Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU"

Transkript

1 Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): Kuflderci ve ark: Yenido anlarda laringoskopi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH YENİDOĞANLARDA TRUVIEW EVO2 LARİNGOSKOP İLE MILLER BLEYDLİ LARİNGOSKOPUN HEMODİNAMİ VE ENTÜBASYON KOŞULLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF TRUVIEW EVO2 INFANT LARYNGOSCOPY AND DIRECT LARYNGOSCOPY ON HEMODYNAMIC PARAMETERS AND INTUBATION CONDITIONS IN NEONATES Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, SAMSUN Ondokuz Mayıs Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Samsun, Turkey *4. Ulusal Pediatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresinde poster olarak sunulmuştur. *It has been presented as a poster in the 4th National Pediatric Anesthesia and Critical Care Congress ÖZET Amaç: Yenido anlarda Truview EVO2 infant laringoskopi ve Miller bleydli laringoskopinin hemodinamik yan t, laringeal görüfl ve entübasyon koflullar üzerine etkilerini karfl laflt rmakt r. Yöntem: Çal flmaya genel anestezi alt nda opere olacak toplam 100 yenido an dahil edildi. Hastalar iki gruba ayr ld. Entübasyon Grup VL de Truview EVO2 infant laringoskop, Grup DL de Miller düz O bleyd laringoskop ile gerçeklefltirildi. Hemodinamik parametreler (kalp h z ve ortalama arter bas nc, periferik oksijen satürasyonu ve end-tidal karbondioksit) preoperatif, indüksiyondan sonra, entübasyondan sonraki 1, 3, 5 ve 10. dakikada kaydedildi. Laringoskopik görünüm Cormack- Lehane skorlamas ile de erlendirildi. Entübasyon durum skorlamas ve komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Gruplar n demografik özellikleri, kalp h z, ortalama arter bas nc ile periferik oksijen satürasyonlar ve Cormack- Lehane skorlar aras nda fark yoktu (p>0.05). Truview EVO2 laringoskopi grubunda entübasyon süresi Miller bleydli laringoskop grubuna göre daha uzundu (31.6±7.0 saniye vs 19.3±4.5 saniye) (p<0.0001). DL grubunda 1 hastada ekstübasyon sonras ses k s kl geliflti. Sonuç: Yenido anlarda Truview EVO2 infant laringoskopun, Miller bleyd laringoskop ile karfl laflt r ld nda; laringoskopik görüntünün benzer ve entübasyon süresi daha uzun bulundu. ANAHTAR KEL MELER: Yenido an, Entübasyon, Truview EVO2 Laringoskop. SUMMARY Objective: The aim of this study was to compare the Truview infant EVO2 laryngoscope and the Miller straight blade laryngoscope on hemodynamic effects, laryngeal view and intubation conditions in neonates. Methods: In this prospective randomized study, 100 neonates undergoing surgery under general anesthesia were included into the study. Infants were divided into two groups: Endotracheal intubation was performed with a Truview infant blade (Group VL) or with a Miller 0 blade (Group DL). The hemodynamic parameters (heart rate and mean blood pressure, peripheric oxygen saturation, end-tidal CO 2 were recorded at preoperatively, after induction, and 1, 3, 5, 10 min after intubation. Laringoscopic view was assessed with Cormack-Lehane score. Intubation conditions and complications were also recorded. Results: There were no statistical differences among demographic parameters, heart rate, mean blood pressure, peripheral oxygen saturations and Cormack-Lehane scores (p>0.05). Duration of intubation was longer with Truview laryngoscope blade than Miller blade (31.6±7.0 sec vs 19.3±4.5 sec) (p<0.0001). In DL Group, one patient experienced post-extubation hoarseness. Conclusion: It has been found that tracheal intubation with Truview EVO2 infant blade resulted in longer intubation time with similar laryngoscopic view compared to Miller blade in neonates. KEY WORDS: Neonate, intubation, Truview EVO2 laryngoscope. Ç kar çat flmas /Conflict of Interest: Yazarlar herhangi bir ç kar çat flmas bildirmemifllerdir./ Authors do not report any conflict of interest. Gelifl tarihi/received: 18/07/2012 Kabul tarihi/accepted: 26/12/2012 Yaz flma Adresi (Correspondence): Dr. Sibel BARIfi, Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ABD. / SAMSUN E-posta ( ): 119

2 Journal of Anesthesia 2013; 21 (2): Kuflderci et al: Laryngoscopy in neonates G R fi Truview EVO2 laringoskop, entegre optik lens sistemi ve 46 ön aç ya sahip bleydi ile laringeal görüntüyü büyütebilen modifiye bir laringoskoptur (1) (Resim 1). Endotrakeal tüpe do ru aç lanma verebilmek için bir Optishape TM stile ile kullan l r. Bleyd ucuna entegre bu ulanmay önleyen ve oksijen deste i sa layan bir ç k fl mevcuttur. Son y llarda yenido an bebekler dahil küçük bebeklerde kullan lmak üzere infant bleydi gelifltirilmifltir (2). Resim 1: Truview EVO2 infant laringoskoptm. Yenido an n havayolu anatomisi eriflkinden farkl d r. Epiglot sert, omega veya V fleklindedir. Larenks huni fleklinde, prematür bebekte C3, miad nda bebekte C3-4 hizas nda olmak üzere, daha yüksekte ve öndedir. Epiglotlar yumuflak ve esnek yap dad r. Vokal kordlar, trakeaya do ru e imli uzan r. (3) Bu çal flmadaki amac m z; Truview EVO2 infant laringoskopi ile Miller bleydli direkt laringoskopinin hemodinamik yan t, laringoskopi ve entübasyon koflullar üzerine etkilerini karfl laflt rmakt r. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çal flma Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi izni ve hasta yak n n n yaz l onay al nd ktan sonra tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Çal flmaya genel anestezi alt nda entübe olarak operasyon geçirecek ASA I-II-III, yafllar 0-28 gün aras nda olan toplam 100 yenido an dahil edildi. Prematür do an, düflük do um a rl kl, güç havayolu beklenen hastalar (yüz anomalisi, havayolu problemi gibi) ve oda havas nda periferik oksijen saturasyonu (SpO 2 ) <% 94 olan hastalar çal flmaya dahil edilmedi. Hastalar n preoperatif muayenesinde yafl, cinsiyet, kilo, ASA, çene ucu ile krikoid k k rdak aras cetvel ile ölçülerek de erleri kaydedildi. Hastalar n hiçbirine premedikasyon uygulanmad. Tüm hastalara standart elektrokardiyografi (EKG), kalp at m h z (KAH), periferik oksijen satürasyonu (SpO 2 ), non-invazif kan bas nc (NIBP), end-tidal karbondioksit (ETCO 2 ) monitörizasyonu yap ld. Anestezi indüksiyonunda %6 sevofluran ve 0.2 mg kg -1 cisatrakuryum kullan ld. Üç dakika maske ventilasyonu sonunda hastalar entübe edildi. Entübasyon sonras remifentanil infüzyonu 0.15 µg kg -1 dk -1 dozunda baflland, FiO 2 % 40 olacak flekilde O 2 /hava kar fl m ve %2 konsantrasyonda sevofluran ile anestezi idamesi sa land. Tüm entübasyon giriflimleri ayn anestezist taraf ndan gerçeklefltirildi. Entübasyon ifllemi yap l rken bafl n alt na yar may fleklinde bafl pedi yerlefltirilerek nötral pozisyon sa land. 3 denemeden sonra entübasyon gerçekleflmeyen giriflimler baflar s z kabul edildi. Periferik oksijen satürasyonu %94 ün alt na düflünce %100 O 2 ile maske ventilasyonu uyguland ve alternatif yöntemlere geçildi. Hastalar rastgele 2 gruba ayr ld. Direkt laringoskopi (Grup DL) grubundaki hastalar Miller bleyd laringoskop ile entübe edildi. Endotrakeal entübasyon ifllemi s ras nda stile konulmad. Videolaringoskopi (Grup VL) grubundaki hastalarda, 25 eriflkin ve pediyatrik hastada Truview EVO2 videolaringoskop, 20 yenido an hastada Truview EVO2 infant videolaringoskopu kullanm fl olan anestezist taraf ndan entübasyon gerçeklefltirildi. Entübasyon s ras nda endotrakeal tüplere OptiShape TM stile konuldu. Truview EVO2 infant videolaringoskopu endoskopik cihaza ba lanarak görüntü elde edildi. Hastalar n preoperatif, indüksiyondan sonra, entübasyondan sonraki 1, 3, 5 ve 10. dakikadaki kalp at m h z (KAH), ortalama arter bas nc (OAB), periferik oksijen satürasyonu (SpO 2 ) ve end-tidal karbondioksit (ETCO 2 ) de erleri kaydedildi. Entübasyon süresi olarak laringoskop bleydinin a z içine yerlefltirilip entübasyon ifllemi sonunda monitörde ETCO 2 de erinin görülmesine kadar geçen süre kabul edildi. Entübasyon s ras nda vokal kordlar n de erlendirilmesi için Cormack-Lehane Skorlama Sistemi kullan ld ve skorlar I-II-III-IV derece aras nda kaydedildi (4). Anestezi ve cerrahi süre, entübasyonun kaç nc denemede baflar l oldu u, entübasyon durum skorlamas de erlendirildi (5) (Tablo I). Entübasyon esnas nda oluflan komplikasyonlar (kanama, laserasyon, difl hasar, vs), entübasyon güçlük nedenleri (tüpü yönlendirmede güçlük), maske ventilasyonunda airway kullan p kullan lmad, entübasyon ifllemi s ras nda krikoid bas uygulan p uygulanmad ve ekstübasyon sonras komplikasyonlar (ses k s kl, laringeal ödem, stridor, öksürük, laringospazm) kaydedildi. 120

3 Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): Kuflderci ve ark: Yenido anlarda laringoskopi Tablo I. Entübasyon durum skorlamas (Mükemmel=Tüm skorlar 1, yi= Maske ile ventilasyon 1, di er skorlar 1 veya 2, Kötü= Tüm skorlar 3) Çene gevflemesi Tam Zay f tonus Kuvvetli tonus Rijidite Vokal kord pozisyonu Aç k Hareketli Aç l p kapanan Tam kapal Laringoskopi Kolay Orta Zor mkans z Ik nma refleksi Yok Zay f Orta fiiddetli statistiksel Analiz: Çal flmam z n istatistiksel analizinde yeterli hasta say s n saptamak için Singh ve arkadafllar n n (2) çal flmas referans olarak al nd ve Minitab program ile α= 0,05 düzeyinde %99 güvenlilik s n r nda, %99 güçlülük ile her iki gruptaki hasta say s 50 olarak belirlendi. Bu çal flmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 16.0 program kullan larak yap ld. Verilerin normal da l m gösterip göstermedi i araflt r ld. Ölçümle elde edilen verilerin gruplar aras karfl laflt r lmas nda Mann- Whitney U testi kullan ld. Grup içi karfl laflt rmada normal da l m gösteren verilerde tekrarl ölçümlerde varyans analizi, normal da l m göstermeyen verilerde Friedman testi kullan ld. kili karfl laflt rmada Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon testi kullan ld. Say mla elde edilen verilerin karfl laflt r lmas nda ki-kare ve iki oran testi kullan ld. Veriler ortalama ± Standart Sapma (SS), say ve yüzde olarak ifade edildi. p< 0.05 anlaml kabul edildi. BULGULAR Gruplar n demografik özellikleri, ASA, anestezi ve cerrahi süreleri benzerdi (p>0.05) (Tablo II). KAH ve OAB de erleri gruplar aras nda benzerdi (p>0.05) (fiekil 1, 2). VL grubunda 1 (%2) hastada entübasyon giriflimi s - ras nda periferik oksijen satürasyon de eri %94 ün alt - na düfltü. DL grubunda hiçbir hastada periferik oksijen satürasyon de eri % 94 ün alt na düflmedi. Gruplar n tiromental mesafe de erleri benzerdi (Grup DL: 2.4±0.8 cm, Grup VL: 2.4 ±0.7 cm) (p>0.05). Entübasyon sonras 1, 3, 5. ve 10. dakikalardaki ETCO 2 de erleri Grup VL de Grup DL ye göre yüksekti (p<0.05) (Tablo III). Maske ventilasyonu s ras nda Grup DL de 15 hastada airway gereksinimi olup ve 17 hastada entübasyon s ras nda krikoid bas uygulan rken, Grup VL de ise 10 hastada airway gereksinimi oldu ve 14 hastada entübasyon s ras nda krikoid bas uyguland (p>0.05). Direkt laringoskopi grubunda 2 (%4), videolaringoskopi grubunda ise 1 (%2) hastada ikinci denemede entübasyon ifllemi gerçeklefltirildi (p>0.05). ki grupta da entübasyon durum skorlamas tüm hastalarda mükemmel olarak de erlendirildi. Cormack-Lehane s n flamas I/II/III/IV e göre gruplardaki hasta say lar Grup DL de 37/11/2/0 iken Grup VL de 38/12/0/0 idi (p>0.05). Entübasyon ifllemi s ras nda, Grup DL de 2 (%4) ve Grup VL de 16 (%32) hastada tüpü yönlendirmede güçlük vard (p<0.001). VL grubunda 1 (%2) hastada entü- Tablo III. Gruplar n ETCO 2 de erleri (mmhg) (Ortalama ± SS) (p<0.05). DL (n=50) VL (n=50) ndüksiyon sonras ± ± 2.48 Entübasyon sonras 1. dk ± ± 2.94* Entübasyon sonras 3.dk ± ± 2.77 * Entübasyon sonras 5.dk ± ± 2.51 * Entübasyon sonras 10.dk ± ± 3.64 * *: p<0.05 Grup DL ye göre. Tablo II. Gruplar n demografik özellikleri, ASA s n flamas, anestezi ve cerrahi süreleri (Ortalama ± SS) (p>0.05). DL (n=50) VL (n=50) Yafl (gün) 12.6± ±10.5 Boy (cm) 50.7± ±1.8 Kilo (kg) 3.5 ± ± 0.5 Anestezi süresi (dakika) 91.3± ±55.6 Cerrahi süre (dakika) 74.3± ±51.6 Cins K z (%) 21 (42) 25 (50) Erkek (%) 29 (58) 25 (50) ASA I 34 (68) 38 (76) II 15 (30) 12 (24) III 1 (2) - 121

4 Journal of Anesthesia 2013; 21 (2): Kuflderci et al: Laryngoscopy in neonates fiekil 1. Gruplar n KAH de erleri (ortalama ±SS) Grup içi karfl laflt rma; α: p<0.05 ndüksiyon sonras ve entübasyon sonras 1, 3, 5. dk lara göre β: p<0.05 DL grubunda entübasyon sonras 1, 10. dk, VL grubunda entübasyon sonras 1. dk ya göre δ: p<0.05 Entübasyon sonras 3, 5, 10. dk lara göre γ: p<0.05 Entübasyon sonras 5, 10. dk lara göre : p<0.05 Entübasyon sonras 10. dk ya göre basyon giriflimi baflar s zd. Entübasyon süreleri Grup DL de 19.3 ± 4.5 saniye, Grup VL de 31.6 ± 7.0 saniye olarak ölçüldü (p<0.0001). Her iki grupta da entübasyon ifllemi s ras nda yumuflak doku travmas, kanama ve laserasyon görülmedi. Direkt laringoskopi grubunda 1 hastada ekstübasyon sonras ses k s kl gözlendi. TARTIfiMA Biz çal flmam zda, Truview EVO2 laringoskopi ve Miller bleyd direkt laringoskopinin hemodinamik parametreler üzerine benzer etkilerinin oldu unu, bununla birlikte, Truview EVO2 laringoskopinin entübasyon süresini uzatt n ve büyük olas l kla bunun sonucu olarak, ETCO 2 de erlerinde art fla neden oldu unu bulduk. Hemodinamik parametreler üzerine videolaringoskopinin direkt laringoskopi ile benzer etkilerinin oldu u eriflkinlerde yap lan çal flmalarda gösterilmifltir (6,7). Literatür taramam z sonucunda çocuklar üzerinde bu konuda yap lan çal flmaya rastlamad k. Bununla birlikte bizim çal flmam zda da, kalp at m h z, ortalama arter bas nc ve SpO 2 de erleri gruplar aras nda benzerdi. Bunun yan s ra, ETCO 2 de erlerini videolaringoskopi grubunda direkt laringoskopi grubuna göre yüksek bulduk. Ancak, ETCO 2 de erleri Truview EVO2 laringoskopi grubunda 35 mmhg n n üzerine ç kmad ndan, bu fark n klinik olarak anlaml olmad n düflünüyoruz. Truview EVO2 laringoskopi grubunda ETCO 2 nin yüksek olmas büyük olas l kla tüpü yönlendirmedeki güçlük nedeniyle entübasyon süresinin uzamas na ba l d r. Entübasyonda videolaringoskopi kullan lacaksa hiperkarbisi olan ve zor entübasyon düflünülen yenido anlarda ETCO 2 de erinde art fla yol açabilece inden bunun göz önünde bulundurulmas uygundur. fiekil 2. Gruplar n OAB de erleri (ortalama ± SS). Grup içi karfl laflt rmada; α: p<0.05 DL grubunda indüksiyondan sonra ve entübasyon sonras 1, 3, 5, 10. dk lara göre VL grubunda indüksiyondan sonra ve entübasyon sonras 3, 5, 10. dk lara göre β: p<0.05 Entübasyon sonras 1. dk ya göre δ: p<0.05 Entübasyon sonras 3, 5, 10. dk lara göre γ: p<0.05 DL grubunda entübasyon sonras 5, 10. dk, VL grubunda 10. dk ya göre : p<0.05 Entübasyon sonras 10. dk ya göre Çal flmam zda Cormack-Lehane ile laringeal görüflün her iki grupta da benzer oldu unu bulduk. Truview EVO2 laringoskopi grubunda 1 hastada Cormack-Lehane skoru grade II olan ve tüpü yönlendirmede güçlük nedeniyle entübasyon süresi uzayan ve SpO 2 <% 94 olan hastada, direkt laringoskopi eflli inde h zl flekilde entübasyon gerçeklefltirildi. Miller bleyd laringoskopi grubunda Cormack-Lehane skoru grade III olan sadece 2 yenido anda, tüpü yönlendirmede güçlük nedeniyle, ikinci denemede stile kullan larak entübasyon ifllemini gerçeklefltirebildik. Truview EVO2 laringoskopi grubunda ise 1 yenido an Cormack-Lehane skoru grade I olmas na ra men, subglottik darl k nedeniyle 3 numara endotrakeal tüp ilerletilemedi i için 2.5 numara tüp ile entübe edildi. Truview EVO2 laringoskopi grubunda 16 hastada Cormack-Lehane skoru grade I olmas na ra men; tüpü yönlendirmede güçlük vard. Bunun nedeninin, Miller bleyd laringoskopiden farkl olarak, Truview EVO2 infant laringoskopu kullan rken ekran görüntüsü ile el koordinasyonu aras ndaki uyumsuzluk, ekranda ilk önce vokal kordlara odaklanmak ve video ekran nda entübasyon tüpü görülene kadar körlemesine ilerletmenin olabilece ini düflünüyoruz. Literatürde videolaringoskopi ile yap lan, pediyatrik hastalar içeren çal flmalar n ço unda videolaringoskopun laringeal görüflü art rd gösterilmifltir (2,8,9). Singh ve ark. 60 yenido an ve bebekte, Miller bleyd ile Truview EVO2 infant laringoskopu laringeal görüntü ve entübasyon zaman aç s ndan karfl laflt rm fl ve videolaringoskopi grubunda laringeal görüflün daha iyi oldu unu bulmufllard r (2). Macnair ve ark yafl aras 60 çocuk hastada videolaringoskop ile direkt laringoskopu karfl laflt rm fllar ve videolaringoskopun laringeal görüflü art rd n bulmufllard r (9). 122

5 Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): Kuflderci ve ark: Yenido anlarda laringoskopi Kim ve ark. ise 203 pediyatrik hastada yapt klar randomize klinik çal flmada, GlideScope videolaringoskopun direkt laringoskoptan daha iyi laringeal görüfl sa lad - n bulmufllard r (8). Bu çal flmalar n tersine, bizim çal flmam z n sonuçlar ile benzer flekilde, Vlatten ve ark. 4 yafltan küçük 56 çocuk hastada STORZ videolaringoskopi ile direkt laringoskopi aras nda laringeal görüfl aç - s ndan fark olmad n göstermifllerdir (10). Videolaringoskopi direkt laringoskopiye göre yeni bir tekniktir, özellikle yenido an hastalarda s n rl tecrübe vard r. Çal flmalar aras ndaki farkl sonuçlar, hem bu tecrübe farkl klar na hem de hasta gruplar n n çal flmalar aras ndaki farkl l klar na ba l d r. Bizim çal flmam zda oldu u gibi, sadece yenido anlar üzerinde yap lm fl bir çal flma literatürde mevcut de ildir. Singh ve ark. Truview EVO2 infant laringoskopu ile Miller bleyd laringoskopiyi karfl laflt rm fllar ve entübasyon süresini Truview EVO2 ile ortalama 18 saniye, Miller 0 numara bleyd laringoskopi ile 16 saniye olarak bulmufllard r (2). Bu çal flmada, entübasyon süresini cihaz n a za girmesiyle bafllatm fllar ve entübasyondan sonra cihaz n a zdan ç kmas yla sonland rm fllard r. Bizim çal flmam zda ise; entübasyon süresi cihaz n a za girmesiyle bafllat ld, monitörde ETCO 2 in görülmesiyle sonland r ld. Bundan dolay, çal flmam zda entübasyon süresi görece daha uzun (VL grubunda 31.6±7.0 sn, DL grubunda 19.3±4.5 sn) bulundu. Lov ve ark. (11) trakeal entübasyon ö retiminde, Fiadoje ve ark. (12) ise zor entübasyon oluflturulmufl bebek simülasyonunda, direkt laringoskopi ve Storz videolaringoskopi ile yapt klar çal flmalarda; iki grup aras nda entübasyon sürelerini eflit bulmufllard r. Hurford ve ark.(13) dil ödemi ve faringeal obstrüksiyon oluflturarak, güç havayolunu taklit eden 3-6 ayl k Simbaby R mankeninde, GlideScope ve Karl S- torz videolaringoskopu karfl laflt rm fllar ve entübasyon süreleri aras nda anlaml fark olmad n göstermifllerdir. Bu çal flmalar tersine, Macnair ve ark. ise çal flmalar nda; ortalama entübasyon süresini direkt laringoskopide 12 saniye, videolaringoskopide ise 22.5 saniye olarak bulmufllard r (9). GlideScope videolaringoskop ile yap - lan entübasyon giriflimlerinde entübasyon süresi, direkt laringoskopiye göre daha uzun bulunmufltur (8). Benzer flekilde yap lan çal flmalarda, Truview EVO2 videolaringoskopun Macintosh laringoskopa göre entübasyon süresini uzatt bulunmufltur (1,14). Biz de çal flmam zda, Truview EVO2 laringoskopun entübasyon süresini direkt laringoskopiye göre uzatt n bulduk. Bunun nedeninin, Truview EVO2 laringoskopi ile entübasyon giriflimi s ras nda ekrandan tüpü görerek yönlendirmeye adaptasyondaki güçlük oldu unu düflünüyoruz. Ayr ca, 5 y ll k asistanl k e itimi boyunca direkt laringoskopla entübasyon girifliminin daha fazla yap lmas ve videolaringoskopun kullan ma yeni girmesi de bu problemin nedeni olabilir. Singh ve ark. (2) çal flmalar na bafllamadan önce en az 10 hastada, Vlatten ve ark. (10) ise en az 10 manken ve 3 hastada entübasyon girifliminde videolaringoskopu kullanm fllar. Biz de çal flmam za bafllamadan önce 25 pediyatrik ve eriflkin, 20 yenido an hastada entübasyon girifliminde videolaringoskop kulland k. Çal flmaya bafllamadan önce deneyim kazanmak için, di er çal flmalara göre, daha fazla hasta üzerinde çal flmam z n daha güvenilir sonuçlar ortaya koydu unu düflünüyoruz. Çal flmam zda hiçbir hastada entübasyona ba l travmatik komplikasyona rastlamad k. Vlatten ve ark. da, videolaringoskop ve direkt laringoskopi gruplar nda entübasyona ba l komplikasyon bildirmemifllerdir (10). Singh ve ark. yapt klar çal flmada, Truview videolaringoskop kullan lan grupta yumuflak doku travmas olmad n, direkt laringoskopi kullan lan grupta çocuklar n birinde hafif kanama oldu unu söylemifllerdir (2). Jones ve ark. Macintosh bleyd ile direkt laringoskopi uygulamas n n videolaringoskopiye göre postoperatif dönemde orta ve ciddi derece bo az a r s n n daha fazla görüldü- ünü bildirmifllerdir (7). Bizim çal flmam zda, 100 yenido anda ekstübasyon sonras laringeal ödem, stridor, öksürük, laringospazm görülmedi. Direkt laringoskopi grubunda 1 yenido anda ses k s kl geliflti. Sonuç olarak; yapt m z çal flmada, videolaringoskopi entübasyon süresini uzatmas nedeniyle yenido anlarda rutin uygulamada direkt laringoskopiye göre avantajl görünmemektedir. Zor entübasyonda, a z içi patolojilerde, anatomiyi de erlendirmede ve entübasyon e itiminde yenido anlarda yararl l konusunda ileri ve genifl serileri içeren çal flmalara gerek vard r. KAYNAKLAR 1. Li JB, Xiong YC, Wang XL, et al. An evaluation of the Truview EVO2 laryngoscope. Anaesthesia 2007; 62: Singh R, Singh P, Vajifdar H. A comprasion of Truview infant EVO2 laryngoscope with the Miller bleyd in neonates and infants. Paediatr Anaesth 2009; 19: Can ÖS. Pediatrik havayolu. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim- Special Topics 2008; 1: Kayhan Z. Entübasyon güçlü ü, tan m, nedenleri, s n fland r lmas, önceden belirlenmesi. Anestezi Dergisi 1998; 6: fienel AC, Duman EN, Yurtseven M, Aktürk G. Comparison of intubation conditions of alfentanil and propofol with atracurium in short procedures of children. Tr J Medical Science 1999; 29:

6 Journal of Anesthesia 2013; 21 (2): Kuflderci et al: Laryngoscopy in neonates 6. Xue FS, Zhang GH, Li XY, et al. Comparison of hemodynamic responses to orotracheal intubation with the GlideScope videolaryngoscope and the Macintosh direct laryngoscope. J Clin Anesth 2007; 19: Jones PM, Armstrong KP, Amstrong PM, et al. A comprasion of GlideScope videolaryngoscopy to direct laryngoscopy for nasotracheal intubation. Anesth Analg 2008; 107: Kim JT, Na HS, Bae JY, et al. Glidescope videolaryngoscope: a randomized clinical trial in 203 pediatric patients. Br J Anaesth 2008; 101: Macnair D, Wilson G, Bloch M, Engelhardt T. Pediatric airway management: Comparing the Berci-Kaplan videolaringoscope with direct laryngoscopy. Paediatr Anaesth 2009; 19: Vlatten A, Aucoin S, Litz S, Macmanus B, Soder C. A comparison of the Storz video laryngoscope and standard direct laryngoscopy for intubation in the pediatric airway-a randomized clinical trial. Paediatr Anaesth 2009; 19: Low D, Healy D, Rasburn N. The use of the BERCI DCI videolaryngoscope for teaching novices direct laryngoscopy and tracheal intubation. Anaesthesia 2008; 63: Fiadjoe JE, Stricker PA, Hackell RS, et al. The efficacy of the Storz Miller 1 video laryngoscope in a simulated infant difficult intubation. Anesth Analg 2009; 108: Hurford DM, White MC. A comparison of the Glidescope and Karl Storz DCI videolaryngoscopes in a pediatric manikin. Anaesthesia 2010; 65: Barak M, Philipchuck P, Abecassis P, Katz Y. A comparison of the Truview bleyd with the Macintosh bleyd in adult patients. Anaesthesia 2007; 62:

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI KL N K ÇALIfiMA LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI Özgün DEM RKOL SOYARSLAN, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTEBEY, Uygur ER ÖZET D flkap Y ld r m Beyaz d E

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜfi (TG), Muhammet GÖZDEM R (MG), Senem TÜFEKÇ O LU (ST), Orhan KANBAK (OK) (HS, MG) Fatih Üniversitesi

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon

Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1, Nöroflirürji AD 2, Afyon Araflt rmalar / Researches ki Saat ve Üzerinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisi Alan Yafll Hastalarda Derlenme Sürelerinin Bispektral ndeks De erleri ile Karfl laflt r lmas Canan Balc 1, H. Selim Karabekir

Detaylı

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE PERİFERİK VENÖZ BASINÇ SANTRAL VENÖZ BASINCA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ? PERIPHERAL VENOUS PRESSURE IN CONGENITAL HEART SURGERY MAY BE AN ALTERNATIVE

Detaylı

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Ankara

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Ankara Journal of Anesthesia 2011; 19 (2): 106-113 Cerit et al: Complications of General Anesthesia KLİNİK ÇALIŞMA / ORGINAL RESEARCH GENEL ANESTEZİYE BAĞLI PERİOPERATİF DÖNEMDE GÖZLENEN KOMPLİKASYONLARIN VE

Detaylı

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ)

Perihan EKMEKÇ (PE), Ali Abbas YILMAZ (AAY), Enver ÖZGENC L (EÖ), Menekfle HASDO AN (MH), Özay AKAN (ÖA), Feyhan ÖKTEN (FÖ) KL N K ÇALIfiMA TOTAL D Z ARTROPLAST S YAPILAN HASTALARDA POSTOPERAT F A RI TEDAV S AMACI LE FEMORAL S N R BLO UNDA SÜREKL NFÜZYON YÖNTEM LE ROP VAKA NE ADJUVAN TRAMADOL ETK S Perihan EKMEKÇ (PE), Ali

Detaylı

Otolarengoloji. Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri. Türk. Arflivi. Ü. Büyükkoçak, C. Koç, fi. Özcan, T. Kaya

Otolarengoloji. Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri. Türk. Arflivi. Ü. Büyükkoçak, C. Koç, fi. Özcan, T. Kaya TKBBV 2003 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 5, 2002 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Sinonazal Cerrahide Farkl ntravenöz Sedasyon Teknikleri

Detaylı

SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARININ HASTANE ÖNCESİ VE KARDİYOPULMONER RESUSİTASYONDA KULLANIMI

SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARININ HASTANE ÖNCESİ VE KARDİYOPULMONER RESUSİTASYONDA KULLANIMI DERLEME / REVIEW SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARININ HASTANE ÖNCESİ VE KARDİYOPULMONER RESUSİTASYONDA KULLANIMI USE OF SUPRAGLOTTIC AIRWAY DEVICES IN THE PREHOSPITAL SETTING AND DURING CPR Bahar KUVAK Dokuz

Detaylı

Elektif Sezaryenlerde Genel ve Spinal Anestezinin Anne ve Yenido an Kortizol Düzeylerine Etkisi

Elektif Sezaryenlerde Genel ve Spinal Anestezinin Anne ve Yenido an Kortizol Düzeylerine Etkisi Perinatoloji Dergisi Cilt:, Say : 3/Eylül 2006 1 Elektif Sezaryenlerde Genel ve Spinal Anestezinin Anne ve Yenido an Kortizol Düzeylerine Etkisi Ahmet Kale 1, Ebru Kale 2, Mahmut Erdemo lu 1, Nurten Akdeniz

Detaylı

TDV Ankara Özel 29 Mayıs Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara 2

TDV Ankara Özel 29 Mayıs Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara 2 Journal of Anesthesia 2012; 20 (2): 86-91 Özhan et al: The Anesthetic Management for Deep Brain Stimulation KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH PARKİNSON HASTALIĞININ TEDAVİSİ İÇİN DERİN BEYİN STİMÜLASYONU

Detaylı

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl

Detaylı

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN Yürütme Kurulu Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Alpay ÖRK, Dr. Berna HAL LO LU, Dr. Alper

Detaylı

TEK AKCİĞER VENTİLASYONU ONE-LUNG VENTILATION

TEK AKCİĞER VENTİLASYONU ONE-LUNG VENTILATION Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 1-10 Sazak ve ark: Tek Akci er Ventilasyonu DERLEME / REVIEW TEK AKCİĞER VENTİLASYONU ONE-LUNG VENTILATION Hilal SAZAK, Fatma ULUS, fiaziye fiah N Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.359

DOI: 10.4274/tpa.45.359 Özgün Araflt rma Original Article 359 DOI: 10.4274/tpa.45.359 Do umsal nazolakrimal kanal t kan kl nda erken ve geç yafllarda uygulanan lakrimal kanal masaj ve sondalama tedavisinin sonuçlar The outcomes

Detaylı

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S KL N K ÇALIfiMA ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S. Ayd n ERDEN, A. Gülsün PAMUK, O uzhan ARUN, Seda B. AKINCI, Özkan ÖNAL, Ülkü AYPAR Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Araflt rmalar / Researches H. Fatih Korkmaz 1, Ayfle Hanc 2, Birsen

Detaylı

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN Yürütme Kurulu Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Alpay ÖRK, Dr. Berna HAL LO LU, Dr. Alper

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. mtiyaz Sahibi Genel Yay n Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Yürütme Kurulu Yay n Kurulu statistik Dan flman Dr. Kemal KÖYMEN Dr. fiaban fi MfiEK Dr. Bülent

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.329

DOI: 10.4274/tpa.45.329 Özgün Araflt rma Original Article 329 DOI: 10.4274/tpa.45.329 Erken do mufl bebeklerde klinik olarak anlaml patent duktus arteriyozus tedavisinde oral ibuprofenin etkinli i The efficacy of oral ibuprofen

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

Treatment Efficacy of Subcutaneous Insulin Infusion Therapy In Type 1 Diabetic Patients

Treatment Efficacy of Subcutaneous Insulin Infusion Therapy In Type 1 Diabetic Patients 80 Original Makale Orijinal Article Cilt Alt nsülin nfüzyon Tedavisinin Tip 1 Diyabetik Hastalarda Tedavi Etkinli i Treatment Efficacy of Subcutaneous Insulin Infusion Therapy In Type 1 Diabetic Patients

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY

ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY Anestezi Dergisi 2012; 20 (2): 63-72 zdefl: Robotik Cerrahide Anestezi DERLEME / REVIEW ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY Seval ZDEfi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Eğitim

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2 Anestezi Dergisi 2012; 20 (4): 223-232 Seyhan ve ark: Plasenta Akreata Vakalar nda Anestezik Yaklafl m KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH PLASENTA AKRETA VAKALARINDA PERİOPERATİF ANESTEZİ YAKLAŞIMI (RETROSPEKTİF

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:126-131/Nisan/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşleminde Sedasyon Uygulamalarında Ramsey Sedasyon Skalası

Detaylı

prognozu etkileyen faktörler

prognozu etkileyen faktörler Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(2):102-109 Künt travmaya ba l yelken gö üs: Klinik özellikler ve prognozu etkileyen faktörler Flail chest due to blunt trauma: clinical

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı