SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE"

Transkript

1 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, çalışan personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması, kurumlarda yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ile özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak sağlık kurumlarında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca, Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurumlarda görevli personele, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurumlarda görev yapan memurlar ile tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personeli, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personeli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında görevlendirilen personeli kapsar. Hukukî Dayanak Madde 3- Bu Yönerge, 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, b) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarını, c) Personel: Bakanlığa bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görev yapan memurlar ile tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personeli, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personeli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında görevlendirilen personeli d) Ödeme Dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri, e) İkinci Görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri, f) Geçici veya Re sen Görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça, ilgili mülkî amirlikçe veya bağlı olduğu kurumca verilen süreli ve geçici görevleri, g) Girişimsel İşlemler: Bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede yer alan işlemleri, h) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı: Kurumlarda bulunan çeşitli Ünitelerde (Poliklinik, Ameliyathane, Acil Servis, Diyabet Polikliniği, Aile Planlaması Polikliniği ve Servisler gibi) hasta bakan, girişimsel işlemler yapan, Radyolojik, Patolojik tetkik işlemleri yapan Hastane Baştabip, Baştabip Yardımcıları da dahil Uzman Tabip, Tabip ve Diş Tabiplerinin her biri için ayrı ayrı hesap edilen, o ödeme dönemi içinde bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını, ı) Klinik Hizmet Toplam Puanı : Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, bir Klinikte çalışan Tabiplerin bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanlarının toplamını, j) Klinik Hizmet Puan Ortalaması : Klinik Hizmet Toplam Puanının, o klinikte çalışan ve o dönem içinde Klinik Hizmet Puanına katkısı olan tabiplerin (asistan dahil) Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı, 1

2 k) Hastane Hizmet Puan Ortalaması: Devlet hastanelerinde her Tabip için ayrı ayrı hesaplanan, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanları toplamının Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı hesaplanan Tabiplerin Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi ile, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Klinik Hizmet Toplam Puanları ve klinikler dışında çalışan Tabiplerin, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanları toplamının, o dönem içinde toplam puana katkısı olan Tabiplerin (Asistan dahil) Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı, l) Bilimsel Çalışma Destek Puanı : Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef, Şef Yardımcısı, Başasistanlar ve Uzmanlara bir önceki yıl içerisinde bu yönergeye ekli (5) sayılı listedeki bilimsel çalışmalardan toplam 5 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının Şef ve Şef Yardımcılarına % 3 u, Başasistanlar ve Uzmanlara %1 u oranında verilen ek puanı, m) Eğitici Destekleme Puanı: Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef ve Şef Yardımcılarına, o ay içinde 6 saat eğitim (Dahili Klinikler için 4 saat vizit, 2 saat poliklinik, Cerrahi Klinikler için 2 saat vizit, 2 saat poliklinik ve 2 saat ameliyat, laboratuar klinikleri için 6 saat eğitim çalışması yapıldığı) ve 1 saat teorik asistan eğitim çalışma programını, Başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde belgelendirdikleri takdirde, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının Klinik Şefine % 3 u, Şef Yardımcısına % 2 si, oranında verilen ek puanı, n) Net Performans Puanı: Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde çalışan personel için Yönergenin 8 inci maddesindeki esaslara göre hesaplanan puanı, o) Aktif Çalışılan Gün Katsayısı: O dönem içinde nöbet izinleri hariç, yıllık izin, mazeret izni, Sağlık Kurulu veya tek Tabip raporlarına istinaden kullanılan hastalık izinleri ve ücretsiz izinler sebebiyle çalışılmayan günler eksik çalışılmış gün olarak kabul edilerek, o dönem içindeki gün sayısından eksik çalışılmış sayılan gün sayısının çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, (Örneğin, Ekim dönemi 31 gündür. Personel (1) gün yıllık izin kullanmışsa, eksik günü (1) dir. Çalışılmış gün sayısı 31-1=3 dur. Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 3/31=,96 dır.) p) Mesai Dışı Çalışma Puanı : Tabip dışı personele nöbet haricinde, mesai dışı çalışma saatinin 3 ile çarpılması sonucu bulunan puanı, r) Serbest Meslek Katsayısı : Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personeli için (,4) mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı, s) Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı : Bu Yönergeye ekli (2) sayılı listedeki personel için belirlenen katsayıyı, ş) Eğitim Hastaneleri Kadro Unvan Katsayısı : Eğitim ve Araştırma hastanelerinde, Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman, Yan Dal Asistanları ve Asistanların bu Yönergeye ekli (3) sayılı listedeki katsayılarını, t) Hastane Toplam Puanı : Bütün personelin Net Performans Puanlarının toplamını, u) Dönem Ek Ödeme Katsayısı : Bu yönergenin 7 nci maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye miktarının, Hastane Toplam Puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, ü) Tavan Ek Ödeme Tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, bu Yönergeye ekli (1) sayılı listedeki katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı, v) Ek Puan : Yönergede geçen ek puanların toplamını, y) Kurum Performans Katsayısı : 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri hükmü uyarınca düzenlenen, ödeme dönemi için Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlarında Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi ne göre tespit edilen (1) veya (1) den küçük olan katsayıyı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kurum Döner Sermaye Ödemelerinde Temel Esaslar Temel Esaslar Madde 5- Mesai içi veya dışında uygulanacak Yönerge ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir: a) Bu Yönerge kapsamındaki sağlık kurumlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye irad kaydedilir. İlgili kurumun cari yılda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın asgari % 5 si, 29 sayılı Kanun gereğince çıkarılan döner sermaye hakkındaki İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurumların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. 2

3 b) Ek ödeme, personelin kuruma fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili kurumun cari yıldaki) döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 5 sini aşamaz. c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele dağıtılamaz. d) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler ve tıbben gerekmediği halde girişimsel işlemleri artıranlar hakkında Başhekim tarafından idari soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından Başhekimler sorumludur. Başhekimce, Hastanede yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması ve kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak amacıyla, yönergeye ekli (4) sayılı listede yer alan girişimsel işlemlerin, Bütçe Uygulama Talimatı ilkelerine uygunluğunun ve bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, girişimsel işlemlerin, yapılmasından itibaren tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikayetleri değerlendirir. Heyet, o dönem içinde yapacağı incelemeler sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonunun toplantısı öncesinde Başhekime sunar.başhekim, inceleme heyeti üyelerini, mesleğinde en az 1 yıl çalışmış (yok ise daha az çalışmış) ve disiplin cezası almamış olan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Şef, Şef Yardımcıları ve Başasistanlar, Devlet Hastanelerinde Uzman Tabipler (yok ise diğer Tabipler) arasından seçer. İnceleme heyeti üyelerinin yapmış oldukları işlemlerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi Başhekim tarafından yapılır. İnceleme heyeti üye sayısı, Hastanenin yatak sayısı ve personel sayısı dikkate alınarak 3 ten az, 9 dan fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibariyle sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Heyet başkanlığını meslekte en kıdemli olan üye yapar. İnceleme heyeti kararlarını salt çoğunluk ile alır. Eşitlik halinde başkanın oy verdiği tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. İnceleme heyeti çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler ile kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekreteryasını Hastane Müdürü yapar.inceleme heyeti kararları Başhekimce uygulanır. Başhekim, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar. Başhekimce, önceki ödeme dönemleri için inceleme yaptırılabilir. İnceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan, uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır. 25 yılında verilen cezalardan dolayı ek ödeme kesintisi yapılan personelin kesinti işlemlerine 26 yılında devam edilir. e) Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum ve kuruluşlar arasında geçici veya re sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurumdan ek ödeme yapılır. Bakanlık Merkez Teşkilatından bu yönerge kapsamındaki kurumlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kurumundan ek ödeme yapılır. Ancak; Döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) geçici veya re sen görevlendirilen personel, bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kurumun ek ödemesinden faydalanır. Bakanlık Merkez Teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personele süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, Hastane Hizmet Puan Ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bakanlık istihdam planlama kurulunca ihtiyaç planlaması yapılan yerlerde resen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabipleri Hastane Hizmet Puan Ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bu şekilde Tavan Ek Ödeme Tutarına ulaşılamaması halinde, toplam olaraktavan Ek Ödeme Tutarını geçmeyecek şekilde ayrıca bunlara gittikleri yerden de ek ödeme yapılabilir. Personelin kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara yapılan geçici görevlendirmelerde personele kurumundan ek ödeme yapılmaz. İkinci görevle görevlendirilen personel ek ödemesini ikinci görevli olduğu kurumdan alır. Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirilen tabiplere kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılır. Kurumunca hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurumdan Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Yılda en fazla iki defa görevlendirilme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış kabul edilip, Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içerisinde toplam 15 günü geçemez. 3

4 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerde hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirilir. f) Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele bu Yönerge de belirlenen oranda ek ödeme yapılır. g) Ek ödemeden, 31/12/196 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı dikkate alınarak gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. h) Bu Yönerge kapsamında olan kurumlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçemez. Bu Yönerge kapsamındaki kurumlarda tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeli ile 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personeline yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez. ı) Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez. i) Bu Yönerge uyarınca yapılacak ek ödemelerde, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınır. j) Bu Yönerge uyarınca Devlet Hastanelerinde Laboratuar birimlerinde çalışan personel için, görev yaptıkları Laboratuar biriminin verimliliğine göre, Hizmet Alanı-Kadro-Unvan katsayısı % 1 oranında azaltılabilir veya artırılabilir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer Laboratuar birimlerinin verimliliğine göre, bu hizmetleri yürüten Klinik Şefi, Şef Yardımcıları, Başasistan ve Uzmanlara, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 2 sine kadar ek puan verilebilir. Bunun için, Döner Sermaye Komisyonu tarafından ilgili birimlerin verimliliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır. 1) İlgili laboratuar biriminin bir önceki yıla ait istatistik verilerine göre yaptığı işlemlerin aylık ortalamasının o ay ki verilere oranı, 2) İlgili laboratuar biriminin bir önceki yılda döner sermayeye sağladığı aylık ortalama gelirinin, o ay ki döner sermayeye sağladığı gelire oranı, 3) İlgili laboratuar biriminin bir aylık test kiti sarf miktarının o ayda yapılan tetkik sayısına oranı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinikleri, Devlet Hastanelerinde ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için Yönergenin 8 inci maddesinde Biyokimya ve Mikrobiyoloji branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki işlemlerin belgelenmesi ve Başhekimce onaylanması kaydıyla Hastane Hizmet Puan Ortalamasından değerlendirilir. 1- Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve enfeksiyon saptanması halinde de kontrol altına alınmasını sağlayacak bir organizasyon ve çalışma programı oluşturmak, 2-Yatarak tedavi edilen hastalarda tespit edilen pozitif kültürleri takip ederek sonuçlandırmak ve raporlamak, 3- Meslek içi eğitim programını (bireysel veya gruplar halinde) planlayarak, bütün birimlerdeki tıbbi ve idari personele, hastane enfeksiyonları ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar ile mücadele konusunda her ay en az bir kez meslek içi eğitim vermek, 4- Hastanede, hastane enfeksiyonları ile ilgili sürveyans çalışmaları yapmak, 5- Hastane enfeksiyonu düşünülen hastalar ile servis ortamı ya da ameliyathaneler için gerekli mikrobiyolojik incelemeleri yapmak veya yaptırmak, 6- Birimlerde uygulanmakta olan dezenfeksiyon ve antisepsi işlemleriyle ilgili kliniklere yardımcı olmak, 7- Kurum içinde enfekte hastalar, personel, ziyaretçi, yiyecek, içecek, haşere, vektör ve hava aracılığı ile asepsi ve antisepsi yetersizliği, araç gereç ve başka nedenlerle meydana gelebilecek enfeksiyon ve yayılmalara karşı gerekli tüm tedbirleri almak, 8- Bulaşıcı hastalıkların tespiti ve mevzuata uygun şekilde ilgili makamlara bildirmek. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşının, Hastane Hizmet Puan Ortalamasından değerlendirildiği durumlarda, döner sermaye komisyonu, Devlet Hastanelerinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, Hizmet Alanı-Kadro-Unvan katsayısını % 1 oranında azaltabilir veya artırabilir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinik Şefi, Şef Yardımcıları, Başasistan ve Uzmanlara Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 2 sine kadar ek puan verilebilir. 4

5 k) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için, Devlet Hastanelerindeki değerlendirme kriterleri kullanılır. Ancak burada kişi yerine Klinik Şefliği birimi değerlendirilir. Klinik içinde görevli personelin performans puanı hesaplanmasında Klinik Hizmet Puan Ortalaması, Klinik dışında çalışan personelin performans puanının hesaplanmasında Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır. Ancak klinikte çalışan Tabip dışı personelin Net Performans Puanının hesaplamasında, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının esas alınmasına, döner sermaye komisyonunca karar verilebilir. Yan Dal Klinikleri, Ana Dal içinde değerlendirilebilir. Kurumlara bağlı Semt Poliklinikleri, kurumların bir parçasıdır. Eğitim ve Araştırma Hastanelerine bağlı Semt Poliklinikleri (Gündüz Hastaneleri) ilgili kliniklerle ilişkilendirilerek burada çalışan personel, bağlı olduğu Klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve benzeri Laboratuar hizmetlerini yürüten Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzman Tabipler ile diğer personelin Net Performans Puanlarının hesaplanmasında, Klinik Hizmet Puan Ortalaması yerine Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır. Özel dal hastanelerinde (Göğüs Hastalıkları ve benzeri) hizmetin sürdürülebilmesi için Döner Sermaye Komisyonunca kabul edilerek belirlenen kliniklerde (Tüberküloz servisi ve benzeri) ve özel birimlerde (Uyku Laboratuar, Kemoterapi, Solunum fizyolojisi, Hasta Eğitim poliklinik, İndükte balgam ünitesi ve benzeri) çalışan Tabipler için, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. Yukarıdaki bölümlerdeki işlemler, kliniklerce yapılıyorsa burada çalışan tüm personel için, Klinik Hizmet Puan Ortalaması ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilerek yüksek olan Klinik veya Hastane Hizmet Puan Ortalaması, Net Performans Puan hesaplamasında esas alınır. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Kliniklerde çalışan Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzman Tabipler puanlandırılır. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara, rotasyon eğitimi süresince asıl kurumlarından bağlı olduğu kliniğin, Klinik Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Asistanlar, aynı kurum içindeki rotasyonlarda ise kendi kliniğinde değerlendirilir. Ancak asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinde, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunmayan Uzman Tabipler (Temel Tıp Bilimleri Uzmanları) ile Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Üniteleri dışındaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi gibi tıbbi ve idari ünitelerde çalışan Uzman Tabip ve Tabipler Hastane Hizmet Puan Ortalamasından, (,8) Kadro Unvan Katsayısı esasınca değerlendirilir. Birden çok klinik şefliğinin bulunduğu branşlarda, asistanların net performans puan hesaplamasında bağlı olduğu kliniğin Klinik Hizmet Puan Ortalaması yerine, koordinatör şefin kararıyla ilgili kliniklerin tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamının, puanı olan tabiplerin (asistan dahil) aktif çalışma gün katsayılarının toplamına bölümü sonucu bulunan puan esas alınarak hesaplanabilir. Bu Yönergeye ekli (4) sayılı girişimsel işlem listesinde yer alan, puanı 15 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip halinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir. l) Bilimsel Çalışma Destek Puanı, Klinik Şef, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzmanlara bu yönergeye ekli (5) sayılı listedeki bilimsel çalışmalardan toplam 5 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde uygulanır. m) Eğitici Destekleme Puanı, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef, Şef Yardımcılarına o ay içinde 6 saat eğitim çalışma programını (Dahili Klinikler için 4 saat vizit, 2 saat poliklinik, Cerrahi Klinikler için 2 saat vizit, 2 saat poliklinik ve 2 saat ameliyat), Baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelendirdikleri takdirde, o dönem için verilir. n) Baştabip Yardımcıları veya Hastane Müdür Yardımcılarının sayısı, kurum standart kadro sayısından fazla ise Net Performans Puanı hesaplamasında Hastane Hizmet Puan Ortalaması kullanılmayıp, kurum standart kadro sayısının Hastane Hizmet Puan Ortalaması ile çarpımının, Baştabip Yardımcısı veya Hastane Müdür Yardımcısı sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. o) Bakanlık, Hasta Hakları Kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılan personelden; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara dört ay süreyle, Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından % 3 oranında kesinti yapılır. Kesinti işlemine cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır. 5

6 p) Devlet Hastanelerinde özellik arz eden riskli bölümler Ameliyathane, Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis-Poliklinik ve Kemik İliği Nakil Üniteleridir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Devlet Hastaneleri için sayılan bölümlere ilave olarak Döner Sermaye Komisyonu, 2/3 oy çokluğu ile, özellik arz eden diğer tıbbi riskli bölümleri gerekçeli olarak belirler ve buralarda çalışan personel için de, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis-Poliklinik ve Kemik İliği Nakil Ünitelerinde çalışan personel için belirlenen, Tavan Ek ödeme Katsayıları ve Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları esas alınır. Personelin Yaptığı İşe İlişkin Bilgi ve Yeteneği, İşini Düzenli ve Kaliteli Yapabilme, Bağımsız İş Yapabilme ve İnsiyatif Kullanabilme, Verilen İşi Organize Edebilme Becerisi, Kendini Geliştirme Gayreti, Amir ve Çalışma Arkadaşlarına Karşı Tutum ve Davranışları, Hizmet Sunduğu Kesime Karşı Tutum ve Davranışları, Birim Tarafından Yapılan İşlerin Geliştirilmesine Katkısı, İşin Güçlüğü ve Riski, gibi faktörler dikkate alınarak, Hastanede çalışan personel sayısının % 5 ini geçmemek kaydıyla, Başhekimin teklifi üzerine, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, Hastane Puan Ortalamasının % 2 sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5 ini geçmemek kaydıyla, Başhekimin gerekçeli teklifi üzerine, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki Net Performans Puanının, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçmiyorsa Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa Tavan Ek Ödeme Tutarından % 2 oranında kesinti de yapılabilir. r) Döner sermaye komisyonu 2/3 oy çokluğu ile, Hastane Hizmet Puan ortalamasından değerlendirilecek; branşı gereği hasta sayısı çok düşük olan, fakat yataklı tedavi kurumlarında bulunması da gerekli olan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde klinikleri, Devlet Hastanelerinde branşları (Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen uzmanlık dalları) belirler. Ancak, Hastane Hizmet Puan Ortalaması, branş ve klinik için verilir. Belirlenen branştaki tabip sayısı ile klinik sayısının birden fazla olduğu kurumlarda Hastane Hizmet Puan Ortalaması Devlet Hastanelerinde Tabip sayısına, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise klinik sayısına bölünerek Devlet Hastanelerinde tabiplere, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde kliniklere bölüştürülür. s) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hallerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu kurumundan Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılmaya devam edilir. t) Bakanlıkça hizmete yeni açılan kurum veya kuruluşlarda, kurum veya kuruluşun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde görevlendirilen personele bu dönem içerisinde kalmak kaydıyla üç ayı geçmemek üzere, görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu kurumdan Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılmaya devam edilir. u) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen tayin edilen personele tarihli ve 446 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir. v) İhtiyaç sebebiyle, kurumlardan saymanlıklara görevlendirilen personelin ek ödemesi, süre sınırı olmaksızın Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak asıl kurumlarından yapılır. Hastanelerle entegre 112 istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 hizmetlerinde geçen süreleri için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır. y) İhale - satın alma komisyonu üyeleri, ayniyat saymanları, muayene komisyonu üyeleri, sayman mutemetleri ile kalite yönetimi çalışmaları için oluşturulan ekiplerde, (kalite konseyi, kalite geliştirme ekibi, eğitici ekip, kalite çemberleri) hasta hakları kurulu ve birimlerinde, bu yönerge kapsamında oluşturulan inceleme heyetinde ve Döner Sermaye Komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler için Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 1 u oranında ek puan verilir. Ancak o dönem birden çok yerde görevli personele sadece bir kez ek puan verilir. İkinci basamak sağlık kurumların da çalışan personele belgelemesi halinde yapılan mesleki bilimsel çalışmalara istinaden, bu yönergeye ekli (5) sayılı listedeki puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden dönem için verilir. Bu işlemlerle ilgili gerekli takip ve kayıtlar Başhekimce yerine getirilir. z) Ek ödemeye esas puan hesaplamaları, her personel için aylık olarak yapılır. Döner sermaye komisyonunca ödeme yapılmamasına karar verilen ayların puanları, mali yıl sonunu geçmemek üzere ödeme yapılacak aya devredilir. 6

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması ve Diğer Hususlar Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili Madde 6- Yönerge ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her hastanede Döner Sermaye Komisyonu teşkil edilir. Döner Sermaye Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Baştabip b) Döner sermaye hizmetlerinden sorumlu Baştabip Yardımcısı, c) Hastane Müdürü, d) Döner Sermaye Saymanlık Müdürü, e) Başhemşire, f) Dahili ve Cerrahi Klinikleri ile Laboratuar ve Röntgen birimlerini temsilen birer Sorumlu Uzman Tabip (Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Klinik Şefi), g) Bir Pratisyen Tabip, h) Bir Diş Tabibi, ı) Bir Sağlık Lisansiyeri (Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Biyolog gibi) i) Bir Sağlık Hizmetleri Sınıfı Hemşire, Ebe veya Sağlık Memuru Temsilcisi, j) Bir Teknik Hizmetler Sınıfı Temsilcisi, k) Bir Yardımcı Hizmetler Sınıfı Temsilcisi, l) Bir Genel İdari Hizmetler Sınıfı Temsilcisi, m) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda yetki verilen sendika temsilcisi. (f), (g), (h) bentlerinde belirtilen üyeler Baştabip, (ı), (i), (j), (k), (l) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları kurum amirince yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur. Komisyonun seçilmiş üyeleri bir yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. Komisyonun Çalışma Usûl ve Esasları İle Dağıtılacak Döner Sermaye Tutarının Belirlenmesi Madde 7- Komisyonun başkanı kurum Baştabibidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır. Ancak, komisyon Aralık ödeme dönemine ilişkin toplantıyı 3/12/26 tarihinde yapar. Döner sermaye komisyonu, döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın, cari yıl sonundaki gelirinin % 5 sini aşmayacak şekilde o dönem dağıtılacak miktarı belirleyebilir. Ancak, bu şekilde belirlenen miktar sonucu o dönem dağıtılan toplam ek ödeme miktarı, (dağıtılan toplam ek ödeme miktarı, komisyonca karar verilen tutar olmayıp, komisyonca karar verilen tutar üzerinden yönerge esaslarına göre yapılan hesaplamalar sonucu gerçekleşecek dağıtım tutarıdır.) o dönem gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı düşüldükten sonra kalan miktarın %5 sinin, Kurum Performans Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçemez. Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kuruluş gelir-gider dengesi ile, borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekreterya hizmetlerini Hastane Müdürlüğü yürütür. Net Performans Puanı Hesaplanması Madde 8- A-Devlet Hastaneleri 1-Baştabip ve Baştabip Yardımcıları a-baştabip Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. 1- Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 7

8 2- Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (2,), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1,1) Katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) b- Baştabip Yardımcıları Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları : Mesleğini serbest olarak icra etmeyen, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. 1- Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2- Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (2,), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1,1) Katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları: Mesleğini serbest olarak icra eden, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (2,), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1,1) katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 3-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Laboratuar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Diğer İlgili Uzmanlar Bu branş Tabipler için Net Performans Puanı, hastane kadro yatak sayısına göre aşağıdaki şekilde her bir Uzman Tabip için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır. (Kadro yatak sayısı 25 veya 25 den az ise 1 Uzman Tabip Kadro yatak sayısı 25 den fazla, 5 veya 5 den az ise 2 Uzman Tabip Kadro yatak sayısı 5 den fazla, 1 veya 1 den az ise 3 Uzman Tabip Kadro yatak sayısı 1 den fazla ise 4 Uzman Tabip) Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) Ancak o branşta, Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen Tabip sayısı fazla ise, her bir tabip için Net Performans Puanı hesaplanırken, Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınmayıp, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının yukarıdaki şekilde hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen Uzman tabip sayısıyla çarpımının, tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Net Performans Puanı= ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen Tabip sayısı / O branştaki Tabip sayısı) X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 4- Diyaliz, Yanık, Yeni Doğan, Yoğun Bakım Ünitelerinde Sürekli Çalışan Uzman Tabip ve Tabipler, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabipler ve Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık, Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Diyaliz Üniteleri Dışındaki Kan Bankası, Servisler Gibi Ünitelerde Çalışan Tabipler Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 8

9 5-Döner Sermaye Komisyonu Tarafından Yönergenin 5 inci Maddesinin (r) Bendine Göre Belirlenen Branşlarda Çalışan Uzman Tabipler Bu gruptaki Uzman Tabiplerin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) Net Performans Puanı = (( Hastane Hizmet Puan Ortalaması / O branştaki Tabip sayısı ) X Hizmet Alanı- Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 6-Diğer Personel (Tabip Dışı Personel) Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı B-Eğitim ve Araştırma Hastaneleri a-baştabip Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. 1- Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2- Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) b-baştabip Yardımcıları Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları Mesleğini serbest olarak icra etmeyen, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. 1- Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )+(Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2- Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları Mesleğini serbest olarak icra eden, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 9

