Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 41 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 7.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 8.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 9. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon hastasındaki subklinik organ hasarını gösterir? A) Kreatinin değerinin erkekde 1.5, kadında 1.4 üzeri olması B) EKG de sol ventrikül hipertrofisi voltaj kriterinin belirlenmesi C) Miyokard infarktüsü geçirmiş olması D) Gözde papilödem ve kanama belirlenmesi E) İnme geçirmiş olması 2. Aşağıdakilerden hangisi antihipertansif ilaç kombinasyon kullanımıyla ilgili uygun değildir? A) Mevcut 5 ana sınıf antihipertansif ilaç dışında ihtiyaç olursa alfa blokerler de kombinasyona dahil edilir B) Anjiyotensin reseptör antagonistleri ve anjiyotensin konverting (dönüştürücü) enzim blokerleri kombine olarak kullanılmalıdır C) En çok tercih edilen kombinasyon anjiyotensin konverting (dönüştürücü) enzim blokerleri ve kalsiyum kanal blokeri kombinasyonudur D) Mevcut ilacı 2 katına çıkarmak suretiyle elde edilecek yarar, 2 ayrı ilacı düşük dozlarda kombine ederek vermekten daha daha azdır E) Kombinasyonlar sırasında ilaçların yan etkileri açısından dikkatli olunmalıdır 3. Myokard perfüzyon sintigrafisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi/hangileri myokardiyal iskemiyi düşündürür? A) Egzersiz sonrası görüntülerde izlenen perfüzyon defektinin geç görüntülerde ortadan kaybolması, B) Egzersiz sonrası ve geç görüntülerde perfüzyon defektinin sebat etmesi, C) Egzersiz sonrası görüntülerde herhangi bir perfüzyon defekti izlenmezken geç görüntülerde perfüzyon defektinin ortaya çıkması, D) Tek başına istirahat görüntülerinde perfüzyon defekti izlenmesi E) Tek başına egzersiz görüntülerinde perfüzyon defekti izlenmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi Evre II hipertansiyonu temsil eder? A) Diyastolik KB 85mmHg B) Sistolik KB 148 mmhg C) Diyastolik KB 98 mmhg D) Sistolik KB 190 mmhg E) Diyastolik KD 105 mmhg 5. Akut miyokard infarktüsünde reperfüzyon tedavisi ile ilgili yanlış olanı yazınız? A) Tam tıkalı koroner arter lezyonun semptom başlangıcından 24 saat sonra rutin olarak müdahale edilir B) Antiplatelet tedavi uygulanır C) Anti-trombositer tedavi uygulanır D) İlk 120 dakikada Primer perkütan koroner girişim yapılmalıdır E) Kardiyojenik şok tablosundaki hastada semptom süresine bakılmaksızın Primer perkütan koroner girişim yapılmalıdır 6. Aşağıdaki aritmilerden hangisi digoksin intoksikasyonuna spesifiktir? A) Monomorfik ventriküler taşikardi B) Bloklu atriyal taşikardi C) Atriyoventriküler reenteran taşikardi D) Permenant junctional resiprok taşikardi E) Fasiküler taşikardi 7. Yirmi üç yaşında erkek hasta polikliniğe sol bacakta ağrı, şişlik ve varis şikayetleri ile başvuruyor. 1 ay önce sol diz altından kesici delici alet yaralanmasına maruz kaldığını, kanamasının olmadığını ve yara yerinin o dönem sütüre edilerek taburcu edildiğini söylüyor. O günden bu yana sol diz altında ağrı, ödem ve varis şikayetleri başladığını yüzeyel venlerin giderek belirginleştiğini öğreniyorsunuz. Fizik muayenenizde hastanın periferik nabızları elle mevcut, dinlemekle yaralanma yerinde üfürüm duyuluyor. Bu bulgulara göre ön tanınız nedir? A) Periferik arter hastalığı B) Periferik arteriyel emboli C) Kemik fraktürü D) Arteriyovenöz fistül E) Yara yeri enfeksiyonu 9. Aşağıdakilerden hangisi korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinin klinik özelliklerinden değildir? A) Ejeksiyon fraksiyonu >%50'dir B) Kalp yetersizliği semptom ve bulguları vardır C) Sol ventrikül diyastolik fonksiyonları bozulmuştur D) Sol ventrikül kavite dilatasyonu vardır E) Sol ventrikül sistolik fonksiyonları normaldir 2

3 10. Head up tilt testi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) Vazovagal senkop tanısında kullanılır. B) Testin amacı hastaları derecelik açılarda baş yukarıda olacak şekilde bekleterek senkopu provake etmektir. C) Testin özgüllüğü %95'tir. D) Test protokolüne nitrogliserin eklenerek testin duyarlılığı arttırılabilir. E) Test protokolüne isoprotorenol eklenerek testin duyarlılığı arttırılabilir. 15. Akut miyokard infarktüsünde EKG ile ilgili yanlış olanı yazınız? A) ST-T değişikliği gözlenebilir B) Anjinal semptomlarla beraber daima EKG değişikliği görülür C) Anjinal semptom ve yeni gelişen sol dal bloğu miyokard infarktüsü göstergesidir D) Hastanın kliniği EKG bulgularından daha önemlidir E) Anjinal yakınma ile acil servise başvuran hastanın EKG si 10 dakika içerisinde çekilmelidir 11. Aşağıdakilerden hangisi periferik vasküler yaralanmalarda iyi prognostik götergelerden birisidir? A) Ezilme tipi (CRUSH) yaralanma B) Açık kemik fraktürü C) Hastanın 30 yaşını geçmemiş olması D) 10 saatlik iskemi süresi E) Doku defekti bulunması 12. Bilinen başka bir hastalığı ve geçirilmiş operayonu olmayan 40 yaşında erkek hasta akut derin ven trombozu ile kalp ve damar cerrahisi polikliniğine başvuruyor. Hastanın tedavisi açısından doğru seçenek hangisidir? A) Hastaya asetilsalisik asit (Aspirin) reçete eder ayaktan takibe çağırırım. B) Venotonik ilaçlar ile takibe alırım. C) Hastayı interne ederim ve hemen vena cava filtresi yerleştiririm. D) Varfarin başlarım ve ayaktan takibe alırım. E) Trombolitik tedavi kontrendikasyonu yoksa selektif trombolitik tedavi veririm. 16. Yeni yayınlanan Amerikan kalp derneğinin kapak hastalıkları klavuzuna göre Metal protez kapaklı bir olguda, Doğru olanı işaretleyiniz A) oral antikoagulan tedaviye ilaveten Aspirin düşük dozlarda (75-100mg) tüm olgulara ilave edilmelidir. B) Aspirin hiçbir olguya verilmemelidir. C) Aspirin sadece mitral protez kapağı olana ilave edilmelidir. D) Aspirin sadece triküspit protez kapaklı olguya ilave edilmelidir. E) Aspirin sadece aort protez kapağı olana ilave edilmelidir. 17. Koroner arter bypass cerrahisinde aşağıdaki greft ikililerinden hangisi yaygın ve en sık olarak kullanılmaktadır? A) Brakial arter - Safen ven B) Radial arter - Safen ven C) LİMA(Sol internal mamarian arter) - Safen ven D) RİMA(Sağ internal mamarian arter) - Safen ven E) LİMA - RİMA 13. Aşağıdakilerden hangisi test sonuçlarına etki eden fizyolojik faktörlerden değildir? A) Mevsimler B) Örnek alma zamanı C) Menstürasyon D) Gebelik E) Fiziksel egzersiz 18. Aort anevrizmalarında aşağıdakilerden hangisi etyolojik nedenlerden birisidir? A) Mitral darlık B) Koroner arter hastalığı C) Wolf Parkinson White Sendromu D) Sağ ventrikül hipoplazisi E) Kistik medial nekroz 14. Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu bulunan ancak kalp yetersizliği semptom ve bulguları henüz ortaya çıkmamış hasta hangi evre kalp yetersizliği grubunda yer alır? A) Evre A B) Evre B C) Evre C D) Evre D E) Evre E 19. Kararsız anjina Braunwald sınıflamasına göre sınıf C anjina hangisini ifade eder? A) Akselere anjina B) Subakut istrahat anjinası C) İkincil kararsız anjina D) Birincil kararsız anjina E) Post-Mİ anjina (Mİ: miyokart infarktüsü) 3

4 20. Aşağıdakilerden hangi mitral darlığı olgusunda perkütan balon komissürotomi için kontrendikasyon değildir? A) Kapak alanı >1.5cm 2 B) Sol atriyumda trombüs varlığı C) Hafif mitral yetmezliğinin olması D) Kapakta Şiddetli kalsifikasyon olması E) Aynı zamanda şiddetli aort yetmezliğinin olması 24. Hangisi birinci derece AV bloğun EKG bulgusudur? A) f dalgalarının varlığı B) P dalgalarının yokluğu C) P-R mesafesinde giderek uzama D) R dalgalarının yokluğu E) Ventriküllerin hızı atiyumların hızından fazla 21. Aşağıdakilerden hangisi triküspit kapak için doğrudur? A) Anterior ve posterior yaprakçıkları fibröz trigona tutunurlar. B) Triküspit yetmezliği en çok sağ kalp lezyonları ile ilişkilidir. C) Mitral darlıkta fonksiyonel triküspit yetmezliği oluşabilir. D) Patolojilerinin tanısında bilgisayarlı tomografi önemlidir. E) Genellikle triküspit patolojilerinin cerrahi tedavisi kapak replasmanı şeklinde olur. 22. Protez kapaklar için aşağıdakilerden yanlış olanı seçiniz. A) Metal protez kapakların hepsine devamlı oral antikoagulan tedavi gerekir B) Biyolojik protez kapaklara ömür boyu oral antikoagulan tedavi gerekli değildir. C) Uygun oral antikoagulan tedaviyi alamayacak hastalarda biyoprotez kapak tercih edilmelidir. D) Metal protez kapaklardan en az trombüs gelişme riski olan aort protez kapaktır E) Metal protez kapağı olan hastalara infektif endokardit profilaksisi gerekli değildir. 25.Altı ay önce meme kanseri tanısı konulan 60 yaşında kadın hasta nefes darlığı yakınması ile acil servise başvuruyor. Hastanın Tele'si aşağıdadır. Tanınız nedir? A) Sol kalp yetmezliği B) Kardiyomegali C) Masif perikard efüzyonu D) Yaygın akciğer metastazı E) Bilateral lober pnömoni 26. Aşağıdakilerden hangisi Hipertrofik obtrüktif kardiyomiyopatide ekokardiyografi bulgusu olamaz? A) Septal duvar kalınlığının ileri derecede artması B) Mitral ön yaprağın sistolde ventrikül çıkış yoluna doğru hareketi C) Sol ventrikül end sistolik kavite obliterasyonu D) Sol ventrikül ile aort arasında basınç farkı olması E) Sol ventiküler dilatasyon ve sistolik disfonksiyon ay önce derin ven trombozu(dvt) saptanan ve tedavi alan hastada yapılan kontrol doppler ultrasonografisinde kronik rekanalize DVT sekel değişiklikleri ve orta-ciddi derin venöz yetmezlik saptanıyor. Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) Vena safena magnanın strippingi B) Varis çorabı ve medikal tedavi C) Vena safena magnanın Lazer ablasyonu D) Vena safena magnanın yüksek ligasyonu E) Hospitalizasyon ve anfraksiyone heparin tedavisi 27. Tipik anjina pektoris diyebilmek için göğüs ağrısına ait özelliklerin en az kaç tanesinin olması gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4

5 28. Laboratuvarda bir test çalışması yapılması sürecinde aşağıdaki evrelerden hangisi süre olarak en uzundur? A) Postanalitik evre B) Analitik evre C) Örnek alma evresi D) Laboratuvar dışı preanalitik evre E) Laboratuvar içi preanalitik evre 29. Normal bir erişkinde normal mitral kapak alanı en az kaç cm2 olmalıdır? A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) Aşağıdakilerden hangisi derin ven trombozunda Virchow tiradındaki nedenlerden birisidir? A) Pulmoner emboli B) Konjestif kalp yetmezliği C) Venöz staz D) Arteriel embolizm E) Tromboanjitis obliterans 31. Kateter ablasyonu hangisi için uygun bir tedavi yöntemi değildir? A) AVNRT B) AVRT C) Bazı AF hastaları D) Bazı VT hastaları E) AV tam blok 32. Aşağıdakilerden hangisi venöz yetmezlikler için yanlıştır? A) Venöz yapıların içindeki basıncın artmasıdır. B) Venöz kapakçıkların işlevini yitirmesi nedenleri arasındadır. C) Derin ven trombozlarına sekonder görülebilir. D) En çok alt ekstremite de görülür. E) Her derin venöz yetmezlikte varis de gözlenir. 33. Aort yetmezliği olan aşağıdaki olgulardan hangisinde cerrahi girişim endikasyonu yoktur? A) Ciddi aort yetmezliği olan semptomatik olgu B) Ciddi aort yetmezliği olan, asemptomatik ve istirahatte sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %50'den düşük olgu C) Marfan sendromu olup çıkan aort çapı 50mm olan şiddetli, asemptomatik aort yetmezliği olgusu D) Asemptomatik orta şiddette aort yetmezliği olan olgu E) Koroner arter hastalığı nedeniyle bypass cerrahisi yapılacak olan, asemptomatik ciddi aort yetmezliği olgusu 34. Preeksitasyon sendromlarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) QRS süresi 120 msn'den kısadır. B) PR mesafesi normalden kısadır. C) Delta dalgaları görülür. D) Ani ölüme sebep olabilir. E) Miyokart infarktüsüyle karıştırılabilir. 35. Hangisi ventrikül taşikardisi tedavisinde kullanılmaz? A) Amiodaron B) Sotalol C) Propofenon D) Digoksin E) Elektriki kardiyoversiyon 36. Aşağıdaki labrotuvar yöntemlerin hangisi kalp yetersizliğini dışlamak için en güvenilir yöntemdir? A) EKG B) Göğüs radyografisi C) Natriüretik peptid düzeyi D) Troponin düzeyi E) Arteriyal oksijen saturasyonu 37. Hangisi atriyum fibrilasyonunda hız kontrolünde kullanılmaz? A) Beta blokerler B) Verapamil C) Diltiazem D) Digoksin E) Amlodipin 5

6 38. Trafik kazası nedeni ile 26 yaşında kadın hasta acil servise getiriliyor. Genel durumu orta ve vital bulguları stabil olan hasta şiddetli göğüs ve sırt ağrısı tarifliyor. Çekilen ekokardiyografisinde ve direkt grafilerinde patoloji tespit edilemeyen hastaya anjio BT(Bilgisayarlı Tomografi) çekiliyor. Radyoloji tarafından sol subklavian arter distalinden başlayıp abdominal aortaya kadar uzanım gösteren flep görünümü olarak raporlanıyor. Ekstravazasyon saptanmıyor. Buna göre tanı ve buna uygun tedavi seçeneği hangisidir? A) Tip 1 Aort diseksiyonu - Acil açık aort cerrahisi B) Tip 2 Aort diseksiyonu - Acil açık aort cerrahisi C) Tip 3 Aort diseksiyonu - Endovasküler girişim (TEVAR) D) Tip 1 Aort diseksiyonu - Medikal tedavi E) Tip 3 Aort diseksiyonu - Acil açık aort cerrahisi 39. Aşağıdakilerden hangisi non - invaziv venöz yetmezlik tedavisi değildir? A) Medikal tedavi B) Mekanik kompresyon tedavisi C) Skleroterapi D) Varis çorabı E) Hasta eğitimi ve egzersiz 40. Anjina pektoris oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etken dağildir? A) Laktik asit B) Serotonin C) Dopamin D) Adenozin E) ATP 41. Akut miyokardit tanısı nasıl konur? A) EKG ve klinik ile B) Ekokardiyografi ve klinik ile C) Serumda miyokardiyal nekroz belirteci ölçümü ve klinik ile D) Tele ve klinik ile E) Kardiyak CT ve klinik ile 6

7 YANIT ANAHTARI: 4S3G1K2AS_13_03_2015 GRUP A Genel 1 1-b 2 2-b 3 3-a 4 4-e 5 5-a 6 6-b 7 7-d 8 8-a 9 9-d a c c b b b a c e e a c e b c c e c e e c e e d a d c e c c e c

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G1K2AS_22_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G1K2AS_22_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G1K2AS_22_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE DOLAŞIM SİSTEMİNE ETKİLİ İLAÇLAR 723H00063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLAR (ST, NON-ST MI VE ANSTABİL ANGİNA) Doç.Dr. Yücel YAVUZ OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

AKUT KORONER SENDROMLAR (ST, NON-ST MI VE ANSTABİL ANGİNA) Doç.Dr. Yücel YAVUZ OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun AKUT KORONER SENDROMLAR (ST, NON-ST MI VE ANSTABİL ANGİNA) Doç.Dr. Yücel YAVUZ OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Tanım ve Sınıflama AKS, uzun süreli akut myokard iskemisine ikincil olarak ortaya çıkan

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K_1AS_13_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K_1AS_13_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K_1AS_13_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G4K1AS_04_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G4K1AS_04_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G4K1AS_04_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kardiyoloji/1 Kardiyoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kardiyoloji/3

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 19. GRUP KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyenler: Bilimsel Danışman: Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Nurten

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ Dr. TANSEL YILDIRAN UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

2- Hangisi yanlıştır?

2- Hangisi yanlıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi atriyal flutter li bir hastada kalp hızı 150/dak. ve Tansiyon 60/30 mmhg ise uygulanması gereken tedavidir? a- beta blokerler b- adrenelin c- digital d- atropin e- kardiyoversiyon

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G1K1AS_04_05_2015 Sınavı SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G1K1AS_04_05_2015 Sınavı SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G1K1AS_04_05_2015 Sınavı SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM VENÖZ TROMBOEMBOLİZM Dr. Orhan Arseven İstanbul Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD GİRİŞ Pulmoner embolizm(pe), kardiyovasküler hastalık nedenli ölüm nedenleri içinde koroner arter hastalığı ve inmeden

Detaylı

cerrahi Renal transplantasyon Ürolojik veya jinekolojikmajör İntratorasik-nonmajör

cerrahi Renal transplantasyon Ürolojik veya jinekolojikmajör İntratorasik-nonmajör Güncellenmiş Kılavuzlar Işığında Kalp Dışı Cerrahide Preoperatif Kardiyak Riskin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Uz. Dr. Hüseyin Dursun, Prof Dr ahri Akdeniz Kalp dışı cerrahi, kardiyovasküler hastalığı

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ

Detaylı

İSKEMİK KALP YETMEZLİKLİ HASTALARDA MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİM DEĞERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

İSKEMİK KALP YETMEZLİKLİ HASTALARDA MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİM DEĞERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖGÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İSKEMİK KALP YETMEZLİKLİ HASTALARDA MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİM DEĞERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE OLAN ETKİSİ (UZMANLIK

Detaylı

ACC/AHA/ASE 2003 GÜNCEL KILAVUZU: EKOKARDİOGRAFİNİN KLİNİK KULLANIMI

ACC/AHA/ASE 2003 GÜNCEL KILAVUZU: EKOKARDİOGRAFİNİN KLİNİK KULLANIMI 1 2004 TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ACC/AHA/ASE 2003 GÜNCEL KILAVUZU: EKOKARDİOGRAFİNİN KLİNİK KULLANIMI ACC/AHA/ASE 2003 guideline update for the clinical application of echocardiography--summary article:

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G4K_3AS_17_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G4K_3AS_17_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G4K_3AS_17_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G3K1AS_04_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G3K1AS_04_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G3K1AS_04_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

AKCİĞER ÖDEMİ. Dr. Yücel YAVUZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp AD.

AKCİĞER ÖDEMİ. Dr. Yücel YAVUZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp AD. AKCİĞER ÖDEMİ Dr. Yücel YAVUZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp AD. 1 Giriş Pulmoner ödem, pulmoner kapiler basınçtaki artışa ikincil olarak pulmoner kapiller membranda geçirgenlikte artış sonucu

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER

SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Murat ELEVLİ SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK

Detaylı