ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: II.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II."

Transkript

1 2013CÖ CÖ Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No. 3. Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKÖĞRETİM PROGRMLRI YRIYIL SONU SINVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: II. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. Bu kitapçıkta dalet Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans, Çocuk Gelişimi Önlisans, Dış Ticaret Önlisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans, İlahiyat Önlisans, İşletme Lisans, İşletme Yönetimi Önlisans, Lojistik Önlisans, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans, Reklamcılık Önlisans, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans, Sosyal Hizmet Önlisans, Sosyal Hizmet Lisans, Sosyoloji Lisans programlarına ait dersler yer almaktadır. Çalışma İlişkileri ve Etik 25 1 Gruplarla Sosyal Hizmet 25 4 Hukukun Temel Kavramları 25 8 İktisada Giriş İslam Sanatları Tarihi Maliyet Muhasebesi I Özel Eğitimi I Temel Bilgi Teknolojileri I Tıbbi Sosyal Hizmet Türk Dili I Yabancı Dil I Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2013CÖ12-1

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 Çalışma İlişkileri ve Etik DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çalışma İlişkileri ve Etik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve "Endüstri İlişkileri Sistemi" adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? ) Karl Marx B) John Dunlop C) uguste Comte D) Friedrich Hegel 5. şağıdakilerden hangisi bir kişilik pi olarak ifade edilmez? ) Bilinçli p B) Kanaatkâr p C) Deneyci p D) Uyumlu p E) Dışa dönük p 2. E) Saint Simon İşletmeyi, yöne cinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etra nda bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 6. Bir durum, olay ya da olgu karşısında bireyin ortaya koyması beklenen olası davranışın öncülü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Gelenek B) Değer ) Üniter (tekil) anlayış C) İnanç B) Plüralist (çoğulcu) anlayış D) Tutum C) Radikal (Marksist) anlayış E) Davranış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Sosyolojik anlayış 7. Duyguların doğası ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış r? 3. şağıdaki dönemlerden hangisi, çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında en son aşamayı (üye sayısındaki azalma veya yok olma tehlikesi) ifade eder? ) Duyguların tanımlanması zordur. B) Duygular, güdüler ve dürtüler gibi davranışların şekillenmesinde yönlendirici bir etki yapar. ) Kitle Üre mi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem C) Duygular, bireyin ih yaçlarını doyurma biçiminin bir göstergesidir. D) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlardır. D) Neo-liberal Dönem E) Duygular, bireyin toplumsallaşmasında etkin değildir. E) Sendikasızlık Dönemi 8. şağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden biri değildir? 4. Bir insanın ilgileri, tutumları, yetenekleri, konuşma tarzı, dış görünüşü ve çevreye uyumu gibi özelliklerinin bütününü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? ) Grupları bir arada tutan grup normları vardır. B) Grubun kendi dinamikleri vardır. ) Kişilik B) Tutum C) Etnisite C) Kendilerini bir grup olarak algılayan bireylerin "biz" duygusu zamanla yerini "ben" duygusuna bırakır. D) Grup üyeleri grup normlarına uydukları sürece grubun üyesi olarak kalmaya devam ederler. D) Mizaç E) Tavır E) Bir grup, sınıf, kültür veya toplum tara ndan benimsenen, paylaşılan ve yaşanan değerler, kurallar ve davranışlar bütünüdür. 2013CÖ12-1 1

4 9. Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Referans grupları B) Birincil gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayriresmî gruplar 13. Sendikaların bir ülke sınırları içinde ve o ülkenin ulusal çerçevesi kapsamında en üst mesleki örgütlenmelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Birlik B) Federasyon C) Konfederasyon D) Temsilcilik E) Koopera f I. Sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar. II. Sorunun karşılıklı tar şılmasını sağlar. III. Soruna karşı ilgiyi ar rır, sorun çözme yeteneğini geliş rir. IV. Sorunların artması neden olur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ça şmanın olumsuz özelliklerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen ça şmaların yıkıcı olduğuna inanan yöne m anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Modern yöne m anlayışı B) Klasik yöne m anlayışı C) Etkileşimci yöne m anlayışı D) Ça şmacı yöne m anlayışı E) Postmodern yöne m anlayışı Nevro k kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) Ti z B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üre m kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? ) Uzlaşmacı model B) Sosyalist model C) merikan modeli D) Japon modeli E) vrupa modeli İş koşullarını ve özellikle iş akdine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? ) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş anlaşması C) Toplu görüşme D) Toplu iş sözleşmesi E) Toplu anlaşma şağıdaki stratejilerden hangisi toplu pazarlık stratejileri arasında yer almaz? ) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) yarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi şağıdakilerden hangisi toplu pazarlık düzeylerinden biri değildir? ) İşletme düzeyinde toplu pazarlık B) İş kolu düzeyinde toplu pazarlık C) Tek iş yeri düzeyinde toplu pazarlık D) Uluslararası düzeyde toplu pazarlık E) Ulusal düzeyde toplu pazarlık 2013CÖ12-1 2

5 şağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöne mi süreçlerinden biri değildir? ) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Mo vasyon Kitle üre mi, üre mde standardizasyon, bilimsellik, disiplin ve net iş tanımları gibi özellikler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade eder? ) Esnek anlayış B) Modern anlayış C) Taylorizm D) Fordist anlayış E) Post-Fordist anlayış İş yerinde anahtar konumundaki kişilerden boşalan pozisyonlara, vakit kaybetmeden yeni işgörenlerin yerleş rilebilmesi için yapılan planlamaya ne ad verilir? ) Kariyer dengeleri B) Örgütsel yedekleme C) Kariyer durağanlığı D) Kariyer hareketliliği E) Kariyer seçimi şağıdaki kavramlardan hangisi "iş ahlakı" kavramı ile örtüşmez? ) Firma ahlakı B) Yöne ci ahlakı C) Grup dinamiği D) İşgören ahlakı E) Ticaret e ği 20. Gerek ülkemizde gerekse dünyanın bir çok ülkesinde sektörel anlamda en fazla is hdam sağlayan çalışma sektörü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kamu B) Tarım C) Hizmet D) Sanayi 25. şağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? ) Örgütsel standartların belirlenmesi B) Performans kriterlerinin oluşturulması C) İş önerilerinin verilmesi D) Performans ölçümü E) Düzel ci faaliyetler E) İnşaat 21. Kariyer basamaklarında belli bir aşamaya gelinmesi, iş yaşamının monotonlaşmaya başlaması, yükselecek bir pozisyon ve elde edilecek bir unvanın kalmaması durumuna... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) kariyer platosu B) kariyer haritası C) kariyer seçimi D) kariyer hareketliliği E) kariyer dengeleri 22. şağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? ) Kayıt dönemi B) Keşif dönemi C) İlerleme dönemi D) Sürdürme dönemi E) Düşüş dönemi 2013CÖ12-1 3

6 Gruplarla Sosyal Hizmet DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Gruplarla Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Grupların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? ) Sosyal hizme eki grup kavramı oldukça basi r. B) Grup, belirli ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelen kişiler topluluğudur. 4. I. Veri Toplama - Değerlendirme Becerileri II. Eylem Becerileri III. Gözlem Becerileri IV. Grup Sürecini Kolaylaş rma Becerileri C) Grup, olup bitenleri anlamamızı sağlayacak büyüklükte olmalıdır. D) Grupta üyelerin diğerleri ile yüz yüze ile şim kurması gerekmektedir. Ön değerlendirme basamağında sosyal hizmet uzmanının grup lideri olarak sahip olması gereken becerilerle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? ) I ve II E) Grubun parçaları bütününden daha büyüktür. B) I ve III 2. I. Eği m II. Değişme III. Gelişme C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV IV. Kendine yardım 5. şağıdakilerden hangisi eylem becerilerinden biri değildir? Gruplar yukarıdaki amaçlardan hangileri için kullanılabilir? ) Grubu yönetme becerisi ) I ve II B) İkna etme becerisi B) I ve III C) Yüzleş rme becerisi C) I ve IV D) Sentez yapma becerisi D) I, II ve III E) Grup üyelerini destekleme becerisi 3. E) I, II, III ve IV Üyelerin sosyal hizmet uzmanına, diğer üyelere ve grubun kullanacağı plana uyum sağlaması; belirsizlik ve endişe duygularının azalmasına, grubun değerli hâle gelmesine ve üyelerin ih yaçlarını karşılamak için grubu kullanmasına imkân tanır. Sosyal hizmet uzmanlarının, grupla sosyal hizmet uygulaması sürecinde yapması gereken hazırlık aşamasıyla ilgili verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine ai r? ) Tanışma/Bağlan Kurma B) Gruba Üye Seçimi C) Grup Öncesi Görüşmeler D) Hizmet nlaşması 6. Bu aşamanın gereklerinin yerine ge rilmesi sosyal hizmet uzmanının kendine güvenini ar rır. Bunun sonucunda sosyal hizmet uzmanı, üyelerini daha iyi dinler, daha cevap verici olur, daha az ka ve daha fazla esnek olur. İyi bir grup çalışması için bu aşama kri k öneme sahip r. Tanımda özellikleri verilen grupla sosyal hizmet aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Planlama aşaması B) İle şim aşaması C) Karar aşaması D) Eylem aşaması E) Sonlandırma aşaması E) İçerme-Oryantasyon 2013CÖ12-1 4

7 Grup üyelerini seçme aşaması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış r? ) Bu sürecin etkili olabilmesi için gruba ka lacak yeterli sayıda olası üye bulunmalıdır. B) Önerilen bir grubun hayata geçirilmesinde grup üyelerini seçme önemli bir basamak r. C) Sosyal hizmet uzmanlarının gruba alma ve dışlama ölçütleri oluşturması gereksizdir. D) Gruba ka lım için kurum içinden ve dışından havale kaynakları belirlenmelidir. E) Olası müracaatçılarla doğrudan temas, üyeleri seçmek için en etkili yöntemlerden biridir. I. Grubun boyutu II. Görüşmelerin sıklığı ve süresi III. Zaman sınırları IV. Üyelerin demografik özellikleri V. Grubun yapılacağı yer Yukarıdakilerden hangileri grup oluştururken göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında yer alır? ) IV ve V B) I, II ve IV C) I, IV ve V D) II, IV ve V E) I, II, III, IV ve V Kurt Lewin ve arkadaşlarının teorisi belki de küçük gruplar ile ilgili uygulamalı yaklaşımların en bilinenidir. Kurt Lewin'in temel tezi bir bireyin davranışının onun yaşam alanıyla ilgili bir işlevi olduğudur. Lewin, birey ve çevrenin zaman içerisinde birbirine bağlı faktörleri içeren bir takım olduğu görüşünü savunur. Davranış, kişinin çevre ile olan etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir işlevdir. Kurt Lewin ve arkadaşlarının dayandığı kuram aşağıdakilerden hangisidir? ) lan Kuramı B) Psikanali k Kuram C) Varoluşcu Kuram D) Gestalt Kuramı E) Transaksiyonel naliz Kuramı Eric Berne tara ndan geliş rilen bu yaklaşım, bir yönüyle kişilik ve sosyal etkileşim kuramı, diğer yönüyle de bir psikoterapi kuramı olan çağdaş bir modeldir. Eric Berne tara ndan geliş rilen kuram aşağıdakilerden hangisidir? ) Transaksiyonel naliz Kuramı B) Psikanali k Kuram C) Varoluşcu Kuram D) Gestalt Kuramı E) lan Kuramı..., bir dizi hedefi veya görevi gerçekleş rmek amacıyla daha çok kurumlarda ve örgütlerde kurulan ve dolaylı hizmet sunumu uygulamarında yaygın olarak kullanılan gruplardır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Görev grupları B) Sosyal eylem grupları C) Tedavi grupları D) Gelişme grupları E) Eği m grupları Bu grupların amacı fiziksel ya da sosyal çevreyi değiş rmek r. Bu değişimden hem grubun üyeleri hem de grup üyesi olmayan kişiler yararlanabilir. Bu gruplarda sosyal hizmet uzmanı grubun üyesi olabilir veya grubun lideri olarak işlev görebilir. Özellikleri verilen grup türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tedavi Grupları B) Sosyal Eylem Grupları C) Görev Grupları D) Gelişme Grupları E) Eği m Grupları 2013CÖ12-1 5

8 I. Üyelerinin duygusal ve toplumsal gereksinimlerine odaklanır. II. Gelişme, terapi, eği m, sosyalleş rme ve destek grupları bu grup türü içerisinde yer alır. III. Üyelerinin grubun varlığından doğrudan yarar sağlayacağı varsayılır. IV. Grup üyelerinde bireysel değişme meydana gelir. Özellikleri verilen grup türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Görev grupları B) Sosyal eylem grupları C) Tedavi grupları D) Gelişme grupları E) Eği m grupları Bu aşamada ar k üyeler grubun bir parçasıdır ve gruba "ait" olmaktansa grubu kendilerinin bir parçası yapmaya çabalarlar. Başka bir deyişle, grup tara ndan hükmedilmeye karşı savaşırlar ve bir özerklik arayışına girerler. Bu aşamada uyuşmazlık oluşması muhtemeldir. nderson'a göre grubun faaliyetleri sürecinde çözülmesi gereken sorunlarla ilgili yukarıda verilen özellikler hangi aşamada gerçekleşir? ) Bağlanma öncesi/güven B) Güç ve kontrol/özerklik C) Samimiyet/yakınlık D) Farklılaşma/bağımsızlık E) yrılık/sonlanma Çoğu grup üyesi başarılı bir etkileşimsel grup uygulamasının sonunda ruhsal işleyişin, semptomların anlamlarının, bireyler arası ve grup dinamiklerinin ve grup sürecinin pek çok noktasını öğrenir. Birçok kendine yardım grubu bilginin aktarımını güçlü bir biçimde vurgulamaktadır. Karşılıklı destek sunmanın yanı sıra genellikle grup üyesinin rahatsızlığının doğası ve yaşam durumu hakkında açık bir talimat önererek ve grup üyelerinin yanlış anlamalarıyla sorunlarına verdikleri öz yıkıcı tepkiler incelenerek bir tedavi yaklaşımı oluşturulmuştur. Yukarıda özellikleri verilen ve Irwın Yalom tara ndan geliş rilen grupta terapö k/iyileş rici etmen hangisidir? ) Umut şılama B) Evrensellik C) Bilgi ktarımı D) Öğre ci Talimat E) Doğrudan Öğüt Verme , ahenk sağlayıcı, uzlaş rıcı, destekleyici, teşvik edici, takip edici, gerginlik azal cı ve dinleyici olarak sıralanabilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Görev rolleri B) Sürdürme rolleri C) Saldırgan roller D) Onay arayıcı roller E) Şamaroğlanı rolleri Kişisel bir sorun çözme ya da grup için eyleme geçme ile ilgili olan ve grubun üzerinde anlaşmaya vardığı amaçları gerçekleş rmesine yardım eden roller aşağıdakilerden hangisidir? ) Onay arayıcı roller B) Sürdürme rolleri C) Saldırgan roller D) Görev rolleri E) Şamaroğlanı rolleri şağıdakilerden hangisi grupta etkinlik kullanımının amaçlarından biri değildir? ) Grubu kaynaş rma B) Grupta dirençle başa çıkma C) Transferansla başa çıkma D) Duygular ve fikirlerin sözel olarak ifade edilmesini sağlama E) Grubu eğlendirme I. Grubun aşamalarına göre etkinliklerin sınıflandırılması II. Grup türlerine göre etkinliklerin sınıflandırılması III. Etkinliğin grupta yararına göre sınıflandırılması IV. Grubun büyüklüğüne göre etkinliklerin sınıflandırılması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri grupların sınıflandırılması için kullanılır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) III ve IV 2013CÖ12-1 6

9 I. Değerlendirme aşaması grup ak vitelerinin sonlandırılmasından sonra veya önce yapılabilir. II. Değerlendirme sosyal hizmet uzmanının grup sürecini etkili gerçekleş rip gerçekleş remediğini gösterir. III. Değerlendirme sosyal hizmet müdahalesinin nasıl planlanması gerek ğini gösterir. IV. Değerlendirme kurumun verdiği hizmetlerin kalitesi hakkında bilgi sağlar. V. Değerlendirme her bir üyenin kat e ği gelişimi ölçer. Grubun değerlendirme aşaması ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlış r? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) IV ve V E) I, II ve IV şağıdakilerden hangisi gruplarda son değerlendirme aşamasında a lması gereken adımlardan biri değildir? ) maç ve hedeflerin ortaya çıkarılması B) Ne tür bilgi ve kaynakların toplanacağına karar verilmesi C) Bilgi toplama I. Grubun başarılı olması II. Grubun başarısız olması III. Bir üyenin gruptan ayrılması IV. Bir üyenin havale edilmesi V. Sosyal hizmet uzmanının ayrılması Yukarıda verilen nedenlerden hangileri grubun sonlandırılması için yeterlidir? ) I ve II B) I, II ve III C) I, III ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V şağıdakilerden hangisi eleş rel düşünmenin boyutlarından biri değildir? ) Tutarlık B) yrış rma C) Birleş rme D) Uygulanabilme E) Yeterlilik D) Bilgilerin analiz edilmesi E) Elde edilen bilgilerin grup üyeleri ile paylaşılması 22. şağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kuruluşları tara ndan verilen hizmetlerin değerlendirilmesi aşamasında yararlanılabilecek konu alanlarından biri değildir? ) Üyelerin gruba ka lma nedeni B) Grupta tar şılan konulardan kendisi için en uygun olanları C) Grupta değiş rilmesi gereken konular D) Gruba ka lma sonrasında kendisinde meydana gelen değişimler E) Grubu yöneten sosyal hizmet uzmanının mesleki yetkinlik düzeyi 23. şağıdakilerden hangisi sonlandırma aşamasında sosyal hizmet uzmanlarının değerlendirmesi gereken hususlardan biri değildir? ) Sonlandırmaya ilişkin üyelerin doğrudan ve dolaylı tepkilerini belirlemesi B) Sonlandırmaya ilişkin duygularını kendinde saklaması C) Üyeleri uzmana geri bildirim vermeleri konusunda teşvik etmesi ve desteklemesi D) Bireysel ve grup gelişimi konusunda değerlendirme yapması E) Grup deneyiminin her bir grup üyesi ve dış çevre üzerindeki etkisinin belirlenmesi 2013CÖ12-1 7

10 Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Hukukun Temel Kavramları DİKKT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hukukun Temel Kavramları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Toplum içinde uzun zamandan beri sürekli biçimde tekrarlanıyor olması 5. şağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir? II. Uyulmasının zorunlu olduğuna dair toplumda genel bir inancın var olması III. Uyulmaması hâlinde maddi nitelikte bir yap rımla karşılaşılması ) Sağlık hakkı B) Dilekçe hakkı C) Konut hakkı Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin varlığı ile bir örf ve âdet kuralı, örf ve âdet hukuku kuralına dönüşür? ) Yalnız I D) Sosyal güvenlik hakkı E) Eği m ve öğrenim hakkı B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 6. şağıdakilerden hangisi devir kabiliye açısından in fa hakkı ile aynı özelliğe sahip r? ) İr fak hakkı B) Mülkiyet hakkı C) Rehin hakkı 2. Resmî Gazete, düsturlar, tutanak dergileri gibi yayınlar hukukun hangi kaynağını oluşturur? ) Bilgi kaynağı D) Üst hakkı E) Sükna (oturma) hakkı B) sli kaynak C) Yazılı olmayan kaynak 7. Bir kimsenin bir diğerinin gözlüğünün kırılmasına neden olması aşağıdakilerden hangisi varsa, haksız fiil sorumluluğuna yol açmaz? D) Sosyolojik kaynak ) Kast E) Bağlayıcı kaynak B) Hafif ihmal 3. nayasaları kendi belirledikleri usul çerçevesinde değiş ren ik dara ne ad verilir? C) Zarar görenin rızası D) Zararın azlığı ) Yapıcı kurucu ik dar E) Sınırlı ehliyetsizlik B) Usuli kurucu ik dar C) Devrimci kurucu ik dar 8. şağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir zarar türünün örneğidir? D) sli kurucu ik dar ) Elektriğin kesilmesinden dolayı 'nın işletmesini açamaması E) Tali kurucu ik dar B) B'nin rla ğı şişenin 'nın vitrininin camını kırması 4. şağıdaki yazılı hukuk kurallarından hangisinin Danıştayın incelemesinden geçirilmesi zorunludur? C) Yaralanan B'nin cari taksisini kullanamaması D) Kolu kırılan sanatçı 'nın keman konserini iptal etmesi ) Uluslararası antlaşma E) Tezgâhına araba çarpan T'nin on gün simit satamaması B) Kanun C) Kanun hükmünde kararname D) Tüzük E) Yönetmelik 2013CÖ12-1 8

11 9. Bir hukuk kuralı kamunun, devle n ve toplumun yararını göze yorsa kamu hukukuna ai r. Yukarıdaki açıklama, kamu hukuku - özel hukuk ayrımını sağlamaya yönelik ölçütlerden hangisini ifade eder? ) Sınırlı erk B) İrade özgürlüğü C) Eşitlik D) Menfaat 13. şağıdakilerden hangisi görev ve yetkileri düşünüldüğünde organik anlamda idare kavramına dâhil edilmemektedir? ) TBMM B) Cumhurbaşkanı C) Başbakan D) Bakanlar Kurulu E) Bakanlar 10. E) Egemenlik Uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bütünü aşağıdaki hukuk dallarından hangisini ifade eder? ) Devletler Umumi Hukuku B) Ceza Hukuku C) nayasa Hukuku D) Genel Kamu Hukuku 14. Güçlü bir devlet yöne mi, bölgeler arasında eşitlik ve hizmetlerin daha rasyonel ve gerçekçi yürütülmesini sağlayan yöne m türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Sınırlı yöne m B) Bölgesel yöne m C) Mahallî yöne m D) Yerinden yöne m E) Merkezden yöne m 11. E) Medeni Hukuk Hükümdarın tek yanlı iradesinden kaynaklanan ve onun iradesi ile yürürlüğe giren anayasalar hangi adla anılmaktadır? ) Ka anayasa B) Ferman anayasa C) İk dar anayasası 15. şağıdaki hukuk dallarından hangisinde kıyas yasak r? ) Ticaret hukuku B) İdare hukuku C) Borçlar hukuku D) Ceza hukuku E) Medeni hukuk 12. D) Toplu anayasa E) Kadük anayasa nayasa değişikliklerinin ve kanunların şekil bakımından nayasa'ya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açmak için gerekli en az milletvekili sayısı aşağıdakilerden hangisidir? ) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri B) TBMM üye tam sayısının en az dör e biri C) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri D) TBMM üye tam sayısının en az onda biri E) TBMM üye tam sayısının en az yirmide biri 16. I. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belir len ne cesinin öngörülmeyerek gerçekleş rilmesi II. Kişinin öngördüğü ne ceyi istememesine karşın, ne cenin meydana gelmesi III. Suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleş rilmesi Ceza hukukundaki suçun manevi unsurları ile ilgili yukarıdaki durumları karşılayan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ) Kast - basit taksir - saik B) Saik - basit taksir - kast C) Basit taksir - bilinçli taksir - kast D) Bilinçli taksir - kast - saik E) Bilinçli taksir - basit taksir - kast 2013CÖ12-1 9

12 Devle n ülke üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiilî güce ne ad verilir? ) Verginin konusu B) Vergilendirme yetkisi C) Vergi mükellefliği D) Vergi sorumluluğu E) Vergi matrahı Verginin tahakkukundan önce gerçekleşmesi gereken aşamalar aşağıdakilerden hangisidir? ) Tahsil - tarh B) Tebliğ - tarh C) Tebliğ - tahsil D) Tarh - tahsil E) Tarh - tebliğ şağıdakilerden hangileri arasında evlenme yasağı yoktur? ) ile evlatlığı B) ile evlatlığının çocuğu C) 'nın annesi ile 'nın evlatlığı D) 'nın oğlu ile 'nın evlatlığı E) 'nın evlatlığının (sonradan boşanan) eşi ile şağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'nda caret hukukunun dalları arasında düzenlenmemiş r? ) Şirketler hukuku B) Ticari işletme hukuku C) Sigorta hukuku D) Elektronik caret hukuku E) Kıymetli evrak hukuku , ana rahmine düşmüş çocuk demek r. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Cenin B) Kişi C) Küçük D) Gaip 24. Çekişmesiz yargı işleri kural olarak hangi mahkemede görülür? ) sliye hukuk mahkemesi B) Sulh hukuk mahkemesi C) ile mahkemesi D) İcra mahkemesi E) Kadastro mahkemesi 20. E) Bebek Miras hukukunda, haklarında birlikte ölüm karinesi uygulanan kişiler açısından doğan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? ) Birbirlerine hısım olamama B) Kişi sıfa nı kazanamama C) Vasiyetname düzenleyememe D) Birbirlerine mirasçı olamama E) Miras bırakamama 25. Mahkeme kaleminin başında bulunup bütün kalem işlerinin düzen içinde yürütülmesini sağlayan görevli aşağıdakilerden hangisidir? ) dli işler şefi B) Güvenlik amiri C) Yazı işleri müdürü D) Zabıt kâ bi E) Mübaşir 21. M öldüğünde hısımlarından sadece annesi ile babası haya adır. M'nin eşi de haya a olduğuna göre, M'nin babasının M'nin mirasından alacağı pay ne kadardır? ) Mirasın tamamı B) Mirasın 1/2'si C) Mirasın 1/3'ü D) Mirasın 1/4'ü E) Pay alamaz 2013CÖ

13 İktisada Giriş DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İktisada Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi klasik ik sadın varsayımları arasında yer almaz? 5. şağıdakilerden hangisi maliye poli kasının amaçlarından biri değildir? ) Ekonomi sürekli tam is hdamda dengeye gelir. ) Fiyat is krarı B) Her arz kendi talebini yara r. B) Tam is hdam C) Ücretler ve fiyatlar esnek değildir. C) İk sadi kalkınma D) Devlet ekonomiye müdahale etmemelidir. D) İk sadi büyüme E) Ekonomik birimler rasyonel davranır. E) Faizleri düşürme 2. Keynesyen ik sada göre aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Ekonomide talep olmadıkça arzın bir işe yaramayacağı kabul edilir. B) Para talebinin en önemli kısmını spekülasyon amaçlı para talebi oluşturur. C) Durgunluk ve şişkinlik dönemlerinde devlet ekonomiye müdahale etmelidir. D) Ekonomi eksik is hdamda da dengeye gelebilir. E) Ya rım kararı sadece faiz oranına göre belirlenir. 6. Mali araçların gelir dağılımına etkilerine yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? ) Transfer ödemeleri, gelir dağılımında adale sağlamada önemli etkiye sahip r. B) Reel harcamalar, durgunluk dönemlerinde düşük gelirli sosyal tabakaların gelirini ar rır. C) Herkes elindeki tahvil nispe nde vergi ödüyorsa borçlanma gelir dağılımını olumsuz etkilemez. D) Vergi, tabana yayılmışsa borçlanma gelir dağılımını olumsuz etkilemez. 3. şağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sola kaydıran nedenlerden biri değildir? E) Toplam vergi hasıla içinde dolaysız ve subjek f vergilerin payının artması gelir dağılımını olumsuz etkiler. ) Hane halkının tüke m harcamalarının azalması 7. şağıdakilerden hangisi gelir dağılımı ölçütlerinden biri değildir? B) Firmaların ya rım harcamalarının azalması ) Yapısal gelir dağılımı C) Kamu harcamalarının kısılması B) Kişisel gelir dağılımı D) İhraca n azalması C) Sektörel gelir dağılımı E) Vergi oranlarının azalması D) Fonksiyonel gelir dağılımı 4. şağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri değildir? ) Üre min devlet tara ndan teşvik edilmesi 8. E) Bölgesel gelir dağılımı şağıdakilerden hangisinde M1 para arzının tanımı doğru verilmiş r? B) İhracat yapılan ülkelerdeki gelir ar şları ) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadeli Mevduat C) Üre cilerin geleceğe dönük beklen lerinin olumlu olması B) M1 = Dolaşımdaki Para - Vadeli Mevduat D) Emek başta olmak üzere girdi fiyatlarının artması C) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat E) Teknolojik gelişmelerle verimliliğin artması D) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat + Vadeli Mevduat E) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat - Vadeli Mevduat 2013CÖ

14 9. şağıdakilerden hangisi para talebini belirleyen faktörler arasında yer almaz? ) Gelir düzeyi B) Enflasyon beklen si C) Faiz oranı D) Menkul kıymet ge ri oranı E) Vergi oranı 13. Dış care n nedenini, ih yaç duyulan mal ve hizmetlerin yurt içinde üre lememesine dayandıran teori aşağıdakilerden hangisidir? ) Teknoloji çığı Teorisi B) Mamulün Hayat Seyri Teorisi C) Varlık Teorisi D) Ye şkin İş Gücü Teorisi E) Monopollü Rekabet Teorisi şağıdakilerden hangisinde verilen para poli kası araçlarının kullanımı, para arzını azal cı etkide bulunur? ) Zorunlu rezerv oranının düşürülmesi, reeskont oranının azal lması B) Merkez Bankasının piyasaya menkul kıymet satması, zorunlu rezerv oranının yüksel lmesi C) Merkez Bankasının piyasadan menkul kıymet sa n alması, reeskont oranının azal lması D) Zorunlu rezerv oranının yüksel lmesi, reeskont oranının azal lması E) Zorunlu rezerv oranının düşürülmesi, reeskont oranının yüksel lmesi şağıdakilerden hangisi Karşılaş rmalı Üstünlükler Teorisi'nin eksikliklerinden biri değildir? ) Tek üre m faktörü olarak emeğin alınması B) Emek hareketlerinin ülkeler arasında serbest olması C) Üre min sabit maliyet koşullarında gerçekleşeceğinin varsayılması D) Ulaş rma maliyetlerinin sı r kabul edilmesi E) nalizde, talep koşullarına yer verilmemesi şağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Modeli'nden elde edilen teorilerden biri değildir? ) Ye şkin İş Gücü Teoremi B) Faktör Dona mı Teoremi C) Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi D) Stolper-Samuelson Teoremi E) Rybczynski Teoremi şağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin makroekonomik etkilerinden biri değildir? ) Yetersiz döviz kaynaklarının op mal kullanımı B) Yerli üre min korunması C) İs hdam ar şı D) Millî gelir ar şı E) Enflasyonun düşmesi şağıdakilerden hangisi tarife dışı, dış caret poli kası araçları arasında yer almaz? ) İhracat vergileri B) İthalat sübvansiyonları C) Resmî ihracat sigortası D) Direkt ya rımların teşviki E) Uluslararası kartelleşme şağıdakilerden hangisi dış caret poli kasının amaçlarından biri değildir? ) Döviz açığının giderilmesi B) İk sadi kalkınma C) Bütçe dengesini sağlama D) Dünya ekonomisi ile bütünleşme E) Tam is hdamı sağlama şağıdakilerden hangisi klasik büyüme modelinin varsayımlarından biri değildir? ) Sermaye birikiminin kaynağı kârlardır. B) Sanayi kesiminde teknik gelişme hızı yüksek r. C) Tarım kesiminde artan verimler kanunu geçerlidir. D) Ücretler, uzun dönemde asgari ücret düzeyinde sabi r. E) Ekonomi, sürekli tam is hdamda çalışır. 2013CÖ

15 şağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin temel özelliklerinden biri değildir? ) Gelir düzeyinin düşüklüğü B) Gelir dağılımı dengesizliği C) Eği m seviyesinin düşüklüğü D) Yüksek insani gelişme indeksi E) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği Ekonomide, 2011'de reel GSMH TL iken 2012'de bu değer TL'ye yükselmişse reel GSMH büyüme hızı ne kadardır? ) % 2 B) % 5 C) % 10 D) % 15 E) % 20 şağıdakilerden hangisi ik sadi mal sınıflandırmalarından biri değildir? ) Maddi mallar - Maddi olmayan mallar B) Tamamlayıcı mallar - İkame mallar C) Dayanıklı tüke m malları - Dayanıksız tüke m malları D) Düşük mallar - Fakir mallar E) Özel mallar - Kamu malları şağıdakilerden hangisi tamamlayıcı mallara örnek olarak verilebilir? ) Çay - kahve B) Tereyağı - zey nyağı C) raba - las k I. Monopol II. Tam rekabet III. Pür oligopol IV. Monopollü rekabet V. Farklılaş rılmış oligopol Yukarıdaki piyasalardan hangilerinde homojen mal üre lir? ) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve V D) II, III ve IV E) III, IV ve V Üre m faktörlerinden sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? ) Sermayenin kaynağı kişisel tasarruflardır. B) Faizler yükseldiğinde sermaye arzı artar. C) Faizler yükseldiğinde sermaye talebi artar. D) İk satçılar, sermayeyi üre lmiş üre m araçları olarak tarif eder. E) Sermaye talebi, sermayenin marjinal faktör maliye ne ve marjinal ürün gelirine bağlıdır. şağıdakilerden hangisinde GSYH'yi ölçme yöntemleri doğru olarak verilmiş r? ) Üre m yöntemi - Tüke m yöntemi - Harcama yöntemi B) Gelir yöntemi - Tasarruf yöntemi - Harcama yöntemi C) Üre m yöntemi - Tüke m yöntemi - Ya rım yöntemi D) Üre m yöntemi - Harcama yöntemi - Gelir yöntemi E) Üre m yöntemi - Harcama yöntemi - Borçlanma yöntemi D) Pirinç - bulgur E) Tükenmez kalem - kurşun kalem 22. Firmaların bir karşılık ödeyerek sahip oldukları faktörlerin maliye ne ne ad verilir? ) lterna f maliyetler B) Örtülü maliyetler C) çık maliyetler D) Sosyal maliyetler E) Sabit maliyetler 2013CÖ

16 İslam Sanatları Tarihi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam Sanatları Tarihi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. mr b. Âs'ın kurduğu ve Fa milerin idaresindeki Mısır'ı 1046 yılında ziyaret eden ünlü gezgin Nasır-ı Hüsrev'in zenginliğini, ileriliğini, insanlar için güven ve adale ni anla ğı şehir aşağıdakilerden hangisidir? 5. İran'da, payeli, avlulu cami pinin yılları arasına tarihlendirilen örneği aşağıdakilerden hangisidir? ) Târıhâne Camii ) Fustat B) Mescid-i Tarih B) Fes C) Ebu Dülef Camii C) Rabat D) Caferiye Sarayı D) Kurtuba E) Samerra Camiu'l-Kebiri 2. E) Marekeş şağıdakilerden hangisi, yapıların kubbe ve külah gibi yerlerinin tepesinde ve sancaklarda kullanılan, çoğunlukla yarım aya benzer formdaki bezeme elemanıdır? ) Kubbe B) lem C) Yıldız D) Tonoz 6. bbasi Halifesi Mansur'un planını bizzat çizerek 762 yılında kurdurduğu şehrin adı nedir? ) Şam B) Basra C) Kudüs D) Bağdat E) Sana'a 3. E) Tromp şağıdakilerden hangisi şifahane, hastane gibi sağlık kuruluşlarına verilen eski adlardan biridir? 7. Doğuda Çin Se 'nden, ba da kdeniz sahiline kadar geniş bir coğrafyaya yılları arasında hükmeden Türk-İslam devle aşağıdakilerden hangisidir? ) Büyük Selçuklu Devle ) Cami B) Karahanlılar B) Türbe C) Gazneliler C) Medrese D) Harzemşahlar D) Kervansaray E) İlhanlılar E) Darüşşifa 8. şağıdakilerden hangisi Zengiler Dönemi eseridir? 4. Küp şeklinde nesne anlamına gelen ve 624 yılından i baren Müslümanların kıblesi olması nedeniyle önem kazanan yapı aşağıdakilerden hangisidir? ) Leşker-i Bazar Ulu Camii B) Kümbet-i leviyan ) Mescid-i Nebevi C) Kümbet-i Kabud B) Mescid-i Haram D) Bosra Gümüştekin Medresesi C) Mescid-i ksa E) Şah Fazıl Türbesi D) Kâbe E) Emeviye Camii 2013CÖ

17 9. şağıdakilerden hangisi Şam'da Nureddin Zengi tara ndan 1172 yılında Hanefi mezhebi için yap rılan medresenin adıdır? ) Kalavun Medresesi B) Sargıtmış Medresesi C) Nuriye Medresesi D) el-sâdâtü'l-sa'âlebe Medresesi E) Salihiye Medresesi 13. nadolu'da enine gelişen, mihrap önü kubbeleri, revaklı avluları, minareleri ve zengin taş işçilikleri ile dikkat çeken camiler hangi dönemde inşa edilmiş r? ) Saltuklu B) Mengücekli C) kkoyunlu D) İlhanlı E) rtuklu 10. Erzurum Yaku ye Medresesi hangi dönemde inşa e rilmiş bir medresedir? ) rtuklu B) İlhanlı C) nadolu Selçuklu D) Saltuklu E) Büyük Selçuklu 14. Osmanlı Devle 'nde yılları arasındaki dönem hangi adla anılmaktadır? ) Erken Osmanlı B) Ba lılaşma C) Lale D) Tanzimat E) Klasik 11. kkoyunlular döneminde hlat'ta 1492'de yapılan ve gövdesinin sütunlar üzerine oturan kemerlerle dışarıya açılması yönünden dikkat çeken türbe hangisidir? ) II. İzze n Keykavus Türbesi B) Usta Şagirt Kümbe C) Zeynel Bey Türbesi D) Emir Bayındır Kümbe E) Emir Saltuk Kümbe 15. Tabhaneli camilerin ilk önemli uygulaması olarak 1339 yılında Bursa'da yap rılan ve imaret, han, hamamdan oluşan külliye içerisindeki cami aşağıdakilerden hangisidir? ) Bursa Orhan Gazi Camii B) İznik'teki Nilüfer Hatun İmare C) Bilecik Orhan Gazi Camii D) Bursa laeddin Bey Camii E) İznik Hacı Özbek Camii 12. nadolu'nun ilk çini mozaik mihrabına sahip camisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Erzurum Ulu Camii B) Silvan Ulu Camii C) Siirt Ulu Camii D) Diyarbakır Ulu Camii E) Mardin Ulu Camii 16. şağıdakilerden hangisi menzil külliyelerine bir örnek değildir? ) Lüleburgaz Sokullu Külliyesi B) Payas Sokullu Külliyesi C) Havsa Sokullu Külliyesi D) Ilgın Lala Mustafa Paşa Külliyesi E) Fa h Külliyesi 2013CÖ

18 17. Ba sanatlarına karşı ilgi uyanması ve Fransa ile yakın ilişkiler sonucunda Ba etkilerinin Osmanlı sana nda görüldüğü arasındaki döneme ne ad verilir? ) Lale B) Klasik C) mpir D) Barok E) Erken 21. Yazma kitaplarda, murakka adı verilen yazı albümlerinde, fermân ve hüsn-i hat levhalarında, boya ve al nla yapılan her türlü süsleme işine ne ad verilir? ) Tığ B) Nokta C) Minyatür D) Cilt E) Tezhip 18. şağıdakilerden hangisi XVIII-XIX. yüzyıllarda Osmanlı'ya gelen ba lı ressamlardan birisi değildir? ) ntoine de Favray B) Van Mour C) Melling D) Hilarie E) Michalengelo 22. M.Ö. III. binyılın ilk yarısında Mısır'daki Sakara Piramidi'nde görülen süsleme türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tezhip B) Fresko C) Mozaik D) Çini E) Mermer Emevilerin Şam'da hilafe ilan edip İslam devle nin başına geçmesiyle rap yazısı hangi adı almış r? ) Şâmî B) Celî C) Tumar D) Sülüs E) Nısf Kûfe'ye ait, Kûfe şehrinde gelişen, düzenli, köşeli, dik ve yatay harfleriyle geometrik çizgilere dayanan bir rap yazısı olarak tarif edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kitâbe B) Sikke C) Nesih D) Mushaf E) Kû nadolu Selçuklu döneminde ön cephesinin tamamen çini süslemeye sahip olmasıyla nadir bir örnek olma özelliğine sahip türbe aşağıdakilerden hangisidir? ) Sivas Keykavus Türbesi B) Olcayto Hüdavend Türbesi C) Kazvin Hamdullah Türbesi D) Nahcıvan'daki Mümine Hatun Kümbe E) Maraga şehrindeki Kümbet-i Kabud Dokumanın en basit şekline ne ad verilir? ) Bez veya bezayağı B) tkı yüzlü dokuma C) Yüzlü dokuma D) Yer sergisi E) Cicim 25. Orta sya Türk Halı Sana hakkında ilk önemli buluntu hangi kurganda ortaya çıkmış r? ) Lou-lan B) Lop-nor C) Kuça/Koço D) V. Pazırık Kurganı E) Şibe 2013CÖ

19 Maliyet Muhasebesi I DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Maliyet Muhasebesi I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Birim maliyetlerin belirlenmesi 5. I. Pazarlama Maliyetleri II. İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespit edilmesi II. Fırsat Maliye III. Gider kontrolünün sağlanması III. Standart Maliyetler IV. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını tespit edilmesi IV. Endirekt Maliyetler Yukarıdakilerin hangilerinde maliyet muhasebesinin amaçları doğru verilmiş r? Yukarıdakilerin hangilerinde kontrol ve karar alma amacına yönelik maliyetler doğru verilmiş r? ) I ve II ) I ve II B) I ve III B) I ve III C) II ve III C) II ve III D) II ve IV D) II ve IV E) III ve IV E) III ve IV 2. Üre m amacıyla varlık tüke ldiğinde, tüke len varlığın maliyet değeri aşağıdakilerden hangisine dönüşmektedir? 6 ve 7. sorular tabloya göre cevaplandırılacaktır. ) Zarara B) Ödemeye C) Maliyet giderine 3. D) Üre m maliye ne E) Harcamaya Tekdüzen Hesap Planı'na göre aşağıdaki hesap gruplarının hangisi giderler fonksiyonlarına göre sınıflandırılmış r? ) 3 nolu grupta B) 5 nolu grupta C) 6 nolu grupta D) 7/ grubunda E) 7/B grubunda 6. Tablodaki verilere göre stok değerleme yöntemlerinden Ortalama Maliyet Yöntemi'ni kullanan işletmenin tarihinde üretime gönderilen 250 adet ürünün birim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? ) 4,30 TL B) 5,30 TL C) 5,50 TL D) 5,70 TL E) 6,50 TL 4. Tekdüzen Hesap Planı'na göre aşağıdakilerden hangisi 7/B grubunda yer alan hesaplardan biridir? ) Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri B) Direkt İşçilik Giderleri Hesabı C) Genel Yöne m Giderleri Hesabı D) Genel Üre m Giderleri Hesabı E) Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı 2013CÖ

20 Tablodaki verilere göre stok değerleme yöntemlerinden İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi'ni (FİFO) kullanan işletmenin tarihinde üre me gönderilen 250 adet ürünün toplam maliye aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 8 ve 9. sorular aşağıda verilen bilgiye göre cevaplandırılacaktır. İşletmede yapılan teknik çalışmalar sonucu bir işçinin normal şartlar al nda saa e 3 adet mamul üretebileceği belirlenmiş r. Toplu İş Sözleşmesi gereği işletmede uygulanan saat ücre 9 TL'dir. Kasım ayı içerisinde 160 saat normal çalışma yapan bir işçi 500 adet mamul üretmiş r. Zaman esası ücret sistemine göre işçinin kasım ayı brüt ücre aşağıdakilerden hangisidir? ) 480 TL B) TL C) TL D) TL E) TL kort ücret sistemine göre işçinin kasım ayı brüt ücre aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL I. Giderler, gider yerlerinde dağı lmaktadır. II. Esas üre m gider yerlerinde toplanan üre m giderleri, mamullere yüklenmektedir. III. Yardımcı üre m ve hizmet gider yerlerinde toplanan giderler, esas üre m giderleri yerlerine dağı lmaktadır. Yukarıda verilen Genel Üre m Giderlerinin dağı m aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmış r? ) I, II, III B) I, III, II C) II, III, I D) II, I, III E) III, II, I Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi Gider Yerleri gruplarından biri değildir? ) Esas Üre m Gider Yerleri B) Yardımcı Üre m Gider Yerleri C) Yardımcı Hizmet Gider Yerleri D) Bütçeleme Gider Yerleri E) raş rma ve Geliş rme Gider Yerleri şağıdakilerden hangisi II. Dağı m Yöntemlerinden biri değildir? ) Basit (Doğrudan) Dağı m B) Kademeli Dağı m C) Endirekt Dağı m D) Matema ksel Dağı m E) Planlı Dağı m şağıdakilerden hangisi üre m işletmelerindeki kalite kontrol faaliyetlerinden biridir? ) Sa n lma Siparişlerinin Verilmesi B) Ekipman Bakım ve Onarım C) Tesislerin Bakımı D) Sa ş Tahminleri E) Müşteri Şikâyetleri 2013CÖ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: 09. 30 III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirdikten

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı