25 bin firmaya stok denetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25 bin firmaya stok denetimi"

Transkript

1 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti i tahmin ediliyor. Ernst & Young Kurumsal Finansman n Türkiye deki flirket birleflmeleri ve sat n almalar yla ilgili haz rlad rapora göre, Türkiye de YUNAN STAN Baflbakan Kostas Karamanlis, 23 Ocak ta Türkiye ye geliyor. 49 y l aradan sonra Yunanistan dan Türkiye ye baflbakan düzeyinde yap lan bu ilk ziyaret ayr bir önem tafl yor. Sayfa 6 da birleflme ve sat n alma ifllemleri yo un siyasi gündem, genel ve Cumhurbaflkanl seçimleri, Irak s n r nda yaflananlar, yurtd fl finansal piyasalar nda yaflanan tutsat kökenli kriz ve artan enerji maliyetlerine karfl n yine de çok hareketli bir y l olarak gerçekleflti. 5 te TO nun 126. y l gururu stanbul Ticaret Odas ( TO), 87 Meslek Komitesi, 270 bini bulan üye say s, 432 uzman personeli ile 126 yafl nda. Dünyan n en büyük ticaret odalar ndan biri olan TO; giriflimci ruhuyla, dürüstlük ve adaleti temel alan politikas ile Türk ekonomisine ve üyelerine hizmet vermenin gururunu yafl yor. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 52 SAYI: 2491 stanbul t caret odas yay n Maliye 31 Ocak a kadar önceden haberli toplu envanter denetimi yapacak 25 bin firmaya stok denetimi Maliye ilk defa bu kadar büyük çapl bir toplu envanter denetimine bafllad. stanbul Vergi Dairesi Baflkan fiükrü Dilaver, stanbul Ticaret e, Amaç asla ceza kesmek de il. Aç k aç k söylüyoruz. Diyoruz ki gelece iz, envanterinizi kontrol edece iz. Olur hata da yapm fl olabilirsin, düzelt dedi. KAYITDIfiI LE MÜCADELE Bu defterleri haz r edin Ayr nt l haz rlanm fl tarihli envanter listesinin yer ald envanter defteri dönemine ait iflletme defteri veya yevmiye defteri ile defteri kebir. Ocak 2008 dönemine ait al flsat fl faturalar ve sevk irsaliyeleri ile sair al fl-sat fl belgeleri. GEL R daresi Baflkanl (G B), kay td fl ekonomiyle mücadele etmek için yeni bir yöntemi hayata geçiriyor. Baflkanl k, vergi borçlular na yönelik bankalarda toplu haciz uygulamas n n ard ndan, vergi kay p ve kaça ile mücadele çal flmalar kapsam nda toplu envanter denetimlerini, yani stok say m n bafllatt. 29 LDE 145 B N MÜKELLEF fiükrü Dilaver G B, Aral k ay içinde Türkiye de toplanan vergilerin yüzde 95 inin tahsil edildi i 29 ilin Vergi Dairesi Baflkanl klar na birer yaz göndererek, 9-31 Ocak tarihleri aras nda fiili envanter çal flmas yap lmas talimat n verdi. Vergi denetmenleri, 31 Ocak Perflembe akflam na kadar denetimlerine devam edecekler. Riskli mükelleflerin 25 binden fazlas stanbul da bulunuyor. Dr. Veysi Sevi 5 te 2008 de yat r m ulafl ma akacak KAMU, bu y l mahalli idare yat r mlar hariç 17 milyar 123 milyon 197 bin YTL, mahalli idareler dahil 30 milyar 524 milyon 321 bin YTL tutar nda yat r m yapacak Y l Yat r m Program son halini alarak Baflbakanl a gönderildi. Programda sektörel bazda aslan pay n yine ulaflt rma sektörü ald. Ulaflt rma yat r mlar için 3,9 milyar YTL ödenek kondu. 3 te Dilek ÜLKER 10 da Casus ürünlere korkutan ilgi NTERNET siteleri üzerinden sat fl yap lan casus dinleme ve bilgisayar takip sistemlerinden baz lar flunlar: Saat görünümlü GSM dinleme cihaz : Duvar saati görünümlü GSM dinleme cihaz, flüphe uyand rmadan yerlefltirilen ev veya ofislerin dinlenmesinde kullan l yor. Resim çerçevesinde GSM dinleme cihaz : çerisine gizlenmifl GSM vericisi sayesinde, bulundu u ortam mesafe s n r olmaks z n dinleme imkan na sahip. Casus SMS yönlendirme ve takip yaz l m : nternet üzerinden sat fl yap lan casus SMS yönlendirme ve takip yaz l m, yüklendi i cep telefonlar n n mesajlaflma trafi ini ele geçiriyor. Kapal cep telefonlar ndan dinleme Kol saati ama yapma yaz l m : Phone dead yani ayn zamanda telefon kapal iken dinleme sistemi gizli ses ise dikkat çeken di er programlardan kay t özelli i biri. Sayfa 8 de. bulunuyor ın ran me sı ı ç a Ka Hesap makinesi görünümlü video kamera Dünyan n en küçük uydudan takip cihaz Dolar 1.14 ile 1.22 YTL band nda dolan r ORTALAMASI 1.18 YTL ye gelecek flekilde, may s bafl na kadar dolarytl kuru için YTL band içerisinde bir hareket beklentisi öne ç k yor. Söz konusu aral n ortalamas 1.18 YTL ye geldi ine göre, may sa kadar dolar kayb n sürdürdükçe, hareket YTL aral nda kalabilir. Prof. Dr. Kerem Alkin 2 de Lüks yaflayana neyle finanse ettin sorusu YEN Gelir Vergisi Kanunu yla, kredi kart dahil yüksek harcamas olanlara, 5 y ld zl otellerde kalanlara, özel hizmetçisi, yat ve son model arabas bulunanlara, Bunlar nas l finanse ettin diye sorulacak. Basit usulde vergilemeye de son verilecek. Vergi Konseyi, Gelir daresi Baflkanl ve Gelir Politikalar Genel Müdürlü ü nce yürütülen yeni Gelir Vergisi Kanunu nun maddelerinin yaz m çal flmalar sürüyor. 11 de 2008 test y l, cari aç k en önemli kayg NG L Z Oxford Business Group, Türkiye raporunda, Ekonomideki en önemli kayg y cari ifllemler aç olufltururken, 2008, hükümetin, yap sal reformlar n devaml l ve mikro ekonomik reformlar aç s ndan test edildi i bir y l olacak diye yazd. Raporda 2006 da 20 milyar dolar geçen do rudan yabanc sermaye giriflinin, geçen y l 17 milyar dolarlar düzeyinde kald n, küresel ekonomik geliflmelere göre, bu y l, do rudan yabanc sermaye giriflinin, yeniden 20 milyar dolar bulabilece i vurguland. 5 te MB nin stanbul a tafl nmas do ru karar STANBUL Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, Merkez Bankas ve kamu bankalar n n stanbul a tafl nmas n n da do ru bir karar olaca n söyledi. Baflkan Yalç ntafl, yapt yaz l aç klamada, Baflbakan Erdo an taraf ndan 10 Ocak ta aç klanan 60. Hükümet Program Eylem Plan nda, 2007 de ertelenen ekonomik reformlar n devam na dair vurgu yap lmas n n, 2008 y l na iliflkin umutlar n kuvvetlendirdi ini kaydetti. Bankalar Birli i Baflkan Ersin Özince de Merkez Bankas n n tafl nmas yla stanbul un finans merkezi olma yolunda önemli bir ad m at laca n ve kamu bankalar n n da merkezlerini stanbul a tafl malar gerekti ini söyledi. 3 te AB den Ahlat bastonu için 130 bin Euro ald B TL S in Ahlat ilçesinde, Do u Anadolu Kalk nma Program na (DAKP) sundu u proje ile AB den 130 bin Euro destek alan baston üreticisi, yeni bir atölye açt. Ahlat ta y llard r baba mesle ini sürdüren baston ustas Refai Gökbulak, DAKP a, baston üretimini art rmak amac yla Selçuklu Bastonu Modernizasyon Projesi ad alt nda sundu unu söyledi. 7 de TO ÇA RI MERKEZ

2 SAYFA 2 Bol bal k para etmiyor Finallere kofluyoruz TO Spor Kulübü basketbol tak m küçük (13-14 yafl) erkekler kategorisinde farkl skorlu bir galibiyet daha kazand. Yenilgisiz grup lideri olan tak m m z finallere do ru emin ad mlarla ilerliyor. stanbul Spor un üzerine fazla gitmeyen tak m m z, al fl k oldu umuz bask l savunmas n uygulamamas na ve oyunun temposunu fazla h zland rmamas na karfl n çok farkl bir galibiyet ald. Rakip tak m ile tak m m z aras ndaki güç dengesizli ini önceden etüd etmifl olan antrenörümüz Murat Bilgin sahaya 12 yafl grubu a rl kl bir tak m sürdü. Böylelikle daha genç oyuncular m za daha fazla deneyim kazand rma f rsat n iyi de erlendirmifl olduk. lk periyot 38-3, ikinci periyot 72-9, üçüncü periyot geçilen maçtan, TO galip ayr ld. Say lar: Ya z (10) Burak Ertekin (12) Furkan (13) Kuzey (9) Mert (8) O ulcan (14) Cem (9) Burak Usluol (12) Özay (13) Caner (12) Can (13) Orkun (13). Basketbol kamuoyunun be enisini kazanan tak mlar m z TO markas n spor sektöründe de üst seviyelere ç kartmaya devam ediyor. CEO lar biyoteknoloji konferans nda PLATFOR M H ND STAN n Andhra Pradesh Eyaleti Hükümeti, Asya Biyoteknoloji Derne i Federasyonu ve Haydarabad Üniversitesi taraf ndan 7-9 fiubat 2008 tarihinde Bio Asia 2008 Biyoteknoloji konulu uluslararas bir konferans düzenleniyor. Haydarabad da düzenlenecek olan konferans kapsam nda flirket CEO lar bir araya gelecek, ifl forumu ve ticaret fuar düzenlenecek. ARADEN Z de denize aç lan bal kç lar teknelerini hamsi ve istavrit ile doldurarak dönmelerine ra men düflük fiyattan sat ld için bu bolluk bal kç lar memnun etmiyor. Bal k av yasa n n 1 Eylül de sona ermesinin ard ndan denize aç lan bal kç lar, özellikle son 1 aydan bu yana teknelerini bol hamsi ve istavrit ile doldurarak dönüyor. Rize nin F nd kl ilçesinde bal kç l k yapan Kenan Kaplan, Karadeniz genelinde bu y l bal n bol avland n, ancak istedikleri gibi para etmedi ini söyledi. Özellikle son aylarda bal kç lar n yo un flekilde hamsi ve istavrit avlamaya devam ettiklerini ifade eden Kaplan, Bu y l özellikle hamsi ve istavrit bolca ç k yor. Rize de hamsinin kilosu 1 YTL, kasas 10 YTL den sat l yor. Geçen sene palamut boldu. Tutulan bal k piyasada de erlendiriliyor ama bol olan bal k para etmiyor. Ancak, bu bal k bollu u vatandafl n ucuz bal k yemesini sa l yor. Arz fazlas bal k K ise bal k yemi, unu veya ya fabrikalar na sat l yor dedi. AV SEZONU UZAYACAK Bal k avlanmas na getirilen yasaklar n hem bal k hem bal kç lar için iyi oldu unu belirten Kaplan, flunlar söyledi: Bu sene uygulamaya konan ile aras harici saatlerdeki av yasa gayet güzel bir uygulama. Böyle olunca av sezonu uzam fl olacak. Yasakla birlikte bal klar n sürekli hareket halinde olmamas engellenerek, denizlerimizde daha uzun süre kalmas sa lan yor. Ayr ca denizlerde çal flan bal kç lar için de dinlenme f rsat do uyor. Çok iyi bir uygulama. Karadeniz de denize aç lan bal kç lar, teknelerini hamsi ve istavrit ile doldurarak dönmelerine ra men düflük fiyat nedeniyle memnun de iller. KOORD NEL KOTA Kaplan, bu sene getirilen yasaklarla birlikte baflka yasaklar n da getirilebilece ini kaydederek, bal kç larla koordineli olarak kota uygulamas yap larak, denizlerdeki bal n azalmas n n önüne geçilebilece ini söyledi. Sivil havac l k, dizi ve filmlerle de uçufla geçti SON y llarda dizi ve film çekimlerinin h zla artmas yla havadan çekim ve h zl tafl ma iflleri için havac l k sektörüne olan talebin de yükseldi i belirtildi. Bünyesindeki helikopterlerle ticari havataksi, turistik gezi uçuflu, foto raf çekimi ve VIP tafl ma gibi hizmetler veren bir özel havac l k flirketinin Kaptan Pilotu fiefik Bafle mez, ifl dünyas ndan turizme, sa l ktan sanata çok genifl bir yelpazeden müflteriye hizmet verdiklerini belirtti. Genelde genifl co rafi alanda faaliyet gösteren flirketlerden gelen taleplere yan t verdiklerini dile getiren Bafle mez, flunlar söyledi: Son y llarda özellikle yurt d fl ndan gelen ifl adamlar n n ulafl m n sa l yoruz. D fl ticaret ba lant s kurmak isteyen Türk flirketleri, yabanc patronlar Türkiye ye davet ediyor. Biz onlar havaalan ndan al p flirketin üretim tesislerine götürüyoruz. Baz davetlilerin, yere inmeden tesisleri inceleyerek havaalan na döndükleri de oluyor. Ülkenin de iflik bölgelerindeki tesislerde inceleme yapmak isteyen Türk ifl adamlar da önemli müflterilerimiz aras nda. Yaz aylar nda ise turizm sektöründen VIP tafl ma talepleri geliyor. Özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris turistik merkezlere hafta sonu için tafl ma yapabiliyoruz. JEAN RENO NUN F LM Bafle mez, sivil havac l a son y llarda sinema ve dizi sektörlerinden de talepler gelmeye bafllad na dikkati çekti. Film ve dizilerde havadan çekimlerin tercih edilmeye baflland n kaydeden Bafle mez, hemen tüm iddial yap mlarda helikopterlerin kullan lmaya baflland n söyledi. Ayr ca bu yap mlarda oynayan ve az vakte sahip olan baz oyuncular n tafl ma hizmetlerinin de sektörün ifl hacmini art rd n dile getiren Bafle mez, Helikopterler tafl ma ve VIP hizmetinin yan nda havadan foto raf ve görüntü çekimleri için de yo un biçimde kullan l yor. Son dönemde dizilerin talepleri dikkati çekiyor. Biz de son olarak Chris Nahon un yönetti i ve ünlü aktör Jean Reno nun bafl rolünü oynad Kurtlar mparatorlu u filminin Kapadokya daki çekimlerini yapt k dedi. Türkiye nin stratejik konumu dolar kurunu YTL band nda tutar Prof. Dr. KEREM ALK N Baflbakan Erdo an n ve Cumhurbaflkan Gül ün iki ay arayla Washington a gerçeklefltirdikleri ziyaretler sonras nda, Türkiye-ABD iliflkilerinde gözlenen seri iyileflme, pek çok konu bafll na ba l olarak Türkiye nin öneminin yeniden perçinlendi ini gösteriyor. ABD de baflkanl k seçimlerinin gerçekleflece i bu y l, Beyaz Saray Irak tan bir miktar asker ve askeri mühimmat çekecek ise, Irak ta flu an var olan konjonktürde olumsuz yönde bir sapma arzu edilmiyorsa, ran n Orta Do u co rafyas ndaki siyasi etkinli i bask alt nda tutulacaksa ve Türkiye Rusya n n enerji oyunundaki etkinli ini dengeleyecek ise, Türkiye-ABD iliflkilerinde gözlenen ilerlemeyi do al karfl lamak gerekiyor. Ayr ca, iki ülke aras ndaki iliflkilerin iyileflmesi için Türk halk n n ABD yönetimine duymakta oldu u k zg nl n ve hayal k r kl n n da giderilmesi gerekiyor. Bu nedenle, ABD nin terörle mücadele konusundaki tutumu iki ülke aras ndaki iliflkiler aç s ndan iyilefltirici bir etkiye neden olabilir. Ayr ca, Baflkan Bush un Orta Do u turundan hemen sonra, Cumhurbaflkan Gül ün benzer baflkentlere yapaca ziyaretler de dikkatle izlenmeli. Nitekim, M s r seyahatinden ç kan mesajlar, bu noktay öne ç kar yor. Ekonomik baflar y sa layan çapa lar çok önemli Türkiye-ABD iliflkilerinde gözlenen iyileflme, Türkiye nin uluslararas kredibilitesine önemli katk sa layacakt r. Bu noktada, Baflbakan Erdo an n geçti imiz perflembe günü 2 saati aflan bir zaman dilimi içerisinde 60. Hükümet in Eylem Plan n aç klarken, IMF le iliflkileri muallakta b rakmamas arzu edilirdi. Mevcut stand-by n tamamlanmas na 4 ay kala, Baflbakan Erdo an n henüz Hükümet in IMF le yola nas l devam edilece ini belirlemediklerini söylemesi, piyasalar aç s ndan belirsizli in sürmesi anlam na geliyor. Oysa, Hükümet, bir çok hakl gerekçeye ba l olarak, stand-by yerine, farkl bir düzenlemeyle IMF le bir süre daha yola devam etmeyi düflünüyorsa, bu modelin ne olmas gerekti i çoktan netlefltirilebilirdi. 4 ay k sa bir süre ve uluslararas finans piyasalar n n da hayli volatil, yani çalkant l olaca bir dönem. Bu noktada, önümüzdeki aylarda, Avrupa Birli i çapas, IMF çapas ve Merkez Bankas n n ba ms zl çapalar na yönelik olarak ortaya konacak kararl l k ve güçlü irade Türkiye nin kredibilitesine önemli katk sa layacakt r. Ayr ca, reel sektör aç s ndan büyüme odakl mikro politikalar boyutunda at lacak ad mlar n da, Hükümet in kararl l n pekifltirmesi aç s ndan olumlu etkileri olacakt r. Türkiye nin kredi notu yükselebilir Baflbakan Erdo an, gerçeklefltirdi i Eylem Plan a klamas yla, söz konusu çapalar konusunda, ekonomik reformlara yönelik yol haritas konusunda bir kararl l k ortaya koydu. Bu arada, Türkiye nin GSMH büyüklü ü de, önümüzdeki günlerde GSMH hesaplama metodunu de ifltirdi ini aç klayacak olan TÜ K taraf ndan, yukar do ru revize edilecek. Bu revizyon sonras, Türkiye nin bütçe aç oran, kamu borç stoku oran, hatta cari ifllemler aç n n GSYH ya oran küçülecek. Bu noktada, Türkiye nin Avrasya Bölgesi nde giderek perçinleflen önemi, do rudan yabanc sermaye yat r mlar n n devam etmekte oldu una dair haberler ve yeni yat r m kararlar, Türkiye-ABD iliflkilerinde gözlenen iyileflme, ekonomik çapalar konusundaki kararl l k ile birleflirse, Türkiye nin uluslararas derecelendirme (kredibilite) notu bir kez daha yükseltilebilir y l n n küresel finans piyasalar için hayli dalgal oldu- u bir dönemde, Türkiye nin kredibilitesinin bir kademe daha artmas, uluslararas yat r mc lar n ilgisine ba l olarak, dolar-ytl kurunu 1,14 YTL seviyelerine kadar getirecektir. ABD Merkez Bankas (FED) pariteye yeni rekor k rd rabilir ABD ekonomisine yönelik resesyon endiflesi ve bunun dünya ekonomisi için büyük bir risk oluflturdu una dair yorumlar, eylül ay ndan bu yana dünya medyas nda ve Türkiye de yaz l ve görsel bas nda dinliyoruz. Bu nedenle, ABD Merkez Bankas (FED) Baflkan Bernanke nin verece i mesajlar ve Ocak tarihlerinde gerçekleflecek olan FED Aç k Piyasa Komitesi (FOMC) toplant s na kadar, ABD ekonomisinin aç klanacak yeni makro verileri dikkatle takip edilecek. Bernanke nin kuvvetli bir flekilde resesyon (ekonomide sert yavafllama) riskine iflaret etmesi ve bu söylemi do rulayacak makro verilerin öne ç kmas halinde, Aç k Piyasa Komitesi nin 0,75 puanl k, yani 75 baz puanl k bir faiz indirimine kadar ç kabilece i ifade ediliyor. Bu beklentilere ba l olarak, dolar önde gelen 16 para biriminin 13 üne karfl de- er kaybetmifl durumda ve spekülasyonlar, yak n vadede euro-dolar paritesinde 1,50 dolar n yeniden test edilece ini ve k r lmas halinde ise, 1,52 dolara kadar euro-dolar paritesinin yeni bir rekor deneyebilece ini iflaret ediyor. Yabanc finans kurumlar Asya ve Orta Do u devlet fonlar n n peflinde Dolar n de er kayb nda, bu hafta 2007 getiri performanslar n aç klamalar beklenen Citigroup ve Merrill Lynch in, 4. çeyrek için yine yüksek zarar aç klayacaklar beklentisini de etkisini hissettirmekte. Nitekim, biz bu yaz y haz rlarken ABD nin dünyaca meflhur finans holdingi Citigroup 2007 y l n n 4. çeyre i için 8,5 milyar dolara yak n bir zarar aç klad.tüm bu geliflmelerin fl nda, Avrupal liderlerin son 12 ayda euronun dolar karfl s nda yüzde 15 de er kazanmas ndan hiç mutlu olmad klar bir gerçek. Öteden beri iç talep s k nt s yaflayan Euro Bölgesi nin büyüme motoru olan ihracat hacminin, hem euronun de er kazanmas ndan dolay, hem de ABD ekonomisi ve ona ba l olarak dünya ekonomisinin yavafllamas ndan dolay performans kay- Türk finans kurumlar ndaki DTH lar n döviz türünden da l m Tarih USD EURO DİĞER ($) Yici Ydışı TOP. ($) Yrlşk($) Yrlşk($) b na u ramas ihtimali, iflsizlik ve vergi gelirlerindeki geliflmelere ba l olarak bütçe aç sorunu aç s ndan Avrupal siyasetçileri endiflelendiriyor. Dünya ekonomisindeki bu tedirgin havan n gölgesinde, ellerinde önemli yat r m imkanlar olan Japonlar n ABD ve Avrupa piyasalar na yat r m konusunda çekingen davranmalar, dünyan n önde gelen borsalar için bir keyifsizlik bafll olarak öne ç k yor. Bununla birlikte, dünya finans medyas nda bafll klar h zla doldurmakta olan Asya ve Orta Do u devlet fonlar, Japonya n n finansal kaynaklar çekingenlik gösterirken, hem geliflmifl hem de geliflmekte olan borsalar aç s ndan yeni bir imkan anlam na gelebilir. Keza, Türk finans kurumlar n n da, söz konusu devlet fonlar ile Türk reel sektörünün önde gelen kurulufllar aras nda arac l k ettikleri haberlerini okuyoruz. Türk Hükümeti nin ise Orta Do u daki devlet fonlar n n ilgisini çekebilmek için devrede oldu u ifade ediliyor. Dolar yurtiçinde 1,14-1,22 YTL band nda hareket edecek Ortalamas 1,18 YTL ye gelecek flekilde, önümüzdeki may s ay bafl na kadar dolar-ytl kuru için 1,14-1,22 YTL band içerisinde bir hareket beklentisi öne ç k yor. Söz konusu aral n ortalamas 1,18 YTL ye geldi ine göre, may s ay bafl na kadar dolar dünyan n önde gelen para birimleri karfl s nda de er kayb n sürdürdükçe, dolar-ytl deki hareket 1,14-1,18 YTL aral nda kalabilir. Dolar toparland kça, söz konusu hareket aral 1,18-1,22 YTL aral na kayacakt r ki; bunun da ortalamas 1,20 YTL ye geliyor. htimal hayli zay flam fl olmakla birlikte, e er ABD nin ran a yönelik bir askeri operasyon giriflimi olur ve yabanc yat r mc lar bu operasyonun tedirginli i ile bir miktar pozisyon kapatmay arzu ederlerse, Türkiye nin bölgesindeki olas gerginliklerin boyutuna ba l olarak, dolar-ytl kuru 1,22-1,38 YTL band nda bir dalgalanma gösterebilir. Türk halk n n döviz mevduat 95 milyar dolara dayand Bu arada, 2007 y l n n son cumas itibariyle, Türk bankac l k sektöründeki döviz tevdiat hesaplar (DTH) toplam n n 100 milyar dolar aflt n gördük. 100 milyar dolarl k döviz tevdiat hesaplar n n 94,8 milyar dolar Türk vatandafllar n n flahsi veya flirketlerine ait döviz mevduat. Peki, dolar kuru veya genel anlamda döviz kurlar düflmesine ra men, neden Türk halk döviz tevdiat hesaplar n büyütmeye devam ediyor? Bunun nedeni ya, söz konusu kur seviyelerinden sert bir dönüfl olaca beklentisiyle halk n döviz toplamaya devam etmesi (geçmifl an lar unutmak kolay olmuyor), ya da geçmiflte daha yüksek seviyelerden al nm fl dövizin ortalama maliyetini düflürmek ad na, Türk halk n n döviz toplamay sürdürdü ünü görüyoruz. Ama, 95 milyar dolar n yar s ndan biraz fazlas vadesiz ve en fazla 7 gün vadeli hesaplarda duruyor. Demek ki, birileri, en uygun f rsatta bozdurmak için, dolar biriktirmeye devam ediyor. Ama, Türkiye nin stratejik konumu, o beklenen döviz kuru s çramas n epeyce erteleyebilir.

3 SAYFA 3 Merkez in stanbul a tafl nmas do ru karar TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Eylem Plan nda, 2007 de ertelenen ekonomik reformlar n devam na dair vurgu yap lmas n n, 2008 y l na iliflkin umutlar n kuvvetlendirdi ini kaydetti. Yalç ntafl, Merkez Bankas ve kamu bankalar n n stanbul a tafl nmas n n da do ru bir karar olaca n söyledi. STANBUL Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, Merkez Bankas ve kamu bankalar n n stanbul a tafl nmas n n do ru bir karar oldu unu bildirdi. TO Baflkan Yalç ntafl, yapt yaz l aç klamada, Baflbakan Erdo an taraf ndan 10 Ocak ta aç klanan 60. Hükümet Program Eylem Plan nda, 2007 de ertelenen ekonomik reformlar n devam na dair vurgu yap lmas n n, 2008 y l na iliflkin umutlar n kuvvetlendirdi ini kaydetti. Yalç ntafl, dönemi için ortaya konan eylem plan n n, hükümetin izleyece i ekonomi politikas n n ana hatlar ile uzun vadeli flekilde de ortaya konmas n n, ifl dünyas na önünü görme ve do ru pozisyon alma f rsat vermesi bak m ndan son derece olumlu bir yaklafl m oldu unu aktard. Yalç ntafl, May s 2008 e kadar nükleer santral ihalelerine ç k lmas aç klamas n da önemsediklerini belirterek, flöyle devam etti: Türkiye nin bugün bilhassa do algaza dayanan enerji üretiminin d fla ba ml l k dolay s yla içerdi i risk ortadad r. Türkiye ekonomisinin belki de en zay f noktas n oluflturan enerjide üretim kaynaklar n n çeflitlendirilmesi ve nükleer enerji kullan m n n sa lanmas önemli ve asl nda kaç n lmaz bir karard r. STANBUL A TAfiINMA TARTIfiMASI Merkez Bankas ve kamu bankalar n n stanbul a tafl nmas konusunun gerek ülke ekonomisinin dinamizmi ve gerekse ifl dünyas için son derece önemli oldu unu belirten Baflkan Yalç ntafl, stanbul un Türkiye ekonomisinin tabii merkezi olmas sebebiyle, yerinde, do ru bir karar oldu unu söyledi. Baflkan Yalç ntafl, Baflbakan Erdo an n SSK iflveren primlerindeki 5 puanl k indirimin bu y l yap laca sözünü de istihdam yükünün azalt lmas aç s ndan memnuniyet verici olarak de erlendirdi. ki alternatif var Merkez Bankas n n yeni yeri belli de il ama konuflulanlara bak l rsa flu anda iki alternatif var: MB nin Levent teki arazisi Ya da Ataflehir yak nlar nda oluflturulacak yeni finans merkezi. AB ye tam üyelik vurgusu EYLEM plan nda AB ye tam üyelik hedefinin kararl l kla vurgulanmas n n önemli oldu unu belirten TO Baflkan Murat Yalç ntafl, AB ye tam üyelik vurgusundan bu konudaki politikalar n mevcut ve geliflen flartlar dikkate al narak yürütüldü ü anlafl lmaktad r. Bu kapsamda siyasi iliflkilerde yeni ve geliflen piyasalara aç l - m destekleyici bir pratik yaklafl m gösterilmektedir. Afrika da da 10 yeni elçilik aç lmas, bu bak m ndan önemli bir ad m olarak de erlendirilmektedir aç klamas n yapt. Kamu bu y l en çok ulafl ma para yat racak milyon YTL lik yat r m TCDD ye akacak KAMU, bu y l mahalli idare yat r mlar hariç 17 milyar 123 milyon 197 bin YTL, mahalli idareler dahil 30 milyar 524 milyon 321 bin YTL tutar nda yat r m yapacak Y l Yat r m Program son halini alarak Baflbakanl a gönderildi. Programda ortalama dolar kuru , ortalama Euro kuru olarak dikkate al nd. Buna göre, kamu 2008 de merkezi yönetim bütçesi, döner sermaye, K T ler ve ller Bankas kanal yla 17 milyar 123 milyon 197 bin YTL yat r m öngörüyor. Mahalli idareler yat r mlar dahil toplam yat r m tutar 30 milyar 524 milyon 321 bin YTL olacak. Bu çerçevede 2008 y l nda toplam yat r m tutar bir önceki y la göre yüzde 5.5 oran nda artt. Geçen y l mahalli idare yat r mlar hariç 17 milyar 76 milyon YTL, mahalli idareler dahil 28 milyar 928 milyon YTL tutar nda ödenek ayr lm flt. Di er taraftan bu y l özellefltirilecek K T ler için 751 milyon YTL ayr ld, 2007 ödene i 725 milyon YTL düzeyindeydi. Özellefltirme kapsam nda yer alan K T lerden bu y l en fazla yat r m ödene i ayr lan kurulufl 550 milyon YTL ile TEDAfi oldu. Bunu 100 milyon YTL ile Petkim, 48 milyon YTL ile de Tekel Genel Müdürlü ü izliyor. E T M K NC SIRADA Bu arada toplam yat r mlar içinde sektörel bazda aslan pay n yine ulaflt rma sektörü ald. Buna göre, ulaflt rma yat r mlar için 3,9 milyar YTL, e itim yat r mlar için 2.8 milyar YTL, enerji yat r mlar için 2.4 milyar YTL, tar m yat r mlar SSK, BA - KUR, EMEKL SANDI I ve ANLAfiMALI KURUM MENSUPLARINA KARD YOLOJ, KALP DAMAR CERRAH S (fiubat 2008) GENEL CERRAH, ÜROLOJ ve F Z K TEDAV BRANfiLARINDA MUAYENE ÜCRET FARKI YOK! PROSTAT AMEL YATLARINDA E KADAR ÜCRET FARKI YOK! TCMB nin Ankara daki merkezi. Ç HASTALIKLARI, KADIN HASTALIKLARI ve DO UM, ÇOCUK SA LI I ve HASTALIKLARI, DERMATOLOJ, ÜROLOJ, NÖROLOJ, ORTOPED ve TRAVMATOLOJ, GENEL CERRAH, KULAK-BURUN-BO AZ, GÖZ HASTALIKLARI, D fi HASTALIKLARI ve F Z K TEDAV ÜN TEM ZDE NME MERKEZ M Z ile H ZMET N ZDEY Z. LÜTFEN RANDEVU ALINIZ 0212/ TAKVİMHANE CAD. NO: 19 SÜLEYMANİYE/ EMİNÖNÜ için 1.5 milyar YTL, sa l k yat r mlar için 1.4 milyar YTL tutar nda ödenek kondu. Bu y l madencilik yat r mlar için milyon YTL, imalat için milyon YTL, konut için milyon YTL tutar nda yat r m ödene i ayr - l rken, turizme 89.9 milyon YTL, haberleflmeye de 46.1 milyon YTL tutar nda yat r m yap lacak. K T YATIRIMLARI 2008 de en fazla yat r m yapacak K T ise milyon YTL ile TCDD olacak. Bunu takiben en yüksek ödenek ayr lan K T ler aras nda 575 milyon YTL ile TPAO Genel Müdürlü ü, 524 milyon YTL ile Elektrik Üretim A.fi. Genel Müdürlü ü, 450 milyon YTL ile BOTAfi Genel Müdürlü ü yer al yor. Tafl mac l kta Kotas z Avrupa için eylem y l ULUSLARARASI Nakliyeciler Derne i (UND) Baflkan Tamer Dinçflahin, Türkiye nin AB ülkelerine yönelik tafl malar ndaki haks z tafl ma kotalar sorununun çözümü için, 2008 i Kotas z Avrupa çin Eylem Y l kabul ettiklerini bildirdi. UND taraf ndan 2008 için belirlenen eylem plan n n aç klanmas amac yla düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Dinçflahin, karayolu tafl mac lar na AB üyesi ülkelerce uygulanan tafl ma kotalar n n Türkiye deki ihracatç lar ve tafl mac lar taraf ndan s kça dile getirilen bir sorun oldu unu, bunun serbest ticareti engelledi ini ve bu nedenle ticarete tarife d fl engel oluflturdu unu kaydetti. Bu soruna karfl kal c çözüm gelifltirme amac yla oluflturduklar çal flma grubunun 2008 y l için bir eylem plan haz rlad n aktaran Dinçflahin, Haks z tafl ma kotalar sorununun çözümü için 2008 y l n Kotas z Avrupa çin Eylem Y l olarak kabul ettik dedi. 10 AB ÜLKES NDE 40 DAVA Dinçflahin, 10 AB ülkesinde 40 dava eylem plan n n hayata geçirilmesi için tafl mac firmalar n 10 bin Euro yu aflmamak kayd yla cirolar n n binde biriyle katk da bulunacaklar bir fon oluflturuldu unu bildirdi. UND AB Dan flman Can Baydarol da flu anda Türkiye den nakledilen mallar n, kota uygulamas nedeniyle Gümrük Birli ine ayk r iki engelle karfl laflt n belirtti. Baydarol, kota nedeniyle mal n sevk yat nda fazladan katedilen mesafe için ödenen yak t ücretinin gümrük vergisiyle efl anlaml vergi, geçifline izin verilen araç say s ndaki s n rlama nedeniyle tafl nabilecek mallar n miktar na getirilen s n rlaman n da miktar k s tlamas yla efl etkili önlem oldu unu aktard. GÜNDEM ERTU YAfiAR San yorum bu sat rlar n okuyucular n n ço u, flirket sahibi ya da flirketlerin üst düzey yöneticileridir. Yani birkaç gün önce flirketlerinde çal flan elemanlar n n 2008 y l zamlar na karar vermifl ya da birkaç gün sonra karar verecek kifliler. E er hala çal flanlar n z n 2008 y l maafl ve ücret zamlar na karar vermediyseniz bu yaz y mutlaka okuyun. Yok karar verdiyseniz de okuyun, ki yapt klar n z bizim önerilerimizle karfl laflt r n. Son y llarda Türkiye'de maafl ve ücret zamlar art k y lda bir kere yap lmaya bafllad (bir saptama: iflçilere ödenene ücret; beyaz yakal lara ödenene de maafl diyoruz). Halbuki enflasyon tek rakaml say lara inmeden y lda en az iki kere, Ocakta ve Temmuzda zam yap l rd. fiimdilerde hala az say da da olsa y lda iki kere zam yapan firmalar var. Zaten devletin kendisi de memurlar na y lda iki kere zam yap yor. Ama bizim görüflümüz, art k y ll k iki zamma gerek kalmad d r. nsanlar iki kere beklentiye sokmaya hiç gerek yoktur. Y lbafl nda bir kere hem enflasyon zamm, hem de performans zamm yap lmal d r. Maafllara yap lacak zam oran, ücretlere yap lacak zam oran ndan farkl olabilir. Çünkü iflçiler için, özellikle orta ve büyük ölçekli iflletmelerde çal fl yorlarsa, zaten büyük bir olas l k ile sendika taraf ndan görüflülen bir toplu sözleflme vard r. O nedenle biz bu yaz da sadece beyaz yakal lara yap lacak maafl zamlar n konuflal m. Türkiye'de 2007'de gerçekleflen enflasyon oran % 8 idi y l enflasyon hedefi de % 4'dür. Enflasyon ile savaflan ekonomilerde, enflasyonun düflürülememesinin en önemli nedeni, eskiden "eflel mobil" (hareketli merdiven) denen sistemdir. Yani e er 2008 y l bafl nda 2007 enflasyon oran kadar zam yaparsan z, hiçbir zaman enflasyonu afla çekemezsiniz. Çünkü geçmifl enflasyon, gelecek enflasyonu besler ve düflmesini engeller. Mutlaka bir dönem bafl nda geçmifl dönem enflasyon oran n de il de gelecek dönem hedeflenen / beklenen enflasyon oran n zam olarak vermek gerekir. Türkiye 2001 krizi ard ndan bu yöntemi kulland. Geçmifl dönem enflasyon oran daha yüksek Y lbafl zamm... olmas na karfl n gelecek dönem için hedeflenen enflasyon oran nda maafl zamlar yap ld. Do al olarak hedeflenen enflasyon oran tutturulamay nca çal flanlar reel geliri düfltü. Çal flanlar o dönemde buna pek ses ç karmad lar. Çünkü e er iflsiz kalsalar d flar da kolayl kla bulacaklar bir ifl yoktu. Ama y llar geçip de ekonomi toparlan nca herkes büyüyen ekonomiden pay n almak istedi. Grev tehdidi ile iflçi sendikalar geçmifl dönem kay plar n kapatmaya çal flt lar. Memurlar ise iki s n fa ayr ld - lar: Nitelikliler ve daha az nitelikliler. Nitelikli memurlar hemen yüksek maafl zamlar n ald lar ve geçmifl dönem kay plar n fazlas ile kapatt lar. Çünkü büyüyen ekonomilerde nitelikli ve sonuç üreten yetiflmifl eleman bulmak oldukça zordur. Az nitelikli elemanlar ise o kadar flansl de illerdi. Zaten teknolojik geliflme sayesinde sa lanan verimlilik art fl, beraberinde "yap sal bir iflsizlik" sorunu da getiriyordu. Yani bugün, befl ya da on y l öncesine göre flirketimizde çok daha az sekreter, ofis boy, muhasebe eleman, ya da çayc kullan yoruz. O nedenle bu tür ifl yapanlar n reel maafllar hep bask alt nda kald. Gelelim sonuca: 2008 y l bafl nda iyi çal flan bir elemana %8 zam yapmak yeterlidir. E er elinizden kaç rmak istemedi iniz bir eleman varsa, ona mutlaka daha yüksek, belki % 20'ye kadar zam yapabilirsiniz. Bu zamla bile o eleman tutabilece iniz kesin de ildir. Ama daha yüksek bir zam oran da flirket içi dengeleri bozaca için huzursuzluk yarat r. Yerine ayn ücretle çal flacak birini kolayl kla bulabilece iniz kimseye zam yapmay n. Çünkü enflasyonun düflük oldu u bir ortamda sürekli enflasyon zamm alan niteliksiz bir eleman ilerde size daha büyük sorun ç kar r. Yani (çok de iflik istisnalar d fl nda) net YTL alan bir ofis boy ya da net YTL alan flirket floförü olmaz. Bu durumun oluflmas na izin vermeyin. Belki çal flan n z k sa dönemde hoflnut olmayacakt r; ama siz firman z için do rusunu yapt n - z bilin. Çal flan da flirket d fl ndaki ifl hayat n n gerçekleri ile yüz yüze gelince (yani piyasada onun gibi daha az nitelikli elemanlar n alabildi i maafllar n ne düzeyde oldu unu görünce) ifl yerinizin de erini bilip ödedi iniz maafla sahip ç kacakt r. STANBUL T CARET ODASI ULUSLARARASI TAHK MDE YEN STRATEJ LER: M LANO TAHK M ODASI NIN AKDEN Z PROJES KONFERANSI KONU : Uluslararas Tahkimde Yeni Stratejiler: Milano Tahkim Odas n n Akdeniz Projesi AÇIKLAMA : Uluslararas Tahkimin Türkiye deki durumu, Milano Tahkim Odas n n Akdeniz Projesi : Akdeniz in iki k y s aras ndaki köprü, Türkiye den proje örnekleri bafll klar n n irdelenece i konferans n dili talyanca olup, simültane çeviri hizmeti verilecektir. YER : stanbul Ticaret Odas, 5.Kat Meclis Salonu TAR H : 29 Ocak 2008, 09:00-13:30 KATILIM BEDEL : Ücretsiz KATILIM KOfiULLARI : Kat l m talebi halinde afla da yer alan formun doldurularak, en geç Pazartesi günü, saat 17:00 ye kadar (212) no lu faksa ya da adresine gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen afla da yer alan formu doldurduktan sonra, (212) no lu faksa gönderiniz. Bilgi için (212) no lu telefonu aray n z. ULUSLARARASI TAHK MDE YEN STRATEJ LER: M LANO TAHK M ODASI NIN AKDEN Z PROJES ( TO 5.Kat Meclis Salonu) 29 Ocak 2008, Saat 09:00-13:30 Kat l mc n n Ad -Soyad : Temsil Etti i Firma veya Kurulufl : Telefon / Faks : E-posta : B LG Ç N: AB ve Uluslararas flbirli i fiubesi Tel: (212) Faks: (212) E-posta:

4 fi FIRSATLARI T CARET REHBER SAYFA 4 HALELER Ürün: 10 bin kg. arap sabunu, 10 bin kg. s v sabun ve 5 bin kg. mekanik temizleme tozu temini haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a- zmir hale tarihi: Teklifler en geç 24 Ocak 2008 günü saat a kadar fiartname: Kat lmak isteyen firmalar n afla da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i ihaleye iliflkin dosya numaras belirtilerek müracaatlar halinde teklif isteme mektubu gönderilecek. Tel: / Faks: Dosya No: 6637 Ürün: 8 kalem roller imalat haleyi açan: Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü Alia a- zmir hale tarihi: Son teklif verme tarihi 24 Ocak 2008 günü saat de fiartname: Kat lmak isteyen firmalar n afla da belirtilen faks numaralar na aç k adresleri ile kat lmak istedi i ihaleye iliflkin dosya numaras belirtilerek müracaatlar halinde teklif isteme mektubu gönderilecek Tel: / 2545 Faks: Dosya No: 7362 Ürün: Vas ta sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 25 Ocak 2008 tarihinde ikinci, sat fl saat ile aras nda yap lacak hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: 7383 Ürün: Vas ta sat fl haleyi açan: stanbul Tasfiye flletme fiube Müdürlü ü hale tarihi: 29 Ocak 2008 tarihinde üçüncü, sat fl saat ile aras nda yap lacak hale flekli: Aç k art rma suretiyle Dosya No: 7383 Ürün: TK Kurumu SS. Geli Müessesesi Yeniköy Linyitleri flletmesi Müdürlü ü, iflletmeye ait Caterpillar ifl makinelerinin yürüyüfl tak mlar, motor ve flasi tamir bak mlar nda kullan lmak üzere 70 kalem yedek parça al nacak haleyi açan: TK Kurumu SS. GEL Müessesesi Yeniköy Linyitleri flletmesi Müdürlü ü, Türkiye fieker Fabrikalar A.fi., Ankara fieker Fabrikas, Türkiye K z lay Genel Müdürlü ü, TCDD flletmesi 7. Bölge Müdürlü ü, TÜLOMSAfi, Yata- an Termik Santrali flletme Müdürlü ü, Pektim Petrokimya Holding A.fi. Genel Müdürlü ü ile Türk Hava Krumu (THK) Genel Baflkanl ve baz elektrik firmalar muhtelif ifller için ihale açt. hale tarihi: TK Kurumu SS. GEL Müessesinde 30 Ocak 2008 de saat da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: Kat l mc lar flartnameyi Mu la da T.K.. Kurumu S.S. GEL Müessesesi Y.L.. Müdürlü ü Sat n alma Daire Baflkanl ndan temin edebilecekler Ürün: Türkiye fieker Fabrikalar A.fi. Ankara fieker Fabrikas fleker ambar ve malzeme ambar tahmil tahliye ifli hizmet iflleri haleyi açan: Türkiye fieker Fabrikalar A.fi. Ankara fieker Fabrikas hale tarihi: hale, Ankara fieker Fabrikas nda 6 fiubat 2008 de da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: Kat l mc lar flartnameyi bedeli mukabili fabrikadan sat n alabilecek Ürün: Bir adet flifle kontrol cihaz (Inspector) sat n al nacak haleyi açan: Türkiye K z lay Genel Müdürlü ü hale tarihi: fiartnameye göre haz rlanacak olan teklif mektuplar 31 Ocak 2008 tarihinde saat a kadar Genel Müdürlük Haberleflme ve Arfliv Bölümü ne verilecek hale flekli: Kapal zarfla teklif al nmak suretiyle fiartname: fiartnameler, Ankara dan Genel Müdürlükten, stanbul da Marmara Bölge Afet Müdahele ve Lojistik Merkezi nden ve Afyonkarahisar da ise K z lay Mineralli Su flletmeleri Müdürlü ü nden bedeli karfl l temin edilecek Ürün: TCDD flletmesi 7. Bölge Müdürlü ü s merkezi iflletilmesi, kalorifer kazanlar yak m ve bak m hizmetlerinin temini haleyi açan: TCDD flletmesi 7. Bölge Müdürlü ü hale tarihi: fiartnameye göre haz rlanacak olan teklif mektuplar, TCDD flletmesi 7. Bölge Müdürlü ü Mal ve Hizmet Al m Komisyonu Baflkanl na 28 Ocak 2008 günü saat a kadar verilecek hale flekli: Yerli isteklilerden teklif almak suretiyle aç k ihale usulü ile yap lacak Ürün: Muhtelf cins miktarda malzemeyi sat n alacak haleyi açan: TK Ege Linyitleri flletmesi Müessesesi Müdürlü ü hale tarihi: 30 Ocak 2008 de saat da EL Müessesesi Müdürlü ü nde hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: Kat l mc lar teknik flartnameyi bedeli mukabili müdürlükten temin edebilecek Ürün: 7 kalem U-I Profili vagon imalat nda kullan lmak üzere sat n al nacak haleyi açan: TÜLOMSAfi Genel Müdürlü ü hale tarihi: TÜLOMSAfi hale Komisyonunda 1 fiubat 2008 de saat da yerli isteklilerden teklif almak suretiyle yap lacak hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: hale döküman TÜLOMSAfi Genel Müdürlü ü Sat n alma kmal Daire Baflkanl dan görülebilecek Ürün: VCM Fabrikas ihtiyac olan 6 bin kilogram Hydrogenation Catalyst yurtd fl ndan sat n al nacak haleyi açan: PETK M Petrokimya Holding A.fi. Genel Müdürlü ü hale tarihi: Teklifler 6 fiubat 2008 de saat a kadar komisyona verilecek fiartname: stekliler, flartnameyi flirketimiz D fl Al m Müdürlü ü nden bedelsiz olarak temin edebilecek Ürün: Türk Hava Kurumu (THK) Genel Baflkanl 20 metreküp, 1 inci s n f yerli Ihlamur keresteyi sat n alacak haleyi açan: Türk Hava Kurumu (THK) Genel Baflkanl hale tarihi: 6 fiubat 2008 de saat a kadar komisyona verilecek fiartname: stekliler flartnameyi, fiirketimiz D fl Al m Müdürlü ü nden bedelsiz olarak temin edebilecek Ürün: 2 adet radyoaktif kayna sat n al nacak haleyi açan: Türk Hava Kurumu (THK) Genel Baflkanl hale tarihi: 28 Ocak 2008 de saat da hale flekli: Kapal teklif alma yoluyla fiartname: fiartnameyi, bedeli mukabili ayn yerden temin edebilecek Ürün: 20 metreküp, 1 inci s n f yerli hlamur keresteyi sat n alacak haleyi açan: Türk Hava Kurumu (THK) Genel Baflkanl hale tarihi: 28 Ocak 2008 de saat da hale flekli: Kapal teklif alma yoluyla sat n al nacak fiartname: Bedeli mukabili ayn yerden temin edilebilir Ürün: Gebze ilçesi, Çay rova mahallesinde bulunan 32 bin metrekare yüzölçümlü fabrika binas ve müfltemilat n hazineye ait 2 bin 848 metrekaresini ve imar plan nda sanayi alan nda kalan tafl nmaz sat fla ç kard. haleyi açan: Kocaeli Defterdarl Milli Emlak Dairesi Baflkanl hale tarihi: 31 Ocak 2008 de da hale flekli: Aç k ihale usulü fiartname: halede kat l mc lardan 300 bin YTL tutar nda geçici teminat bedeli al nacak. stekliler iflin flartnamesini mesai saatleri içinde Kocaeli Defterdarl Milli Emlak Dairesi Baflkanl ndan temin edilebilecek. RESM GAZETE SANAY BAKANLI INDAN ÜÇ YÖNETMEL K: Sanayi ve Ticaret Bakanl n n, Motorlu Araçlar n D fl Ç k nt lar ile ki Veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar n Frenleriyle lgili Tip Onay yönetmelikleri ile Ç rakl k E itimi Uygulamas Yap lmayan Meslek Dallar nda Mesleki Belgelerin Verilmesine liflkin Yönetmeli i, Resmi Gazetede yay mland. TARIM VE KÖY filer BAKANLI I YÖNETMEL KLER : Tar m ve Köyiflleri Bakanl n n, Tohumculuk Piyasas nda Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeli i, Tohumluk Sertifikasyon fllemlerinde Yetki Devri Yönetmeli i ve Bitki Çeflitlerinin Kay t Alt na Al nmas Yönetmeli i Resmi Gazetede yay mland. ELEKTR K YÜKSEK GER L M TES SLER YÖNETMEL : Yürürlü e giren düzenlemeye göre, iflletme sorumlulu u, iflletmelerde tam gün ve tam y l esas na göre çal flan belge sahibi mühendisler taraf ndan üstlenilecek. Ancak iflletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmamas durumunda, bu hizmet Oda taraf ndan y l sonuna kadar geçerli olmak üzere yetkilendirme belgesine sahip mühendisler taraf ndan üstlenilebilecek. EMEKL L K GÖZET M MERKEZ ÇALIfiMA ESASLARI: Yönetmeli e göre, özel hukuk hükümlerine göre kurulmufl bir tüzel kifli, Hazine Müsteflarl nca emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilecek. Merkez, Müsteflarl n istedi i bilgilerle s n rl olmak kayd yla, flirketlerin veri taban kay tlar na eriflip, kaynakta do rulama yapabilecek. SANAY S C L TEBL : Sanayi Sicili Kanunu nun uygulanmas na iliflkin usul ve esaslar belirleyen tebli, Resmi Gazete de yay mland. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n konuya iliflkin Sanayi Sicil Tebli i ne göre, sanayi sicili Kanununun ilgili maddesi kapsam nda de erlendirilen ve en az bir iflçi çal flt ran iflletmeler sanayi siciline kay t edilecek. GÜMRÜKSÜZ SATIfi MA AZALARI YÖNETMEL : Uçakta sat fl ma azalar na, kay t düzeni ve bilgisayar sistemine geçmeleri için verilen süre yeniden uzat ld. Uçakta sat fl ma azalar, getirilen kay t düzeni ve bilgisayar sistemine, 1 Temmuz 2008 tarihine kadar geçmek zorunda olacak. DAMP NGE KARfiI SORUfiTURMA: Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya ve Hindistan menfleli sentetik ve suni devams z liflerden iplikler ile Vietnam ve Çin Halk Cumhuriyeti menfleli polietilenden ve polipropilenden dokuma brandalar n ithalat nda damping soruflturmas aç lacak. Haz rlayan: BULMACA Nalan M. ALAKENT HRACATÇILARA TALEPLER Talep: Distribütörlük Tel: / Gsm: lgili kifli: Sn. Fadi Habashi fahabashi Dosya No: 3657 Talep: fieker kam fl, pancar küspesi ve fleker pancar ezmesi (misket Teklif: Hurma Adres: Commune de Berhoum M sila Tel: Faks: Teklif: Meyve, sebze, zeytin Adres: Cite Benadjel Boumerdes Tel: Faks: Teklif: Soda suyu Adres: Zone Industrielle Bejaia Tel: Faks: Teklif: Bal k Adres: ZI Hassi Ameur, I lot 44 bp 261 Hassi Bounif Oran Tel: Faks: Teklif: Buzdolab, TV, Düdüklü tencere halinde) üreticisi ve sat c s olan Al Manar Co. For Imp and Trading Agency isimli firma iflbirli i talep ediyor Adres: 26 Adili Street, Down Town 10 th flor, Apt1009, Cairo, Eqypt Tel: Gsm: Faks: Adres: Lotissemen n4, lot n 210 El Hamiz Dar El Beida Alger Tel: / Faks: Teklif: Kitap, dergi Adres: 19, Rue Ali Machkal Bab El Oud Alger Tel: Teklif: Sebze, et, zeytin Adres: Rue Racine, Blac bc7, cite des 20 logements Sidi Bel Abes Tel: / Faks: Teklif: Manganez, nikel, krom, kok kömürü Adres: Sara International Ltd. A-31, Hauz Khas New Delhi , India lgili kifli: Abdul Aziz Abdu Dosya No: Talep: Tekerlek göbe i Adres: Zhejiang Hengding Mechanical CO. LTD. Tel: Faks: Talep: Meyve, sebze THALATÇILARA TEKL FLER Tel: Faks: Dosya No: Teklif: fiarap Adres: Askaneli Brothers Ltd. Kakheti Highway 110a, 0198 Tbilisi, Georgia Tel/Faks: Mob.: Dosya No: Teklif: Manikür seti Adres: Multiplex Traders g-627 Model Town, Ugoki, Sialkot-51050, Punjab, Pakistan. Tel: , Dosya No: Teklif: Galvanize bant Online pazar yerleri Tel: Dosya No: 16 Talep: Hava veya deniz navlunu, deniz ve hava navlunu, konsolide kargo servisi, depolama servisi, lojistik servisi Adres: FUJ AN PROV NC AL FITT LOG ST CS CO., LTD SHENZHEN BRANCH satmak için tüm metal sektöründeki firmalarla temasa geçmek Ferruh Üstün Dosya No: Teklif: T bbi cerrahi ürünler Adres: 17, Shivajji Marg, Najafgarh Road Industrial Area, New Delhi Dosya No: Teklif: Kozmetik ürünleri Adres: Science and Pro duction Enterprise Alpika Ltd. Adres: 72/1, K.Marksad Prospekt, Stavropol, Russia Tel: +7 (8652) , Tel: Faks: Talep: Pirinç El Deeb Company Tel: Gsm: Dosya No: 1140 Faks: +7 (8652) Dosya No: Teklif: Acentelik vermek isteyen firmalarla iflbirli i Adres: 230 A, Notre dame 6 Charlemagne, Quebec Canada Tel: (450) Faks: (450) Teklif: nflaat malzemesi Adres: Mansour extension 1 Gpe 70 rue 9n 2et 22 casablanca-maroc Tel: (00212) Faks: (00212) Teklif: Bilgi ve iletiflim programlar Adres: 701 avenue des rocailles Quebec Canada Tel: (866) Faks: (866) SOLDAN SA A: 1- Sabanc Holding in de ortak oldu u marketler zinciri 2- Müstahkem mevki Bir deterjan markas (Tersi) Çabuk olan, süratli 3- ki veya daha çok kimsenin ifl yaparak kazanç elde etmek için birleflmeleri Bir borca karfl l k, hesab daha sonra görülmek üzere yap lan k smi ödeme 4- Kenya n n internet kodu Azot ve hidrojen birleflimi olan, keskin kokulu bir gaz 5- Ulamak ifli K rm z 6- Sodyum elementinin simgesi ABD merkezli kola üretim ve pazarlama flirketi 7- Bir perakende marketler zinciri Krom elementinin simgesi Dad 8- Bir ço ul eki Bir cetvel türü Büyümeyi reddeden masal kahraman Peter n soyad 9- Ummak tan bir emir Rusça da evet Bir ayakkab markas 10- Sagra n n bir ürünü Genifl topraklar olan, sözü geçen, varl kl kimse 11- Sevinç, be enme, hayranl k, rahatlama gibi duygular belirten bir söz Baflka, öteki, di er Tüketiciyi korumak amac yla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat 12- Yatak, mobilya ve ev tekstili üretiminde önde gelen bir firma fiar k Tara ve Sadi Gülçelik taraf ndan 1957 y l nda kurulan flirket. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Halen Ordu Yard mlaflma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü olan bankac 2- Bir deterjan markas Müzik aletlerinden motor sanayisine kadar oldukça genifl bir yelpazede üretim yapan Japon firmas 3- Kabakgillerden, kabu u çizgili ve tüylü, yeflil veya sar mt rak, üzeri yeflil lekeli, irice bir meyve 4- Say lar göstermek için kullan lan iflaretlerden her biri Deri çanta, valiz, kemer, ayakkab ve konfeksiyon üretimi yapan bir firma Bir toplulukta çal flan insanlar n her biri Böre i ve kebab vard r 6- Foto raf n k sa yaz l fl Bir çamafl r suyu markas Lityum elementinin simgesi 7- Bir soru sözü Bir çorap markas 8- Bütün gök cisimlerinin içinde bulundu u s n rs z boflluk Kuzu sesi 9- Ayn amac güden kimseler aras ndaki çekiflme, yar flma Adet 10- Sat lmam fl, istif edilmifl mal Bir kuru yemifl markas 11- Bir k ta ad çinden su ak tmak için topra kazarak yap lan aç k oluk 12- Tekstüre firmas n n kad n çorap markas fiaflma anlatan bir söz. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 SAYFA test y l, cari aç k en önemli kayg NG LTERE merkezli uluslararas araflt rma kuruluflu Oxford Business Group, Türkiye de, seçimler nedeniyle yavafllayan özellefltirmenin, 2008 y l nda h z kazanaca n bildirdi. Oxford Business Group taraf ndan haz rlanan rapora göre geçen y l, seçimler nedeniyle, yap lmas gereken baz önemli özellefltirmeler gerçeklefltirilemedi. Raporda, seçimlerde, yeniden tek parti Hükümetinin ç kmas n n, piyasalar taraf ndan, istikrar aç s ndan olumlu olarak alg land vurguland. Abdullah Gül ün Cumhurbaflkanl na seçilmesinin, reformlar n h zla uygulamaya sokulmas aç s ndan önemli bir geliflme oldu unun bildirildi i raporda, bunun as l sonuçlar n n bu y l ve önümüzdeki y llarda görülece i kaydedildi. KUZEY IRAK OPERASYONU Raporda, seçimlerin ard ndan, terör örgütü PKK n n, Kuzey Irak topraklar ndan Türkiye ye s zmalar n n art fl gösterdi i ve bu s zmalar sonucu gerçekleflen sald r lar n, Türkiye nin sabr n tafl rd belirtildi. Türkiye nin, Kuzey Irak a yönelik operasyonlar na baflta destek vermeyen ABD yönetiminin, Türkiye deki kararl l n artmas üzerine, Kuzey Irak a yönelik operasyon Türk Silahl Kuvvetlerinin operasyonlar na destek verdi i ve bu konuda Türkiye ile s k bir iflbirli- ine bafllad kaydedildi. Raporda, Türkiye nin, Kuzey Irak a yönelik askeri operasyonlar n n, yat r mc lar üzerindeki olumsuz etkisinin çok s n rl kald da ifade edildi. ÖZELLEfiT RMELER HIZLANACAK Oxford Business Group raporunda, bu y l Mortgage depreminin vurdu u Merrill Lynch ten operasyon ABDyüksekrisklitutsat kredi sektöründeki sars nt dan a r zarara u rayan yat r m bankas Merrill Lynch, hisse senedi sat fl yla 6.6 milyar dolar yeni sermaye toplayacak. ABD, Japonya ve Kuveyt piyasalar nda yat r mc lara tercihli hisse senedi sat fl yla sa lanmas planlanan sermaye giriflinin bu derece büyük olmas, piyasalarda, Merrill Lynch in tutsat kredilerinden henüz miktar aç klanmayan kayb n n tahminlerin üst s n - r olan 15 milyar dolara yak n oldu u izlenimini do urdu. Merrill Lynch, ABD de yüksek riskli tutsat kredi piyasalar na yapt yo un yat r mlardan ötürü, bu sektörde A ustos ay nda patlak veren s k nt sonucunda 2007 y l n n üçüncü çeyre inde aktiflerinde 8,4 milyar dolar kayba u ram flt. Bankan n geçen y l n son çeyre indeki kayb n n ise 10 ile 15 milyar dolar aras nda olaca tahmin ediliyor. Dünyan n en büyük arac kurumu olan Merrill Lynch in 94 y ll k tarihinin en büyük kay plar ndan olan bu zarar baflta cra Kurulu Baflkan Stan O Neal olmak üzere flirketin birçok üst düzey yöneticisinin kovulmas na neden olmufltu. ngiliz Oxford Business Group un Türkiye raporunda, Ekonomideki en önemli kayg y cari ifllemler aç olufltururken, 2008, hükümetin, yap sal reformlar n devaml l ve mikro ekonomik reformlar aç s ndan test edildi i bir y l olacak diye yazd. Yabanc sermaye girifli 20 milyar dolar bulur OXFORD Business Group, 2006 y l nda 20 milyar dolar geçen do rudan yabanc sermaye giriflinin, geçen y l 17 milyar dolarlar düzeyinde kald n belirtirken, küresel ekonomik geliflmelere göre, bu y l, do rudan yabanc sermaye giriflinin, yeniden 20 milyar dolar bulabilece i vurguland. özellefltirmelerin h zlanabilece i belirtilirken, özellikle, kamu bankalar, elektrik da t m flirketleri, köprüler, karayollar, fleker fabrikalar, Tekel gibi alanlarda büyük özellefltirmelerin gerçeklefltirilmesinin beklendi i vurguland. Raporda, 2006 y l nda bankac l k sektöründe bafllayan flirket sat n alma ve birleflmelerinin, bu y l da devam edece i ifade edildi TEST YILI OLACAK Türkiye nin, bundan önceki y llarda küresel ekonomik koflullar n olumlu havas ndan faydaland n n vurguland raporda, 2008 y l n n, yap sal reformlar n devaml l aç s ndan önemli bir y l olaca ve özellikle Hükümet in, mikro ekonomik reformlar aç s ndan test edildi i bir y l olaca ifade edildi. Petrol fiyatlar n n 100 dolarlara t rmand, enflasyonun yükselifl içinde oldu u, bir ortamda, her fleye ra men Türkiye ekonomisinin özellikle bankac l k kesiminin temellerinin sa lam oldu u belirtilirken, ekonominin ithal enerjiye dayal oldu u ve de erli YTL nin de ihracatç lar üzerinde bask oluflturdu- u bir ekonomik ortamda, ekonomideki en önemli kayg y cari ifllemler aç n n oluflturdu- u vurguland. Bu çerçevede, enerji alan ndaki liberal piyasa düzenlemelerinin de önemli oldu u ifade edildi. Raporda, 2008 y l nda, ABD kaynakl küresel kredi sorununun, Türkiye ekonomisini nas l etkileyece inin de henüz belli olmad na dikkat çekildi. Türkiye de 26.7 milyar dolarl k flirket evlili i TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti i tahmin ediliyor. Ernst & Young Kurumsal Finansman n Türkiye deki flirket birleflmeleri ve sat n almalar yla ilgili haz rlad rapora göre, Türkiye de birleflme ve sat n alma ifllemleri yo un siyasi gündem, genel ve Cumhurbaflkanl seçimleri, Irak s n r nda yaflananlar, yurt d fl finansal piyasalar nda yaflanan tutsat kökenli kriz ve artan enerji maliyetlerine karfl n yine de çok hareketli bir y l olarak gerçekleflti. Rapora göre, 2005 ve 2006 y llar nda oldu u gibi geçen y l da yabanc yat r mc lar n Türkiye piyasas na olan yo un ilgileri devam etti. fllem de eri esas al nd nda 2005 ve 2006 y llar nda üstün olan yabanc yat r mc lar geçen y l da yerli yat r mc lar geride b rakarak toplam 16,9 milyar dolar yat r m yapt. Rapora göre, hava alan iflletmecili i sektörü toplam 6,7 milyar dolar ifllem hacmi ile flirket birleflme ve sat n almalar aç s ndan 2007 nin lideri oldu. Bu sektörde öne ç kan Sabiha Gökçen veantalyahavalimanlar n ns ras yla, 3,1 ve 3,2 milyar dolara iflletme hakk devrine iliflkin ihaleleri oldu. Finansal hizmetler sektörü önceki y l oldu u gibi 2007 de de toplam 6,3 milyar dolarl k ifllemle hareketli bir dönem geçirdi. En yüksek tutarl ifllem 2,7 milyar dolar ile ING-Oyakbank sat n almas oldu. Kayda de er di er sat n alma da 1,08 milyar dolar tutar ndaki NCB-Türkiye Finans Kat l m Bankas ifllemiydi. Sektördeki 31 ifllemin sadece 6 tanesi bankac l k sektöründe gerçekleflti. Bankac l k d fl nda sigorta, finansal kiralama, arac kurum ve faktoring alanlar ndaki ifllemler dikkat çekti. VERG REHBER Dr.VEYS SEV VERG Usul Yasas n n 134 üncü maddesi uyar nca vergi incelemesine yetkili olanlar gerek gördükleri takdirde iflletmeye dahil iktisadi k ymetlerin fiili envanterini yapabilir. Bunun nedeni fiili envanter yoluyla iflletme kay tlar n n do rulu unu araflt rmakt r. Envanter k saca bilanço gününde veyahut da y l n herhangi bir gününde iflletmeye dahil olan mevcutlar n, alacaklar n, borçlar n ölçülerek, tart larak say larak Vergi Usul Yasas nda yer alan de erleme ölçülerine göre kesin ve ayr nt l olarak tespit edilmesidir. Stok say m yoluyla yap lan envanter; iflletmede dönem sonunda al m sat ma konu olan ve stokta bulunan mallar n ölçülerek, tart larak ve say larak tespiti fleklinde yap lmaktad r. Envanter çal flmas kapsam nda stok say m n n yap lmas istisnalar d fl nda zorunludur. Bu ba lamda da fiili stok say m yasal olarak genelde takvim y l sonunda mükellefler taraf ndan yap l r. Y l sonunda tarihi itibariyle iflletmelerin yapm fl olduklar envanter ve dolay s yla stok say m çal flmalar 2007 y l vergi matrahlar ile do rudan iliflkilidir. Son günlerde ilgili kesimlerden edinilen bilgilere ve yap lan duyurulara göre vergi idaresince iflletmeler nezdinde önceden haber verilmek suretiyle fiili envanter, daha aç kças stok say m çal flmas yapt r lacakt r. Yap lacak bu çal flmalar sonucunda mükelleflerin tarihi itibariyle stok say m yap p yapmad klar ile e er stok say m yap lm fl ise yap lan stok say mlar n n ve bu say mlar n de erlendirilmesi konusunun yasal düzenlemelerle örtüflüp örtüflmedi i tespit edilecektir. Di er yandan yap lacak bu çal flmalarda öncelikle iflletme nezdinde bir stok say m yap larak mevcut durum tespit edilecek, bu say ma göre tespit edilen mevcutlardan stok tespiti çal flmas yap ld tarih ile tarihinden bu tarihe kadar al nan mallar ç kart lacak, buna karfl l k sat lan mallar bulunan rakama eklenmek suretiyle tarihinde Vergi mükelleflerinde önceden haberli stok say m yap lan envanterin do rulu u araflt r lacakt r. Bu çal flman n yap labilmesi için önceden bildirilecek olan günde iflletmede; Ayr nt l haz rlanm fl tarihli envanter listesinin yer ald envanter defteri, 2007 dönemine ait iflletme defteri veya yevmiye defteri ile defteri kebir, Ocak 2008 dönemine ait al flsat fl faturalar ile sevk irsaliyeleri ile sair al fl-sat fl belgeleri, ncelenmek üzere haz r bulundurulacakt r. flletme nezdinde önceden belirtilen tarihte yap lacak olan çal flmalar ile yap lacak fiili envanter sonucunda Ocak 2008 ay içerisinde incelemenin yap ld tarihe kadar gerçekleflen ticari ifllemler dikkate al narak tarihi itibariyle düzenlenmifl olan envanterin do ru olup olmad belirlenecek bu ba lamda da iflletme nezdinde kay t d fl kalm fl herhangi bir iktisadi k ymet varl belirlenecek veyahut da sat fl yap lm fl olup belgesi düzenlenmemifl mallar tespit edilecektir. Yap lacak envanter denetimi sonucunda fiili say m farkl tespit edilen mükelleflerde durumu tespit eden bir tutanak düzenlenmek suretiyle mükellef hakk nda gerekli yasal ifllemler yap lacakt r. Mükellefin bu flekilde tespit edilen say m noksanl klar varsa ve bu noksanl klar kabul ederek kay tlar n düzeltmesi ve yap lmas gereken hukuki ifllemleri eksiksiz yerine getirmesi halinde kendisi hakk nda cezal tarhiyat yap lmayacakt r. Ülkemizde bu yöntemle dönem sonu envanter kay tlar n n düzeltilmesine yönelik inceleme ilk defa bu y l gerçeklefltirilmifl olacakt r. Mükellef odakl vergi idaresi anlay fl n n eseri oldu u ifade edilen bu uygulaman n mükelleflerin kendilerini gözden geçirmeleri noktas nda katk sa layaca beklenmektedir. Bu uygulama ile en az ndan tarihli envanter çal flmalar n n bir defa gözden geçirilmesi sa lanm fl olacakt r. ÜCRETS Z KISA LANLAR Faks : ELEMAN fi fil Ofisimizde müflteri-firma-ofis-fabrika aras nda iletiflimi sa layacak asgari lise mezunu bilgisayar kullanmas n bilen bayan sekreter EMLAK sektöründe çal flacak, bilgisayar bilen bay, bayan eleman al nacakt r /51 OUTDOOR sektöründe imalat yapan fabrikam z n ürünlerinin pazarlamas nda randevu sistemi ile çal flacak aktif araç kullanabilen sat fl temsilcileri aranmaktad r. Erkek adaylar n askerli ini yapm fl olmas gerekmektedir ELEKTRON K, elektrik, ayd nlatma ve otomasyon sektöründe, imalatç firma olan flirketimize, EML ve MYO Okulu mezunu, elektronik malzeme ve üretim tecrübesi bulunan bay/bayan elemanlar al nacakt r k.com.tr W NSA bayiinde çal flacak, Pazarlama Sorumlusu al nacakt r /51 DOKUMA, boyahane ve ara eleman olarak çal flacak, tecrübeli veya yetifltirilmek üzere, Pendik ve çevresinde oturan elemanlar al nacakt r KEND vas tas ile ürünlerimizi pazarlayacak plasiyer fi RKET M Z N; inventor program nda resim çizebilecek makine mühendisleri, makine konstrüktörleri, imalat müdürü, planlama müdürü, CNC torna, CNC iflleme merkezi, üniversal freze elamanlar na ihtiyac vard r. Ayr ca, ç rak vasf na uygun eleman da olabilir, yetifltirilip ç rak okuluna gönderilir. Maafl, sigorta, yol, yemek sosyal haklar m z mevcuttur. Hidrotam Makina, Faks: KEND bünyemizde ç kartt m z dergimizde, sat fl elemanl yapabilecek baybayan eleman ar yoruz ÖN MUHASEBE bilen, G.O.Pafla ve Eyüp bölgesinde ikamet eden, üniversite mezunu, referans verebilen, bayan eleman YET fit R LMEK üzere, genç eleman. Fatih, SEKRETER, grafiker, UMEL TSA Yay nevi OTO yedek parça deposunda çal flacak, askerli ini yapm fl, lise mezunu, ehliyetli ALARM, telefon santralleri ve güvenlik kamera sistemleri ile ilgili yetifltirilmek üzere, bay eleman. Ümraniye, Sultanbeyli civar uygundur DEVREN İŞYERİ ARAÇ tamir-bak m ve onar m ile benzeri iflleri yapan Limited fiirket sat l kt r ALMANYA Berlin de, sat l k, temiz Emlak ve nflaat fiirketi GAZ OSMANPAfiA Küçükköy de bulunan mobilya ma azam z sat l kt r CERRAHPAfiA T p Fakültesi karfl s nda faal Medikal B L fi M E itim Merkezi nden YTL+KDV ile ald m Kursu, KDV dahil YTL olarak devrediyorum ÇA RI Merkezi, ful donan ml, çok temiz VASITA PANELVANLAR, minibüsler, dizeller, benzinliler, jeepler (3 hat) SAH B NDEN suzu, 2005 model, NKR 55 Low, frigorifik, kapal polyester kasa kamyonet, YTL SAH B NDEN, Nissan Primera, 1998 model, 1600/6X, km, hidrolik, klima, otomatik cam, bordo, YTL EMLAK SATILIK SAH B NDEN, Vatan Caddesi, Emlak Kredi bloklar, Halkbank üzeri, 5.kat, 3+1, 160 M2 daire, YTL SAH B NDEN, Feneryolu minibüs caddesi, SSK Hastanesi karfl s, Akbank üzeri, No:17, 3+1, 160 M2, süper manzaral daire, YTL SAH B NDEN, Beylikdüzü Bizimkent, A-5 bloklar, No:32, 2+1, 80 M2, YTL SAH B NDEN, Okmeydan Bilas sitesi, No:25, 2+1, 110 M2, mükemmel daire, YTL SAH B NDEN, Çorlu merkezde, anayol üzeri, ma- aza olmaya müsait, 600 M2 bodrum kat SAH B NDEN, Karabiga da, Yeni Atakent Kooperatifi, her biri 500 M2, iskanl, tapulu, müstakil villa yap lacak flekilde, denize s f r, kumlu sahil, YTL BURSA Korupark yan, 3+1, kombili, klimal, çelik kap l, bahçeli, ful eflyal SAH B NDEN, Beylikdüzü, Birlik Sanayisi nde, 20 M2, masrafs z, kaloriferli, asansörlü, ofis, YTL SAH B NDEN, Göztepe Örnek Mahallesi nde, 5 daireli bina, 600 m BURSAAlt parmak ta, 3+1, d/g sobal, çelik kap l, merkezi, flahane manzaral, ekonomik, teras kat BEYKOZ Riva da, sahibinden sat l k villa ZEYT NBURNU Gökalp Mahallesi, Olivium a 3. sokak, 6 bin m2 kullan ml, giydirme cepheli, asansörlü, yang n mer. bina EMLAK KİRALIK KADIKÖY Misak- Milli Caddesi nde, 1.kat, 3+1, 120 M2, çift tuvaletli, antre odal, yerler tamamen fayans, kombili, Mühendislere ve Müflavirlere uygun, dairebüro, veya eflyal olarak k sa veya uzun dönemli lojman, YTL/Ay. Depozit Euro MEGA CENTER, A Blok, numaral dükkanlar SAH B NDEN, Beylikdüzü BSS de, 20 M2, kaloriferli, asansörlü ofis, masrafs z, YTL/Ay ÇEŞİTLİ REFLEKT F ve yap flt r c bantlar, cam-plastik-seramikkarbon, yanmaz teknik kumafllar IfiIK Üniversitesi nden ald m ö renci kimlik kart m kaybettim, hükümsüzdür. Azer Habibi 1999 da Nevflehir Ticaret Borsas bünyesinde kurulan Nevflehir G da Tahlil A.fi., 8 y ld r deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir. Laboratuar m zda, un-tah ltoprak-bitki-gübre-su analizleri yap lmaktad r HERTÜRLÜ dekorasyon iflleriniz itina ile yap l r. Sedat Usta, fiükran ÇELEB, moda tasar mc s ndan, gelinlik, niflanl k, abiye; imalat-toptansiparifl-kiral k FABR KALARIN, iflmerkezlerinin, sitelerin güvenli i en iyi flekilde sa lan r AVRUPA YA, Avusturya üzerinden aç l n, makine ve malzeme ihracatlar n za destek verelim SSK Kimlik kart m kaybettim. Can Çetin VER B R Teknoloji Hizmetleri Ltd. fiti. ünvanl flirketimize ait, 1 adet kaflemiz kay pt r. Kafle son olarak de kullan lm flt r y l, kalem, ajanda, anahtarl k vb. promosyon iflleriniz özenle yap l r SIFIR yada 2. el plastik k l tesisi, PP/PE/PVC, plastik k l üretimi ve otomatik kesme, çakma, dilme, extruder hatt, 250 kg/h makine ar yoruz

6 SAYFA 6 HUKUK KÖfiES 4857 say l fl Kanunu uyar nca eski hükümlü çal flt rma zorunlulu u Eski hükümlü çal flt rma zorunlulu u 4857 say l Kanun un 30. maddesinde düzenlenmifltir. Sözkonusu madde ile sadece eski hükümlü çal flt rma zorunlulu unun de il, özürlü ve terör ma duru çal flt rma zorunlulu u nu da düzenlemektedir. Kamu yarar na iflledi i düflünülen bu sistemin temelinde yer alan amaç, özürlü yahut terör ma duru gibi ruhsal ve/veya fiziksel aç dan yetersizli i bulunan kifliler ile ifllemifl oldu u bir suç dolay s yla cezas n tamamlad ktan sonraki süreçte ifl bulma imkan n yitirenleri korumakt r. Kanun uyar nca sözkonusu zorunlulu un oluflmas belli flartlar n varl na ba l d r. Buna göre öncelikle sözkonusu zorunlulu un do mas için iflyerinde elli ve daha fazla say da iflçinin çal flt r lmas gerekmektedir. Bu say saptan rken kural olarak iflyeri dikkate al n r. Bu itibarla ayn il s n rlar içinde birden çok iflyeri varsa hangi ifl kolunda olursa olsun bu iflyerleri bir bütün olarak ele al n r ancak ayn iflverenin baflka illerde ayn iflkolunda olsa dahi birden çok iflyerinin varl durumunda her birinin yükümlülük tafl y p tafl mad n n belirlenmesi gerekir. Öte yandan çal flt r lacak iflçi say s n n tespitinde belirsiz süreli ifl sözleflmesine ve belirli süreli ifl sözleflmesine göre çal flt r lan iflçiler esas al n r. K smi süreli ifl sözleflmesine göre çal flanlar, çal flma süreleri dikkate al narak tam süreli çal flmaya dönüfltürülür. Kanun aç s ndan eski hükümlü kavram na bak ld nda; Kanunda bu tan ma yer verilmedi i görülmektedir. Ancak 30. maddeye dayan larak haz rlanan Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Ma duru stihdam Hakk nda Yönetmelik te eski hükümlü Alt aydan daha uzun süreli hürriyeti ba lay c bir suçtan veya ceza süresine bak lmaks z n Devlet Memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymifl ve cezalar n infaz kurumlar nda tamamlam fl veya cezas tecil edilmifl yahut flartl sal verme yoluyla tahliye edilmifl olanlar ile özel kanunlar nda belirtilen flartlardan dolay istihdam edilmeleri olana bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetinden yasakl bulunanlar olarak tan mlanm flt r. Konuya iliflkin olarak önemli di er bir husus ise; 50 ve daha fazla iflçi çal flt r lan iflyerinde istihdam edilecek eski hükümlü say s d r. Kanun uyar nca yürürlü e konan Bakanlar Kurulu nun 2005/9077 say l karar uyar nca; toplam oran çal flt r lan iflçi say s n n yüzde 6 s olup, da l m, kamuda özürlüler için yüzde 4, eski hükümlüler için yüzde 2; özel sektör iflyerlerinde özürlüler için yüzde 3, eski hükümlüler için yüzde 1 ve terör ma durlar için de yüzde 2 dir. Bu zorunlulu a uymaman n yapt r m ise; Kanunun 101. maddesi uyar nca çal flt rmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çal flt rmad her ay için öngörülecek idari para cezas d r. Av. Goncagül Avc - TO HUKUK B R M stanbul Ticaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURAT YALÇINTAfi Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Genel Yay n Yay n Yönetmeni Dan flman smail fien fiefik MEM fi Bas n Yay n ve Halkla iliflkiler fiubesi Müdürü Do an ERDO AN Haber-Araflt rma Tamer ÇERÇ Bafl Editör Dilek ÜLKER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUTAfi, Dilflah KEFL O LU, Nalan SÖYLEMEZ Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN STANBUL T CARET TE YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELER N SORUMLULU U YAZARLARINAA TT R. TO NUN GÖRÜfiLER N ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BEL RT LEREK KISMEN YA DA TAMAMEN KULLANILAB L R. ABONE VE REKLAM TAR FES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKTC için YTL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YTL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek T. fl Bankas stanbul Sirkeci fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Siyah beyaz reklam tarifesi 5.00 YTL. sütun/santimdir. Renkli reklamlar n sütun/santimi YTL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. STANBUL T CARET ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda Tel: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: TO Ça r Merkezi: BASKI: DÜNYA SÜPER VEB OFSET A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar- STANBUL Tel: (0212) Komflu dan 66 flirket ve kurulufl geliyor YUNAN STAN Baflbakan Kostas Karamanlis, 23 Ocak ta Türkiye ye geliyor. 49 y l aradan sonra Yunanistan dan Türkiye ye baflbakanl k düzeyinde yap lan bu ilk ziyaret ayr bir önem tafl yor. G dadan turizme, tafl mac l ktan finansa kadar çeflitli sektörlerde faaliyet gösteren 66 kurum ve kuruluflunu temsilen ifladamlar Türk ortaklar bulmak için Baflbakan Karamanlis ile birlikte çeflitli temaslarda bulunacaklar. Baflbakan Karamanlis, DE K Türk-Yunan fl Konseyi, TOBB ve TÜS AD n iflbirli iyle stanbul da düzenlenecek Türk- Yunan fl Forumu nda Türk ifl çevresiyle bir araya gelecek. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat laca forumda, iki ülke ekonomilerindeki son geliflmelerin yan s ra biliflim teknolojileri, tar msal sanayi, ilaç ve kozmetik, perakende, turizm ve enerji sektörlerinde iflbirli i imkanlar ele al nacak. 11 milyonluk nüfusu ve 27 bin 500 dolara yak n kiflibafl gayrisafi yurtiçi has las ile al m gücü oldukça yüksek olan Yunanistan ile Türkiye aras ndaki ticaret hacmi her y l art yor. ki ülke aras ndaki geçen y lki ticaret hacminin 3 milyar dolar oldu u tahmin ediliyor. Türkiye özellikle co rafi yak nl k avantaj n iyi kullan rsa, komflu Yunanistan ile ticaretini daha genifl bir yelpazeye yayabilir. ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI O UZ DEM R Do u Karadeniz de mutlu son Birkaç y ld r, özellikle AB mali yard mlar önemli bir oranda Türkiye de bölgesel kalk nma programlar na yönelmifl durumda. fiu ana kadar toplam 39 ilimize yaklafl k 230 milyon Euro kaynak aktar lm fl durumda. Bu kaynak ise bu illerde bulunan yerel idarelere küçük ölçekli altyap tesislerinin inflaat, KOB lere yeni yat r mlar n desteklenmesi ve kar amac gütmeyen kurulufllara ekonomik ve sosyal kalk nma için giriflimlerde bulunmas için hibe olarak da t lm fl durumda. Bu kalk nma programlar n n en sonuncusu ise geçti imiz y l içerisinde teklif ça r lar yap lan Do u Karadeniz Kalk nma Program idi. Program kapsam nda binin üzerinde baflvuru olmas ülkemiz ad na oldukça sevindirici bir geliflme idi. Bu do rultuda söz konusu yard m programlar n n idaresi için kurulan Merkezi Finans ve hale Birimi 2007 y l Kas m ay içerisinde de erlendirmelerini tamamlayarak baflar l buldu u proje sahipleri ile sözleflmeleri imzalad ve Aral k ay itibariyle proje uygulamalar na bölgede baflland. 104 KOB projesine finansman almaya hak kazan rken, kâr amac gütmeyen kurumlar taraf ndan sunulan 80 projenin de uygulama aflamas na geçildi. Öte yandan bölgede 30 civar nda yerel yönetimin de altyap projelerinin finansman almaya kazand tahmin ediliyor. (Yaz yaz l rken henüz MF B den bir aç klama gelmemiflti) Söz konusu proje say lar n n ve finansman miktar n n; Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüflhane nin içinde yer ald bu alt il için çok büyük bir kaynak olmasa da bölgede bir k p rdanmaya neden olaca aç k. Türkiye de özellikle Güneydo u Anadolu Bölgesi nin yoksullu u s k s k vurgulansa da; DPT nin bölgesel düzeyde yapt sosyo-ekonomik geliflmifllik endeksinde Do u Karadeniz Bölgesi de oldukça düflük bir seviyede görünüyor. Bu noktada sadece AB desteklerinin de il, kamu taraf ndan dizayn edilecek yeni fonlar n da bu bölgelerdeki kalk nmaya yönelik hamlelere daha fazla aktar lmas, hatta bu iki bölge için haz rlanan ve haz rlanacak master Yurtd fl nda bir çok kez bir araya gelen Erdo an ve Karamanlis, Türkiye de ilk kez buluflacaklar. Firmalarla iflbirli i f rsat n kaç rmay n 1. Inpack-A.Papaconstantinou CO. Enjeksiyon Makinalar Temsilcili i 2. Olympus Plaza Food Parks- Macedonian Shipping Agencies. Tafl mac l k ve Nakliye, Catering 3. Nuntius Securities Axerey Varl k Yönetim, Yat r m Bankac l 4. Shelman Sofianos Floors Ahflap Zemin ve Yap Malzemeleri 5. UniPharma-Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A. Kiflisel Bak m Ürünleri Distribütörlü ü 6. Aluman S.A. Alüminyum Kaplama ve Parça 7. Magnohrom Limited Yass Çelik Al m ve Sat m 8. Loucas G.Matsas Salvage and Towage Mar.Co. Gemicilik fiirketleri 9. Silky Financiers Ltd. Finans Servisleri 10. Attiki Bee Culturing Co. Alexandos Pittas S.A. G da ve fiekerleme Ürünleri thalat 11. Vivodi Tel. S.A. Fortius Finance Securities-Bibliosynergatiki Komisyonculuk Firmalar 12. Antenna T.V. A.E. Medya 13. Greek-Turkish Chamber of Commerce Oda 14. Gerolymatos Group of Companies Genesis laç A.fi. Eczac l k ve Kiflisel Bak m 15. Marac lektronics Çevresel Proje Ortaklar 16. Intracom Holdings S.A. Biliflim Teknolojileri 17. Elefsis Shipyards Gemi Yap m Aktiviteleri 18. Olympia Electronics S.A Acil Durum Ifl kland rma Sistemleri 19. Michailides S.A. Tütün 20. Chimar Hellas S.A. Ayr nt l Görüflme çin Talep 21. SEKPY Ayr nt l Görüflme çin Talep 22. Pafarm laç ve Kozmetik thalat 23. Opticoacoustici Studios Film ve DVD, Yap m fiirketleri 24. Apikyan Packing S.A. Paketleme Sektörü 25. Info-Quest S.A. Biliflim Teknolojileri 26. BCA Business Studies Gemicilik Organizasyon Acenteleri 27. Bright Special Lighting Ifl kland rma fiirketleri, Mimarlar, 28. Daoulas John & Son GP Mobilya thalat Firmalar 29. SGT S.A. Enerji- Gayrimenkul- Süs Eflyalar 30. Hephaestus Engineering & Manufacturing S.A. nflaat ve Yap fiirketleri G da -Tekstil 31. B.T. Protokalidis S.A. Geri Dönüflümlü Plastik Maddeler 32. Aktor S.A. nflaat fiirketleri 33. Kapa Research Araflt rma fiirketleri 34. Mariolopoulos-Kanaginis Foundation Çevre Koruma 35. Olympic Aviation Pilot E itim Akademisi Ö rencileri 36. Hellenic Fashion Designers Association Türk Moda Tasar mc lar, Moda Bas n 37. F.B. Bank Bankac l k 38. Eurobank EFG Bankac l k 39. Vakakis International S.A. Tar m Projeleri Dan flman Firmalar 40. Euro Consultants Dan flman Servisler 41. Dynacom Tankers Management Ltd. Milli Benzin, Petrol, Petrol Ürünleri 42. Dynagas Ltd. Milli Benzin, Petrol, Petrol Ürünleri 43. Maxima Congress & Tourist Enterprises S.A. Tur flletmeleri 44. Liana Camba Ltd. Bayan Giyim Butikleri, Ma azalar 45. Hellenic Fur Federation Kürk 46. Hellenic Association of Travel & Tourist Agencies Turizm 47. Center For Renewable Energy Sources Yenilenebilir Enerji Kaynaklar 48. Eurobank-Tekfen A.fi. Bankac l k 49. Interamerican Yunanistan da çal flan Türk Firmalar 50. Droit Fil. S.A. Giyim ve kumafl imalat 51. Kastoria Chamber of Commerce and Industry Kürk ticareti 52. International Chamber of Commerce - Hellas Ticaret 53. Computer Integrated Solutions (CIS) Dan flmanl k 54. Transman Ship Managers Nakliye 55. Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry fladam birlikleri temsilcileri 56. Kastorian Fur Association Kürk ticareti 57. Hellenic Aerospace Industry Uzay 58. Ministry of Mercantile Marine, The Aegean & Island Policy Simeoni Mamidoil Jetoil S.A. Petrol ürünleri 61. Istos Business Interface Dedis Hotel Kürk ticareti 63. European Navigation Inc. Deniz nakliye 64. Moti S.A. Çelik ürünleri 65. Arpa S.A. Ulafl m ve ticaret 66. Euaggelos Kourtis General Partnership nflaat Muhammet Yenel STANBUL Ticaret Odas ( TO) taraf ndan 1994 y l ndan bu yana iflletmeye aç lan Kandilli deki tarihi Cemile Sultan Korusu, 2007 y l nda 90 bin kifliyi a rlad. TO eliyle canland r lan Koru Tesisleri; yap lan çevre düzenlemeleri, yüzme havuzu, basketbol, voleybol sahalar, tenis kortlar, helikopter pisti, aç k ve kapal restoranlar ve yeni projeleri ile hizmet vermeye devam ediyor. TO E itim ve Sosyal Hizmetler Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Muhammet Yenel, Vak f ile ilgili 2001 ve 2007 y llar n kapsayan hizmetleri ve 2008 y l nda yap lmas hedeflenen çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Vakf n, üyelere yönelik yapt yenilikler aras nda üye bilgilerinin elektronik ortama aktar lmas ve güncellenmesi yer al yor. Koru Tesisleri ni ziyaret eden üye ve misafirler Üçüncü fiah s Sigortas ile sigortalan yor. Üyelere AlaCarte yemeklerde yüzde 10 indirim uygulan yor. GÖRME ENGELL LER SINIFI Yap lan yenilikler, projeler ve aktiviteler SMS, mektup ve e- posta yoluyla üyelere duyuruluyor y llar içerisinde sponsorluk anlaflmalar yapan Vak f taraf ndan, sosyal hizmetler alan nda stanbul Ticaret Üniversitesi ( T CÜ) bünyesinde Görme Engelliler planlar fl nda bu bölgelere has teflvik mekanizmalar n n uygulamaya geçirilmesi büyük önem tafl yor. ÇEVRE ALTYAPISI Ç N FON ALAN BELED YELER Geçti imiz hafta köflemizde, AB deste i ile 23 belediyenin at k su ve içme suyu flebekelerinin ve sistemlerinin iyilefltirilmesine yönelik altyap projelerinin haz rlanmas için bir fon ay rd n söylemifltik. Bu çerçevede yaz m za cevap olarak birçok okuyucumuz hangi belediyelerin ne kadar yararland n bize sormufllar? Biz de soruyu aynen Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nda bu konudan sorumlu olan uzmanlara yönelttik. Ve büyük bir h zla yan t ald k. Bu çerçevede Erzincan Cansuyu (Kapasite Art r m ve Yenileme) Projesi, Nizip çme Suyu Terfi Hatt -Depo-fiebeke Projesi, Akçaabat çme Suyu sale Hatt Projesi, Manavgat çme Suyu Temini Yenileme ve Kapasite Art r m Projesi, Silvan çme Suyu Modernizasyonu Projesi, Ercifl çme Suyu Temini Projesi, Do- Cemile Sultan 2007 de 90 bin misafir a rlad stanbul Ticaret Odas E itim ve Sosyal Hizmetler Vakf bünyesinde, Koru Tesisleri ile birlikte Zarifi Köflkü, TO Spor Kulübü ve Vak f ifltirakleri bulunuyor. çin E itim S n f aç larak 70 bin YTL de erinde özel e itim sistemi kuruldu. l Sosyal Hizmetler Müdürlü ü ile ortak yap lan çal flmalar çerçevesinde bak m evlerinde ve kimsesiz çocuk yurtlar nda kalan yard ma muhtaçlar Koru Tesisleri nde a rland. Öte yandan Vakf n, Celalettin Bey Köflkü nün restorasyonu ile ilgili Bo aziçi mar Müdürlü üne yap lan talebi olumlu bulundu. TO Vakf Spor Kulübü faal hale geldi. Kulübün sezonunda liglere kat l m baflvurusu yap larak tüm flartlar yerine getirildi MEKAN PROJELER 2008 y l nda Koru Restoran ve toplant salonunun yenilenmesi için proje yar flmas yap ld. Gelifltirilen projeler aras nda birinci seçilen proje, Ocak 2008 de uygulanacak ve 15 Mart 2008 de tamamlanarak üyelerin hizmetine sunulacak. Yeni projeler kapsam nda ayr ca Cemile Sultan Korusu içinde, flirket toplant lar ve organizasyonlar için bir toplant salonu yap lacak. Ayr ca yazl k davet mekanlar ndan K rtepe de 500 metrekare alan yenilendi. Avrupa Yakas nda ise Sosyal Tesis aç lmas çal flmalar ile ilgili son noktaya gelinerek Tarabya daki Zarifi Köflkü kiraland. CAZ BE ULUTAfi ubeyaz t çme Suyu Ar tma, sale Depo, fiebeke ve Yol Projesi, Ezeltere/ Bulancak çme Suyu projelerinin içme suyu projelerinin haz rlanmas için teknik destek alaca ifade edildi. Öte yandan Erzurum At k Su Ar tma Tesisi, Kollektör, Ya mursuyu ve K smi fiebeke, Bart n Kanalizasyon ve At k Su Ar tma Tesisi Projesi, K rflehir At k Su Ar tma Tesisi, Ad yaman At k Su Ar tma Tesisi, Polatl At k Su Ar tma Tesisi ve lave fiebeke Yap - m, Siverek At k Su Ar tma Tesisi Projesi, Seydiflehir At k Su Ar tma Tesisi, Çarflamba At k Su Ar tma Tesisi, Diyarbak r At k Su Ar tma (Biyolojik Ar tma Yenilemesi), Erdemli Kanal lave fller ve At k Su Ar tma Tesisi, Akflehir At k Su Ar tma Tesisi, Aksaray At k Su Ar tma Tesisi Yenilemesi, Merzifon At k Su Ar tma Tesisi, Lüleburgaz At k Su Ar tma Tesisi, Soma At k Su Ar tma Tesisi projelerinin teknik çal flmalar n n da destek alaca ifade edildi. Belediyelerin toplam yat r m tutar n n ise milyon Euro dolay nda olaca tahmin ediliyor.

7 SAYFA 7 GÜNDEM 3.6 milyar Euro nun da t laca üç alan Bilgi ve iletiflim teknolojileri CIP in ikinci bilefleni olan Bilgi ve letiflim Teknolojileri Politikalar Destek Program ; Daha önce Türkiye nin çok az kat ld e-ten, Modinis ve e-content Programlar n n devam oldu u ve 2010 Avrupa Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde yürütülecek. Kat l m konusunda müzakereler sürerken, bu konudaki koordinasyonu DPT yürütecek. Bu program için 728 milyon Euro ayr ld. Ak ll enerji ve teknoloji program CIP in üçüncü bilefleni olan Avrupa Ak ll Enerji ve Teknoloji Program ; Daha önce Türkiye nin kat lmad SAVE (Enerjinin Rasyonel Kullan m ve Talep Yönetimi), Altener (Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar ) ve STEER (Ulaflt rmada Enerji) programlar n n devam niteli inde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Baflkanl nda bir çal flma grubu oluflturulacak. Bir y l sürecek çal flmalar sonucunda Programa kat l m durumu de erlendirilecek. Bunun için ayr lan miktar ise 727 milyon Euro olacak. AB destekli KOB ye yeni kredi imkan AVRUPA Birli i (AB), y llar n kapsayan, KOB ler ve iflletmelere yönelik Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Program haz rlad. Program çerçevesinde KOB lere, giriflimcilik, bilgi ve iletiflim teknolojilerinden yararlanmalar için 3.6 milyar Euro ayr ld. ngilizce tan m (CIP- Competitiveness And Innovation Framework Programme) olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Program n n yurt içindeki koordinasyonunu, Sanayi ve Ticaret Bakanl yürütecek. Toplam 3.6 milyar Euro olarak belirlenen tutar; Giriflimcilik ve Yenilik Özel Program, Bilgi ve letiflim Teknolojileri Politikalar Destek Program, Avrupa Ak ll Enerji ve Teknoloji Program olarak üç alanda da t lacak. CIP nin birinci bilefleni olan Giriflimcilik ve Yenilik Program ; Ekim 2002 de, Komisyonla imzalanan Mutabakat Zapt yla kat l m sa lanan ve Sanayi Bakanl ve KOSGEB taraf ndan yürütülen AB flletme, Giriflimcilik ve Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli flletmeler çin Çok Y ll Program n, yenilik ve çevre konular n da içeren daha genifl ve kapsaml bir versiyonu olacak. Bunun, KOB lerin uluslararas rekabete aç lmalar aç s ndan önemli bir f rsat olaca belirtilirken, bu programa AB deste inin 2.17 milyar Euro olaca ö renildi. Bu rakam n yüzde 52 si KOB lerin mali araçlardan yararlanmas, yüzde AB, KOB ler için rekabet edebilirlik ve yenilik çerçeve program haz rlad. KOB lere, giriflimcilik, bilgi ve iletiflim teknolojilerinden yararlanmalar için 3.6 milyar Euro ayr ld. Koordinasyonu Sanayi Bakanl yürütecek. Giriflimcilik ve yenilik özel program DPT: hracata ara mal üreten az vergi ödesin HRACATA ara mal üreten sektörlerde yerli sanayinin daha uygun fiyata mal üretmesini sa lamak üzere, vergi oranlar ve istihdam maliyetlerinin azalt lmas na yönelik yasal düzenlemelerin yap lmas gerekti i bildirildi. Devlet Planlama Teflkilat D fl Ticaret Özel htisas Komisyonu Raporunda, ihracat n ithalata ba ml l n n sektörel ve makro bazda azalt lmas n n önemine iflaret ediliyor. Bu amaca yönelik ihracata ara mal üreten sektörlerde yerli sanayinin daha uygun fiyata mal üretmesini sa layacak tedbirlerin al nmas n n sa lanmas gerekiyor. Bunun için de vergi oranlar n n ve istihdam maliyetlerinin azalt lmas n teminen, gerekli yasal Türk ürünleri dinamik tekniklerle pazarlanmal 25 i novasyon (yenilikçilik) Projeleri, yüzde 17 si KOB Destek A lar (Network) ça r s, yüzde 6 s da KOB lere yönelik politika tedbirleri ve projeler için ayr lacak. Giriflimcilik ve Yenilik Özel Program n n en önemli bölümünü oluflturan Mali Araçlardan Faydalanma hususunu de erlendirmek, finansmana eriflim problemi yaflayan KOB ler için önemli konu oldu u, y llar nda AB destekli mali araçlardan yararlan lamad ifade edilirken, sadece KOB Teminat Deste inden, Kredi Garanti Fonu arac l yla s n rl faydalan labildi i kaydedildi. Kredi Garanti Fonunun, Avrupa Yat r m Fonu taraf ndan düzenlemelerin yap lmas na ihtiyaç duyuluyor. Sektörler itibariyle ithalata ba ml l k düzeylerinin tespit edilerek ithal ba ml l n n düflük oldu u sektörlerin ihracat kapasiteleri art r lmal. Bunu gerçeklefltirmek için de ihracat teflviklerinin ithal ba ml l düflük sektörlere yönlendirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli. Rapora göre, ihracat n mal bileflenlerinin katma de eri yüksek ürünlerden oluflmas sa lanmal. Bu amaçla geleneksel ihracat sektörlerinde katma de eri yüksek üretimin sa lanmas, yat r mlar n hedef pazarlarda rekabet gücü olan dinamik sektörlere yönlendirilmesi gerekiyor. KOM SYONUN raporuna göre, kaliteli Türk ürünlerinin müflteri odakl ve dinamik tekniklerle tan t m ve pazarlanmas sa lanmal. Bunun için hem devlete hem de özel sektöre baz görevler düflüyor. Devletin olumlu Türk mal imaj n oluflturmaya yönelik projeleri desteklemesi, ihracatta pazarlamay destekleyen ofis, ma aza açma, yurtd fl fuarlara kat l m gibi devlet desteklerini çeflitlendirmesi gerekiyor. Özel sektör ise fuarlara kat lma, sektörel dergilere reklam verme, talebi zaman nda ve h zl karfl layarak, lojistik ve da t m kanallar n da içeren uygun tedarik zincirine girifli sa lamal. Ulusal Finansal Arac olarak seçilmesiyle, KOB lerin garanti ihtiyaçlar için Avrupa Yat r m Fonu taraf ndan, Kredi Garanti Fonuna 2006 y l sonuna kadar 14 milyon Euro luk kredi garantisi fonu kotas sa land, 2007 y l için sa lanan 10 milyon Euro ile bu rakam n 2007 y l sonuna kadar 24 milyon Euro ya ç kt hat rlat ld döneminde, Giriflimcilik ve Yenilik Özel Program kapsam nda, bafllang ç ve büyüme aflamas nda, özellikle yenilikçi KOB lere finansman deste i sa lan rken, KOB Teminat Deste ine yeni bir araç olan Menkul K ymetlefltirmenin de eklenece i belirtildi. AB den bastona 130 bin Euro ald B TL S in Ahlat ilçesinde, Do u Anadolu Kalk nma Program na (DAKP) sundu u proje ile AB den 130 bin Euro destek alan baston üreticisi, yeni bir atölye açt. Ahlat ta y llard r baba mesle ini sürdüren baston ustas Refai Gökbulak, DAKP a, baston üretimini art rmak amac yla Selçuklu Bastonu Modernizasyon Projesi ad alt nda sundu unu söyledi. Projenin AB de KOB deste- i kapsam nda kabul gördü ünü belirten Gökbulak, kendisine 130 bin Euro destek sa land n kaydetti. Yeni bir atölye açt n anlatan Gökbulak, flunlar söyledi: Atölyelerimize yeni makineler al nd. Mevcut atölyemizde tadilat yap ld. Üretim aflamas nda yaflad m z yer darl ve ekipman sorunlar ortadan kalkt. Ald m z makinelerle bastonlar n kabaca flekillendirilmesini yapaca z. Bu durum ifl gücü kayb n n önüne geçecek. Çünkü bastonun kabaca flekillendirilmesi, bizim oldukça zaman m z al yordu. fiimdi daha çok ince ifllemeye, flekillendirmeye zaman ay rabilece iz. Sanat - m z n tüm inceliklerini bastona yans taca z. TÜB SAD dan KOB lere yönelik biliflim platformu B L fi M Sanayicileri Derne i (TÜB SAD), biliflim çözümlerini, KOB lerle buluflturmay amaçlayan Biliflim Çözümleri Platformunu düzenleyecek. TÜB SAD dan yap lan aç klamada, Mart tarihlerinde WOW stanbul Yeflilköy de düzenlenecek olan etkinli in, ülke ekonomisinde önemli rolü olan KOB lere, ifllerini gelifltirme ve dünyaya aç lma konusunda teknolojiden nas l yararlanabileceklerini görme f rsat sunaca kaydedildi. Suç gelirleri ile mücadelede yeni dönem BANKALAR, yat r m fonlar, sigorta flirketleri, spor kulüpleri ve noterlerin de aralar nda bulundu u yükümlüler, sürekli ifl iliflkisi tesisinde tutar gözetmeksizin elektronik transferlerde ise 2 bin YTL ve üzerindeki ifllemlerde kimlik tespiti yapacak. Bakanlar Kurulu nun Suç Gelirlerinin Aklanmas n n ve Terörün Finansman n n Önlenmesine Dair Yönetmeli i, bugünkü Resmi Gazete de yay mland. 1 Nisan 2008 de yürürlü e girecek yönetmelik ile Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Hakk ndaki Kanun un uygulanmas na yönelik olarak, yükümlüler, yükümlülükler, uyum denetimi ve di er tedbirlere iliflkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, kanunun uygulanmas ndan yükümlü olanlardan baz lar flunlar: Bankalar, bankalar d fl nda banka kart veya kredi kart düzenleme yetkisine haiz kurulufllar, kambiyo mevzuat nda belirtilen yetkili müesseseler, ödünç para verme iflleri hakk ndaki mevzuat kapsam ndaki ikrazatç lar, finansman ve factoring flirketleri, sermaye piyasas arac kurumlar ve portföy yönetim flirketleri, yat r m fonu yöneticileri, yat r m ortakl klar, sigorta ve reasürans ve emeklilik flirketleri, finansal kiralama flirketleri, sermaye piyasas mevzuat çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kurulufllar, saklama hizmeti ile s n rl olmak üzere stanbul Alt n Borsas, PTT ve kargo flirketleri, varl k yönetim flirketleri, k ymetli maden, tafl veya mücevher al m sat m yapanlar, cumhuriyet alt n sikkeleri ile cumhuriyet alt n basma faaliyeti ile s n rl olmak kayd yla Darphane ve Damga Matbaas Genel Müdürlü ü, K ymetli Madenler Borsas arac kurulufllar, ticaret amac yla tafl nmaz al m sat - m ile u raflanlar ve ifllemlere arac l k edenler, ifl makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakit vas talar n n al m sat m ile u raflanlar, tarihi eser, antika ve sanat eseri al m sat m ile u raflanlar veya müzayedecili ini yapanlar. PERSPEKT F Dr. CAN GÜRLESEL Türkiye ekonomisinde 2001 sonras makro geliflmeler ile birlikte oluflan çevre koflullar sanayi sektörünü zorluyor. Sanayi kesimi bu yeni koflullara haz rl ks z yakaland. Birincisi Türk liras n n de erlenece i öngörülemedi öncesi yüksek enflasyonlu dönemin al flkanl klar sürdürüldü. kincisi ise kamu otoritesi de sanayi için uygun koflullar n yarat lmas ihtiyac n öngöremedi. Kamu otoritesi sadece makro iyileflme ve politikalar üzerine yo unlaflt. Kamu, sanayi için yüksek enflasyonlu dönemden farkl ve yeni politikalara ihtiyaç oldu unu fark edemedi. Sanayinin ve sanayicinin bugünkü s k nt s n n ana kayna hem kendisinin, hem de kamu otoritesinin yeni koflullara uyum sa layacak önlemleri almamas d r. Daha do rusu yeni dönemin koflullar n ne sanayici ne de kamu otoritesinin öngörememifl olmas d r. Sanayici daha çok döviz kurunu tart fl rken, kamu otoritesi de enflasyona ve mali disipline odaklanm flt r e girerken sanayinin ve sanayicinin yaflad s k nt önemli ölçüde artt için de bugün sanayinin gelece ini ve çözüm önerilerini sa l kl tart flam yoruz. Biz sa l kl tart flmaya katk sa lamaya çal flal m. Öncelikle Türkiye ekonomisinde art k sanayinin gözden ç kar ld do ru de ildir. Dünyada hiçbir ülke (özgün koflullar hariç) hangi geliflmifllik seviyesinde olursa olsun sanayiyi b rakmaz. Sadece sanayi de iflim gösterir. ktisat teorisi, ülkelerin geliflme hayat e risi içinde önce tar m sektörü ile sermaye birikimini bafllat r. Tar m kesimindeki art k sermaye sanayi için kullan l r. Sanayi önce emek yo un (tar m kesiminden çözülen ucuz iflgücü) ve düflük teknolojili geleneksel sektörlerde üretime bafllar. Tekstil, haz r giyim, g da, deri vb sanayiler bunlara örnektir. Daha sonra bu sektörlerden sa lanan sermaye birikimi ile teknolojiye dayal, sermaye yo un, nitelikli iflgücü kullanan, katma de eri daha yüksek sanayi sektörlerine geçilir ve sermaye birikimi h zland r l r. Bir sonraki aflamada ise ülkede belirli sanayi sektörleri kendi teknolojilerini üretir ve gelifltirir hale gelirler ve bu sanayi sektörleri endüstri halini al r ve uluslararas alanda belirleyici hale gelirler. Bu aflamada ülke yeni sanayileflmifl ülkelerden biri olur ve sanayileflme tamamlan r. Ayr ca bu son aflamada ülkede hizmet sektörünün pay da kendi lehine geliflmeye bafllar. Türkiye 2001 y l na gelindi inde sanayileflmenin ilk sürecinde tak l p kalm flt. Bunun en önemli nedeni de uzun y llar süren yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faizden oluflan hayal politikalar idi. Bu politikalar sanayiyi hem yabanc rekabetinden koruyordu, hem de sanayileflmede ileri aflamalara geçilerek daha çok sermaye biriktirilmesini engelliyordu. Çünkü sanayi sermaye birikimini yüksek enflasyon-kur-faiz yap s ndan zaten sa l yordu. Bu nedenle sanayinin bu koflullar içinde biriktirdi i sermaye de daha ileri aflama sanayi kollar na de il yine mevcut (geleneksel) KOB Finansal Yeniden Yap land rma Program kapsam na Aral k 2007 itibariyle 93 küçük ve orta ölçekli iflletme al nd. Türkiye Bankalar Birli inin web sitesinde yay nlanan programa iliflkin ayl k raporda yer alan verilere göre, kapsama al nan firmalardaki istihdam bin 574 kifli, yeniden yap land r lan Sanayinin gelece i sektörlere yat r l yordu. Çünkü bu yap içinde geleneksel sektörler sermaye birikimini zaten sa l yordu. Böylece geleneksek sektörlerde yüksek ve at l kapasiteler yarat ld. Ekonomide kaynaklar yanl fl kullan ld. Yat r m indirimi de bu yanl fll h zland rd. O y llarda sanayici için katma de er, verimlilik, sermaye verimlili i, teknolojik rekabet, AR GE, ürün gelifltirme vb yabanc kelimelerdi. Gerçek sermaye birikimini sa layan bu unsurlar n yerine yüksek kur, faiz ve enflasyon ayn ifllevi görüyordu. ( ülke ekonomisi de h zla moratoryuma yaklafl yordu). Ancak yüksek enflasyon biriktirildi i zannedilen sermayeyi de h zla eritiyordu. Bu nedenle sermaye birikimi erimesin diye enflasyonsuz ortamlara (yurtd fl na) tafl nd. Türkiye ekonomisi 2001 y l sonras nda yeni bir döneme girdi. Bu yeni dönemde ekonomi normallefltikçe, yani enflasyonsuz bir ortama gelindikçe ve faizler geriledikçe Türk Liras da de erlenmeye bafllad. Bu dönemde sanayileflme için de donan hayat e risi yeniden çal flmaya ve akmaya bafllad. Ancak sanayinin hayat e risinin çal flmaya bafllad n ve buna uygun önlemler ve destekler al nmas gerekti ini kamu otoritesi göremedi. Ekonomi yönetiminin nefesi ile bilgi ve becerisi ancak makro ekonomik önlemlere yetti. Sanayici de çal flmaya bafllayan hayat e risi içinde yeni aflamalara geçme bask s ile karfl laflt kça flafl rd. Hayat e risinin yeni aflamalar nda ifller zorlaflt kça ekonominin bozuldu unu ve kriz ç kaca n zannetti ve malumu kendinde aramad. flte bu ortamda Türk sanayi 2008 y l na giriyor. Bundan sonraki süreç aras ndaki gecikmeler nedeni ile sanayici için daha da zorlu olacak. Yeni dönemde sanayi hayat e risi üzerinde ilerlemeye devam edecek. Duranlar veya yerinde kalmaya çal flanlar düflecek. Bu iktisat teorisinin do al kural. Sanayi ise hayat e risinde yol almaya devam edecek. Hayat e risi üzerinde daha yüksek sermaye birikimi sa lanan sektörlere geçilecek. Nitelikli iflgücü, daha ileri teknoloji kullan m, verimlilik, sat n alma ve ortakl klar, daha büyük ölçekli ve az say da firmalar, araflt rma ve gelifltirme, markalaflma, sektörlerin kendi teknolojileri üretir hale gelmesi, yurtiçi-yurt d fl sermaye piyasas kaynaklar n n kullan m ön plana ç kacak. Sanayilerin endüstrileflmesi için yeni dönemin gündemi bunlar olacak ve bunlara ayak uyduran sanayiler geliflecek. Devlet destekleri bu çerçevede verilecek. Son söz; yukar daki süreci yönetmek büyük maharet istiyor. Türkiye nin sanayileflmesini isteyenler ve sanayiye destek verdi ini veya arad n söyleyenler yukar daki yeni dönemin unsurlar n savunmuyor. Onlar koflullar n geri istiyor. Yani biraz enflasyon, biraz kur art fl ; yani sanayinin hayat e risinin yeniden dondurulmas. Bu yayg n anlay fla ra men korkar m bu sefer hayat e risi donmayacak ve akacak ve maalesef yabanc sermaye bu ak m h zland rarak sanayiye hakim olacak. 93 KOB nin 21 milyon YTL si yap land r ld borç tutar ise 21 milyon 522 bin YTL. Kapsama al nan firmalardan 71 i ile Finansal Yeniden Yap land rma Sözleflmesi (FYYS) ba tland. Kapsama al nan firmalar n 13 ü Akdeniz, 11 i Do u Anadolu, 12 si Ege, 11 i Güneydo u Anadolu, 14 ü ç Anadolu, 12 si Karadeniz, 20 si ise Marmara Bölgesine ait.

8 SAYFA 8 TEKNOLOJ HBB LLNSS Tipi (Kayar duvarl ) kapal Yük Vagonu Kayar duvarl ilk yük vagonu TÜRK YE de ilk defa, HBB LLNSS Tipi (Kayar duvarl ) kapal Yük Vagonu üretildi. TCDD nin kulland buharl lokomotif ve yük vagonlar n n onar m n yapmak amac yla 1939 y l nda Sivas ta kurulan Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.fi. (TÜDEMSAfi) fabrikas nda 2007 y l n n sonlar nda üretimine bafllanan bu vagonlardan, 2009 y l sonuna kadar bin adet üretilmesi hedefleniyor. fiu ana kadar 12 nin üzerinde üretilen vagonlar n, önümüzdeki günlerde TCDD ye teslim edilece i, yap lacak testlerinin ard ndan HBB LLNSS tipi kapal yük vagonlar n n seri üretimine geçilece i bildirildi. TÜDEMSAfi Genel Müdürü Halil Torun, Cumhuriyet döneminde Sivas ta kurulan fabrikalar nda Türkiye de ilk defa HBB LLNSS tipi kapal yük vagonlar n n üretilmeye baflland n söyledi. SER ÜRET M YAKINDA Vagonlar n seri üretimine k sa süre içinde geçilece ini ifade eden Torun, vagonun özelliklerini ise flöyle anlatt : Bu vagonun özelli i hafifletilmifl daras ve yük tafl mac l nda farkl bir boyut getiren dizayn n n olmas. Yükler aras nda bölmeler mevcut. Buna benzer bir vagonumuz bugüne kadar daras 21 tondan daha afla düflürülememifl olmas na karfl l k, bu vagonun yaklafl k 16.5 ton daras söz konusu. Bu da flunu gösteriyor. En az ihtimalle her vagonda 6 ton daha fazla yük tafl ma imkan sa l yor. Bu vagonlar n flasesinde tamamen bükme sac kullan ld n ve sac takviyeleri yap ld n, bu durumun da vagonlar n hafifletilmesinde etken oldu unu belirten Torun, Vagonlar n duvarlar nda, kap lar nda alüminyum kap lar kullan lm flt r. Bu vagonlar Türkiye de modern yük tafl mac - l nda yeni bir boyut getirmektedir. Ayr ca 2005 y l ndan itibaren üretimini yapt m z vagonlarda olan özellik yani dünyadaki yük tafl ma standard na 120 kilometre sürat özelli ine bu vagon da sahip. Daha önce üretti imiz vagonlarda oldu u gibi bu vagonlar n flimdilik TCDD taraf ndan genellikle Avrupa ya yük tafl yan trenlerde kullan laca n düflünüyoruz diye konufltu. kinci el cep neredeyse yüzde 100 kay td fl MOB L letiflim Sistemleri ve Araçlar fladamlar Derne i (MO- B SAD) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Dursun, mobil iletiflimde ikinci el cihaz ticaretinin neredeyse yüzde 100 kay t d fl oldu unu belirterek, Cihaz yenileme potansiyelinin bu kadar güçlü oldu u bir sektörde ikinci elin mutlaka kay t alt na al nmas laz m dedi. Telekomünikasyon sektörünün 2007 TÜRK YE de de sat fla sunulan baz yaz l m ve cihazlar nedeniyle kiflilerin özel yaflam, haberleflme özgürlü ü ve mahremiyeti, kurumlar n s rlar ve iletiflimi riske girebiliyor. Türkiye deki baz kifli ve firmalar n internet üzerinden sat fla sunduklar casus yaz l m ve ürünler büyük ilgi görüyor. Çeflitli amaçlar için kullan lan ürünlerle istenilen kifli ve kurumlar n bilgisayar iletiflimi takip edilebiliyor. C HAZ VE YAZILIMLAR nternet siteleri üzerinden sat fl yap lan casus dinleme ve bilgisayar takip sistemlerinden baz lar flunlar: Saat görünümlü GSM dinleme cihaz : Duvar saati görünümlü GSM dinleme cihaz, flüphe uyand rmadan yerlefltirilen ev veya ofislerin dinlenmesinde kullan l yor. Üzerindeki GSM vericisi sayesinde mesafe s n r olmayan cihaz, Amerika dan bile aranarak aktif hale getirilebiliyor. 3 adet kalem pille çal flan saat, 2 hafta boyunca 24 saat kesintisiz dinleme yapabiliyor. Resim çerçevesinde GSM dinleme cihaz : çerisine gizlenmifl GSM vericisi sayesinde, bulundu u ortam mesafe s n - r olmaks z n dinleme imkan na sahip y l n de erlendirmek ve 2008 e yönelik beklentileri ele almak üzere düzenlenen toplant da konuflan Dursun, farkl görüfllere sahip olunsa da sektörün farkl taraflar aras nda diyalog gelifltirilmesinin sorunlar n çözümüne katk sa lad n ve kamu kurumlar yla da son y llarda böyle bir iflbirli inin tesis edildi ini belirtti. Dursun, 2007 de 8.55 milyon Casus ürünlere korkutan ilgi resim çerçevesi, fl k görünümüyle dikkat çekiyor. Cep telefonu ile aranarak, yüksek ses kalitesi ile net bir dinleme imkan na sahip cihaz kullanmak için gizli bölüme bir cep telefonu kart yerlefltirmek ve duvara asmak yeterli oluyor. Casus SMS yönlendirme ve takip yaz l m : nternet üzerinden sat fl yap lan casus SMS yönlendirme ve takip yaz l m, yüklendi i cep telefonlar n n mesajlaflma trafi ini ele geçiriyor. Yüklenilen cep telefonunun tüm mesajlar n n kopyas n gizlice istenilen bir cep telefonuna yönlendiren yaz l m, iz b rakm yor. Kapal cep telefonlar ndan dinleme yapma yaz l m : Phone dead yani telefon kapal iken dinleme sistemi ise dikkat çeken di er programlardan biri. Hiçbir flekilde telefonda görünmeyen ve tamamen gizli çal flan yaz l m, uzaktan bir baflka cep telefonu ile kontrol ediliyor. Ancak yaz l m n yüklendi i telefon, belirli bir numaradan aran p dinleme yapabiliyor. nternetten sat fl yap lan casus kameralar n da kifli ve kurumlar tehdit etti ini bildiren uzmanlar, bu tip kameralar n 70 ile bin 500 YTL aras nda sat fla sunuldu unu kaydettiler. Resim çerçevesi telefonunuzu dinliyor, vida görüntülerinizi aktar yor olabilir. yeni abone ile GSM abone say s n n 62 milyona ç kt n ve bunun abone say s nda 2006 y l na göre yüzde 16 l k art fla karfl l k geldi ini belirterek, GSM abone penetrasyonunun yüzde seviyesine ulaflt n dile getirdi. Dursun, 2008 de ise 8 milyon yeni abone ile 70 milyon abone say s na ulafl lmas n beklediklerini ifade etti. Nanoteknoloji bir sonraki sanayi devrimi AVUSTRALYA Wollongnog ve sviçre Lozon Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Al c, nanoteknolojinin daha çocukluk evresinde oldu unu belirterek, Öngörülen beklentileri karfl larsa, bir sonraki sanayi devrimi olabilir dedi. Al c, Nanoteknoloji nedir, yeni bir sanayi devrimine do ru mu gidiyoruz? konulu konferansta, bir ülkenin kalk nmas için katma de eri yüksek ürünler üretmesi ve ihraç etmesi gerekti ini söyledi. Nanoteknoloji ile maliyeti daha az ve ömrü daha uzun, orijinal ürünler üretilebilece ini ve firmalar n dünya pazarlar nda bir ad m öne ç - kaca n belirten Al c, Avrupa Birli i nin nanoteknoloji için y lda 1 milyar Euro harcad na dikkati çekti. Nanoteknoloji ile ilgili araflt rmalar en çok AB, ABD, Japonya ve Çin in yapt - na iflaret eden Al c, araflt rmalar n n yüzde 70 e yak n n üniversitelerin, araflt rma enstitülerinin ve dünya ihracat nda önemli pay alan büyük flirketlerin yapt n anlatt. HÂLÂ ÇOCUKLUK EVRES NDE Al c, nanoteknolojinin yeni bir teknoloji oldu unu ifade ederek, flöyle konufltu: Nanoteknolojiden beklentiler çok fazla. Nanoteknoloji öngörülen beklentileri karfl larsa, bir sonraki sanayi devrimi olabilir. Ama daha alaca - Türk biliflim flirketi Norveç te ses de ifltirecek DEFNE Bilgi fllem in gelifltirdi- i ses de ifltirme uygulamas - n n, Norveç te kullan lmaya baflland bildirildi. Proje sayesinde mobil telefon aboneleri, bu servisi kullanarak, arad klar kiflilerle normal seslerinden farkl bir ses tonu ile konuflabilecekler. Defne Bilgi fllem taraf ndan gelifltirilen, sabit ve mobil flebekeler için yeni bir e lence servisi olarak planlanan Ses De ifltirme Projesi, ilk olarak Norveç te mobil e lence sektörünün öncü kurulufllar ndan MQuest taraf ndan kullan lmaya baflland y - l sonunda tamamlanan proje sayesinde mobil telefon aboneleri, bu servisi kullanarak arad klar kiflilerle normal seslerinden farkl bir ses tonu ile konuflabilecekler. Bu servis sayesinde örne in bir kad n sesi baflka bir kad n sesine, erkek sesine veya çocuk sesine çevrilebiliyor. Gerçek zamanl olarak sesi de ifltiren bu teknolojiyi çeflitli e lence servislerine uyarlaman n mümkün oldu unu belirten Defne Bilgi fllem Genel Müdürü O uz Halilo lu, proje ile ilgili flunlar kaydetti: Özellikle mobil dünyada e lence servisleri, operatör gelirleri içinde giderek artan bir paya sahip. Bu çerçevede, verilen hizmetlerin çeflitlenmesi operatör gelirlerinin artmas nda önemli katk sa l yor. Defne Ses De ifltirme projesi de bu yoldan hareketle uyguland. Ses de ifltirme, gerçek zamanl olarak yap lmas oldukça kompleks bir teknoloji gerektiriyor. Sistem, ayn anda çok say da telefon görüflmesinde, gerçek sesleri farkl efektler uygulayarak de ifltirebilme yetene ine sahip. Çözüm sesi gerçek zamanl olarak kal nlaflt rabiliyor veya inceltebiliyor. GÖRÜfi BRAH M YARIfi Acaba teflvikte Do u ya birinci öncelik verilse terörün önü al n r m? Hazine Müsteflarl teflvik raporuna göre 2007 y l nda da teflvikli yat r m tutar n n sadece yüzde 9 u Do u illerine gitti. Hal böyle olunca da niçin bu bölgeye yat r m yap lm yor demekten geri durmuyoruz. T pk yumurta tavuk iliflkisi gibi de il mi? Teflvi in artmas veya özel sektörün Do u ve Güneydo u ya yat r m yapmas bu bölgelerdeki terörü önleyecek, terörün bitmesi ise buraya yat r mlar art racak. Hangisi öncelikli olursa kalk nma gerçekleflecek ve terör bitecek. Bunun karar n verecek olanlar düflünür elbet. Çünkü ikisinin paralel gitme imkan pek yok gibi. Türkiye nin neredeyse yüzde 60 kendini orta s n f olarak görüyor. Bo aziçi Üniversitesi ve Aç k Toplum Üniversitesi nin ortaklafla yap araflt rmada bu sonuç ortaya ç km fl. Fakat sendikalar n aç klad klar rakamlara bakarsak, orta s n f oldu unu iddia edenlerin neredeyse tamam açl k s n r nda yafl yor, haberleri yok. Sendikalar m do ru söylüyor, yoksa orta s n f oldu unu iddia edenlerin bir yerleri aç kta kalm fl da fark etmiyorlar m? Orta s n f oldu unu iddia edenler, açl k s n r nda yaflad klar n bilmedikleri için mi orta s n f olduklar n bilmiyorlar, yoksa orta s n f olduklar n bilmedikleri için mi açl k s n r nda yafl yorlar? slam Konferans na üye 56 ülkede araflt rma ve gelifltirmeye harcanan para di er ülkelere göre 6 kat geriymifl. Bu sonucu de erlendirenler, Araflt rma ve gelifltirmeye para ay rmazsan iflte böyle geri kal rs n, çek flimdi makus talihini diyorlar. Diyorum ki ben de, Müslüman ülkeler acaba Ar-Ge ye para ay rmad klar için mi geri kal yorlar, yoksa geri kald klar için mi Ar-Ge ye para ay rm yorlar. Geliflmifl ülkeler gelifltikleri için mi Ar- Ge ye para ay r yorlar, yoksa Ar-Ge ye para ay rd klar için mi gelifliyorlar? Geliflen Nanoteknoloji, kozmetik, tıp, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere bütün alanlarda kullanılan malzemelerin yapımına yeni bir boyut getiriyor. m z çok yol var. Nanoteknoloji hâlâ çocukluk evresinde. Türkiye de hedeflerini belirlemeli, nanoteknolojiden beklentilerini ortaya koymal, ona göre parasal destek vermeli. Nanoteknoloji, Türkiye nin geliflmifl ülke statüsüne geçmesinde önemli bir basamak olacak. Gaziantep te bir nanoteknoloji merkezi kurulmas n n, sanayisine önemli ufuklar açaca - n vurgulayan Gürsel Al c, Teknoloji merkezi, sadece Gaziantep ve bölgenin de il Türkiye nin uluslar aras araflt rma gelifltirmede önemli bir seviyeye gelmesine katk sa layacakt r dedi. Ekonomi do açlamalar ülkeler geliflmeden önce Ar- Ge ye para ay rm fllar m yd yoksa gelifltikten sonra m Ar- Ge nin fark na vard lar? Bir firman n paras k tsa o firma nas l sakin ve salim kafayla Ar- Ge ye para ay racak? Meseleye bir uzman gözüyle d flar dan bakmak var, bir de firma sahibi ve yöneticisi gözüyle bakmak var. Bir aile düflünün. K t kanaat geçiniyor, açl k s n r nda yafl yor ve bir yandan da çocuklar n okutmaya çabal yor. Aile çocuklar n okutabilse, hem çocuklar için hem de kendisi için bir aç l m sa layacak ve kalk nmay gerçeklefltirecek? Önünde iki yol var. Eldeki parayla çocuklar n n karn n m doyursun yoksa o parayla onlar okutsun mu? Söz konusu aile hem çocuklar n n karn n doyurup hem de okutabilirse kazanacak, yoksa ikisinden birini seçmek zorunda kalacak. Ancak seçeneklerden biri yani kar n doyurma meselesi seçilmezse di erini hayata geçirme flans da olmayacak? Burada karar nas l verilmeli? Firmalar n ya da ülkelerin durumu iflte buna benziyor. Hani tasarrufu ö ütleyen bir deyim vard r; flten artmaz diflten artar diye. Hurflit Günefl e göre Türk halk tasarruf konusunda ayn gelir düzeyinde oldu umuz ülkelerle k yasland nda geri durumdaym fl. Acaba Türk halk kaynaklar k t oldu u için mi tasarruf yapam yor, yoksa tasarruf yapamad için mi kaynaklar k t? E er kaynaklar yeterli olsa o zaman tasarruf yapmayacak m ya da tasarruf yapt zaman kaynaklar tüketmifl mi olmayacak? Yani flunu demeye çabal yorum: Saman saklad için mi zaman gelecek, yoksa zaman gelece i için mi saman saklayacak? Biz dahi, tüm bu önermeleri kurdu umuz için mi bu yaz y yazm fl olaca z, yoksa bu yaz y yazd m z için mi bu önermeleri kurmufl olaca z? PC ler 2010 a kadar yüzde 25 az enerji harcayacak HP, 2008 Tüketici Elektroni i Fuar nda, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar n enerji tüketimini 2010 a kadar yüzde 25 azaltaca n aç klad. HP Türkiye Kiflisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Artun Ayvat, HP nin y llard r ürün yaflam çevrimi genelinde çevreye sayg l bileflen ve süreçlerden faydaland n ; 2010 a kadar enerji tüketimini yüzde 25 azaltmak istediklerini kaydetti. HP, 2010 enerji azalt m hedefine ulaflmak için belli stratejilerinden faydalanacak. Buna göre, daha verimli güç kaynaklar ve daha az enerji harcayan çip setleri gibi bileflenlerin yan s ra enerji tasarrufu sa layan di er teknoloji ve süreçler, HP nin PC portföyüne entegre edilecek. HP kurumsal masaüstü bilgisayarlarda enerji kullan m n azaltmaya yard mc olan bir baflka özellik de iste e ba l olarak sunulan 80 PLUS güç kaynaklar oluyor. Bunlar, standart güç kaynaklar na göre yüzde 15 daha fazla verim sa l yor. 80 PLUS güç kayna olan PC, bir y lda, 17 bin litreyi aflk n gaz n yanmas yla ortaya ç kan karbondioksit emisyonuna eflde er tasarruf sa layabiliyor.

9 FUAR DÜNYASI Marble Fuar 26 Mart ta aç l yor ULUSLARARASI alanda sektörünün en büyük ikinci fuar olma özelli ini tafl yan ve 14. kez Mart günlerinde kap lar n ziyaretçilerine açacak Marble Mermer ve Do altafl Fuar n n, yeni alana tafl nmas yla birlikte sektörün birinci fuar olmas hedefleniyor. ZFAfi taraf ndan organize edilen Fuar n, Gaziemir de 330 bin metrekarelik alanda yap lacak yeni fuar alan n n hizmete girmesiyle, dünya birincili i hedefine çok yaklaflaca belirtiliyor. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Marble Fuar n n ve mermer sektörünün, zmir fuarc l ve kent için çok önemli oldu unu belirterek, lokomotif fuarlar n bafl nda Marble Fuar n n geldi ini, fuar n daha da geliflmesi için ellerinden geleni yapmaya kararl olduklar n kaydetti. Ayakkab sektörü zmir de buluflacak AYAKKABI/Yaz zmir Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar, Ocak 2008 tarihleri aras nda zmir de düzenlenecek. zmir Fuarc l k hizmetleri, Kültür ve Sanat flleri Afi ( ZFAfi) taraf ndan yap lan aç klamaya göre, Uluslararas zmir Fuar Alan nda sadece profesyonel ziyaretçilere aç k olacak fuarda bay-bayan, çocuk ve spor ayakkab modelleriyle terlik, çanta, bavul, cüzdan ve kemer tasar mlar sergilenecek. Ayakkab -Yaz Fuar, 2008 in yaz modellerinin yüzlerce çeflidini ziyaretçilerin be enisine sunarken, düzenlenecek defile programlar ayakkab yaz modas n vitrinlerden önce zmir de görücüye ç karacak. Üç gün boyunca günde bir seans gerçekleflecek defilelere 21 zmirli manken de kat lacak. Ayakkab Yaz ve Ayakkab K fl olmak üzere y lda iki kez gerçeklefltirilen fuar zmir Ayakkab c lar Odas, Ege Ayakkab Sanayicileri Derne i, ZFAfi ve sektör temsilcileri gerçeklefltiriyor. ZFAfi Genel Müdürü Do an flleyen, Türkiye nin öncü ayakkab fuar n n yine zmir de gerçeklefltirilecek olmas ndan duyduklar memnuniyeti ifade etti. Hannover de katma de erli ürünlerle boy gösterelim EÇEN y l Türkiye nin partner ülke olarak kat ld sanayi fuar Hannover Messe de bu y l, partner ülke Japonya olacak Nisan 2008 tarihlerinde Hannover de düzenlenecek fuar n tan t m toplant s nda konuflan stanbul Ticaret Odas ( TO) Baflkan Murat Yalç ntafl, Türkiye nin fuara kat l m n TO nun organize etti ini hat rlatarak, geçen y l partner ülke olarak elde edilen baflar n n, Türk firmalar n 2008 y l nda kat l m için de teflvik edece i düflüncesinde oldu unu söyledi. Fuar sonras nda Türkiye den kat lan firmalara yönelik bir anket düzenlediklerini kaydeden Yalç ntafl, kat l mc lar aras nda fuar çok iyi ve iyi olarak de erlendirenlerin oran n n yüzde 87 oldu unu aktard. Yalç ntafl, fuar sonras ndaki bir y l için kat l mc lar n yüzde 60.8 inin bin Euro aras nda, yüzde 17.7 sinin 100 bin-200 bin Euro aras nda, yüzde 13.9 unun ise 400 bin Euro ve üzerinde ifl ba lant s gerçeklefltirdiklerini bildirdi. G ENERJ VE RÜZGAR Yalç ntafl, Özellikle enerji ve rüzgar enerjisinin önde oldu u bir fuar olacak 2008 fuar. Biz de Türkiye olarak son y llarda enerji alan nda, özellikle Do u ile Bat aras nda enerji koridoru olma aç s ndan oldukça öne ç km fl bir ülkeyiz. Ben inan yorum ki özellikle enerji alan nda Türk firmalar n n bu fuarda söyleyecek çok fleyi olacak dedi. Türkiye nin 2006 y l nda 103, partner ülke oldu u 2007 y l nda ise 326 firma ile fuara kat ld n an msatan Yalç ntafl, bu y l en az firman n kat lmas n beklediklerini söyledi. Murat Yalç ntafl, bir firman n Hannover Messe fuar na kat lmas n n, kalite, fiyat ve rekabet aç s ndan dünyan n en iyileriyle boy ölçüflebilir olmas anlam na geldi ini belirterek, Bizim firmalar m z a rl kl olarak yan sanayi alan nda yer al yorlar. Önümüzdeki y llardaki hedefimiz sadece fuara kat lan Türk firmalar n n say s n art rmak de il, Türk firmalar n n robot, fabrika otomasyonu, enerji gibi daha fazla katma de er getiren, yüksek teknoloji getiren salonlarda daha fazla boy göstermesini sa lamak diye konufltu. Hannover Messe Fuar hakk nda bilgi veren Deutsche Messe A.fi Baflkan Yard mc s Wolfgang Pech ise, fuar n teknoloji transferi, yeni teknolojilerin ilk defa tan t lmas ve ticari ba lant lar kurulmas konusunda önemli bir platform oldu una dikkati çekti. Pech, bu y lki fuarda öne ç kan konular n, sanayi otomasyonu, enerji teknolojileri, tedarik ve hizmetler ile gelece in teknolojileri olaca n kaydederek, Güç Santrali Teknolojisi ve Mobil Robotlar ve Otonom Sistemler konulu fuarlar n bu y l ilk defa gerçeklefltirilece ini aktard. CAZ BE ULUTAfi Evlilik Dünyas 1 fiubat ta PAT KA Fuarc l k taraf ndan düzenlenen Evlilik Dünyas 08Evlilik Haz rl klar Fuar, 1 fiubatta Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda aç lacak. Yap lan aç klamaya göre, bu y l 6 nc s düzenlenen fuarda, evlenecek çiftlere, nikah flekerinden davetiyeye, gelinlikten mücevhere kadar ihtiyaç duyduklar her fley bir arada sunulacak. Çiftlerin, dü ün sofralar n yak ndan inceleyebilecekleri ve balay seyahatlerini planlayabilecekleri fuar kapsam nda ayr ca defileler, dans gösterileri, saç ve makyaj flovlar gibi etkinlikler yap lacak dü ün trendlerinin belirlenece i fuar, 3 fiubata kadar gezilebilecek. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Carrefoursa 2- Or Alo zet 3- fiirket Akont 4- ke Amonyak 5- Ulama Al 6- Na Pepsi 7Uyum Cr Taya 8- Lar Te Pan 9Um Da Beta 10- Sarelle A a 11- Oh Sair Narh 12- Yatafl Enka. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Coflkun Ulusoy 2- Ariel Yamaha 3- Acur 4- Rakam Desa 5- Eleman Talafl 6- Foto Ace Li 7- Ne Berk 8- Uzay Me 9- Rekabet Tane 10- Stok Papa an 11- Asya Ark 12- taliana Ha. Turizm profesyonelleri bulufluyor TÜRK YE nin Do u Akdeniz ve Avrasya n n en büyük ve önemli turizm fuar olan EMITT 2008, fiubat 2008 tarihlerinde TÜYAPBeylikdüzü Fuar alan nda 12 nci kez turizm profesyonellerine merhaba diyecek y l nda 50 ülkeden toplam 2 bin kat l mc, 5 salonda, 30 bin metrekarelik kapal alanda on binlerce ziyaretçi ile buluflmufltu. Geçen y l 5 salonda gerçek- lefltirilen EMITT Fuar 2008 y l nda 10 salona ulaflacak. Turizm sektöründen ziyaretçiler için EMITT bölgenin en önemli buluflma noktas. Bu bölge, Akdeniz, Ortado u, Güneydo u Avrupa ve Asya y içine alan oldukça genifl bir co rafyay kaps yor. Bu nedenle EMITT i sadece Do u Akdeniz in fuar olarak tan mlam yor, bir dünya fuar olarak görüyoruz. EKONOM VE POL T KA SAYFA 9 Az enflasyon dokunmaz Prof. Dr. ERDO AN ALK N Baz lar na göre millet IMF den de, faiz d fl fazla laf ndan da, istikrar iddias ndan da b km fl durumda. Bu IMF ile kar fl k istikrar program daha kaç y l devam edecek diye feryad- figan ediyor. Hükümetin s k para ve maliye politikas ndan bir miktar vazgeçmesini, yani k sacas kesenin a z n biraz aralamas n tavsiye edenler ço ald. Gerçekten milletin flikayet etti i gibi y llarca süren istikrar politikas olur mu? ki nedenle olur. Birincisi, söylendi i halde tam uygulanmazsa, yüzy l geçse bile yine ayn laflar konuflulur. kincisi ve daha önemlisi, istikrar politikas geçici bir politika de ildir. Bizim gibi ülkelerde enflasyon iyice azd r l p b çak kemi e dayand ktan sonra ak llar bafllara geldi inden, istikrar politikalar na hep geçici gözle bakma al flkanl var. Nüksettikçe enflasyon denilen hastal kla mücadele için yüksek dozda ilaç almak gerekti inden, yan etkileri de üzücü ve s k c oluyor. Onun için herkes bir an önce aya a kalk p hastal da, ilac da unutmak istiyor. Unutunca da ikide bir yata a düflmek adeta al n yaz s oluyor. Oysa istikrar politikalar na geçici de il, devaml bir tedavi, daha do rusu önleyici hekimlik gibi bak lsayd, hastal ayakta atlatmak da mümkün olabilirdi. Ama maalesef öyle olmad ve o ac ilaçlar defalarca içmek zorunda kald k. Bunlar n ne oldu u da art k ezbere biliniyor: Kamu harcamalar iyice yavafllat lacak; toplumun çeflitli kesimlerine verilen ödünlerden vazgeçilecek. Devlet iflletmeleri h zla elden ç kar lacak ama o zamana kadar da aç klar n kapatmak için fiyatlar na sürekli zam yap lacak.sosyal güvenlik kurumlar na çeki düzen verilip oluflturduklar kara delikler kapat lacak. Bu arada fazla para bas lmay p, afl r borçlanmadan da kaç n lacak Ayr ca millet elindeki paray harcamas n diye faizler bir miktar yüksek tutulacak. Tabii bütün bu önlemler kurlar düflük tutup ihracatç y üzerek ithalatç y sevindirecek. S k para ve maliye politikas ndan zaten bafl dertte olan büyük-küçük iflletmeler bir de o taraftan darbe yiyecek. Ancak bütün bu dertlerin asl nda geçmiflteki yüksek enflasyonun zorunlu tedavisinden kaynakland ve flimdi tedaviden vazgeçilirse ayn sorunlar n daha beter biçimde tekrarlanaca sanki unutuldu ve az enflasyon dokunmaz önerileri bafllad. Maziyi ne kadar çabuk unutuyoruz. Bir çeyrek yüzy l yüksek enflasyonla yaflad ktan sonra flunun fluras nda beflalt y ld r istikrara do ru ad m ad m yaklafl l yor umudu canlanm flt. Ama enflasyonla mücadelenin s k nt lar n bahane edenler flimdi yeniden adeta enflasyon özlemlerini dile getiriyorlar. Önceleri gelip geçen hükümetlerin enflasyonu bir türlü durduramad ndan yak nanlar ve bu kez art k baflar l olundu unu savunanlar a r a r a z de ifltirip istikrar politikas na ve yol açt sorunlara yüklenmeye bafllad lar. Ülkenin baz vatanperver ayd nlar, hükümetin halk düflünmeyip s rf d fl çevrelere (ve tabii baflta günah keçisi IMF e) yaranmak için istikrar u runa büyümeden vazgeçti ini iddia ediyorlar. fl çevreleri yüksek faizlerden, serbest kur politikas ndan, vergilerden, K T zamlar ndan zaten ötedenberi flikayetçiler. (Bu flikayetlerin ço unun hakl olmas durumu de ifltirmez). E er hükümet bütün bu flikayetleri hakl bularak s k maliye politikas ndan vazgeçerse ve bir tak m bask larla Merkez Bankas n n s k para politikas inad n da k rarsa, olacaklar belli. Çünkü geçmiflte bunlar defalarca yaflad k. Yani bir süre sonra tekrar bafllan lan noktaya dönülecek ve beflalt y ld r katlan lan fedakarl klar da heba olup gidecek. Tabii ifller iyice sarpa sar nca da yeni bir istikrar paketini yürürlü e koymak zorunlu olacak. Ve tam istikrara kavuflulurken, kamuoyunda, istikrar politikalar n n daha ne kadar sürece i, halk n art k kemer s kmaya tahammülünün kalmad, yine yo un biçimde tart fl lmaya bafllanacak. Bu film son elli y l içinde o kadar s k tekrarland ki, senaristinin de, oyuncusunun da, seyircisinin de hala b k p usanmadan ayn macerada srar etmesine flaflmamak elde de il. Mümtaz ayd nlar m z neden uygar bat yla demokratik uyumsuzlu a karfl tepkilerin hiç olmazsa yar s n, ekonomik uyumsuzluk için de göstermeyip tam tersi bir yol izlerler? Arada bu kadar enflasyon fark oldukça, yaln z anayasay de ifltirip insan haklar n gelifltirerek özenilen uygar toplumlarla uyum sa laman n mümkün olamayaca neden ak l edilemiyor? Otellerin A dan Z ye ihtiyaçlar bu fuarda ANFAfi Genel Müdür Yard mc s Server Seçer, Ocak tarihlerinde aç lacak 19. Hotel Equipment 08 Fuar na, yurt içi ve yurt d fl ndan kat l mc lar olaca n söyledi. Seçer, Ocak tarihleri aras nda Antalya Expo Center de düzenlenecek Akdeniz Turistik flletmeler Donan m, tekstil, dekorasyon ve Servis Ekipmanlar htisas Fuar n n (Hotel Equipment 08 Fuar ) tan t m dolay s yla Profesyonel Otel Yöneticileri Derne i (POYD) Baflkan Volkan fiimflek, Akdeniz Turistik Otelciler Birli i (AKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Akkafl, Türkiye Aflç lar Federasyonu ve Endüstriyel Mutfak, Çamafl rhane, Servis ve kram Ekipmanlar Sanayicileri ve fl Adamlar Derne i (TUS D) temsilcileri ile birlikte Antalya Gazeteciler cemiyeti lokalinde bas n toplant s düzenledi. Server Seçer, fuar n Türkiye de bir turizm bölgesinde yap lan en kapsaml ihtisas fuar oldu una dikkat çekerek, Fuar, bu y l 19. kez düzenleniyor. 19. kez aç lacak fuara, yurt içi ve yurt d fl ndan kat l mlar olacak. Fuar, turistik iflletme ve tesislerin A dan Z ye ihtiyaç duyabilece i tüm ürün gruplar na hitap ediyor dedi. 281 F RMA KATILACAK Fuar n ziyaretçilerinin; turizm bölgeleri yo un olmak üzere tüm Anadolu daki konaklama sektörü, hastaneler, üniversiteler, sosyal tesisler, askeri tesisler, pansiyonlar ve restoran iflletmelerinin yöneticileri, ilgili sektörlerin profesyonelleri ve yurt d fl ndaki iflletmelerin temsilcilerinden olufltu unu kaydeden Seçer, flöyle devam etti: Fuara, Yunanistan ve Suudi Arabistan dan da gruplar halinde kat l m olacak. Fuara, 281 firma, 843 kurulufl ifltirak edecek ve 2 bin 450 marka bulunacak. Fuar, ocak tarihlerinde saat ile aras nda aç k kalacak. Hotel Equipment 08 Fuar nda, mutfak ve çamafl rhane makine ve gereçleri, tüm otel tekstili ürünleri, yataklar, iç ve d fl mekan mobilyalar, dekorasyon malzeme ve aksesuarlar, fast food ve pastane sistem ve malzemeleri, temizlik malzemeleri ve makineleri, oyun ve e lence makinelerinde kadar otellerde ihtiyaç duyulan her türlü donan m bulunacak.

10 TO, dürüst reklam ilkelerinin takipçisi STANBUL Ticaret Odas ( TO) Dürüst Reklamc l k De erlendirme Kurulu her ay TO da toplanarak tüketicilerden gelen flikayetleri de erlendiriyor. 8 Ocak Sal günü TO Yönetim Kurulu Üyesi fiekib Avdagiç baflkanl nda bir araya gelen Dürüst Reklamc l k De erlendirme Kurulu, gündemi teflkil eden 7 maddeyi tart flarak, reklamlar nda tüketiciyi yan ltt iddias ile haklar nda flikayette bulunulan firmalar n reklam filmleri, düzenledikleri broflür ve ilanlar Dürüst Reklamc l k ile ilgili Uyulmas Zorunlu Mesleki Karar çerçevesinde inceledi. Bilindi i gibi TO nun Dürüst Reklamc l k Konusunda Uyulmas Zorunlu Mesleki Karar na firmalar uymak zorunda. Mesleki karara ayk r hareket eden firmalar TO, cezaland rma yoluna gidebiliyor. Cezalar ise para cezas, disiplin cezas, reklam n kald r lmas, yeniden düzeltilmesi fleklinde olabiliyor. Uluslararas k rtasiye Fuar 2 Nisan da TÜM K rtasiye Sanayicileri thalatç lar hracatç lar Toptanc lar Derne i (TÜK D), 2-6 Nisan 2008 tarihlerinde 14. Uluslararas K rtasiye ve Ofis Ürünleri Fuar n düzenliyor. Fuarda yer almak isteyen firmalar, derne in bünyesinde bulunan 2 bin metrekarelik alandan yararlanabiliyorlar. Standl veya stands z kiralama seçenekleri olan alanlar için son baflvuru tarihi 31 Ocak Ayr nt l bilgi için: TÜK D Tel: (212) Faks: (212) E-posta: Web: Bahreyn de ekonomi iliflkileri forumu CRANS Montana Forumu ile forumun Ortado u aya iflbirli iyle 8-10 Nisan 2008 tarihleri aras nda Merkezi, Do u ve Güneydo u Avrupa, Rusya ve Orta Asya Devletleri nin Ekonomik liflkilerinin Gelifltirilmesi konulu bir forum düzenlenecek. Manama/Bahreyn de düzenlenecek olan foruma hükümet temsilcilerinin yan s ra uluslararas ve bölgesel kurulufllar, ifl dernekleri, ticaret odalar ve ifl çevreleri temsilcileri kat lacak. Söz konusu fuarda enerji, yenilenebilir enerji, do al kaynaklar, tafl ma, alt yap, madenler, petrol ve do algaz, konut, telekomünikasyon, biliflim teknolojileri, turizm, kamu sa l, ticaret, finansal hizmetler ve bankac l k, imalat gibi konular yer al yor. Ayr nt l bilgi için: Telefon: (+377) Faks: (+377) Web: Ayakkab ve deri üreticileri bulufluyor GAZ ANTEP Sanayi Odas ve Akort Fuarc l k iflbirli i ile Ocak 2008 tarihleri aras nda GAPSHOES-6. Ayakkab, Saraciye ve Yan Sanayi Fuar gerçeklefltiriliyor. Söz konusu fuar n aç l fl Gaziantep Ortado u Fuar Merkezi nde saat de yap lacak. Ayakkab, saraciye ve deri üreticilerinin kat l m yla gerçekleflecek olan fuara Suriye ve Irak tan da çok say da ifl adam n n kat laca belirtiliyor. Zümre toplant s ZÜMRE toplant lar devam ediyor. 29 Ocak 2008 Sal günü saatleri aras nda 79 No lu Dokumac lar Meslek Komitesi nce zümre toplant s düzenlenecek. M s r n en büyük tankeri skenderiye de MISIR l en büyük tanker skenderiye Liman ndan gaz tafl maya bafllad. Methan Nile ismiyle an lan 145 metre ve bin metreküp kapasiteli tanker JP adl ngiliz gaz firmas yla ortak çal fl yor. ngiliz firma 1989 y l ndan beri gaz sektöründe yüzde 40 paya sahip ve 25 ülkeye ihracat devam ediyor. Hindistan da süs ve hediyelik eflyalar H ND STAN n Delhi flehrinde 28 fiubat-2 Mart 2008 tarihlerinde Hindistan El Yap m Süs ve Hediyelik Eflya Fuar n n 25 incisi düzenleniyor. 25th Indian Handcrafts & Gifts Fair adl fuara ev sahipli i yapacak olan India Expo Centre da 900 kadar show-room bulunuyor. Ev dekoru, mücevher, mobilya ve hal gibi ürünlerin de sergilenece i fuar Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) firmas organize ediyor. Ayr nt l bilgi için: Tel: Faks: E-posta: Web: STANBUL Ticaret Odas nda ( TO) vergi ceza sisteminde mevcut durum, sorunlar, de iflimin ipuçlar konulu bir seminer gerçeklefltirildi. Aç fl konuflmas n yapan TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar, vergi kanununun yeniden yaz ld flu dönemde çözüm önerilerinin son derece önemli oldu unu belirtti. lk oturumun SAYFA 10 baflkanl n yapan Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sad k K rbafl da Vergi ceza sistemindeki sorunlar n yeniden ele al nmas durumu var. Herkes bu sistemin yeniden dizayn edilmesinden taraf. Bu aflamada her yönden deneyimi olan kiflilerin bir arada bulunmas gerekiyor. Bu panel genifl bir kitleye iletilecek. Olay n yarg boyutu çok önemlidir. Bunun yan nda 25 bin firmaya haberli stok tespiti denetimi Maliye, vergi kay p ve kaça ile mücadele çal flmalar kapsam nda ilk defa bu kadar büyük çapl bir toplu envanter denetimine bafllad. stanbul da ocak ay sonuna kadar 25 binin üzerinde firma denetlenecek. Bu belgeleri haz r bulundurun Ayr nt l haz rlanm fl tarihli envanter defteri 2007 dönemine ait iflletme defteri veya yevmiye defteri ile defteri kebir. Ocak 2008 dönemine ait al fl-sat fl faturalar sevk irsaliyeleri ile sair al fl-sat fl evraklar. GEL R daresi Baflkanl, öncelikle riskli olarak belirtilen mükellefleri tespit etti. Riskli mükellefler daha çok, beyan ettikleri KDV tutar, sektör ortalamalar n n oldukça alt nda kalan ya da hiç KDV ödemeyen mükelleflerden olufluyor. Oluflturulan özel ekiplerin 9-31 Ocak tarihleri aras nda fiili envanter çal flmas nda nflaat sektörüne ana girdi sa layan sektörler. Mobilya imalat ve perakende mobilya sat c lar. Tekstil konfeksiyon ürünleri toptan ve perakende sat fl yapanlar. plikçiler. Dokuma makinesi ve teçhizat toptan sat fl yapanlar. bulunaca 29 il flöyle: Ankara, stanbul, zmir, Edirne, Tekirda, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bal kesir, Manisa, Ayd n, Denizli, Mu la, Antalya, Zonguldak, Eskiflehir, Konya, Mersin, Adana, Kayseri, Kahramanmarafl, Hatay, Gaziantep, fianl urfa, Diyarbak r, Malatya, Erzurum, Trabzon, Samsun. Denetim yap lacak baz sektörler Beyaz eflya sat c lar. Deri eflya ve giyim eflyas satanlar. Elektrikli elektronik ev cihazlar sat c lar. Kuyumcular. Ayakkab imalatç lar. Hal -kilim sat c lar. Hediyelik eflya sat c lar. Temizlik malzemesi toptan ve stanbul Vergi Dairesi Baflkan fiükrü Dilaver, Amaç asla ceza kesmek de il. Aç k aç k söylüyoruz. Diyoruz ki gelece iz, envanterinizi kontrol edece iz. Kontrol edece iz ama olur hata da yapm fl olabilirsin, düzelt dedi. Envanter denetiminin 3 sonucu 1- Stokta yer alan miktarla, kay tlarda yer alan mal miktar n n birbiriyle uyumlu oldu u durumlarda, herhangi bir ceza uygulamas na gidilmiyor. 2- Stoktaki mal miktar n n kay tlardaki mal miktar ndan düflük ç kmas halinde sorunlu bir durum oldu u ortaya ç k - yor. Vergi denetmenleri, stoklarda eksik ç kan mal miktar n n mükellef taraf ndan sat ld ve bu sat fllar için fatura düzenlenmedi ini ileri sürüyor. Bu flekilde tespit edilen kay td fl sat fllar En riskli mükellef stanbul da için gelir/kurumlar vergisi ve KDV mükelleften isteniyor. Ayr ca mükellefe vergi ziya ve usulsüzlük cezas kesiliyor. 3- Stoktaki mal miktar n n kay tlardaki mal miktar ndan fazla ç kmas ise mükellefin stoklar nda faturas z mal bulundurdu u anlam na geliyor. Stoklar nda faturas z mal bulunduran mükelleften, bu faturas z al fl sebebiyle zaman nda devlet kasas na intikal etmemifl KDV isteniyor. Bunun yan s ra vergi ziya cezas kesiliyor. perakende sat c lar. Telefon, cep telefonu gibi haberleflme cihazlar toptan perakende sat fl yapanlar. Spor malzemesi ve ekipman imalat yapanlar. Zirai ilaç imalat ve sat fl yapanlar. T bbi ve cerrahi alet ve malzemesi imalat ile sat fl n yapanlar. Anayasa boyutu ve Dan fltay boyutu, akademik olarak da üniversite boyutu bulunmaktad r dedi. TOPLUMUN VERG YE BAKIfiI Vergi ceza sistemine kurumsal bak fl ve vergi ceza sisteminde de iflim, elefltiriler ve önerilerle ilgili iki oturumdan oluflan panelde önemli akademisyenler bilgi verdi. Yararl geçti i konusunda hemfikir olunan GEL R daresi Baflkanl (G B), kay td fl ekonomiyle mücadele etmek için yeni bir yöntemi hayata geçiriyor. Baflkanl k, vergi borçlular na yönelik bankalarda toplu haciz uygulamas n n ard ndan, vergi kay p ve kaça ile mücadele çal flmalar kapsam nda toplu envanter denetimlerini yani stok say m n bafllatt. Gelir daresi Baflkanl, Aral k ay içinde Türkiye de toplanan vergilerin yüzde 95 inin tahsil edildi i 29 ilin Vergi Dairesi Baflkanl klar na birer yaz göndererek, 9-31 Ocak tarihleri aras nda fiili envanter çal flmas yap lmas talimat n verdi. Çal flmalar bafllayan vergi denetmenleri, 31 Ocak Perflembe akflam na kadar denetimlerine devam edecekler. 29 LDE 145 B N MÜKELLEF 2007 y l n n 9 ay ndaki Katma De er Vergisi (KDV) beyanlar üzerinden gerçeklefltirilen çal flmada, Vergi Dairesi Baflkanl klar n n bulundu u 29 ilde 144 bin 919 riskli mükellef tespit edildi. Riskli mükelleflerin 25 binden fazlas stanbul da bulunuyor. Vergi Dairesi Baflkanl klar, öncelikle mükelleflere bir yaz gönderiyor ve iflyerine denetim elemanlar n n gelece ini ve stok say m yapacaklar n bildiriyor. Vergi denetim elemanlar mükelleflerin iflyerlerine bir ekip halinde giderek, stoklarda yer alan mal miktar n tespit ediyor ve kay tlarda gözüken mal miktar ile karfl laflt r yor. Gelir daresi Baflkanl, envanter denetimini oldukça kararl bir flekilde gece gündüz gerçeklefltiriyor. stanbul Ticaret e aç klama yapan stanbul Vergi Dairesi nin yeni Baflkan fiükrü Dilaver, envanter denetiminin yararlar n flu flekilde özetledi: Mükelleflerimizin dönem sonunda mevcutlar yla ilgili olarak ç karmak zorunda olduklar envanterlerinin, envanter defterine kaydedilip kaydedilmedi i ortaya ç k yor. Envanter defterine kaydedilmifl olan emtia miktar n n, iflyerinde bulunan emtia miktar yla uyumlu olup olmad belirleniyor. Fiyat ve tutar n n kontrolü yap lmak suretiyle hatal envanter ç kar lmas n n engellenmesi ile do ru vergi tahakkuk edilmesi sa lan yor. Envanter denetimi ile iyi niyetli mükellefin yan nda olduklar n söyleyen fiükrü Dilaver, Amac m z vergi kaç rmak suretiyle devleti doland ran, kand rma niyetinde olan mükelleflerin cezaland r lmas d r. Envanter yap lmas kanuni bir zorunluluk. Envanterin de süresinde yap lmas ve gerçe i yans tmas gerekiyor. Fiili say m fark tespit edilen mükelleflerimizin kendileri gerekli düzeltmeleri yap p, ifllemlerini yaparak kay tlar na yans tmalar halinde haklar nda herhangi bir cezai ifllemde bulunmuyoruz fleklinde konufltu. MÜKELLEF N LEH NE Gelirler daresi Baflkanl n n önceden mükellefe haber vermesi, denetim için haz rlan lmas imkan n sa l yor. Stoklar nda eksik ya da fazla mal bulunan mükellefler, vergi denetim elemanlar gelmeden önce eksik veya fazlal klar n kapat p cezadan kurtulabiliyorlar. Ancak stok kay tlar ile uyumlu olmayan mükellefler oldukça a r vergi ve ceza yüküyle karfl karfl ya geliyor. Vergi ceza sistemi yeniden dizayn edilmeli fiükrü Dilaver D LEK ÜLKER panelin tekrar talep edildi. Verginin kayna n n toplum oldu unu vurguland panelde, vatandafllar n vergi kaç rma konusundaki düflüncesini ortaya koyan bir anket yap ld ve anket sonucunda her 10 kifliden 6 s n n Türkiye de vergi kaç rman n kolay oldu u ve ceza almad klar n ifade etti i belirtildi. D LfiAH KEFL O LU

11 SAYFA 11 GÖRÜfi fiu haz r dondurmalar yok mu K z lay Baflkan ndan Keçeli ye ziyaret TÜRK YE K z lay Derne i Genel Baflkan Tekin Küçükali, 17 Ocak ta stanbul Ticaret Odas ( TO) Meclis Baflkan Muharrem Keçeli ye nezaket ziyaretinde bulundu. Küçükali ve Keçeli, K z lay n faaliyetlerinin yan s ra güncel konular da ele ald. Tekstilde flikayetler de erlendirildi TO tekstil konusunda tüketici flikayetlerini ele ald. Toplant da TO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar ve Meclis Üyelerinden Abdurrahman Örs, Mustafa Dar c, Ertan Kurflun, Hüseyin Karasu, Birol Hac o lu, Yahya U ur ve Faruk Çataltafl la birlikte tüketicilerin gönderdikleri tekstil ürünlerindeki flikayetler de erlendirildi. Sambac golcüler Brezilya y Türk halk na tan tt Lüks yaflayana neyle finanse ettin sorusu Yeni Gelir Vergisi Kanunu yla, kredi kart dahil yüksek harcamas olanlara, 5 y ld zl otellerde kalanlara, özel hizmetçisi, yat ve son model arabas bulunanlara, Bunlar nas l finanse ettin diye sorulacak. EN Gelir Vergisi Kanunu ile birlikte, lüks yaflayana Bunlar nas l ve neyle finanse ettin diye sorulacak. Basit usulde vergilemeye de son verilecek. Vergi Konseyi, Gelir daresi Baflkanl ve Gelir Politikalar Genel Müdürlü ü nce yürütülen yeni Gelir Vergisi Kanununun maddelerinin yaz m çal flmalar sürüyor. Daha önce ay sonuna kadar tamamlanmas öngörülen, ancak oluflturulan komisyonlar n 15 fiubat a kadar ek süre istedi i çal flmalarda, yeni Gelir Vergisi Kanununun ana hatlar da ortaya ç kmaya bafllad. Gelir Vergisi Kanunundaki madde say s n azaltacak olan, daha anlafl l r ve basit bir yap y öngören yeni düzenlemede, sermaye kazançlar ile di er kazançlar n ayr ayr vergilendirildi i ikili (dual) bir yap kurulacak. Buna göre, sermaye gelirleri sabit ve düflük oranl, di er kazançlar ile artan oranl tarifeye tabi olacak. kili sistemde, kâr paylar nda çifte vergileme de söz konusu edilemeyecek. Y BREZ LYA Parlamentosu Temsilciler Meclisi D fl liflkiler ve Savunma Komisyonu heyeti, stanbul Ticaret Odas n ( TO) ziyaret etti. Konuk heyeti a rlayan TO Yönetim Kurulu Üyesi Ferruh Gök, Brezilya n n 2000 li y llardan itibaren Amerika k tas n n en h zl ve istikrarl ekonomisine sahip ülkelerden biri oldu unu vurgulad. Gök, Brezilya n n Türk mallar n n yan s ra turizmin tan t m na da destek vermesini arzu ettiklerini belirterek, böylece dostluk ba lar n n kuvvetlenece ini, kültürel iflbirli inin artaca n söyledi. Brezilya Parlamentosu Temsilciler Meclisi D fl liflkiler ve Savunma Komisyonu Baflkan Vieira da Cunha ise ilk defa resmi olarak Brezilyal parlamenterlerin Türkiye yi ziyaret etti ini kaydederek, temaslar n n çok olumlu geçti ini söyledi. Kapal çarfl esnaf ve taksicilerle görüfltüklerini ve futbolcular dolay s yla Türk halk n n Brezilya y tan d n gözledi ini belirten Cunha, Nisan ay na Sao Paulo dan stanbul a do rudan uçufllar n bafllayaca bilgisini de verdi. Viyana Ekonomik Forumu, Kiflinev de NOSTALJ Viyana Ekonomik Forumu fiubat 2008 tarihleri aras nda Moldova daki Yat r mlar ve Bölgedeki Yat r mlar ad yla Moldova n n baflkenti Kiflinev de gerçeklefltirilecek. Forumda konu bafll klar Moldova daki Yat r m Politikas ve Yat r m F rsatlar ile Altyap, Finans ve Enerjide Yat r mlar n Rolü olacak. VERG GÜVENL K MÜESSESELER En son Nereden Buldun ve Hayat standard n n kald r lmas yla, vergi güvenlik müesseselerinden mahrum kalan vergi mevzuat, yeni kanunla birlikte tekrar kay p ve kaçakla mücadeleye dönük oto kontrol sistemlerine kavuflacak. Bu çerçevede gider bildirimi, asgari gayri safi has la ve ortalama kar haddi gibi vergi güvenlik müesseseleri, yeni kanuna girecek. Gider bildirimi ile birlikte, y l AHMET ALMAZ stanbul Ticaret Odas Heyeti nin Ankara da yapt temaslar stanbul Ticaret Odas n temsilen Ankara ya gitmifl bulunan heyet Türkiye Odalar Birli inde yap lan toplant lara kat lm flt r. Türkiye Odalar Birli i, stanbul Ticaret Odas, stanbul Sanayi Odas, stanbul Ticaret Borsas, Ege Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odalar temsilcilerinin ifltirakiyle yap lan bu toplant lar üç AHMET ÖZER gün devam etmifltir. Toplant lara Milli Birlik Komitesinden bir heyet ile Maliye, Gümrük ve Tekel ve Sanayi Bakanl klar temsilen kat lm fllard r. Ürdün ün Kalk nma Plan Baflvekilin bildirdi ine göre Ürdün ün müstakbel kalk nma plan Kudüs te 1 milyon sterlin de erinde bir otel iflini de ihata (kapsamak) etmektedir. Kay td fl ile Mücadele Platformu strateji üretecek BU arada Vergi Konseyi, kay t d fl ekonomi ile mücadeleye yönelik çal flmalar n h zland rd. Çal flma kapsam nda ilk etapta, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da yer alaca, ilgili bakanl k ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluflan Kay t d fl ile Mücadele içindeki harcamalar o y la iliflkin beyan edilen gelirle karfl laflt r lacak. Geliri düflük, harcamas fazla olandan bu durumu aç klamas istenecek. Nereden buldun dan farkl olarak servet yerine harcaman n sorgulanaca yeni sistemde, kredi kart dahil yüksek harcamas bulunanlardan, 5 y ld zl otellerde kalanlardan, özel hizmetçisi, yat, uça, son model uça olanlardan beyan etti i gelir ile yaflam standard aras nda büyük fark bulunanlar, mercek alt na al nacak. Bu kiflilere, Bu harcamalar nas l finanse ettin? Bu flekilde nas l yaflayabiliyorsun? diye sorulacak. Asgari gayri safi has la ile iflletmelerin belli dönemdeki has lat na göre, 1 y ll k tahmini has lata ulafl l yor. Kar marj da düflülerek, bu has lata uygun Platformu kurulmas öngörülüyor. kinci aflamada da mücadeleye yönelik stratejik hedeflerin tek tek belirlenerek, uygulamaya konulmas planlan yor. Maliye Bakanl Stratejik Plan nda da, kay t d fl l n her y l yüzde 2 azalt lmas hedefleniyor. beyanda bulunup bulunmad na bak l yor. Ortalama kâr haddinde ise ayn sektörde faaliyet gösteren firmalar n sat fl miktar na göre ortalama kar oranlar belirleniyor. Buna göre de ortalama kar haddine ulafl larak, beyanlarla karfl laflt rma yap l yor. BAS T USUL KALKIYOR Yeni gelir vergisi kanununda, basit usulde vergilendirmeye son verilmesi öngörülüyor. Esnaf odalar n n karfl ç kt ve 900 bin dolay nda esnaf ilgilendiren düzenlemeye göre, ayakkab boyac s, ayakkab tamircisi ve berber gibi getirilecek limitlerin alt nda gelir elde eden küçük esnaf için vergiden muaf esnaf belgesi düzenlenecek. Bu flekilde, söz konusu grup vergiden muaf tutulacak. Di er mükellefler ise gerçek usulde vergiye geçirilecek. 47 y l önce 110 y l önce 19 Aral k 1961 Der Saadet ( stanbul) Ticaret Odas Gazetesi 8 Kanunusani 131 (Rumi) Baflvekil yapt bas n toplant s nda hükümetin Ürdün de a r ve hafifi sanayi ve turizmi teflvik edece ini bildirmifltir. Keza yeni yollar n infla edilmesi yeni projelerle çiftinin hayat seviyesinin yükseltilmesi ve bir ziraat komitesi gibi hususlar n da tahakkuk ettirilmesi için karar al nd aç klanm flt r. Ürdün ün bu hususta yapaca yat r mlar devam edecektir. Trabzon Tarikiyle (Yoluyla) ran Transit Ticareti 19 kanunuevvel 1896 tarihinde ran n Trabzon ve Erzurum tarikiyle vuku bulan (gerçekleflen) transit muamelat bir veçhe ati (afla da) hulasa edilir. 12 kanunuevvel de ran a gönderilmek üzere 5929, 1218 kanunuevvele gönderilen manifatura 50 muhtelif sand kla toplam 6443 sand kt r. Rusya ya Kuru Üzüm thali Rusya ile Yunanistan aras nda akdolunan (yap lan) ticaret muahedesi (anlaflmas ) mucibince (gere ince) ithal edilen kuru üzümleri bilumum (bütün) gümrüklerden muaft r. Saltanat- saniyenin Petersburg Sefareti (elçili i) taraf ndan vuku bulan müracaat üzerine Rusya hükümeti memalik-i flahanede yetiflen bu nevi (çeflit) üzümlerden dahi gümrük resmi almamaya karar vermifltir. Tavuklar n Sini (Yafl ) Tavuk ve horozlar n sini mahmuz ve tüylerinin tetkikiyle (incelenmesiyle) pek kolay anlafl l yor. Dört buçuk ayl k oluncaya kadar horozun horusun mahmuzu ç kmaz ve bunun yerinde di erlerinden daha büyük bir pul bulunur. Horoz dört buçuk ayl k olunca bu pulun alt nda bir ufak ç k nt peyda olur. Beni çocuklu uma götürürken ticarette, teknolojide bana hep nereden nereye geldi imizi hat rlat r. Ankara da Amerikan Üssü nde yedi im ilk dondurma 70 li y llardayd. Tarlada henüz süvari birli i e itim yap yor, asker tören için de olsa at üstünde. 58 Chevrolet henüz tedavülde ve hem birinci s n f otomobil hem de o y llar da ustas ve floförü sayg de er adam kategorisinde. Leblebi tozu ve aç k hava sinemalar en lüks e lence. Ve mutlu bir çocuk, çizgili pijama ve yamal pantolonuyla Ben. Ve sokakta okula yürüyerek gidebilmek, çok uzak olmas na ra men. Ve okulda anne kadar s cak bir ö retmen. Faiz d fl fazlay bilmezdi büyüklerimiz. Kur çapas ndan da haberi yoktu, cari aç ktan da. Fabrikatör olmak böyyük ifl!. San r m henüz stanbul un tafl topra egzoz duman na bo ulup, memur iflçi kredi kart faizi hesaplamas konusunda uzmanlaflmam flt. Gecekondu bacas ndan tüten ikinci s n f tafl kömürü o günlerde ozon tabakas n delmeyi becerememiflti. Uça a binen birine uzaya gidip gelmifl gibi bak l r, TV olan evde gecenin üçünde Muhammed Ali seyretmeye s raya girilirdi. Ve Amerikal lar n bayramlar nda üslerine mahalleli kabulünde ikram ettikleri o dondurma. S rf yabanc biri verdi diye s r p att m ve arkas ndan iç geçirerek bakt m tüm çocuklu umla, çocuklu uma yap fl p kalan o yemedi im dondurma. Hani flimdi TV lerde bir kad n n tüm diflili i ile dudaklar nda eritti i o dondurma, her seferinde o s r p att m dondurmaya götürür beni ve Türkiye nin geri kalm fl saf y llar na. Ve nereden nereye gelmifliz diye iç geçiririm, her seferinde. O gün o dondurmay Türkiye de yapabilmek mümkün de ildi. Ben flansl yd m ve flans m kullanmama duygusu y llarca benle birlikte gezdi. Çok y llar sonra yapabildi Türkiye haz r dondurmay, yabanc markayla da olsa. fiimdi çocuklar kocaman bir ablan n garip hareketlerle yemeye çal flt dondurmaya özenmiyorlar bile. Çünkü ikisi de ulafl lmaz de il art k ve birkaç YTL kadar yak nda. Ulaflamad klar fley yok çocuklar n ve büyüklerin ülkemde. Art k tüccar m z n mal satmad ülke sanayicimizin yapamad ürün yok Allah a flükür. Tel araba, yamal pantolon, so uk kuyu, ö retmenime duyulan o kocaman kutsal sayg, o s r p att m dondurmayla birlikte bir Amerikan Üssü nün çöplü ünde kalsa da art k, ülkemiz birçok teknolojiye sahip ve her türlü ticarete. Tüm alanlarda birçok fleyi k sac k bir zamana s d rd k, ülke olarak. Yetmifllerden bugüne Her fleye ra men ülke olarak güzel fleyler becerdik. stanbul da Paris teki her fley var, art k fazlas yla. ki gerdanl k da yetmez oldu stanbul a. Onlarca özel üniversitemiz var. Hakkari de cep telefonuyla konuflabilir, Tatvan da kayak yapabilirsiniz. Yak nda Avrupa dan Asya ya tünelden geçecek. Belki de Avrupa ya vizesiz gidece iz. stanbul dan Palandöken e hafta sonu geçirmeye gitmeniz, bir buçuk saat ve birkaç yüz milyon, hepsi bu kadar. Henüz 35 y l önce dondurma bile yapamayan ülkemde Bu kadar k sa sürede inan lmayacak kadar ilerleme kaydettik ve inan yorum daha çok yol kat edece iz. Sab r, inanç ve birliktelikle

12 SAYFA de uluslararas iliflkiler h zlanacak STANBUL Ticaret Odas ( TO), 2008 fl Program n n start n verdi. Daima üye odakl çal flan TO ayn zamanda ülke ekonomisinin geliflmesine de öncülük etmeyi sürdürüyor. Bu ba lamda haz rlanan 2008 fl Program yla TO, firmalar n geliflmeleri, dünya ile entegre olabilmelerinin sa lanmas için kurumsal ve kiflisel giriflim çal flmalar ile üyelerin ticari ve toplumun kültürel ve sanatsal ihtiyaçlar do rultusundaki çal flmalar n destekleyecek. TO nun 2008 ifl Program çerçevesinde AB Serbest Ticaret Anlaflmalar na Türkiye nin dahil edilmesi amac yla, Avrupa Birli i nezdinde gerekli görüflmelerde bulunulmas için de giriflimleri sürecek. HRACATA DEVAM TO hracata lk Ad m Program na 2005 y l nda bafllad. Söz konusu program ile 80 KOB ye dan flmanl k hizmeti verilerek rekabet edebilir duruma gelmesi sa land. 11 ildeki Ticaret Odalar na e itim verilerek program n Anadolu illerindeki Ticaret ve Sanayi Odalar nca uygulanmas na yönelik çal flmalara 2008 y l nda da devam edecek. Bu y l 40 firma daha ihracat yapar hale getirilecek. AvrupaAkdeniz Bal kç l n Gelifltirme Projesi Haziran 2008 y l nda tamamlanacak. AB LOB FAAL YETLER TO 2008 fl Program çerçevesinde, Paris Ticaret ve Sanayi Odas, Slovenya Ticaret Odas iflbirli iyle AB lobi faaliyetlerini yürütecek. AB Günü olarak belirlenen 9 May s ta, TO binas nda Ankara da görev yapan müflavir, büyükelçi, baflkonsolos düzeyinde temsilcilerin kat laca bir resepsiyon düzenlenecek. ktisadi Kalk nma Vakf, Türkiye nin AB üyeli i hedefi do rultusunda araflt rma ve yay nlar haz rlamay sürdürecek. Mesleki e itimle ilgili AB projeleri yürütülecek. Türk menfleli ürünlerin AB nezdinde tescil ettirilmesi yönündeki çal flmalar 2008 de de devam edecek. UZAKDO U PAZARI NA LK ADIM TO ve ABD Ticaret Odas (USCHAMBERS) ortakl yla 2007 y l nda bafllanan ve Türkiye ile Amerika aras ndaki ticari iliflkilerin gelifltirilmesini hedefleyen ABD Pazar na ilk Ad m Projesiyle ABD de ifl yapmak isteyen Türk firmalar için hem bir rehber niteli inde olacak hem de orada müflteri ve ortak bulmalar nda yard mc olacak bir ticaret portal haz rlanacak. ABD Pazar na ilk Ad m Projesi nden hareket eden TO 2008 y l nda Uzakdo u Pazar na ilk Ad m Projesi ni hayata geçirecek. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i nin (ASCAME) yönetiminin zirvesine yön verecek TO nun bu alandaki çal flmalar sürecek. Karadeniz Ekonomik flbirli i nden al nabilecek pastan n artt r lmas amac yla Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan bafllat lan ve Türkiye, Yunanistan ve UNDP taraf ndan finansman sa lanacak olan çal flmalara TO taraf ndan aktif destek verilecek. YURTDIfiI FUARLAR Yurtd fl ndaki fuarlara kat lman n firmalara gerekli bilgilerin sa lanmas ve ihraç ürünlerinin tan n rl n n artt r lmas n ve ülke ekonomisine olan katk s n da göz önünde bulunduran TO, özellikle milli kat l m sa lanan fuarlarda öncü örnek tasar mlar n yap lmas n hedefliyor. Hannover 2008 Sanayi Fuar, Körfez nflaat Malzemeleri Fuar SIAL 2008 Uluslararas G da Fuar, AAPEX Otomotiv Yan Sanayi Fuar, MIDEST 2008 Yan Sanayi Fuar söz konusu fuarlar aras nda yer alacak. TO taraf ndan, ihracat n art r lmas ve ihraç ürünlerimizin çeflitlendirilmesi amac yla ürünlerimizin yeterince tan nmad Arnavutluk, Kuveyt, Senegal gibi ülkelerde Türk hraç Ürünleri Sergileri gerçeklefltirilecek. Haftaya: Ülke kalk nmas, tan t m ve destekleme çal flmalar KÜRESEL ISINMA BAL ÜRET M N VURDU, 15 B N TON AÇIK OLUfiTU STANBUL T CARET ODASI 2008 YILI fi PROGRAMI (1) Hileli ve kaçak bala f rsat verilmesin Küresel s nmayla ar lar kovanlar na geri dönmeyince bal üretimi 50 bin tondan 35 bin tona düfltü. Fark hileli ve kaçak ballar n kapatmas ndan korkuluyor. Bal sektörü sorunu geçici ithalat izniyle çözmekten yana. süre içinde tükenecek. Baz sanayicilerin elinde az miktarda URAKLIK balc lar n olan ballar, düflük üretim da a z n n tad n yapt klar ndan 5 ila 6 ay kaç rd. Özellikle kendilerine yetebilir ama ülke çam bal üretiminin tüketimi göz önüne al nd nda beklenenin çok sa l kl ve hilesiz ballar alt nda gerçekleflmesi bal ortalamada 2 ay bile fiyatlar n üçe katlad. Yeni sezon yetmeyecek. Kald ki, flu an için bal n n toplanmas na 9 ay gibi bir bile kontrol belgeleri verilse 2 sürenin olmas fiyatlar n daha da Bülent Bilgin aydan evvel bal ithal edilemez. artmas na sebep olacak. Bal Zaten üretim azl sadece Türkiye nin üretimindeki s k nt bütün dünyan n sorunu de il. Tüm dünyada yüzde 30 sorunu haline geldi. Geçen y l ar lar henüz civarlar nda bir üretim düflüklü ü oldu. bilinmeyen bir nedenden dolay Geçen y l hiç olmad kadar çok ar daha kovanlar na geri dönmedi. Hal böyle henüz çözülemeyen nedenlerle telef oldu. olunca tüm dünyadaki bal üretimi yüzde Bilimsel olarak henüz aç klanamayan ne30 dolay nda azald. Ülkemizde y ll k denlerle, ar lar kovan ndan ayr ld ktan ortalama bal tüketimi 50 bin ton. Üretim sonra geri dönmemifl. Geçen y lki ola amiktar ise yaklafl k 35 bin ton civar nda. nüstü durumu kabul ederek, geçici süreli, Bunun 25 bin tonu çiçek bal, 10 bin tonu yeni sezon bafllang c na kadar bal ithalat ise çam bal. Üretim ile tüketim miktarlar na izin verilmeli, sektör kurtar lmal. aras ndaki yaklafl k 15 bin tonu, piyasaya Sanayici biraz nefes almal ki, normal y lsürülen hileli ve kaçak ballar oluflturuyor. larda ar c lar n ballar n de erlendirmeye Sadece bal ve ar c l k ile u raflan 27 y ll k devam edebilsin. Amaç burada sanayicinin bir firma olan Balparmak n Genel Koordiönünü açmaksa hammadde tedarikinde natörü Bülent Bilgin ile bal sektörünü koyard mc olunmal. nufltuk. Bilgin, flu anda ar c n n elinde en Türkiye nin flu anda 8 bin ton salg bal fazla 6 bin ton bal bulundu unu ve bunun ve 15 bin tonu da çiçek bal olmak üzere 23 2 bin tona yak n n n standart d fl ve marka bin ton bala ihtiyac oldu unun alt n çizen sahibi paketleyiciler taraf ndan Balparmak Genel Koordinatörü Bülent Bilkullan lamaz nitelikte oldu unu söyledi. gin, Gerek hileli bala ve gerekse kaçak bastoklar AZALDI la f rsat verilmemeli. Bu miktar kimin getibilgin, bal sektörü hakk ndaki rece i ise önemli de il. Yeter ki piyasaya de erlendirmelerini flöyle sürdürdü: girsin ve mali riskleri de tafl s n. Piyasan n Sanayicinin elindeki stoklar k sa bir düzenli çal flabilmesi için bu gerekli dedi. EM NE NCE MENDEKL K Sektörün ithalat için önerileri thal edilecek ballar Çin menfleli olmas n. Arjantin, Brezilya, Meksika, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Almanya ve Hindistan uygun olabilir. Bal sadece paketleyici firmalar getirsin. Paketleyici firmalar ihtiyaçlar n belirledi i kadar getirsin. Yüksek kaliteli çiçek ballar pazara sunulsun. Çam bal gelmesin. Sadece geçici bir dönem için gelsin ve bu yeni sezon bafllamadan bitsin. Türkiye deki bal üretim ve tüketimi (ton) Üretim Y llar ç tüketim Çam Çiçek Petek Toplam hracat Hakiki Hileli/Kaçak BACASIZ SANAY Ar c l k tar msal verimlilik aç s ndan da önem tafl yor. Ar c lar n sahibi sadece bal sektörü de il, di er tüm tar m sektörü. Bal ve di er ar ürünleriyle katma de erin yan nda bitkisel tozlaflmay sa lad ndan, bal üretiminin 20 kat daha fazla tar msal üretim art fl sa l yor. Ülkemizde ar c l n tozlaflma ile sa lad tar msal üretim art fl y lda 5 milyar dolar aflt tahmin ediliyor. O nedenle ar c l k Türkiye nin bir vazgeçilmezi, tar msal alanda desteklenmesi gereken en önemli sanayileri aras nda. Buna bacas z sanayi de denebilir. Örne in ABD de ar c lara kovanlar n önerilen tar msal alanlarda bulundurmalar karfl l nda kovan bafl na önemli miktarlarda destekler veriliyor. Uluslararas Muhasebe Standartlar Semineri DÜNYA GIDA FUARLARININ DEV MARKASI PAR S SIAL 2008 ULUSLARARASI GIDA VE ÇECEK FUARI EK M 2008 PAR S/FRANSA PAR S SIAL 2008 ULUSLARARASI GIDA FUARI TO ORGAN ZASYONU LE TÜRK YE M LL fiT RAK Türkiye Milli Stand Konu Kat l m bedeli : 3000 m2 : Tüm g da ve içecek ürünleri, ikram hizmetleri : 600 Euro/ m2 A dan Z ye tüm ana hizmetler kat l m bedeline dahildir. fltirakçilerin fuar deste inden yararlanmalar n teminen çal flmalar stanbul Ticaret Odas taraf ndan gerçeklefltirilecektir. SIAL 2008 DE STANDINIZ OLSUN VEYA OLMASIN! ÜRÜNLER N Z GIDA DÜNYASININ DEV MARKASINDA TANITILIYOR! SIAL 2008 Uluslararas G da Fuar esnas nda ziyaretçilere da t lacak SIAL 2008 Türkiye milli ifltiraki katalo u ve CD sinde kat l mc lar ve kat l mc lar d fl nda g da, g da ekipmanlar ve g da ambalaj konusunda firmalar m z n tam sayfa reklamlar na yer verilecektir. KONU: T.C. Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i, Ocak 2008 tarihleri aras nda stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i nde Uluslararas Muhasebe Standartlar konusunda 2 günlük bir e itim semineri düzenleyecektir. Seminer e itmeninin Prof. Dr. Rüstem Hac rüstemo lu (Galatasaray Üniversitesi Finansman Anabilimdal Ö retim Üyesi) oldu u, seminer saat 10:00 16:30 aras nda düzenlenecektir. Son baflvuru tarihi 22 Ocak 2008 olan seminerin kontenjan 30 kifli ile s n rland r lm fl olup, kat l m ücreti 120 YTL dir. (2 günlük yemek, çay, kahve ve genel giderler için) Katk paylar baflvurunun kabul edildi inin ilgiliye duyurulmas n takiben Vak fbank fiirinevler fib No lu stanbul hracatç Birlikleri hesab na Uluslararas Muhasebe Standartlar ad alt nda kat l mc ve firma ad belirtilerek yap lan ödemenin dekontu ve kat l m formu /02 no lu faksa gönderilecektir. Seminerde yer alacak konular ana bafll klar yla afla da belirtilmektedir. Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar n n (Uluslararas Muhasebe Standartlar UMS) Oluflumu Yürürlükteki Uluslararas Muhasebe Standartlar Mali Tablo Kalemlerinin Muhasebelefltirilme Esaslar Enflasyon Muhasebesi UMS 29 Mali Tablolar n Yabanc Paraya Çevrimi UMS 21 Reklam Bedeli: A4 boyutundaki tam sayfa için sadece 250 YTL dir. SIAL 2008 Türkiye milli stand nda, standlar proje imkanlar çerçevesinde ve baflvuru ve ödeme s ras dikkate al narak tahsis edilecektir. SIAL 2008 Türkiye milli stand nda yer almak ve/veya SIAL 2008 Türkiye milli ifltiraki katalog ve CD sinde, reklam vermek istenilmesi halinde acilen temasa geçilmesi gerekmektedir. RT BAT B LG LER Fuarlar ve D fl liflkiler fiubesi/ lgili: Aylin Odabafl Telefon: Faks: rtibat ve Bilgi çin: Necati Korkmaz & Selçuk Mutlu Telefon: (0212) Faks: (0212) / 02 /

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı