ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

2 ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

3 2 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

4 T.C. ADALET BAKANLIĞI 3 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir. Bu itibarla adalet işi pek önemlidir. Bu sebeple adalet siyasetimizi de açıklamayı faydalı buluyorum. Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvelâ halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak, toplumumuzun bütün dünya ile teması doğal ve zorunludur. Bunun için adalet düzeyimizi, bütün uygar toplumların adalet düzeyi derecesinde bulundurmak zorunluluğundayız. Bu hususları karşılamak için mevcut yasa ve usullerimizi, bu görüş noktalarından düzeltmekte ve yenilemekteyiz ve yenileyeceğiz. (1922) Mustafa Kemal ATATÜRK

5 4 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Yargı Reformu Strateji Abdulhamit GÜL Belgesi ile birlikte Bakan çalışmalarını tamamladığımız Bakanlığımız Stratejik Planı da kesintisiz ve kapsayıcı reform anlayışımızın bir ürünüdür.

6 T.C. ADALET BAKANLIĞI 5 Ülkemizin, her alanda olduğu gibi adalet alanında da gerçekleştirdiği çalışmaları, sisteme sorunsuz bir işlerlik kazandırmak gayesiyle sürdürülmektedir. Bu amaç doğrultusunda atılan adımların birbirini tamamlar nitelikte olması, reform sürecinin kesintisiz bir anlayışla yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıl Güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonuyla kamuoyuyla paylaştığımız Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin önceki Strateji Belgeleriyle, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırladığımız Stratejik Plan başta olmak üzere diğer politika belgeleriyle uyumlu olması, reform sürecini anlamlı kılan en önemli referansımız olmuştur. Bu süreçte attığımız adımların vatandaşlarımız nezdinde somut olarak yankı bulması, bu belgelerde öngördüğümüz hedef ve faaliyetlerin birbirini tamamlamasıyla mümkündür. İşte; Yargı Reformu Strateji Belgesi ile birlikte çalışmalarını tamamladığımız Bakanlığımız Stratejik Planı da kesintisiz ve kapsayıcı reform anlayışımızın bir ürünüdür. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla şekillendirdiğimiz Bakanlığımız Stratejik Planı, yılları için önemli bir yol haritası niteliğindedir. Plan'da toplam altı amaç ve kırk hedef bulunmaktadır. Bu amaç ve hedeflerin ortak noktasını; savunmanın etkinliğinin artırılması, adalete erişimin güçlendirilmesi ve makul sürede yargılanma hakkının korunması gibi değerler oluşturmaktadır. Stratejik planların tamamlayıcı bir parçası olan ve reform sürecinin şeffaflığı, öngörülebilirliği ve bütçe ile uyumluluğunu ortaya koyan performans programları ise kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyetler ve kaynak ihtiyacı ile performans hedef ve göstergelerini içeren belgelerdir. Stratejik Plan kapsamında bir sonraki yıl için belirlenen hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli mali kaynaklar, performans programlarında gösterilmektedir. Bakanlığımız Yılı Performans Programı'nda da Stratejik Plan kapsamında gerçekleştireceğimiz faaliyetler, program bütçe sistemine uygun bir şekilde performans göstergeleri ile ilişkilendirilmiş ve sonuç odaklı olarak ortaya konulmuştur. Performans Programı hazırlanırken; gerek Yargı Reformu Stratejisi Belgesi gerekse 11. Kalkınma Planı olmak üzere tüm politika belgeleri göz önünde tutularak istikrarlı ve uyumlu bir gerçekleştirme dönemi hedeflenmiştir. Sürecin belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesinde ve performans göstergelerine ulaşılmasında tüm birimlerimize görevler düşmektedir. Bu sürecin başarı ile yürütüleceğine olan inancımı bir kez daha yinelerken, Adalet Bakanlığı Yılı Performans Programı'nın ülkemize hayırlı olmasını diler, Programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

7 6 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

8 I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER T.C. ADALET BAKANLIĞI 7

9 8 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Mevzuat Analizi Adalet Bakanlığı nın yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler başta 1982 Anayasası ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olmak üzere çeşitli mevzuatta yer almaktadır. Bakanlığımızın yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuat aşağıdaki şekildedir: 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2 numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3 numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 27 numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 34 numaralı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 63 numaralı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 1512 sayılı Noterlik Kanunu 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu

10 T.C. ADALET BAKANLIĞI 9 2. Yetki ve Görevler Adalet Bakanlığı nın görevleri, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre, Adalet Bakanlığı nın görevleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu nun olumlu görüşünü alarak kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, Ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek, Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklifte bulunmak, Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak, Adli Sicil Kanunu uyarınca adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek, Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek, Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıklarını yapmak ve görüş bildirmek, Bakanlıklarca hazırlanan mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek, Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak, Hâkimler ve Savcılar Kanununda belirtilen görevleri yapmak, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununda sayılan görevleri yapmak, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile verilen görevleri yapmak, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile verilen görevleri yapmak, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun uyarınca verilen görevleri yapmak, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca verilen görevleri yapmak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun uyarınca verilen görevleri yapmak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açılan davalara (Dış politikayı ilgilendirenler hariç) ilişkin süreçleri yürütmek, Mağdur haklarının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca infaz işlerini düzenlemek, İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini yürütmek, Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek, Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,

11 10 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI ADALET BAKANI Abdulhamit GÜL Özel Kalem Müdürlüğü Yüksek Müşavirler B- TEŞKİLAT YAPISI BAKAN YARDIMCISI ADALET BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ BAKAN YARDIMCISI Teftiş Kurulu Başkanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Mevzuat Genel Müdürlüğü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İç Deneteim Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

12 T.C. ADALET BAKANLIĞI 11 Başkan HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAKAN YARDIMCISI BAKAN YARDIMCISI BAĞLI KURULUŞLAR Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu İLGİLİ KURULUŞLAR Türkiye Adalet Akademisi İLİŞKİLİ KURULUŞLAR Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu

13 12 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI C- FİZİKSEL KAYNAKLAR 1. Fiziksel ve Teknik Altyapı Fiziki ve teknik altyapının güçlendirilmesi adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesinde büyük öneme sahiptir. Nitelikli ve ihtiyaca uygun çalışma ortamları yargılamanın kalitesini arttıran unsurlar arasında yer almaktadır. Bakanlığımızın ilk Stratejik Plan döneminden buyana fiziki ve teknik altyapı kapasitesinin geliştirilmesine dair önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda adalet hizmet binalarının yenilenmesinde büyük aşama kaydedilerek 2003 yılı öncesine kadar adalet hizmetlerinin verildiği kapalı alan toplam miktarı metrekareyken, günümüz itibariyle yapımı tamamlanarak hizmete açılan 270 adliye sarayının toplam kapalı alanı metrekareyi aşmış olup çalışması devam edenlerin tamamlanması ile birlikte bu miktar metrekareyi geçecektir. Bakanlığımızın - Stratejik Planı nda da Performans ve Verimliliğin İyileştirmesi amacı yer almakta olup, bütçe imkânları dâhilinde planlama yapılarak hizmet binalarının yenilenmesi çalışmaları tamamlanacaktır. Hizmetin yerine getirilmesinde elverişsiz araçların imkânlar dâhilinde yenilenmesi ve mevcut hizmet aracı açığının kapatılması için Program döneminde alım yapılması hedeflenmektedir. Tablo C.1. Mevcut Büro Makine ve Teçhizat Durumu DONANIM YILI YILI Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Lazer Yazıcı Tarayıcı Ekran (Monitör) Teknolojik sistemlerin nitelikli biçimde kullanılması adalet hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayan unsurlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, hizmetin sunumu esnasında ihtiyaç duyulan teknolojik altyapının güçlendirilmesine de büyük önem verilmektedir. Bilişim sistemine ilişkin alt yapının güncel teknolojinin takip edilmesi suretiyle yenilenmesi sistemin sürdürülebilir olması açısından zorunluluk arz etmektedir. - Bakanlığımız Stratejik Planı nda bilişim sistemine ilişkin amaç ve hedefler belirlenmiş olup, program döneminde gerekli alımlar gerçekleştirilecektir. 2. Bilişim Sistemleri Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliği arttıran bir bilgi sistemi olup yerel imkânlarla geliştirilmiştir. UYAP ile mahkeme ve diğer yargı birimlerinde yargısal ve idari işler sistem üzerinden yapılmaktadır. Nüfus, adli sicil ve tapu kaydı gibi belgeler sistemdeki entegrasyon sayesinde ilgili yerden yargılamanın her aşamasında getirtilebilmektedir. Mahkemeler arası (istinabe, talimat gibi) yazışmalar ağ üzerinden elektronik olarak gönderilebilmektedir. Ayrıca mahkemeler ile Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan bilgiler veritabanına girildiğinden dosya incelemeleri bilgisayar kullanılmak suretiyle de yapılabilmektedir. UYAP kapsamında geliştirilen Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) ve Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) aracılığıyla avukatlara ve vatandaşlara da internet üzerinden on-line yargı hizmeti sunulmaktadır. Avukatlar, internet üzerinden, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve on-line harç ödeyebilmektedirler.

14 T.C. ADALET BAKANLIĞI 13 UYAP ile vatandaşların yargıya daha hızlı erişmeleri, yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedeflenmiştir. Bu çerçevede Vatandaş Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Vatandaşlar, UYAP ın uygulamaya konulduğu günden beri internet aracılığıyla UYAP Vatandaş Portalı üzerinden TC kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (duruşma günleri, dosyanın Yargıtay dan dönüp dönmediği gibi) görebilmektedirler. UYAP SMS Bilgi Sistemi, dava dosyaları ve icra takibi bilgileri de dâhil olmak üzere, UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemler ile ilgili uyarı, veri ve duyuruları, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunabilmektedir. Ayrıca soruşturma ve dava dosyalarındaki taraflara (sanık, tanık, müdafii, vekil, şikâyetçi, müdahil vs.) yargı birimlerine gelmeleri için tebligat gerektiren durumlarda UYAP SMS Bilgi Sistemi kullanılarak UYAP ekranlarından SMS gönderilebilmektedir. UYAP Sisteminin hayata geçirilmesinden itibaren günümüze kadar toplam 48 kurum ve kuruluş ile 141 entegrasyon gerçekleştirilmiş olup bunlardan 37si 2018 yılından itibaren yapılmıştır. 144 kurum ve kuruluş ile kurumsal web servis entegrasyonu gerçekleştirilmiş olup bunlardan 52si 2018 yılından itibaren yapılmıştır. Bunlara ilave olarak 7 kurum ve kuruluş ile elektronik yazışma paketi üzerinden entegrasyon gerçekleştirilmiş olup bunlardan 4ü 2018 yılından itibaren yapılmıştır. UYAP üzerinden sunulan veraset ilamı ve mirasçı bilgilerinin e-devlet üzerinden sorgulanması sağlanmıştır. EKİP Entegrasyonu ile Adalet Bakanlığı birimleri, yargı birimleri ve icra daireleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri arasında bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşılması sağlanmıştır. Boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin dava konuları ile açılmış ve halen görülmekte olan davaların yahut kesin hükme bağlanmış veya reddedilmiş davalara ait kararların, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılması gerçekleştirilmiştir. Patent Entegrasyonu kapsamında Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinin ihtiyacı olan ve Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesindeki marka, patent ve tasarıma ilişkin verilerin, TC kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarası/unvan ile anlık olarak sorgulanması sağlanmış olup aynı zamanda karşılıklı olarak elektronik yazışma entegrasyonu da sağlanmıştır. UYAP YÖKSİS Entegrasyonu ile YÖK Başkanlığı bilgi sisteminde tutulan akademik birim ağacı sözlüğü, öğrenci, mezun ve akademisyen bilgilerinin elektronik olarak paylaşımı sağlanmıştır. Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi Entegrasyonu ile Sigortalı ve kaskolu araçlar ile ilgili bilgilerin sorgulanabilmesi, yine harç tahsil müzekkereleri entegrasyonu ile yargı birimleri tarafından Maliye Bakanlığı'na gönderilmesi gereken harç tahsil müzekkerelerinin online olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesi sağlanmıştır. Basın İlan Kurumu Entegrasyonu ile Basın İlan Kurumuna gazetede yayınlanacak ilanların verilmesi, ücret ve fatura bilgilerinin dönülmesi, gazete künye bilgilerinin sorgulanması sağlanmış, ayrıca elektronik yazışma entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. NVİGM-Nüfus Kararları entegrasyonu ile nüfus kaydına ilişkin bütün kararların mahkemeler tarafından otomatik olarak NVİGM'ye gönderilmesi mümkün hale getirilmiştir. Çek Yasaklılık entegrasyonu (MERSİS) ile 5941 sayılı Çek Kanununun 6273 sayılı Kanun ile değişik altıncı maddesi uyarınca; MERSİS in, mahkemeler tarafından verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve söz konusu yasaklama kararlarının kaldırılmasına ilişkin bilgilere erişimi sağlanmıştır. Adalet Vatandaş Mobil Uygulama Projesi ile vatandaşların cep telefonlarında yer alan uygulamalardan dava dosyalarına ilişkin bilgileri kontrol edebilmeleri imkanı getirilmiştir. ÖSYM Entegrasyonu ile ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarının veri ve belge olarak alınması, yine hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının mülakat başvurularının e-devlet üzerinden alınması sağlanmıştır.

15 14 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Adlî sicil kaydı bulunmayan vatandaşların e-devlet üzerinden İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce olmak üzere toplam 8 dilde adlî sicil ve arşiv kaydı alabilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, yılında yurt dışında bulunan elçilik ve konsolosluklarımızda Konsolosluk. Net üzerinden bu dillerde adlî sicil belgesi verilmeye başlanmıştır. Böylelikle, özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşların işleri kolaylaştırılmıştır. Avukatların ofislerinden güvenli bir şekilde taraf oldukları hukuk mahkemesi duruşmalarına katılmalarını sağlamak için e-duruşma sistemi tasarlanmış ve pilot adliyelerde faaliyete geçirilmiştir. Sistemin yazılımı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü mühendislerince geliştirilmiş olup uygulama kendi sunucularımızda barındırılmaktadır. D- İNSAN KAYNAKLARI Her alanda olduğu gibi yargı alanında da insan kaynakları büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan insan kaynaklarının yalnızca nicelik yönünden değil, nitelik yönünden de geliştirilmesi hedeflenmiş yalnızca mesleki açıdan değil, yabancı dil eğitimini de kapsayacak geniş bir bakış açısıyla da yaklaşılmıştır. Yargının sağlıklı işlemesinde hâkim ve Cumhuriyet savcıları yanında, yardımcı personel de büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, adalet hizmetlerinde görev yapan yardımcı personel sayısında da önemli oranda artış sağlanmıştır. Tablo D.1: Merkez ve Taşra Kadrolarının Hizmet Sınıflarına Göre Dolu ve Boş Kadro Durumu (2 Ekim tarihi itibariyle) DONANIM Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Hâkim C. Savcısı Genel İdare Hizmetler Sınıfı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Sözleşmeli Personel 4/b Toplam

16 II BÖLÜM: PERFORMANS BİLGİLERİ T.C. ADALET BAKANLIĞI 15

17 16 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Yargı alanında temel politika ve öncelikler; Kalkınma Planı, Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı Stratejik Planı çerçevesinde belirlenmektedir. Bu belgelerde uluslararası standartların yakalanması hedeflenmiştir. Bu standartlar temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, insan haklarının güvence altına alınması, adalete erişimin güçlendirilmesi ve yargısal performansın artırılması doğrultusundadır. Son yıllarda yargı alanında geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde kapsamlı, anayasal ve yasal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Yargı sisteminin işleyişinde hizmet kalitesini artırıcı çabalar önümüzdeki yıllarda da sürdürülecek, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti gerekleri çerçevesinde, yargılama sürecinin hızlı, adil, güvenli ve etkili şekilde işlemesini sağlayacak hukuksal ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. Bakanlığımızın temel politika ve öncelikleri şu şekilde özetlenebilir: Kamu yararını gözeterek etkin, verimli, hesap verebilir ve şeffaf bir yapı sağlamak, Stratejik yönetim anlayışı içinde öncelikli alanlara yoğunlaşarak performansa ve kaliteye dayanmak, Bakanlığımızın strateji ve politikalarını kurum içi ve dışı ilgili tüm tarafları kapsayacak bir yaklaşım içinde ve iyi yönetişim ilkesi doğrultusunda geliştirmek, Hizmetin bu hizmetten yararlananlara hızlı, kaliteli, adil, etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak, Stratejik yönetim anlayışına uygun bir kurumsal gelişim sağlamak, insan kaynaklarını geliştirmek, Performansa dayalı bütçe anlayışını yerleştirerek kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, Kalkınma Planları, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları ve Orta Vadeli Program'ın Bakanlığımızla ilgili politikalarını koordine etmek. Ayrıca Bakanlığımız - Stratejik Planı nda yer alan amaç ve hedefler 11. Kalkınma Planı dikkate alınarak belirlenmiş olup Kalkınma Planı ndaki amaç, hedef ve politikalarla doğrudan ilişkilendirilmiştir. B- AMAÇ VE HEDEFLER 1. Misyon Adalet hizmetlerinin aksamadan ve gecikmeden işlemesi kamu hizmeti niteliğinin gereğidir. Toplumun temel ihtiyaçlarından olan adalet hizmetleri devletin tekelinde olup hizmetin işleyişinden Adalet Bakanlığı sorumludur. Adalet hizmetleri kavramı ceza infaz, icra iflas, adli sicil ve istatistik, adli tıp, gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır.

18 T.C. ADALET BAKANLIĞI 17 Hizmetin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi etkin politikaların uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Adalet hizmetleri alanında politika üretmek ve uygulamakla sorumlu olan Adalet Bakanlığı, adalet hizmetlerinin çağdaş bir çalışma ortamında yerine getirilmesi, etkin ve kaliteli bir yargı hizmetinin sunulabilmesi için gerekli her türlü önlemi gecikmeksizin almakla da görevlidir. Adalet Bakanlığı'nın görevlerini ifade eden misyon bildiriminde yer alan politika kelimesi; kamu yönetiminde, halka sunulan bir işin belirli yol ve usule göre yürütülmesi anlamında kullanılmaktadır. Bu kapsamda Bakanlık, adalet hizmetlerinin, toplumun geneline en uygun şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları yargı bağımsızlığı ilkesini gözeterek belirlemekle görevlidir. Bakanlığımız misyonu hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri doğrultusunda yeniden belirlenmiştir. Misyon, kurumsal kültürün oluşmasını veya gelişmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, belirlenen misyonun, yargının tüm kesimlerinin oluşturduğu ortak kültürü yansıtmasına çalışılmıştır. 2. Vizyon Vizyon bildirimi, kurumun bugününü yarınına bağlayan bir köprü; geleceğe güvenle bakmasını sağlayan, çalışmalara yön veren bir rehberdir. Adalet Bakanlığı vizyonunun başta yargı kamuoyu olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren mahiyette olması gerekmektedir. Bu nedenle Bakanlık vizyonu belirlenirken tüm kesimlerin görüşlerinin alınmasına özen gösterilmiştir. Modern devlet, hukuk kurallarının oluşturulması yanında bunları uygulamakla görevli sistemi oluşturmak, geliştirmek ve işleyişini sağlamakla da yükümlüdür. Bu amaçla oluşturulan adalet sisteminin, güçlü ve sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi, ancak toplumda güven duygusunun sağlanması ile mümkün olacaktır. Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi insan hakları ve demokrasinin de teminatını oluşturmaktadır. Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi 3. Temel Değerler Yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığına saygı İnsan hak ve özgürlüklerine saygı Ehliyet ve liyakate bağlılık Hesap verebilirlik ve saydamlık Halkın beklentilerine duyarlılık Yeniliğe açıklık Çalışanlarına güven ve saygı 4. Stratejik Amaçlar Stratejik amaçlar, öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya ulaşılmak istenen sonuçlardır. Belirlenen amaçların, kuruluşu daha ileri noktaya götürecek nitelikte olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra amaçların misyon, vizyon ve temel değerlerle de uyumlu olması zorunludur. Bakanlığımızca stratejik amaçlar; durum analizi sonuçları, Birinci Plan dönemi analiz ve değerlendirmeleri, Yargı Reformu Etki Analizi çalışmaları ve adalet alanında dünya genelindeki en iyi uygulamalar gözetilerek vizyona ulaştıracak şekilde geniş bir perspektifte belirlenmiştir. Amaçlar, katılımcılık ilkesi gözetilerek belirlendiği ve herkes tarafından benimsendiği takdirde gerçekleşebilir. Bu nedenle Bakanlığımız stratejik amaç ve hedefleri iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Bakanlığımızın hizmet alanları ve temel politika metinlerinde yer alan öncelikler dikkate alınarak vizyona ulaştırıcı nitelikte 8 stratejik amaç belirlenmiştir. 1. Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması 2. Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması 3. Performans ve Verimliliğin Artırılması 4. İnsan Kaynaklarının Nicelik ve Niteliğinin Artırılması 5. Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunarak Geliştirilmesi, Savunma Hakkının Etkin Kullanılmasının Sağlanması 6. Yargıda Şeffaflığın Geliştirilmesi, Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Hizmetlerden Memnuniyetin Artırılması

19 18 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik ler Bakanlığımız - Stratejik Planı'nda yer alan 6 stratejik amaç için toplam 40 hedef belirlenmiştir. 1.1 Kovuşturma öncesi çözüm araçları ve soruşturma süreçleri güçlendirilecektir Başta adil yargılanma hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesinin gözetilmesi suretiyle suç ve yaptırım sistemi gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir. Mahkemelerin görev alanları yeniden düzenlenecek ve bazı basit fiillere ilişkin süreçlerin kısaltılması için yeni bir usul getirilecektir. Çocuk adaleti sistemi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılacak ve mağdur odaklı bir yaklaşım benimsenecektir. Cezaların infazı alanında genel infaz usullerinin uygulanmasında sakınca bulunanlara yönelik uygulamalar geliştirilecek ve güncel teknolojilerin sisteme entegrasyonu sağlanacaktır. Ceza infaz kurumlarının yönetim kapasitesi geliştirilecek, kurumlarda bulunanların topluma uyum süreçlerine yönelik ıslah önlemleri artırılacak ve koşullu salıverilme sistemi iyileştirilecektir. Adli sicil arşiv kayıt sistemi, kişinin maddi ve manevi varlığının geliştirilmesi ve cezaların ıslah edici olması ilkeleriyle bağdaşacak şekilde yenilenecektir. Hukuk yargılamalarının basitleştirilmesi sağlanacak ve yargılamaların uzamasına sebebiyet veren usul hükümleri değiştirilecektir. 2.2 Hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemleri yaygınlaştırılacaktır. 2.3 Noterliklerin görev tanımları, yargının iş yükünü de azaltacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 2.4 İcra ve iflas sisteminin yönetim, personel ve teşkilat yapısı güçlendirilecektir. 2.5 Alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi suretiyle, icra satış sistemi yenilenecek ve takiplerde vatandaşlara yansıyan maliyetler azaltılacaktır. 2.6 İdari yargılama usulünün sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması sağlanacaktır. 3.1 Yargıda Süre uygulaması vasıtasıyla sistemin şeffaflığı artırılacak ve makul sürede yargılanma hakkı daha etkin korunacaktır. 3.2 İstinaf mahkemeleri güçlendirilecektir. 3.3 Bilirkişilik sisteminin etkinliği ve verimliliği artırılacaktır. 3.4 Tebligattan kaynaklanan sorunlar giderilecektir. 3.5 Teknolojik imkânlardan da yararlanılarak adalet hizmetlerinin vatandaş odaklı sunulması sağlanacaktır. 3.6 Mahkeme yazı işleri müdürlükleri güçlendirilecektir. 3.7 Yargıda bilişim sistemleri geliştirilecektir.

20 T.C. ADALET BAKANLIĞI Adli Tıp Kurumu nun kapasitesi güçlendirilecek ve adli tıp hizmetleri ülke geneline yaygınlaştırılacaktır Yeni bir adliye mimarisi anlayışı geliştirilecek ve mevcut hizmet binaları adalete erişimin kolaylaştırılması için yapılandırılacaktır. Duruşma saatlerinin aynı ya da çok kısa aralıklarla verilmesi uygulamasına son verilecek ve duruşmaların hâkim, savcı ve avukatların işin esasına yoğunlaşmasını sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması sağlanacaktır Adalet dairelerindeki delil saklama standartları yükseltilecek ve adliyelerde arşiv hizmetleri geliştirilecektir İlgili kurumlarla iş birliği halinde uluslararası adli yardımlaşma, adli iş birliği ve Avrupa Birliği ne üyelik sürecine ilişkin kapasite geliştirilecektir. 4.1 Hukuk alanındaki mesleklere giriş sisteminde yeni bir model getirilecektir. 4.2 Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak ve mesleğe giriş usulü değiştirilecektir. 4.3 Meslek içi eğitimin niteliği geliştirilecektir. 4.4 Hâkim, Cumhuriyet savcısı ve yargı çalışanı sayısı artırılacak, yargısal faaliyetlere destek veren uzmanlık hizmetleri geliştirilecek ve ihtisas mahkemeleri kurulacaktır. 5.1 Niteliğin artırılması hedefi çerçevesinde avukatlık mesleğine giriş usulü değiştirilecektir. 5.2 Savunmanın yargılamalara daha etkin katılımı sağlanacaktır. 5.3 Hak ve özgürlüklere ilişkin standartları yükseltmek üzere mevzuat gözden geçirilecek ve gerekli değişiklikler yapılacaktır. 5.4 Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak ve etkili bir şekilde uygulanacaktır. 6.1 Yargı hizmetlerinden memnuniyeti etkileyen unsurların tespiti için çalışmalar yapılacaktır. 6.2 Vatandaşların işlerini kolaylaştıracak uygulamalar geliştirilecektir. 6.3 Yargıda medya ve halkla ilişkiler kurumsallaştırılacaktır. 6.4 Adalet sistemi konusunda kamuoyunu bilgilendirme mekanizmaları güçlendirilecektir. 6.5 Adli ve idari yargıda, faaliyet raporlarının kapsamı genişletilecek ve kamuoyunda bilinirliği artırılacaktır. 6.6 Tanıklığı zorlaştıran uygulama ve yaklaşımlar ortadan kaldırılacaktır. 6.7 Adalete etkin erişim için adli yardım sistemi güçlendirilecektir.

21 20 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Alt Program leri ve Stratejik Plan İlişkisi Kurum: ADALET BAKANLIĞI Yıl: PROGRAM ADI HUKUK VE ADALET ALT PROGRAM ADI ALT PROGRAM HEDEFLERİ İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ ADALETE ERİŞİM HİZMETLERİ ADLİ VE İDARİ YARGI ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI CEZA İNFAZ VE İYİLEŞTİRME HUKUK VE ADALET ALANINDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER HUKUK VE MEVZUAT HİZMETLERİ MESLEKİ YETKİNLİĞE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ SEÇİMLERİN GENEL YÖNETİMİ VE DENETİMİ YARGILAMA HİZMETLERİ Adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet hizmetlerine memnuniyetin arttırılması Adalet sisteminin etkin bir şekilde işleyişini sağlamak Alternatif çözüm yolu olan uzlaşma ve arabuluculuk sisteminin işlerliğinin arttırılmasını sağlamak Cezaların infazı ile hükümlü ve tutukluların yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve yükümlülerin topluma intibaklarının sağlanması Uluslararası ilişkiler ve ulusal fon kapsamında yapılan faaliyetlerin geliştirilmesi Ceza ve hukuk adalet sisteminin etkinliğini arttırmak Yargı mensubu ve çalışanların yetkinliklerinin arttırılması Seçimlerin adil, şeffaf, güvenilir ve eşit şartlarda yapılmasını sağlamak Adil, güven veren ve etkin bir adalet sistemini sağlamak Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması Performans ve Verimliliğin Artırılması Yargıda Şeffaflığın Geliştirilmesi, Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Hizmetlerden Memnuniyetin Artırılması Performans ve Verimliliğin Artırılması Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması Performans ve Verimliliğin Artırılması Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunarak Geliştirilmesi, Savunma Hakkının Etkin Kullanılmasının Sağlanması Performans ve Verimliliğin Artırılması İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması Performans ve Verimliliğin Artırılması Performans ve Verimliliğin Artırılması İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması

22 T.C. ADALET BAKANLIĞI 21 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 1. Performans ve Göstergeleri Adalet Bakanlığı Stratejik Planı hazırlanırken stratejik planlama anlayışının bir gereği olarak vizyona ulaşmak için elverişli, tutarlı ve gerçekçi amaçlar belirlenmiştir. Söz konusu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik adımları kapsayan hedefler ise Stratejik Planın uygulama dönemi içerisine dağıtılmıştır. Uygulama döneminde hedef ve öncelikler ile bütçelerde tahsis edilen kaynakların kullanımı sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların ilişkilendirilmesi ise bütçe yılı başında hazırlanan performans programları ile sağlanmaktadır. yılı içerisinde yayımlanan Program Rehberi ile performans esaslı bütçelemenin daha etkin bir şekilde uygulanması için performans bilgileri ile bütçede tahsis edilen kaynaklar arasında bağ kuran bir program bütçe yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım kapsamında her ne kadar adalet hizmetlerine ilişkin yürütülen faaliyetlerin hizmet alanının özellikleri nedeniyle ölçülebilir göstergelerinin belirlenmesinde zorluklar bulunmakta ise de Adalet hizmetlerine ilişkin yürütülecek faaliyetler hizmet alanının özellikleri nedeniyle birçok konuda ölçülebilir gösterge konulmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca ölçülebileceği değerlendirilen performans göstergelerinin belirlenmesine gayret edilmiştir. 2. Performans i Tabloları ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS BİLGİSİ Yılı Program Adı Alt Program Adı Gerekçe ve Açıklamalar HUKUK VE ADALET ADLİ VE İDARİ YARGI Adli ve idari yargılamaların daha etkin bir şekilde yürütülmesi, gerek Bakanlık Stratejik Planı gerekse diğer üst politika belgelerinin en önemli amaçlarındandır (Kalkınma Planı 747 no.lu tedbir). Bu bağlamda, sistemin aksayan yönlerinin belirlenip süreçlerin en kısa ve etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla çeşitli performans göstergeleri belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı Stratejik Planında; Adli Tıp Kurumu nun kapasitesinin güçlendirilerek adli tıp hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması (SP hedef 3.8), yeni bir adliye mimarisi anlayışı geliştirilerek mevcut hizmet binalarında adalete erişimin kolaylaştırılması için yapılandırılması (SP hedef 3.9), yargısal faaliyetlere destek veren uzmanlık hizmetleri geliştirilerek ihtisas mahkemeleri kurulması (Kalkınma Planı 760 no.lu tedbir - SP hedef 4.4), icra ve iflas sisteminin yönetim, personel ve teşkilat yapısının güçlendirilmesi (Kalkınma Planı 764 ve 765 no.lu tedbirler - SP hedef 2.4) gerçekleştirilmek istenen amaçlar arasında belirlenmiştir. Bu itibarla, Adalet Bakanlığı Performans Programı'nda da Stratejik Plan ile uyumlu performans göstergelerine yer verilmiştir. Alt program kapsamında, mahkeme yönetim hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik (proje, eğitim,medya iletişim büroları ve adli görüşme odalarının tefrişi gibi...) faaliyetler öngörülmüştür. Bunlar, Stratejik Plan'da yer alan 1.4, 2.4, 4.3 ve 6.3 sayılı hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

23 22 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Alt Program i: Adalet sisteminin etkin bir şekilde işleyişini sağlamak 1- Adli Tıp Kurumu tarafından sonuçlandırılan rapor sayısı YS Sayı Göstergeye İlişkin Açıklama: Covid19 salgını nedeniyle adli merciler tarafından Kuruma gelen dosyası sayısında azalma olmuştur. Bu nedenle gerçekleşme planlanandan azdır. yılı ilk altı ayı itibariyle sonuçlandırılan dosya sayısı 'dür. Hesaplama Yöntemi: Aylık istatistik olarak merkez ve taşra birimlerinden toplanan veriler. Verinin Kaynağı: Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatı tarafından düzenlenip UYAP üzerinden mahalline gönderilen raporlar 2- Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı verilen kişi sayısındaki artış oranı Göstergeye İlişkin Açıklama: Adli tıp hizmetlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulması kapsamında adli tıp uzmanı ve yan dal uzmanı istihdam edilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Hesaplama Yöntemi: Bir önceki yılda çalışan personel ile yeni göreve başlayan personel sayısının yıllık artış oranı Verinin Kaynağı: Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatına Tıpta Uzmanlık Sınavı ile yerleşmeye hak kazanan personel sayısı YS Yüzde Adliye ve ek hizmet binalarının kapalı m 2 alanı Göstergeye İlişkin Açıklama: Performans göstergesi hesaplanırken harcama birimleri tarafından kullanılan ana ve ek hizmet binalarının toplam kapalı alanı hesaplanmıştır. Hesaplama Yöntemi: Harcama birimleri tarafından kullanılan hizmet binalarının kapalı alan toplam metrekare. Verinin Kaynağı: İnşa edilen veya kiralanan ana ve ek hizmet binaları YS Metrekare ,

24 T.C. ADALET BAKANLIĞI 23 Göstergeye İlişkin Açıklama: İhtisas mahkemeleri HSK 'nın uygun görüşü üzerine Bakanlığımızca ihtiyaç duyulan yerlere kurulmaktadır. Adalet hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda her yıl 100 yeni ihtisas mahkemesi kurulması planlanmaktadır. Hesaplama Yöntemi: Kümülatif artış ile sonuç tahmini belirlenmiştir. Verinin Kaynağı: İhtiyaç analizi - Personel Genel Müdürlüğü YS 4- İhtisas mahkemelerinin sayısı Sayı Mahkemelere tahsis edilen ödeneğin Adalet Bakanlığı bütçesi içindeki payı Göstergeye İlişkin Açıklama: Adalet hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde sunulması kapsamında mahkemeler bütçesinin Adalet Bakanlığı si içerisindeki payının her yıl artırılması planlanmaktadır. Hesaplama Yöntemi: Mahkemeler si / Adalet Bakanlığı si Verinin Kaynağı: e- sistemi üzerinden sağlanan veriler YS Yüzde 48,26 50,39 55,69 56,77 58,73 59,47 Göstergeye İlişkin Açıklama: Yeni icra dairesi modeli icra işlemlerinin daha etkin yürütülmesini sağlamaktadır. imkanları doğrultusunda mahal sayısı artırılacaktır. Yaşanan pandemi nedeniyle İcra Dairelerinin yeni icra modelinde faaliyete geçirilmesi projesinde hedeflenenden az sayıda mahal açılabileceği öngörüldüğünden, - hedefleri buna göre planlanmıştır. Hesaplama Yöntemi: İhtiyaç Analizi Verinin Kaynağı: İcra İşleri Dairesi Başkanlığı YS 6- Yeni icra modelinin uygulandığı mahal sayısı Sayı

25 24 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri Faaliyetler Harcama Haziran Adli Tıp Faaliyetleri İçi Dışı Hizmet Binalarının Fiziki Alt Yapısının Güçlendirilmesi İçi Dışı İcra İflas Hizmetleri İçi Dışı Mahkeme Yönetim Hizmetleri İçi Dışı T O P L A M İçi Dışı Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Adli Tıp Faaliyetleri Hizmet Binalarının Fiziki Alt Yapısının Güçlendirilmesi İcra İflas Hizmetleri Mahkeme Yönetim Hizmetleri Adli Tıp Kurumu'nun görevi özel bir yasa ile belirlenmiştir. Adli Tıp Kurumu, adli tıp ile ilgili konularda hizmetin gerektirdiği çeşitli sorunları çözmeye çalışırken, aynı zamanda adli tıp uzmanı yetiştiren bir kurum olması nedeniyle eğitim ve araştırma sorumluluğunu da taşımaktadır. Resmi bilirkişi ve eğitim kurumu olması nedeniyle Adli Tıp Kurumu, bir yandan yeterli sayıda ve kaliteli personel istihdamına, diğer yandan da güncel bilimsel gelişmeleri izlemeye ve güncel teknolojiye ayak uydurmaya önem vermektedir. Hakim, savcı ve personel sayısının iş yüküyle orantılı bir şekilde artması nedeniyle yeni binaların inşasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda mevcut binaların bakım ve onarım işlerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, önümüzdeki süreçte yeni bir adliye mimarisi geliştirilecek ve mevcut hizmet binaları adalete erişimin kolaylaştırılması için yapılandırılacaktır. İcra dairelerinin yönetim ve teşkilat yapısının güçlendirilmesi açısından yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılmaya devam edilmektedir. Küçük mahallerde mevcut dairelerin birleştirilmesi suretiyle tek daire haline getirilerek alt bürolar eliyle faaliyet göstermektedir (Takip Bürosu, Haciz Bürosu, Satış Bürosu, Mali İşlemler Bürosu, Dosya Arşiv Bürosu). Büyük mahallerde mevcut dairelere ilave olarak ihtisaslaşmış yeni daireler kurulmaktadır (Gayrimenkul, MTS ve Banka Alacakları Dairesi gibi). Türkiye genelinde faaliyet gösteren adli ve idari yargı birimleri ile icra dairelerinin faaliyetlerini etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla başta kırtasiye malzemesi, yakacak, akaryakıt olmak üzere çeşitli ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir. Öte yandan, hem yargı mensuplarının hem de personelinin ihtiyacını gidermek için çalışmalara devam edilmektedir. Bu yöndeki istihdam süreci önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Yargı mensupları ve yargı personelinin niteliklerinin artırılması amacıyla hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimler verilmekte, bu süreçte gerekli masraflar karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra, adliye hizmet binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalara devam edilmektedir. Adliyelerin etkin yönetimi ve vatandaş ile personelin kullanımına uygun hale getirilmesi amacıyla Mahkeme Yönetimine Destek Projesi, İcra Dairelerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi yürütülmekte, Medya İletişim Büroları ile Adli Görüşme Odalarının tefrişi yapılmaktadır. Ayrıca yeni adalet saraylarının ilk donatımlarının yapılması için tefrişat alımı yapılmaktadır.

26 T.C. ADALET BAKANLIĞI 25 Alt Program Adı Gerekçe ve Açıklamalar YARGILAMA HİZMETLERİ Makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi için hakim, savcı ve yardımcı personel sayısı, iş yüküyle orantılı olmalıdır. Bu nedenle kademeli olarak hakim, savcı ve yardımcı personel sayısının artırılması öngörülmekte ve buna ilişkin takvim halen uygulanmaktadır. Artan sayı ile uyumlu olarak, hakim ve savcı başına düşen dosya sayılarında azalmanın yaşanması beklenmektedir. Buna ek olarak sistemin şeffaflığını artırmak ve makul sürede yargılanma hakkını daha etkin korumak amacıyla yargıda hedef süre uygulaması geçtiğimiz yıl hayata geçirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de hedef süre uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Adalet hizmetlerinde memnuniyet ölçülerinden biri de adli sicil ve arşiv belgelerinin sorgulanmasındaki kolaylığa ilişkindir. Bunun yanında, yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için karar vericilere alternatif çözümler üretmesini sağlayacak bilgiler iyi bir istatistik sistemiyle mümkün görünmektedir. Yine, bu alt program kapsamında kovuşturma, keşif ve diğer yargılama giderlerine ilişkin posta, gider ve tazminatlar ilgili ödenekten karşılanmaktadır. Bu alt program altında planlanan faaliyetler; Kalkınma Planı'nda yer alan 747 ve 748 sayılı tedbirlere ve Stratejik Plan'da yer alan 1.7, 3.1 ve 4.4 sayılı hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Alt Program i: Adil, güven veren ve etkin bir adalet sistemini sağlamak Göstergeye İlişkin Açıklama: Adli ve idari yargı toplam hakim sayısı, adaylık dönemleri devam eden hakim adayı sayısı ile gelecek dönem kadro durumları gözetilerek göstergeler belirlenmiştir. Hesaplama Yöntemi:, matematiksel üstel fonksiyon artış yöntemiyle hesaplanmıştır. Adli ve İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde görevli Hâkim sayısı /Türkiye nüfusu() * formülü ile hesaplanmıştır. Verinin Kaynağı: Hâkim sayılarına ilişkin verilen veriler, Hakimler ve Savcılar Kurulundan (HSK) adli ve İdari yargı ayrımında formla alınmıştır. YS kişiye düşen hâkim sayısı Sayı Göstergeye İlişkin Açıklama: Adli yargı toplam savcı sayısı, adaylık dönemleri devam eden savcı adayı sayısı ile gelecek dönem kadro durumları gözetilerek göstergeler belirlenmiştir. Hesaplama Yöntemi:, matematiksel üstel fonksiyon artış yöntemiyle hesaplanmıştır. Savcı sayısı / Türkiye nüfusu(2018) * formülü ile hesaplanmıştır. Verinin Kaynağı: Hâkim ve Savcı sayılarına ilişkin verilen veriler; Hakimler ve Savcılar Kurulundan (HSK) adli ve İdari yargı ayrımında formla alınmıştır. YS kişiye düşen savcı sayısı Sayı

27 26 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Adli sicil ve arşiv belgesi bireysel sorgu sayısı Göstergeye İlişkin Açıklama: Bürokrasinin azaltılması kapsamında e-devlet üzerinden yapılan sorgular önem taşımaktadır. Hesaplama Yöntemi: Sorgulama işlemleri izleme kayıtlarının sistemsel sayımı Verinin Kaynağı: Adli Sicil birimleri ve e-devlet üzerinden yapılan adli sicil sorgulaması izleme kayıtları (Sorgulama Logları) 4- Adli sicil ve arşiv belgesi kurumsal sorgu sayısı Göstergeye İlişkin Açıklama: Kurumsal adli sicil sorgulamalarında kurumların kendi iş ve işlemlerindeki ihtiyaç durumu belirlemekte olup, mevzuat değişikliğinde sonucu etkilemektedir. Hesaplama Yöntemi: Sorgulama işlemleri izleme kayıtlarının sistemsel sayımı Verinin Kaynağı: Kamu Kurumlarından yapılan Adli Sicil Sorgulaması izleme kayıtlarından (Sorgulama Loglarından) YS Sayı YS Sayı Göstergeye İlişkin Açıklama: Geçmiş 3 yılın verileri baz alınarak gelecek 3 yıla ilişkin tahmin yapılmıştır. Hesaplama Yöntemi: Ortalama Dava Süresi=(((2*Geçen yıldan devreden)+(yıl içinde açılan + bozularak gelen)- Karara Bağlanan /(Yıl içinde açılan +bozularak gelen +Karara Bağlanan))*360 formülü ile hesaplanmıştır. Verinin Kaynağı: Veriler ceza mahkemeleri tarafından UYAP Bilişim Sistemine girişi yapılan verilerdir. Göstergeye İlişkin Açıklama: Adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine gelen toplam dosya sayısı geçen yıldan devreden, yıl içinde açılan ve bozularak gelen davaları kapsamaktadır. Toplam hakim sayısı esas alınmıştır. Hesaplama Yöntemi:, kriterlerin (nüfus, ekonomik, çevresel faktörler, vb.) ve yıllar itibarıyla artış hızının sabit kaldığı kabul edilerek matematiksel üstel fonksiyon artış yöntemiyle hesaplanmıştır. Verinin Kaynağı: Dosya sayılarına ilişkin verilen veriler Türkiye genelindeki tüm adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinin idari kayıtlarının tutulduğu Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden mahkeme bazlı olarak elektronik ortamdan alınmaktadır. Hakim ve savcı sayılarına ilişkin veriler HSK'dan formlarla alınmıştır. YS 5- Ceza davalarının ortalama görülme süresi Gün YS 6- Hâkim başına düşen dosya sayısı Sayı

28 T.C. ADALET BAKANLIĞI 27 Göstergeye İlişkin Açıklama: Geçmiş 3 yılın verileri baz alınarak gelecek 3 yıla ilişkin tahmin yapılmıştır. Hesaplama Yöntemi: Ortalama Dava Süresi=(((2*Geçen yıldan devreden)+(yıl içinde açılan + bozularak gelen)- Karara Bağlanan /(Yıl içinde açılan +bozularak gelen +Karara Bağlanan))*360 formülü ile hesaplanmıştır. Verinin Kaynağı: Veriler hukuk mahkemeleri tarafından UYAP Bilişim Sistemine girişi yapılan verilerdir. Göstergeye İlişkin Açıklama: İlk derece idare ve vergi mahkemeleri ortalama görülme süresidir. Dosya hesabında geçen yıldan devreden, yıl içinde açılan ve bozularak gelen toplam dosya sayısı esas alınmıştır. Hesaplama Yöntemi: Ortalama Dava Süresi=((((2*Geçen yıldan devreden)+(yıl içinde açılan + bozularak gelen)- Karara Bağlanan /(Yıl içinde açılan +bozularak gelen +Karara Bağlanan))*360 ile hesaplanmıştır. Verinin Kaynağı: Veriler idare ve vergi mahkemeleri tarafından UYAP Bilişim Sistemine girişi yapılan verilerdir. YS 7- Hukuk davalarının ortalama görülme süresi Gün YS 8- İdari davaların ortalama görülme süresi Gün Göstergeye İlişkin Açıklama: Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen toplam dosya sayısı geçen yıldan devreden ve yıl içinde gelen dosyaları kapsamaktadır. Toplam savcı sayısı esas alınmıştır. Hesaplama Yöntemi:, kriterlerin (nüfus, ekonomik, çevresel faktörler, vb.) ve yıllar itibarıyla artış hızının sabit kaldığı kabul edilerek matematiksel üstel fonksiyon artış yöntemiyle hesaplanmıştır. Verinin Kaynağı: Dosya sayılarına ilişkin verilen veriler Türkiye genelindeki Cumhuriyet başsavcılıklarının kayıtlarının tutulduğu Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden alınmaktadır. Hakim ve savcı sayılarına ilişkin veriler HSK' dan formlarla alınmıştır. YS 9- Savcı başına düşen dosya sayısı Sayı Göstergeye İlişkin Açıklama: Mevcut ve alınması planlanan aday sayısı üzerinden hesaplanmıştır. Hesaplama Yöntemi: Yıllar itibariyle alınan ve alınması planlanan hakim savcı adayı sayıları dikkate alınmıştır. Verinin Kaynağı: Personel Genel Müdürlüğü YS 10- Yeni atanan hâkim ve savcı sayısı Sayı

29 28 T.C. ADALET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri Faaliyetler Harcama Haziran Adli Sicil ve İstatistik Faaliyetleri İçi Dışı Kovuşturma, Keşif ve Diğer Yargılama Faaliyetleri İçi Dışı Yargılamaya İlişkin Posta Faaliyetleri İçi Dışı T O P L A M İçi Dışı Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Adli Sicil ve İstatistik Faaliyetleri Kovuşturma, Keşif ve Diğer Yargılama Faaliyetleri Yargılamaya İlişkin Posta Faaliyetleri Adlî istatistiklere temel teşkil eden veriler; adlî yargı, idarî yargı ve istinaf mahkemeleri ile savcılıklar ve icra müdürlüklerinden UYAP tan günlük olarak, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Hakem Kurulu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinden yıllık olarak alınmaktadır. Alınan bu veriler ile üretilen istatistikler RİP kapsamında Türkçe-İngilizce olarak Adalet İstatistikleri ve Hizmete Özel olarak Adli İstatistikler kitapları yıllık olarak yayınlanmaktadır. İstatistik birimi olarak güncel konulara ilişkin yayınlar hazırlanmakta, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla istatistik paylaşılmaktadır. Adlî sicile temel teşkil eden veriler; Tabloda yer alan faaliyetlerimiz e-devlet üzerinden bireysel yapılan adli sicil kaydı sorgulaması ile adli sicil kaydı bulunmayanlara yönelik yabancı dilde adli sicil kaydı sorgulamasının yapılmasının sağlanması ve kamu kurumlarının kendi iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere kurumsal adli sicil sorgulaması yapabilmelerinin sağlanması hizmetlerini teşkil etmektedir. Adli ve idari yargı mevzuat hükümleri gereğince, savcılık ve mahkemelerce yürütülen soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin giderler ile kurum dışında yapılması gereken keşif ve icra işlemleri için ödenmesi gereken yol tazminatı, Bakanlığımız mahkemeler bütçesinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerden karşılanmaktadır. Hazineden karşılanması gereken posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler ile posta yoluyla gönderilmesi gereken evrakın kargo ile gönderilmesine ilişkin giderler Bakanlığımız mahkemeler bütçesinin ilgili tertibindeki ödenekten karşılanmaktadır.

//2016 Yılı Performans Programı

//2016 Yılı Performans Programı //2016 Yılı Performans Programı T.C. 2016 Yılı Performans Programı 2 Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir. Bu itibarla adalet işi pek önemlidir. Bu sebeple adalet

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

DERS 01 E- Dönüşüm Sürecinde Ulusal Yargı Ağı Projesi

DERS 01 E- Dönüşüm Sürecinde Ulusal Yargı Ağı Projesi DERS 01 E- Dönüşüm Sürecinde Ulusal Yargı Ağı E-Dönüşüm Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri hayatın birçok alanına girmiş durumdadır. Artık gerçek ve tüzel kişiler ile devletler kendilerini bilgi

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM BURÇİN KABAKCI Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Ekim, 2016 www.kto.org.tr 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. 2017 2019 ORTA VADELİ PROGRAM... 1 3. OVP DE TEMEL EKONOMİK HEDEFLER

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir.

Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir.

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar 2014 YILI PROGRAMI ADALET BAKANLIĞI NIN SORUMLU / İLGİLİ OLDUĞU POLİTİKA VE TEDBİRLER Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programın 2014 yılına ait uygulama dilimi niteliğinde olan ve Yüksek Planlama

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI MÜDÜR Dr.Öğr.Üyesi Fehmi TURGUT Rektör Yardımcısı ASTLARI Yüksekokulun tüm akademik ve idari birimleri T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF NO HEDEF İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Türkiye deki denetimli serbestlik sisteminin

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü 206 Faaliyet Raporu 8 Hukuk İşleri Müdürlüğü 206 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Müdürlüğümüzün Görevleri: Hukuk İşleri Müdürlüğü

Detaylı

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ DERS PROGRAMI

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ DERS PROGRAMI TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ DERS PROGRAMI Eğitimin Tarihleri 01-02-03-04 Mart 2018 Eğitimin Süresi Eğitmenler 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 DERS SAATİ (4 GÜN) (Teorik)

Detaylı

R A P O R BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK STRATEJİK PLANI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

R A P O R BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK STRATEJİK PLANI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planının (2015-2019) ve Stratejik Planda Başkanlığımıza verilen görev ve sorumlulukların incelenmesidir. BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK STRATEJİK PLANI İLE İLGİLİ

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 1.ders - - - TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 14-15 Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 14 Ekim 2017/ 1.GÜN Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER : I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf)

HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf) Ankara - 2017 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE

İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARİ YARGININ GELİŞİMİ 23 A. İdarenin Yargısal

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

UYAP MOBİL MEVZUAT GOOGLE PLAY

UYAP MOBİL MEVZUAT GOOGLE PLAY UYAP Bilgi Bankası ve Mevzuat Programı UYAP kapsamında kullanıcılara verilen hizmetlerden biri de UYAP Bilgi Bankası ve UYAP Mevzuat Programı hizmetidir. UYAP Bilgi Bankası sayesinde güncel mevzuat, içtihatlar,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I-GENEL BİLGİLER A. Tarihçe 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönerge Üniversitenin Stratejik Planı kapsamında; misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı :PERASCL/ AYDIN Sicil No : Konu : Faaliyete Geçirilen Ön Büronun Çalışma Esasları Hk. İLGİLİ TÜM BİRİMLERE GÖNDERİLDİ MAHKEME

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1 1. KAMU İHALE HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 A. Asıl Kaynaklar... 3 1. Anayasa... 3 2. Kanunlar... 5 3. Kanun Hükmünde Kararnameler... 8 4. Tüzükler...

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

TUTAN AKTIR. Recep Ali ER İşveren Vekili Genel Müdür Yardımcısı Kurum İdari Kurulu Başkanı. İşveren Vekili 1.Hukuk Müşaviri Üye

TUTAN AKTIR. Recep Ali ER İşveren Vekili Genel Müdür Yardımcısı Kurum İdari Kurulu Başkanı. İşveren Vekili 1.Hukuk Müşaviri Üye * TUTAN AKTIR 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Türk Yargı Teşkilatı

Türk Yargı Teşkilatı Türk Yargı Teşkilatı İsmail AKSEL TÜRK YARGI TEŞKİLATI 5982 Sayılı Kanun İle Yapılan Anayasa Değişiklikleri ile Yenilenmiş Türk Yargısı; Yüksek Mahkemeler Bölge Mahkemeleri İlk Derece İdarî, Askerî ve

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu/22-a-b-c-d-e Bendleri Avans İşlemleri GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme RAPORLAMA ÇALIŞMALARI 3 Aylık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK 2013 YILI FAALİYET RAPORU BARTN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK 2013 YL FAALİYET RAPORU 1 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Genel Sekreterliğimizin 2013 yılı faaliyet raporu 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C.

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. YARGI REFORMU Stratejisi Taslağı (Amaç ve Hedefler) Eylül-2012 GİRİŞ Bilindiği üzere Ülkemiz, 1999 yılında gerçekleştirilen Avrupa Birliği Helsinki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi *BEKV3C6F3* Sayı : 88820408-612.01.01- Konu : İç Kontrol Eylem Planı Öngörülen Eylemler STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA İlgi : 20/12/2017 tarihli,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009 MALİ YILI Hukuk Müşavirliği FAALİYET RAPORU Ankara 2009 1 SUNUŞ 2007-2011 yılları arasını kapsayan Müşavirliğimiz Stratejik Planında ortaya konulan amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek

Detaylı

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012 Bütçe ve Harcama Usulleri Halil AGAH Antalya, 2012 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimi açısından ; politika ve önceliklerin belirlenmesi, kaynakların etkin olarak tahsisi

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET VE MALİYETLER FAALİYET RİSKLERİ TANIMLAR PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

İCRA DAİRELERİNİN ÖZERKLEŞTİRİLMESİ: FRANSIZ İCRA GÖREVLİLİĞİ MODELİ

İCRA DAİRELERİNİN ÖZERKLEŞTİRİLMESİ: FRANSIZ İCRA GÖREVLİLİĞİ MODELİ MEHMET EMİN ALPASLAN Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İCRA DAİRELERİNİN ÖZERKLEŞTİRİLMESİ: FRANSIZ İCRA GÖREVLİLİĞİ MODELİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Lega Tahsilat Odaklı Yasal Takip Sistemi

Lega Tahsilat Odaklı Yasal Takip Sistemi Lega Tahsilat Odaklı Yasal Takip Sistemi BİR TÜRK TELEKOM İŞTİRAKİ 36milyon+ abone $6 milyar+ gelir Türk Telekom, müşterilerine sabit telefon, mobil telefon, veri, internet ve yenilikçi yakınsama teknolojilerine

Detaylı

1. BÖLÜM HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM:

1. BÖLÜM HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM: İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 7 İçindekiler 9 Kısaltmalar Cetveli 15 Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi 19 6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri Karşılaştırma Tablosu 33 HMK nu Değiştiren

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı BARO BAŞKANLIĞI Ankara,24.07.2013 DUYURU N0:2013/61 Konu.'Adalet Bakanlığı ile yürütülen temaslar ve sonuçlan Sayın Adalet Bakanı ile yapılan görüşmelerimizde Bakanlık ile Türkiye Barolar Birliği arasında

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ (UETS) BİLGİLENDİRME SUNUMU

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ (UETS) BİLGİLENDİRME SUNUMU POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ (UETS) BİLGİLENDİRME SUNUMU 20.12.2018 1 UETS NEDİR? ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı