AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)"

Transkript

1 AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW, Land Rover, Range Rover, Mini Cooper markalarından biri olması ve hasar onarımının İstanbul ilinde AIG Sigorta A.Ş. 'nin Yetkili Anlaşmalı Servisleri dışında başka bir yetkili serviste yapılması durumunda, servisin onarım fatura bedeli üzerinden % 15 muafiyet uygulanacaktır. Kanunen geçerli bir belge (hizmet sağlayan firma tarafından düzenlenen antetli, kaşeli, imzalı belge vb.) karşılığında sigortalı aracın gözetim, bakım ve onarım amacı ile teslim edildiği otopark, oto yıkama, servis/tamirhane vb. işletmelerden çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya çalınıp daha sonra hasarlı bulunması sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlarda hasar tutarı üzerinden %20 oranında muafiyet uygulanacaktır. Cam Hasarlarında AIG Sigorta A.Ş.'nin anlaşmalı cam servislerinin kullanılmaması durumunda yetkili servisin vereceği fiyat baz alınmak kaydı ile beher hasarda 100 TL'den az olmamak kaydıyla ödenecek hasar tutarı üzerinden %15 muafiyet uygulanacaktır. Hukuksal Koruma teminatında her bir olayda ödenecek tazminat tutarının %10'u Sigortalının üzerinde kalır. Engellilere Ait Araç Klozu İş bu poliçede belirtilen araç Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53/3/Ç maddesinde belirtilen engelli/özürlü araçları kapsamında olmadığı ve aracın ötv dahil tam bedeli üzerinden poliçeleştirildiği beyan edilerek düzenlenmiştir. Hasar anında aracın engelli/özürlü aracı olduğunun anlaşılması durumunda her bir hasarda hasar bedeli üzerinden mevcut ötv oranında muafiyet uygulanır. Ağır Hasarlı Araç Klozu İşbu poliçeyle teminat altına alınan aracın, poliçe döneminde meydana gelebilecek bir olay ile, işbu poliçe döneminden önceki dönemlerde ağır hasara uğramış ve onarılmış olduğunun tespiti halinde; Tamziya (pertotal) veya kısmi hasar olup olmadığına bakılmaksızın belirlenecek olan hasar tazminat bedeli üzerinden, sigorta bedelinin %30'u oranında muafiyet uygulanacaktır. Ayrıca, İşbu poliçe vadesi içerisinde meydana gelebilecek teminata giren her türlü olay neticesinde sigorta şirketi tarafından aracın onarım kararının verilmesi durumunda; Sigortalı aracın işbu poliçe döneminden önceki dönemde ağır hasara uğramış olduğu ve aracın onarımı sırasında orijinal parça kullanımından başka bir parça kullanıldığının tespiti halinde, tazminatın hesabında aracın üzerinden çıkan parça ve değeri esas alınacaktır. Kıymet Kazanma Teminatı Poliçe risk bilgilerinde kullanım tarzı " hususi "olarak belirtilmiş araçlarda 10 yaşa kadar (10 yaş dahil), diğer kullanım tarzlarında ise 7 yaşa kadar(7 yaş dahil) olan araçlarda aracın maruz kalabileceği bir hasar sonucunda tespit olunacak hasar tutarından, onarım sonucu araçta meydana gelen kıymet artışı düşülmeksizin tazminat ödenecektir. (Süreli, mutad kullanım gerektiren malzemeler istisna olup, özel olarak değerlendirilir.)akü, lastik, kaporta aksamı, ön ve arka takımları, bağlantı parçaları,

2 amortisör, egzoz, periyodik bakım parçaları, baskı balata ve diskler için parçanın aşınma durumu da göz önüne alınarak %50'yi aşmamak üzere kıymet kazanma tenzili uygulanır. Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin (peşinatın) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Prim veya peşinat ödenmedigi takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kendi seçimi ve talebi doğrultusunda nakit yerine kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaştırıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kararlaştırılan günde kredi kartından çekilmesi ile başlayacaktır. TTK nin 1431.maddesine uygun olarak istenilen sigorta primini ödemeyen sigorta ettiren mütemerrit olur. İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır. Sigorta priminin taksitler ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde aksine sözleşme yoksa riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata ilişkin primlerin tümü muaccel olur. Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedildiği hallerde sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. Aşkın-Eksik Sigorta Uygulanmama Klozu İş bu poliçe kapsamında teminat altına alınan ve poliçede detayları yer alan aracın hasar görmesi halinde eksik veya aşkın sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Uyarı Klozları Bu sigorta poliçesinde Kullanım Tarzı HUSUSİ otomobil olarak beyan edilmiş olan sigortalı araç, hiçbir şekilde Kiralık Araç (Rent a Car), Uzun Süreli Kiralama veya taksi /dolmuş ya da korsan taksi olarak tabir edilen kanuni olmayan taşımacılıkta veya sürücü kurslarında eğitim aracı olarak kullanılamaz. Ruhsat sahibi ve/veya sigortalı ve/veya Sigorta ettirenlerden herhangi birinin Leasing (Finansal Kiralama) şirketleri hariç olmak üzere kısa ya da uzun süreli araç kiralama hizmetleri ile iştigal ediyor olması, veyahut taksi /dolmuş ya da korsan taksi olarak tabir edilen kanuni olmayan taşımacılıkta veya sürücü kurslarında eğitim aracı olarak kullanılmasının tespiti durumunda hasar teminat harici olarak değerlendirilecektir. Hasar Durumunda İstenecek Belgeler Kısmi Hasarlarda İstenecek Evraklar Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon ve faks numaranızı içeren detaylı beyan (zabıt yoksa) - Trafik Zaptı ya da karakol ifade tutanakları aslı - Aracınızın ruhsat fotokopisi ve sürücü ehliyet fotokopisi

