SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE"

Transkript

1 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, çalışan personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması, kurumlarda yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ile özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak sağlık kurumlarında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca, Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurumlarda görevli personele, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurumlarda görev yapan memurlar ile tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personeli, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personeli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında görevlendirilen personeli kapsar. Hukukî Dayanak Madde 3- Bu Yönerge, 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, b) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarını, c) Personel: Bakanlığa bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görev yapan memurlar ile tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personeli, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personeli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında görevlendirilen personeli d) Ödeme Dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri, e) İkinci Görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri, f) Geçici veya Re sen Görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça, ilgili mülkî amirlikçe veya bağlı olduğu kurumca verilen süreli ve geçici görevleri, g) Girişimsel İşlemler: Bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede yer alan işlemleri, h) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı: Kurumlarda bulunan çeşitli Ünitelerde (Poliklinik, Ameliyathane, Acil Servis, Diyabet Polikliniği, Aile Planlaması Polikliniği ve Servisler gibi) hasta bakan, girişimsel işlemler yapan, Radyolojik, Patolojik tetkik işlemleri yapan Hastane Baştabip, Baştabip Yardımcıları da dahil Uzman Tabip, Tabip ve Diş Tabiplerinin her biri için ayrı ayrı hesap edilen, o ödeme dönemi içinde bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını, ı) Klinik Hizmet Toplam Puanı : Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, bir Klinikte çalışan Tabiplerin bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanlarının toplamını, j) Klinik Hizmet Puan Ortalaması : Klinik Hizmet Toplam Puanının, o klinikte çalışan ve o dönem içinde Klinik Hizmet Puanına katkısı olan tabiplerin (asistan dahil) Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı, 1

2 k) Hastane Hizmet Puan Ortalaması: Devlet hastanelerinde her Tabip için ayrı ayrı hesaplanan, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanları toplamının Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı hesaplanan Tabiplerin Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi ile, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Klinik Hizmet Toplam Puanları ve klinikler dışında çalışan Tabiplerin, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanları toplamının, o dönem içinde toplam puana katkısı olan Tabiplerin (Asistan dahil) Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı, l) Bilimsel Çalışma Destek Puanı : Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef, Şef Yardımcısı, Başasistanlar ve Uzmanlara bir önceki yıl içerisinde bu yönergeye ekli (5) sayılı listedeki bilimsel çalışmalardan toplam 5 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının Şef ve Şef Yardımcılarına % 3 u, Başasistanlar ve Uzmanlara %1 u oranında verilen ek puanı, m) Eğitici Destekleme Puanı: Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef ve Şef Yardımcılarına, o ay içinde 6 saat eğitim (Dahili Klinikler için 4 saat vizit, 2 saat poliklinik, Cerrahi Klinikler için 2 saat vizit, 2 saat poliklinik ve 2 saat ameliyat, laboratuar klinikleri için 6 saat eğitim çalışması yapıldığı) ve 1 saat teorik asistan eğitim çalışma programını, Başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde belgelendirdikleri takdirde, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının Klinik Şefine % 3 u, Şef Yardımcısına % 2 si, oranında verilen ek puanı, n) Net Performans Puanı: Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde çalışan personel için Yönergenin 8 inci maddesindeki esaslara göre hesaplanan puanı, o) Aktif Çalışılan Gün Katsayısı: O dönem içinde nöbet izinleri hariç, yıllık izin, mazeret izni, Sağlık Kurulu veya tek Tabip raporlarına istinaden kullanılan hastalık izinleri ve ücretsiz izinler sebebiyle çalışılmayan günler eksik çalışılmış gün olarak kabul edilerek, o dönem içindeki gün sayısından eksik çalışılmış sayılan gün sayısının çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, (Örneğin, Ekim dönemi 31 gündür. Personel (1) gün yıllık izin kullanmışsa, eksik günü (1) dir. Çalışılmış gün sayısı 31-1=3 dur. Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 3/31=,96 dır.) p) Mesai Dışı Çalışma Puanı : Tabip dışı personele nöbet haricinde, mesai dışı çalışma saatinin 3 ile çarpılması sonucu bulunan puanı, r) Serbest Meslek Katsayısı : Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personeli için (,4) mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı, s) Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı : Bu Yönergeye ekli (2) sayılı listedeki personel için belirlenen katsayıyı, ş) Eğitim Hastaneleri Kadro Unvan Katsayısı : Eğitim ve Araştırma hastanelerinde, Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman, Yan Dal Asistanları ve Asistanların bu Yönergeye ekli (3) sayılı listedeki katsayılarını, t) Hastane Toplam Puanı : Bütün personelin Net Performans Puanlarının toplamını, u) Dönem Ek Ödeme Katsayısı : Bu yönergenin 7 nci maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye miktarının, Hastane Toplam Puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, ü) Tavan Ek Ödeme Tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, bu Yönergeye ekli (1) sayılı listedeki katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı, v) Ek Puan : Yönergede geçen ek puanların toplamını, y) Kurum Performans Katsayısı : 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri hükmü uyarınca düzenlenen, ödeme dönemi için Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlarında Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi ne göre tespit edilen (1) veya (1) den küçük olan katsayıyı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kurum Döner Sermaye Ödemelerinde Temel Esaslar Temel Esaslar Madde 5- Mesai içi veya dışında uygulanacak Yönerge ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir: a) Bu Yönerge kapsamındaki sağlık kurumlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye irad kaydedilir. İlgili kurumun cari yılda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın asgari % 5 si, 29 sayılı Kanun gereğince çıkarılan döner sermaye hakkındaki İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurumların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. 2

3 b) Ek ödeme, personelin kuruma fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili kurumun cari yıldaki) döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 5 sini aşamaz. c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele dağıtılamaz. d) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler ve tıbben gerekmediği halde girişimsel işlemleri artıranlar hakkında Başhekim tarafından idari soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından Başhekimler sorumludur. Başhekimce, Hastanede yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması ve kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak amacıyla, yönergeye ekli (4) sayılı listede yer alan girişimsel işlemlerin, Bütçe Uygulama Talimatı ilkelerine uygunluğunun ve bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, girişimsel işlemlerin, yapılmasından itibaren tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikayetleri değerlendirir. Heyet, o dönem içinde yapacağı incelemeler sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonunun toplantısı öncesinde Başhekime sunar.başhekim, inceleme heyeti üyelerini, mesleğinde en az 1 yıl çalışmış (yok ise daha az çalışmış) ve disiplin cezası almamış olan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Şef, Şef Yardımcıları ve Başasistanlar, Devlet Hastanelerinde Uzman Tabipler (yok ise diğer Tabipler) arasından seçer. İnceleme heyeti üyelerinin yapmış oldukları işlemlerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi Başhekim tarafından yapılır. İnceleme heyeti üye sayısı, Hastanenin yatak sayısı ve personel sayısı dikkate alınarak 3 ten az, 9 dan fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibariyle sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Heyet başkanlığını meslekte en kıdemli olan üye yapar. İnceleme heyeti kararlarını salt çoğunluk ile alır. Eşitlik halinde başkanın oy verdiği tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. İnceleme heyeti çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler ile kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekreteryasını Hastane Müdürü yapar.inceleme heyeti kararları Başhekimce uygulanır. Başhekim, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar. Başhekimce, önceki ödeme dönemleri için inceleme yaptırılabilir. İnceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan, uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır. 25 yılında verilen cezalardan dolayı ek ödeme kesintisi yapılan personelin kesinti işlemlerine 26 yılında devam edilir. e) Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum ve kuruluşlar arasında geçici veya re sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurumdan ek ödeme yapılır. Bakanlık Merkez Teşkilatından bu yönerge kapsamındaki kurumlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kurumundan ek ödeme yapılır. Ancak; Döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) geçici veya re sen görevlendirilen personel, bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kurumun ek ödemesinden faydalanır. Bakanlık Merkez Teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personele süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, Hastane Hizmet Puan Ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bakanlık istihdam planlama kurulunca ihtiyaç planlaması yapılan yerlerde resen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabipleri Hastane Hizmet Puan Ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bu şekilde Tavan Ek Ödeme Tutarına ulaşılamaması halinde, toplam olaraktavan Ek Ödeme Tutarını geçmeyecek şekilde ayrıca bunlara gittikleri yerden de ek ödeme yapılabilir. Personelin kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara yapılan geçici görevlendirmelerde personele kurumundan ek ödeme yapılmaz. İkinci görevle görevlendirilen personel ek ödemesini ikinci görevli olduğu kurumdan alır. Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirilen tabiplere kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılır. Kurumunca hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurumdan Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Yılda en fazla iki defa görevlendirilme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış kabul edilip, Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içerisinde toplam 15 günü geçemez. 3

4 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerde hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirilir. f) Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele bu Yönerge de belirlenen oranda ek ödeme yapılır. g) Ek ödemeden, 31/12/196 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı dikkate alınarak gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. h) Bu Yönerge kapsamında olan kurumlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçemez. Bu Yönerge kapsamındaki kurumlarda tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeli ile 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personeline yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez. ı) Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez. i) Bu Yönerge uyarınca yapılacak ek ödemelerde, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınır. j) Bu Yönerge uyarınca Devlet Hastanelerinde Laboratuar birimlerinde çalışan personel için, görev yaptıkları Laboratuar biriminin verimliliğine göre, Hizmet Alanı-Kadro-Unvan katsayısı % 1 oranında azaltılabilir veya artırılabilir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer Laboratuar birimlerinin verimliliğine göre, bu hizmetleri yürüten Klinik Şefi, Şef Yardımcıları, Başasistan ve Uzmanlara, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 2 sine kadar ek puan verilebilir. Bunun için, Döner Sermaye Komisyonu tarafından ilgili birimlerin verimliliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır. 1) İlgili laboratuar biriminin bir önceki yıla ait istatistik verilerine göre yaptığı işlemlerin aylık ortalamasının o ay ki verilere oranı, 2) İlgili laboratuar biriminin bir önceki yılda döner sermayeye sağladığı aylık ortalama gelirinin, o ay ki döner sermayeye sağladığı gelire oranı, 3) İlgili laboratuar biriminin bir aylık test kiti sarf miktarının o ayda yapılan tetkik sayısına oranı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinikleri, Devlet Hastanelerinde ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için Yönergenin 8 inci maddesinde Biyokimya ve Mikrobiyoloji branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki işlemlerin belgelenmesi ve Başhekimce onaylanması kaydıyla Hastane Hizmet Puan Ortalamasından değerlendirilir. 1- Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve enfeksiyon saptanması halinde de kontrol altına alınmasını sağlayacak bir organizasyon ve çalışma programı oluşturmak, 2-Yatarak tedavi edilen hastalarda tespit edilen pozitif kültürleri takip ederek sonuçlandırmak ve raporlamak, 3- Meslek içi eğitim programını (bireysel veya gruplar halinde) planlayarak, bütün birimlerdeki tıbbi ve idari personele, hastane enfeksiyonları ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar ile mücadele konusunda her ay en az bir kez meslek içi eğitim vermek, 4- Hastanede, hastane enfeksiyonları ile ilgili sürveyans çalışmaları yapmak, 5- Hastane enfeksiyonu düşünülen hastalar ile servis ortamı ya da ameliyathaneler için gerekli mikrobiyolojik incelemeleri yapmak veya yaptırmak, 6- Birimlerde uygulanmakta olan dezenfeksiyon ve antisepsi işlemleriyle ilgili kliniklere yardımcı olmak, 7- Kurum içinde enfekte hastalar, personel, ziyaretçi, yiyecek, içecek, haşere, vektör ve hava aracılığı ile asepsi ve antisepsi yetersizliği, araç gereç ve başka nedenlerle meydana gelebilecek enfeksiyon ve yayılmalara karşı gerekli tüm tedbirleri almak, 8- Bulaşıcı hastalıkların tespiti ve mevzuata uygun şekilde ilgili makamlara bildirmek. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşının, Hastane Hizmet Puan Ortalamasından değerlendirildiği durumlarda, döner sermaye komisyonu, Devlet Hastanelerinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, Hizmet Alanı-Kadro-Unvan katsayısını % 1 oranında azaltabilir veya artırabilir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinik Şefi, Şef Yardımcıları, Başasistan ve Uzmanlara Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 2 sine kadar ek puan verilebilir. 4

5 k) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için, Devlet Hastanelerindeki değerlendirme kriterleri kullanılır. Ancak burada kişi yerine Klinik Şefliği birimi değerlendirilir. Klinik içinde görevli personelin performans puanı hesaplanmasında Klinik Hizmet Puan Ortalaması, Klinik dışında çalışan personelin performans puanının hesaplanmasında Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır. Ancak klinikte çalışan Tabip dışı personelin Net Performans Puanının hesaplamasında, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının esas alınmasına, döner sermaye komisyonunca karar verilebilir. Yan Dal Klinikleri, Ana Dal içinde değerlendirilebilir. Kurumlara bağlı Semt Poliklinikleri, kurumların bir parçasıdır. Eğitim ve Araştırma Hastanelerine bağlı Semt Poliklinikleri (Gündüz Hastaneleri) ilgili kliniklerle ilişkilendirilerek burada çalışan personel, bağlı olduğu Klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve benzeri Laboratuar hizmetlerini yürüten Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzman Tabipler ile diğer personelin Net Performans Puanlarının hesaplanmasında, Klinik Hizmet Puan Ortalaması yerine Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır. Özel dal hastanelerinde (Göğüs Hastalıkları ve benzeri) hizmetin sürdürülebilmesi için Döner Sermaye Komisyonunca kabul edilerek belirlenen kliniklerde (Tüberküloz servisi ve benzeri) ve özel birimlerde (Uyku Laboratuar, Kemoterapi, Solunum fizyolojisi, Hasta Eğitim poliklinik, İndükte balgam ünitesi ve benzeri) çalışan Tabipler için, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. Yukarıdaki bölümlerdeki işlemler, kliniklerce yapılıyorsa burada çalışan tüm personel için, Klinik Hizmet Puan Ortalaması ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilerek yüksek olan Klinik veya Hastane Hizmet Puan Ortalaması, Net Performans Puan hesaplamasında esas alınır. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Kliniklerde çalışan Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzman Tabipler puanlandırılır. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara, rotasyon eğitimi süresince asıl kurumlarından bağlı olduğu kliniğin, Klinik Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Asistanlar, aynı kurum içindeki rotasyonlarda ise kendi kliniğinde değerlendirilir. Ancak asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinde, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunmayan Uzman Tabipler (Temel Tıp Bilimleri Uzmanları) ile Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Üniteleri dışındaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi gibi tıbbi ve idari ünitelerde çalışan Uzman Tabip ve Tabipler Hastane Hizmet Puan Ortalamasından, (,8) Kadro Unvan Katsayısı esasınca değerlendirilir. Birden çok klinik şefliğinin bulunduğu branşlarda, asistanların net performans puan hesaplamasında bağlı olduğu kliniğin Klinik Hizmet Puan Ortalaması yerine, koordinatör şefin kararıyla ilgili kliniklerin tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamının, puanı olan tabiplerin (asistan dahil) aktif çalışma gün katsayılarının toplamına bölümü sonucu bulunan puan esas alınarak hesaplanabilir. Bu Yönergeye ekli (4) sayılı girişimsel işlem listesinde yer alan, puanı 15 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip halinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir. l) Bilimsel Çalışma Destek Puanı, Klinik Şef, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzmanlara bu yönergeye ekli (5) sayılı listedeki bilimsel çalışmalardan toplam 5 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde uygulanır. m) Eğitici Destekleme Puanı, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef, Şef Yardımcılarına o ay içinde 6 saat eğitim çalışma programını (Dahili Klinikler için 4 saat vizit, 2 saat poliklinik, Cerrahi Klinikler için 2 saat vizit, 2 saat poliklinik ve 2 saat ameliyat), Baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelendirdikleri takdirde, o dönem için verilir. n) Baştabip Yardımcıları veya Hastane Müdür Yardımcılarının sayısı, kurum standart kadro sayısından fazla ise Net Performans Puanı hesaplamasında Hastane Hizmet Puan Ortalaması kullanılmayıp, kurum standart kadro sayısının Hastane Hizmet Puan Ortalaması ile çarpımının, Baştabip Yardımcısı veya Hastane Müdür Yardımcısı sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. o) Bakanlık, Hasta Hakları Kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılan personelden; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara dört ay süreyle, Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından % 3 oranında kesinti yapılır. Kesinti işlemine cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır. 5

6 p) Devlet Hastanelerinde özellik arz eden riskli bölümler Ameliyathane, Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis-Poliklinik ve Kemik İliği Nakil Üniteleridir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Devlet Hastaneleri için sayılan bölümlere ilave olarak Döner Sermaye Komisyonu, 2/3 oy çokluğu ile, özellik arz eden diğer tıbbi riskli bölümleri gerekçeli olarak belirler ve buralarda çalışan personel için de, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis-Poliklinik ve Kemik İliği Nakil Ünitelerinde çalışan personel için belirlenen, Tavan Ek ödeme Katsayıları ve Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları esas alınır. Personelin Yaptığı İşe İlişkin Bilgi ve Yeteneği, İşini Düzenli ve Kaliteli Yapabilme, Bağımsız İş Yapabilme ve İnsiyatif Kullanabilme, Verilen İşi Organize Edebilme Becerisi, Kendini Geliştirme Gayreti, Amir ve Çalışma Arkadaşlarına Karşı Tutum ve Davranışları, Hizmet Sunduğu Kesime Karşı Tutum ve Davranışları, Birim Tarafından Yapılan İşlerin Geliştirilmesine Katkısı, İşin Güçlüğü ve Riski, gibi faktörler dikkate alınarak, Hastanede çalışan personel sayısının % 5 ini geçmemek kaydıyla, Başhekimin teklifi üzerine, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, Hastane Puan Ortalamasının % 2 sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5 ini geçmemek kaydıyla, Başhekimin gerekçeli teklifi üzerine, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki Net Performans Puanının, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçmiyorsa Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa Tavan Ek Ödeme Tutarından % 2 oranında kesinti de yapılabilir. r) Döner sermaye komisyonu 2/3 oy çokluğu ile, Hastane Hizmet Puan ortalamasından değerlendirilecek; branşı gereği hasta sayısı çok düşük olan, fakat yataklı tedavi kurumlarında bulunması da gerekli olan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde klinikleri, Devlet Hastanelerinde branşları (Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen uzmanlık dalları) belirler. Ancak, Hastane Hizmet Puan Ortalaması, branş ve klinik için verilir. Belirlenen branştaki tabip sayısı ile klinik sayısının birden fazla olduğu kurumlarda Hastane Hizmet Puan Ortalaması Devlet Hastanelerinde Tabip sayısına, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise klinik sayısına bölünerek Devlet Hastanelerinde tabiplere, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde kliniklere bölüştürülür. s) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hallerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu kurumundan Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılmaya devam edilir. t) Bakanlıkça hizmete yeni açılan kurum veya kuruluşlarda, kurum veya kuruluşun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde görevlendirilen personele bu dönem içerisinde kalmak kaydıyla üç ayı geçmemek üzere, görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu kurumdan Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılmaya devam edilir. u) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen tayin edilen personele tarihli ve 446 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir. v) İhtiyaç sebebiyle, kurumlardan saymanlıklara görevlendirilen personelin ek ödemesi, süre sınırı olmaksızın Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak asıl kurumlarından yapılır. Hastanelerle entegre 112 istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 hizmetlerinde geçen süreleri için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır. y) İhale - satın alma komisyonu üyeleri, ayniyat saymanları, muayene komisyonu üyeleri, sayman mutemetleri ile kalite yönetimi çalışmaları için oluşturulan ekiplerde, (kalite konseyi, kalite geliştirme ekibi, eğitici ekip, kalite çemberleri) hasta hakları kurulu ve birimlerinde, bu yönerge kapsamında oluşturulan inceleme heyetinde ve Döner Sermaye Komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler için Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 1 u oranında ek puan verilir. Ancak o dönem birden çok yerde görevli personele sadece bir kez ek puan verilir. İkinci basamak sağlık kurumların da çalışan personele belgelemesi halinde yapılan mesleki bilimsel çalışmalara istinaden, bu yönergeye ekli (5) sayılı listedeki puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden dönem için verilir. Bu işlemlerle ilgili gerekli takip ve kayıtlar Başhekimce yerine getirilir. z) Ek ödemeye esas puan hesaplamaları, her personel için aylık olarak yapılır. Döner sermaye komisyonunca ödeme yapılmamasına karar verilen ayların puanları, mali yıl sonunu geçmemek üzere ödeme yapılacak aya devredilir. 6

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması ve Diğer Hususlar Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili Madde 6- Yönerge ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her hastanede Döner Sermaye Komisyonu teşkil edilir. Döner Sermaye Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Baştabip b) Döner sermaye hizmetlerinden sorumlu Baştabip Yardımcısı, c) Hastane Müdürü, d) Döner Sermaye Saymanlık Müdürü, e) Başhemşire, f) Dahili ve Cerrahi Klinikleri ile Laboratuar ve Röntgen birimlerini temsilen birer Sorumlu Uzman Tabip (Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Klinik Şefi), g) Bir Pratisyen Tabip, h) Bir Diş Tabibi, ı) Bir Sağlık Lisansiyeri (Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Biyolog gibi) i) Bir Sağlık Hizmetleri Sınıfı Hemşire, Ebe veya Sağlık Memuru Temsilcisi, j) Bir Teknik Hizmetler Sınıfı Temsilcisi, k) Bir Yardımcı Hizmetler Sınıfı Temsilcisi, l) Bir Genel İdari Hizmetler Sınıfı Temsilcisi, m) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda yetki verilen sendika temsilcisi. (f), (g), (h) bentlerinde belirtilen üyeler Baştabip, (ı), (i), (j), (k), (l) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları kurum amirince yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur. Komisyonun seçilmiş üyeleri bir yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. Komisyonun Çalışma Usûl ve Esasları İle Dağıtılacak Döner Sermaye Tutarının Belirlenmesi Madde 7- Komisyonun başkanı kurum Baştabibidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır. Ancak, komisyon Aralık ödeme dönemine ilişkin toplantıyı 3/12/26 tarihinde yapar. Döner sermaye komisyonu, döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın, cari yıl sonundaki gelirinin % 5 sini aşmayacak şekilde o dönem dağıtılacak miktarı belirleyebilir. Ancak, bu şekilde belirlenen miktar sonucu o dönem dağıtılan toplam ek ödeme miktarı, (dağıtılan toplam ek ödeme miktarı, komisyonca karar verilen tutar olmayıp, komisyonca karar verilen tutar üzerinden yönerge esaslarına göre yapılan hesaplamalar sonucu gerçekleşecek dağıtım tutarıdır.) o dönem gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı düşüldükten sonra kalan miktarın %5 sinin, Kurum Performans Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçemez. Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kuruluş gelir-gider dengesi ile, borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekreterya hizmetlerini Hastane Müdürlüğü yürütür. Net Performans Puanı Hesaplanması Madde 8- A-Devlet Hastaneleri 1-Baştabip ve Baştabip Yardımcıları a-baştabip Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. 1- Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 7

8 2- Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (2,), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1,1) Katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) b- Baştabip Yardımcıları Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları : Mesleğini serbest olarak icra etmeyen, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. 1- Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2- Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (2,), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1,1) Katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları: Mesleğini serbest olarak icra eden, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (2,), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1,1) katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 3-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Laboratuar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Diğer İlgili Uzmanlar Bu branş Tabipler için Net Performans Puanı, hastane kadro yatak sayısına göre aşağıdaki şekilde her bir Uzman Tabip için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır. (Kadro yatak sayısı 25 veya 25 den az ise 1 Uzman Tabip Kadro yatak sayısı 25 den fazla, 5 veya 5 den az ise 2 Uzman Tabip Kadro yatak sayısı 5 den fazla, 1 veya 1 den az ise 3 Uzman Tabip Kadro yatak sayısı 1 den fazla ise 4 Uzman Tabip) Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) Ancak o branşta, Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen Tabip sayısı fazla ise, her bir tabip için Net Performans Puanı hesaplanırken, Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınmayıp, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının yukarıdaki şekilde hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen Uzman tabip sayısıyla çarpımının, tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Net Performans Puanı= ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen Tabip sayısı / O branştaki Tabip sayısı) X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 4- Diyaliz, Yanık, Yeni Doğan, Yoğun Bakım Ünitelerinde Sürekli Çalışan Uzman Tabip ve Tabipler, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabipler ve Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık, Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Diyaliz Üniteleri Dışındaki Kan Bankası, Servisler Gibi Ünitelerde Çalışan Tabipler Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 8

9 5-Döner Sermaye Komisyonu Tarafından Yönergenin 5 inci Maddesinin (r) Bendine Göre Belirlenen Branşlarda Çalışan Uzman Tabipler Bu gruptaki Uzman Tabiplerin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) Net Performans Puanı = (( Hastane Hizmet Puan Ortalaması / O branştaki Tabip sayısı ) X Hizmet Alanı- Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 6-Diğer Personel (Tabip Dışı Personel) Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı B-Eğitim ve Araştırma Hastaneleri a-baştabip Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. 1- Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2- Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) b-baştabip Yardımcıları Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları Mesleğini serbest olarak icra etmeyen, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. 1- Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )+(Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2- Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları Mesleğini serbest olarak icra eden, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 9

10 2-Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışanlar. 2.1-Klinik Şefleri Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2.2-Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar Net Performans Puanı=(Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı (varsa)) +((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2.3-Asistanlar Net Performans Puanı=( Klinik Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ) 2.4-Diğer Personel Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı 3-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Biyokimya, Mikrobiyoloji Klinikleri ve Diğer Laboratuar Hizmetlerinde Çalışan Personel 3.1-Klinik Şefi Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 3.2- Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar. Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı (varsa)) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 3.3-Asistanlar Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ) 3.4-Diğer Personel Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı 4-Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışmayanlar. 4.1-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı (Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için Asistan Katsayısı, Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için Uzman Tabip Katsayısı alınır) X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı 1

11 4.2-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı (Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için Asistan Katsayısı, Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için Uzman Tabip Katsayısı veya Yönerge esaslarında belirlenen katsayı esas alınır) X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı 4.3 -Diğer Personel Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı Madde 9- Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı, personele ait Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmesi sonucu bulunur. (Personelin Net Performans Puanının, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, Tavan Ek Ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa Tavan Ek Ödeme Tutarından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülerek Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı bulunur.) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurum Döner Sermayelerinde Yapılacak Ek Ödemenin Matrahı, Zamanı ve Diğer Hususlar Ek Ödeme Matrahı Madde 1- Kurumlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır. Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme tutarı ile özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ek ödemenin matrahına dahil edilmez. Ek Ödeme Zamanı Madde 11- Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir. Ek Ödeme Yapılmayacak Personel Madde 12- Bu Yönerge kapsamına girmeyen personele ek ödeme yapılmaz. Kanunî kesintiler Madde 13- Ek ödemeden, 31/12/196 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Geçici Madde 1- Bakanlık Yataklı Tedavi Kurumlarında Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi yürürlüğe girinceye kadar kurum performans katsayısı (1) dir. Geçici Madde 2-25 yılı gelirlerinin tahsilatının gecikmesi sebebiyle personele ödenemeyen 25 yılı ödeme dönemine ait ek ödemeler, ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunun aşılmaması ve tahsilatın yapılması kaydıyla 26 yılında ödenebilir. 11

12 Geçici Madde 3- Devlet hastanesi iken Eğitim ve Araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, kliniklerin oluşturulması ve kliniklerin işlerlik kazanması sürecinde bu yönergenin ikinci basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Ancak bu durumda Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları Klinik Şefleri için 2,2, Klinik Şef Yardımcılar için 2,1, Başasistan, Uzman,Yan Dal Asistanları için 2, ve Asistanlar için 1,1 olarak uygulanır. Kliniklerin işlerlik kazanmasından sonraki dönemlerde bu madde kapsamındaki hastanelerde bu yönergenin üçüncü basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Uygulamanın başlangıç dönemi Başhekimce tespit edilir. Tespit edilen dönem Bakanlığa bildirildiğinde geçerlilik kazanır. Yürürlük Madde 15- Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönerge, 1/1/26 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. EK 1 Bu Yönerge Kapsamındaki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde Çalışan Personel İçin Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Belirlenen Katsayılar Katsayı Pratisyen Tabip ve Diş Tabiplerinden serbest çalışanlar 2,5 Pratisyen Tabip ve Diş Tabiplerinden serbest çalışmayanlar 5 Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Uzman Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda 3,5 bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlar Uzman Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre 7 uzman olanlar ve uzman Diş Tabiplerinden serbest çalışmayanlar Klinik Şef ve Şef Yardımcılarından Serbest çalışmayanlar 8 Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik 2 iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi özelikli hizmetlerde çalışan personel Bunların dışında kalan diğer personel 1,5 12

13 EK 2 Personelin Unvanı, Görevi, Çalışma Şartları, Ameliyathane,Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis ve Kemik İliği Nakil Ünitesi Gibi Özellik Arz Eden Riskli Bölümlerde Çalışma Gibi Unsurlar Dikkate Alınarak Hazırlanan Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı Çizelgesi HİZMET ALANLARI, KADROLAR VE UNVANLAR KATSAYI Baştabip (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) 7, Baştabip Yardımcısı(Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) 3,5 Baştabip 5, Baştabip Yardımcısı 2,5 Klinisyenler (Uzman Tabip,Uzman Diş Tabipleri) 2, Klinisyenler (Tabip, Diş Tabipleri) 1,1 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar 2, Genetik, Biyokimya ve Mikrobiyoloji gibi Laboratuar hizmetlerinde çalışan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almış olanlar 2, Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Ünitelerinde sürekli çalışan Uzman Tabipler 2, Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Ünitelerinde sürekli çalışan Pratisyen Tabipler 1,1 Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunmayan Uzman Tabipler ile Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Üniteleri dışındaki tıbbi ve idari Ünitelerde çalışan Uzman,8 Tabipler ve Tabipler Hastane Müdürü 1, Başhemşire,7 Müdür Yardımcısı,6 Sivil Savunma Uzmanı,4 Eczacılar,7 Döner Sermaye Saymanlık Müdürü 1, Döner Sermaye Saymanlık Müdür Yardımcısı,6 Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim, Avukat, Tıbbi Teknolog ve benzerleri,4 Ameliyathane,Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde çalışan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli,5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli,4 Ameliyathane,Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde çalışan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler,3 Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli,25 Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli,25 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli,25 Döner Sermaye Saymanlıklarında görevli personel, ayniyat saymanı ile teknikerler,35 EK 3 Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayıları KADRO-UNVAN KATSAYI Klinik Şefi 2, Klinik Şef Yardımcısı 1,65 Başasistan 1,35 Uzman 1,35 Yan Dal Asistanı 1,35 Asistan 1, 13

14 26 HASTANE KODU BUT 26 KODU İŞLEM ADI EK-4 GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ AÇIKLAMA ("Ücret" ibaresi aynı zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) 1. YATAK ÜCRETLERİ sınıf banyolu tek yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Tek yataklı banyosuz veya iki yataklı banyolu odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta 4 için) Sınıf: İki yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Üç yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Genel hasta odaları (4 ve daha fazla yatak) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Sadece meslek hastalıkları hastanelerinden alınanlar ödenir. Yapılan tetkikler ayrıca faturalandırılır.her 3 bir hekim için 51.6 A. Sınıfı özel oda (suitli, müstakil, banyolu, telefonlu) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.7 Küvoz (günlük) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.8 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.9 Yoğun bakım yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.1 Steril oda (kemik iliği nakli için) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar İzole radyoaktif tedavi odası yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Gündüz yatak ücreti (Psikiyatri, Diyaliz, Acil, Göz tedaviler, ayaktan ameliyat, kemoterapi ve hastalıkları v.b) girişimsel radyolojik işlemler için Kronik hasta ilave yatak ücreti dahili branşlardaki servislerde, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR 52.1 Konsültasyon ücretleri (her bir hekim için) Acil poliklinik muayene ücreti Normal poliklinik muayene ücretleri Sevki yapılan muayene İçapcı nöbetinde yapılan muayene Psikiyatri Muayenesi (ilk 1 hasta için 3 puan sonraki hastalar 21 puan) Randevulu öğretim üyeleri özel muayene ücreti 52.5 Sağlık kurulu rapor ücretleri 52.6 Tek hekim rapor ücretleri İlaç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir 52.7 Genel anestezi altında muayene Basamak poliklinik muayene ücreti 1. Basamak sağlık kuruluşları İlçe/Belde Gün Hastanesi poliklinik muayene ücreti inci Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti 5 İcabçı nöbetinde yapılan A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) (3-5 Puan aralığı) 4 Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) ( Puan aralığı) Ek 25 puanı İcabçı nöbetinde yapılan A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) ( Puan aralığı) Ek 145 puanı İcabçı nöbetinde yapılan B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) (5-899 Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) (3-499 Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler ) ( Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) (-149 Puan aralığı) Ek puanı 1 3. GENEL UYGULAMALAR 53.1 Anne sütü sağılması 53.2 Apse veya hematom drenajı, derin Apse veya hematom drenajı, yüzeyel Biyopsi, iğne Biyopsi, cerrahi, derin Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel Damar yolu açılması günde 1 adetten fazla faturalanamaz 53.9 Diyabetli hasta eğitimi bir hasta için bir kez faturalanabilir 3 PUANI 14

15 53.1 Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi Enteral hiperalimantasyon takibi günlük Fototerapi (4 saatlik seansı) Hastanın mekanikventilatöre bağlanması IM enjeksiyon günde 3 adetten fazla faturalanamaz IV enjeksiyon günde 3 adetten fazla faturalanamaz İntravenöz ilaç infüzyonu günlük takip Kan gazları kontrolü ve takibi günlük takip Kan veya ürünleri transfüzyonu torba başına Kesi sütürasyonu, büyük 1 cmden büyük veya bir çok alanda Kesi sütürasyonu, küçük 5 cm den küçük, tek bir alanda Kesi sütürasyonu, orta 5-1 cm arası, tek bir alanda Kist ponksiyonu Kist/benign tümör çıkarılması, büyük çapı 5 cm den büyük Kist/benign tümör çıkarılması, küçük çapı 1 cm den küçük Kist/benign tümör çıkarılması, orta çapı 1-5 cm arası Lavman Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu herhangi bir yerden Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu Lokal anestezi 53.3 Lomber ponksiyon Mesane sonda uygulaması Mide yıkama Monitorizasyon, günlük nabız, solunum hızı, tansiyon takibi Nazogastrik sonda uygulaması Nebülazatör ile ilaç uygulaması oksijen ile birlikte Oksijen inhalasyon tedavi seansı ilaç hariç, saati, günlük en fazla 1 saat ödenir Parasentez Subkutan enjeksiyon 53.4 Sünnet tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Sütür alınması pansuman dahil Torasentez günde 2 kezden fazlası ödenmez Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 24 saatlik Transkutanöz pco 2 ölçümü 24 saatlik Transkutanöz po 2 ölçümü 24 saatlik Transkütan po 2 takibi saatlik Uyarı ve baskılama testleri uygulama ve takip, test hariç Vena seksiyonu (Cut-down) Ventilatör ile takip CPAP, BIPAP dahil, günlük Yanık debridman ve pansumanı, büyük %4 dan büyük Yanık debridman ve pansumanı, küçük %1 dan küçük bir alanda Yanık debridman ve pansumanı, orta %1-4 arası bir alanda Yanık pansumanı, büyük %4 dan büyük Yanık pansumanı, küçük %1 dan küçük bir alanda Yanık pansumanı, orta %1-4 arası bir alanda Yara debridmanı, büyük pansuman dahil Yara pansumanı, büyük A grubu ameliyatlar ve benzeri yaralarda(günde ikiden fazla faturalanadırılamaz) Yara pansumanı, küçük Diğer ameliyatlar ve yaralarda (günde birden fazla faturalanadırılamaz) İntradermal test Ria takılması Ria çıkarılması (İpi serviksten görünen) Ria çıkarılması (İpi görülmeyen Ria nın müdahale ile çıkarılması) İmplant Uygulaması İmplant çıkarılması 4 KATETER İŞLEMLERİ Arter kateterizasyonu Arter ponksiyonu Hemodializ için kateter yerleştirme Hood içi oksijen ölçümü İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 4 günde en fazla bir kez faturalanabilir İntravenöz port yerleştirilmesi Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Kateter pansumanı ve bakımı Kateter revizyonu ve/veya değişimi Nazal CPAP uygulaması günlük Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb Periton dializi için kateter yerleştirme Perkütan silastik kateterizasyonu 3 15

16 53.74 Santral ven kateterizasyonu, femoral ven perkütan Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven perkütan Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven Subclavian katater takılması, cerrahi yöntemle Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez 15 YENİ DOĞAN UYGULAMALARI 53.8 Endotrakeal entübasyon, yenidoğan Exchange transfüzyon, yenidoğan Göbek arter kateterizasyonu Göbek granülomu koterizasyonu Göbek ven kateterizasyonu Göz pansumanı, yenidoğan İM enjeksiyon, yenidoğan günde 3 kezden fazlası ödenmez İntravenöz mayi takılması, yenidoğan İV enjeksiyon, yenidoğan günde 3 kezden fazlası ödenmez Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan günlük 53.9 Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan Subdural illüminasyon Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan Transport küvezle hastane dışı nakli Transport küvezle hastane içi nakli Vücut temizliği, yenidoğan Yenidoğan monitörizyonu günlük Yenidoğan TA ölçümü günlük Yenidoğanın canlandırılması Derin trakeal aspirasyon AMELİYATLAR Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda: aynı kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %3' u alınır. Ayrı kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %5' si alınır. AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI Birim A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 3-5 A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) -149 Yenidoğan (-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir Yenidoğan ek puanı A1 grubu Yenidoğan ek puanı A2 grubu Yenidoğan ek puanı A3 grubu Yenidoğan ek puanı B grubu Yenidoğan ek puanı C grubu Yenidoğan ek puanı D grubu Yenidoğan ek puanı E grubu 5 Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek seansta yapılan tüm rekonstrüktif işlemler ameliyat anestezi ücreti uygulanır. fiyatına dahildir. 5. ANESTEZİ VE REANİMASYON TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR 55.1 Anestezi öncesi muayene Apne testi Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. günlük İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü kateterizasyon hariç Kardiyopulmoner ressüsitasyon Monitorizasyon, ventilatör, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin trakeal aspirasyon ücretleri ayrıca 2 ödenmez 55.8 Laringeal maske uygulaması LMA Muayene anestezisi, ameliyathane dışı Muayene anestezisi, ameliyathanede Nazal entübasyon, ameliyathane dışı Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 2 16

17 Anestezi amacıyla yapılan rejionel anestezi ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ uygulamaları, "Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi ücretlerine ilave edilerek faturalanır Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1.2 Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 75 Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 45 Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 21 Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 12 Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 75 Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 5 Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 17 Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %1+%5+...veya %1+%3...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.toplam cerrahi puan 3-5,uzman ve anestezi 467 teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 25 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 12 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5-899,uzman ve anestezi teknisyeni 83 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3-499,uzman ve anestezi teknisyeni 48 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 3 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149,uzman ve anestezi teknisyeni 2 birlikte Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu

18 Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu 671 Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı B grubu 314 Yeni doğan anestezi puanı B grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı C grubu 179 Yeni doğan anestezi puanı C grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı D grubu 11 Yeni doğan anestezi puanı D grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı E grubu 75 Yeni doğan anestezi puanı E grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 25 ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Malzeme ve ilaç puana dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir Enjeksiyonlar Akupunktur (seansı) ücreti hasta tarafından karşılanır Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Proloterapi Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu tek seans 15 Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi Aksiller pleksus sinir bloğu Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları Faset median sinir (tek) bloğu Fasial sinir sinir bloğu Femoral sinir üçlü blok Gasser ganglion sinir bloğu Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu Greater ve lesser oksipital sinir bloğu İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu İnterkostal (tek) sinir bloğu İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu İnterskalen sinir bloğu Laringeal sup/rek sinir bloğu Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu Maksiller/mandibüler sinir bloğu Paraservikal (tek) sinir bloğu Peroneal/tibial/sural sinir bloğu Pudental sinir bloğu Radial/ulnar/medial sinir bloğu Sakral / koksigeal sinir bloğu Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu Siyatik sinir bloğu Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu Supraskapuler sinir bloğu 5 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu İmpar ganglion sinir bloğu Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu Sfenopalatin ganglion sinir bloğu Splanknik blok Stellat ganglion sinir bloğu 75 İntraspinal Sinir Blokları Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) Epidural kan/serum yaması Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter 17 18

19 55.8 Spinal blok, kateter + port/pompa implantı Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok Subaraknoid kateter Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter 17 Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik Hipofiz adenolizisi Subaraknoid nörolitik sinir bloğu Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu Nörolitik interkostal, tek seviye sinir bloğu Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu Nörolitik ganglion impar sinir bloğu Nörolitik periferik sinir, tek sinir bloğu Nörolitik Splanknik sinir bloğu 3 Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) Anuloplasti RFT Faset Eklem (tek) RFT Glossofaringeal RFT Nükleoplasti RFT Paravertebral lumbar RFT Paravertebral torakal RFT Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT Perkütan intradiskal RFT PİRFT intradiskal RFT Nörotomi Sakroiliak eklem (tek) RFT Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) Spenopalatin ganglion RFT Stellat ganglion RFT Trigeminal/gasser ganglion RFT 3 Nöroplasti-Adezyonolizis Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 3 Nöromodülasyon İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant İmplantasyon spinal-epidural Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi Periferik sinir elektrod implantasyonu Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu Pompa/port programlama/doldurma Port/pompa revizyon/çıkartılma 15 Diğer BİS Monitorizasyonu Derin trakeal aspirasyon Epidural blok (kontinu) Epidural/ Spinal diferansiyel blok Gastrik intramukozal ph, tonometri günlük Günlük yatan hasta ağrı takibi IV. Lidokain testi İntraplevral kateter (kontinu blok) İntravenöz rejyonel blok (RİVA) Kontinu perineural opiat analjezisi SEDO-analjezi genel anestezi ile birlikte faturalanamaz CERRAHİ UYGULAMALAR 6.1.DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ DERİ 6.1 Dermabrazyon, bir alanda Dermabrazyon, tüm yüze İntralezyonal steroid enjeksiyonu Keloid vb oluşumlar için Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapatılamayan tm ler Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli Lokal flep veya deri grefti ile defektin kapatıldığı tm ler (flep/ greft dahil) Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür Primer sütür tekniği ile defektin kapatılabildiği tm eksizyonları Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması 5 19

20 6.8 Tatuaj eksizyonu sağlık kurul raporulu tıbbi endikasyonlar dışında ödenmez Yanıkta eskarektomi bir anatomik alanda Yanıkta eskarotomi bir anatomik alanda Yanıkta fasiyotomi bir anatomik alanda Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması 1 cm 2 lik bir bölge için Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave ilave her 1 cm 2 lik alan için, 25 birime ilave Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi genel anestezi ile, anestezi ücreti hariç 35 DERİ VE DERİALTI 6.15 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım Skar revizyonu, küçük 3 cm den küçük Skar revizyonu, orta 3-1 cm Skar revizyonu, büyük 1 cm den uzun Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 3 cm den küçük Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-1 cm Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 1 cm den uzun Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu Split thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük Split thickness deri grefti, orta 5-1 cm Split thickness deri grefti, büyük 1 cm 2 den büyük Full thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük Full thickness deri grefti, büyük 5 cm 2 den büyük 4 GREFTLER 6.3 Kısmi kalınlıkta deri drefti - tüme yakın Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti -rta Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti küçük Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük,ilave ilave her el ayası kadar alanın onarımı için Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,küçük hastanın el ayasından küçük defektlerde Kompozit greft Mukoza grefti alınması Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 7 cm den büyük Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3 cm ye kadar Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3-7 cm e kadar Yağ grefti uygulamaları 25 FLEPLER 6.41 Abbe flebi birinci seans Abbe flebi ikinci seans Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler Alın flebi birinci seans Alın flebi ikinci seans Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri Çapraz bacak flebi, birinci seans cross-leg flap Çapraz bacak flebi, ikinci seans cross-leg flap Çapraz parmak flebi, birinci seans cross-finger flap Çapraz parmak flebi, ikinci seans cross-finger flap Dil flebi birinci seans Dil flebi ikinci seans Doku genişletici uygulamaları birinci seans Doku genişletici uygulamaları ikinci seans Fasiyokütan flep İki farklı doku içeren serbest kompozit flep latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb İki loblu flep bilobed flap İnterpolasyon flepleri birinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs İnterpolasyon flepleri ikinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs Kas flebi Kas flebi + deri grefti Kas-deri flebi 6 2

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Sayfa : Amaç Madde 1

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı