Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon"

Transkript

1 Araflt rmalar / Researches ki Saat ve Üzerinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisi Alan Yafll Hastalarda Derlenme Sürelerinin Bispektral ndeks De erleri ile Karfl laflt r lmas Canan Balc 1, H. Selim Karabekir 2, Muhammet Ye it 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon ÖZET ki saat ve üzerinde desfluran ve sevofluran anestezisi alan yafll hastalarda derlenme sürelerinin bispektral indeks de erleri ile karfl laflt r lmas Amaç: Çal flmam z elektif lomber disk cerrahisi geçiren, iki saat ve üzerinde anestezi alan, 60 yafl üstü olgularda desfluran ve sevofluran n derlenme sürelerine etkisinin karfl laflt rmak ve bu sürelerde bispektral indeks (B S) de erlerini belirlemek amac yla yap ld. Gereç ve Yöntem: ki saat ve üzerinde genel anestezi alt nda lomber disk cerrahisi planlanan, 60 yafl üstünde olan ve ASA I-II grubunda 40 hasta çal flmaya dahil edildi. Hastalar m z rasgele seçimle, iki gruba ayr ld. Anestezi indüksiyonu her iki grupta intravenöz mg/kg propofol ile anestezi idamesi ise I. grupta (n=20) sevofluran (%0.6-%1.75), II.grupta ise (n=20) desfluran (%2-6) %50 hava ve %50 O2 kar fl m ile sa land. Tüm olgularda B S, ortalama arter bas nc, kalp at m h z ve periferik oksijen satürasyonu indüksiyon öncesi, genel anestezi süresi bitimi ve derlenme odas nda 5 dakika aral klarla kaydedildi. Anestezinin sonlanmas n takiben desfluran ve/veya sevofluran anestezisi alan olgular n spontan göz açma süresi (SGAS), spontan solunum süresi (SSS), ekstübasyon süresi (ES), bilinç süreleri (BS), derlenme ünitesinden ç kar lma süresi (DÜÇS) ve bu sürelerdeki B S süreleri tespit edildi. Bulgular: Sevofluran ve desfluran için s rayla SGAS (dakika) (9.25±0.35 ve 7.45±0.35), SSS (9.15±0.34 ve 7.35±0.31), ES (7.95±0.30 ve 6.00±1.49), BS (11.40±0.48 ve 9.65±0.48) ve DÜÇS (48.75±1.19 ve 38.10±0.83) desfluran grubunda daha k sa olarak tespit edildi (p0.05) ve SGAS, SSS, EÖ, ES, BS, DÜÇS B S de erleri aras nda fark bulunmad (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak desfluran n h zl derlenme sa lad ndan 60 yafl üstü olgularda da güvenle kullan labilece ini, derlenme odas nda da B S monitörizasyonu ile hastalar n takip edilmesinin daha güvenli olabilece ini düflünüyoruz. Anahtar kelimeler: Anestezi, yafll hastalar, desfluran, sevofluran, derlenme süreleri, bispektral indeks ABSTRACT Comparison of recovery duration with the bis values of the elderly patients who were performed desfluran and sevofluran anesthesia more than two hours Objective: Our study was performed to the patients over 60 years old, who take anaesthesia more than two hours, to compare the recovery durations of desfluran and sevofluran and the bispectral index values (BIS) within this period. Material and Methods: 40 cases over 60 years old who were planned to perform lumbar disc surgery under general anesthesia in group ASA I-II were included in the study and subjects were randomly divided into two groups. In both groups, anesthesia was inducted with intravenous (IV) propofol per mg/kg. In the first group (n=20) anesthesia was maintained with the mixture of sevofluran ( %), 50% air and 50% O2, and in the second group (n=20), anesthesia was maintained with desfluran (2-6%), 50% air and 50% O2 mixture. Following the end of anesthesia spontaneous eye open time (SEOT), spontaneous respiration time (SRT), intubation time (ET), consciousness time (CT), discharge time from the postanesthesia care unit ( PACU discharge) and BIS values in this period were recorded. Results: We found SEOT as 9.25±0.35/min and 7.45±0.35/min, SRT as 9.15±0.34/min and 7.35± 0.31/min, ET as 7.95±0.30/min and 6.00±1.49/min, CT as 11.40±0.48/min and 9.65±0.48/min, PACU discharge time as 48.75±1.19/min and 38.10±0.83/min, in Group I and II respectively with values shorter in desfluran group (p<0.05). There was no statistically significant difference in BIS values. Conclusion: As a result in cases over 60 years old, desfluran can be preferred due to rapid recovery and also it would be safer to follow the patients in recovery period, with BIS monitorization, in recovery unit. Key words: Anesthesia, elderly patients, desfluran, sevofluran, recovery time, bispectral index. Bak rköy T p Dergisi 2007;3:51-56 G R fi Günümüzde genel anestezi sonras hastalar n h zl, özellikle spontan derlenmesi ekonomik koflullar da Yaz flma adresi / Address reprint requests to: Canan Balc Dumlup nar Mah. Ordu Bul. Y ld z Apt. 38/7 Afyon Telefon / Phone: Faks / Fax: Elektronik posta adresi / address: Gelifl tarihi / Date of receipt: 28 Kas m 2006 / November 28, 2006 Kabul tarihi / Date of acceptance: 15 May s 2007 / May 25, 2007 düflünüldü ünde önemlidir, fakat postoperatif komplikasyonlar anestezi konforunu olumsuz etkilemektedir. Yafll hastalarda mental fonksiyonlar n erken dönemde de erlendirilmesi derlenmenin k sa süreli olmas ile ilgili oldu undan k sa derlenme süreleri daha da önem kazanmaktad r (1,2). Genel anestezide kullan lan sevofluran ve desfluran di er inhalasyon ajanlar ile karfl laflt r ld klar nda h zl indüksiyon ve derlenme sa larlar (3-7). Sevofluran n klinikte kullan m desflurandan daha eski olup h zl derlenme sa lamas nedeniyle genel anestezi uygulamalar nda Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2,

2 ki saat ve üzerinde desfluran ve sevofluran anestezisi alan yafll hastalarda derlenme sürelerinin bispektral indeks de erleri ile karfl laflt r lmas tercih edilen inhalasyon ajan olmufltur (6). Sevofluran n h zl indüksiyon ve derleme sa lamas düflük kan/gaz partisyon katsay s na sahip olmas ile ilgilidir. Son y llarda klinik kullan ma girmifl olan desfluran da sevofluran gibi h zl derlenme sa lamaktad r (7,8). Fakat desfluran n kan/gaz partisyon katsay s sevoflurandan (desfluran/sevofluran 0.42/0.63) daha düflüktür bu nedenle alveolar konsantrasyonu h zla artar (7). Desfluran kan gaz partisyon katsay s yla ters orant l olarak (desfluran/sevofluran 0.42/0.63) alveolar konsantrasyonu h zla artar (6,7). Desfluran n sevoflurandan daha k sa derlenme süresine sahip oldu u bilinmektedir (9-13). Desfluran kullan m ndan sonra ise postoperatif titreme, nefes tutma, bulant ve kusma komplikasyonlar aç s ndan dikkatli olunmas önerilmektedir (9,14). Anestezi süresince anestezi derinli inin takibi, hatta anestezik ajan konsantrasyonlar n n ayarlanmas için B S ile yap lan pek çok çal flma vard r (15-21). Anestezi süresince B S de erleri konusunda deneyimimiz artmakla beraber derlenme dönemiyle ilgili deneyimimiz henüz çok fazla de ildir (22,23,24) Anestezik ajanlar n n kesilmesini takiben spontan solunum süresi B S (SSSB), spontan göz açma süresi B S (SGASB), ekstübasyon süresi B S (ESB), bilinç süresi B S (BSB), derlenme ünitesi ç k fl süresi B S (DÜÇSB) de erlerinin belirlenmesi için yap lan çal flma say s ise çok azd r. Çal flmam zda SGASB, SSSB, EÖB, ESB, BSB ve DÜÇSB de erlerini tespit ettik Desfluran n derlenme süresi sevoflurandan daha k sa olsa da derlenme ünitesinden hastalar n ç kar lma zamanlar n n ayn olabilece i dolay s yla iki ajan aras nda çok büyük farklar n olmad da düflünülmektedir (25-31). Fakat literatürde 60 yafl üstü olgular n yer ald çal flmalarda desfluran gruplar nda derleme süreleri daha k sa oldu u bildirilmektedir (14,15). Yap lan çal flmalarda al nan sonuçlar genellikle desfluran n derlenme sürelerinin (göz açma, ad n söyleme, do um tarihini söyleme) daha k sa oldu u yönündedir (32,33). Fakat bu konuda özellikle yafll hastalarda yap lan çok fazla çal flma bulunmamaktad r (14,15). Çal flmam z, elektif lomber disk cerrahisi geçirecek 60 yafl üstü 40 olguda sevofluran ve desfluran n derlenme özelliklerini SGAS, SSS, ES, BS, DÜÇS lerini karfl laflt rmak ve bu sürelerde de B S de erlerini belirleyerek derlenme süreleri ile B S de erlerinin uyumlulu unu de erlendirmek amac yla yap ld. Gruplar aras nda postoperatif bulant, kusma, desatürasyon, laringospazm, nefes tutma ve k nma komplikasyonlar n da karfl laflt r ld. GEREÇ VE YÖNTEM Bu prospektif, randomize çal flma ASA I-II grubundan, lomber disk cerrahisi planlanan, 60 yafl üstü toplam 40 olgu dahil edilerek gerçeklefltirildi. Kronik akci er hastal, böbrek yetmezli i, koroner arter hastal öyküsü olan, vücut a rl 110 kg olan, kronik alkol al m öyküsü olanlar ve 7 gün içinde anestezi alanlar çal flma d fl b - rak ld. Olgular n preoperatif de erlendirmesi anestezi poliklini inde yap ld ve cerrahiden bir gün önce hastalar tekrar görüldü. Tüm hastalar 8 saatlik açl k süresi sonunda postoperatif kognitif fonksiyonlar n n etkilenmemesi için premedikasyon yap lmadan ameliyat salonuna al nd. ndüksiyon öncesi olgular n B S (Datex Ohmeda S5 monitör, Finlandiya), elektrokardiyogram (EKG) (Datex Datex Ohmeda S5 monitör), ortalama arter bas nc (OAB), kalp at m h z (KAH) ve periferik oksijen satürasyonu (SpO2) de erleri kaydedilerek, tüm anestezi süresince 5 dakika aral klarla takip edilen bu de erler derlenme döneminde kaydedildi. ndüksiyondan önce tüm hastalar 3-5 dk %100 O2 ile oksijenize edildi. Anestezi indüksiyonu propofol (1.5-2 mg/kg) ile yap ld. Anestezi idamesi grup 1 için sevofluran (% ), %50 hava ve %50 O2 kar fl m ile sa land. Anestezi idamesi grup 2 için desfluran (%2-6), %50 hava ve %50 O2 kar fl m ile sa land. Kas gevflemesi ve endotrakeal entübasyon için rokurunyum bromür 1 mg/kg uyguland ve gerektikçe 0.1 mg/kg dozlarda yap ld. Analjezi amac yla indüksiyonun ard ndan 3 mg/kg fentanil kullan ld ve gerektikçe tekrarland. Operasyon bitiminde kas gevfletici ilac n etkisini antagonize etmek amac ile 0.02 mg/kg atropin ve 0.05 mg/kg neostigmin kullan ld. Olgular n spontan solunum süresi (anestezik ajan n kesilmesi, atropin ve neostigmin yap lmas n takiben) ve bu süredeki B S de erleri kaydedildi. Anestezinin sonlanmas n takiben inhalasyon ajanlar n n kesilmesi sonras ekstübasyon öncesi süre (anestezik gaz n kapat lmas ndan ekstübasyondan hemen önce) ve ekstübasyon süresi önceki B S de eri, ekstübasyon sonras süresi (anestezik gaz n kapat lmas ndan ekstübasyon yap lmas ndan sonraki süre) ve ekstübasyon sonras B S de eri kaydedildi. Anestezik gaz n kapat lmas ndan gözlerini spontan açana kadar geçen süre SGAS ve bu süredeki B S de eri, bilinç süresi (o günü veya do um tarihini söyleyene kadar geçen süre) ve bu sürelerdeki B S de erleri kaydedildi. Postoperatif bulant, kusma, k nma, nefes tutma, laringospazm ve desatürasyon komplikasyonlar hastalar 52 Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2, 2007

3 C. Balc, H. S. Karabekir, M. Ye it derlenme ünitesinden ç kar lana dek takip edildi. Hastalar Modifiye Aldrete skoru 9 oldu unda derlenme odas ndan servise al nd. Verilerin istatistiksel de erlendirmesinde, demografik veriler için Student s t, iki grubun karfl laflt r lmas nda non-parametrik veriler için Kruskal-Wallis testi, gruplar aras ndaki ikiflerli karfl laflt rmada ise non-parametrik veriler için Mann Whitney U ve parametrik veriler için Student s t testleri uyguland. Veriler ortalama±standart hata (Ort±SH) olarak gösterildi, p<0.05 anlaml farkl l k kabul edildi. BULGULAR Gruplar n demografik verileri, cerrahi ve anestezi süresi, indüksiyon propofol ve indüksiyon fentanil dozu ile fentanil toplam dozu Tablo 1 de verildi. Gruplar aras nda demografik veriler (yafl, a rl k, boy), cerrahi süre, anestezi süresi, indüksiyon propofol dozu ve indüksiyon fentanil dozu aç s ndan istatistiksel anlaml fark saptanmad (p> 0.05) (Tablo 1). Gruplar aras nda hemodinamik veriler de erlendirildi inde anlaml fark bulunmad (p>0.05). Grup I ve II için s ras yla SSS 9.15±0.34 ve 7.35± 0.31, SGAS 9.25±0.35 ve 7.45±0.35, ES 7.95±0.30 ve 6.00±1.49, BS 11.40±0.48 ve 9.65±0.48, DÜÇS 48.75±1.19 ve 38.10±0.83 de erleri grup 2 de anlaml biçimde düflük bulundu (p<0.05) (Tablo 2). Gruplar n SSSB, SGASB, EÖB, ESB, BSB ve DÜÇSB de erleri belirlendi ve gruplar aras nda anlaml bir fark tespit edilmedi (p>0.05) (Tablo 3). Grup I ve II için s - ras ile SSSB 75.70±0.51 ve 75.05±0.74, SGASB 86.65±0.51 ve 86.60±0.52, EÖB 94.70±0.24 ve 93.60±0.33, ESB 96.05±0.32 ve 96.06±0.33, BSB 98.20±0.17 ve ±0.14, Tablo 1: Gruplar n demografik verileri, cerrahi ve anestezi süresi, indüksiyon propofol ve indüksiyon fentanil dozu ile fentanil toplam dozu (Ort±SH). Grup 1 (n=20) Grup 2 (n=20) p Yafl (y l) 67.05± ±1.13 >0.05 Boy (cm) ± ±0.83 >0.05 A rl k (kg) 63.25± ±0.79 >0.05 Cerrahi Süre (dk) ± ±0.65 >0.05 Anestezi Süresi (dk) ± ±0.62 >0.05 ndüksiyon propofol dozu (mg) ± ±2.10 >0.05 ndüksiyon fentanil dozu (mg) ± ±2.10 >0.05 Fentanil toplam doz (mg) ± ±6.10 >0.05 Tablo 2: Gruplar n derlenme skorlar (Ort±SH). Grup 1 (n=20) Grup 2 (n=20) p Spontan solunum süresi (dk) 9.15± ±0.31* <0.05 Göz açma süresi (dk) 9.25± ±0.35* <0.05 Ekstübasyon süresi (dk) 7.95± ±1.49* <0.05 Bilinç süresi (dk) 11.40± ±0.48* <0.05 Derlenme ünitesinden ç k fl süresi (dk) 48.75± ±0.83* <0.05 *Grup 1 ve grup 2 karfl laflt r ld nda (p<0.05) Tablo 3: Gruplar n spontan solunum süresi, göz açma süresi, ekstübasyon öncesi, ekstübasyon sonras, bilinç süresi ve derlenme ünitesi ç k fl süresi B S de erleri (Ort ±SH). Grup 1 (n=20) Grup 2 (n=20) p Spontan solunum süresi B S 75.70± ±0.74 >0.05 Göz açma süresi B S 86.65± ±0.52 >0.05 Ekstübasyon öncesi B S 94.70± ±0.33 >0.05 Ekstübasyon sonras B S 96.05± ±0.33 >0.05 Bilinç süresi B S 98.20± ±0.14 >0.05 Derlenme ünitesi ç k fl süresi B S 98.55± ±0.15 >0.05 Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2,

4 ki saat ve üzerinde desfluran ve sevofluran anestezisi alan yafll hastalarda derlenme sürelerinin bispektral indeks de erleri ile karfl laflt r lmas Tablo 4: Gruplar aras bulant, kusma, k nma, laringospazm, nefes tutma ve desatürasyon komplikasyonlar. Bulant Kusma Ik nma Laringospazm Nefes tutma Desatürasyon p n Var yok Var Yok Var Yok Var Yok Var Yok Var yok Grup >0.05 Grup >0.05 DÜÇSB 98.55±0.16 ve 98.50±0.15 olarak tespit edildi. Gruplar aras bulant, kusma, desatürasyon, laringospazm, nefes tutma ve k nma komplikasyonlar de erlendirildi inde gruplar aras nda anlaml fark bulunamad (p>0.05) (Tablo 4). TARTIfiMA Postoperatif derlenme döneminde özellikle yafll hastalar n konfüzyon ve bilinç durumlar n n erken dönemde de erlendirilmesi önemlidir (1,2). Desfluran ve sevofluran n derlenme sürelerinin yafll hastalarda de erlendirildi- i çal flmalar vard r (34,37). Yap lan çal flmalarda al nan sonuçlar genellikle desfluran n derlenme sürelerinin (göz açma, ad n söyleme, do um tarihini söyleme) daha k sa oldu u yönündedir (14,15). Chen ve ark. (27) 65 yafl üstü genel anestezi alan hastalarda sevofluran ve desfluran n derlenme özelliklerinin karfl laflt rd klar çal flmalar nda, desfluran grubunda DÜÇS ni sevofluran grubundan daha k sa olarak bildirmifllerdir. Bizim çal flmam zda da DÜÇS desfluran grubunda daha k sa olarak belirlendi. Iannuzzi ve ark. (14) yapt bir baflka çal flmada 65 yafl üstü olgulara desfluran ve sevofluran sonras verilen sorulara cevap verme sürelerini belirlemifller ve yine desfluran grubunda bu sürelerin daha k sa oldu unu bildirmifllerdir. Behne ve ark. (25) desfluran, izofluran ve sevofluran ile oryantasyon sürelerini de erlendirdikleri çal flmalar nda s ras yla en k sa süreleri desfluran, sevofluran ve izofluranda elde etmifller, fakat aralar ndaki fark n çok anlaml olmad n belirtmifllerdir. Fredman ve ark. (34) 60 yafl üstü hastalarda k sa ürolojik giriflimlerde desfluran ve izofluran anestezisi sonras operasyon ünitesinden derlenme ünitesine ç kar lma sürelerini karfl laflt rm fllar ve desfluran grubunda bu sürelerin daha k sa oldu unu tespit etmifllerdir. Peduto ve ark. (35) 60 yafl üstü hastalarda sevofluran ve izofluran n ekstübasyon süresi, göz açma süresi, komutlara cevap verme sürelerini karfl laflt rm fllar, sevofluran ve izofluran için s ras yla s ras yla bu süreleri 8 ve 11 dk., 8.5 ve 12.5 dk., 10 ve 15.5 dk. olarak tespit etmifller ve sevofluran grubunda anlaml olarak bu sürelerin daha k sa oldu unu bildirilmifltir (35). Biz de çal flmam zda sevofluran için ES 7.95±0.30, SGAS 9.25±0.35, BS 11.40±0.48 dk olarak belirledik ve bu çal flmadaki sonuçlara benzer de erler elde ettik. Altm fl yafl üstü hastalarda erken derlenme önemlidir. Özellikle anestezi süresinin uzad durumlarda yafll hastalarda derlenmenin ve bilincin erken kazan lmas daha da önem kazanmaktad r. Heavner ve ark. (1) çal flmalar nda desfluran ve sevofluran anestezisi sonras ES (dk) 5 (4-9) ve 9 (5-13), SGAS 5 (3-5) ve 11 (8-16), komutla el s kma süresi 7 (4-9) ve 12 (8-17) ve BS 7 (5-9) ve 16 (10-21), DÜÇS 56 (35-81) ve 71 (61-81) olarak bildirmifllerdir. Bizim çal flmam zda da benzer flekilde SGAS, SSS, ES, BS ve DÜÇS desfluran grubunda sevofluran grubundan çok daha k sa olarak tespit edildi. Sevofluran ve desfluran için s rayla SSS (dk) 9.15±0.34 ve 7.35±0.31, SGAS 9.25±0.35 ve 7.45±0.35, ES 7.95±0.30, 6.00±1.49, BS 11.40±0.48 ve 9.65±0.48, DÜÇS 48.75±1.19 ve 38.10±0.83 olarak belirlendi. Yap lan çal flmalarda desfluran ve sevofluran n anestezi sonras komplikasyonlar de erlendirildi inde iki ajan n bulant ve kusma d fl nda ciddi bir komplikasyonu yok görünmektedir (27,28). Postoperatif bulant, kusma, k nma, nefes tutma ve öksürük oran desfluran ve sevofluran anestezisi alanlarda benzer bulunmufltur (38,39). Çal flmam zda postoperatif bulant, kusma, k nma, laringospazm, nefes tutma ve desatürasyon komplikasyonlar iki grup aras nda karfl laflt r ld nda anlaml fark bulunmad. Anestezi süresince anestezi derinli inin takibi, hatta anestetik ajan konsantrasyonlar n n ayarlanmas için B S ile yap lan pek çok çal flma mevcut olmas na karfl n derlenme döneminde SSS, SGAS, ES, BS ve DÜÇS B S de erleri ile ilgili pek fazla çal flma bulunmamaktad r fakat derlenme dönemiyle ilgili deneyimimiz henüz çok fazla de- ildir (24). Literatürde, 65 yafl üstü hastalarda derlenme döneminde SSSB, SGASB, EÖB, ESB ve DÜÇSB de erlerinin belirlendi i bir çal flmaya rastlanmam flt r. Çal flmam zda SSSB, SGASB, EÖB, ESB, BSB ve DÜÇSB de erlerini tespit ettik. Elde etti imiz B S de erleri sevofluran ve desfluran için s ras yla SSSB 75.70±0.51 ve 75.05±0.74, SGASB 54 Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2, 2007

5 C. Balc, H. S. Karabekir, M. Ye it 86.65±0.51 ve 86.60±0.52, EÖB 94.70±0.24 ve 93.60±0.33, ESB 96.05±0.32 ve 96.06±0.33, BSB 98.20±0.17 ve 98.20±0.14, DÜÇS 98.55±0.16 ve 98.50±0.15 olarak tespit edildi. Derlenme döneminde B S de erlerinin özellikle takip edildi i Zhu ve ark. (22) çal flmas nda B S de erlerinin derlenme artt kça artt n bildirmifller, derlenme ünitesinde B S takibinin basit ve güvenilir oldu unu vurgulam fllard r. Schneider ve ark. (23) sevofluran anestezisi sonras derlenme ünitesinde B S de erlerini sorulan sorulara cevap verilemedi i de er, sorulan sorulara cevap verildi i de er ve uyan kl k de eri olarak belirlemifllerdir. Schneider ve ark. (23) sorulara cevap verilemedi i B S de- erini 66, sorulan sorulara cevap verildi i B S de erini 79 ve uyan kl k B S de erini de 80 olarak belirlemifllerdir. Burrow ve ark. (24) derlenme ünitesinde B S ile hastalar n takip edilmesinin güvenli oldu unu ve derlenme ünitesinde çal flanlar n da özellikle derlenme döneminde daha az yorulaca n vurgulam fllard r. Sonuç olarak, anestezi süresince anestezi derinli inin monitörizasyonu amac yla rutin olarak kullan lan B S monitörizasyonunun derlenme dönemi boyunca da yafll hastalarda kullan labilece ini, sevofluran ve desfluran karfl laflt r ld nda derlenme süresi B S de erleri derlenme süreleri ile uyumlu oldu unu düflünüyoruz. KAYNAKLAR 1. Heavner JE, Kaye AD, Lin BK, King T. Recovery of elderly patients from two or more hours of desflurane or sevoflurane anaesthesia. Br J Anaesth. 2003; 91: Parikh SS, Chung F. Postoperative delirium in the elderly. Anesth Analg 1995; 80: Yasuda N, Targ AG, Eger EI 2nd. Solubility of I-653, sevoflurane, isoflurane, and halotane in human tissues. Anesth Analg 1989; 69: Patel SS, Goa KL. Desflurane. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and its efficacy in general anaesthesia. Drugs 1995; 50: Fredman B, Lahav M, Zohar E, Golod M, Paruta I, Jedeikin R. The effect of midazolam premedication on mental and psychomotor recovery in geriatric patients undergoing brief surgical procedures. Anesth Analg 1999; 89: Patel SS, Goa KL. Sevoflurane. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and its clinical use in general anaesthesia. Drugs 1996; 51: TerRiet MF, DeSouza GJ, Jacobs JS, et al. Which is most pungent: isoflurane, sevoflurane or desflurane? Br J Anaesth 2000; 85: Roige J, Canet J. Desflurane: a new inhalation anesthetic. Rev Esp Anestesiol Reanim 1996; 43: Van Hemelrijck J, Smith I, White PF. Use of desflurane for outpatient anesthesia. A comparison with propofol and nitrous oxide. Anesthesiology 1991; 75: Tarazi EM, Philip BK. A comparison of recovery after sevoflurane or desflurane in ambulatory anesthesia. J Clin Anesth 1998; 10: Juvin P, Servin F, Giraud O, Desmonts JM. Emergence of elderly patients from prolonged desflurane, isoflurane, or propofol anesthesia. Anaesthesia Analg 1997; 85: Pollard BJ, Elliott RA, Moore EW. Anaesthetic agents in adult day case surgery. Eur J Anaesthesiol 2003; 20: Pensado Castiñeiras A, Rama Maceiras P, Molins Gauna N, Fiqueira Moure A, Vásquez Fidalgo A. Immediate anesthesia recovery and psychomotor function of patient after prolonged anesthesia with desflurane, sevoflurane or isoflurane. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2000; 47: Iannuzzi E, Iannuzzi M, Cirillo V, Viola G, Parisi R, Cerulli A, Chiefari M. Desflurane and sevoflurane in elderly patients during general anesthesia: a double blind comparison. Minerva Anestesiol 2005; 71: Mayfield JB. The impact of intraoperative monitoring on patient safety. Anesthesiol Clin 2006; 24: Glass PS, Bloom M, Kearse L, Rosow C, Sebel P, Manberg P. Bispectral analysis measures sedation and memory effects of propofol, midazolam, isoflurane, and alfentanil in healthy volunteers. Anesthesiology 1997; 86: Leslie K, Sessler DI, Schroeder M, Walters K. Propofol blood concentration and the Bispectral Index predict suppression of learning during propofol/epidural anesthesia in volunteers. Anesth Analg 1995; 81: Kearse LA Jr, Manberg P, DeBros F, Chamoun N, Sinai V. Bispectral analysis of the electroencephalogram during induction of anesthesia may predict hemodynamic responses to laryngoscopy and intubation. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1994; 90: Doi M, Gajraj RJ, Mantzaridis H, Kenny GN. Prediction of movement at laryngeal mask airway insertion: comparison of auditory evoked potential index, Bispectral index, spectral edge frequency, and median frequency. Br J Anaesth 1999; 82: Kearse LA Jr, Manberg P, Chamoun N, debros F, Zaslavsky A. Bispectral analysis of the electroencephalogram correlates with patient movement to skin incision during propofol/nitrous oxide anesthesia. Anesthesiology 1994; 81: Kerssens C, Klein J, van der Woerd A, Bonke B. Auditory information processing during adequate propofol anesthesia monitored by electroencephalogram bispectral index. Anesth Analg 2001; 92: Zhu YS, Jiang H. Evaluation of Bispectral analysis of electroencephalogram in monitoring postanesthesia recovery of cleft palate surgery. Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2000; 9: Schneider G, Gelb AW, Schmeller B, Tschakert R, Kochs E. Detection of awareness in surgical patients with EEG-based indices-bispectral index and patient state index. Br J Anaesth 2003; 91: Burrow B, McKenzie B, Case C. Do anaesthetized patients recover better after BiSpectral Index Monitoring? Anaesth Intensive Care. 2001; 29: Behne M, Wilke HJ, Lischke V. Recovery and pharmacokinetic parameters of desflurane, sevoflurane, and isoflurane in patients undergoing urologic procedures. J Clin Anesth 1999; 11: Nathanson M., Fredman B., Smith I et al. Sevoflurane versus desflurane for outpatient anesthesia: A comparison of maintenance and recovery profiles. Anaesthesia Analg 1995; 81: Chen X, Zhao M, White PF, et al. The recovery of cognitive function after general anesthesia in elderly patients: a comparison of desflurane and sevoflurane. Anesth Analg 2001; 93: Eger EI, Gong D, Koblin DD et al. Effect of anesthetic duration on kinetic and recovery characteristics of desflurane versus sevoflurane (plus compound A) in volunteers. Anesth Analg 1998; 86: Patel N, Smith CE, Pinchak AC, et al. Desflurane is not associated with faster operating room exit times in outpatients. J Clin Anesth 1996; 8: Beaussier M, Decorps A, Tilleul P, Balladur P, Lienhart A. An observational evaluation of the rate of awakening after isoflurane or desflurane used in daily clinical practice. J Clin Anesth 2000; 12: Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2,

6 ki saat ve üzerinde desfluran ve sevofluran anestezisi alan yafll hastalarda derlenme sürelerinin bispektral indeks de erleri ile karfl laflt r lmas 31. Loscar M, Conzen P. Volatile anesthetics. Anaesthesist 2004; 53: Ebert TJ, Robinson BJ, Uhrich TD Mackenthun A, Pichotta PJ. Recovery from sevoflurane anesthesia: a comparison to isoflurane and propofol anesthesia. Anesthesiology 1998; 89: Motsch J, Wandel C, Neff S, Martin E. A comparative study of the use of sevoflurane and propofol in ambulatory surgery. Anaesthesist 1996; 45: Fredman B, Sheffer O, Zohar E, et al. Fast-track eligibility of geriatric patients undergoing short urologic surgery procedures. Anesth Analg 2002; 94: Peduto VA, Peli S, Amicucci G, et al. Maintenance of and recovery from anaesthesia in elderly patients. A clinical comparison between sevoflurane and isoflurane. Minerva Anestesiol 1998; 64: Fredman B, Zohar E, Philipov A, Olsfanger D, Shalev M, Jedeikin R. The induction, maintenance, and recovery characteristics of spinal versus general anesthesia in elderly patients. J Clin Anesth 1998; 10: Macario A, Dexter F, Lubarsky D. Meta-analysis of trials comparing postoperative recovery after anesthesia with sevoflurane or desflurane. Am J Health Syst Pharm. 2005; 62: Lopez-Alvarez S, Bonome Gonzalez C, Aymerich Cano H, et al. The effect of propofol vs desflurane on recovery from anesthesia with remifentanil in outpatient surgery. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2001; 48: Gupta A, Stierer T, Zuckerman R, Sakima N, Parker SD, Fleisher LA. Comparison of recovery profile after ambulatory anesthesia with propofol, isoflurane, sevoflurane and desflurane: a systematic review. Anesth Analg 2004; 98: Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2, 2007

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜfi (TG), Muhammet GÖZDEM R (MG), Senem TÜFEKÇ O LU (ST), Orhan KANBAK (OK) (HS, MG) Fatih Üniversitesi

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ)

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ) KL N K ÇALIfiMA TOTAL D Z ARTROPLAST S YAPILAN HASTALARDA POSTOPERAT F A RI TEDAV S AMACI LE FEMORAL S N R BLO UNDA SÜREKL NFÜZYON YÖNTEM LE ROP VAKA NE ADJUVAN TRAMADOL ETK S Perihan EKMEKÇ (PE), Ali

Detaylı

Elektif Sezaryenlerde Genel ve Spinal Anestezinin Anne ve Yenido an Kortizol Düzeylerine Etkisi

Elektif Sezaryenlerde Genel ve Spinal Anestezinin Anne ve Yenido an Kortizol Düzeylerine Etkisi Perinatoloji Dergisi Cilt:, Say : 3/Eylül 2006 1 Elektif Sezaryenlerde Genel ve Spinal Anestezinin Anne ve Yenido an Kortizol Düzeylerine Etkisi Ahmet Kale 1, Ebru Kale 2, Mahmut Erdemo lu 1, Nurten Akdeniz

Detaylı

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Yeni Tp Dergisi 2014;31:31-36 Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Karlatrlmas (Comparison of the effects of the sevoflurane-nitrous

Detaylı

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye Dicle Tıp Dergisi / Dicle Z. Kaya Medical ve ark. Journal Granisetron-deksametazon ve postoperatif bulantı- Cilt kusma / Vol 37, No 2, 109-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Granisetron-deksametazon

Detaylı

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S KL N K ÇALIfiMA ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S. Ayd n ERDEN, A. Gülsün PAMUK, O uzhan ARUN, Seda B. AKINCI, Özkan ÖNAL, Ülkü AYPAR Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE PERİFERİK VENÖZ BASINÇ SANTRAL VENÖZ BASINCA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ? PERIPHERAL VENOUS PRESSURE IN CONGENITAL HEART SURGERY MAY BE AN ALTERNATIVE

Detaylı

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Araflt rmalar / Researches H. Fatih Korkmaz 1, Ayfle Hanc 2, Birsen

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES Anestezi Dergisi 2011; 19 (4): 195-200 Baytafl ve ark: Jinekolojik Malignitelerde Anestezi DERLEME / REVIEW JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi

Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve bupivakainfentanil kombinasyonunun derlenmeye etkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 22-29 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Tek taraflı spinal anestezide düşük doz bupivakain ve

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA DERLEME / REVIEW TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA ÖZET Tülin GÜMÜfi, Elvin KES MC Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı

Günüşen Đ 1 Karaman S 1 Akercan F 2 Fırat V 1. Özet. Summary

Günüşen Đ 1 Karaman S 1 Akercan F 2 Fırat V 1. Özet. Summary Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 48(3) :189-194, 2009 Elektif sezaryenlerde farklı anestezi yöntemlerinin yenidoğan üzerine etkileri: retrospektif çalışma The

Detaylı

LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i

LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i Results of Our Laparoscopic Colorectal Surgery

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2 Anestezi Dergisi 2012; 20 (4): 223-232 Seyhan ve ark: Plasenta Akreata Vakalar nda Anestezik Yaklafl m KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH PLASENTA AKRETA VAKALARINDA PERİOPERATİF ANESTEZİ YAKLAŞIMI (RETROSPEKTİF

Detaylı

Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması 198 Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme Araştırma / Original article Elektrokonvülzif tedavide rokuronyum-sugammadeks ve süksinilkolinin derlenme üzerine etkilerinin

Detaylı

Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas

Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas Perinatoloji Dergisi Cilt: 6, Say : 1-2/Mart - Haziran 1998 1 Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas Vedat ATAY, Nam k Kemal DURU, Müfit Cemal YENEN, Seyit Temel CEYHAN Gata

Detaylı

Zehirlenmeler genç eriflkin hastalar n travmatik olmayan

Zehirlenmeler genç eriflkin hastalar n travmatik olmayan Araflt rmalar / Researches Yo un Bak m Ünitemizde 2003-2007 Y llar Aras nda Takip Edilen Zehirlenme Olgular n n Geriye Dönük Analizi Güray Demir, Gülay Afl k Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin

Detaylı

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA DERLEME / REVIEW ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA Oya ÖZATAMER, Ayflegül TARHAN, lknur ORAL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara Ankara

Detaylı

Epilasyonda Diod Lazer

Epilasyonda Diod Lazer Orijinal Araflt rma / Original Article 33 Diode Laser for Epilation Turna lknur, P nar Koç, Bedriye Turhan, Melda Demirtaflo lu, fiebnem Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri

Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri Araflt rmalar/researches A. Y ld z, N. Gökmen, K. Turgut, G. Yücel, Z. Tunca Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri Ayflegül

Detaylı

Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri

Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2011; 3: 41-46 Gelifl Tarihi/Received: 10/06/2010 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 04/11/2010 Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri

Detaylı