3 - Araç üzerinde varsa Dain-i Mürtehin Firmasının muvafakati - Tüzel kişilikler için vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil fotokopisi - Kişiler için T.C. kimlik numarası ve kimlik fotokopisi - Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Iban Numarası) imza ya da kaşe/imzalı beyan (Rücu'lu ve tam ziya hasarlar dışında, 5.000TL ' ye kadar olan hasar ödemelerinde tazminat makbuzu gerekmemektedir.) Tam Ziya Hasarlarda İstenecek Evraklar -Araç plakaları - Ruhsat aslı - Motorlu taşıtlar vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazı - Araçta haciz veya tedbir varsa, borçlu olduğu banka veya kurumdan alınacak haciz veya tedbirin kalktığına dair noter tasdikli fek veya rehin yazısı - Aracın asıl ve yedek anahtarları Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar - İfade Tutanağı - Görgü Ve Tespit Tutanağı - Çalıntı Ruhsatı (Emniyetten) - Aracın Bulunamadığına Dair Tutanak (Karakol, Oto Hırsızlık Masası) - Aracın Anahtarları (ASIL + YEDEK) - Noter Tasdikli Vekaletname - Taahhütname - Maliyeden Borcu Yoktur Belgesi - Aracın Dosyası - Aracın Alış Faturası ÖNEMLİ NOT Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın miktar ve oluş şekline göre ekstra evraklar talep edilebilir. Hasar ihbarının alınması ve hasar dosyasının açılması hiçbir şekilde hasarın, sigorta şirketi tarafından kabulü manasına gelmemektedir. Belirtilen hasar evraklarının, özellikle tazminata esas olacak ödeme belgeleri, fatura gibi evrakların ibrazı hiçbir şekilde hasar tazminatının Sigorta Şirketi tarafından ödeneceğine ilişkin delil teşkil etmez. Sigortalı rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı bir şekilde belirlemeye ve zarar miktarına ilişkin tüm delilleri, sigortacıya en kısa zamanda ibraz etmekle yükümlü olup, sigortacı ancak söz konusu belgelerin ibrazı ve akabinde yapılacak değerlendirmeye istinaden poliçe Sartları doğrultusunda ödemeye ilişkin kararı verecektir. Rayiç Bedel Tespiti

4 Genel Şartların maddesi gereğince aracın tam hasara uğraması halinde aracın hasar anındaki rayiç değeri, maddesi gereğince aracın çalınması halinde çalınma günündeki rayiç değeri ödenir. Rayiç değerin tespiti konusunda taraflar aşağıdaki koşullarda mutabık kalmışlardır. Rayiç değer tespiti için Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınlamış olduğu Rayiç Değer Listesi esas alınacaktır. Ancak, eksper veya şirket değerleme uzmanı tarafından yapılacak olan rayiç bedel tespiti değerlendirmesi sırasında aşağıda belirtilen somut ve objektif kriterler dikkate alınarak, uygun olan kriter için rayiç değer üzerinden aşağıdaki oranlarda indirim yapılacaktır. Aracın kilometresi km üzerinde ise %5 Aracın Genel bakım durumu(paslanma, çürüme, vb. emareler) 1- Çok iyi %0 2- Az bakımsız %2 3- Orta bakımsız %3 4- Bakımsız %5 5- Çok bakımsız %7,5 - Geçmiş hasar durumu - Son 5 yıl içindeki hasarlılık sayısı a. 1-3 adet arasında ise ; %2 b. 3-5 adet arasında ise ; %3 c adet arasında ise ; %5 d. > 10 adet ise ; %7,5 Parça Türü İş bu poliçe kapsamında teminat altına alınan ve poliçede detayları yer alan aracın hasar görmesi halinde, öncelikle hasar gören parçaların onarımı esastır. Onarımı mümkün olmayan parçalar orjinal olarak yenisi ile değiştirilecektir. Onarımın Yapılacağı Servis / Tamirhane İşbu poliçe ile teminat altın alınan ve poliçede detayları yer alan aracın hasar görmesi halinde, sigortalının aracını istediği servis, tamirhane ve/veya AIG Sigorta A.Ş YETKİLİ ANLAŞMALI servislerinde onarım yaptırma hakkına hazidir. Hasar sonrasında onarım işleminin AIG Sigorta A.Ş.'nin YETKİLİ ANLAŞMALI servisleri dışında, BAŞKA BİR YETKİLİ serviste yapılması durumunda aracın onarımının yapıldığı servisin hasar tespit bedeli üzerinden %15 muafiyet uygulanacaktır. Onarımın yapılacağı ilde, AIG Sigorta A.Ş.'nin Anlaşmalı Yetkili servisinin olmaması durumunda herhangi bir Muafiyet uygulaması yapılmayacaktır. Hasarsızlık İndirim Klozu İşbu poliçe aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebi konu olmadığı takdirde sigortanın gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dâhil) üzerinden aşağıdaki oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanacaktır. Poliçe süresi içinde sigortacıya % 100 rücu imkanı veren hasarların dışında kalan nedenlerle meydana gelen sadece bir hasar halinde hasarsızlık indirimi sıfırlanmayarak yenileme döneminde 1 kademe düşürülecektir. % 35 olan 1. yıl indirimi yenilemede 0

5 % 45 olan 2. yıl indirimi yenilemede % 35 % 50 olan 3. yıl indirimi yenilemede % 45 % 60 olan 4. yıl indirimi yenilemede % 50 Cam kırılması hasarlarında ilk hasarda hasarsızlık indirimi bozulmayacak olup 2.hasarda 2 kademe düşürülecektir. Bu indirimlerin uygulanabilmesi için, poliçenin, yukarıdaki süre veya birbirini takip eden süreler zarfında kesintisiz olarak yürürlükte olması ve hasarsızlık halinin bu süreler zarfında kesintisiz devam etmiş bulunması şarttır. Hasarsızlık indirimi sigortalı gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal kiralamayı müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir. Araçların sigorta süresi içinde mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde sigorta teminatı duracak ve sigortalı gerçek veya tüzel kişi, poliçede yazılı vade bitim tarihini geçmemek kaydıyla, aynı tarife grubuna giren başka bir aracın maliki olduğunu sigortacıya bildirmek suretiyle sigortanın devamını isteyebilecektir. Bu durumda poliçenin bitim tarihi sigorta teminatının durduğu süre kadar uzatılmak suretiyle sigortanın devamı sağlanacaktır. İhtar Sigortacının azami sorumluluğu her halükarda sigortalı tarafından bildirilen ve bu poliçede belirtilen marka, model, tip gibi araç özelliklerine göre belirlenen aracın piyasa rayiç değerini aşmayacaktır. AIG Kısmı Hasarlarda İptal Klozu Genel Şartların B maddesine istinaden kısmi hasarlarda sigortacının sözleşmeyi fesih hakkı vardır. Sigortacı fesih hakkını bu genel şartlar uyarınca ancak hasar tazminatının ödenmesinden sonra kullanabilir. Fesih tarihi itibari ile işlememiş günlere ait prim ve teferruat hesaplanarak sigorta ettirene iade edilir. Tahkim Sigortacılık mevzuatı uyarınca tahkim sistemine üyeliğimiz mevcut olup, sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Sigortalının Eksper Atamasına İlişkin Bilgilendirme Notu Sigorta ettiren/sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama hakkı bulunup bu yönde taleplerinin olması halinde atama kendileri tarafından Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nezdinde teşkil edilen Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden yapılabilecektir. Sigorta ettirenlerin ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin bu sistem dışındaki eksper atama talepleri değerlendirilmeyecektir. Sigorta şirketinin ayrıca eksper atama hakkı saklı olup eksper atama hakkını kullanıp kullanmayacağını "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden bildirecektir. Türk Ticaret Kanununun 1409 no'lu maddesi gereği; İşbu poliçenin tabi olduğu genel şartlar, klozlar ve özel şartlarda teminat dışında bırakılan haller haricinde, poliçede yazılı olmayan ve poliçe ile teminat altına alınan rizikonun istisnası sayılabilecek her türlü riziko için olay başına azami 100 TL sigorta bedeli ile sınırlı olmak kaydı ile teminat verilmiştir.

6 Sigortalının Sorumluluğu Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. Aksine sözleşme yoksa sigorta primi peşin ödenir. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksitin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki primler için kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir. Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır. Ödeme zamanı: (1) Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Karada ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiş olsa bile, sözleşmenin yapıldığı anda ödenir. (2) İzleyen taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve priminin vadesinde ödenmemesinin sonuçları, poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu şartlar poliçe üzerine yazılır. (3) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur. (4) Başkası lehine yapılan sigortada, prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine yapılan takip semeresiz kalmışsa, zarar sigortalarında sigortalı, can sigortalarında lehtar, bu durumun sigortacı tarafından kendilerine bildirilmesi hâlinde, primi ödemeyi üstlenirlerse sözleşme bu kişilerle devam eder; aksi hâlde, sigortacı sigorta ettirene karşı sahip olduğu hakları kullanır. (5)Sigortacı prim alacağını, TTK'nın 1480 inci madde hükmü saklı kalmak üzere ödenecek tazminattan veya bedelden düşebilir. Bu hâlde, Türk Borçlar Kanununun 129 uncu maddesi hükmü sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanmaz. Kasko Sigortası Teminat Kapsamları Şirketimiz, sigortalımızın, poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan, iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır. a. Aracın karayolunda veya demir yolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması, b. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, c. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar. d. Aracın yanması, e. Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi. Ses ve Görüntü Cihazları-Diğer Aksesuarlar Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içeresinde yer alması şartıyla (opsiyonel olmayan) orjinal tüm aksesuarlar, ses ve görüntü cihazları poliçe üzerinde belirtilmemiş olsa dahi araç bedeline kadar teminat kapsamında olacaktır. Araca sonradan monte edilmiş olan her türlü aksesuar, ses ve görüntü cihazları ve tertibatının (radyo-teyp, ekolayzer, kolon, anfi, CD player, televizyon, navigasyon

7 vb.) teminat kapsamına dahil edilebilmesi için poliçe üzerinde cihazın marka, tip ve seri numarasının belirtilmiş olması şartı aranacaktır. Sonradan monte bir cihazın tamamen hasarlanması veya çalınması durumunda ödenecek tazminat cihazın marka, tip ve seri numarası itibariyle piyasa rayiç bedeline göre belirlenecek olup, bilgi formu ve poliçelerde tip, seri numarası olmayan araca sonradan monte edilmiş cihazlar için ödenecek tazminat ilgili markanın piyasada ilan edilmiş olan en düşük model değeri olacaktır. Aracın orijinal veya sonradan monte ses ve görüntü cihazlarının teferruatının veya diğer aksesuarların herhangi bir hasarı nedeniyle tazminat ödenmesi sonucunda ilgili teminat sona erecektir. Enflasyon Klozu İşbu paket kasko sigorta poliçesinde yazılı kasko sigorta bedelleri(radyo-teyp telekomünikasyon cihazları dahil) TÜİK tarafında TÜFE oranına endekslenmiştir. Bu endeks, poliçenin başlangıç tarihinden itibaren gerçekleşmiş DİE tüketici eşya endeksine göre, teminatın işlediği gün üzerinden hesaplanır. Sigortacının poliçenin bitim tarihindeki sorumluluğu, her bir sigorta edilen değer için poliçede belirtilmiş olan bedelinin en fazla gerçekleşen(die tüketici eşya endeksi)oranında artışı ile sınırlıdır ve her durumda poliçede yazılı yıllık %10 enflasyonunu geçemez. GLKNHH, Terör Klozu Kasko Genel Şartlarının A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar 2.maddesi hilafına, Araca grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde teminat altına alınmıştır. Deprem, Yanardağ Püskürmesi-Toprak Kayması-Fırtına-Dolu-Yıldırım Klozu Kasko Genel Şartlarının A.4 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar 4.maddesi hilafına Deprem veya yanardağ püskürmesi, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım sonucu oluşacak hasarın % 100`ü sigortacı tarafından karşılanmak üzere kasko teminatına dahil edilmiştir. Sel ve Su Baskını Klozu Kasko Genel Şartlarının A.4 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar 5.maddesi hilafına Sel ve su baskını sonucu oluşacak hasarın % 100`ü sigortacı tarafından karşılanmak üzere kasko teminatına dahil edilmiştir. Sigara ve Benzeri Maddelerin Teması ile Meydana Gelen Yangın Dışındaki Zararlara Ait Kloz Kasko Genel Şartlarının A.4 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar 6. maddesi hilafına Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, teminata dahildir. Çekme ve Çekilme Zararları Klozu Kasko Genel Şartlarının A.4 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar 7.maddesi hilafına Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar teminata dahil edilmiştir. Kemirgen ve Diğer Hayvanların Verecekleri Zararlar Klozu Kemirgen ve diğer hayvanların verecekleri zararlar Kasko Genel Şartları A.4.13 maddesi kapsamında teminata dahil edilmiştir.

8 Hasar Ek belgesi İstisnası Klozu Aracın maruz kalabileceği herhangi bir hasar sonucunda sigorta bedelinin ödenen tazminat miktarı kadar eksildiği durumlarda (ses ve görüntü cihazları hasarları hariç olmak üzere) sigortacı ek prim alma hakkını kullanmaksızın eksilen sigorta bedelini otomatik olarak hasar öncesi tutara yükseltmeyi kabul ve taahhüt eder. Yeni Değer Klozu Sıfır km. aracın trafiğe tescil tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde sigortalanması, ilk ruhsat sahibinin değişmemiş olması ve ruhsatta kayıtlı araç cinsinin hususi oto olması kaydıyla, sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçecek 12 (on iki) aylık süre içerisinde tam ziya hasara uğraması veya çalınması sonucunda ödenecek tazminat, hasar tarihindeki aynı özellikteki (aynı marka, model yılı ve tip) sıfır km. aracın peşin anahtar teslim bedelidir. "Anahtar Teslim" in anlamı; hasar tarihinde yukarıda belirtildiği üzere aynı özellikte bir aracın satın alınırken alıcıya mal oluş kalemlerinin toplamıdır. Poliçede kayıtlı aynı marka, model ve aynı tipte aracın sıfır km. bedeli tespit edilemiyorsa ve artık bir üst model olarak üretiliyorsa, ilave donanımı olsun olmasın, araç için ödenecek tazminatın üst sınırı, poliçede belirtilen Sigorta Bedelinin hasar tarihi itibariyle DİE TÜFE uygulanarak belirlenir ve ödenecek tazminat miktarı hiç bir şekilde bu sınırı aşamaz. Bu teminatın yürürlüğe girmesi için poliçe üzerinde yeni değer klozunun gösterilmiş olması gerekmektedir. Kişisel Eşyalar Klozu Araç içerisinde bulunabilecek kişisel eşyalar (cep telefonu ve nakit para Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri hariç) yılda iki kez ile sınırlı olmak üzere TL ye kadar güvenlik güçlerinden alınacak olan ifade ve görgü tespit tutanaklarının alınmış olması kaydı ile çalınma riskine karşı teminat altındadır. Anahtar Kaybı Klozu (Bu teminatın seçilmiş ve poliçe kapsamına dahil edilmiş olması halinde geçerlidir) Kasko Sigortası Genel Şartları A.4.12 maddesin- hilafına; anahtar çalınması, kaybolması nedeni ile merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi, alarm sisteminin ve immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları poliçede gösterilen olay başına ve yıllık azami limit kadar teminata dahildir. Anahtar Kullanılarak Araç Çalınması Klozu (Bu teminatın seçilmiş ve poliçe kapsamına dahil edilmiş olması halinde geçerlidir) Kasko Sigortası Genel Şartları A.4.11 maddesi hilafına; Araç anahtarlarının gasp sonucu ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi, Araç anahtarlarının, sigortalının veya aracı kullanan kişinin kendi ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekânda bulunması sırasında, bu mekâna; kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik yoluyla tırmanmak suretiyle ele geçirilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminat altındadır.

9 Kanunen geçerli bir belge (hizmet sağlayan firma tarafından düzenlenen antetli, kaşeli, imzalı belge vb.) karşılığında sigortalı aracın gözetim, bakım ve onarım amacı ile teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar, sigortalının yasal sorumlular hakkında yasal bir tahkikat başlatması ve hasarın %20 sinin sigortalının üzerinde kalması suretiyle teminat kapsamına alınmıştır. İstisnalar: Araç anahtarının yukarıda belirtilen haller dışında ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve/veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır. Araç anahtarının sigortalı tarafından 3.kişilere teslim edilmesi (belge olsun/olmasın) durumunda meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat haricidir. Araç çalışır bir vaziyette olsun/olmasın, anahtarın araç üzerinde/içerisinde bırakılması sonucunda çalınması ve/veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelebilecek hasarlar teminat haricidir. Sigortalıyı yanıltmak veya kandırmak suretiyle, anahtarı rızaen teslim edilen aracın çalınması ve/veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelebilecek hasarlar teminat haricidir. İhtiyari Mali Sorumluluk Teminat Klozu (Bu teminatın seçilmiş ve poliçe kapsamına dahil edilmiş olması halinde geçerlidir) Bu Teminat, TC sınırları içinde geçerli olup, bu poliçe ile sigortalanan aracın kullanılmasından doğan ve karayolları trafik kanuna ve genel hükümlerine göre aracın işletene ait olan hukuki sorumluluğu ve bu poliçe kapsamında olmak şartıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı teminatlar dahilinde temin eder. Başkalarına verilecek zararlarda, trafik poliçesinin karşılayacağı limiti aşan kısım teminat altındadır. İşbu poliçe ile temin edilen ihtiyari mali sorumluluk limiti; Genel Şartların 1. ve 11. maddelerine göre ödenecek tazminat, her türlü faiz ve avukatlık ücretleri dahil da masrafları toplamı, poliçede yazılı Teminat limiti ile sınırlıdır. Ferdi Kaza Teminatı Klozu (Bu teminatın seçilmiş ve poliçe kapsamına dahil edilmiş olması halinde geçerlidir) Bu sigorta, araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken, vukuu bulacak bir kaza neticesinde araçta seyahat eden şoför ve yolcuların; a) Ölüm ve sürekli sakatlık halini, b) Tedavi masraflarını, ihtar hükümleri dairesinde temin eder. Gündelik Tazminat (Kazaen) teminatı 30 gün süre ile sınırlıdır. Kazaen Tedavi Masrafları teminatı poliçede yazılı teminat bedeli ile sınırlıdır. Tedavi masrafları teminatı sadece sürücü için verilmiştir. İş Kaybı Teminatı Klozu (Bu teminatın seçilmiş ve poliçe kapsamına dahil edilmiş olması halinde geçerlidir) a) İşbu poliçede yazılı bulunan Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartlar dahilinde, Sigortacı, araç sahibinin (ruhsat sahibi), poliçenin yürürlükte olduğu sırada, sigortalı araç içerisinde iken vuku bulacak trafik kazası sonucunda, belirlenmiş olan meblağa kadar tazminat ödemeyi taahhüt eder. b) Bu teminat sadece aşağıdaki kişiler için geçerli olacaktır:

10 1.Bir işyerinde Bağ-Kur veya SSK'ya bağlı olarak çalışan veya emekli olan Araç Sahibi (Ruhsat Sahibi) 2.Seyahat esnasında Araç İçi Trafik Kazası olması şartıyla ve sadece araç sahibi (ruhsat sahibi) olan sürücü için 3.Kaza Raporunda araç sürücüsünün (ruhsat sahibi) alkollü olması durumunda teminat geçersiz olacaktır. 4.Hastane veya diğer sağlık kurumlarında veya evde 15 günden daha fazla süreli kalışları için (rapor ile belgelemek kaydı ile) 15 günü aşan sürenin doktor raporu ile belgelenmesi gerekmektedir. 5.Olay başına 15 gün muafiyet 6.Tazminat ödeme süresi Maksimum olay başına 90 gün ile sınırlı. 7.Tazminat, ay sonu ödemeli olarak yapılacaktır. 8.Araç içerisindeki yolcular teminat kapsamı dışındadır. 9.Aracı, araç sahibinin (ruhsat sahibi) dışındaki başka bir sürücü/sürücülerin kullanması durumunda meydana gelebilecek Trafik kazası sonucu İş Kaybı teminata dahil değildir. 10.İş kaybı teminatı, Ferdi kaza Sigortası Genel Şartları Çerçevesinde verilen Gündelik Tazminat teminatının üzerinde kalan kısım için verilmektedir. Gündelik olarak ödenecek tazminat tutarı 90 gün ile sınırlı olmak kaydı ile teminata dahilindedir. Hukuksal Koruma Teminatı Klozu (Bu teminatın seçilmiş ve poliçe kapsamına dahil edilmiş olması halinde geçerlidir) İşbu Teminat ile Sigortacı, Sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri, Hukuksal Koruma Teminatı Genel Şartları çerçevesinde; A- 2.1 Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve A-2.2 Sürücü Hukuksal Koruma teminatları poliçe üzerinde yazılı limitler dahilinde verilmiştir. a. Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma: Poliçeye konu motorlu aracın maliki, işleteni ve sair zilyedi durumundaki sigortalıya koruma sağlar. b. Sürücüye Bağlı Hukuksal Koruma: Poliçede gösterilen, kendisi veya başkası adına tescilli araçları sözleşme ve hukuki statüsü gereği sürücü olarak kullanmasından doğabilecek uyuşmazlıklar için hukuksal koruma sağlamaktadır. Borçlar ve Ticaret Hukukundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar hariç olup, sadece cezai sorumluluk için teminat verilmektedir. Avukatlık Ücreti Ödenecek avukatlık ve danışmanlık ücretleri, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemlerin karşılığı olup, poliçede belirtilen sigorta bedelini aşmamak kaydı ile dava veya başvuru tarihinde geçerli olan CMK ücret tarifesinin iki katı ile sınırlandırılmıştır. Avukatlık ücreti, avukata verilen vekâletnamenin noter ücretini, avukatın yol, konaklama ve iletişim giderlerini kapsamaz. Kefalet Ücreti

11 Sigortalı, aleyhine açılan ve bu sigorta sözleşmesine giren bir ceza davasında tüm duruşmalara aslen veya vekili vasıtasıyla katılacağını, üzerine düşen yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getireceğini, aksi halde, sigortacının mahkeme veznesinde yatırdığı teminat (kefalet) akçesinin hazineye gelir kaydedilmesi durumunda, bu tutarı banka reeskont faizi ile birlikte sigorta şirketine 15 iş günü içerisinde geri ödeyeceğini ve bu riske karşı muteber bir kefil göstereceğini peşinen kabul ve beyan eder. Aşağıda belirtilen haller teminat kapsamı dışındadır: a. Yetkili makamlar tarafından Sigortalı ya kesilen her türlü idari ve adli para cezaları ve diğer yaptırımlardan kaynaklanan masrafların ödenmesi. b. Yeterli kanıtın olmaması, kanıtların geçerli olmaması veya kazayla ilgili zarar ve hasar tazmin taleplerinin orantısız olmasından dolayı gerektiği gibi temellendirilmemiş iddialardan kaynaklanan masraflar. c. Taşıt sürücüsünün veya taşıt sahibinin hukuki sorumluluğunun savunulması sigorta kapsamı dışındadır. Sigorta kapsamı sürücünün cezai sorumluluğunun savunulmasıyla ilgili olan masrafları içermekte olup, sürücünün, taşıt sahibinin veya Sigorta Şirketi'nin hukuki sorumluluğunun savunulmasıyla ilgili olan masrafları içermemektedir. d. Sigortanın başlangıcından önce mevcut her türlü uyuşmazlıklardan meydana gelen harcamalar teminat haricidir. e. Teminat, T.C. Sınırları içinde gerçekleşen rizikolar için geçerli olup, poliçede bu teminat için belirtilen sigorta bedelinin; - %20'si Vekalet ücreti - %20'si Dava masrafları - %4'ü Danışmanlık - %4'ü Hakem ücreti - %8'i Teminat akçesi - %18'Iİcra masrafı (İhtiyazi haciz dahil) - %4'ü Temyiz - %2'si Karar düzeltme - %9'u Sadece ihtarname ücretleri - % 2'si Sadece tespit masrafları -%4'ü Sadece ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ve cevapları - %5'i İlk dava masrafları avansı olarak karşılanır. Muafiyet: Hukuksal Koruma teminatında her bir olayda ödenecek tazminat tutarının %10'u Sigortalının üzerinde kalır. AIG Asistans Kiralık Araç Klozu

12 Kaza sonrası poliçesinde ikame araç hizmet hakkı bulunduğu Asistans Şirketine bildirilmiş olan sigortalı aracın, servise Asistans şirketi tarafından ve /veya sigortalı tarafından çektirilmiş /götürülmüş olması durumunda ve hasar onarımının eksper veya AIG Hasar yetkili kişisinin onayı ile 24 saati aşması halinde, sigortalının kullandığı sigortalı araca eşdeğer (bölge şartlarında ikame araç firmasında müsait bulunan sigortalı aracın özelliklerine en yakın araç da olabilir ) bir araç en fazla 7 gün süre ile (yılda azami 2 kez) ücretsiz olarak karşılanır. Hasarlı aracın onarım süresi belirtilen 7 günü aştığı takdirde ( her bir hasar için azami 7 gün ) limit üstü bedel, hizmeti alan sigortalıdan direkt olarak Asistans firması tarafından tahsil edilecektir. İstisna: Cam, ayna, sinyal, stop lambası ve far kırılmaları, tampon hasarı, tam ziya ( pertotal ) tam çalınma ve kısmi çalınma hasarlarında Kiralık Araç Hizmeti verilmemektedir. Asistans Şirketi Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve yakıt hariç olmak üzere kiralık araç hizmetinin masraflarını karşılar. İkame araç azami süresi eksper tarafından tespit edilen araç onarım süresi ile sınırlıdır. İkame aracın bu şartlara göre oluşan teslim gününde, teminatın başladığı gün aracın teslim alındığı saatte iade edilmesi gerekmektedir. İkame araç, hasarlı aracın tamir gördüğü servisin veya sigortalının ikamet adresinin bulunduğu il merkezinde olmak kaydıyla sigortalının istediği adrese teslim edilir / alınır. Eksper tarafından tespit edilen ve Asistans Şirketine iletilen araç hasar onarım süresinde, servis işlem ve parça sürecinden kaynaklı olarak yaşanacak gecikmeler nedeniyle ikame araç gün sayısında daha sonra oluşabilecek süre uzatma talepleri kabul edilmeyecektir. İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu imzalatılacaktır veya ön provizyon alınacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu veya ön provizyon, kiralık araç şirketi tarafından ancak aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında Araç Kiralama Şirketi tarafından müşteriye iade edilmektedir). -Trafik cezaları, -Yakıtın eksik teslim edilmesi, -Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar, -Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan ticari kayıplar. Med Line Acil Yardım Hizmeti Poliçe sahibi için araç içinde ve dışında, araç içinde bulunan diğer kişiler için ise yalnızca araç içinde acil durumun gerçekleşmesi halinde güvence altındadır. Lütfen poliçeniz ekinde yer alan Med Line hizmet klozunu inceleyiniz. AIG Mini Onarım Hizmeti Özel Şartları Bu poliçenin geçerlilik süresi boyunca meydana gelebilecek aşağıda tanımlanan küçük çaplı hasarlar, belirtilen ölçüsel ve adetsel limitler kapsamında bedelsiz olarak giderilir ve bu kapsamda yapılan onarımlarda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz. Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR): "AIG Mini Onarım" kapsamına giren kaporta hasarları: Boyanın zarar görmediği 5 cm çapa kadar kaporta göçükleri Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (DR):

13 "AIG Mini Onarım" kapsamına giren kaporta hasarları: 10 cm 'ye kadar boya hasarlı kaporta hasarları Boya Tamiri, "Mini Yama" (PR): "AIG Mini Onarım" kapsamına giren boya hasarları: Kaporta sıyrık ve çizikleri 30 cm'ye kadar Tampon sıyrık ve çizikleri 20 cm çapa kadar İç Döşeme Tamiri (IR): "AIG Mini Onarım" kapsamına giren iç döşeme hasarları: Kumaş, halı, velur, deri, vinil, plastik cinsi iç döşeme malzemelerin 1 cm çapına kadar deri, vinleks, kumaş, halı, plastik sigara yanıkları 5 cm'ye kadar deri, vinleks, kumaş, halı yırtıkları, plastik çizik ve çatlakları 3 cm çapa kadar plastik parça kopukları, Ön Cam Tamiri (WR): "AUTO KING Mini Onarım" kapsamına giren cam tamiri hasarları: 1 cm çapa kadar her türde ve tipte kırıklar (mandagözü, yıldız, kombine vs.) 10 cm'ye kadar çatlaklar Plastik Tampon Tamiri (BR): "AIG Mini Onarım" kapsamına giren plastik tampon tamiri hasarları: AUTO KING tarafından Teknik olarak onarılabilir bulunan göçük, yırtık, kopuk, eksik parça gibi plastik hasarları. Not: "Tabii Plastik" plastik tamponların plastik hasarlarının onarımından sonra parçanın tamamına uygulanması gereken "Tabii Plastik Kaplama ve Renklendirme" işlemi hizmet kapsamında değildir. AIG MİNİ ONARIM HİZMETİ ADETSEL LİMİTLERİ Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR) 4 adet/yıl Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (DR) 2 adet/yıl Boya Tamiri "Mini Yama" (PR) 2 adet/yıl İç Döşeme Tamiri (IR) 2 adet/yıl Ön Cam Tamiri (WR) 2 adet/yıl Plastik Tampon Tamiri (BR) Limitsiz Not: Ölçüsel limitler her bir hasar için ayrı ayrı değerlendirilir. Her bir adetsel limit ilgili onarım hizmeti içindir, birbiri yerine kullanılamaz. Hizmetten nasıl yararlanacaksınız? Kasko poliçenizde "AIG Mini Onarım" hizmeti teminatınız var ise, hizmet limitleri kapsamına giren küçük ölçekli hasarlarınızın giderilmesi için, size en yakın AUTO KING Servis Merkezine, kasko poliçeniz ile birlikte, "Hasar Tespiti" yaptırmak ve onarım randevusu almak üzere, dilediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Hizmetten yararlanmak için "AIG Mini Onarım" hizmeti kapsamında yapılan hasar tespiti sonrasında onarım işlemi için verilecek randevu günü ve saatinde aracınızı AUTO KING Servis

14 Merkezinde bulundurmanız yeterlidir. Kasko poliçenizde "AIG Mini Onarım" hizmeti teminatınız ile ilgili sorularınız için AIG Müşteri İletişim Merkezi'mizi (212) arayabilirsiniz. Mini Onarım işlemleriniz için Türkiye genelinde aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden size en yakın Autoking servisine ulaşabilirsiniz. Autoking için iletişim bilgileri: Tel: (212) Mail: Site: AIG Hasar Klozu Hasarın kasko sigortası genel şartlarına uyması ve poliçe ödemelerinde aksaklık bulunmaması halinde, evrakların ve eksper raporunun tamamlanmasını takip eden 15 iş günü içerisinde hasarınız karşılanacaktır. Önemli Not: İşbu teklif düzenleme tarihinden itibaren 15 günlük bir süre için geçerli olup kesinlikle bir Poliçe/Kuvertür veya teminat verildi anlamına gelmemektedir. Sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişilerin eksper atama hakkı bulunmaktadır. Bu yönde talebinin bulunması halinde atama Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden yapılabilecektir. Şirket'in işbu poliçenin teminatlarının ya da zeyilnamelerinin bir parçası olarak aşağıdaki hallerde herhangi bir sorumluluğu ya da ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır: İşbu poliçedeki sigortalı ya da lehdarın, sigortacı, onun ana hissedarı ya da onu kontrol eden tüzel kişiliğin ambargo ya da ekonomik önlemler uyguladığı ve sigortacının sigortalıya ya da lehdarına sigorta teminatı vermesi ya da başka herhangi bir türlü ekonomik yarar sağlamasını yasakladığı bir ülkenin ya da ülkelerin vatandaşı olması ya da aracılık yapması halinde, Sigortacının herhangi bir hasardan doğabilecek zararın ödenmesine ilişkin yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca, işbu poliçeyi ve/veya sigortacıyı, sigortacının ana şirketini veya nihai kontrol gücüne sahip tüzel kişisini yöneten herhangi bir kanun ve/veya düzenleme kapsamında ekonomik menfaat elde etme hakkı bulunmadığı beyan edilen hak sahibi veya sahiplerine herhangi bir ödeme yapılmayacağı veya ekonomik menfaatten yararlandırılmayacağı konusunda mutabık kalınmıştır. Diğer tüm şart, koşul ve istisnalar aynı kalmaktadır. Kişisel Bilgi Paylaşımı Şirketimiz ilgili mevzuat gereği çeşitli resmi ve mesleki kurum ve kuruluşlarla sigortalıları hakkında gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaktadır. Ayrıca sigortalı bilgileri Şirketimiz tarafından işbu bilgilerin işlenmesi için ya da operasyonel veya istatiki amaçlarla yurtiçi ve yurtdışındaki işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla ve grup şirketleriyle paylaşılmaktadır. Şirketimizin bu bilgi paylaşımından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanununun 1443 no'lu maddesi gereği; TTK m uyarınca, sigortacının, sigorta ettirenden sigorta sözleşmesinin kurulmasına kadar teklif formunda beyan edilen bilgilere ilave olarak bilgi isteme hakkı saklıdır. Teklifin yapılmasından sigortacı tarafından kabulüne kadar geçen sürede meydana gelen ve sigortacının sözleşmeyi yapıp yapmamasına veya farklı şartlarla yapmasına etki edebilecek konulardaki değişikliklerin sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirilmemesi halinde,

15 sigorta ettiren beyan yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş sayılacak olup, sigortacının bu çerçevede sigorta ettirene karşı ileri sürebileceği Kanun'dan doğan tüm hakları saklıdır. Türk Ticaret Kanununun 1448 no'lu maddesi gereği; Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânları ölçüsünde alacağı tedbirler dolayısıyla yapacağı makul giderleri, söz konusu masrafları yapmadan evvel, bunların sigortacı açısından öngörülebilir olabilmesi ve gerektiğinde sigortacı tarafından sigorta ettiren/sigortalıya zararı önleyecek/azaltacak talimatlar verilebilmesine imkân tanıyabilmek amacıyla, sigortacıya bildirecektir. Sigorta ettiren/sigortalı, söz konusu talimatların yerine getirilmesinin kendisi için mümkün olması ve/veya bunların uygulanmasının kendi durumunu ağırlaştırmaması ve/veya verilen talimatların, sigorta ettiren/sigortalının zararın oluşmasını önleme/azaltma yükümlülüğüne aykırı olmaması ve/veya zararı önlemek/azaltmak amacına hizmet etmeyen talimatlar olmadığı sürece, sigortacının bu konudaki talimatlarına uymak zorundadır. Türk Ticaret Kanununun 1423 no'lu maddesi gereği; Sigortacı, işbu bilgilendirme formu/teklifname/poliçenin teslimi ile sigorta ettiren/sigortalı/lehdara karşı, gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, gerekse bu yönde düzenleme yapan ilgili yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında öngörülen aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Taraflar arasında kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm esaslı bilgiler, sigorta ettirenin/sigortalının/lehdarın hak ve yükümlülükleri, özel olarak dikkat edilmesi gereken hükümler, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülükleri ve sair esaslı tüm hususlar, sigortacı tarafından bildirilmiştir. AIG Sigorta A.Ş. işbu metnin okunmamasından doğacak hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Türk Ticaret Kanununun 1457 (A) (I-4- a) no'lu maddesi gereği; Sigortalı malın haczedilmesi/ipotek/rehin vesair takyidat uygulanması halinde sigortalı/sigorta ettiren en geç 3 iş günü içinde sigorta şirketini bu konuda bilgilendirmek durumundadır. Hasar tazminatı ödenene kadar böyle bir bilgilendirmenin yapılmaması halinde iyi niyetle sigortalıya/sigorta ettirine hasar tazminatı ödeyen sigorta şirketinin mükerrer bir ödeme talebi ile karşı karşıya kalması halinde uğramış olduğu tüm direkt ve dolaylı zararlarının tümünü sigortalı/sigorta ettirenden tahsil etme hakkına sahiptir. Türk Ticaret Kanununun 1426 no'lu maddesi gereği; Sigorta ettiren/sigortalı/lehtar, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla iyi niyetle yapacakları makul giderler hakkında, sigortacı açısından söz konusu masrafların öngörülebilir olabilmesi amacıyla, sigortacıyı bilgilendirecek, söz konusu giderlerin yapılması akabinde ise yapılan giderlere ilişkin belgeleri sigortacıya iletecektir. Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ilgili maddelerinde yer alan Sigortacının Aydınlatma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü çerçevesinde işbu poliçeyi, genel şartlarını, özel şartlarını ve şu anda bu poliçenin ayrılmaz bir parçası olan ve ancak sözleşme kurulmadan önce de tarafıma verilmiş olan Bilgilendirme Formunu tam ve eksiksiz olarak teslim aldığımı ve inceleyerek öğrenme imkanı bulduğumu ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Ticari Müeyyideler Klozu Birleşmiş Milletler kararları veya Avrupa Birliği, Birleşik Krallık veya Amerika Birleşik devletlerinin ticari veya ekonomik yaptırımları ve mevzuatı uyarınca sigortacı/reasürörü herhangi bir yaptırım, yasak veya sınırlamaya maruz bırakan bir teminat şartı, tazminat ödenmesi veya menfaat şartı söz konusu olduğu takdirde sigortacı/reasürör teminat sunuyor veya sunacak veya tazmin yükümlülüğü bulunuyor veya menfaat sağlıyor addedilmeyecektir.

16 Poliçeniz ile ilgili her türlü talep, öneri ve şikayetlerinizi müşteri iletişim merkezimiz veya e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımıza bildirebilirsiniz. Şikayetlerinizi ayrıca T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne (www.sigortacilik.gov.tr) veya Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne (http://www.tsrsb.org.tr/iletisim) de iletebilirsiniz.

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

Ana Teminatlar. Çalınması ve Hırsızlık girişimi. Aracın çarpması veya çarpışması. Park halindeki hasarları. Yanması.

Ana Teminatlar. Çalınması ve Hırsızlık girişimi. Aracın çarpması veya çarpışması. Park halindeki hasarları. Yanması. KASKO SİGORTASI Ana Teminatlar Aracın çarpması veya çarpışması Çalınması ve Hırsızlık girişimi Yanması Park halindeki hasarları 3.Şahıslara gelebilecek zararların karşılanması Araçta yolculuk edenler ve

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

KORU SİGORTA KORU MİNİ ONARIM HİZMETİ

KORU SİGORTA KORU MİNİ ONARIM HİZMETİ KORU SİGORTA KORU MİNİ ONARIM HİZMETİ KORU MİNİ ONARIM HİZMETİ NEDİR? KORU Mini Onarım hizmeti, KORU Sigorta kasko veya trafik poliçesi kapsamındaki aracınızın ( özel otomobil, SUV,.5 ton Brüt Ağırlığa

Detaylı

Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu

Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu - Sayfa 1 / 5 - En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

S İ G O R T A L I H D I S İ G O R T A A. Ş.

S İ G O R T A L I H D I S İ G O R T A A. Ş. ORİJİNAL PARÇA TEKLİFNAMEDİR 1.Sayfa POLİÇE BİLGİLERİ Başlangıç Tarihi : 19/06/2017 Düzenleme Tarihi : 19/06/2017 Bitiş Tarihi : 19/06/2018 Saati : 15:18 Süre : 365 Gün Yeri : İSTANBUL SÖZLEŞME TARAFLARI

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

DAR KASKO SİGORTASI TEMİNATLARI VE KLOZLARI1

DAR KASKO SİGORTASI TEMİNATLARI VE KLOZLARI1 DAR KASKO SİGORTASI TEMİNATLARI VE KLOZLARI1 DAR KASKO SİGORTASI TEMİNATLARI TEMİNATIN KAPSAMI SİGORTANIN TEMİNAT BEDELLERİ TEMİNAT HARİCİ RİSKLER SİGORTA TEMİNAT LİMİTİNİN EKSİLMESİ ASIL ANAHTAR İLE ARACIN

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek (web

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek (web BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU. A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (İlgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır.) B- UYARILAR C- GENEL BİLGİLER

MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU. A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (İlgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır.) B- UYARILAR C- GENEL BİLGİLER MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

KARA TASITLARI PAKET KASKO SIGORTASI BILGILENDIRME FORMU

KARA TASITLARI PAKET KASKO SIGORTASI BILGILENDIRME FORMU İki nüsha ve 7 sayfa olarak düzenlenmiş olan bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi

Detaylı

Hasar Durumunda Gerekli Evraklar

Hasar Durumunda Gerekli Evraklar Hasar Belgeleri Hasar Durumunda Gerekli Evraklar Kasko Hasarları Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Mesuliyet) Hasarları Ölüm veya Yaralanma Hasarları Yangın Hasarları Dahili Su Ve Sel-Su Baskını Hasarları

Detaylı

Anadolu Mini Onarım Hizmeti ni kullanmak için hasarla ilgili zabıt, tutanak ya da ekspertiz gerekmemektedir.

Anadolu Mini Onarım Hizmeti ni kullanmak için hasarla ilgili zabıt, tutanak ya da ekspertiz gerekmemektedir. ANADOLU MİNİ ONARIM Anadolu Mini Onarım Hizmeti, aracınızda poliçenizin geçerli olduğu süre boyunca oluşabilecek, aşağıda tanımları ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarların, hasarsızlık indiriminiz

Detaylı

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Toplam 3 saati aşan gecikmelerde CDW (Kasko) dahil tüm gün ücreti alınır.

Toplam 3 saati aşan gecikmelerde CDW (Kasko) dahil tüm gün ücreti alınır. Kiralama Koşulları Dizel Araçlara %10 Fiyat Farkı Uygulanır. Fiyatlara %18 KDV Dahil değildir. Fiyatlar Yeni Türk Lirasıdır. Kiralama Süresi En kısa kiralama süresi 24 saattir. Teslim gecikmelerinde her

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Peşin 14/06/ ,12

Peşin 14/06/ ,12 EKSTRA TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ Poliçe No : 389645317 Yenileme No : 0 Levha No : T16426-NPZU Acente : 325428 - CREA SİGORTA ARA.HİZ.A.Ş. Tel : 212 274 0036 Poliçe Bilgileri Sigorta Süresi : 365 gün Başlangıç

Detaylı

MİNİ KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (Dar Kasko)

MİNİ KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (Dar Kasko) MİNİ KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (Dar Kasko) Çarpışma Teminatı Özel Şartları: Bu teminat ile sigortacı, işbu poliçede kayıtlı aracı, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları çerçevesinde aşağıdaki

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Sayfa 1 / 6 İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu

Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu Sayfa 1 / 8 Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

PRESTİJ KASKO EKSTRA SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (Genişletilmiş Kasko)

PRESTİJ KASKO EKSTRA SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (Genişletilmiş Kasko) PRESTİJ KASKO EKSTRA SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (Genişletilmiş Kasko) Kasko Teminatı Özel Şartları: Bu teminat ile sigortacı, sigortalının işbu poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan aracını,

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

SOMPO JAPAN ÖZEL ONARIM HİZMETİ KILAVUZU

SOMPO JAPAN ÖZEL ONARIM HİZMETİ KILAVUZU KILAVUZU HİZMET DETAYI Sompo Japan Özel Onarım, poliçe vadesi süresince aracınızda sac kaporta, boya, deri, vinil, kumaş, plastik, ön cam aksamlarında oluşabilecek Sompo Japan Sigorta A.Ş. ve/veya onarımı

Detaylı

KIRMIZI KASKO- KASKO SIGORTA POLIÇESI

KIRMIZI KASKO- KASKO SIGORTA POLIÇESI A- SÖZLEŞME TARAFLARI Sigortalı Adı / Ünvanı : SEMİH USLU TC Kimlik No : ***8172 Vergi No : 0 Müşteri No : 7309191 Adresi : FATİH SULTAN MEHMET MAH. RENO MAİS BALKAN CAD. RENO MAİS APT. 47 ÜMRANİYE 34000

Detaylı

Ziraat Klasik Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu

Ziraat Klasik Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO POLİÇESİ

GENİŞLETİLMİŞ KASKO POLİÇESİ 1.Sayfa Tecdit No : Müşteri No: 5526100132 Seri No : 5526-2017-00007770 POLİÇE BİLGİLERİ Başlangıç Tarihi : 23/05/2016 Düzenleme Tarihi : 23/05/2016 Bitiş Tarihi : 23/05/2017 Saati : 14:32 Süre : 365 Gün

Detaylı

Hukuksal koruma sigortası

Hukuksal koruma sigortası Hukuksal koruma sigortası Hukuksal koruma sigortası Mevcut poliçelerinizde yeralan/alabilecek hukuki koruma sigortası ek teminat olarak ta verilmekte olup. bu teminatın hukuki yapısı ektedir. her poliçe

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

BÖLÜM 1. KASKO + FİLO PLUS GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTA POLİÇESİ

BÖLÜM 1. KASKO + FİLO PLUS GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTA POLİÇESİ BÖLÜM 1. KASKO + FİLO PLUS GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTA POLİÇESİ Poliçenizin ihtiyacınız olan TEMİNAT'ları kapsadığından emin olmak için lütfen tüm poliçe sayfalarını okuyunuz. Başlangıç - Bitiş Tarihi

Detaylı

PERT TOTAL BİLDİRİMİ VE EVRAK TALEP FORMU Sigortalı Adı: ÖMER AŞUT Tarihi: 13-01-2015

PERT TOTAL BİLDİRİMİ VE EVRAK TALEP FORMU Sigortalı Adı: ÖMER AŞUT Tarihi: 13-01-2015 PERT TOTAL BİLDİRİMİ VE EVRAK TALEP FORMU Sigortalı Adı: ÖMER AŞUT Tarihi: 13-01-2015 Hasar Dosya No: 84 Poliçe No: 8583 Şirketiniz nezdinde, yukarıda numarası belirtilen Kasko Sigorta Poliçe ile sigortalanmış

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI 1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI Yeşil Kart Sertifikası na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ARACIM GÜVENDE GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ARACIM GÜVENDE GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ARACIM GÜVENDE GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

PLAZA KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENİŞLETİLMİŞ KASKO BİLGİLENDİRME FORMU

PLAZA KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENİŞLETİLMİŞ KASKO BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak; SİVİL - TİCARİ RİZİKOLAR YANGIN HASARLARINDA İtfaiye raporu (Onaylı). İtfaiye müdahale etmemişse detaylı beyan, Yangın Polis veya Jandarmaya bildirilmişse tanzim ettikleri başvuru ve görgü tespit tutanakları

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SOMPO JAPAN ÖZEL ONARIM HİZMETİ HİZMET DETAYI

SOMPO JAPAN ÖZEL ONARIM HİZMETİ HİZMET DETAYI ÖZEL ONARIM HİZMETİ HİZMET DETAYI Sompo Japan Özel Onarım Hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerimizin sigortalı beyanı ile poliçeye kaydedilmiş olan sigortalı adresleri esas alınmaktadır. Hizmet taleplerinizde

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Kasko Sigortaları Sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI

ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI A -SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, römork

Detaylı

Bu hizmet; İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Kayseri, Kocaeli, Edirne, Eskişehir, Hatay,

Bu hizmet; İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Kayseri, Kocaeli, Edirne, Eskişehir, Hatay, Bu hizmet; İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Kayseri, Kocaeli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İçel, Konya, Trabzon, Samsun, Uşak, Afyon, Sivas, Batman,

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI I. GİRİŞ İlgili Devlet bakanlığı tarafından, 16 Mart 2006 Tarihli, 26110 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı