istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: DIŞ TiCAREYlE ULUSLARARASIKURALLAR BANKA UYGULAMALARI Erdoğdu PEKCAN İKİNCİ BASKI istanbul- 1991

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1991-9 DIŞ TiCAREYlE ULUSLARARASIKURALLAR BANKA UYGULAMALARI Erdoğdu PEKCAN İKİNCİ BASKI istanbul- 1991"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: DIŞ TiCAREYlE ULUSLARARASIKURALLAR VE BANKA UYGULAMALARI Erdoğdu PEKCAN İKİNCİ BASKI istanbul- 1991

3 C YAYlNLARI Cağaloğlu-iSTANBUL s2a sa 12

4 ÖN SÖZ Dünya pazarlarına hakim olan gelişmiş ülkelerin yanında, gelişmekte olan ülkelerin de bu pazarlara intikali ve hatta ülkemiz konumunda olduğu gibi uluslararası ticarette sür'atle söz sahibi olabilme gayretleri, dünya ticaretinde önemli gelişmelere neden olmuş ve bu gelişmeler, dış ticarette mal, hizmet ve para hareketlerine ilişkin uygulamaların ortak anlayış ve uyum içinde yürütü/mesini sağlayacak bazı genel kuralların tayinini gerektirmiştir. Bu gelişmelerin ışığı altında Milletlerarası Ticaret Odası'nca yapılan çalışmalar ve geniş ölçüde örf ve adet/ere dayanılmış şekliyle vazedilen prensipler, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede hemen hemen bütünüyle tasvip ve kabul görmüştür. Bu sebepledir ki, gerek dış ticaret faaliyetlerinin yürütülmesinde, gerekse kambiyo rejimimizde meydana gelen yapısal değişikliğin tatbikinde daha fazla bilgi ve deneyim ihtiyacı belirmiş, dış ticaret faaliyetlerinin yürütülmesinde milli mevzuatımız yanında, uygulamaları düzenleyen uluslararası kuralların da bilinmesine gerek duyulmuştur. İşte bu ihtiyacın bir dereceye kadar giderilmesini teminen, dış ticarette teslim ve ödemelere ilişkin genel kuralları ve bazı sorunları içeren bu çalışma, Odamız Dış Ticaret Müşaviri Erdoğdu PEKCAN tarafından hazırlanmış ve ilgililerin istifadesine sunulmuştur. Kendilerine teşekkür eder, yayının üyelerimize ve bu konuya ilgi duyanzara yararlı olmasını dileriz. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 içindekiler ÖN SÖZ GiRiŞ Tanımı Uluslararası Kurallar Tarafları Yarar ve Sakıncaları Bankaların Sorumluluğu Tahsil Emri Ödeme Türleri... 9 Ve sa ik Karşılığı Ödeme... 1 O Paliçe Kabulü Yoluyla Ödeme... 1 O Taahhütname Karşılığında Teslim Banka Garantisi Karşılığında Teslim işleyişi TAHSiL VESiKALARI HAKKINDA ULUSLARARASI KURALLAR 1. Tanımı Uygulayan Ülkeler Tahsil Vesikaları Hakkında Yeknesak Kurallar 1978 Revizyonu, MTO Yayın No: Genel Hükümler ve Tanımları Yükümlülükler ve Sorumlulukları lbraz Ödeme Kabul Emre Yazılı Senetler, Makbuzlar ve Benzeri Belgeler Protesto Başvurulacak Kimse ve Malların Korunması Akıbet ihbarı Faiz, Komisyon ve Masrafları AKREDiTiF işlemleri 1. Tanımı Akreditifin Tarafları Akreditif işleminin Başından Sonuna Kadar Geçirdiği Aş am alar Akreditif Türleri Açılış, Ödeme ve Rambursman Biçimleri Yönünden Akreditifler Süreler...,... 40

7 DIŞ TICARETTE KULLANILAN BELGELER 1. Tanımı... ::42 2. Ticari Belgeler Resmi Belgeler Taşıma Belgeleri Sigorta Belgeleri Finansman Belgeleri Akredif Vasaikinin incelenmesi ithalat KREDILERi 1. Akreditif Kredisi Aval ve Kabul Kredisi Finansal Kiralama (Leasing) IHRACAT KREDiLERI 1. V esikah iştira Vasaik Mukabili Avans Iskonto Fo rf aiting Karşılıklı Akreditif Red Ciause Akreditif Factoring ihracat Kredi Sigortası ULUSLARARASI TiCARi TERiMLER INCOTERM 1990-TAŞIMACILIGIN CiNSiNE GÖRE KULLANILACAK YENi TERiMLER AKREDiTiFLER HAKKINDA ULUSLARARASI KURALLAR 1. Tanımı Uygulayan Ülkeler AKREDiTiFLERE ilişkin YEKNESAK TEAMÜL VE UYGULAMALAR M.T.O. YAYlN NO EKLER... : YARARLANILAN KAYNAKLAR

8 GiRiŞ iç ticarette olduğu gibi uluslararası ticari işlemlerde de karşılıklı borç ve alacak konularını içeren bir sözleşmenin, sağlıklı bir alış-verişe esas olduğu bilinmektedir. Zira bu sözleşmeyle satıcı teslim borcunu, alıcı da ödeme yükümlülüğünü karşılıklı olarak kabullanmiş ve müşterek kurallar içinde yerine getirilmesini taahhüt etmiş bulunmaktadırlar. Hal böyle iken zaman zaman bu taahhütlerin, ülkelerin coğrafi ve siyasi durumlarından kaynaklanan sebeplerle, söz verilen günde ve yeterince yerine getirilmediği görülmekte, bunun yanında tarafların niyet ve beceri sorunu da, kararları etkileyen önemli faktörler arasında bulunmaktadır. Neticede doğan aksaklık ve rahatsızlıklar, zorunlu bir kredi ihtiyacını yaratmakta ve bu ihtiyaç da beraberinde riski oluşturmaktadır. Zira bu durumda ya satıcının önce malı teslim edip bedelini sonra almaya, ya da alıcının mal bedelini peşin ödeyerek mala bilahare sahip olmaya rıza mecburiyeti getirmektedir. Devletçe alınan ekonomik kararlar ve ülkelerin içinde bulunduğu politik istikrarsızlıkların da ticari ilişkilerin rahatsızlığına ve riskiere sebebiyet verdiği, özellikle mal bedeli transfer güçlüklerini yarattığı malumdur. Bütün bu sebeplerden başka mal bedeli konusunda satıcının sevkiyatı müteakip, alıcının ise malın eline ulaşmasından sonra tahsil ve tediye istekleri de ticari ilişkileri etkileyen faktörler olarak görülmektedir. Karşılıklı ilişkilerin normal çerçeve içinde devamı ve geliştirilmesi açısından ewela teslim ve ödemeler konusunda bilinen sorunların giderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilindiği üzere dış ticarette malların teslimi ve tesellümü belgeler vasıtasıyla sağlanmakta, mallarla ilgili belgelerin zamanında ve istenen şekliyle alıcıya ibrazı halinde teslim borcu yerine getirilmiş bulunmaktadır. Bu belgeler, usulüne uygun tanzim edilmiş cirolu konişmento yanında, sigorta konusu varsa sigorta poliçesi, ticari fatura ve sözleşme muhteviyatı diğer vasaikten oluşmakta ve yüklemeyi müteakip alıcıya sevki gerekmektedir. Aynı zamanda malları temsil eden yükleme belgeleri, bankacılıkla da özel bir önem taşımakta, bu tür belgelerin sahipliği, malların da sahipliğini ifade etmektedir. Sevk evrakının ciro yoluyla devri karşılığında da dış ticarete konu malların, bankal~uca finansmanı sağlanabilmektedir. Malların teslimi ve tesellümünün bu şekilde belgeler aracılığıyla çözüme kavuşturulmasından sonra, ödemenin nerede nasıl yapılacağı yani ödeme şeklinin tayini gerekmektedir. ı

9 Tarafların ödeme metodunun seçimindeki düşüncelerinin, ticaret ve transfer riskleri yanında, satıcının mal elinden çıkar çıkmaz parasını almak, alıcının da satış parasının ödenmesini hiç olmazsa malları teslim alıncaya kadar geciktirmek şeklinde tezahür eden çıkar çatışmalarından etkilendiği muhakkaktır. Alıcı ve satıcı arasında tam güvene dayalı bir ilişkinin varlığı halinde mal bedelinin peşin alınmadan malın tesliminde, alıcı tarafından da mallar teslim alınmadan bedel tediyesinde sakınca görülmeyebilir. Dış ticarette açık hesap ve peşin ödeme olarak isimlendirilen bu sistemde bankalar teminat sağlamaksızın sadece mal bedellerinin transferine aracılık etmektedirler. Şayet taraflar arasında güvene dayalı böyle bir ilişkinin bulunmadığı ve alıcı ülkede ekonomik ve politik istikrarın varlığından şüphe duyulduğu hallerde ödemelere ilişkin işlemler banka güvencesiyle sağlanmakta ve bu işlemlerin büyük bir bölümü Tahsil Vesikaları ve Vesikalı Akreditifler şeklinde tezahür etmektedir. Bu tür ödeme metodlarıyla, belgelere dayalı olarak bankacılık sisteminin sağladığı güven altında, ihracatçının malları teslimini müteakip parasını tahsil etmesi, ithalatçınında malları teslim aldığı zaman bedelini ödemesi, yani satıcının teslim ve alıcının ödeme borçlarını aynı anda yerine getirmeleri sağlanabilmektedir. Ve bu tür bankacılık işlemleri, bankaların kredi dışında hizmet işlemlerini teşkil etmekle beraber, bunun yanında avans, kabul, aval iskonto ve iştira şeklindeki banka kredilerinin sağlanmasında da bir yardımcı araç olarak rol oynamaktadır. Sunulan çalışmada yukarıda kısaca bahsedilen ödeme metodlarının incelenmesine çalışılmakta, ayrıca dış ticaret işlemlerinin sahip bulunduğu önemli fonksiyonlar ve dış ticaret belgeleri hakkında açıklamalarda bulunulmaktadır. Uluslararası bankacılık teamülleri yanında, ülkemizdeki uygulamaların da karşılaştırıldığı çalışmanın içinde, ödeme metodları itibariyle alıcı ve satıcılar için yarar ve sakıncalar, dış ticaret belgelerinin tür, şekil ve teminat değerleri üzerinde de durulmakta, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından kararlaştırılan Tahsil Vesikaları ve Vesikalı Akreditifler Hakkındaki Ortak Kurallar'ın metinlerine de yer verilmektedir. Erdoğdu PEKCAN 2

10 TAHSiL VESiKALARI 1. TANIMI Vesikalı tahsilde satıcı, malları sevkettikten sonra sevk belgelerini, görüldüğünde ödenmesi veya paliçesinin kabul edilmesi karşılığında alıcıya teslim edilmek üzere bankasına emanet eder. Genellikle kredili satışlarda sevk belgelerine bir vadeli poliçe eklenir. Bununla beraber, bazı satıcılarda (genellikle Ingilizce konuşan ülkelerdeki satıcılarca) vadesiz satışlarda da belgelere görüldüğünde ödenecek bir paliçenin iliştirildiğine rastlanmaktadır. Vesikalı tahsil yönteminde bankalar, satıcıdan aldıkları tahsil talimatına göre hareket ederler. Tahsil işinde aracılık eden bankalar, işe dikkat ve özen göstermek ve işi kendilerine duyulan güvene layık olacak biçimde iyi bir şekilde yapmakla yükümlüdürler. Buna göre, satıcı, tahsil edilmek üzere bankasına emanet ettiği sevk belgelerinin, bankaca sadece verdiği talimatın yerine getirilmesi halinde alıcıya teslim edileceğinden emindir. Kuşkusuz vesikalı tahsil metodu, bankacılık sisteminin sağladığı böyle bir güven nedeniyle satıcı açısından Açık hesap yöntemine nazaran mal bedellerinin tahsilinde daha emin bir yoldur. Bununla berabar, tahsil işlemlerinde bankaların işe gerekli dikkat ve özen göstermekle yükümlü olmaları dışında, mal bedellerinin ödenmesi konusunda herhangi bir sorumlulukları söz konusu değildir. Bu nedenle de veasik karşılığı ödeme metoduna genellikle tarafların birbirlerine tam güven duydukları ve kambiyo sınırlamalarından doğan bir transfer riskinin söz konusu olmadığı durumlarda başvurulur. 2.ULUSLARARASIKURALLAR Vesikalı tahsil işlemleri bankalarca Milletlerarası Ticaret Odası tarafından karşı standart kurallara göre yürütülmektedir. Halen Milletlerarası Ticaret Oda laştırılan sının Tahsil Vesikaları Hakkında Yeknesak Kurallar, 1978 Revizyonu MTO Yayın No.322 yayımı yürürlüktedir. Söz konusu kurallar, ülkemiz de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün ülkelerdeki bankalarca uygulanmaktadır. Bu kurallarla, vesikalı tahsinerin taraflarının karşılıklı hak ve borçları düzenlen Ancak, bu kuralların uygulanması, taraflar arasındaki anlaşmalara veya milli miştir. 3

11 veya yerel yasa ve yönetmeliklerin emredici hükümlerine aykırı olmamasına bağlıdır. Bu nedenle ülkemizdeki uygulamada Borçlar yasası ile kambiyo mevzuatımızın bu kurallara önceliği vardır. 3. TARAFLARI Vesikalı tahsil sisteminin tarafları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 1. Satıcı 4. Alıcı ~ı ı t 2. Satıcının Bankası 3. Muhabir banka (Mudi) (Gönderen Banka) ı.. ı (M uhatap (Tahsil/ibraz bankası) Yukarıda da görüldüğü gibi vesikalı tahsillerele genel olarak dört taraf vardır: Mudi Gönderen Banka Tahsil/ibraz Bankası Tahsil belgelerini, bir tahsil emri ekinde bankasına veren satıcı (ihracatçı)'dır. Mudinin belgeleri tahsile verdiği bankadır. Bu banka, belgeleri tahsil talimatına iliştirerek alıcının ülkesindeki muhabirine gönderir. Vesikaların, gönderen bankadan aldığı tahsil talimatına göre muhataptan tahsili veya muhataba kabule sunulması işini gören bankadır. Muhatap Vesikalar kendisine ibraz edilen alıcı, ithalatçıdır. Tahsil belgeleri, genellikle ihracatçılar tarafından kendi bankalarına verilmekte ve bu bankalarca alıcının ülkesindeki muhabirierine tahsile gönderilmektedir. Belgelerin tahsile gönderileceği yabancı bankanın, ihracatçı veya ihracatçının bankası tarafından seçilmesi mümkündür. Belgelerin bir muhabir aracılığıyla tahsile gönderilmesi, öncelikle güvenlik (şifre ve imza kontrolü gibi) açısından gereklidir. Bununla beraber, uluslararası kurallara göre ihracatçıların belgeleri doğrudan doğruya yabancı bankalara tahsile göndermesi de mümkündür. Bu yöntem, genellikle Amerikan bankalarınca uygulanmaktadır. (Direct Collections). Ancak bu tür direkt tahsiller, bankaların uluslararası çapta önemli müşterilerine hasredilmekte ve tahsil işleminin, tahsil emrinin gönderilmesinden sonraki bütün safhaları da satıcının bankasınca sonuçlandırılmaktadır. Uluslararası kurallara göre, satıcının tahsil emriyle belgelerin tahsile gönderileceği yabancı bankayı tayin etmemiş olması halinde, satıcının bankası (gönderen banka) belgeleri, satıcı hesabına ve riski de ona ait olmak üzere, muhatabın ülkesinde bulunan kendi seçtiği bir muhabirine tahsile gönderebilir. 4

12 4. YARAR VE SAKINCALARI Yararları: Vesikalı tahsil metodunun yararları şöyle sıralanabilir: 1) Basit olması; 2) Ucuz olması; 3) Satıcının ödeme yapılineaya veya poliçe kabul edilineeye kadar mallar üzerinde kontrolunu sürdürebilmesi. Sakıncaları: Vesikalı tahsillerin sakıncaları ise şunlardır: 1) Alıcının iflas etmesi; 2) Alıcının malları reddetmesi (satıcı malların gümrüklerde satışa çıkarılması riski veya malların geri getirilmesi masratları ile karşı karşıya kalabilir; 3) Geminin geç gelmesi nedeniyle ödemenin veya peliçenin kabulünün gecikmesi; 4) Transter müsaadesinin alınmasının gecikmesi; 5) Ithal müsaadesinin alınamaması veya alınmasının gecikmesi dolayısıyla malların gümrüklerde beklernesi veya çekilememesi; 6) Alıcının ihmali (ithal süresini geçirmesi gibi) nedeniyle malların geri gönderilmesi veya gümrüklerde satılması risk ve masratları ile karşılaşılması; 7) Masrafların önceden bilinememesi; 8) Milli mevzuata öncelik tanınması nedeniyle bazı hallerde Milletlerarası Ticaret Odasının Tahsil Vesikaları Hakkında Kurallarının uygulanamaması. 5. BANKALARIN SORUMLULUGU Vesikalı tahsillerde işlemi satıcı başlatır. Diğer deyişle, bankaya emri veren satıcıdır. Burada bankalar, satıcının kendilerine tevdi ettiği sevk belgelerini alıcının ülkesindeki muhabirierine göndermek ve bu belgeleri satıcının verdiği emre göre teslim etmek sorumluluğunu üstlenirler. Bununla beraber bankalar, satıcı ile alıcı arasındaki anlaşmaya göre ibrazı gereken belgelerin türü ve niteliği hakkında bir bilgiye sahip değildirler. Bu bilgi noksanı, bankaların vesikalı tahsillerdeki görev ve sorumluluklarını etkiler. Bu durumda, bankaların vesikalı tahsillerle ilgili sorumluluğu, kendilerine teslim edilen vesikaları, verilen tahsil emrinde yer alan talimat çerçevesinde tahsile göndermek ve alıcıya teslim etmekle sınırlıdır. Bu işlemlerde bankaların, akredititli ödemelerden farklı olarak, alıcının ödeme borcunu yerine getirmemesi dolayısıyla her- 5

13 hangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Vesikalı tahsillerde, yukarıda açıklanan bilgi noksanı nedeniyle bankaların belgelerin incelenmesi konusundaki sorumluluğu sadece kendilerine tahsile verilen belgelerin adet ve türleri itibariyle tahsil emrinde yazılı olduğu gibi tevdi edildiklerini denetlemek ve noksan çıkan belgelerden mudiyi (bu belgeleri vereni) hemen haberdar etmekten ibarettir. Ayrıca bankalar, kendi ihmal ve kusurlarından ileri gelmedikçe, mücbir sebeplerden, belgelerin veya yazışmaların yolda kaybolmasından veya gecikmesinden doğan sonuçlardan da sorumlu değildirler. Vesikalı tahsil işlemlerinde bankaların iyi niyetle hareket etmeleri ve makul derecede dikkat göstermeleri esastır. Burada banka, "vekil", vekalet verenin "ihracatçının", kendisine tevdi ettiği tahsil belgelerinintahsili işini, işe dikkat ve özen göstermek suretiyle ve vekalet verenin kendisine gösterdiği güvene layık olacak bir biçimde iyi suretle yapmakla yükümlüdür. öte yandan, ülkemizdeki içtihada göre, bankanın muhabirinin kusurundan sözleşme ile kendisini kurtarması, ancak muhabirin hafif bir kusuru halinde mümkündür. Ancak bu görüş, uluslararası kurallarla bağdaşmamaktadır. Kuşkusuz muhabir "tahsil bankası" da tahsil işine aynı dikkat ve özeni göstermek ve belgeleri sadece tahsil talimatının yerine getirilmesi halinde alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Aksi halde, satıcıya ve satıcının bankasına karşı bundan doğan zararları tazmin etmekle sorumlu olur. Vesikalı tahsillerde belgelerin bankacılık sistemi aracılığıyla alıcıya teslim ettirilmesi ile güdülen başlıca gaye, belgelerin, bedelinin ödenmesinden ya da poliçenin kabulünden sonra alıcıya teslimini sağlamaktır. Ancak, vesikalı tahsil işlemlerinde bankaların belgelerin incelenmesi ve belge bedellerinin ödenmesi konusunda herhangi bir sorumluluğunun bulunmaması karşısında, bu tür teslimlerde satıcı tarafından seçilecek sevk belgelerinin satış parasının güven altına alınabilmesi bakımından, özel bir önemi vardır. Seçilen bu taşıma belgesi, deniz konişmentosu gibi malların mülkiyetini temsil eden bir belge ise, acenta malları, konişmentonun yetkili hamilinden başkasına teslim etmez. Banka da mal bedelini tahsil etmedikçe konişmentonun orijinal nüshasını teslim etmeyeceğinden, alıcı mal bedelini ödemeden mallara sahip olamaz. Ancak, havayolu, demiryolu, kamyon ve posta ile yapılan taşımalarda kullanılan taşıma belgeleri, "emre" değil "nama" tanzim edilirler. Diğer deyişle, bu taşıma belgelerinin yükleten (satıcı) emrine tanzim edilmesi ve ciro yoluyla bankalara devredilmesi mümkün değildir. Eğer satıcı bu gibi belgeleri alıcı namına tanzim ettirirse, malları sevkettiği andan itibaren mallar üzerindeki kontrolunu kaybeder. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması, bu tür kara, hava veya demiryolu taşıma belgelerinin ve cirosu mümkün olmayan (Non-negotiable) yani emre tanzim edilmeyen konişmentoların, bankaların yabancı ülkelerdeki muhabirieri adına tanzim ettirilmesi suretiyle sağlanabilir. 6

14 Ancak malların bu şekilde yabancı muhabir bankanın adına veya adresine gönderilebilmeleri için, satıcının bankasının bu muhabir banka ile önceden mutabakata varması gerekmektedir. Aksi halde, muhabir bu hizmeti yapmak zorunda olmadığından, malların çekilmemesinden doğacak risk satıcının üstüne kalır. 6. TAH SiL EMRi Satıcının belgeleri bir Tahsil emri ekinde bankaya vermesi gerekmektedir. Bu tahsil emrinde tam ve açık talimat verilmelidir. Tahsil işlemlerinde bankalar alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşme şartları hakkında bir bilgi sahibi olmadıkianna ve bu sözleşmelerin tarafı da bulunmadıkiarına göre, tahsil emirlerinin tam ve açık talimat taşımalarının özel bir önemi vardır. Bankalar, sadece bu tahsil emirlerinde yer alan talimata göre hareket etmek durumundadırlar. Tahsil emirlerinin başlıca şu talimatı içermesi gerekir: 1) Belgelerin hangi safhada alıcıya teslim edileceği (ödenmesi, peliçenin kabulü veya poliçe bedelinin ödenmesi karşılığında); 2) Ödememe veya peliçenin kabul edilmemesi halinde yapılacak işlem; 3) Faiz komisyon ve masrafların kime ait olacağı; 4) Tahsil edilen paranın ne şekilde transfer edileceği. Tahsil emrinde bu konularda tam ve açık talimat bulunmaması halinde, Yeknesak Kurallar uyarınca işlem yapılır. Örneğin, tahsil emrinde belgelerin ekindeki peliçenin ödenmesi ya da kabulü karşılığında mı teslim edileceği açıkça gösterilmemişse, belgeler alıcıya sadece poliçe ödendiğinde teslim edilebilir. öte yandan, eğer tahsil emrinde peliçenin ödenmemesi veya kabul edilmemesi hallerinde yapılacak kanuni işlem açıkça belirtilmemişse, bankaların bu konuda bir sorumluluğu yoktur. Ayrıca, tahsil emrinde adı ve adresi gösterilmakle beraber yetkileri belirtilmeyen bir temsilciden bankalar herhangi bir talimat kabul etmezler. Yeknesak Kurallarda faiz, komisyon ve masrafların reddedilmesi halinde, yapılacak işlemler de ortak prensipiere bağlanmıştır. Bununla beraber, bazı özel hallerin yeknesak kurallarla ortak esaslara bağlanması mümkün olmamıştır. Bu gibi hallerde yapılacak işlemler milli yasa hükümlerine ve özel ticaret teamüllerine bırakılmıştır. Bunlara örnek olarak aşağıdaki durumlar zikredilebilir: 1) Ödememe veya kabul etmeme hallerinde yapılacak kanuni işlemler, milli yasalara tabidir. 2) Bazı ülkelerdeki ticaret teamüllerine göre Görüldüğünde ödeme - Payment at sight, Belgelerin ilk ibrazında ödeme - Payment at first presentation değil, Malları 7

15 getiren geminin varışında ödeme -Payment on arrival of the carrying vassel anlamında uygulanmaktadır. Bu nedenle tahsil emrinde ödemenin Görüldüğünde - At sight yerine ilk ibrazda - At first presentation yapılacağının belirtilmesinin önemi vardır. 3) Bazı tahsil emirlerinde belgelerin alıcıya yabancı para ödemesi karşılığında teslim edilmesine dair talimat verilmekle birlikte, alıcı ülkede geçerli kambiyo mevzuatına göre bunun uygulanması mümkün olmamaktadır. Çünkü, bu ülkelerdeki kambiyo kontrol kurallarına göre döviz transfer müsaadesinin alınması sevk belgelerinin yerel para karşılğında alıcıya teslimine bağlıdır. Bu durumda uluslararası kuralların, bedelleri yabancı para ile ödenecek belgelerin sadece fiili transferden sonra teslim edilebileceğine dair hükmü uygulanamamaktadır. Tahsil emirlerinde ayrıca tahsil işleminin, Milletlerarası Ticaret Odası'nın 322 numaralı Tahsil Vesikaları Hakkında Yeknesak Kurallar'ına tabi olduğuna dair bir ifadeye yer verilmelidir. Tahsil bankasının muhatabın ad ve adresinin noksan olmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağı gözönünde tutularak, tahsil emrinde muhatabın adı ile adresinin tam ve açık olarak yazılmasına dikkat edilmelidir. Şayet alıcının bankasının adı bulunuyorsa, tahsil emrinde bu bankanın adı ve adresi de gösterilmelidir. Aksi halde, gönderen banka, tahsil belgelerini kendi saçeceği bir muhabirine gönderebilir ve bu muhabirinin yaptığı yanlışlıklardan veya talimatını yerine getirmemesinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tahsil emrinde ayrıca banka komisyon ve masraflarının hangi tarafa ait olacağına dair talimat da verilmelidir. Bu hususta açık talimat verilmemesi halinde, uluslararası kuralların bu konudaki genel hükümleri uygulanır. - Banka adresine veya emrine gönderilen malların alıcı emrine serbest bırakılma- için alınan komisyon; sı Tahsil işlemlerinde bankalar genellikle aşağıda belirtilen komisyonları alırlar: - Belgelerin tahsili veya kabule sunulması için alınan komisyon; - Kabul edilen poliçenin vadesinde tahsil ve transferi için alınan komisyon. Belgelere bir vadeli poliçenin ekli olmas_ı halinde, tahsil emrinde, kabul edilen poliçenin vadesine kadar muhabir nezdinde mi tutulacağı, yoksa gönderen bankaya iade mi edileceği hakkında da talimat verilmelidir. Poliçe bedeline ek olarak bir faiz tahsilinin söz konusu olması halinde ise, tahsil emrinde bu faizin oranı ve süresi belirtilmelidir. Aksi halde, bu konuda da uluslararası kurallarla saptanan genel esaslar uygulanır. Tahsil emirlerinin tam ve açık talimat taşımasının önemi nedeniyle Batıda bankalar, müşterilerinin tahsil emirlerini bu maksatla bastırdıkları özel formlarla kendilerine vermelerini talep ederler. 8

16 7.ÖDEME Tahsil emirleriyle açıkça izin verilen hallerde, belgelerin yerel parayla ödeme karşılığında alıcılara teslimi mümkündür. Ancak, ödenen bu yerel paranın tahsil emrinde verilen talimata göre derhal kullanımının mümkün olması gerekmektedir. Tahsil emrinde belgelerin yabancı para ile ödenmesi karşılığında teslimi için talimat verilmişse, bu takdirde belgeler, bedelinin fiilen transferi mukabilinde alıcıya teslim edilebilir. Ülkemizdeki uygulamada fiili transterin anlamı, döviz transferinin bankaların kendi döviz pozisyonlarından veya Merkez Bankası kaynaklarından bilfiil yapılmasıdır. Muhatabın kısmi ödeme teklifinin kabul edilip edilmemesi ise, tahsil işleminin vesikasız veya vesikalı olduğuna göre değişiklik gösterir. Vesikasız (yani ilişiğinde konişmento, fatura vb. gibi belgeler olmayan poliçe ve benzeri kıymetli evrak) tahsillerde kısmi ödeme teklifleri, Ödemenin yapılacağı ülkede yasalar kısmi ödemeye izin verdiği takdirde kabul edilebilir. Ülkemizdeki senetler hukukuna göre, poliçe hamili kısmi ödemeyi reddedemez. Kısmi ödeme halinde muhatap bu ödemenin poliçeye işaret edilmesini ve kendisine bir makbuz verilmesini isterse, bu isteği yerine getirilir. Ancak uluslararası kurallara göre poliçe, sadece bedelinin tamamı ödenince alıcıya teslim edilebilir. Vesikalı tahsiller (ilişiğinde bir poliçe olsun veya olmasın konişmento, fatura vb. mal belgeleri) ile ilgili kısmi ödeme teklifleri, sadece tahsil emrinde özellikle izin verilen hallerde kabul olunabilir. Fakat poliçe ve/veya belgeler ancak bedelleri tamamen ödendiğinde teslim edilebilir. Kısmi ödemelerin de tahsil emriyle verilen talimata göre yerli veya yabancı para ile yapılması mümkündür. Ancak bunların kabulü de tahsilin belgeli veya belgesiz olduğuna bakılmaksızın derhal kullanıma hazır yerel para ya da derhal transferi mümkün yabancı para ile yapıimalarına bağlıdır. Tahsil bankası, kısmi ödemeler de dahil bütün ödemeleri (tahsil talimatında izin verilen hallerde komisyon ve masraflarını düştükten sonra) tahsil emrinde verilen talimata göre gecikmeksizin gönderen bankanın emrine hazır tutmakla yükümlüdür. 8. TÜRLERI Vesaik karşılığı ödeme, uluslararası uygulamada (documents against payment "D/P") veya (cash against documents "c.a.d.") ve ülkemizdeki uygulamada ise (vesaik mukabili ödeme) denilen vesikalı tahsil türüdür. Bu vesikalı tahsil türünde belgeler, sadece bedelinin ödenmesi karşılığında muhataba teslim edilebilir. Ülkemizde geçerli kambiyo mevzuatı hükümlerine göre, vesaik mukabili ödeme şeklinde yapılacak ithalatta da mallar bedeli transfer edilmeden gümrükten çekilemez. Bu bakımdan kambiyo mevzuatımızın söz konusu hükmü, Vesikalı Tahsiller Hakkındaki Uluslararası Kuralların maddesine paralellik göstermektedir. 9

17 Bu nedenle vesaik karşılığı ödeme talimatıyla tahsile gönderilen belgelerin, ithal müsaadesine bağlanmış bulunsa dahi bedellerinin transferinden önce alıcıya teslimi, uluslararası kurallara olduğu kadar kambiyo mevzuatımızın vesaik mukabili ödemeye ilişkin hükümlerine de aykırılık oluşturur. Bazı ülkelerdeki kambiyo kontrol kurallarına göre, tahsile gönderilen belgelerin transfer izni almak için yerel para ödemesi karşılığında tesliminin gerektiğine, bunun da uluslararası kuralların yukarıda belirtilen maddesine aykırılık oluşturduğuna yukarıda değinmiştik. Ülkemizdeki uygulamada mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta da durum bunun benzeridir. Uluslararası kuralların söz konusu maddesiyle, yabancı para üzerinden ödenmek üzere tahsile gönderilen belgelerin derhal transfer edilebilecek yabancı parayla ödenmesi karşılığında tesliminin öngörülmesi nedeniyle, bu talimatla tahsile gelen belgelerin, bedeli, mal mukabili esasına göre, mallar gümrükten çekildikten sonra transfer edilmek üzere alıcıya teslimi mümkün değildir. Aynı nedenle, vesaik mukabili ödeme esasına göre tahsile gönderilen belgeler, yerel para blokajı karşılığında da alıcıya teslim edilemez. Kural olarak, tahsile gelen belgelerin alıcıya ilk ibrazda (on first presentation) ödemesi gerekmektedir. Bazen alıcı, belgelerin bedelinin ödenmesini malların gelişine kadar geciktirmek isteyebilir. Bu takdirde, alıcının satıcı ile önceden anlaşması ve satıcının tahsil emrinde bu konuda da talimat vermesini sağlaması gerekir. Poliçe Kabulü Yoluyla Ödeme Poliçe kabulu yoluyla ödeme, uluslararası uygularilada (documents against acceptance "D/A"), ülkemizde ise, (kabul kredili-vesaik mukabili ödeme) denilen ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde belgeler, bir vadeli poliçe ekinde tahsile gönderilir ve peliçenin kabulü karşılığında alıcıya teslim edilir. Ödeme, peliçenin vadesinde yapılır. Poliçe ithalatçı üzerine çekilir. Poliçe vadesi, alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmaya göre dört şekilde saptanabilir: -Belli bir tarihte; - Tarihinden belli bir müddet sonra; - Görüldüğünden belli gün sonra; - Malların yüklenmesinden belli gün sonra Seyrek olmakla beraber bazı tahsil emirlerinde sadece peliçenin kabulü konusunda talimat verilir. Bu gibi hallerde belgeler ancak poliçe bedeli ödendikten sonra muhataba teslim edilebilir. Poliçeyi kabule sunan banka, kabuiqn şekil yönünden tam ve usulüne uygun ola- 10

18 rak yapılmasından sorumlu bulunmakla beraber, kabul şerhini imzalayanların imzalarının gerçek ve bu konuda imzaya yetkili olup olmamasından sorumlu değildir. Belgeleri paliçenin kabulu karşılığında teslim almakla alıcı, malları bedelini peşin olarak ödemeksizin gümrükten çekme imkanına sahip olur. Böylece malları derhal satarak mal bedelini poliçe vadesinde ödeme kolaylığını elde eder. Görüldüğü gibi, satıcı bu yolla alıcısına bir kredi tanımış olmaktadır. Bu kredinin teminatı ise, alıcı taraf.ından kabul edilen poliçedir. Bu nedenle paliçe bedelinin vadesinde ödenmarnesi riski satıcının üzerinde kalır. Satıcı böyle bir riskten kurtulmak amacıyla paliçenin sadece alıcı tarafından kabulü ile yetinmeyip buna bir bankaca aval verilmesini de isteyebilir. Aval, paliçe bedelinin vadesinde ödeneceğinin temin edilmesi demektir. Birinci sınıf bir bankadan sağlanan böyle bir taminatla paliçenin dolaşım yeteneği artırılmış olur. Böylece satıcı paliçesini herhangi bir bankada iskonto ettirmek suretiyle bedelini vadesinden erken alma kolaylığını elde eder. Senetler hukukuna göre, avalin paliçe veya alonj üzerine yazılması, (Aval içindir Per Aval) veya buna eş bir ibare ile ifade edilmesi ve aval veren tarafından imzalanması gerekmektedir. Diğer önemli bir konu da avalin kimin için verildiğinin aval şerhinde açıklanmasıdır. Konumuzda aval alıcı (muhatap) için verildiğine göre, avalin muhatap lehine ve (Per Aval for...) aval şerhinde açıklanmalıdır. Aksi halde aval, keşideci için rildiği verilmiş sayılır. Ülkemizdeki kambiyo mevzuatı yönünden kabul kredili ithalatta vesikalı tahsillerin bedellerinin ödenmesi (kabul kredili-vasaik mukabili) ve (kabul kredili- mal mukabili) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Her iki ödeme şeklinde de poliçe vadesinin mevzuat gereği kabul tarihinden başlatılması gerekmektedir. Öte yandan uluslararası uygulamada vadenin diğer şekillerde de saptanabildiğine yukarıda değinmiştik. Kabul kredili-vesaik mukabili ithalatta belgeler uluslararası kurallara paralel olarak ancak paliçenin kabulü halinde muhataba teslim edilebilir. Kabul kredili-mal mukabili ithalatta ise, paliçe, belgeler ve mallar çekildikten sonra kabul edilmektedir. Kabul kredili-mal mukabili ithalatla ilgili söz konusu uygulama, yukarıda değinilen uluslararası kurallara ters düşmektedir. Uluslararası ticarette paliçe kabulü yoluyla tahsillerde güdülen amacın, mal bedelinin bu yolla teminat altına alınması olduğunu yukarıda belirtmiştik. Senetler hukukuna göre böyle bir teminat ise, mu hatabın belgeleri teslim almadan önce poliçeyi kabul etmesiyle sağlanabilir. Aksi halde mu hatabın poliçeye dayalı bir ödeme taahhüdü doğmayacağı gibi, bankaların da kesinleşmemiş böyle bir borç için aval vermel~ri düşünülemez. Diğer bir konu da kambiyo mevzuatımızın kabul kredili ödemelerle ilgili hükümleriyle paliçe kabulünün öngörülmesi, ayrıca aval verilmesinden söz edilmemesidir. Senetler hukukuna göre kabulde, kabul eden banka paliçe bedelinin vadesinde ll

19 ödeneceğini asıl borçlu sıfatıyla taahhüt, avalde ise, avalist banka poliçe bedelinin vadesinde ödenmesini kefil sıfatıyla temin eder. Sonuçta her iki halde de bankanın müşterisi adına bir ödeme sorumluluğu altına girmesi söz konusu olduğundan, kambiyo mevzuatımııda kabul kredili ithalatta sadece poliçe kabulünden bahsedilerek bankalarca aval verilmesinden söz edilmemesini, uygulamayla doldurulabilecek bir boşluk olarak görmek mümkündür. öte yandan, uygulamada bazı ülkelerdeki satıcıların vadeli olarak sattıkları mallarla, ilgili tahsil belgelerinin poliçe kabulü yerine emre yazılı senet imzalanması karşılığında alıcıya teslimi için talimat verdiklerine de rastlanmaktadır. Kuşkusuz, bunun başta gelen nedeni, satıcının keşideci olarak bu ülkelerde oldukça ağır olan poliçe pulu yükünden kendisini kurtarma arzusudur. Bu tür uygulama ise, kambiyo mevzuatımızın ilgili hükümleri açısından kabul kredili ithalatta poliçe kabulü yerine emre yazılı senet imzalanmasınınkabul edilip edilerneyeceği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Kambiyo mevzuatımızın konuyu düzenleyen hükümlerinde sadece (poliçe) den söz edilmiş bulunması ve aslında kabulün yalnızca paliçelerde gerekli olması karşısında, kabul kredili ithalatta poliçe yerine bono kullanılamayacağı görüşünü savunmak mümkündür. Buna rağmen bono imzalayan kimse tıpkı poliçe kabul eden kimse gibi bir hukuksal sorumluluk altına girmektedir. Bu nedenle de bono imzalayanla poliçe kabul eden arasında yüklendikleri ödeme sorumluluğu açısından bir fark kalmamaktadır. Bu duruma göre, kabul kredili ithalatta poliçe kabulü yerine bono imzalanmasının kambiyo mevzuatımız hükümlerine aykırılık oluşturmayacağı düşünülebilir. Kambiyo mevzuatımızın ilgili hükümlerine göre genel ihracatta ihracat belgelerinin, dövizlerin yurda getirilma süresini aşmayacak şekilde vadeli poliçe kabulü karşılığında yabancı alıcıya teslimi için talimat verilmesi mümkündür. Ancak Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu'na tabi malların ihracatında ve kredili ihracatta, poliçeye güvenilir bir yabancı banka tarafından aval verilmedikçe ihracat belgelerinin poliçenin sadece alıcı tarafından kabulü karşılığında kendisine teslimi için talimat verilemez. Taahhütname Karşılığında Teslim Taahhütname karşılığında teslimde, bu talimatla tahsile gönderilen belgeler alıcı tarafından imzalanan bir taahhütname karşılığında kendisine teslim edilir. Bu taahhütname ile alıcı, mal bedelini kararlaştırılan sürede ödeyeceğini taahhüt eder. Kuşkusuz satıcının belgelerin alıcıya böyle bir kişisel taahhütname mukabilinde teslimine razı olması, öncelikle alıcının iyi niyet ve ticari ahlakına tam güven duymasına bağlıdır. Alınacak taahhütnamenin tam metni genellikle satıcı veya bankası tarafından önceden tahsil bankasına bildirilir. Söz konusu taahhütnamenin yasal açıdan uygulan- 12

20 masını sağlamak üzere açık ve kesin hükümler taşımasının özel bir önemi vardır. Bu tür teslimler, ülkemizdeki uygulamada mal mukabili ödeme şekline paralellik göstermektedir. Banka Garantisi Karşılığında Teslim Satıcı alıcının kişisel taahhüdünü yeterli görmezse, belgelerin bir banka garantisi karşılığında alıcıya teslimi için talimat verebilir. Uluslararası ticarette en fazla görülen banka garantileri (açık hesap) şeklindeki mal teslimatı bedellerinin temin edilmesi amacıyla kullanılanlardır. Bununla beraber, banka garantilerinin, ülkemizde oldugu gibi, mal sevkiyatı bedellerinin teminat altına alınması için kullanıldıkları haller de vardır. Sevk bedellerinin ödenmesini teminat altına almak üzere verilen banka garantileri, yerel veya yabancı para ile olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Yerel para üzerinden düzenlenen banka garantilerinde (garanti lokal), tahsil belgelerinin yerel para karşılıklarının alıcı tarafından yatırılmaması halinde bankaca ödeneceği garanti edilir. Bu garantilerde bankanın herhangi bir transfer garantisi söz konusu değildir. Ülkemizdeki uygulamada garanti lokaller, eski yıllarda tahsile gönderilen belgelerin milli para üzerinden karşılıklarının transfer edilmek üzere Merkez Bankası'na yatırılmasını temin için kullanılmaktaydı. Bugün artık ülkemizdeki ticari bankaların da döviz pozisyonu tutma yetkisine sahip bulunmaları ve kambiyo mevzuatımıza getirilen yeni hükümlerle bankaların harice döviz garantileri vermelerine genel olarak izin verilmiş olması karşısında, bu yönteme başvurulmamaktadır. Bunda ayrıca mal mukabili ithalatta transfer süresinin fiili ithalden itibaren bir yıla çıkarılmasında etkili olduğu söylenebilir. Dövizle verilen banka garantileriyle, sevkedilen mal bedellerinin yabancı para tutarlarının ödeneceği garanti edilir. Yabancı para üzerinden verilen banka garantilerinin de çeşitleri vardır. Sözkonusu garantilerin bazısı teslim edilen mallarla ilgili ödemenin tamamen ifasını teminat altına almak üzere bir ödeme garantisi (payment guarantee) şeklinde tanzim edilebilir. Bu takdirde lehdarın malları teslim ettiği halde parasını almadığını belirten yazılı talebi üzerine garantinin tazmini söz konusudur. Bu nedenle de bu gibi banka garantileri satıcıya azami koruma sağlarlar. Bankalarca verilen bazı garantilerde ise, ödemenin icrası, sözleşmeda kararlaştırılan belgelerin kararlaştırıldığı şekilde alıcıya ibrazı veya alıcı tarafından maliann çekilmesi ve bunu kanıtlayan belgelerin bankaya ibrazı şartına bağlı tutulur. Görüldüğü gibi, birinci halde belgelere, ikinci halde ise mallara bağlı şartlı bir banka ödeme garantisi söz konusudur. Bunların her ikisi de satıcı açısından kesin bir ödeme garantisi niteliğini taşımaz. 13

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri 3. BÖLÜM Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde «1.Peşin Ödeme 2.Akreditifli

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

Borsada rayici olmayan yabancı paraların tarihi itibariyle değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların tarihi itibariyle değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı. S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 14.01.2010 Sayı: 2010/10 Konu: Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2009 tarihi itibariyle değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı. Özet: Bankalar dışındaki

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak Ocak 2008 SALI. Sayı : TEBLİĞ

380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak Ocak 2008 SALI. Sayı : TEBLİĞ 380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak 2008 22 Ocak 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26764 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No: 380)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No: 380) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 25.01.2008 Sirküler No: 2008/16 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 380) 22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 380 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS OLMAK ÜZERE UYGULANACAK KURLAR HAKKINDA DUYURU Duyuru No : 2006/03

TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS OLMAK ÜZERE UYGULANACAK KURLAR HAKKINDA DUYURU Duyuru No : 2006/03 1 İstanbul, 06.02.2006 31.12.2005 tarihli döviz mevcudu (kasa, banka) ve dövizli alacak ve borç tutarlarının değerlenmesinde dikkate alınacak olan kurlara ilişkin 355 seri no.lu VUK Genel Tebliği ekte

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 4 Eylül 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-008 Tarih : 20.01.2011 Konu : 2010 Yılı Değerlemelerine Esas Alınacak Dönem Sonu Kurlarına İlişkin Yayımlanan 404 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği ve 130 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/12 23/1/2014 İçindekiler: * 2013 Yıl sonu döviz değerleme kurları. 2013 YIL SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI : Gelir İdaresi Başkanlığı nca 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sirküler No: 2017/14 Tarih:

Sirküler No: 2017/14 Tarih: Sirküler No: 2017/14 Tarih: 10.02.2017 Konu: 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI HAKKINDA 2 8 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 477 sıra numaralı

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 07.03.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar TABLO 5. 2. DEMOGRAFİK BESLENME GÖSTERGELER, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan Ülkeler ve Bölgeler Afganistan - - - - 48-25 52 84t 2 Arnavutluk 3 6 24 6 14 4 11 32-62 Cezayir 7 13 38 22 6 1 3 18-69

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 EK 1 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.39.11.00.00 Bromometan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH: 21.01.2009 KONU 2008 Yılı Dönem Sonu Değerleme Kurları Maliye Bakanlığı 17.01.2009 tarih, 27113 sayılı Resmi Gazete de Vergi Usul Kanunu 390 Sıra Numaralı Genel Tebliğini

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com

ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arclogistics.com ÖDEME ŞEKİLLERİ (PAYMENT TERMS) 1 Öncelikle ödeme şekillerinin ne anlam taşıdığından kısaca bahsetmekte yarar görüyoruz. Ödeme şekilleri; Uluslararası Ticarette; taraflar arasındaki para hareketinin milletlerarası

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/ 20 İstanbul, 19 Ocak 2009 KONU :31.12.2008 Tarihi İtibariyle

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİNE GENEL BİR BAKIŞ PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT) PEŞİN ÖDEME-1 TAM GÜVEN ESASTIR. RİSK TAMAMEN İTHALATÇI ÜZERİNDEDİR. İHRACATÇI AÇISINDAN EN ELVERİŞLİ ÖDEME ŞEKLİ. SEVK GECİKMESİ, FAİZ GELİRİNİ

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı.

KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. Tarih : 05.02.2013 Sayı : İST.YMM.2013/255 Sirküler No : İST.YMM.2013/15 Konu : 423 no lu VUK Genel Tebliği. KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak

Detaylı

KONU : 2012 DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK KURLAR

KONU : 2012 DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK KURLAR KONU : 2012 DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK KURLAR tarih ve 28540 sayılı resmi gazetede 2012 yılı için yapılacak değerlemelerde esas alınacak kurlar 423 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No :404)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No :404) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 20.01.2011 Sirküler No : 2011 / 10 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No :404) 20.01.2011 tarih ve 27821 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 404 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

31/12/2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

31/12/2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları 13.2.2017 31/12/2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618 info@muratkoseoglu.com.tr

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DIŞ TİCARET RİSKLERİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz 9 Ocak 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TÜRKİYE UN İHRACATI 2011 Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz Dünya un ticaretinin zirvesine oturan

Detaylı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları A 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.05.2015 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018 Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 05. Konu: tarihli döviz ve efektif kurları hk.

SİRKÜLER NO: 2014 / 05. Konu: tarihli döviz ve efektif kurları hk. SİRKÜLER NO: 2014 / 05 Konu:31.12.2013 tarihli döviz ve efektif kurları hk. 23.01.2014 Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı için

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 477 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 477 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 006 Sirkülerimizin konusunu Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Vergi Usul Kanunu Gereğince 2016 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurların Tespiti Hususu oluşturmaktadır.

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

Sirküler Rapor 23.01.2014/34-1 YABANCI PARALARIN 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI

Sirküler Rapor 23.01.2014/34-1 YABANCI PARALARIN 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI Sirküler Rapor 23.01.2014/34-1 YABANCI PARALARIN 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI ÖZET : Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı için 31.12.2013

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C)

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ 1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) İthalatçının bankası tarafından hazırlanan KÜŞAT MEKTUBU nda akreditifin dönülebilir ya da dönülemez olduğu belirtilir. Eğer bu konuda akreditif

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Programı Koordinasyon Toplantısı AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANS AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/4 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/4 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/4 TARİH: 21.01.2011 KONU Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2010 yılı sonu itibariyle uygulanacak

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES * Tarife 9 Nisan 2007 tarihinden itibaren geþerlidir. * Fiyatlara KDV (%18) ve Í V (%15) dahildir. * Fiyatlar 1 dakikal k g r³ me ³cretleridir. * Tarife bilgi amaþl verilmi

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLGİLERİ (Oca k 0 0) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE 00 Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı İSTANBUL 00 OCAK 00 00 00 00 5.0. Önceki Yıla Göre Değişim

Detaylı

Genel Olarak Türk Eximbank

Genel Olarak Türk Eximbank 1 Genel Olarak Türk Eximbank Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi Genel Müdürlüğün İstanbul a taşınması Müşteri odaklı proaktif strateji Yeni kredi

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ İhracat Kredi Sigortasının Fonksiyonları Teminat Fonksiyonu Ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi Hizmet Fonksiyonu Alıcı firmalar

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 İHRACAT KREDİ SİGORTASI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 1960 LARDA TÜRKİYE DE 1989 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR.

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/02/2017-E.23076 *BEKABPP2M* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi Sayı : 48403959-203.99- Konu : Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve Mevlana Değişim Programı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası. 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı

ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası. 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı Faktoring Nedir? Faktoring, en genel tanımı ile; mal ve hizmet satışlarından doğmuş

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 04.08.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

YABANCI PARALARIN TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI

YABANCI PARALARIN TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI Sirküler Rapor 28.01.2013/46-1 YABANCI PARALARIN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI ÖZET : Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012yılı için 31.12.2012

Detaylı

APOSTİL NASIL ALINIR?

APOSTİL NASIL ALINIR? APOSTİL NASIL ALINIR? Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

Detaylı

Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. DIŞ TİCARETE AİT ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ Uluslararası emtia ticareti uluslararası ödemelerin en büyük bölümünü teşkil etmektedir. Uluslararası ticarette satılan malların bedelleri konvertibl dövizlerle

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:423)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:423) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 29.01.2013 Sirküler No : 2013 / 7 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:423) 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 423 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 18.05.2009/91 ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/48 Ref: 4/48

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/48 Ref: 4/48 SİRKÜLER İstanbul, 29.01.2013 Sayı: 2013/48 Ref: 4/48 Konu: 2012 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE YABANCI PARA CİNSİ HESAPLARIN DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARININ İLAN EDİLDİĞİ 423 SIRA NO.LI VERGİ

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

YABANCI PARALARIN 31/12/2009 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI

YABANCI PARALARIN 31/12/2009 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI Sirküler Rapor 15.01.2010 / 26-1 YABANCI PARALARIN 31/12/2009 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI ÖZET : Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2009 yılı için

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı