Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU"

Transkript

1 Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): Kuflderci ve ark: Yenido anlarda laringoskopi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH YENİDOĞANLARDA TRUVIEW EVO2 LARİNGOSKOP İLE MILLER BLEYDLİ LARİNGOSKOPUN HEMODİNAMİ VE ENTÜBASYON KOŞULLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF TRUVIEW EVO2 INFANT LARYNGOSCOPY AND DIRECT LARYNGOSCOPY ON HEMODYNAMIC PARAMETERS AND INTUBATION CONDITIONS IN NEONATES Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, SAMSUN Ondokuz Mayıs Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Samsun, Turkey *4. Ulusal Pediatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresinde poster olarak sunulmuştur. *It has been presented as a poster in the 4th National Pediatric Anesthesia and Critical Care Congress ÖZET Amaç: Yenido anlarda Truview EVO2 infant laringoskopi ve Miller bleydli laringoskopinin hemodinamik yan t, laringeal görüfl ve entübasyon koflullar üzerine etkilerini karfl laflt rmakt r. Yöntem: Çal flmaya genel anestezi alt nda opere olacak toplam 100 yenido an dahil edildi. Hastalar iki gruba ayr ld. Entübasyon Grup VL de Truview EVO2 infant laringoskop, Grup DL de Miller düz O bleyd laringoskop ile gerçeklefltirildi. Hemodinamik parametreler (kalp h z ve ortalama arter bas nc, periferik oksijen satürasyonu ve end-tidal karbondioksit) preoperatif, indüksiyondan sonra, entübasyondan sonraki 1, 3, 5 ve 10. dakikada kaydedildi. Laringoskopik görünüm Cormack- Lehane skorlamas ile de erlendirildi. Entübasyon durum skorlamas ve komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Gruplar n demografik özellikleri, kalp h z, ortalama arter bas nc ile periferik oksijen satürasyonlar ve Cormack- Lehane skorlar aras nda fark yoktu (p>0.05). Truview EVO2 laringoskopi grubunda entübasyon süresi Miller bleydli laringoskop grubuna göre daha uzundu (31.6±7.0 saniye vs 19.3±4.5 saniye) (p<0.0001). DL grubunda 1 hastada ekstübasyon sonras ses k s kl geliflti. Sonuç: Yenido anlarda Truview EVO2 infant laringoskopun, Miller bleyd laringoskop ile karfl laflt r ld nda; laringoskopik görüntünün benzer ve entübasyon süresi daha uzun bulundu. ANAHTAR KEL MELER: Yenido an, Entübasyon, Truview EVO2 Laringoskop. SUMMARY Objective: The aim of this study was to compare the Truview infant EVO2 laryngoscope and the Miller straight blade laryngoscope on hemodynamic effects, laryngeal view and intubation conditions in neonates. Methods: In this prospective randomized study, 100 neonates undergoing surgery under general anesthesia were included into the study. Infants were divided into two groups: Endotracheal intubation was performed with a Truview infant blade (Group VL) or with a Miller 0 blade (Group DL). The hemodynamic parameters (heart rate and mean blood pressure, peripheric oxygen saturation, end-tidal CO 2 were recorded at preoperatively, after induction, and 1, 3, 5, 10 min after intubation. Laringoscopic view was assessed with Cormack-Lehane score. Intubation conditions and complications were also recorded. Results: There were no statistical differences among demographic parameters, heart rate, mean blood pressure, peripheral oxygen saturations and Cormack-Lehane scores (p>0.05). Duration of intubation was longer with Truview laryngoscope blade than Miller blade (31.6±7.0 sec vs 19.3±4.5 sec) (p<0.0001). In DL Group, one patient experienced post-extubation hoarseness. Conclusion: It has been found that tracheal intubation with Truview EVO2 infant blade resulted in longer intubation time with similar laryngoscopic view compared to Miller blade in neonates. KEY WORDS: Neonate, intubation, Truview EVO2 laryngoscope. Ç kar çat flmas /Conflict of Interest: Yazarlar herhangi bir ç kar çat flmas bildirmemifllerdir./ Authors do not report any conflict of interest. Gelifl tarihi/received: 18/07/2012 Kabul tarihi/accepted: 26/12/2012 Yaz flma Adresi (Correspondence): Dr. Sibel BARIfi, Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ABD. / SAMSUN E-posta ( ): 119

2 Journal of Anesthesia 2013; 21 (2): Kuflderci et al: Laryngoscopy in neonates G R fi Truview EVO2 laringoskop, entegre optik lens sistemi ve 46 ön aç ya sahip bleydi ile laringeal görüntüyü büyütebilen modifiye bir laringoskoptur (1) (Resim 1). Endotrakeal tüpe do ru aç lanma verebilmek için bir Optishape TM stile ile kullan l r. Bleyd ucuna entegre bu ulanmay önleyen ve oksijen deste i sa layan bir ç k fl mevcuttur. Son y llarda yenido an bebekler dahil küçük bebeklerde kullan lmak üzere infant bleydi gelifltirilmifltir (2). Resim 1: Truview EVO2 infant laringoskoptm. Yenido an n havayolu anatomisi eriflkinden farkl d r. Epiglot sert, omega veya V fleklindedir. Larenks huni fleklinde, prematür bebekte C3, miad nda bebekte C3-4 hizas nda olmak üzere, daha yüksekte ve öndedir. Epiglotlar yumuflak ve esnek yap dad r. Vokal kordlar, trakeaya do ru e imli uzan r. (3) Bu çal flmadaki amac m z; Truview EVO2 infant laringoskopi ile Miller bleydli direkt laringoskopinin hemodinamik yan t, laringoskopi ve entübasyon koflullar üzerine etkilerini karfl laflt rmakt r. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çal flma Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi izni ve hasta yak n n n yaz l onay al nd ktan sonra tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Çal flmaya genel anestezi alt nda entübe olarak operasyon geçirecek ASA I-II-III, yafllar 0-28 gün aras nda olan toplam 100 yenido an dahil edildi. Prematür do an, düflük do um a rl kl, güç havayolu beklenen hastalar (yüz anomalisi, havayolu problemi gibi) ve oda havas nda periferik oksijen saturasyonu (SpO 2 ) <% 94 olan hastalar çal flmaya dahil edilmedi. Hastalar n preoperatif muayenesinde yafl, cinsiyet, kilo, ASA, çene ucu ile krikoid k k rdak aras cetvel ile ölçülerek de erleri kaydedildi. Hastalar n hiçbirine premedikasyon uygulanmad. Tüm hastalara standart elektrokardiyografi (EKG), kalp at m h z (KAH), periferik oksijen satürasyonu (SpO 2 ), non-invazif kan bas nc (NIBP), end-tidal karbondioksit (ETCO 2 ) monitörizasyonu yap ld. Anestezi indüksiyonunda %6 sevofluran ve 0.2 mg kg -1 cisatrakuryum kullan ld. Üç dakika maske ventilasyonu sonunda hastalar entübe edildi. Entübasyon sonras remifentanil infüzyonu 0.15 µg kg -1 dk -1 dozunda baflland, FiO 2 % 40 olacak flekilde O 2 /hava kar fl m ve %2 konsantrasyonda sevofluran ile anestezi idamesi sa land. Tüm entübasyon giriflimleri ayn anestezist taraf ndan gerçeklefltirildi. Entübasyon ifllemi yap l rken bafl n alt na yar may fleklinde bafl pedi yerlefltirilerek nötral pozisyon sa land. 3 denemeden sonra entübasyon gerçekleflmeyen giriflimler baflar s z kabul edildi. Periferik oksijen satürasyonu %94 ün alt na düflünce %100 O 2 ile maske ventilasyonu uyguland ve alternatif yöntemlere geçildi. Hastalar rastgele 2 gruba ayr ld. Direkt laringoskopi (Grup DL) grubundaki hastalar Miller bleyd laringoskop ile entübe edildi. Endotrakeal entübasyon ifllemi s ras nda stile konulmad. Videolaringoskopi (Grup VL) grubundaki hastalarda, 25 eriflkin ve pediyatrik hastada Truview EVO2 videolaringoskop, 20 yenido an hastada Truview EVO2 infant videolaringoskopu kullanm fl olan anestezist taraf ndan entübasyon gerçeklefltirildi. Entübasyon s ras nda endotrakeal tüplere OptiShape TM stile konuldu. Truview EVO2 infant videolaringoskopu endoskopik cihaza ba lanarak görüntü elde edildi. Hastalar n preoperatif, indüksiyondan sonra, entübasyondan sonraki 1, 3, 5 ve 10. dakikadaki kalp at m h z (KAH), ortalama arter bas nc (OAB), periferik oksijen satürasyonu (SpO 2 ) ve end-tidal karbondioksit (ETCO 2 ) de erleri kaydedildi. Entübasyon süresi olarak laringoskop bleydinin a z içine yerlefltirilip entübasyon ifllemi sonunda monitörde ETCO 2 de erinin görülmesine kadar geçen süre kabul edildi. Entübasyon s ras nda vokal kordlar n de erlendirilmesi için Cormack-Lehane Skorlama Sistemi kullan ld ve skorlar I-II-III-IV derece aras nda kaydedildi (4). Anestezi ve cerrahi süre, entübasyonun kaç nc denemede baflar l oldu u, entübasyon durum skorlamas de erlendirildi (5) (Tablo I). Entübasyon esnas nda oluflan komplikasyonlar (kanama, laserasyon, difl hasar, vs), entübasyon güçlük nedenleri (tüpü yönlendirmede güçlük), maske ventilasyonunda airway kullan p kullan lmad, entübasyon ifllemi s ras nda krikoid bas uygulan p uygulanmad ve ekstübasyon sonras komplikasyonlar (ses k s kl, laringeal ödem, stridor, öksürük, laringospazm) kaydedildi. 120

3 Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): Kuflderci ve ark: Yenido anlarda laringoskopi Tablo I. Entübasyon durum skorlamas (Mükemmel=Tüm skorlar 1, yi= Maske ile ventilasyon 1, di er skorlar 1 veya 2, Kötü= Tüm skorlar 3) Çene gevflemesi Tam Zay f tonus Kuvvetli tonus Rijidite Vokal kord pozisyonu Aç k Hareketli Aç l p kapanan Tam kapal Laringoskopi Kolay Orta Zor mkans z Ik nma refleksi Yok Zay f Orta fiiddetli statistiksel Analiz: Çal flmam z n istatistiksel analizinde yeterli hasta say s n saptamak için Singh ve arkadafllar n n (2) çal flmas referans olarak al nd ve Minitab program ile α= 0,05 düzeyinde %99 güvenlilik s n r nda, %99 güçlülük ile her iki gruptaki hasta say s 50 olarak belirlendi. Bu çal flmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 16.0 program kullan larak yap ld. Verilerin normal da l m gösterip göstermedi i araflt r ld. Ölçümle elde edilen verilerin gruplar aras karfl laflt r lmas nda Mann- Whitney U testi kullan ld. Grup içi karfl laflt rmada normal da l m gösteren verilerde tekrarl ölçümlerde varyans analizi, normal da l m göstermeyen verilerde Friedman testi kullan ld. kili karfl laflt rmada Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon testi kullan ld. Say mla elde edilen verilerin karfl laflt r lmas nda ki-kare ve iki oran testi kullan ld. Veriler ortalama ± Standart Sapma (SS), say ve yüzde olarak ifade edildi. p< 0.05 anlaml kabul edildi. BULGULAR Gruplar n demografik özellikleri, ASA, anestezi ve cerrahi süreleri benzerdi (p>0.05) (Tablo II). KAH ve OAB de erleri gruplar aras nda benzerdi (p>0.05) (fiekil 1, 2). VL grubunda 1 (%2) hastada entübasyon giriflimi s - ras nda periferik oksijen satürasyon de eri %94 ün alt - na düfltü. DL grubunda hiçbir hastada periferik oksijen satürasyon de eri % 94 ün alt na düflmedi. Gruplar n tiromental mesafe de erleri benzerdi (Grup DL: 2.4±0.8 cm, Grup VL: 2.4 ±0.7 cm) (p>0.05). Entübasyon sonras 1, 3, 5. ve 10. dakikalardaki ETCO 2 de erleri Grup VL de Grup DL ye göre yüksekti (p<0.05) (Tablo III). Maske ventilasyonu s ras nda Grup DL de 15 hastada airway gereksinimi olup ve 17 hastada entübasyon s ras nda krikoid bas uygulan rken, Grup VL de ise 10 hastada airway gereksinimi oldu ve 14 hastada entübasyon s ras nda krikoid bas uyguland (p>0.05). Direkt laringoskopi grubunda 2 (%4), videolaringoskopi grubunda ise 1 (%2) hastada ikinci denemede entübasyon ifllemi gerçeklefltirildi (p>0.05). ki grupta da entübasyon durum skorlamas tüm hastalarda mükemmel olarak de erlendirildi. Cormack-Lehane s n flamas I/II/III/IV e göre gruplardaki hasta say lar Grup DL de 37/11/2/0 iken Grup VL de 38/12/0/0 idi (p>0.05). Entübasyon ifllemi s ras nda, Grup DL de 2 (%4) ve Grup VL de 16 (%32) hastada tüpü yönlendirmede güçlük vard (p<0.001). VL grubunda 1 (%2) hastada entü- Tablo III. Gruplar n ETCO 2 de erleri (mmhg) (Ortalama ± SS) (p<0.05). DL (n=50) VL (n=50) ndüksiyon sonras ± ± 2.48 Entübasyon sonras 1. dk ± ± 2.94* Entübasyon sonras 3.dk ± ± 2.77 * Entübasyon sonras 5.dk ± ± 2.51 * Entübasyon sonras 10.dk ± ± 3.64 * *: p<0.05 Grup DL ye göre. Tablo II. Gruplar n demografik özellikleri, ASA s n flamas, anestezi ve cerrahi süreleri (Ortalama ± SS) (p>0.05). DL (n=50) VL (n=50) Yafl (gün) 12.6± ±10.5 Boy (cm) 50.7± ±1.8 Kilo (kg) 3.5 ± ± 0.5 Anestezi süresi (dakika) 91.3± ±55.6 Cerrahi süre (dakika) 74.3± ±51.6 Cins K z (%) 21 (42) 25 (50) Erkek (%) 29 (58) 25 (50) ASA I 34 (68) 38 (76) II 15 (30) 12 (24) III 1 (2) - 121

4 Journal of Anesthesia 2013; 21 (2): Kuflderci et al: Laryngoscopy in neonates fiekil 1. Gruplar n KAH de erleri (ortalama ±SS) Grup içi karfl laflt rma; α: p<0.05 ndüksiyon sonras ve entübasyon sonras 1, 3, 5. dk lara göre β: p<0.05 DL grubunda entübasyon sonras 1, 10. dk, VL grubunda entübasyon sonras 1. dk ya göre δ: p<0.05 Entübasyon sonras 3, 5, 10. dk lara göre γ: p<0.05 Entübasyon sonras 5, 10. dk lara göre : p<0.05 Entübasyon sonras 10. dk ya göre basyon giriflimi baflar s zd. Entübasyon süreleri Grup DL de 19.3 ± 4.5 saniye, Grup VL de 31.6 ± 7.0 saniye olarak ölçüldü (p<0.0001). Her iki grupta da entübasyon ifllemi s ras nda yumuflak doku travmas, kanama ve laserasyon görülmedi. Direkt laringoskopi grubunda 1 hastada ekstübasyon sonras ses k s kl gözlendi. TARTIfiMA Biz çal flmam zda, Truview EVO2 laringoskopi ve Miller bleyd direkt laringoskopinin hemodinamik parametreler üzerine benzer etkilerinin oldu unu, bununla birlikte, Truview EVO2 laringoskopinin entübasyon süresini uzatt n ve büyük olas l kla bunun sonucu olarak, ETCO 2 de erlerinde art fla neden oldu unu bulduk. Hemodinamik parametreler üzerine videolaringoskopinin direkt laringoskopi ile benzer etkilerinin oldu u eriflkinlerde yap lan çal flmalarda gösterilmifltir (6,7). Literatür taramam z sonucunda çocuklar üzerinde bu konuda yap lan çal flmaya rastlamad k. Bununla birlikte bizim çal flmam zda da, kalp at m h z, ortalama arter bas nc ve SpO 2 de erleri gruplar aras nda benzerdi. Bunun yan s ra, ETCO 2 de erlerini videolaringoskopi grubunda direkt laringoskopi grubuna göre yüksek bulduk. Ancak, ETCO 2 de erleri Truview EVO2 laringoskopi grubunda 35 mmhg n n üzerine ç kmad ndan, bu fark n klinik olarak anlaml olmad n düflünüyoruz. Truview EVO2 laringoskopi grubunda ETCO 2 nin yüksek olmas büyük olas l kla tüpü yönlendirmedeki güçlük nedeniyle entübasyon süresinin uzamas na ba l d r. Entübasyonda videolaringoskopi kullan lacaksa hiperkarbisi olan ve zor entübasyon düflünülen yenido anlarda ETCO 2 de erinde art fla yol açabilece inden bunun göz önünde bulundurulmas uygundur. fiekil 2. Gruplar n OAB de erleri (ortalama ± SS). Grup içi karfl laflt rmada; α: p<0.05 DL grubunda indüksiyondan sonra ve entübasyon sonras 1, 3, 5, 10. dk lara göre VL grubunda indüksiyondan sonra ve entübasyon sonras 3, 5, 10. dk lara göre β: p<0.05 Entübasyon sonras 1. dk ya göre δ: p<0.05 Entübasyon sonras 3, 5, 10. dk lara göre γ: p<0.05 DL grubunda entübasyon sonras 5, 10. dk, VL grubunda 10. dk ya göre : p<0.05 Entübasyon sonras 10. dk ya göre Çal flmam zda Cormack-Lehane ile laringeal görüflün her iki grupta da benzer oldu unu bulduk. Truview EVO2 laringoskopi grubunda 1 hastada Cormack-Lehane skoru grade II olan ve tüpü yönlendirmede güçlük nedeniyle entübasyon süresi uzayan ve SpO 2 <% 94 olan hastada, direkt laringoskopi eflli inde h zl flekilde entübasyon gerçeklefltirildi. Miller bleyd laringoskopi grubunda Cormack-Lehane skoru grade III olan sadece 2 yenido anda, tüpü yönlendirmede güçlük nedeniyle, ikinci denemede stile kullan larak entübasyon ifllemini gerçeklefltirebildik. Truview EVO2 laringoskopi grubunda ise 1 yenido an Cormack-Lehane skoru grade I olmas na ra men, subglottik darl k nedeniyle 3 numara endotrakeal tüp ilerletilemedi i için 2.5 numara tüp ile entübe edildi. Truview EVO2 laringoskopi grubunda 16 hastada Cormack-Lehane skoru grade I olmas na ra men; tüpü yönlendirmede güçlük vard. Bunun nedeninin, Miller bleyd laringoskopiden farkl olarak, Truview EVO2 infant laringoskopu kullan rken ekran görüntüsü ile el koordinasyonu aras ndaki uyumsuzluk, ekranda ilk önce vokal kordlara odaklanmak ve video ekran nda entübasyon tüpü görülene kadar körlemesine ilerletmenin olabilece ini düflünüyoruz. Literatürde videolaringoskopi ile yap lan, pediyatrik hastalar içeren çal flmalar n ço unda videolaringoskopun laringeal görüflü art rd gösterilmifltir (2,8,9). Singh ve ark. 60 yenido an ve bebekte, Miller bleyd ile Truview EVO2 infant laringoskopu laringeal görüntü ve entübasyon zaman aç s ndan karfl laflt rm fl ve videolaringoskopi grubunda laringeal görüflün daha iyi oldu unu bulmufllard r (2). Macnair ve ark yafl aras 60 çocuk hastada videolaringoskop ile direkt laringoskopu karfl laflt rm fllar ve videolaringoskopun laringeal görüflü art rd n bulmufllard r (9). 122

5 Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): Kuflderci ve ark: Yenido anlarda laringoskopi Kim ve ark. ise 203 pediyatrik hastada yapt klar randomize klinik çal flmada, GlideScope videolaringoskopun direkt laringoskoptan daha iyi laringeal görüfl sa lad - n bulmufllard r (8). Bu çal flmalar n tersine, bizim çal flmam z n sonuçlar ile benzer flekilde, Vlatten ve ark. 4 yafltan küçük 56 çocuk hastada STORZ videolaringoskopi ile direkt laringoskopi aras nda laringeal görüfl aç - s ndan fark olmad n göstermifllerdir (10). Videolaringoskopi direkt laringoskopiye göre yeni bir tekniktir, özellikle yenido an hastalarda s n rl tecrübe vard r. Çal flmalar aras ndaki farkl sonuçlar, hem bu tecrübe farkl klar na hem de hasta gruplar n n çal flmalar aras ndaki farkl l klar na ba l d r. Bizim çal flmam zda oldu u gibi, sadece yenido anlar üzerinde yap lm fl bir çal flma literatürde mevcut de ildir. Singh ve ark. Truview EVO2 infant laringoskopu ile Miller bleyd laringoskopiyi karfl laflt rm fllar ve entübasyon süresini Truview EVO2 ile ortalama 18 saniye, Miller 0 numara bleyd laringoskopi ile 16 saniye olarak bulmufllard r (2). Bu çal flmada, entübasyon süresini cihaz n a za girmesiyle bafllatm fllar ve entübasyondan sonra cihaz n a zdan ç kmas yla sonland rm fllard r. Bizim çal flmam zda ise; entübasyon süresi cihaz n a za girmesiyle bafllat ld, monitörde ETCO 2 in görülmesiyle sonland r ld. Bundan dolay, çal flmam zda entübasyon süresi görece daha uzun (VL grubunda 31.6±7.0 sn, DL grubunda 19.3±4.5 sn) bulundu. Lov ve ark. (11) trakeal entübasyon ö retiminde, Fiadoje ve ark. (12) ise zor entübasyon oluflturulmufl bebek simülasyonunda, direkt laringoskopi ve Storz videolaringoskopi ile yapt klar çal flmalarda; iki grup aras nda entübasyon sürelerini eflit bulmufllard r. Hurford ve ark.(13) dil ödemi ve faringeal obstrüksiyon oluflturarak, güç havayolunu taklit eden 3-6 ayl k Simbaby R mankeninde, GlideScope ve Karl S- torz videolaringoskopu karfl laflt rm fllar ve entübasyon süreleri aras nda anlaml fark olmad n göstermifllerdir. Bu çal flmalar tersine, Macnair ve ark. ise çal flmalar nda; ortalama entübasyon süresini direkt laringoskopide 12 saniye, videolaringoskopide ise 22.5 saniye olarak bulmufllard r (9). GlideScope videolaringoskop ile yap - lan entübasyon giriflimlerinde entübasyon süresi, direkt laringoskopiye göre daha uzun bulunmufltur (8). Benzer flekilde yap lan çal flmalarda, Truview EVO2 videolaringoskopun Macintosh laringoskopa göre entübasyon süresini uzatt bulunmufltur (1,14). Biz de çal flmam zda, Truview EVO2 laringoskopun entübasyon süresini direkt laringoskopiye göre uzatt n bulduk. Bunun nedeninin, Truview EVO2 laringoskopi ile entübasyon giriflimi s ras nda ekrandan tüpü görerek yönlendirmeye adaptasyondaki güçlük oldu unu düflünüyoruz. Ayr ca, 5 y ll k asistanl k e itimi boyunca direkt laringoskopla entübasyon girifliminin daha fazla yap lmas ve videolaringoskopun kullan ma yeni girmesi de bu problemin nedeni olabilir. Singh ve ark. (2) çal flmalar na bafllamadan önce en az 10 hastada, Vlatten ve ark. (10) ise en az 10 manken ve 3 hastada entübasyon girifliminde videolaringoskopu kullanm fllar. Biz de çal flmam za bafllamadan önce 25 pediyatrik ve eriflkin, 20 yenido an hastada entübasyon girifliminde videolaringoskop kulland k. Çal flmaya bafllamadan önce deneyim kazanmak için, di er çal flmalara göre, daha fazla hasta üzerinde çal flmam z n daha güvenilir sonuçlar ortaya koydu unu düflünüyoruz. Çal flmam zda hiçbir hastada entübasyona ba l travmatik komplikasyona rastlamad k. Vlatten ve ark. da, videolaringoskop ve direkt laringoskopi gruplar nda entübasyona ba l komplikasyon bildirmemifllerdir (10). Singh ve ark. yapt klar çal flmada, Truview videolaringoskop kullan lan grupta yumuflak doku travmas olmad n, direkt laringoskopi kullan lan grupta çocuklar n birinde hafif kanama oldu unu söylemifllerdir (2). Jones ve ark. Macintosh bleyd ile direkt laringoskopi uygulamas n n videolaringoskopiye göre postoperatif dönemde orta ve ciddi derece bo az a r s n n daha fazla görüldü- ünü bildirmifllerdir (7). Bizim çal flmam zda, 100 yenido anda ekstübasyon sonras laringeal ödem, stridor, öksürük, laringospazm görülmedi. Direkt laringoskopi grubunda 1 yenido anda ses k s kl geliflti. Sonuç olarak; yapt m z çal flmada, videolaringoskopi entübasyon süresini uzatmas nedeniyle yenido anlarda rutin uygulamada direkt laringoskopiye göre avantajl görünmemektedir. Zor entübasyonda, a z içi patolojilerde, anatomiyi de erlendirmede ve entübasyon e itiminde yenido anlarda yararl l konusunda ileri ve genifl serileri içeren çal flmalara gerek vard r. KAYNAKLAR 1. Li JB, Xiong YC, Wang XL, et al. An evaluation of the Truview EVO2 laryngoscope. Anaesthesia 2007; 62: Singh R, Singh P, Vajifdar H. A comprasion of Truview infant EVO2 laryngoscope with the Miller bleyd in neonates and infants. Paediatr Anaesth 2009; 19: Can ÖS. Pediatrik havayolu. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim- Special Topics 2008; 1: Kayhan Z. Entübasyon güçlü ü, tan m, nedenleri, s n fland r lmas, önceden belirlenmesi. Anestezi Dergisi 1998; 6: fienel AC, Duman EN, Yurtseven M, Aktürk G. Comparison of intubation conditions of alfentanil and propofol with atracurium in short procedures of children. Tr J Medical Science 1999; 29:

6 Journal of Anesthesia 2013; 21 (2): Kuflderci et al: Laryngoscopy in neonates 6. Xue FS, Zhang GH, Li XY, et al. Comparison of hemodynamic responses to orotracheal intubation with the GlideScope videolaryngoscope and the Macintosh direct laryngoscope. J Clin Anesth 2007; 19: Jones PM, Armstrong KP, Amstrong PM, et al. A comprasion of GlideScope videolaryngoscopy to direct laryngoscopy for nasotracheal intubation. Anesth Analg 2008; 107: Kim JT, Na HS, Bae JY, et al. Glidescope videolaryngoscope: a randomized clinical trial in 203 pediatric patients. Br J Anaesth 2008; 101: Macnair D, Wilson G, Bloch M, Engelhardt T. Pediatric airway management: Comparing the Berci-Kaplan videolaringoscope with direct laryngoscopy. Paediatr Anaesth 2009; 19: Vlatten A, Aucoin S, Litz S, Macmanus B, Soder C. A comparison of the Storz video laryngoscope and standard direct laryngoscopy for intubation in the pediatric airway-a randomized clinical trial. Paediatr Anaesth 2009; 19: Low D, Healy D, Rasburn N. The use of the BERCI DCI videolaryngoscope for teaching novices direct laryngoscopy and tracheal intubation. Anaesthesia 2008; 63: Fiadjoe JE, Stricker PA, Hackell RS, et al. The efficacy of the Storz Miller 1 video laryngoscope in a simulated infant difficult intubation. Anesth Analg 2009; 108: Hurford DM, White MC. A comparison of the Glidescope and Karl Storz DCI videolaryngoscopes in a pediatric manikin. Anaesthesia 2010; 65: Barak M, Philipchuck P, Abecassis P, Katz Y. A comparison of the Truview bleyd with the Macintosh bleyd in adult patients. Anaesthesia 2007; 62:

ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI

ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:214-218 OLGU SUNUMU ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI USE OF MCGARTH VIDEOLARYNGOSCOPE IN THE MANAGEMENT OF

Detaylı

Pediyatrik Zor Havayolu. Dr. Zekine BEGEÇ İnönü Üniv. Tıp Fak. Anest ve Rea AD.

Pediyatrik Zor Havayolu. Dr. Zekine BEGEÇ İnönü Üniv. Tıp Fak. Anest ve Rea AD. Pediyatrik Zor Havayolu Dr. Zekine BEGEÇ İnönü Üniv. Tıp Fak. Anest ve Rea AD. İçerik n Pediyatrik havayolu özellikleri n Zor havayolu terminolojisi ve insidansı n Bebek ve çocukta zor havayolunun değerlendirilmesi

Detaylı

Endotrakeal Entübasyon

Endotrakeal Entübasyon Endotrakeal Entübasyon Hazırlayan Doç. Dr. Erkan GÖKSU Yönetiminin amacı Primer amaçlar: bütünlüğünü korumak Oksijenizasyonu sağlamak Ventilasyonu sağlamak Aspirasyonu engellemek Sekonder Resüsitasyon

Detaylı

Zor Zor Havayolu Tanım ve Algoritması

Zor Zor Havayolu Tanım ve Algoritması Zor Zor Havayolu Tanım ve Algoritması Sunum planı Zor havayolu tanımı Zor hava yolu tarihçesi American Society of Anesthesiologists (ASA) zor havayolu algoritması Difficult Airway Society (DAS) zor havayolu

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*]

Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*] TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(1):30-34 KL N K ARAfiTIRMA Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*] The Effects of Induction

Detaylı

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):311-317 doi:10.5222/jtaics.2011.311 Klinik Araştırma Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri. Fiber Optik. Fiber Optik. Sunum Planı

Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri. Fiber Optik. Fiber Optik. Sunum Planı Sunum Planı Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri Doç. Dr. Kemal Tolga Saraçoğlu İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Fiberoptik teknolojisi Fiberoptik

Detaylı

Zor Hava Yolunda Çift Lümenli Tüp Uygulaması Deneyimi

Zor Hava Yolunda Çift Lümenli Tüp Uygulaması Deneyimi doi:10.5222/gkdad.2014.215 Derleme Zor Hava Yolunda Çift Lümenli Tüp Uygulaması Deneyimi Demet Altun*, Nükhet Sivrikoz*, Gülay Kır**, Zerrin Sungur*, Ali Emre Çamcı* ÖZET Videoskopik yardımlı akciğer ameliyatlarında

Detaylı

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Prof. Dr. Murat Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Bilim Dalı Dr.E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

HAVAYOLU HAVAYOLU PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 07.10.2010. Dr. Vedat DAĞ F.Ü. Hastanesi Acil ABD

HAVAYOLU HAVAYOLU PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 07.10.2010. Dr. Vedat DAĞ F.Ü. Hastanesi Acil ABD HAVAYOLU HAVAYOLU Dr. Vedat DAĞ F.Ü. Hastanesi Acil ABD Havayolu yönetimi resüstasyonun temel taşlarından biridir ve acil tıp uzmanının becerisini tanımlar. Direkt laringoskopi ilehızlı seri entübasyon

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ZOR HAVA YOLU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ZOR HAVA YOLU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ZOR HAVA YOLU Kasım 2005 3 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında esas

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

DÜNYADAN HABERLER NİSAN

DÜNYADAN HABERLER NİSAN DÜNYADAN HABERLER NİSAN 2012 Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. WillyBrandt Sok. no:9 06690 Çankaya Ankara İçindekiler: İspanya da Artık Emekliler de Katılım Payı Ödeyecek İrlanda da Jenerik

Detaylı

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜfi (TG), Muhammet GÖZDEM R (MG), Senem TÜFEKÇ O LU (ST), Orhan KANBAK (OK) (HS, MG) Fatih Üniversitesi

Detaylı

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH TİMPANOPLASTİ OPERASYONLARINDA HİPOTANSİF ANESTEZİ: DEKSMEDETOMİDİN VE MAGNEZYUM SÜLFATIN KARŞILAŞTIRILMASI HYPOTENSIVE ANESTHESIA IN TYMPANOPLASTY OPERATION: COMPARISON

Detaylı

ACİL HAVA YOLU YÖNETİMİ. İnt. Dr. NUMAN TALHA GÜRDAL

ACİL HAVA YOLU YÖNETİMİ. İnt. Dr. NUMAN TALHA GÜRDAL ACİL HAVA YOLU YÖNETİMİ İnt. Dr. NUMAN TALHA GÜRDAL ACİL HAVAYOLU YÖNETİMİ Acil Hastaya Yaklaşım Havayolu Solunum Dolaşım-Kalp (Airway) (Breathing)(Circulation) A B C OKSİJEN Üst Havayolu Anatomisi Nazofarenks

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Acil Havayolu Yönetimi. Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016

Acil Havayolu Yönetimi. Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016 Acil Havayolu Yönetimi Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016 Başlangıç basamakları Maksillofasyal anatominin değerlendirilmesi Ağız içinin kontrol edilmesi ve temizlenmesi Aspirasyon, Yabancı

Detaylı

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ Doç Dr Zühal Karakurt, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trakeostomi kanülünün yapısı Trakeostomi kanülü distal ve proksimal bölüm ile beraber

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Dr Mesut ERBAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Dr Mesut ERBAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr Mesut ERBAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Plan Ø Zor ventilasyon \ Zor Entübasyon Ø Supraglottik hava yolu araçları Ø Alternatif entübasyon yöntemleri

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Zor Entübasyonu Tahmin Etmek İçin Cormeck-Lehane ve Mallampati Testleri İle Mandibula ve Boyun Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Zor Entübasyonu Tahmin Etmek İçin Cormeck-Lehane ve Mallampati Testleri İle Mandibula ve Boyun Ölçümlerinin Karşılaştırılması Balkan Med J 2011; 28: 157-163 DOI: 10.5174/tutfd.2010.03475.1 Trakya University Faculty of Medicine Original Article 157 Zor Entübasyonu Tahmin Etmek İçin Cormeck-Lehane ve Mallampati Testleri İle Mandibula

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

PEDİATRİK LARİNGOSPAZM: RİSK FAKTÖRLERİ, ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ PEDIATRIC LARYNGOSPASM: RISK FACTORS, PREVENTION AND TREATMENT

PEDİATRİK LARİNGOSPAZM: RİSK FAKTÖRLERİ, ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ PEDIATRIC LARYNGOSPASM: RISK FACTORS, PREVENTION AND TREATMENT DERLEME / REVIEW PEDİATRİK LARİNGOSPAZM: RİSK FAKTÖRLERİ, ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ PEDIATRIC LARYNGOSPASM: RISK FACTORS, PREVENTION AND TREATMENT Onur ÖZLÜ SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zor entübasyon Birçok başarısız entübasyon denemesi olarak tanımlanabilir. (ASA)

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

ANESTEZİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜRESİNİN ZOR ENTÜBASYON TARAMA TESTLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİ

ANESTEZİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜRESİNİN ZOR ENTÜBASYON TARAMA TESTLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİ ANESTEZİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜRESİNİN ZOR ENTÜBASYON TARAMA TESTLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİ Dr. Tu han Utku, 1 Prof. Dr. Fati Altında, 1 Doç. Dr. Yusuf Tunalı, 1 Yrd. Doç. Dr. Suphi Vehid, 2

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Reyhan POLAT, Gözde BUM N AYDIN, Julide ERG L, Kevser PEKER, Çi dem TOPÇU, Ayfle ZORLUTUNA

Reyhan POLAT, Gözde BUM N AYDIN, Julide ERG L, Kevser PEKER, Çi dem TOPÇU, Ayfle ZORLUTUNA KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH ANESTEZİ ÇALIŞANLARI KULLANDIKLARI MEDİKAL MALZEMELERİN FİYATLARININ FARKINDA MI? IS ANESTHESIA STAFF AWARE OF THE PRICES OF THE MEDICAL EQUIPMENT THEY ARE USING? Reyhan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 1 SB. Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Göz Klini i, stanbul 2 SB. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Göz

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

33. İKYD: Hava Yolu Yönetimi. 17-02-2012 İzmir

33. İKYD: Hava Yolu Yönetimi. 17-02-2012 İzmir 33. İKYD: Hava Yolu Yönetimi 17-02-2012 İzmir Havayolu girişimleri Ambu-valf-maske Endotrakeal entubasyon [Yardımcı cihazlar] Transtrakeal iğne ile oksijenasyon Krikotirotomi (travmasız, bilinçsiz hastalar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI KL N K ÇALIfiMA LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI Özgün DEM RKOL SOYARSLAN, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTEBEY, Uygur ER ÖZET D flkap Y ld r m Beyaz d E

Detaylı