Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3577791"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO 398-SR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO 398-SR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu BEKO 398-SR Kullanma kılavuzu BEKO 398-SR Kullanma talimati BEKO 398-SR Kullanıcı kılavuzu BEKO 398-SR Kullanıcı el kitabı BEKO 398-SR Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

2 Manuel özet: beko.com.tr "Her hakk> mahfuzdur. 1. Bölüm/Yazarkasan>z> kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar ve güvenlik uyar>lar>. 3 Yazarkasan>n günlük kullan>m> Bölüm/Yazarkasan>z>n teknik özellikleri Bölüm/Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k..... Ka >t rulonun tak>lmas> Yaz>c> kartuflun de ifltirilmesi Bitmifl ka >t rulonun de ifltirilmesi...

3 Bölüm/Programlama.. 16 Saat ve tarihin ekranda görülmesi.. 17 Vergi tablosunun programlanmas> Program raporu K>s>mlara vergi oranlar>n>n ba lanmas> Karakter program>..

4 <flletme ad> ve adresinin programlanmas> K>s>m isimlerinin programlanmas> Bölüm/Sat>fl ifllemleri Çekmecenin aç>lmas> Tek kalem mal sat>fl>..

5 . 26 Tekrarl> sat>fl Çarpma Çarpma (nokta tuflu ile) Para üstü ifllemi...

6 .. 28 Kasaya sat>fl d>fl> para konulmas> Kasadan sat>fl d>fl> para al>nmas> 29 <ndirim Son kalemin iptali.. 30 Önceki kalemlerin iptali...

7 30 6. Bölüm/ Z Raporlar> Z raporu (günlük sat>fl raporu) ZZ raporu (periyodik sat>fl raporu) Bölüm/<leri programlama ve kullanma teknikleri K>s>mlara birim fiyat program> Fifl limiti program>.

8 34-35 K>s>m fiyat limiti program> Fifllere kod numaras> bas>lmas>. 37 %+ ve %- tufllar>na artt>r>m ve indirim oranlar>n>n programlanmas>. 38 %+ ve %- tufllar>n>n sat>flta kullan>lmas> PLU (fiyatland>r>lm>fl sat>fl kalemi) isimlerinin programlanmas> PLU'lara birim fiyat program> PLU'lar>n k>s>mlara ba lanmas> ve vergi oran> tan>mlanmas> PLU'lar>n sat>fllarda kullan>lmas>

9 45 Çarpma AÇIK PLU özelli i Bölüm/Raporlar X k>s>m raporu X PLU raporu...

10 . 50 Toplam X PLU sat>fl raporu Toplam Z PLU sat>fl raporu X saatlik sat>fl raporu Z saatlik sat>fl raporu...

11 X raporu (X günlük sat>fl raporu) XX raporu (XX periyodik sat>fl raporu). 54 Mali haf>za raporlar> Bölüm/Yetkili Servis ça >rmadan önce yap>lmas> gerekenler Bölüm/Beko Tüketici Hizmetleri Girifl Girifl BEKO-CASIO 398 SR model yazarkasam>z> seçti iniz için Teflekkür Ederiz! Cihaz>n>z, en son teknolojiyi temsil etmektedir. Bu cihaz, arad> >n>z tüm özelliklere sahip olmakla birlikte, kendi endüstrisinde en yüksek standartlara sahip olan BEKO ve CASIO teknolojileri ile tasarlanm>fl ve üretilmektedir. Y>llar boyunca size rahat ve güvenilir bir kullan>m sa layacak olan bu cihaz> sunmaktan gurur duymaktay>z.! Önemli Not! Yazarkasan>z> sat>n ald> >n>zda direkt olarak kullanman>z mümkün de ildir. Kullan>m öncesi firma bilgilerinin ve programlar>n yap>labilmesi için en yak>n BEKO Elektronik Servisi'ni ça >r>n>z. 2 Yazarkasan>n günlük kullan>m>: <flyerinizi açt> >n>zda... Yazarkasan>z>n elektri e tak>l> oldu undan emin olunuz. Yazarkasan>zda yeterince ka >t olup olmad> >n> kontrol ediniz. (Sh. 12) Bir önceki akflam Z RAPORU al>n>p al>nmad> >n> kontrol ediniz. (Sh. 31) Saat ve Tarihi kontrol ediniz. (Sh. 17) <flyeriniz aç>kken... Fifl kesebilirsiniz. (Sh. 26) X raporlar> alabilirsiniz. (Sh. 50) AÇIK <flyerinizi kapat>rken... Z Raporu (Günlük Sat>fl Raporu) al>n>z. (Sh. 31) H>rs>zl> a karfl>, çekmecedeki paray> al>n>z ve çekmeceyi aç>k b>rak>n>z. KAPA LI 3 Yazarkasan>n günlük kullan>m> 1. Bölüm/Yazarkasan>z> kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar ve güvenlik uyar>lar>: Yazarkasan>n günlük kullan>m> D<KKAT! Yazarkasan>za su veya benzeri s>v> maddeler dökmeyiniz, s>çratmay>n>z. Benzer s>v>lar> içeren vazo, bardak gibi gereçleri cihaz üzerine veya yan>na koymay>n>z. Yazarkasan>z> ya murda ve nemli yerlerde b>rakmay>n>z. Direkt günefl alan veya >s>t>c>lara yak>n olan yerlere yerlefltirmeyiniz. Cihaz>n>z> temizlemeden önce prizden ç>kar>n>z. Görünen parçalar>n> yumuflak ve hafif >slak bir bezle siliniz. Benzin, tiner gibi uçucu maddeler kullanmay>n>z. Cihaz>n>z>n normal flebeke gerilimi olan 220V'ta çal>flmas>na dikkat ediniz. Cihaz>n>z>n güvenli çal>flmas> için TOPRAKLI PR<Z kullan>n>z.

12 fiebeke fiflini cihaz>n>za yak>n ve kolayl>kla eriflebilecek bir prize tak>n>z. fiebeke kordonu, üstüne bas>lmayacak bir flekilde yazarkasaya ba lanmal>d>r ve üzerine herhangi bir cisim konulmamal>d>r. fiebeke kordonu uygun olmayan uzatma kablolar> ve elektrik tesisat> ile kullan>lmamal>d>r. Yazarkasan>z>n içerisine madeni para, ataç, i ne ve z>mba teli gibi metal herhangi bir madde düflürmeyiniz. E er böyle bir madde düflerse, yazarkasan>z> fiflten çekerek yetkili servis eleman> ça >r>n>z. Elektronik yazarkasan>n her ne surette olursa olsun yetkili servis elemanlar> d>fl>nda herhangi biri taraf>ndan mühürünün aç>lmas> ve tamir benzeri ifllemler yap>lmas> ilgili kanun hükümlerince yasaklanm>flt>r. Bu nedenle cihaz>n>z>n kullan>m> ve programlanmas> s>ras>nda bir sorunla karfl>lafl>rsan>z en yak>n BEKO Yetkili Servisi'ne dan>fl>n>z.! Islak elle cihaz> kullanmay>n>z Bölüm/Yazarkasan>z>n teknik özellikleri: GÖSTERGE YAZICI Türü Yazma h>z> Ka >t rulo Güç kayna > Güç harcamas> Çal>flma s>cakl> > Çal>flma ortam> nemi Boyutlar A >rl>k K>s>m say>s> PLU say>s> Fiyat limiti Mali haf>za : 10 haneli floresan tipi gösterge : Tek istasyon, karbon kopya, nokta vurufllu yaz>c> : 2. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

13 7 sat>r/sn. : 58 mm x 80 mm ø (max) çift katl> otokopi ka >d>. : AC 220 V (+ %10 - %30) : 17 Watt beklemede, 39 Watt max. : 0 C - 40 C : %10 - %90 : 265 mm (Y) x sat>fl say>s> bu bölümde görülür. 4. PLU (Fiyatland>r>lm>fl Sat>fl Kalemi) Herhangi bir PLU'dan sat>fl yap>ld> >nda PLU numaras> bu bölümde görülür. 5. TUTAR/PARA ÜSTÜ iflareti ("-") TUTAR, iflareti yand> >nda, ekrandaki rakam toplam sat>fl miktar>d>r. PARA ÜSTÜ iflareti yand> >nda ekranda görülen rakam müflteriye para üstü olarak verilecek miktard>r. MÜfiTER< GÖSTERGES< TUTAR PARA ÜSTÜ 9 Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k TUfi TAKIMI KA/IT NO ÇA <PTAL HATA DÜZELT F<YAT PLU % % X ZAMAN Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k S<LME PLU NO ÇA Say>sal tufllar , 1 9 PROGRAMLANMIfi SATIfi KALEM< Fiyat, tutar, kod. numaras> gibi say>sal de erleri girmek için kullan>l>r. PLU numaras>n> girmek için kullan>l>r. 00 Ç<FT St;z. Ka >t fie rit Sarma makaras>n>n yan kapa >n> tak>n>z. Makaray> ka >t rulonun üst k>sm>ndaki yerine oturtunuz. Ka >ttaki bollu u almak için "KA/IT" tufluna k>sa bir süre bas>n>z. Fifl ka >d> - Fifl ka >d>n> yaz>c> kapa >ndan geçirerek d>flar>ya al>n>z. - Yaz>c> kapa >n> kapat>n>z. - Fifl ka >d>n>n fazlas>n> y>rtarak al>n>z. Ka >t rulo bitmek üzereyken ka >d>n kenarlar>nda k>rm>z> flerit ç>kar. Bu durumda yeni rulo tak>lmas> gerekmektedir. 13 Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k YAZICI KARTUfiUN DE/<fiT<R<LMES< Yaz>c> kapa >n> ç>kar>n>z. Yeni yaz>c> kartuflu yerlefltiriniz. Ka >d> yaz>c>n>n alt k>sm>ndan resimde gösterildi i gibi kesiniz. Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k Diflli Yaz>c> fleridin gevflekli ini gidermek için kartuflun solundaki t>rt>kl> diflliyi parmakla ok yönünde çeviriniz. Yaz>c> iç kapa >n> ç>kar>n>z. Yaz>c> kartuflunu sa kenar>ndan tutarak ç>kar>n>z. Yaz>c> iç kapa >n> yerine oturttuktan sonra Sh. 12'de aç>kland> > gibi ka >t koyunuz ve yaz>c> kapa >n> kapat>n>z. ÖNEML<! Sadece ERC-22 veya ERC-40 Model Yaz>c> Kartuflu kullan>n>z. Di er kartufllar cihaz>n>za zarar verebilir. Ömrü biten kartufla mürekkep koyarak tekrar kullanmay>n>z. 14 B<TM<fi KA/IT RULONUN DE/<fiT<R<LMES< X KAYIT KAPALI PROGRAM Z Kontrol anahtar>n> "Kay>t" konumuna al>n>z ve Yaz>c> Kapa >n> ç>kar>n>z. Ka >t tufluna basarak ka >d> 20 cm kadar ilerletiniz. Rulonun kalan k>sm>n> flekilde gösterildi i gibi kesiniz. Mali ruloyu yaz>s>z bölümünden kesiniz. Kalan ka >t yaz>c>dan ç>kana kadar "KA/IT" tufluna bas>n>z. Ka >t sarma makaras>n> yerinden ç>kar>n>z. Kalan ruloyu çekerek ç>karmaya çal>flmay>n>z. Yaz>c>ya zarar verebilirsiniz. Yan kapa > büyük delik taraf>na do ru iterek ç>kar>n>z. Eski ruloyu ç>kar>n>z. Mali ruloyu, ka >t sarma makaras>ndan ç>kar>n>z. Sh. 12'de aç>kland> > gibi yeni ruloyu tak>n>z. 15 Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k 4. Bölüm/Programlama: Yazarkasa kullan>lmadan önce "Saat", "Vergi Oranlar>", "<flletme Adresi" ve "K>s>mlara Vergi Oranlar>" programlanmal>d>r. Aksi takdirde, yazarkasan>z çal>flmayacakt>r. Program modlar> Yönetici Anahtar> "PROGRAM" konumunu çevirilerek seçilir. 1. PROGRAM 1 (P1) Konumu Bu konumda afla >daki programlar yap>l>r: Saat K>s>m fiyat>. PLU fiyat>. + % ve - % oranlar>. P1 konumuna geçmek için: OW Programlama XZ Kontrol Anahtar> REG. OFF PROGRAM Program Konum Numaras> 1 ARA TOPLAM Cihaz>n P1 konumunda oldu u göstergenin sol yan>nda P1 yanmas>yla anlafl>l>r. 2. PROGRAM 2 (P2) Konumu Bu konumda afla >daki programlar yap>l>r: K>s>m ve PLU isimleri <flletme Ad> ve Adresi. P2 konumuna geçmek için: OW Kontrol Anahtar> XZ REG. OFF PROGRAM Program Konum Numaras> 2 ARA TOPLAM Cihaz>n P2 konumunda oldu u göstergenin sol yan>nda P2 yanmas>yla anlafl>l>r. 3. PROGRAM 3 (P3) Konumu Bu konumda afla >daki programlar yap>l>r: KDV oranlar> K>s>mlara Vergi Oran> Program>. P3 konumuna geçmek için: OW REG. Kontrol Anahtar> OFF PROGRAM XZ Program Konum Numaras> ARA TOPLAM 3 Cihaz>n P3 konumunda oldu u göstergenin sol yan>nda P3 yanmas>yla anlafl>l>r. 16 SAAT ve TAR<H<N EKRANDA GÖRÜLMES< Sat>fl yap>lmad> > durumda saat ve tarih ekranda görülebilir. Saatin Ekranda Görülmesi OP OW XZ! Kontrol Anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM <filem X ZAMAN EKRAN SAAT S<LME 0 Ekrandan saati silmek için "S<LME" tufluna bas>l>r. Tarihin Ekranda Görülmesi OP OW XZ! Kontrol Anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM EKRAN X ZAMAN SAAT X ZAMAN TAR<H S<LME 0 Ekrandan saati silmek için "S<LME" tufluna bas>l>r. Saatin Programlanmas>: Saat 24 saat sistemine göre 4 hane olarak programlan>r. Örnek : Sabah 8:30 saat 0830, Akflam 8:30 saat 2030 olarak programlan>r. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

14 Cihaz>n>z 2099 y>l>na kadar otomatik takvime sahiptir. Zaman PROGRAM 1 (P1) konumunda programlan>r. Örnek: Saatin 14:40 olarak programlanmas>: OW XZ! Kontrol Anahtar> REG. OFF PROGRAM 1 ARA TOPLAM X ZAMAN P1 Konumu S<LME 17 "S<LME" tufluna basarak program> sonland>r>n>z. Programlama VERG< TABLOSUNUN PROGRAMLANMASI Yazarkasa kullan>lmaya bafllanmadan önce vergi oranlar> vergi tablosuna programlanmal>d>r. Aksi halde ifllem yap>lamaz. Yazarkasan>n ifllem yapabilmesi için en az bir vergi oran> programlanmal>d>r. Vergi oranlar> tablosu programland>ktan sonra otomatik olarak tüm k>s>mlara "KDV1" ba lan>r. Her bir k>s>ma farkl> bir KDV programlanmas> Sh. 20'da aç>klanm>flt>r. 8 farkl> vergi oran> vergi tablosuna programlanabilir. Vergi oranlar> programlanmadan önce Z Raporu (Sh 31) (Günlük Sat>fl Raporu) ve ZZ Raporu (Sh 32) (Periyodik Sat>fl Raporu) al>nmal>d>r. Örnek: Afla >daki vergi oranlar>n>n vergi tablosuna programlanmas> KDV 1: %10 KDV 2: %17 KDV 3: %23 KDV 4: KDV 5: %19 KDV 6: %15 KDV 7: %0 KDV 8: OW %20 %25 XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM Programlama P3 Konumu Vergi oran> Program kodu Özel kod ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM Vergi tablosuna 8 farkl> KDV oran> programlayabilirsiniz. Bununla birlikte vergi tablosuna ayn> oran, birden fazla programlanamaz. Yani %10 KDV oran> hem KDV 1'e hem de KDV 5'e programlanamaz. KDV 1'e %10 programland>ktan sonra KDV 5'e de %10 programlanmak istendi inde cihaz>n>z hata mesaj> verir. Vergi tablosuna programlanm>fl vergi oranlar>n> görmek için Sh. 19'daki raporu al>n>z. 18 PROGRAM RAPORU Sayfa 18'de programlanan vergi oranlar> afla >daki rapor al>narak görülebilir. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM P3 Konumu ARA TOPLAM KDV 1: %12 KDV 2: %10 KDV 3: %23 KDV 4: %20 KDV 5: %19 KDV 6: %15 KDV 7: %0 KDV 8: %25 19 Programlama KISIMLARA VERG< ORANLARININ BA/LANMASI Vergi Tablosuna 8 ayr> vergi oran>n>n nas>l programlanaca > sayfa 18'de anlat>lm>flt>r. anahtar> REG. Karakterler iki haneli say>larla kodlan>r. Genifl karakter yazmak için karakter kodundan önce 99 yaz>l>r. Boflluk b>rakmak için "00" girilir. Yanl>fl yaz>lan son kodu silmek için. tufluna bas>l>r. Her sat>r>n sonunda NAK<T tufluna bas>n>z. Program> sonland>rmak için ARA TOPLAM tufluna bas>n>z. Örnek: Afla >daki mesaj>n BAfiLIK olarak programlanmas>. B<Z<M SÜPERMARKET YOL SOKAK BÜYÜKÇEKMECE <STANBUL TEL: : Programlama OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 2 ARA TOPLAM P2 Konumu 1. SATIRIN PROGRAMLANMASI B<Z<M kelimesi genifl karakterlerle yaz>lacakt>r ARA TOPLAM B < Z < M NAK<T SATIRIN PROGRAMLANMASI R 2 00 M ARA TOPLAM A 00 R 00 K E T S Ü P E NAK<T 3. SATIRIN PROGRAMLANMASI ARA TOPLAM Y O L S O K A K NAK<T 4. SATIRIN PROGRAMLANMASI ARA TOPLAM B 3 Ü 0 4 Y 0 Ü 9 K 1 0 Ç 0 E 1 K 0 0 M 0 E 0 C E NAK<T 23 Programlama 5. SATIRIN PROGRAMLANMASI 5 00 < 3 00 A 2 00 N ARA TOPLAM S T 00 B U L NAK<T 6. SATIRIN PROGRAMLANMASI Programlama 6 T E ARA TOPLAM L : NAK<T Program> sonland>rmak için ARA TOPLAM tufluna bas>n>z. 24 KISIM <S<MLER<N<N PROGRAMLANMASI Herbir k>s>m'a en fazla 8 karakterlik bir isim programlanabilir. Boflluk b>rakmak için "00" girilir. anahtar> REG. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. tuflundan sonra iki rakam girilebilir. OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. durumda para üstünün verilmesi gerekir. anahtar> KAYIT. Çekmeceye 60 YTL. konulmas>. OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. Çekmeceden 40 YTL. al>nmas> OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM KISIM KISIM 4 KISIM YANLIfi 1 G<R<fi!!! 3 <PTAL KISIM 1 NAK<T Bölüm/Z Raporlar>: Z RAPORU (GÜNLÜK SATIfi RAPORU) Mali Yazarkasa kanununa göre her ifl günü sonunda Z Raporu al>nmal>d>r. Z Raporu al>nd> >nda günlük Toplam Sat>fl ve KDV tutarlar> Mali Haf>zaya at>larak kaydedilir. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

15 <lgili Yazarkasa Kanununa göre Z Raporlar> iflletme sahibi taraf>ndan muhafaza edilmelidir. Z Raporu al>nd>ktan sonra cihaz>n günlük haf>zas> bir sonraki gün için s>f>rlan>r. Z RAPORUNUN ALINMASI OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF NAK<T PROGRAM 31 Raporlar ZZ RAPORU (PER<YOD<K SATIfi RAPORU) Bu rapor periyodik bir rapordur ve periyodik sat>fl bilgilerini içerir. ZZ Raporu al>nd> >nda, Periyodik Sat>fllar haf>zas> s>f>rlan>r. Periyod kullan>c> taraf>ndan tan>mlanabilir. Yani, e er bu raporu her hafta sonu (ya da ay sonu) al>rsan>z; o hafta içinde (ya da ay içinde) yap>lm>fl sat>fl bilgilerini ZZ Raporunda görürsünüz. Bu raporda bir önceki ZZ raporundan (Periyodik Sat>fl Raporundan) flu ana kadarki sat>fl bilgilerini görürsünüz. ZZ RAPORUNUN ALINMASI OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM NAK<T Raporlar Bölüm/<leri programlama ve kullanma teknikleri: KISIMLARA B<R<M F<YAT PROGRAMI K>s>m tufllar>na 9 haneye kadar (0, ,99) birim fiyat programlanabilir. K>s>mlara fiyat program> "PROGRAM 1 (P1)" konumunda yap>l>r. Sat>fl s>ras>nda bu k>s>m tufllar>na bas>ld> >nda programlanm>fl fiyatlardan direkt olarak sat>fl yap>lmas> mümkündür. anahtar> REG. anahtar> REG 'e kadar s>n>rlama yap>labilir. S>n>rlamada en küçük rakam 10'dur. hata mesaj> ç>kar. Bu durumda tufluna bas>larak ikaz kesilir. anahtar> REG. limiti programlarsan>z bu limitten daha fazla bu k>s>mdan sat>fl yapamazs>n>z. K>s>m limiti Program 3 (P3) konumunda programlan>r. OW K>s>m limiti girilir. XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM P3 Konumu 3 ARA TOPLAM KISIM 1 T 0 L KISIM 2 8 ARA TOPLAM KISIM <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri T = Vergi Oran> KODU. K>s>mlara istenen vergi oran> "T" olarak ba lanabilir. Daha fazla bilgi için "Vergi Tablosunun programlanmas> (Sayfa 18)" ve "K>s>mlara vergi oranlar>n>n ba lanmas> (Sayfa 20)" bölümlerine bak>n>z. K>s>m fiyat limiti girilir: Limit istemiyorsan>z L=0 al>n>z. Sat>fl yaparken k>s>m fiyat limitinden daha fazla bir de er girdi inizde cihaz>n ikaz düdü ü çalar. Bu durumda tufluna bas>n>z. S<LME KISIM F<YAT L<M<T< L=1 L=2 L=3 L=4 L=5 L=6 L=7 L=8 L=9 0,09 0,99 9,99 99,99 999, , , , ,99 Örnek: "KISIM 1" limitinin 99,99 YTL olarak girilmesi: OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM ARA TOPLAM P3 Konumu KISIM 1 ARA TOPLAM 36 F<fiLERE KOD NUMARASI BASILMASI Fifl üzerine Müflteri Numaras>, Çek Numaras>, Kredi Kart> Numaras> gibi bilgiler bas>labilir. Kod numaras> limiti 10 hanedir. ( ) Örnek: Müflteri numaras> olarak bas>lmas> OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM NO ÇA Bundan sonra normal sat>fl ifllemleri yap>labilir KISIM 1 NAK<T 37 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri % + ve % - TUfiLARINA ARTTIRIM ve <ND<R<M ORANLARININ PROGRAMLANMASI 0.001'den 'a kadar program yap>labilir. Örnek: %+ tufluna %10 programlanmas> OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM P1 Konumu ARA TOPLAM % ARA TOPLAM tufluna basarak program> sonland>r>n>z. Örnek: %- tufluna %12.375'in programlanmas> OW <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM P1 Konumu ARA TOPLAM % ARA TOPLAM tufluna basarak program> sonland>r>n>z. 38 "%+" ve "%-" TUfiLARININ SATIfiTA KULLANILMASI: Artt>r>m ve indirim oranlar> "%+" ve "%-" tufllar>na bas>larak uygulan>r. Tufl tak>m>ndan sat>fl s>ras>nda girilen artt>r>m, indirim oranlar> programlanm>fl art>r>m, indirim oranlar>na göre önceli e sahiptir. 1- Programlanm>fl Oranlarla Sat>fl: Örnek: KISIM 1 sat>fl> üzerinden %10 artt>r>m: OP OW XZ! Kontrol anahtar> Birim Fiyat Miktar K>s>m NAK<T KAYIT. OFF PROGRAM Ürün Artt>r>m Ödeme % 10 5, KISIM 1 % NAK<T Örnek: ARA TOPLAM üzerinden programlanm>fl de er olan % kadar indirim: OP OW XZ! Kontrol anahtar> Birim Fiyat Miktar K>s>m Birim Fiyat Miktar K>s>m Nakit KAYIT. OFF PROGRAM Ürün 2 <ndirim Ödeme 8 00 KISIM KISIM 2 ARA TOPLAM % NAK<T 39 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri Ürün % ,76 2. <stenilen Bir Oran>n Kullan>lmas> Örnek: K>s>m 1 sat>fl> üzerinden %15 artt>r>m: OP OW XZ! Kontrol anahtar> Birim Fiyat Miktar K>s>m Nakit %15 5,75 KAYIT. OFF PROGRAM Ürün Artt>r>m Ödeme 5 00 KISIM % NAK<T Örnek: K>s>m 2 sat>fl> üzerinden %12.25 indirim. OP OW XZ! Kontrol anahtar> Birim Fiyat Miktar K>s>m Nakit KAYIT. OFF PROGRAM Ürün <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri <ndirim Ödeme 14, % , KISIM 2 % NAK<T 40 PLU (F<YATLANDIRILMIfi SATIfi KALEM<) <S<MLER<N<N PROGRAMLANMASI Herbir PLU'ya en fazla 8 karakterlik bir isim programlanabilir. Boflluk b>rakmak için "00" girilir. Yanl>fl yaz>lan son kodu silmek için. tufluna bas>n>z. Örnek: PLU 1'e EKMEK PLU 2'ye S<GARA programlanmas>: <lk önce kelimeler ("EKMEK", "S<GARA") Karakter kodlar> tablosuna (Sayfa 21) göre oluflturulur. E K M E K 1 S 6 2 < 4 2 G 6 1 A 6 2 R 4 A OW XZ! Kontrol anahtar> REG. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

16 OFF PROGRAM 2 ARA TOPLAM P2 Konumu PLU 1'e "EKMEK " program>: 1 PLU NAK<T PLU 2'ye "S<GARA" program>: S < G A R A 2 PLU 3 ARA TOPLAM NAK<T tufluna basarak program> sonland>r>n>z. 41 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri E K M E K PLU'LARA B<R<M F<YAT PROGRAMI PLU tufllar>na 9 haneye kadar (0, ,99) birim fiyat programlanabilir. PLU'lara fiyat program> "PROGRAM 1 (P1)" konumunda yap>l>r. Programlanm>fl PLU'lardan sat>fl yap>ld> >nda, ürünün ismi ve fiyat> otomatik olarak fifl üzerine yaz>l>r. Örnek: 1. PLU'ya 40 Ykr. 2. PLU'ya 4,50 YTL. programlanmas>: OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 1 ARA TOPLAM P1 Konumu 1 2 PLU NAK<T PLU NAK<T Di er PLU'lar> da yukar>daki gibi programlayabilirsiniz. Program> sonland>rmak için ARA TOPLAM tufluna bas>n>z. <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri 42 PLU'LARIN KISIMLARA BA/LANMASI VE VERG< ORANI TANIMLANMASI 1- PLU'LARA VERG< ORANLARININ BA/LANMASI: Vergi oranlar>n>n programlanmas> "Vergi Tablosunun Programlanmas> (Sh.18) bölümünde aç>klanm>flt>. Bu bölümde, bu vergi oranlar>n>n PLU'lara ba lanmas> anlat>lacakt>r. Herbir PLU'ya farkl> bir vergi oran> ba lanabilir. Sadece 2 farkl> vergi oran> kullan>yorsan>z; bütün PLU'lara bu 2 vergi oran>n> ba layabilirsiniz. Fabrika ç>k>fl> olarak tüm PLU'lar KISIM 1'e ba l>d>r. PLU'lara farkl> k>s>m ve KDV program> afla >da aç>klanm>flt>r. 2- PLU'LARIN KISIMLARA BA/LANMASI Herbir PLU'yu farkl> bir k>s>ma ba lamak mümkündür. PLU programlar> "PROGRAM 3 (P3)" konumunda yap>l>r. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM P3 Konumu PLU no PLU T 0 0 D 0 0 NAK<T ARA TOPLAM KISIM 1 (M. GIDA) KISIM 2 (TEKEL)... KISIM N PLU1 (EKMEK) PLU 4 (SÜT) PLU 2 (S<GARA) PLU 3 (<ÇK<) 43 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri T= Vergi Oran> Kodu PLU'lara istenen vergi oran> T olarak ba lanabilir. (Daha fazla bilgi için "Vergi Tablosunun Programlanmas> (Sh.18)" bölümüne bak>n>z.) D= KISIM NO Herbir PLU herhangi bir k>s>m tufluna ba lanabilir. Örne in, PLU 1 (EKMEK), KISIM 1 (M.GIDA)'e ve PLU 2 (S<GARA), KISIM 2'ye (TEKEL) ba lanabilir. Örnek: PLU 1'in KISIM 1'e ba lanmas> ve 3 nolu vergi oran>n>n atanmas>: OW XZ REG.! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM P3 Konumu 1 PLU NAK<T ARA TOPLAM <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri 44 PLU'LARIN SATIfiLARDA KULLANILMASI PLU Sat>fl> OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM Ürün Ödeme Birim Fiyat Miktar PLU Nakit 0, PLU 1 00 NAK<T PLU'lardan tekrarl> sat>fl OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM Ürün Ödeme Birim Fiyat Miktar PLU Kredi 4, ,50 2 PLU PLU PLU KRED< 45 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri ÇARPMA OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM Ürün Ödeme Birim Fiyat Miktar PLU Nakit 0, X ZAMAN PLU 00 NAK<T <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri 46 AÇIK PLU ÖZELL</< ("F<YAT" TUfiU ÖZELL</<) F<YAT tuflu kullan>larak istenilen bir fiyattan PLU sat>fl> yapmak mümkündür. PLU'lardan istenen bir fiyatla sat>fl yap>lmas> AÇIK PLU olarak adland>r>lmaktad>r. Bu özelli in kullan>lmas> afla >da aç>klanm>flt>r. Herhangi bir PLU'nun AÇIK PLU olarak tan>mlanmas> Bir PLU'nun AÇIK PLU olarak kullan>lmas> için Program konumunda "AÇIK PLU" olarak tan>mlanmas> gerekir. Örnek: 4 nolu PLU'nun "AÇIK PLU" olarak tan>mlanmas> OW XZ REG.! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM P3 Konumu ARA TOPLAM AÇIK PLU program> için özel kod PLU NAK<T ARA TOPLAM AÇIK PLU sat>fl>n>n yap>lmas> "AÇIK PLU" sat>fl> afla >daki 2 örnek ile aç>klanm>flt>r. Örnek: 4 nolu PLU'dan 12 YTL'lik sat>fl yap>lmas>: OP OW XZ KAYIT! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM 4 PLU F<YAT NAK<T 47 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri Örnek 2: 4 nolu PLU'dan 2,75 YTL'lik sat>fl yap>lmas>: OP OW XZ KAYIT! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM PLU 5 F<YAT NAK<T AÇIK PLU özelli inin iptal edilmesi Örnek: 4 nolu PLU'dan "AÇIK PLU" özelli inin iptal edilmesi: OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM P3 Konumu 1 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri ARA TOPLAM AÇIK PLU program> için özel kod PLU NAK<T ARA TOPLAM Bölüm/Raporlar: X RAPORLARI (B<LG< RAPORLARI) Bu raporlar istendi i zaman al>nabilir. Bu raporlar bilgi raporlar> olup; ilgili haf>za alanlar>n> s>f>rlamazlar. Bilgi raporlar>, X Raporlar> olarak adland>r>l>r. Periyodik Bilgi Raporlar>, XX Raporlar> olarak adland>r>l>r. Z RAPORLARI (SIFIRLAMA RAPORLARI) Z Raporlar> al>nd>ktan sonra, Yazarkasa ilgili haf>za alan>n> s>f>rlar. Günlük bilgileri ay>rt etmek için Z Raporlar>n> her ifl günü sonunda al>n>z. 49 Raporlar X KISIM RAPORU Bu raporla günün herhangi bir saatinde, herhangi bir KISMIN sat>fl bilgilerini alabilirsiniz. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM KISIM 1 KISIM 2 tufluna bas>larak rapor sonland>r>l>r. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

17 ARA TOPLAM X PLU RAPORU Günün herhangi bir saatinde, istedi iniz PLU'lar>n sat>fl bilgilerini alabilirsiniz. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM Raporlar 1 2 PLU PLU ARA TOPLAM tufluna bas>larak rapor sonland>r>l>r. 50 TOPLAM X PLU SATIfi RAPORU Bu raporda, tüm PLU'lardan yap>lan sat>fllar görülür. Bu rapor Z konumunda al>n>rsa PLU sat>fllar> haf>zadan silinir. Bu raporda en son al>nan "Toplam Z PLU Sat>fl Raporundan" o ana kadar her bir PLU'dan yap>lan sat>fllar görülür. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 1 NAK<T TOPLAM Z PLU SATIfi RAPORU Bu raporda, tüm PLU'lardan yap>lan sat>fllar görülür. Bu rapor al>nd> >nda, PLU sat>fllar> haf>zadan silinir. Günlük PLU sat>fllar>n> takip etmek istiyorsan>z, her gün sonunda bu raporu alman>z gerekir. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 1 NAK<T 51 Raporlar X SAATL<K SATIfi RAPORU Bu raporda her bir saatte gelen müflteri say>s> ve toplam sat>fl tutar> görülebilir. Bu rapor gün içinde istenildi i zaman al>nabilir. Bilgiler s>f>rlanmaz. Bu raporda en son al>nan Z saatlik sat>fl raporundan o ana kadar yap>lan sat>fllar saat baz>nda görülür. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 2 NAK<T Z SAATL<K SATIfi RAPORU Bu rapor al>nd> >nda saatlik sat>fl bilgileri haf>zadan silinir. Saatlik sat>fl bilgilerini gün baz>nda düzenli olarak takip etmek istiyorsan>z, her gün sonunda bu raporu alman>z gerekir. Raporlar OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 2 NAK<T 52 X RAPORU (X Günlük Sat>fl Raporu) Z RAPORU (Z Günlük Sat>fl Raporu) için Sh.31'e bak>n>z. Bu rapor gün içinde günlük sat>fl bilgilerini takip etmek amac> ile istendi i zaman al>nabilir. Bu rapor al>nd> >nda ilgili haf>za alan> silinmez. X Raporunda, en son al>nan Z Raporundan o ana kadar yap>lm>fl olan sat>fllar>n detaylar> görülür. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM NAK<T 53 Raporlar XX RAPORU (XX PER<YOD<K SATIfi RAPORU) ZZ RAPORU (ZZ Periyodik Sat>fl Raporu) için Sh. 32'ye bak>n>z. XX Raporu al>nd> >nda ilgili haf>za alan> silinmez. ZZ Raporu al>nd> >nda, Periyodik Sat>fllar haf>zas> s>f>rlan>r. Periyod kullan>c> taraf>ndan tan>mlanabilir. Yani, e er ZZ raporunu her hafta sonu (ya da Ay sonu) al>rsan>z; o hafta içinde (ya da o ay içinde) yap>lm>fl sat>fl bilgilerini XX raporunda görürsünüz. Bu raporda bir önceki ZZ raporundan o ana kadarki sat>fl bilgilerini görürsünüz. XX RAPORU OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM NAK<T Raporlar 54 MAL< HAFIZA RAPORLARI Z Raporu (Sh. 31) al>nd> >nda, Yazarkasa Günlük Sat>fllar haf>zas>n> s>f>rlar ve "Z Raporu Numaras>n>" "Tarihini", "Günlük Sat>fl" ve "KDV" toplamlar>n> Mali Haf>zaya aktar>r. Günlük Sat>fl ve KDV toplamlar>n> kontrol etmek amac>yla Mali Bellek Raporlar> al>nabilir. <lk ve Son Z Raporlar> için Mali Bellek Raporu OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM ARA TOPLAM Z Z Z 0018 (Z SON) Z Z Z 0018 (Z SON) Z Z Z 0018 (Z SON) 55 Raporlar Herhangi iki Z Numaras> için Mali Bellek Raporu Örnek: Birinci Z No: 14 <kinci Z No: 18 OW XZ REG.! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM 1 4 ARA TOPLAM 1 8 ARA TOPLAM Raporlar Z Z Z 0018 Z Z Z 0018 Z Z Z SON 56 <K< TAR<H <Ç<N MAL< BELLEK RAPORU : Örnek: <lk Tarih <kinci Tarih : : OW XZ REG.! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM ARA TOPLAM ARA TOPLAM Z Z Z 0017 Z Z Z 0017 Z Z Z SON 57 Raporlar <K< Z NUMARASI ARASINDA MAL< BELLEK RAPORU Örnek: <lk Z NO <kinci Z NO : 14 : 17 OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM ARA TOPLAM 1 7 ARA TOPLAM Raporlar Z Z Z 0017 Z Z Z 0017 Z Z Z SON 58 <K< TAR<H ARASINDA MAL< BELLEK RAPORU Örnek: Birinci Tarih : <kinci Tarih : OW XZ REG.! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM ARA TOPLAM ARA TOPLAM Z Z Z 0017 Z Z Z 0017 Z Z Z SON 59 Raporlar 9. Bölüm/Yetkili Servis ça >rmadan önce yap>lmas> gerekenler: Bu bölümde herhangi bir sorun oldu unda yap>lmas> gerekenler aç>klanacakt>r. HATA MESAJLARI VE ÇÖZÜMLER< Hatal> bir durumda cihaz>n>z sesli uyar> sinyali verir. HAYIR EVET EKRAN HATA KODU E01 ANLAMI Bir ifllem tamamlanmadan kontrol anahtar> baflka bir konuma çevirilmifl. Fifl limiti afl>ld>. Haf>za dolu. KISIM ve PLU'lara vergi oranlar> ba lanmam>fl. Vergi tablosu programlanmam>fl. <flletme Ad>,Adresi programlanmam>fl Yaz>c> ar>zas>. ÇÖZÜM Kontrol anahtar>n> eski konumuna çevirip ifllemi sonland>r>n Sh. 35'e bak>n>z. Z Raporu al>n. (Sh. 31) Vergi oranlar>n> ba lay>n. (Sh. 20) Vergi tablosunu programlay>n. (Sh. 18) <flletme Ad> ve Adresini programlay>n (Sh. 22) Cihaz> kapat>n>z. Yaz>c>da s>k>flm>fl ka >t varsa ç>kart>n>z. Ka >t s>k>fl>kl> > yoksa, baflka bir ar>za vard>r. Bu durumda Yetkili Servise baflvurun. E76 E83 E91 E92 E93 E94 S<LME tufluna bas>n>z. Ça r> Merkezi: * (Sabit telefonlardan alan kodu çevirmeden) Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

18 com.tr * Sabit telefonlardan yap>lan aramalarda sehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yap>lan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yap>lmaktad>r. Yaz>l> baflvurular için adresimiz: Beko Ça r> Merkezi, Beko Elektronik A.fi. Beylikdüzü mevkii E5 Karayolu üstü Büyükçekmece / <STANBUL Afla >daki önerilere uyman>z> rica ederiz. 1. Ürününüzü ald> >n>zda Garanti Belgesini Yetkili Sat>c>n>za onaylatt>r>n>z. 2. Ürününüzü kullanma k>lavuzu esaslar>na göre kullan>n>z. 3. Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 10 y>ld>r. BEKO Tüketici Hizmetleri 62 Garanti ile ilgili olarak Müflterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Beko taraf>ndan verilen bu garanti, Yazarkasa'n>z>n normalin d>fl>nda kullan>lmas>ndan do acak ar>zalar>n giderilmesini kapsamad> > gibi, afla >daki durumlar da garanti d>fl>d>r: Kullanma hatalar>ndan meydana gelen hasar ve ar>zalar, Ürünün müflteriye tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve tafl>ma s>ras>nda oluflan hasar ve ar>zalar, Voltaj düflüklü ü veya fazlal> >; hatal> elektrik tesisat>; ürünün etiketinde yaz>l> voltajdan farkl> voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve ar>zalar, Yang>n ve y>ld>r>m düflmesi ile meydana gelecek ar>zalar ve hasarlar. Ürünün kullanma k>lavuzlar>nda yer alan hususlara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar. Yukar>da belirtilen ar>zalar>n giderilmesi ücret karfl>l> >nda yap>l>r. Ürünün kullan>m yerine montaj> ve nakliyesi ürün fiyat>na dahil de ildir. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu u, tüketicinin mal> sat>n ald> > sat>c>, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yap>ld> >, ürün üzerindeki orijinal seri numaras> kald>r>ld> > veya tahrif edildi i takdirde bu garanti geçersizdir. CE onay> Mikes Product Service GMBH Ohmstrasse 2-4 D Strasskirchen Germany taraf>ndan al>nm>flt>r. BEKO ELEKTRON<K A.fi. Beylikdüzü Mevkii Büyükçekmece - <stanbul Tel: (0-212) (10 hat) Fax: (0-212) Sanayi Sicil No: Elektronik Yazarkasa Garanti Belgesi BEKO Yazarkasa'n>z>, kullanma k>lavuzunda gösterildi i flekilde kullan>lmas> ve Beko'nun yetkili k>ld> > Servis elemanlar> d>fl>ndaki flah>slar taraf>ndan bak>m, onar>m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl olmas> flart>yla, mal>n bütün parçalar> dahil olmak üzere tamamen malzeme, iflçilik ve üretim hatalar>na karfl> ürünün tesliminden itibaren bafllar. Ürününüz 2 (<K<) YIL SÜRE <LE GARANT< ED<LM<fiT<R. Ürünün kullanma k>lavuzlar>nda yer alan hususlara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar Garanti kapsam> d>fl>ndad>r. Mal>n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde iflçilik masraf>, de ifltirilen parça bedeli yada herhangi bir ad alt>nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap>lacakt>r. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonlar> taraf>ndan yap>lmas>n>n zorunlu oldu u, imalatç> yada ithalatç> taraf>ndan flart koflulan periyodik bak>mlarda; verilen hizmet karfl>l> >nda tüketiciden iflçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Garanti süresi içinde yap>lacak onar>mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre mala iliflkin ar>zan>n Yetkili Servis atölyelerimize, Yetkili Servis atölyelerimizin bulunmamas> durumunda Yetkili Sat>c>lar>m>za, ithalatç>s>na veya Firmam>za bildirildi i tarihten itibaren bafllar. Sanayi mal>n>n ar>zas>n>n 5 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç> yada ithalatç>; mal>n tamiri tamamlan>ncaya kadar benzer özelliklere sahip baflka bir sanayi mal>n> tüketecinin kullan>m>na tahsis etmesi zorunludur. Ar>zan>n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de ifltirilecek parçalar>n saptanmas> tamamen firmam>za aittir. Ar>zan>n giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yap>labilir. Müflterimizin buna onay> flartt>r. Ancak; - Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd>yla bir y>l içerisinde, ayn> ar>zay> ikiden fazla tekrarlamas> veya farkl> ar>zalar>n dörtten fazla ortaya ç>kmas> sonucu üründen yararlanamaman>n süreklilik kazanmas>, - Tamiri için gereken azami sürenin afl>lmas> - Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmamas> halinde s>ras>yla Yetkili Sat>c>m>z, bayi, acente temsilcili i, ithalatç> yada imalatç>s>ndan birisinin bölgeye en yak>n servis yetkilisiyle birlikte veya firmam>z yetkilisince düzenlenecek raporla ar>zan>n tamirinin mümkün bulunmad> >n>n belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap>lacakt>r. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç>kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl> >,Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. Bu Belgenin kullan>lmas>na; 4077 say>l> Tüketicinin Korunmas> Hakk>nda Kanun ve bu Kanun'a dayan>larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar>na Dair Tebli uyar>nca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl> > Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü taraf>ndan izin verilmifltir. Beko Elektronik A. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) fi. GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD. Tel-Faks: Sat>c> Firma (Kafle ve <mza): Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl> >'n>n 412 no'lu ve izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. Bu bölümü, ürünü ald> >n>z Yetkili Sat>c> imzalayacak ve kafleleyecektir 8GE Seri No: Tip: Teslim Tarihi, Yeri: Fatura Tarihi, No: Sat>c> Firma Ünvan>: Adres:. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

DIGITURK Kullanma K lavuzu

DIGITURK Kullanma K lavuzu DIGITURK Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: AKAY ASANSÖR İML. İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTİKLAL MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:11 / B KIRAÇ-ESENYURT / İSTANBUL TELEFON : 0212 624 32 15 16 FAKS : 0212 424

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN C A B Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde AEEE Yönetmeliğine uygundur. doğaya zarar vermeden üretilmiştir. PCB içermez. Çay Makinesi / Kullanma Kılavuzu

Detaylı

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO D1 5102 B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5 Ekmek K zartma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 09 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2104 A+ DS EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SR-44NMA http://tr.yourpdfguides.com/dref/805699

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SR-44NMA http://tr.yourpdfguides.com/dref/805699 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+ Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan

Detaylı

BEKO 200 TR. Elektronik Kayıt Ünitesi 173200 satır bilgiyi kaydedebilmektedir.

BEKO 200 TR. Elektronik Kayıt Ünitesi 173200 satır bilgiyi kaydedebilmektedir. 200 TR BEKO 200 TR Elektronik Kayıt Ünitesi 173200 satır bilgiyi kaydedebilmektedir. : 2 satır : 2 satır : 60 mw beklemede, 18W maksimum : 165 mm (Y) x 240 mm (G) x 280 mm (D) (çekmece dahil) : 3,15

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu AL 760 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2595 A+ D EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile çalısan soğutucu cihazınızın normal bir sekilde

Detaylı

BK3136A++CF UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir sekilde çal ısmas ın ı sağlamak için

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >2-3

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >2-3 Islak-Kuru El Süpürgesi Kullanma K lavuzu BKK 1180 Y Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

FLV QS 2000 FLV QS 2800. Quartz soba. Kullanma Kılavuzu

FLV QS 2000 FLV QS 2800. Quartz soba. Kullanma Kılavuzu FLV QS 2000 FLV QS 2800 Quartz soba Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+ Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2194

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2194 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2194 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu

AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile çalısan soğutucu

Detaylı

FLV S 2500 TWF. Elektrikli Oda Isıtıcısı. Kullanma Kılavuzu

FLV S 2500 TWF. Elektrikli Oda Isıtıcısı. Kullanma Kılavuzu FLV S 2500 TWF Elektrikli Oda Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

Narenciye Sıkma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2101

Narenciye Sıkma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2101 Narenciye Sıkma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2101 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA AEEE Yönetmeliğine Uygundur 53 6 hane 3650 gün Açma / Kapama / Fonksiyon Tu u Açma: Cihaz kapal yken açar. Yazarkasa elektrik kablosunu prize tak p, açma tu

Detaylı

VRF İç Üniteler Climate 5000 VRF MC4W, C4W, C1W, C2W, CLPD, MPD, HPD, CF, HW. Kullanim Kılavuzu

VRF İç Üniteler Climate 5000 VRF MC4W, C4W, C1W, C2W, CLPD, MPD, HPD, CF, HW. Kullanim Kılavuzu VRF İç Üniteler Climate 5000 VRF MC4W, C4W, C1W, C2W, CLPD, MPD, HPD, CF, HW Kullanim Kılavuzu 6 720 844 638 (2015/10) Klimalarımızı satın aldığınız için teşekkürler Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Mali Onaylı Yazarkasa

Kullanım Kılavuzu. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin Alpha Hugin ER-425TX ER-201 Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa 1 ÖNSÖZ Bu kullanım kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir. Yazarkasanızı çalıştırmadan

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 11 > Güvenlik Uyar lar >2-3

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 11 > Güvenlik Uyar lar >2-3 Max Robo Kullanma K lavuzu BKK 256 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

Mutfak Tartısı Kullanma Kılavuzu BKK 2180

Mutfak Tartısı Kullanma Kılavuzu BKK 2180 Mutfak Tartısı Kullanma Kılavuzu BKK 2180 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu BİOMETRİ-CS BİLGİSAYAR YAZILIM EĞİTİM TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel : +90 312 235 84 40 Fax : +90 312 236 00 10 Adres :

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Adaptörü USB portuna takmadan once mutlaka CD ile gelen sürücü yazılımını yükleyin.

Adaptörü USB portuna takmadan once mutlaka CD ile gelen sürücü yazılımını yükleyin. 802.11g High-Gain Kablosuz USB Adaptörü HIZLI KURULUM KILAVUZU Versiyon 1.0 Ocak, 2006 0 *Windows 98SE/Me/2000/XP: TÜRKÇE. Takip eden örnek yükleme Windows XP işletim sisteminde yapılmıştır. ( Windows

Detaylı

Casper N410 Tablet Bilgisayar GARANTİ SÜRESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI. Teslim Alma ve İlk Açılış

Casper N410 Tablet Bilgisayar GARANTİ SÜRESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI. Teslim Alma ve İlk Açılış Casper N410 Tablet Bilgisayar GARANTİ SÜRESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI Teslim Alma ve İlk Açılış Üründe sorun var mı? Evet Hayır Sınıflara Teslim Tutanağı ile Sınıf öğretmenleri tarafından Tutanak altına alınır(1)

Detaylı

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları DPT Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Garanti Ve Servis 1 Uygulama Alanları/Pompa Kod Sistemi 2 Kullanma Talimatları 3 Pompanın Yapısı 5 Taşıma,Sevkiyat ve Depolama

Detaylı

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI DCH327X

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI DCH327X Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI DCH327X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI DCH327X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

hand blender kullanma kılavuzu

hand blender kullanma kılavuzu hand blender kullanma kılavuzu K 1254 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F50670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809553

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F50670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809553 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Bu

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU PİLSAY KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Çağrıların Ücretlendirilmesi... 4 Sayaçların Takibi ve Silinmesi... 5 Aranan Numaraların Takibi... 6 Program Moduna Girme...

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 9. Güvenlik Uyar lar >4-7

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 9. Güvenlik Uyar lar >4-7 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BESTPUMP KULLANIM KILAVUZU H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

BESTPUMP KULLANIM KILAVUZU H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. 1 BESTPUMP H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI KULLANIM KILAVUZU SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA GARANTİ

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35: 7G 01 00 00XX M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek M35 interkom telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

M s r Patlatma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 1198

M s r Patlatma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 1198 M s r Patlatma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 1198 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

DİKON KULLANMA KILAVUZU

DİKON KULLANMA KILAVUZU DİKON KULLANMA KILAVUZU Cihaz, kontör ve dialer özelliklerini bir arada bulundurur, dialer fonksiyonu devre dışı ( by-pass) bırakılabilir. Besleme ünitesi, Kontör cihazı, Eksay Cihazı ( opsiyonel ) ve

Detaylı

ANKASTRE OCAK CLG 631 SPX CLG 64 SPX PL 40 ASX

ANKASTRE OCAK CLG 631 SPX CLG 64 SPX PL 40 ASX ANKASTRE OCAK CLG 631 SPX CLG 64 SPX PL 40 ASX 03 05 05 05 05 06 06 06 08 Mühür Dirsek erişilebilir alan Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 ENJEKTÖR Şekil 6 Şekil 7 SİLİNDİRİK KONİK Şekil 8 Şekil

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur

EEE Yönetmeligine Uygundur BK 3234 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur 2 ve buz yüze için T Derin dondurucunuzda kapak kilidi var ise, derin dondurucunuzu kilitli tutun ve anahtarları çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde muhafaza

Detaylı

Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868

Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868 Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

AE3 GAZ ALARM PANOSU KLEMENS BAĞLANTISI

AE3 GAZ ALARM PANOSU KLEMENS BAĞLANTISI AE3 GAZ ALARM PANOSU KLEMENS BAĞLANTISI SİREN 12V DC İLERİ TEKNOLOJİ 12V DC ADAPTÖR 10A GÜÇ RÖLESİ İ-TEK K- GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ PANİK BUTONU DİALER 33 LÜ SIRA KLEMENS PAKO ŞALTERİ BAĞLANTI ŞEMASI; ŞEKİLDEKİ

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu K 5119 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13

Detaylı