2012 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI"

Transkript

1 M.35.3.TOR.0.10/10-3/22 MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. İMAR KOMİSYONU RAPORU -1- Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen konular, Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek, Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler halinde belirtilerek, oybirliği ile karar verilmiştir.27/01/ Belediye Meclisimizin, tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-15/144 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, tarih ve 7310 sayılı yazıları gereği, İzmir İli Torbalı İlçesi,Ayrancılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, tapunun 4 pafta,1574 numaralı parselde su dağıtım sisteminde ve ileriye dönük planlamada söz konusu pompa istasyonunun kamusal işlevinin sürekliliğinin sağlanması önem arz etmesi ve bakım ve onarımının sağlıklı olarak yapılabilmesi için planlara işlenmesi belirtilmiş olup, Şehir plancısı Uğur Bayrak a hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Belediye Hizmet Alanı (İzsu Pompa İstasyonu ) imar planı değişikliğini 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına, 2-Belediye Meclisimizin, tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-1/15 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından; 153 ada 1 parsel ve 154 ada 4 parsellerin bulunduğu imar adasını kapsayan alanda; mevcut imar planındaki 5 metrelik çekme mesafesinin çevre yapılaşmalara uygun olarak, imar planı üzerinde sehven yapıldığı düşünülen 5 metrelik çekme mesafesinin kaldırılmasına yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına. Denilmektedir. İmar Komisyonu Raporunun 1. Maddesi, Belediye Meclisimizin, tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-15/144 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, tarih ve 7310 sayılı yazıları gereği, İzmir İli Torbalı İlçesi,Ayrancılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, tapunun 4 pafta,1574 numaralı parselde su dağıtım sisteminde ve ileriye dönük planlamada söz konusu pompa istasyonunun kamusal işlevinin sürekliliğinin sağlanması önem arz etmesi ve bakım ve onarımının sağlıklı olarak yapılabilmesi için planlara işlenmesi belirtilmiş olup, Şehir plancısı Uğur Bayrak a hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Belediye Hizmet Alanı (İzsu Pompa İstasyonu ) imar planı değişikliğini 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2 İmar Komisyonu Raporunun 2. Maddesi, Belediye Meclisimizin, tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-1/15 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından; 153 ada 1 parsel ve 154 ada 4 parsellerin bulunduğu imar adasını kapsayan alanda; mevcut imar planındaki 5 metrelik çekme mesafesinin çevre yapılaşmalara uygun olarak, imar planı üzerinde sehven yapıldığı düşünülen 5 metrelik çekme mesafesinin kaldırılmasına yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3 M.35.3.TOR.0.10/10-3/23 MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. İMAR KOMİSYONU RAPORU -2- Tetkik edilmek üzere Belediye Meclisimizin Tarih ve 143 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen konu, Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek, Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler halinde belirtilerek, oybirliği ile karar verilmiştir.07/02/ Torbalı İlçesi Merkez sınırları içerisinde inşaatlardan çıkan hafriyat malzemelerinin, Köy Hizmetleri şantiyesinin güneyinde bulunan Belediye Hizmet Alanı ( BHA) alanı olarak planlanmış olan sahada hafriyat dökümünün yapılmasının uygun olacağına, 2-Torbalı İlçesi Merkez sınırları içerisinde, Bayındır Yolu üzerinde, Fetrek Çayı köprüsünden sonra, sağda ve solda bulunan arazilerde Kum çakıl vb. malzemelerin satışının ve depolamasının uygun olacağına, 3-Ayrancılar bölgesi için ise, Ayrancılar İnönü Mahallesi, Ahmet Özkan Bulvarı (Yeni Pancar Yolu) üzerinde Çok Programlı Lisenin yaklaşık 200 metre güneyine isabet eden alanın, Kum Çakıl vb. malzemelerin satışının ve depolamasının uygun olacağına. Denilmektedir. İmar Komisyonu Raporunun 1., 2. Ve 3. Maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve mevcut yerlerinden taşınmaları için de 3 ay süre verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4 M.35.3.TOR.0.10/10-3/24 MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. Başkan;Tarife Komisyonu Raporumuz var. Uygun görürseniz Tarife komisyonu Raporunu görüşülmek üzere ilk önce gündeme alalım. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Üyelerince hazırlanan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Raporunun gündeme alınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. BÜTÇE VE KESİN HESAP KOMİSYONU RAPORU 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Md. nde Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanılanlardan Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilecek ücretler katı atık hizmetleri dışında kullanılamaz. denilmektedir. Ayrıca uygulamaya yönelik 2010 tarih ve sayılı atık su altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik; Evsel Katı Atık İdarelerinin tarifeleri hesaplarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu yönetmelikte tarife terimi; bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir. Sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplanmasının temelini oluşturmaktadır. Komisyonumuz tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2012 yılı Evsel Katı Atık tarifeleri Temizlik İşleri Müdürlüğü nün ve Mali Hizmetler Müdürlüğü nün yaptığı çalışmalardan da faydalanarak Komisyonumuz tarafından oyçokluğu ile belirlenmiştir. Denilmektedir.

5 Buna göre; m2 üstü konutlar için 10,00.-TL m2 altı konutlar için 9,00.-TL 1. grup işyerleri için 283,13.-TL 2. grup işyerleri için 172,90.-TL 3. grup işyerleri için 109,98.-TL 4. grup işyerleri için 53,35.-TL 5. grup işyerleri için 34,48.-TL 6. grup işyerleri için 20,39.-TL 7. grup işyerleri için 11,83.-TL Not: Aile Hekimlikleri ve Sağlık Ocaklarının grubu 6. gruptur. Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Üyelerince hazırlanan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Raporunun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclis Başkanı R.İsmail Uygur ile CHP Grubunun Kabul, AKParti Grubunun ve Bağımsız Üye olan Yasemin Yılmaz ın Red oyuna karşın mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

6 M.35.3.TOR.0.10/10-3/25 Önerge 1-Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Belediye Meclis Üyesi Yasemin YILMAZ, tarih ve 2012/D-581 sayılı dilekçesi ile AKPartideki üyeliğinden istifa ettiğini, Bağımsız Meclis Üyesi olarak görevine devam edeceğini, yine tarih ve 2012/D-582 sayılı dilekçesi ile de Meclisteki AKParti Grubundan seçildiği Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonundaki görevinin de sonlandırılmasını talep etmiştir. Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ihtisas komisyonlarından Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna seçilecek üyelerin Mecliste grubu bulunan partilerden temsil oranına göre CHP den 3 Üye, AKP den 2 Üye olmak üzere toplam 5 üye olarak seçildiğinden, AKParti Grubundan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu üyesi olarak seçilen Meclis Üyesi Yasemin YILMAZ ın yerine kalan süreyi doldurmak üzere AKParti Grubundan 1 kişinin Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu üyesi olarak açık oyla seçilmesi konusunun Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ihtisas komisyonlarından Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna seçilecek üyelerin Mecliste grubu bulunan partilerden temsil oranına göre CHP den 3 Üye, AKP den 2 Üye olmak üzere toplam 5 üye olarak seçildiğinden, AKParti Grubundan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu üyesi olarak seçilen Meclis Üyesi Yasemin YILMAZ ın yerine kalan süreyi doldurmak üzere AKParti Grubundan Mehmet Türkoğlu nun Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu üyesi olarak belirlenmesi ne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7 M.35.3.TOR.0.10/10-3/26 Önerge 2- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Norm Kadro Çerçevesinde boş olarak bulunan G.İ.H. Sınıfı, 6 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 5. Derece Memur Kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 6. Derece Memur Kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 7. Derece Memur kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 8. Derece Memur Kadrosu olarak ; Norm Kadro Çerçevesinde dolu olarak bulunan 9. Derece Şoför Kadrosunun 7. Derece Şoför Kadrosu olarak yeniden düzenlenmesi hususunda 5393 S.K. nun 49. Maddesi ve 18.maddesinin (L) bendi gereğince meclisçe görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir. Norm Kadro Çerçevesinde boş olarak bulunan G.İ.H. Sınıfı, 6 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 5. Derece Memur Kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 6. Derece Memur Kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 7. Derece Memur kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 8. Derece Memur Kadrosu olarak ; Norm Kadro Çerçevesinde dolu olarak bulunan 9. Derece Şoför Kadrosunun 7. Derece Şoför Kadrosu olarak yeniden düzenlenmesi ne 5393 S.K. nun 49. Maddesi ve 18.maddesinin (L) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8 M.35.3.TOR.0.10/10-3/27 Önerge 3- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Norm Kadro Kanunu gereğince oluşturulan Belediye Birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarına ilişkin Yönetmeliğin düzenlenmesi konusunda meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir. Norm Kadro Kanunu gereğince oluşturulan Belediye Birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarına ilişkin Yönetmeliğin düzenlenmesi konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9 M.35.3.TOR.0.10/10-3/28 Önerge 4- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; 5393 Sayılı Kanunun 14.maddesinin (a) fıkrası gereği Belediyemizce ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için beceri dallarında Satranç Kulübü oluşturulması ve bu kulüpte Satranç kursu verilmesi,kurslarla ilgili usta öğreticilerin giderlerinin 5393 Sayılı Yasanın 60. Maddesinin (n) fıkrası gereğince Belediye bütçesinden karşılanması hususunun Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir Sayılı Kanunun 14.maddesinin (a) fıkrası gereği Belediyemizce ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için beceri dallarında Satranç Kulübü oluşturulması ve bu kulüpte Satranç kursu verilmesi, kurslarla ilgili usta öğreticilerin giderlerinin 5393 Sayılı Yasanın 60. Maddesinin (n) fıkrası gereğince Belediye bütçesinden karşılanmasına, Meclis Başkanı R.İsmail Uygur, CHP Grubu ve Bağımsız Üye olan Yasemin Yılmaz ın Kabul, AKParti Grubunun Red oyuna karşın mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

10 M.35.3.TOR.0.10/10-3/29 Önerge 5- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Diğer İstisnalar kısmının (h) bendinde Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler Katma Değer Vergisinden istisna olduğundan Tarımsal Sulamada uygulanan KDV nin kaldırılması hususunun Meclis ce görüşülmesini rica ederim. Denilmektedir sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Diğer İstisnalar kısmının (h) bendinde Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler Katma Değer Vergisinden istisna olduğundan Tarımsal Sulamada uygulanan KDV nin kaldırılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

11 M.35.3.TOR.0.10/10-3/30 Önerge 6- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 2012/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesinin b fıkrasında Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare birliklerinde 3/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı kanunun 36 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre istihdam edilen personele, bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro ünvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Mahalli İdare birliklerinin meclisleri veya Büyükşehir Belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları tarafından belirlenecek oranların, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil.) uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda, sözleşme ücreti ile ilişkilendirmeksizin her ay ek ödeme yapılır denilmektedir Sayılı Kanunun 49.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Belediyemizde çalışan ve yeni alınacak sözleşmeli personele ödenecek ek ödeme oranlarının belirlenmesi için gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim.denilmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesinin b fıkrasında Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare birliklerinde 3/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı kanunun 36 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre istihdam edilen personele, bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro ünvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Mahalli İdare birliklerinin meclisleri veya Büyükşehir Belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları tarafından belirlenecek oranların, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil.) uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda, sözleşme ücreti ile ilişkilendirmeksizin her ay ek ödeme yapılır denilmektedir Sayılı Kanunun 49.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Belediyemizde çalışan ve yeni alınacak sözleşmeli personele ödenecek ek ödeme oranlarının geçen yıl (2011 yılı ek ödeme oranları) Bakanlığın belirlediği oranlarda ve aşağı yazıldığı şekilde belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

12 SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİT EK ÖDEME ORANLARI DOLU KADROLAR Sıra No Ünvanı Ek Ödeme Oranı 1 MÜHENDİS 96% 2 MİMAR 96% 3 TEKNİKER 82% 4 SAĞLIK TEKNİKERİ 72% 5 TEKNİSYEN 82% 6 VETERİNER 112% BOŞ KADROLAR Sıra No Ünvanı Ek Ödeme Oranı 1 ŞEHİR PLANCISI 96% 2 PEYZAJ MİMARI 96% 3 ÖLÇÜ AYAR MEMURU 82% 4 TABİP 82% 5 EBE 72% 6 HEMŞİRE 72% 7 SAĞLIK TEKNİSYENİ 72% 8 SAĞLIK MEMURU 72%

13 M.35.3.TOR.0.10/10-3/31 Önerge 7- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; İlçemize bağlı tüm mahalleri kapsayan alanlarda, Belediyemiz tarafından verilen yapı ruhsatları ile beraber başlanılacak olan inşaatlarda inşaattan çıkan toprak hafriyatının dolgu malzemesi olarak kullanılmaması ve dolgu malzemesinin belediyenin göstereceği yere dökülmesi, bu malzemeye ihtiyaç duyulması halinde belediyenin deposundan temin edilmesi, Ayrıca,inşaatlarda kullanılacak malzemelerin yol ve kaldırımları işgal etmemesi ve zorunluluk halinde İmar yolunu kullanması durumunda, izin alınarak ve işgal harcı ödeyerek devam etmesi ve inşatların etrafına güvenlik tedbirlerinin alınması hususunda 5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin (m) bendi gereğince Meclis çe görüşülmesini rica ederim. Denilmektedir. İlçemize bağlı tüm mahalleri kapsayan alanlarda, Belediyemiz tarafından verilen yapı ruhsatları ile beraber başlanılacak olan inşaatlarda inşaattan çıkan toprak hafriyatının dolgu malzemesi olarak kullanılmaması ve dolgu malzemesinin belediyenin göstereceği yere dökülmesi, bu malzemeye ihtiyaç duyulması halinde belediyenin deposundan temin edilmesi, Ayrıca,inşaatlarda kullanılacak malzemelerin yol ve kaldırımları işgal etmemesi ve zorunluluk halinde İmar yolunu kullanması durumunda, izin alınarak ve işgal harcı ödeyerek devam etmesi ve inşatların etrafına güvenlik tedbirlerinin alınması hususunda, 5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin (m) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

14 1. BİRLEŞİMİN 1. VE 2. OTURUMUNA AİT M.35.3.TOR.0.10/10-3/32 ve 2. Önerge 8- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 2012/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Çaybaşı Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.1.İBB sayılı kararı ile Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7/c maddesi gereği onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin hazırlatılması hususunda,5393 sayılı yasanın 18. maddesinin ( c ) bendi gereğince, Meclis ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Çaybaşı Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.1.İBB sayılı kararı ile Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7/c maddesi gereği onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin hazırlatılması hususunda,5393 sayılı yasanın 18. maddesinin ( c ) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Meclis çalışması içerisinde sonlandırılmak şartıyla sözlü olarak hazırlanan İmar Komisyonu raporu okundu. Yazı İşleri Müdürü V. Muazzez Bağcı söz alarak; Önerge 8- İzmir İli, Torbalı İlçesi, Çaybaşı Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.1.İBB sayılı kararı ile Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi gereği onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi

15 gereğince onaylanmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Denilmektedir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Çaybaşı Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.1.İBB sayılı kararı ile Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi gereği onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile karar verildi.

16 M.35.3.TOR.0.10/10-3/33 Önerge 9- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 2012/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi sınırları içerisinde ve 29 N ile 29N II A numaralı imar paftalarında yer alan 804 ada 3 numaralı parsele ilişkin, Torbalı Petrol Madeni Yağ Otomotiv Taş.Turz.San.ve Tic. Ltd. Şti tarafından tarih 506 sayılı dilekçe ile; söz konusu parsele ilişkin Çok Amaçlı Akaryakıt İstasyonu olarak önerilen plan değişikliğinin tarih ve 3 sayılı Torbalı Belediye Meclisi kararı ile onaylandığı ve söz konusu parsel üzerindeki tesise tarih 2000/67 sayı ile Çok Amaçlı Akaryakıt İstasyonu ve Ekleri olarak yapı ruhsatı düzenlendiği, fakat tarih ve 10 sayılı karar ile onaylanan Torbalı Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarında parselin Konut Alanı olarak belirlendiği belirtilmiş olup, tarih 10 sayılı meclis kararı ile onaylanan Torbalı Revizyon planlarında yapıldığı düşünülen teknik hatanın giderilmesi için, mevcut durumda ruhsatlı olan Akaryakıt İstasyonu nun 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ndaki Konut Alanı tanımının plan değişikliği ile giderilmesi talep edilmekte olup, Şehir plancısı Uğur BAYRAK a hazırlattırılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ne gönderilmesi hususunda Meclis ce gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi sınırları içerisinde ve 29 N ile 29N II A numaralı imar paftalarında yer alan 804 ada 3 numaralı parsele ilişkin, Torbalı Petrol Madeni Yağ Otomotiv Taş.Turz.San.ve Tic. Ltd. Şti tarafından tarih 506 sayılı dilekçe ile; söz konusu parsele ilişkin Çok Amaçlı Akaryakıt İstasyonu olarak önerilen plan değişikliğinin tarih ve 3 sayılı Torbalı Belediye Meclisi kararı ile onaylandığı ve söz konusu parsel üzerindeki tesise tarih 2000/67 sayı ile Çok Amaçlı Akaryakıt İstasyonu ve Ekleri olarak yapı ruhsatı düzenlendiği, fakat tarih ve 10 sayılı karar ile onaylanan Torbalı Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarında parselin Konut Alanı olarak belirlendiği belirtilmiş olup, tarih 10 sayılı meclis kararı ile onaylanan Torbalı Revizyon planlarında yapıldığı düşünülen teknik hatanın giderilmesi için, mevcut durumda ruhsatlı olan Akaryakıt İstasyonu nun 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ndaki Konut Alanı tanımının plan değişikliği ile giderilmesi talep edilmekte olup, Şehir plancısı Uğur BAYRAK a hazırlattırılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ne gönderilmesine ve diğer buna benzer daha önce Büyükşehir Belediyesine Belediyemizce sunulmuş olan 1/5000 ve 1/1000 lik paftalar üzerindeki teknik hataların da düzeltilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

17 M.35.3.TOR.0.10/10-3/34 Önerge 10- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 2012/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi 15 Ada 48 parsel maliki Mehmet SIRRIDAY adına kayıtlı tarih 504 sayı numarası ile Uğur Bayrak tarafından verilen dilekçe ile 15 ada 48 numaralı parselde Mevcut İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat yapılaşma hakkı önerilen parselin cephe aldığı İzmir Aydın Karayoluna cepheli olan diğer imar parsellerinin ise mevcut imar planında 6 yada 8 kat olarak belirlendiği, yol güzergahında ve aynı şartlara sahip olan parseller arasındaki kat sayılarının farklılığının eşitsizliğe neden olacağı ve bu nedenle 45 metrelik İzmir Aydın karayoluna cephesi bulunan 15 ada 48 numaralı parsele çevresindeki emsal yapılaşma şartları önerilerek, fonksiyon değişikliği yapılmadan sadece Ayrık Nizam 4 kat olan mevcut imar planı yoğunluğunun, Ayrık Nizam 6 Kat değiştirilmesine yönelik Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c ) bendi gereğince, Meclis ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi 15 Ada 48 parsel maliki Mehmet SIRRIDAY adına kayıtlı tarih 504 sayı numarası ile Uğur Bayrak tarafından verilen dilekçe ile 15 ada 48 numaralı parselde Mevcut İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat yapılaşma hakkı önerilen parselin cephe aldığı İzmir Aydın Karayoluna cepheli olan diğer imar parsellerinin ise mevcut imar planında 6 yada 8 kat olarak belirlendiği, yol güzergahında ve aynı şartlara sahip olan parseller arasındaki kat sayılarının farklılığının eşitsizliğe neden olacağı ve bu nedenle 45 metrelik İzmir Aydın karayoluna cephesi bulunan 15 ada 48 numaralı parsele çevresindeki emsal yapılaşma şartları önerilerek, fonksiyon değişikliği yapılmadan sadece Ayrık Nizam 4 kat olan mevcut imar planı yoğunluğunun, Ayrık Nizam 6 Kat değiştirilmesine yönelik Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c ) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

18 M.35.3.TOR.0.10/10-3/35 Önerge 11- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısıda; Mülkiyeti Torbalı Belediyesine ait, Torbalı Mahallesi, İstasyon civarı mevkii, tapunun 29N.1.c Pafta, 689 ada 3 nolu parselinde,1077 m2 miktarındaki taşınmazın bulunduğu imar adasında kurulacak olan Gökdağ Sitesinde Müteahhit ile kat karşılığı sözleşme yapılabilmesi için ekli vaziyet planında H ile gösterilen blokta zemin üstü 1.kattaki 3 ve 4 numaralı dairelerin anahtar teslimi yapılması hususunun,5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin ( g ) bendi gereğince Meclis ce görüşülmesini arz ederim.denilmektedir. Mülkiyeti Torbalı Belediyesine ait, Torbalı Mahallesi, İstasyon civarı mevkii, tapunun 29N.1.c Pafta, 689 ada 3 nolu parselinde,1077 m2 miktarındaki taşınmazın bulunduğu imar adasında kurulacak olan Gökdağ Sitesinde Müteahhit ile kat karşılığı sözleşme yapılabilmesi için ekli vaziyet planında H ile gösterilen blokta zemin üstü 1.kattaki 3 ve 4 numaralı dairelerin anahtar teslimi yapılmasına ve Protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı R.İsmail UYGUR a yetki verilmesine 5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin (g) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.

19 M.35.3.TOR.0.10/10-3/36 Önerge 12- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısıda; Sedat KIZILTOPRAK ın, tarih ve D-502 sayılı dilekçesinde İzmir İli Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi,Tapunun,29N.IId Pafta,1008 Ada 3 numaralı parselinde,d Blok birinci kat 3 ve 4 numaralı ve D blok 2 kat 5 numaralı dairelerin Belediyemiz e kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak anahtar teslimi olarak hibe etme talebinin,5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin ( L ) bendi gereğince Meclis ce görüşülmesini arz ederim. Denilmektedir. Sedat KIZILTOPRAK ın, tarih ve D-502 sayılı dilekçesinde İzmir İli Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi,Tapunun,29N.IId Pafta,1008 Ada 3 numaralı parselinde,d Blok birinci kat 3 ve 4 numaralı ve D blok 2 kat 5 numaralı dairelerin Belediyemiz e kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak anahtar teslimi olarak hibe etme talebinin,5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin ( L ) bendi gereğince kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

20 M.35.3.TOR.0.10/10-3/37 MADDE 3 Gündemin üçüncü maddesi Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi hakkındaydı. Önerge 13- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısıda; Kamuran GÜNKUT ve Kamil GÜNKUT un tarihli dilekçesinde İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi, Tapunun, 29N.IId Pafta, 1008 Ada 3 numaralı parselinde, D blok, zemin kat 1 ve 2 numaralı dairelerin Belediyemiz e kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak anahtar teslimi olarak hibe etme talebinin, 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin ( L ) bendi gereğince Meclis ce görüşülmesini arz ederim. Denilmektedir. Kamuran GÜNKUT ve Kamil GÜNKUT un tarihli dilekçesinde İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi, Tapunun, 29N.IId Pafta, 1008 Ada 3 numaralı parselinde, D blok, zemin kat 1 ve 2 numaralı dairelerin Belediyemiz e kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak anahtar teslimi olarak hibe etme talebinin, 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin ( L ) bendi gereğince kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

21 M.35.3.TOR.0.10/10-3/38 Önerge 14-Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 2012/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Tepeköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 183 Ada 3 Parsel numarası ile kayıtlı taşınmaza ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarih 332 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylanmış olup, onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 183 ada 3 numaralı parsel Akaryakıt İstasyonu kullanımından çıkarılarak Orta Yoğunluklu Konut Alanı ve Ticaret Alanı olarak olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarih 332 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak, 183 ada 3 numaralı parsele ilişkin İzmir Aydın Karayoluna cepheli komşu parseller ile aynı yapılaşma şartlarının önerildiği Bitişik Nizam 6 Kat yapılaşma emsali ile Ticaret ve Konut Alanı tanımlı Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c ) bendi gereğince, Meclis ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Tepeköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 183 Ada 3 Parsel numarası ile kayıtlı taşınmaza ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarih 332 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylanmış olup, onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 183 ada 3 numaralı parsel Akaryakıt İstasyonu kullanımından çıkarılarak Orta Yoğunluklu Konut Alanı ve Ticaret Alanı olarak olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarih 332 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak, 183 ada 3 numaralı parsele ilişkin İzmir Aydın Karayoluna cepheli komşu parseller ile aynı yapılaşma şartlarının önerildiği Bitişik Nizam 6 Kat yapılaşma emsali ile Ticaret ve Konut Alanı tanımlı Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c ) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

22 M.35.3.TOR.0.10/10-3/39 Önerge 15- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesinin ( a ) bendi gereğince, Belediyemiz ile Ege Üniversitesi arasında Belediyemize ait Stratejik Plan yapılması konusunda Protokol yapılması için Belediye Başkanı olarak tarafıma yetki verilmesi hususunda gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir Sayılı Yasanın 75. Maddesinin ( a ) bendi gereğince, Belediyemiz ile Ege Üniversitesi arasında Belediyemize ait Stratejik Plan yapılması konusunda aşağıda yazılan Protokolün yapılmasına, Protokolü imzalaması için Belediye Başkanı R.İsmail UYGUR a yetki verilmesine ve taraflar arasında yapılan Protokolün onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI VE TORRBALI BELEDİYESİ ARASINDA STRATEJİK PLAN HAZIRLIKLARI HİZMETİNE İLİŞKİN PROTOKOL TARAFLAR MADDE 1. Bu protokolün tarafları Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Torbalı Belediyesi dir. KISALTMALAR MADDE 2. Bu sözleşme metninde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Fakülte, Torbalı Belediyesi Belediye olarak anılacaktır. Stratejik Plan Hazırlıkları Hizmeti Proje olarak anılacaktır. PROJENİN AMACI MADDE 3. Proje ile Torbalı Belediyesi nin hizmet sunduğu alanlara yönelik olarak Torbalı Belediyesi Stratejik Planının hazırlanmasına temel oluşturacak araştırma, eğitim ve danışmanlık

23 hizmetlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje gerçekleştirilirken, Torbalı yerleşiminin Dünya, Avrupa Birliği, Türkiye, Ege Bölgesi ve İzmir İli ölçeğinde geçmiş ini, bugün ünü ve geleceğini dikkate alan geniş bir perspektifte ve ilgili tüm toplumsal / dış ve iç paydaşların aktif katılımını özendirip örgütleyen bir süreçte hazırlanmasını sağlayacak stratejik planlama, yönetim ve eğitim danışmanlığı hizmetlerini gerçekleştirmek, Stratejik Yönetim Anlayışı ve Proje Yönetimi Uygulamasının, Torbalı Belediyesi kurumsal yapılanmasıyla toplumsal paydaş ilişkilerinde yaşama geçirilmesi ve sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla, tüm belediye yönetici ve çalışanlarını kapsayacak konu ile ilgili eğitimleri, stratejik plan hazırlığı süreçleri içinde uygulamalı olarak gerçekleştirmek amaçlanmıştır. UYGULAMA ESASLARI MADDE 4. Proje, Torbalı Belediyesi nin hizmet alanı içinde yer alan tüm kırsal ve kentsel yerleşim birimlerinde bilimsel istatistiki örnekleme esasına dayandırılarak yapılacak kişilik bir anket çalışmasını, Torbalı Belediyesi nde stratejik plan hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini içermektedir. İşbu protokolün konusu olan araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin uygulama alanı, Torbalı İlçesi ve Belediyesi sınırları ile belirlenen coğrafi alandır. PROTOKOLÜN SÜRESİ MADDE 5. Protokolün süresi, işin başlamasından itibaren toplam 6(ALTI) aydır. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ FAKÜLTE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 6. Fakültenin yükümlülük ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır Proje nin gerektirdiği soru formu, anketör el kitabı ve anket uygulama ilkelerini hazırlamak ve yeterli miktarda çoğaltmaktır Proje kapsamında anket uygulanacak kişinin belirlenmesi Fakülte tarafından bilimsel örnekleme yöntemiyle belirlenecektir. Belirlenen yerleşim birimlerine (hanelere) gidilerek yüz yüze görüşme tekniği ile yapılacak anket çalışmasına ilişkin anketör eğitimlerinin verilmesi pilot anket ve temel anket çalışmasının organize edilmesi Fakülte tarafından yapılacaktır Alandan toplanacak verilere ilişkin gerekli koordinasyon sağlanarak, planlamanın yapılması, alandan toplanan verilerin sistematik olarak bilgisayar ortamına aktarılması ve raporlanması Fakülte tarafından sağlanacaktır Anketin organizasyonu ve kontrolü Fakülte tarafından yapılacaktır Fakülte tarafından Belediye ye sunulacak stratejik planlama yönetim ve eğitim danışmanlığı hizmetleri, arama konferansları, atölye çalışmaları, beyin fırtınaları vb. etkinlikler Fakülte tarafından oluşturulan proje ekibi tarafından gerçekleştirilecektir İç ve Dış paydaş anketlerinde kullanılacak formların oluşturulması, anketin uygulanması, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi Fakülte tarafından gerçekleştirilecektir Stratejik Planlama sürecine ilişkin arama konferansı, atölye çalışmaları ve eğitim hizmetleri Fakülte

24 tarafından sağlanacaktır Belediye tarafından talep edilmesi durumunda, çalışmanın geldiği aşama hakkında Fakülte tarafından bilgi verilecektir Projenin gerçekleştirilmesi ve uygulanması için yasalar çerçevesinde gerekebilecek ilgili resmi kurumların izin ve onaylarının alınması Fakülte tarafından yapılacaktır. BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 7. Belediye nin yükümlülük ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır Projenin tanıtımıyla ilgili Belediye yetkilerinin ve çalışanlarının bilgilendirilmesi ile basın yoluyla halkın bilgilendirilmesi Belediye tarafından sağlanacaktır Belediye, stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Belediye hizmet binasında toplantı yapmaya uygun bir mekanı tüm iletişim (telefon, faks ve ADSL internet bağlantısı) ve teknolojik donanımlarıyla (bilgisayar, yazıcı, kırtasiye sarf malzemesi vb.) birlikte Proje Ekibi ne tahsis edecektir Proje kapsamına giren işlerle ilgili oluşturulacak ofiste kullanılacak yayın ve malzeme alımı ile diğer masraflar Belediye tarafından karşılanır. PROJENİN TESLİMİ MADDE 8. Projenin uygulama süreçleri (eğitim, danışmanlık, alan araştırması, atölye çalışmaları vb.) tamamlandıktan sonra, Proje çıktıları Fakülte tarafından bir rapor halinde Belediye ye sunulacaktır. MALİ HÜKÜMLER MADDE 9. Bu protokol çerçevesinde Belediye, Fakülte ye Proje bedeli olarak TL+KDV ödeyecektir. ÖDEMELER MADDE 10. Araştırma Projesinin özgün niteliği dolayısıyla, öngörülen proje bedelinin yarısı protokolün taraflarca kabul edilmesinden sonra ve alan çalışması başlamadan önce, kalanı ise proje tamamlanıp, raporun Torbalı Belediye ne tesliminden sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığının belirteceği hesaba ödenecektir. SÜRE UZATIMI MADDE 11. Süre uzatımı yapılmayacaktır. Ancak; Salgın hastalıklar, yangın, tabi afetler, yol ve iş kazası, Kanuni grev ve lokavt, Harp ve seferberlik hali ve Diğer olağanüstü durumlar gibi önceden tahmin olunamayan Fakülte ye kabili isnat olmayan ve önlenemeyen, giderilemeyen nitelikteki mücbir sebepler söz konusu olduğu takdirde, Üniversite mücbir sebebin doğduğu tarihten itibaren 10 gün içinde, sebepleri, bu sebeplerin çalışmaları ne kadar süreyle etkileyeceğini Belediye ye bildirecektir. Bu bildirim üzerine Belediye, mücbir sebebin etkilediği süre kadar Fakülte ye ek süre verilebilecektir. İHTİLAF HALLERİ

25 MADDE 12. Bu protokolde belirtilen hususlara uyulması esnasında taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkilidir. TEBLİGAT ADRESLERİ MADDE 12. Bu sözleşmeye ait bütün yazışma ve tebligatlar aşağıdaki adreslere yazılı olarak yapılacaktır. Adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece belirtilen adreslere yapılan bildirimler geçerli olacaktır. Torbalı Belediyesi Torbalı/İZMİR EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Bornova/İZMİR YÜRÜRLÜK MADDE 14. Bu protokol 14 maddeden ibaret olup, 07/02/2012 tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve taraflar tarafından imza edilmiştir. Bu protokol, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Torbalı Belediyesi EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 07/01/2013 K A R A R

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 07/01/2013 K A R A R Sayı : 1 07/01/2013 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2012 tarih ve 10-193 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA :

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Denetim Komisyonu kurulması ve 06 / 01 /2014 ( 1 ) Konusu Üye seçimi; BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Denetim Komisyonu kurulması ve 06 / 01 /2014 ( 1 ) Konusu Üye seçimi; BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Denetim Komisyonu kurulması ve 06 / 01 /2014 ( 1 ) Konusu Üye seçimi; Ersel YAZICI-Erdal KAYA-Ahmet ATALAY-Kaşif ERDAL- Ali ADIGÜZEL(Katılmadı)- Mustafa YAZICI-Nazan YILDIRIM-Emine

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 06/01/2014 K A R A R

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 06/01/2014 K A R A R Sayı : 1 06/01/2014 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 31/12/2013 tarih ve 84990756-301.03-187 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 01 Karar Konusu : Komisyona havale edilen konular. ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN(Katılmadı)- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan

Detaylı

DÖNEM TOPLANTI BİRLEŞİM. : M.Kadri AYDINLI. : İbrahim İNCEKUL

DÖNEM TOPLANTI BİRLEŞİM. : M.Kadri AYDINLI. : İbrahim İNCEKUL MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 08 / OCAK / 2013 SALI GÜNÜ SAAT 17.00 DE YAPMIŞ OLDUĞU OCAK / 2013 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNDEN ÇIKARTILAN KARAR ÖZETİ. =============================================================

Detaylı

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 DÖNEM NO : 1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 08.01.2013 Salı günü saat 16.00'da

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU 23.07.2004 Cuma Sayı: 25531 (Asıl) Kanun No. 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin

Detaylı

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 01 02.01.2012 02 02.01.2012 03 02.01.2012 04 02.01.2012 04 02.01.2012 05 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 05/01/2015 K A R A R

T.C. MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE MECLİSİ. Sayı : 1 05/01/2015 K A R A R Sayı : 1 05/01/2015 Yazı İşleri Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 29/12/2014 tarih ve 84990756-301.03-188 sayılı müzekkere okunarak görüşmeye geçildi. Belediyemiz Meclis Üyesi Abayi Müslüm

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi:06.04.2012 Toplantı No:5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1-5393 sayılı Belediye Kanunu nun Birinci Kısım Genel Hükümler Başlığının İkinci Bölümü; Belediyenin Kuruluşu ve sınırları

1-5393 sayılı Belediye Kanunu nun Birinci Kısım Genel Hükümler Başlığının İkinci Bölümü; Belediyenin Kuruluşu ve sınırları MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 06/OCAK/2015 SALI GÜNÜ SAAT 17.00 DE YAPMIŞ OLDUĞU OCAK/2015 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNDEN ÇIKARTILAN KARAR ÖZETİ ===================================================================

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI İçindekiler Üst Yöneticinin Sunuşu 6 A- VİZYONUMUZ 8 B- MİSYONUMUZ 8 C- İLKELERİMİZ VE TEMEL

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 355 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı

Detaylı

03 MART 2015 İKİNCİ DÖNEM-ÜÇÜNCÜ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

03 MART 2015 İKİNCİ DÖNEM-ÜÇÜNCÜ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 03 MART 2015 İKİNCİ DÖNEM-ÜÇÜNCÜ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mart ayı toplantısının 1.Birleşimi 03.Mart.2015

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT M.35.3.TOR.0.10/10-9/86 Birleşim No : 1. Oturum No : 1. MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi HUKUK KOMİSYONU RAPORU Belediye Meclisinin

Detaylı

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30

Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1.2.1. Fiziksel Yapı 12 1.2.2. Teşkilat Yapısı 14 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/3-1 (101) Karar Tarihi : 05/03/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/3-1 (101) Karar Tarihi : 05/03/2013 Karar No : 2013/3-1 (101) Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 26/02/2013 tarih ve 6853 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediyemizin, Türkiye

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı