Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma K lavuzu 15 LCD T V"

Transkript

1 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 1 Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

2 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 2 Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z TV N Z N GÜVENL Ç N NE YAPMALI TV N Z N HANG PARÇASI NE fie YARAR UZAKTAN KUMANDA ANTEN BA LANTISI V DEO, B LG SAYAR VE DECODER BA LANTISI HAR C C HAZLARA BA LANTI TV Y ÇALIfiTIRMA VE KAPAMA TV FONKS YONLARI KURULUM TV FONKS YONLARI (MENÜLER) HAR C C HAZ MODLARI TELETEXT SERV SE BAfiVURMADAN ÖNCE TEKN K ÖZELL KLER

3 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 3 DE ERL ZLEY C M Z Sizi kutlar z! Çok iyi bir seçim yapt n z.yeni televizyonunuz evinizin neflesine nefle katacakt r. Ama kullanmadan, hatta yerlefltirmeden önce, lütfen bu k lavuzu dikkatle okuyunuz ve her an baflvurabilmek üzere saklay n z. Televizyonunuzun özellikleri : TV'niz renkli ve uzaktan kumandal d r. Görüntü ve ses özelikleri ile ilgili tüm komutlar ekrandaki menüler yard m ile ayarlayabilirsiniz (On Screen display). Menü dilini seçeneklerden istedi inize ayarlayabilirsiniz. VHF,UHF ve S bantlar nda 100 kanal haf zaya alabilirsiniz Kablolu yay nlar almaya uygundur. Kanallar otomatik olarak arayan sistemle istedi iniz kanal kolayca bulur, haf zaya alabilir ve isim verebilirsiniz. (ATS). Televizyonunuzu dakika aras nda 5'er dakikal k zaman dilimlerinde otomatik kapanmaya ayarlayabilirsiniz. Yay n bitiminden 5 dakika sonra TV kendili inden kapanarak bekleme (Stand-by) konumuna geçer (Auto Shut off). Micro Search özelli i sayesinde; Vericilerden kaynaklanabilecek frekans de iflikliklerini tesbit ederek, otomatik olarak size farkettirmeden ince ayar ifllemini yapar. 3

4 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 4 lk Uyar... Kontak ya da yang n tehlikesini önlemek için TV'nizi ya mur ve nemden koruyunuz TV'nizin içinde yüksek gerilim vard r. Bu nedenle arka kapa n açmay n z. Gerekti inde yaln zca yetkili servise baflvurunuz. TV N Z N GÜVENL Ç N NE YAPMALI Dahili s nmay önlemek için televizyonunuzun afla daki flekilde gösterildi i gibi etraf nda boflluk b rakmaya dikkat ediniz. Üzerine örtü, v.s. koymay n z. Önlemler... TV'nizi 220 V AC 50 Hz, flehir flebeke geriliminde çal flt r n z. TV'nizin elektrik fiflini toprakl prize takarak kullan n z. TV'nizin içine herhangi bir s v akar ya da bir cisim düflerse, hemen TV'nizi kapat n z, fifli prizden ç kar n z ve yetkili servise baflvurunuz. Fifli prizden ç kar rken kordonundan tutmay n z. Fiflten tutarak çekiniz. TV nin üzerine içinde s v dolu vazo v.b. koyulmamal TV nin üzerinde veya yak n nda alev kayna bulundurulmamal.(mum v.b.) Yerlefltirme... TV'nizi asla s kayna yak n na ya da nemli, fazla toz tutan mekanik titreflimi ve direkt günefl fl alan yerlere yerlefltirmeyiniz. Temizleme... TV'nizi hafifçe nemlendirilmifl yumuflak bir bezle temizleyiniz. D fl boyas n bozabilecek kimyasal maddeler ve mekanik temizleyicileri kesinlikle kullanmay n z. Yeniden Paketleme Orijinal karton kutuyu ve paketleme malzemelerini gerekti inde kullanmak üzere saklay n z. 4

5 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 5 TV N Z N HANG PARÇASI NE fie YARAR Ön yüz : 1 Stand By tuflu 2 Uzaktan kumanda al c s ve Ifl kl gösterge 3 Hoparlör 4 P + Program artt rma eksiltme dü meleri 5 e + Ses artt rma eksiltme dü meleri 6 AV2 / S-Video girifli / Kulakl k girifli Arka yüz : 7 Anten girifli 8 "Scart girifli" (Bilgisayar,Dekoder ve video gibi cihazlar bu girifli kullanarak TV'nize ba layabilirsiniz) 9 Komponent Audio girifli YPbPr (Sol+Sa ) 11 Komponent YPbPr Girifli 12 PC girifli 13 PC Audio girifli 14 DC 12V girifli VIDEO in L AUDIO in R S-VIDEO EURO AV L R Y Pb IN Pr PC INPUT PC DC 12V

6 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 6 UZAKTAN KUMANDA 1.Kapama (stand-by) tuflu 2.Direkt program seçme tufllar 3.Geri dönüfl(swap) tuflu 4.Ses susturma tuflu 5.Ana Menü tuflu 6.TV tuflu (AV den TV ye geçifl için) 7.TV konumunda program, teletext konumunda sayfa numaras n artt rma (+), azaltma (-), menülerde yukar (+), afla (-) hareket ettirme tufllar 8.Ses artt rma (+), azaltma (-) ve menülerde ayar yapma tufllar 9. Menüden ç k fl tuflu (EXIT veya TV tuflu menülerden ç k fl sa lar) 10. Kullan c normalizasyon tuflu 11. Statüs tuflu (i) 12.Ses seçme tuflu DUAL I, DUAL II, Stereo, Mono (DUAL I,II,ST/MONO) (Mono modellerde Haf za tuflu) 13. Ayar menüsüne ulaflmak için 14. AV tuflu 15. (Mavi tufl) incread.stereo/mono/normal ses seçimi 16. (Sar tufl) 17. (Yeflil tufl) Resim ön de erleri 18. (K rm z tufl) Ses ön de erleri 19. Resim format seçimi (Baz modellerde) Not: Uzaktan kumanda üzerindeki di er tufl fonksiyonlar n kullanmak için, lütfen TELETEXT bölümünde anlat lan uzaktan kumanda flekline bak n z. 6

7 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 7 UZAKTAN KUMANDA Not: UK'n z TV'ye max. 7 mt. uzakl k ve 30 'lik aç ile kumanda eder. UK'n z kesinlikle yere düflürmeyiniz. UK'n z kesinlikle açmaya çal flmay n z. P L YERLEfiT RME (1.5V AAA x 2 ADET) UK üzerindeki 2 butona ayn anda basmay n z. Pil kapa n ok yönünde aç n z. Pilleri kutup bafllar na dikkat ederek yerlefltiriniz. UK 'n z uzun süre kullanmayacaksan z, içindeki pilleri ç kart n z. Kapa kapat n z 7

8 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 8 ANTEN BA LANTISI Anten ba lant s... Önce anten seçilir. Afla da belirtilen antenler TV'nize uygundur. VHF anteni VHF/UHF birleflik anteni UHF anteni ve kablonuz zamanla ya mur, rüzgar, duman ve nem gibi olaylardan etkilenebilece inden, anten ve donan - m n z periyodik olarak kontrol ediniz,gerekti inde bak mlar n yap n z. Bu antenlerden birini TV'nize ba larken 75 ohm yuvarlak "koaksiyal" kablo kullan lmal ve TV nizin elektriktrik fifli prizden ç kar lmal d r. E er kablo 300 ohm'luk (çift telli yass kablo) ise, 300 ohm'u 75 ohm'a çeviren adaptör TV anten girifline tak lmal d r. Kablolu yay nlar izlemek için kablolu yay n tesisat n n ç k fl n anten girifline ba laman z yeterlidir. Motorlu tafl tlar, enerji ve haberleflme hatlar etrafa parazitik sinyaller yayd için anteninizi bunlardan ve metal yüzeylerden uzakta, sallanmayacak flekilde kurmaya özen gösteriniz. Anten kablonuzu gerekli olandan daha uzun tutmay n z ve rulo yapmay n z. Anten EURO AV R L Y Pb IN Pr PC INPUT PC DC 12V 8

9 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 9 V DEO,B LG SAYAR VE DECODER BA LANTISI 1) Videoteyp ba lant s (koaksiyal ara kablo ile) Anten kablo fiflini videonun anten girifline ba lay n z. Videoteybin anten ç k fl n (RF ç k fl ) TV nizin anten girifline koaksiyal ara kablo ile ba lay n z. Videoteybinizin ç k fl kanal ne ise ayn kanal TV nin istedi iniz bir program na ayarlayarak videoteybinizi izleyebilirsiniz. Not: Görüntü ya da ses etkilendi i takdirde videoteybinizi TV den uzaklaflt r n z. EURO AV 2) Videoteyp ba lant s (skart kablo ile) Anten kablo fiflini videonun anten girifline ba lay n z. Videoteybin skart soketi ile TV nizin skart soketini EURO skart kablosu ile ba lay n z. AV tufluna bas n z. EURO AV EURO AV R L Y R L Pb IN Y Pr Pb IN PC INPUT Pr PC INPUT PC DC 12V PC DC 12V 4)Dekoder ba lant s (skart kablo ile) Anten kablo fiflini TV nizin anten girifline ba lay n z. Dekoderin skart soketi ile TV nizin skart soketini EURO skart kablosu ile ba lay n z. Kodlu yay n haf zaya ald n z programa girdi inizde yay n kodsuz olarak seyredebilirsiniz. EURO AV EURO AV EURO AV R L R L Y Y Pb IN Pb IN Pr Pr PC INPUT PC INPUT PC DC 12V PC DC 12V 5) Bilgisayar ba lant s (Opsiyonel) Bilgisayar n z n VGA kablosunu cihaz n z n PC soketine ba layarak LCD TV nizi Monitör olarak kullanabilirsiniz. TV EURO AV L R Y Pb IN Pr PC INPUT PC DC 12V 3) Dekoder ba lant s (koaksiyal ara kablo ile) Anten kablo fiflini dekoderin anten girifline ba lay n z. Dekoderin anten ç k fl n (RF ç k fl ) TV nizin anten girifline koaksiyal ara kablo ile ba lay n z. Dekoderinizin ç k fl kanal ne ise ayn kanal TV nin istedi iniz bir program na ayarlayarak dekoderinizi kullanabilirsiniz. 9 TV PC

10 DISH LNB OUT SVSH V L R DECODER SCART TV SCART TV AERIAL DISH LNB OUT AUDIO OUT SVSH V L R L R DECODER SCART TV SCART TV AERIAL "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 10 HAR C C HAZLARA BA LANTI 6) Receiver ba lant s (Uydu al c s ) Çanak antenden gelen kabloyu Receiver in (Uydu al c s n n) LNB-IN girifline ba lay n z. a) Skart soket ile Receiver in (Uydu al c s n n) skart soketi ile TV nizin skart soketini EURO skart kablosu ile ba lay n z. TV nizin kumandas ndaki AV tufluna bas n z. b) Komponent YPbPr girifli DVD nizin Video YPbPr ç k fllar n, cihaz n z n YPbPr girifl soketlerine iki taraf 3 yollu chinch soketli kablo ile ba lay n z. Ses için ise Receiver in (L,R) Sol, Sa chinch ses ç k fllar n cihaz n z n (L,R) Sol, Sa ses girifllerine iki taraf chinch soketli kablo ile ba lay n z. DVD aç k iken, Kumandan z n üzerindeki AV tufluna basarak LCD TV nizde YPbPr yi seçiniz. Görüntü aktar m sa lanm fl olur. EURO AV L R Y Pb IN Pr PC INPUT PC DC 12V EURO AV L R Y Pb IN Pr PC INPUT PC DC 12V RECEIVER L 10

11 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 11 TV Y ÇALIfiTIRMA ve KAPAMA 1.ÇALIfiTIRMA a.tv Y AÇMA Televizyonunuzun güç kablosunu elektrik fifline tak n z. * Cihaz n z 12V DC elektrikle çal fl r. Bunun için Güç kablosu olarak cihaz n zla birlikte verilen adaptörü kullan n z. 1. PROGRAM NUMARASI SEÇME TV kontrol panelindeki P+/P- kullanarak program numaras n artt rarak veya azaltarak istedi iniz program seçebilirsiniz. b.stand-by MODU TV stand-by durumunda iken UK üzerindeki program seçme tufllar ndan biri (0-9) ile ya da TV üzerindeki P+/P- ile TV yi çal flt rabilirsiniz. 2.KAPAMA a.tv Y KAPAMA Televizyonunuzu tamamen kapatmak istedi inizde güç kablosunu elektrik prizinden çekiniz. b. STAND-BY MODU TV yi k sa süre kapatmak için Uzaktan Kumanda üzerindeki veya TV üzerinde bulunan Stand-By dü mesini kullan n z. Not: Kullanma K lavuzunuzda UK olarak geçen yaz lar Uzaktan Kumanda n n k saltmas d r aras bir program seçilmek istendi inde UK üzerinden istenen program numaras tufluna bas l r aras program seçmek için istenilen program numaras UK üzerinden iki rakam aras nda fazla bir süre beklemeden tufllan r. Örnek: 14 no lu programa geçmek için önce 1 tufluna bas l r.bu durumda ekran n sol köflesinde 1- mesaj görülür. E er tufla bas l tutarsan z 1 no lu programa geçer. Bu mesaj ekranda kald sürece (3 sn.) 4. numaral tufla bas lmazsa yine TV 1 no lu programa geçer.

12 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 12 TV FONKS YONLARI 2. SES SUSTURMA (MUTE) Sesi hemen kesmek için UK üzerindeki ses susturma tufluna bas n z.bu tufla tekrar bast n zda sesi daha önce duydu unuz fliddette duyacaks n z. 3. STATUS TUfiU : ( )Yay n n program numaras n, ses seviyesini, yay n n mono/stereo oldu unu ekranda 3 sn. süre ile gösterir. 4. PP TUfiU: Bu tufl ile TV nizin hangi resim ön de erine ayarl oldu unu görebilirsiniz. 5. SWAP TUfiU : Bir önce seyredilen kanala geçifli sa lar. 6. SMD: Mono TV'lerde veya mono yay nlarda bu tufl çal flmaz. Stereo TV'lerde; Stereo,mono yada DUAL ses ç k fllar n seçmek için kullan l r. 7. AV TUfiU : AV Modunu seçmek için UK üzerindeki AV tufluna bas n z. Tekrar TV moduna geçmek için istedi- iniz program numaras n tufllay n z veya TV tufluna bas n z. Ekranda menü bulundu u sürece televizyonunuzu AV moduna alamas n z. AV modunda iken Program Tablosu menüsüne girilemez. AV modunda skarttan ba lanan Harici cihazlar n oynatt (Video,DVD,VCD v.b.) filmleri izleyebilirsiniz. AV tufluna her bas fl n zda cihaz n za ba layabilece iniz girifl modlar gelir. 8. Otomatik Kapanma: TV nizin yay n kesildi inde ekranda S NYAL YOK yaz s ç kar ve 5 dakika sonra kendili inden stand-by konumuna geçer. NOT: E er TV nizi AV modunda b rak rsan z, cihaz n z yay n olmasa bile 5 dakika sonra Stand-By konumuna geçmez. 9. MENU TUfiU : Bu tufla bast n zda ANA MENÜ ye ulafl rs n z. Tekrar basarsan z ANA MENÜ den ç kars n z. Ayr ca alt menülerden, bir önceki menüye geri dönüfl yine bu tufl ile yap lmaktad r. 10. TV (ÇIKIfi) TUfiU : Menülerden ç k fl yap lmas n sa lar :9 TUfiU : Cihaz n z n görüntü format modunu de ifltirebilirsiniz. 12. OTO ZAP : P- veya P+ tufluna 3-4 sn. bas l tutulduktan sonra b rak ld nda kanallar otomatik olarak de iflir. Sa üst köflede Oto arama görünür. 13. KIRMIZI TUfi: K rm z tuflu kullanarak, ayarlanm fl Ses de erlerini seçebilirsiniz. Personel de eri sizin cihazda yapt n z ayarlard r. 14. YEfi L TUfi: Yeflil tuflu kullanarak, ayarlanm fl Resim de erlerini seçebilirsiniz. Personel de eri sizin cihazda yapt n z ayarlard r. 12

13 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 13 KURULUM Cihaz n z önceki sayfalarda bulunan aç klamalara göre kurup, çal flt rd n zda, ilk olarak ekranda "Otomatik arama" (Welcome) menüsü belirecektir. Bu menüde; Program no. 2 Kanal ad Sistem Otomatik Oto. program Frekans MHz nce ayar Ülke TR Dil Türkçe Oto. Program 1. "P+/P-" tufluyla, "Ülke" seçene i üzerine geliniz ve "V+/V" tufluyla bulundu unuz ülkenin kasaltma harfini seçiniz. 2. "P+/P-" tufluyla, "Dil" seçene i üzerine geliniz ve "V+/V-" tufluyla istedi iniz menü dilini ayarlay n z. 3. "P+/P-" tufluyla, "Oto. Program" seçene i üzerine geliniz ve "V+" tufluyla otomatik aramay bafllat n z. Otomatik arama s ras nda herhangi bir tufla basmay n z, cihaz n z kanallar otomatik olarak bulacak ve haf zaya alacakt r. Kal c OSD Kapal Dil Türkçe Ülke TR Çocuk kilidi Zamanlay c Teletekst dili Avrupa Cihaz n zda "welcome" menüsü ç kmaz ise kanal aramay afla daki flekilde de yapt rabilirsiniz "MENU" tufluna bas n z. 2. "P+/P-" tufluyla, "Ayar" seçene i üzerine geliniz ve "V+" tufluyla menüye giriniz. 3. "P+/P-" tufluyla, "Dil" seçene i üzerine geliniz ve "V+/V" tufluyla istedi iniz menü dilini ayarlay n z. 4. "P+/P-" tufluyla, "Ülke" seçene i üzerine geliniz ve "V+/V" tufluyla bulundu unuz ülkenin k saltma harfini seçiniz. 5. "MENU" tufluna bas n z ve ana menüye dönünüz. 6. "P+/P-" tufluyla,"program Ayarlar " seçene i üzerine geliniz ve "V+" tufluyla menüye giriniz. 7. "P+/P-" tufluyla, "Oto. Program" seçene i üzerine geliniz ve "V+" tufluyla otomatik aramay bafllat n z. Otomatik arama s ras nda herhangi bir tufla basmay n z, cihaz n z kanallar otomatik olarak bulacak ve haf zaya alacakt r. Program Ayarlar menüsünde; Menü dili de ifltirme ve manuel ayar ifllemlerini, "Program tablosu" menüsünde ise; program s ras de ifltirme, isim verme, program silme ve kanal atlama ifllemlerini "P-,P-,V+,V-" tufllar yard m ile yapabilirsiniz. Bu ifllemler ilerki sayfalarda anlat lm flt r.

14 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 14 ANA MENÜ : Bu menüye ulaflmak için menü tufluna bas n z. Ana menüdeki seçeneklerin üzerine P+ (yukar ) P- (afla ) tufllar ile gelebilir, V+ / V- tufllar yla seçenekleri etkin hale getirebilirsiniz. TV FONKS YONLARI (MENÜLER) Tiz : Kullan c tiz seviyesini istedi i flekilde bu seçenekten ayarlayabilir. Stereo modellerde AVL özelli i vard r. Menülerde görünmez. Otomatik ses s n rland rma içindir, yani kanallar aras geçifl yap ld nda ses seviyesini uygun fliddette tutar. Bu ifllemden dolay kanal geçifllerinde ses, görüntüden sonra gelir. 1. SES AYARLARI MENÜSÜ MENU tuflunu kullanarak ses ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Bu menüde ses ayarlar yine P+/P- tufllar ile seçilerek, V+/V- tufllar n kullanarak ayarlar de ifltirilebilir ve haf zaya al nabilir. Ekolayzer Ekolayzer sat r nda iken V+ tufluyla Ekolayzer menüsüne girersiniz. Bu menüde P+/P- tufllar ile (Kullan c, Müzik, Tiyatro, Konuflma) Ekolayzer ayarlar ndan birini seçebilirsiniz. Kullan c ekolayzer ayar için P+/P-, V+/V- tufllar n kullan n z k 3k 8k Ses Balans Bas Tiz Ekolayzer Kullan c Ses : TV nin ses ç k fl seviyesi ayarlanabilir. Balans : Sol ve sa ses kanal ç k fllar aras ndaki dengeyi belirtir. Bas : Kullan c bas seviyesini istedi i flekilde bu seçenekten ayarlayabilir. 14 Kulakl k : Kulakl k tak ld nda hoparlörlerden gelen ses kesilir. Sadece kulakl ktan ses gelir. Mute tuflu ile kulakl n sesi aç l p kapat labilir. Ses menüsündeki ayarlarla kulakl k ayarlanabilir. S/M/D tuflu ile kulakl ktaki sesi Mono/Stereo/Dual olarak de ifltirebilirsiniz.

15 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 15 TV FONKS YONLARI (MENÜLER) 2. RES M AYARLARI MENÜSÜ MENU tuflunu kullanarak resim ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Resim ayarlar menüsünde görüntü ile ilgili birçok de er de ifltirilebilir. Parlakl k, Kontrast, Renk, Keskinlik, Tint, Dyn. Skin tone, Beyaz dengesi ve Kullan c ayarlar n kendi iste inize göre ayarlayabilir. Kumanda üzerindeki P+/P- tufllar ile ayar yap lmak istenen seçene in üzerine gelinir ve V+/V- tufllar ile ayar de erini veya seçene ini de ifltirebilirsiniz. Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Normal Din. ten rengi Kapal Beyaz dengesi Normal Yap lan de ifliklikler otomatik olarak haf zaya al n r. MENU tufluna basarsan z bir önceki menüye, TV tufluna basarsan z tüm menülerden ç kars n z. 3- PROGRAM TABLOSU : Menü tufllar n kullanarak Program tablosuna girebilirsiniz. Program tablosunda bulunulan kanal n numaras ve ismi farkl renkte görünür. Program tablosunda P+,P-, V+,V- tufllar ile di er kanallara geçilebilirsiniz Mavi tufl isim verebilirsiniz. Bulunulan kanalda mavi tufla bas ld nda küçük bir kutucuk ç kar. P-/P+ tufllar ile karakter de ifltirilir. V-/V+ ile sonraki ve önceki karakterlere gidebilirsiniz. sim verme ifllemi bitti inde mavi tufla tekrar basarak haf zaya al n r Yeflil tufl ile tafl ma ifllemini yapabilirsiniz. Tafl mak istedi iniz kanal n üzerine P-,P+,V-,V+ tufllar ile gidildikten sonra yeflil tufla bas n z. Tekrar P-,P+,V-, V+ tufllar ile tafl yaca n z yere gidip yeflil tufla bast n zda tafl ma ifllemini bitirmifl olursunuz. (Tafl nan program di erlerini bir geriye atar, sonraki programlar n numaralar 1 numara artar.) sim Tafl Sil Atla 15

16 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 16 TV FONKS YONLARI (MENÜLER) 3.3- K rm z tufl silme ifllemini yapmaktad r. Silmek istedi iniz kanal n üzerine P-,P+,V-,V+ tufllar ile gidildikten sonra k rm z tufla bas n z. Menünün sa taraf nda k rm z tufl ile kanal n numaras görünür. Tekrar k rm z tufla bas ld nda kanal silmifl olursunuz. Sonraki kanal silinen kanal n yerine kayar Sar tufl ile atlama ifllemini yapabilirsiniz. Atlatmak istenilen kanal n üzerinde iken sar tufla bas ld nda o kanalda atlama aç lm fl olur. Program tablosundan ç k l p P+/P- tufllar ile kanal geçiflleri yap ld nda bu kanallar görünmez, atlan r. Rakamlar ile bu kanala gidebilirsiniz ve kanal n ismi ve rakam farkl renkte ç kar. Atlamay kald rmak için tekrar prog. tablosunda kanal n üzerinde sar tufla basman z yeterli olur Dil: Bu seçenek ile menülerde kullan lan dil de ifltirilebilir Ülke: Cihaz n z, Otomatik aramada, kanal bulma ve sistem seçme ifllemini belirlenen ülkeye göre yapmaktad r. Bu sebeple Ülke kodunu do ru girmeniz önemlidir. "V+/V-" tufluyla bulundu unuz ülkenin k saltma harfini mutlaka seçiniz. (ülke isminiz yok ise ayn sisteme sahip baflka bir ülkeyi seçiniz.) 4.4- Çocuk kilidi: Menüde kilit ve parola görünmektedir. V+ tuflu ile kilit fonksiyonu aç k yap ld nda, cihaz n z Stand-by dan aç ld nda flifre soracak ve do ru girildi i taktirde aç lacakt r. fiifreyi de ifltirmek için parola sat r nda 0000 ile 9999 aras nda 4 rakaml bir numara girebilirsiniz. 4- AYARLAR MENÜSÜ: Bu menüde; Kilit Aç k Parola * * * * Kal c OSD Kapal Dil Türkçe Ülke TR Çocuk kilidi Zamanlay c Teletekst dili Avrupa NOT : fiifre unutulursa 4711 giriniz Kal c OSD: Kal c OSD seçene i Aç k/kapal olarak ayarlanabilir. Bulunulan kanal n numaras n n sürekli görünmesini sa lar Zamanlay c : Bu menüde oto kapan fl, hat rlatma, kapan fl saati, geçifl ve geçilecek pr. Seçenekleri bulunmaktad r. 16

17 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 17 TV FONKS YONLARI (MENÜLER) Oto kapan fl Kapal Hat rlatma Kapal Kapan fl saati - -:- - Geçifl - -:- - Geçilecek pr Oto kapan fl: V+ tuflu ile kapanma süresini dakika aras nda ayarlayabilirsiniz. Ayarlad n z sürenin sonunda cihaz n z bekleme (stand-by) konumuna geçer. Kapanma süresi 5 dakikal k basamaklarla artt r l p azalt l r. Ayarlanan sürenin sonunda son 60 saniyelik zaman dilimini ekranda izleyebilirsiniz. Bu menüden TV tuflu ile ç kabilirsiniz Hat rlatma: V+ tuflu ile hat rlatma süresini dakika aras nda ayarlayabilirsiniz. Ayarlad n z sürenin sonunda ekranda bir uyar yaz s ç kar. Herhangi bir tufla bas ld nda uyar kaybolur. Hat rlatma süresi 5 dakikal k basamaklarla artt r l p azalt l r. sonra, geçilecek Pr. Seçene ine prog. No girildi inde zaman geldi inde girilen kanala geçer. Geçifl ayarland ktan sonra cihaz n z Stand-by a al nd nda zaman geldi inde istedi iniz Saat ve Pr. da aç l r. Geçifl AV moduna ayarlanmak istendi inde geçilecek Pr. Seçene inde AV tufluna bas n z. S ra ile di er modlar görünür Teletext dili: TV nizin ald teletext yay n na göre teletext dilini ayarlayabilirsiniz Teletext D/B: Teletext de Do u avrupa veya Bat avrupa ülkelerine has karakterleri seçer Saat: Saat biçimi 24 saat,12 saat veya kapal fleklinde ayarlan r. Alt sat rda da bulunulan saat ayarlan r. Ülke TR Çocuk kilidi Zamanlay c Teletekst dili Pan European Teletekst D / B Bat Saat Mod Kapal Saat 01: Kapan fl saati: Kapan fl saati ile istedi iniz saate kapan fl ayarlayabilirsiniz. Not: Saat menüsünden saatin do ru oldu una bak n z Geçifl: Geçifl seçene ine geçifl saati girildikten 17

18 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 18 TV FONKS YONLARI (MENÜLER) 5-PROGRAM AYARLARI Program ayarlar menüsünde Prog. No, Kanal ad, Sistem, Ses sistemi, Oto prog, Frekans, nce ayar, AFC, Kilit seçenekleri vard r. Örne in: Oto prog. da 50 kanal bulunur ise 50 den sonras n gizler. 50. kanalda P+ tufluna bas ld nda 51 yerine PC ye geçer. AFC Aç k Kilit Kapal Kaydet Program no. 2 Kanal ad Sistem Otomatik Oto. program Frekans MHz nce ayar Prog. No : Bulunulan kanal n numaras n gösterir. V-, V+ ve rakamlar ile prog. no de ifltirilir. Kanal ad : Bulunulan kanal n ismi görünür. Kanal ad n girmek için V- veya V+ ya bas n z. P-/P+ tufllar ile karakter de ifltirilir. V-/V+ ile sonraki ve önceki karakterlere gidebilirsiniz. sim verme ifllemi bitti inde V- veya V+ ile kanal ad ndan ç kabilirsiniz. Sistem standart : "V+/V-" tufluyla bulundu unuz ülkenin sistem standart n seçebilirsiniz. ( Fransa harici Avrupa ülkeri, "Avrupa" seçene ini seçebilirler. ) Oto prog: Kanallar otomatik olarak bulman z sa lar. Arama ifllemi bafllad nda Aktif display edilir. fllem bitti inde Aktif kaybolur. Oto prog. bittikten sonra buldu u kanal say s ndan sonras n gizler. 18 Frekans: Frekans seçene inde bulunulan kanal n frekans görünür. V-,V+ veya nümerik tufllar ile frekans de ifltirebilirsiniz. nce ayar: Frekans kay k olan kanallarda V- ve V+ tufllar ile ince ayar yapabilirsiniz. AFC : Aç k / Kapal olarak çal fl r. Aç k konumunda iken, yay ndaki olas küçük frekans kaymalar n takip eder ve düzeltir. Kilit : Bulunulan kanal kilitlemenizi sa lar. Kilitli kanala geçildi inde flifre sorulur. fiifre do ru girildi i (Çocuk kilidinde girilen flifre) taktirde kanal görünür. fiifre girildikten sonra kanal görünür. Kanal de ifltirilip gelindi indede flifre aç k görünür. Kapatmak için Program ayarlar ndan KAPALI yapman z gerekir. NOT: Kilidin çal flmas için Çocuk kilidinin aç k olmas gerekir. Kaydet: Yapm fl oldu unuz ayarlar n z kay t edebilirsiniz.

19 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 19 HAR C C HAZ MODLARI Harici cihaz modlar nda bütün menüler ç kmaz, TV menülerinden de ifliklik arzedebilir. Örne in; YPbPr Bu modda menülerin baz lar kapat lm flt r. Ses, Resim ve Ayarlar menüleri çal fl r. Ses menüsünde de ifliklik yoktur. Resim menüsünde; Bilgi: Ekran çözünürlü ü ile ilgili bilgiler görünür. Ayarlar menüsünde text ile ilgili seçenekler ç kart lm flt r. PC Bu modda menülerin baz lar kapat lm flt r. Ses, Resim ve Ayarlar menüleri kalm flt r. Resim menüde Din. ten rengi ç kart lm flt r. Pozisyon, Resim ayar, Oto ayar, Bilgi, Fabrika, Renk s cakl eklenmifltir. Pozisyon: Resmin yatay ve düfley olarak pozisyonunu ayarlar. Resim ayar: Resim ayar menüsünde Faz ve Frekans seçenekleri bulunur. Bu seçenekler kullan larak resim daha net hale getirilebilir.. Oto ayar: Resim netli ini otomatik olarak ayarlar. Bilgi: Ekran çözünürlü ü ile ilgili bilgiler görünür. Fabrika: Resim ayarlar n n fabrika ayarlar na dönmesini sa lar. Renk s cakl : Renk s cakl n ayarlar. V+/V- tufllar ile ayarlayabilirsiniz. Ayr ca manuel olarak k rm z, yeflil, mavi seçeneklerini kullanarak renk s cakl n ayarlayabilirsiniz. Ayarlar menüsünde text ile ilgili seçenekler ç kart lm flt r. Ses menüsüne Ses ç k fl eklenmifltir. Ses ç k fl Aç k iken bilgisayar n z n sesini TV nizin hoparlörlerinden duyabilirsiniz. Ses ç k fl kapal iken bilgisayar n z n sesini TV nizin hoparlörlerinden duyamazs n z. 19

20 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 20 TELETEXT 1.Teletext tuflu 2.TV tuflu 3.Reveal/Conceal (Cevapland rma) tuflu 4.Teletext timer (Alt sayfalar ça rma) tuflu 5.Cancel (Güncellefltirme) tuflu 6.Size (Sayfa geniflletme) tuflu 7.Mix (TV ve Teletext bilgisini birarada seyretme) tuflu 8.Hold (Alt sayfa tutma) tuflu 9.Index (Ana sayfa) tuflu 10.Renk (K rm z, Yeflil, Sar, Mavi) tufllar 20 TELETEXT MODU zledi iniz kanal n teletext yay n varsa afla da anlat lan tufllar kullanarak teletext moduna geçerek çeflitli ifllemler yapabilirsiniz. 1. Teletext : zledi iniz kanalda teletext yay n na geçmeyi sa lar. 2. TV : Teletext modunda iken izledi iniz TV yay n na geçmek için kullan l r. 3. Reveal/Conceal (Cevapland rma) : Teletext konumundayken text yay n nda sakl olan baz bilgilerin görülmesini veya tekrar saklanmas n sa lar. 4. Teletext Timer (Alt sayfalar ça rma) : TV modunda iken TV nizin saatini ekran n sa üst köflesinde görüntüler. Teletext modunda ise, bulunulan sayfan n alt sayfalar na direkt olarak ulaflmak için kullan l r. Örne in: 500. teletext sayfas ndas n z.ekran n alt sat - r nda 1/2 mesaj görülüyorsa, 1 rakam bulunulan alt sayfa numaras n, 2 rakam ise toplam alt sayfa say s n gösterir.bu durumda teletext timer tufluna bas l rsa teletext sayfa numaras yerine S iflaretleri görünür. Uzaktan kumanda üzerindeki tufllar n kullanarak ulafl lmak istenen alt sayfa numaras girilir. Örne in ikinci alt sayfaya ulafl lmak isteniyorsa s ras yla 0,0,0,2 tufllar na bas l r. 5. Cancel (Güncellefltirme) : Teletext modunda iken, bu tufla bas l rsa ekrana izledi iniz TV yay n

21 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 21 gelir. Fakat teletext yine aktiftir ve e er yeni bir sayfa numaras girilir ise sayfay aramaya devam eder. stenilen sayfa bulundu u zaman ekranda sayfa numaras n gösteren bir mesaj ç kar. Tekrar bu tufla basarsan z bulunan teletext sayfas ekrana gelir. 6. Size (Sayfa geniflletme) : Bu tufl bulunulan teletext sayfas n 3 ayr formatta görmek için kullan l r. Ekran normal boyutlarda, üst yar s n iki kat büyütülmüfl veya alt yar s n iki kat büyütülmüfl olarak ekrana getirir. 7. Mix (TV ve TELETEXT bilgisini birarada seyretme) : zledi iniz kanal ile o kanala ait teletext bilgisinin ayn anda ekranda görülmesini sa lar. Mix tufluna tekrar bas l rsa normal teletext konumuna geçer. 8) Hold (Alt sayfa tutma) : Bir teletext sayfas n n alt sayfalar varsa bu alt sayfalar belirli zaman aral klar ile ekrana gelir. Böyle bir durumda herhagi bir sayfay ekranda sürekli tutmak için bu tufl kullan l r. Sayfa HOLD ile tutuldu unda teletext sayfas n n sol üst köflesinde HOLD yaz s ç kar. Tekrar bu tufla bas l rsa sayfa hold konumundan ç kar. 9) Index (Ana sayfa) : Bu tufl teletextin index sayfas na direkt olarak geçme imkan sa lar. 10) Renk Tufllar (KIRMIZI/YEfi L/SARI/MAV ) Bu dört renkli text dü meleri ile teletext bilgilerini daha kolay tarayabilirsiniz. TELETEXT 21 ÖRNEK TV Bilgilerini almak için KIRMIZI dü meye bas n z. Spor Bilgilerini almak için YEfi L dü meye bas n z. Haberleri almak için SARI dü meye bas n z. TV REHBER SPOR HABERLER Hava durumunu ö renmek için MAV dü meye bas n z. HAVA DURUMU (Yukardaki bilgiler örnek olarak verilmifltir. Araflt r lan sayfaya göre renklere karfl l k düflen bu bilgiler de iflir). Text&Text: (Baz modellerde bu özellik çal flmamaktad r). Teletext tufluna ilk bas flta text sayfas gelir. kinci bas flta ekran dikey olarak ikiye ayr l r ve 2 text sayfas oluflur. Öncelikle soldaki sayfa aktiftir. P-,P+, renkli tufllar ve nümerik tufllar soldaki sayfada çal fl r. Kumanda üzerindeki PP tufluna bas l nca sa daki sayfaya geçebilir ve sa daki sayfadada istedi iniz de iflikli i yapabilirsiniz. NOT: Baz modellerde TELETEXT özelli i yoktur.

22 "FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 22 SERV SE BAfiVURMADAN ÖNCE Resim ve seste herhangi bir sorun söz konusu oldu unda, afla da s ralanan "ar za belirtileri"yle karfl laflt r p, "kontrol ve ayar" önerilerini yerine getirerek giderebilirsiniz. Sorun yine de çözülemiyorsa, yetkili servise baflvurmal s n z. Ar za belirtisi Resim yok. (Ekran ayd nl k de il) Ses yok Resim yok ya da zay f. (Ekran ayd nl k de il) Ses normal Resim normal Ses yok. Kontrol ve ayar TV'nizin fiflini çal flan bir prize tak n z. TV üzerindeki açma/kapama dü mesine bas n z. Cihaz n Stand/by göstergesi yanarsa UK üzerindeki program numaralar na ya da TV'deki P+/- dü mesine bas n z. Anteni kontrol ediniz Parlakl, rengi ya da resim kontrastl n ayarlay n z Video giriflini kontrol ediniz Monitör kullan m nda VGA kablonuzu kontrol ediniz Ekranda sembolü belirirse UK'daki dü mesine yeniden bas n z. TV ya da UK üzerindeki ses seviye dü mesiyle sesi yükseltiniz. Renkli programda renk yok, ya da renkler normal de il Resim karl ve ses gürültülü. Noktal çizgiler ya da fleritler var. Çift görüntü ya da gölgeler var. Renk ayar ifllemini kontrol ediniz. Daha temiz görüntü için ince ayar ifllemini yap n z. nce ayar yap n z Anteni kontrol ediniz. Bu durum dahili parazitlerden meydana gelebilir. (Örne in : Otolar, neonlar,saç kurutucular vb.) Antenin yönünü en az parazit konumuna göre ayarlay n z Bu durum civardaki da ya da binalardan kaynaklanan yans malardan ortaya ç kabilir. Anteni yükseltmek suretiyle görüntü düzelebilir. 22

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual PF000/ Türkçe English Model No.: Seri No.: 0 00 0 90 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M ALMAK Ç N

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

lcd televizyon TV 82-203 3HD LCD TV

lcd televizyon TV 82-203 3HD LCD TV lcd televizyon TV 82-203 3HD LCD TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Yüksek Performans ve Kolay Kullanım

Yüksek Performans ve Kolay Kullanım PT-LB90 Serisi LCD Projektörler PT-LB90NTE PT-LB90E PT-LB78VE PT-LB75VE Yüksek Performans ve Kolay Kullanım Parlak, Kullan m Kolay, Toza Dayan kl Tafl nabilir Projektörler Panasonic LB90 Serisi, tafl nabilir

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L

Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl TÜRKÇE EL TELS Z M T - 9 0 0 M O D E L Anten Ayd nlatmal LCD ekran AÇIK- KAPALI/SES dü mesi Kemer klipsi KONUfi IfiIK/ GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA Diyafon ç k fl KANAL SEÇME tufllar Pil yuvas ÇA RI K L

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

3G MOB L KAMERA MF58

3G MOB L KAMERA MF58 3G MOB L KAMERA MF58 3G Gözz Kullan m K lavuzu Turkcell 3G GÖZZ ile Turkcell 3G flebekesi kapsamındaki her yerde, görüntülü görüflmeyi destekleyen telefonunuzdan evinizi, iflyerinizi izleyebilir, dilerseniz

Detaylı

Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEM-3B

Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEM-3B Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEM-3B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı