Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon"

Transkript

1 Araflt rmalar / Researches ki Saat ve Üzerinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisi Alan Yafll Hastalarda Derlenme Sürelerinin Bispektral ndeks De erleri ile Karfl laflt r lmas Canan Balc 1, H. Selim Karabekir 2, Muhammet Ye it 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon ÖZET ki saat ve üzerinde desfluran ve sevofluran anestezisi alan yafll hastalarda derlenme sürelerinin bispektral indeks de erleri ile karfl laflt r lmas Amaç: Çal flmam z elektif lomber disk cerrahisi geçiren, iki saat ve üzerinde anestezi alan, 60 yafl üstü olgularda desfluran ve sevofluran n derlenme sürelerine etkisinin karfl laflt rmak ve bu sürelerde bispektral indeks (B S) de erlerini belirlemek amac yla yap ld. Gereç ve Yöntem: ki saat ve üzerinde genel anestezi alt nda lomber disk cerrahisi planlanan, 60 yafl üstünde olan ve ASA I-II grubunda 40 hasta çal flmaya dahil edildi. Hastalar m z rasgele seçimle, iki gruba ayr ld. Anestezi indüksiyonu her iki grupta intravenöz mg/kg propofol ile anestezi idamesi ise I. grupta (n=20) sevofluran (%0.6-%1.75), II.grupta ise (n=20) desfluran (%2-6) %50 hava ve %50 O2 kar fl m ile sa land. Tüm olgularda B S, ortalama arter bas nc, kalp at m h z ve periferik oksijen satürasyonu indüksiyon öncesi, genel anestezi süresi bitimi ve derlenme odas nda 5 dakika aral klarla kaydedildi. Anestezinin sonlanmas n takiben desfluran ve/veya sevofluran anestezisi alan olgular n spontan göz açma süresi (SGAS), spontan solunum süresi (SSS), ekstübasyon süresi (ES), bilinç süreleri (BS), derlenme ünitesinden ç kar lma süresi (DÜÇS) ve bu sürelerdeki B S süreleri tespit edildi. Bulgular: Sevofluran ve desfluran için s rayla SGAS (dakika) (9.25±0.35 ve 7.45±0.35), SSS (9.15±0.34 ve 7.35±0.31), ES (7.95±0.30 ve 6.00±1.49), BS (11.40±0.48 ve 9.65±0.48) ve DÜÇS (48.75±1.19 ve 38.10±0.83) desfluran grubunda daha k sa olarak tespit edildi (p0.05) ve SGAS, SSS, EÖ, ES, BS, DÜÇS B S de erleri aras nda fark bulunmad (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak desfluran n h zl derlenme sa lad ndan 60 yafl üstü olgularda da güvenle kullan labilece ini, derlenme odas nda da B S monitörizasyonu ile hastalar n takip edilmesinin daha güvenli olabilece ini düflünüyoruz. Anahtar kelimeler: Anestezi, yafll hastalar, desfluran, sevofluran, derlenme süreleri, bispektral indeks ABSTRACT Comparison of recovery duration with the bis values of the elderly patients who were performed desfluran and sevofluran anesthesia more than two hours Objective: Our study was performed to the patients over 60 years old, who take anaesthesia more than two hours, to compare the recovery durations of desfluran and sevofluran and the bispectral index values (BIS) within this period. Material and Methods: 40 cases over 60 years old who were planned to perform lumbar disc surgery under general anesthesia in group ASA I-II were included in the study and subjects were randomly divided into two groups. In both groups, anesthesia was inducted with intravenous (IV) propofol per mg/kg. In the first group (n=20) anesthesia was maintained with the mixture of sevofluran ( %), 50% air and 50% O2, and in the second group (n=20), anesthesia was maintained with desfluran (2-6%), 50% air and 50% O2 mixture. Following the end of anesthesia spontaneous eye open time (SEOT), spontaneous respiration time (SRT), intubation time (ET), consciousness time (CT), discharge time from the postanesthesia care unit ( PACU discharge) and BIS values in this period were recorded. Results: We found SEOT as 9.25±0.35/min and 7.45±0.35/min, SRT as 9.15±0.34/min and 7.35± 0.31/min, ET as 7.95±0.30/min and 6.00±1.49/min, CT as 11.40±0.48/min and 9.65±0.48/min, PACU discharge time as 48.75±1.19/min and 38.10±0.83/min, in Group I and II respectively with values shorter in desfluran group (p<0.05). There was no statistically significant difference in BIS values. Conclusion: As a result in cases over 60 years old, desfluran can be preferred due to rapid recovery and also it would be safer to follow the patients in recovery period, with BIS monitorization, in recovery unit. Key words: Anesthesia, elderly patients, desfluran, sevofluran, recovery time, bispectral index. Bak rköy T p Dergisi 2007;3:51-56 G R fi Günümüzde genel anestezi sonras hastalar n h zl, özellikle spontan derlenmesi ekonomik koflullar da Yaz flma adresi / Address reprint requests to: Canan Balc Dumlup nar Mah. Ordu Bul. Y ld z Apt. 38/7 Afyon Telefon / Phone: Faks / Fax: Elektronik posta adresi / address: Gelifl tarihi / Date of receipt: 28 Kas m 2006 / November 28, 2006 Kabul tarihi / Date of acceptance: 15 May s 2007 / May 25, 2007 düflünüldü ünde önemlidir, fakat postoperatif komplikasyonlar anestezi konforunu olumsuz etkilemektedir. Yafll hastalarda mental fonksiyonlar n erken dönemde de erlendirilmesi derlenmenin k sa süreli olmas ile ilgili oldu undan k sa derlenme süreleri daha da önem kazanmaktad r (1,2). Genel anestezide kullan lan sevofluran ve desfluran di er inhalasyon ajanlar ile karfl laflt r ld klar nda h zl indüksiyon ve derlenme sa larlar (3-7). Sevofluran n klinikte kullan m desflurandan daha eski olup h zl derlenme sa lamas nedeniyle genel anestezi uygulamalar nda Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2,

2 ki saat ve üzerinde desfluran ve sevofluran anestezisi alan yafll hastalarda derlenme sürelerinin bispektral indeks de erleri ile karfl laflt r lmas tercih edilen inhalasyon ajan olmufltur (6). Sevofluran n h zl indüksiyon ve derleme sa lamas düflük kan/gaz partisyon katsay s na sahip olmas ile ilgilidir. Son y llarda klinik kullan ma girmifl olan desfluran da sevofluran gibi h zl derlenme sa lamaktad r (7,8). Fakat desfluran n kan/gaz partisyon katsay s sevoflurandan (desfluran/sevofluran 0.42/0.63) daha düflüktür bu nedenle alveolar konsantrasyonu h zla artar (7). Desfluran kan gaz partisyon katsay s yla ters orant l olarak (desfluran/sevofluran 0.42/0.63) alveolar konsantrasyonu h zla artar (6,7). Desfluran n sevoflurandan daha k sa derlenme süresine sahip oldu u bilinmektedir (9-13). Desfluran kullan m ndan sonra ise postoperatif titreme, nefes tutma, bulant ve kusma komplikasyonlar aç s ndan dikkatli olunmas önerilmektedir (9,14). Anestezi süresince anestezi derinli inin takibi, hatta anestezik ajan konsantrasyonlar n n ayarlanmas için B S ile yap lan pek çok çal flma vard r (15-21). Anestezi süresince B S de erleri konusunda deneyimimiz artmakla beraber derlenme dönemiyle ilgili deneyimimiz henüz çok fazla de ildir (22,23,24) Anestezik ajanlar n n kesilmesini takiben spontan solunum süresi B S (SSSB), spontan göz açma süresi B S (SGASB), ekstübasyon süresi B S (ESB), bilinç süresi B S (BSB), derlenme ünitesi ç k fl süresi B S (DÜÇSB) de erlerinin belirlenmesi için yap lan çal flma say s ise çok azd r. Çal flmam zda SGASB, SSSB, EÖB, ESB, BSB ve DÜÇSB de erlerini tespit ettik Desfluran n derlenme süresi sevoflurandan daha k sa olsa da derlenme ünitesinden hastalar n ç kar lma zamanlar n n ayn olabilece i dolay s yla iki ajan aras nda çok büyük farklar n olmad da düflünülmektedir (25-31). Fakat literatürde 60 yafl üstü olgular n yer ald çal flmalarda desfluran gruplar nda derleme süreleri daha k sa oldu u bildirilmektedir (14,15). Yap lan çal flmalarda al nan sonuçlar genellikle desfluran n derlenme sürelerinin (göz açma, ad n söyleme, do um tarihini söyleme) daha k sa oldu u yönündedir (32,33). Fakat bu konuda özellikle yafll hastalarda yap lan çok fazla çal flma bulunmamaktad r (14,15). Çal flmam z, elektif lomber disk cerrahisi geçirecek 60 yafl üstü 40 olguda sevofluran ve desfluran n derlenme özelliklerini SGAS, SSS, ES, BS, DÜÇS lerini karfl laflt rmak ve bu sürelerde de B S de erlerini belirleyerek derlenme süreleri ile B S de erlerinin uyumlulu unu de erlendirmek amac yla yap ld. Gruplar aras nda postoperatif bulant, kusma, desatürasyon, laringospazm, nefes tutma ve k nma komplikasyonlar n da karfl laflt r ld. GEREÇ VE YÖNTEM Bu prospektif, randomize çal flma ASA I-II grubundan, lomber disk cerrahisi planlanan, 60 yafl üstü toplam 40 olgu dahil edilerek gerçeklefltirildi. Kronik akci er hastal, böbrek yetmezli i, koroner arter hastal öyküsü olan, vücut a rl 110 kg olan, kronik alkol al m öyküsü olanlar ve 7 gün içinde anestezi alanlar çal flma d fl b - rak ld. Olgular n preoperatif de erlendirmesi anestezi poliklini inde yap ld ve cerrahiden bir gün önce hastalar tekrar görüldü. Tüm hastalar 8 saatlik açl k süresi sonunda postoperatif kognitif fonksiyonlar n n etkilenmemesi için premedikasyon yap lmadan ameliyat salonuna al nd. ndüksiyon öncesi olgular n B S (Datex Ohmeda S5 monitör, Finlandiya), elektrokardiyogram (EKG) (Datex Datex Ohmeda S5 monitör), ortalama arter bas nc (OAB), kalp at m h z (KAH) ve periferik oksijen satürasyonu (SpO2) de erleri kaydedilerek, tüm anestezi süresince 5 dakika aral klarla takip edilen bu de erler derlenme döneminde kaydedildi. ndüksiyondan önce tüm hastalar 3-5 dk %100 O2 ile oksijenize edildi. Anestezi indüksiyonu propofol (1.5-2 mg/kg) ile yap ld. Anestezi idamesi grup 1 için sevofluran (% ), %50 hava ve %50 O2 kar fl m ile sa land. Anestezi idamesi grup 2 için desfluran (%2-6), %50 hava ve %50 O2 kar fl m ile sa land. Kas gevflemesi ve endotrakeal entübasyon için rokurunyum bromür 1 mg/kg uyguland ve gerektikçe 0.1 mg/kg dozlarda yap ld. Analjezi amac yla indüksiyonun ard ndan 3 mg/kg fentanil kullan ld ve gerektikçe tekrarland. Operasyon bitiminde kas gevfletici ilac n etkisini antagonize etmek amac ile 0.02 mg/kg atropin ve 0.05 mg/kg neostigmin kullan ld. Olgular n spontan solunum süresi (anestezik ajan n kesilmesi, atropin ve neostigmin yap lmas n takiben) ve bu süredeki B S de erleri kaydedildi. Anestezinin sonlanmas n takiben inhalasyon ajanlar n n kesilmesi sonras ekstübasyon öncesi süre (anestezik gaz n kapat lmas ndan ekstübasyondan hemen önce) ve ekstübasyon süresi önceki B S de eri, ekstübasyon sonras süresi (anestezik gaz n kapat lmas ndan ekstübasyon yap lmas ndan sonraki süre) ve ekstübasyon sonras B S de eri kaydedildi. Anestezik gaz n kapat lmas ndan gözlerini spontan açana kadar geçen süre SGAS ve bu süredeki B S de eri, bilinç süresi (o günü veya do um tarihini söyleyene kadar geçen süre) ve bu sürelerdeki B S de erleri kaydedildi. Postoperatif bulant, kusma, k nma, nefes tutma, laringospazm ve desatürasyon komplikasyonlar hastalar 52 Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2, 2007

3 C. Balc, H. S. Karabekir, M. Ye it derlenme ünitesinden ç kar lana dek takip edildi. Hastalar Modifiye Aldrete skoru 9 oldu unda derlenme odas ndan servise al nd. Verilerin istatistiksel de erlendirmesinde, demografik veriler için Student s t, iki grubun karfl laflt r lmas nda non-parametrik veriler için Kruskal-Wallis testi, gruplar aras ndaki ikiflerli karfl laflt rmada ise non-parametrik veriler için Mann Whitney U ve parametrik veriler için Student s t testleri uyguland. Veriler ortalama±standart hata (Ort±SH) olarak gösterildi, p<0.05 anlaml farkl l k kabul edildi. BULGULAR Gruplar n demografik verileri, cerrahi ve anestezi süresi, indüksiyon propofol ve indüksiyon fentanil dozu ile fentanil toplam dozu Tablo 1 de verildi. Gruplar aras nda demografik veriler (yafl, a rl k, boy), cerrahi süre, anestezi süresi, indüksiyon propofol dozu ve indüksiyon fentanil dozu aç s ndan istatistiksel anlaml fark saptanmad (p> 0.05) (Tablo 1). Gruplar aras nda hemodinamik veriler de erlendirildi inde anlaml fark bulunmad (p>0.05). Grup I ve II için s ras yla SSS 9.15±0.34 ve 7.35± 0.31, SGAS 9.25±0.35 ve 7.45±0.35, ES 7.95±0.30 ve 6.00±1.49, BS 11.40±0.48 ve 9.65±0.48, DÜÇS 48.75±1.19 ve 38.10±0.83 de erleri grup 2 de anlaml biçimde düflük bulundu (p<0.05) (Tablo 2). Gruplar n SSSB, SGASB, EÖB, ESB, BSB ve DÜÇSB de erleri belirlendi ve gruplar aras nda anlaml bir fark tespit edilmedi (p>0.05) (Tablo 3). Grup I ve II için s - ras ile SSSB 75.70±0.51 ve 75.05±0.74, SGASB 86.65±0.51 ve 86.60±0.52, EÖB 94.70±0.24 ve 93.60±0.33, ESB 96.05±0.32 ve 96.06±0.33, BSB 98.20±0.17 ve ±0.14, Tablo 1: Gruplar n demografik verileri, cerrahi ve anestezi süresi, indüksiyon propofol ve indüksiyon fentanil dozu ile fentanil toplam dozu (Ort±SH). Grup 1 (n=20) Grup 2 (n=20) p Yafl (y l) 67.05± ±1.13 >0.05 Boy (cm) ± ±0.83 >0.05 A rl k (kg) 63.25± ±0.79 >0.05 Cerrahi Süre (dk) ± ±0.65 >0.05 Anestezi Süresi (dk) ± ±0.62 >0.05 ndüksiyon propofol dozu (mg) ± ±2.10 >0.05 ndüksiyon fentanil dozu (mg) ± ±2.10 >0.05 Fentanil toplam doz (mg) ± ±6.10 >0.05 Tablo 2: Gruplar n derlenme skorlar (Ort±SH). Grup 1 (n=20) Grup 2 (n=20) p Spontan solunum süresi (dk) 9.15± ±0.31* <0.05 Göz açma süresi (dk) 9.25± ±0.35* <0.05 Ekstübasyon süresi (dk) 7.95± ±1.49* <0.05 Bilinç süresi (dk) 11.40± ±0.48* <0.05 Derlenme ünitesinden ç k fl süresi (dk) 48.75± ±0.83* <0.05 *Grup 1 ve grup 2 karfl laflt r ld nda (p<0.05) Tablo 3: Gruplar n spontan solunum süresi, göz açma süresi, ekstübasyon öncesi, ekstübasyon sonras, bilinç süresi ve derlenme ünitesi ç k fl süresi B S de erleri (Ort ±SH). Grup 1 (n=20) Grup 2 (n=20) p Spontan solunum süresi B S 75.70± ±0.74 >0.05 Göz açma süresi B S 86.65± ±0.52 >0.05 Ekstübasyon öncesi B S 94.70± ±0.33 >0.05 Ekstübasyon sonras B S 96.05± ±0.33 >0.05 Bilinç süresi B S 98.20± ±0.14 >0.05 Derlenme ünitesi ç k fl süresi B S 98.55± ±0.15 >0.05 Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2,

4 ki saat ve üzerinde desfluran ve sevofluran anestezisi alan yafll hastalarda derlenme sürelerinin bispektral indeks de erleri ile karfl laflt r lmas Tablo 4: Gruplar aras bulant, kusma, k nma, laringospazm, nefes tutma ve desatürasyon komplikasyonlar. Bulant Kusma Ik nma Laringospazm Nefes tutma Desatürasyon p n Var yok Var Yok Var Yok Var Yok Var Yok Var yok Grup >0.05 Grup >0.05 DÜÇSB 98.55±0.16 ve 98.50±0.15 olarak tespit edildi. Gruplar aras bulant, kusma, desatürasyon, laringospazm, nefes tutma ve k nma komplikasyonlar de erlendirildi inde gruplar aras nda anlaml fark bulunamad (p>0.05) (Tablo 4). TARTIfiMA Postoperatif derlenme döneminde özellikle yafll hastalar n konfüzyon ve bilinç durumlar n n erken dönemde de erlendirilmesi önemlidir (1,2). Desfluran ve sevofluran n derlenme sürelerinin yafll hastalarda de erlendirildi- i çal flmalar vard r (34,37). Yap lan çal flmalarda al nan sonuçlar genellikle desfluran n derlenme sürelerinin (göz açma, ad n söyleme, do um tarihini söyleme) daha k sa oldu u yönündedir (14,15). Chen ve ark. (27) 65 yafl üstü genel anestezi alan hastalarda sevofluran ve desfluran n derlenme özelliklerinin karfl laflt rd klar çal flmalar nda, desfluran grubunda DÜÇS ni sevofluran grubundan daha k sa olarak bildirmifllerdir. Bizim çal flmam zda da DÜÇS desfluran grubunda daha k sa olarak belirlendi. Iannuzzi ve ark. (14) yapt bir baflka çal flmada 65 yafl üstü olgulara desfluran ve sevofluran sonras verilen sorulara cevap verme sürelerini belirlemifller ve yine desfluran grubunda bu sürelerin daha k sa oldu unu bildirmifllerdir. Behne ve ark. (25) desfluran, izofluran ve sevofluran ile oryantasyon sürelerini de erlendirdikleri çal flmalar nda s ras yla en k sa süreleri desfluran, sevofluran ve izofluranda elde etmifller, fakat aralar ndaki fark n çok anlaml olmad n belirtmifllerdir. Fredman ve ark. (34) 60 yafl üstü hastalarda k sa ürolojik giriflimlerde desfluran ve izofluran anestezisi sonras operasyon ünitesinden derlenme ünitesine ç kar lma sürelerini karfl laflt rm fllar ve desfluran grubunda bu sürelerin daha k sa oldu unu tespit etmifllerdir. Peduto ve ark. (35) 60 yafl üstü hastalarda sevofluran ve izofluran n ekstübasyon süresi, göz açma süresi, komutlara cevap verme sürelerini karfl laflt rm fllar, sevofluran ve izofluran için s ras yla s ras yla bu süreleri 8 ve 11 dk., 8.5 ve 12.5 dk., 10 ve 15.5 dk. olarak tespit etmifller ve sevofluran grubunda anlaml olarak bu sürelerin daha k sa oldu unu bildirilmifltir (35). Biz de çal flmam zda sevofluran için ES 7.95±0.30, SGAS 9.25±0.35, BS 11.40±0.48 dk olarak belirledik ve bu çal flmadaki sonuçlara benzer de erler elde ettik. Altm fl yafl üstü hastalarda erken derlenme önemlidir. Özellikle anestezi süresinin uzad durumlarda yafll hastalarda derlenmenin ve bilincin erken kazan lmas daha da önem kazanmaktad r. Heavner ve ark. (1) çal flmalar nda desfluran ve sevofluran anestezisi sonras ES (dk) 5 (4-9) ve 9 (5-13), SGAS 5 (3-5) ve 11 (8-16), komutla el s kma süresi 7 (4-9) ve 12 (8-17) ve BS 7 (5-9) ve 16 (10-21), DÜÇS 56 (35-81) ve 71 (61-81) olarak bildirmifllerdir. Bizim çal flmam zda da benzer flekilde SGAS, SSS, ES, BS ve DÜÇS desfluran grubunda sevofluran grubundan çok daha k sa olarak tespit edildi. Sevofluran ve desfluran için s rayla SSS (dk) 9.15±0.34 ve 7.35±0.31, SGAS 9.25±0.35 ve 7.45±0.35, ES 7.95±0.30, 6.00±1.49, BS 11.40±0.48 ve 9.65±0.48, DÜÇS 48.75±1.19 ve 38.10±0.83 olarak belirlendi. Yap lan çal flmalarda desfluran ve sevofluran n anestezi sonras komplikasyonlar de erlendirildi inde iki ajan n bulant ve kusma d fl nda ciddi bir komplikasyonu yok görünmektedir (27,28). Postoperatif bulant, kusma, k nma, nefes tutma ve öksürük oran desfluran ve sevofluran anestezisi alanlarda benzer bulunmufltur (38,39). Çal flmam zda postoperatif bulant, kusma, k nma, laringospazm, nefes tutma ve desatürasyon komplikasyonlar iki grup aras nda karfl laflt r ld nda anlaml fark bulunmad. Anestezi süresince anestezi derinli inin takibi, hatta anestetik ajan konsantrasyonlar n n ayarlanmas için B S ile yap lan pek çok çal flma mevcut olmas na karfl n derlenme döneminde SSS, SGAS, ES, BS ve DÜÇS B S de erleri ile ilgili pek fazla çal flma bulunmamaktad r fakat derlenme dönemiyle ilgili deneyimimiz henüz çok fazla de- ildir (24). Literatürde, 65 yafl üstü hastalarda derlenme döneminde SSSB, SGASB, EÖB, ESB ve DÜÇSB de erlerinin belirlendi i bir çal flmaya rastlanmam flt r. Çal flmam zda SSSB, SGASB, EÖB, ESB, BSB ve DÜÇSB de erlerini tespit ettik. Elde etti imiz B S de erleri sevofluran ve desfluran için s ras yla SSSB 75.70±0.51 ve 75.05±0.74, SGASB 54 Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2, 2007

5 C. Balc, H. S. Karabekir, M. Ye it 86.65±0.51 ve 86.60±0.52, EÖB 94.70±0.24 ve 93.60±0.33, ESB 96.05±0.32 ve 96.06±0.33, BSB 98.20±0.17 ve 98.20±0.14, DÜÇS 98.55±0.16 ve 98.50±0.15 olarak tespit edildi. Derlenme döneminde B S de erlerinin özellikle takip edildi i Zhu ve ark. (22) çal flmas nda B S de erlerinin derlenme artt kça artt n bildirmifller, derlenme ünitesinde B S takibinin basit ve güvenilir oldu unu vurgulam fllard r. Schneider ve ark. (23) sevofluran anestezisi sonras derlenme ünitesinde B S de erlerini sorulan sorulara cevap verilemedi i de er, sorulan sorulara cevap verildi i de er ve uyan kl k de eri olarak belirlemifllerdir. Schneider ve ark. (23) sorulara cevap verilemedi i B S de- erini 66, sorulan sorulara cevap verildi i B S de erini 79 ve uyan kl k B S de erini de 80 olarak belirlemifllerdir. Burrow ve ark. (24) derlenme ünitesinde B S ile hastalar n takip edilmesinin güvenli oldu unu ve derlenme ünitesinde çal flanlar n da özellikle derlenme döneminde daha az yorulaca n vurgulam fllard r. Sonuç olarak, anestezi süresince anestezi derinli inin monitörizasyonu amac yla rutin olarak kullan lan B S monitörizasyonunun derlenme dönemi boyunca da yafll hastalarda kullan labilece ini, sevofluran ve desfluran karfl laflt r ld nda derlenme süresi B S de erleri derlenme süreleri ile uyumlu oldu unu düflünüyoruz. KAYNAKLAR 1. Heavner JE, Kaye AD, Lin BK, King T. Recovery of elderly patients from two or more hours of desflurane or sevoflurane anaesthesia. Br J Anaesth. 2003; 91: Parikh SS, Chung F. Postoperative delirium in the elderly. Anesth Analg 1995; 80: Yasuda N, Targ AG, Eger EI 2nd. Solubility of I-653, sevoflurane, isoflurane, and halotane in human tissues. Anesth Analg 1989; 69: Patel SS, Goa KL. Desflurane. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and its efficacy in general anaesthesia. Drugs 1995; 50: Fredman B, Lahav M, Zohar E, Golod M, Paruta I, Jedeikin R. The effect of midazolam premedication on mental and psychomotor recovery in geriatric patients undergoing brief surgical procedures. Anesth Analg 1999; 89: Patel SS, Goa KL. Sevoflurane. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and its clinical use in general anaesthesia. Drugs 1996; 51: TerRiet MF, DeSouza GJ, Jacobs JS, et al. Which is most pungent: isoflurane, sevoflurane or desflurane? Br J Anaesth 2000; 85: Roige J, Canet J. Desflurane: a new inhalation anesthetic. Rev Esp Anestesiol Reanim 1996; 43: Van Hemelrijck J, Smith I, White PF. Use of desflurane for outpatient anesthesia. A comparison with propofol and nitrous oxide. Anesthesiology 1991; 75: Tarazi EM, Philip BK. A comparison of recovery after sevoflurane or desflurane in ambulatory anesthesia. J Clin Anesth 1998; 10: Juvin P, Servin F, Giraud O, Desmonts JM. Emergence of elderly patients from prolonged desflurane, isoflurane, or propofol anesthesia. Anaesthesia Analg 1997; 85: Pollard BJ, Elliott RA, Moore EW. Anaesthetic agents in adult day case surgery. Eur J Anaesthesiol 2003; 20: Pensado Castiñeiras A, Rama Maceiras P, Molins Gauna N, Fiqueira Moure A, Vásquez Fidalgo A. Immediate anesthesia recovery and psychomotor function of patient after prolonged anesthesia with desflurane, sevoflurane or isoflurane. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2000; 47: Iannuzzi E, Iannuzzi M, Cirillo V, Viola G, Parisi R, Cerulli A, Chiefari M. Desflurane and sevoflurane in elderly patients during general anesthesia: a double blind comparison. Minerva Anestesiol 2005; 71: Mayfield JB. The impact of intraoperative monitoring on patient safety. Anesthesiol Clin 2006; 24: Glass PS, Bloom M, Kearse L, Rosow C, Sebel P, Manberg P. Bispectral analysis measures sedation and memory effects of propofol, midazolam, isoflurane, and alfentanil in healthy volunteers. Anesthesiology 1997; 86: Leslie K, Sessler DI, Schroeder M, Walters K. Propofol blood concentration and the Bispectral Index predict suppression of learning during propofol/epidural anesthesia in volunteers. Anesth Analg 1995; 81: Kearse LA Jr, Manberg P, DeBros F, Chamoun N, Sinai V. Bispectral analysis of the electroencephalogram during induction of anesthesia may predict hemodynamic responses to laryngoscopy and intubation. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1994; 90: Doi M, Gajraj RJ, Mantzaridis H, Kenny GN. Prediction of movement at laryngeal mask airway insertion: comparison of auditory evoked potential index, Bispectral index, spectral edge frequency, and median frequency. Br J Anaesth 1999; 82: Kearse LA Jr, Manberg P, Chamoun N, debros F, Zaslavsky A. Bispectral analysis of the electroencephalogram correlates with patient movement to skin incision during propofol/nitrous oxide anesthesia. Anesthesiology 1994; 81: Kerssens C, Klein J, van der Woerd A, Bonke B. Auditory information processing during adequate propofol anesthesia monitored by electroencephalogram bispectral index. Anesth Analg 2001; 92: Zhu YS, Jiang H. Evaluation of Bispectral analysis of electroencephalogram in monitoring postanesthesia recovery of cleft palate surgery. Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2000; 9: Schneider G, Gelb AW, Schmeller B, Tschakert R, Kochs E. Detection of awareness in surgical patients with EEG-based indices-bispectral index and patient state index. Br J Anaesth 2003; 91: Burrow B, McKenzie B, Case C. Do anaesthetized patients recover better after BiSpectral Index Monitoring? Anaesth Intensive Care. 2001; 29: Behne M, Wilke HJ, Lischke V. Recovery and pharmacokinetic parameters of desflurane, sevoflurane, and isoflurane in patients undergoing urologic procedures. J Clin Anesth 1999; 11: Nathanson M., Fredman B., Smith I et al. Sevoflurane versus desflurane for outpatient anesthesia: A comparison of maintenance and recovery profiles. Anaesthesia Analg 1995; 81: Chen X, Zhao M, White PF, et al. The recovery of cognitive function after general anesthesia in elderly patients: a comparison of desflurane and sevoflurane. Anesth Analg 2001; 93: Eger EI, Gong D, Koblin DD et al. Effect of anesthetic duration on kinetic and recovery characteristics of desflurane versus sevoflurane (plus compound A) in volunteers. Anesth Analg 1998; 86: Patel N, Smith CE, Pinchak AC, et al. Desflurane is not associated with faster operating room exit times in outpatients. J Clin Anesth 1996; 8: Beaussier M, Decorps A, Tilleul P, Balladur P, Lienhart A. An observational evaluation of the rate of awakening after isoflurane or desflurane used in daily clinical practice. J Clin Anesth 2000; 12: Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2,

6 ki saat ve üzerinde desfluran ve sevofluran anestezisi alan yafll hastalarda derlenme sürelerinin bispektral indeks de erleri ile karfl laflt r lmas 31. Loscar M, Conzen P. Volatile anesthetics. Anaesthesist 2004; 53: Ebert TJ, Robinson BJ, Uhrich TD Mackenthun A, Pichotta PJ. Recovery from sevoflurane anesthesia: a comparison to isoflurane and propofol anesthesia. Anesthesiology 1998; 89: Motsch J, Wandel C, Neff S, Martin E. A comparative study of the use of sevoflurane and propofol in ambulatory surgery. Anaesthesist 1996; 45: Fredman B, Sheffer O, Zohar E, et al. Fast-track eligibility of geriatric patients undergoing short urologic surgery procedures. Anesth Analg 2002; 94: Peduto VA, Peli S, Amicucci G, et al. Maintenance of and recovery from anaesthesia in elderly patients. A clinical comparison between sevoflurane and isoflurane. Minerva Anestesiol 1998; 64: Fredman B, Zohar E, Philipov A, Olsfanger D, Shalev M, Jedeikin R. The induction, maintenance, and recovery characteristics of spinal versus general anesthesia in elderly patients. J Clin Anesth 1998; 10: Macario A, Dexter F, Lubarsky D. Meta-analysis of trials comparing postoperative recovery after anesthesia with sevoflurane or desflurane. Am J Health Syst Pharm. 2005; 62: Lopez-Alvarez S, Bonome Gonzalez C, Aymerich Cano H, et al. The effect of propofol vs desflurane on recovery from anesthesia with remifentanil in outpatient surgery. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2001; 48: Gupta A, Stierer T, Zuckerman R, Sakima N, Parker SD, Fleisher LA. Comparison of recovery profile after ambulatory anesthesia with propofol, isoflurane, sevoflurane and desflurane: a systematic review. Anesth Analg 2004; 98: Bak rköy T p Dergisi, Cilt 3, Say 2, 2007 / Medical Journal of Bak rköy, Volume 3, Number 2, 2007

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Geriyatrik Hastalarda Sevofluran ve sofluran n Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karfl laflt r lmas [*]

Geriyatrik Hastalarda Sevofluran ve sofluran n Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karfl laflt r lmas [*] TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):65-69 KL N K ÇALIfiMA Geriyatrik Hastalarda Sevofluran ve sofluran n Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karfl laflt r lmas [*] Comparison of Recovery Criteria Following

Detaylı

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate and

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH

KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU İLE UYGULANAN PROPOFOL- REMİFENTANİL VE PROPOFOL-FENTANİL ANESTEZİSİNİN DERLENME, RÜYA GÖRME, POSTOPERATİF ANALJEZİ GEREKSİNİMİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil *

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Remifentanil, An Alternative for Nitrous Oxide Dilek ÖZDAMAR**, Hakan CANATAY**, Makbule KESER***, Nur BAYKARA****,

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (1)21-27,

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (1)21-27, Akın, ARAŞTIRMALAR Yıldız, Güler, Çoruh (Research Esmaoğlu, Reports) Boyacı ERİŞKİN HASTALARDA SEVOFLURAN İLE ANESTEZİ İNDÜKSİYONU* Induction of Anesthesia with Sevoflurane in Adult Patients Aynur AKIN

Detaylı

S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, 2. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 3

S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, 2. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 3 Journal of Anesthesia 2011; 19 (2): 124-129 Kaymak et al: Anesthesia and Cognitive Functions KLİNİK ÇALIŞMA / ORGINAL RESEARCH YÜKSEK VE DÜŞÜK AKIMLI DESFLURAN ANESTEZİSİNDE KOGNİTİF FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Pediyatrik Olgularda Bispektral İndeks Monitorizasyonun Hemodinami, Derlenme ve Kullanım Maliyeti Üzerine Etkileri

Pediyatrik Olgularda Bispektral İndeks Monitorizasyonun Hemodinami, Derlenme ve Kullanım Maliyeti Üzerine Etkileri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 34 (3) 115-121, 2008 ORİJİNAL YAZI Pediyatrik Olgularda Bispektral İndeks Monitorizasyonun Hemodinami, Derlenme ve Kullanım Maliyeti Üzerine Etkileri Remzi İŞÇİMEN,

Detaylı

Transsfenoidal Hipofizektomilerde BİS Monitörizasyonunun Sevofluran Tüketimine Etkisi

Transsfenoidal Hipofizektomilerde BİS Monitörizasyonunun Sevofluran Tüketimine Etkisi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(5):257-264 doi:10.5222/jtaics.2011.257 Klinik Araştırma Transsfenoidal Hipofizektomilerde BİS Monitörizasyonunun Sevofluran

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul 2

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH GERİATRİK HASTALARDA SEVOFLURAN-NİTRÖZ OKSİT İNHALASYON ANESTEZİSİ VE İNTRAVENÖZ PROPOFOL-REMİFENTANİL UYGULAMASI SONRASINDA ERKEN POSTOPERATİF NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARIN

Detaylı

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Ankara

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Ankara Journal of Anesthesia 2011; 19 (2): 106-113 Cerit et al: Complications of General Anesthesia KLİNİK ÇALIŞMA / ORGINAL RESEARCH GENEL ANESTEZİYE BAĞLI PERİOPERATİF DÖNEMDE GÖZLENEN KOMPLİKASYONLARIN VE

Detaylı

Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*]

Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*] TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(1):30-34 KL N K ARAfiTIRMA Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*] The Effects of Induction

Detaylı

Reyhan POLAT, Gözde BUM N AYDIN, Julide ERG L, Kevser PEKER, Çi dem TOPÇU, Ayfle ZORLUTUNA

Reyhan POLAT, Gözde BUM N AYDIN, Julide ERG L, Kevser PEKER, Çi dem TOPÇU, Ayfle ZORLUTUNA KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH ANESTEZİ ÇALIŞANLARI KULLANDIKLARI MEDİKAL MALZEMELERİN FİYATLARININ FARKINDA MI? IS ANESTHESIA STAFF AWARE OF THE PRICES OF THE MEDICAL EQUIPMENT THEY ARE USING? Reyhan

Detaylı

DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Ayşegül CEYLAN (*), Dr. Pakize KIRDEMİR (*), Dr. Ayla KABALAK (*), Dr. Cüneyt

Detaylı

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 51-55, 2006 AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Bispektral İndeks (BIS) ile total intravenöz anestezi derinliği izlemi; propofol ajan tüketimi, derlenme kriterleri ve farkında olmaya etkisi

Bispektral İndeks (BIS) ile total intravenöz anestezi derinliği izlemi; propofol ajan tüketimi, derlenme kriterleri ve farkında olmaya etkisi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2169 Bispektral İndeks (BIS) ile total intravenöz anestezi derinliği izlemi; propofol ajan tüketimi, derlenme kriterleri ve farkında

Detaylı

İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ

İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ PREOPERATİF İNTRAVENÖZ PARASETAMOL UYGULAMASININ İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ ÖZET Amaç: Bu çalışmada, preemptif uygulanan intravenöz parasetamolün,

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

Mersin Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Algoloji Bölümü, İçel, Türkiye 2

Mersin Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Algoloji Bölümü, İçel, Türkiye 2 Anestezi Dergisi 2017; 25 (3): 153-158 Yalç n ve ark: Obez ve obez olmayan hastalarda desfluran anestezisi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH OBEZ VE OBEZ OLMAYAN HASTALARDA DESFLURAN ANESTEZİSİNDE DERLENMENİN

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:126-131/Nisan/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşleminde Sedasyon Uygulamalarında Ramsey Sedasyon Skalası

Detaylı

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Klinik Araştırma / Clinical Research doi: 10.5835/jecm.omu.28.04.006 Preoperatif intrevenöz parasetamol uygulamasının intraoperatif

Detaylı

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet Özhan, 1 Dr. Emin Orhan, 1 Dr. Mustafa Kürklü, 2 Dr. Bahtiyar Demiralp,

Detaylı

Bispektral indeks monitörizasyonu altında iki farklı anestezi uygulamasının nöroendokrin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Bispektral indeks monitörizasyonu altında iki farklı anestezi uygulamasının nöroendokrin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 14-22 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Bispektral indeks monitörizasyonu altında iki farklı anestezi uygulamasının nöroendokrin ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜfi (TG), Muhammet GÖZDEM R (MG), Senem TÜFEKÇ O LU (ST), Orhan KANBAK (OK) (HS, MG) Fatih Üniversitesi

Detaylı

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi?

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: 25-30 Orijinal makale Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Bünyamin MUSLU 1, Selda MUSLU 2, R. Dilek ZENGİN 3, Ayşegül ÖZGÖK 2, Özcan ERDEMLİ 2

Detaylı

Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır?

Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır? GKDA Derg 19(2):86-91, 2013 doi:10.5222/gkdad.2013.086 Klinik Çalışma Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır? Elzem ŞEN *, Ayşe MIZRAK *, Sıtkı GÖKSU * ÖZET Amaç: Nitröz

Detaylı

Desfluran ve sevofluran n elektif sezaryen operasyonlar nda kullan m : Anne ve yenido an

Desfluran ve sevofluran n elektif sezaryen operasyonlar nda kullan m : Anne ve yenido an Araflt rmalar / Researches Desfluran ve sevofluran n elektif sezaryen operasyonlar nda kullan m : Anne ve yenido an üzerindeki etkileri A. Banu Burguto lu 1, Birsen Ekflio lu 2, G. Ulufer Sivrikaya 3,

Detaylı

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques KLİNİK ÇALIŞMA Mental retarde ve bakım hastalarında genel anestezi altında diş çekimi: Farklı anestezi uygulamalarımızı içeren retrospektif bir çalışma Tooth extraction under general anesthesia in mentally

Detaylı

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH TİMPANOPLASTİ OPERASYONLARINDA HİPOTANSİF ANESTEZİ: DEKSMEDETOMİDİN VE MAGNEZYUM SÜLFATIN KARŞILAŞTIRILMASI HYPOTENSIVE ANESTHESIA IN TYMPANOPLASTY OPERATION: COMPARISON

Detaylı

Sevofluran ve İzofluran Anestezisinin Postoperatif Erken Dönemde Kognitif Fonksiyonlara Etkisi +

Sevofluran ve İzofluran Anestezisinin Postoperatif Erken Dönemde Kognitif Fonksiyonlara Etkisi + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(3) 149-155 (2007) Sevofluran ve İzofluran Anestezisinin Postoperatif Erken Dönemde Kognitif Fonksiyonlara Etkisi + Berrin Işık*, Zafer Pamukçu*, Ayşin Alagöl*

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Balıkesir 2. Denizli Erpa Özel Sağlık Hastanesi, Denizli 3

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Balıkesir 2. Denizli Erpa Özel Sağlık Hastanesi, Denizli 3 Journal of Anesthesia - JARSS 2013; 21 (4): 216-223 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Sa r et al: Effects of fentanyl and ketamine on ProSeal laryngeal mask airway the insertion conditions and recovery

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

Ankara Dıskapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Ankara Dıskapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KRANİYOTOMİLERDE ESMOLOL VE REMİFENTANİLİN HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN VE DERLENME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF HEMODYNAMIC EFFECTS AND RECOVERY PROFILES

Detaylı

Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU

Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): 119-124 Kuflderci ve ark: Yenido anlarda laringoskopi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH YENİDOĞANLARDA TRUVIEW EVO2 LARİNGOSKOP İLE MILLER BLEYDLİ LARİNGOSKOPUN HEMODİNAMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. A.4. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

ÖZGEÇMİŞ FORMU. A.4. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD A KİŞİSEL BİLGİLER A1 Adı soyadı: Rahşan Dilek Okyay A2 Doğum tarihi ve yeri: 15011975 Konya A3 Yabancı dil bilgisi: İngilizce ÜDS:66250 A4 Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI KL N K ÇALIfiMA LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI Özgün DEM RKOL SOYARSLAN, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTEBEY, Uygur ER ÖZET D flkap Y ld r m Beyaz d E

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):292-301 doi:10.5222/jtaics.2011.292 Klinik Araştırma Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK VE ENDOKRİN YANIT ÜZERİNE ETKİLERİ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK VE ENDOKRİN YANIT ÜZERİNE ETKİLERİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2008: Cilt 19: Sayı 3: 121-125 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Ankara Medical Journal 2013; 13(1):04-10 Araştırma Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Comparisons Of Desflurane

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular ÖZET Amaç: Bu çalışmada Misgav Ladach ve Pfannenstiel Kerr insizyon metodları arasında operasyon süresi, kanama miktarı, hastanede kalış süresi, enfeksiyon gelişip gelişmediği, postoperatif ağrı ve analjezi

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER Selami Ateş ÖNAL 1 Ayşe Belin ÖZER 2 İsmail DEMİREL 2 Ömer KAYMAZ 3 Tuba GÖKDEMİR 2 Ahmet DENİZ 2 1 Fırat Üniversitesi, Algoloji Bilim Dalı, 2 Fırat Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ

TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2008: Cilt 19: Sayı 4: 163-167 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ Yusuf

Detaylı

Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP (KE), Mevlüt ÇÖMLEKÇ (MÇ), Betül TEZER KILIÇÇIO LU (BTK), Veysel ERDEN (VE), Tayfun ALDEM R (TA)

Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP (KE), Mevlüt ÇÖMLEKÇ (MÇ), Betül TEZER KILIÇÇIO LU (BTK), Veysel ERDEN (VE), Tayfun ALDEM R (TA) KL N K ÇALIfiMA ALT EKSTREM TE CERRAH S NDE ROP VAKA NLE UYGULANAN KOMB NE S YAT K-FEMORAL BLOK LE UN LATERAL SP NAL BLO UN KOMPL KASYONLAR AÇISINDAN KARfiILAfiTIRILMASI Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCES FOR DENTAL EXTRACTIONS UNDER GENERAL ANESTHESIA IN MENTAL RETARDED PATIENTS Makale Kodu/Article code:

Detaylı

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):311-317 doi:10.5222/jtaics.2011.311 Klinik Araştırma Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 22(4): 235-239, 215 Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması İsmail Gülşen *, Ümit Arslan **, Hakan

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

DERLENME VE TABURCULUK

DERLENME VE TABURCULUK GÜNÜBİRLİK ANESTEZİDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERLENME VE TABURCULUK Doç. Dr. Işık Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Konu Akışı Derlenme Fast-tracking Skorlama sistemleri Taburculuk Rejyonel anestezi sonrası

Detaylı

FEMUR KIRI I NEDEN LE OPERE OLAN YAfiLI HASTALARDA ANESTEZ TEKN KLER N N POSTOPERAT F MORTAL TEYE ETK S N N RETROSPEKT F OLARAK NCELENMES

FEMUR KIRI I NEDEN LE OPERE OLAN YAfiLI HASTALARDA ANESTEZ TEKN KLER N N POSTOPERAT F MORTAL TEYE ETK S N N RETROSPEKT F OLARAK NCELENMES Turkish Journal of Geriatrics 2012; 15 (4) 434-438 Fatma SARICAO LU 1 Seda Banu AKINCI 1 Süheyla ATAY 1 Ömür ÇA LAR 2 Ülkü AYPAR 1 FEMUR KIRI I NEDEN LE OPERE OLAN YAfiLI HASTALARDA ANESTEZ TEKN KLER N

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI (A Comparison of Fentanyl and e in the Postoperative Patient-Controlled

Detaylı

SÜNNET OLAN ÇOCUKLARDA ROPİVAKAİN İLE PENİL BLOK VE KAUDAL BLOĞUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SÜNNET OLAN ÇOCUKLARDA ROPİVAKAİN İLE PENİL BLOK VE KAUDAL BLOĞUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Anestezi Dergisi 2014; 22 (3): 153-158 Güçlü ve ark: Sünnet ve A r Kontrolü KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SÜNNET OLAN ÇOCUKLARDA ROPİVAKAİN İLE PENİL BLOK VE KAUDAL BLOĞUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

Bahar ve ark: nguinal Herni Operasyonlar nda Spinal Anestezi/Paravertebral Blok

Bahar ve ark: nguinal Herni Operasyonlar nda Spinal Anestezi/Paravertebral Blok Anestezi Dergisi 2012; 20 (4): 217-222 Bahar ve ark: nguinal Herni Operasyonlar nda Spinal Anestezi/Paravertebral Blok KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH İNGUİNAL HERNİ OPERASYONLARINDA SPİNAL ANESTEZİ

Detaylı

ÖZGEÇMiş. 1. Adı Soyadı: Oya ÜNSAL. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Doktor. 4.

ÖZGEÇMiş. 1. Adı Soyadı: Oya ÜNSAL. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Doktor. 4. ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Oya ÜNSAL Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı 2. Doğum Tarihi: 03.03.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversitesi Yıl Lisans Trakya Üniversitesi Tıp

Detaylı

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması J Kartal TR 2011;22(1):1-6 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.95914 ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Adana 2

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Adana 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH ELEKTİF CERRAHİ HAZIRLIĞINDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF ANKSİYETENİN HASTA MEMNUNİYETİ İLE İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE ANXIETY,

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara ÖZGEÇMİş ı. Adı Soyadı 3. Unvanı : Mehmet Eren Açık : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 2004 Yüksek Lisans Doktora Anesteziyoloji

Detaylı

Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas

Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas Zeynep Eti*,

Detaylı

Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel

Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel Araflt rmalar / Researches Anestezi ndüksiyonda Deksmedetomidin in Propofol Dozuna ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim

Detaylı

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Adı Soyadı: Erdoğan ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 09 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Haziran 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Elif Bombac, Ayflenur Boztepe, Ayflegül Çizen, Banu Çevik, Serhan Çolako lu, Tülin Yollu Atakan

Elif Bombac, Ayflenur Boztepe, Ayflegül Çizen, Banu Çevik, Serhan Çolako lu, Tülin Yollu Atakan Araflt rmalar / Researches Bilinci Kapal Yo un Bak m Hastalar nda Bispektral ndeks Monitörizasyonu ile Modifiye Glasgow Koma ve Ramsay Sedasyon Skala Puanlar Aras ndaki liflki* Elif Bombac, Ayflenur Boztepe,

Detaylı

Otolarengoloji. Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri. Türk. Arflivi. Ü. Büyükkoçak, C. Koç, fi. Özcan, T. Kaya

Otolarengoloji. Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri. Türk. Arflivi. Ü. Büyükkoçak, C. Koç, fi. Özcan, T. Kaya TKBBV 2003 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 5, 2002 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DERLEME / REVIEW 1 M Ziya YILMAZ Diş Hekimliği Pratiğinde Genel Anestezi : Derleme General Anaesthesia For Dentistry : A Review Akif TÜRER Mahmut SÜMER 1 Ondokuzmayıs

Detaylı

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye Dicle Tıp Dergisi / Dicle Z. Kaya Medical ve ark. Journal Granisetron-deksametazon ve postoperatif bulantı- Cilt kusma / Vol 37, No 2, 109-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Granisetron-deksametazon

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ?

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ? ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ? Z. Akoğul, B. Özcan, B. Yavaşcaoğlu, F.N. Kaya, E. Başağan Moğol, E. Mercanoğlu, A. Anıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

GER ATR K HASTALARDA NTRAVEZÖZ VE EP DURAL MORF N LE HASTA KONTROLLÜ ANALJEZ UYGULAMASININ KOGN T F FONKS YONLAR ÜZER NE ETK S

GER ATR K HASTALARDA NTRAVEZÖZ VE EP DURAL MORF N LE HASTA KONTROLLÜ ANALJEZ UYGULAMASININ KOGN T F FONKS YONLAR ÜZER NE ETK S KL N K ÇALIfiMA GER ATR K HASTALARDA NTRAVEZÖZ VE EP DURAL MORF N LE HASTA KONTROLLÜ ANALJEZ UYGULAMASININ KOGN T F FONKS YONLAR ÜZER NE ETK S Cemil GÜLÜCÜ (CG), Ali Abbas YILMAZ (AAY), fiaban YALÇIN (fiy)

Detaylı

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi)

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Volkan Hancı*, Serhat Bilir**, Serhan Yurtlu**, Mertol Gökçe***, Özkan Saydam***,

Detaylı

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU ve Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması # Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda

Detaylı

Klinik Çalışma. GKDA Derg 19(3): , 2013 doi: /gkdad ÖZET SUMMARY

Klinik Çalışma. GKDA Derg 19(3): , 2013 doi: /gkdad ÖZET SUMMARY doi:10.5222/gkd.2013.113 Klinik Çalışma Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Fentanil ve Midazolamın Hedef Kontrollü İnfüzyon (HKİ) Şeklinde Kullanımının Anestezi Düzeyi ve İlaç Tüketimi Üzerine Etkileri

Detaylı

Altm fl Befl Yafl ve Üzeri Ameliyat Olan Hastalarda Cerrahi Bölüm ve Anestezi Yöntemlerinin ncelenmesi

Altm fl Befl Yafl ve Üzeri Ameliyat Olan Hastalarda Cerrahi Bölüm ve Anestezi Yöntemlerinin ncelenmesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 40-44 Gelifl Tarihi/Received: 10/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 27/07/2009 Altm fl Befl Yafl ve Üzeri Ameliyat Olan Hastalarda Cerrahi

Detaylı

Deksmedetomidin ve esmololün derlenme döneminde oluşan artmış hemodinamik yanıt tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması

Deksmedetomidin ve esmololün derlenme döneminde oluşan artmış hemodinamik yanıt tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması JCEI / H. Günay ve ark. Deksmedetomidin ve esmololün etkileri 2012; 3 (1): 53-60 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0111 RESEARCH ARTICLE Deksmedetomidin

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., Kırıkkale 2

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., Kırıkkale 2 Journal of Anesthesia 2012; 20 (2): 80-85 Aykaç et al: The Comparison of The Analgesic Effect of Dexketoprofen Trometamol with Lornoxicam KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SEZARYEN İLE DOĞUM SONRASI AĞRIDA

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Kısa süreli jinekolojik girişimlerde farklı sedo-analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması

Kısa süreli jinekolojik girişimlerde farklı sedo-analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması Orijinal Makale/Original Article Kısa süreli jinekolojik girişimlerde farklı sedo-analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması The comparison of tecniques of different sedo-analgesia in the outpatient gynaecologic

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat 2

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat 2 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİNDE TEK TARAFLI SPİNAL ANESTEZİDE İZOBARİK BUPİVAKAİN VE İZOBARİK LEVOBUPİVAKAİNİN RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI THE RETROSPECT VE COMPARISON

Detaylı

Servikal Disk Hernisi Ameliyatı Geçirecek Erişkin Hastalarda Macintosh ve Truview EVO2 Laringoskop Kullanımının Karşılaştırılması

Servikal Disk Hernisi Ameliyatı Geçirecek Erişkin Hastalarda Macintosh ve Truview EVO2 Laringoskop Kullanımının Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):27-32 doi:10.5222/jtaics.2012.027 Klinik Araştırma Servikal Disk Hernisi Ameliyatı Geçirecek Erişkin Hastalarda Macintosh

Detaylı