TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş Amacı AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ Madde 1- Çizilmemiş haşhaş kapsülünden baz morfin, baz morfinden de türevlerini, hazırlanacak yıllık üretim programına göre üretmek, fabrikanın daha verimli ve karlı çalışabilmesi için proses üzerinde iyileştirici çalışma ve araştırmaları yürütmek, fabrikada mevcut ürünlerin yanı sıra yeni ürünler üretebilme imkanlarını araştırmak, üretiminin karlı ve verimli olduğu tespit edilen ürünleri işlemek, üretilen ürünlerin depolanması, muhafazası ve satışa hazırlanması ile ilgili işleri yapmak, üretilen ürünler ve üretimde kullanılan yardımcı kimyasalların gerekli analizlerini yapmak, mevzuat uyarınca verilen ve verilecek olan diğer görevleri yapmak amacıyla Bolvadin de Afyon Alkaloidleri Fabrikası Đşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Teşkilat Yapısı Madde 2- Afyon Alkaloidleri Fabrikası Đşletme Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir: Đşletme Müdürü Savunma Bürosu Kontrolör Sekreter Đşletme Müdür Yardımcısı Bilgi Đşlem Servisi Şefliği Üretim Şube Müdürlüğü Ekstraksiyon Servisi Şefliği Derive Servisi Şefliği Bakım Servisi Şefliği Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü Kalite Kontrol Servisi Şefliği Mamul Madde Depolama Servisi Şefliği Kalite Güvence Şube Müdürlüğü Kalite Güvence Servisi Şefliği Dokümantasyon ve Standartlar Servisi Şefliği (10/10/2006 tarih, 27/232-9 sayılı YKK ile ilave edilmiştir.) Araştırma Geliştirme (AR-GE) Şube Müdürlüğü (20/02/2012 tarih, 3/19-3 sayılı YKK ile ilave edilmiştir.) Yardımcı Tesisler Şube Müdürlüğü Bakım-Onarım ve Atölye Servisi Şefliği Enerji ve Isı Santralı Servisi Şefliği Su Arıtma ve Tasfiye Servisi Şefliği 1

2 Muhasebe Şube Müdürlüğü Maliyet Muhasebesi Servisi Şefliği Muhasebe Servisi Şefliği Personel ve Đdari Đşler Şube Müdürlüğü Personel Servisi Şefliği Sosyal Đşler Servisi Şefliği Haberleşme Servisi Şefliği Haşhaş Islah ve Tohumluk Üretim Şube Müdürlüğü Haşhaş Islah Servisi Şefliği Tohumluk Üretim Servisi Şefliği Park ve Bahçeler Servisi Şefliği Malzeme Satınalma ve Depolama Şube Müdürlüğü Kimyasal Maddeler Depolama Servisi Şefliği Malzeme Đkmal Servisi Şefliği Yedek Parça Servisi Şefliği Teknik Emniyet ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Amirliği Teknik Emniyet Servisi Şefliği Görevler Madde 3- Afyon Alkaloidleri Fabrikası Đşletme Müdürlüğünün görevleri teşkilat yapısını oluşturan Şube Müdürlüklerinin görevlerinden oluşur. Đşletme Müdürü; bu Şube Müdürlüklerinin çalışma şartlarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerinin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir. Đşletme Müdür Yardımcısı; kendisine bağlı Şube Müdürlükleri ve Servis Şefliklerinin çalışma şartlarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrol etmekle görevli olup, Đşletme Müdürünün yokluğunda Đşletme Müdürünün görevlerini de yürütmekle yükümlüdür. I-Savunma Bürosu tarihli ve sicil no lu TMO Savunma Đşleri Đzahnamesinde belirtilen konuların planlanıp yürütülmesini 2- Đşletme Müdürlüğünce yapılması gereken topyekûn savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaların, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve sivil olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlama direktifine göre hazırlanmasını 2

3 3- Đşletme dahilinde, Genel Müdürlük Milli Alarm Muhtırasının uygulanmasına ilişkin gerekli Alarm Talimatının hazırlanmasını 4- Sivil Savunma Hizmetlerinin; ilgili mevzuat, Sivil Olağanüstü Hal Planlama Direktifi ve bu konuda yurt düzeyinde yetkili ve sorumlu olan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile TMO Genel Müdürlüğü Savunma Sekreterliğinin karar ve talimatları doğrultusunda yürütülmesini 5- Đşletmenin sivil olağanüstü hal ve savaş hazırlıklarının planlanmasında Vilayet, Đlçe Savunma Sekreterliği veya Memurları ile koordineli çalışmak, 6- Đlgili birim ve yerlerle işbirliği yaparak, Đşletmenin personel seferberlik hazırlıklarının planlanmasını 7- Đlgili mevzuat çerçevesinde Lojistik Seferberlikle ilgili hizmetlerin yürütülmesini 8- Đşletmeye gerekli olan Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatı tespit ve temin etmek, mevcutların bakım ve korunmalarını 9- Sivil Savunma Servislerinin kurulmasını ve mevcut personelin eğitilmesini 10- Sivil Savunma Hizmetleri için gerekli olan ödeneklerin bütçeye konulmasını, sarf yerlerinin tesbitini ve teklifini takip etmek, 11- Sivil Savunma ile ilgili çalışma raporlarını hazırlamak, (devre raporları, yıllık denetim ve faaliyet raporları gibi) 12- Sivil Savunma ile ilgili mevzuat, yayın ve emirleri sürekli takip etmek ve incelemek, 13- Görev ve hizmetleri ile ilgili hususlar hakkında gerektiğinde Đşletmedeki diğer ilgili personel ve Savunma Sekreterliği personeli ile görüşerek koordineyi 14- Đşletmede Sivil Savunma Komisyonunun kurulmasında yardımcı olmak ve işlerini takip etmek. II- Kontrolör TMO Kadro Tanımları Kitabı ve TMO Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluk içerisinde; 1- TMO Taşra Kontrol Đşleri Đzahnamesinde belirtildiği şekilde ve Đşletme Müdürünün görevlendirmesiyle Đşletme Şube Müdürlüklerine ait iş ve işlemlerin kontrol, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmek, 3

4 2- Gerçekleştirdiği kontrol, inceleme ve soruşturmaya ait sonuç ve kanaatini, belgeleri ile birlikte Đşletme Müdürlüğüne rapor olarak sunmak. III-- Bilgi Đşlem Servisi Şefliği 1- Bağlı olduğu birim amirlerinin vermiş olduğu görevleri yapmak, 2- Merkezi bilgisayarın ve işletim sistemlerinin sürekli hizmete açık olmasını 3- Mevcut sistemle ilgili teknik gelişmeleri izlemek ve kesintisiz bir çalışmanın temini için gerekli araç, gereç ve malzemenin yeterli miktarda bulundurulmasını 4- Sistem emniyeti ve kontrol kurallarını belirlemek, 5- Donanım kullanımı ile ilgili kayıtları tutmak, 6- Bilgi işlem merkezine gelen ve burada işlenen bütün veri kütüklerini muhafaza etmek, 7- Bilgi işlem merkezi ile şube müdürlükleri ve servisler arasında ana bilgisayarla bağlantıyı 8- Đşletme birimlerine kurulacak olan bilgisayarların kurulmasını sağlamak ve devreye sokmak, 9- Kurulu bulunan bilgi işlem ağını kesintisiz olarak çalıştırmak, 10- Đstisnai durumlarda, ilgili birimlerce yapılamayan bilgiler üzerinde gerekli düzeltme, iptal ve yeni giriş işlemlerini yapmak, 11- Bilgileri ana kütükte veya diskette saklamak, 12- Verilere ait bilgisayar çıktılarını dosyalamak ve kodlamak, 13- Birimlerden gelen bilgisayar ortamında mevcut olan bilgi isteklerini karşılamak, 14- Bilgi kütüğündeki bilgileri TMO Genel Müdürlüğündeki ana bilgisayara transfer etmek, 15- Kullanılan bütün uygulama programlarını çalışır halde tutmak ve yapılan değişiklikleri uygulamak, 16- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim 4

5 IV- ÜRETĐM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Ekstraksiyon Servisi Şefliği 1-Üretim programına göre haşhaş kapsülünden baz morfinin üretilmesini ve satışa uygun konsantre morfinin elde edilmesini 2-Vardiya sistemine dayanan üretim faaliyetlerinin sürekli ve verimli olarak çalışmasını sağlayacak iş düzenini kurmak, vardiya çizelgelerini düzenleyip, onaylanmasını takiben aksaksız uygulanmasını 3-Servisindeki personelin kanunlara, yönetmeliklere, iş disiplin ve kurallarına, iş talimatlarına uygun ve verimli çalışmasını takip etmek, 4-Fabrika çalışma programına uygun olarak personelin izinlerini planlamak, teklif etmek, işin gereğine göre uygulamayı takip etmek, 5-Birimdeki çalışma alanlarının bakımlı tutulmasını, alet ve cihazların düzenli çalışmasını arızalanan makine ve cihazların bakım, onarım ve revizyonlarını takip etmek, diğer şefliklerle ortaklaşa yapılması zorunlu işlemler için gerekli koordinasyonu sağlayarak, işleri süratle sonuçlandırmak ve prosesin sürekliliğini 6-Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak gerekli proses ve kimyasal madde analizlerini yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirerek, prosesin temel esaslara uygunluğunu 7-Üretimde kullanılan girdilerin tüketimini ve morfin üretimini izlemek, buna göre verim ve kapasite hesaplarını yapmak, daha verimli ve düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, araştırmalarda bulunmak ve bu konularda diğer birimlere sağlıklı bilgi akışını 8-Makine, teçhizat ve binaların temiz ve bakımlı tutulmasını tartı aletlerinin ölçü, ayar ve damga işlemlerini takip etmek ve zamanında yapılmasını 9-Her türlü iş güvenliğini (Teknik Emniyet) sağlayacak ve iş kazalarına engel olacak tedbirlerin alınmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek, 10-Kristalizasyon kısmında elde edilen baz morfinin güvenlik tedbirleri altında kurutulmasını ve talimatlara uygun olarak mamul madde deposuna teslimini 11-Üretim ve araştırma işlerinde ilgili servis şeflikleri ile iş birliği yapmak, 12-TS EN ISO 9000 : 2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 13-Üretimin ilgili kademelerinde gerekli GMP kurallarını gözetmek, 5

6 14-Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 15-Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim B) Derive Servisi Şefliği 1-Mamul madde deposundan alınacak olan morfinlerden üretim programına ve siparişlere göre istenilen farmakopik özelliklerde morfin türevlerinin elde edilmesini 2-Servisindeki personelin Kanunlara, Yönetmeliklere, iş disiplin ve kurallarına, iş talimatlarına uygun ve verimli çalışmasını sağlamak ve takip etmek, 3-Makine ve cihazların düzenli çalışmasını arızalanan makine ve cihazların, Bakım Servisi Şefliği ile koordine kurarak, bakım onarım ve revizyonlarını gerçekleştirmek ve gerekli yedek parça ihtiyacını Bakım Servisi Şefliği ile koordineli olarak tespit etmek, 4-Vardiya sistemine dayanan üretim faaliyetlerinin sürekli ve verimli olarak çalışmasını sağlayacak iş düzenini kurmak, vardiya çizelgelerini düzenleyip, onaylanmasını takiben aksaksız uygulanmasını 5-Fabrika çalışma programına uygun olarak personelin izinlerini planlamak, teklif etmek, işin gereğine göre uygulamayı takip etmek, 6-Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak gerekli kimyasal maddelerin analizlerini ve proses kontrol analizleri ile elde edilen ürünlerin farmakopi testlerini yaptırmak, 7-Üretimde kullanılan girdilerin tüketimini ve türev üretimini izlemek, buna göre verim ve kapasite hesaplarını yapmak, daha verimli ve düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, araştırmalarda bulunmak, bu konularda diğer birimlere sağlıklı bilgi akışını 8-Atıl kapasiteyi değerlendirmek amacıyla, Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak araştırma çalışmalarında bulunmak, sonucu olumlu olan araştırmaları pilot tesis ve işletmeye uygulamak, 9-Makine, teçhizat ve binaların temiz ve bakımlı tutulmasını tartı aletlerinin ölçü, ayar ve damga işlerini takip etmek ve zamanında yapılmasını 10-Her türlü iş güvenliğini (Teknik Emniyeti) sağlayacak ve iş kazalarına engel olacak tedbirlerin alınmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek, 6

7 11-Mamul madde deposundan alınan ve aynı depoya teslim edilen morfin, türev ve ara ürünlerin gerekli emniyet tedbirlerine uygun olarak taşınmasını sağlamak ve mevzuat dahilinde teslim ve tesellümünü yapmak, 12-TS EN ISO 9000 : 2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 13-Üretimin ilgili kademelerinde gerekli GMP kurallarını gözetmek, 14-Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 15-Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim C) Bakım Servisi Şefliği 1-Ekstraksiyon ve Derive Servisi Şeflikleriyle ve iş ilişkisi olan diğer şefliklerle koordineli çalışmak, 2-Servisindeki personelin Kanunlara, Yönetmeliklere, iş disiplin ve kurallarına, iş talimatlarına uygun ve verimli çalışmasını sağlamak ve takip etmek, 3-Teknik emniyet ve iş güvenliğine uygun çalışma ortamı sağlamak ve takip etmek, 4-Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakım programlarını hazırlamak, kayıt altına almak, uygulamak, fabrikanın çalışmasında sürekliliği 5-Fabrika çalışma programına uygun olarak personelin izinlerini planlamak, teklif etmek, işin gereğine göre uygulamayı takip etmek, 6-Vardiyalı çalışmalarda personelin vardiya çizelgelerini düzenlemek, onayını takiben aksaksız uygulanmasını 7-Makine ve elektrik mühendislerini, teknisyenlerini/teknikerlerini sevk ve idare etmek, diğer birim elemanlarıyla uyumlu çalışmalarını işleri engellemeyecek şekilde izin programını hazırlamak, 8-Yedek parça ve malzeme taleplerini yapmak, takip etmek, sorumluluk alanındaki yedek parça sarfiyatını kontrol altında tutmak, fazla sarf olan malzemelerin nedenlerini araştırmak ve ilgili birimlerle koordine sağlayarak çözümünü araştırmak, 9-Sorumluluk alanındaki makine ve ekipmanlara ait sicil kartlarının, vardiya defterlerinin vb. diğer kayıtların takibini yapmak, 10-Sorumluluk alanındaki makine ve elektrik ile ilgili malzemelerin temini için teknik verileri hazırlamak, fabrikada yapılabilecek değişiklik ve ilaveleri planlamak, projelerini hazırlayıp uygulamak, 7

8 11-Yatırımdaki makine elektrik tesisat ekipmanlarını kontrol ederek gerekli durumlarda kabul heyetine katılmak, 12-Servisindeki makine ve elektrik bakım-onarımı ile ilgili kalite kayıtlarını, prosedüründe belirtilen sürelerde servisinde muhafaza etmek, muhafaza süresi dolanları arşive göndermek, 13-Sorumluluk alanında kalibrasyon planında belirtilen cihazların doğrulamasını yapmak, yaptırmak, kayıtlarını tutmak ve tutulmasını takip etmek, 14-Đhtiyaç duyulduğunda personele teorik ve pratik eğitim vermek, 15-TS EN ISO 9000 : 2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 16-Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim V KALĐTE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Kalite Kontrol Servisi Şefliği 1- Fabrikanın üretim birimlerinden talep edilen kalite kontrolü ile ilgili analizleri süratle yaparak sonuçlarını ilgili birimlere göndermek, 2- Servis içi gerekli cihaz, malzeme ve kimyasal maddelerin usulüne uygun olarak kullanılmalarını personeli bu konuda eğitmek. Analiz sırasında uygulanan metotların günün şartlarına göre modernize edilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışmak. Yapılan tüm çalışmaların raporlarının düzenli tutulmasını ve klase edilmesini 3- Serviste vardiyalı çalışan personelin vardiya çizelgelerini her ay düzenleyip onaylatmak ve uygulanmasını 4- Servisin yıllık ve acil malzeme ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanmasını 5- Personelin iş güvenliği (Teknik Emniyet) için gerekli tedbirleri almak ve bu tedbirlere aynen uyulmasını sağlamak. Güvenli çalışma ortamını ve koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlamak. Kişisel koruyucu donanımlarını temin etmek, kullanılmalarını sağlamak ve ecza dolaplarını faal halde bulundurmak, işyerinde gerekli olan güvenlik tedbirlerini kontrol etmek ve Teknik Emniyet Servisi ile işbirliği içerisinde olmak, 6- Servis için gerekli cihazların alınmasını 8

9 7- Laboratuvarda mevcut olan ve diğer servislerle ortak kullanılan cihaz ve malzemelerin usulüne uygun kullanılmasını sağlayarak, gerekli bakım ve onarımlarını zamanında yaptırmak, 8- TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 9- Yapılan tüm çalışmaların raporlarının düzenli tutulmasını, klase edilmesini ve değerlendirilerek ilgili birimlere iletilmesini 10-Kasa balansını takip etmek, aylık balansı yapmak ve aylık analiz sayısı ile beraber ilgili birime iletilmesini 11-Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim B) Mamul Madde Depolama Servisi Şefliği 1-Fabrikada üretilen morfin ve türevlerini usulüne göre teslim almak ve depolanmasını gerekli kayıtları düzenli olarak tutmak, 2-Ürünlerin verilen talimatlara göre satışa uygun şekilde ambalajlanmasını yaparak, belirlenmiş usuller dahilinde sevkiyatını 3-Mamul maddelerin ambalajlanması, depolanması ve muhafazasında kullanılan alet, makine ve malzemeyi zamanında talep ederek, yeterli miktarda satın alınmasını, bunlara ait kayıtların tutulmasını, uygun şekilde ve temiz kullanılmasını 4-Depo hareketi ve stok durumu hakkında ilgili birimlere düzenli olarak bilgi akışını 5-Tartı aletlerinin bakımlı ve faal durumda olmasını 6-Çalışmalar sırasında her türlü iş güvenliğini (Teknik Emniyet) sağlayıcı ve iş kazalarını önleyici tedbirleri almak, kişisel koruyucu donanımlarını temin etmek ve devamlı kullanılmasını sağlamak. Ecza dolaplarını faal halde bulundurmak-temizlik ve hijyene uymak, işyerinde gerekli olan güvenlik tedbirlerini kontrol etmek ve Teknik Emniyet Servisi ile işbirliği içerisinde olmak, 7-Kapalı devre televizyon sistemi ile jeneratör, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin faal halde olmasını 8-Servis kadrosunda olmayan, gerek görev ve gerekse tetkik amacıyla depoya giren kişiler hakkında talimatlarla belirlenen kayıtları tutmak ve depo içindeki davranışlarını kontrol altında bulundurmak, 9-Kapı kontrol çizelgelerini günlük doldurup aylık olarak ilgili birime iletilmesini 9

10 10-Açılış ve kapanışta güvenliğe dikkat etmek, anahtarlar şifre konusunda ve anahtar teslimlerinde güvenlikli olarak açılış ve kapanışları yapmak, 11-TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 12-Yapılan tüm çalışmaların kayıtlarını düzenli olarak tutmak, balansları incelemek, sonuçları değerlendirerek muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek, 13-Dışarıdan teslim edilen afyon sakızı, baz morfin gibi uyuşturucuları teslim almak, kayıtlarını tutmak ve ilgili birime bildirmek, 14- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim cetvellerinin servisine ait kısımlarının kontrollerinin yapılarak, gerekli notların VI-KALĐTE GÜVENCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A-Kalite Güvence Servisi Şefliği 1- Kalite yönetim sisteminin uygulamasını ve devam etmesini 2- Kalite politikasının ilgili yerlere asılmasını 3- Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısının başlatılmasını, koordinesini, sonuçlandırılmasını ve sonuçların kayıt altına alınmasını 4- Kalite sistemi ile ilgili dokümanları ilgili servisler hazırladıktan sonra doküman hazırlama prosedürüne uygunluğunu kontrol etmek, basımını yapmak, ilgili servis şeflerinin incelemesini yetkili personele onaylatmak ve diğer nüshaları kaşeleyip dağıtımını yapmak, 5- Farmakopiler, TSE ve TMO yayınları dışında kalan dokümanların birinci nüshalarını yetkili personele onaylattırdıktan sonra, diğer nüshaları ASLI GĐBĐDĐR kaşesi ile kaşelemek, 6- Kalite sistemi için hazırlanan dokümanlarda herhangi bir düzeltme, yenileme, değiştirme vb. talepler geldiğinde bu taleplerin gereğini yapmak, 10

11 7- Yürürlükten kalkan dokümanların kullanılmasını önlemek için eskileri dağıtım yerlerinden toplayıp, yerlerine yenilerini koymak ve güncel olarak takibini yapmak, 8- Kalite planlarında belirlenen hizmet / hammadde girdilerini tedarik edecek tedarikçi adaylarının doldurduğu Kalite Araştırması Formunu değerlendirip, Tedarikçi Adayı Kalite Değerlendirme Raporu düzenleyip satın alma biriminin zamanında bilgilenmesini 9-Bir satın alma işleminde ihale şartnamesinin, kalite şartlarına uygunluğu açısından doğru ve eksiksiz hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol edip onaylayarak ihale şartnamelerinin doğrulandığını satın alma birimine bildirmek, 10-Satın alınan hammadde, satın alma şartnamesindeki şartları sağlamadığında; satın alma sözleşmesini ve uygunsuzluk şartlarını incelemek, Kalite Heyeti Toplantısını organize etmek ve ilgili dokümanları muhafaza etmek, 11-Uygun olmayan ürünlerde, kalite planlarındaki veya satış sözleşmelerindeki şartları ve uygunsuzluk şartlarını incelemek, gözden geçirme toplantısını organize etmek, tüm gözden geçirme işlemleri dokümanlarını hazırlamak, takip ve muhafaza etmek, 12-Uygun olmayan ürünlere, alınan karar doğrultusunda yapılan işlemler, bir rapor halinde Kalite Güvence Servisine sunulduğunda, raporu ilgili diğer dokümanlarla karşılaştırmak, herhangi bir olumsuzluğun olmadığına karar verdikten sonra ürün hakkındaki bilgiyi, kararı takip eden yetkiliye iletmek, 13-Düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını, koordinesini, sonuçlandırılmasını ve sonuçların kayıt altına alınmasını sağlamak; alınacak tedbirler ve/veya düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini takip etmek; düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını ve etkinliğini 14-Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, koordinesini, sonuçlandırılmasını, sonuçların kayıt altına alınmasını ve toplantı tutanağı düzenlenmesini sağlamak; önleyici faaliyetlerin uygulanmasını ve etkinliğini sağlamak ve sonucu Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısına sunmak, 15-Yıllık iç tetkik planı yapmak, tetkik sonucunu yönetimin gözden geçirilmesine sunmak, takip tetkiki istendiğinde talebi yerine getirmek, tetkik sonucunda dokümanları muhafaza etmek, 11

12 16-Yıllık eğitim programı yapmak, personele eğitim için çağrıda bulunmak, kalite sistemi ile ilgili eğitim vermek, eğitim alan personelin listesini tutmak, ilgili belgeleri hazırlamak, dosyalamak ve muhafaza etmek, 17-Bir tedarikçi adayının kalite araştırmasının yürütme kararını vermek, 18-Muayene, ölçme ve deney teçhizatının kontrolünü ve kalibrasyonunu planlı ve sürekli olarak yapmak, kayıtlarını tutmak, 19-Kaliteyi etkileyen hizmetler listesindeki cihazların ve termometrelerin kalibrasyonunu konu ile ilgili firmalara yaptırmak, kayıtlarını tutmak, 20-TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 21-Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçları değerlendirmek muhafaza etmek ve ilgili birimlere iletmek, 22-Teknik Emniyet Servisi Şefliği ile işbirliği yaparak servisin işyeri güvenliğini sağlamak ve kapı kontrol çizelgesini günlük doldurup aylık olarak ilgili birime iletmek, 23-Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim yazılmasından sonra ilgili birime gönderilmesini 24-Üretimi tamamlanan, analiz sonuçları kalite planına göre uygun çıkan son ürün (türevler) Mamul Madde Deposuna teslim edilmeden önce, cari standartlara göre üretim parti kayıtlarını ve laboratuvar kontrol kayıtlarını (dokümanlar) incelemek, sonucuna göre ürünü serbest bırakmak veya ret etmek. B-Dokümantasyon ve Standartlar Servisi Şefliği 1-Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı kalite sistemleri ile ilgili süreli ve süresiz tüm yayınları takip etmek, işletmemize kazandırmak ve bu yayınları personelin kullanımına sunmak, 2-Ürünlerin Đlaç Ana Dosyalarını (DMF) hazırlamak, gerektiğinde revizyonları yapmak, onay makamına sunmak, 12

13 3-Gelişen tüm standartları takip ederek Đşletmeye kazandırmak, 4-Đyi Đmalat Uygulamaları (GMP) ile ilgili gereklilikleri takip edip Đşletmede uygulanması için işlem başlatmak, yapılan işleri takip etmek, 5-Đş akışı sistem ve alt yapıdaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli değişiklikleri ürünlerin Đlaç Ana Dosyalarına (DMF) yansıtmak. (10/10/2006 tarih, 27/232-9 sayılı YKK ile ilave edilmiştir.) VI/I- ARAŞTIRMA GELĐŞTĐRME (AR-GE) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Đhtiyaç duyulan araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, 2- Tarımsal araştırmalar sonucu geliştirilen farklı alkaloidler içeren haşhaş kapsüllerinden yeni alkaloidlerin üretimi için proses geliştirmek, 3- Pazar payı olan yeni ilaç hammaddelerini sentezlemek, 4- Mevcut üretim proseslerinin iyileştirilerek üretim maliyetinin düşürülmesi için laboratuvar ve pilot ölçekte çalışmalar yapmak, bunları işletme şartlarına uyarlamak, 5- Şube Müdürlüğünün faaliyetlerinde kullanılan alkaloidler ile ilgili kayıtları tutmak ve ilgili birimlere göndermek, 6- TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini işletmek, 7- Şube Müdürlüğünün diğer teknik ve idari iş ve işlemlerini yürütmek. (20/02/2012 tarih, 3/19-3 sayılı YKK ile ilave edilmiştir.) VII YARDIMCI TESĐSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Bakım-Onarım ve Atölye Servisi Şefliği 1- Diğer birimlerle iş birliği yaparak Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki makine, araç, aletler ile tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, bunların düzenli ve verimli çalışmasını, çalışmayanların bakım ve onarımlarını yaparak çalışır durumda olmalarını 13

14 2- Bakım ve onarımı ile yükümlü bulunulan makine ve tesisatların yıllık malzeme ve yedek parça ihtiyacını tespit etmek ve ilgili birime intikal ettirmek, 3- Serviste ve mekanik atölyede bulunan Đşletme araçları ve tezgahların usulüne uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını 4- Diğer birimlerden gelen iş emirlerini bir program dâhilinde öncelik sırasına göre yapmak, 5- Gerekli kayıtları tutarak bunları iş emirlerine kaydetmek, 6- Hurda ve kullanım artığı malzemeleri değerlendirmek, 7- Çalışmalar sırasında iş güvenliği tedbirlerini almak ve alınan tedbirlere aynen uyulmasını 8- Garajda bulunan Đşletme araçlarının düzenli ve çalışır durumda bulunmalarını 9- Arızalı olan araçların arızalarının giderilmesini ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit ve temin ettirmek, 10- Ambülansı her an çalışır durumda tutmak, 11- Diğer birimlerle işbirliği yaparak Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki yüksek gerilim, alçak gerilim, şalt odaları ve dizel jeneratörler ile elektrik motorlarının bakım ve onarımlarını yapmak, düzenli ve verimli bir şekilde çalışmalarını 12- Đhtiyaç duyulan yerlere elektrik tesisatı çekmek, 13- Bakım-onarım ile yükümlü olduğu dizel jeneratörü, trafo ve elektrik motorları için ihtiyaç duyulan malzeme ve yedek parça ihtiyacını tespit etmek ve temini için ilgili birime intikalini 14- Bobinaj atölyesine gelen elektrik motorlarının süratle sarılmasını sağlamak ve bunlara ait gerekli sarf ve kayıtları tutmak, 15- Haberleşme trafiğini sağlayan telefon santralinin bakım-onarımını yaparak sürekli olarak çalışır durumda tutmak, 16- Đşletme dâhilinde bulunan paratoner, elektrik topraklamaları ve tesisatlarının yıllık kontrollerini yaparak bunları rapora bağlamak, 17- Diğer birimlerle işbirliği yaparak Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki bina ve tesislerin bakım-onarımlarını yapmak ve düzenli bir şekilde kullanımlarını 18- Bakım-onarımı ile yükümlü olduğu bina ve tesislerin yıllık malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek bunların teminini 14

15 19- Bakım-onarıma ihtiyaç duyulan bina ve tesislere ait keşifler hazırlayarak Genel Müdürlüğe ödenek için teklifte bulunmak, 20- Đhtiyaç duyulan yerlere tesisat bağlamak, 21- Bina içlerindeki ısıtma sistemi ile Đşletme içerisinde bulunan vana, armatür, soğuk-sıcak su tesisatlarının bir program dahilinde bakım ve onarımlarını yapmak, 22- Bir program dahilinde Đşletme binaları ve lojmanların boya ve badana işlerini yaparak kayıtlarını tutmak, 23- Marangozhane ihtiyacı malzemeleri tespit ederek teminini ahşap malzemelerin düzenli bakım-onarımlarını yapmak ve gelen taleplerin bir program dâhilinde öncelik sırasına göre kayıtlarını tutmak, 24- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 25- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim B) Enerji ve Isı Santralı Servisi Şefliği 1- Gerek görülen nitelikte kızgın su üreterek sosyal tesislerin, kafeteryanın ve tüm fabrika binalarının ısınmasını temin etmek ve sıcak su ihtiyacını karşılamak, 2- Sürekli olarak istenen özellikte buhar üreterek Ekstraksiyon ve Derive Tesislerinin buhar ihtiyacını karşılamak, 3- Kızgın su ve buhar üretim kazanlarını, klima, eşanjörler ve boylerler gibi cihazları verimli olarak çalışır durumda bulundurmak ve periyodik bakımlarını yapmak, 4- Isı santralı ve enerji tesislerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlarında gerekli olacak yedek parçayı ve malzemeyi tespit edip, ilgili birime bildirmek. 5- Bütün cihazların periyodik bakımlarında kullanılan yedek parça ve malzemenin uygun ve yerinde kullanılmasını 6- Fabrikaya buhar enerjisi dağıtan tesislerin verimli ve düzenli çalışmasını gerekli bakım-onarımlarını yaparak her an çalışır durumda tutmak, 7- Vardiyalı çalışmayı planlayıp, personel vardiya çizelgesini hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak, 8- Verilen talimata göre işletme programı yapmak, onaylattıktan sora uygulamak, 9- Görev kapsamına giren konularda yapılan işler ve çalışmalar için kayıtlar tutmak, gerekli rapor ve formları düzenlemek, 15

16 10- Bütün cihazların talimatlara uygun olarak kullanılmasını 11- Çalışma süresince her türlü iş güvenliğini sağlayarak, iş kazalarına engel olacak gerekli tedbirleri almak, iş güvenliği malzemesinin sürekli kullanılmasını ve personelin güvenlik tedbirlerine uymasını 12- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçları 13- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim C) Su Arıtma ve Tasfiye Servisi Şefliği 1- Đş programı yaparak, fabrika ve tesislerin ihtiyacı olan tasfiye edilmiş suyu karşılamak, fabrikadan gelecek olan solvent artıklarıyla Đşletmenin ve lojmanların kanalizasyon sularını arıtmak, 2- Ön tasfiyesi yapılmış suyun sertliğini sıfıra indirerek ısı santralı kazanlarına pompalamak, 3- Su arıtma ve su tasfiye tesislerindeki Laboratuvarları çalıştırmak, Laboratuvarlardaki alet ve cihazların bakımlı olmasını, verimli ve düzenli çalışmasını 4- Birime bağlı iş yerlerinin ve bu iş yerlerinde bulunan alet, makine ve cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak, yedek parça ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, 5- Vardiyalı çalışmaların düzenini personel vardiya çizelgelerini hazırlamak ve onaylatıp uygulamak, 6- Birime bağlı işyerlerinde iş güvenliğini sağlayacak, iş kazalarını önleyecek gerekli tedbirleri almak ve iş güvenliği malzemelerinin gerektiği yerlerde sürekli kullanılmasını 7- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 8- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim 16

17 VIII MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Maliyet Muhasebesi Servisi Şefliği 1- Đşletme giderlerini, türü, yeri (ilişkin ünite) ve tahsis olunan bütçe kredisi yönlerinden izlemek, 2- Standart birim üretim maliyetlerinin tespiti için gerekli çalışmaları yaparak, belirli şart ve esasları tespit etmek, 3- Belirli dönemlerde üretim maliyetlerinin tespitini yaparak, tahlil ve raporlarını hazırlamak, satış maliyeti ve satış hasılatlarıyla kar-zarar neticelerini izlemek, 4- Faaliyet dışı gider ve hasılatları izlemek, 5- Servisin konusu ile ilgili olarak Đşletme birimleri arasında bilgi akışını üst kuruluşların isteyeceği dokümanları hazırlamak, maliyet muhasebesi ile ilgili her türlü fiş, form ve raporları düzenlemek ve istenildiğinde ilgili mercilere bildirmek, 6- Maliyet muhasebesiyle ilgili kanuni ve yardımcı defterlerin tutulmasını 7- Yıllık bütçede yer alacak personel giderlerine ait ödenek miktarlarını belirleyerek ilgili birime iletmek, 8- Yapılan tüm çalışmaların raporlarını düzenli olarak tutmak, sonuçlarını 9- Dönemsel ve yıllık bilançoları hazırlamak, 10- Bilgisayar destekli güvenlik sisteminden alınacak personel devam izlenim B) Muhasebe Servisi Şefliği 1- Đşletmenin parasal hareketlerini ve muhasebe işlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak, 2- Üst kuruluşların isteyeceği dokümanları hazırlamak, 3- Muhasebe işleriyle ilgili her türlü fiş, form ve raporları düzenlemek ve istenildiğinde ilgili mercilere bildirmek, 4- Akreditif, havale ve navlun işlemleri ile personel, yüklenici ve iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü şahıslarla ilgili ödeme ve tahsilât işlemlerini yürütmek, 17

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKĐLATI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri Kuruluş amacı MADDE 1- (1) Kanun, kararname, yönetmelik, yönerge ve diğer yasal düzenlemeler ile iç mevzuat

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO TANIMLARI KĐTABI. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO TANIMLARI KĐTABI. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO TANIMLARI KĐTABI BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan her teşkilat; kendisinden istenilen görevleri,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER)

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER) TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Kuruluş ve Organları BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler M. No: Madde Konusu: Sayfa

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmelik,

Detaylı

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SUNUŞ Eskişehir 2010 Stratejik Planı doğrultusunda, hayallerimizdeki Eskişehir i yaratabilmek için, hiç bitmeyen heyecanımızla son derece verimli çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Eskişehir Büyükşehir

Detaylı

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Tavşanlı Belediyesi Destek Hizmetleri

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.BÖLÜM AMAÇ Madde 1-Bu Yönergenin amacı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı