25 bin firmaya stok denetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25 bin firmaya stok denetimi"

Transkript

1 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti i tahmin ediliyor. Ernst & Young Kurumsal Finansman n Türkiye deki flirket birleflmeleri ve sat n almalar yla ilgili haz rlad rapora göre, Türkiye de YUNAN STAN Baflbakan Kostas Karamanlis, 23 Ocak ta Türkiye ye geliyor. 49 y l aradan sonra Yunanistan dan Türkiye ye baflbakan düzeyinde yap lan bu ilk ziyaret ayr bir önem tafl yor. Sayfa 6 da birleflme ve sat n alma ifllemleri yo un siyasi gündem, genel ve Cumhurbaflkanl seçimleri, Irak s n r nda yaflananlar, yurtd fl finansal piyasalar nda yaflanan tutsat kökenli kriz ve artan enerji maliyetlerine karfl n yine de çok hareketli bir y l olarak gerçekleflti. 5 te TO nun 126. y l gururu stanbul Ticaret Odas ( TO), 87 Meslek Komitesi, 270 bini bulan üye say s, 432 uzman personeli ile 126 yafl nda. Dünyan n en büyük ticaret odalar ndan biri olan TO; giriflimci ruhuyla, dürüstlük ve adaleti temel alan politikas ile Türk ekonomisine ve üyelerine hizmet vermenin gururunu yafl yor. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 52 SAYI: 2491 stanbul t caret odas yay n Maliye 31 Ocak a kadar önceden haberli toplu envanter denetimi yapacak 25 bin firmaya stok denetimi Maliye ilk defa bu kadar büyük çapl bir toplu envanter denetimine bafllad. stanbul Vergi Dairesi Baflkan fiükrü Dilaver, stanbul Ticaret e, Amaç asla ceza kesmek de il. Aç k aç k söylüyoruz. Diyoruz ki gelece iz, envanterinizi kontrol edece iz. Olur hata da yapm fl olabilirsin, düzelt dedi. KAYITDIfiI LE MÜCADELE Bu defterleri haz r edin Ayr nt l haz rlanm fl tarihli envanter listesinin yer ald envanter defteri dönemine ait iflletme defteri veya yevmiye defteri ile defteri kebir. Ocak 2008 dönemine ait al flsat fl faturalar ve sevk irsaliyeleri ile sair al fl-sat fl belgeleri. GEL R daresi Baflkanl (G B), kay td fl ekonomiyle mücadele etmek için yeni bir yöntemi hayata geçiriyor. Baflkanl k, vergi borçlular na yönelik bankalarda toplu haciz uygulamas n n ard ndan, vergi kay p ve kaça ile mücadele çal flmalar kapsam nda toplu envanter denetimlerini, yani stok say m n bafllatt. 29 LDE 145 B N MÜKELLEF fiükrü Dilaver G B, Aral k ay içinde Türkiye de toplanan vergilerin yüzde 95 inin tahsil edildi i 29 ilin Vergi Dairesi Baflkanl klar na birer yaz göndererek, 9-31 Ocak tarihleri aras nda fiili envanter çal flmas yap lmas talimat n verdi. Vergi denetmenleri, 31 Ocak Perflembe akflam na kadar denetimlerine devam edecekler. Riskli mükelleflerin 25 binden fazlas stanbul da bulunuyor. Dr. Veysi Sevi 5 te 2008 de yat r m ulafl ma akacak KAMU, bu y l mahalli idare yat r mlar hariç 17 milyar 123 milyon 197 bin YTL, mahalli idareler dahil 30 milyar 524 milyon 321 bin YTL tutar nda yat r m yapacak Y l Yat r m Program son halini alarak Baflbakanl a gönderildi. Programda sektörel bazda aslan pay n yine ulaflt rma sektörü ald. Ulaflt rma yat r mlar için 3,9 milyar YTL ödenek kondu. 3 te Dilek ÜLKER 10 da Casus ürünlere korkutan ilgi NTERNET siteleri üzerinden sat fl yap lan casus dinleme ve bilgisayar takip sistemlerinden baz lar flunlar: Saat görünümlü GSM dinleme cihaz : Duvar saati görünümlü GSM dinleme cihaz, flüphe uyand rmadan yerlefltirilen ev veya ofislerin dinlenmesinde kullan l yor. Resim çerçevesinde GSM dinleme cihaz : çerisine gizlenmifl GSM vericisi sayesinde, bulundu u ortam mesafe s n r olmaks z n dinleme imkan na sahip. Casus SMS yönlendirme ve takip yaz l m : nternet üzerinden sat fl yap lan casus SMS yönlendirme ve takip yaz l m, yüklendi i cep telefonlar n n mesajlaflma trafi ini ele geçiriyor. Kapal cep telefonlar ndan dinleme Kol saati ama yapma yaz l m : Phone dead yani ayn zamanda telefon kapal iken dinleme sistemi gizli ses ise dikkat çeken di er programlardan kay t özelli i biri. Sayfa 8 de. bulunuyor ın ran me sı ı ç a Ka Hesap makinesi görünümlü video kamera Dünyan n en küçük uydudan takip cihaz Dolar 1.14 ile 1.22 YTL band nda dolan r ORTALAMASI 1.18 YTL ye gelecek flekilde, may s bafl na kadar dolarytl kuru için YTL band içerisinde bir hareket beklentisi öne ç k yor. Söz konusu aral n ortalamas 1.18 YTL ye geldi ine göre, may sa kadar dolar kayb n sürdürdükçe, hareket YTL aral nda kalabilir. Prof. Dr. Kerem Alkin 2 de Lüks yaflayana neyle finanse ettin sorusu YEN Gelir Vergisi Kanunu yla, kredi kart dahil yüksek harcamas olanlara, 5 y ld zl otellerde kalanlara, özel hizmetçisi, yat ve son model arabas bulunanlara, Bunlar nas l finanse ettin diye sorulacak. Basit usulde vergilemeye de son verilecek. Vergi Konseyi, Gelir daresi Baflkanl ve Gelir Politikalar Genel Müdürlü ü nce yürütülen yeni Gelir Vergisi Kanunu nun maddelerinin yaz m çal flmalar sürüyor. 11 de 2008 test y l, cari aç k en önemli kayg NG L Z Oxford Business Group, Türkiye raporunda, Ekonomideki en önemli kayg y cari ifllemler aç olufltururken, 2008, hükümetin, yap sal reformlar n devaml l ve mikro ekonomik reformlar aç s ndan test edildi i bir y l olacak diye yazd. Raporda 2006 da 20 milyar dolar geçen do rudan yabanc sermaye giriflinin, geçen y l 17 milyar dolarlar düzeyinde kald n, küresel ekonomik geliflmelere göre, bu y l, do rudan yabanc sermaye giriflinin, yeniden 20 milyar dolar bulabilece i vurguland. 5 te MB nin stanbul a tafl nmas do ru karar STANBUL Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, Merkez Bankas ve kamu bankalar n n stanbul a tafl nmas n n da do ru bir karar olaca n söyledi. Baflkan Yalç ntafl, yapt yaz l aç klamada, Baflbakan Erdo an taraf ndan 10 Ocak ta aç klanan 60. Hükümet Program Eylem Plan nda, 2007 de ertelenen ekonomik reformlar n devam na dair vurgu yap lmas n n, 2008 y l na iliflkin umutlar n kuvvetlendirdi ini kaydetti. Bankalar Birli i Baflkan Ersin Özince de Merkez Bankas n n tafl nmas yla stanbul un finans merkezi olma yolunda önemli bir ad m at laca n ve kamu bankalar n n da merkezlerini stanbul a tafl malar gerekti ini söyledi. 3 te AB den Ahlat bastonu için 130 bin Euro ald B TL S in Ahlat ilçesinde, Do u Anadolu Kalk nma Program na (DAKP) sundu u proje ile AB den 130 bin Euro destek alan baston üreticisi, yeni bir atölye açt. Ahlat ta y llard r baba mesle ini sürdüren baston ustas Refai Gökbulak, DAKP a, baston üretimini art rmak amac yla Selçuklu Bastonu Modernizasyon Projesi ad alt nda sundu unu söyledi. 7 de TO ÇA RI MERKEZ

2 SAYFA 2 Bol bal k para etmiyor Finallere kofluyoruz TO Spor Kulübü basketbol tak m küçük (13-14 yafl) erkekler kategorisinde farkl skorlu bir galibiyet daha kazand. Yenilgisiz grup lideri olan tak m m z finallere do ru emin ad mlarla ilerliyor. stanbul Spor un üzerine fazla gitmeyen tak m m z, al fl k oldu umuz bask l savunmas n uygulamamas na ve oyunun temposunu fazla h zland rmamas na karfl n çok farkl bir galibiyet ald. Rakip tak m ile tak m m z aras ndaki güç dengesizli ini önceden etüd etmifl olan antrenörümüz Murat Bilgin sahaya 12 yafl grubu a rl kl bir tak m sürdü. Böylelikle daha genç oyuncular m za daha fazla deneyim kazand rma f rsat n iyi de erlendirmifl olduk. lk periyot 38-3, ikinci periyot 72-9, üçüncü periyot geçilen maçtan, TO galip ayr ld. Say lar: Ya z (10) Burak Ertekin (12) Furkan (13) Kuzey (9) Mert (8) O ulcan (14) Cem (9) Burak Usluol (12) Özay (13) Caner (12) Can (13) Orkun (13). Basketbol kamuoyunun be enisini kazanan tak mlar m z TO markas n spor sektöründe de üst seviyelere ç kartmaya devam ediyor. CEO lar biyoteknoloji konferans nda PLATFOR M H ND STAN n Andhra Pradesh Eyaleti Hükümeti, Asya Biyoteknoloji Derne i Federasyonu ve Haydarabad Üniversitesi taraf ndan 7-9 fiubat 2008 tarihinde Bio Asia 2008 Biyoteknoloji konulu uluslararas bir konferans düzenleniyor. Haydarabad da düzenlenecek olan konferans kapsam nda flirket CEO lar bir araya gelecek, ifl forumu ve ticaret fuar düzenlenecek. ARADEN Z de denize aç lan bal kç lar teknelerini hamsi ve istavrit ile doldurarak dönmelerine ra men düflük fiyattan sat ld için bu bolluk bal kç lar memnun etmiyor. Bal k av yasa n n 1 Eylül de sona ermesinin ard ndan denize aç lan bal kç lar, özellikle son 1 aydan bu yana teknelerini bol hamsi ve istavrit ile doldurarak dönüyor. Rize nin F nd kl ilçesinde bal kç l k yapan Kenan Kaplan, Karadeniz genelinde bu y l bal n bol avland n, ancak istedikleri gibi para etmedi ini söyledi. Özellikle son aylarda bal kç lar n yo un flekilde hamsi ve istavrit avlamaya devam ettiklerini ifade eden Kaplan, Bu y l özellikle hamsi ve istavrit bolca ç k yor. Rize de hamsinin kilosu 1 YTL, kasas 10 YTL den sat l yor. Geçen sene palamut boldu. Tutulan bal k piyasada de erlendiriliyor ama bol olan bal k para etmiyor. Ancak, bu bal k bollu u vatandafl n ucuz bal k yemesini sa l yor. Arz fazlas bal k K ise bal k yemi, unu veya ya fabrikalar na sat l yor dedi. AV SEZONU UZAYACAK Bal k avlanmas na getirilen yasaklar n hem bal k hem bal kç lar için iyi oldu unu belirten Kaplan, flunlar söyledi: Bu sene uygulamaya konan ile aras harici saatlerdeki av yasa gayet güzel bir uygulama. Böyle olunca av sezonu uzam fl olacak. Yasakla birlikte bal klar n sürekli hareket halinde olmamas engellenerek, denizlerimizde daha uzun süre kalmas sa lan yor. Ayr ca denizlerde çal flan bal kç lar için de dinlenme f rsat do uyor. Çok iyi bir uygulama. Karadeniz de denize aç lan bal kç lar, teknelerini hamsi ve istavrit ile doldurarak dönmelerine ra men düflük fiyat nedeniyle memnun de iller. KOORD NEL KOTA Kaplan, bu sene getirilen yasaklarla birlikte baflka yasaklar n da getirilebilece ini kaydederek, bal kç larla koordineli olarak kota uygulamas yap larak, denizlerdeki bal n azalmas n n önüne geçilebilece ini söyledi. Sivil havac l k, dizi ve filmlerle de uçufla geçti SON y llarda dizi ve film çekimlerinin h zla artmas yla havadan çekim ve h zl tafl ma iflleri için havac l k sektörüne olan talebin de yükseldi i belirtildi. Bünyesindeki helikopterlerle ticari havataksi, turistik gezi uçuflu, foto raf çekimi ve VIP tafl ma gibi hizmetler veren bir özel havac l k flirketinin Kaptan Pilotu fiefik Bafle mez, ifl dünyas ndan turizme, sa l ktan sanata çok genifl bir yelpazeden müflteriye hizmet verdiklerini belirtti. Genelde genifl co rafi alanda faaliyet gösteren flirketlerden gelen taleplere yan t verdiklerini dile getiren Bafle mez, flunlar söyledi: Son y llarda özellikle yurt d fl ndan gelen ifl adamlar n n ulafl m n sa l yoruz. D fl ticaret ba lant s kurmak isteyen Türk flirketleri, yabanc patronlar Türkiye ye davet ediyor. Biz onlar havaalan ndan al p flirketin üretim tesislerine götürüyoruz. Baz davetlilerin, yere inmeden tesisleri inceleyerek havaalan na döndükleri de oluyor. Ülkenin de iflik bölgelerindeki tesislerde inceleme yapmak isteyen Türk ifl adamlar da önemli müflterilerimiz aras nda. Yaz aylar nda ise turizm sektöründen VIP tafl ma talepleri geliyor. Özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris turistik merkezlere hafta sonu için tafl ma yapabiliyoruz. JEAN RENO NUN F LM Bafle mez, sivil havac l a son y llarda sinema ve dizi sektörlerinden de talepler gelmeye bafllad na dikkati çekti. Film ve dizilerde havadan çekimlerin tercih edilmeye baflland n kaydeden Bafle mez, hemen tüm iddial yap mlarda helikopterlerin kullan lmaya baflland n söyledi. Ayr ca bu yap mlarda oynayan ve az vakte sahip olan baz oyuncular n tafl ma hizmetlerinin de sektörün ifl hacmini art rd n dile getiren Bafle mez, Helikopterler tafl ma ve VIP hizmetinin yan nda havadan foto raf ve görüntü çekimleri için de yo un biçimde kullan l yor. Son dönemde dizilerin talepleri dikkati çekiyor. Biz de son olarak Chris Nahon un yönetti i ve ünlü aktör Jean Reno nun bafl rolünü oynad Kurtlar mparatorlu u filminin Kapadokya daki çekimlerini yapt k dedi. Türkiye nin stratejik konumu dolar kurunu YTL band nda tutar Prof. Dr. KEREM ALK N Baflbakan Erdo an n ve Cumhurbaflkan Gül ün iki ay arayla Washington a gerçeklefltirdikleri ziyaretler sonras nda, Türkiye-ABD iliflkilerinde gözlenen seri iyileflme, pek çok konu bafll na ba l olarak Türkiye nin öneminin yeniden perçinlendi ini gösteriyor. ABD de baflkanl k seçimlerinin gerçekleflece i bu y l, Beyaz Saray Irak tan bir miktar asker ve askeri mühimmat çekecek ise, Irak ta flu an var olan konjonktürde olumsuz yönde bir sapma arzu edilmiyorsa, ran n Orta Do u co rafyas ndaki siyasi etkinli i bask alt nda tutulacaksa ve Türkiye Rusya n n enerji oyunundaki etkinli ini dengeleyecek ise, Türkiye-ABD iliflkilerinde gözlenen ilerlemeyi do al karfl lamak gerekiyor. Ayr ca, iki ülke aras ndaki iliflkilerin iyileflmesi için Türk halk n n ABD yönetimine duymakta oldu u k zg nl n ve hayal k r kl n n da giderilmesi gerekiyor. Bu nedenle, ABD nin terörle mücadele konusundaki tutumu iki ülke aras ndaki iliflkiler aç s ndan iyilefltirici bir etkiye neden olabilir. Ayr ca, Baflkan Bush un Orta Do u turundan hemen sonra, Cumhurbaflkan Gül ün benzer baflkentlere yapaca ziyaretler de dikkatle izlenmeli. Nitekim, M s r seyahatinden ç kan mesajlar, bu noktay öne ç kar yor. Ekonomik baflar y sa layan çapa lar çok önemli Türkiye-ABD iliflkilerinde gözlenen iyileflme, Türkiye nin uluslararas kredibilitesine önemli katk sa layacakt r. Bu noktada, Baflbakan Erdo an n geçti imiz perflembe günü 2 saati aflan bir zaman dilimi içerisinde 60. Hükümet in Eylem Plan n aç klarken, IMF le iliflkileri muallakta b rakmamas arzu edilirdi. Mevcut stand-by n tamamlanmas na 4 ay kala, Baflbakan Erdo an n henüz Hükümet in IMF le yola nas l devam edilece ini belirlemediklerini söylemesi, piyasalar aç s ndan belirsizli in sürmesi anlam na geliyor. Oysa, Hükümet, bir çok hakl gerekçeye ba l olarak, stand-by yerine, farkl bir düzenlemeyle IMF le bir süre daha yola devam etmeyi düflünüyorsa, bu modelin ne olmas gerekti i çoktan netlefltirilebilirdi. 4 ay k sa bir süre ve uluslararas finans piyasalar n n da hayli volatil, yani çalkant l olaca bir dönem. Bu noktada, önümüzdeki aylarda, Avrupa Birli i çapas, IMF çapas ve Merkez Bankas n n ba ms zl çapalar na yönelik olarak ortaya konacak kararl l k ve güçlü irade Türkiye nin kredibilitesine önemli katk sa layacakt r. Ayr ca, reel sektör aç s ndan büyüme odakl mikro politikalar boyutunda at lacak ad mlar n da, Hükümet in kararl l n pekifltirmesi aç s ndan olumlu etkileri olacakt r. Türkiye nin kredi notu yükselebilir Baflbakan Erdo an, gerçeklefltirdi i Eylem Plan a klamas yla, söz konusu çapalar konusunda, ekonomik reformlara yönelik yol haritas konusunda bir kararl l k ortaya koydu. Bu arada, Türkiye nin GSMH büyüklü ü de, önümüzdeki günlerde GSMH hesaplama metodunu de ifltirdi ini aç klayacak olan TÜ K taraf ndan, yukar do ru revize edilecek. Bu revizyon sonras, Türkiye nin bütçe aç oran, kamu borç stoku oran, hatta cari ifllemler aç n n GSYH ya oran küçülecek. Bu noktada, Türkiye nin Avrasya Bölgesi nde giderek perçinleflen önemi, do rudan yabanc sermaye yat r mlar n n devam etmekte oldu una dair haberler ve yeni yat r m kararlar, Türkiye-ABD iliflkilerinde gözlenen iyileflme, ekonomik çapalar konusundaki kararl l k ile birleflirse, Türkiye nin uluslararas derecelendirme (kredibilite) notu bir kez daha yükseltilebilir y l n n küresel finans piyasalar için hayli dalgal oldu- u bir dönemde, Türkiye nin kredibilitesinin bir kademe daha artmas, uluslararas yat r mc lar n ilgisine ba l olarak, dolar-ytl kurunu 1,14 YTL seviyelerine kadar getirecektir. ABD Merkez Bankas (FED) pariteye yeni rekor k rd rabilir ABD ekonomisine yönelik resesyon endiflesi ve bunun dünya ekonomisi için büyük bir risk oluflturdu una dair yorumlar, eylül ay ndan bu yana dünya medyas nda ve Türkiye de yaz l ve görsel bas nda dinliyoruz. Bu nedenle, ABD Merkez Bankas (FED) Baflkan Bernanke nin verece i mesajlar ve Ocak tarihlerinde gerçekleflecek olan FED Aç k Piyasa Komitesi (FOMC) toplant s na kadar, ABD ekonomisinin aç klanacak yeni makro verileri dikkatle takip edilecek. Bernanke nin kuvvetli bir flekilde resesyon (ekonomide sert yavafllama) riskine iflaret etmesi ve bu söylemi do rulayacak makro verilerin öne ç kmas halinde, Aç k Piyasa Komitesi nin 0,75 puanl k, yani 75 baz puanl k bir faiz indirimine kadar ç kabilece i ifade ediliyor. Bu beklentilere ba l olarak, dolar önde gelen 16 para biriminin 13 üne karfl de- er kaybetmifl durumda ve spekülasyonlar, yak n vadede euro-dolar paritesinde 1,50 dolar n yeniden test edilece ini ve k r lmas halinde ise, 1,52 dolara kadar euro-dolar paritesinin yeni bir rekor deneyebilece ini iflaret ediyor. Yabanc finans kurumlar Asya ve Orta Do u devlet fonlar n n peflinde Dolar n de er kayb nda, bu hafta 2007 getiri performanslar n aç klamalar beklenen Citigroup ve Merrill Lynch in, 4. çeyrek için yine yüksek zarar aç klayacaklar beklentisini de etkisini hissettirmekte. Nitekim, biz bu yaz y haz rlarken ABD nin dünyaca meflhur finans holdingi Citigroup 2007 y l n n 4. çeyre i için 8,5 milyar dolara yak n bir zarar aç klad.tüm bu geliflmelerin fl nda, Avrupal liderlerin son 12 ayda euronun dolar karfl s nda yüzde 15 de er kazanmas ndan hiç mutlu olmad klar bir gerçek. Öteden beri iç talep s k nt s yaflayan Euro Bölgesi nin büyüme motoru olan ihracat hacminin, hem euronun de er kazanmas ndan dolay, hem de ABD ekonomisi ve ona ba l olarak dünya ekonomisinin yavafllamas ndan dolay performans kay- Türk finans kurumlar ndaki DTH lar n döviz türünden da l m Tarih USD EURO DİĞER ($) Yici Ydışı TOP. ($) Yrlşk($) Yrlşk($) b na u ramas ihtimali, iflsizlik ve vergi gelirlerindeki geliflmelere ba l olarak bütçe aç sorunu aç s ndan Avrupal siyasetçileri endiflelendiriyor. Dünya ekonomisindeki bu tedirgin havan n gölgesinde, ellerinde önemli yat r m imkanlar olan Japonlar n ABD ve Avrupa piyasalar na yat r m konusunda çekingen davranmalar, dünyan n önde gelen borsalar için bir keyifsizlik bafll olarak öne ç k yor. Bununla birlikte, dünya finans medyas nda bafll klar h zla doldurmakta olan Asya ve Orta Do u devlet fonlar, Japonya n n finansal kaynaklar çekingenlik gösterirken, hem geliflmifl hem de geliflmekte olan borsalar aç s ndan yeni bir imkan anlam na gelebilir. Keza, Türk finans kurumlar n n da, söz konusu devlet fonlar ile Türk reel sektörünün önde gelen kurulufllar aras nda arac l k ettikleri haberlerini okuyoruz. Türk Hükümeti nin ise Orta Do u daki devlet fonlar n n ilgisini çekebilmek için devrede oldu u ifade ediliyor. Dolar yurtiçinde 1,14-1,22 YTL band nda hareket edecek Ortalamas 1,18 YTL ye gelecek flekilde, önümüzdeki may s ay bafl na kadar dolar-ytl kuru için 1,14-1,22 YTL band içerisinde bir hareket beklentisi öne ç k yor. Söz konusu aral n ortalamas 1,18 YTL ye geldi ine göre, may s ay bafl na kadar dolar dünyan n önde gelen para birimleri karfl s nda de er kayb n sürdürdükçe, dolar-ytl deki hareket 1,14-1,18 YTL aral nda kalabilir. Dolar toparland kça, söz konusu hareket aral 1,18-1,22 YTL aral na kayacakt r ki; bunun da ortalamas 1,20 YTL ye geliyor. htimal hayli zay flam fl olmakla birlikte, e er ABD nin ran a yönelik bir askeri operasyon giriflimi olur ve yabanc yat r mc lar bu operasyonun tedirginli i ile bir miktar pozisyon kapatmay arzu ederlerse, Türkiye nin bölgesindeki olas gerginliklerin boyutuna ba l olarak, dolar-ytl kuru 1,22-1,38 YTL band nda bir dalgalanma gösterebilir. Türk halk n n döviz mevduat 95 milyar dolara dayand Bu arada, 2007 y l n n son cumas itibariyle, Türk bankac l k sektöründeki döviz tevdiat hesaplar (DTH) toplam n n 100 milyar dolar aflt n gördük. 100 milyar dolarl k döviz tevdiat hesaplar n n 94,8 milyar dolar Türk vatandafllar n n flahsi veya flirketlerine ait döviz mevduat. Peki, dolar kuru veya genel anlamda döviz kurlar düflmesine ra men, neden Türk halk döviz tevdiat hesaplar n büyütmeye devam ediyor? Bunun nedeni ya, söz konusu kur seviyelerinden sert bir dönüfl olaca beklentisiyle halk n döviz toplamaya devam etmesi (geçmifl an lar unutmak kolay olmuyor), ya da geçmiflte daha yüksek seviyelerden al nm fl dövizin ortalama maliyetini düflürmek ad na, Türk halk n n döviz toplamay sürdürdü ünü görüyoruz. Ama, 95 milyar dolar n yar s ndan biraz fazlas vadesiz ve en fazla 7 gün vadeli hesaplarda duruyor. Demek ki, birileri, en uygun f rsatta bozdurmak için, dolar biriktirmeye devam ediyor. Ama, Türkiye nin stratejik konumu, o beklenen döviz kuru s çramas n epeyce erteleyebilir.

3 SAYFA 3 Merkez in stanbul a tafl nmas do ru karar TO Baflkan Murat Yalç ntafl, Eylem Plan nda, 2007 de ertelenen ekonomik reformlar n devam na dair vurgu yap lmas n n, 2008 y l na iliflkin umutlar n kuvvetlendirdi ini kaydetti. Yalç ntafl, Merkez Bankas ve kamu bankalar n n stanbul a tafl nmas n n da do ru bir karar olaca n söyledi. STANBUL Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, Merkez Bankas ve kamu bankalar n n stanbul a tafl nmas n n do ru bir karar oldu unu bildirdi. TO Baflkan Yalç ntafl, yapt yaz l aç klamada, Baflbakan Erdo an taraf ndan 10 Ocak ta aç klanan 60. Hükümet Program Eylem Plan nda, 2007 de ertelenen ekonomik reformlar n devam na dair vurgu yap lmas n n, 2008 y l na iliflkin umutlar n kuvvetlendirdi ini kaydetti. Yalç ntafl, dönemi için ortaya konan eylem plan n n, hükümetin izleyece i ekonomi politikas n n ana hatlar ile uzun vadeli flekilde de ortaya konmas n n, ifl dünyas na önünü görme ve do ru pozisyon alma f rsat vermesi bak m ndan son derece olumlu bir yaklafl m oldu unu aktard. Yalç ntafl, May s 2008 e kadar nükleer santral ihalelerine ç k lmas aç klamas n da önemsediklerini belirterek, flöyle devam etti: Türkiye nin bugün bilhassa do algaza dayanan enerji üretiminin d fla ba ml l k dolay s yla içerdi i risk ortadad r. Türkiye ekonomisinin belki de en zay f noktas n oluflturan enerjide üretim kaynaklar n n çeflitlendirilmesi ve nükleer enerji kullan m n n sa lanmas önemli ve asl nda kaç n lmaz bir karard r. STANBUL A TAfiINMA TARTIfiMASI Merkez Bankas ve kamu bankalar n n stanbul a tafl nmas konusunun gerek ülke ekonomisinin dinamizmi ve gerekse ifl dünyas için son derece önemli oldu unu belirten Baflkan Yalç ntafl, stanbul un Türkiye ekonomisinin tabii merkezi olmas sebebiyle, yerinde, do ru bir karar oldu unu söyledi. Baflkan Yalç ntafl, Baflbakan Erdo an n SSK iflveren primlerindeki 5 puanl k indirimin bu y l yap laca sözünü de istihdam yükünün azalt lmas aç s ndan memnuniyet verici olarak de erlendirdi. ki alternatif var Merkez Bankas n n yeni yeri belli de il ama konuflulanlara bak l rsa flu anda iki alternatif var: MB nin Levent teki arazisi Ya da Ataflehir yak nlar nda oluflturulacak yeni finans merkezi. AB ye tam üyelik vurgusu EYLEM plan nda AB ye tam üyelik hedefinin kararl l kla vurgulanmas n n önemli oldu unu belirten TO Baflkan Murat Yalç ntafl, AB ye tam üyelik vurgusundan bu konudaki politikalar n mevcut ve geliflen flartlar dikkate al narak yürütüldü ü anlafl lmaktad r. Bu kapsamda siyasi iliflkilerde yeni ve geliflen piyasalara aç l - m destekleyici bir pratik yaklafl m gösterilmektedir. Afrika da da 10 yeni elçilik aç lmas, bu bak m ndan önemli bir ad m olarak de erlendirilmektedir aç klamas n yapt. Kamu bu y l en çok ulafl ma para yat racak milyon YTL lik yat r m TCDD ye akacak KAMU, bu y l mahalli idare yat r mlar hariç 17 milyar 123 milyon 197 bin YTL, mahalli idareler dahil 30 milyar 524 milyon 321 bin YTL tutar nda yat r m yapacak Y l Yat r m Program son halini alarak Baflbakanl a gönderildi. Programda ortalama dolar kuru , ortalama Euro kuru olarak dikkate al nd. Buna göre, kamu 2008 de merkezi yönetim bütçesi, döner sermaye, K T ler ve ller Bankas kanal yla 17 milyar 123 milyon 197 bin YTL yat r m öngörüyor. Mahalli idareler yat r mlar dahil toplam yat r m tutar 30 milyar 524 milyon 321 bin YTL olacak. Bu çerçevede 2008 y l nda toplam yat r m tutar bir önceki y la göre yüzde 5.5 oran nda artt. Geçen y l mahalli idare yat r mlar hariç 17 milyar 76 milyon YTL, mahalli idareler dahil 28 milyar 928 milyon YTL tutar nda ödenek ayr lm flt. Di er taraftan bu y l özellefltirilecek K T ler için 751 milyon YTL ayr ld, 2007 ödene i 725 milyon YTL düzeyindeydi. Özellefltirme kapsam nda yer alan K T lerden bu y l en fazla yat r m ödene i ayr lan kurulufl 550 milyon YTL ile TEDAfi oldu. Bunu 100 milyon YTL ile Petkim, 48 milyon YTL ile de Tekel Genel Müdürlü ü izliyor. E T M K NC SIRADA Bu arada toplam yat r mlar içinde sektörel bazda aslan pay n yine ulaflt rma sektörü ald. Buna göre, ulaflt rma yat r mlar için 3,9 milyar YTL, e itim yat r mlar için 2.8 milyar YTL, enerji yat r mlar için 2.4 milyar YTL, tar m yat r mlar SSK, BA - KUR, EMEKL SANDI I ve ANLAfiMALI KURUM MENSUPLARINA KARD YOLOJ, KALP DAMAR CERRAH S (fiubat 2008) GENEL CERRAH, ÜROLOJ ve F Z K TEDAV BRANfiLARINDA MUAYENE ÜCRET FARKI YOK! PROSTAT AMEL YATLARINDA E KADAR ÜCRET FARKI YOK! TCMB nin Ankara daki merkezi. Ç HASTALIKLARI, KADIN HASTALIKLARI ve DO UM, ÇOCUK SA LI I ve HASTALIKLARI, DERMATOLOJ, ÜROLOJ, NÖROLOJ, ORTOPED ve TRAVMATOLOJ, GENEL CERRAH, KULAK-BURUN-BO AZ, GÖZ HASTALIKLARI, D fi HASTALIKLARI ve F Z K TEDAV ÜN TEM ZDE NME MERKEZ M Z ile H ZMET N ZDEY Z. LÜTFEN RANDEVU ALINIZ 0212/ TAKVİMHANE CAD. NO: 19 SÜLEYMANİYE/ EMİNÖNÜ için 1.5 milyar YTL, sa l k yat r mlar için 1.4 milyar YTL tutar nda ödenek kondu. Bu y l madencilik yat r mlar için milyon YTL, imalat için milyon YTL, konut için milyon YTL tutar nda yat r m ödene i ayr - l rken, turizme 89.9 milyon YTL, haberleflmeye de 46.1 milyon YTL tutar nda yat r m yap lacak. K T YATIRIMLARI 2008 de en fazla yat r m yapacak K T ise milyon YTL ile TCDD olacak. Bunu takiben en yüksek ödenek ayr lan K T ler aras nda 575 milyon YTL ile TPAO Genel Müdürlü ü, 524 milyon YTL ile Elektrik Üretim A.fi. Genel Müdürlü ü, 450 milyon YTL ile BOTAfi Genel Müdürlü ü yer al yor. Tafl mac l kta Kotas z Avrupa için eylem y l ULUSLARARASI Nakliyeciler Derne i (UND) Baflkan Tamer Dinçflahin, Türkiye nin AB ülkelerine yönelik tafl malar ndaki haks z tafl ma kotalar sorununun çözümü için, 2008 i Kotas z Avrupa çin Eylem Y l kabul ettiklerini bildirdi. UND taraf ndan 2008 için belirlenen eylem plan n n aç klanmas amac yla düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Dinçflahin, karayolu tafl mac lar na AB üyesi ülkelerce uygulanan tafl ma kotalar n n Türkiye deki ihracatç lar ve tafl mac lar taraf ndan s kça dile getirilen bir sorun oldu unu, bunun serbest ticareti engelledi ini ve bu nedenle ticarete tarife d fl engel oluflturdu unu kaydetti. Bu soruna karfl kal c çözüm gelifltirme amac yla oluflturduklar çal flma grubunun 2008 y l için bir eylem plan haz rlad n aktaran Dinçflahin, Haks z tafl ma kotalar sorununun çözümü için 2008 y l n Kotas z Avrupa çin Eylem Y l olarak kabul ettik dedi. 10 AB ÜLKES NDE 40 DAVA Dinçflahin, 10 AB ülkesinde 40 dava eylem plan n n hayata geçirilmesi için tafl mac firmalar n 10 bin Euro yu aflmamak kayd yla cirolar n n binde biriyle katk da bulunacaklar bir fon oluflturuldu unu bildirdi. UND AB Dan flman Can Baydarol da flu anda Türkiye den nakledilen mallar n, kota uygulamas nedeniyle Gümrük Birli ine ayk r iki engelle karfl laflt n belirtti. Baydarol, kota nedeniyle mal n sevk yat nda fazladan katedilen mesafe için ödenen yak t ücretinin gümrük vergisiyle efl anlaml vergi, geçifline izin verilen araç say s ndaki s n rlama nedeniyle tafl nabilecek mallar n miktar na getirilen s n rlaman n da miktar k s tlamas yla efl etkili önlem oldu unu aktard. GÜNDEM ERTU YAfiAR San yorum bu sat rlar n okuyucular n n ço u, flirket sahibi ya da flirketlerin üst düzey yöneticileridir. Yani birkaç gün önce flirketlerinde çal flan elemanlar n n 2008 y l zamlar na karar vermifl ya da birkaç gün sonra karar verecek kifliler. E er hala çal flanlar n z n 2008 y l maafl ve ücret zamlar na karar vermediyseniz bu yaz y mutlaka okuyun. Yok karar verdiyseniz de okuyun, ki yapt klar n z bizim önerilerimizle karfl laflt r n. Son y llarda Türkiye'de maafl ve ücret zamlar art k y lda bir kere yap lmaya bafllad (bir saptama: iflçilere ödenene ücret; beyaz yakal lara ödenene de maafl diyoruz). Halbuki enflasyon tek rakaml say lara inmeden y lda en az iki kere, Ocakta ve Temmuzda zam yap l rd. fiimdilerde hala az say da da olsa y lda iki kere zam yapan firmalar var. Zaten devletin kendisi de memurlar na y lda iki kere zam yap yor. Ama bizim görüflümüz, art k y ll k iki zamma gerek kalmad d r. nsanlar iki kere beklentiye sokmaya hiç gerek yoktur. Y lbafl nda bir kere hem enflasyon zamm, hem de performans zamm yap lmal d r. Maafllara yap lacak zam oran, ücretlere yap lacak zam oran ndan farkl olabilir. Çünkü iflçiler için, özellikle orta ve büyük ölçekli iflletmelerde çal fl yorlarsa, zaten büyük bir olas l k ile sendika taraf ndan görüflülen bir toplu sözleflme vard r. O nedenle biz bu yaz da sadece beyaz yakal lara yap lacak maafl zamlar n konuflal m. Türkiye'de 2007'de gerçekleflen enflasyon oran % 8 idi y l enflasyon hedefi de % 4'dür. Enflasyon ile savaflan ekonomilerde, enflasyonun düflürülememesinin en önemli nedeni, eskiden "eflel mobil" (hareketli merdiven) denen sistemdir. Yani e er 2008 y l bafl nda 2007 enflasyon oran kadar zam yaparsan z, hiçbir zaman enflasyonu afla çekemezsiniz. Çünkü geçmifl enflasyon, gelecek enflasyonu besler ve düflmesini engeller. Mutlaka bir dönem bafl nda geçmifl dönem enflasyon oran n de il de gelecek dönem hedeflenen / beklenen enflasyon oran n zam olarak vermek gerekir. Türkiye 2001 krizi ard ndan bu yöntemi kulland. Geçmifl dönem enflasyon oran daha yüksek Y lbafl zamm... olmas na karfl n gelecek dönem için hedeflenen enflasyon oran nda maafl zamlar yap ld. Do al olarak hedeflenen enflasyon oran tutturulamay nca çal flanlar reel geliri düfltü. Çal flanlar o dönemde buna pek ses ç karmad lar. Çünkü e er iflsiz kalsalar d flar da kolayl kla bulacaklar bir ifl yoktu. Ama y llar geçip de ekonomi toparlan nca herkes büyüyen ekonomiden pay n almak istedi. Grev tehdidi ile iflçi sendikalar geçmifl dönem kay plar n kapatmaya çal flt lar. Memurlar ise iki s n fa ayr ld - lar: Nitelikliler ve daha az nitelikliler. Nitelikli memurlar hemen yüksek maafl zamlar n ald lar ve geçmifl dönem kay plar n fazlas ile kapatt lar. Çünkü büyüyen ekonomilerde nitelikli ve sonuç üreten yetiflmifl eleman bulmak oldukça zordur. Az nitelikli elemanlar ise o kadar flansl de illerdi. Zaten teknolojik geliflme sayesinde sa lanan verimlilik art fl, beraberinde "yap sal bir iflsizlik" sorunu da getiriyordu. Yani bugün, befl ya da on y l öncesine göre flirketimizde çok daha az sekreter, ofis boy, muhasebe eleman, ya da çayc kullan yoruz. O nedenle bu tür ifl yapanlar n reel maafllar hep bask alt nda kald. Gelelim sonuca: 2008 y l bafl nda iyi çal flan bir elemana %8 zam yapmak yeterlidir. E er elinizden kaç rmak istemedi iniz bir eleman varsa, ona mutlaka daha yüksek, belki % 20'ye kadar zam yapabilirsiniz. Bu zamla bile o eleman tutabilece iniz kesin de ildir. Ama daha yüksek bir zam oran da flirket içi dengeleri bozaca için huzursuzluk yarat r. Yerine ayn ücretle çal flacak birini kolayl kla bulabilece iniz kimseye zam yapmay n. Çünkü enflasyonun düflük oldu u bir ortamda sürekli enflasyon zamm alan niteliksiz bir eleman ilerde size daha büyük sorun ç kar r. Yani (çok de iflik istisnalar d fl nda) net YTL alan bir ofis boy ya da net YTL alan flirket floförü olmaz. Bu durumun oluflmas na izin vermeyin. Belki çal flan n z k sa dönemde hoflnut olmayacakt r; ama siz firman z için do rusunu yapt n - z bilin. Çal flan da flirket d fl ndaki ifl hayat n n gerçekleri ile yüz yüze gelince (yani piyasada onun gibi daha az nitelikli elemanlar n alabildi i maafllar n ne düzeyde oldu unu görünce) ifl yerinizin de erini bilip ödedi iniz maafla sahip ç kacakt r. STANBUL T CARET ODASI ULUSLARARASI TAHK MDE YEN STRATEJ LER: M LANO TAHK M ODASI NIN AKDEN Z PROJES KONFERANSI KONU : Uluslararas Tahkimde Yeni Stratejiler: Milano Tahkim Odas n n Akdeniz Projesi AÇIKLAMA : Uluslararas Tahkimin Türkiye deki durumu, Milano Tahkim Odas n n Akdeniz Projesi : Akdeniz in iki k y s aras ndaki köprü, Türkiye den proje örnekleri bafll klar n n irdelenece i konferans n dili talyanca olup, simültane çeviri hizmeti verilecektir. YER : stanbul Ticaret Odas, 5.Kat Meclis Salonu TAR H : 29 Ocak 2008, 09:00-13:30 KATILIM BEDEL : Ücretsiz KATILIM KOfiULLARI : Kat l m talebi halinde afla da yer alan formun doldurularak, en geç Pazartesi günü, saat 17:00 ye kadar (212) no lu faksa ya da adresine gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen afla da yer alan formu doldurduktan sonra, (212) no lu faksa gönderiniz. Bilgi için (212) no lu telefonu aray n z. ULUSLARARASI TAHK MDE YEN STRATEJ LER: M LANO TAHK M ODASI NIN AKDEN Z PROJES ( TO 5.Kat Meclis Salonu) 29 Ocak 2008, Saat 09:00-13:30 Kat l mc n n Ad -Soyad : Temsil Etti i Firma veya Kurulufl : Telefon / Faks : E-posta : B LG Ç N: AB ve Uluslararas flbirli i fiubesi Tel: (212) Faks: (212) E-posta:

e-beyanname 2008 e kald

e-beyanname 2008 e kald flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden

Detaylı

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli Güçler birleflti, Bijoux stihdamda vergi yükü azalt lmal Turkey dünyaya aç l yor enerjide fiyatlar düflürülmeli 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin,

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

KOSGEB yine bafltan afla

KOSGEB yine bafltan afla 12 de Abdullah ÇÖRTÜ Subprime, mortgage, resesyon, likidite, mikidite 2 de fiefik ÇALIfiKAN hracatç ya deli gömle i giydirildi 16 da Gülhan Berkman Sizin için bir öykü 7 de Atila ÇINAR Mühendislik ve

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Hissedar. hata. Mali Kural. yapt lar? Nerede. ki flirket iki kriz SEKTÖR KÜRESEL KR ZDE TÜRK BANKALARI Z RVEDE. Malum mu olacak.

Hissedar. hata. Mali Kural. yapt lar? Nerede. ki flirket iki kriz SEKTÖR KÜRESEL KR ZDE TÜRK BANKALARI Z RVEDE. Malum mu olacak. Sani fiener: TAV ARTIK KÜRESEL B R AKTÖR Gür Ça dafl: YATIRIMCI MADEN BULDU Meriç Uluflahin: KÂRLILIKTA DÜZELTME YILI: 2011 Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI 5 ki flirket

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı