TÜRKİYE'DE KAÇAK GÖÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE KAÇAK GÖÇ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KAÇAK GÖÇ Doç.Dr.Ahmet İÇDUYGU YAYIN NO: İstanbul, 2004

3 ) Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar şakhdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltıiamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odas]:02M05 İÇD,. İçduygu, Ahmet Türkiye'de Kaçak Göç. İstanbul, 2004, 107 sayfa. 1. KAÇAK GÖÇ I.İŞSİZLİK II.İSTİHDAM NI.İTO ISBN NO: Türkçe Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul İTO BİLGİ HATTI (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Posta: Web: TASARIM ÇAĞDAŞ SANAT Tel: (212) BASKI CAN AJANS REKLAM VE MATBAACILIK Tel:(0212) Faks:(0212)

4 ÖNSÖZ Ülkemizin en önemli ekonomik ve sosyal sorunu haline gelen işsizliğin etkili istihdam politikaları ile çözümlenememesi halinde ekonomik istikrar ve sosyal barışm yanısıra demokrasinin sürdürülmesi bile zorlaşacaktır. Özellikle yılları arasında % 6,7 ile % 8,5 oranlarında seyreden işsizlik oranı 2003 yılı 1. üç aylık dönemde % 12,3 oranına yükselmiştir. Kriz dönemlerinde istihdam sorunlarının arttığı görülmektedir. Bu sorunu ağırlaştıran bir oluşum da özellikle son yıllarda artış gösteren kaçak göç olgusudur. Kaçak göç esasında gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin hepsini yakından ilgilendiren yapısal bir sorundur. Bu sorunun ülkemiz gündemini meşgul etmesinin en önemli nedenlerinden birisi bölgesel/ülkesel gelişme farklılıklarından ortaya çıkmaktadır. Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olan Türkiye, Ortadoğu ve yakın Asya ülkelerinden AB ülkelerine kaçak olarak göç etmek isteyenlerin önemli bir durağı olup çoğu zaman göç edenlerin bu noktada yığıldığını ve yerleştiğine şahit olmaktayız. Doğal olarak gelen kaçak göçmenler ve sığınmacılar da işgücü pazarına yönelmektedir. Zaten yurtiçi işgücü piyasasında işsizliğin önemli bir yer tuttuğu Türkiye'de, cari ücret seviyesinin altında çalışmaya razı olan adeta paralel bir işgücü piyasası oluşturan yabancı işçiler istihdam sorunumuzu neredeyse içinden çıkılamaz hale getirmektedir. Bu durumun her iki taraf üzerinde yarattığı sosyal sorunlar ve bir çok halde insan ticaretine yönelen olayın insani boyutu da tabi ki üzerinde durulması gereken bir konudur. Meselenin temeline indiğimizde, sorunun "Kaçak göç nedir? Neden insanlar göç eder veya etmek zorunda kalır? ve kaçak göçün boyutları tehdit unsuru haline gelmiş midir?" sorularında yattığı görülecektir. Kaçak göç beraberinde, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan kayıtdışı istihdamı da getirerek bu toplumsal sorunumuzu körüklemekte, sadece bununla kalmayıp sosyal güvenlik açısından da önemli tehditler içermektedir. Gîünümüzde, özellikle büyük şehirlerimizde ortaya çıkan plansız ve hızlı iç göçün getirdiği çeşitli sorunların aşılabilmesi için büyük maddi ve sosyal maliyetler öderiirken buna bir de yurtdışından gelen kaçak göç'ün getirdiği ek maliyetleri de kattığımızda ortaya çıkan tablonun ne derece vahim olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu düşünceden hareketle. Odamız süre gelen araştımalara katkıda bulunmak üzere "Türkiye'de Kaçak Göç" adı altında bir çalışma gerçekleştirmiş olup, böylesine önemli bir konuyu inceleyerek üyelerimizi ve ilgilileri aydınlatan Doç. Dr. Ahmet îçduygu'ya teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 SUNUŞ Küreselleşme ve Avrupa Birliği Entegrasyonu gibi süreçler içinde faridı biçimler alan ve yoğunlaşan uluslararası göç dalgaları Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafyaları son on yıl içinde yoğun biçimde etkilemektedir. Bunun bir sonucu olarak yirminci yüzyılın ortalarından bu yana kendi vatandaşlarının yurtdışına göç ettiği bir ülke olan Türkiye artık başka ülke vatandaşlarının göç ettiği ve çalıştığı bir ülke olmaya başlamıştır. Hiç şüphe yok ki, bu süreç Türkiye için çok çeşitli ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma Türkiye'ye yönelen düzensiz göçün, diğer bir söyleyişle kaçak göçün, ekonomik alandaki sonuçları üzerine yoğunlaşmıştır. Eğer İspanya, Portekiz, ve Yunanistan gibi Avrupa'nın güneyindeki Akdeniz ülkelerinin son yirmi-yirmibeş yıllık tarihleri dünya göç pazarındaki konumları itibariyle incelenirse bu ülkelerin birer göç veren ülke konumundan nasıl göç alan ülke konumuna geldikleri görülür. Küreselleşme ve Avrupa Birliği Entegrasyonu anlamında Türkiye'nin de benzer bir süreçten geçtiği açıktır. Bu noktada, ilgili göç konularının Türkiye'de gelecek yılların gündeminde üst sıralarda kalacağını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Kaçak işçi göçü ve onun iş piyasası üzerine olan sonuçları bu çerçevede önemlidir. Türkiye'ye yönelen yabancı kaçak işçi göçünü ülkedeki işgücü piyasasındaki sonuçları itibariyle inceleyen bu çalışma İstanbul Ticaret Odası'nm maddi desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın farklı aşamalarında mensubu bulunduğum Koç Üniversitesi'nin de farklı düzeylerde katkısı olmuştur. Her iki kuruma da sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca bu araştırma boyunca bana asistanlık yapan Nazan Albayrak, Başak Bilecen ve Ayşem Biriz Karaçay'ın yardımları olmadan bu çalışma gerçekleşemezdi. Onlara da teşekkür ederim. Son olarak, ve hepsinden önemlisi, bu çalışma bağlamında kendi özel hikayelerini bu bilimsel çalışma için bizimle paylaşan göçmen işçilere, işverenlere ve diğer görüşme yaptığım kişilere teşekkür ederim. Doç. Dr. Ahmet İçduygu İstanbul, Temmuz 2004.

7

8 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 5 ÖZET 9 1. GİRİŞ Başlarken: Çalışmanın Kapsamı ve Amacı Bazı Tanımlar Çalışmanın Yöntemi TÜRKİYE'YE YÖNELEN DÜZENSİZ ("YASADIŞI") GÖÇ Türkiye'ye Yönelen Düzensiz Göçün Temel Dinamikleri Türkiye'deki Kaçak İşçiler: 1995 ve 2003 UGÖ Araştırmalarından Örnekler Türkiye'ye Yönelik İnsan Ticareti Ve İnsan Kaçakçılığının Sorgulanması Türkiye'de Yabancı Kaçak İşgücü DÜZENSİZ GÖÇÜN TÜRKİYE'DEKİ İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI Giriş Görüşülen Göçmenler Hakkında Bilgiler Göçün Nedenleri ve Türkiye'de Kaçak Çalışma Aracıların İnsan Tüccarlarının ve Kaçakçıların Rolü Türkiye'de Göçmen İşçilerin Kötüye Kullanımı ve Zorla Çalıştırma Göçmen İşçilerin Gelecek Beklentileri ve Olası Göç Güzergahları.55

9 3.7. Kaçak İşçilerin İşverenleri Türkiye'de Ekonomi, İşgücü Pazarı, İşsizlik ve Yabancı Kaçak İşçiler İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMA Giriş Türkiye'nin Ulusal Politikaları ve Uygulamaları Uluslararası Standartlarla Uyum SONUÇLAR VE ÖNERİLER Sonuçlar Öneriler 94 EK 1: Seçilmiş Yabancı Kaçak İşçi Vakaları 96 Tablolar Tablo 2.1: Türkiye'ye Sığınma Başvurulan, Tablo 2.2: Türkiye'deki Kaçak İşçi Göçü, Gözaltına Alınma olayları, Tablo 2.3: Değişik Seçilmiş Ülkelerden Türkiye'ye Gelen Yabancılar, Tablo 3.1: Görüşülen Vakalara Dair Temel Bilgiler 45

10 ÖZET 1945'ten günümüze bakıldığmda, Türkiye'nin uluslararası göç pazarındaki konumunun 1980'lerin başında artan düzensiz göçle ya da yabancı kaçak işçi göçüyle birlikte büyük bir değişim gösterdiği görülmektedir. Düzensiz göçle gelenlerin bir kısmı Türkiye'yi transit ülke olarak kullanmakta, diğer bir kısmı ise kaçak işçi olarak çalışmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'deki kaçak işçilerin durumu değerlendirilecektir. Türkiye, düzensiz göç akımlarıyla, çoğunlukla, Asya, Avrupa ve Afrika arasında kalan coğrafî konumunun etkisiyle, hem transit hem de hedef ülke olarak karşılaşmaktadır. Bu düzensiz göç akımları daha çok transit göçmenleri, kaçak işçileri, sığınmacıları ve mültecileri kapsamaktadır. Son on yılda, Türkiye'nin karşılaştığı göç akımlarının büyük bir kısmı İran, Irak, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gerçekleşse de, Moldova, Romanya, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Gürcistan gibi ülkelerden de önemli sayıda gelenler olmuştur. Yukarıda bahsedilen ilk gruptan gelen göçmenler, çoğu zaman Türkiye'yi transit ülke olarak kullanmakta yani Avrupa'ya ya da başka gelişmiş ülkelere göç etmek için Türkiye'de geçici olarak kalmaktadırlar. İkinci gruptakiler ise Türkiye'de bir süreliğine kaçak işçi olarak çalışmak niyetiyle gelenlerden oluşmaktadır. Öte yandan, Türkiye'nin 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu coğrafi sınırlama (Avrupa dışından Türkiye'ye gelen sığınmacılara mülteci statüsü verilmemesi) çoğunluğunu Avrupa dışından gelenlerin oluşturduğu sığınmacıların durumunu daha da güçleştirmektedir. Ayrıca, Türkiye'ye gelen göçmenlerin bir başka özelliği de göç edenlerin uyruklarındaki farklılıktır: yetkililer, son on yılda, Türkiye'ye 163 farklı uyruktan göçmen geldiğine işaret etmektedir. Açıkça görülmektedir ki, düzensiz göç hareketleri Türkiye'ye birden çok rol vermiştir. Düzensiz göç, Türkiye'nin AB'ye (Avrupa Birliği'ne) katılım süreci için de önemli bir konudur. Nitekim AB, Türkiye'nin katılım süreci hakkındaki raporlarında, göçle ilgili konulara dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, Türkiye hem düzensiz göç akımlarıyla gelen ve sayıları gittikçe artan yabancı vatandaşlarla hem de gelen yabancıların Türk piyasalarında yarattığı kaçak işgücüyle mücadele etmek durumundadır ve 2003 yılları arasında 200,000'i aşan gözaltına alınmış, kayıtlı düzensiz göçmen sayısıyla, Türkiye'nin düzensiz göçe açık olduğu ve en çok göç alan ülkeler arasında olduğu açıkça görülmektedir. Bu sayının çoğunu transit göçmenler oluştursa da, vize süresini aşarak kalan ve yasadışı çalışan birçok yabancı da bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında detaylı olarak inceleneceği gibi. Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşları, Türkiye'yi, esnek vize uygulaması-

11 nın da etkisiyle, daha iyi iş ve yaşam standartlarma kavuşmak için geçici olarak çalışabilecekleri hedef ülke olarak seçmektedir. Ancak, vize sürelerinin dolmasına rağmen kalmaları, veya "yasadışı" (kayıtdışı) olarak çalışmaları gibi nedenlerden ötürü, çoğunlukla yasalara aykırı bir konumdadırlar. Kaçak işgücünün Türkiye'ye rahatlıkla gelmesini sağlayan en önemli nedenlerden bir diğeri ise ülkede uzun süredir varolan yerleşik "kayıtdışı ekonomi"dir. Türkiye, 1980'lere kadar, büyük çaph göç hareketleriyle karşılaşmasa da göçmenlerin kaçak çalıştırılması konusuyla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Göçün ekonomik şartlar, maaş yetersizliği ve işsizlik gibi bilinen temel nedenlerinin yanı sıra, küreselleşmenin çeşitli dinamikleri hem iş bulmak isteyen insanların hareket kabiliyetlerini hem de göçü arttıran bir diğer nedendir. Uluslararası göç pazarları, birçok nedenden kaynaklanan düzensiz göç akımlarından zarar görmektedir. Bir yandan, sınır geçişlerinde ve işgücü piyasalarında devletlerin uyguladığı kısıtlamalar ve kontroller, diğer yandan göçmenlerin sınırları geçebilmeleri ve yabancı ülkelerdeki işgücü piyasalarına ulaşabilmeleri bu nedenler arasında sayılabilir. Öte yandan, insan kaçakçılığı, insan ticareti veya kaçak işçilerin düşük ücretle çalıştırılması gibi ticari ve yasadışı çıkarların varlığı da düzensiz göçe ve bunun sonucunda oluşan kaçak işgücüne katkıda bulunmaktadır. Tüm bu önemli faktörler, Türkiye'nin idari, hukuki, finansal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda uygulamalarını adapte ederken karşılaştığı zorlukların bazılarını açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bu yüzden, düzensiz göç hareketlerinin kapsamının özellikle de düzensiz göçmenlerin insan kaçakçılığına ve zorla çalıştırmaya maruz bırakılmalarının boyutlarının açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Türkiye'de zorla çalıştırma ve düzensiz göç arasındaki bağlantıyı ortaya koymak için, bu çalışmada ilk kez birçok farklı kaynaktan birincil veri toplandı: yabancı kaçak işçiler (özellikle ev işleri, tekstil, lokanta ve gıda, inşaat ve fuhuş/eğlence sektörlerinden), bu işçileri çalıştıran işverenler, göçle ilgili devlet kurumlarının temsilcileri, göçle ilgili ulusal ve uluslararası ilgili örgütler, sivil temsilciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, özel iş bulma ajansı olarak çalışan aracı kurumlar. Ayrıca, bu çalışma Türkiye'deki düzensiz göçmenlerin durumuna dair daha kapsamlı bilgi toplanmasını sağlamış ve göç sürecini dört aşamada incelemiştir: Göç öncesi dönem (göçmenlerin anavatanlarında ne yaptıklarını kapsayan bölüm), göç (sınırlan nasıl geçtiklerini içeren bölüm), göç sonrası dönem (göç edilen ülkede -Türkiye'de- göçmenlerin ne yaptıklarını kapsayan bölüm), olası göç (göçmenlerin gelecek planlarını inceleyen bölüm). Bu çahşmada düzensiz göçmenlerin Türkiye'deki işgücü içindeki durumları yukarıda adı ge-

12 çen sektörlere odaklanarak incelenmiştir. Hem Türkiye'deki hem de başka ülkelerdeki aracı kurumlarmm (seyahat acenteleri, insan kaçakçıları, tüccarları ve diğerleri) göç hareketlerinde nasıl bir rol oynadığı incelenmiş, yetkililerden bilgi toplanmış ve düzensiz göçe dair politikalar, yasama ve uygulamalarla insan kaçakçılığı, insan ticareti ve zorla çalıştırma gibi etmenler analiz edilmiştir. Çalışma grubu tümüyle çalışma izni olmadan çalışan yabancı işçilerden oluşmasa da, bu grubun düzensiz göç olgusunun farklı yapısını ortaya koyan gerçekçi bir resim sağladığına inanıyoruz. Bu 40 göçmenin büyük çoğunluğu eski Sovyetler Birliği'nden (SSCB) ve Doğu Avrupa'dan gelenlerden oluşmaktadır, ama Orta Doğu'dan gelenler de bulunmaktadır. Görüşmeler, yabancı kaçak işçilerin yoğunlaştığı Marmara bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Görüşülen 40 yabancı kaçak işçinin 22'si kadındır ve birçok sektörde kadın göçmenler daha fazladır. Türkiye'de düzensiz göçmenlerin çalıştığı ev işleri, tekstil, ve eğlence/fuhuş gibi sektörler göz önüne alındığında, kadın göçmen sayısının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdiğini söylemek pek de abartı sayılmaz. Yapılan görüşmelerin ışığında Moldovalılarm ev işleri, bebek, yaşlı ve hasta bakımlarıyla uğraştıkları, tekstil sektöründe ise daha çok Moldova ve Romanyalıların çalıştığı gözlemlenmiştir. Eğlence ve fuhuş sektöründe Moldova, Rusya, Romanya, Ukrayna ve Belarus'tan gelen kadın göçmenler çalışırken inşaat sektöründe İran, Irak, Azerbaycan, Romanya ve Moldova'dan gelen erkek göçmenlerin çalıştığı saptanmıştır. Lokanta ve gıdayla ilgili sektörlerde ise Ukrayna, Filipinler, Pakistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen kadın ve erkek kaçak işçilerin yasa dışı çalıştıkları gözlemlenmiştir. Türk uyruklu olan (Irak Türkmenleri ya da Moldova'dan gelen Gagavuz Türkleri gibi) göçmenlerin ise Türkçe'yi anadilleri olarak konuştukları, diğerlerininse Türkiye'ye geldikten sonra öğrendikleri görülmüştür. Görüşülen göçmenlerin çoğu ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle sınırları aşsa da, Türkiye'de geçici bir süre kalacaklarını belirtmişlerdir. Daha önce de işaret edildiği gibi, bazı ülkelerin vatandaşlarına uygulanan esnek vize uygulamasından dolayı, göçmenlerin bir kısmı Türkiye'ye daha kolay giriş yapabilmekte, vize süreleri dolduğunda ise 200 ila 500 Amerikan Doları arasında değişen bir para cezası karşılığında ülkeden çıkabilmektedirler. Buna ek olarak, yasalara göre, vize rejimini kötüye kullanan göçmenlerin, Türkiye'ye tekrar giriş yapmaları, nasıl kötüye kullandıkları ile doğru orantılı olarak 3 ay ila 5 yıl arasında değişen bir süre için yasaklanmaktadır. Türkiye'nin hedef ülke olarak seçilmesinde, bazı ülkelere uygulanan esnek vize rejimi dışında başka önemli faktörler de rol oynamaktadır: coğrafî yakınlık, seyahatin ucuz ve rahat olması, çalışan akraba veya arkadaşların sağladığı sosyal ağ, Türkiye'de, kendi ülkelerine

13 oranla daha fazla para kazanabilmeleri, Türkiye'deki kayıt-dışı ekonomik faaliyetlerin iş bulmalarmı kolaylaştırması gibi. Bu göçmenlerin ülkelerinden ayrılmalarının temel nedenleri arasında, para kazanma, anavatanlarındaki borçlarını ödeme, ailelerini fînansal olarak destekleme, daha iyi hayat standartları arayışı, işsizlik ve kötü ekonomik şartlar yer almaktadır. Bu araştırma, ayrıca, göçmenlerin büyük bir kısmının büyük şehirlerde doğup büyümediğini aksine kırsal bölgelerden geldiklerini ortaya koymuştur. Eğitimli ya da muhasebe gibi belli konularda özel eğitim almış olan yabancı işçilerin bir çoğu, evlerinde kalıp ailelerine bakmayı tercih ederken bazıları ise ülkelerindeki yüksek işsizlik oranı yüzünden maaşlı işçi olarak çalışamamaktadır. Türkiye'de ise almış oldukları eğitimin altında düşük vasıflı işçi olarak çalışmayı kabul etmek durumdadırlar. Türkiye'deki yasalara göre, yasadışı çalışmak açıkça suç sayılmaktadır, çalışanların ve işverenlerin bu kurala uymaları güvenlik güçlerinin de bu yasayı uygulaması gerekmektedir. Ancak, yasadışı çalışan göçmeler ve onları çalıştıraxi işverenler bu konuda bir denetim mekanizması olmadığına, olanların da uygulanmadığına dikkat çekmektedir. Oysa, göçmenlerin bu yasadışı durumu, çalışma koşullarının giderek kötüleşmesine neden olmaktadır. AnCak, araştırmamızın gösterdiğine göre, Türkiye'deki birçok yabancı çalışanın, ülkeye girişte Türkiye'nin kuzey ve kuzey doğusunda yer alan ülkelere uygulanan esnek vize sistemi sayesinde, kaçakçılara ihtiyaç duymadığını göstermektedir. Bununla beraber, göçmenler, Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerinde, ya ülkelerinde ya da Türkiye'de özel iş bulma kurumları olarak işleyen ve insan kaçakçılığıyla bağlantısı şimdiye dek bulunmamış aracı kurumları kullandıklarını belirtmişlerdir. Fakat, araştırmamızda, bu kurumlarca çalışma koşulları konusunda kandırılan göçmelerin, hatta fuhşa zorlanan bir kadın göçmenin varlığı da dikkat çekicidir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra turizm acentesi adı altında çalışan aracı kurumlar hiç uluslararası seyahat etmemiş olan göçmen işçiler için pasaport düzenlemekte, vize almakta ve ulaşım masraflarını karşılamaktadır. Bu kurumların bazıları, göçmenlere gidecekleri ülkede iyi bir iş vaadinde bulunmakta, yol masrafları ve buldukları iş karşılığında da göçmenleri yüksek bir komisyon ödemeye zorlamaktadırlar. Borç bağımlılığı, avanslarının geri ödenmesi gibi konuların yanı sıra yasa dışı çalışmaları ve ülkede yasa dışı bulunmaları, göçmenleri istismara daha da açık bir hale getirmiştir. Araştırmamızdan ortaya çıkan sonuçlara göre, diğer istismar şekilleri arasında, kimlik ve pasaportların kontrolü, cinsel taciz, tecavüz, hareket özgürlüklerinin kısıtlanması, sürekli po-

14 lis ve sınır dışı edilme korkusu, vize sürelerinin dolmasına rağmen kalmalarından ötürü hem işverenlerinden hem de güvenlik güçlerinden aldıkları tehditler olarak sayılabilir. Ayrıca, göçmen işçilerin polise gidip haklarını talep etmekten de oldukça korktukları saptanmıştır. Türkiye'deki çalışma ücretleriyle kendi ülkelerindeki ücretlerin farklılığı yüzünden, göçmenler, en kötü çalışma koşulları altında, fazla mesai yaptırılarak çalışmaya zorlanmakta üstelik, düzenli olarak ödeme de yapılmamaktadır. Birçoğu, Türkiye'deki yasamayı ve kanunları bilmediği için, yasal olarak temsil edilmeyip sendikalara girememektedir. Bu göçmenlerin bir kısmı ise küçük atölyelerde, özel evlerde iş güvencesiz ve sigortasız bir şekilde, idari ve hukuki hakları olmaksızın yasadışı olarak çalışmaktadırlar. Eğlence ve fuhuş sektöründe çalışanlar ise, AİDS ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara karşı savunmasızdırlar. Bu yüzden, çalışma izni olmadan çalışmanın tüm bu sorunların temel nedeni olduğu açıkça görülmektedir. Türkiye'deki işverenlerin yabancı kaçak işçileri tercih etmelerinin nedenleri arasında yabancıların daha hoşgörülü, disiplinli ve eğitimli olmaları, yabancı dil bilmeleri ve Türk işçilere göre daha çalışkan olmaları sayılmaktadır. Kısaca, "daha iyi iş için daha az öde!" sloganı Türk işverenler arasında göçmenleri yasadışı olarak çalıştırma nedeni olmuştur. Kaçak göç akımlarını daha iyi anlayabilmek için, Türkiye'de kaçak işçiliğin yaygın olduğu kayıt-dışı ekonominin durumuna da bakmak gerekir. Türkiye'de kayıtdışı ekonomi, küçük ve orta ölçekli şirketlerin ekonomik krizler, rekabet ortamı ve ağır vergi yükümlülükleri altında ezilmeme ve hayatta kalabilme stratejilerinin sonucunda oluşmuş geçici ve kaçak iş arayan yabancı göçmenleri ve hatta Türk vatandaşlarını da içine alarak giderek büyümüştür. Dünyanın farklı köşelerinde göç alan ülkelere bakıldığında gelişen tartışmalar içinde, bir ülkede işsizlik varken ve ekonomik sıkıntılar yaşanırken, bu ülkelere yönelen göç olgusunun sebepleri ve göçmelerin işgücü piyasası içinde nasıl iş buldukları konusundaki sorular gündemdedir. Bu çerçevede en öne çıkan yaklaşım "işgücü için kolay kullanılan ucuz ve yedek bir kaynak yaratmak" şeklinde özetleyebileceğimiz görüştür. Kısacası göçmen işçilerle işgücü piyasasında rekabet artmakta ve işgücüne ödenen maliyet düşmektedir. Böylece "işgücü piyasasının ikiye bölünmüş yapısı" göçmen işçilerle yerli işçiler arasında zaman zaman gerilim yaratsa da üretim süreci içinde işlevsel bir hal almaktadır. Bir yandan da sağlanan ucuz ve hatta bazen daha nitelikli emekle hem maliyetler düşmekte hem de üretkenlik artmaktadır. Ayrıca işgücü piyasasında yerli işçilerin daha zor istihdam edildiği daha kirli ve daha tehlikeli işlerde de yabancı (kaçak) işçiler daha kolay istihdam edilmektedir.

15 Hiç şüphesiz ekonomilerde kayıtdışılığm varlığı yalnızca Türkiye gibi görece azgelişmiş ekonomilerin sorunu değildir. Gelişmiş ülke ekonomilerinde yüzde 15'lere varan kayıtdışıhğın gehşmekte olan ülke ekonomilerinde iki kat olduğu tahmin edilmektedir. Bu oranın Türkiye özelinde gehşmiş ülkelerdekinin dört katının da üzerinde olduğu ifade edilmektedir Genelde işverenleri temsil eden görüşler, bu kayıtdışılığa itilişin nedenlerini kayıtlı işletmeler ve kayıtlı ekonomik aktiviteler üzerindeki vergi ve bürokrasi sorumluluklarının fazlalığı ile açıklarken, işçilerin görüşleri üretimden aşırı kar etme eğilimlerinin bu kayıtdışılığı yarattığı şeklindedir. Konuyu açıklayıcı tavırlar farklı olsa da, Türkiye ekonomisinde aşırı ölçülerdeki kayıtdışılığm adeta kurumsallaştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çerçevede de, Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan yabancı kaçak işçi kullanımına, bu genel kayıtdışılık eğilimlerinin davetiye çıkardığını söylemek mümkündür. Özet olarak, Türkiye'ye yönelen kaçak işçi göçünün Türkiye ekonomisinin yapısal bir sorunu olan kayıtdışı ekonomi içinden beslendiği görülmektedir. Diğer yandan, işgücü piyasasında yabancı kaçak işçilerin istihdam edilmesi, bu konudaki arzın (göçmenlerin çalışma isteğinin) talebin (göçmen işçileri çahştıralım fikrinin) önüne geçmesi şeklinde gehşmektedir. Diğer bir söyleyişle, işgücü pazarında Türkiye'nin çevresinde bulunan ülkelerdeki itici nedenler Türkiye'deki çekici nedenlerden çok daha fazladır. Ancak işçilik maliyetlerini düşürerek karlılığı artırma kaygıları da yabancı kaçak işçileri çalıştırma eğilimlerini artırmaktadır. Yabancı kaçak işçiler Türkiye'de geçici işlerde, çoğu zaman çok kısa süreh olarak, ya da mevsimlik olarak ve yerli işgücünün çoğu kez yapmak için fazla istekli olmadığı işlerde çalışmaktadırlar. Bu anlamda Türkiye'deki işsizlik sorunu çerçevesinde bakıldığında hem yaptıkları işler açısından hem de sayıları itibariyle işsizliğin genel tablosuna olumsuz etkilerinin şimdilik sınırlı kaldığı söylenebilir. 27 Şubat 2003 tarihinde TBMM tarafından onaylanan ve 6 Eylül 2003'de yürürlüğe giren 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun, yabancı işçilere iş izni adı altında yasal olarak çalışma olanakları sağlamıştır. Örneğin, yabancıların giderek büyüyen bir ihtiyaç haline gelen ev hizmetlerinde çalışmaları mümkün hale gelmiştir. Bu yeni yasada, çalışma izni olmadan çalışmaya caydırıcı ve önleyici cezalar verilmiştir. Ayrıca, hem daha iyi idari hizmet sunabilmek hem de tüm uygulamayı kontrol edebilmek için, iş izni için gerekli tüm işlemleri yürütme yetkisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verilmiştir. Bunlara ek olarak, bu kanun kapsamında yabancı işçilerin istismarına karşı yasal koruma getirilmesi hedeflenmiştir sayıh Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanunu'na ek olarak düzensiz göçle, insan kaçakçılığı, ticareti ve işgücü istismarıyla mücadelede uluslararası

16 standartları yakalamak için Türkiye'nin aldığı diğer önlemler şöyle sıralanabilir: 1) 9 Mayıs 2002 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne İlişkin Seçmeli Protokol, çocukların teşvik ve tehditle yasadışı işlere zorlanmalarını, yasadışı yollarla istismar edilmelerini ve porno filmler ve materyallerde kullanılmalarını, herhangi bir amaç için herhangi bir yolla kaçırılmalarını ve satılmalarını önlemek amacıyla kabul edilmiştir. 2) Türk Ceza Kanunu'nda insan kaçakçılığına karşı oluşturulan Palermo Protokolü esas alınarak yapılan değişiklikler; 3) Sımraşan Organize Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ek protokolleri olan Kara, Hava ve Deniz Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol ile İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadınların ve Çocukların Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol, 4 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 4) 403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu'nun beşinci maddesinde yapılan değişiuik ise, düzensiz göçmenlerin anlaşmalı sahte evliliklerini önlemeyi amaçlar. Türkiye, ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (UÇÖ) 105 nolu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılmasına Dair Sözleşmesi'ni 29 Mart 1961'de Zorla Çalıştırma Sözleşmesi'ni ise 30 Ekim 1998'de, BM Göçmen İşçiler Sözleşmesi'ni de 13 Ocak 1999'da onaylamıştır. Ancak, bu sözleşmelerin hiçbiri son zamanlarda yaşanan düzensiz göç, insan kaçakçılığı, ticareti ve kaçak işgücüne dair sorunları kapsamamaktadır. Düzensiz göçmenlerin ve iltica etmek isteyenlerin yarattığı kaçak ve ucuz işgücünün piyasadaki talebi karşıladığı bilinmektedir. Dolayısıyla, Türkiye'nin güvenli geri dönüş politikalarına ve yasadışı çalışan göçmenleri Türkiye'deki çalışma koşulları hakkında bilgilendirmeye ihtiyacı vardır. Ancak, göçmenlerin geri dönüş seyahatlerinin fmansı için göç veren ve alan ülkeler arasında işbirliği sağlanmalı ve sorunlar karşılıklı olarak paylaşılmalıdır. Yunanistan, Romanya, Kırgızistan ve Suriye ile yeniden kabul anlaşmaları imzalayan Türkiye, bu sayıyı 22'ye çıkarmayı hedeflemiş ve bu konuda görüşmelere başlamıştır. Türkiye, 2002'de 6 körfez ülkesine 2003'de ise 13 ülkeye daha uyguladığı AB'ye uygun vize rejimleriyle, bu konuda önemli adımlar atmaktadır. İnsan kaçakçılığıyla mücadele etmek için. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer bakanlıkların da katkısıyla çalışan özel komiteler oluşturulmuşsa da Türk yetkilileri, sorunların çözümünde göç veren ülkelerle yapılacak işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Her ne kadar Türkiye'de kayıt-dışı ekonominin alman ve alınacak tedbirleri engellediğine dair bir kanı oluşmuşsa da, bu çalışma, düzensiz göç, insan kaçakçılığı ve kaçak işçiler konularında tutarlı politikalara ihtiyaç olduğunu göstermiş ve siyasi önerilerde bulunulmuştur. Bunların başlıcaları şöyledir:

17 Kaçak işçiliği, insan kaçakçılığını ve,özellikle bunun sonucunda oluşan işgücü istismarını önlemek amacıyla, ilgili bütün ülkelerin sadece kendi sınırları içerisinde değil uluslararası düzeyde çözüm bulmak için işbirliği yapmaları gerekmektedir; İlgili bütün ülkeler, yabancı kaçak işçiliğe karşı uygun tedbirleri almak için kaçak işçiliğin ana nedenlerinden haberdar olmalıdırlar; Potansiyel yabancı kaçak işçiler için, düzensiz göçün ve yasadışı çalışmanın zorla çalıştırma ya da fuhşa zorlanma gibi tehlikeleri konusunda uyarılacakları bilgilendirme kampanyaları düzenlenmelidir. Türkiye'de düzensiz göç, insan kaçakçılığı ve kaçak işgücüyle mücadele etmek için etkili idari, hukuki ve fînansal altyapının oluşturulması gerekmektedir. Bunun içinse: Düzensiz göç ve kaçak işgücüyle etkin olarak mücadele etmek için teknik ve fînansal kaynakları geliştirmek ve güçlendirmek, Yabancıların çalış nalarını düzenleyen yeni yasal düzenlemelerin etkin bir biçimde uygulanması ve bunun için gerekli önlemlerin ahnması, Düzensiz göç ve kaçak işgücüyle ilgilenen diğer yetkililer ve kurumlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, Türkiye Uluslararası Göç Örgütü'nün 97 ve 143 sayılı sözleşmelerini de ona)4amalıdır. Her iki sözleşme işgücü göçünü düzenlemek ve kendi ülkeleri dışında çalışan zor durumdaki işçilere özel koruma sağlayabilmek için oluşturulmuştur. 97 sayılı sözleşme, düzenli göçmenlerle ilgili maddeleri, 143 saydı sözleşme ise hem düzenli hem de düzensiz göçmenlerin korunmasına dair maddeleri kapsamaktadır. Düzensiz göçten ve insan kaçakçılığından mağdur olmuş ve kötüye kullanılmış kişilerin Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlar tarafindan desteklenmesi, Bu mağdurlara, kalacak yer, gıda ve sağlık gibi sosyal hizmetlerin sağlanacağı merkezlerin kurulması, Mağdurların rehabilitasyonu için göç veren ülkeler ve o ülkedeki sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi, Göç politikalarındaki uluslararası standartları yakalayabilmek için uygulanan ulusal politikaların gözden geçirilmesi,

18 Sahte evrak kullanan yabancı kaçak işçilerin yakalanması için daha etkin bir giriş-çıkış sistemi kurulması, Kaçak işçilerin kolaylıkla iş bulduğu marjinal sektörlerin daha yakından düzenli kontrolünü sağlaması, Ülkede yaşayan ve çalışan göçmenlerin durumlarının düzenlenmesi, Kaçak işçiliğe pratik çözümler bulmak, eğitim programları hazırlamak ve bilgi edinmek için Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Uluslararası İşçi Örgütü ve Avrupa Birliği gibi ulusal, uluslararası sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapması gerekmektedir.

19

20 1. GİRİŞ 1.1. Başlarken: Çalışmanın Kapsamı ve Amacı Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, Türkiye'de 2004 yılı ortalarında istihdam edilen 22 milyon 411 kişiden, ücretsiz aile işçileri, kendi hesabına çalışanlar ve işverenler hariç, 1 milyon 648 bini ücretli ve 1 milyon 752 bini de yevmiyeli olarak çalışmak üzere, toplam 3 milyon 400 bin kişinin herhangi bir sosyal güvenliği olmaksızın kayıt dışı çalıştığı anlaşılmaktadır. ı Devletin bu kayıtdışı işçilerden sigorta prim kaybının 9.9 katrilyon lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yöneltilen bir soru önergesine verdiği yanıtta kayıt dışı çalışanların kayıtlı olarak asgari ücret üzerinden çalışmaları gerektiği varsayıldığında. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bir ayda kişi başına 184 milyon 126 bin lira sigorta primi kaybına uğradığını vurgulayarak, "2004 rakamlarını esas aldığımızda, tahminen 4,5 milyon kaçak işçinin kamu kurumlarına bildirilmemesinden kaynaklanan sigorta prim kaybının, aylık trilyon, yıllık tutarın ise 9.9 katrilyon lira olacağını" söylemiştir.^ Aynı çerçevede, Başesgioğlu, Türkiye'de özellikle komşu ülkelerden olmak üzere bir milyon yabancının kaçak olarak çalıştığının zaman zaman çeşitli kaynaklarca da dile getirildiğini ancak bu konunun doğruluğunu teyit edebilecek herhangi bir bilgi veya kayıtın Bakanlıkta bulunmadığını vurgulamıştır. Türkiye'deki yabancı kaçak işçi sorunun sayısal büyüklüğünün bir milyon rakamı ile ifade edilmesi ilk olarak 2001 yılı başında olmuştur. Türkiye'de çok sayıda yabancı kaçak işçinin bulunduğunu ifade eden zamanın Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, bu rakamın bir milyon civarında olduğunu söylemiştir.-^ Bu rakamın bilimsel anlamda güvenilirliği temel bir istatistiki kaynak gösterilmemesi nedeni ile tartışılabilir olsa da, Türkiye'de önemi hızla artan bir yabancı kaçak işçi sorunu olduğu tartışılmaz bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma kaçak göç ve yabancı işçi istihdamı konularını ele alarak Türkiye'deki işgücü piyasası üzerine bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısına dünyanın çeşitli ülkelerine, özellikle Avrupa'ya, işgü- 1 Bu istatistikler T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Hane Halkı İşgücü Veritabanı ndan elde edilmiştir. 2 Bu konuda ayrıntılar için bknz. 28 Mart 2004 tarihli Milliyet gazetesi. 3 Bu konuda ayrıntılar için bknz. 13 Mart 2001 tarihli NTVMSNBC web sitesi.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izleme ve önleme mekanizmalarının

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

Trends in International Migration: SOPEMI - 2004 Edition GENEL GİRİŞ

Trends in International Migration: SOPEMI - 2004 Edition GENEL GİRİŞ Trends in International Migration: SOPEMI - 2004 Edition Summary in Turkish Uluslararası Göç Eğilimleri: SOPEMI - 2004 Raporu Türkçe Özet GENEL GİRİŞ John P. Martin Çalışma, İşgücü ve Sosyal İşler Direktörü

Detaylı

TÜRKİYE AB GERİ KABUL ANLAŞMASI AHMET ÇELİK

TÜRKİYE AB GERİ KABUL ANLAŞMASI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ Geri kabul anlaşmaları, genel olarak, bir ülkede veya sınırları belirlenmiş bir grup ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin anlaşma yapılmış kaynak ülkeye veya en son transit geçiş yaptıkları

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi

Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi Türkiye ithalatının en çok tartışılan kalemi şüphesiz enerjidir. Enerji ithalatı dış ticaret açığının en önemli sorumlusu olarak tanımlanırken, enerji

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

ŞİRKETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YAPILAN YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ

ŞİRKETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YAPILAN YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ ŞİRKETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YAPILAN YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ A. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HEDEF 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) programlarının amacı, çalışanların maddi ve manevi yararı için

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK

MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Mülteci Merkezi Refugee Rights Turkey Geçici Koruma Uygulaması ve İşgücü Piyasasına Erişim SORULAR ve YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Suriye den Türkiye ye sığındım. Yasal olarak çalışabilir

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR TEMMUZ 2009 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye ye sığındım. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı Geleneksel anlamıyla iş sağlığı ve güvenliği; işyerlerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 13849230 OHDAA'İO Konu :Sağlık Sigortası 1 1 Temmuz 20U Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.06.2014 tarihli yazısı ekinde İçişleri Bakanlığı Göç

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖZEL YURTİÇİ ve YURTDIŞI I SAĞLIK SİGORTALARININ S ÖNEM NEMİ www.saglikturizmi.org.tr Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı SAĞLIK TURİZM ZMİ Medikal Turizm

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010 İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı Eylül 2010 Gündem Gündem Soru? Yeni dünya Yeni ekonomi Yeni jenerasyon Ekonomik Krizlerin Türkiye deki Sonuçları 1991 1994 1998 2001 2009 En

Detaylı

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış sözleşmeleri öğrenmelerini sağlamaktır. İSG nin Ekonomik

Detaylı

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır.

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır. YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de kadınların işgücüne katılımı 2008 yılı itibariyle yüzde 24 tür. Bu oranla Türkiye, Ortadoğu ülkeleriyle aynı grupta yer alırken Güney Avrupa ile Latin Amerika ülkelerinin, hatta

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 1 SAYIN BAKANLAR, KIYMETLİ TEMSİLCİLER; ÖNCELİKLE BURADA BULUNMAKTAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ İFADE ETMEK İSTİYORUM.

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

İSG KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM

İSG KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM İSG KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM DOÇ.DR.SAİM OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İSG AMACI Çalışanları Korumak Üretim Güvenliğini Sağlamak (İş gücü kaybını önlemek) İşletme Güvenliğini Sağlamak İSG HAKKI Sağlıklı

Detaylı