UYKU BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYKU BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 UYKU BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; uyku ve uyanıklıkla ilişkili bozuklukları, uykuda ortaya çıkan ya da uyku çalışmasıyla tanı konulabilen hastalıkları, çeşitli kimyasal maddelerin ve ilaçların yol açtığı değişmeleri incelemek, uyku alanında araştırmaların yapıldığı, sorunu olan hastanın değerlendirilerek tanısının konularak tedavisinin planlandığı özel sağlık kuruluşlarının açılmasına, çalışmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; uyku bozuklukları tanı ve tedavi merkezleri ile bu kuruluşların sahip ve işletenlerini ve bunların faaliyetlerini kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Kanun: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu, b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı, c) Genel müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü, d) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini, e) Merkez: Uyku alanında araştırmaların yapıldığı, sorunu olan hastanın değerlendirilerek tanısının konularak tedavisinin planlandığı özel sağlık kuruluşlarını, f) Sertifika: Uyku bozuklukları alanında Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından yetki verilen kuruluşlarca açılan eğitimi başarı ile tamamlayan tabipler adına düzenlenen belgeyi, g) Sertifikalı uzman tabip: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun a göre Türkiye de mesleğini icra etme hak ve yetkisi bulunan ve bu maddenin (f) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olan uzman tabibi, İKİNCİ BÖLÜM Sağlık Kuruluşlarının Türleri ve Temel Özellikleri Sağlık Kuruluşu Türleri Madde 5- Sağlık kuruluşları, faaliyet alanları, verilen hizmetin kapsamına göre altyapı özellikleri ile hizmet veren personelin niteliğine göre, merkez veya birim olarak açılabilirler. 1

2 Merkezler Madde 6- Merkezler, sertifikalı uzman tabip sorumluluğunda ve gerekli asgari standart donanım ve personel desteği ile sadece uyku bozuklukları tanı ve tedavisi yapılmak üzere müstakil olarak açılan kuruluşlardır. Birimler Madde 7- Birimler, hastane, tıp merkezi, özel dal merkezi olarak ilgili mevzuatına göre ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşları bünyesinde, bir birim olarak gerekli asgari standart donanım ve personel desteği ile uyku bozuklukları tanı ve tedavisi yapılan kuruluşlardır. Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler Madde 9- Sağlık kuruluşları; Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan hekimler ile 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hükümlerine göre aynı hakkı haiz olan Devlet memuru veya diğer kamu görevlisi statüsünde bulunan hekimler ve ayrıca ortaklarının tamamı hekim veya uzman hekimlerin bulunduğu şirketler, 2908 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde kurulan ve bu Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde kamu yararına çalıştığına karar verilen ve tüzüğünde sağlık hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan dernekler, 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan ve kuruluş senedinde sağlık hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan vakıflar tarafından açılabilir ve işletilebilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvuru ve Açılma İzni İşlemleri Başvuru için gereken belgeler Madde 10- Sağlık kuruluşu açacaklar bizzat veya mes'ul müdürleri vasıtasıyla Müdürlüğe Yönetmelik'te belirtilen hangi tür sağlık kuruluşunu açacaklarını belirten bir dilekçe ile başvururlar. Müdürlükçe oluşturulacak bir ekip tarafından, açılması istenen sağlık kuruluşunun fiziksel mekan olarak yeterliliği hakkında bir ön inceleme raporu düzenlenir. Bu ön inceleme raporu, dilekçe ve ekli dosya ile başvuruda bulunulması gerekir. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: a)sağlık kuruluşunun unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, alanları ve faaliyete geçirmek istediği sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden mes'ul müdürce imzalı başvuru dilekçesi, b) Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği, e) Sağlık kuruluşu bir dernek tarafından açılacak ise 2908 sayılı Dernekler Kanununun 59 uncu maddesi çerçevesinde derneğin kamu yararına çalıştığını belgeleyen kararın ve dernek tüzüğünün bir örneği; vakıflar tarafından açılacak ise, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti kararı ve vakıf senedinin bir örneği, f) Sağlık kuruluşunda kullanılacak olan ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, mes'ul müdürce imzalanmış ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi, ı) Merkezin laboratuar teşhis hizmetleri, 19/3/1927 tarih ve 992 sayılı Kanun a uygun olarak çalışan ve Bakanlıkça ruhsatlı bir başka laboratuardan temin edilecek ise; söz konusu laboratuar hizmetini sunan kuruluş ile bu konuda yapılmış ve geçerli olan hizmet 2

3 sözleşmesinin ve sözleşme yapılan kuruluşa ait Bakanlıkça düzenlenmiş ruhsatnamelerin bir örneği, k) Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün hekimlerin diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli örnekleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları, l) Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün hekimler için bağlı oldukları meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin veya meslek odası kimlik kartının mes'ul müdür tarafından onaylı bir örneği, m) Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün sağlık personeli için, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri, n) Sağlık kuruluşunda çalışacak hekim dışı diğer sağlık personelinin diplomalarının Müdürlükçe tasdikli örnekleri ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları, o) Sağlık kuruluşunda çalışacak sağlık dışı personelin, mes'ul müdür tarafından onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopileri. Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir. Açılma İzni Madde 11- Sağlık kuruluşu açılmak üzere 10 uncu maddeye göre yapılan başvuru, Müdürlük tarafından, başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde dosya üzerinde incelenerek, başvuru dosyasında eksikleri var ise sağlık kuruluşunu açmak isteyenlere bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik yok ise, Müdürlük tarafından sağlık kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygun olup olmadığının incelenmesi ve denetlenmesi için en az bir hekim olmak üzere iki sağlık personeli ile ekip oluşturulur ve bu ekip tarafından sağlık kuruluşu yerinde incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun görülenlere Müdürlük tarafından Ek-.. de yer alan uygunluk belgesi, Ek-.. de yer alan mesul müdürlük belgesi düzenlenir. İlave olarak çalışanların her birine Ek-... da yer alan personel çalışma belgesinden ikişer nüsha düzenlenir. Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği Müdürlükte saklanıp diğer nüshaları sağlık kuruluşu mesul müdürüne imza karşılığında verilir. Birim olarak faaliyet gösterecek olan sağlık kuruluşları için mesul müdürlük belgesi yerine birim sorumlusu belgesi düzenlenir. Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut sağlık kuruluşunu açanlar ve işletenlerce, şube niteliğinde ikinci bir kuruluşun açılmak istenmesi durumunda, 9 uncu maddede belirtilen şekilde yeniden başvuru yapılır. İKİNCİ KISIM Kuruluş Alt Yapı Standartları BİRİNCİ BÖLÜM Personel Alt Yapı Standartları Mesul Müdür Madde 13- Merkezlerde sertifikalı uzman hekim olan bir mesul müdür bulunur. Mesul müdürün bulunmadığı ve merkezin hizmet verdiği saatlerde yetki devri yaptığı bir hekim bulunur. Mesul müdür sadece bir merkezde mesul müdürlük görevini üstlenebilir. Mesul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari işlerinden, merkezin işleyişinden ve sunulan sağlık 3

4 hizmetinin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından sağlık kuruluşunun sahipleri de bizzat sorumludurlar. Mesul müdürün görevleri şunlardır: a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek, b)işleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak, c) Merkezde görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç 1 hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek, d) Merkez adına ilgili belgeleri onaylamak, e) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iş tetkikleri yürütmek, f) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak, g) Çalışan personelin başta HIV, hepatit markerleri olmak üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini en az yılda bir defa periyodik olarak yaptırmak, h) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek. Mesul müdür, merkezin kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. Mesul müdür değişiklikleri en geç, yeni mesul müdürün göreve başlayacağı güne kadar Müdürlüğe bildirilir. Birim sorumlusu, yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde, uyku bozuklukları biriminin bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun mesul müdürüne karşı sorumludur. Uyku bozuklukları biriminin bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun mesul müdürü, sertifikalı uzman hekim olması halinde aynı zamanda birim sorumlusu görevini de yapabilir. Diğer personel Madde 13- Sağlık kuruluşunda hemşire veya sağlık memuru (toplum sağlığı bölümü mezunu) veya sağlık teknisyeni (sağlık meslek lisesi mezunları) görev alabilir. Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün sağlık personeline Ek-...'te yer alan personel çalışma belgesi düzenlenir. Bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet ve kimlik kartlarını çalışan bütün personel bulundurmak zorundadır. Teknik Elemanlar : Teknik elemanlar merkezde uyku kayıtlarını yapan elemanlar olup, aşağıdaki konularda bilgili ve eğitimli olmaları gereklidir. 1. Gece teşhis ve tedavi yöntemleri 2. Polisomnografik ölçüm yöntemleri 3. Gündüz yapılan işlemler 4. Ambulatuar kayıt yöntemleri Gece teknisyenleri kayıtların düzgün ve artefaktsız sürdürülmesini sağlamalıdır. Gece ortaya çıkacak problemleri düzeltebilmelidirler. Acil durumları fark edip hekime bildirebilmelidirler. Yukarıdaki işlevler tüm gece hasta başında olmalarını zorunlu kılar. Gece teknisyeni 4 hastadan daha fazla hastanın takibinden sorumlu olamaz. 4

5 Gece teknisyenleri eğer noktürnal ventilasyon takibi veya titrasyonu yapılıyorsa 2 hastadan daha fazla noktürnal ventilasyon hastasından sorumlu olamazlar. Teknisyenler uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasında yer alan hastalıklar hakkında bilgili olmalı, Ülkedeki bu alandaki sertifikaya sahip olmalıdırlar. İdari Sekreter : Gündüzleri sürekli olarak merkezde 1 sekreter bulunmalıdır. Sekreter randevuları vermek, yönlendirmeleri yapmak, dosyaları düzenlemek için gerekli bilgiye sahip olmalıdır. İKİNCİ BÖLÜM Fizik Alt Yapı Standartları Binanın İç Mekan ve Fiziki Altyapı Durumu Madde 14 Merkezler betonarme binada veya ahşap ise müstakil bir binada kurulur. Bütün bölümler aynı bina içerisinde ve birbirlerine bitişik konumda olmak zorundadır. Binada ilgili mevzuat uyarınca yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmalıdır. Bölümler Madde 15- Sağlık kuruluşlarında, asgari olarak aşağıdaki bölümlerin bulunması zorunludur: Polisomnografi Odaları : Her odada tek yatak olmalıdır. Odalara bağlı polisomnograflar teşhis ve tedavi için gerekli tüm parametreleri kaydedebilecek kapasitede olmalıdır. Yatak odaları uyku bozukluklarının profesyonel olarak teşhisine ve tedavisine imkan verecek yeterlilikte olmalıdır. Gündüz uykuluk hali de aynı odada incelenebilir olmalıdır. Büyüklüğü lokal şartlara göre düzenlenebilir. Tercihen 12 m2 den küçük olmamalıdır. Işık ve ses kontrolü olmalıdır. Havalandırma olmalıdır. Isı ayarlanabilir olmalıdır. Oda gündüz testleri için karartılabilmelidirmerkezde yeterli saniter şartlar bulunmalıdır. Sürekli video monitorizasyonu sağlanmış olmalıdır. Teknisyen ve hastanın karşılıklı iletişimine imkan verecek şekilde iki yönlü komünikasyon sistemi olmalıdır. Monitorizasyon odası : Gece personelinin rahat çalışmasına imkan verecek şekilde ayrı bir odada olmalıdır. Hasta başında polisomnograf uygun değildir. Polisomnografi : Tüm gece uyku periyodu süresince, simültane olarak, nörofizyolojik, kardiyorespiratuar ve diğer biyolojik sinyallerin kaydını ifade eder. Minimum PSG Montajı aşağıdaki parametreleri içermelidir. 2 EEG (C3-A2, C4-A1) 2 EOG 1 Çene EMG Horlama sinyali Vücut pozisyon sensörü 5

6 Oro-nasal hava akımı ( Termistor kabul edilmez) Solunum eforlarının kaydı 2 tibialis (bacak) EMG ECG Oksijen satürasyon kaydı Video kaydı ve monitoriasyonu Aşağıdaki diğer parametrelerin de kaydı önerilmektedir. Oezofagus basınç kaydı 24 saat ph-metre Vücut ısısı kaydı NPT (Nocturnal penile tumescence) Non-invaziv devamlı kan basıncı kaydı Uzun süreli aralıklı kan basıncı kaydı Çok kanallı ECG Transcutaneous O 2, CO 2 Oksimetreden pletismografik sinyal Artırılmış sayıda EEG Artırılmış sayıda EOG (vertikal göz hareketleri) Artırılmış sayıda EMG Videometri : Senkron video ve sinyal kaydı PTT Polisomnografide kağıda veya dijital olarak kayıt kullanılabilir. Dijital kayıt yapıldığında : cihazlarda önceki dönemi görme imkanı bulunmalıdır Cihazların ekran rezolüsyonu tüm sinyalleri birarada görebilecek düzeyde yüksek olmalıdır. Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaçlar Madde 16- Her odada en az 12 kanal (4 tanesi EEG, EOG, EMG) içeren bir polisomnografa bağlı olmalıdır. Polisomnograf AC kanallarının yanısıra DC kanallarda da kayıt yapacak donanıma sahip olmalıdır. Polisomnograflar tüm gece kayıtlarının verilerini 30 saniyelik epoklar şeklinde değerlendirebilir olmalıdır. Ayrıca bulunacak tıbbi cihaz ve malzemeler; Oksijen tüpü ve maskesi Laringoskop, Ambu, Endotrokeal entübasyon tüpleri, Noninvaziv ventilatör (BİPAP özellikli) Laboratuvar ve Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri Madde Sağlık kuruluşları isterse tıbbi tahlil laboratuvar hizmetlerini 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanun hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından ruhsat verilmiş laboratuvar hizmeti sunan özel tıbbi tahlil laboratuvarları; radyolojik görüntüleme hizmetlerini ise19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından ruhsat verilmiş radyoloji laboratuarları ile sözleşme yaparak sunabilirler. 6

7 Birimler, varsa bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunda faaliyet gösteren ruhsatlı tıbbi tahlil ve/veya radyoloji laboratuvarından hizmet alabilir. Acil Hizmetler Madde Sağlık kuruluşları evde bakım hizmeti sundukları kişilerin acil durumlarında ambulans ile en uygun bir sağlık kuruluşuna naklini yapmak/yaptırmak ile yükümlüdür. Evde bakım merkezi bünyesinde ambulans bulundurabilir veya her türlü acil durumlarda başvurulması için bir ambulans şirketi ile sözleşme yapabilir. Tabelalar Madde - Sağlık kuruluşunun bütün oda ve birimlerine ait kapılarında 5 cm. x 20 cm. boyutlarında, oda veya birimin ne amaçla kullanıldığını bildirir tabela bulunur. Sağlık kuruluşunun dış tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır. Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, "Özel" ibaresini takiben sağlık kuruluşunun ismi ve bu ismi takiben ise bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Müdürlükçe verilmiş "Uyku Bozuklukları Tanı Tedavi Merkezi" unvanı yer alır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kayıt ve Bildirim Sistemi Hasta Raporlama Madde -Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflamasına göre sınıflanmalıdır. PSG rapor içeriği : Uyku parametrelerini, Hipnogramı, Tüm gece sinyal özetlerini ve CPAP basınç trendini (uygulanan hastalarda) içermelidir. Hasta rapor içeriği : Hastanın uyku bozukluğu hikayesini, Uykuya ait parametreleri, Tüm gece sinyal özetlerini ve mutlaka PSG çıkışlarını içermelidir. Rapora eklenen uyku parametreleri hekim tarafından imzalanmalıdır. PSG raporlarının arşivlenmesi : PSG raporları saklanmalıdır. Fihrist sistemi ile saklanan kayıtlar kolayca ulaşılabilecek şekilde depolanmalıdır Protokol kayıt defteri Madde - Teftiş ve denetim defteri Madde - 7

8 DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler Denetim Madde - Sağlık kuruluşları, Müdürlük tarafından oluşturulan ekipler tarafından düzenli olarak denetlenir. Şikayet, soruşturma ve Bakanlık merkez teşkilatının veya Müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler en az 6 ayda bir yapılır. Denetimlerde, Ek-.. da yer alan Denetleme Formu doldurulur. Bu formdan iki nüsha düzenlenerek bir nüshası, sağlık kuruluşuna bırakılır. Denetim ile ilgili sonuçlar, Ek-.. da yer alan Müdürlüğe ait Teftiş ve Denetim Defterine yazılır. Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen biri tabip olmak kaydıyla en az iki sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler için, Denetleme Formu nda eksikliğin giderilmesi için verilecek süre sütununda belirlenen süreler verilir. Bu süre içerisinde, belirlenen eksikliğini gidermediği tespit edilen sağlık kuruluşunun faaliyeti, bu Form da belirtilen süre boyunca durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun verilen süre sonunda eksikliklerini gidermediği tespit edildiği takdirde, sağlık kuruluşunun Uygunluk Belgesi iptal edilmek üzere geri alınır. Denetimlerde, Denetim Formu ndaki birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için tanınacak süre veya eksiklikler giderilmediğinde uygulanacak faaliyeti durdurma süresi, Form da belirlenen en uzun süredir. Reklam, tanıtım ve bilgilendirme Madde - Sağlık kuruluşları, insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar. Ancak, sadece sağlık kuruluşundan evde bakım hizmeti talep eden kişilerin kullanımına yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte, faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında bilgiler içeren eğitim materyalleri hazırlayabilirler. Sağlık kuruluşları ve çalışanları, yukarıda açıklanan hususlara riayet etmek şartıyla tanıtım ve bilgilendirme niteliğindeki her türlü faaliyetleri için Müdürlükten izin almak zorundadır. Müeyyideler Madde - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında fiillerinin niteliğine göre, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu nun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu Yönetmelik te belirlenen usûl ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelik te öngörülen müeyyideler uygulanır. Hüküm Bulunmayan Haller ve Ek Düzenlemeler Madde - Bu Yönetmelik te hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuatın hükümleri uygulanır. 8

9 Bu Yönetmelikte belirtilen sertifika eğitimine dair hususlar; Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanlıkça çıkarılacak bir Yönerge ile düzenlenir Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik kapsamına giren ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş olan merkez ve birimler, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde Yönetmelikte belirtilen özel sağlık kuruluşları türleri için öngörülen asgari araç, gereç, personel, tıbbi malzeme, bölüm ve birimler gibi hususları dikkate alarak hangi türünde hizmet vereceğine dair mes'ul müdürleri ve sahipleri tarafından bir dilekçe ile uygunluk belgesi taleplerini Müdürlüğe bildirirler. Müdürlük gerekli incelemelerden sonra en geç 15 gün içinde bu taleplerini uygun görmesi halinde fiziki yüzölçümleri ile ilgili hükümleri hariç olmak kaydıyla, en geç altı ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri hususunu yazı ile sağlık kuruluşuna bildirir. Mücbir sebeplerden dolayı öngörülen altı aylık süre içinde eksikliklerini tamamlayamadığı tespit edilen özel sağlık kuruluşlarına bir defaya mahsus olarak üç ayı geçmemek üzere makul bir süre verilir. Bu süre sonunda da eksikliklerini tamamlamayan sağlık kuruluşu Valilikçe faaliyetten men edilir. Münferiden işletilen muayenehaneler bu Yönetmelikte öngörülen hükümleri en geç altı ay içinde yerine getirmek zorundadırlar. Ayrıca daha önce faaliyete geçen, genelge ile yetki verilen cerrahi müdahale birimleri bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra en geç altı ay içerisinde belirtilen hususları yerine getirmek zorundadır. Yapılan denetimler sonucunda bu mükellefiyeti yerine getirmediği anlaşılanlar, eksikliklerini ve aykırılıklarını giderinceye kadar Valilikçe faaliyetten men edilir. Yürürlük Madde - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 9

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik. Tarih: 12.05.2003 Sayı: 25106. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik. Tarih: 12.05.2003 Sayı: 25106. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Tarih: 12.05.2003 Sayı: 25106 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Genel Hükümler

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Genel Hükümler Sağlık Bakanlığından 1 /8/ 2001 gün ve 24480 sayılı 7/11/2002 gün ve 24929 sayılı (değişiklik) 6/11/2007 gün ve 26692 sayılı (değişiklik) HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: 22 Mayıs 2002 Sayı : 24762

Sağlık Bakanlığından: 22 Mayıs 2002 Sayı : 24762 Sağlık Bakanlığından: 22 Mayıs 2002 Sayı : 24762 İlkyardım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik: RG 18/03/2004-25406) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 Değişiklik Resmi Gazete 17.10.2008 Sayı : 27027 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 27.02.2001 - Sayı : 24331 (Değişiklik)

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Ağız Ve DiĢ Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25709

Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25709 Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25709 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

İlkyardım Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği İlkyardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlkyardım Yönetmeliği (22.05.2002-24762 RG ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- ( Değ: 18.03.2004-25406 R G ) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK 30 Eylül 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29135 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369 Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Değişiklik Resmi Gazete : 17 Ekim 2008 Sayı : 27027 Değişiklik Resmi Gazete : 04 Nisan 2012 Sayı : 28254

Detaylı

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27/01/05 Resmi Gazete Sayı: 25709 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, halk sağlığını ve huzurunu

Detaylı

24 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28064 YÖNETMELİK

24 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28064 YÖNETMELİK 24 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28064 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Ekim 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28085 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406 Sağlık Bakanlığından İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-22/05/2002

Detaylı

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 MADDE 1 22/05/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliğinin 1 inci maddesi

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ Ġlkyardım Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 22/05/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 Sağlık Bakanlığından: BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (Değişik madde:

Detaylı

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

f) Poliklinik: Birden fazla veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü,

f) Poliklinik: Birden fazla veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü, VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 6343, 3285, 441, 2527 Yayımlandığı R.Gazete 18.06.2001, 24436 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29429 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı