DEĞER YARATMA VE MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ OLUŞTURMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞER YARATMA VE MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ OLUŞTURMA"

Transkript

1 DEĞER YARATMA VE MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ OLUŞTURMA Hüseyin Sabri KURTULDU Özet : Bu çalışma,değer temelli pazarlamaya genel bir bakış oluşturarak farklı sektörlerdeki müşteri yaşam boyu değerlerine odaklanmakta ve14 ü Türk,10 u yabancı 24 bankanın müşteri yaşam boyu değerleri arasında bir fark olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yapılan analiz sonucunda yaşam boyu değerleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark saptanmamıştır. Anahtar Kelimeler:Değer yaratma, müşteri yaşam boyu değeri. Value Creating and Constitude of Customer Lifetime Value Abstract : This study focuses on the customer s lifetime values in the different sectors by establishing a general view in respect to value-based marketing, and aims to estimate customer s lifetime value of 24 banks, 14 Turkish and 10 foreign banks in Turkey and to determine the differences between customer s lifetime values of Turkish and foreign banks. Concerning the result of analyses, there is no any major statictical significant differences between customers lifetime values. Keywords:Value creating, customer lifetime value 1. GİRİŞ Pazarlamada değer yaratmak gerek pazarlama karması unsurları bazında gerekse firma ve pazar-tüketici bazında önem kazanan bir kavramdır. Pazarlama karması unsurları bazında değer yaratmak; öncelikle ürün özelliklerini çağdaş boyutlara taşımak ve üründen beklenen faydayı artırarak ürünün performans özelliklerini iyileştirmektir. Fiyat, önemli bir pazarlama karması unsuru olarak değer yaratmak üzerinde etkili olacaktır. Bu açıdan bakıldığında fiyat düze- Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

2 Hüseyin Sabri KURTULDU yini iyi belirlemek ve tüketicinin arzu ettiği düzeyi bularak firmanın nakit akışına, satış gelirine ve kâra katkı sağlamak gerekecektir. Yine karma unsurları içerisinde dağıtımın düzenli ve istikrarlı bir hizmet anlayışıyla ele alınması söz konusu olmalıdır. Tutundurma, diğer bir pazarlama karması unsuru olarak ürün tanıtım ve tüketicinin motive edilmesinde bir değer yaratma unsuru olarak kendisini gösterecektir. Firma olarak değer yaratmak, tüketiciyle iletişimi sağlıklı ve sürekli tutarak firma imajı oluşturmayı gerekli kılacaktır. Konu, pazar-tüketici bazında ele alındığında ise değer yaratmada, etkin rekabet edebilme ve tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek tatmin sağlama ön plana çıkacaktır.tüm bu ifade edilenler aşağıdaki şekille pekiştirebilir. Şekil 1: Değer Yaratma Süreci Firma: Ortak değer yaratımında işbirlikçi ve ekonomik. Değer oluşumunda rekabetçi. Pazar: Spesifik bir anda bir bireyin eşsiz ortak değer yaratım deneyimleri Tüketici: Ortak değer yaratımında işbirlikçi ve ekonomik. Değer oluşumunda rekabetçi. Pazar, değer yaratma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. (1) Etkileşim, ortak değer yaratımı ve tüketiciyle firma tarafından oluşturulan ekonomik değerin ifadesidir. (2) Ortak değer yaratım deneyimleri değerin esasıdır. Kaynak: PRAHALAD-RAMASWAMY, 2004, s.11 Tüketiciyi her koşulda tatmin etme gerekliliği ve bir tüketici değeri oluşturma çabası, firma hissedarlarının paylarını da artırmayı amaçlayan değer temelli pazarlama olarak literatürdeki yerini almaktadır. 2. DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Hissedarların paylarını artırarak pazar değerini iyileştirmeye çalışan değer temelli pazarlama; pazarlama bilgisi, marka, tüketi- 100 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

3 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma ci sadakati ve stratejik ilişki unsurlarını yapısında barındırmaktadır (DOYLE, 2000, s.302). Bu bağlamda tüketici değeri oluşturmada markanın rolü oldukça büyük olmaktadır. Bunu başarılı bir markanın oluşturulmasında da görmek mümkündür. Bazen bir markaya yatırım yapmak isteyenler, hissedar değeri oluşturmada nakit akışını dikkate almak durumundadırlar. Çünkü eğer yatırımcılar, markanın işletmeye sağladığı net akışın sabit ve tahmin edilebilir olduğuna inanırlarsa o, daha yüksek bir şimdiki değer hatta daha fazla hissedar değeri yaratacaktır (DOYLE, 2001, s.262). Hissedar değeri oluşturmada, satış gelişim oranı ve sürdürülebilir kârlılık, sabit ve çalışma sermayesi yatırım ve yönetimi, düşük maliyetli sermaye sağlama, şirket denetimi, stratejik nakit akışı, düşük maliyetli sermaye sağlama, şirket denetimi, stratejik nakit akışı ve kâr yönetimi bir önceki ifadeyi destekler bir nitelik taşımaktadır (WALTERS-LANCASTER, 1999, s.700). Şekil 2: Başarılı Markanın Kaynakları Etkili Tüketici Değeri İşletme Süreçlerinin Birleştirilmesi Başarılı Marka Değer Temelli Markalama Stratejisi Etkili Pazar Ekonomileri 3. TÜKETİCİ DEĞERİ Kaynak: DOYLE, 2001, s.256 Tüketici değeri oluşturmada izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir. (1) Firmanın tüketici değer ölçümü (2) Firmanın anahtar rekabet faktörlerinin kararlaştırılması (3) Potansiyel değer oluşturucular, marka ve hatırlanabilecek diğer değer unsurlarının toparlanması TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

4 Hüseyin Sabri KURTULDU (4) İlgi duyulan kitlenin seçimi (5) Araştırma araçlarının geliştirilmesi (6) Veri toplama (7) Anahtar değerler ve her bir değer oluşturucuları kararı için veri analizi. (8) Rakiplere karşı örnek edinme (9) Gelişim için anahtar alanların kararlaştırılması (10) Her bir gelişim için değer dönüşümünü kararlaştırma ve tüketici değerinin maksimum dönüşümünü sağlayan faktörlere yatırım yapma (RUST and others, 2002, s. 108). İdeal bir tüketici değer standardı oluşturmada ise oteller için yapılan araştırmada önemli çıkan değer faktörleri üzerinde durulmakta ve faktörler; otelin haberleşmesinin anlaşılmaz olduğu, otein bir şeyleri hep aynı tarzda yaptığı, otelin misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı, otelde işlerin kötü gittiği, çalışanlar işlerini görmede asla mutlu olmadıkları, otelin kişiliği ve havasından memnun olunmadığı şeklinde sıralanmaktadır (MATTSSON, 1992, s.23). E-ticarette tüketici değeri oluşturulmasıyla ilgili benzer bir araştırmada ise deneyim değeri bir tüketici değeri faktörü olarak, web sitesini kullanma kolaylığı ve etkili bilgilendirmeyle; diğer faktör algılanan ürün kalitesi deneyim değeri ve e-perakendecinin ünü ile; algılanan risk, algılanan ürün kalitesi ve ürün fiyatıyla ; bir başka faktör algılanan tüketici değeri, deneyim değeri ve algılanan ürün kalitesiyle; son faktör satın alma niyeti, ürün fiyatı ve algılanan tüketici değeriyle ilişkili çıkmaktadır (CHEN-DUBINSKY, 2003, s.388). Konuya daha farklı bir açıdan bakan iki araştırmacı tüketici değer kalemlerini, ürün-marka özellikleri, araştırma dizayn ve gelişimi, tüketici hizmetleri, tüketiciyi sorumlu kılan etkinlikler, üretim ve lojistik faaliyetler (ürün kalitesi, tercih, sipariş yönetimi, envanter tutma, sık sık ve güvenli teslimat), arz zinciri yönetimi, kâr yönetimi, uygunluk ve genel yönetim olarak sıralamaktadır (WALTERS-LANCASTER, 1999, s.700). Farklı tüketici yapılarından oluşan pazarda yapılan bir araştırmada da tüketici değeri oluşturmada; kalite, fiyat, güç ilişkisi, koruyucu bakım, onarım hizmetleri, muhasebe denetimi, teknik 102 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

5 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma hizmet, tüketici hizmeti, kayıt tutma ve faturalama gibi faktörlerin önemli ölçüde rol oynadıkları görülmektedir (DESARBO and others, 2001, s.852). Değer yaratma ve tüketici değeri oluşturma değer temelli bir pazarlama mantığında tüketici yaşam boyu değerinin irdelenmesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkartmaktadır. 4. TÜKETİCİ YAŞAM BOYU DEĞERİ Tüketici yaşam boyu değeri kavram olarak firmanın bir tüketiciye yaptığı yatırım karşılığında belirli bir sürede beklediği kârdır. Tüketicinin uzun bir yaşam boyuna sahip olmasının kârlılığı aşağıdaki durumları kapsamaktadır. 1. Tüketici yaşam boyu ve kârlılık arasındaki ilişki olumsuz durumlar dışında pozitiftir. 2. Tüketici yaşam boyundan kaynaklanan kârların aşırı olarak artması desteklenmemektedir. 3. Tüketici yaşam boyunu düşük tutundurma maliyetleri ile bağdaştıran düşünce reddedilmektedir. 4. Yaşam boyu uzun olan tüketiciler yüksek fiyat ödememektedirler (JAIN-SINGH, 2002, s. 41). Tüketici yaşam boyu değeri; kaynak kullanımına göre tüketici ilişkileri için maliyetin kesin olarak belirlenmesini, tüketici ilişkileriyle yaratılan parasal ve parasal olmayan tüm faydaların tahmin edilmesini,tahmin edilenin üzerinde maliyet ve gelir tahminlemesini, tahminlerin üzerinde gelecek nakit akışlarının net bugünkü değerini ve ilişkinin muhtemel risklerini içermektedir (STAHL and others, 2003, s. 269). Tüketici yaşam boyu değerinin ölçümlenmesiyle genel bir yaklaşım olarak benimsenen tüketici kârlılığı; tüketici tatmini, marka sadakati, tüketici ilişkisinin uzunluğu, tüketici ihtiyaçları ile ürün kârlılığı arasındaki uyum, tüketiciye yönelik pazarlama iletişiminin miktarı ve niteliği, fiyat duyarlılığı, bir firma yada markaya yönelik tüketici tutumlarının öncelik derecesi, bir tüketicinin işletmesinin hisse değeri, sunulan marka ve ürün türlerinin genişliği ve sunulan fiyatlardaki çeşitlilikle pozitif bir biçimde ilişkilidir (MULHERN, 1999, s. 38). Yaşam boyu değeri, Kumar ve çalışma arkadaşlarına göre de TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

6 Hüseyin Sabri KURTULDU satın alma miktarı, ortalama satın alım zamanı, ürünlerde iadeler, rakip ürünleri satın alma, satın almaya odaklanma ve sipariş sıklığı ile ilişkilendirilebilmektedir (KUMAR and others, 2004, s. 66). Bir eğlence işletmesi göz önünde bulundurulduğunda, müşteri yaşam boyu değerini ilgilendiren hizmetlerle ilgili özellikler dikkat çeker boyuttadır. Bunlar; 1. Hizmet kaynaklarının sınırlı oluşu, 2. Tüketicilerin farklı hizmet düzeyleri istemeleri, 3. Tüketicilerin farklı hizmet düzeyleri için ödeme yapmaya istekli olmaları, 4. Tüketicilerin değeri farklı tanımlamaları, 5. Tüketicilerin her birinin diğerlerinden ayrılabilmesi, 6. Hizmet farklılıklarının kalitesinin yükselebilmesi, 7. Son olarak tüketicilerin grup olarak yada kişisel olarak çoğalabilmeleridir (WATSON-KALE, 2003, ss ). Tüketici tarafından belirli bir dönemde oluşturulan ek kâr yada müşteri yaşam boyu değerinin hesaplanışı aşağıdaki tablo eşliğinde gösterilmektedir. GR -CD =NR -PC Tablo 1: Tüketici yaşam boyu değeri Belirli bir dönemde liste fiyatları üzerinden tüketiciden elde edilen brüt gelir Belirli bir dönemde tüketicilere yapılan indirimler ve verilen ödüller Belirli bir dönemde tüketiciden elde edilen net gelir Belirli bir dönemde tüketicinin firmadan satın aldıkları ürünlerin üretim maliyeti -DCPO Direkt sipariş maliyeti -DCTO Direkt hizmet maliyeti =O+C Belirli bir dönemde tüketiciye paylaştırılan genel masraflar ve tüketicileresağlanan ek kâr -ICPO Dolaylı sipariş maliyeti -ICTS Dolaylı hizmet maliyeti -OMO Tüketiciler için yapılan dolaylı genel pazarlama maliyeti -GO Genel üretim ve pazarlama dışı maliyet =C Tüketici tarafından belirli bir dönemde oluşturulan ek kâr Kaynak: BAYON and Others, 2002, s TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

7 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma Bu tablodan hareketle bir banka için tüketici yaşamboyu değeri şu şekilde hesaplanmaktadır. Tablo 2: Bir banka için tüketici yaşam boyu değeri Euro Tüketici Başına Miktar Marj % Gelir Depozitler Yatırımlar Yatırım Fonları Emeklilik fonları Hizmetler Güvenlik depozitleri Risk sigortası Hayat sigortası Diğer hizmetler Toplam gelir İşletme maliyeti Kâr marjı Kredi provizyonu Vergi öncesi kâr 14,243 94,959 7,091 1,292 5, , Kaynak: LEGARRETA-MIGUEL, 2004, s.276 Buradan, tüketici yaşam boyu değerinin hesaplanması şu şekilde olacaktır. Vergi öncesi kâr = 487 euros (PBT) Gelişme oranı = % 3 Sermaye maliyeti = % 10 Ortalama süre = 11 yıl ise Tüketici yaşamboyu değeri = [PBT.(1+g)/(1+r)] + [PBT.(1+g) 2 / (1+r) 2 ] + [PBT.(1+g) 3 /(1+r) 3 ] + [ ] + [PBD.(1+g) 11 / (1+r) 11 ] = 3,581 euros (LEGARRETA - MIGUEL, 2004, s. 278) Petrol pazarları için tüketici yaşam boyu değeri hesaplaması ise büyük çiftlikler ve ev ısıtma sistemleri için aşağıda ayrı ayrı yapılmaktadır. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

8 Hüseyin Sabri KURTULDU Tablo 3: Tüketici Yaşam boyu Değeri İçin Temel Unsurlar Değişkenler Büyük Çiftlikler Ev Isıtma Sistemleri Yıllık satışlar Satılan malın maliyeti İşletme maliyetleri Yaşamboyu (süre) Alıkonan kârlılık Ekipman yatırımı Gerçek iskonto oranı Tüketici Yaşamboyu Değeri $ $ $ Yıl.97 1 $ % $ Kaynak: GLOY and others, 1997, s.339 $ 5+15 $ 270 $ Yıl.99 1 $ % $ 968 Otomobil tüketicileri açısından tüketici yaşam boyu değeri; yeniden satın alma davranışı, düşünülen fiyat duyarlılığı, net satın alma potansiyeli ve danışma davranışı gibi faktörleri içermektedir (HELM, 2003, s. 126). Düzeltilmiş risk-iskonto oranı kullanılarak da otomobil tüketicisinin yaşam boyu değerini saptamak mümkün olabilmektedir. Aşağıda verilen örnekte 422 paund olan tüketici yaşam boyu değeri düzeltme faktörü uygulanarak 379 paund olarak hesaplanmaktadır. Tablo 4: Düzeltilmiş risk iskonto oranı kullanımında tüketici yaşam boyu değerinin ölçülmesi ( 000) 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl Sigorta pirimleri Diğer ücret gelirleri Toplam gelir Ürün giderleri Görünür kâr % 10 iskonto oranında şimdiki değer Tüketici yaşamboyu değeri Düzeltilmiş iskonto oranında şimdiki değer İskonto oranıyla düzeltilmiş tüketici yaşamboyu değeri Kaynak: RYALS, 2003, s Legarreta ve Miguel in tüketici yaşamboyu değeri formülünden hareketle Türkiye de bir A bankasının tüketici yaşamboyu değeri hesaplanabilir. 106 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

9 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma Vergi öncesi kâr (PBT) (Kişi başına) Euro Kâr gelişme oranı (g) % 54,31 (http//www.tbb.org.tr) Sermaye maliyeti (r) % 4,74 (http//www.treasury.gov.tr) Banka tüketicilerinin bir bankayla ortalama ilişki kurma süresi 5 yıl ise tüketici yaşamboyu değeri = [PBT.(1+g)/(1+r)] + [PBT.(1+g) 2 / (1+r) 2 ] + [PBT.(1+g) 3 /(1+g) 3 ] + [PBT.(1+g) 4 /(1+g) 4 ] + [PBT.(1+g) 5 (1+g) 5 ] = Euro olacaktır. Tüm bu söylenilenlerin dinamik bir sektör olan bankacılıkta uygulama alanı bulması durumunda, konunun daha fazla netlik kazanabileceği düşünülmektedir. Model orijinal olarak tasarımlanmıştır. 5. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 5.1 Araştırmanın Modeli Tü rk Ban kaları Mü şteri Yaşam boyu Değ erleri Tür k ve yabancı bankaların mü şteri yaşam boyu değer i farklılıkları Yabancı Bankalar 5.2 Araştırmanın Amacı Amaç, 24 bankanın müşteri yaşam boyu değerlerini hesaplayarak Türkiye de faaliyet gösteren 14 yerli ve 10 yabancı bankanın müşteri yaşam boyu değerleri arasında fark olup olmadığını istatistiksel olarak saptamaktır. 5.3 Araştırmanın Kapsamı Kapsam, Türkiye de faaliyet gösteren 14 ü yerli 10 u yabancı 24 mevduat bankasının müşteri yaşam boyu değerlerini esas alarak bu değerler arasındaki farkı ölçümlemede kullanılabilecek vergi öncesi kârları, kâr gelişme oranları ve sermaye maliyetleridir. Müşteri TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

10 Hüseyin Sabri KURTULDU yaşam boyu değerlerinin hesaplanmasında kişi başına vergi öncesi kârları saptamada, banka web sayfaları müşteri verileri dikkate alınmış ve bir müşterinin ortalama olarak bir bankanın 5 yıllık müşterisi olabileceği varsayılmıştır (http://www.tbb.gov.tr ve gov.tr). Bir müşterinin aynı zamanda 1 den fazla bankanın da müşterisi olabileceği gerçeği göz önünde bulundurulmuştur. Bankanın müşteri sayıları 500 ile arasında değişmektedir. Araştırma önem derecesi α = 0,05 tir. Analizde t test istatistiği kullanılmıştır. 5.4 Araştırmanın Hipotezi H 1 : Türkiye de faaliyet gösteren yerli mevduat bankalarıyla yabancı mevduat bankalarının müşteri yaşam boyu değerleri arasında fark vardır. 5.5 Bulgular Aynı kaynaklardan 24 bankanın parametreleri ve hesaplanan müşteri yaşam boyu değerleri Tablo 5 te verilmektedir. Bankalar Tablo 5: Bankaların Parametreleri Vergi Öncesi Kâr Kâr gelişme oranı Sermaye maliyeti Müşteri yaşamboyu değeri A Euro 0,5431 0, Euro Y B Euro 1,81 0, Euro T C Euro 0,69 0, Euro T D Euro 2,98 0, Euro Y E Euro 4,72 0, Euro T F Euro 0,18 0, Euro T G Euro 1,00 0, Euro T H Euro 1,20 0, Euro T I Euro 1,94 0, Euro T İ Euro 1,39 0, Euro T J Euro 0,10 0, Euro T K Euro 0,38 0, Euro T L Euro 0,60 0, Euro T M Euro 0,69 0, Euro T N Euro 0,49 0, Euro T O Euro 1,97 0, Euro Y Ö Euro 0,33 0, Euro T P Euro 0,16 0, Euro Y R Euro 0,87 0, Euro Y S Euro 1,67 0, Euro Y Ş Euro 0,38 0, Euro Y T Euro 0,40 0, Euro Y U Euro 0,008 0, Euro Y Ü Euro 0,75 0, Euro Y Tür 108 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

11 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma Türk Yabancı Tablo 6 : Bankaların müşteri yaşamboyu değeri ortalamaları Banka Türleri n Önemlilik 14 2,0E Tablo 7: Müşteri yaşamboyu istatistiki parametreleri Müşteri yaşamboyu değerleri F Önemlilik t Önemlilik 6,886 0,015 1,364 0,186 Bu 24 bankanın müşteri yaşamboyu değerlerine yerli ve yabancı bankalar arasında müşteri yaşamboyu değerleri açısından bir fark olup olmadığını analiz eden t testi uygulanmış ve varyansların homojen olmadıkları (0,015), yerli ve yabancı bankaların müşteri yaşamboyu değerleri arasında fark olmadığı (0,186) fakat Türk bankalarının müşteri yaşamboyu değerlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. H 1 hipotezi reddedilmektedir. 6. SONUÇ Tüketici yaşamboyu değeri farklı sektörler için farklı düzeyler içermekte ve fakat hesaplanma şekli hem firma müşterilerine değer biçen ve onları tatmin eden ve hem de firmaların hissedarlarının paylarını istikrarlı bir biçimde artıran bir kavram olarak ifade edilmektedir. Üstteki analiz sonuçları, yerli bankalar ile yabancı bankalar arasında yaşamboyu değeri anlamında bir fark olmadığını ortaya koymakla birlikte tüm bankaların gerek müşteri tatmininde gerekse kendi hissedarlarının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bu kavramın rakamsal boyutunu bilmeye odaklandıklarını göstermektedir. Çünkü bu kavram rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir. Müşteri yaşamboyu değerinin artan oranda sektörel kullanımı ekonomileri de canlı tutacak, ülkesel gelişim ve tüketici tatmininde verimli bir döngünün yakalanması gerçekleştirilebilecektir. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

12 Hüseyin Sabri KURTULDU KAYNAKÇA BAYON, T., GUTSCHE, J. ve BAUER, H. (2002), Customer Equity Marketing, European Management Journal, Vol.20.. CHEN, Z. ve DUBINSKY, A. J. (2003), A Conceptual Model of Perceived Customer Value in E-Commerce, Pyschology and Marketing, Vol.20 (4). DESARBO, W. S., JEDIDI, K. Ve SINHA, I. (2001), Customer Value Analysis In A Heterogenecus Market, Strategic Management Journal, Vol.22. DOYLE, P. (2000), Value-based Marketing, Journal of Strategic Marketing Vol.8. DOYLE, P. (2001), Building value-based branding strategies, Journal of Strategic Marketing, Vol.9. GLOY, B.A., AKRIDGE, J.T. ve PRECKEL, P.V. (1997), Customer Lifetime Value: An Application in the Rural Petroleum Market, Agribusiness, Vol.13. HELM, S. (2003), Calculating the value of customers referrals, Managing Service Quality, Vol.13. JAIN, D. ve SINGH, S.S.(2002), Customer Lifetime Value Research In Marketing, Journal of Interactive Marketing, Vol. 16. KUMAR,V., RAMANI,G. ve BOHLING,T.(2004), Customer Lifetime Value Approaches And Best Practive Applications, Journal of Interactive Marketing, Vol. 18. LEGARRETA, J. M.B. ve MIGUEL, C.E. (2004), Collaborative relationship bundling: a new angle on services marketing, International Journal of Service Industry Management, Vol. 15. MATTSSON, J. (1992), A Service Quality Model Based on an Ideal Value Standart, International Journal os Service Industry Management, Vol. 3. MULHERN, F.J. (1999), Customer Profitability Analysis, Journal of Interactive Marketing, Vol TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

13 Değer Yaratma ve Müşteri Yaşam Boyu Değeri Oluşturma PRAHALAD, C.K. ve RAMASWAMY, V. (2004). Co-Creation Experiences: The Next Practise In Value Creation, Journal of Interactive Marketing, Vol. 18. RUST, R.T., ZEITHAML, V. ve LEMON, K.N. (2002), Driving Customer Equity, International Journal Service Industry Management, Vol. 13. RYALS, L. (2003), Making Customers Pay: measuring and managing customer risk and returns, Journal of Strategic Marketing, Vol. 11. STAHL, H.K., MATZLER, K. ve HUNTERHUBER, H.H.(2003), Linking customer lifetime value with shareholder value, Industrial Marketing Management, Vol. 32. WALTERS, D. ve LANCASTER, G. (1999), Value-based Marketing And Its Usefulness To Customer, Management Decision, Vol. 37/9. WATSON, L. ve KALE, S.H. (2003), Appliying the Customer Lifetime Value Concept to Casino Table Gaming, International Gambling Studies, Vol TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi

AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi AvivaSA Bir emeklilik ve hayat sigortası şirketi 1 Kasım 2007. Ak Emeklilik A.Ş. ve Aviva Hayat ve Emeklilik

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12)

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. nin Belirgin Yönleri 2. Planlama Modeli 3. Örneği: Nike 4. Çabalarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS

LOGO BUSINESS SOLUTIONS LOGO BUSINESS SOLUTIONS 2014 Yılı Değerlendirmesi 16 Şubat, 2015 12 1 Uyarı Bu sunum, LOGO Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş ( LOGO veya Şirket ) hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar InvestCo M & A Halka Arz Değerleme Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar Halka Açılma Öncesi Danışmanlık Özel Amaçlı Şirket Değerlemeleri Özel Amaçlı Şirket ve Sektör

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Klasik Pazar Araştırması

Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Klasik Pazar Araştırması NOBODY S UNPREDICTABLE Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Klasik Pazar Araştırması 17 Nisan 1008 STF04 1 Müşteri Etkisi Müşteri etkisini gerektiğinde tasarım sürecine kadar geri götüren ve kendisini güncelleyebilen

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

"Bir adamı anlamak için önce onun çarıklarıyla bir mil yürümen gerekir." (Kızılderili Atasözü)

Bir adamı anlamak için önce onun çarıklarıyla bir mil yürümen gerekir. (Kızılderili Atasözü) Observor hakkında 1 "Bir adamı anlamak için önce onun çarıklarıyla bir mil yürümen gerekir." (Kızılderili Atasözü) 2 Derinlemesine müşteri yolculuğu gözlemi Observor, mevcut ve potansiyel müşterilerinizin

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Bölüm 9. İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 9. İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 9 İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri İşletmenin günlük yaşamı ile ilgili olarak, içinde bulunduğu pazarda rakiplerine karşı nasıl hareket

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU

Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 2001-2004 Lisans Muğla Sıtkı

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı URGE ve Turquality programları. 19 Mart 2014, ESİAD

T.C. Ekonomi Bakanlığı URGE ve Turquality programları. 19 Mart 2014, ESİAD T.C. Ekonomi Bakanlığı URGE ve Turquality programları 19 Mart 2014, ESİAD kimiz? ne yaparız? A. Stratejik YöneMm Danışmanlığı (Kobi den Çok- Uluslu ya) Strateji ve Performans YöneMmi, İnovasyon YöneMmi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Telefon 581 22,9 23,9. Faks 532 20,9 21,9. Televizyon 54 2,1 2,2 EDI (Elektronik Veri Değişimi) Bilgisayar 496 19,5 20,4. Toplam 2432 95,7 100,0

Telefon 581 22,9 23,9. Faks 532 20,9 21,9. Televizyon 54 2,1 2,2 EDI (Elektronik Veri Değişimi) Bilgisayar 496 19,5 20,4. Toplam 2432 95,7 100,0 Mermercinin e-ticaret Silahı Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi / Sinema-TV Bölümü Mermer Sektörü ve Bilişim Çalıştayı 31 Ocak - 15 Şubat 2009 Atatürk tü Kültür Merkezi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ Girişimcilik Bölüm 6. Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html GİRİŞ Değişim Süreci Modern Pazarlama Pazarlama, bireylerin, örgütlerin değer yaratarak ve

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pınar Su yun Gücü Pazar Dinamikleri Türkiye de Şişelenmiş Su Sektöründe Pet ve PC Kırılımı Resin Fiyatları (USD/Ton) %14 %15 %11 %5 % 1 % 1 Ülkeler Bazında Kişi Başı Su

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI 1.1. Girişimcilik Kavramı, Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Girişimcilikte Yaratıcılık (Creativity) ve Yenilik (Innovation)... 9 1.3. Yaratıcılığın

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA

8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA 8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA 8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA Pazarlama ve Satış arasındaki temel farklar Piyasa bilgilerini iş kararları vermek için kullanmak Pazar segmentasyonlarını

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2013 Yılı Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da* Türkiye nin en beğenilen

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... x x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI 1. Marka Kavramı ve Tanımı... 3 2. Markanın Tarihçesi... 5 2.1. Markanın Dünya

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER Fiyat; ürün, dağıtım ve tutundurmayla ilgili tüm çabaların karşı tarafa önerilen şeklidir. Karşı taraf eğer teklifi beğenmişse bu çabalar başarılıdır. Firma fiyatı Müşterinin beklediği fiyat ULUSLARARASI

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

Altı Sigma Nedir? www.kimyageriz.biz

Altı Sigma Nedir? www.kimyageriz.biz Altı Sigma Nedir? Sigma,bir prosesteki değişkenliği ölçen ortalamadan standart sapma olarak da bilinir.altı sigma yaklaşımı,ölçüm aracı olarak ünite başına hata sayısı(defects per unit,(dpu)) ı kullanır.ünite

Detaylı

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!!

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama! Pazarlama Tanımları!!! AMA : "the activity,set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MİY(CRM) E GELENEKSEL YAKLAŞIM WEB ETKİN VE BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM Ünite 4 Öğr. Gör. Cemile AVCI AKAN Bu dersimizde, sizlere Müşteri İlişkileri Yönetimi konusundan bahsedeceğiz. Telefon, mail ve çalışan yoluyla

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR AK PORTFÖY

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

YARIYIL SONUÇLARI 11 Ağustos 2016

YARIYIL SONUÇLARI 11 Ağustos 2016 2016 1. YARIYIL SONUÇLARI 11 Ağustos 2016 Uyarı Bu sunum, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş ( Logo veya Şirket ) hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket yönetiminin gelecekte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Modern Pazarlama ve Pazar Yönlülük Sosyal Bilimlerde Araştırmaya Giriş Tüketici Araştırmaları dersine giriş Giriş : Temel kavram

Detaylı