Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır."

Transkript

1 Birim 2013 Faaliyet Raporu Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

2 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER A) Misyon ve Vizyon: Misyon: Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini artırmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyerek modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri verebilecek bir kütüphaneye kavuşmaktır. Vizyon: Bilgi Toplumu olma yolunda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak ulusal ve uluslararası platformda yer edinmek, bilgi eksenli yaklaşımı ile tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halinde olan bir kütüphane olmaktır. B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Yetki: Bilgi kaynaklarının sağlanması, işlenmesi, hizmete sunulması ve denetlenmesine ilişkin yasal bağlayıcılarla sınırlandırılmış yetki alanları. Görev: Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynakları sağlamak, kurumun bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, bilgiye hızla ve kolayca erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak, elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak, kaynak ödünç vermek, bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek, kurumsal veri tabanları oluşturmak. Sorumluluk: Bilgi kaynaklarının erişimine, kullanımına ilişkin yasal alanlarla belirtilmiş sorumluluklar. C) İdareye İlişkin Bilgiler: Fiziksel Yapı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayısı (Adet) Alanı (m²) Personel (Kişi) Kütüphane Salonu 2 532,72 2 Güncel Yayın ve Dinlenme Odası 1 17,57 Özel Çalışma Odaları 3 16,46 Arşiv-Depo 1 23, 01 Çalışma Ofisi 6 143,84 9 İnternet ve Görsel İşitsel Materyal Salonu 1 47,88 1 Toplam ,

3 Örgüt Hiyerarşisi: Daire Başkanı Şube Müdürü Şube Müdürü Danışma, Kataloglama, Süreli Yayınlar Sağlama Ödünç Verme Otomasyon ve Web Sayfası Yönetimi Online Kaynaklar, Danışma Hizmetleri, Kitap, Süreli Yayınlar Taşınır İşlemleri Kataloglama, Sınıflama Kataloglama, Sınıflama, Kataloglama, Sınıflama, Danışma Sekreterlik Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kütüphanemizdeki bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıdaki gibidir. Bilgi Kaynakları Teknolojik Kaynaklar Adet Adet LİBRA Otomasyon Programı 1 Bilgisayar 35 LİBREF Kütüphane Güvenlik ve Takip Programı 1 Yazıcı 7 K!TAP Kütüphane İstatistikleri Takip ve Arama Programı 1 Belge Geçer 1 Telefon 13 Projeksiyon 1 Taşınabilir Bilgisayar 1 Fotokopi Makinası 1 2

4 Abone Olunan Veri Tabanları Academic Research ebooks Library Ebrary Ebsco Discovery Services + ( Ebsco A to Z) Education Source Hiperkitap Jstor MathSciNet Project Euclid Prime Collection SpringerLink Journals Wiley Online Library Classification Web EKUAL Tarafından Sağlanan Veri Tabanları Ebscohost IEEE Xplore ithenticate Science Direct Scopus ISI Web of Science Taylor and Francis Merkez Kütüphanede adet basılı kitap, 528 başlık basılı süreli yayın, 17 Online veritabanı (10 tam metin dergi, 2 bibliyografik + özet, 1 tanesi Türkçe olmak üzere; 3 tam metin elektronik kitap, 1 tarama motoru, 1 İntihal tespit veritabanı) mevcut ve elektronik kitap, tam metin elektronik dergi, 1.6 milyon makale özeti sayılarına ulaşmıştır. MATERYAL TÜRÜ SAYI Kitap Süreli Yayın 528 Özgün tez 61 TOPLAM Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda büyüme ivmesine sahip dermemiz dinamik bir yapıya sahiptir. Basılı kaynakları destekleyici elektronik kaynakların artışı da kullanıcımıza araştırmalarda oldukça yarar sağlamaktadır. Bununla birlikte kütüphane kuramındaki paradigma değişimleri dikkate alınarak bilgi kaynağına sahip olmak anlayışının; bilgiye erişmek anlayışıyla yer değiştirmesi, kütüphane bütçelerinin bütün bilgi kaynaklarını satın alma durumlarının olmaması, kütüphaneleri zorunlu bir işbirliğine yöneltir. Bu bağlamda kullanıcılarımızın bilgiye erişim ini kolaylaştırmak için Kütüphaneler arası İşbirliği çalışmalarının paydaşı olmuştur. Merkez Kütüphanemiz bilgiye ve bilgi kaynaklarına ulaşımı hızlandırmak ve Fakülte, Yüksekokul birim kütüphanelerimize de bilgi hizmetlerini ulaştırmak amacıyla oluşturduğu web sitesi ile elektronik ortamda da hizmetlerini devam ettirmektedir. Web sitemiz aracılığı ile verilen hizmetler; çeşitli konsorsiyumlar vasıtasıyla (ANKOS, EKUAL) tam metin online veri tabanlarına ve online bilimsel dergilere abone olunarak bunları kullanıcılarımıza sunmak. 3

5 İnsan Kaynakları Kadro Kişi Sayısı Cinsiyet Bay Cinsiyet Bayan Daire Başkanı 1-1 Şube Müdürü Uzman Kütüphaneci Bilgisayar İşletmeni Sekreter 1-1 Toplam Her türlü kurumda olduğu gibi kütüphanelerin asıl gücünü iyi yetişmiş personel oluşturur. Kütüphaneye ilişkin bir personel politikası olmasına rağmen, istenilen nitelikte personel temininin güç olması uygulamada çeşitli sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kütüphane çalışanları, nicel olarak çağdaş standartlarda olmalıdır. Kütüphanelerdeki sorunun çözümü kütüphanelere standart sayıda uzman kadronun sağlanmasıyla olur. Diğer önemli bir nokta da, çalışanların yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarından olabildiğince yararlanmaları ve güncel gelişmeleri izleyebilmelidir. Çok hızlı gelişen ve değişen bu alanda hizmet içi eğitim ciddiyetle uygulanmalıdır. Sunulan Hizmetler: Web Hizmetleri Otomasyon Hizmetleri Elektronik-Basılı Bilgi Erişim-Online Kaynak Hizmetleri Satın Alma-Sağlama Hizmetleri Başvuru ve Enformasyon Hizmetleri Ödünç Verme Hizmetleri ISBN-ISSN Sağlama Hizmetleri Kitaplar ve Danışma Kaynakları Hizmetleri Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmetleri Süreli Yayınlar Hizmeti Sınıflama ve Kataloglama Hizmeti Fotokopi Çekimi ve İnternet Hizmeti 4

6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Nitelik ve nicelik açılarından yeterli, Sinop Üniversitesi nin mensubu olmaktan gurur duyan insan gücüne sahip olmak, çağdaş ve standartlara uygun insan kaynakları politikası oluşturmak, çalışanların motivasyonunu arttırıcı önlemler almak, çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim olanakları oluşturmak. Katılımcı yönetim anlayışını esas alan bir örgüt ve yönetim yapısı geliştirmek, çalışanlar için görev tanımı ve yetki paylaşımının netleştirilmesini sağlamak. Yönetim ile çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmak yönetim ve iç kontrol sisteminin kapsamını oluşturan unsurlardır. Birimimizin harcama yetkilisi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı dır. Daire Başkanlığımızın personel yetersizliği sebebiyle personel giderleri, SGK Devlet Pirimi Giderleri, Yolluklar, Ekonomik koduna tahsis edilen ödenekler hariç olmak üzere, birimimize tahsis edilen diğer bütçe tertiplerinde bulunan ödeneklerin gerçekleştirme görevlisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yapılmaktadır. Malzemelerin Muayene Raporu ve Uygunluk Belgesi, Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri birimimiz tarafından yerine getirilmektedir. İç Denetim ve Muhasebe Kontrolleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 5

7 2) AMAÇ ve HEDEFLER İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaç Bilgi Toplumu olma yolunda çalışmalar yapmak Hedefler Bilgi Toplumu kuramını bilmek, anlamak ve anlatmaya çalışmak Bilgi Toplumu nun Bilgili İnsan Modeli yaratma çalışmalarına katkı sunmak Bilişim Teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, sektörel açıdan birimimize teknolojik araç ve gereçleri kazandırmak Sivil Toplum Kuruluşları ve bilgi merkezlerinin Bilgi Toplumu çalışmalarında aktif rol almak Bilgi Toplumu çalışmalarına ilişkin üniversitemizde aktivite; konferans, sempozyum, çalıştay gerçekleştirmek. Mevcut personelimizin bir kısmını Bilgi Toplumu çalışmalarına kanalize etmek Bilgi okur-yazarlığı nın Üniversitemizin tüm öğrencilerine ve araştırmacılarına seçimli bir ders olarak verilmesi için çaba göstermek Üniversitemizin bilimsel platformdaki yerini belirleyen ürünlerin araştırılması, düzenlenmesi ve sunulması için çalışmalar yapmak Görsel-işitsel araç ve gereçlerimizi güncelleyerek Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalışmalarını desteklemek ve kullanıcılarımızın serbest zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak Bilgiye Erişim perspektiflerine uygun sistemler geliştirmek Bilginin Erişimine yönelik, desteklemek ücretsiz olan Açık Erişim kuramını Üniversite Kurumsal Arşivi nin hazırlanması çalışmalarında bulunmak Ulusal ve uluslararası Açık Erişim çalışmalarını takip etmek, çalışmalarına katılmak Üniversitemizde Sinop Üniversitesi Online Dergi Sistemi çalışmalarını projelendirmek ve hazırlanmasında katkıda bulunmak Kullanıcı ihtiyaçlarına ve standartlara uygun, bir kaynak sağlama politikası oluşturmak Yayın sağlama ve kaynak paylaşımı konularında diğer Üniversite ve araştırma kütüphaneleri/kurumları ile daha sıkı işbirliğine gitmek Kütüphane kaynakları ve hizmetlerindeki erişimi kısıtlayan engelleri aşmaya yönelik çalışmalar yapılması 6

8 Kullanıcı hizmetlerinde geleneksel yapıdan online yapıya evirilmeyi sağlamak Kullanıcı hizmet trafiğini online düzlemde yönetmek Kullanıcı bileşenlerinden olan öğrencilere yönelik Online Öğrenci Çalışma Sistemi ni hayata geçirmek Akademisyenlerle online iletişim ağını oluşturmak ve bu ağın kullanımını sağlamak Kütüphaneler arası işbirliği çalışmalarını online zeminde yürütmek ve sistem geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak Planlama, Strateji Geliştirme ve Proje Hazırlama Birimi kurmak Katıldığımız etkinliklerin projelendirilerek hayata geçirilmesi Bilgi ve Belge Yönetimi deki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kütüphanemizde planlanarak projelendirilmesi Kütüphaneler arası strateji geliştirme çalışmalarında bulunmak Sürdürülebilir kalkınmayı ger Halkla İlişkiler Birimi kurmak Örgütün sunduğu hizmetleri geliştirmek Hizmet edilen halk/kullanıcı ile yönetim arasında karşılıklı güveni sağlamak Kararların isabet derecesini artırabilmek için halktan/kullanıcıdan bilgi almak Halkı aydınlatmaya ve faaliyetleri onlara benimsetmeye çalışmak Yapılacak uygulamalarda hata ve/ veya aksaklık oranını minimum düzeye indirebilmek amacıyla, halkın/kullanıcıların istek, öneri, telkin ve şikayetlerini toplamak Halk üzerinde yönetime karşı olumlu düşünce ve davranışlar yaratmak Kütüphanemizi tanıtan kısa metrajlı film, broşür, afiş vb hazırlamak Kütüphanenin varlık nedeninin kullanıcılarımız olduğu ilkesinin bütün etkinliklerimize yön vermesini sağlamak Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak Üniversitemiz araştırmacılarının zaman ve mekan engeli olmaksızın bilgi kaynaklarımıza erişimlerini kolaylaştırmak Farklı yerleşkelerde olmaları nedeniyle, kütüphane olanaklarından yeterince yararlanamayan kullanıcılarımıza sunulan hizmeti arttırmak Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanmalarını sağlamak Yüksek lisans ve doktora öğrencileri gibi özel kullanıcı gruplarına verilen ödünç verme hizmetleri ve kaynak iadesi ile ilgili politikanın yeniden belirlenmesi. Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim alınması için çalışmalar yapılması 7

9 Finansal kaynakların gereksinimler doğrultusunda artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak Çağdaş standartlara uygun olarak kütüphane bütçesinin Üniversite bütçesine oranını esas alan bir yaklaşımı, Üniversite yönetiminin dikkatine sunmak Dövizdeki dalgalanmalardan en alt düzeyde etkilenmek için gerekli önlemleri almak Maliyeti düşük ve ücretsiz olan bilgi kaynaklarını sağlamaya yönelik araştırmaları arttırmak Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek Mevcut bina ve hizmet alanlarından en verimli şekilde yararlanma yollarını aramak Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-gereç) sağlamak Bilgi kaynaklarının daha iyi korunması ve bakımı için gerekli önlemler almak Hizmet alanlarının bakım/onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını sağlamak Kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iş güvenliği ve görselliğe hitap eden ortamlar hazırlanması için çalışmak Temel Politikalar ve Öncelikler: Bilgi Toplumu eksenli politikalar geliştirmek. Bilgi Toplumu bağlamında hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi İnsan odaklı hizmet ve yönetim anlayışına sahip, kurum kültürüne sahip çıkan, etik kurallara en üst düzeyde uyan personel anlayışını yerleştirmek. Üniversite kaynaklarını hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda etkin, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak. Ödev ve sorumlulukların bilincinde, kendisini sürekli yenileyen, geliştiren, sıfır hata anlayışına sahip personelle hizmet sunmak. Sinop Üniversitesi nin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, akademisyenlerin, öğrencilerin ve personelin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile basılı ya da elektronik ortamda bilgileri sağlamak, organize etmek ve kullanıma sunmak. 8

10 Diğer Hususlar: Kütüphanemizin amacı temel politika ve önceliklerle belirlenen hedeflere ulaşmak olup, bu hedeflere ulaşmak için ise teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak akademisyenlere, personele ve öğrencilere gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermektir. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları: Tertip Açıklama 2013 Ödeneği 906 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı TL Memurlar Memurlar Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Mamul Mal Alımları Memurlar Toplam 676,000 Sinop Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kendisine tahsis edilen bütçe ile kurumun ihtiyaçları doğrultusunda elektronik ya da basılı ortamlardaki bilgiyi sağlamak, organize etmek ve bunu sunmak, çeşitli kurumlardan bilgi kaynakları sağlamak, kurumun bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, bilgiye hızla ve kolayca erişmek için gerekli alımlar/ihaleler/abonelikleri yapmaktadır. Temel Mali Tablolara İlişkin Mali Açıklamalar: Mamul Mal Alımları 300,000 TL ödeneğimize karşılık ihtiyaçları karşılayamadığından dolayı ek ödenek 21,000 TL alınmıştır. 9

11 2013 yılında alınan materyal türü ve ödenen tutar Materyal Türü Ödenen Tutar Adet Kitap Veri Tabanları Basılı Süreli Yayınlar (Türkçe) 36 (Yabancı) TOPLAM yılında alınan kitap sayısı ve ödenen tutar Birim Satın Alınan & Bağış Kitaplar Fiyat Satın Alınan Bağış Türkçe Yabancı Bağış Merkez Kütüphane (İlahiyat Fakültesi ) Boyabat İ.İ.F Toplam Genel Toplam Mali Denetim Sonuçları: 2013 yılı hesaplarının Sayıştay ca denetimine başlanılmamıştır. 10

12 B) Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Yapılan İşler: Kütüphanemizde hizmete açılan İnternet salonumuzda kullanıcı girişinin online takibatını izlemek amacıyla Akinsoft Cafe Plus programı kurulmuştur. Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimiz için oryantasyon eğitimleri tamamlandı. Fakülte ve Meslek Yüksekokulu ndaki kullanıcılarımız için ring seferleri düzenlendi. Düzenlemeye de devam edilmektedir. Kütüphane kullanıcılarımız için çay ve kahve ikramı başlatıldı. Merkez Kütüphane, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi ve İlahiyat fakültesine satın alma ve bağış yoluyla dermeye kitap alındı ve derme geliştirildi. Katıldığımız Etkinlikler; Tarih Etkinlik Adı Etkinlik Yeri 13 Mart 2013 Bölge Üniversiteleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları Toplantısı Katılımcı Sayısı Çorum Nisan 2013 ANKOSLink 2013 Antalya Eylül 2013 III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı Çorum Eylül 2013 ÜNAK 2013: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler İstanbul Ekim Ulusal Açık Erişim Çalıştayı İzmir Kasım 2013 ANKOS Kütüphane ve Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı Edirne 1 Toplam 10 Gerçekleştirdiğimiz Etkinlikler Tarih Etkinlik Adı Etkinlik Yeri 25 Nisan Nisan Dünya Kitap Günü Sinop-Ayancık 6 Mayıs 2013 "ELSEVIER SCOPUS ve SCIENCE DIRECT AKADEMİK VERİTABANLARI EĞİTİMİ 27 Eylül 2013 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi Düzenlenip Hizmete Açılması Sinop-Fen Edebiyat Fakültesi Sinop-Boyabat 11

13 Gerçekleştirdiğimiz Projeler Proje No Proje Adı 1 Kataloglama Politikası Kütüphanemizin iş ve işlem süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara kavuşturmak amacıyla kütüphane politikası genel çerçevede hazırlanmış; politika için de kataloglama politikası çalışmaları bitirilmiştir. Hazırlamış olduğumuz kütüphane politikası 3 er aylık zaman dilimlerinde güncellenmektedir. Gerçekleştirilecek Projeler Proje No Proje Adı 1 Okumayla Kendini Keşfet 2 Online Öğrenci Çalışma Sistemi 3 Sinop Üniversitesi Kurumsal Arşiv Kurma Çalışmaları 4 Sinop Üniversitesi Online Dergi Sistemi Kurma Çalışmaları IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1 Üstünlükler: Tanınmış ve köklü bir Üniversitesinin bünyesinde olmak, Toplum içindeki imajımız, Üniversite yönetiminin desteği, Deneyimli personel, Kütüphane bütçesinde son yıllarda görülen olumlu gelişme, Teknolojik gelişmelerin bilgi hizmetlerine yansıtılabilmesi. Kuramsal gelişmelere ilişkin proje hazırlanması ve uygulanması 4.2 Zayıflıklar: Sinop Üniversitesi Merkez Kütüphane ve Şube Kütüphanelerine özgü bir yönetmeliğin olmaması, Kullanıcı salonlarının ve depoların ihtiyaca cevap verememesi, Uzman personelin sayısal açıdan yetersizliği, Yeterli sayıda meslek elemanlarının kadro sorunu, Fakülte kütüphanelerindeki kütüphaneci personelin olmaması İdari personel yetersizliği, Eğitim-öğretim müfredatlarında kütüphanelerin etkin kullanılmasına yönelik programların yapılmasına rağmen katılımın sağlanamaması, Atıf taraması, künye doğrulama ve indekslere giren yayınları belirleme yoluyla akademik yükselmelerde oynadığı rolün ilgili kesimlere duyurulmasına rağmen gerekli hassasiyetin gösterilememesi. 12

14 4.3 Değerlendirme: Başkanlığımız personellerinin eğitimli, işinin uzmanı ve yeterli sayıda olması üstlendiği misyonu gerçeklemesinde büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda Bilgi Toplumu eksenli perspektifi; projelerle, hizmet içi eğitimlerle, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle gerçekleme çabası içinde olan kütüphanemizin, meslek elemanı artışıyla kısa zaman içinde başarıya ulaşacağı inancındayız. Kütüphaneye ayrılan mali kaynakların önceki yıllara göre artırılması, diğer üniversite ve bilgi merkezleriyle işbirliği, üniversitenin diğer idari birimleriyle pozitif ilişkisi, bilgi ve belge hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak yeterli seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır. V-ÖNERİ VE TEDBİRLER Her geçen yıl elektronik bilgi kaynaklarındaki maliyet artışı, kütüphane bütçelerini sarsmakta, kütüphaneleri zor durumda bırakmakta ve neredeyse kütüphane bütçesinin tamamı elektronik yayın alımına kanalize edilmektedir. Kuramsal açıdan kütüphanelerin diğer iş ve işlemlerini gerçeklemek adına finansal kaynak temini güçleşmekte, bu da kütüphane hizmetlerinin bütününü oluşturmak ve sunmak adına problem yaratmaktadır. Son yıllarda elektronik bilgi kaynaklarına erişim perspektifi açık erişim olgusuyla değişmiştir. Elektronik bilimsel yayınların kullanıcılara teknik bariyer ve yasal problem olmaksızın ücretsiz erişimi formüle etme çalışmaları başta ABD olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde başlamıştır. Türkiye de bu süreci yakından takip etmektedir. Hemen her kütüphane/bilgi merkezi kurumsal ve bağlı bulunduğu kurumun yapısını göz önüne alarak çalışmalar yapmakta, çeşitli aksiyonlar almaktadır. Bu süreçte kütüphanemiz ulusal ve uluslararası açık erişim çalışmalarına katılımı sağlanmış ve katılımlar sonucunda edinimlerin projelendirilmesiyle aksiyonlarını almaya başlamıştır. Konjonktür gereği bu projeler yaşama geçirilmelidir. Bu aşamada üniversite yönetimimiz ve kütüphanemiz arasında sıkı bir işbirliği gerekmektedir. Projelerin yaşama geçirilmesi noktasında gerekli olan araç ve gereçlerin; bilgi ve iletişim teknolojisinin; yeterli sayıda personelin; finansmanın üniversite yönetimi tarafından kütüphanemize tahsis edilmesi beklenmektedir. 13

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 19.01.2015 BARTIN İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER... 3 TARİHÇE... 5 MEVZUAT... 5 ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI... 6 PAYDAŞ ANALİZİ...

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu, misyon ve vizyonumuzu paylaşmak; yetki,

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU Rize 2013 SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER... 1 A.1. Misyon... 1 A.2. Vizyon... 1 A.3.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur.

Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. -1- ÜST YÖNETİCİ SUNUMU... 5 I.GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON-VİZYON ve KALİTE POLİTİKAMIZ... 7 1.

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Bilgi İşlem Daire

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı