TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"

Transkript

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Uz. Dr. Nuretdin KUZHAN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ

2

3 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin; Ünvanı, Görevi, Çalışma Şartları ve Süresi, Hizmete Katkısı, Performansı, Tetkik, Eğitim, Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri, Yapılan Muayene, Ameliyat, Anestezi, Girişimsel İşlemler, Özellik Arz Eden Birimlerde Çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

4 Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

5 Dağıtılacak Döner Sermaye Miktarı-1 Döner sermaye komisyonu (15 kişi): Hastane Yöneticisi, Başhekim, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, Bir pratisyen tabip, Bir diş tabibi, Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi), Bir sağlık hizmetleri sınıfı temsilcisi (hemşire, ebe veya sağlık memuru gibi), Bir teknik hizmetler sınıfı temsilcisi, Bir yardımcı hizmetler sınıfı temsilcisi, Bir genel idari hizmetler sınıfı temsilcisi, Kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

6 Dağıtılacak Döner Sermaye Miktarı-2 Döner sermaye komisyonu, üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği, MADDE 8 Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler. Sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarı genel sekreterin onayıyla kesinleşir.

7 Dağıtılacak Döner Sermaye Miktarı-3 Hazine payı: Sağlık tesislerinde, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca ilgili kurumun elde ettiği gayrisafi hasılata anılan fıkranın ilk cümlesinde öngörülmüş olan %15 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar. Bakanlık Merkez Payı: Kurumun elde ettiği gayrisafi hasılatın %5 i. 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay: Kurumun elde ettiği gayrisafi hasılatın %1 i.

8 Dağıtılacak Döner Sermaye Miktarı-4 Kesintiler Toplamı: %21

9 Dağıtılacak Döner Sermaye Miktarı Sayılı Kanunun 5. Maddesinin Ek 3. Fıkrası (Ek fıkra: 7/3/ /1 md.): Personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında, ilgili birimin carî yıldaki döner sermaye gelirinin yüzde 50'sini, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise, ilgili birimin carî yıldaki döner sermaye gelirinin yüzde 65'ini aşamaz.

10 Dağıtılacak Döner Sermaye Miktarı /3 Sayılı Genelge: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bağış, faiz ve kira gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve bu birimlerde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin %45 ini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise %50 sini aşamaz.

11 Dağıtılacak Döner Sermaye Miktarı-7 Sağlık Tesisi Kalite Katsayısı (STKK): Sağlık tesislerinde dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan 0 (sıfır) ilâ 1 (bir) arasında değişen katsayıyı ifade eder. Aşağıdaki formülle hesaplanır. STKK = (Kalite standartları katsayısı x 0,35) + (Memnuniyet katsayısı x 0,25) + 0,40

12 Dağıtılacak Döner Sermaye Miktarı-8 Yüksekova İlçe Devlet Hastanesi STKK: 0,95

13 Dağıtılacak Döner Sermaye Miktarı-9 Örnek: Aylık gelir: 1,800,000 TL İlaç ve Tıbbi Sarf: 140,000 TL Kesintiler Toplamı (%21): 140,000x21/100=29,400 TL Kesinti Sonrası: 140,000-29,400=110,600 TL %45 i: 110,600x45/100=49,770 TL Diğer: 1,660,000 TL Kesintiler Toplamı (%21): 1,660,000x21/100=348,600 TL Kesinti Sonrası: 1,660, ,600=1,311,400 TL %50 si: 1,311,400x50/100=655,700 TL Toplam: 49, ,700=705,470 TL Dağıtılacak Döner Sermaye Miktarı: 705,470 x STKK=705,470 x 0,95=670,196 TL

14 KARAR SIRA KARARA ESAS EVRAĞI GÜNDEM NO TARİH NO NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ DÖNER SERMAYE KOMİSYONU DÖNER SERMAYE KOMİSYONU 2013 MART AYI HASTANE PERSONELİNE DAĞITILACAK DÖNER SERMAYE BAŞKAN: Uz.Dr.NURETDİN KUZHAN EK ÖDEMESİ GÜNDEMİ GÖRÜŞÜLMEK ÜYELER:YILMAZ GÖKSAL,İSHAK TÖRECİ,İBRAHİM ETEM DEMİR ÜZERE TOPLANMIŞTIR. TAYFUN AYESER,RESUL NUSRETOGLU,NECMETİN SELÇUK EMİN ONAY,EMİN SAVAŞÇI,ZEKİ KOÇ,HAYDAR ARSLAN SELİM TAŞÇI,ADNAN CEYHAN,KAMURAN YALÇIN BAHREM OY 1) 2) 3) ALINAN KARARLAR 05/04/2013 tarihinde komisyonumuz döner sermaye uygulama yönetmeliğinin öngördüğü karar yeter sayısı olan (15)onbeş sağlandığından toplantı ana gündem maddelerini görüşmeye başlamıştır Mart ayı tahakkuk ,54 TL olup bunun ,50 TL si tıbbi ilaç ve sarf geliridir. 13 Mart 2013 tarihinde yayınlanan 2013/3 nolu genelgeye istinaden tıbbi ilaç ve sarf gelirinin 8 günlük miktarı olan ,65 TL sinin yasal kesintileri %21 (hazine payı %15,shçek %1,bakanlık merkez payı%5)kesildikten sonra kalan ,99 TL'sinin %50 si olan ,49 TL ve geri kalan 23 günlük tıbbi ilaç ve sarf geliri olan ,85 TL nin yasal kesintileri %21 kesildikten sonra kalan ,34 TL sinin %45 i olan ,20 TL si ve Mart ayı tıbbi sarf ve ila. dışı gelir olan ( , ,50) ,04 TL nin yasal kesintiler %21 kesildikten sonra kalan miktrın %50 si olan ,61 TL ve tıbbi sarf ile toplamı oaln ,30 tl nin saglık tesisi kalite katsayısı olan 0,95 ile çarpımı sonucu ,79 Tl nin döner sermaye olarak dagıtlmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 4) Satın alma biriminde sözleşme gereği hastanemizden alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin 90 gün ve üzeri geçen herhangi bir alacaklarının olmadığı, Uz.Dr. NURETDİN KUZHAN BAŞKAN YILMAZ GÖKSAL ÜYE İSHAK TÖRECİ ÜYE Dr. İBRAHİM ETEM DEMİR ÜYE Uz.Dr. TAYFUN AYESER ÜYE Op.Dr. RESUL NUSRETOGLU ÜYE Dt. NECMETTİN SELÇUK ÜYE EMİN ONAY ÜYE EMİN SAVAŞÇI ÜYE ZEKİ KOÇ ÜYE İZZETTİN SEYİTOGLU ÜYE SELİM TAŞÇI ÜYE ADNAN CEYHAN ÜYE KAMURAN YALÇIN ÜYE BAHREM OY ÜYE

15 Tanım-1 Aktif Çalışılan Gün Katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayı. Mesai içi çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve hastane yöneticisinin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günler.

16

17 Tanım-2 Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı (HAKUK): İkinci basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için Ek-2 sayılı listede yer alan katsayı. EK - 2 İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI Hizmet-alanları, Kadrolar ve Unvanlar Katsayı Klinisyenler (Uzman tabip) 2,50 İlk ve acil yardım servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri 1,40 1,30 Eczacılar 0,70

18

19 Tanım-3 Birim performans katsayısı: Sağlık tesislerinde görev yapan personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ilâ (1) arasında değişen katsayıdır. İlgili dönem birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemler Yönerge ile belirlenmiş olup, tüm işlemler inceleme heyeti tarafından yürütülür.

20

21 Birim Performans Katsayısı-1 Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranı: Cerrahi branşlarda görev yapan her bir uzman tabip tarafından girişimsel işlemler listesinde yer alan A1, A2, A3, B, C ve D grubu ameliyat ve girişimlerden o dönem elde edilen toplam puanın, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı. Cerrahi branş birim performans katsayısı: Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayı.

22 Birim Performans Katsayısı-2

23 Birim Performans Katsayısı-3 Vizit puanı oranı: Dâhili branşlarda görev yapan her bir uzman tabip tarafından servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirilen vizit puanlarından o dönem elde edilen toplam puanın, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı. Dâhili branş birim performans katsayısı: Vizit puanı oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayı.

24 Birim Performans Katsayısı-4

25 Birim Performans Katsayısı-5 Kardiyoloji branşı girişimsel işlem puanı oranı: Kardiyoloji branşında görev yapan her bir uzman tabip tarafından girişimsel işlemler listesinde yer alan invaziv girişimlerden o dönem elde edilen toplam puanın, tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranı. Kardiyoloji branşı birim performans katsayısı: Kardiyoloji branşı girişimsel işlem puanının, tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayı.

26 Birim Performans Katsayısı-6 İlgili dönem invaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanı için kardiyoloji branşı birim performans katsayısı ile dahili branş birim performans katsayısı birlikte hesaplanarak yüksek bulunan katsayı esas alınır.

27 Birim Performans Katsayısı-7 Rejyonel anestezi puanı oranı: Anesteziyoloji branşında görev yapan her bir uzman tabip tarafından girişimsel işlemler listesinde yer alan ve rejyonel anestezi işlemleri tablosunda belirtilen işlemlerden o dönem elde edilen toplam puanın, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına oranı. Rejyonel anestezi katsayısı: Rejyonel anestezi puanı oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayı. Anesteziyoloji uzmanı için rejyonel anestezi puanı oranına karşılık gelen katsayısı ile diğer tabipler birim performans katsayısı birlikte hesaplanarak yüksek bulunan katsayı esas alınır.

28 Birim Performans Katsayısı-8

29 Birim Performans Katsayısı-9 Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranı: Kadın hastalıkları ve doğum branşında görev yapan her bir uzman tabip tarafından girişimsel işlemler listesinde yer alan A1, A2, A3, B, C ve D grubu ameliyat ve girişimlerden (primer sezaryen puanları hariç) o dönem elde edilen toplam puanın, tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranı. Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı: Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayı.

30 Birim Performans Katsayısı-10 Toplam doğum sayısı: O dönem içerisinde her bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı için ayrı hesaplanan ve sezaryen ile ebe eşliğinde yapılan doğum dâhil tüm doğumların sayısı. Primer sezaryen oranı: O dönem içerisinde her bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilen primer sezaryen sayısının, toplam doğum sayısına oranı. Primer sezaryen oranı katsayısı: Primer sezaryen oranına karşılık gelen ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayı.

31 Birim Performans Katsayısı-11 Kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısı: Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı ile primer sezaryen oranı katsayısının ortalamasından oluşan ve (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayı.

32 Birim Performans Katsayısı-12 Diğer tabipler: Laboratuvar uzmanları, patoloji, anesteziyoloji, radyoloji, acil tıp, dermatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, kapalı psikiyatri servisi bulunmayan sağlık tesislerinde çalışan erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanları ile pratisyen tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri. Diğer tabipler birim performans katsayısı: Dâhili ve cerrahi branşlarda görev yapan tüm uzman tabiplerin birim performans katsayılarının ortalaması esas alınarak belirlenen katsayı. Bu Yönerge kapsamında birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilen uzman tabipler de ortalamanın belirlenmesinde hesaplamaya dahil edilir.

33 Birim Performans Katsayısı-13 Birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilen uzman tabipler-1: Hizmet içi eğitim, kongre, seminer, yurt dışına görevlendirme gibi durumlarda eğitim ve/veya görevlendirme süresince ilgili personelin birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir. Ameliyathane ve/veya servislerin bakım, onarım veya tadilat gibi nedenlerle hizmet veremediği dönemlerde, Genel Sekreterce belirlenen süre boyunca ilgili branşın birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir. Sağlık tesisi dışına görevlendirilen ve ek ödemesini sağlık tesisi puan ortalamasından alan tüm personelin birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

34 Birim Performans Katsayısı-14 Birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilen uzman tabipler-2: İlgili sağlık tesisine naklen atanan, açıktan atanan veya Bakanlık ve bağlı kuruluşlarından geçici görevle gelen, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilen, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca en az bir ay veya daha fazla süreyle görevlendirilen personelin birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak hesaplanır. İlgili dönem içerisinde hem kadrosunun bulunduğu yerde, hem de başka sağlık tesisinde geçici görevlendirme ile çalışan personelin geçici görevlendirme ile çalıştığı sağlık tesisinde çalıştığı süreler için birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

35 Birim Performans Katsayısı-15 Tabip dışı personel birim performans katsayısı: Dâhili ve cerrahi branşlarda çalışan tüm uzman tabiplerin birim performans katsayılarının ortalaması esas alınarak belirlenen katsayıdır. Bu Yönerge kapsamında birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilen uzman tabipler de ortalamanın belirlenmesinde hesaplamaya dahil edilir. Tabip dışı personel birim performans katsayısının (0,90) ın altında olması halinde bu katsayı (0,90) olarak esas alınır.

36 Tanım-4 Kriter Katsayı: Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık tesislerinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ile tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlarının ek ödemelerinin hesaplanmasında kullanılan katsayı. İlgili dönem kriter katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemler inceleme heyeti tarafından yürütülür.

37

38 Kriter Katsayı Kriter Katsayısı= Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan toplamı) 0 ile 1 arasında değişir.

39 Tanım-5 Ek puan: Personele Ek-5 sayılı listede belirtilen görevleri yerine getirmesi halinde ilgili dönem için tabloda öngörülen oranlarda verilen ek puanların toplamını

40 EK 5 EK PUAN TABLOSU Ek Puan Verilen Personel Süre Sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden verilecek oran 1 İnceleme heyetinde görev yapan personel* Görevlendirildiği sürece %20 2 İhale - satın alma komisyonu üyeleri* Görevlendirildiği sürece %10 3 Muayene komisyonu üyeleri* Görevlendirildiği sürece %5 * İnceleme heyeti, ihale-satın alma ve muayene komisyonu üyeliklerinden verilecek ek puan toplamı % 20 yi aşamaz. 4 Bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapmak üzere Hastane yöneticisi/başhekim tarafından görevlendirilen (en fazla 2) personel İlgili dönem %20 5 Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağanüstü hâllere maruz kalan sağlık tesislerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden Süresiz %30 6 Eğitici destekleme puanı Süresiz Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosundaki profesörlere %40, uzman tabip kadrosundaki doçentlere %30

41 EK 5 EK PUAN TABLOSU Ek Puan Verilen Personel Süre Sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden verilecek oran 7 Eğitim sorumlusu olarak görevlendirilenler dışında, üçüncü basamak sağlık tesislerinde kliniklerde idari sorumlu olarak görevlendirilen uzman tabipler Süresiz %30 8 İkinci ve üçüncü basamak yeni doğan yoğun bakım üniteleri, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım üniteleri ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan tabipler Süresiz Net performans puanı sağlık tesisi puan ortalamasından hesaplanan tabiplere %20 9 İlgili dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kuruluna ve organ nakli koordinatörüne, organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe İlgili dönem %10 10 Organ nakli koordinatörüne İlgili dönem Organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise % 10 oranı %20 olarak uygulanır. 11 Eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler Görevlendirildiği sürece %10 12 Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanelerinde görev yapan personel ile aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan ceza infaz kurumlarına görevlendirilen personele Süresiz %20 13 Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel Süresiz %10

42 Tanım-6 Sağlık Tesisi (Hastane) Puan Ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrı ayrı hesaplanan, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı.

43

44

45 Tanım-7 Net Performans Puanı: Dağıtılacak döner sermaye miktarının kişilere paylaştırılmasında kullanılacak puan. Hesaplanmasında doktor performans puanları, sağlık tesisi puan ortalaması, AÇGK, HAKUK, kriter katsayı, ek puanlar vb. kullanılır.

46 Net Performans Puanı-1 Tabip muayene ve girişimsel işlemler PUANI BULUNAN UZMAN TABİP, TABİP, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİPLERİ: NET PERFORMANS PUANI = (TABİP MUAYENE VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER PUANI X HAKUK) + BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUANI + (EK PUAN X AKTİF ÇALIŞILAN GÜN KATSAYISI)

47

48 Net Performans Puanı-2 Tabip muayene ve girişimsel işlemler PUANI BULUNMAYAN BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler: NET PERFORMANS PUANI = (SAĞLIK TESİSİ PUAN ORTALAMASI X HAKUK X KRİTER KATSAYISI X AKTİF ÇALIŞILAN GÜN KATSAYISI) + BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUANI + (EK PUAN X AKTİF ÇALIŞILAN GÜN KATSAYISI)

49

50 Net Performans Puanı-3 Sağlık tesisi PUAN ORTALAMASINDAN EK ÖDEME ALACAK TABİPLER: (Diyaliz Hekimleri) NET PERFORMANS PUANI = (SAĞLIK TESİSİ PUAN ORTALAMASI X HAKUK X AKTİF ÇALIŞILAN GÜN KATSAYISI) + BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUANI + (EK PUAN X AKTİF ÇALIŞILAN GÜN KATSAYISI)

51

52 Net Performans Puanı-4 Ek-4 sayılı tablonun (C) bölümü kapsamında sağlık tesisi PUAN ORTALAMASINDAN EK ÖDEME ALACAK TABİPLER: NET PERFORMANS PUANI = (SAĞLIK TESİSİ PUAN ORTALAMASININ EK-4/C DE BELİRTİLEN ORANI X HAKUK X AKTİF ÇALIŞILAN GÜN KATSAYISI) + BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUANI + (EK PUAN X AKTİF ÇALIŞILAN GÜN KATSAYISI)

53 EK 4. SAĞLIK TESİSİ PUAN ORTALAMASI TABLOSU C.Personelin kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden, sağlık tesisi puan ortalamasının belirli oranlarının esas alındığı durumlar 1 Sağlık tesislerinde, branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen branşında hasta yetersizliği bulunan uzman tabipler (Hastane yöneticisinin teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile) İlgili dönem için Sağlık tesisi puan ortalamasının %80 ine kadar belirlenen oran ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır. 2 Sağlık tesisine yeni atanan veya yeni görevlendirilen tabipler (fiilen göreve başlayış tarihinden itibaren) 3 ay süresince (Süre hastane yöneticisinin kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir) Sağlık tesisi puan ortalamasının %80 i ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

54

55 Net Performans Puanı-4 Diğer personel (tabip dışı personel): NET PERFORMANS PUANI = (SAĞLIK TESİSİ PUAN ORTALAMASI X HAKUK X AKTİF ÇALIŞILAN GÜN KATSAYISI) + BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUANI + (EK PUAN X AKTİF ÇALIŞILAN GÜN KATSAYISI)

56

57 Tanım-8 Sağlık Tesisi Toplam Puanı: Sağlık Tesisinde Çalışan Tüm Personelin Net Performans Puanlarının Toplamı. Ek Ödeme Katsayısı: Sağlık tesislerinde dağıtılacak döner sermaye miktarının sağlık tesisi toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayı. Yani 1 net performans puanına karşılık gelen para miktarıdır.

58 DAĞITILACAK PARA SAĞLIK TESİSİ TOPLAM PUANI , ,56 Ek Ödeme Katsayısı= ,79/ ,56 Ek Ödeme Katsayısı=0, TL

59

60 Tanım-9 Brüt Ek Ödeme Tutarı: Net performans puanı ile ek ödeme katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır.

61 Tanım-10 Tavan Ek Ödeme Tutarı: Bir kişinin alabileceği en yüksek ek ödeme tutarıdır. Ek ödeme matrahı ile Ek-1 deki tavan katsayının çarpımı sonucu bulunur. EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlr ile uzman diş tabipleri Tavan Katsayı 7,0 Pratisyen tabip ve diş tabipleri 5,0 Eczacılar 2,5

62 Tanım-11 Ek ödeme matrahı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamıdır. KBS veri sistemi ve e-bordrodan öğrenilebilir.

63 Tanım-12 Ek Ödemeye Esas Brüt (MİN):Brüt ek ödeme tutarı ile tavan ek ödeme tutarından düşük olanıdır.

64 Tanım-13 Ödenecek Brüt: ((EK ÖDEMEYE ESAS BRÜT X BİRİM PERFORMANS KATSAYISI) DSSÖ BRÜTÜ)

65

66 Tanım-14 Gelir Vergisi: TL'ye kadar % TL arası % TL arası % TL'den fazlası % 35 oranında vergilendirilir. Damga Vergisi: %0,759

67

68 Vergi Geçişleri-1 %15 - %20 Vergi Geçişi ( Süregelen Vergi Matrahı) * 15/100 + (Ödenecek Brüt + Süregelen Vergi Matrahı ) * 20/100

69

70 Vergi Geçişleri-2 %20 - %27 Vergi Geçişi ( Süregelen Vergi Matrahı) * 20/100 + (Ödenecek Brüt + Süregelen Vergi Matrahı ) * 27/100

71 Vergi Geçişleri-3 %27 - %35 Vergi Geçişi ( Süregelen Vergi Matrahı) * 27/100 + (Ödenecek Brüt + Süregelen Vergi Matrahı ) * 35/100

72

73

74 Tanım-15 NET EK ÖDEME TUTARI = ÖDENECEK BRÜT KESİNTİLER TOPLAMI

75

76 TEŞEKKÜRLER Uz. Dr. Nuretdin KUZHAN

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1)

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1) 3445 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 209 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Sayfa : Amaç Madde 1

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı