Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma K lavuzu 15 LCD T V"

Transkript

1 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 1 Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

2 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 2 Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z TV N Z N GÜVENL Ç N NE YAPMALI TV N Z N HANG PARÇASI NE fie YARAR UZAKTAN KUMANDA ANTEN BA LANTISI V DEO, B LG SAYAR VE DECODER BA LANTISI HAR C C HAZLARA BA LANTI TV Y ÇALIfiTIRMA VE KAPAMA TV FONKS YONLARI KURULUM TV FONKS YONLARI (MENÜLER) HAR C C HAZ MODLARI TELETEXT SERV SE BAfiVURMADAN ÖNCE TEKN K ÖZELL KLER

3 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 3 DE ERL ZLEY C M Z Sizi kutlar z! Çok iyi bir seçim yapt n z.yeni televizyonunuz evinizin neflesine nefle katacakt r. Ama kullanmadan, hatta yerlefltirmeden önce, lütfen bu k lavuzu dikkatle okuyunuz ve her an baflvurabilmek üzere saklay n z. Televizyonunuzun özellikleri : TV'niz renkli ve uzaktan kumandal d r. Görüntü ve ses özelikleri ile ilgili tüm komutlar ekrandaki menüler yard m ile ayarlayabilirsiniz (On Screen display). Menü dilini seçeneklerden istedi inize ayarlayabilirsiniz. VHF,UHF ve S bantlar nda 100 kanal haf zaya alabilirsiniz Kablolu yay nlar almaya uygundur. Kanallar otomatik olarak arayan sistemle istedi iniz kanal kolayca bulur, haf zaya alabilir ve isim verebilirsiniz. (ATS). Televizyonunuzu dakika aras nda 5'er dakikal k zaman dilimlerinde otomatik kapanmaya ayarlayabilirsiniz. Yay n bitiminden 5 dakika sonra TV kendili inden kapanarak bekleme (Stand-by) konumuna geçer (Auto Shut off). Micro Search özelli i sayesinde; Vericilerden kaynaklanabilecek frekans de iflikliklerini tesbit ederek, otomatik olarak size farkettirmeden ince ayar ifllemini yapar. 3

4 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 4 lk Uyar... Kontak ya da yang n tehlikesini önlemek için TV'nizi ya mur ve nemden koruyunuz TV'nizin içinde yüksek gerilim vard r. Bu nedenle arka kapa n açmay n z. Gerekti inde yaln zca yetkili servise baflvurunuz. TV N Z N GÜVENL Ç N NE YAPMALI Dahili s nmay önlemek için televizyonunuzun afla daki flekilde gösterildi i gibi etraf nda boflluk b rakmaya dikkat ediniz. Üzerine örtü, v.s. koymay n z. Önlemler... TV'nizi 220 V AC 50 Hz, flehir flebeke geriliminde çal flt r n z. TV'nizin elektrik fiflini toprakl prize takarak kullan n z. TV'nizin içine herhangi bir s v akar ya da bir cisim düflerse, hemen TV'nizi kapat n z, fifli prizden ç kar n z ve yetkili servise baflvurunuz. Fifli prizden ç kar rken kordonundan tutmay n z. Fiflten tutarak çekiniz. TV nin üzerine içinde s v dolu vazo v.b. koyulmamal TV nin üzerinde veya yak n nda alev kayna bulundurulmamal.(mum v.b.) Yerlefltirme... TV'nizi asla s kayna yak n na ya da nemli, fazla toz tutan mekanik titreflimi ve direkt günefl fl alan yerlere yerlefltirmeyiniz. Temizleme... TV'nizi hafifçe nemlendirilmifl yumuflak bir bezle temizleyiniz. D fl boyas n bozabilecek kimyasal maddeler ve mekanik temizleyicileri kesinlikle kullanmay n z. Yeniden Paketleme Orijinal karton kutuyu ve paketleme malzemelerini gerekti inde kullanmak üzere saklay n z. 4

5 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 5 TV N Z N HANG PARÇASI NE fie YARAR Ön yüz : 1 Stand By tuflu 2 Uzaktan kumanda al c s ve Ifl kl gösterge 3 Hoparlör 4 P + Program artt rma eksiltme dü meleri 5 e + Ses artt rma eksiltme dü meleri 6 AV2 / S-Video girifli / Kulakl k girifli Arka yüz : 7 Anten girifli 8 "Scart girifli" (Bilgisayar,Dekoder ve video gibi cihazlar bu girifli kullanarak TV'nize ba layabilirsiniz) 9 Komponent Audio girifli YPbPr (Sol+Sa ) 11 Komponent YPbPr Girifli 12 PC girifli 13 PC Audio girifli 14 DC 12V girifli VIDEO in L AUDIO in R S-VIDEO EURO AV L R Y Pb IN Pr PC INPUT PC DC 12V

6 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 6 UZAKTAN KUMANDA 1.Kapama (stand-by) tuflu 2.Direkt program seçme tufllar 3.Geri dönüfl(swap) tuflu 4.Ses susturma tuflu 5.Ana Menü tuflu 6.TV tuflu (AV den TV ye geçifl için) 7.TV konumunda program, teletext konumunda sayfa numaras n artt rma (+), azaltma (-), menülerde yukar (+), afla (-) hareket ettirme tufllar 8.Ses artt rma (+), azaltma (-) ve menülerde ayar yapma tufllar 9. Menüden ç k fl tuflu (EXIT veya TV tuflu menülerden ç k fl sa lar) 10. Kullan c normalizasyon tuflu 11. Statüs tuflu (i) 12.Ses seçme tuflu DUAL I, DUAL II, Stereo, Mono (DUAL I,II,ST/MONO) (Mono modellerde Haf za tuflu) 13. Ayar menüsüne ulaflmak için 14. AV tuflu 15. (Mavi tufl) incread.stereo/mono/normal ses seçimi 16. (Sar tufl) 17. (Yeflil tufl) Resim ön de erleri 18. (K rm z tufl) Ses ön de erleri 19. Resim format seçimi (Baz modellerde) Not: Uzaktan kumanda üzerindeki di er tufl fonksiyonlar n kullanmak için, lütfen TELETEXT bölümünde anlat lan uzaktan kumanda flekline bak n z. 6

7 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 7 UZAKTAN KUMANDA Not: UK'n z TV'ye max. 7 mt. uzakl k ve 30 'lik aç ile kumanda eder. UK'n z kesinlikle yere düflürmeyiniz. UK'n z kesinlikle açmaya çal flmay n z. P L YERLEfiT RME (1.5V AAA x 2 ADET) UK üzerindeki 2 butona ayn anda basmay n z. Pil kapa n ok yönünde aç n z. Pilleri kutup bafllar na dikkat ederek yerlefltiriniz. UK 'n z uzun süre kullanmayacaksan z, içindeki pilleri ç kart n z. Kapa kapat n z 7

8 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 8 ANTEN BA LANTISI Anten ba lant s... Önce anten seçilir. Afla da belirtilen antenler TV'nize uygundur. VHF anteni VHF/UHF birleflik anteni UHF anteni ve kablonuz zamanla ya mur, rüzgar, duman ve nem gibi olaylardan etkilenebilece inden, anten ve donan - m n z periyodik olarak kontrol ediniz,gerekti inde bak mlar n yap n z. Bu antenlerden birini TV'nize ba larken 75 ohm yuvarlak "koaksiyal" kablo kullan lmal ve TV nizin elektriktrik fifli prizden ç kar lmal d r. E er kablo 300 ohm'luk (çift telli yass kablo) ise, 300 ohm'u 75 ohm'a çeviren adaptör TV anten girifline tak lmal d r. Kablolu yay nlar izlemek için kablolu yay n tesisat n n ç k fl n anten girifline ba laman z yeterlidir. Motorlu tafl tlar, enerji ve haberleflme hatlar etrafa parazitik sinyaller yayd için anteninizi bunlardan ve metal yüzeylerden uzakta, sallanmayacak flekilde kurmaya özen gösteriniz. Anten kablonuzu gerekli olandan daha uzun tutmay n z ve rulo yapmay n z. Anten EURO AV R L Y Pb IN Pr PC INPUT PC DC 12V 8

9 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 9 V DEO,B LG SAYAR VE DECODER BA LANTISI 1) Videoteyp ba lant s (koaksiyal ara kablo ile) Anten kablo fiflini videonun anten girifline ba lay n z. Videoteybin anten ç k fl n (RF ç k fl ) TV nizin anten girifline koaksiyal ara kablo ile ba lay n z. Videoteybinizin ç k fl kanal ne ise ayn kanal TV nin istedi iniz bir program na ayarlayarak videoteybinizi izleyebilirsiniz. Not: Görüntü ya da ses etkilendi i takdirde videoteybinizi TV den uzaklaflt r n z. EURO AV 2) Videoteyp ba lant s (skart kablo ile) Anten kablo fiflini videonun anten girifline ba lay n z. Videoteybin skart soketi ile TV nizin skart soketini EURO skart kablosu ile ba lay n z. AV tufluna bas n z. EURO AV EURO AV R L Y R L Pb IN Y Pr Pb IN PC INPUT Pr PC INPUT PC DC 12V PC DC 12V 4)Dekoder ba lant s (skart kablo ile) Anten kablo fiflini TV nizin anten girifline ba lay n z. Dekoderin skart soketi ile TV nizin skart soketini EURO skart kablosu ile ba lay n z. Kodlu yay n haf zaya ald n z programa girdi inizde yay n kodsuz olarak seyredebilirsiniz. EURO AV EURO AV EURO AV R L R L Y Y Pb IN Pb IN Pr Pr PC INPUT PC INPUT PC DC 12V PC DC 12V 5) Bilgisayar ba lant s (Opsiyonel) Bilgisayar n z n VGA kablosunu cihaz n z n PC soketine ba layarak LCD TV nizi Monitör olarak kullanabilirsiniz. TV EURO AV L R Y Pb IN Pr PC INPUT PC DC 12V 3) Dekoder ba lant s (koaksiyal ara kablo ile) Anten kablo fiflini dekoderin anten girifline ba lay n z. Dekoderin anten ç k fl n (RF ç k fl ) TV nizin anten girifline koaksiyal ara kablo ile ba lay n z. Dekoderinizin ç k fl kanal ne ise ayn kanal TV nin istedi iniz bir program na ayarlayarak dekoderinizi kullanabilirsiniz. 9 TV PC

10 DISH LNB OUT SVSH V L R DECODER SCART TV SCART TV AERIAL DISH LNB OUT AUDIO OUT SVSH V L R L R DECODER SCART TV SCART TV AERIAL "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 10 HAR C C HAZLARA BA LANTI 6) Receiver ba lant s (Uydu al c s ) Çanak antenden gelen kabloyu Receiver in (Uydu al c s n n) LNB-IN girifline ba lay n z. a) Skart soket ile Receiver in (Uydu al c s n n) skart soketi ile TV nizin skart soketini EURO skart kablosu ile ba lay n z. TV nizin kumandas ndaki AV tufluna bas n z. b) Komponent YPbPr girifli DVD nizin Video YPbPr ç k fllar n, cihaz n z n YPbPr girifl soketlerine iki taraf 3 yollu chinch soketli kablo ile ba lay n z. Ses için ise Receiver in (L,R) Sol, Sa chinch ses ç k fllar n cihaz n z n (L,R) Sol, Sa ses girifllerine iki taraf chinch soketli kablo ile ba lay n z. DVD aç k iken, Kumandan z n üzerindeki AV tufluna basarak LCD TV nizde YPbPr yi seçiniz. Görüntü aktar m sa lanm fl olur. EURO AV L R Y Pb IN Pr PC INPUT PC DC 12V EURO AV L R Y Pb IN Pr PC INPUT PC DC 12V RECEIVER L 10

11 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 11 TV Y ÇALIfiTIRMA ve KAPAMA 1.ÇALIfiTIRMA a.tv Y AÇMA Televizyonunuzun güç kablosunu elektrik fifline tak n z. * Cihaz n z 12V DC elektrikle çal fl r. Bunun için Güç kablosu olarak cihaz n zla birlikte verilen adaptörü kullan n z. 1. PROGRAM NUMARASI SEÇME TV kontrol panelindeki P+/P- kullanarak program numaras n artt rarak veya azaltarak istedi iniz program seçebilirsiniz. b.stand-by MODU TV stand-by durumunda iken UK üzerindeki program seçme tufllar ndan biri (0-9) ile ya da TV üzerindeki P+/P- ile TV yi çal flt rabilirsiniz. 2.KAPAMA a.tv Y KAPAMA Televizyonunuzu tamamen kapatmak istedi inizde güç kablosunu elektrik prizinden çekiniz. b. STAND-BY MODU TV yi k sa süre kapatmak için Uzaktan Kumanda üzerindeki veya TV üzerinde bulunan Stand-By dü mesini kullan n z. Not: Kullanma K lavuzunuzda UK olarak geçen yaz lar Uzaktan Kumanda n n k saltmas d r aras bir program seçilmek istendi inde UK üzerinden istenen program numaras tufluna bas l r aras program seçmek için istenilen program numaras UK üzerinden iki rakam aras nda fazla bir süre beklemeden tufllan r. Örnek: 14 no lu programa geçmek için önce 1 tufluna bas l r.bu durumda ekran n sol köflesinde 1- mesaj görülür. E er tufla bas l tutarsan z 1 no lu programa geçer. Bu mesaj ekranda kald sürece (3 sn.) 4. numaral tufla bas lmazsa yine TV 1 no lu programa geçer.

12 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 12 TV FONKS YONLARI 2. SES SUSTURMA (MUTE) Sesi hemen kesmek için UK üzerindeki ses susturma tufluna bas n z.bu tufla tekrar bast n zda sesi daha önce duydu unuz fliddette duyacaks n z. 3. STATUS TUfiU : ( )Yay n n program numaras n, ses seviyesini, yay n n mono/stereo oldu unu ekranda 3 sn. süre ile gösterir. 4. PP TUfiU: Bu tufl ile TV nizin hangi resim ön de erine ayarl oldu unu görebilirsiniz. 5. SWAP TUfiU : Bir önce seyredilen kanala geçifli sa lar. 6. SMD: Mono TV'lerde veya mono yay nlarda bu tufl çal flmaz. Stereo TV'lerde; Stereo,mono yada DUAL ses ç k fllar n seçmek için kullan l r. 7. AV TUfiU : AV Modunu seçmek için UK üzerindeki AV tufluna bas n z. Tekrar TV moduna geçmek için istedi- iniz program numaras n tufllay n z veya TV tufluna bas n z. Ekranda menü bulundu u sürece televizyonunuzu AV moduna alamas n z. AV modunda iken Program Tablosu menüsüne girilemez. AV modunda skarttan ba lanan Harici cihazlar n oynatt (Video,DVD,VCD v.b.) filmleri izleyebilirsiniz. AV tufluna her bas fl n zda cihaz n za ba layabilece iniz girifl modlar gelir. 8. Otomatik Kapanma: TV nizin yay n kesildi inde ekranda S NYAL YOK yaz s ç kar ve 5 dakika sonra kendili inden stand-by konumuna geçer. NOT: E er TV nizi AV modunda b rak rsan z, cihaz n z yay n olmasa bile 5 dakika sonra Stand-By konumuna geçmez. 9. MENU TUfiU : Bu tufla bast n zda ANA MENÜ ye ulafl rs n z. Tekrar basarsan z ANA MENÜ den ç kars n z. Ayr ca alt menülerden, bir önceki menüye geri dönüfl yine bu tufl ile yap lmaktad r. 10. TV (ÇIKIfi) TUfiU : Menülerden ç k fl yap lmas n sa lar :9 TUfiU : Cihaz n z n görüntü format modunu de ifltirebilirsiniz. 12. OTO ZAP : P- veya P+ tufluna 3-4 sn. bas l tutulduktan sonra b rak ld nda kanallar otomatik olarak de iflir. Sa üst köflede Oto arama görünür. 13. KIRMIZI TUfi: K rm z tuflu kullanarak, ayarlanm fl Ses de erlerini seçebilirsiniz. Personel de eri sizin cihazda yapt n z ayarlard r. 14. YEfi L TUfi: Yeflil tuflu kullanarak, ayarlanm fl Resim de erlerini seçebilirsiniz. Personel de eri sizin cihazda yapt n z ayarlard r. 12

13 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 13 KURULUM Cihaz n z önceki sayfalarda bulunan aç klamalara göre kurup, çal flt rd n zda, ilk olarak ekranda "Otomatik arama" (Welcome) menüsü belirecektir. Bu menüde; Program no. 2 Kanal ad Sistem Otomatik Oto. program Frekans MHz nce ayar Ülke TR Dil Türkçe Oto. Program 1. "P+/P-" tufluyla, "Ülke" seçene i üzerine geliniz ve "V+/V" tufluyla bulundu unuz ülkenin kasaltma harfini seçiniz. 2. "P+/P-" tufluyla, "Dil" seçene i üzerine geliniz ve "V+/V-" tufluyla istedi iniz menü dilini ayarlay n z. 3. "P+/P-" tufluyla, "Oto. Program" seçene i üzerine geliniz ve "V+" tufluyla otomatik aramay bafllat n z. Otomatik arama s ras nda herhangi bir tufla basmay n z, cihaz n z kanallar otomatik olarak bulacak ve haf zaya alacakt r. Kal c OSD Kapal Dil Türkçe Ülke TR Çocuk kilidi Zamanlay c Teletekst dili Avrupa Cihaz n zda "welcome" menüsü ç kmaz ise kanal aramay afla daki flekilde de yapt rabilirsiniz "MENU" tufluna bas n z. 2. "P+/P-" tufluyla, "Ayar" seçene i üzerine geliniz ve "V+" tufluyla menüye giriniz. 3. "P+/P-" tufluyla, "Dil" seçene i üzerine geliniz ve "V+/V" tufluyla istedi iniz menü dilini ayarlay n z. 4. "P+/P-" tufluyla, "Ülke" seçene i üzerine geliniz ve "V+/V" tufluyla bulundu unuz ülkenin k saltma harfini seçiniz. 5. "MENU" tufluna bas n z ve ana menüye dönünüz. 6. "P+/P-" tufluyla,"program Ayarlar " seçene i üzerine geliniz ve "V+" tufluyla menüye giriniz. 7. "P+/P-" tufluyla, "Oto. Program" seçene i üzerine geliniz ve "V+" tufluyla otomatik aramay bafllat n z. Otomatik arama s ras nda herhangi bir tufla basmay n z, cihaz n z kanallar otomatik olarak bulacak ve haf zaya alacakt r. Program Ayarlar menüsünde; Menü dili de ifltirme ve manuel ayar ifllemlerini, "Program tablosu" menüsünde ise; program s ras de ifltirme, isim verme, program silme ve kanal atlama ifllemlerini "P-,P-,V+,V-" tufllar yard m ile yapabilirsiniz. Bu ifllemler ilerki sayfalarda anlat lm flt r.

14 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 14 ANA MENÜ : Bu menüye ulaflmak için menü tufluna bas n z. Ana menüdeki seçeneklerin üzerine P+ (yukar ) P- (afla ) tufllar ile gelebilir, V+ / V- tufllar yla seçenekleri etkin hale getirebilirsiniz. TV FONKS YONLARI (MENÜLER) Tiz : Kullan c tiz seviyesini istedi i flekilde bu seçenekten ayarlayabilir. Stereo modellerde AVL özelli i vard r. Menülerde görünmez. Otomatik ses s n rland rma içindir, yani kanallar aras geçifl yap ld nda ses seviyesini uygun fliddette tutar. Bu ifllemden dolay kanal geçifllerinde ses, görüntüden sonra gelir. 1. SES AYARLARI MENÜSÜ MENU tuflunu kullanarak ses ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Bu menüde ses ayarlar yine P+/P- tufllar ile seçilerek, V+/V- tufllar n kullanarak ayarlar de ifltirilebilir ve haf zaya al nabilir. Ekolayzer Ekolayzer sat r nda iken V+ tufluyla Ekolayzer menüsüne girersiniz. Bu menüde P+/P- tufllar ile (Kullan c, Müzik, Tiyatro, Konuflma) Ekolayzer ayarlar ndan birini seçebilirsiniz. Kullan c ekolayzer ayar için P+/P-, V+/V- tufllar n kullan n z k 3k 8k Ses Balans Bas Tiz Ekolayzer Kullan c Ses : TV nin ses ç k fl seviyesi ayarlanabilir. Balans : Sol ve sa ses kanal ç k fllar aras ndaki dengeyi belirtir. Bas : Kullan c bas seviyesini istedi i flekilde bu seçenekten ayarlayabilir. 14 Kulakl k : Kulakl k tak ld nda hoparlörlerden gelen ses kesilir. Sadece kulakl ktan ses gelir. Mute tuflu ile kulakl n sesi aç l p kapat labilir. Ses menüsündeki ayarlarla kulakl k ayarlanabilir. S/M/D tuflu ile kulakl ktaki sesi Mono/Stereo/Dual olarak de ifltirebilirsiniz.

15 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 15 TV FONKS YONLARI (MENÜLER) 2. RES M AYARLARI MENÜSÜ MENU tuflunu kullanarak resim ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Resim ayarlar menüsünde görüntü ile ilgili birçok de er de ifltirilebilir. Parlakl k, Kontrast, Renk, Keskinlik, Tint, Dyn. Skin tone, Beyaz dengesi ve Kullan c ayarlar n kendi iste inize göre ayarlayabilir. Kumanda üzerindeki P+/P- tufllar ile ayar yap lmak istenen seçene in üzerine gelinir ve V+/V- tufllar ile ayar de erini veya seçene ini de ifltirebilirsiniz. Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Normal Din. ten rengi Kapal Beyaz dengesi Normal Yap lan de ifliklikler otomatik olarak haf zaya al n r. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüye, TV tufluna basarsan z tüm menülerden ç kars n z. 3- PROGRAM TABLOSU : Menü tufllar n kullanarak Program tablosuna girebilirsiniz. Program tablosunda bulunulan kanal n numaras ve ismi farkl renkte görünür. Program tablosunda P+,P-, V+,V- tufllar ile di er kanallara geçilebilirsiniz Mavi tufl isim verebilirsiniz. Bulunulan kanalda mavi tufla bas ld nda küçük bir kutucuk ç kar. P-/P+ tufllar ile karakter de ifltirilir. V-/V+ ile sonraki ve önceki karakterlere gidebilirsiniz. sim verme ifllemi bitti inde mavi tufla tekrar basarak haf zaya al n r Yeflil tufl ile tafl ma ifllemini yapabilirsiniz. Tafl mak istedi iniz kanal n üzerine P-,P+,V-,V+ tufllar ile gidildikten sonra yeflil tufla bas n z. Tekrar P-,P+,V-, V+ tufllar ile tafl yaca n z yere gidip yeflil tufla bast n zda tafl ma ifllemini bitirmifl olursunuz. (Tafl nan program di erlerini bir geriye atar, sonraki programlar n numaralar 1 numara artar.) sim Tafl Sil Atla 15

16 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 16 TV FONKS YONLARI (MENÜLER) 3.3- K rm z tufl silme ifllemini yapmaktad r. Silmek istedi iniz kanal n üzerine P-,P+,V-,V+ tufllar ile gidildikten sonra k rm z tufla bas n z. Menünün sa taraf nda k rm z tufl ile kanal n numaras görünür. Tekrar k rm z tufla bas ld nda kanal silmifl olursunuz. Sonraki kanal silinen kanal n yerine kayar Sar tufl ile atlama ifllemini yapabilirsiniz. Atlatmak istenilen kanal n üzerinde iken sar tufla bas ld nda o kanalda atlama aç lm fl olur. Program tablosundan ç k l p P+/P- tufllar ile kanal geçiflleri yap ld nda bu kanallar görünmez, atlan r. Rakamlar ile bu kanala gidebilirsiniz ve kanal n ismi ve rakam farkl renkte ç kar. Atlamay kald rmak için tekrar prog. tablosunda kanal n üzerinde sar tufla basman z yeterli olur Dil: Bu seçenek ile menülerde kullan lan dil de ifltirilebilir Ülke: Cihaz n z, Otomatik aramada, kanal bulma ve sistem seçme ifllemini belirlenen ülkeye göre yapmaktad r. Bu sebeple Ülke kodunu do ru girmeniz önemlidir. "V+/V-" tufluyla bulundu unuz ülkenin k saltma harfini mutlaka seçiniz. (ülke isminiz yok ise ayn sisteme sahip baflka bir ülkeyi seçiniz.) 4.4- Çocuk kilidi: Menüde kilit ve parola görünmektedir. V+ tuflu ile kilit fonksiyonu aç k yap ld nda, cihaz n z Stand-by dan aç ld nda flifre soracak ve do ru girildi i taktirde aç lacakt r. fiifreyi de ifltirmek için parola sat r nda 0000 ile 9999 aras nda 4 rakaml bir numara girebilirsiniz. 4- AYARLAR MENÜSÜ: Bu menüde; Kilit Aç k Parola * * * * Kal c OSD Kapal Dil Türkçe Ülke TR Çocuk kilidi Zamanlay c Teletekst dili Avrupa NOT : fiifre unutulursa 4711 giriniz Kal c OSD: Kal c OSD seçene i Aç k/kapal olarak ayarlanabilir. Bulunulan kanal n numaras n n sürekli görünmesini sa lar Zamanlay c : Bu menüde oto kapan fl, hat rlatma, kapan fl saati, geçifl ve geçilecek pr. Seçenekleri bulunmaktad r. 16

17 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 17 TV FONKS YONLARI (MENÜLER) Oto kapan fl Kapal Hat rlatma Kapal Kapan fl saati - -:- - Geçifl - -:- - Geçilecek pr Oto kapan fl: V+ tuflu ile kapanma süresini dakika aras nda ayarlayabilirsiniz. Ayarlad n z sürenin sonunda cihaz n z bekleme (stand-by) konumuna geçer. Kapanma süresi 5 dakikal k basamaklarla artt r l p azalt l r. Ayarlanan sürenin sonunda son 60 saniyelik zaman dilimini ekranda izleyebilirsiniz. Bu menüden TV tuflu ile ç kabilirsiniz Hat rlatma: V+ tuflu ile hat rlatma süresini dakika aras nda ayarlayabilirsiniz. Ayarlad n z sürenin sonunda ekranda bir uyar yaz s ç kar. Herhangi bir tufla bas ld nda uyar kaybolur. Hat rlatma süresi 5 dakikal k basamaklarla artt r l p azalt l r. sonra, geçilecek Pr. Seçene ine prog. No girildi inde zaman geldi inde girilen kanala geçer. Geçifl ayarland ktan sonra cihaz n z Stand-by a al nd nda zaman geldi inde istedi iniz Saat ve Pr. da aç l r. Geçifl AV moduna ayarlanmak istendi inde geçilecek Pr. Seçene inde AV tufluna bas n z. S ra ile di er modlar görünür Teletext dili: TV nizin ald teletext yay n na göre teletext dilini ayarlayabilirsiniz Teletext D/B: Teletext de Do u avrupa veya Bat avrupa ülkelerine has karakterleri seçer Saat: Saat biçimi 24 saat,12 saat veya kapal fleklinde ayarlan r. Alt sat rda da bulunulan saat ayarlan r. Ülke TR Çocuk kilidi Zamanlay c Teletekst dili Pan European Teletekst D / B Bat Saat Mod Kapal Saat 01: Kapan fl saati: Kapan fl saati ile istedi iniz saate kapan fl ayarlayabilirsiniz. Not: Saat menüsünden saatin do ru oldu una bak n z Geçifl: Geçifl seçene ine geçifl saati girildikten 17

18 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 18 TV FONKS YONLARI (MENÜLER) 5-PROGRAM AYARLARI Program ayarlar menüsünde Prog. No, Kanal ad, Sistem, Ses sistemi, Oto prog, Frekans, nce ayar, AFC, Kilit seçenekleri vard r. Örne in: Oto prog. da 50 kanal bulunur ise 50 den sonras n gizler. 50. kanalda P+ tufluna bas ld nda 51 yerine PC ye geçer. AFC Aç k Kilit Kapal Kaydet Program no. 2 Kanal ad Sistem Otomatik Oto. program Frekans MHz nce ayar Prog. No : Bulunulan kanal n numaras n gösterir. V-, V+ ve rakamlar ile prog. no de ifltirilir. Kanal ad : Bulunulan kanal n ismi görünür. Kanal ad n girmek için V- veya V+ ya bas n z. P-/P+ tufllar ile karakter de ifltirilir. V-/V+ ile sonraki ve önceki karakterlere gidebilirsiniz. sim verme ifllemi bitti inde V- veya V+ ile kanal ad ndan ç kabilirsiniz. Sistem standart : "V+/V-" tufluyla bulundu unuz ülkenin sistem standart n seçebilirsiniz. ( Fransa harici Avrupa ülkeri, "Avrupa" seçene ini seçebilirler. ) Oto prog: Kanallar otomatik olarak bulman z sa lar. Arama ifllemi bafllad nda Aktif display edilir. fllem bitti inde Aktif kaybolur. Oto prog. bittikten sonra buldu u kanal say s ndan sonras n gizler. 18 Frekans: Frekans seçene inde bulunulan kanal n frekans görünür. V-,V+ veya nümerik tufllar ile frekans de ifltirebilirsiniz. nce ayar: Frekans kay k olan kanallarda V- ve V+ tufllar ile ince ayar yapabilirsiniz. AFC : Aç k / Kapal olarak çal fl r. Aç k konumunda iken, yay ndaki olas küçük frekans kaymalar n takip eder ve düzeltir. Kilit : Bulunulan kanal kilitlemenizi sa lar. Kilitli kanala geçildi inde flifre sorulur. fiifre do ru girildi i (Çocuk kilidinde girilen flifre) taktirde kanal görünür. fiifre girildikten sonra kanal görünür. Kanal de ifltirilip gelindi indede flifre aç k görünür. Kapatmak için Program ayarlar ndan KAPALI yapman z gerekir. NOT: Kilidin çal flmas için Çocuk kilidinin aç k olmas gerekir. Kaydet: Yapm fl oldu unuz ayarlar n z kay t edebilirsiniz.

19 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 19 HAR C C HAZ MODLARI Harici cihaz modlar nda bütün menüler ç kmaz, TV menülerinden de ifliklik arzedebilir. Örne in; YPbPr Bu modda menülerin baz lar kapat lm flt r. Ses, Resim ve Ayarlar menüleri çal fl r. Ses menüsünde de ifliklik yoktur. Resim menüsünde; Bilgi: Ekran çözünürlü ü ile ilgili bilgiler görünür. Ayarlar menüsünde text ile ilgili seçenekler ç kart lm flt r. PC Bu modda menülerin baz lar kapat lm flt r. Ses, Resim ve Ayarlar menüleri kalm flt r. Resim menüde Din. ten rengi ç kart lm flt r. Pozisyon, Resim ayar, Oto ayar, Bilgi, Fabrika, Renk s cakl eklenmifltir. Pozisyon: Resmin yatay ve düfley olarak pozisyonunu ayarlar. Resim ayar: Resim ayar menüsünde Faz ve Frekans seçenekleri bulunur. Bu seçenekler kullan larak resim daha net hale getirilebilir.. Oto ayar: Resim netli ini otomatik olarak ayarlar. Bilgi: Ekran çözünürlü ü ile ilgili bilgiler görünür. Fabrika: Resim ayarlar n n fabrika ayarlar na dönmesini sa lar. Renk s cakl : Renk s cakl n ayarlar. V+/V- tufllar ile ayarlayabilirsiniz. Ayr ca manuel olarak k rm z, yeflil, mavi seçeneklerini kullanarak renk s cakl n ayarlayabilirsiniz. Ayarlar menüsünde text ile ilgili seçenekler ç kart lm flt r. Ses menüsüne Ses ç k fl eklenmifltir. Ses ç k fl Aç k iken bilgisayar n z n sesini TV nizin hoparlörlerinden duyabilirsiniz. Ses ç k fl kapal iken bilgisayar n z n sesini TV nizin hoparlörlerinden duyamazs n z. 19

20 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 20 TELETEXT 1.Teletext tuflu 2.TV tuflu 3.Reveal/Conceal (Cevapland rma) tuflu 4.Teletext timer (Alt sayfalar ça rma) tuflu 5.Cancel (Güncellefltirme) tuflu 6.Size (Sayfa geniflletme) tuflu 7.Mix (TV ve Teletext bilgisini birarada seyretme) tuflu 8.Hold (Alt sayfa tutma) tuflu 9.Index (Ana sayfa) tuflu 10.Renk (K rm z, Yeflil, Sar, Mavi) tufllar 20 TELETEXT MODU zledi iniz kanal n teletext yay n varsa afla da anlat lan tufllar kullanarak teletext moduna geçerek çeflitli ifllemler yapabilirsiniz. 1. Teletext : zledi iniz kanalda teletext yay n na geçmeyi sa lar. 2. TV : Teletext modunda iken izledi iniz TV yay n na geçmek için kullan l r. 3. Reveal/Conceal (Cevapland rma) : Teletext konumundayken text yay n nda sakl olan baz bilgilerin görülmesini veya tekrar saklanmas n sa lar. 4. Teletext Timer (Alt sayfalar ça rma) : TV modunda iken TV nizin saatini ekran n sa üst köflesinde görüntüler. Teletext modunda ise, bulunulan sayfan n alt sayfalar na direkt olarak ulaflmak için kullan l r. Örne in: 500. teletext sayfas ndas n z.ekran n alt sat - r nda 1/2 mesaj görülüyorsa, 1 rakam bulunulan alt sayfa numaras n, 2 rakam ise toplam alt sayfa say s n gösterir.bu durumda teletext timer tufluna bas l rsa teletext sayfa numaras yerine S iflaretleri görünür. Uzaktan kumanda üzerindeki tufllar n kullanarak ulafl lmak istenen alt sayfa numaras girilir. Örne in ikinci alt sayfaya ulafl lmak isteniyorsa s ras yla 0,0,0,2 tufllar na bas l r. 5. Cancel (Güncellefltirme) : Teletext modunda iken, bu tufla bas l rsa ekrana izledi iniz TV yay n

21 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 21 gelir. Fakat teletext yine aktiftir ve e er yeni bir sayfa numaras girilir ise sayfay aramaya devam eder. stenilen sayfa bulundu u zaman ekranda sayfa numaras n gösteren bir mesaj ç kar. Tekrar bu tufla basarsan z bulunan teletext sayfas ekrana gelir. 6. Size (Sayfa geniflletme) : Bu tufl bulunulan teletext sayfas n 3 ayr formatta görmek için kullan l r. Ekran normal boyutlarda, üst yar s n iki kat büyütülmüfl veya alt yar s n iki kat büyütülmüfl olarak ekrana getirir. 7. Mix (TV ve TELETEXT bilgisini birarada seyretme) : zledi iniz kanal ile o kanala ait teletext bilgisinin ayn anda ekranda görülmesini sa lar. Mix tufluna tekrar bas l rsa normal teletext konumuna geçer. 8) Hold (Alt sayfa tutma) : Bir teletext sayfas n n alt sayfalar varsa bu alt sayfalar belirli zaman aral klar ile ekrana gelir. Böyle bir durumda herhagi bir sayfay ekranda sürekli tutmak için bu tufl kullan l r. Sayfa HOLD ile tutuldu unda teletext sayfas n n sol üst köflesinde HOLD yaz s ç kar. Tekrar bu tufla bas l rsa sayfa hold konumundan ç kar. 9) Index (Ana sayfa) : Bu tufl teletextin index sayfas na direkt olarak geçme imkan sa lar. 10) Renk Tufllar (KIRMIZI/YEfi L/SARI/MAV ) Bu dört renkli text dü meleri ile teletext bilgilerini daha kolay tarayabilirsiniz. TELETEXT 21 ÖRNEK TV Bilgilerini almak için KIRMIZI dü meye bas n z. Spor Bilgilerini almak için YEfi L dü meye bas n z. Haberleri almak için SARI dü meye bas n z. TV REHBER SPOR HABERLER Hava durumunu ö renmek için MAV dü meye bas n z. HAVA DURUMU (Yukardaki bilgiler örnek olarak verilmifltir. Araflt r lan sayfaya göre renklere karfl l k düflen bu bilgiler de iflir). Text&Text: (Baz modellerde bu özellik çal flmamaktad r). Teletext tufluna ilk bas flta text sayfas gelir. kinci bas flta ekran dikey olarak ikiye ayr l r ve 2 text sayfas oluflur. Öncelikle soldaki sayfa aktiftir. P-,P+, renkli tufllar ve nümerik tufllar soldaki sayfada çal fl r. Kumanda üzerindeki PP tufluna bas l nca sa daki sayfaya geçebilir ve sa daki sayfadada istedi iniz de iflikli i yapabilirsiniz. NOT: Baz modellerde TELETEXT özelli i yoktur.

22 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 22 SERV SE BAfiVURMADAN ÖNCE Resim ve seste herhangi bir sorun söz konusu oldu unda, afla da s ralanan "ar za belirtileri"yle karfl laflt r p, "kontrol ve ayar" önerilerini yerine getirerek giderebilirsiniz. Sorun yine de çözülemiyorsa, yetkili servise baflvurmal s n z. Ar za belirtisi Resim yok. (Ekran ayd nl k de il) Ses yok Resim yok ya da zay f. (Ekran ayd nl k de il) Ses normal Resim normal Ses yok. Kontrol ve ayar TV'nizin fiflini çal flan bir prize tak n z. TV üzerindeki açma/kapama dü mesine bas n z. Cihaz n Stand/by göstergesi yanarsa UK üzerindeki program numaralar na ya da TV'deki P+/- dü mesine bas n z. Anteni kontrol ediniz Parlakl, rengi ya da resim kontrastl n ayarlay n z Video giriflini kontrol ediniz Monitör kullan m nda VGA kablonuzu kontrol ediniz Ekranda sembolü belirirse UK'daki dü mesine yeniden bas n z. TV ya da UK üzerindeki ses seviye dü mesiyle sesi yükseltiniz. Renkli programda renk yok, ya da renkler normal de il Resim karl ve ses gürültülü. Noktal çizgiler ya da fleritler var. Çift görüntü ya da gölgeler var. Renk ayar ifllemini kontrol ediniz. Daha temiz görüntü için ince ayar ifllemini yap n z. nce ayar yap n z Anteni kontrol ediniz. Bu durum dahili parazitlerden meydana gelebilir. (Örne in : Otolar, neonlar,saç kurutucular vb.) Antenin yönünü en az parazit konumuna göre ayarlay n z Bu durum civardaki da ya da binalardan kaynaklanan yans malardan ortaya ç kabilir. Anteni yükseltmek suretiyle görüntü düzelebilir. 22

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

M 337 XS. Televizyon. Kullanma K lavuzu

M 337 XS. Televizyon. Kullanma K lavuzu M 337 XS Televizyon Kullanma K lavuzu Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Beko nun toplam kalite ilkelerine uygun olarak

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 SN0185LS-T1M SN0185LS-T2M SN022LS-T1M SN022LS-T2M SN022LS-T1FM

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

TV-3237 S televizyon KULLANMA KILAVUZU

TV-3237 S televizyon KULLANMA KILAVUZU TV-3237 S televizyon KULLANMA KILAVUZU Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde, Arçelik in toplam kalite ilkelerine uygun olarak

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN 37LD8600 Televisão a cores Instruktionsbog Käyttöohjeet Kullan m K lavuzu GR PT DK FIN TR Ýçindekiler Uzaktan Kumanda Düðmeleri... 113 LCD TV... 114 Hazýrlýk... 116 Özellikler... 116 Panel Özellikleri...

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...16

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Regal_RTV 7260_KAPAKLARC.fh11 2/16/11 10:24 AM Page 2

Regal_RTV 7260_KAPAKLARC.fh11 2/16/11 10:24 AM Page 2 Regal_RTV 7260_KAPAKLARC.fh11 2/16/11 10:24 AM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K Composite Bu en do al Renkli Televizyonu sat n ald n z için teflekkürler. Cihazdan maksimum verim alabilmeniz için, bu k lavuzu

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU MSR800W AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU Grafik Sembollerin Aç klamalar D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES! AÇMAYINIZ D KKAT: ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES N AZALTMAK Ç N, KAPA I (VEYA ARKA PANEL ) AÇMAYINIZ.

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

32 /42 LCD TV Kullanma K lavuzu User`s Manual

32 /42 LCD TV Kullanma K lavuzu User`s Manual PHILIPS 32/42 LCD ASSOS 24/5/07 17:02 Page 1 32 /42 LCD TV Kullanma K lavuzu User`s Manual Türkçe English Model No.: Seri No.: PHILIPS 32/42 LCD ASSOS 24/5/07 17:02 Page 2 C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53

DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 KULLANIM KILAVUZU 1 2 CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Kablosu Güç Adaptörü SATA Kablosu U.K. Pilleri U.K. 2 Ön Panel Dokunmatik Tuş Standby LED Göstergesi Mini TV Burada TV yayınlarını veya tv logolarını

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı... 3 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

ÖZKAY ELEKTRONİK. BK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU

ÖZKAY ELEKTRONİK. BK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU ÖZKAY ELEKTRONİK BK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU 1. GİRİŞ BK-103 asansör kumanda kartında kumanda ayarlarını yapabilmek ve arıza kayıtlarını izleyebilmek gibi fonksiyonlar için 2x16 LCD

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı