 6-)İş Alemi 7-)Hükümet temsilcileri ve hükümete bağlı tüzel kuruluşlar Adli muhasebecilerin taşıması gereken en önemli özellik tarafsızlıktır. Adli muhasebeci kendisini hakim, avukat veya savcı yerine koyarak tarafları suçlayamayacağı gibi kasten suçsuz çıkarmayada çalışamaz. Bir kamu hizmeti yapıyor olması ve özellikle de adaletin doğru tecelli etmesinde bir rol üstlenmesi nedeniyle adli muhasebecinin tarafsızlık özelliği daima ön planda olacaktır. Adli muhasebe uygulamalarına ihtiyaç duyan kişiler sadece yukarıda sayılanlarla kısıtlı değildir. Daha pek çok kişi, kuruluş, kesim veya kurum adli muhasebeye ihtiyaç duyabilir. Ancak herkesin adli muhasebeden beklentileri doğal olarak farklılıklar gösterecektir. Örneğin avukat adli muhasebeden kendi müvekkilinin suçsuz 20

21 olduğunu ıspatlamaya yarayan kanıtları talep ederken, polis kuvvetleri ise kişiyi suçlu gösteren belge ve delilleri isteyecektir. İşte bu tip menfaat çatışması olan durumlar da adli muhasebeci taraf tutmaksızın yalnızca gerçeği açıklamak zorundadır. Adli muhasebe uygulamaları ülkemizde genelde ara çözümlerle halledilmeye çalışıldığından bu alan fazla gelişememiştir. Avukatlar dava destek hizmetlerini muhasebecilerden ahbap-çavuş ilişkileri içerisinde temin etmektedir. Uzman tanıklık hizmetlerini ise bilirkişiler tarafından karşılanmasına çalışılmaktadır. Hile, yolsuzluk ve suistimal denetçiliği faaliyetlerini ise iç veya dış denetçiler ya da mali polis teşkilatı bir ölçüde üstlenmektedir. Böyle ara çözümlerle adli muhasebeye olan ihtiyaç giderilmeye çalışıldığından adli muhasebe uygulamaları ülkemizde yeterince gelişmemiştir. Oysaki belli bir alanda uzmanlaşma ve profesyonelleşmenin getireceği sayısız faydalar olduğu muhakkaktır. Adli muhasebeye ihtiyaç duyulan alanları kısaca özetleyecek olursak; (Lorenzo 1993;63) 1-) Toplumda bireyler ve kurumlar artan oranda mahkemelere başvurmaya başlamıştır, 2-) Ticari işlemler giderek karmaşıklaşmaktadır, 3-) Toplumda, bireyler ve kurumlarla devletin ilişkileri giderek sorun doğurmaya başlamıştır, 4-) İşletmelerde çalışanların yaptıkları yolsuzluklar giderek artmakta ve ortaya çıkartılması ve de önlenmesi zorlaşmaktadır, 5-) Artan sayıda ve büyük tutarlarda işletme başarısızlıkları yaşanmaktadır, 6-) Avukatlar ve mahkemeler karşılaştıkları olaylarda daha fazla uzman desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Genel olarak adli muhasebeye olan ihtiyacı tespit ettikten sonra yapılması gereken en önemli husus adli muhasebeye ihtiyaç duyan kişilerin hangi güdü ve saiklere sahip olduklarının incelenmesidir. Avukatlar, Polis Kuvvetleri, Sigorta Şirketleri, Bankalar, Mahkemeler, İş alemi, Hükümet temsilcileri, hükümete bağlı kuruluşlar adli muhasebeye ihtiyaç duyarlarken kendi bakış açılarından olaylara yaklaştıklarından farklı istek ve beklentileri, farklı fikir ve güdüleri bulunmaktadır. 21

22 Adli muhasebeciye ihtiyaç duyabilecek taraflardan birincisi olan avukatlar aşağıda belirttiğimiz nedenlere sahip olabilirler. a) Karşı tarafın savunmasını çürütecek, boşluklarını ortaya çıkartabilecek delil, bilgi ve bulguları elde etme isteği, b) Kendi savunmasını oluşturacak, müvekkilinin masum olduğunu ispatlayacak delil, bilgi ve analizlere ulaşma isteği, c) Müvekkilinin masum çıkmasının olası olmadığı durumlarda alacağı cezayı en aza indirecek delil, bilgi ve belgelere sahip olma isteği, d) Olayla ilgili savunmasını oluşturması esnasında muhasebesel yönü fazla olan kısımları anlama isteği, Adli muhasebeye ihtiyaç duyabilecek taraflardan olan polis kuvetleri ise aşağıda belirtilen saik ve güdülere sahip olabilir. a) Polis Akademileri veya okullarında yeteri derecede muhasebe veya adli muhasebe dersleri görmediklerinden, sürekli değişen ve karmaşık bir yapıya sahip olan mevzuat yüzünden çözümleyemedikleri olaylarla ilgili üst düzey muhasebesel analize sahip olma isteği, b)polis kuvvetleri bir mali olayda kimin suçlu olduğunu veya kimlerin hangi mali kazanç veya kayıplara maruz olduğunu tespit etmek için adli muhasebecilere başvurabilirler. c) Polis kuvvetleri araştırma konusu ile ilgili olması muhtemel muhasebe hile ve yolsuzluklarının tespit edilmesini isteyebilirler. Adli muhasebe uygulamalarına talep yaratan sigorta şirketleri ise; a) Sigorta şirketi aleyhine yapılan mali nitelikteki dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak amacıyla; b) Sigorta ödemelerinde gerçekleşen zararın mali kazanç ve kayıpların sağlıklı bir tespitinin yapılması amacıyla, c) Bilanço, gelir tablosu veya diğer mali tabloların tümünün veya belli hesap kalemlerinin gerçekliğinin araştırılmasının gerektiği durumlarda, Adli muhasebe uygulamalarından batılı ülkelerde en çok yararlanan grup olan bankalar ise; 22

23 a) Kredi ve kredi kartı dolandırıcılık olaylarında b) Bankada gerçekleştirilen hile, yolsuzluk ve suistimal olaylarının araştırılması c) Bankacılık kanunundan kaynaklanan suçların aydınlatılmasında muhasebesel yönü ağırlıklı olan mali olayların aydınlatılması, Adli muhasebe uygulamalarına ihtiyaç duyan mahkemeler ise çok çeşitli uyuşmazlıklarda adli muhasebecilere başvurabilmektedir. a)dava konusu olayın muhasebesel boyutunun tüm yönleriyle aydınlatılması esnasında, b) Tarafların ileri sürdüğü muhasebesel iddiaların hangisinin doğru olduğunu tespit etmekte, c) Uzman tanıklık hizmetleri kapsamında mahkemeler adli muhasebeciye sorular sormaktadır. Adli muhasebeciye en fazla ihtiyaç duyan taraf olarak hep mahkemeler gösterilmektedir. Bir anlamada mahkemelerin işleyişini hızlandıran ve adaletin tecellisine yardımcı olan adli muhasebeciler mahkemelerin bir unsuru gibi düşünülmektedirler. Adli muhasebe hizmet duyan bir diğer taraf ise iş alemi, diğer adıyla özel sektör işletmeleridir. İş alemi; a) İşletmelerinde yaşanan diğer ortakların, yöneticilerin veya çalışanların gerçekleştirdikleri hile, yolsuzluk ve suistimal olaylarının delil ve belgeleriyle ortaya çıkartılmasında, b) İşletmelerinin taraf olduğu davalarda dava destek hizmetleri veya uzman tanıklık hizmetleri kapsamında Hükümet temsilcileri veya hükümete bağlı kuruluşlar ise adli muhasebeye; a) Partilerinde, kamu işletmelerinde yaşanan hile, yolsuzluk ve suistimallerin araştırılmasında b) Herhangi bir görevi kötüye kullanma, mali suçların aydınlatılmasında, Sonuç olarak adli muhasebe mesleğine ihtiyaç duyanlar adli muhasebeciden kendi taleplerine uygun bilgi, belge veya delil üretmesini isteyebilirler. Adli muhasebeci ise tam bir tarafsızlıkla adaletin doğru tecelli etmesini sağlayacak olan gerçeği sunmalıdır. Yalnız adli muhasebeci kendisini hakim yerine koyarak karar veremeyeceği gibi savcı yerine koyarak da araştırdığı konu ile ilgili tarafları doğrudan suçlayamaz 23

24 Adli muhasebe yeni bir kavram olmakla beraber bu bilim dalına ilgi duyanların sayısının çok hızlı artması nedeniyle de muhasebe meslek mensupları arasında ilgi uyandırmaktadır. Teknolojik değişimler, ekonomik, siyasi ve toplumsal hayatın gelişmesi hızlı gelişmesi sürekli kendisini yenileyen meslek gruplarının oluşmasını gerektirmektedir. Çünkü suç işleyen kişi veya kişiler bu değişen sistemlere uygun yeni hatta çoğu zaman akla hayale gelmeyecek yöntemler, organizasyonlar veya işlemler gerçekleştirmektedirler. Bu sebeple klasik muhasebe uygulayıcıları veya klasik denetçiler yetersiz kalmakta adli Muhasebecilere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomik işlemler ve finansal veri bakımından karmaşık olayların artmasıyla karşılaşan adaletle uğraşan kişiler açısından özellikle de kolluk kuvvetlerine ileri derecede muhasebe tecrübesi ve uzmanlığı gerekmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde soruşturmanın ve işlenen suçun niteliğine bağlı olarak polis, karmaşık finansal işlemleri analiz edecek, analizlerini kanıt elde etme standartları ile uyumlu hale getirecek ve en önemlisi elde ettiği bilgileri yazılı ve sözlü olarak anlaşılabilir, ikna edici bir şekilde sunabilecek, özel muhasebeciler kiralamaktadır. Adli Muhasebeciler sadece finansal ve muhasebesel problemlerin altında yatan gerçekleri anlayarak ve bir kriminal olayı kanıtlamak için gerekli delilleri sağlamakla kalmayıp, ayrıca bu bulguları, hukuken anlamlı bir şekilde ve herkesin anlayabileceği netlik ve sadelikte sunum yapabilmek zorundadır. Eğer yaptığı sunumu kimse anlayamıyorsa veya sunumunda çelişkili yanlar varsa, çok fazla teori ve varsayımlar içeren açıklamalar yapmışsa uzman tanıklığı kabul görmeyecektir. Ülkemizde var olan bilirkişilik uygulamaları ise yukarıda açıklamaya çalıştığımız anlamda adli muhasebeciliğe olan talebi azaltabilecek seviyede görülmemektedir. Bilirkişilerin seçilmesinde ve atanmasında genel kabul görmüş standartların olmaması, bilirkişilerin yazılı görüş bildirmesi ve çoğu raporun Türkçe açısından çok sorunlu veya yetersiz bir dilbilgisi seviyesi ile yazılması, birden çok uzmanlık alanını ilgilendiren raporların tek bir kişiden alınması, hazırlanan raporlarda alınan bilirkişilik ücretlerinin çok düşük olması gerekçesiyle yeterli özenin gösterilmemesi gibi nedenlerle adli muhasebecilik mesleğine ihtiyaç duyulmaktadır Adli Muhasebe Bilim Dalının Diğer Bilimlerle İlişkisi Adli muhasebe bilim dalının kapsadığı sahanın boyutlarının geniş olması pek çok bilim dalı ile ister istemez etkileşim içinde olmayı gerektirmektedir. Diğer bilim veya bilim dallarından faydalanmak adli muhasebe için bir zorunluluğu ifade etmektedir. Adli 24

25 muhasebenin yakın ilişkide bulunduğu bilim veya bilim dallarını bir şekil ile ifade edecek olursak; ADLİ MUHASEBE İLE İLGİLİ BİLİMLER VE BİLİM DALLARI Hukuk Denetim Suç Bilimi Psikoloji Grafoloji İstatistik Şekil 5-Adli Muhasebe İlgili Bilim veya Bilim Dalları Psikoloji Psikoloji bilimi günümüzde insan davranışlarını ve zihinsel işleyişlerini araştıran bir bilim olarak tanımlanır. Bu şekilde tanımlandığında adli muhasebenin konusunu adli mercilere intikal etmiş veya henüz intikal etmemiş olan muhasebesel boyutu önem taşıyan hile, suistimal, yolsuzluk araştırmaları oluşturduğundan psikoloji bilimi ile ortak çok fazla alanının olduğu görülür. Psikoloji bilimi adli muhasebecilerin iyi bilmek zorunda olduğu alanlardan biridir. Adli Muhasebeciler klasik muhasebecilerden farklı olarak sadece defter belge evrak veya beyannamelerle ilgilenmediklerinden karşısındaki kişinin davranışlarını, ruh halini, psikolojik yapısını da dikkatle analiz etmek zorundadır. Hatta belgeler üzerinde, örneğin kişinin yazılı ifade vermiş olması durumunda bu yazılı ifadeyi okurken dahi nasıl psikolojik ortam içinde bulunulduğunu anlayabilmesi gerekir. Yazılı ifadelerde suçlu kişiler ben veya biz zamirlerini yanlış kullanarak, gerçek olay yerine hayallerinde yarattıkları veya gerçeği kısmen değiştirerek, bir kısmını yeniden düzenleyerek anlattıkları için pek çok hata yaparlar. Suçluluk duygusu içerisindeki kişinin yazılı veya sözlü ifadeleri duydukları veya bastırmaya çalıştıkları vicdan azabı nedeniyle pek çok hatalı sinyal veya mesaj gönderir. Adli Muhasebecinin bu sinyal ve mesajları anlayacak derecede psikoloji bilmesi gereklidir. Suçun oluşumunu açıklamaya çalışan psikologlar Franz Alexander, Theoder Reik, Hugo Staub, August Aichhorn, Paul Reiwald, Eduard Naegeli ve Sigmund Freud ( ) olarak sayılabilir. Freud un geleneksel öğretisi psikoanalizimdir. Bu teoride suçun oluşumunu açıklayan genel bir açıklama yoktur. Bugün psikoanaliz suçlunun içerisinde yetiştiği ortamı, yaşamının tamamını veya belirli kesitlerini dikkate alır. Dikkate alınan ikinci unsur ise toplumsal yapılar, kültür gibi diğer sosyolojik faktörlerdir. Freud un teorisinin üç kavram üzerinde durduğu iyi bilinir. Bunlar alt benlik, ego ve süperegodur. Alt benlik, cinsellik ve saldırganlık gibi iç güdüleri içerir; üst benlik (süper ego), anne, baba ve diğer rol 25

26 model alınan kişilerden etkileşim ile oluşturulan değerlere dayanan vicdan; benlik (ego) ise, alt benliğin ile üst benliğin istekleri arasında denge sağlamaya çalışan bir çeşit arabulucudur. Benliğin alt benliği denetleyememesi, üst benlikte yapısal bozukluklar bulunması halinde, insan davranışlarını etkileyen ve suça neden olabilen dengesiz bir kişilik oluşmaktadır. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı gibi fiziksel yanı da olan psikolojik bozukluklar da suça neden olabilmektedir. Şizofreni, paranoya, mani-deprefsif durumlar, psikopatlık, zeka bozuklukları da suç işlemeye neden olabilir. Adli muhasebecilerin mülakat yaptıkları sırada kimin doğruyu söylediğini anlayabilmesi veya niye kişinin doğruyu söylemediğini analiz etmesi sırasında psikoloji bilimine ihtiyaç duyacağını belirtmiştik. Adli muhasebecilerin iletişim kurmaları esnasında kişilerin seçtikleri kelimeler kadar, jest ve mimiklerine, beden diline de dikkat etmesi gerekir. Şüpheli veya şüphelilerle yaptıkları görüşmelerde adli Muhasebeciler kesinlikle karşı tarafın sözünü kesmemeli veya yönlendirici, önyargılı olmamalıdır. Adli Muhasebecinin başarılı bir mülakat gerçekleştirebilmesi için karşı tarafın beden dili kadar kendi beden diline de dikkat etmesi gerekir. Örneğin asla sinirlenmemeli, dik ve rahat duruş içerisinde bulunmalı, şüpheli ile göz temasını kesmemeli, kendi görüş ve düşüncelerini belli etmeyen bir yüz ifadesi takınmalı, sakin bir ses tonu ile konuşmalıdır. Yalan söyleyen insanların gözbebekleri refleks olarak küçülür ve yalan söyleyecekleri zaman göz temasını kesmeye çalışırlar. Yalan söyleyen insanların genelde ağzı kurur, sık sık yutkunma veya öksürme, ellerde terleme, eline koluna hakim olamama gibi fizyolojik belirtiler gösterirler. Ayrıca ruh hallerinde de sürekli dalgalanmalar görülür. Yalan söyleyen kişiler cevaplarında çok fazla gereksiz bilgi vermeye başlarlar, konuyu değiştirmeye çalışırlar kesinlikle tutarlı ve tekdüze bir şekilde cevap veremezler. Adli muhasebecilerin yalan söyleyen kişiler tarafından gerçekleştirilen yalan söyleyen kişilere ait davranış tiplerini, psikolojik yapılarını iyi bilmesi şarttır. Adli muhasebecilerin psikoloji biliminden yararlanarak analizler yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olması elbette iyidir. Ancak bazı durumlarda karşısındaki kişinin psikolojik yapısının ileri derecede bozuk olması veya birkaç psikolojik bozukluğun bir arada bulunması mümkündür. İşte böyle ileri derecede psikoloji bilgisi gerektiren durumlarda bir psikoloji uzmanından detaylı bir çalışma yapması istenmelidir. Adli muhasebe psikoloji bilimi ile her zaman yakın ilişki içerisindedir. Adli muhasebe uzmanlarının iyi derece de psikoloji eğitimi almaları şarttır. Psikolojinin bir alt alanı olan adli psikoloji; psikoloji bilgisinin ve becerisinin yasal sorunlara uygulanması ve psikoyasal 26

Adli Muhasebe Kavramı ve Adli Müşavirlik Mesleği

Adli Muhasebe Kavramı ve Adli Müşavirlik Mesleği Adli Muhasebe Kavramı ve Adli Müşavirlik Mesleği Selçuk Gülten *1 Ülkemizde yeni duyulan bir kavram olan adli muhasebe kavramını hukuk ile uğraşan herkese tanıtmak amacıyla bu makale hazırlanmıştır. 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ 1.1. Adli Kelimesinin Tanımı 012 1.2. Adli Muhasebe Kavramı 012 1.3.

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

MAL MÜ AV RL K MESLE

MAL MÜ AV RL K MESLE MAL MÜ AV RL K MESLE SMMM Nevzat AKKAYA ASMMMO Oda Sekreteri ANKARA Ocak 2016 2 Mali Müşavirlik Mesleği Ankara SMMMO Ankara SMMMO Mali Müşavirlik Mesleği 3 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEĞİNE BAKIŞ

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR

SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR TANIM İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Genel Cerrahi ve Adli Tıp Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD Tıbbi Bilirkişilik

Detaylı

Sunum Konuları. Özel Dedektiflik Nedir? Dünyada ve Türkiye de Özel Dedektiflik. Özel Dedektiflik Hizmet Alanları. Kimler Özel Dedektif Olabilir?

Sunum Konuları. Özel Dedektiflik Nedir? Dünyada ve Türkiye de Özel Dedektiflik. Özel Dedektiflik Hizmet Alanları. Kimler Özel Dedektif Olabilir? LOGO LOGO Özel Dedektifler Derneği Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Projesi Maltepe Feyzullah Turgay Ciner İlköğretim Okulu ÖZEL DEDEKTİFLİK KONFERANSI 09 Mart 2012 www.dedektif.org.tr - info@dedektif.org.tr

Detaylı

Nejat BOZKURT Marmara Üniversitesi

Nejat BOZKURT Marmara Üniversitesi Nejat BOZKURT Marmara Üniversitesi 1 Adli Muhasebenin İçeriği Yıllar önce birilerine adli muhasebeci olduğumuzu söylemiştim, bize cesede bakar gibi baktılar. Artık bu gibi yorumları uzun süredir almıyorum.

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

Kitap Tanıtımı Adli Muhasebe. Mikail EROL

Kitap Tanıtımı Adli Muhasebe. Mikail EROL Kitap Tanıtımı Adli Muhasebe Metin ATMACA ve Serkan TERZİ, İstanbul: Yaylım Yayıncılık, 2012, 176 sayfa ISBN: 978-605-63037-1-5 Mikail EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü mikailerol@comu.edu.tr

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMASINA VE BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNE İLİŞKİN ESAS, USUL VE İLKELER

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMASINA VE BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNE İLİŞKİN ESAS, USUL VE İLKELER BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMASINA VE BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNE İLİŞKİN ESAS, USUL VE İLKELER Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görülmekte olan davalarda bilirkişi görüşüne başvurulması

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Mehmet Ali ÇAKIR 29 * ÖZ Adli muhasebe kavramı Türkiye için yeni bir kavram olup, esas kaynağını Amerika Birleşik Devletleri uygulamalarından

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Ziraat Mühendisleri Odası

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İ M E D A K A O M M M İS

İ M E D A K A O M M M İS İSMMMO AKADEMİ İSMMMO AKADEMİ 11111 82 İSMMMO AKADEMİ YAHYA ARIKAN Başkan NEJAT BOZKURT Başkan Yardımcısı NECATİ KALKAN Sekreter NADİR HİKMET GÜNEŞ Sayman MUAMMER KESKİN Üye 83 İSMMMO AKADEMİ SMMMO AKADEM

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ADLİ MUHASEBE, UYGULAMALARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ. Murat BALCI. Anabilim Dalı: İŞLETME. Programı: İŞLETME UZAKTAN EĞİTİM

ADLİ MUHASEBE, UYGULAMALARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ. Murat BALCI. Anabilim Dalı: İŞLETME. Programı: İŞLETME UZAKTAN EĞİTİM T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ADLİ MUHASEBE, UYGULAMALARI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat BALCI 1210200001 Anabilim Dalı: İŞLETME Programı: İŞLETME UZAKTAN

Detaylı

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ UYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Değerli Meslektaşlarım, Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine

Detaylı

Eğitmenler Prof. Dr. Mehmet YÜCE Doç. Dr. Adnan GERÇEK

Eğitmenler Prof. Dr. Mehmet YÜCE Doç. Dr. Adnan GERÇEK Eğitmenler Prof. Dr. Mehmet YÜCE Doç. Dr. Adnan GERÇEK 14 Temmuz 2011 Perşembe 18:30 / 22:00 15 Temmuz 2011 Cuma 18:30 / 22:00 18 Temmuz 2011 Pazartesi 21 Temmuz 2011 Perşembe 22 Temmuz 2011 Cuma 28 Temmuz

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Konkordato - Konkordato Komiserliği Prof. Dr. Münir Şakrak

Konkordato - Konkordato Komiserliği Prof. Dr. Münir Şakrak Konkordato - Konkordato Komiserliği 2018 1 KONKORDATO Kavramsal ve Hukuki Yapı Konkordato Kavramı Borçlarını ödeyemeyecek durumdaki ya da ödeyememe riski altındaki borçlunun, vade ya da indirim talep etmek

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÜNİTE 1 MUHASEBENİN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI (ÇIKMIŞ SORULAR)

FİNANSAL MUHASEBE ÜNİTE 1 MUHASEBENİN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI (ÇIKMIŞ SORULAR) FİNANSAL MUHASEBE ÜNİTE 1 MUHASEBENİN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI (ÇIKMIŞ SORULAR) www.smmmegitimi.com 1. (29 Haziran 2013) : İşletme finansal raporlama yaparken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz?

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları

Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları Gaziantep SMMM Odası Aday Meslek Mensupları Toplantısı 20 Nisan 2017 Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları 1. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yasası,

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ KASIM YER: İ-AKADEMİ EĞİTİM SALONU 1450 Sk. No:12, Alsancak Konak/İzmir (Kıbrıs Şehitleri Caddesi)

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ KASIM YER: İ-AKADEMİ EĞİTİM SALONU 1450 Sk. No:12, Alsancak Konak/İzmir (Kıbrıs Şehitleri Caddesi) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI EGE BÖLGE ŞUBESİ Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte belirtildiği

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TANIM Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Vergi ve Gümrük İncelemeleri Uygulamaya Yönelik Eğitimler

Vergi ve Gümrük İncelemeleri Uygulamaya Yönelik Eğitimler www.okul.pwc.com.tr Vergi ve Gümrük İncelemeleri Uygulamaya Yönelik Eğitimler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Vergi ve Gümrük İncelemeleri Eğitimleri Vergi ve gümrük incelemelerine yönelik eğitimlerimiz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TMMOB KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAK MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ NİTELİKLERİ, BELGELENDİRİLMESİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Bu yönetmelik 10.02.2007

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

Tebliğ. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6

Tebliğ. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6 Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; bilanço tarihinden

Detaylı

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız.

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. VERGİ DANIŞMANLIĞI Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. Bunlar: Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi KDV Diğer Vergi Kanunları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ

İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ İşletmelerde vergi yönetimi; muhasebe ve kayıtlarını inceleyen, bunların doğruluk ve düzenliliğini araştıran, yapılmış olan hata ve hileleri ortaya çıkaran işlemlerle birlikte,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[23-2012/1183]-56888 12.05.2016 Konu : Dar mükellef kurumdan elde

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

Electroworld Iç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetim raporu

Electroworld Iç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetim raporu . Electroworld Iç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetim raporu E yp! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +90 212 315 3D 00 SMMM AŞ Fax:

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28856 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 31/12/2012 tarih ve 926 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun Numarası : 5411

BANKACILIK KANUNU. Kanun Numarası : 5411 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Etik ilkeler Madde 75 Bankalar ile bunların mensupları; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini

Detaylı

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU. Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur.

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU. Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur. 32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU 1- Yıllık faaliyet raporu nedir? Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur. 2- Yıllık faaliyet raporu

Detaylı

İCRA DAİRELERİNİN ÖZERKLEŞTİRİLMESİ: FRANSIZ İCRA GÖREVLİLİĞİ MODELİ

İCRA DAİRELERİNİN ÖZERKLEŞTİRİLMESİ: FRANSIZ İCRA GÖREVLİLİĞİ MODELİ MEHMET EMİN ALPASLAN Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İCRA DAİRELERİNİN ÖZERKLEŞTİRİLMESİ: FRANSIZ İCRA GÖREVLİLİĞİ MODELİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

MOBİL APLİKASYONLAR VE İNTERNET SİTESİ TASARIMI İLE SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

MOBİL APLİKASYONLAR VE İNTERNET SİTESİ TASARIMI İLE SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ 28(150), 165-169 MALİ MOBİL APLİKASYONLAR VE İNTERNET SİTESİ TASARIMI İLE SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ Mustafa ŞEN* 23 ÖZ Teknolojinin

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

Nejat BOZKURT Marmara Üniversitesi

Nejat BOZKURT Marmara Üniversitesi Nejat BOZKURT Marmara Üniversitesi 1 Adli Muhasebenin İçeriği Yıllar önce birilerine adli muhasebeci olduğumuzu söylemiştim, bize cesede bakar gibi baktılar. Artık bu gibi yorumları uzun süredir almıyorum.

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

10 VE FAZLASI İŞÇİLİ 1-3 İŞÇİLİ 4-9 İŞÇİLİ

10 VE FAZLASI İŞÇİLİ 1-3 İŞÇİLİ 4-9 İŞÇİLİ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ TABLO 1 2019 YILI SM VE SMMM ÜCRETLERİ MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER TABLO-1 1-3 4-9 10 VE FAZLASI 1-3 4-9 10 VE FAZLAS I 1-3 4-9 10 VE FAZLASI DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

Kaliteli, profesyonel ve güvenli

Kaliteli, profesyonel ve güvenli Kaliteli, profesyonel ve güvenli hizmet 1 ö z d o ğ r u l a r Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini

Detaylı

İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ

İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ DOÇ.DR.SAİM OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ . İSG PROFESYONELLERİNİN DURUMU İSG PROFESYONELLERİNİN DURUMU İSG Hizmetlerinin Yerine

Detaylı

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu 27 Mayıs 2010 TS/BAS-BÜL/10-44 TÜSİAD, Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler başlıklı raporunu, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü The

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi nde bulunan gizlilik

Detaylı

ç Denetim Faaliyetini Tamamlamak veya Desteklemek Amac yla Hizmetlerin D flar dan Temini

ç Denetim Faaliyetini Tamamlamak veya Desteklemek Amac yla Hizmetlerin D flar dan Temini ç Denetim Faaliyetini Tamamlamak veya Desteklemek Amac yla Hizmetlerin D flar dan Temini 1. İç denetim elemanlarının her birinin ilgili bütün bilim dallarında uzman olması gerekmez. İç denetim faaliyetinin,

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. SERMAYE:250.000.-TÜRKLİRASI

ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. SERMAYE:250.000.-TÜRKLİRASI ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. SERMAYE:250.000.-TÜRKLİRASI 29 / 06 / 2015 ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU Karar No Evrak No Konu: 2015/ 520 2290570100 BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN 17.12.2004 tarihli

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE EMLAK KOMİSYONCUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan:27.10.2008 tarih ve 27037 sayılı R.G. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE BİLİRKİŞİ

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE BİLİRKİŞİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE BİLİRKİŞİ Doç. Dr. Osman KILIÇ 1 ÜNITE: 1 BİLİRKİŞİLİK TANIMI, UYGULAMA ALANI VE ÖNEMİ Doç. Dr. Osman KILIÇ İçindekiler 1.1. BİLİRKİŞİLİK TANIMI,

Detaylı

Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI Bu doküman eğitim amacıyla hazırlanmış ve öğrenciye verilmiştir. İzinsiz çoğaltılması ve satılması halinde gerekli cezaî ve hukukî yollara başvurulacaktır.

Detaylı

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar.

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar. Bu Yönetmelik 8-9 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen BMO 2.Genel Kurulu nda Oda Yönetim Kurulu na değişiklik yapma yetkisi verilerek kabul edilmiş, 25.09.2014 tarihli BMO Yönetim Kurulu kararıyla Madde

Detaylı

ISBN

ISBN Bu kitapta verilen örnek ve öykülerde ve kitabın metnindeki açıklamalarda sağlık, hukuk, yatırım gibi çeşitli alanlardan uzmanlık bilgilerine yer verilmiştir. Bu uzmanlık bilgileri sadece kitabın konusuyla

Detaylı

Adi ortaklıkların transfer fiyatlandırması mevzuatı açısından değerlendirilmesi

Adi ortaklıkların transfer fiyatlandırması mevzuatı açısından değerlendirilmesi Adi ortaklıkların transfer fiyatlandırması mevzuatı açısından değerlendirilmesi Akif Tunç 1. Giriş Gelişmiş ekonomilerde, farklı alanlarda ihtisaslaşmış şirketlerin kendi başlarına yapma imkanına sahip

Detaylı

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder. Davranış Kodu Davranış Kodu Bu belge genel anlamda yasa dışı eylemleri destekleyen durumları ve özellikle 231/2001 1 sayılı Yasal Karar altında yer alan suçları önlemek için Pirelli Grubu'nun Yöneticileri,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

S e m i n e r. Aday Meslek Mensupları İçin. Eskişehir SMMM Odası Aday Meslek Mensupları Toplantısı 4 Ocak 2017

S e m i n e r. Aday Meslek Mensupları İçin. Eskişehir SMMM Odası Aday Meslek Mensupları Toplantısı 4 Ocak 2017 S e m i n e r Aday Meslek Mensupları İçin Staj ve Sınavlara İlişkin Uygulama Yönergesi Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI Merkez Müdürü SMMM Ali Rıza EREN Merkez Müd. Yrd. Eskişehir SMMM Odası Aday Meslek Mensupları

Detaylı