10 2-Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışanlar. 2.1-Klinik Şefleri Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2.2-Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar Net Performans Puanı=(Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı (varsa)) +((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 2.3-Asistanlar Net Performans Puanı=( Klinik Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ) 2.4-Diğer Personel Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı 3-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Biyokimya, Mikrobiyoloji Klinikleri ve Diğer Laboratuar Hizmetlerinde Çalışan Personel 3.1-Klinik Şefi Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 3.2- Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar. Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı (varsa)) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 3.3-Asistanlar Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ) 3.4-Diğer Personel Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı 4-Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışmayanlar. 4.1-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı (Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için Asistan Katsayısı, Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için Uzman Tabip Katsayısı alınır) X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı 1

11 4.2-Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı (Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için Asistan Katsayısı, Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için Uzman Tabip Katsayısı veya Yönerge esaslarında belirlenen katsayı esas alınır) X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı 4.3 -Diğer Personel Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı Madde 9- Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı, personele ait Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmesi sonucu bulunur. (Personelin Net Performans Puanının, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, Tavan Ek Ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa Tavan Ek Ödeme Tutarından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülerek Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı bulunur.) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurum Döner Sermayelerinde Yapılacak Ek Ödemenin Matrahı, Zamanı ve Diğer Hususlar Ek Ödeme Matrahı Madde 1- Kurumlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır. Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme tutarı ile özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ek ödemenin matrahına dahil edilmez. Ek Ödeme Zamanı Madde 11- Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir. Ek Ödeme Yapılmayacak Personel Madde 12- Bu Yönerge kapsamına girmeyen personele ek ödeme yapılmaz. Kanunî kesintiler Madde 13- Ek ödemeden, 31/12/196 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Geçici Madde 1- Bakanlık Yataklı Tedavi Kurumlarında Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi yürürlüğe girinceye kadar kurum performans katsayısı (1) dir. Geçici Madde 2-25 yılı gelirlerinin tahsilatının gecikmesi sebebiyle personele ödenemeyen 25 yılı ödeme dönemine ait ek ödemeler, ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunun aşılmaması ve tahsilatın yapılması kaydıyla 26 yılında ödenebilir. 11

12 Geçici Madde 3- Devlet hastanesi iken Eğitim ve Araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, kliniklerin oluşturulması ve kliniklerin işlerlik kazanması sürecinde bu yönergenin ikinci basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Ancak bu durumda Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları Klinik Şefleri için 2,2, Klinik Şef Yardımcılar için 2,1, Başasistan, Uzman,Yan Dal Asistanları için 2, ve Asistanlar için 1,1 olarak uygulanır. Kliniklerin işlerlik kazanmasından sonraki dönemlerde bu madde kapsamındaki hastanelerde bu yönergenin üçüncü basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Uygulamanın başlangıç dönemi Başhekimce tespit edilir. Tespit edilen dönem Bakanlığa bildirildiğinde geçerlilik kazanır. Yürürlük Madde 15- Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönerge, 1/1/26 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. EK 1 Bu Yönerge Kapsamındaki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde Çalışan Personel İçin Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Belirlenen Katsayılar Katsayı Pratisyen Tabip ve Diş Tabiplerinden serbest çalışanlar 2,5 Pratisyen Tabip ve Diş Tabiplerinden serbest çalışmayanlar 5 Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Uzman Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda 3,5 bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlar Uzman Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre 7 uzman olanlar ve uzman Diş Tabiplerinden serbest çalışmayanlar Klinik Şef ve Şef Yardımcılarından Serbest çalışmayanlar 8 Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik 2 iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi özelikli hizmetlerde çalışan personel Bunların dışında kalan diğer personel 1,5 12

13 EK 2 Personelin Unvanı, Görevi, Çalışma Şartları, Ameliyathane,Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis ve Kemik İliği Nakil Ünitesi Gibi Özellik Arz Eden Riskli Bölümlerde Çalışma Gibi Unsurlar Dikkate Alınarak Hazırlanan Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı Çizelgesi HİZMET ALANLARI, KADROLAR VE UNVANLAR KATSAYI Baştabip (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) 7, Baştabip Yardımcısı(Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) 3,5 Baştabip 5, Baştabip Yardımcısı 2,5 Klinisyenler (Uzman Tabip,Uzman Diş Tabipleri) 2, Klinisyenler (Tabip, Diş Tabipleri) 1,1 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar 2, Genetik, Biyokimya ve Mikrobiyoloji gibi Laboratuar hizmetlerinde çalışan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almış olanlar 2, Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Ünitelerinde sürekli çalışan Uzman Tabipler 2, Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Ünitelerinde sürekli çalışan Pratisyen Tabipler 1,1 Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunmayan Uzman Tabipler ile Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Üniteleri dışındaki tıbbi ve idari Ünitelerde çalışan Uzman,8 Tabipler ve Tabipler Hastane Müdürü 1, Başhemşire,7 Müdür Yardımcısı,6 Sivil Savunma Uzmanı,4 Eczacılar,7 Döner Sermaye Saymanlık Müdürü 1, Döner Sermaye Saymanlık Müdür Yardımcısı,6 Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim, Avukat, Tıbbi Teknolog ve benzerleri,4 Ameliyathane,Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde çalışan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli,5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli,4 Ameliyathane,Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde çalışan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler,3 Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli,25 Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli,25 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli,25 Döner Sermaye Saymanlıklarında görevli personel, ayniyat saymanı ile teknikerler,35 EK 3 Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayıları KADRO-UNVAN KATSAYI Klinik Şefi 2, Klinik Şef Yardımcısı 1,65 Başasistan 1,35 Uzman 1,35 Yan Dal Asistanı 1,35 Asistan 1, 13

14 26 HASTANE KODU BUT 26 KODU İŞLEM ADI EK-4 GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ AÇIKLAMA ("Ücret" ibaresi aynı zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) 1. YATAK ÜCRETLERİ sınıf banyolu tek yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Tek yataklı banyosuz veya iki yataklı banyolu odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta 4 için) Sınıf: İki yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Üç yataklı odalar yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Sınıf: Genel hasta odaları (4 ve daha fazla yatak) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Sadece meslek hastalıkları hastanelerinden alınanlar ödenir. Yapılan tetkikler ayrıca faturalandırılır.her 3 bir hekim için 51.6 A. Sınıfı özel oda (suitli, müstakil, banyolu, telefonlu) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.7 Küvoz (günlük) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.8 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.9 Yoğun bakım yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar 51.1 Steril oda (kemik iliği nakli için) yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar İzole radyoaktif tedavi odası yemek,yatak,hasta vizit hizmetlerini kapsar Gündüz yatak ücreti (Psikiyatri, Diyaliz, Acil, Göz tedaviler, ayaktan ameliyat, kemoterapi ve hastalıkları v.b) girişimsel radyolojik işlemler için Kronik hasta ilave yatak ücreti dahili branşlardaki servislerde, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR 52.1 Konsültasyon ücretleri (her bir hekim için) Acil poliklinik muayene ücreti Normal poliklinik muayene ücretleri Sevki yapılan muayene İçapcı nöbetinde yapılan muayene Psikiyatri Muayenesi (ilk 1 hasta için 3 puan sonraki hastalar 21 puan) Randevulu öğretim üyeleri özel muayene ücreti 52.5 Sağlık kurulu rapor ücretleri 52.6 Tek hekim rapor ücretleri İlaç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir 52.7 Genel anestezi altında muayene Basamak poliklinik muayene ücreti 1. Basamak sağlık kuruluşları İlçe/Belde Gün Hastanesi poliklinik muayene ücreti inci Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti 5 İcabçı nöbetinde yapılan A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) (3-5 Puan aralığı) 4 Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) ( Puan aralığı) Ek 25 puanı İcabçı nöbetinde yapılan A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) ( Puan aralığı) Ek 145 puanı İcabçı nöbetinde yapılan B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) (5-899 Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) (3-499 Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler ) ( Puan aralığı) Ek puanı İcabçı nöbetinde yapılan E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) (-149 Puan aralığı) Ek puanı 1 3. GENEL UYGULAMALAR 53.1 Anne sütü sağılması 53.2 Apse veya hematom drenajı, derin Apse veya hematom drenajı, yüzeyel Biyopsi, iğne Biyopsi, cerrahi, derin Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel Damar yolu açılması günde 1 adetten fazla faturalanamaz 53.9 Diyabetli hasta eğitimi bir hasta için bir kez faturalanabilir 3 PUANI 14

15 53.1 Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi Enteral hiperalimantasyon takibi günlük Fototerapi (4 saatlik seansı) Hastanın mekanikventilatöre bağlanması IM enjeksiyon günde 3 adetten fazla faturalanamaz IV enjeksiyon günde 3 adetten fazla faturalanamaz İntravenöz ilaç infüzyonu günlük takip Kan gazları kontrolü ve takibi günlük takip Kan veya ürünleri transfüzyonu torba başına Kesi sütürasyonu, büyük 1 cmden büyük veya bir çok alanda Kesi sütürasyonu, küçük 5 cm den küçük, tek bir alanda Kesi sütürasyonu, orta 5-1 cm arası, tek bir alanda Kist ponksiyonu Kist/benign tümör çıkarılması, büyük çapı 5 cm den büyük Kist/benign tümör çıkarılması, küçük çapı 1 cm den küçük Kist/benign tümör çıkarılması, orta çapı 1-5 cm arası Lavman Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu herhangi bir yerden Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu Lokal anestezi 53.3 Lomber ponksiyon Mesane sonda uygulaması Mide yıkama Monitorizasyon, günlük nabız, solunum hızı, tansiyon takibi Nazogastrik sonda uygulaması Nebülazatör ile ilaç uygulaması oksijen ile birlikte Oksijen inhalasyon tedavi seansı ilaç hariç, saati, günlük en fazla 1 saat ödenir Parasentez Subkutan enjeksiyon 53.4 Sünnet tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir Sütür alınması pansuman dahil Torasentez günde 2 kezden fazlası ödenmez Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 24 saatlik Transkutanöz pco 2 ölçümü 24 saatlik Transkutanöz po 2 ölçümü 24 saatlik Transkütan po 2 takibi saatlik Uyarı ve baskılama testleri uygulama ve takip, test hariç Vena seksiyonu (Cut-down) Ventilatör ile takip CPAP, BIPAP dahil, günlük Yanık debridman ve pansumanı, büyük %4 dan büyük Yanık debridman ve pansumanı, küçük %1 dan küçük bir alanda Yanık debridman ve pansumanı, orta %1-4 arası bir alanda Yanık pansumanı, büyük %4 dan büyük Yanık pansumanı, küçük %1 dan küçük bir alanda Yanık pansumanı, orta %1-4 arası bir alanda Yara debridmanı, büyük pansuman dahil Yara pansumanı, büyük A grubu ameliyatlar ve benzeri yaralarda(günde ikiden fazla faturalanadırılamaz) Yara pansumanı, küçük Diğer ameliyatlar ve yaralarda (günde birden fazla faturalanadırılamaz) İntradermal test Ria takılması Ria çıkarılması (İpi serviksten görünen) Ria çıkarılması (İpi görülmeyen Ria nın müdahale ile çıkarılması) İmplant Uygulaması İmplant çıkarılması 4 KATETER İŞLEMLERİ Arter kateterizasyonu Arter ponksiyonu Hemodializ için kateter yerleştirme Hood içi oksijen ölçümü İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 4 günde en fazla bir kez faturalanabilir İntravenöz port yerleştirilmesi Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Kateter pansumanı ve bakımı Kateter revizyonu ve/veya değişimi Nazal CPAP uygulaması günlük Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb Periton dializi için kateter yerleştirme Perkütan silastik kateterizasyonu 3 15

16 53.74 Santral ven kateterizasyonu, femoral ven perkütan Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven perkütan Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven Subclavian katater takılması, cerrahi yöntemle Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez 15 YENİ DOĞAN UYGULAMALARI 53.8 Endotrakeal entübasyon, yenidoğan Exchange transfüzyon, yenidoğan Göbek arter kateterizasyonu Göbek granülomu koterizasyonu Göbek ven kateterizasyonu Göz pansumanı, yenidoğan İM enjeksiyon, yenidoğan günde 3 kezden fazlası ödenmez İntravenöz mayi takılması, yenidoğan İV enjeksiyon, yenidoğan günde 3 kezden fazlası ödenmez Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan günlük 53.9 Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan Subdural illüminasyon Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan Transport küvezle hastane dışı nakli Transport küvezle hastane içi nakli Vücut temizliği, yenidoğan Yenidoğan monitörizyonu günlük Yenidoğan TA ölçümü günlük Yenidoğanın canlandırılması Derin trakeal aspirasyon AMELİYATLAR Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda: aynı kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %3' u alınır. Ayrı kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %5' si alınır. AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI Birim A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 3-5 A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) -149 Yenidoğan (-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir Yenidoğan ek puanı A1 grubu Yenidoğan ek puanı A2 grubu Yenidoğan ek puanı A3 grubu Yenidoğan ek puanı B grubu Yenidoğan ek puanı C grubu Yenidoğan ek puanı D grubu Yenidoğan ek puanı E grubu 5 Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek seansta yapılan tüm rekonstrüktif işlemler ameliyat anestezi ücreti uygulanır. fiyatına dahildir. 5. ANESTEZİ VE REANİMASYON TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR 55.1 Anestezi öncesi muayene Apne testi Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. günlük İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü kateterizasyon hariç Kardiyopulmoner ressüsitasyon Monitorizasyon, ventilatör, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin trakeal aspirasyon ücretleri ayrıca 2 ödenmez 55.8 Laringeal maske uygulaması LMA Muayene anestezisi, ameliyathane dışı Muayene anestezisi, ameliyathanede Nazal entübasyon, ameliyathane dışı Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 2 16

17 Anestezi amacıyla yapılan rejionel anestezi ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ uygulamaları, "Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi ücretlerine ilave edilerek faturalanır Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1.2 Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 75 Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 45 Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 21 Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 12 Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 75 Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 5 Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 17 Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %1+%5+...veya %1+%3...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.toplam cerrahi puan 3-5,uzman ve anestezi 467 teknisyeni birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 25 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 12 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5-899,uzman ve anestezi teknisyeni 83 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3-499,uzman ve anestezi teknisyeni 48 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,uzman ve anestezi teknisyeni 3 birlikte Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149,uzman ve anestezi teknisyeni 2 birlikte Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu

18 Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu 671 Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı B grubu 314 Yeni doğan anestezi puanı B grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı C grubu 179 Yeni doğan anestezi puanı C grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı D grubu 11 Yeni doğan anestezi puanı D grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı E grubu 75 Yeni doğan anestezi puanı E grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte 25 ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Malzeme ve ilaç puana dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir Enjeksiyonlar Akupunktur (seansı) ücreti hasta tarafından karşılanır Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Proloterapi Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu tek seans 15 Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi Aksiller pleksus sinir bloğu Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları Faset median sinir (tek) bloğu Fasial sinir sinir bloğu Femoral sinir üçlü blok Gasser ganglion sinir bloğu Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu Greater ve lesser oksipital sinir bloğu İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu İnterkostal (tek) sinir bloğu İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu İnterskalen sinir bloğu Laringeal sup/rek sinir bloğu Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu Maksiller/mandibüler sinir bloğu Paraservikal (tek) sinir bloğu Peroneal/tibial/sural sinir bloğu Pudental sinir bloğu Radial/ulnar/medial sinir bloğu Sakral / koksigeal sinir bloğu Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu Siyatik sinir bloğu Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu Supraskapuler sinir bloğu 5 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu İmpar ganglion sinir bloğu Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu Sfenopalatin ganglion sinir bloğu Splanknik blok Stellat ganglion sinir bloğu 75 İntraspinal Sinir Blokları Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) Epidural kan/serum yaması Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter 17 18

19 55.8 Spinal blok, kateter + port/pompa implantı Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok Subaraknoid kateter Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter 17 Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik Hipofiz adenolizisi Subaraknoid nörolitik sinir bloğu Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu Nörolitik interkostal, tek seviye sinir bloğu Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu Nörolitik ganglion impar sinir bloğu Nörolitik periferik sinir, tek sinir bloğu Nörolitik Splanknik sinir bloğu 3 Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) Anuloplasti RFT Faset Eklem (tek) RFT Glossofaringeal RFT Nükleoplasti RFT Paravertebral lumbar RFT Paravertebral torakal RFT Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT Perkütan intradiskal RFT PİRFT intradiskal RFT Nörotomi Sakroiliak eklem (tek) RFT Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) Spenopalatin ganglion RFT Stellat ganglion RFT Trigeminal/gasser ganglion RFT 3 Nöroplasti-Adezyonolizis Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 3 Nöromodülasyon İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant İmplantasyon spinal-epidural Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi Periferik sinir elektrod implantasyonu Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu Pompa/port programlama/doldurma Port/pompa revizyon/çıkartılma 15 Diğer BİS Monitorizasyonu Derin trakeal aspirasyon Epidural blok (kontinu) Epidural/ Spinal diferansiyel blok Gastrik intramukozal ph, tonometri günlük Günlük yatan hasta ağrı takibi IV. Lidokain testi İntraplevral kateter (kontinu blok) İntravenöz rejyonel blok (RİVA) Kontinu perineural opiat analjezisi SEDO-analjezi genel anestezi ile birlikte faturalanamaz CERRAHİ UYGULAMALAR 6.1.DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ DERİ 6.1 Dermabrazyon, bir alanda Dermabrazyon, tüm yüze İntralezyonal steroid enjeksiyonu Keloid vb oluşumlar için Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapatılamayan tm ler Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli Lokal flep veya deri grefti ile defektin kapatıldığı tm ler (flep/ greft dahil) Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür Primer sütür tekniği ile defektin kapatılabildiği tm eksizyonları Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması 5 19

20 6.8 Tatuaj eksizyonu sağlık kurul raporulu tıbbi endikasyonlar dışında ödenmez Yanıkta eskarektomi bir anatomik alanda Yanıkta eskarotomi bir anatomik alanda Yanıkta fasiyotomi bir anatomik alanda Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması 1 cm 2 lik bir bölge için Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave ilave her 1 cm 2 lik alan için, 25 birime ilave Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi genel anestezi ile, anestezi ücreti hariç 35 DERİ VE DERİALTI 6.15 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım Skar revizyonu, küçük 3 cm den küçük Skar revizyonu, orta 3-1 cm Skar revizyonu, büyük 1 cm den uzun Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 3 cm den küçük Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-1 cm Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 1 cm den uzun Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu Split thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük Split thickness deri grefti, orta 5-1 cm Split thickness deri grefti, büyük 1 cm 2 den büyük Full thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük Full thickness deri grefti, büyük 5 cm 2 den büyük 4 GREFTLER 6.3 Kısmi kalınlıkta deri drefti - tüme yakın Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti -rta Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti küçük Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük,ilave ilave her el ayası kadar alanın onarımı için Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,küçük hastanın el ayasından küçük defektlerde Kompozit greft Mukoza grefti alınması Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 7 cm den büyük Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3 cm ye kadar Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3-7 cm e kadar Yağ grefti uygulamaları 25 FLEPLER 6.41 Abbe flebi birinci seans Abbe flebi ikinci seans Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler Alın flebi birinci seans Alın flebi ikinci seans Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri Çapraz bacak flebi, birinci seans cross-leg flap Çapraz bacak flebi, ikinci seans cross-leg flap Çapraz parmak flebi, birinci seans cross-finger flap Çapraz parmak flebi, ikinci seans cross-finger flap Dil flebi birinci seans Dil flebi ikinci seans Doku genişletici uygulamaları birinci seans Doku genişletici uygulamaları ikinci seans Fasiyokütan flep İki farklı doku içeren serbest kompozit flep latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb İki loblu flep bilobed flap İnterpolasyon flepleri birinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs İnterpolasyon flepleri ikinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs Kas flebi Kas flebi + deri grefti Kas-deri flebi 6 2

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

30 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27657 YÖNETMELİK

30 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27657 YÖNETMELİK 30 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27657 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA

Detaylı

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR (Değişik:RG-5/7/0-905) EK TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler 8 Uzman tabip

Detaylı

R.G.Tarihi: 25.08.2007 R.G.Sayısı: 26624

R.G.Tarihi: 25.08.2007 R.G.Sayısı: 26624 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 25.08.2007

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: 25 Ağustos 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26624 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Sayı : 29189 SAĞLIK BAKANLIĞI VE

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29189 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26166 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26166

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26166 Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26166 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28559 (Mükerrer) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-30/9/2016-29843)

Detaylı

DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ

DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.00.00.00/ Konu: Döner sermayeden yapılan Ek ödeme hakkında GENELGE 2006/ 1 / 9 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun, 07/03/2006

Detaylı

BİLGİ NOTU. 2- Yönetmelikle ilgili olarak daha önce tarafınıza 14, 47, 128 ve 173 sayılı Bilgi Notları gönderilmişti.

BİLGİ NOTU. 2- Yönetmelikle ilgili olarak daha önce tarafınıza 14, 47, 128 ve 173 sayılı Bilgi Notları gönderilmişti. BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Gelirleri Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: (Mükerrer) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK Ö Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28559 (Mükerrer) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2 Bilindiği üzere, 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 Sayılı Mükerrer

Detaylı

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ 06/06/11 Eren ERCAN 1 HEKİM SABİT ÖDEME En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (Ek

Detaylı

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1 SAOLIK BAKANUôI. yosetim HizMEnERİ GEN'EL MODORLeÖO. tn'sa:" KAı'X AKLARı PLA."lI.AMA VE İSTATISTtK tşı.d.ller! 08.0ı.ıOI.! 16:01-20LS,4988.2S.ı 1840 11111111111111111L111111L111111L11111111111 nrw'llt':'.ın'""

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Uz. Dr. Nuretdin KUZHAN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ yle ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ve ARAġTIRMA HASTANESĠ'nin BĠRLĠKTE KULLANIMI ve ĠġBĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN USUL ve ESASLAR HAKKINDA PROTOKOL Amaç MADDE 1 Bu protokol

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Sayı : 28559 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİKLER TÜRKİYE

Detaylı

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü. Seda Sündüs KARABAĞ Ek Ödeme Birim Sorumlusu Mayıs-2011

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü. Seda Sündüs KARABAĞ Ek Ödeme Birim Sorumlusu Mayıs-2011 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü Seda Sündüs KARABAĞ Ek Ödeme Birim Sorumlusu Mayıs-2011 Döner Sermaye Ek Ödemesine Esas Teşkil Edecek Verilerin Toplanması

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA KALĐTEYĐ GELĐŞTĐRME VE PERFORMANS DEĞERLENDĐRME YÖNERGESĐ

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA KALĐTEYĐ GELĐŞTĐRME VE PERFORMANS DEĞERLENDĐRME YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bu hedeflere ulaşmaları için ölçülebilir, karşılaştırılabilir

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ Çarşamba, 12 Ocak :50 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :50

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ Çarşamba, 12 Ocak :50 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :50 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0740003 Konu : Yönerge....VALİLİĞİNE İlgi:15.11.2002 tarih ve 12311 sayılı yönerge 209 Sayılı Kanun un 5 nci maddesinde 4618 Sayılı

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve 8 doçentler Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında

Detaylı

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUVAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KOMİTELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

KOMİTELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 03 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 7 1..AMAÇ: Reyhanlı Devlet Hastanesindeki komitelerin hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun, sürekliliğini,yeterliliğini

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Ek Ödemede Uygulanacak Temel Esaslar Temel esaslar MADDE

İKİNCİ BÖLÜM Ek Ödemede Uygulanacak Temel Esaslar Temel esaslar MADDE REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G. Tarihi:08.06.2006 R.G. Sayısı:26192 BİRİNCİ

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam

Detaylı

MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam,

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE ( Makamın 20.12.2001 tarih ve 12250 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukukî

Detaylı

BİLGİ NOTU. B- Söz konusu yönetmelikte düzenlenen belli başlı konular şöyledir:

BİLGİ NOTU. B- Söz konusu yönetmelikte düzenlenen belli başlı konular şöyledir: BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik A- 03 Mayıs 2014

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Sayı : B.30.2.ĠST.0.20.71.00/PB- 20/10/ 2010 Konu : Genelge No: 10.255 Ġstanbul Tıp Fakültesi Kliniklerinde öğretim üyesi, yardımcıları

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK:1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL ve ESASLARI İLE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27850 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27850 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

ifade eder. Genel ilkeler

ifade eder. Genel ilkeler T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ - KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27850 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 -(1) Bu usul ve esasların amacı, Şırnak

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan. SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ

01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan. SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık

Detaylı

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN 3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALĠTE YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05

Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05 Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Heatolojib Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi Çalışma Yönergesi hk. 2013.010.119-Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

-926- YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 3.7.

-926- YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 3.7. -926- YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 3.7.2001 Sayı: 24451) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 4.11.1981 tarihli ve

Detaylı