Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m?"

Transkript

1 3D Studio Max 3D Studio Max dünyada en çok kullan lan üç boyutlu grafik ve animasyon program d r. Üç boyutlu programlar ile filmlerde ve reklamlarda gördü ünüz birçok görsel efekt yap labilir. Bu alandaki di er programlardan en çok kullan lanlar Maya, LightWave, SoftImageXSI 'dir. Bu programlar n birçok ortak yönü ve birini di erine üstün k lan ince noktalar vard r. Fakat amaçlar ayn d r "Hayallerinizi gerçek dünyaya ta mak". Neden Max 3D Studio Max u anda dünyada en çok kullan c s bulunan programd r. Di er programlara göre kullan m kolayl ve ö renmede bulunabilecek kaynak bilgiler aç s ndan oldukça doyurucudur. 3 Boyut dünyas na ilk girdi inizde kar n za ç kacak sorulardan biri de "hangi program kullanmal y m?" sorusu olacakt r. TR3D sitesi olarak size bu konuda yard mc olamay z. kullanmak istedi iniz program seçecek olan sizsiniz. Çe itli zamanlarda bu programlarda birbirine üstün olacak yenilikler yapmaktad r, fakat bir sonraki sürümleri ç kt nda bu özellikler di er programlara da eklenmektedir. Programlar n özelliklerini ö renmeye ba lad n zda çok fazla ortak yönleri oldu unu siz de göreceksiniz. Birbirlerine olan üstünlüklerini anlaman z için ise ileri seviye bir kullan c olman z gerekmektedir. O seviyeye geldi inizde ise komutlar ö rendikten sonra di er programlar da kolayca kullanabilirsiniz. Max kullanmak için gerekli bilgisayar özellikleri neler olmal d r? Öncelikle max çal rken en çok RAM miktar önemlidir e er RAM(haf za) miktar 128Mb alt nda ise bilgisayar n z n i lemcisi ne olursa olsun program çok a r çal acakt r. Tavsiye edece imiz en az RAM 128Mb üstü olacakt r. Daha sonraki önemli parça i lemcidir e er i lemciniz h zl ise render h z artacakt r. Fakat Celeron gibi i lemcilerde de yeterli RAM ile rahatça çal makad r. Bunun yan nda iyi bir ekran kart render h z n daha da artt racak ve max ekranlar ndaki görüntünün de daha kaliteli olmas n sa layacakt r. Ekran kart ile ilgili bilgi a a daki sorularda daha detayl aç klanm t r. Render h z n artt rmak için büyük firmalar ayn anda bilgisayar n tek bir sahneyi render etmesini sa layan sistemler kullanmaktad r. E er çok kalabal k sahneler haz rl yorsan z render için uzun süre beklemeniz kaç n lmazd r. i lemciniz ne olursa olsun. Max kurdum fakat Authorize kodu ve Hardvare Lock gibi bi eylerle kar la t m bunlar nerden bulaca m (veya Character studio kurdum ama ifre istedi nerden bulurum)? Orjinal max kullan c lar na sat c firma taraf ndan verilen ifre ve Dongle vard r bunlar kullanarak kolayl kla max ve Character studio kurulabilir. Ama siz bu sorular soruyorsan z demek ki elinizde ne ifre yok demektir. Büyük ihtimalle KORSAN kopyalanm yaz l m alm s n z demektir. TR3D sitesi olarak korsan yaz l mlar n bilgisayar n za zarar verece ini hat rlatmak durumunday z. Size önerimiz Say sal Grafik veya Discreet firmas ile irtibata geçip 30 günlük demo sürüm istemeniz olacakt r. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m? CDyi yakt ktan sonra kurulum yar da kesiliyor veya kurulum bittikten sonra 3DMax hiç aç lm yorsa CD'yi inceleyin üzerinde çizik olabilir veya hatal bir sürüm olabilir.

2 Daha önce kurup çal t rd n z CD'den kurduktan sonra hata al yorsan z Ba lat >>Run komutuna "msconfig" yaz p, Hizmetler sekmesinde "Tüm Windows hizmetlerini gizle" seçenegini aktif hale getirin ve kar n za gelen listeden C-dilla servisinin aktif olup olmad na bak n. C-Dilla yok ise 3DMax aç lmayabilir. Di er bir eçenek DirectX ya da ekran kart sorunu olabilir, bir de Bilgisayar m >> Sa t klay p Device manager(ayg t yöneticisi) sekmesinden bir göz geçirin belki ekran kart n n sürücüsüde bozulmu olabilir. E er Ram miktar da 64 mb gibi dü ük ise bu da sistemi zorlayaca ndan aç lmayabilir. 3DMax çal t ktan birkaç gün sonra bozuldu ve yeniden kurulmuyorsa 3dmax' tümüyle kald r. ayr ca hard diskteki C:\C-dilla dizinini de silmelisiniz ve tekrardan kurmal s n z. C-Dilla dizini gizli olabilir. gizli dosyalar gösterip tamamen silin. 3Dmax kurulurken bu dizini de yeniden olu turacakt r. Bunlar yapt n z halde hala kurulmuyorsa büyük ihtimalle Registry içinde hatal baz bilgiler kalm t r.registry'nin eski bir yede ini geri yüklemek veya Sistemi yeniden kurmaktan ba ka çare kalm yor... Max kurulumu s ras nda ekran kart özellikleri soruluyor hangisini ayarlamal y m? E er ekran kart n z 3D destekli bir kart ise kurulumda OpenGL veya DiretX deste i ile kurabilirsiniz. bu iki seçenekten birini seçerseniz max pencereleri ve render i lemleri s ras nda ekran kart n z n özellikleri kulan lacak ve kalabal k sahnelerde rahatl kla çizim yapabileceksiniz. E er ekran kart n z eski model bir kart ise veya bu özellikleri desteklemiyorsa o zaman HEIDI seçene ini seçmelisiniz. Bu durumda tüm yük bilgisayar n z n i lemcisi üzerine binecektir ve max daha yava çal acakt r. E er kurulum s ras nda yanl bir seçenek seçmi seniz veya OpenGL kullan rken Direct3D'e geçmek isterseniz: windows ba lat menüsünden çal t r komutunu seçerek ekrana gelen pencereye: C:\3dsmax\3dsmax.exe -h yazmal s n z, böylece max aç l rken size yine hangi sürücüyü seçmek istedi inizi soracakt r. daha sonra yine max'i programlar menüsünden çal t rmaya devam edebilirsiniz. Max ayarlar kaydedecektir ve di er aç l larda yeni seçti iniz sürücü cinsi ile aç lacakt r. OpenGL h zl görüntü ve render sa larken Direct3D daha kaliteli ve pürüzsüz bir görüntü sa layacakt r, max ile çal rken aradaki fark perspektif penceresinden daha iyi anlars n z. Pluginler Nedir? nas l kurulur? Büyük firmalar n yapt ve program geli tirmek için haz rlanm ek özelliklerdir. Pluginlerin birço u setup program ile otomatik olarak max içine kurulmaktad r, fakat sizin elinizde setup olmayan bir plugin varsa ve dosya uzant s.dlm.dlc.dll.dlu.flt eklinde ise bu dosyalar hard diskinizde max kurulu dizin içindeki PLUGINS dizinine kopyalamal s n z. C:\3dsmax\plugins dizini içine kopyalamal d r. e er plugin normal olarak çal yorsa hiçbir hata mesaj ile kar la madan max aç lacakt r ama kulland n z pluginin versiyonu uymuyorsa veya ba ka herhangi bir hata olursa max aç l ta bunu size bildirecektir. Plugini kopyalad ktan sonra max hiçbir sorun vermeden aç l yorsa plugin

3 yüklenmi demektir, fakat bu pluginin ne i e yarad n bilmiyorsan z hangi menüye yerle ti ini bulman z zor olabilir. mesela Electric plugini Material editore yerle irken, Shaq hair plugini Environment penceresine yerle ir, Texporter plugini en sondaki tools menüsüne yerle ir. pluginin nereye yerle ti ini onu indirdi iniz siteden ö renmelisiniz. Max kullanarak nas l oyun yap l yor? Max ile oyun yap lmaz, yani oyun kodu yaz lmaz, max ile sadece giri filmleri, ara filmleri yap l r ve karakterlerin üç boyutlu modelleri çizilir. Karakterler ve arkaplan max ile çizildikten sonra herhangi bir program dili ile oyunun kodlar yaz l yor. Bu program dilleri ise çok farkl bir alan olup uzun çal ma gerektirmektedir ( C, C++, pascal, delphi, visual basic vb. program dilleri ile oyun yaz labilir). Peki ya Para, Max ile nas l para kazan r m?? Max ile para kazanabilmek için öncelikle kendinizi iyice geli tirmelisiniz. Daha sonra yeteneklerinizi anlatan iyi bir örnek film yaparak bu filmi büyük yap mc firmalara veya TV kanallar na gösterip i arayabilirsiniz. Ülkemizde sinema sektörü hala gerçek araba yakarak efekt yapt için sinemadan fazla bir beklentiniz olmas n, ama reklam ve dizi sektöründe i bulabilirsiniz. Ayr ca mimarl k, mühendislik vb. alanlarda i ararsan z iyi modelleme ve render yapabilen biri büyük ihitmalle i bulacakt r. Fakat bu alanda sadece max yeterli olmaz Autocad program n da çok iyi derecede bilmelisiniz. Hayallerinizde film sektörü varsa sadece Max ile yetinemezsiniz, Adobe Premiere ve AfterFX gibi programlar da iyi derecede kullanmal s n z. Sinema sektöründe ise 35mm filmler ile çal an ba ka programlar bulunmaktad r. 3DSMAX - NE, NEREDE? Öncelikle s ras ile ekranda gördü ümüz dü melerin bir k sm na bakal m. Menüleri ve tüm dü meleri bir seferde aç klamak mümkün de ildir. Di erlerini zamanla ö reneceksiniz. Sol üs taraftan ba layarak dü melere bakal m: Geri al ve ileri Al dü meleri: birçok programda bulunan bu dü meler yanl yapma durumunda yap lan i lemleri geriye do ru iptal eder. 3DMax ve benzeri programlar n en büyük özelli i geri alma say s n n çok fazla olu udur. Link: parçalar birbirine ba lamakta kullan l r, örnek: gövde ile kollar ba lamak Unlink: Ba lant lar iptal etmeye yarar Bind To Space Warp: Tanecik sistemlerini Yerçekimi, Rüzgar gibi kuvvetlere ba lamakta kullan l r. 1: Seçim oku: Nesnelerle i lem yapmadan önce seçmek gerekir. ba ka bir dü me ile i lem yaparken sa tu a basarsan z seçim okuna geçersiniz. 2: Seçim listesi: (klavyeden H tu u ) sahne çok kalabal k oldu u durumlarda istedi iniz nesneyi kolayca seçmekte kullan l r.

4 3:Seçim e risi: (klavyeden Q) Seçece iniz alan herzaman dikdörtgen olmayabilir. bu durumda bu dü meye fareyi bas l tutarsan z farkl seçim araçlar aç l r. 4:Seçim s n r : Cismin bir parças n seçince tümünü seçmeye imkan verir. Alt nesnelerde de geçerlidir. W:Haraket (klavyeden W) Nesneyi veya nesne parçalar n n yerini de i tirmekte kullan l r E: Döndürme (Klavyede E) Cismi veya seçili parçalar toplulu unu döndürür R: Büyütme/Küçültme (Klavyede R) cismi veya parçalar toplulu unu büyütüp küçültmekte kullan l r Yukardaki dü melerin Sa tarafa do ru devam etti ini göreceksiniz. Di er dü melere ula mak için fare oku el ekline gelince yukar daki çubu u sol tu u bas l tutarak sola do ru sürükleyin. böylece di er dü meleri de göreceksiniz. M: Material Editor (klavyeden M) Kaplama resimleri ve yüzey desen/renk i lemleri için kullan l r. Ayr nt l bilgi kaplama derslerinde verilmi tir F10: Render Dialog (Klavyeden F10) Render i lemi öncesinde ayar pencereseini ça r r. render ile ilgili bilgi bu k s mdaki derslerde verilmi tir. F9: Quick Render (klavyeden F9) Hiçbir ayar yapmadan render i lemini ba lat r. Sa taraftaki menülere geçiyoruz. Bu k s m en çok kullanaca n z araçlar ve dü meleri bar nd r yor.buradaki say larla gösterilen dü melere bast n zda alt k s mda birçok farkl özellik ç kt n göreceksiniz. 1: Create: Olu turma menüsü: Yeni bir nesen yaparken kullaanca m z ilk nokta 2: Modify: Nesneler üzerinde de i iklik yapaca m z zaman kullanaca z. Ayr ca Modifier ad verilen özel araçlar da buradad r. Modifierler ile ilgili ayr nt l bilgi di er derslerde verilmi tir. 3: Hierarchy: Cisimlerin konum özellikleri ve birbiri ile ba lant durumlar gibi ayarlar bu k s mdad r 4: Motion: E er cisme haraket ve animasyon özelli i verilmi ise bu k s mda görebiliriz. Ayr ca bu k s mdan character Studio ve Kemik sistemleri ile ilgili aayrlar da yap lmaktad r. character Studio ile ilgili dersler sitenin di er bölümlerindedir. 5: Display: Nesnelerin Görünüm özellikleri buradan ayarlan r. Nesneleri gizlemek veya dondurmak için bu k s m kullan l r. 6: Utilities :Birçok özel araç bu k s mdad r, Özellikle Reactör ile dinamik animasyonlarla ilgili sistemler bu k s mdad r.

5 Ekranda Görünen Create Menüsü ile ilgili dü meleri de aç klamam z yararl olacakt r. 1: Geometry: üç boyutlu nesneler, birle ik nesneler ve tanecik sistemleri bu k s mdan olu turulur. 2. iki boyutlu nesneler. çizgiler, e riler bu k s mdan olu turulur 3. I klar: her çe it kland rma için bu k s m kullan l r 4. Kamera olu turma menüsü 5. Helpers: Çe itli yard mc araçlar bu k s mdad r 6: Space Warps: Çe itli kuvvetler, yans t c lar bu bölümdedir. bunlar dinamik animasyonlar ve tanecik ssitemleri ile kullan lmaktad r 7: Systems: Özel sistemler buradad r, özellikle Kemik sistemi (Bones) ve Karakter animasyonlar için kullan lan Biped bu k s mdad r Sa alt kö edeki dü meler pencere görünümleri ile ilgili ayarlar yapmaya yarar: 1: Büyüteç/Zoom: Tek bir görünüm penceresinde büyütme yapar. dikkat cisim büyümez sadece daha yak ndan bakm olursunuz. 2: Zoom All: Tüm görünüm pencerelerinde büyütme yapar 3: Zoom Extens: Seçili cismi pencerede ortalar 4:Zoom Extens All: Seçili cismi tüm pencerelerde ortalar 5: Region Zoom: Büyütülecek noktay seçme imkan verir 6: Pan: Görünüm penceresini kayd rmaya yarar 7: Arc Rotate: Cisme farkl aç lardan bakman z sa lar, Dikkat: Cisim dönmez, siz farkl noktadan bakm olursunuz 8: Min/Max toggle: Seçili pencerenin ekran kaplamas n sa lar. Animasyon haz rland ktan sonra animasyonu izleme, ve zaman ayarlar bu k s mdad r. Buradaki bo lu a görmek istedi iniz zaman yazabilirsiniz. Key: Animasyon haz rlan rken her haraket farkl bir anahtar içinde tutulur. daha önceki max sürümlerinde Animate dü mesi olarak bilinen dü me art k Auto Key dü mesi olmu tur. Maya ve di er 3D program kullan c lar için Set Key dü mesi eklenmi tir. Set key dü mesi o andaki de i iklikler için anahtar olu turur.

6 S ra geldi ortadaki görünüm pencerelerine: Tepeden görünüm: (Klavyeden T ) cisimleri tepeden görmenizi sa lar. yeni cisim olu tururken ço unlukla tepe görünümü kullanabilirsiniz. Soldan görünüm: (Klavyeden L) Sahneye soldan bakmakta kullan l r Perspektif görünüm (Kalvyeden P) nesneleri mümkün olan kaplanm halleri ve renkleri ile görmenizi sa lar. klavyeden F3 ile tel çerçeve görünümüne geçebilirsiniz. Son uyar lar: Max içersinde çok fazla komut bulundu u için çe itli menülerde konutlar bulmak için dikkatli olmal s n z. örnek: üç boyutlu cisim olu turma menüsünde iken sa taraftaki ok i aretine t klay n. Yapabilece iniz birçok haz r nesne ve tanecik sistemleri burada gizlidir. Sabit dü melerde ise dü meye sa t klamay deneyin. örnek yönlendirme dü melerine sa t klarsan z nesnenin konumunu ve aç s n say girerek ayarlaman z sa layan bir pencere ile kar la rs n z.

7 r Re nde Dikkat : Make Preview: Kalabal k sahnelerde animasyonun son haline h zl ca bakmak için kullan l r.make Preview Render de ildir. Öncelikle render ne demektir. genel olarak buna bakal m: 3Dsmax ile çal rken birçok sahnede gördü ümüz görüntü tel çerçeve eklindedir. Bu görüntüye ula abilmek için klavyeden F3'e basmam z yeterlidir. Bu görünümde cisimleri düzenlemek daha kolayd r. Cismin ayr nt lar n ve parçalar n daha rahat görürüz. (Wireframe) Perspektif penceresinde gördü ümüz ise basit ekilde kaplanm ve kland r lm ekillerdir. Sa dan veya tepeden görünümde cisimleri böyle görebilmek için klavyeden F3'e basmak yeterlidir. (Smooth + highlights)

8 Render için Klavyeden F9 a basmam z yeterlidir. Bu durumda sahnedeki klar, kaplamalar, yans malar ve di er birçok hesaplama yap larak son görüntü verilecektir. Video Post sistemi ise Render edilmi görüntü üzerine özel efektler yapmakta kullan l r. Render Ayarlar Max ile render yaparken çok çe itli boyutlarda ve de i ik kallitede resim ve film dosyas olu turulabilir. Render yapabilmek için öncelikle Render penceresini açmam z gerekiyor. bunun için dosya menülerinden Renderi seçmeliyiz.(veya klavyeden F10 tu u) Daha sonra çe itli ayarlar yapaca m z a a daki pencere gelir. Bu penceredeki baz seçenekler çe itli max versiyonlar nda de i ebilir ama temel prensip ayn d r. Dosya türü, kay t yeri ve boyutu belirleyip daha sonra Render dü mesine basmal y z. Zaman durumu: E er tek bir resim dosyas istiyorsan z bunu Single olarak i aretlemelisiniz. Film dosyas istiyorsan z (veya animasyonu gösteren s ral resim dosyalar istiyorsan z) Range seçene i ile animasyonun ba lang ç ve biti zamanlar n belirtmelisiniz.

9 Bir alttaki seçenek ise ç kt olarak verilecek dosyan n görüntü boyutunu belirler. Windowsta ekran ayarlar na bakan herkse bu say lar n anlam n biliyordur. (pixel) nokta say s na göre resim boyunu belirtir, veya film boyu. Width: En Height: Boy Alt k s mdaki Files dü mesine t klad nzda ise dosyay nereye kaydedece inizi ve dosya ad n n ne olaca n yazmal s n z. Son olarak Render dü mesi ile render i lemini ba lat yoruz. Film veya Resim Görüntü Kalitesi Files: Dosya ad ve kaydedilece i yeri seçti imiz pencereyi inceleyelim.

10 burada film dosyas seçerseniz kar n za a a daki gibi bir pencere gelecektir. Buradaki seçeneklere codec ad verilir ve bilgisayar n zda birçok codec bulunabilir. Codec: Filmler arka arkaya resimlerden olu ur ve bu haliyle dosya boyutu çok fazlad r, dosya boyutunu azaltmak için çe itli firmalar s k t rma teknikleri geli tirmi tir. Mpeg filmerinin avi filmlerinden daha az yer kaplad n duymu olabilirsiniz. Hatta divx veya VidX formatl filmler çok daha kaliteli görüntüyü az kapasitede saklamaktad r. bunlar n hepsine codec ad verilir. Siz bu pencerede hangi codeci seçece inize karar vermelisiniz. seçecekleriniz a a da görülen penceredeki ile s n rl olacakt r.

11 Fakat internetten birçok farkl s k t rma codec'i bulup bilgisayar n za yükleyebilirsiniz. Bunlar içinde filmin en saf hali Uncompressed yazan seçenektir. Bu seçenek render s ras nda gördü ünüz görüntüyü aynen filme aktar r faakt boyutu çook büyük olur. E er bu penceredeki codec'ler ile sorun ya yorsan z Uncompressed(S k t r lmam ) ç kt alarak bir film düzenleme program nda farkl bir formatta kaydedebilirsiniz. Resim dosyalar kaydederken de kar n za benzer özellikte bir pencere gelecektir. Burada durum biraz farkl d r. s k t rma miktar n siz seçersiniz böylece dosya boyutu ve kalitesi istedi iniz oranda kalacakt r. (Jpeg dosyalar için %75 kabul edilebilir bir kalite ve boyut verir)

12 Buradaki ayarlar yapt ktan sonra klavyeden F9 tu una basarsan z bu ayarlara göre tekrar render yap l r. F10 ile birdaha ayar yapman z gerekmez. Modifier nedir Cisimleri ekillendirmekte ve çe itli etkiler vermekte kullan lan araçlara modifier diyoruz. modifierlere nerden ula r m diye sormay n çünkü menülerin yerleri ilk derste ayr nt l oarak aç kland. Bir cismi yapt ktan sonrada modifier menüsüne giderek cismin özelliklerini de i tirebiliriz. mesela bir kürenin yar çap n veye ba ka özelliklerini daha sonradan de i tirmekte kullan labilir. Bir cisme modifier uygularken dikkat edilecek en önemli konu cismin segment say s n n yüksek olmas d r. yukarda Segment say s : 32 olarak verilmi tir. fakat segment say s çok fazla olursa bu da bilgisayar n za a r yük olacakt r. A a daki birbirinin ayn iki kutuya bend modifieri uygulanm ve (Angle)aç 90 derece olarak belirlenmi tir. 1 numaral dikdörtgenin segment say s üç, 2 numaral cismin segment say s ise yirmidir. aradaki fark görüyorsunuz, san r m ne demek istedi imi anlad n z. 3Dsmax içinde birçok modifier vard r ve Pluginler yükleyerek bu modifierlerin say s n artt rabilirsiniz.(pluginlerin birço u otomatik olarak kurulur, kurulmayanlar c:\3dsmax3\plugins\ dizini içine kopyalaman z gerekir.) Modifierlerin birço unun ne i e yarad n deneyerek bulabilirsiniz, sadece modifieri uygulaman z ve de erlerini de i tirmeniz yeterlidir. ama baz modifierleri anlamak için derslere ihtiyac n z olacak, mesela FDD ve Surface gibi modifierleri tek ba n za anlaman z çok güç olur. Merak etti iniz ve anlamad n z modifierler için atman z yeterlidir. konu ile ilgili dersler en k sa zamanda yay lanacakt r.

13 Sub-Object Sub-Obje herhangi bir nesneyi olu turan alt parçalard r. bunu anlatabilmek için bir kutu üzerinde düzenleme yapaca z. Öncelikle sahnemize bir kutu çizelim. A a dak iresimde gösterilen Box dü mesine bast ktan sonra sol taraftaki görünüm pencerelerinden birinde fareyi sol tu basarak sürükleyip tekrar bas n ve kutu çizmeye çal n. Dilerseniz sa taraftan Keyboard Entry yazan k s mdan kutunun En,Boy,Yükseklik(Length,Width,Height) de erlerini girerek kutuyu olu turabilirsiniz. Bu kutuya dikkatli bakarsan z kö elerindeki mavi noktalar farkedeceksiniz. Bunlara Vertex denir (nokta). Noktalar birle ip kenarlar ve yüzeyleri olu turur. üç nokta birle irse bir yüzey olu ur ( face). daha fazla nokta ayn düzlemde ise bu ekle de polygon (çokgen diyebiliriz) olu ur. Bu noktalar n ve yüzeylerin üzerinde düzenleme yaparak yeni cisimler elde edebiliriz. Öncelikle bu kutuyu inceleyelim. Sa taraftaki düzenleme menüsünden kutuya sa t kl yoruz. a a da gösterilmi tir. ve Editable Mesh seçiyoruz

14 Böylece cisim kutu olmaktan ç k yor ve düzenlenebilir hale geliyor. Noktalar n ve yüzeylerin yerini de i tirmek veya yüzeyleri bölmek için a a daki gibi istedi imiz alt seçene i seçiyoruz. Diyelim ki noktalardan birini haraket ettirmek istiyoruz. Vertex moduna geçip daha sonra fareyi perspektif görünümüne götürüp noktay istedi imiz gibi haraket ettiriyoruz. Klavyeden F3 tu una basarak olay tel çerçeve eklinde görmeniz mümkün.bu ekilde noktalar n yerini de i tirebilirsiniz. yer de i tirebilmek için Move dü mesine basmal s n z ( yukardaki dü melerden haraket dü mesi )

15 E er yüzeyleri bölmek isterseniz kenar veya yüzey modunda iken ( Face veya Edge) Sa alttaki seçeneklerden Cut dü mesine bas p fareyi kenarlar üzerinde t klamay deneyin. ( Alt moda geçtikten sonra klavyeden Alt-X ile kesme i lemi yapabilirsiniz.) Yüzeylerde i lem yapmay deneyelim. Polygon seçene ini seçip daha sonra perspektif penceresinden tepedeki parçay seçip haraket ettiriyoruz. Böylece k sa sürede farkl ekiller elde etmek mümkün.

16 Düzenleme i lemi bittikten sonra ba ka kutularla i lem yapacaksan z Sub-Obje modunu kapatmal s n z. Bunun için sa taraftan tüm parçalar n üstündeki yaz y seçmelisiniz. u anda Editable mesh yaz yor. ba ka cisimler için ba ka isimler olacakt r. Vertex: Kö e noktalar Edge: Küpün kenar çizgileri Face: küpün yan yüzlerini olu turan üçgen parçalardan her biri Poligon: imdilik sadece çokgen diyelim. Element: E er cisim daha öncedenattach seçene i ile birle tirilmi bir yap da ise alt yap lar seçer. Gölge ve I k Gölge olmas için öncelikle sahnede bir k kayna olmas gerekir, I k kayna n yapt ktan sonra Modifier menüsünü açarak n ayarlar n de i tirmemiz gerekir, a a da bir Omni k kayna kullan lm t r, yap lacak tek ayar 1 numara ile gösterilen Object Shadows seçene ini on yapmak. 2 numarada gösterieln ise k kayna n n kendi içinde bir kaplama kullanmak içindir. Bu özellikten faydalanarak büyük gölgeleri taklit edebilirsiniz. mesela k kayna na bir a aç resmi koyarsan z yapt n z sahnede bir a aç olmasa da gölgesi olur. Bu tür gölge kaplamas n n sadece siyah-beyaz olmas gerekir.

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ.

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. SAYI 51 TEMEL B LG LER B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. WINDOWS MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. PROJELER DOSYA PAYLAfiIMI AYARLARI. NETWORK TE VER PAYLAfiIMI. TABLOLARI

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. .

.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. . Daron Yöndem IE8.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri.web Tasarýmcýlar için notlar.görsel Arama Altyapýlarý.Hýzlandýrýcýlar Daron Yöndem.Web Dilimleri.Yazýlým Geliþtiricilere Araçlar Internet Explorer

Detaylı

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi İçindekiler Tablosu ÖLÇME VE ÖNEMİ... 1 ULUSLARARASI SİSTEMİN

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARIZA GİDERME 3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı