TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş Amacı AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ Madde 1- Çizilmemiş haşhaş kapsülünden baz morfin, baz morfinden de türevlerini, hazırlanacak yıllık üretim programına göre üretmek, fabrikanın daha verimli ve karlı çalışabilmesi için proses üzerinde iyileştirici çalışma ve araştırmaları yürütmek, fabrikada mevcut ürünlerin yanı sıra yeni ürünler üretebilme imkanlarını araştırmak, üretiminin karlı ve verimli olduğu tespit edilen ürünleri işlemek, üretilen ürünlerin depolanması, muhafazası ve satışa hazırlanması ile ilgili işleri yapmak, üretilen ürünler ve üretimde kullanılan yardımcı kimyasalların gerekli analizlerini yapmak, mevzuat uyarınca verilen ve verilecek olan diğer görevleri yapmak amacıyla Bolvadin de Afyon Alkaloidleri Fabrikası Đşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Teşkilat Yapısı Madde 2- Afyon Alkaloidleri Fabrikası Đşletme Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir: Đşletme Müdürü Savunma Bürosu Kontrolör Sekreter Đşletme Müdür Yardımcısı Bilgi Đşlem Servisi Şefliği Üretim Şube Müdürlüğü Ekstraksiyon Servisi Şefliği Derive Servisi Şefliği Bakım Servisi Şefliği Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü Kalite Kontrol Servisi Şefliği Mamul Madde Depolama Servisi Şefliği Kalite Güvence Şube Müdürlüğü Kalite Güvence Servisi Şefliği Dokümantasyon ve Standartlar Servisi Şefliği (10/10/2006 tarih, 27/232-9 sayılı YKK ile ilave edilmiştir.) Araştırma Geliştirme (AR-GE) Şube Müdürlüğü (20/02/2012 tarih, 3/19-3 sayılı YKK ile ilave edilmiştir.) Yardımcı Tesisler Şube Müdürlüğü Bakım-Onarım ve Atölye Servisi Şefliği Enerji ve Isı Santralı Servisi Şefliği Su Arıtma ve Tasfiye Servisi Şefliği 1

2 Muhasebe Şube Müdürlüğü Maliyet Muhasebesi Servisi Şefliği Muhasebe Servisi Şefliği Personel ve Đdari Đşler Şube Müdürlüğü Personel Servisi Şefliği Sosyal Đşler Servisi Şefliği Haberleşme Servisi Şefliği Haşhaş Islah ve Tohumluk Üretim Şube Müdürlüğü Haşhaş Islah Servisi Şefliği Tohumluk Üretim Servisi Şefliği Park ve Bahçeler Servisi Şefliği Malzeme Satınalma ve Depolama Şube Müdürlüğü Kimyasal Maddeler Depolama Servisi Şefliği Malzeme Đkmal Servisi Şefliği Yedek Parça Servisi Şefliği Teknik Emniyet ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Amirliği Teknik Emniyet Servisi Şefliği Görevler Madde 3- Afyon Alkaloidleri Fabrikası Đşletme Müdürlüğünün görevleri teşkilat yapısını oluşturan Şube Müdürlüklerinin görevlerinden oluşur. Đşletme Müdürü; bu Şube Müdürlüklerinin çalışma şartlarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerinin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir. Đşletme Müdür Yardımcısı; kendisine bağlı Şube Müdürlükleri ve Servis Şefliklerinin çalışma şartlarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrol etmekle görevli olup, Đşletme Müdürünün yokluğunda Đşletme Müdürünün görevlerini de yürütmekle yükümlüdür. I-Savunma Bürosu tarihli ve sicil no lu TMO Savunma Đşleri Đzahnamesinde belirtilen konuların planlanıp yürütülmesini 2- Đşletme Müdürlüğünce yapılması gereken topyekûn savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaların, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve sivil olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlama direktifine göre hazırlanmasını 2

3 3- Đşletme dahilinde, Genel Müdürlük Milli Alarm Muhtırasının uygulanmasına ilişkin gerekli Alarm Talimatının hazırlanmasını 4- Sivil Savunma Hizmetlerinin; ilgili mevzuat, Sivil Olağanüstü Hal Planlama Direktifi ve bu konuda yurt düzeyinde yetkili ve sorumlu olan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile TMO Genel Müdürlüğü Savunma Sekreterliğinin karar ve talimatları doğrultusunda yürütülmesini 5- Đşletmenin sivil olağanüstü hal ve savaş hazırlıklarının planlanmasında Vilayet, Đlçe Savunma Sekreterliği veya Memurları ile koordineli çalışmak, 6- Đlgili birim ve yerlerle işbirliği yaparak, Đşletmenin personel seferberlik hazırlıklarının planlanmasını 7- Đlgili mevzuat çerçevesinde Lojistik Seferberlikle ilgili hizmetlerin yürütülmesini 8- Đşletmeye gerekli olan Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatı tespit ve temin etmek, mevcutların bakım ve korunmalarını 9- Sivil Savunma Servislerinin kurulmasını ve mevcut personelin eğitilmesini 10- Sivil Savunma Hizmetleri için gerekli olan ödeneklerin bütçeye konulmasını, sarf yerlerinin tesbitini ve teklifini takip etmek, 11- Sivil Savunma ile ilgili çalışma raporlarını hazırlamak, (devre raporları, yıllık denetim ve faaliyet raporları gibi) 12- Sivil Savunma ile ilgili mevzuat, yayın ve emirleri sürekli takip etmek ve incelemek, 13- Görev ve hizmetleri ile ilgili hususlar hakkında gerektiğinde Đşletmedeki diğer ilgili personel ve Savunma Sekreterliği personeli ile görüşerek koordineyi 14- Đşletmede Sivil Savunma Komisyonunun kurulmasında yardımcı olmak ve işlerini takip etmek. II- Kontrolör TMO Kadro Tanımları Kitabı ve TMO Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluk içerisinde; 1- TMO Taşra Kontrol Đşleri Đzahnamesinde belirtildiği şekilde ve Đşletme Müdürünün görevlendirmesiyle Đşletme Şube Müdürlüklerine ait iş ve işlemlerin kontrol, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmek, 3

4 2- Gerçekleştirdiği kontrol, inceleme ve soruşturmaya ait sonuç ve kanaatini, belgeleri ile birlikte Đşletme Müdürlüğüne rapor olarak sunmak. III-- Bilgi Đşlem Servisi Şefliği 1- Bağlı olduğu birim amirlerinin vermiş olduğu görevleri yapmak, 2- Merkezi bilgisayarın ve işletim sistemlerinin sürekli hizmete açık olmasını 3- Mevcut sistemle ilgili teknik gelişmeleri izlemek ve kesintisiz bir çalışmanın temini için gerekli araç, gereç ve malzemenin yeterli miktarda bulundurulmasını 4- Sistem emniyeti ve kontrol kurallarını belirlemek, 5- Donanım kullanımı ile ilgili kayıtları tutmak, 6- Bilgi işlem merkezine gelen ve burada işlenen bütün veri kütüklerini muhafaza etmek, 7- Bilgi işlem merkezi ile şube müdürlükleri ve servisler arasında ana bilgisayarla bağlantıyı 8- Đşletme birimlerine kurulacak olan bilgisayarların kurulmasını sağlamak ve devreye sokmak, 9- Kurulu bulunan bilgi işlem ağını kesintisiz olarak çalıştırmak, 10- Đstisnai durumlarda, ilgili birimlerce yapılamayan bilgiler üzerinde gerekli düzeltme, iptal ve yeni giriş işlemlerini yapmak, 11- Bilgileri ana kütükte veya diskette saklamak, 12- Verilere ait bilgisayar çıktılarını dosyalamak ve kodlamak, 13- Birimlerden gelen bilgisayar ortamında mevcut olan bilgi isteklerini karşılamak, 14- Bilgi kütüğündeki bilgileri TMO Genel Müdürlüğündeki ana bilgisayara transfer etmek, 15- Kullanılan bütün uygulama programlarını çalışır halde tutmak ve yapılan değişiklikleri uygulamak, 16- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim 4

5 IV- ÜRETĐM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Ekstraksiyon Servisi Şefliği 1-Üretim programına göre haşhaş kapsülünden baz morfinin üretilmesini ve satışa uygun konsantre morfinin elde edilmesini 2-Vardiya sistemine dayanan üretim faaliyetlerinin sürekli ve verimli olarak çalışmasını sağlayacak iş düzenini kurmak, vardiya çizelgelerini düzenleyip, onaylanmasını takiben aksaksız uygulanmasını 3-Servisindeki personelin kanunlara, yönetmeliklere, iş disiplin ve kurallarına, iş talimatlarına uygun ve verimli çalışmasını takip etmek, 4-Fabrika çalışma programına uygun olarak personelin izinlerini planlamak, teklif etmek, işin gereğine göre uygulamayı takip etmek, 5-Birimdeki çalışma alanlarının bakımlı tutulmasını, alet ve cihazların düzenli çalışmasını arızalanan makine ve cihazların bakım, onarım ve revizyonlarını takip etmek, diğer şefliklerle ortaklaşa yapılması zorunlu işlemler için gerekli koordinasyonu sağlayarak, işleri süratle sonuçlandırmak ve prosesin sürekliliğini 6-Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak gerekli proses ve kimyasal madde analizlerini yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirerek, prosesin temel esaslara uygunluğunu 7-Üretimde kullanılan girdilerin tüketimini ve morfin üretimini izlemek, buna göre verim ve kapasite hesaplarını yapmak, daha verimli ve düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, araştırmalarda bulunmak ve bu konularda diğer birimlere sağlıklı bilgi akışını 8-Makine, teçhizat ve binaların temiz ve bakımlı tutulmasını tartı aletlerinin ölçü, ayar ve damga işlemlerini takip etmek ve zamanında yapılmasını 9-Her türlü iş güvenliğini (Teknik Emniyet) sağlayacak ve iş kazalarına engel olacak tedbirlerin alınmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek, 10-Kristalizasyon kısmında elde edilen baz morfinin güvenlik tedbirleri altında kurutulmasını ve talimatlara uygun olarak mamul madde deposuna teslimini 11-Üretim ve araştırma işlerinde ilgili servis şeflikleri ile iş birliği yapmak, 12-TS EN ISO 9000 : 2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 13-Üretimin ilgili kademelerinde gerekli GMP kurallarını gözetmek, 5

6 14-Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 15-Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim B) Derive Servisi Şefliği 1-Mamul madde deposundan alınacak olan morfinlerden üretim programına ve siparişlere göre istenilen farmakopik özelliklerde morfin türevlerinin elde edilmesini 2-Servisindeki personelin Kanunlara, Yönetmeliklere, iş disiplin ve kurallarına, iş talimatlarına uygun ve verimli çalışmasını sağlamak ve takip etmek, 3-Makine ve cihazların düzenli çalışmasını arızalanan makine ve cihazların, Bakım Servisi Şefliği ile koordine kurarak, bakım onarım ve revizyonlarını gerçekleştirmek ve gerekli yedek parça ihtiyacını Bakım Servisi Şefliği ile koordineli olarak tespit etmek, 4-Vardiya sistemine dayanan üretim faaliyetlerinin sürekli ve verimli olarak çalışmasını sağlayacak iş düzenini kurmak, vardiya çizelgelerini düzenleyip, onaylanmasını takiben aksaksız uygulanmasını 5-Fabrika çalışma programına uygun olarak personelin izinlerini planlamak, teklif etmek, işin gereğine göre uygulamayı takip etmek, 6-Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak gerekli kimyasal maddelerin analizlerini ve proses kontrol analizleri ile elde edilen ürünlerin farmakopi testlerini yaptırmak, 7-Üretimde kullanılan girdilerin tüketimini ve türev üretimini izlemek, buna göre verim ve kapasite hesaplarını yapmak, daha verimli ve düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, araştırmalarda bulunmak, bu konularda diğer birimlere sağlıklı bilgi akışını 8-Atıl kapasiteyi değerlendirmek amacıyla, Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak araştırma çalışmalarında bulunmak, sonucu olumlu olan araştırmaları pilot tesis ve işletmeye uygulamak, 9-Makine, teçhizat ve binaların temiz ve bakımlı tutulmasını tartı aletlerinin ölçü, ayar ve damga işlerini takip etmek ve zamanında yapılmasını 10-Her türlü iş güvenliğini (Teknik Emniyeti) sağlayacak ve iş kazalarına engel olacak tedbirlerin alınmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek, 6

7 11-Mamul madde deposundan alınan ve aynı depoya teslim edilen morfin, türev ve ara ürünlerin gerekli emniyet tedbirlerine uygun olarak taşınmasını sağlamak ve mevzuat dahilinde teslim ve tesellümünü yapmak, 12-TS EN ISO 9000 : 2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 13-Üretimin ilgili kademelerinde gerekli GMP kurallarını gözetmek, 14-Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 15-Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim C) Bakım Servisi Şefliği 1-Ekstraksiyon ve Derive Servisi Şeflikleriyle ve iş ilişkisi olan diğer şefliklerle koordineli çalışmak, 2-Servisindeki personelin Kanunlara, Yönetmeliklere, iş disiplin ve kurallarına, iş talimatlarına uygun ve verimli çalışmasını sağlamak ve takip etmek, 3-Teknik emniyet ve iş güvenliğine uygun çalışma ortamı sağlamak ve takip etmek, 4-Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakım programlarını hazırlamak, kayıt altına almak, uygulamak, fabrikanın çalışmasında sürekliliği 5-Fabrika çalışma programına uygun olarak personelin izinlerini planlamak, teklif etmek, işin gereğine göre uygulamayı takip etmek, 6-Vardiyalı çalışmalarda personelin vardiya çizelgelerini düzenlemek, onayını takiben aksaksız uygulanmasını 7-Makine ve elektrik mühendislerini, teknisyenlerini/teknikerlerini sevk ve idare etmek, diğer birim elemanlarıyla uyumlu çalışmalarını işleri engellemeyecek şekilde izin programını hazırlamak, 8-Yedek parça ve malzeme taleplerini yapmak, takip etmek, sorumluluk alanındaki yedek parça sarfiyatını kontrol altında tutmak, fazla sarf olan malzemelerin nedenlerini araştırmak ve ilgili birimlerle koordine sağlayarak çözümünü araştırmak, 9-Sorumluluk alanındaki makine ve ekipmanlara ait sicil kartlarının, vardiya defterlerinin vb. diğer kayıtların takibini yapmak, 10-Sorumluluk alanındaki makine ve elektrik ile ilgili malzemelerin temini için teknik verileri hazırlamak, fabrikada yapılabilecek değişiklik ve ilaveleri planlamak, projelerini hazırlayıp uygulamak, 7

8 11-Yatırımdaki makine elektrik tesisat ekipmanlarını kontrol ederek gerekli durumlarda kabul heyetine katılmak, 12-Servisindeki makine ve elektrik bakım-onarımı ile ilgili kalite kayıtlarını, prosedüründe belirtilen sürelerde servisinde muhafaza etmek, muhafaza süresi dolanları arşive göndermek, 13-Sorumluluk alanında kalibrasyon planında belirtilen cihazların doğrulamasını yapmak, yaptırmak, kayıtlarını tutmak ve tutulmasını takip etmek, 14-Đhtiyaç duyulduğunda personele teorik ve pratik eğitim vermek, 15-TS EN ISO 9000 : 2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 16-Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim V KALĐTE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Kalite Kontrol Servisi Şefliği 1- Fabrikanın üretim birimlerinden talep edilen kalite kontrolü ile ilgili analizleri süratle yaparak sonuçlarını ilgili birimlere göndermek, 2- Servis içi gerekli cihaz, malzeme ve kimyasal maddelerin usulüne uygun olarak kullanılmalarını personeli bu konuda eğitmek. Analiz sırasında uygulanan metotların günün şartlarına göre modernize edilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışmak. Yapılan tüm çalışmaların raporlarının düzenli tutulmasını ve klase edilmesini 3- Serviste vardiyalı çalışan personelin vardiya çizelgelerini her ay düzenleyip onaylatmak ve uygulanmasını 4- Servisin yıllık ve acil malzeme ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanmasını 5- Personelin iş güvenliği (Teknik Emniyet) için gerekli tedbirleri almak ve bu tedbirlere aynen uyulmasını sağlamak. Güvenli çalışma ortamını ve koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlamak. Kişisel koruyucu donanımlarını temin etmek, kullanılmalarını sağlamak ve ecza dolaplarını faal halde bulundurmak, işyerinde gerekli olan güvenlik tedbirlerini kontrol etmek ve Teknik Emniyet Servisi ile işbirliği içerisinde olmak, 6- Servis için gerekli cihazların alınmasını 8

9 7- Laboratuvarda mevcut olan ve diğer servislerle ortak kullanılan cihaz ve malzemelerin usulüne uygun kullanılmasını sağlayarak, gerekli bakım ve onarımlarını zamanında yaptırmak, 8- TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 9- Yapılan tüm çalışmaların raporlarının düzenli tutulmasını, klase edilmesini ve değerlendirilerek ilgili birimlere iletilmesini 10-Kasa balansını takip etmek, aylık balansı yapmak ve aylık analiz sayısı ile beraber ilgili birime iletilmesini 11-Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim B) Mamul Madde Depolama Servisi Şefliği 1-Fabrikada üretilen morfin ve türevlerini usulüne göre teslim almak ve depolanmasını gerekli kayıtları düzenli olarak tutmak, 2-Ürünlerin verilen talimatlara göre satışa uygun şekilde ambalajlanmasını yaparak, belirlenmiş usuller dahilinde sevkiyatını 3-Mamul maddelerin ambalajlanması, depolanması ve muhafazasında kullanılan alet, makine ve malzemeyi zamanında talep ederek, yeterli miktarda satın alınmasını, bunlara ait kayıtların tutulmasını, uygun şekilde ve temiz kullanılmasını 4-Depo hareketi ve stok durumu hakkında ilgili birimlere düzenli olarak bilgi akışını 5-Tartı aletlerinin bakımlı ve faal durumda olmasını 6-Çalışmalar sırasında her türlü iş güvenliğini (Teknik Emniyet) sağlayıcı ve iş kazalarını önleyici tedbirleri almak, kişisel koruyucu donanımlarını temin etmek ve devamlı kullanılmasını sağlamak. Ecza dolaplarını faal halde bulundurmak-temizlik ve hijyene uymak, işyerinde gerekli olan güvenlik tedbirlerini kontrol etmek ve Teknik Emniyet Servisi ile işbirliği içerisinde olmak, 7-Kapalı devre televizyon sistemi ile jeneratör, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin faal halde olmasını 8-Servis kadrosunda olmayan, gerek görev ve gerekse tetkik amacıyla depoya giren kişiler hakkında talimatlarla belirlenen kayıtları tutmak ve depo içindeki davranışlarını kontrol altında bulundurmak, 9-Kapı kontrol çizelgelerini günlük doldurup aylık olarak ilgili birime iletilmesini 9

10 10-Açılış ve kapanışta güvenliğe dikkat etmek, anahtarlar şifre konusunda ve anahtar teslimlerinde güvenlikli olarak açılış ve kapanışları yapmak, 11-TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 12-Yapılan tüm çalışmaların kayıtlarını düzenli olarak tutmak, balansları incelemek, sonuçları değerlendirerek muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek, 13-Dışarıdan teslim edilen afyon sakızı, baz morfin gibi uyuşturucuları teslim almak, kayıtlarını tutmak ve ilgili birime bildirmek, 14- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim cetvellerinin servisine ait kısımlarının kontrollerinin yapılarak, gerekli notların VI-KALĐTE GÜVENCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A-Kalite Güvence Servisi Şefliği 1- Kalite yönetim sisteminin uygulamasını ve devam etmesini 2- Kalite politikasının ilgili yerlere asılmasını 3- Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısının başlatılmasını, koordinesini, sonuçlandırılmasını ve sonuçların kayıt altına alınmasını 4- Kalite sistemi ile ilgili dokümanları ilgili servisler hazırladıktan sonra doküman hazırlama prosedürüne uygunluğunu kontrol etmek, basımını yapmak, ilgili servis şeflerinin incelemesini yetkili personele onaylatmak ve diğer nüshaları kaşeleyip dağıtımını yapmak, 5- Farmakopiler, TSE ve TMO yayınları dışında kalan dokümanların birinci nüshalarını yetkili personele onaylattırdıktan sonra, diğer nüshaları ASLI GĐBĐDĐR kaşesi ile kaşelemek, 6- Kalite sistemi için hazırlanan dokümanlarda herhangi bir düzeltme, yenileme, değiştirme vb. talepler geldiğinde bu taleplerin gereğini yapmak, 10

11 7- Yürürlükten kalkan dokümanların kullanılmasını önlemek için eskileri dağıtım yerlerinden toplayıp, yerlerine yenilerini koymak ve güncel olarak takibini yapmak, 8- Kalite planlarında belirlenen hizmet / hammadde girdilerini tedarik edecek tedarikçi adaylarının doldurduğu Kalite Araştırması Formunu değerlendirip, Tedarikçi Adayı Kalite Değerlendirme Raporu düzenleyip satın alma biriminin zamanında bilgilenmesini 9-Bir satın alma işleminde ihale şartnamesinin, kalite şartlarına uygunluğu açısından doğru ve eksiksiz hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol edip onaylayarak ihale şartnamelerinin doğrulandığını satın alma birimine bildirmek, 10-Satın alınan hammadde, satın alma şartnamesindeki şartları sağlamadığında; satın alma sözleşmesini ve uygunsuzluk şartlarını incelemek, Kalite Heyeti Toplantısını organize etmek ve ilgili dokümanları muhafaza etmek, 11-Uygun olmayan ürünlerde, kalite planlarındaki veya satış sözleşmelerindeki şartları ve uygunsuzluk şartlarını incelemek, gözden geçirme toplantısını organize etmek, tüm gözden geçirme işlemleri dokümanlarını hazırlamak, takip ve muhafaza etmek, 12-Uygun olmayan ürünlere, alınan karar doğrultusunda yapılan işlemler, bir rapor halinde Kalite Güvence Servisine sunulduğunda, raporu ilgili diğer dokümanlarla karşılaştırmak, herhangi bir olumsuzluğun olmadığına karar verdikten sonra ürün hakkındaki bilgiyi, kararı takip eden yetkiliye iletmek, 13-Düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını, koordinesini, sonuçlandırılmasını ve sonuçların kayıt altına alınmasını sağlamak; alınacak tedbirler ve/veya düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini takip etmek; düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını ve etkinliğini 14-Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, koordinesini, sonuçlandırılmasını, sonuçların kayıt altına alınmasını ve toplantı tutanağı düzenlenmesini sağlamak; önleyici faaliyetlerin uygulanmasını ve etkinliğini sağlamak ve sonucu Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısına sunmak, 15-Yıllık iç tetkik planı yapmak, tetkik sonucunu yönetimin gözden geçirilmesine sunmak, takip tetkiki istendiğinde talebi yerine getirmek, tetkik sonucunda dokümanları muhafaza etmek, 11

12 16-Yıllık eğitim programı yapmak, personele eğitim için çağrıda bulunmak, kalite sistemi ile ilgili eğitim vermek, eğitim alan personelin listesini tutmak, ilgili belgeleri hazırlamak, dosyalamak ve muhafaza etmek, 17-Bir tedarikçi adayının kalite araştırmasının yürütme kararını vermek, 18-Muayene, ölçme ve deney teçhizatının kontrolünü ve kalibrasyonunu planlı ve sürekli olarak yapmak, kayıtlarını tutmak, 19-Kaliteyi etkileyen hizmetler listesindeki cihazların ve termometrelerin kalibrasyonunu konu ile ilgili firmalara yaptırmak, kayıtlarını tutmak, 20-TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 21-Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçları değerlendirmek muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek, 22-Teknik Emniyet Servisi Şefliği ile işbirliği yaparak servisin işyeri güvenliğini sağlamak ve kapı kontrol çizelgesini günlük doldurup aylık olarak ilgili birime iletmek, 23-Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim yazılmasından sonra ilgili birime gönderilmesini 24-Üretimi tamamlanan, analiz sonuçları kalite planına göre uygun çıkan son ürün (türevler) Mamul Madde Deposuna teslim edilmeden önce, cari standartlara göre üretim parti kayıtlarını ve laboratuvar kontrol kayıtlarını (dokümanlar) incelemek, sonucuna göre ürünü serbest bırakmak veya ret etmek. B-Dokümantasyon ve Standartlar Servisi Şefliği 1-Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı kalite sistemleri ile ilgili süreli ve süresiz tüm yayınları takip etmek, işletmemize kazandırmak ve bu yayınları personelin kullanımına sunmak, 2-Ürünlerin Đlaç Ana Dosyalarını (DMF) hazırlamak, gerektiğinde revizyonları yapmak, onay makamına sunmak, 12

13 3-Gelişen tüm standartları takip ederek Đşletmeye kazandırmak, 4-Đyi Đmalat Uygulamaları (GMP) ile ilgili gereklilikleri takip edip Đşletmede uygulanması için işlem başlatmak, yapılan işleri takip etmek, 5-Đş akışı sistem ve alt yapıdaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli değişiklikleri ürünlerin Đlaç Ana Dosyalarına (DMF) yansıtmak. (10/10/2006 tarih, 27/232-9 sayılı YKK ile ilave edilmiştir.) VI/I- ARAŞTIRMA GELĐŞTĐRME (AR-GE) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Đhtiyaç duyulan araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, 2- Tarımsal araştırmalar sonucu geliştirilen farklı alkaloidler içeren haşhaş kapsüllerinden yeni alkaloidlerin üretimi için proses geliştirmek, 3- Pazar payı olan yeni ilaç hammaddelerini sentezlemek, 4- Mevcut üretim proseslerinin iyileştirilerek üretim maliyetinin düşürülmesi için laboratuvar ve pilot ölçekte çalışmalar yapmak, bunları işletme şartlarına uyarlamak, 5- Şube Müdürlüğünün faaliyetlerinde kullanılan alkaloidler ile ilgili kayıtları tutmak ve ilgili birimlere göndermek, 6- TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 7- Şube Müdürlüğünün diğer teknik ve idari iş ve işlemlerini yürütmek. (20/02/2012 tarih, 3/19-3 sayılı YKK ile ilave edilmiştir.) VII YARDIMCI TESĐSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Bakım-Onarım ve Atölye Servisi Şefliği 1- Diğer birimlerle iş birliği yaparak Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki makine, araç, aletler ile tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, bunların düzenli ve verimli çalışmasını, çalışmayanların bakım ve onarımlarını yaparak çalışır durumda olmalarını 13

14 2- Bakım ve onarımı ile yükümlü bulunulan makine ve tesisatların yıllık malzeme ve yedek parça ihtiyacını tespit etmek ve ilgili birime intikal ettirmek, 3- Serviste ve mekanik atölyede bulunan Đşletme araçları ve tezgahların usulüne uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını 4- Diğer birimlerden gelen iş emirlerini bir program dâhilinde öncelik sırasına göre yapmak, 5- Gerekli kayıtları tutarak bunları iş emirlerine kaydetmek, 6- Hurda ve kullanım artığı malzemeleri değerlendirmek, 7- Çalışmalar sırasında iş güvenliği tedbirlerini almak ve alınan tedbirlere aynen uyulmasını 8- Garajda bulunan Đşletme araçlarının düzenli ve çalışır durumda bulunmalarını 9- Arızalı olan araçların arızalarının giderilmesini ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit ve temin ettirmek, 10- Ambülansı her an çalışır durumda tutmak, 11- Diğer birimlerle işbirliği yaparak Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki yüksek gerilim, alçak gerilim, şalt odaları ve dizel jeneratörler ile elektrik motorlarının bakım ve onarımlarını yapmak, düzenli ve verimli bir şekilde çalışmalarını 12- Đhtiyaç duyulan yerlere elektrik tesisatı çekmek, 13- Bakım-onarım ile yükümlü olduğu dizel jeneratörü, trafo ve elektrik motorları için ihtiyaç duyulan malzeme ve yedek parça ihtiyacını tespit etmek ve temini için ilgili birime intikalini 14- Bobinaj atölyesine gelen elektrik motorlarının süratle sarılmasını sağlamak ve bunlara ait gerekli sarf ve kayıtları tutmak, 15- Haberleşme trafiğini sağlayan telefon santralinin bakım-onarımını yaparak sürekli olarak çalışır durumda tutmak, 16- Đşletme dâhilinde bulunan paratoner, elektrik topraklamaları ve tesisatlarının yıllık kontrollerini yaparak bunları rapora bağlamak, 17- Diğer birimlerle işbirliği yaparak Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki bina ve tesislerin bakım-onarımlarını yapmak ve düzenli bir şekilde kullanımlarını 18- Bakım-onarımı ile yükümlü olduğu bina ve tesislerin yıllık malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek bunların teminini 14

15 19- Bakım-onarıma ihtiyaç duyulan bina ve tesislere ait keşifler hazırlayarak Genel Müdürlüğe ödenek için teklifte bulunmak, 20- Đhtiyaç duyulan yerlere tesisat bağlamak, 21- Bina içlerindeki ısıtma sistemi ile Đşletme içerisinde bulunan vana, armatür, soğuk-sıcak su tesisatlarının bir program dahilinde bakım ve onarımlarını yapmak, 22- Bir program dahilinde Đşletme binaları ve lojmanların boya ve badana işlerini yaparak kayıtlarını tutmak, 23- Marangozhane ihtiyacı malzemeleri tespit ederek teminini ahşap malzemelerin düzenli bakım-onarımlarını yapmak ve gelen taleplerin bir program dâhilinde öncelik sırasına göre kayıtlarını tutmak, 24- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 25- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim B) Enerji ve Isı Santralı Servisi Şefliği 1- Gerek görülen nitelikte kızgın su üreterek sosyal tesislerin, kafeteryanın ve tüm fabrika binalarının ısınmasını temin etmek ve sıcak su ihtiyacını karşılamak, 2- Sürekli olarak istenen özellikte buhar üreterek Ekstraksiyon ve Derive Tesislerinin buhar ihtiyacını karşılamak, 3- Kızgın su ve buhar üretim kazanlarını, klima, eşanjörler ve boylerler gibi cihazları verimli olarak çalışır durumda bulundurmak ve periyodik bakımlarını yapmak, 4- Isı santralı ve enerji tesislerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlarında gerekli olacak yedek parçayı ve malzemeyi tespit edip, ilgili birime bildirmek. 5- Bütün cihazların periyodik bakımlarında kullanılan yedek parça ve malzemenin uygun ve yerinde kullanılmasını 6- Fabrikaya buhar enerjisi dağıtan tesislerin verimli ve düzenli çalışmasını gerekli bakım-onarımlarını yaparak her an çalışır durumda tutmak, 7- Vardiyalı çalışmayı planlayıp, personel vardiya çizelgesini hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak, 8- Verilen talimata göre işletme programı yapmak, onaylattıktan sora uygulamak, 9- Görev kapsamına giren konularda yapılan işler ve çalışmalar için kayıtlar tutmak, gerekli rapor ve formları düzenlemek, 15

16 10- Bütün cihazların talimatlara uygun olarak kullanılmasını 11- Çalışma süresince her türlü iş güvenliğini sağlayarak, iş kazalarına engel olacak gerekli tedbirleri almak, iş güvenliği malzemesinin sürekli kullanılmasını ve personelin güvenlik tedbirlerine uymasını 12- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçları 13- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim C) Su Arıtma ve Tasfiye Servisi Şefliği 1- Đş programı yaparak, fabrika ve tesislerin ihtiyacı olan tasfiye edilmiş suyu karşılamak, fabrikadan gelecek olan solvent artıklarıyla Đşletmenin ve lojmanların kanalizasyon sularını arıtmak, 2- Ön tasfiyesi yapılmış suyun sertliğini sıfıra indirerek ısı santralı kazanlarına pompalamak, 3- Su arıtma ve su tasfiye tesislerindeki Laboratuvarları çalıştırmak, Laboratuvarlardaki alet ve cihazların bakımlı olmasını, verimli ve düzenli çalışmasını 4- Birime bağlı iş yerlerinin ve bu iş yerlerinde bulunan alet, makine ve cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak, yedek parça ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, 5- Vardiyalı çalışmaların düzenini personel vardiya çizelgelerini hazırlamak ve onaylatıp uygulamak, 6- Birime bağlı işyerlerinde iş güvenliğini sağlayacak, iş kazalarını önleyecek gerekli tedbirleri almak ve iş güvenliği malzemelerinin gerektiği yerlerde sürekli kullanılmasını 7- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 8- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim 16

17 VIII MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Maliyet Muhasebesi Servisi Şefliği 1- Đşletme giderlerini, türü, yeri (ilişkin ünite) ve tahsis olunan bütçe kredisi yönlerinden izlemek, 2- Standart birim üretim maliyetlerinin tespiti için gerekli çalışmaları yaparak, belirli şart ve esasları tespit etmek, 3- Belirli dönemlerde üretim maliyetlerinin tespitini yaparak, tahlil ve raporlarını hazırlamak, satış maliyeti ve satış hasılatlarıyla kar-zarar neticelerini izlemek, 4- Faaliyet dışı gider ve hasılatları izlemek, 5- Servisin konusu ile ilgili olarak Đşletme birimleri arasında bilgi akışını üst kuruluşların isteyeceği dokümanları hazırlamak, maliyet muhasebesi ile ilgili her türlü fiş, form ve raporları düzenlemek ve istenildiğinde ilgili mercilere bildirmek, 6- Maliyet muhasebesiyle ilgili kanuni ve yardımcı defterlerin tutulmasını 7- Yıllık bütçede yer alacak personel giderlerine ait ödenek miktarlarını belirleyerek ilgili birime iletmek, 8- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 9- Dönemsel ve yıllık bilançoları hazırlamak, 10- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim B) Muhasebe Servisi Şefliği 1- Đşletmenin parasal hareketlerini ve muhasebe işlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak, 2- Üst kuruluşların isteyeceği dokümanları hazırlamak, 3- Muhasebe işleriyle ilgili her türlü fiş, form ve raporları düzenlemek ve istenildiğinde ilgili mercilere bildirmek, 4- Akreditif, havale ve navlun işlemleri ile personel, yüklenici ve iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü şahıslarla ilgili ödeme ve tahsilât işlemlerini yürütmek, 17

18 5- Her türlü vergi, resim, harç ve aidatlarla ilgili mevzuat ile bu konuda alınacak prensiplerin uygulanmasını, muhasebe işlemlerinin yürütülmesini, kanuni kesintilerin süresi içinde ilgili mercilere yatırılmasını 6- Borçlu ve alacaklı hesaplarının arıtılması işlemlerini yürütmek, 7- Para ve kıymetli evrakın müşterek muhafazasını 8- Bankalar, vergi daireleri ve diğer müesseselerle yapılacak Đşletme ile ilgili işleri muhasebe yönüyle yürütmek, 9- Vergi dairelerine gizli istihbarat listelerini hazırlamak, 10- Kanuni ve yardımcı defterlerin tutulmasını 11- Sigorta işlemlerini diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek, 12- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 13- Aylık mizanları hazırlamak, 14- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim IX- PERSONEL VE ĐDARĐ ĐŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Personel Servisi Şefliği 1- Diğer birimlerle birlikte fabrikada yapılmakta olan işleri değerlendirerek mevcut şartlara en uygun sayı ve nitelikte iş gücünü tespit etmek ve buna göre yıllık kadro çalışmalarını yürütmek, 2- Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin istihdamına ait işlemleri mevcut mevzuat hükümleri dâhilinde yürütmek, kadro, sicil ve çeşitli istatistik kayıtlarını düzenlemek ve değişiklikleri zamanında işlemek, 3- Her statüdeki fabrika personelinin atama, nakil, terfi, sicil, izin, emeklilik, sosyal sigorta ve işten ayrılma gibi özlük işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek, 4- Fabrika personelinin aylık ücret, yan ödeme, fazla mesai, sosyal yardım, harcırah ve benzeri istihkaklarının tahakkuk veya vize işlemleri yapıldıktan sonra ödeme emri ekinde Muhasebe Şube Müdürlüğüne intikalini ve zamanında ödenmesini 5- Emeklilik aidatı, sigorta primi ve para cezaları gibi kanuni kesintilerin süresi içerisinde ilgili yerlere ödenmesini Personele imza yetkisi verilmesi ve kaldırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

19 7- Diğer birimlerle işbirliği içinde yıllık eğitim ihtiyaçlarını ve eğitilecek personeli tespit ederek, uygulama için gerekli yazışmaları yapmak, sonuçlarını takip edip sicil kayıtlarına intikal ettirmek, eğitim gören personelin durumlarına uygun hizmetlerde istihdamı için ilgili şubelerle irtibat kurmak, fabrika tesislerinde bir eğitim çalışması yapıldığı takdirde uygulama için gerekli hizmetleri organize ve koordine etmek, 8- Personelin disiplin işlemlerini yürütmek ve diğer birimlerdeki uygulamaları takip etmek, gerektiğinde diğer birim personelince işlenen suç ve kusurların idari yönden tetkiki için gerekli işlemleri yapmak, 9- Aile, çocuk, mal bildirimi gibi kanuni belgeleri zamanında düzenlettirmek, muhafaza etmek ve ilgili mercilere intikalini 10- Kimlik kartı ve hizmet belgesi düzenlenmesi işlerini yürütmek, 11-1ş kanunu, sigorta, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasaları ile ilgili uygulamaları yürütmek, 12- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 13- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim B) Sosyal Đşler Servisi Şefliği 1- Đşletme binaları, bürolar, sosyal tesisler ve açık alandaki bakım ve temizlik hizmetlerini ilgili servis ve/veya şirket vasıtasıyla yürütmek, haşerelere karşı gerekli ilaçlama işlemlerini yaptırmak, 2- Yemekhane, misafirhane, çay ocakları, lokal, berber salonu ve diğer sosyal hizmet binalarındaki faaliyetleri mevzuat hükümleri ve alınmış prensip kararları dâhilinde işletmek, 3- Sosyal tesisler ve kafeteryanın ihtiyacı olan malzemelerin satın alınması, depolanması ve sarfı ile ilgili işlemleri yürütmek, kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve hizmetler karşılığında tahsil edilen paraların düzenli olarak Muhasebe Şube Müdürlüğüne intikalini 4- Sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı takip etmek, personelin ve aile fertlerinin vizite işlemlerini tanzim ve takip etmek, muayene ve tedavi masraflarına ait belgeleri usulünce değerlendirerek ödeme için muhasebeye intikal ettirmek, 5- Personelin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin beden ve ruh sağlığı için gerekli olan periyodik muayenelerinin yapılması, iş kazalarının önlenmesi, koruyucu hekimlikle ilgili işlemlerin uygulanması ve personelin kan guruplarının tespiti gibi çalışmaları kurum tabibi ile ortaklaşa yürütmek ve gerekli kayıtları düzenlemek, 19

20 6- Gerektiğinde diğer ünitelerle işbirliği yaparak gezi, eğlence, spor, ağırlama, kutlama, tören vb. sosyal faaliyetleri düzenleyip, yürütmek, 7- Lojman, misafirhane ve personel yatakhanesinin mevzuata göre tahsisini ve gereğince tahliyesini buraların bakım-onarım ve periyodik boya, badana işlerini takip etmek, kira değişiklikleri ve elektrik sarfiyatlarına ait ücretleri aylık olarak Muhasebe Şube Müdürlüğüne iletmek, 8- Vardiyalı çalışmalar için gerekli nöbet çizelgelerini hazırlamak, onayını takiben uygulanmasını 9- Tabldot yönetim kurulu ve lojman tahsis komisyonunca alınacak kararları günü gününe karar defterine işlemek ve uygulanmasını 10- Đnsan sağlığını etkileyecek yerlerde çalışan fabrika personelinin her altı ayda bir portörlük ve mikro film taramalarının yaptırılmasını 11- Personelin zamanında işe geliş ve gidişleri ile ilgili olarak personel taşıma servis çizelgelerini hazırlayıp uygulanmasını 12- Đşletmeye iş ve ziyaret amacıyla gelen yerli ve yabancı, askeri ve mülki erkânın (ikamet, yeme, içme vb.) gerektiği gibi ağırlanmalarını 13- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 14- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim C) Haberleşme Servisi Şefliği 1- Đşletmenin mektup, telefon ve faks haberleşmesini belirlenen usuller ve mevzuat hükümleri dahilinde yürütmek ve gerekli kayıtları düzenlemek, 2- Đşletmeye gelen yazıların kaydını ve ilgili birimlere havalesini yapıp, zimmetle teslim etmek, gönderilmesi gereken yazıların kaydını yapıp postalanmasını 3- Çoğaltılması gereken yazı ve formların teksir ve fotokopilerini yapmak, 4- Đşletmenin genel haberleşmesi yanında bağlı bulunulan şubeye ait dahili haberleşme işlerini yürütmek, 5- Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Đzahname, Genelge ve Genel Yazı gibi mevzuatın kayıtlarını tutmak, yürürlükte olup olmadıklarını ve değişikliklerini takip etmek, 20

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- (Değişik: 05/04/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) Ofisin faaliyet konusuna

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, TMO nun faaliyet konusuna

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Toprak Mahsulleri Ofisine ait yada kiralık tesislerde yaptırılan bakliyat

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HAġHAġ VE ALKALOĠD ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HAġHAġ VE ALKALOĠD ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAġHAġ VE ALKALOĠD ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TMO

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:10.07.2013 FATURA İŞLEMLERİ BİRİMİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayan Duygu SIDDIKOĞLU Kalite

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ

PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ Kuruluş Amacı Madde 1-Toprak Mahsulleri Ofisi nin insan gücü planlamasını yapmak, personel politikasını belirlemek,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş Amacı MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Madde 1- Kanun, Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerle Toprak Mahsulleri Ofisi ne verilen görevlerin Yönetim

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

ANKARA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ARAÇ BAKIM, ONARIM VE TAKİP ÇALIŞANI GÖREV TANIMI. İŞİN ADI: Araç Bakım, Onarım ve Takip Çalışan Personeli

ANKARA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ARAÇ BAKIM, ONARIM VE TAKİP ÇALIŞANI GÖREV TANIMI. İŞİN ADI: Araç Bakım, Onarım ve Takip Çalışan Personeli No:04 Sayfa No: 1 / 5 BİRİM ADI: Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimi İŞİN ADI: Araç Bakım, Onarım ve Takip Çalışan Personeli BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İl Ambulans Servisi Başhekimliği SORUMLU OLDUĞU KİŞİ:

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı