DEĞER YARATMA VE MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ OLUŞTURMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞER YARATMA VE MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ OLUŞTURMA"

Transkript

1 DEĞER YARATMA VE MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ OLUŞTURMA Hüseyin Sabri KURTULDU Özet : Bu çalışma,değer temelli pazarlamaya genel bir bakış oluşturarak farklı sektörlerdeki müşteri yaşam boyu değerlerine odaklanmakta ve14 ü Türk,10 u yabancı 24 bankanın müşteri yaşam boyu değerleri arasında bir fark olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yapılan analiz sonucunda yaşam boyu değerleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark saptanmamıştır. Anahtar Kelimeler:Değer yaratma, müşteri yaşam boyu değeri. Value Creating and Constitude of Customer Lifetime Value Abstract : This study focuses on the customer s lifetime values in the different sectors by establishing a general view in respect to value-based marketing, and aims to estimate customer s lifetime value of 24 banks, 14 Turkish and 10 foreign banks in Turkey and to determine the differences between customer s lifetime values of Turkish and foreign banks. Concerning the result of analyses, there is no any major statictical significant differences between customers lifetime values. Keywords:Value creating, customer lifetime value 1. GİRİŞ Pazarlamada değer yaratmak gerek pazarlama karması unsurları bazında gerekse firma ve pazar-tüketici bazında önem kazanan bir kavramdır. Pazarlama karması unsurları bazında değer yaratmak; öncelikle ürün özelliklerini çağdaş boyutlara taşımak ve üründen beklenen faydayı artırarak ürünün performans özelliklerini iyileştirmektir. Fiyat, önemli bir pazarlama karması unsuru olarak değer yaratmak üzerinde etkili olacaktır. Bu açıdan bakıldığında fiyat düze- Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

2 Hüseyin Sabri KURTULDU yini iyi belirlemek ve tüketicinin arzu ettiği düzeyi bularak firmanın nakit akışına, satış gelirine ve kâra katkı sağlamak gerekecektir. Yine karma unsurları içerisinde dağıtımın düzenli ve istikrarlı bir hizmet anlayışıyla ele alınması söz konusu olmalıdır. Tutundurma, diğer bir pazarlama karması unsuru olarak ürün tanıtım ve tüketicinin motive edilmesinde bir değer yaratma unsuru olarak kendisini gösterecektir. Firma olarak değer yaratmak, tüketiciyle iletişimi sağlıklı ve sürekli tutarak firma imajı oluşturmayı gerekli kılacaktır. Konu, pazar-tüketici bazında ele alındığında ise değer yaratmada, etkin rekabet edebilme ve tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek tatmin sağlama ön plana çıkacaktır.tüm bu ifade edilenler aşağıdaki şekille pekiştirebilir. Şekil 1: Değer Yaratma Süreci Firma: Ortak değer yaratımında işbirlikçi ve ekonomik. Değer oluşumunda rekabetçi. Pazar: Spesifik bir anda bir bireyin eşsiz ortak değer yaratım deneyimleri Tüketici: Ortak değer yaratımında işbirlikçi ve ekonomik. Değer oluşumunda rekabetçi. Pazar, değer yaratma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. (1) Etkileşim, ortak değer yaratımı ve tüketiciyle firma tarafından oluşturulan ekonomik değerin ifadesidir. (2) Ortak değer yaratım deneyimleri değerin esasıdır. Kaynak: PRAHALAD-RAMASWAMY, 2004, s.11 Tüketiciyi her koşulda tatmin etme gerekliliği ve bir tüketici değeri oluşturma çabası, firma hissedarlarının paylarını da artırmayı amaçlayan değer temelli pazarlama olarak literatürdeki yerini almaktadır. 2. DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Hissedarların paylarını artırarak pazar değerini iyileştirmeye çalışan değer temelli pazarlama; pazarlama bilgisi, marka, tüketi- 100 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

3 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma ci sadakati ve stratejik ilişki unsurlarını yapısında barındırmaktadır (DOYLE, 2000, s.302). Bu bağlamda tüketici değeri oluşturmada markanın rolü oldukça büyük olmaktadır. Bunu başarılı bir markanın oluşturulmasında da görmek mümkündür. Bazen bir markaya yatırım yapmak isteyenler, hissedar değeri oluşturmada nakit akışını dikkate almak durumundadırlar. Çünkü eğer yatırımcılar, markanın işletmeye sağladığı net akışın sabit ve tahmin edilebilir olduğuna inanırlarsa o, daha yüksek bir şimdiki değer hatta daha fazla hissedar değeri yaratacaktır (DOYLE, 2001, s.262). Hissedar değeri oluşturmada, satış gelişim oranı ve sürdürülebilir kârlılık, sabit ve çalışma sermayesi yatırım ve yönetimi, düşük maliyetli sermaye sağlama, şirket denetimi, stratejik nakit akışı, düşük maliyetli sermaye sağlama, şirket denetimi, stratejik nakit akışı ve kâr yönetimi bir önceki ifadeyi destekler bir nitelik taşımaktadır (WALTERS-LANCASTER, 1999, s.700). Şekil 2: Başarılı Markanın Kaynakları Etkili Tüketici Değeri İşletme Süreçlerinin Birleştirilmesi Başarılı Marka Değer Temelli Markalama Stratejisi Etkili Pazar Ekonomileri 3. TÜKETİCİ DEĞERİ Kaynak: DOYLE, 2001, s.256 Tüketici değeri oluşturmada izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir. (1) Firmanın tüketici değer ölçümü (2) Firmanın anahtar rekabet faktörlerinin kararlaştırılması (3) Potansiyel değer oluşturucular, marka ve hatırlanabilecek diğer değer unsurlarının toparlanması TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

4 Hüseyin Sabri KURTULDU (4) İlgi duyulan kitlenin seçimi (5) Araştırma araçlarının geliştirilmesi (6) Veri toplama (7) Anahtar değerler ve her bir değer oluşturucuları kararı için veri analizi. (8) Rakiplere karşı örnek edinme (9) Gelişim için anahtar alanların kararlaştırılması (10) Her bir gelişim için değer dönüşümünü kararlaştırma ve tüketici değerinin maksimum dönüşümünü sağlayan faktörlere yatırım yapma (RUST and others, 2002, s. 108). İdeal bir tüketici değer standardı oluşturmada ise oteller için yapılan araştırmada önemli çıkan değer faktörleri üzerinde durulmakta ve faktörler; otelin haberleşmesinin anlaşılmaz olduğu, otein bir şeyleri hep aynı tarzda yaptığı, otelin misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı, otelde işlerin kötü gittiği, çalışanlar işlerini görmede asla mutlu olmadıkları, otelin kişiliği ve havasından memnun olunmadığı şeklinde sıralanmaktadır (MATTSSON, 1992, s.23). E-ticarette tüketici değeri oluşturulmasıyla ilgili benzer bir araştırmada ise deneyim değeri bir tüketici değeri faktörü olarak, web sitesini kullanma kolaylığı ve etkili bilgilendirmeyle; diğer faktör algılanan ürün kalitesi deneyim değeri ve e-perakendecinin ünü ile; algılanan risk, algılanan ürün kalitesi ve ürün fiyatıyla ; bir başka faktör algılanan tüketici değeri, deneyim değeri ve algılanan ürün kalitesiyle; son faktör satın alma niyeti, ürün fiyatı ve algılanan tüketici değeriyle ilişkili çıkmaktadır (CHEN-DUBINSKY, 2003, s.388). Konuya daha farklı bir açıdan bakan iki araştırmacı tüketici değer kalemlerini, ürün-marka özellikleri, araştırma dizayn ve gelişimi, tüketici hizmetleri, tüketiciyi sorumlu kılan etkinlikler, üretim ve lojistik faaliyetler (ürün kalitesi, tercih, sipariş yönetimi, envanter tutma, sık sık ve güvenli teslimat), arz zinciri yönetimi, kâr yönetimi, uygunluk ve genel yönetim olarak sıralamaktadır (WALTERS-LANCASTER, 1999, s.700). Farklı tüketici yapılarından oluşan pazarda yapılan bir araştırmada da tüketici değeri oluşturmada; kalite, fiyat, güç ilişkisi, koruyucu bakım, onarım hizmetleri, muhasebe denetimi, teknik 102 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

5 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma hizmet, tüketici hizmeti, kayıt tutma ve faturalama gibi faktörlerin önemli ölçüde rol oynadıkları görülmektedir (DESARBO and others, 2001, s.852). Değer yaratma ve tüketici değeri oluşturma değer temelli bir pazarlama mantığında tüketici yaşam boyu değerinin irdelenmesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkartmaktadır. 4. TÜKETİCİ YAŞAM BOYU DEĞERİ Tüketici yaşam boyu değeri kavram olarak firmanın bir tüketiciye yaptığı yatırım karşılığında belirli bir sürede beklediği kârdır. Tüketicinin uzun bir yaşam boyuna sahip olmasının kârlılığı aşağıdaki durumları kapsamaktadır. 1. Tüketici yaşam boyu ve kârlılık arasındaki ilişki olumsuz durumlar dışında pozitiftir. 2. Tüketici yaşam boyundan kaynaklanan kârların aşırı olarak artması desteklenmemektedir. 3. Tüketici yaşam boyunu düşük tutundurma maliyetleri ile bağdaştıran düşünce reddedilmektedir. 4. Yaşam boyu uzun olan tüketiciler yüksek fiyat ödememektedirler (JAIN-SINGH, 2002, s. 41). Tüketici yaşam boyu değeri; kaynak kullanımına göre tüketici ilişkileri için maliyetin kesin olarak belirlenmesini, tüketici ilişkileriyle yaratılan parasal ve parasal olmayan tüm faydaların tahmin edilmesini,tahmin edilenin üzerinde maliyet ve gelir tahminlemesini, tahminlerin üzerinde gelecek nakit akışlarının net bugünkü değerini ve ilişkinin muhtemel risklerini içermektedir (STAHL and others, 2003, s. 269). Tüketici yaşam boyu değerinin ölçümlenmesiyle genel bir yaklaşım olarak benimsenen tüketici kârlılığı; tüketici tatmini, marka sadakati, tüketici ilişkisinin uzunluğu, tüketici ihtiyaçları ile ürün kârlılığı arasındaki uyum, tüketiciye yönelik pazarlama iletişiminin miktarı ve niteliği, fiyat duyarlılığı, bir firma yada markaya yönelik tüketici tutumlarının öncelik derecesi, bir tüketicinin işletmesinin hisse değeri, sunulan marka ve ürün türlerinin genişliği ve sunulan fiyatlardaki çeşitlilikle pozitif bir biçimde ilişkilidir (MULHERN, 1999, s. 38). Yaşam boyu değeri, Kumar ve çalışma arkadaşlarına göre de TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

6 Hüseyin Sabri KURTULDU satın alma miktarı, ortalama satın alım zamanı, ürünlerde iadeler, rakip ürünleri satın alma, satın almaya odaklanma ve sipariş sıklığı ile ilişkilendirilebilmektedir (KUMAR and others, 2004, s. 66). Bir eğlence işletmesi göz önünde bulundurulduğunda, müşteri yaşam boyu değerini ilgilendiren hizmetlerle ilgili özellikler dikkat çeker boyuttadır. Bunlar; 1. Hizmet kaynaklarının sınırlı oluşu, 2. Tüketicilerin farklı hizmet düzeyleri istemeleri, 3. Tüketicilerin farklı hizmet düzeyleri için ödeme yapmaya istekli olmaları, 4. Tüketicilerin değeri farklı tanımlamaları, 5. Tüketicilerin her birinin diğerlerinden ayrılabilmesi, 6. Hizmet farklılıklarının kalitesinin yükselebilmesi, 7. Son olarak tüketicilerin grup olarak yada kişisel olarak çoğalabilmeleridir (WATSON-KALE, 2003, ss ). Tüketici tarafından belirli bir dönemde oluşturulan ek kâr yada müşteri yaşam boyu değerinin hesaplanışı aşağıdaki tablo eşliğinde gösterilmektedir. GR -CD =NR -PC Tablo 1: Tüketici yaşam boyu değeri Belirli bir dönemde liste fiyatları üzerinden tüketiciden elde edilen brüt gelir Belirli bir dönemde tüketicilere yapılan indirimler ve verilen ödüller Belirli bir dönemde tüketiciden elde edilen net gelir Belirli bir dönemde tüketicinin firmadan satın aldıkları ürünlerin üretim maliyeti -DCPO Direkt sipariş maliyeti -DCTO Direkt hizmet maliyeti =O+C Belirli bir dönemde tüketiciye paylaştırılan genel masraflar ve tüketicileresağlanan ek kâr -ICPO Dolaylı sipariş maliyeti -ICTS Dolaylı hizmet maliyeti -OMO Tüketiciler için yapılan dolaylı genel pazarlama maliyeti -GO Genel üretim ve pazarlama dışı maliyet =C Tüketici tarafından belirli bir dönemde oluşturulan ek kâr Kaynak: BAYON and Others, 2002, s TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

7 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma Bu tablodan hareketle bir banka için tüketici yaşamboyu değeri şu şekilde hesaplanmaktadır. Tablo 2: Bir banka için tüketici yaşam boyu değeri Euro Tüketici Başına Miktar Marj % Gelir Depozitler Yatırımlar Yatırım Fonları Emeklilik fonları Hizmetler Güvenlik depozitleri Risk sigortası Hayat sigortası Diğer hizmetler Toplam gelir İşletme maliyeti Kâr marjı Kredi provizyonu Vergi öncesi kâr 14,243 94,959 7,091 1,292 5, , Kaynak: LEGARRETA-MIGUEL, 2004, s.276 Buradan, tüketici yaşam boyu değerinin hesaplanması şu şekilde olacaktır. Vergi öncesi kâr = 487 euros (PBT) Gelişme oranı = % 3 Sermaye maliyeti = % 10 Ortalama süre = 11 yıl ise Tüketici yaşamboyu değeri = [PBT.(1+g)/(1+r)] + [PBT.(1+g) 2 / (1+r) 2 ] + [PBT.(1+g) 3 /(1+r) 3 ] + [ ] + [PBD.(1+g) 11 / (1+r) 11 ] = 3,581 euros (LEGARRETA - MIGUEL, 2004, s. 278) Petrol pazarları için tüketici yaşam boyu değeri hesaplaması ise büyük çiftlikler ve ev ısıtma sistemleri için aşağıda ayrı ayrı yapılmaktadır. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

8 Hüseyin Sabri KURTULDU Tablo 3: Tüketici Yaşam boyu Değeri İçin Temel Unsurlar Değişkenler Büyük Çiftlikler Ev Isıtma Sistemleri Yıllık satışlar Satılan malın maliyeti İşletme maliyetleri Yaşamboyu (süre) Alıkonan kârlılık Ekipman yatırımı Gerçek iskonto oranı Tüketici Yaşamboyu Değeri $ $ $ Yıl.97 1 $ % $ Kaynak: GLOY and others, 1997, s.339 $ 5+15 $ 270 $ Yıl.99 1 $ % $ 968 Otomobil tüketicileri açısından tüketici yaşam boyu değeri; yeniden satın alma davranışı, düşünülen fiyat duyarlılığı, net satın alma potansiyeli ve danışma davranışı gibi faktörleri içermektedir (HELM, 2003, s. 126). Düzeltilmiş risk-iskonto oranı kullanılarak da otomobil tüketicisinin yaşam boyu değerini saptamak mümkün olabilmektedir. Aşağıda verilen örnekte 422 paund olan tüketici yaşam boyu değeri düzeltme faktörü uygulanarak 379 paund olarak hesaplanmaktadır. Tablo 4: Düzeltilmiş risk iskonto oranı kullanımında tüketici yaşam boyu değerinin ölçülmesi ( 000) 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl Sigorta pirimleri Diğer ücret gelirleri Toplam gelir Ürün giderleri Görünür kâr % 10 iskonto oranında şimdiki değer Tüketici yaşamboyu değeri Düzeltilmiş iskonto oranında şimdiki değer İskonto oranıyla düzeltilmiş tüketici yaşamboyu değeri Kaynak: RYALS, 2003, s Legarreta ve Miguel in tüketici yaşamboyu değeri formülünden hareketle Türkiye de bir A bankasının tüketici yaşamboyu değeri hesaplanabilir. 106 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

9 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma Vergi öncesi kâr (PBT) (Kişi başına) Euro Kâr gelişme oranı (g) % 54,31 (http//www.tbb.org.tr) Sermaye maliyeti (r) % 4,74 (http//www.treasury.gov.tr) Banka tüketicilerinin bir bankayla ortalama ilişki kurma süresi 5 yıl ise tüketici yaşamboyu değeri = [PBT.(1+g)/(1+r)] + [PBT.(1+g) 2 / (1+r) 2 ] + [PBT.(1+g) 3 /(1+g) 3 ] + [PBT.(1+g) 4 /(1+g) 4 ] + [PBT.(1+g) 5 (1+g) 5 ] = Euro olacaktır. Tüm bu söylenilenlerin dinamik bir sektör olan bankacılıkta uygulama alanı bulması durumunda, konunun daha fazla netlik kazanabileceği düşünülmektedir. Model orijinal olarak tasarımlanmıştır. 5. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 5.1 Araştırmanın Modeli Tü rk Ban kaları Mü şteri Yaşam boyu Değ erleri Tür k ve yabancı bankaların mü şteri yaşam boyu değer i farklılıkları Yabancı Bankalar 5.2 Araştırmanın Amacı Amaç, 24 bankanın müşteri yaşam boyu değerlerini hesaplayarak Türkiye de faaliyet gösteren 14 yerli ve 10 yabancı bankanın müşteri yaşam boyu değerleri arasında fark olup olmadığını istatistiksel olarak saptamaktır. 5.3 Araştırmanın Kapsamı Kapsam, Türkiye de faaliyet gösteren 14 ü yerli 10 u yabancı 24 mevduat bankasının müşteri yaşam boyu değerlerini esas alarak bu değerler arasındaki farkı ölçümlemede kullanılabilecek vergi öncesi kârları, kâr gelişme oranları ve sermaye maliyetleridir. Müşteri TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

10 Hüseyin Sabri KURTULDU yaşam boyu değerlerinin hesaplanmasında kişi başına vergi öncesi kârları saptamada, banka web sayfaları müşteri verileri dikkate alınmış ve bir müşterinin ortalama olarak bir bankanın 5 yıllık müşterisi olabileceği varsayılmıştır (http://www.tbb.gov.tr ve gov.tr). Bir müşterinin aynı zamanda 1 den fazla bankanın da müşterisi olabileceği gerçeği göz önünde bulundurulmuştur. Bankanın müşteri sayıları 500 ile arasında değişmektedir. Araştırma önem derecesi α = 0,05 tir. Analizde t test istatistiği kullanılmıştır. 5.4 Araştırmanın Hipotezi H 1 : Türkiye de faaliyet gösteren yerli mevduat bankalarıyla yabancı mevduat bankalarının müşteri yaşam boyu değerleri arasında fark vardır. 5.5 Bulgular Aynı kaynaklardan 24 bankanın parametreleri ve hesaplanan müşteri yaşam boyu değerleri Tablo 5 te verilmektedir. Bankalar Tablo 5: Bankaların Parametreleri Vergi Öncesi Kâr Kâr gelişme oranı Sermaye maliyeti Müşteri yaşamboyu değeri A Euro 0,5431 0, Euro Y B Euro 1,81 0, Euro T C Euro 0,69 0, Euro T D Euro 2,98 0, Euro Y E Euro 4,72 0, Euro T F Euro 0,18 0, Euro T G Euro 1,00 0, Euro T H Euro 1,20 0, Euro T I Euro 1,94 0, Euro T İ Euro 1,39 0, Euro T J Euro 0,10 0, Euro T K Euro 0,38 0, Euro T L Euro 0,60 0, Euro T M Euro 0,69 0, Euro T N Euro 0,49 0, Euro T O Euro 1,97 0, Euro Y Ö Euro 0,33 0, Euro T P Euro 0,16 0, Euro Y R Euro 0,87 0, Euro Y S Euro 1,67 0, Euro Y Ş Euro 0,38 0, Euro Y T Euro 0,40 0, Euro Y U Euro 0,008 0, Euro Y Ü Euro 0,75 0, Euro Y Tür 108 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

11 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma Türk Yabancı Tablo 6 : Bankaların müşteri yaşamboyu değeri ortalamaları Banka Türleri n Önemlilik 14 2,0E Tablo 7: Müşteri yaşamboyu istatistiki parametreleri Müşteri yaşamboyu değerleri F Önemlilik t Önemlilik 6,886 0,015 1,364 0,186 Bu 24 bankanın müşteri yaşamboyu değerlerine yerli ve yabancı bankalar arasında müşteri yaşamboyu değerleri açısından bir fark olup olmadığını analiz eden t testi uygulanmış ve varyansların homojen olmadıkları (0,015), yerli ve yabancı bankaların müşteri yaşamboyu değerleri arasında fark olmadığı (0,186) fakat Türk bankalarının müşteri yaşamboyu değerlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. H 1 hipotezi reddedilmektedir. 6. SONUÇ Tüketici yaşamboyu değeri farklı sektörler için farklı düzeyler içermekte ve fakat hesaplanma şekli hem firma müşterilerine değer biçen ve onları tatmin eden ve hem de firmaların hissedarlarının paylarını istikrarlı bir biçimde artıran bir kavram olarak ifade edilmektedir. Üstteki analiz sonuçları, yerli bankalar ile yabancı bankalar arasında yaşamboyu değeri anlamında bir fark olmadığını ortaya koymakla birlikte tüm bankaların gerek müşteri tatmininde gerekse kendi hissedarlarının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bu kavramın rakamsal boyutunu bilmeye odaklandıklarını göstermektedir. Çünkü bu kavram rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir. Müşteri yaşamboyu değerinin artan oranda sektörel kullanımı ekonomileri de canlı tutacak, ülkesel gelişim ve tüketici tatmininde verimli bir döngünün yakalanması gerçekleştirilebilecektir. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

12 Hüseyin Sabri KURTULDU KAYNAKÇA BAYON, T., GUTSCHE, J. ve BAUER, H. (2002), Customer Equity Marketing, European Management Journal, Vol.20.. CHEN, Z. ve DUBINSKY, A. J. (2003), A Conceptual Model of Perceived Customer Value in E-Commerce, Pyschology and Marketing, Vol.20 (4). DESARBO, W. S., JEDIDI, K. Ve SINHA, I. (2001), Customer Value Analysis In A Heterogenecus Market, Strategic Management Journal, Vol.22. DOYLE, P. (2000), Value-based Marketing, Journal of Strategic Marketing Vol.8. DOYLE, P. (2001), Building value-based branding strategies, Journal of Strategic Marketing, Vol.9. GLOY, B.A., AKRIDGE, J.T. ve PRECKEL, P.V. (1997), Customer Lifetime Value: An Application in the Rural Petroleum Market, Agribusiness, Vol.13. HELM, S. (2003), Calculating the value of customers referrals, Managing Service Quality, Vol.13. JAIN, D. ve SINGH, S.S.(2002), Customer Lifetime Value Research In Marketing, Journal of Interactive Marketing, Vol. 16. KUMAR,V., RAMANI,G. ve BOHLING,T.(2004), Customer Lifetime Value Approaches And Best Practive Applications, Journal of Interactive Marketing, Vol. 18. LEGARRETA, J. M.B. ve MIGUEL, C.E. (2004), Collaborative relationship bundling: a new angle on services marketing, International Journal of Service Industry Management, Vol. 15. MATTSSON, J. (1992), A Service Quality Model Based on an Ideal Value Standart, International Journal os Service Industry Management, Vol. 3. MULHERN, F.J. (1999), Customer Profitability Analysis, Journal of Interactive Marketing, Vol TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

13 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma PRAHALAD, C.K. ve RAMASWAMY, V. (2004). Co-Creation Experiences: The Next Practise In Value Creation, Journal of Interactive Marketing, Vol. 18. RUST, R.T., ZEITHAML, V. ve LEMON, K.N. (2002), Driving Customer Equity, International Journal Service Industry Management, Vol. 13. RYALS, L. (2003), Making Customers Pay: measuring and managing customer risk and returns, Journal of Strategic Marketing, Vol. 11. STAHL, H.K., MATZLER, K. ve HUNTERHUBER, H.H.(2003), Linking customer lifetime value with shareholder value, Industrial Marketing Management, Vol. 32. WALTERS, D. ve LANCASTER, G. (1999), Value-based Marketing And Its Usefulness To Customer, Management Decision, Vol. 37/9. WATSON, L. ve KALE, S.H. (2003), Appliying the Customer Lifetime Value Concept to Casino Table Gaming, International Gambling Studies, Vol TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA ÜSTÜNLÜ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA ÜSTÜNLÜ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl/Volume:2 Sayı/Issue 4, s.güz 2006 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA ÜSTÜNLÜĞÜNÜN VE MÜŞTERİ SADAKATİNİN YARATTIĞI DEĞER: ISPARTA İLİNDE

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

MÜŞTERİ FAYDASININ MÜŞTERİ TATMİNİ VE BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: ORGANİZE GIDA PERAKENDECİ ÖRNEĞİ

MÜŞTERİ FAYDASININ MÜŞTERİ TATMİNİ VE BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: ORGANİZE GIDA PERAKENDECİ ÖRNEĞİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 MÜŞTERİ FAYDASININ MÜŞTERİ TATMİNİ VE BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: ORGANİZE GIDA PERAKENDECİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Müge YALÇIN 1 Dr. İrem EREN

Detaylı

Yetkili Servisler ve Müşteri Memnuniyeti

Yetkili Servisler ve Müşteri Memnuniyeti Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 OTOMOBİL SERVİSLERİNDEN YARARLANAN

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe CİNGÖZ * Asuman AKDOĞAN ** ÖZ Stratejik insan kaynakları yönetimi

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Bülend GÖKSEL * E. Pelin BAYTEKİN ** Öz Bilgi toplumunda bilginin

Detaylı

THE REASONS AND WITHCOMING RISKS OF OUTSOURCING: A APPLICATION IN PRODUCTION INDUSTRY

THE REASONS AND WITHCOMING RISKS OF OUTSOURCING: A APPLICATION IN PRODUCTION INDUSTRY DIŞ KAYNAK KULLANMA NEDENLERĐ VE TAŞIDIĞI RĐSKLER: ĐMALAT SANAYĐĐNDE BĐR UYGULAMA * THE REASONS AND WITHCOMING RISKS OF OUTSOURCING: A APPLICATION IN PRODUCTION INDUSTRY ÖZET Dış kaynak kullanımı son on

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİNİN BOYUTLARI

KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİNİN BOYUTLARI KAYAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİİ BOYUTLARI Dr. Akın Koçak, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Alper Özer, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Ar.Gör. Eymen Gürel A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

LOJİSTİK HİZMETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI VE TEDARİKÇİ İŞLETMELERDE GELİŞİM STRATEJİLERİ

LOJİSTİK HİZMETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI VE TEDARİKÇİ İŞLETMELERDE GELİŞİM STRATEJİLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 4 Sayı: 8 Güz 2005/2 s.29-48 LOJİSTİK HİZMETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI VE TEDARİKÇİ İŞLETMELERDE GELİŞİM STRATEJİLERİ Kemal Güven

Detaylı

THE ANTECEDENTS OF CUSTOMER LOYALTY: A STUDY IN WOMEN EMPLOYEES CONSUMPTION OF THE COSMETIC PRODUCTS

THE ANTECEDENTS OF CUSTOMER LOYALTY: A STUDY IN WOMEN EMPLOYEES CONSUMPTION OF THE COSMETIC PRODUCTS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.407-421. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma Blm. Uzm. Emre PALA Celal

Detaylı

STRATEJİK İTTİFAK OLUŞUMUNDA TEMEL YETENEKLERİN ÖNEMİ

STRATEJİK İTTİFAK OLUŞUMUNDA TEMEL YETENEKLERİN ÖNEMİ STRATEJİK İTTİFAK OLUŞUMUNDA TEMEL YETENEKLERİN ÖNEMİ Doç.Dr.Cengiz Demir, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, cengiz.demir@ege.edu.tr Seda Oktay, Ege Üniversitesi,

Detaylı

Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma

Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma B.Zafer ERDOĞAN * Kazım DEVELĐĞLU

Detaylı

Konaklama ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları: Antalya Örneği

Konaklama ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları: Antalya Örneği Konaklama ve Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Her Şey Dâhil Sistemine Yönelik Tutumları: Antalya Örneği Konaklama ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları: Antalya

Detaylı

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet

TCZB Müfettişi, Marmara Üniversitesi. Özet Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği The Effects of Employees Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case Mehmet Merve ÖZAYDIN

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı