Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU"

Transkript

1 Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): Kuflderci ve ark: Yenido anlarda laringoskopi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH YENİDOĞANLARDA TRUVIEW EVO2 LARİNGOSKOP İLE MILLER BLEYDLİ LARİNGOSKOPUN HEMODİNAMİ VE ENTÜBASYON KOŞULLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF TRUVIEW EVO2 INFANT LARYNGOSCOPY AND DIRECT LARYNGOSCOPY ON HEMODYNAMIC PARAMETERS AND INTUBATION CONDITIONS IN NEONATES Hatice KUfiDERC, Sibel BARIfi, Ebru KELSAKA, Serhat KOCAMANO LU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, SAMSUN Ondokuz Mayıs Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Samsun, Turkey *4. Ulusal Pediatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresinde poster olarak sunulmuştur. *It has been presented as a poster in the 4th National Pediatric Anesthesia and Critical Care Congress ÖZET Amaç: Yenido anlarda Truview EVO2 infant laringoskopi ve Miller bleydli laringoskopinin hemodinamik yan t, laringeal görüfl ve entübasyon koflullar üzerine etkilerini karfl laflt rmakt r. Yöntem: Çal flmaya genel anestezi alt nda opere olacak toplam 100 yenido an dahil edildi. Hastalar iki gruba ayr ld. Entübasyon Grup VL de Truview EVO2 infant laringoskop, Grup DL de Miller düz O bleyd laringoskop ile gerçeklefltirildi. Hemodinamik parametreler (kalp h z ve ortalama arter bas nc, periferik oksijen satürasyonu ve end-tidal karbondioksit) preoperatif, indüksiyondan sonra, entübasyondan sonraki 1, 3, 5 ve 10. dakikada kaydedildi. Laringoskopik görünüm Cormack- Lehane skorlamas ile de erlendirildi. Entübasyon durum skorlamas ve komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Gruplar n demografik özellikleri, kalp h z, ortalama arter bas nc ile periferik oksijen satürasyonlar ve Cormack- Lehane skorlar aras nda fark yoktu (p>0.05). Truview EVO2 laringoskopi grubunda entübasyon süresi Miller bleydli laringoskop grubuna göre daha uzundu (31.6±7.0 saniye vs 19.3±4.5 saniye) (p<0.0001). DL grubunda 1 hastada ekstübasyon sonras ses k s kl geliflti. Sonuç: Yenido anlarda Truview EVO2 infant laringoskopun, Miller bleyd laringoskop ile karfl laflt r ld nda; laringoskopik görüntünün benzer ve entübasyon süresi daha uzun bulundu. ANAHTAR KEL MELER: Yenido an, Entübasyon, Truview EVO2 Laringoskop. SUMMARY Objective: The aim of this study was to compare the Truview infant EVO2 laryngoscope and the Miller straight blade laryngoscope on hemodynamic effects, laryngeal view and intubation conditions in neonates. Methods: In this prospective randomized study, 100 neonates undergoing surgery under general anesthesia were included into the study. Infants were divided into two groups: Endotracheal intubation was performed with a Truview infant blade (Group VL) or with a Miller 0 blade (Group DL). The hemodynamic parameters (heart rate and mean blood pressure, peripheric oxygen saturation, end-tidal CO 2 were recorded at preoperatively, after induction, and 1, 3, 5, 10 min after intubation. Laringoscopic view was assessed with Cormack-Lehane score. Intubation conditions and complications were also recorded. Results: There were no statistical differences among demographic parameters, heart rate, mean blood pressure, peripheral oxygen saturations and Cormack-Lehane scores (p>0.05). Duration of intubation was longer with Truview laryngoscope blade than Miller blade (31.6±7.0 sec vs 19.3±4.5 sec) (p<0.0001). In DL Group, one patient experienced post-extubation hoarseness. Conclusion: It has been found that tracheal intubation with Truview EVO2 infant blade resulted in longer intubation time with similar laryngoscopic view compared to Miller blade in neonates. KEY WORDS: Neonate, intubation, Truview EVO2 laryngoscope. Ç kar çat flmas /Conflict of Interest: Yazarlar herhangi bir ç kar çat flmas bildirmemifllerdir./ Authors do not report any conflict of interest. Gelifl tarihi/received: 18/07/2012 Kabul tarihi/accepted: 26/12/2012 Yaz flma Adresi (Correspondence): Dr. Sibel BARIfi, Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ABD. / SAMSUN E-posta ( ): 119

2 Journal of Anesthesia 2013; 21 (2): Kuflderci et al: Laryngoscopy in neonates G R fi Truview EVO2 laringoskop, entegre optik lens sistemi ve 46 ön aç ya sahip bleydi ile laringeal görüntüyü büyütebilen modifiye bir laringoskoptur (1) (Resim 1). Endotrakeal tüpe do ru aç lanma verebilmek için bir Optishape TM stile ile kullan l r. Bleyd ucuna entegre bu ulanmay önleyen ve oksijen deste i sa layan bir ç k fl mevcuttur. Son y llarda yenido an bebekler dahil küçük bebeklerde kullan lmak üzere infant bleydi gelifltirilmifltir (2). Resim 1: Truview EVO2 infant laringoskoptm. Yenido an n havayolu anatomisi eriflkinden farkl d r. Epiglot sert, omega veya V fleklindedir. Larenks huni fleklinde, prematür bebekte C3, miad nda bebekte C3-4 hizas nda olmak üzere, daha yüksekte ve öndedir. Epiglotlar yumuflak ve esnek yap dad r. Vokal kordlar, trakeaya do ru e imli uzan r. (3) Bu çal flmadaki amac m z; Truview EVO2 infant laringoskopi ile Miller bleydli direkt laringoskopinin hemodinamik yan t, laringoskopi ve entübasyon koflullar üzerine etkilerini karfl laflt rmakt r. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çal flma Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi izni ve hasta yak n n n yaz l onay al nd ktan sonra tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Çal flmaya genel anestezi alt nda entübe olarak operasyon geçirecek ASA I-II-III, yafllar 0-28 gün aras nda olan toplam 100 yenido an dahil edildi. Prematür do an, düflük do um a rl kl, güç havayolu beklenen hastalar (yüz anomalisi, havayolu problemi gibi) ve oda havas nda periferik oksijen saturasyonu (SpO 2 ) <% 94 olan hastalar çal flmaya dahil edilmedi. Hastalar n preoperatif muayenesinde yafl, cinsiyet, kilo, ASA, çene ucu ile krikoid k k rdak aras cetvel ile ölçülerek de erleri kaydedildi. Hastalar n hiçbirine premedikasyon uygulanmad. Tüm hastalara standart elektrokardiyografi (EKG), kalp at m h z (KAH), periferik oksijen satürasyonu (SpO 2 ), non-invazif kan bas nc (NIBP), end-tidal karbondioksit (ETCO 2 ) monitörizasyonu yap ld. Anestezi indüksiyonunda %6 sevofluran ve 0.2 mg kg -1 cisatrakuryum kullan ld. Üç dakika maske ventilasyonu sonunda hastalar entübe edildi. Entübasyon sonras remifentanil infüzyonu 0.15 µg kg -1 dk -1 dozunda baflland, FiO 2 % 40 olacak flekilde O 2 /hava kar fl m ve %2 konsantrasyonda sevofluran ile anestezi idamesi sa land. Tüm entübasyon giriflimleri ayn anestezist taraf ndan gerçeklefltirildi. Entübasyon ifllemi yap l rken bafl n alt na yar may fleklinde bafl pedi yerlefltirilerek nötral pozisyon sa land. 3 denemeden sonra entübasyon gerçekleflmeyen giriflimler baflar s z kabul edildi. Periferik oksijen satürasyonu %94 ün alt na düflünce %100 O 2 ile maske ventilasyonu uyguland ve alternatif yöntemlere geçildi. Hastalar rastgele 2 gruba ayr ld. Direkt laringoskopi (Grup DL) grubundaki hastalar Miller bleyd laringoskop ile entübe edildi. Endotrakeal entübasyon ifllemi s ras nda stile konulmad. Videolaringoskopi (Grup VL) grubundaki hastalarda, 25 eriflkin ve pediyatrik hastada Truview EVO2 videolaringoskop, 20 yenido an hastada Truview EVO2 infant videolaringoskopu kullanm fl olan anestezist taraf ndan entübasyon gerçeklefltirildi. Entübasyon s ras nda endotrakeal tüplere OptiShape TM stile konuldu. Truview EVO2 infant videolaringoskopu endoskopik cihaza ba lanarak görüntü elde edildi. Hastalar n preoperatif, indüksiyondan sonra, entübasyondan sonraki 1, 3, 5 ve 10. dakikadaki kalp at m h z (KAH), ortalama arter bas nc (OAB), periferik oksijen satürasyonu (SpO 2 ) ve end-tidal karbondioksit (ETCO 2 ) de erleri kaydedildi. Entübasyon süresi olarak laringoskop bleydinin a z içine yerlefltirilip entübasyon ifllemi sonunda monitörde ETCO 2 de erinin görülmesine kadar geçen süre kabul edildi. Entübasyon s ras nda vokal kordlar n de erlendirilmesi için Cormack-Lehane Skorlama Sistemi kullan ld ve skorlar I-II-III-IV derece aras nda kaydedildi (4). Anestezi ve cerrahi süre, entübasyonun kaç nc denemede baflar l oldu u, entübasyon durum skorlamas de erlendirildi (5) (Tablo I). Entübasyon esnas nda oluflan komplikasyonlar (kanama, laserasyon, difl hasar, vs), entübasyon güçlük nedenleri (tüpü yönlendirmede güçlük), maske ventilasyonunda airway kullan p kullan lmad, entübasyon ifllemi s ras nda krikoid bas uygulan p uygulanmad ve ekstübasyon sonras komplikasyonlar (ses k s kl, laringeal ödem, stridor, öksürük, laringospazm) kaydedildi. 120

3 Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): Kuflderci ve ark: Yenido anlarda laringoskopi Tablo I. Entübasyon durum skorlamas (Mükemmel=Tüm skorlar 1, yi= Maske ile ventilasyon 1, di er skorlar 1 veya 2, Kötü= Tüm skorlar 3) Çene gevflemesi Tam Zay f tonus Kuvvetli tonus Rijidite Vokal kord pozisyonu Aç k Hareketli Aç l p kapanan Tam kapal Laringoskopi Kolay Orta Zor mkans z Ik nma refleksi Yok Zay f Orta fiiddetli statistiksel Analiz: Çal flmam z n istatistiksel analizinde yeterli hasta say s n saptamak için Singh ve arkadafllar n n (2) çal flmas referans olarak al nd ve Minitab program ile α= 0,05 düzeyinde %99 güvenlilik s n r nda, %99 güçlülük ile her iki gruptaki hasta say s 50 olarak belirlendi. Bu çal flmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 16.0 program kullan larak yap ld. Verilerin normal da l m gösterip göstermedi i araflt r ld. Ölçümle elde edilen verilerin gruplar aras karfl laflt r lmas nda Mann- Whitney U testi kullan ld. Grup içi karfl laflt rmada normal da l m gösteren verilerde tekrarl ölçümlerde varyans analizi, normal da l m göstermeyen verilerde Friedman testi kullan ld. kili karfl laflt rmada Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon testi kullan ld. Say mla elde edilen verilerin karfl laflt r lmas nda ki-kare ve iki oran testi kullan ld. Veriler ortalama ± Standart Sapma (SS), say ve yüzde olarak ifade edildi. p< 0.05 anlaml kabul edildi. BULGULAR Gruplar n demografik özellikleri, ASA, anestezi ve cerrahi süreleri benzerdi (p>0.05) (Tablo II). KAH ve OAB de erleri gruplar aras nda benzerdi (p>0.05) (fiekil 1, 2). VL grubunda 1 (%2) hastada entübasyon giriflimi s - ras nda periferik oksijen satürasyon de eri %94 ün alt - na düfltü. DL grubunda hiçbir hastada periferik oksijen satürasyon de eri % 94 ün alt na düflmedi. Gruplar n tiromental mesafe de erleri benzerdi (Grup DL: 2.4±0.8 cm, Grup VL: 2.4 ±0.7 cm) (p>0.05). Entübasyon sonras 1, 3, 5. ve 10. dakikalardaki ETCO 2 de erleri Grup VL de Grup DL ye göre yüksekti (p<0.05) (Tablo III). Maske ventilasyonu s ras nda Grup DL de 15 hastada airway gereksinimi olup ve 17 hastada entübasyon s ras nda krikoid bas uygulan rken, Grup VL de ise 10 hastada airway gereksinimi oldu ve 14 hastada entübasyon s ras nda krikoid bas uyguland (p>0.05). Direkt laringoskopi grubunda 2 (%4), videolaringoskopi grubunda ise 1 (%2) hastada ikinci denemede entübasyon ifllemi gerçeklefltirildi (p>0.05). ki grupta da entübasyon durum skorlamas tüm hastalarda mükemmel olarak de erlendirildi. Cormack-Lehane s n flamas I/II/III/IV e göre gruplardaki hasta say lar Grup DL de 37/11/2/0 iken Grup VL de 38/12/0/0 idi (p>0.05). Entübasyon ifllemi s ras nda, Grup DL de 2 (%4) ve Grup VL de 16 (%32) hastada tüpü yönlendirmede güçlük vard (p<0.001). VL grubunda 1 (%2) hastada entü- Tablo III. Gruplar n ETCO 2 de erleri (mmhg) (Ortalama ± SS) (p<0.05). DL (n=50) VL (n=50) ndüksiyon sonras ± ± 2.48 Entübasyon sonras 1. dk ± ± 2.94* Entübasyon sonras 3.dk ± ± 2.77 * Entübasyon sonras 5.dk ± ± 2.51 * Entübasyon sonras 10.dk ± ± 3.64 * *: p<0.05 Grup DL ye göre. Tablo II. Gruplar n demografik özellikleri, ASA s n flamas, anestezi ve cerrahi süreleri (Ortalama ± SS) (p>0.05). DL (n=50) VL (n=50) Yafl (gün) 12.6± ±10.5 Boy (cm) 50.7± ±1.8 Kilo (kg) 3.5 ± ± 0.5 Anestezi süresi (dakika) 91.3± ±55.6 Cerrahi süre (dakika) 74.3± ±51.6 Cins K z (%) 21 (42) 25 (50) Erkek (%) 29 (58) 25 (50) ASA I 34 (68) 38 (76) II 15 (30) 12 (24) III 1 (2) - 121

4 Journal of Anesthesia 2013; 21 (2): Kuflderci et al: Laryngoscopy in neonates fiekil 1. Gruplar n KAH de erleri (ortalama ±SS) Grup içi karfl laflt rma; α: p<0.05 ndüksiyon sonras ve entübasyon sonras 1, 3, 5. dk lara göre β: p<0.05 DL grubunda entübasyon sonras 1, 10. dk, VL grubunda entübasyon sonras 1. dk ya göre δ: p<0.05 Entübasyon sonras 3, 5, 10. dk lara göre γ: p<0.05 Entübasyon sonras 5, 10. dk lara göre : p<0.05 Entübasyon sonras 10. dk ya göre basyon giriflimi baflar s zd. Entübasyon süreleri Grup DL de 19.3 ± 4.5 saniye, Grup VL de 31.6 ± 7.0 saniye olarak ölçüldü (p<0.0001). Her iki grupta da entübasyon ifllemi s ras nda yumuflak doku travmas, kanama ve laserasyon görülmedi. Direkt laringoskopi grubunda 1 hastada ekstübasyon sonras ses k s kl gözlendi. TARTIfiMA Biz çal flmam zda, Truview EVO2 laringoskopi ve Miller bleyd direkt laringoskopinin hemodinamik parametreler üzerine benzer etkilerinin oldu unu, bununla birlikte, Truview EVO2 laringoskopinin entübasyon süresini uzatt n ve büyük olas l kla bunun sonucu olarak, ETCO 2 de erlerinde art fla neden oldu unu bulduk. Hemodinamik parametreler üzerine videolaringoskopinin direkt laringoskopi ile benzer etkilerinin oldu u eriflkinlerde yap lan çal flmalarda gösterilmifltir (6,7). Literatür taramam z sonucunda çocuklar üzerinde bu konuda yap lan çal flmaya rastlamad k. Bununla birlikte bizim çal flmam zda da, kalp at m h z, ortalama arter bas nc ve SpO 2 de erleri gruplar aras nda benzerdi. Bunun yan s ra, ETCO 2 de erlerini videolaringoskopi grubunda direkt laringoskopi grubuna göre yüksek bulduk. Ancak, ETCO 2 de erleri Truview EVO2 laringoskopi grubunda 35 mmhg n n üzerine ç kmad ndan, bu fark n klinik olarak anlaml olmad n düflünüyoruz. Truview EVO2 laringoskopi grubunda ETCO 2 nin yüksek olmas büyük olas l kla tüpü yönlendirmedeki güçlük nedeniyle entübasyon süresinin uzamas na ba l d r. Entübasyonda videolaringoskopi kullan lacaksa hiperkarbisi olan ve zor entübasyon düflünülen yenido anlarda ETCO 2 de erinde art fla yol açabilece inden bunun göz önünde bulundurulmas uygundur. fiekil 2. Gruplar n OAB de erleri (ortalama ± SS). Grup içi karfl laflt rmada; α: p<0.05 DL grubunda indüksiyondan sonra ve entübasyon sonras 1, 3, 5, 10. dk lara göre VL grubunda indüksiyondan sonra ve entübasyon sonras 3, 5, 10. dk lara göre β: p<0.05 Entübasyon sonras 1. dk ya göre δ: p<0.05 Entübasyon sonras 3, 5, 10. dk lara göre γ: p<0.05 DL grubunda entübasyon sonras 5, 10. dk, VL grubunda 10. dk ya göre : p<0.05 Entübasyon sonras 10. dk ya göre Çal flmam zda Cormack-Lehane ile laringeal görüflün her iki grupta da benzer oldu unu bulduk. Truview EVO2 laringoskopi grubunda 1 hastada Cormack-Lehane skoru grade II olan ve tüpü yönlendirmede güçlük nedeniyle entübasyon süresi uzayan ve SpO 2 <% 94 olan hastada, direkt laringoskopi eflli inde h zl flekilde entübasyon gerçeklefltirildi. Miller bleyd laringoskopi grubunda Cormack-Lehane skoru grade III olan sadece 2 yenido anda, tüpü yönlendirmede güçlük nedeniyle, ikinci denemede stile kullan larak entübasyon ifllemini gerçeklefltirebildik. Truview EVO2 laringoskopi grubunda ise 1 yenido an Cormack-Lehane skoru grade I olmas na ra men, subglottik darl k nedeniyle 3 numara endotrakeal tüp ilerletilemedi i için 2.5 numara tüp ile entübe edildi. Truview EVO2 laringoskopi grubunda 16 hastada Cormack-Lehane skoru grade I olmas na ra men; tüpü yönlendirmede güçlük vard. Bunun nedeninin, Miller bleyd laringoskopiden farkl olarak, Truview EVO2 infant laringoskopu kullan rken ekran görüntüsü ile el koordinasyonu aras ndaki uyumsuzluk, ekranda ilk önce vokal kordlara odaklanmak ve video ekran nda entübasyon tüpü görülene kadar körlemesine ilerletmenin olabilece ini düflünüyoruz. Literatürde videolaringoskopi ile yap lan, pediyatrik hastalar içeren çal flmalar n ço unda videolaringoskopun laringeal görüflü art rd gösterilmifltir (2,8,9). Singh ve ark. 60 yenido an ve bebekte, Miller bleyd ile Truview EVO2 infant laringoskopu laringeal görüntü ve entübasyon zaman aç s ndan karfl laflt rm fl ve videolaringoskopi grubunda laringeal görüflün daha iyi oldu unu bulmufllard r (2). Macnair ve ark yafl aras 60 çocuk hastada videolaringoskop ile direkt laringoskopu karfl laflt rm fllar ve videolaringoskopun laringeal görüflü art rd n bulmufllard r (9). 122

5 Anestezi Dergisi 2013; 21 (2): Kuflderci ve ark: Yenido anlarda laringoskopi Kim ve ark. ise 203 pediyatrik hastada yapt klar randomize klinik çal flmada, GlideScope videolaringoskopun direkt laringoskoptan daha iyi laringeal görüfl sa lad - n bulmufllard r (8). Bu çal flmalar n tersine, bizim çal flmam z n sonuçlar ile benzer flekilde, Vlatten ve ark. 4 yafltan küçük 56 çocuk hastada STORZ videolaringoskopi ile direkt laringoskopi aras nda laringeal görüfl aç - s ndan fark olmad n göstermifllerdir (10). Videolaringoskopi direkt laringoskopiye göre yeni bir tekniktir, özellikle yenido an hastalarda s n rl tecrübe vard r. Çal flmalar aras ndaki farkl sonuçlar, hem bu tecrübe farkl klar na hem de hasta gruplar n n çal flmalar aras ndaki farkl l klar na ba l d r. Bizim çal flmam zda oldu u gibi, sadece yenido anlar üzerinde yap lm fl bir çal flma literatürde mevcut de ildir. Singh ve ark. Truview EVO2 infant laringoskopu ile Miller bleyd laringoskopiyi karfl laflt rm fllar ve entübasyon süresini Truview EVO2 ile ortalama 18 saniye, Miller 0 numara bleyd laringoskopi ile 16 saniye olarak bulmufllard r (2). Bu çal flmada, entübasyon süresini cihaz n a za girmesiyle bafllatm fllar ve entübasyondan sonra cihaz n a zdan ç kmas yla sonland rm fllard r. Bizim çal flmam zda ise; entübasyon süresi cihaz n a za girmesiyle bafllat ld, monitörde ETCO 2 in görülmesiyle sonland r ld. Bundan dolay, çal flmam zda entübasyon süresi görece daha uzun (VL grubunda 31.6±7.0 sn, DL grubunda 19.3±4.5 sn) bulundu. Lov ve ark. (11) trakeal entübasyon ö retiminde, Fiadoje ve ark. (12) ise zor entübasyon oluflturulmufl bebek simülasyonunda, direkt laringoskopi ve Storz videolaringoskopi ile yapt klar çal flmalarda; iki grup aras nda entübasyon sürelerini eflit bulmufllard r. Hurford ve ark.(13) dil ödemi ve faringeal obstrüksiyon oluflturarak, güç havayolunu taklit eden 3-6 ayl k Simbaby R mankeninde, GlideScope ve Karl S- torz videolaringoskopu karfl laflt rm fllar ve entübasyon süreleri aras nda anlaml fark olmad n göstermifllerdir. Bu çal flmalar tersine, Macnair ve ark. ise çal flmalar nda; ortalama entübasyon süresini direkt laringoskopide 12 saniye, videolaringoskopide ise 22.5 saniye olarak bulmufllard r (9). GlideScope videolaringoskop ile yap - lan entübasyon giriflimlerinde entübasyon süresi, direkt laringoskopiye göre daha uzun bulunmufltur (8). Benzer flekilde yap lan çal flmalarda, Truview EVO2 videolaringoskopun Macintosh laringoskopa göre entübasyon süresini uzatt bulunmufltur (1,14). Biz de çal flmam zda, Truview EVO2 laringoskopun entübasyon süresini direkt laringoskopiye göre uzatt n bulduk. Bunun nedeninin, Truview EVO2 laringoskopi ile entübasyon giriflimi s ras nda ekrandan tüpü görerek yönlendirmeye adaptasyondaki güçlük oldu unu düflünüyoruz. Ayr ca, 5 y ll k asistanl k e itimi boyunca direkt laringoskopla entübasyon girifliminin daha fazla yap lmas ve videolaringoskopun kullan ma yeni girmesi de bu problemin nedeni olabilir. Singh ve ark. (2) çal flmalar na bafllamadan önce en az 10 hastada, Vlatten ve ark. (10) ise en az 10 manken ve 3 hastada entübasyon girifliminde videolaringoskopu kullanm fllar. Biz de çal flmam za bafllamadan önce 25 pediyatrik ve eriflkin, 20 yenido an hastada entübasyon girifliminde videolaringoskop kulland k. Çal flmaya bafllamadan önce deneyim kazanmak için, di er çal flmalara göre, daha fazla hasta üzerinde çal flmam z n daha güvenilir sonuçlar ortaya koydu unu düflünüyoruz. Çal flmam zda hiçbir hastada entübasyona ba l travmatik komplikasyona rastlamad k. Vlatten ve ark. da, videolaringoskop ve direkt laringoskopi gruplar nda entübasyona ba l komplikasyon bildirmemifllerdir (10). Singh ve ark. yapt klar çal flmada, Truview videolaringoskop kullan lan grupta yumuflak doku travmas olmad n, direkt laringoskopi kullan lan grupta çocuklar n birinde hafif kanama oldu unu söylemifllerdir (2). Jones ve ark. Macintosh bleyd ile direkt laringoskopi uygulamas n n videolaringoskopiye göre postoperatif dönemde orta ve ciddi derece bo az a r s n n daha fazla görüldü- ünü bildirmifllerdir (7). Bizim çal flmam zda, 100 yenido anda ekstübasyon sonras laringeal ödem, stridor, öksürük, laringospazm görülmedi. Direkt laringoskopi grubunda 1 yenido anda ses k s kl geliflti. Sonuç olarak; yapt m z çal flmada, videolaringoskopi entübasyon süresini uzatmas nedeniyle yenido anlarda rutin uygulamada direkt laringoskopiye göre avantajl görünmemektedir. Zor entübasyonda, a z içi patolojilerde, anatomiyi de erlendirmede ve entübasyon e itiminde yenido anlarda yararl l konusunda ileri ve genifl serileri içeren çal flmalara gerek vard r. KAYNAKLAR 1. Li JB, Xiong YC, Wang XL, et al. An evaluation of the Truview EVO2 laryngoscope. Anaesthesia 2007; 62: Singh R, Singh P, Vajifdar H. A comprasion of Truview infant EVO2 laryngoscope with the Miller bleyd in neonates and infants. Paediatr Anaesth 2009; 19: Can ÖS. Pediatrik havayolu. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim- Special Topics 2008; 1: Kayhan Z. Entübasyon güçlü ü, tan m, nedenleri, s n fland r lmas, önceden belirlenmesi. Anestezi Dergisi 1998; 6: fienel AC, Duman EN, Yurtseven M, Aktürk G. Comparison of intubation conditions of alfentanil and propofol with atracurium in short procedures of children. Tr J Medical Science 1999; 29:

6 Journal of Anesthesia 2013; 21 (2): Kuflderci et al: Laryngoscopy in neonates 6. Xue FS, Zhang GH, Li XY, et al. Comparison of hemodynamic responses to orotracheal intubation with the GlideScope videolaryngoscope and the Macintosh direct laryngoscope. J Clin Anesth 2007; 19: Jones PM, Armstrong KP, Amstrong PM, et al. A comprasion of GlideScope videolaryngoscopy to direct laryngoscopy for nasotracheal intubation. Anesth Analg 2008; 107: Kim JT, Na HS, Bae JY, et al. Glidescope videolaryngoscope: a randomized clinical trial in 203 pediatric patients. Br J Anaesth 2008; 101: Macnair D, Wilson G, Bloch M, Engelhardt T. Pediatric airway management: Comparing the Berci-Kaplan videolaringoscope with direct laryngoscopy. Paediatr Anaesth 2009; 19: Vlatten A, Aucoin S, Litz S, Macmanus B, Soder C. A comparison of the Storz video laryngoscope and standard direct laryngoscopy for intubation in the pediatric airway-a randomized clinical trial. Paediatr Anaesth 2009; 19: Low D, Healy D, Rasburn N. The use of the BERCI DCI videolaryngoscope for teaching novices direct laryngoscopy and tracheal intubation. Anaesthesia 2008; 63: Fiadjoe JE, Stricker PA, Hackell RS, et al. The efficacy of the Storz Miller 1 video laryngoscope in a simulated infant difficult intubation. Anesth Analg 2009; 108: Hurford DM, White MC. A comparison of the Glidescope and Karl Storz DCI videolaryngoscopes in a pediatric manikin. Anaesthesia 2010; 65: Barak M, Philipchuck P, Abecassis P, Katz Y. A comparison of the Truview bleyd with the Macintosh bleyd in adult patients. Anaesthesia 2007; 62:

Intubation with Storz DCI Videolaryngoscope and Truview EVO2 videolaryngoscope: in Patients with Suspected Difficult Tracheal Intubation

Intubation with Storz DCI Videolaryngoscope and Truview EVO2 videolaryngoscope: in Patients with Suspected Difficult Tracheal Intubation doi: 10.5505/abantmedj.2015.39358 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 4 Issue Sayı 1 Year Yıl 2015 Zor Entübasyon Düşünülen Olgularda Storz DCI Videolaringoskop Ve Truview

Detaylı

Servikal Disk Hernisi Ameliyatı Geçirecek Erişkin Hastalarda Macintosh ve Truview EVO2 Laringoskop Kullanımının Karşılaştırılması

Servikal Disk Hernisi Ameliyatı Geçirecek Erişkin Hastalarda Macintosh ve Truview EVO2 Laringoskop Kullanımının Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):27-32 doi:10.5222/jtaics.2012.027 Klinik Araştırma Servikal Disk Hernisi Ameliyatı Geçirecek Erişkin Hastalarda Macintosh

Detaylı

ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI

ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:214-218 OLGU SUNUMU ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI USE OF MCGARTH VIDEOLARYNGOSCOPE IN THE MANAGEMENT OF

Detaylı

Kars Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kars, Türkiye 2

Kars Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kars, Türkiye 2 Journal of Anesthesia - JARSS 206; 24 (): 8-23 Gölboyu et al: Comparison of McGrath 5 videolaryngoscope and Macintosh laryngoscope KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH MCGRATH 5 VİDEOLARİNGOSKOP İLE MACINTOSH

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

Endotrakeal Entübasyon

Endotrakeal Entübasyon Endotrakeal Entübasyon Hazırlayan Doç. Dr. Erkan GÖKSU Yönetiminin amacı Primer amaçlar: bütünlüğünü korumak Oksijenizasyonu sağlamak Ventilasyonu sağlamak Aspirasyonu engellemek Sekonder Resüsitasyon

Detaylı

Pediyatrik Zor Havayolu. Dr. Zekine BEGEÇ İnönü Üniv. Tıp Fak. Anest ve Rea AD.

Pediyatrik Zor Havayolu. Dr. Zekine BEGEÇ İnönü Üniv. Tıp Fak. Anest ve Rea AD. Pediyatrik Zor Havayolu Dr. Zekine BEGEÇ İnönü Üniv. Tıp Fak. Anest ve Rea AD. İçerik n Pediyatrik havayolu özellikleri n Zor havayolu terminolojisi ve insidansı n Bebek ve çocukta zor havayolunun değerlendirilmesi

Detaylı

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi)

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Volkan Hancı*, Serhat Bilir**, Serhan Yurtlu**, Mertol Gökçe***, Özkan Saydam***,

Detaylı

Zor Zor Havayolu Tanım ve Algoritması

Zor Zor Havayolu Tanım ve Algoritması Zor Zor Havayolu Tanım ve Algoritması Sunum planı Zor havayolu tanımı Zor hava yolu tarihçesi American Society of Anesthesiologists (ASA) zor havayolu algoritması Difficult Airway Society (DAS) zor havayolu

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye 2

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye 2 Journal of Anesthesia - JARSS 05; 3 (3): 6-30 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH OBEZ HASTALARIN ENTÜBASYONUNDA MCGRATH SERİ 5 VİDEOLARİNGOSKOPİ VE MACİNTOSH LARİNGOSKOPİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*]

Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*] TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(1):30-34 KL N K ARAfiTIRMA Tiopental, Propofol veya Etomidat n Rokuronyum ile Birlikte Kullan lmas n n Entübasyon Koflullar na Etkisi [*] The Effects of Induction

Detaylı

Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 2

Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH LMA-FASTTRACH İLE KÖR ENTÜBASYONDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİK GÖRÜNTÜLEME ENTÜBASYON BAŞARISI İÇİN GEREKLİ Mİ? IS FIBEROPTIC BRONCHOSCOPIC IMAGING REQUIRED FOR SUCCESS WITH

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):311-317 doi:10.5222/jtaics.2011.311 Klinik Araştırma Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Balıkesir 2. Denizli Erpa Özel Sağlık Hastanesi, Denizli 3

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Balıkesir 2. Denizli Erpa Özel Sağlık Hastanesi, Denizli 3 Journal of Anesthesia - JARSS 2013; 21 (4): 216-223 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Sa r et al: Effects of fentanyl and ketamine on ProSeal laryngeal mask airway the insertion conditions and recovery

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

AFETLERDE HAVAYOLU YÖNETİMİ 2013 ÖZGÜR CANBAY

AFETLERDE HAVAYOLU YÖNETİMİ 2013 ÖZGÜR CANBAY AFETLERDE HAVAYOLU YÖNETİMİ 2013 ÖZGÜR CANBAY HAVAYOLU Yaşamsal fonksiyonların devamlılığı havayolu açıklığının korunması ve sürdürülmesine bağlıdır. havayolu açıklığını korumak ve sürdürmek SENARYO Kardiyak

Detaylı

Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri. Fiber Optik. Fiber Optik. Sunum Planı

Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri. Fiber Optik. Fiber Optik. Sunum Planı Sunum Planı Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri Doç. Dr. Kemal Tolga Saraçoğlu İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Fiberoptik teknolojisi Fiberoptik

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Zor Hava Yolunda Çift Lümenli Tüp Uygulaması Deneyimi

Zor Hava Yolunda Çift Lümenli Tüp Uygulaması Deneyimi doi:10.5222/gkdad.2014.215 Derleme Zor Hava Yolunda Çift Lümenli Tüp Uygulaması Deneyimi Demet Altun*, Nükhet Sivrikoz*, Gülay Kır**, Zerrin Sungur*, Ali Emre Çamcı* ÖZET Videoskopik yardımlı akciğer ameliyatlarında

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Prof. Dr. Murat Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Bilim Dalı Dr.E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

HAVAYOLU HAVAYOLU PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 07.10.2010. Dr. Vedat DAĞ F.Ü. Hastanesi Acil ABD

HAVAYOLU HAVAYOLU PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 07.10.2010. Dr. Vedat DAĞ F.Ü. Hastanesi Acil ABD HAVAYOLU HAVAYOLU Dr. Vedat DAĞ F.Ü. Hastanesi Acil ABD Havayolu yönetimi resüstasyonun temel taşlarından biridir ve acil tıp uzmanının becerisini tanımlar. Direkt laringoskopi ilehızlı seri entübasyon

Detaylı

Olgu Sunumu. Acute Airway Obstruction Due To Dissection Of The Endotracheal Tube. J Turk Anaesth Int Care 2012; 40(3): ÖZET

Olgu Sunumu. Acute Airway Obstruction Due To Dissection Of The Endotracheal Tube. J Turk Anaesth Int Care 2012; 40(3): ÖZET TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(3):158-162 doi:10.5222/jtaics.2012.158 Olgu Sunumu Entübasyon Tüpü Disseksiyonuna Bağlı Akut Hava Yolu Tıkanması Yusuf Tunalı,

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

DÜNYADAN HABERLER NİSAN

DÜNYADAN HABERLER NİSAN DÜNYADAN HABERLER NİSAN 2012 Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. WillyBrandt Sok. no:9 06690 Çankaya Ankara İçindekiler: İspanya da Artık Emekliler de Katılım Payı Ödeyecek İrlanda da Jenerik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ZOR HAVA YOLU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ZOR HAVA YOLU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ZOR HAVA YOLU Kasım 2005 3 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında esas

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH

KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU İLE UYGULANAN PROPOFOL- REMİFENTANİL VE PROPOFOL-FENTANİL ANESTEZİSİNİN DERLENME, RÜYA GÖRME, POSTOPERATİF ANALJEZİ GEREKSİNİMİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

UNCORRECTED PROOF. Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Araştırmalar / Researches

UNCORRECTED PROOF. Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140605085401 Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması Serdar Demirgan 1, Emine Tozan Özyuvacı 2, Tolga

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil *

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Remifentanil, An Alternative for Nitrous Oxide Dilek ÖZDAMAR**, Hakan CANATAY**, Makbule KESER***, Nur BAYKARA****,

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2

Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 Dr. Ulviye Yi it 1, Dr. Serkan Erdenöz 2, Doç. Dr. Ersin Oba 2 1 SB. Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Göz Klini i, stanbul 2 SB. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Göz

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye 2

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH TİROİDEKTOMİ SONRASI VOKAL KORD HAREKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİREKT LARİNGOSKOPİ FİBEROPTİK LARİNGOSKOPİ VE ULTRASONOGRAFİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

KEMAL TOLGA SARAÇOĞLU Doç. Dr.

KEMAL TOLGA SARAÇOĞLU Doç. Dr. KEMAL TOLGA SARAÇOĞLU Doç. Dr. kemaltolga.saracoglu@sbu.edu.tr Öğrenim Bilgisi Tıpta Uzmanlık MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2003-2008 TIP FAKÜLTESİ/ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ Doç Dr Zühal Karakurt, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trakeostomi kanülünün yapısı Trakeostomi kanülü distal ve proksimal bölüm ile beraber

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜfi (TG), Muhammet GÖZDEM R (MG), Senem TÜFEKÇ O LU (ST), Orhan KANBAK (OK) (HS, MG) Fatih Üniversitesi

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH TİMPANOPLASTİ OPERASYONLARINDA HİPOTANSİF ANESTEZİ: DEKSMEDETOMİDİN VE MAGNEZYUM SÜLFATIN KARŞILAŞTIRILMASI HYPOTENSIVE ANESTHESIA IN TYMPANOPLASTY OPERATION: COMPARISON

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

ACİL HAVA YOLU YÖNETİMİ. İnt. Dr. NUMAN TALHA GÜRDAL

ACİL HAVA YOLU YÖNETİMİ. İnt. Dr. NUMAN TALHA GÜRDAL ACİL HAVA YOLU YÖNETİMİ İnt. Dr. NUMAN TALHA GÜRDAL ACİL HAVAYOLU YÖNETİMİ Acil Hastaya Yaklaşım Havayolu Solunum Dolaşım-Kalp (Airway) (Breathing)(Circulation) A B C OKSİJEN Üst Havayolu Anatomisi Nazofarenks

Detaylı

Acil Havayolu Yönetimi. Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016

Acil Havayolu Yönetimi. Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016 Acil Havayolu Yönetimi Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016 Başlangıç basamakları Maksillofasyal anatominin değerlendirilmesi Ağız içinin kontrol edilmesi ve temizlenmesi Aspirasyon, Yabancı

Detaylı

Iğdır Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Iğdır, Türkiye 2

Iğdır Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Iğdır, Türkiye 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÖROŞİRURJİ AMELİYATHANELERİNDE SERVİKAL PATOLOJİ NEDENİYLE AMELİYAT OLAN HASTALARDA HAVAYOLU YÖNETİMİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ RETROSPECTIVE

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç.

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç. DrugWipe Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç www.aktifdiagnostik.com DrugWipe Trafik Uygulamalar nda Uyuflturucu Madde Testi 1995 2012 17 Yıllık Tecrübe DrugWipe özellikleri 1- En ileri teknoloji: Patentli,

Detaylı