TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL SPOR SALONLARI TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL SPOR SALONLARI TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 YÖNETĠM KURULU : TÜRKĠYE VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 27 OCAK 2008 KARAR NO : 22 TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL SPOR SALONLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde Bu Talimatın amacı;türkiye Dans Sporları Federasyonu spor dallarını ve spor donanımlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran salonlar ile spor merkezlerini en etkili Ģekilde sisteme sokmak, gerçek veya tüzel kiģilerce iģletilecek salonlar ile spor merkezlerinin uyacakları kuralları ve bunların denetimi ile ilgili yöntem ve ilkeleri belirlemektir. Kapsam Madde Bu Talimat; Türkiye Dans Sporları Federasyonu spor dallarını ve spor donanımlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran gerçek veya tüzel kiģilerce iģletilecek salonlar ile spor merkezlerinin uyacakları kuralları ve bunların denetimi ile ilgili yöntem ve ilkeleri kapsar. Dayanak Madde Bu Talimat; Tarih ve 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun un Ek 9. Maddesi ve 15 / 05 / 2007 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren GSGM Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü ne dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde Bu Talimatta geçen; Genel Müdürlük : Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünü, Federasyon : Türkiye Dans Sporları Federasyonunu, Yönetim Kurulu : Türkiye Dans Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu, Disiplin Kurulu : Türkiye Dans Sporları Federasyonu Disiplin Kurulunu, Antrenör Talimatı : Türkiye Dans Sporları Federasyonu Antrenör Talimatını, Ġl BaĢkanlığı : Ġlin Valisini, Ġl Müdürlüğü : Gençlik Ve Spor Ġl Müdürlüğünü, Ġlçe Müdürlüğü : Gençlik Ve Spor Ġlçe Müdürlüğünü, Ġl Temsilcisi : Dans Sporları Federasyonu Ġl Temsilcisini, Uzman : Konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip denetleyiciyi, Spor Dalı : Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarını, Özel Spor Salonu : Gerçek veya tüzel kiģiler tarafından Dans Sporları yapmak amacıyla açılan tüm salon veya merkezleri, Antrenör : Federasyonca onaylı belgeyi alan ve Antrenör Talimatındaki koģulları taģıyan, her aģamadaki öğretici, çalıģtırıcı veya eğitmeni, Sporcu Yeterlilik Belgesi : Spor salonunda spor çalıģmalarına katılacak olanları, : Spor salonunda Federasyonla ilgili spor dalında çalıģma yapılabilmesi için Federasyonca verilen onaylı belgeyi, Ġfade eder. 1

2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Temel Ġlkeler Spor Salonu Ölçüleri Madde Dans Sporları Federasyonu spor dalları ile ilgili sportif çalıģmaların yapılacağı salon veya merkezlerin boyutlarının; benzer spor dallarında aynı alanlar kullanılması ve kullanılacak alanların Federasyonca belirlenen ölçülerde olması zorunludur Salonların ölçüleri: ÇalıĢma alanı en az : 40m 2 Bay soyunma odası en az : 10 m² Bayan soyunma odası en az : 10 m² Dinlenme yeri en az : 10 m² Toplam büyüklük en az : 70 m² Tavan yüksekliği ise en az : 2.50 m. olmalıdır. Spor Salonu Veya Spor Merkezlerinin Nitelikleri Madde Bay ve bayan soyunma odalarının her birinde metal veya ahģap en az 5 soyunma dolabının olması, 6.2. Odaların aydınlatma ve ısıtma sisteminin bulunması, ısısının en az 18 santigrat derecede olması, 6.3. Spor salonunun bütün birimlerinin genel sağlığa uygun koģullar taģıması, 6.4. Kullanım alanı 10 m² den az olmamak üzere; en az bir dinlenme salonunun bulunması, dinlenme salonunun zemininin halı, parke ve benzeri maddelerle kaplanmıģ olması, 6.5. Bay ve bayan sporcuların birlikte spor yaptığı salonda iki ayrı soyunma odası ve bu odalarda en az bir tuvaletin bulunması, 6.6. Spor salonunda spor çalıģmasının yapıldığı yerin ısısının 18 santigrat derecenin altına düģmemesi, 6.7. Havalandırmanın yeterli düzeyde olması ve çalıģma alanı sporcu sayısına göre yeterli düzeyde olması, 6.8. Yeterli havalandırması olmayan yerlerde iģletilecek salonlarda; mutlaka aspiratör veya fan tipi havalandırma, bodrum konumundaki salonlarda ise; mutlaka özel havalandırma donanımının olması, 6.9. ÇalıĢma zemininin; dans spor dallarına uygun malzemelerle kaplanmıģ olması, Yangın ve benzeri doğal yıkımlara karģı 1 adet yangın söndürme tüpü, 1 tehlikeli durum alarmı gibi araç ve donanımların bulundurulması, Spor salonunda yapılacak çalıģma sırasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü önlemlerin alınmıģ olması, Sporcuların can güvenliğine yönelik önlemlerin alınmıģ olması, ÇalıĢma alanında yaralanma ve kazalara yol açacak direk, sütun ve benzeri engelleyicilerin keskin kenarlarının ve sivri uçlarının darbeyi emici yumuģak malzemelerle kaplanmıģ olması, Türkiye Dans Sporları Federasyonu na ait duyuruların asılacağı 1m-50cm eninde bir panonun herkesin görebileceği bir yere asılmıģ olması, Atatürk portresi, Ġstiklal MarĢı ve Atatürk ün Gençliğe Hitabesi nin herkesin görebileceği bir yere asılması, A Klas salonlarda 15 m 2 den küçük olmamak Ģartıyla bir kafeteryanın da olması zorunludur. Spor Salonu Veya Spor Merkezlerinde Bulunması Zorunlu Spor Araç Gereçleri Madde Salonun uygun bir duvarının, yüksekliği 2m olmak kaydıyla ayna ile kaplanmıģ olması, 7.2. Uygun ve yeterli düzeyde müzik sisteminin kurulmuģ olması gerekmektedir. 2

3 Salonların Sınıflandırılması Madde Spor Salonu Veya Spor Merkezlerindeki; m² ye kadar olan salonlar : C Klas, çalıģma alanı en az 40m m m² ye kadar olan salonlar : B Klas, çalıģma alanı en az 50m 2 veya 2x40m m² den büyük olan salonlar : A Klas, ÇalıĢma alanı 60m 2 veya en az 2x50m 2 olması gerekir Otellerdeki Spor Salonlarında; m² veya 2x40m 2 çalıģma alanı ile birlikte, Buna göre: Yıldızlı Otel spor salonları : B Klas, Yıldızlı Otel spor salonları : A Klas, basamağında yer alırlar Okul Salonlarında; en az 40m 2 çalıģma alanı ile birlikte yeterli nitelik ve sayıda olması gerekir. Antrenör ÇalıĢtırma Zorunluluğu Ve Antrenörlerinin Yıllık Vizeleri Madde Spor salonları veya spor merkezleri; bünyelerinde, en az bir sözleģmeli antrenör bulundurmak zorundadırlar. Buna bağlı olarak Spor Salonu Veya Spor Merkezlerinde: C Klas salonlarda : En az bir tane antrenör, B Klas salonlarda : En az iki tane antrenör, A Klas salonlarda : En az bir tane II. Kademe antrenör ve bir tane I. Kademe antrenör bulundurmak zorundadırlar Henüz ikinci kademe antrenör olmayan Ġllerde birinci kademe antrenör çalıģtırılabilir ĠĢverenle antrenör arasında yapılan sözleģmeler 1 yıllık olarak yapılır ve yıl sonunda yenilenir Antrenörlerin belgesi, salonda herkesin görebileceği yere asılır Yıl içinde; sözleģmeli antrenörü ile herhangi bir nedenle sözleģmesini bitiren spor salonları, 15 gün içerisinde yeni antrenörle sözleģme imzalamak ve bu sözleģmenin bir örneğini federasyona bildirmek zorundadır Spor salonları veya spor merkezleri bünyelerinde çalıģacak antrenörlerin Antrenör Talimatındaki koģulları taģıması zorunludur Antrenör Talimatındaki kural ve koģullara aykırı antrenör çalıģtıran iģyerlerinin Yeterlilik Belgeleri geçersiz kılınarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur; ayrıca, antrenörleri de Disiplin Kuruluna verilir Antrenörler; aynı il veya ilçelerinde ikiden fazla Spor salonuyla sözleģme yapamazlar. Ayrıca baģka illerde çalıģamazlar SözleĢme yapan antrenör çalıģma saatleri içerisinde; hastalık ve doğal yıkımlar gibi özel durumlar dıģında Antrenör Talimatına ve diğer ilgili talimatlara uygun olarak görevini aksatmadan yapmak zorundadırlar. ÇalıĢmalarını kurallara uygun olarak yapmayan antrenörler, Disiplin Kuruluna verilirler. Sağlık Kuralları Madde Spor salonunda çalıģmalar devam ettiği sürece oluģabilecek sakatlıklarda ilk yardım için ilk yardım dolabı bulundurulur ve spor salonunda çalıģanların görebileceği bir yere asılır Ġlk yardım dolabının içinde; pamuk, tentürdiyot, oksijenli su, sargı bezi, yara bandı, ağrı kesici, aspirin ve soğutucu jel gibi ilk yardım malzemelerinin kullanıma hazır tutulması zorunludur ÇalıĢmalara katılan kiģilerin spor çalıģmalarına alınmalarından önce bir doktor kontrolünden geçmiģ olmalarını salon sorumlusuna belgelemeleri gerekir. Salonda; bununla ilgili her kiģi için birer sağlık dosyası düzenlenir ĠĢletmeci; sporcuların her yıl; kayıt tarihine göre yıllık sağlık kontrolü yaptırmalarını ister. 3

4 Yeterlilik Belgesi Madde Spor salonları veya spor merkezleri; Dans spor dallarında çalıģma yapabilmek için Federasyondan Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. (EK-3) Yeterlilik Belgesi Alabilmek Ġçin Gerekli Belgeler Madde Sınıflarına ( Madde 8 ) ait Yeterlilik Belgesi yıllık vize ödentisi Federasyonun ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka ödendi belgesi, Yeterlilik Belgesi Vize BaĢvuru Formu ( Ek 1 ); ÇalıĢmada bulunulacak spor dalının antrenör belgeleri, Antrenörle yapılan en az bir yıllık sözleģme ( Ek 2 ), kiģi mali sorumluluk sigortası, Spor salonunun onaylı 1 / 100 ölçekli planı, Gerçek kiģilerin kayıtlı oldukları odadan aldıkları belgesi, Tüzel kiģilerin Ģirket ana sözleģmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir örneği Belgeler; en az 2 Ģer adet olarak düzenlenir. Yeterlilik Belgesi Vize Alma BaĢvuru Süresi Ve Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Madde Yeterlilik Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kiģiler spor salonları veya merkezleri; bir sonraki yılın Yeterlilik Belgesini alabilmek için her yıl Aralık tarihleri arasında Federasyonca belirlenmiģ olan belgelerini ve salon donanımlarını hazırlayıp, denetleme ve Yeterlilik Belgesi isteklerini Yeterlilik Belgesi Vize BaĢvuru Formu ( ek-1) ile Federasyona baģvururlar Gerçek ve tüzel kiģilerin bu Talimatta belirtilen belgeleri Federasyona vermelerinden sonra, spor dallarında çalıģmalara baģlayabilmeleri için; Spor salonu denetleme görevlilerince yerinde incelenir Gerekli koģulları taģıyıp taģımadıklarına dair denetleme formu doldurularak imzalanır Spor salonunun bu Talimat Ġlkelerine uygun görülmesi durumunda baģvuru sahibinden alınan belgeler 2 dosya olarak hazırlanır. Dosyalardan biri Federasyona, biri de spor salonunda kalır Yeterlilik Belgesi düzenlendikten sonra Federasyon BaĢkanlığının onayına sunulur. Onaylanan Yeterlilik Belgesi, en geç 15 gün içinde iki adet özel hazırlanmıģ Federasyon Bayrağıyla birlikte ilgililerin adresine kargo yoluyla gönderilir Yeterlilik Belgesi alan tüm spor salonu veya spor merkezlerinin; Yeterlilik Belgesi ile birlikte özel hazırlanmıģ Federasyon Bayrağını, salonlarında uygun olan ve herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yere asmaları zorunludur Yeterlilik belgeleri düzenlendiği tarihten baģlayarak bir yıl için geçerlidir Yeterlilik Belgesinin verilmesinden sonra Spor salonu çalıģmalarına baģlamıģ sayılır Ödentilerini yapmamıģ ve Yeterlilik Belgesini almamıģ spor salonları veya merkezleri; Federasyonun spor dallarıyla ilgili hiçbir çalıģma yapamazlar Yeterlilik Belgesi alımı için belirlenen tarihler dıģında yeni açılacak olan spor salonları veya merkezleri; Talimat ile belirlenmiģ olan belgelerini ve salon donanımlarını hazırlayıp, denetleme ve Yeterlilik Belgesi isteklerini Yeterlilik Belgesi vize BaĢvuru Formu ile Federasyona bildirirler. Federasyonun denetleme ödentisi olarak belirlemiģ olduğu bedeli ve Yönetim Kurulunca o yıl için belirlenmiģ olan Yeterlilik Belgesi Federasyonun ilgili banka hesabına yatırarak ödendi belgesini dilekçelerine eklerler. Verilen Yeterlilik belgesi o yıllın sonuna kadar geçerlidir. 4

5 Spor salonları veya merkezleri baģka il ya da ilçe sınırları içinde Ģube açmak isterlerse ayrıca yeni bir Yeterlilik Belgesi baģvurusunda bulunmak ve bütün iģlemleri eksiksiz yapmak zorundadırlar Spor salonu sahibinin salonu iģletmekten vazgeçmesi durumunda, Federasyona yapılan yıllık ödentiler geri ödenmez. Yeterlilik Belgesi Yıllık Vizeleri Madde Yeterlilik Belgesi almak isteyen spor salonları veya merkezleri; Yönetim Kurulunca, o yıl için sınıflarına ( Madde 8 ) göre belirlenmiģ olan Yeterlilik Belgesi vize ödentilerini, her yıl Ocak tarihleri arasında Federasyonun ilgili banka hesabına ödemek zorundadırlar Federasyon; Yeterlilik Belgesi alan spor salonları veya merkezlerinin çalıģmalarının bu Talimat Ġlkelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, izin tarihini temel alarak her yıl kontrol eder. Uygun olanlar; sınıflarına göre yıllık olarak vize edilir Kendine ait salonu olan spor kulüplerinin; Federasyonca düzenlenen Ulusal Takım Seçme YarıĢmalarından en az ikisine katılarak herhangi bir kategoride ilk üç dereceye girmeleri ve sporcularının doping testi sonucunun da pozitif çıkmaması durumunda, o yıl için ödedikleri Yeterlilik Belgesi bedeli kendilerine geri ödenir. Denetleme Görevlileri Madde Spor salonu veya spor merkezlerinin denetlenmesi için Federasyon BaĢkanlığının onayı ile Federasyondan 1 görevli, denetleme yapılacak ilin il temsilcisi ve Ġl BaĢkanlığından bir görevli olmak üzere en az 3 er kiģilik Denetleme Birimleri kurulur Salon denetimleri her yıl, Yeterlilik Belgesi vize tarihinde yapılır. Denetim Madde 16 Ġl BaĢkanlıklarınca Yapılacak Denetimler: Gençlik Ve Spor Ġl BaĢkanlıkları; Ġl sınırları içinde çalıģan salonların Yeterlilik Belgesinin bulunup bulunmadığını denetlemekle yetkilidir Yeterlilik Belgesi olmadan çalıģan salonlara verilecek ceza; Yeterlilik Belgesi tutarının iki katıdır Gençlik Ve Spor Ġl BaĢkanlıklarınca yapılan denetimlerde Yeterlilik Belgesi olmadan çalıģan spor salonlarına veya spor merkezlerine gerekli cezayı keser ve kesilen cezanın tamamı, Ġl BaĢkanlığı Bütçesine gelir olarak alınır Yeterlilik Belgesi olmadan çalıģan spor salonlarına veya spor merkezlerine ceza kesilmiģ olmasına karģın bu spor salonları veya spor merkezleri Federasyondan Yeterlilik Belgesini almadan o yıl için çalıģmalarını sürdüremezler. Federasyonca Yapılacak Denetimler: Dans salonlarının; Federasyonca öngörülen kurallara uygun olup olmadığı, bu Talimatta aranılan koģulları taģıyıp taģımadıkları, spor dalının amacına ve kurallarına uygun çalıģma yapıp yapmadıkları konusundaki denetlenmeleri, Federasyonca her zaman yapılabilir Spor salonu spor merkezi sahibi veya yetkilisi; denetleme anında denetleme görevlilerine yardımcı olmak zorundadır Federasyon; Yeterlilik Belgesi alan spor salonları veya merkezlerinin çalışmalarının bu Talimat İlkelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, izin tarihini temel alarak her yıl kontrol eder. Sporcuların Spor Salonlarına Vermesi Gereken Belgeler. Madde Spor salonu veya spor merkezlerinden yararlanmak isteyen kiģilerden aģağıdaki belgeler istenir Adres ve diğer bilgilerin yer aldığı baģvuru formu, Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi, yaģın altındakiler için veli izin belgesi, Sağlık raporu ( tek doktordan yeterli olacaktır ), Salonun isteyeceği sayıda vesikalık fotoğraf, 5

6 Spor salonu Kayıt Defteri Madde Spor salonu; salonlarında spor yapacak olanların fotoğraflarının, kimlik bilgilerinin, adreslerinin ve spor beceri bilgilerinin yer aldığı kayıt defteri tutmak zorundadırlar. Spor salonunun Amaç DıĢında Kullanılması Madde Spor salonu, açılıģ izninde belirtilen amacının ve spor dallarının dıģında hiç bir Ģekilde kullanılamaz. Spor salonu; açılıģ izninde belirtilen spor dalları ve amacı dıģında kullanıldığı durumda Disiplin Kuruluna sevk edilir. Spor salonunun Açık Bulunma Saatleri Madde Spor salonunun hangi günlerde, günün hangi saatlerinde açık bulunacağı ve hangi saatlerde sportif amaçlı çalıģma yapılacağı; spor dalının özelliği göz önüne alınarak iģletmeci, antrenörler ve sporcuların ortak kararı ile belirlenir. YarıĢma Düzenleme Madde Spor salonu veya spor merkezlerinde ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek özel yarıģmalar için Federasyondan izin alınması zorunludur. Sporculardan Alınacak Ödentiler ve ÇalıĢanların Sosyal Hakları Madde Dans spor dalında çalıģan sporculardan alınacak ödenti tutarlarında herhangi bir sınırlama yoktur. Sporculardan alınacak ödenti tutarları; rahatça okunabilecek ölçekte olmalı ve Spor salonunun görülebilecek bir yerine asılmalıdır. Spor salonunda görevli olarak çalıģanların her türlü maaģ, vergi ve sigorta ödentilerinin karģılanması, spor salonu sahibinin sorumluluğundadır. Spor salonunun Devri Madde Spor salonunun bir baģka kiģiye devredilmesinde; devir alacak kiģi ve kuruluģlardan bu talimatta belirtilen belgeler istenir ve tüm ödentiler yeniden alınır. Bu tür devir iģlemlerinde önceki Yeterlilik Belgesi geçersiz olur. Yeni Yeterlilik Belgesi; devir alan kiģinin adına düzenlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yaptırım Ġlkeleri ÇalıĢma Ġzin Belgesinin Geçersiz Kılınması Ve Spor salonunun Kapatılması Madde Bu talimat ilkelerine ve ahlak ve adaba aykırı davranıģlar görüldüğünde, Ġdeolojik ve siyasi amaçlı çalıģmaların yapıldığının saptanması durumunda, Güvenliği bozucu tutum ve davranıģlar görüldüğünde denetleme görevlilerince rapor tutulur ve rapor; iģlem yapılması amacıyla Ġlgili Makamlara gönderilir. Raporun yerinde görülüp onaylanmasından sonra, suçun ağırlığına göre: Yeterlilik Belgesi yıllık vize ücretinin katları temel alınarak, parasal yaptırım uygulanır Belirli sürelerle kapatma cezası uygulanır Son aģamada Yeterlilik Belgesi geçersiz kılınır. 6

7 24.4. Yapılacak denetimlerde görülen aksaklıkların verilen süre içerisinde düzeltilmemesi durumunda; düzenlenen denetleme raporunun Federasyon BaĢkanlığınca onaylanması üzerine, spor salonu bir hafta süreyle geçici olarak kapatılır Ġkinci denetleme sonunda bu talimat ilkelerine aykırı durumlar belirlendiğinde Spor salonu üç aya kadar kapatılır Bir yıl içinde iki defa geçici kapatma cezası verilen spor salonunda üçüncü kez yapılacak denetlemede geçici kapatma cezası gerektirecek durumlar saptandığında; spor salonunun Yeterlilik Belgesi geçersiz kılınır. Bu Ģekilde kapatılan spor salonu veya spor merkezlerinin iģleticilerinin yeniden aynı amaçlı Spor salonu çalıģtırmalarına izin verilmez Bu talimat ilkelerine aykırı davrananlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur; ayrıca, Federasyonla iģlevsel bağı bulunanlar Disiplin Kuruluna verilirler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Ġlkeler Geçici Madde Madde Bu Talimat yürürlüğe girmeden önce çalıģmasına izin verilmiģ olan spor salonu veya spor merkezleri; yürürlük tarihinden baģlayarak, 6 ay içinde bu talimatta öngörülen koģulları yerine getirmek zorundadır. Aksi yönde davrananlara; bu talimatın 24 üncü maddesi ilkeleri uygulanır. Yürürlük Madde Bu talimat; Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Federasyon BaĢkanının Onayı ile GSGM ve Federasyonun Ġnternet sayfalarında yayımı tarihinden baģlayarak yürürlüğe girer. Talimatta Yer Almayan Konular: Madde Bu talimatta yer almayan konularda karar vermeye ve gerekli değiģiklikleri yapmaya, Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir. Yürütme Madde Bu talimat hükümlerini, Federasyon BaĢkanı yürütür. 7

8 SPOR SALONU VEYA SPOR MERKEZĠNĠN Ek 1 DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL SPOR SALONLARI YETERLĠLĠK BELGESĠ VĠZE BAġVURU FORMU SINIFI A KLAS ( ) B KLAS ( ) C KLAS ( ) SPOR DALLARI ĠLĠ ADI TĠCARĠ ÜNVANI Yetkili veya Sorumlu KiĢiye Ait Fotoğraf ( tel zımba kullanmayınız, mühürlemeyiniz ) ADRESĠ TELEFONU ELEKTRONĠK POSTA VE WEP ADRESĠ(ĠġĠN) YETKĠLĠSĠNĠN VEYA SORUMLUSUNUN ADI - SOYADI T.C. KĠMLĠK ADRESĠ EV TELEFONU Ġġ TELEFONU GSM TELEFONU ELEKTRONĠK POSTA YUKARIDA AÇIK BĠLGĠLERĠ YER ALAN ĠġLETMEMĠZĠN YILLIK DENETLENMESĠNĠN / VĠZESĠNĠN YAPILMASINI VE YETERLĠLĠK BELGESĠNĠN TARAFIMIZA GÖNDERĠLMESĠNĠ ARZ EDERĠM. YETKĠLĠ VEYA SORUMLU KĠġĠNĠN ĠMZASI: ĠġLETMENĠN KAġESĠ ĠġLETMENĠN MÜHÜRÜ 8

9 ( SÖZLEġME ÖRNEĞĠ ) EK - 2 SÖZLEġMEDĠR ĠġLETMEMĠZDE SÖZLEġMELĠ OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE; EK TE LĠSANS FOTOKOPĠLERĠ YER ALAN VE AġAĞIDA BĠLGĠLERĠ YAZILI OLAN ANTRENÖRLERLE, 01 OCAK 31 ARALIK 2008 TARĠHLERĠ ARASINDA ÇALIġMAK ÜZERE BU SÖZLEġME ĠMZALANMIġTIR. ANTRENÖRLERĠN: ADI - SOYADI LĠSANS NUMARASI KADEMESĠ ĠMZASI TARĠH: ĠġLETMECĠNĠN ADI SOYADI VE ĠMZASI 9

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU ÖZEL SPOR SALONLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU ÖZEL SPOR SALONLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU : TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU KARAR TARİHİ : 27 OCAK 2008 KARAR NO : 22 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU ÖZEL SPOR SALONLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 Amaç Madde 1- (DeğiĢik:RG-18/03/2004-25406) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin

Detaylı

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 27.02.2001 - Sayı : 24331 (Değişiklik)

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Özel Sporcular Spor yarıģmalarının, Türkiye Özel Sporcular

Detaylı

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Ağız Ve DiĢ Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ÖZEL MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ KURSLARINDAKĠ UYGULAMALAR ĠLE SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI 12/07/2002 tarih ve 55950 sayılı Makam Oluru

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572 10/7/2004

Detaylı

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından: 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26369 Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, bilardo yapacak ve bilardo yarışmalarına

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER ve KULÜP AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER ve KULÜP AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE KANO FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER ve KULÜP AKREDİTASYON TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-Bu talimatın amacı, Kano faaliyetinde

Detaylı

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği Amaç Madde 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ Ġlkyardım Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 22/05/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 Sağlık Bakanlığından: BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (Değişik madde:

Detaylı

TEBLİĞ. TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ SAHALARA DAĠR YÖNETMELĠK YETERLĠLĠK BELGESĠ TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ. TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ SAHALARA DAĠR YÖNETMELĠK YETERLĠLĠK BELGESĠ TEBLĠĞĠ 17 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27967 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ SAHALARA DAĠR YÖNETMELĠK YETERLĠLĠK BELGESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29429 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELĠK. ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELĠK. ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 18 Kasım 2008 SALI Resmî Gazete Sayı: 27058 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELĠK ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELĐK

Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELĐK http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/200 81203.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081203.htm 3 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî

Detaylı