SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)"

Transkript

1 Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA A ustos Per embe 1

2 LK ALICI EKLEME lk al c lar, su ürünlerinin ilk sat n n gerçekle tirildi i yerde, ürün almak üzere Bakanl k taraf ndan izin verilen gerçek veya tüzel ki ilerdir. Bu konudaki mevzuat düzenlemeleri henüz taslak a amas nda olup, Su Ürünleri Kanunundaki de i iklik sonras gerçekle tirilecektir. Bu notta yer alan bilgiler taslak çal madaki hususlar içermektedir. lk al c lara ili kin izinler, 5 y l süre ile geçerli olmak üzere, Bakanl k l Müdürlükleri taraf ndan verilir. Bu izinler ilk sat n yap ld tüm yerlerde geçerlidir. zin verilmemi ki iler ilk al c i lemlerini yapamazlar. SUB S sayfas ndaki SATI B LD R M k sm t kland nda a a daki ekran görüntüsü kar m za ç kacakt r. Aç lan sayfan n ilk s ras nda lk Al c Ekle menüsü bulunmaktad r. Gerçek ya da tüzel ki i olan ilk al c lar n sisteme tan mlanmas yla ilgili i lemler bu sayfadan gerçekle tirildi i ekrand r. lk al c, gerçek ki i ya da tüzel bir ki ilik ad na temsilci olan gerçek ki i olabilir. Bu nedenle; sayfan n en alt k sm nda bulunan lk Al c Tipi alan n yan nda yer alan seçme dü mesinden seçim yap l r. lk Al c Tipi alan ndaki Gerçek Ki i ya da Tüzel Ki i seçimine ba l olarak ekranda yer alan alanlar de i ecektir. lk Al c Tipi Gerçek Ki i seçildi inde gelen ekrandaki Faaliyet Alan, T.C Kimlik No, Ad, Soyad, Adres alanlar zorunlu alanlard r. statistiki amaçl olan Faaliyet Alan bilgisi seçeneklerinden, birden fazlas i aretlenebilir. Di er alanlardaki bilgiler de girildikten sonra, kaydet dü mesine bas ld nda lem ba ar l olarak tamamland uyar s ile yap lan kayda ili kin bilgiler ekrana gelecektir. Sistem her ilk al c ya kayd n yap ld ilin plaka numaras ile ba layan bir lk Al c Numaras vermektedir. 2

3 Kullan c taraf ndan girilen ve sorgulanan TC. Kimlik Numaras na sahip olan ki inin bir ilk al c belgesi varsa, birden fazla al c belgesi verilmez. Sistem bu bilgiyi uyar mesaj vererek kullan c ya görüntüler. lk Al c Tipi Tüzel Ki i seçildi inde gelen ekranda ise alt k s mda Tüzel Ki i Bilgileri adl bir bölüm görülecektir. Bu bölümdeki amaç, bir tüzel ki ili e ba l olarak çal an ki ilerin, o tüzel ki ilik üzerinden sisteme kaydedilmesidir. Bu ekranda da Gerçek Ki ilerde oldu u gibi, tüzel ki ili e ba l Gerçek Ki inin ki isel bilgiler girilir. 3

4 Daha sonra tüzel ki ili in bilgileri girilerek, kaydet dü mesine bas ld nda lem ba ar l olarak tamamland uyar s ile yap lan kayda ili kin bilgiler ekrana gelecektir. 4

5 SEY R DEFTER Seyir Defterinin Bal kç Gemilerine Teslim edilmesi Bal kç gemisine seyir Defteri teslimat yap ld nda, bunun SUB S e kaydedilmesi gerekir. Bu amaçla Seyir Defteri bölümünün alt ndaki Sayfa Kay t Ekle seçene i t kland nda kar m za a a daki ekran görüntüsü ç kar: Gelen ekrandaki arama alan na, seyir defteri teslim edilen gemi bilgilerinden (Filo Kay t, Ruhsat Kodu, Gemi Ad ya da Sahibi) biri girildi inde, arad m z gemi ekrana gelir. E er arama kriterimiz birden çok geminin gelmesine yol açacak bir kriterse, ekrana birden çok gemi gelebilir. Bu durumda arad m z gemi hangisi ise o seçilir. Ekrana gelen gemi seçimi yap ld nda, alt k s mda Sayfa lemleri ad n ta yan bir alan aç l r. Bu alana teslim edilen seyir defterinin ba lang ç numaras girildi inde, sistem otomatik olarak ve biti numaras n yazar, daha sonra teslim alan ki i bilgilerini girilir. Kaydet dedi imizde teslim edilen seyir defterinin bal kç gemisine kayd yap lm olur. 5

6 Teslim Edilmi Seyir Defterinin Listelenmesi Seyir Defteri Listele seçene i t kland nda ekrana gelen arama ekran ndaki arama bilgilerinden herhangi biri girilerek bir seyir defterinin hangi bal kç gemisinde oldu u ya da bir bal kç gemisinde hangi seyir defterlerinin bulundu u bilgilerine ula mak mümkündür. Örnek olarak a a daki ekran görüntüsünde, seyir defteri ba lang ç ve biti numaralar yaz larak yap lan arama sonucu, seyir defterinin bulundu u bal kç gemisi bilgileri ekrana gelmi tir. E er seyir defteri bir bal kç gemisindeki seyir defterlerini arama amaçl ise, bu durumda bal kç gemisinin ad, arama kutusundaki yere yaz l r. Ara komutu verildi inde o bal kç gemisindeki seyir defterleri listelenir. 6

7 Seyir Defteri Sayfa Giri i Bal kç gemisi taraf ndan doldurulmu bir seyir defterinin SUB S e kayd yap lacak ise, öncelikle bu sayfan n SUB S ten aç lmas gerekir. Bunun için Seyir Defteri Sayfa Giri i k sm t klan r, ekrana gelen arama seçene ine geminin ad n yaz p, ara dersek, o gemi ve o gemideki seyir defteri bilgileri gelir. Seyir defteri sayfalar n n son üç rakam ekran n alt k sm nda yer alan kutular üzerinde görülür. Seyir defteri numaralar n n son 15 tanesi ayr bir bölüm eklindedir. Bunun nedeni seyir defteri sayfa giri i yapt m z geminin defterin az kald, bu gemiye yeni bir seyir defteri teslim edilmesi gerekti inin ilk bak ta anla labilmesidir. 7

8 Bilgisi girilecek seyir defteri sayfa numaras n n üzerine gidilip t kland nda, o sayfaya ait bilgilerin girilece i alan aç l r. Örne in bizim bilgi giri ini yapaca m z sayfa numaras olsun. Biz ekrandaki son üç rakam gösteren 100 kutucu unu t klad m zda a a daki ekran görüntüsü gelir: Gelen ekranda, Ba l k Bilgisi ad n ta yan bu bölümde, seyir defterinin ait oldu u geminin bilgileri yer al r. Seyir defterinde yer alan ç k tarihi Ç k bölümüne, ekrana gelen tarih kutusundan, ç k liman bilgisi de, ç k yap l r yer hangi ehirde ise önce o ehir daha sonra ç k liman bilgileri aç l r kutulardan seçilerek yap l r. Dönü ve Bo altma tarih ve liman bilgileri de ayn ekilde girilir. Sistem kullan c lara yard mc olmas amac ile, ç k liman ehir ve liman bilgilerini dönü ve bo altma için otomatik olarak getirmektedir. Ancak bu bilgilerin, ç k ehir ve liman bilgilerinin farkl olmas durumunda de i tirilmesi mümkündür. 8

9 Ba l k Bilgisi bölümüne seyir defterinde yer alan bilgiler girildikten sonra, Bal kç l k Aktivitesi bölümü t kland nda, bu bölüme ait ekran görüntüsü gelir. Bal kç l k Aktivitesi bölümünde faaliyetin yap ld tarih avlanma bilgileri ve avlan lan türlere ili kin bilgiler bulunur. Ulasal avlanma alan bilgisi k sm na koordinat ya da bölge kodu eklinde iki türlü bilgi giri i yap labilmektedir. Giri i yap lan seyir defterine bölge kodu yaz lm sa, o bölge kodu aç l r kutudan seçilir. E er koordinat bilgisi girilmi se, Seyir defteri, S.D. Ayarlar bölümüne giderek, Ulusal Avlanma Alan bilgisinin koordinat giri ine uygun hale getirilmesi gerekir. S.D. Ayarlar bölümü t kland nda a a daki ekran görüntüsü gelir: Bu bölümde yer alan Avlanma Alan Seçimi k sm ndaki Bölge Kullan ve Koordinat Kullan seçeneklerinden hangisi aktifse, Ulusal Avlanma Alan na girilecek bilgi ona göre olacakt r. Ayr ca bu bölümde yer alan, Seyir Defteri Durumu adl k s mdan, bir seyir defteri sayfas n n durumuna ili kin bilgi edinmek mümkündür. Ulusal Avlanma Alan bilgisinin koordinat olarak girildi i durumda, sistem girilen koordinat n deniz yerine karada veya ulusal avlanma alan d nda olmas halinde uyar vermektedir. A a daki ekran 9

10 görüntüsündeki ilk koordinat de eri karadaki bir noktay gösterdi inde, k rm z, alt ndaki koordinat de eri ise ulusal avlanma alan içindeki bir noktay gösterdi inden ye il görülmektedir. Tür bilgisi, Avlan lan Ürünlerin Türe Göre Miktar alan na girilir. E er i lenen seyir defterinde avlan lan türün 3 harfli FAO kodu yaz lm sa, do rudan bu kod yaz l r. Yaz lan kod do ru ise o alan ye il renk al r. Yanl ise k rm z olur, bu durumda do ru kodu yazarak düzeltme yapmam z gerekir. E er seyir defterine tür kodu yerine, tür ismi yaz lm sa, bu durumda o türe ait kodu bulmak için, tür kodu yazaca m z hücreye giderek, iki kez t klarsak, bal k türleri ba l kl bir liste gelir. Bu listedeki ada göre alan na, seyir defterindeki bal k ad yaz larak, o türün kodu gelen listeden Seç komutu ile seçilirse, tür kodumuz giri yapaca m z hücreye otomatik olarak gelir. 10

11 Tür kodu hücresinin alt nda, yan taraf nda kg yazan bir alan bulunmaktad r. Bu alan, avlan lan ürünlerin kondu u kasa, kutu gibi kaplar n bir tanesinin, kaç kg oldu unu belirtmek için kullan l r. Bunu alt k sm nda yer alan, tarih sat r na denk gelen hücreye ise bal klar n kondu u bu kasa/kutudan kaç tane oldu u bilgisi girilir. Örne imizden bir kasa/kutunun 20 kg oldu u ve 12 adet bulundu u, yani 240 kg ürün oldu u anla lmaktad r. Avlan lan ürünlerin kasa/kutu benzeri bir kaba konmad durumda ise, tür kodunun alt nda, yan taraf nda kg yazan hücre bo b rak lacak, avlan lan ürünün toplam kg miktar, tarih sat r na denk gelen hücreye girilecektir. Örne imizde, ayn üründen 250 kg da herhangi bir kasa/kutuya konmam ürün oldu u anla l r. Bal kç l k Aktiviteleri bölümüne bilgi giri i tamamland nda, Karaya Ç k Bildirimi bölümüne geçilir. Bu bölüm t kland nda a a daki ekran görüntüsü gelir: Ekrana gelen görüntüde, Bal kç l k Aktivitesi bölümünde bilgisini girdi imiz türün ismi ve avland alan bilgisi otomatik olarak yer al r. Her türün alt nda Bal klar n sunumu sat r na denk gelen hücreye, karaya ç kar lan ürünlerin durumuna ili kin bilgi, aç l r kutudan seçilerek, girilmi olur. Örne imizde avlan lan ürünlere hiçbir i lem yap lmad için, Bütün, temizlenmemi seçene i seçilmi tir. Bilgi giri imizi tamamlay p, kaydet dedi imizde, girilen bilgiler kay t edilmi olacakt r. Ancak bir hata varsa sistem bizi uyaracakt r. 11

12 Bilgi giri i bize ula an seyir defterindeki bilgilerin giri i olarak yap ld ndan, sadece bizden kaynaklanan bir hata varsa onu düzeltebiliriz. Bilgi giri leri s ras nda seyir defteri doldurulmas nda benzer hatalar yapan bal kç gemileri ise, bu hatalar konusunda bilgilendirilir. Gelen uyar da ekran n alt taraf nda sitemin hatal gördü ü hususlar yer al r. Bu hatalar n bizden kaynaklanm yorsa, Tamam dedi imizde kay t i lemi tamamlanm olacakt r. 12

13 SATI B LD R M lk al c lar taraf ndan doldurulan sat bildirimleri, SATI B LD R M bölümü içindeki Sat Bildirimi Ekle k sm ndan yap l r. Buras t kland nda a a daki ekran görüntüsü gelir. Sat ve Fatura Bilgileri k sm n n sol taraf nda yer alan Fatura Seri-S ra No alanlar zorunlu alanlar de ildir. Sat Yeri k sm, daha önce sisteme tan t lm yerleri içeren, seçilir kutudan seçilir. Sat Tarihi ise bu alana takvimden seçilerek girilir. lk Al c Bilgileri k sm na ise sat i lemini yapan ilk al c n n numaras girildi inde, Ad Soyad veya unvan bilgileri otomatik olarak gelir. Bu bölümün yan taraf nda yer alan Sat c Bilgileri k sm na, Seyir Defteri Sayfa Numaras yaz ld nda, bu sayfa daha önce SUB S e kay t edilmi oldu undan, bu sayfaya ait Gemi Ruhsat, Filo Kay t, Avland Gemi ve kaptan bilgileri ile Karaya Ç karma Bilgileri otomatik olarak gelir. Ba l k Bilgileri bölümdeki bilgi giri i tamamland nda, Detay Bilgileri bölümüne gelinir. E er i lenen Sat Bildiriminde sat lan türün 3 harfli FAO kodu yaz lm sa, do rudan bu kod yaz l r. Yaz lan kod do ru ise o alan ye il renk al r. Yanl ise k rm z olur, bu durumda do ru kodu yazarak düzeltme yapmam z gerekir. E er Sat Bildirimine tür kodu yerine, tür ismi yaz lm sa, bu durumda o türe ait kodu bulmak için, tür kodu yazaca m z hücreye giderek, iki kez t klarsak, bal k türleri ba l kl bir liste gelir. Bu listedeki ada göre alan na, Sat Bildirimindeki bal k ad yaz larak, o türün kodu gelen listeden Seç komutu ile seçilirse, tür kodumuz giri yapaca m z hücreye otomatik olarak gelir. 13

14 Co rafi Men e alan nda aç l r kutudan seçilir. Burada yer alan E Ege, M Marmara, A Akdeniz, D Do u Karadeniz, B Bat Karadeniz seçeneklerinden birisi seçilir. Sunum kolonunda bulunan Sunum ekli bilgisi de aç l r kutudan seçilir. Burada yer alan 0 Canl, 1 So utulmu, Buzlanm, 2 Dondurulmu anlam ndad r. Sunum kolonunda bulunan leme ekli alan n da aç l r kutudan seçilir. Burada yer alan, 0 Bütün, Temizlenmemi, 1 Ba Al nm, 2 ç Organlar Al nm, 3 Yüzgeçleri Al nm, 4 Pullar Al nm, 5 Ba ve ç Organlar Al nm, 6 Ba, ç Organlar ve Yüzgeçleri Al nm, 7 Dilimlenmi, 8 Fileto anlam ndad r. Bu alan bo b rak l rsa, 0 Bütün, Temizlenmemi oldu u anlam na gelir. Toplam a rl k, Birim fiyat ve toplam sat fiyat girildi inde, e er matematiksel bir hata vara, toplam sat fiyat k sm k rm z olur, sat bildirimindeki bu k sm n hatal dolduruldu u anla lm olur. Ancak, bize gelen sat bildirimini giri yap ld için, bu bilgiyi de i tiremeyiz. Ancak durumdan ilk al c bilgilendirilir. Bilgi giri ini tamamlad m zda, hatal bilgi giri varsa sitem uyar r, ancak istersek kayd yapar. 14

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

OGM OCAK-2012 ANKARA

OGM OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı