Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3577791"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO 398-SR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO 398-SR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu BEKO 398-SR Kullanma kılavuzu BEKO 398-SR Kullanma talimati BEKO 398-SR Kullanıcı kılavuzu BEKO 398-SR Kullanıcı el kitabı BEKO 398-SR Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

2 Manuel özet: beko.com.tr "Her hakk> mahfuzdur. 1. Bölüm/Yazarkasan>z> kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar ve güvenlik uyar>lar>. 3 Yazarkasan>n günlük kullan>m> Bölüm/Yazarkasan>z>n teknik özellikleri Bölüm/Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k..... Ka >t rulonun tak>lmas> Yaz>c> kartuflun de ifltirilmesi Bitmifl ka >t rulonun de ifltirilmesi...

3 Bölüm/Programlama.. 16 Saat ve tarihin ekranda görülmesi.. 17 Vergi tablosunun programlanmas> Program raporu K>s>mlara vergi oranlar>n>n ba lanmas> Karakter program>..

4 <flletme ad> ve adresinin programlanmas> K>s>m isimlerinin programlanmas> Bölüm/Sat>fl ifllemleri Çekmecenin aç>lmas> Tek kalem mal sat>fl>..

5 . 26 Tekrarl> sat>fl Çarpma Çarpma (nokta tuflu ile) Para üstü ifllemi...

6 .. 28 Kasaya sat>fl d>fl> para konulmas> Kasadan sat>fl d>fl> para al>nmas> 29 <ndirim Son kalemin iptali.. 30 Önceki kalemlerin iptali...

7 30 6. Bölüm/ Z Raporlar> Z raporu (günlük sat>fl raporu) ZZ raporu (periyodik sat>fl raporu) Bölüm/<leri programlama ve kullanma teknikleri K>s>mlara birim fiyat program> Fifl limiti program>.

8 34-35 K>s>m fiyat limiti program> Fifllere kod numaras> bas>lmas>. 37 %+ ve %- tufllar>na artt>r>m ve indirim oranlar>n>n programlanmas>. 38 %+ ve %- tufllar>n>n sat>flta kullan>lmas> PLU (fiyatland>r>lm>fl sat>fl kalemi) isimlerinin programlanmas> PLU'lara birim fiyat program> PLU'lar>n k>s>mlara ba lanmas> ve vergi oran> tan>mlanmas> PLU'lar>n sat>fllarda kullan>lmas>

9 45 Çarpma AÇIK PLU özelli i Bölüm/Raporlar X k>s>m raporu X PLU raporu...

10 . 50 Toplam X PLU sat>fl raporu Toplam Z PLU sat>fl raporu X saatlik sat>fl raporu Z saatlik sat>fl raporu...

11 X raporu (X günlük sat>fl raporu) XX raporu (XX periyodik sat>fl raporu). 54 Mali haf>za raporlar> Bölüm/Yetkili Servis ça >rmadan önce yap>lmas> gerekenler Bölüm/Beko Tüketici Hizmetleri Girifl Girifl BEKO-CASIO 398 SR model yazarkasam>z> seçti iniz için Teflekkür Ederiz! Cihaz>n>z, en son teknolojiyi temsil etmektedir. Bu cihaz, arad> >n>z tüm özelliklere sahip olmakla birlikte, kendi endüstrisinde en yüksek standartlara sahip olan BEKO ve CASIO teknolojileri ile tasarlanm>fl ve üretilmektedir. Y>llar boyunca size rahat ve güvenilir bir kullan>m sa layacak olan bu cihaz> sunmaktan gurur duymaktay>z.! Önemli Not! Yazarkasan>z> sat>n ald> >n>zda direkt olarak kullanman>z mümkün de ildir. Kullan>m öncesi firma bilgilerinin ve programlar>n yap>labilmesi için en yak>n BEKO Elektronik Servisi'ni ça >r>n>z. 2 Yazarkasan>n günlük kullan>m>: <flyerinizi açt> >n>zda... Yazarkasan>z>n elektri e tak>l> oldu undan emin olunuz. Yazarkasan>zda yeterince ka >t olup olmad> >n> kontrol ediniz. (Sh. 12) Bir önceki akflam Z RAPORU al>n>p al>nmad> >n> kontrol ediniz. (Sh. 31) Saat ve Tarihi kontrol ediniz. (Sh. 17) <flyeriniz aç>kken... Fifl kesebilirsiniz. (Sh. 26) X raporlar> alabilirsiniz. (Sh. 50) AÇIK <flyerinizi kapat>rken... Z Raporu (Günlük Sat>fl Raporu) al>n>z. (Sh. 31) H>rs>zl> a karfl>, çekmecedeki paray> al>n>z ve çekmeceyi aç>k b>rak>n>z. KAPA LI 3 Yazarkasan>n günlük kullan>m> 1. Bölüm/Yazarkasan>z> kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar ve güvenlik uyar>lar>: Yazarkasan>n günlük kullan>m> D<KKAT! Yazarkasan>za su veya benzeri s>v> maddeler dökmeyiniz, s>çratmay>n>z. Benzer s>v>lar> içeren vazo, bardak gibi gereçleri cihaz üzerine veya yan>na koymay>n>z. Yazarkasan>z> ya murda ve nemli yerlerde b>rakmay>n>z. Direkt günefl alan veya >s>t>c>lara yak>n olan yerlere yerlefltirmeyiniz. Cihaz>n>z> temizlemeden önce prizden ç>kar>n>z. Görünen parçalar>n> yumuflak ve hafif >slak bir bezle siliniz. Benzin, tiner gibi uçucu maddeler kullanmay>n>z. Cihaz>n>z>n normal flebeke gerilimi olan 220V'ta çal>flmas>na dikkat ediniz. Cihaz>n>z>n güvenli çal>flmas> için TOPRAKLI PR<Z kullan>n>z.

12 fiebeke fiflini cihaz>n>za yak>n ve kolayl>kla eriflebilecek bir prize tak>n>z. fiebeke kordonu, üstüne bas>lmayacak bir flekilde yazarkasaya ba lanmal>d>r ve üzerine herhangi bir cisim konulmamal>d>r. fiebeke kordonu uygun olmayan uzatma kablolar> ve elektrik tesisat> ile kullan>lmamal>d>r. Yazarkasan>z>n içerisine madeni para, ataç, i ne ve z>mba teli gibi metal herhangi bir madde düflürmeyiniz. E er böyle bir madde düflerse, yazarkasan>z> fiflten çekerek yetkili servis eleman> ça >r>n>z. Elektronik yazarkasan>n her ne surette olursa olsun yetkili servis elemanlar> d>fl>nda herhangi biri taraf>ndan mühürünün aç>lmas> ve tamir benzeri ifllemler yap>lmas> ilgili kanun hükümlerince yasaklanm>flt>r. Bu nedenle cihaz>n>z>n kullan>m> ve programlanmas> s>ras>nda bir sorunla karfl>lafl>rsan>z en yak>n BEKO Yetkili Servisi'ne dan>fl>n>z.! Islak elle cihaz> kullanmay>n>z Bölüm/Yazarkasan>z>n teknik özellikleri: GÖSTERGE YAZICI Türü Yazma h>z> Ka >t rulo Güç kayna > Güç harcamas> Çal>flma s>cakl> > Çal>flma ortam> nemi Boyutlar A >rl>k K>s>m say>s> PLU say>s> Fiyat limiti Mali haf>za : 10 haneli floresan tipi gösterge : Tek istasyon, karbon kopya, nokta vurufllu yaz>c> : 2. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

13 7 sat>r/sn. : 58 mm x 80 mm ø (max) çift katl> otokopi ka >d>. : AC 220 V (+ %10 - %30) : 17 Watt beklemede, 39 Watt max. : 0 C - 40 C : %10 - %90 : 265 mm (Y) x sat>fl say>s> bu bölümde görülür. 4. PLU (Fiyatland>r>lm>fl Sat>fl Kalemi) Herhangi bir PLU'dan sat>fl yap>ld> >nda PLU numaras> bu bölümde görülür. 5. TUTAR/PARA ÜSTÜ iflareti ("-") TUTAR, iflareti yand> >nda, ekrandaki rakam toplam sat>fl miktar>d>r. PARA ÜSTÜ iflareti yand> >nda ekranda görülen rakam müflteriye para üstü olarak verilecek miktard>r. MÜfiTER< GÖSTERGES< TUTAR PARA ÜSTÜ 9 Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k TUfi TAKIMI KA/IT NO ÇA <PTAL HATA DÜZELT F<YAT PLU % % X ZAMAN Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k S<LME PLU NO ÇA Say>sal tufllar , 1 9 PROGRAMLANMIfi SATIfi KALEM< Fiyat, tutar, kod. numaras> gibi say>sal de erleri girmek için kullan>l>r. PLU numaras>n> girmek için kullan>l>r. 00 Ç<FT St;z. Ka >t fie rit Sarma makaras>n>n yan kapa >n> tak>n>z. Makaray> ka >t rulonun üst k>sm>ndaki yerine oturtunuz. Ka >ttaki bollu u almak için "KA/IT" tufluna k>sa bir süre bas>n>z. Fifl ka >d> - Fifl ka >d>n> yaz>c> kapa >ndan geçirerek d>flar>ya al>n>z. - Yaz>c> kapa >n> kapat>n>z. - Fifl ka >d>n>n fazlas>n> y>rtarak al>n>z. Ka >t rulo bitmek üzereyken ka >d>n kenarlar>nda k>rm>z> flerit ç>kar. Bu durumda yeni rulo tak>lmas> gerekmektedir. 13 Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k YAZICI KARTUfiUN DE/<fiT<R<LMES< Yaz>c> kapa >n> ç>kar>n>z. Yeni yaz>c> kartuflu yerlefltiriniz. Ka >d> yaz>c>n>n alt k>sm>ndan resimde gösterildi i gibi kesiniz. Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k Diflli Yaz>c> fleridin gevflekli ini gidermek için kartuflun solundaki t>rt>kl> diflliyi parmakla ok yönünde çeviriniz. Yaz>c> iç kapa >n> ç>kar>n>z. Yaz>c> kartuflunu sa kenar>ndan tutarak ç>kar>n>z. Yaz>c> iç kapa >n> yerine oturttuktan sonra Sh. 12'de aç>kland> > gibi ka >t koyunuz ve yaz>c> kapa >n> kapat>n>z. ÖNEML<! Sadece ERC-22 veya ERC-40 Model Yaz>c> Kartuflu kullan>n>z. Di er kartufllar cihaz>n>za zarar verebilir. Ömrü biten kartufla mürekkep koyarak tekrar kullanmay>n>z. 14 B<TM<fi KA/IT RULONUN DE/<fiT<R<LMES< X KAYIT KAPALI PROGRAM Z Kontrol anahtar>n> "Kay>t" konumuna al>n>z ve Yaz>c> Kapa >n> ç>kar>n>z. Ka >t tufluna basarak ka >d> 20 cm kadar ilerletiniz. Rulonun kalan k>sm>n> flekilde gösterildi i gibi kesiniz. Mali ruloyu yaz>s>z bölümünden kesiniz. Kalan ka >t yaz>c>dan ç>kana kadar "KA/IT" tufluna bas>n>z. Ka >t sarma makaras>n> yerinden ç>kar>n>z. Kalan ruloyu çekerek ç>karmaya çal>flmay>n>z. Yaz>c>ya zarar verebilirsiniz. Yan kapa > büyük delik taraf>na do ru iterek ç>kar>n>z. Eski ruloyu ç>kar>n>z. Mali ruloyu, ka >t sarma makaras>ndan ç>kar>n>z. Sh. 12'de aç>kland> > gibi yeni ruloyu tak>n>z. 15 Yazarkasan>z>n kurulmas> ve ön haz>rl>k 4. Bölüm/Programlama: Yazarkasa kullan>lmadan önce "Saat", "Vergi Oranlar>", "<flletme Adresi" ve "K>s>mlara Vergi Oranlar>" programlanmal>d>r. Aksi takdirde, yazarkasan>z çal>flmayacakt>r. Program modlar> Yönetici Anahtar> "PROGRAM" konumunu çevirilerek seçilir. 1. PROGRAM 1 (P1) Konumu Bu konumda afla >daki programlar yap>l>r: Saat K>s>m fiyat>. PLU fiyat>. + % ve - % oranlar>. P1 konumuna geçmek için: OW Programlama XZ Kontrol Anahtar> REG. OFF PROGRAM Program Konum Numaras> 1 ARA TOPLAM Cihaz>n P1 konumunda oldu u göstergenin sol yan>nda P1 yanmas>yla anlafl>l>r. 2. PROGRAM 2 (P2) Konumu Bu konumda afla >daki programlar yap>l>r: K>s>m ve PLU isimleri <flletme Ad> ve Adresi. P2 konumuna geçmek için: OW Kontrol Anahtar> XZ REG. OFF PROGRAM Program Konum Numaras> 2 ARA TOPLAM Cihaz>n P2 konumunda oldu u göstergenin sol yan>nda P2 yanmas>yla anlafl>l>r. 3. PROGRAM 3 (P3) Konumu Bu konumda afla >daki programlar yap>l>r: KDV oranlar> K>s>mlara Vergi Oran> Program>. P3 konumuna geçmek için: OW REG. Kontrol Anahtar> OFF PROGRAM XZ Program Konum Numaras> ARA TOPLAM 3 Cihaz>n P3 konumunda oldu u göstergenin sol yan>nda P3 yanmas>yla anlafl>l>r. 16 SAAT ve TAR<H<N EKRANDA GÖRÜLMES< Sat>fl yap>lmad> > durumda saat ve tarih ekranda görülebilir. Saatin Ekranda Görülmesi OP OW XZ! Kontrol Anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM <filem X ZAMAN EKRAN SAAT S<LME 0 Ekrandan saati silmek için "S<LME" tufluna bas>l>r. Tarihin Ekranda Görülmesi OP OW XZ! Kontrol Anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM EKRAN X ZAMAN SAAT X ZAMAN TAR<H S<LME 0 Ekrandan saati silmek için "S<LME" tufluna bas>l>r. Saatin Programlanmas>: Saat 24 saat sistemine göre 4 hane olarak programlan>r. Örnek : Sabah 8:30 saat 0830, Akflam 8:30 saat 2030 olarak programlan>r. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

14 Cihaz>n>z 2099 y>l>na kadar otomatik takvime sahiptir. Zaman PROGRAM 1 (P1) konumunda programlan>r. Örnek: Saatin 14:40 olarak programlanmas>: OW XZ! Kontrol Anahtar> REG. OFF PROGRAM 1 ARA TOPLAM X ZAMAN P1 Konumu S<LME 17 "S<LME" tufluna basarak program> sonland>r>n>z. Programlama VERG< TABLOSUNUN PROGRAMLANMASI Yazarkasa kullan>lmaya bafllanmadan önce vergi oranlar> vergi tablosuna programlanmal>d>r. Aksi halde ifllem yap>lamaz. Yazarkasan>n ifllem yapabilmesi için en az bir vergi oran> programlanmal>d>r. Vergi oranlar> tablosu programland>ktan sonra otomatik olarak tüm k>s>mlara "KDV1" ba lan>r. Her bir k>s>ma farkl> bir KDV programlanmas> Sh. 20'da aç>klanm>flt>r. 8 farkl> vergi oran> vergi tablosuna programlanabilir. Vergi oranlar> programlanmadan önce Z Raporu (Sh 31) (Günlük Sat>fl Raporu) ve ZZ Raporu (Sh 32) (Periyodik Sat>fl Raporu) al>nmal>d>r. Örnek: Afla >daki vergi oranlar>n>n vergi tablosuna programlanmas> KDV 1: %10 KDV 2: %17 KDV 3: %23 KDV 4: KDV 5: %19 KDV 6: %15 KDV 7: %0 KDV 8: OW %20 %25 XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM Programlama P3 Konumu Vergi oran> Program kodu Özel kod ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM ARA TOPLAM NAK<T ARA TOPLAM Vergi tablosuna 8 farkl> KDV oran> programlayabilirsiniz. Bununla birlikte vergi tablosuna ayn> oran, birden fazla programlanamaz. Yani %10 KDV oran> hem KDV 1'e hem de KDV 5'e programlanamaz. KDV 1'e %10 programland>ktan sonra KDV 5'e de %10 programlanmak istendi inde cihaz>n>z hata mesaj> verir. Vergi tablosuna programlanm>fl vergi oranlar>n> görmek için Sh. 19'daki raporu al>n>z. 18 PROGRAM RAPORU Sayfa 18'de programlanan vergi oranlar> afla >daki rapor al>narak görülebilir. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM P3 Konumu ARA TOPLAM KDV 1: %12 KDV 2: %10 KDV 3: %23 KDV 4: %20 KDV 5: %19 KDV 6: %15 KDV 7: %0 KDV 8: %25 19 Programlama KISIMLARA VERG< ORANLARININ BA/LANMASI Vergi Tablosuna 8 ayr> vergi oran>n>n nas>l programlanaca > sayfa 18'de anlat>lm>flt>r. anahtar> REG. Karakterler iki haneli say>larla kodlan>r. Genifl karakter yazmak için karakter kodundan önce 99 yaz>l>r. Boflluk b>rakmak için "00" girilir. Yanl>fl yaz>lan son kodu silmek için. tufluna bas>l>r. Her sat>r>n sonunda NAK<T tufluna bas>n>z. Program> sonland>rmak için ARA TOPLAM tufluna bas>n>z. Örnek: Afla >daki mesaj>n BAfiLIK olarak programlanmas>. B<Z<M SÜPERMARKET YOL SOKAK BÜYÜKÇEKMECE <STANBUL TEL: : Programlama OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 2 ARA TOPLAM P2 Konumu 1. SATIRIN PROGRAMLANMASI B<Z<M kelimesi genifl karakterlerle yaz>lacakt>r ARA TOPLAM B < Z < M NAK<T SATIRIN PROGRAMLANMASI R 2 00 M ARA TOPLAM A 00 R 00 K E T S Ü P E NAK<T 3. SATIRIN PROGRAMLANMASI ARA TOPLAM Y O L S O K A K NAK<T 4. SATIRIN PROGRAMLANMASI ARA TOPLAM B 3 Ü 0 4 Y 0 Ü 9 K 1 0 Ç 0 E 1 K 0 0 M 0 E 0 C E NAK<T 23 Programlama 5. SATIRIN PROGRAMLANMASI 5 00 < 3 00 A 2 00 N ARA TOPLAM S T 00 B U L NAK<T 6. SATIRIN PROGRAMLANMASI Programlama 6 T E ARA TOPLAM L : NAK<T Program> sonland>rmak için ARA TOPLAM tufluna bas>n>z. 24 KISIM <S<MLER<N<N PROGRAMLANMASI Herbir k>s>m'a en fazla 8 karakterlik bir isim programlanabilir. Boflluk b>rakmak için "00" girilir. anahtar> REG. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. tuflundan sonra iki rakam girilebilir. OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. durumda para üstünün verilmesi gerekir. anahtar> KAYIT. Çekmeceye 60 YTL. konulmas>. OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. Çekmeceden 40 YTL. al>nmas> OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM KISIM KISIM 4 KISIM YANLIfi 1 G<R<fi!!! 3 <PTAL KISIM 1 NAK<T Bölüm/Z Raporlar>: Z RAPORU (GÜNLÜK SATIfi RAPORU) Mali Yazarkasa kanununa göre her ifl günü sonunda Z Raporu al>nmal>d>r. Z Raporu al>nd> >nda günlük Toplam Sat>fl ve KDV tutarlar> Mali Haf>zaya at>larak kaydedilir. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

15 <lgili Yazarkasa Kanununa göre Z Raporlar> iflletme sahibi taraf>ndan muhafaza edilmelidir. Z Raporu al>nd>ktan sonra cihaz>n günlük haf>zas> bir sonraki gün için s>f>rlan>r. Z RAPORUNUN ALINMASI OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF NAK<T PROGRAM 31 Raporlar ZZ RAPORU (PER<YOD<K SATIfi RAPORU) Bu rapor periyodik bir rapordur ve periyodik sat>fl bilgilerini içerir. ZZ Raporu al>nd> >nda, Periyodik Sat>fllar haf>zas> s>f>rlan>r. Periyod kullan>c> taraf>ndan tan>mlanabilir. Yani, e er bu raporu her hafta sonu (ya da ay sonu) al>rsan>z; o hafta içinde (ya da ay içinde) yap>lm>fl sat>fl bilgilerini ZZ Raporunda görürsünüz. Bu raporda bir önceki ZZ raporundan (Periyodik Sat>fl Raporundan) flu ana kadarki sat>fl bilgilerini görürsünüz. ZZ RAPORUNUN ALINMASI OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM NAK<T Raporlar Bölüm/<leri programlama ve kullanma teknikleri: KISIMLARA B<R<M F<YAT PROGRAMI K>s>m tufllar>na 9 haneye kadar (0, ,99) birim fiyat programlanabilir. K>s>mlara fiyat program> "PROGRAM 1 (P1)" konumunda yap>l>r. Sat>fl s>ras>nda bu k>s>m tufllar>na bas>ld> >nda programlanm>fl fiyatlardan direkt olarak sat>fl yap>lmas> mümkündür. anahtar> REG. anahtar> REG 'e kadar s>n>rlama yap>labilir. S>n>rlamada en küçük rakam 10'dur. hata mesaj> ç>kar. Bu durumda tufluna bas>larak ikaz kesilir. anahtar> REG. limiti programlarsan>z bu limitten daha fazla bu k>s>mdan sat>fl yapamazs>n>z. K>s>m limiti Program 3 (P3) konumunda programlan>r. OW K>s>m limiti girilir. XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM P3 Konumu 3 ARA TOPLAM KISIM 1 T 0 L KISIM 2 8 ARA TOPLAM KISIM <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri T = Vergi Oran> KODU. K>s>mlara istenen vergi oran> "T" olarak ba lanabilir. Daha fazla bilgi için "Vergi Tablosunun programlanmas> (Sayfa 18)" ve "K>s>mlara vergi oranlar>n>n ba lanmas> (Sayfa 20)" bölümlerine bak>n>z. K>s>m fiyat limiti girilir: Limit istemiyorsan>z L=0 al>n>z. Sat>fl yaparken k>s>m fiyat limitinden daha fazla bir de er girdi inizde cihaz>n ikaz düdü ü çalar. Bu durumda tufluna bas>n>z. S<LME KISIM F<YAT L<M<T< L=1 L=2 L=3 L=4 L=5 L=6 L=7 L=8 L=9 0,09 0,99 9,99 99,99 999, , , , ,99 Örnek: "KISIM 1" limitinin 99,99 YTL olarak girilmesi: OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM ARA TOPLAM P3 Konumu KISIM 1 ARA TOPLAM 36 F<fiLERE KOD NUMARASI BASILMASI Fifl üzerine Müflteri Numaras>, Çek Numaras>, Kredi Kart> Numaras> gibi bilgiler bas>labilir. Kod numaras> limiti 10 hanedir. ( ) Örnek: Müflteri numaras> olarak bas>lmas> OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM NO ÇA Bundan sonra normal sat>fl ifllemleri yap>labilir KISIM 1 NAK<T 37 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri % + ve % - TUfiLARINA ARTTIRIM ve <ND<R<M ORANLARININ PROGRAMLANMASI 0.001'den 'a kadar program yap>labilir. Örnek: %+ tufluna %10 programlanmas> OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM P1 Konumu ARA TOPLAM % ARA TOPLAM tufluna basarak program> sonland>r>n>z. Örnek: %- tufluna %12.375'in programlanmas> OW <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM P1 Konumu ARA TOPLAM % ARA TOPLAM tufluna basarak program> sonland>r>n>z. 38 "%+" ve "%-" TUfiLARININ SATIfiTA KULLANILMASI: Artt>r>m ve indirim oranlar> "%+" ve "%-" tufllar>na bas>larak uygulan>r. Tufl tak>m>ndan sat>fl s>ras>nda girilen artt>r>m, indirim oranlar> programlanm>fl art>r>m, indirim oranlar>na göre önceli e sahiptir. 1- Programlanm>fl Oranlarla Sat>fl: Örnek: KISIM 1 sat>fl> üzerinden %10 artt>r>m: OP OW XZ! Kontrol anahtar> Birim Fiyat Miktar K>s>m NAK<T KAYIT. OFF PROGRAM Ürün Artt>r>m Ödeme % 10 5, KISIM 1 % NAK<T Örnek: ARA TOPLAM üzerinden programlanm>fl de er olan % kadar indirim: OP OW XZ! Kontrol anahtar> Birim Fiyat Miktar K>s>m Birim Fiyat Miktar K>s>m Nakit KAYIT. OFF PROGRAM Ürün 2 <ndirim Ödeme 8 00 KISIM KISIM 2 ARA TOPLAM % NAK<T 39 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri Ürün % ,76 2. <stenilen Bir Oran>n Kullan>lmas> Örnek: K>s>m 1 sat>fl> üzerinden %15 artt>r>m: OP OW XZ! Kontrol anahtar> Birim Fiyat Miktar K>s>m Nakit %15 5,75 KAYIT. OFF PROGRAM Ürün Artt>r>m Ödeme 5 00 KISIM % NAK<T Örnek: K>s>m 2 sat>fl> üzerinden %12.25 indirim. OP OW XZ! Kontrol anahtar> Birim Fiyat Miktar K>s>m Nakit KAYIT. OFF PROGRAM Ürün <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri <ndirim Ödeme 14, % , KISIM 2 % NAK<T 40 PLU (F<YATLANDIRILMIfi SATIfi KALEM<) <S<MLER<N<N PROGRAMLANMASI Herbir PLU'ya en fazla 8 karakterlik bir isim programlanabilir. Boflluk b>rakmak için "00" girilir. Yanl>fl yaz>lan son kodu silmek için. tufluna bas>n>z. Örnek: PLU 1'e EKMEK PLU 2'ye S<GARA programlanmas>: <lk önce kelimeler ("EKMEK", "S<GARA") Karakter kodlar> tablosuna (Sayfa 21) göre oluflturulur. E K M E K 1 S 6 2 < 4 2 G 6 1 A 6 2 R 4 A OW XZ! Kontrol anahtar> REG. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

16 OFF PROGRAM 2 ARA TOPLAM P2 Konumu PLU 1'e "EKMEK " program>: 1 PLU NAK<T PLU 2'ye "S<GARA" program>: S < G A R A 2 PLU 3 ARA TOPLAM NAK<T tufluna basarak program> sonland>r>n>z. 41 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri E K M E K PLU'LARA B<R<M F<YAT PROGRAMI PLU tufllar>na 9 haneye kadar (0, ,99) birim fiyat programlanabilir. PLU'lara fiyat program> "PROGRAM 1 (P1)" konumunda yap>l>r. Programlanm>fl PLU'lardan sat>fl yap>ld> >nda, ürünün ismi ve fiyat> otomatik olarak fifl üzerine yaz>l>r. Örnek: 1. PLU'ya 40 Ykr. 2. PLU'ya 4,50 YTL. programlanmas>: OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 1 ARA TOPLAM P1 Konumu 1 2 PLU NAK<T PLU NAK<T Di er PLU'lar> da yukar>daki gibi programlayabilirsiniz. Program> sonland>rmak için ARA TOPLAM tufluna bas>n>z. <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri 42 PLU'LARIN KISIMLARA BA/LANMASI VE VERG< ORANI TANIMLANMASI 1- PLU'LARA VERG< ORANLARININ BA/LANMASI: Vergi oranlar>n>n programlanmas> "Vergi Tablosunun Programlanmas> (Sh.18) bölümünde aç>klanm>flt>. Bu bölümde, bu vergi oranlar>n>n PLU'lara ba lanmas> anlat>lacakt>r. Herbir PLU'ya farkl> bir vergi oran> ba lanabilir. Sadece 2 farkl> vergi oran> kullan>yorsan>z; bütün PLU'lara bu 2 vergi oran>n> ba layabilirsiniz. Fabrika ç>k>fl> olarak tüm PLU'lar KISIM 1'e ba l>d>r. PLU'lara farkl> k>s>m ve KDV program> afla >da aç>klanm>flt>r. 2- PLU'LARIN KISIMLARA BA/LANMASI Herbir PLU'yu farkl> bir k>s>ma ba lamak mümkündür. PLU programlar> "PROGRAM 3 (P3)" konumunda yap>l>r. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM P3 Konumu PLU no PLU T 0 0 D 0 0 NAK<T ARA TOPLAM KISIM 1 (M. GIDA) KISIM 2 (TEKEL)... KISIM N PLU1 (EKMEK) PLU 4 (SÜT) PLU 2 (S<GARA) PLU 3 (<ÇK<) 43 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri T= Vergi Oran> Kodu PLU'lara istenen vergi oran> T olarak ba lanabilir. (Daha fazla bilgi için "Vergi Tablosunun Programlanmas> (Sh.18)" bölümüne bak>n>z.) D= KISIM NO Herbir PLU herhangi bir k>s>m tufluna ba lanabilir. Örne in, PLU 1 (EKMEK), KISIM 1 (M.GIDA)'e ve PLU 2 (S<GARA), KISIM 2'ye (TEKEL) ba lanabilir. Örnek: PLU 1'in KISIM 1'e ba lanmas> ve 3 nolu vergi oran>n>n atanmas>: OW XZ REG.! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM P3 Konumu 1 PLU NAK<T ARA TOPLAM <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri 44 PLU'LARIN SATIfiLARDA KULLANILMASI PLU Sat>fl> OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM Ürün Ödeme Birim Fiyat Miktar PLU Nakit 0, PLU 1 00 NAK<T PLU'lardan tekrarl> sat>fl OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM Ürün Ödeme Birim Fiyat Miktar PLU Kredi 4, ,50 2 PLU PLU PLU KRED< 45 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri ÇARPMA OP OW XZ! Kontrol anahtar> KAYIT. OFF PROGRAM Ürün Ödeme Birim Fiyat Miktar PLU Nakit 0, X ZAMAN PLU 00 NAK<T <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri 46 AÇIK PLU ÖZELL</< ("F<YAT" TUfiU ÖZELL</<) F<YAT tuflu kullan>larak istenilen bir fiyattan PLU sat>fl> yapmak mümkündür. PLU'lardan istenen bir fiyatla sat>fl yap>lmas> AÇIK PLU olarak adland>r>lmaktad>r. Bu özelli in kullan>lmas> afla >da aç>klanm>flt>r. Herhangi bir PLU'nun AÇIK PLU olarak tan>mlanmas> Bir PLU'nun AÇIK PLU olarak kullan>lmas> için Program konumunda "AÇIK PLU" olarak tan>mlanmas> gerekir. Örnek: 4 nolu PLU'nun "AÇIK PLU" olarak tan>mlanmas> OW XZ REG.! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM P3 Konumu ARA TOPLAM AÇIK PLU program> için özel kod PLU NAK<T ARA TOPLAM AÇIK PLU sat>fl>n>n yap>lmas> "AÇIK PLU" sat>fl> afla >daki 2 örnek ile aç>klanm>flt>r. Örnek: 4 nolu PLU'dan 12 YTL'lik sat>fl yap>lmas>: OP OW XZ KAYIT! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM 4 PLU F<YAT NAK<T 47 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri Örnek 2: 4 nolu PLU'dan 2,75 YTL'lik sat>fl yap>lmas>: OP OW XZ KAYIT! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM PLU 5 F<YAT NAK<T AÇIK PLU özelli inin iptal edilmesi Örnek: 4 nolu PLU'dan "AÇIK PLU" özelli inin iptal edilmesi: OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 3 ARA TOPLAM P3 Konumu 1 <leri Programlama ve Kullanma Teknikleri ARA TOPLAM AÇIK PLU program> için özel kod PLU NAK<T ARA TOPLAM Bölüm/Raporlar: X RAPORLARI (B<LG< RAPORLARI) Bu raporlar istendi i zaman al>nabilir. Bu raporlar bilgi raporlar> olup; ilgili haf>za alanlar>n> s>f>rlamazlar. Bilgi raporlar>, X Raporlar> olarak adland>r>l>r. Periyodik Bilgi Raporlar>, XX Raporlar> olarak adland>r>l>r. Z RAPORLARI (SIFIRLAMA RAPORLARI) Z Raporlar> al>nd>ktan sonra, Yazarkasa ilgili haf>za alan>n> s>f>rlar. Günlük bilgileri ay>rt etmek için Z Raporlar>n> her ifl günü sonunda al>n>z. 49 Raporlar X KISIM RAPORU Bu raporla günün herhangi bir saatinde, herhangi bir KISMIN sat>fl bilgilerini alabilirsiniz. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM KISIM 1 KISIM 2 tufluna bas>larak rapor sonland>r>l>r. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

17 ARA TOPLAM X PLU RAPORU Günün herhangi bir saatinde, istedi iniz PLU'lar>n sat>fl bilgilerini alabilirsiniz. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM Raporlar 1 2 PLU PLU ARA TOPLAM tufluna bas>larak rapor sonland>r>l>r. 50 TOPLAM X PLU SATIfi RAPORU Bu raporda, tüm PLU'lardan yap>lan sat>fllar görülür. Bu rapor Z konumunda al>n>rsa PLU sat>fllar> haf>zadan silinir. Bu raporda en son al>nan "Toplam Z PLU Sat>fl Raporundan" o ana kadar her bir PLU'dan yap>lan sat>fllar görülür. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 1 NAK<T TOPLAM Z PLU SATIfi RAPORU Bu raporda, tüm PLU'lardan yap>lan sat>fllar görülür. Bu rapor al>nd> >nda, PLU sat>fllar> haf>zadan silinir. Günlük PLU sat>fllar>n> takip etmek istiyorsan>z, her gün sonunda bu raporu alman>z gerekir. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 1 NAK<T 51 Raporlar X SAATL<K SATIfi RAPORU Bu raporda her bir saatte gelen müflteri say>s> ve toplam sat>fl tutar> görülebilir. Bu rapor gün içinde istenildi i zaman al>nabilir. Bilgiler s>f>rlanmaz. Bu raporda en son al>nan Z saatlik sat>fl raporundan o ana kadar yap>lan sat>fllar saat baz>nda görülür. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 2 NAK<T Z SAATL<K SATIfi RAPORU Bu rapor al>nd> >nda saatlik sat>fl bilgileri haf>zadan silinir. Saatlik sat>fl bilgilerini gün baz>nda düzenli olarak takip etmek istiyorsan>z, her gün sonunda bu raporu alman>z gerekir. Raporlar OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM 2 NAK<T 52 X RAPORU (X Günlük Sat>fl Raporu) Z RAPORU (Z Günlük Sat>fl Raporu) için Sh.31'e bak>n>z. Bu rapor gün içinde günlük sat>fl bilgilerini takip etmek amac> ile istendi i zaman al>nabilir. Bu rapor al>nd> >nda ilgili haf>za alan> silinmez. X Raporunda, en son al>nan Z Raporundan o ana kadar yap>lm>fl olan sat>fllar>n detaylar> görülür. OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM NAK<T 53 Raporlar XX RAPORU (XX PER<YOD<K SATIfi RAPORU) ZZ RAPORU (ZZ Periyodik Sat>fl Raporu) için Sh. 32'ye bak>n>z. XX Raporu al>nd> >nda ilgili haf>za alan> silinmez. ZZ Raporu al>nd> >nda, Periyodik Sat>fllar haf>zas> s>f>rlan>r. Periyod kullan>c> taraf>ndan tan>mlanabilir. Yani, e er ZZ raporunu her hafta sonu (ya da Ay sonu) al>rsan>z; o hafta içinde (ya da o ay içinde) yap>lm>fl sat>fl bilgilerini XX raporunda görürsünüz. Bu raporda bir önceki ZZ raporundan o ana kadarki sat>fl bilgilerini görürsünüz. XX RAPORU OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM NAK<T Raporlar 54 MAL< HAFIZA RAPORLARI Z Raporu (Sh. 31) al>nd> >nda, Yazarkasa Günlük Sat>fllar haf>zas>n> s>f>rlar ve "Z Raporu Numaras>n>" "Tarihini", "Günlük Sat>fl" ve "KDV" toplamlar>n> Mali Haf>zaya aktar>r. Günlük Sat>fl ve KDV toplamlar>n> kontrol etmek amac>yla Mali Bellek Raporlar> al>nabilir. <lk ve Son Z Raporlar> için Mali Bellek Raporu OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM ARA TOPLAM Z Z Z 0018 (Z SON) Z Z Z 0018 (Z SON) Z Z Z 0018 (Z SON) 55 Raporlar Herhangi iki Z Numaras> için Mali Bellek Raporu Örnek: Birinci Z No: 14 <kinci Z No: 18 OW XZ REG.! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM 1 4 ARA TOPLAM 1 8 ARA TOPLAM Raporlar Z Z Z 0018 Z Z Z 0018 Z Z Z SON 56 <K< TAR<H <Ç<N MAL< BELLEK RAPORU : Örnek: <lk Tarih <kinci Tarih : : OW XZ REG.! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM ARA TOPLAM ARA TOPLAM Z Z Z 0017 Z Z Z 0017 Z Z Z SON 57 Raporlar <K< Z NUMARASI ARASINDA MAL< BELLEK RAPORU Örnek: <lk Z NO <kinci Z NO : 14 : 17 OW XZ! Kontrol anahtar> REG. OFF PROGRAM ARA TOPLAM 1 7 ARA TOPLAM Raporlar Z Z Z 0017 Z Z Z 0017 Z Z Z SON 58 <K< TAR<H ARASINDA MAL< BELLEK RAPORU Örnek: Birinci Tarih : <kinci Tarih : OW XZ REG.! Kontrol anahtar> OFF PROGRAM ARA TOPLAM ARA TOPLAM Z Z Z 0017 Z Z Z 0017 Z Z Z SON 59 Raporlar 9. Bölüm/Yetkili Servis ça >rmadan önce yap>lmas> gerekenler: Bu bölümde herhangi bir sorun oldu unda yap>lmas> gerekenler aç>klanacakt>r. HATA MESAJLARI VE ÇÖZÜMLER< Hatal> bir durumda cihaz>n>z sesli uyar> sinyali verir. HAYIR EVET EKRAN HATA KODU E01 ANLAMI Bir ifllem tamamlanmadan kontrol anahtar> baflka bir konuma çevirilmifl. Fifl limiti afl>ld>. Haf>za dolu. KISIM ve PLU'lara vergi oranlar> ba lanmam>fl. Vergi tablosu programlanmam>fl. <flletme Ad>,Adresi programlanmam>fl Yaz>c> ar>zas>. ÇÖZÜM Kontrol anahtar>n> eski konumuna çevirip ifllemi sonland>r>n Sh. 35'e bak>n>z. Z Raporu al>n. (Sh. 31) Vergi oranlar>n> ba lay>n. (Sh. 20) Vergi tablosunu programlay>n. (Sh. 18) <flletme Ad> ve Adresini programlay>n (Sh. 22) Cihaz> kapat>n>z. Yaz>c>da s>k>flm>fl ka >t varsa ç>kart>n>z. Ka >t s>k>fl>kl> > yoksa, baflka bir ar>za vard>r. Bu durumda Yetkili Servise baflvurun. E76 E83 E91 E92 E93 E94 S<LME tufluna bas>n>z. Ça r> Merkezi: * (Sabit telefonlardan alan kodu çevirmeden) Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

18 com.tr * Sabit telefonlardan yap>lan aramalarda sehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yap>lan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yap>lmaktad>r. Yaz>l> baflvurular için adresimiz: Beko Ça r> Merkezi, Beko Elektronik A.fi. Beylikdüzü mevkii E5 Karayolu üstü Büyükçekmece / <STANBUL Afla >daki önerilere uyman>z> rica ederiz. 1. Ürününüzü ald> >n>zda Garanti Belgesini Yetkili Sat>c>n>za onaylatt>r>n>z. 2. Ürününüzü kullanma k>lavuzu esaslar>na göre kullan>n>z. 3. Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 10 y>ld>r. BEKO Tüketici Hizmetleri 62 Garanti ile ilgili olarak Müflterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Beko taraf>ndan verilen bu garanti, Yazarkasa'n>z>n normalin d>fl>nda kullan>lmas>ndan do acak ar>zalar>n giderilmesini kapsamad> > gibi, afla >daki durumlar da garanti d>fl>d>r: Kullanma hatalar>ndan meydana gelen hasar ve ar>zalar, Ürünün müflteriye tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve tafl>ma s>ras>nda oluflan hasar ve ar>zalar, Voltaj düflüklü ü veya fazlal> >; hatal> elektrik tesisat>; ürünün etiketinde yaz>l> voltajdan farkl> voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve ar>zalar, Yang>n ve y>ld>r>m düflmesi ile meydana gelecek ar>zalar ve hasarlar. Ürünün kullanma k>lavuzlar>nda yer alan hususlara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar. Yukar>da belirtilen ar>zalar>n giderilmesi ücret karfl>l> >nda yap>l>r. Ürünün kullan>m yerine montaj> ve nakliyesi ürün fiyat>na dahil de ildir. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu u, tüketicinin mal> sat>n ald> > sat>c>, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yap>ld> >, ürün üzerindeki orijinal seri numaras> kald>r>ld> > veya tahrif edildi i takdirde bu garanti geçersizdir. CE onay> Mikes Product Service GMBH Ohmstrasse 2-4 D Strasskirchen Germany taraf>ndan al>nm>flt>r. BEKO ELEKTRON<K A.fi. Beylikdüzü Mevkii Büyükçekmece - <stanbul Tel: (0-212) (10 hat) Fax: (0-212) Sanayi Sicil No: Elektronik Yazarkasa Garanti Belgesi BEKO Yazarkasa'n>z>, kullanma k>lavuzunda gösterildi i flekilde kullan>lmas> ve Beko'nun yetkili k>ld> > Servis elemanlar> d>fl>ndaki flah>slar taraf>ndan bak>m, onar>m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl olmas> flart>yla, mal>n bütün parçalar> dahil olmak üzere tamamen malzeme, iflçilik ve üretim hatalar>na karfl> ürünün tesliminden itibaren bafllar. Ürününüz 2 (<K<) YIL SÜRE <LE GARANT< ED<LM<fiT<R. Ürünün kullanma k>lavuzlar>nda yer alan hususlara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar Garanti kapsam> d>fl>ndad>r. Mal>n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde iflçilik masraf>, de ifltirilen parça bedeli yada herhangi bir ad alt>nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap>lacakt>r. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonlar> taraf>ndan yap>lmas>n>n zorunlu oldu u, imalatç> yada ithalatç> taraf>ndan flart koflulan periyodik bak>mlarda; verilen hizmet karfl>l> >nda tüketiciden iflçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Garanti süresi içinde yap>lacak onar>mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre mala iliflkin ar>zan>n Yetkili Servis atölyelerimize, Yetkili Servis atölyelerimizin bulunmamas> durumunda Yetkili Sat>c>lar>m>za, ithalatç>s>na veya Firmam>za bildirildi i tarihten itibaren bafllar. Sanayi mal>n>n ar>zas>n>n 5 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç> yada ithalatç>; mal>n tamiri tamamlan>ncaya kadar benzer özelliklere sahip baflka bir sanayi mal>n> tüketecinin kullan>m>na tahsis etmesi zorunludur. Ar>zan>n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de ifltirilecek parçalar>n saptanmas> tamamen firmam>za aittir. Ar>zan>n giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yap>labilir. Müflterimizin buna onay> flartt>r. Ancak; - Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd>yla bir y>l içerisinde, ayn> ar>zay> ikiden fazla tekrarlamas> veya farkl> ar>zalar>n dörtten fazla ortaya ç>kmas> sonucu üründen yararlanamaman>n süreklilik kazanmas>, - Tamiri için gereken azami sürenin afl>lmas> - Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmamas> halinde s>ras>yla Yetkili Sat>c>m>z, bayi, acente temsilcili i, ithalatç> yada imalatç>s>ndan birisinin bölgeye en yak>n servis yetkilisiyle birlikte veya firmam>z yetkilisince düzenlenecek raporla ar>zan>n tamirinin mümkün bulunmad> >n>n belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap>lacakt>r. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç>kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl> >,Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. Bu Belgenin kullan>lmas>na; 4077 say>l> Tüketicinin Korunmas> Hakk>nda Kanun ve bu Kanun'a dayan>larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar>na Dair Tebli uyar>nca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl> > Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü taraf>ndan izin verilmifltir. Beko Elektronik A. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) fi. GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD. Tel-Faks: Sat>c> Firma (Kafle ve <mza): Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl> >'n>n 412 no'lu ve izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. Bu bölümü, ürünü ald> >n>z Yetkili Sat>c> imzalayacak ve kafleleyecektir 8GE Seri No: Tip: Teslim Tarihi, Yeri: Fatura Tarihi, No: Sat>c> Firma Ünvan>: Adres:. Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu K 5132 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 4050/ME4050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU GNB 1455 A1 i3 UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 FTS Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO BK 20 HR LCD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3644739

Kullanım kılavuzunuz BEKO BK 20 HR LCD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3644739 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO BK 20 HR LCD için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO BK 20 HR LCD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

FLV 11 TF. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 TF. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 TF Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu BKS 5316

Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu BKS 5316 Elektrikli Süpürge Kullanma Kılavuzu BKS 5316 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5 Dizüstü Bilgisayar GNB 1586 B1 i5 TR UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

21,5 LCD/LED MONİTÖR KULLANMA KILAVUZU TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR

21,5 LCD/LED MONİTÖR KULLANMA KILAVUZU TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR 21,5 LCD/LED MONİTÖR KULLANMA KILAVUZU TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Mali Onaylı Yazarkasa

Kullanım Kılavuzu. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin Alpha Hugin ER-425TX ER-201 Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa 1 ÖNSÖZ Bu kullanım kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir. Yazarkasanızı çalıştırmadan

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu

ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu K 2715 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6230 E

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6230 E bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6230 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Bilgisayar PC 2110 A1 GC

Bilgisayar PC 2110 A1 GC Bilgisayar PC 2110 A1 GC TR UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı