Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved."

Transkript

1 E2800 İlk Sürüm Ağustos 2006 Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm ış olan doküm an haricinde, ürün ve yazılım tanım lam alarınıiçeren bu kitapçığın hiçbir parçasıgönderilem ez, yayınlanam az,kopya edilem ez,içeriğideğiştirilem ez veya hiçbir anlam da ya da hiçbir form da herhangibir dile çevrilem ez. Ü rün servisiya da garantisiuzatılm ayacaktır eğer : (1) ASU S a yazıldıktan sonra Tamir ya da m odifikasyonun değişim ine onay verilene kadar ürün tam ir edilir,m odifiye edilir ya da değiştirilirse; yada (2) Ü rünün serinum arasıtahrif edilir yada kaybedilirse. ASU S BU KİTAPÇIĞ I BELİRLİ AM AÇLAR İÇİN,SIN IRSIZ AN LAŞILM A G ARAN TİSİ VEYA PAZARLAN ABİLİRLİK YA DA U YG U N LU Ğ U N U N KO ŞU LLARIN I İÇERECEK ŞEKİLDE BEYAN ETM E YA DA AN LAŞILM A G İBİ HERHAN G İ BİR G ARAN Tİ VERM EDEN O LDU Ğ U G İBİ TEM İN ED ER. ASU S,YÖ N ETİCİLERİ,M EM U RLARI, ÇALIŞAN LARI YA DA ACEN TALARI DO LAYLI,Ö ZEL, TESADÜ Fİ YA DA HASARA BAĞ LI (KAZAN Ç KAYBIN A,İŞ KAYBIN A, KU LLAN IM YA DA VERİ KAYBIN A,İŞİN KESİN TİYE U Ğ RAM ASIN A VE BU N U N G İBİ HASARLARI İÇEREN ) HATTA ASU S BU Ü RÜ N DE YA DA KİTAPÇIKTAKİ HERHAN G İ BİR HATA YA DA KU SU RDAN BU TÜ R BİR HASARIN KAYN AKLAN DIĞ I İHTİM ALİN İ VERM İŞ O LSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. BU KİTAPÇIKTAKİ TAN IM LAM ALAR VE BİLG İ SADECE BİLG İ KU LLAN IM I İÇİN VERİLM İŞTİR VE BİLG İ VERİLM EDEN DEĞ İŞTİRİLEBİLİR VE ASU S TARAFIN DAN SO RU M LU LU K G İBİ ALG ILAN M AZ. BU KİTAPÇIKTA G Ö RÜ LEBİLEN HERHAN G İ BİR HATA YA DA YAN LIŞLIK İÇİN ASUS SORUMLU LU K YA DA M ESU LİYET KABU L ETM EZ. Bu kitapçıkta görülen ürün ya da şirket adlarının tescillim arkasıya da kişiselşirketlerinin telif hakları olm ayabilir ve sadece tanım lam a ya da açıklam alarıihlalam acıgütm eden sahiplerinin yararına kullanılm ıştır A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

2 İçindekiler U yarılar 4 G üvenlik bilgisi 5 Kılavuz hakkında 6 P5GZ - M X teknik özellik özeti 7 Bölüm 1: Ü rün tanıtım ı 1.1 Merhaba! Paket içeriği Ekstra özellikler Ü rün detayları YenilikçiASU S özellikleri Başlam adan önce Anakart tanıtım ı Yerleştirm e yönü Vida delikleri Anakart planı M erkeziişlem ciü nitesi(cpu ) İşlem cim ontajı Soğutucu ve fan m ontajı Soğutucu ve fanıyerinden çıkarm ak Sistem belleği Tanıtım Hafıza konfigürasyonu DDR2 Kalifiye Ü reticilistesi DIM M m ontajı DIM M iyerinden çıkarm ak G enişlem e yuvaları G enişlem e kartınıtakm ak G enişlem e kartınıayarlam ak Standart kesm e atam aları PCI yuvaları PCI Express x16 yuvası PCI Express x1 yuvası Jum per lar Bağlantıuçları Arka panelbağlantıuçları İç bağlantıuçları 33 Bölüm 2: BIO S ayarları 2.1 BIO S u yönetm e ve yükseltm e Başlangıç disketioluşturm ak ASU S EZ Flash aracı AFU DO S aracı A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

3 2.1.4 ASU S CrashFree BIO S 2 aracı ASU S U pdate aracı BIO S kurulum program ı BIO S m enü ekranı M enü çubuğu N avigasyon tuşları M enü maddeleri Alt-M enü maddeleri Konfigürasyon alanları Pop-up penceresi Kaydırm a çubuğu Genel Yardım Main menu Sistem zam anı Sistem tarihi Disket sürücüsü Birinci, üçüncü ve dördüncü IDE M aster/slave IDE konfigürasyonu Sistem bilgisi Advanced menu Jum perfree konfigürasyonu LAN Kablo durumu U SB konfigürasyonu İşlem cikonfigürasyonu Yongaseti Yerleşik aygıtların ayarları PCI PnP Power menu Askıya alm a m odu ACPI 2.0 desteği ACPI APIC desteği APM Konfigürasyonu Donanım m onitörü Boot menu Açılışta aygıt üstünlüğü Açılış seçeneklerinin ayarlanm ası G üvenlik Exit menu A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

4 Bölüm 3: Yazılım desteği 3.1 Bir işletim sistem i kurma Destek CD sibilgisi Destek CD siile çalışm ak Sürücüler m enüsü Utilities m enüsü Kılavuzlar m enüsü ASU S iletişim bilgisi 75 Ek: İşlem ciözellikleri A.1 Intel EM 64T 77 A.1.1 Intel EM 64T özelliğinikullanm ak 77 A.2 Enhanced IntelSpeedStep Teknolojisi(EIST) 77 A.2.1 Sistem gereksinimleri 77 A.2.2 EIST özelliğinikullanm ak 78 A.3 Intel Hyper-Threading Teknolojisi 79 A.3.1 Hyper-Threading Teknolojisini kullanmak A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

5 U yarılar Birleşik İletişim Kom isyon Raporu Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölüm üne uyum sağlar. Çalışm a aşağıdakiikikoşula bağlıdır : Bu aygıt zararlıgirişim lere neden olm am alıdır ve Bu aygıt arzu edilm eyen çalışm aya neden olan kabuledilebilir düzeyde bir girişim içeren herhangibir girişim ikabuletm elidir. Bu cihaz,fcc kurallarının 15. m addesine uygun B sınıfıdijitalaygıtların lim itleriile uyum lu olduğu test edildive bulundu. Bu lim itler kurulum esnasında zararlıgirişim lere karşıuygun korum a sağlam ak am acıyla tasarlandı. Bu cihaz radyo frekans enerjisiüretir,kullanır ve yayar eğer üreticifirm anın yönergelerine göre kurulup kullanılm am ışsa radyo haberleşm elerinde zararlı girişim lere neden olabilir. Fakat titiz kurulum da da girişim in m eydana gelm eyeceği garantisiyoktur. Eğer bu cihaz kapatılıp açılm a sırasında fark edilebilen radyo yada televizyon netliğinde zararlı bir girişim e neden oluyorsa kullanıcı girişim i doğrulam ak için aşağıdaki ölçüm lerden bir yada birkaçınıdenem eye teşvik edilir : Alıcıanteniniyeniden yönlendirin yada yerleştirin Cihaz ve alıcıarasındakim esafeyiartırın Cihazıalıcının bağlandığıprizden farklıbir prize bağlayın Satıcıya yada tecrübelibir radyo/tv teknisyenine danışın M uhafazalı kablolar aracılığı ile m onitörünüzü grafik kartınıza bağlam ada kullanm ak için FC C yönetm eliğinin görüşlerine uym ak gerekm ektedir. B u üniteye değişiklikler yada m odifikasyonlar yapılm ası durum unda açıkça sorum luluk kabul edilm em ekte ve kullanıcılar bu cihaza m üdahale etm ekten m en edilm ektedir. Kanada İletişim Departm an ıraporu Bu dijital cihaz Kanada İletişim Departm anının Radyo girişim yönetm eliğindekidijitalcihaz düzenlem esindekib sınıfıradyo gürültü yaym a sınırlarınıaşm am aktadır. Bu B sınıfıdijitalcihaz Kanada ICES-003 ile uyum sağlam aktadır A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

6 G üvenlik Bilgisi ElektrikselGüvenlik Elektrik çarpılm alarından korunm ak için sistem i yerleştirm eden önce elektrik kablosunu prizden çıkarınız. Sistem e aygıt ekler ya da çıkarırken aygıtların sinyalkablolarıbağlam adan önce güç kablolarının bağlıolm adığından em in olun. Anakarta sinyal kablolarını bağlar ya da sökerken tüm güç kablolarının sökülm üş olduğundan em in olun. U zatm a kablosu yada adaptör kullanırken profesyonelyardım isteyiniz. Bu cihazlar topraklam a devresiakışınıdurdurabilir. Bulunduğunuz yerde G üç kaynağınızın doğru voltaja ayarlandığından em in olunuz. Eğer kullandığınız elektrik prizinizin voltaj değerinden em in değilseniz bulunduğunuz yerin elektrik şirketiile iletişim e geçiniz. Eğer güç kaynağınız bozulursa kendibaşınıza tam ir etm eye çalışm ayınız. Kalifiye servis teknisyenine ya da satıcınıza başvurunuz. O perasyon G üvenliği Anakartıkurm adan ve anakarta aygıtlar eklem eden önce paketinizle birlikte gelen el kitabınıdikkatlice okuyunuz. Ü rününüzü kullanm adan önce tüm kabloların doğru takıldığından ve güç kablolarının zarar görm ediğinden em in olunuz. Eğer herhangi bir zarar tesbit ederseniz derhalsatıcınızla iletişim e geçiniz. Kısa devrelerden korunm ak için kağıt tutucular, vidalar ve elyaflarıbağlantılardan, slotlardan, soketlerden ve devrelerden uzak tutunuz. Toz,nem ve fazla sıcaktan sakınınız. Ü rünü ıslanabilecek bölgelere koym ayınız. Ü rünü düzgün bir yüzeye yerleştiriniz. Eğer ürünle ilgiliteknik bir sorun yaşarsanız kalifiye servis teknisyeniya da satıcınızla iletişim e geçiniz. Ü zerine çarpı atılm ış tekerlekli çöp tenekesi sem bolü belediye çöplüğüne ürünün (elektriksel ya da elektronik cihaz) atılm am ası gerektiğini gösterir. Lütfen yerel elektronik eşya yok etm e yönetm eliğinizi kontrol ediniz A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

7 Kılavuz hakkında Bu kılavuz anakartıkuracağınız ve ayarlayacağınız zam an ihtiyacınız olan bilgileriiçerir. Kılavuz nasılhazırlandı Bu kılavuz belirtilen bölüm leriiçerir: Bölüm 1: Ü rün tanıtım ı Bu bölüm anakartın özelliklerinive yeniteknolojidesteğinianlatır,sistem bileşenleri kurulduğunda, istenilenin yapılm asıiçin,donanım ayar prosedürlerinilisteler. Anakarttaki anahtarlar, jumperlar ve konnektörler hakkında bilgiverir.,. Bölüm 2: BIO S ayarları Bu bölüm BIO S ayar m enülerinikullanarak sistem ayarlarının değiştirilm esinianlatır. BIO S param etrelerihakkında yeterliaçıklam a vardır. Bölüm 3: Yazılım desteği Bu bölüm anakart ile birlikte verilen destek CD sinin içeriğihakkında bilgiverir. Ek: İşlem ciözellikleri Bu ek anakartın desteklediğiişlem ciözelliklerihakkında bilgiverir. Daha çok bilgiyinereden bulabilirim Ü rün/yazılım yükseltm elerive ek bilgiiçin başvurunuz. 1. ASUS websitesi ASU S w ebsitesiasu S donanım larıve yazılım larıhakkında en güncelbilgiyisağlar. ASU S ile iletişim e geçm ek için başvurunuz. 2.İsteğe bağlıbelgelem e Satıcınız ürün paketinize garantifişigibibelgeler koyabilir. Bu belgeler standart paketlem enin bir parçasıdeğildir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

8 P5GZ-M X teknik özellik özeti CPU Soket 775 Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D Intel 06/05B/05A işlem cilerle uyum ludur Intel EM 64T / EIST / H yper-threading Technology Intelişlem cidestek listesiiçin u ziyaret ediniz Yonga seti Kuzey köprüsü: Intel 945GZ G üney köprüsü: Intel ICH7 Front Side Bus 1066 (Sadece O.C. modunda eklem e kartıile Intel Core 2 işlem ciler) /800/533 MHz Bellek Çift kanal bellek mimarisi 2 GB a kadar tampon belleksiz ECC / non-ecc 533/400 MHz 2x240-pin D IM M soket desteğid D R2 hafıza m odülleri VGA Yerleşik Intel G raphics M edia Accelerator 950 Genişlem e yuvaları 1 x PCI Express x16 slot grafik kartıiçin (x4 m odda en çok 2Gb/s) 1 x PCI Express x1 2 x PCI 2.2 slotları Depolama Intel ICH 7 G üney Köprüsü desteği: 1 x U ltra ATA 133/100/66 sabit disk sürücü 4 x SerialATA sabit disk sürücüler (3G b/s) Yüksek nitelikte ses LAN USB Arka Panel ADI1986A 6-kanal CODEC Jack-Sensing, Jack-Retasking, Multi-Streaming ve Enumeration Teknolojisidesteği S/PD IF çıkışıdesteği M arvell 88E8001 PCI G igabit LAN controller 8 U SB 2.0 kapısıdesteği 1 x Paralelkapı 1 x Serikapı 1 x LAN (RJ45) kapısı 4 x USB 2.0 kapıları 1 x VG A kapısı 1 x PS/2 Klavye 1 x PS/2 Fare 6-kanalses bağlantıkapıları Ö zelasu S özellikleri ASUS EZ Flash ASUS CrashFree BIOS 2 ASU S M ylogo ASUS CPR (CPU Parameter Recall) ASUS Q-Fan Yönetilebilirlik WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE, Chassis Intrussion A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

9 P5GZ-M X teknik özellik özeti İç bağlantıuçları 2 x USB 2.0 bağlantıucu; 4 USB 2.0 port için 1 x CPU fan bağlantıucu 1 x Kasa fan bağlantıucu 1 x 24-pin EATX güç bağlantıucu 1 x 4-pin ATX 12 V güç bağlantıucu 1 x CD in güç bağlantıucu 1 x Chassis intrusion güç bağlantıucu 1 x Ön panel yüksek-tanım lıses bağlantıucu 1 x S/PDIF çıkış bağlantıucu 1 x System Panel bağlantıucu Güç gereksinim i ATX G üç kaynağı(24-pin ve 4-pin 12 V bağlantılar) Şekilfaktörü Micro-ATX şekilfaktörü: 9.6 in x 8 in D estek CD içeriği Aygıt sürücüleri ASUS PC Probe II ASUS Live Update aracı Anti-virus yazılım ı(oem versiyon) (Ö nceden belirtilm eden özellikler değiştirilebilir) A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

10 Bu bölüm anakartın özelliklerinive yeniteknolojidesteğinianlatır A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

11 1.1 Merhaba! ASU S P5GZ-M X anakartıaldığınız için teşekkürler! Anakart,diğer kaliteliasu S anakartlarıçizgisinikoruyarak yeniözellikler ve son teknolojiler sunar! Anakartıve diğer donanım aygılarınıkurm adan önce kutunuzdakiiçeriğiaşağıdakiliste ile karşılaştırarak kontrolediniz. 1.2 Paket içeriği Anakart kutunuzu aşağıdakiiçerik yönünden kontrolediniz. Anakart Kablolar Aksesuarlar U ygulam a CD si Döküm an ASUS P5GZ-MX anakart 1x Serial ATA sinyal kablosu 1 x Serial ATA güç kablosu 1 x Ultra ATA 100/66 kablosu 1 x Floppy disket sürücü kablosu I/O Plakası ASUS anakart destek CD si Kullanm a kılavuzu Eğer yukarıdaki içerikten biri hasar görm üş yada yok ise satıcınız ile iletişim e geçin iz. 1.3 Ekstra Ö zellikler Ü rün detayları LG A775 Intel Core 2 İşlem cidesteği Bu anakart en son Intel Core 2 işlem cidestekler. YeniIntel Core m ikrom im ari teknolojisive 1066*/800/533 M Hz FSB,Intel Core 2 işlem cisiyle CPU dünyasının en güçlüsüdür. * FSB 1066 M hz de IntelCore 2 işlem cikullanabilm ek için ek grafik kartıtakm anız gerekir. 64 Bit İşlem cidesteği Bu anakart Intel Extended M em ory 64 Technolojili(EM 64T) Intel işlem cilere destek verir. Intel EM 64T özelliğiile bilgisayarınızın 64 bit işletim sistem lerinde daha geniş bellek bağlantılarısağlayarak,daha hızlıve verim liçalışm asına olanak tanır A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

12 Intel 945GZ yongaseti Intel 945G Z graphics m em ory controller hub (G M CH) ve ICH7 I/O controller hub anakartın en önem libileşenleridir. GMCH Intel G raphics M edia Accelerator 950 yongasetinitaşır; yerleşik gelişm iş grafik m otoru 3D, 2D, ve video yeterliliğini sunar. Bununla birlikte GMCH LGA 775 işlem cileri533/800 MHz front side bus (FSB)ile destekler, çift kanalddr2 533 MHz bellekleriçalıştırır. Intel ICH7 G üney Köprüsü ise yedincinesili/o kontrolcü hub ile PCI Express ve yüksek tanım lısese destek verir. DDR2 bellek desteği Bu anakart yüksek veriyolu gereksinim iolan 3 boyutlu grafikler,m ultim edya ve internet uygulam alarınıkarşılam ak için data transfer oranı533/400 M hz olan DDR2 bellekleridestekler. Çift kanalbellek m im arisisistem veriyolunu ikiye katlayarak sistem perform ansınıartırır. Böylece sistem veriyolu 8.5 G B/s üstüne çıkar. PCIExpress arabirim i Anakart, PCI bus ın hızınıartıran en son I/O birbirine bağlam a teknolojisini barındıran PCI Express itam am en destekler. PCI Express aygıtlar arasında noktadan noktaya seribirbirine bağlam a ve paketler halinde veritaşıyan yüksek saat hızlarına izin veren özelliklerisunar. Bu yüksek hızlıarayüz varolan PCI özellikleriile yazılım uyum ludur. Serial ATA 3.0 Gb/s teknolojisi Bu anakart Intel ICH7 G üneyköprüsü nde bulunan SerialATA arabirim iile Serial ATA teknolojisine destek verir. SATA,daha az bağlantıbirimi bulunan ince, esnek kablolar ile daha az voltajgereksinim ive 300M B/s veritransfer oranıgibi özellikler sunar. Yüksek Tanım lıses Bilgisayarınızda en iyises kalitesine sahip olun! Yerleşik 8-kanal HD ses (High D efinition Audio,öncekikodadı ile Azalia) kodeğiile yüksek kaliteli192kh z/24- bit ses çıkışı, jack-tanım lam a gibiözelliklere sahipsiniz. Çok kullanıcılıağ oyunlarınıoynarken diğer kişilerle konuşabilirsiniz. *M ikrofon bağlantısının re- tasking özelliğisadece ön panelçıkışına m ahsusutur A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

13 1.3.2 YenilikçiASU S özellikleri CrashFree BIOS 2 ASU S CrashFree BIO S2 özelliğişim dibir destek CD'siiçinde otom atik BIO S kurtarm a işlevi(bio S auto-recovery) içerm ektedir. Kullanıcılar açılış disketi olm adığıdurum larda sistem lerinidestek CD'siile başlatabilirler ve BIO S otom atik kurtarm a işlem inibaşlatabilirler. ASU S anakartlar kullanıcılarının m em nuniyetiiçin bu korum a özelliğinden seçim selbir RO M için ödem e gerekm eksizin faydalanılabilinir. ASUS EZ Flash BIOS EZ Flash kullanıcıdostu BIO S yenilem e program ıdır. Program ıçalıştırm ak için basitçe önceden tanım lıtuşa basınız ve işletim sistem ine girm eden BIOS u yenileyiniz. C.P.R. (CPU Parameter Recall) Anakart BIO S unun C.P.R. özelliği, overclocking esnasında sistemde bir kilitlenm e olm asıdurum unda otom atik olarak BIO S varsayılan ayarlarını tekrar ayarlamaya izin veren bir özelliktir. O verclock esnasında sistem kilitlenirse C.P.R. sistem kasasınıaçm ayıgerektirm ez ve RTC verisini tem izler. Sadece sistem ikapatın ve açın, BIO S otom atik olarak CPU varsayılan ayarlarınıher bir param etre için tekrar ayarlar. ASUS Q-Fan teknolojisi Q-Fan teknolojisiile sessiz,serin ve etkin sistem çalışm asıiçin fan hızlarını sistem yüküne göre ayarlar A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

14 1.4 Başlam adan önce Anakartıkurm adan ya da anakart ayarlarınıdeğiştirm eden aşağıdakiuyarılarıdikkate alınız. H erhangi bir bileşene dokunm adan önce duvar prizinden güç kablosunu çıkartınız. Parçalarınızı kullanm adan önce statik elektriklenm eden dolayı zarar görm e lerini engellem ek için topraklı bilek kayışı kullanınız yada güvenilir bir şekilde topraklanm ış bir objeye yada güç kaynağı gibi m etal bir cism e dokununuz. Ü zerlerindeki IC lere dokunm ayı engellem ek için parçaların köşelerinden tutunuz. H erhangi bir parçayı çıkarır çıkarm az topraklanm ış antistatik bir altlık ya da parçanızla birlikte gelen kutunuza yerleştiriniz. H erhangi bir parça takm adan veya çıkarm adan önce A TX güç kaynağının kapalı olduğundan ya da güç kaynağından güç kablosunun söküldüğünden em in olunuz. Onboard LED Anakart sistem in açık, uyku m odunda yada kapalım odda olduğunu belirten beklem e güç led i(ışık) ile birlikte gelir. Bu anakarta yenibir parça eklem eden veya çıkarm adan önce sistem ikapatm anız için bir hatırlatıcıdır. Aşağıdakiörnek onboard led in yerini gösterm ektedir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

15 1.5 A nakart tanıtım ı Anakartıkurm adan önce,anakartınızın uygunluğu açısından kasa özellikleriniöğrenin. A nakartı kurm adan ya da sökm eden önce güç kablosunun bağlı olm adığından em in olun. Aksi takdirde size ve anakarta fiziksel zararlar verebilir Yerleştirm e yönü Anakartı kurarken kasanın içerisine doğru yönde yerleştirdiğinizden em in olun. Aşağıdaki şekilde belirtildiğigibidış portların olduğu köşe kasanın arkasına gelm elidir Vida delikleri Anakartıkasaya güvenlibir şekilde bağlam ak için dairelerle belirtilen deliklere yedi adet vida takınız. V idaları aşırı sıkıştırm ayınız! B u şekilde yapm ak anakarta zarar verebilir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

16 1.5.3 Anakart planı A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

17 1.6 M erkeziişlem ciü nitesi(cpu) Anakart Intel Core 2 Duo/Pentium D /Pentium 4 ve Celeron D işlem cileriiçin dizayn edilm iş olup LG A775 soket yapısındadır. A nakartı aldığınızda işlem ci soketi üzerinde PnP kapağının olduğundan ve soketin başka bir yüzey ile tem ası olm adığından em in olun. PnP kapağı kayıpsa ya da PnP kapağı/soket ve anakartınız zarar görm üşse satıcınızla görüşün. A S U S sadece taşım a/nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan sorum ludur. A nakartı kurduktan sonra kapağı saklayınız. A S U S sadece kapağı ile birlikte gelen LG A 775 soket anakartlarda, R eturn M erchandise A uthorization (R M A ) isteğinde işlem yapar. Yanlış işlem ci takm a/çıkarm a ya da hatalı yerleştirilen/kaybedilen/yanlış çıkartılan PnP kapak gibi durum larda oluşabilecek soket bağlantı hasarla rında ürün garantisini kapsamaz İşlem ci(cpu ) kurulum u İşlem ciyikurm ak için: 1. Anakart üzerinde işlem cisoketinin yerinibulunuz. İşlem ciyi kurm adan önce, soket m andalının solunuzda olduğundan em in olun. 2. Soket m andalına bastırın (A), önce yana (B),sonra yukarıdoğru yönlendirin A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

18 S oket pinlerine zarar gelm em esi için işlem ciyi takm adan PnP kapağını çıkarm ayınız. 3. Soket m andalınıok yönünde 135º açıyapana kadar çekiniz. 4. Başparm ağınızla üst kapağı kaldırın ve işaret parm ağınızla 100º açıolm asınısağlayın (A), sonra üst kapak penceresinden ok yönünde bastırarak PnP kapağıçıkartınız(b). 5. İşlem ciyisokete yerleştirirken, soketin sol-alt köşesinde bulunan altın üçgenin doğru yönde olduğundan em in olun. İşlem ciüzerindeki oyuklar, soket üzerindekiçıkıntılara tam uym alıdır. 6. Ü st plakayıkapatınız (A), ardından soket m andalını tutm a çıkıntısına takılana kadar itiniz (B) A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

19 CPU sadece bir yönlenim de tam olarak oturur. Sokete CPU yu takarken bağlantı uçlarınıbükm em ek ve CPU ya zarar verm em ek için CPU ya kuvvet uygulam ayınız. Bu anakart Intel Enhanced Memory 64 Teknolojisi (EM64T), Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi (EIST) ve Hyper-Threading Teknolojisi olan Intel Pentium 4 LG A775 işlem cilere destek verir. Daha fazla bilgiiçin ek bölüm de CPU özelliklerine bakınız Soğutucu ve fan m ontajı Intel Core 2 Duo/Pentium D/Pentium 4 ve Celeron D işlem cileri optimum performans ve term alkoşullarıkesin olarak sağlam ak için özelbir tasarım a sahip soğutucu ve fan gerektirir. Yeni bir Intel Pentium 4 işlem ci aldığınızda, paket içerisinde işlem ci fanı ve soğutucu birarada bulunur. Intel Pentium 4 LG A 775 fanınız ve soğutucunuz m ontaj için alet gerektirm ez. Eğer işlem ci fan ve soğutucusunu ayrı alırsanız, kurm adan önce soğutucunun term al arayüz m ateryalinin işlem ciye uygunluğundan em in olunuz. Eğer işlem ciyi ayrı alırsanız, kullanacağınız soğutucu ve fanın Intel sertifikalı olduğundan em in olun. İşlem ci fanını ve soğu tucusunu takm adan önce, anakartın kasaya m onte edildiğinden emin olunuz. İşlem cisoğutucusu ve fanınım onte etm ek için: 1. Soğutucu ve fanıişlem ciüzerine yerleştirirken soğutucu ayaklarının ve tutturucularının deliklere tam oturduğundan em in olun. Fan ve soğutucuyu, fan kablosunu işlem ci fanı bağlantısına takılacak şekilde yönlendiriniz. Tutturucu A n akart deliği A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

20 Tutturucu üzerindeki olukların dar sonlandırılm ış bölüm lerinin dışa baktığından em in olunuz. 1. Fan ve soğutucunun tam yerine oturabilm esiiçin,tutturucularıresim deki sırada olacak şekilde aşağıdoğru bastırınız. 2. CPU fan kablosunu anakart üzerindekicpu _FAN etiketlikonnektöre bağlayınız. C PU fan kablosunu bağlam ayı unutm ayınız! D onanım m onitörü konnektörü bağlam adığınız takdirde hata verecektir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

21 1.6.3 Soğutucu ve fanısökm ek Soğutucu ve fanısökm ek için: 1. Anakarta bağlıolan CPU fan kablosunu çıkartınız. 2. Herbir tutturucuyu saat yönünün tersine çeviriniz. 3. Fan ve soğutucuyu kaldırm ak için karşılıklı köşelerdekitutturucularısırasıyla yukarı çekiniz. 4. Soğutucu ve fanıdikkatlice yerinden çıkarınız A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

22 1.7 Sistem belleği Tanıtım Anakart 4 adet çift data oranı2 (DDR2) ikilisıralıhafıza m odül(dim M ) soketleriile gelmektedir. DDR2 m odülü DDR DIM M ile aynıfizikselboyutlara sahip olm asına rağm en DDR2 deki240- pin ayağınedeniile 184-pin ayaklıddr DIM M uyuşm am aktadır. DD R2 DIMM DDR DIMM yuvasına m onte edilm esiniengellem ek için farklıçentik yapısına sahiptir. ŞekilDDR2 DIM M soketlerinin yerinigösterm ektedir. Kanal Kanal A Kanal B Soketler DIMM_A1 ve DIMM_A2 DIMM_B1 ve DIMM_B Bellek konfigürasyonu 256 MB, 512 MB 1 GB ve 2 GB unbuffered non-ecc DDR2 DIM M m odüllerinidim M soketlerine monte edebilirsiniz. Ç ift kanal konfigürasyonu için, herbir kanala m onte edilm iş hafıza m odülünün (m odüllerinin) toplam boyutunun aynı olm ası gerekm ektedir. (D IM M _A 1 + D IM M _ A2 = DIMM_B1 + DIMM_B2) D aim a aynı C A S latency e sahip D IM M ler m onte ediniz. En iyi verim i elde edibilm ek için hafıza m odüllerini aynı üreticiden alm aya özen gösterm enizi öneririz. D etaylar için aşağıdaki D D R 2 kalifiye üreticiler listesine göz atınız. Yonga seti olanakları yüzünden, 4 adet 1 G B hafıza m odülü m onte ettiğinizde en fazla 4 G B sistem hafızasını sistem algılayabilm ektedir. B u anakart 128 M b lık çiplerden yada çift katm anlı x16 hafıza m odüllerinden yapılm ış hafıza m odüllerini desteklem em ektedir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

23 1.7.3 DDR2 Kalifiye üreticiler listesi(q VL) DDR2 533 D IM M d esteğ i Boyut Ü retici Model S/D B ileşen A B 512 MB KINGSTON HYB18T512800AF37 SS KVR533D2N4/ MB KINGSTON 5YDIID9GCT DS KVR533D2N4/1G 256 MB Qimonda HYB18T512160AF-3.7 SS HYS64T32000HU-3.7-A 512 MB Qimonda HYB18T512800AF37 SS HYS64T64000HU-3.7-A 512 MB Qimonda HYB18T512800BF37 SS HYS64T64000HU-3.7-B 512 MB Hynix HY5PS12821F-C4 SS HYMP564U648-C MB Hynix HY5PS12821F-C4 DS HYMP512U648-C MB Hynix HY5PS12821FP-C4 DS HYMP512U648-C4 512 MB Hynix HY5PS12821AFP-C3 SS HYMP564U64AP8-C MB Hynix HY5PS12821AFP-C3 DS HYMP512U64AP8-C3 512 MB ELPIDA E5108AB-5C-E SS EBE51UD8ABFA-5C 512 MB ELPIDA E5108AB-5C-E SS EBE51UD8ABFA-5C-E 256 MB Apacer E5116AB-5C-E SS MB KINGMAX E5108AE-5C-E SS KLBC28F-A8EB MB KINGMAX E5108AE-5C-E DS KLBD48F-A8EB4 512 MB KINGMAX KKEA88E4AAK-37 SS KLBC28F-A8KE MB KINGMAX 5MB22D9DCN DS KLBD48F-A8ME4 SS - Tek katm anlıds - Çift Katm anlı DIM M desteği: A - Tek kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibiherhangibir slota tek bir m odül yerleştirilm eyidestekler. B - Bir çift, çift kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibisarıyada siyah slotlardan herhangi birine bir m odülçiftiyerleştirm eyidestekler. En son DDR2 533 Q V L için ASUS Web sitesini ziyaret ediniz A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

24 1.7.4 D IM M m ontajı D IM M leri veya başka sistem bileşenlerini eklem e yada çıkartm a işlem inden önce güç kaynağını kapattığınızdan em in olunuz. K apatılm am ası halinde anakarta veya bileşenlere ciddi zarar verebilir. D IM M m onte etm ek için:1. Klipsleridışarı doğru iterek DIM M soketiniaçınız. 2. DIM M soketindekiçıkıntının DIM M üzerindekiçentiğe girecek şekilde hizalayınız. 3. DIM M iklipsler yuvasına oturana kadar ve DIM M in oturduğundan em in olana kadar sağlam bir şekilde bastırınız. B ir D D R 2 D IM M i sadece tek bir yönde otursun diye çentik ile donatılm ıştır. D IM M e zarar verm em ek için soket içerisindeki D IM M e kuvvet uygulam ayınız. DDR2 DIMM soketleri DDR DIMM leri desteklemez. DDR DIMM leri DDR2 DIMM soketine monte etmeyiniz DIM M iyerinden çıkarm ak DIM M isökm ek için : 1- DIM M kilidin açm ak için beyaz m andallarıdışa doğru itiniz. Tutucu klipsleri bastırırken parm aklarınızla hafifçe D IM M i destekleyiniz. DIMM ekstra bir kuvvetle dışarı doğru atıldığında zarar görebilir. 2- Soketten DIM M isökünüz A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

25 1.8 G enişlem e yuvaları G elecekte genişlem e kartları kullanm aya ihtiyacınız olabilir. Takip eden alt konular desteklenen slotlarıve genişlem e kartlarınıtanım lam aktadır. G enişlem e kartlarını eklem eden yada çıkartm adan önce güç kablosunu söktüğünüzden em in olunuz. Eğer bu yapılm azsa anakart bileşenlerinize fiziksel zarar ve hasa r vermenize neden olabilir Genişlem e kartıtakm ak G enişlem e kartınıtakm ak için: 1. G enişlem e kartınıtakm adan önce onunla birlikte gelen döküm anıokuyunuz ve kart için gereklidonanım ayarlarınıyapınız. 2. Sistem ünitesinin kasasınısökünüz (eğer anakartınız çoktan kasaya kurulm uş ise). 3. Kullanm ayıdüşündüğünüz yuvanın karşısındakidesteğiçıkartınız. Vidayıtekrar kullanım için saklayınız. 4. Kartınızıslota hizalayınız ve kart slota tam am en oturacak şekilde sıkıca bastırınız. 5. Daha önce söktüğünüz vidayıkartıkasaya tutturm ak için kullanınız. 6. Sistem kasasınıtekrar takınız Genişlem e kartınıayarlam ak G enişlem e kartınıtaktıktan sonra yazılım ayarlarınıdüzenleyerek kartınızıayarlayınız. 1. Sistem iaçınız ve eğer gerekliise BIO S ayarlarınıdeğiştiriniz. BIO S kurulum u hakkında bilgi için bölüm 2 ye bakınız. 2. Karta bir IRQ atayınız. Sonrakisayfadakitablolarıkullanınız. 3. G enişlem e kartıiçin yazılım sürücülerinikurunuz A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

26 1.8.3 Standart kesm e atam aları IRQ Standart fonksiyon 0 Sistem saati 1 Klavye kontrolcüsü 2 IRQ 9 a dönüş 4 Bağlanm a kapısı(co M 1)* 5 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 6 Floppy kontrolcüsü 7 Yazıcıkapısı(LPT1)* 8 Sistem CM O S / G erçek zam an saati 9 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 10 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 11 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 12 PS/2 uyum lu M ouse kapısı* 13 Sayısalveriişlem cisi 14 BirincilID E kanalı *Bu IRQ lar genellikle ISA ve PCI aygıtlarıiçin m evcuttur. Bu anakart için IRQ atam aları A B C D E F G H PCI slot 1 paylaşım lı PCI slot 2 paylaşılm ayan PCI Express x16 paylaşım lı PCI Express x1 paylaşım lı U S B kon trolcü 1 paylaşım lı U S B kon trolcü 2 paylaşım lı USB kontrolcü 3 paylaşım lı U S B kon trolcü 4 paylaşım lı U S B 2.0 kon trolcü paylaşım lı Y erleşik ID E p ort paylaşılm ayan Y erleşik ses paylaşım lı Y erleşik L A N paylaşım lı A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

27 1.8.4 PCI slotları PCI yuvaları,pci niteliğine sahip LAN kartı, SCSI kartı,u SB kartıve diğer kartlar gibi kartlarıdestekler PCI Express x1 Bu anakart PCI Express x1 ağ kartları, SCSI kartlar ve diğer PCI Express özelliğiile uyum lu kartlarıdestekler. Yandakişekil PCI Express x1 yuvasına kurulm uş bir ağ kartınıgösterm ektedir PCI Express x16 Bu anakart PCI Express özelliğiile uyum lu PCI Express x16 grafik kartlarını desteklem ektedir. ŞekilPCI Express x16 yuvasına takılm ış bir grafik kartını gösterm ektedir. PCI Express x 16 slotu en çok x 4 hızın da çalışır A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

28 VGA Kalifiye Ü reticilistesi(pcie x4 m od) PCIe X 16 Ekran kartı PCB versiyonu BIOS versiyonu ASUS EAX M - V5B AS05 ASUS EAX700 - V5E4D A901 ASUS EAX700LE 128M - V5E4D AS13 ASUS EAX800PRO V1.00 V AS ASUS EAX800XT V1.00 V5D AS ASUS EAX850PRO - V5D4F AS02 ASUS EAX850XT 256MB PN: 109-A V ASUS EAX V113.AA ASUS EAX1600XT Silent 256MB V C ASUS EAX1900XTX - V ASUS EAX1900CrossFire AS05 ASUS EN V ASUS EN6200GE V1.00A V AS07 ASUS EN6200TC128/T/16M V1.01 V ASUS EN M V1.02 V ASUS EN M V1.00A V ASUS EN M V1.00A V AS11 ASUS EN6600GT V1.00 V AS27 ASUS EN6800LE V1.00 V AS01 ASUS EN6800GT V1.02 V AS05 ASUS EN6800ULTRA - V AS07 ASUS EN7600GS Silent 256MB - V AS07 ASUS EN7600GT Silent/256M - V ASUS EN7800GT 256MB V1.00 V AS01 ASUS EN7800GTX 256MB - V ASUS EN7900GTX 512MX16 - V ATI FireMV V113.A ATI Radeon X850 CrossFire - V Elsa Gladiac PCX 935 W01-46W53 V E0 Elsa Gladiac 620TC 128T DVT 1A V E1 Elsa Gladiac T 1.B V E1 Elsa Gladiac 660LE 256MB 3C V E2 Elsa Gladiac 780GTX 256B3 - V E1 Elsa ATI Fire GL V V113.A Gecube RADEON X1300PRO - V133.A671B1.102 Gigabyte GV-NX62TC256D8 - V Gigabyte GV-NX66T128D - V Gigabyte GV-NX73G128D Gigabyte GV-NX76T256DBRH Gigabyte GV-NX79T256DBRH-256MX Gigabyte GV-RX70P128D Rev:1.1 V Gigabyte GV-RX13P256DRH AA GB Gigabyte GV-RX16T256VRH AA Gigabyte GV-RX19X512VBRH - 113A Leadtek WinFast PX6200 TD A1 V Leadtek WinFast PX6200TC 64M A V Leadtek WinFast PX6500 TDH A1 V Leadtek WinFast PX6600GT TDH A V Leadtek WinFast PX7800GTX TDH 256MB - V Leadtek Quadro FX M - V Leadtek Quadro FX M - V Matrox Parhelia APVe 128M A V MSI NX6800GS-TD256E V A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

29 PCIe X 16 Ekran kartı PCB versiyonu BIOS versiyonu MSI NX7300GS-TD256E V200 V MSI RX700PRO-TD128E V2.00 V Powercolor Radeon X800GT 256M - V Powercolor Radeon X1800XT - V133.A G rafik kartınız X 4 m odu n da çalışm azsa XJ1-5 jumperın ı X 1 m odun a ayarlayın ız (pin 1-2) En son V G A kalifiye ü retici listesi için ASUS websitesin e bakınız A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

30 1.9 Jumperlar 1.RTC RAM i temizlemek (CLRTC) Bu jum per CM O S içindekigerçek zam anlı(rtc) RAM saatinitem izlem enize izin verir. CM O S RTC RAM verisini silerek CM O S hafızasındaki tarih, saat ve sistem kurulum param etlerini temizleyebilirsiniz. Anakart üzerindeki pil, sistem şifreleri gibi sistem kurulum bilgilerini içeren CM O S dakiram verisine güç sağlar. RTC RAM item izlem ek için : 1. Bilgisayarıkapatınız ve güç kablosunu çıkartınız. 2. Anakart üzerindekipiliçıkartınız. 3. Jum per başlığını1-2 (varsayılan) pinlerinden 2-3 pinlerine taşıyınız. Yaklaşık olarak 5-10 saniye kadar başlığı2-3 pinleriüzerinde tutunuz ardından başlığı1-2 pinlerine geritakınız. 4. Pilitekrar yerine takınız. 5. G üç kablosunu takınız ve bilgisayarınızıaçınız. 6. Açılış işlem i sırasında <Del> tuşuna basılı tutunuz ve verileri tekrar girm ek için BIO S kurulumuna giriniz. R TC R A M tem izlem e haricinde C LR TC jum per ı üzerindeki başlığı asla çıkartm ayınız. B aşlığın çıkartılm ası sistem açılış hatasına neden olacaktır. O verclock esnasında sistem iniz kilitlendiği zam an R TC yi tem izlem enize gerek yoktur. O verclock esnasında sistem hata verdiğinde C.P.R. (C PU param etresini geri çağırm a) özelliğini kullanınız. S istem i kapatıp yeniden başlattığınızda B IO S otom atik olara k param etre ayarlarını tekrar varsayılan değerlerine ayarlayacaktır A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

31 2. PCI-E m od seçim i(3-pin XJ1, XJ2, XJ3, XJ4, XJ5) Bu jumperlar PCIE x1 ve PCIE x16 slotlarının işletim hızının ayarlanm asınısağlar. Detaylıbilgi için tablodakijum per tercihlerine bakınız. XJ1-5 jumper tercih ayarlam aları G rafik kartı Jum per ayarı PCIE x 16 slot PCIE x 1 slot modu (XJ1~XJ5) Kart tipi Hız Kart tipi Hız Ekran kartı eklenm iş 2-3 pin PCIE grafik kartıya da diğer PCIE x8/x4 aygıt X4 N/A N/A Yerleşik kontrolcü 1-2 pin diğer PCIE aygıtlar X1 diğer PCIE aygıtlar X1 XJ1-5 (pin 2-3) olarak ayarlan dığın da PCIEx1 slotu kullanılam az A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

32 3.U SB aygıt uyanm ası(3-pin USBPW12, USBPW34, USBPW56, USBPW78) BağlıU SB aygıtlarıkullanarak S1 uyku m odundan (CPU durdurulm uş,dram tazelenm iş ve sistem az güç m odunda çalışırken) uyandırm ak için bu Jum perları+5v a ayarlayınız. S3 ve S4 uyku m odlarından uyanm ak için +5VSB ye ayarlayınız. U SBPW 12 ve U SBPW 34 jum perlarıarka panelu SB portlarıiçindir. U SBPW 56 ve U SBPW78 jum perlarıda ek olarak U SB portlarıbağlayabileceğiniz iç U SB bağlantıuçlarıiçindir. U S B aygıt uyanm ası özelliği herbir U S B portu için + 5V S B üzerine 500m A sağlayan bir güç kaynağı gerektirir. A ksi taktirde sistem açılm ayacaktır. Toplam akım tüketim i norm al koşullar altında yada uyku m odunda güç kaynağı kapasitesini aşm am alıdır A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

33 1.10 Bağlantıuçları Arka panelbağlantıuçları 1. PS/2 fare portu (yeşil). Bu bağlantıps/2 m ouse içindir. 2. Paralel port. Bu 25-pinli port bir paralelyazıcı, bir tarayıcıyada diğer aygıtlarıbağlar. 3. LAN (RJ-45) port. Bu port ağ m erkezi üzerinden yerel ağa (LAN ) G igabit bağlantısına izin verir. LAN portu LED tanım lam aları Aktivite/BağlantıLED i H ız LED i Durum Tanım lam a Durum Tanım lama Kapalı Bağlantıyok Kapalı 10 M bps bağlantı Yeşil Bağlı Turuncu 100 M bps bağlantı Yanıp sönen Veri aktivitesi Yeşil 1 G bps bağlantı 4.Line In portu (açık m avi). Bu port kaset,cd,dvd yada diğer ses kaynaklarınıbağlar. 5. Line Out portu (lime). Bu port bir kulaklık ya da hoparlör bağlar. 6. Mikrofon portu (pembe). Bu porta m ikrofon bağlanır. Ses portlarının 2,4 ve 6 -kanal ses konfigürasyonları için ses konfigürasyon tablosuna bakınız. 2, 4, ya da 6-kanalses konfigürasyonu Port 2-kanalkulaklık 4-kanal 6-kanal Açık m avi Line in Front Speaker out Front Speaker out Lime Line out Rear Speaker out Rear Speaker out Pembe Mic in Mic in Center/Subwoofer 7.U SB 2.0 portları3 ve 4.Bu 4-pinliU niversalserialbus (U SB) portlarıu SB 2.0 aygıtlarını bağlam ak için m evcuttur A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

34 8.U SB 2.0 portları1 ve 2. Bu 4-pinli Universal Serial Bus (U SB) portlarıu SB 2.0 aygıtlarını bağlam ak için m evcuttur. 9. VGA port. Bu port VG A m onitörler ve diğer VG A uyum lu cihazlar içindir. 10. Seri port. Bu porta fare,m odem veya diğer seriözelliktekicihazlar bağlanabilir. 11. PS/2 klavye portu (mor). Bu port PS/2 klavye içindir İç bağlantıuçları 1.Floppy disket sürücü bağlantıucu (34-1 pin FLOPPY) Bu bağlantıucu sadece floppy disket sürücü (FDD) sinyalkablosu içindir. Bu bağlantıucuna kablonun bir ucunu bağlayın,diğer ucunu da floppy disket sürücüsünün arkasındakisinyal bağlantıucuna bağlayınız. Pin 5 i kapalı bir kablo kullandığınızda yanlış kablo bağlantısını önlem ek için bağlantı ucu üzerindeki pin 5 kaldırılm ıştır. 2. IDE bağlantıucu (40-1 pin PRI_IDE) Bu bağlantıucu Ultra DMA 133/100/66 Sinyalkablosu içindir. Her bir Ultra DMA 133/100/66 sinyalkablosu üç konnektörden oluşur: M avibağlantıucunu anakarttakibirincilid E bağlantı ucuna takınız,siyah bağlantıucuna Ultra DMA 133/100/66 IDE slave cihazları,gribağlantı ucunu ise Ultra DM A 133/100/66 IDE m aster aygıtına bağlayınız. Sürücü jum per ayarı Aygıt m odu Kablo bağlantısı Tek aygıt Cable-Select ya da Master - Siyah İkiaygıt Cable-Select Master Master Slave Slave Master Slave Siyah Gri Siyah ya da Gri A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

35 ID E bağlantı ucundaki pin 20 U ltra D M A kablo bağlantı ucundaki kapalı delikle bütünleşm esi için kaldırılm ıştır. B u ID E kablosu bağlarken yanlış bağlam a yı önler. U ltra D M A 133/100/66 ID E aygıtlar için 80 iletkenli ID E kablosu kullanınız. Eğer herhangi bir aygıt jum per ı C able-select ise, tüm aygıt jum perlarının aynı olduğundan em in olun. 3. Serial ATA bağlantıuçları(7-pin SATA1, SATA2, SATA3, SATA4) Bu bağlantıuçlarıserial ATA sinyalkablolarıve Serial ATA hard disk sürücüler içindir. Standard IDE modunda, B irincil(boot) hard disk sürücüsünü S A TA 1/2 bağlantı uçlarına bağlayınız. D aha geniş bilgi için aşağıdaki tabloya bakınız. Bağlantıucu Renk Ayar Kullanım SATA1/2 Kırm ızı Master Boot disk SATA3/4 Siyah Slave Data disk 4.CPU,Kasa ve Pow er Fan bağlantıuçları(4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN1, PWR_FAN) Fan bağlantıuçlarıtoplamda ma (maksimum soğutucu fanlarını destekler. Her bir kablodakisiyah telin bağlantıucundakiground pinine denk geldiğinden em in olarak fan kablolarınıanakart üzerindekifan bağlantıuçlarına bağlayınız. Fan bağlantı uçlarına fan kablolarını bağlam ayı unutm ayınız. S istem içerisindeki verimsiz hava akışı anakart bileşenlerine zarar verebilir. B unlar jum per değildirler! Fan bağlantı uçlarına jum per başlıklarını yerleştirm eyiniz A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

36 5.SayısalSes bağlantıucu (4-1 pin SPDIF_OUT) Bu bağlantıucu Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) port(ları) içindir. S/PDIF Çıkış m odülü kablosunu bu bağlantıucuna bağlayınız ve m odülü kasa arkasındakislotlardan birine bağlayınız. S/PDIF m odülü ayrı olarak satılır A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

37 6.ATX güç bağlantıuçları(24-pin EATXPW, 4-pin ATX12V) Bu bağlantıuçlarıatx güç kaynağıiçindir. G üç kaynağındakifişler bu bağlantıuçlarıile aynıyönelim de tam oturacak şekilde dizayn edilm iştir. U ygun yönü bulunuz ve bağlantı uçlarıtam oturana kadar sağlam bir şekilde bastırınız. M inim um 350 W güç oranına sahip bir A TX 12 V 2.0 tanım lam ası ile uyum lu güç kaynağı birim i (PS U ) kullanm anızı öneririz. 4-pin A TX + 12 V fişini takm ayı unutm ayınız; aksi taktirde sistem açılm ayacaktır. S istem inizi çok güç gerektiren aygıtlar ile konfigüre ederken yüksek güç çıkışlı PSU kullanm anızı öneririz. Eğer güç yetersiz ise sistem kararsız hale gelir yada açılm ayabilir. A şağıdaki sistem ATX 12 V şartnam esine göre 2.0-uyumlu PSU, anakart güç gereksinim i testini geçm iştir. İşlem ci : Intel Pentium G H z Bellek : 512 MB DDR (x 4) Ekran kartı : PCI Express x16 Nvidia EN5900 Parallel A TA aygıt : IDE hard disk drive (x 2) Serial ATA aygıt : SATA hard disk drive O ptik sürücü : CD-ROM (x2) SCSI aygıtları : SCSI kartı ve S C S I hard disk sürücü Eğer ek aygıtlar kurm ayı planlıyorsanız yükse k güç oranına sahip PS U kurm alısınız A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

38 7. O ptik sürücü ses bağlantıucu (4-pin CD) Bu bağlantıucu 4 pin ses kablosu ile optik sürücünün arka tarafında bulunan ses bağlantı ucuna bağlanır. B u bağlantı ucunu kullanacağınız zam an ses yazılım ından CD-IN özelliğini aktifleştiriniz. 8. USB port bağlantıuçları(10-1 pin USB56, USB78) Bu bağlantıuçlarıu SB 2.0 portlarıiçindir. Bu bağlantıuçlarından herhangibirine U SB m odülkablosunu bağlayınız ardından sistem kasasıarkasındakibir slotu açarak m odülü m onte ediniz. Bu U SB bağlantıuçları480 M bps bağlantıhızlarına kadar destekleyen U SB 2.0 özellikleriile uyum içerisindedir bağlantı kablosunu asla U S B bağlantı uçlarına bağlam ayınız. B u işlem anakartınıza zarar verir. USB modül ayrıca satın alınır A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

39 9. Ö n panel ses bağlantıucu (10-1 pin AAFP) Bu bağlantıucu kasanın ön tarafındakii/o m odülündekises çıkışına,yüksek tanım lıya da AC`97 ses standardında bağlantısağlar. I/O m odülkablosunun bir ucunu anakarttaki bağlantıucuna bağlayınız. A nakartınızın yüksek tanım lı ses desteği olduğundan, Yüksek tanım lı ses ayarı yapm anızı öneririz. B u bağlantı ucu öntanım lı olarak Y üksek Tan ım lı S es ayarındadır. Eğer AC'97 standartında m odül bağlayacaksanız B IO S tan Front Panel Support Type maddesini [AC97] olarak ayarlayınız. D etaylı bilgi için Yerleşik A ygıt A yarlam aları bölüm üne bakınız. 10. Chassis intrusion bağlantıucu (4-1 pin CHASSIS) Bu bağlantıucu kasaya takılızorlam a tesbit sensörü yada devre anahtarıdır. Kasa zorlama sensörü yada devre anahtarıkablosunun bir ucunu bu bağlantıucuna bağlayınız. Kasa zorlam a sensörü yada devre anahtarıkasa bileşeniçıkartıldığında yada değiştirildiğinde bu bağlantıucuna yüksek seviyelisinyalgönderir. Sinyalkasa korum asıiçin üretilm iştir. Varsayılan olarak Chassis Signal ve G round etiketlipinler bir jum per başlığıile kısadevre yapılm ıştır. Sadece kasa korum a tesbit özelliğinikullanm ak istediğinizde jum per başlıklarını çıkartınız A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

40 11. System panel connector (20-8 pin PANEL) Bu bağlantıucu birçok kasaya m onte edilm iş özellikleridestekler. Sistem güç LED i(2-pin PLED) Bu 3-pinlibağlantıucu sistem güç LED iiçindir. Kasa pow er LED kablosunu bu bağlantı ucuna takınız. Sistem güç LED isistem iniziaçtığınızda aydınlanır ve sistem iniz uyku m odunda iken yanıp söner. Hard disk sürücü aktivite LED i(2-pin IDE_LED) Bu 2 pin libağlantıucu HDD aktivite LED iiçindir. Bu bağlantıucuna HDD Activity LED kablosunu bağlayınız. ID E LED aydınlanır yada H D D ye veri okunm ası veya yazılm ası esnasında yanıp söner. Sistem ikaz hoperlörü (4-pin SPEAKER) Bu 4-pinli bağlantı ucu kasaya m onte sistem uyarı hoparlörü içindir. Hoparlör sistem biplerinive uyarılarınıduym anıza izin verir. ATX güç düğm esi/soft-off düğm esi(2-pin PWR) Bu bağlantıucu sistem güç tuşu içindir. BIO S ayarlarına bağlıolarak güç tuşuna basm ak sistem iaçar,sistem iuyku m oduna alır yada soft-off m oduna alır. G üç devre anahtarına sistem açık iken dört saniyeden fazla basm ak sistem ikapatır. Reset düğm esi(2-pin RESET) Bu 2-pinlibağlantıucu sistem güçünü kapatm adan sistem iyeniden başlatm ak için kasaya m onte reset tuşu içindir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

41 A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

42 2.1 BIO S u yönetm ek ve güncelleştirm ek The following utilities allow you to manage and update the motherboard Basic Input/Output System (BIOS) setup. 1. ASUS EZ Flash (Floppy disk/usb bellek yada anakart destek CD sini kullanarak BIOS u yeniler.) 2. ASUS AFUDOS (Açılış disketikullanarak DO S m odunda BIO S u yeniler.) 3. ASUS CrashFree BIOS 2 (BIOS dosyasıhata verdiğinde yada bozulduğunda açılış disketi/u SB bellek yada anakart destek CD sinikullanarak BIO S u yeniler.) 4. ASUS Update (Windows ortam ında BIO S u yeniler.) Bu program lar hakkında detaylar için benzer başlıklara m üracaat ediniz. Gelecekte B IO S unuzu yeniden eski durum una getirm e ihtiyacı duym anız gerekçesi ile orijinal anakart B IO S dosyasının bir kopyasını açılış disketine kaydediniz. A S U S U pdate yada A FU D O S program larını kullanarak orijinal anakart B IO S unu kopyalayınız Açılış disketihazırlam ak 1. Açılış disketihazırlam ak için bunlardan biriniyapın DOS ortam ı a. Sürücüye 1.44MB floppy disket yerleştirin. b. Dos komutuyla format a:/s yazıp <Enter> a basın. Windows XP ortam ı a. Sürücüye 1.44MB floppy disket yerleştirin. b. W indow s m asaüstünde Başlat a tıklayın,ardından Bilgisayarım ıseçin. c. 3 1/2 Floppy sürücüyü seçin. d. M enü den Dosya yıtıklatın, ardından Biçim lendir iseçin. Biçim lendirm e ekranı gelecektir. e. W indow s XP kullanıcıları: Biçim lendir ekranından MS-DOS başlangıç disketioluştur seçeneğinitıkladıktan sonra Başla yıtıklayın. Windows 2000 ortam ı a. Biçim lendirilm iş bir Floppy disketisürücüye yerleştirin. b. W indow s 2000 CD sinioptik sürücüye yerleştirin. c. Başlat,ardından Çalıştır a tıklayın. d. Açılan penceredekiilgilibölüm e D sürücüsündekicd üzerinden D:\bootdisk\makeboot a: yazın ve Tam am a tıklatın. e.tarife uyarak gelen ekrandakiyönergelere uygun olacak şekilde devam edin. 2. Floppy disket sürücüsüne orjinalya da en yenibio S dosyasınıkopyalayın A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

43 2.1.2 ASU S EZ Flash aracı ASUS EZ Flash aracıfloppy diskten açılış yaparak uzun bir yolla ve DO S tabanlıyazılım kullanmadan BIOS unuzu yenilem enize olanak sağlayan bir özelliktir. EZ Flash yazılım ıbio S yongasıile bütünleşiktir ve (açılış testi) Power-O n Self Tests (PO ST) esnasında <ALT> + <F2> ye basılarak erişilebilir. EZ Flash aracınıkullanarak BIO S u yenilem ek için : 1. ASUS web sitesini (www.asus.com) ziyaret ederek anakart için en son BIO S dosyasını indiriniz ve dosya ismini P5GZMX.ROM olarak değiştiriniz. 2. BIO S dosyasınıfloppy diske kaydediniz ve sistem iyeniden başlatınız. 3. PO ST ekranında <Alt> + <F2> tuş kom binasyonunu kullanarak uygulam aya geçebilirsiniz. 3. BIO S dosyasıiçeren açılış disketinisürücüye takın. Doğru BIO S dosyasıbulunduğunda,ez Flash aracıotom atik olarak BIO S u güncelleyip sistem iyeniden başlatacaktır. B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! Eğer disket bulunam adı m esajı verirse sürücüde disket yoktur ya da uygun disket değildir. P5 GZMX.R O M bulunam adı m esajı çıkarsa uygun B IO S dosyası değildir. İndirdiğiniz B IO S dosyasının adını P5GZMX.ROM olarak değiştirdiğinizden em in olun AFU DO S aracı AFU DO S aracıile açılış disketiyardım ıyla BIO S unuzu yenileyebilirsiniz. Bu uygulam a ile ayrıca halihazırda kullanm ış olduğunuz BIO S u kopyalayabilir,herhangibir BIO S arızasıçıktığında yeniden kullanabilirsiniz. Kullanılan BIO S dosyasının kopyalanm ası AFU DO S kullanarak m evcut BIO S dosyasının kopyalanm ası: K ullandığınız floppy disket sürücünün yazm aya karşı korum alı olm adığından ve dosya kopyalam ak için kapasitesinin en az KB boş yer ihtiva ettiğinden em in olun. S unulan B IO S görüntüleri referans am açlıdır. K ullandığınız B IO S ekranı burada gösteilenden farklı olabilir. 1. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD sinden AFU D O S aracını (afudos.exe) kopyalayın A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

44 2. Sistem ido S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın: afudos /o[filename] 4. <Enter> tuşuna bastığınızda m evcut BIO S Floppy diskete kaydedilir. M evcut BIO S dosyasıdiskete kaydedildikten sonra araç DO S ekranına geridöner. BIO S dosyasınıyenilem ek AFU DO S kullanarak m evcut BIO S dosyasının yenilenm esi: 1. ASUS websitesini (www.asus.com) girin ve anakartınıza ait en son BIO S dosyasınıindirin. İndirdiğiniz dosyayıhazırlam ış olduğunuz açılış disketine kopyalayın. B IO S dosya adını bir kağıda yazın. D os ortam ına girdiğinizde kom uta bu dosya adını yazacaksınız. 2. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD sinden AFU D O S aracını (afudos.exe) kopyalayın. 3. Sistem ido S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın : afudos /i[filename] 4. Araç BIO S dosyasınıdoğruladıktan sonra yenilem e işlem ine başlar A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

45 B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! 5. Bu araç BIO S yenilem esitam am landıktan sonra DO S kom utuna geridöner. Sistem i yeniden Harddiskten açabilirsiniz ASU S CrashFree BIO S 2 aracı ASU S CrashFree BIO S 2 BIO S dosyanız hata verdiğinde yada yazm a işlem isırasında bozulduğunda yeniden kurm anıza sağlayan otom atik kurtarm a aracıdır. Bozulm uş BIO S dosyasınıanakart destek CD siyada güncelbio S dosyasınıiçeren floppy disk kullanarak yenileyebilirsiniz. Yazılım ı kullanm adan önce güncel anakart B IO S unu içeren anakart destek C D si yada floppy diski hazırlayınız. Floppy disk deki orijinal yada güncellenm iş B IO S dosyasının adını P5GZMX.ROM olarak değiştirdiğinizden em in olunuz. Floppy disket ile BIO S u kurtarm ak Floppy disket ile BIO S u kurtarm ak için : 1. Sistem iniziaçınız. 2. O rjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyasıiçeren disketisürücüye yerleştiriniz. 3. Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası için disketikontroleder. Bulunduğunda,yazılım BIO S dosyasınıokur ve bozulm uş olan BIO S dosyasının yerine yenilenm iş dosyayıyazm aya başlar A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

46 B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! 4. Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız. Destek CD sinden BIO S u kurtarmak Destek CD sinden BIO S u kurtarm ak için: 1. Floppy disket sürücüsünde disket varsa çıkarın ve sistem iaçın. 2. Destek CD sinioptik sürücüye yerleştirin. 3. Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası için disketikontroleder. Sistem floppy disket bulam azsa CD den aram aya başlar. Bulunduğunda, yazılım BIO S dosyasını okur ve bozulm uş olan BIO S dosyasınının yerine yenilenm iş dosyayı yazm aya başlar. B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yen iden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! 4. Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız. K urtarılm ış B IO S dosyası en yeni B IO S dosyası değildir. En yeni B IO S dosyasına ulaşm ak için A S U S w ebsitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

47 2.1.5 ASUS Update aracı ASU S U pdate size W indow s üzerinden anakart BIO S unu yönetm enize, kaydetm enize ve yenilem enize izin veren bir program dır. ASU S U pdate program ışunu yapm anıza izin verir : M evcut BIO S dosyasınıkaydetm ek Internet üzerinden en son BIO S dosyasınıindirm ek Yenilenm iş BIO S dosyasından BIO S u yenilem ek Direk olarak Internet den BIO S u yenilem ek ve BIO S versiyonu bilgisinigörm ek Bu program paket içerisinde anakart paketinde gelen destek CD siiçerisinde m evcuttur. A S U S U pdate ya ağ üzerinden yada internet servis sağlayıcı (IS P) üzerinden internet bağlantısı gerektirir. ASUS Update in kurulm ası ASUS Update ikurm ak için : 1. O ptik sürücüye destek CD siniyerleştiriniz. Drivers m enüsü görünür. 2. Utilities kısm ına tıklayınız ardından Install ASUS Update e tıklayınız. 3. ASU S U pdate program ısistem inize kopyalanm ıştır. B u program ı kullanarak B IO S unuzu yenilem eden önce tüm W indow s uygulamalarından çıkınız. BIOS u internet üzerinden yenilem ek BIO S u internet üzerinden yenilem ek için: 1. W indow s m asaüstünden Başlat > Program lar > ASU S > ASUS Update > ASUS Update e tıklayarak ASU S U pdate program ınıçalıştırınız. ASU S U pdate ana m enüsü ekrana gelir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

48 2. Kayan m enüden Update BIOS from Internet m addesiniseçiniz. Ardından Next e tıklayınız. 3. Ağ trafiğinden uzak durm ak için size en yakın FTP sitesini ya da Auto yu seçin ve Next e tıklayın. 4. İndirm eyidüşündüğünüz BIO S versiyonunu FTP sitesinden seçiniz. İleriye tıklayınız. 5. Yenilem e işlem initam am lam ak için ekran yönergelerinitakip ediniz. A S U S U pdate program ı kendisini internet üzerinden yenilem eye eğilim lidir. Program ın tüm yeni özelliklerinden yararlanm ak için daima yenileyiniz. BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek için: 1. W indow s m asaüstü üzerinden Başlat>Program lar>asu S>ASU SU pdate>asusu pdate e tıklayarak ASU S U pdate aracınıçalıştırınız. ASU S U pdate ana m enüsü ekrana gelir. 2. Aşağıdoğru açılan m enüden Update BIOS from a file m addesiniseçiniz ardından İleri yitıklayınız. 3. Open penceresinden BIO S dosyasını belirleyiniz ardından O pen a tıklayınız. 4. Yenilem e işlem initam am lam ak için ekran yönergelerinitakip ediniz A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

49 BIOS kurulum program ı Bu anakart 2.1 BIO S unuzu yönetm ek ve yenilem ek kısm ında tanım lanm ış yazılım desteği kullanılarak program lanabilir Low -Pin Count (LPC) yongasınıdestekler. Anakart kurarken, sistem iniziyeniden konfigüre ederken yada Run Setup ekranı göründüğünde BIO S kurulum program ınıkullanınız. Bu bölüm yazılım ıkullanarak sistem inizi nasılkonfigüre edebileceğiniziaçıklar. Kurulum program ınıkullanm aya yönlendirilm em işseniz bile gelecekte bilgisayarınızın konfigürasyonunu değiştirebilirsiniz. Ö rneğin, güvenlik şifresiözelliğiniaktive edebilirsiniz yada güç yönetim iayarlarınızıdeğiştirebilirsiniz. BIO S kurulum program ınıkullanarak sistem iniziyeniden konfigüre etm e gerekliliğibilgisayar bu değişikliklerive LCP yongasındaki CM O S RAM e kaydedilenlerialgılayabilsin diyedir. Anakart üzerindekilcp yongasıkurulum yazılım ınıdepolar. Bilgisayarıçalıştırdığınızda sistem size bu program ıçalıştırm a fırsatınısağlar. Kurulum program ına girm ek için Pow er-on Self Test (POST) esnasında <Del> e basınız; aksitaktirde,po ST rutin testleriniyapm aya devam eder. Eğer kurulum a PO ST dan sonra girm eyidüşünürseniz <CTRL+ALT+DEL> tuşlarına yada sistem kasasıüzerindekireset tuşuna basarak sistem iyeniden başlatınız. Aynızam anda sistemi kapatıp yeniden açarak da yapabilirsiniz. Bu son seçeneğisadece ilk ikiseçenek olm azsa yapınız. Kurulum program ım üm kün olduğunca kolay kullanım için dizayn edilm iştir. M enülerle çalıştırılan program birçok alt m enü arasında geçiş yapm anızıve m evcut seçeneklerden yön tuşlarıile seçm enizisağlar. B u anakart için varsayılan B IO S ayarları çoğu koşulda en iyi perform ansı sağlam ak için uygulanm ıştır. Eğer B IO S ayarlarını değiştirdikten sonra sistem kararsız durum a gelirse sistem uyum luluğunu ve kararlılığını sağlam ak için varsayılan ayarları yükleyiniz. Exit M enu içerisindeki Load Default Settings seçeneğini seçiniz. B ölüm 2.8 Exit M enu ye bakınız. B u bölüm de gösterilen B IO S kurulum ekranları sadece referans am açlıdır ve ekranınızda gördüğünüzle tam olarak aynı olm ayabilir. B u anakartın en son B IO S dosyasını indirm ek için A S U S w eb sitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

50 2.2.1 BIO S m enü ekranı M enü çubuğu Ekranın üstündekim enü çubuğu aşağıdakiseçeneklere sahiptir: Main Advanced Power Boot Tools Exit Tem elsistem konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Ü st düzey sistem ayarlarınıdeğiştirm ek içindir. Ü st düzey güç yönetim i(apm ) konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Sistem açılış konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Sistem araçlarıkonfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Çıkış seçeneklerinive varsayılan ayarlarıyüklem eyiseçm ek içindir. M enü çubuğundan seçenek seçm ek için düşündüğünüz seçenek aydınlanana kadar klavyedekisağ yada solok tuşlarına basınız N avigasyon tuşları N avigasyon tuşlarım enü ekranının sağ alt köşesinde bulunur. M enü ayrıntılarınıseçm ek ve ayarlarıdeğiştirm ek için navigasyon tuşlarınıkullanınız. B azı navigasyon tuşları ekrandan ekrana farklılık gösterebilir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

51 2.2.4 M enü maddeleri M enü çubuğundakiaydınlatılm ış seçenek m enüye özgü seçeneği görüntüler. Ö rneğin,m ain iseçm ek ana m enü m addelerinigösterir. M enü çubuğundakidiğer seçenekler (Advanced, Power, Boot ve Exit) kendim enü m addelerine sahiptirler Alt m enü maddeleri Herhangibir m enü ekranındakiherbir seçenekten öncekikatıüçgen seçeneğin bir alt m enüye sahip olduğu anlam ına gelir. Alt m enüyü görüntülem ek için seçeneğiseçiniz ve <Enter> a basınız Konfigürasyon alanları Bu alanlar m enü m addeleriiçin değerlerigösterir. Eğer seçenek kullanıcıdeğişim ine olanaklı ise seçeneğin karşısına gelen alandakideğerideğiştirebilirsiniz. Eğer kullanıcıdeğişim ine olanaklıdeğilise seçeneğiseçem ezsiniz. Konfigüre edilebilen alan köşeliparantez ile kapatılm ıştır ve seçildiğinde aydınlanır. Alanın değerinideğiştirm ek için seçiniz ve seçenek listesinigörüntülem ek için <Enter> a basınız Pop-up penceresi ne başvurunuz Pop-up penceresi M enü seçeneğiniseçiniz ve bu seçeneğe ait konfigürasyon tercihleriniiçeren pop-up penceresinigörüntülem ek için <Enter> a basınız Kaydırm a çubuğu Kaydırm a çubuğu m enü ekranının sağ tarafında bulunur m enü seçenekleriekrana sığm adığında otaya çıkar.yukarı/aşağıok tuşlarına ya da <Page Up> /<Page Down> tuşalrına basarak seçenekleri görüntüleyin Genelyardım M enü ekranının üst sağ köşesiişaretliseçeneğin kabaca bir tanım lam asıdır A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

52 2.3 Ana m enü BIO S kurulum program ına girdiğinizde tem elsistem bilgisitanım ınıveren M ain m enü ekranı görüntülenir. M enü ekranı ve seçenekler arasında nasıl geçiş yapacağınız ha kkında bilgi alm ak için bölüm B IO S m enü ekranı na başvurunuz Sistem zam anı*xx:xx:xx+ Sistem zam anınıayarlam anıza olanak sağlar Sistem Tarihi [Day xx/xx/xxxx] Sistem tarihiniayarlam anıza olanak sağlar Disket sürücüsü *1.44M,3.5 in.+ Kurulm uş floppy sürücüsünün biçim iniayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [360K,5.24 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

53 2.3.4 Birinci, üçüncü ve dördüncü IDE M aster/slave Kurulum a girdiğinizde BIO S var olan ID E aygıtlarınıotom atik olarak bulur. H er bir ID E aygıtı için ayrıalt m enü vardır. IDE aygıt bilgisinigörüntülem ek için bir aygıt seçeneğiniseçiniz ardından <Enter> a basınız. BIO S otom atik olarak karartılm ış m addelerin(capacity,cylinder, Head, Sector ve Transfer M ode) karşısındakideğerleribulur. Bu değerler kullanıcıkonfigürasyonuna elverişlideğildir. Eğer sistem de IDE aygıtıkurulu değilise bu seçenekler N /A gösterir. Type [Auto] IDE sürücü tipiniseçer. [Auto] konum undayken IDE tipinin otom atik olarak seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD] LBA/Large Mode [Auto] LBA m odunu açm aya/kapatm aya yarar. *Auto+ konum undayken aygıt bu m oda destek veriyorsa LBA m odunu açar ya da aygıt daha önce bu m od için form atlanm adıysa LBA m odunu kapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] Block (Multi-sector Transfer) [Auto] Veriçoklu-sektör transferiniaçm aya/kapatm aya yarar. [Auto] konum unda ise ve aygıt çoklusektör transferine destek veriyorsa,bu özelliğiaçar. [Disabled] konumunda, bu özelliği kapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] PIO Mode [4] PIO modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4] DMA Mode [Auto] DMA modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5] SMART Monitoring [Auto] Analiz ve raporlam a teknolojisi(sm ART) özelliğiniaçm a yada kapam anıza izin verir. Ayarlama seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

54 32Bit Data Transfer [Disabled] 32-bit veri transfer özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] IDE Configuration M enüdekibu m adde sistem inize kurduğunuz IDE aygıtlarınıayarlam anıza izin verir. Ayarlam ak için bir m addeyiseçip <Enter> a basınız. Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode] Kurulan işletim sistem inde, IDE kullanım m odunun belirlenmesine izin verir. W indow s 2000/XP gibiişletim sistem lerikullanıyorsanız [Enhanced Mode] konumuna getiriniz. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Compatible Mode] [Enhanced Mode] IDE Detect Time Out (Sec) [35] ATA/ATAPI cihazların belirlenm e zam anıdeğerinibelirtir. Ayarlam a seçenekleri: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] System Information Bu m enü sistem özeliğihakkında genelbir bilgiverir. BIO S bu m enüyü otom atik olarak belirler A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

55 AMI BIOS O tom atik seçilm iş BIO S bilgisinigrüntüler. Processor Kullanılan işlem ciyibelirler. System Memory Toplam,kullanılan ve kullanılabilir bellek m iktarınıtespit eder ve görüntüler A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

56 2.4 Advanced menu Advanced menu m addeleriişlem cive diğer donanım ların ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir. A dvanced m enu m addelerini değiştirirken dikkatli olun. Yanlış ayarlam alar sistem inize zarar verebilir JumperFree Configuration AI Overclocking [Auto] U ygun işlem cifrekansınıayarlam ak için istenen hızaşırtm a seçeneklerinin ayarlanm asına izin verir. Hızaşırtm a ayarlam a seçeneklerinden biriniseçiniz. Manual Hızaşırtm a param etrelerinikendinizin belirlem esine izin verir. Auto Sistem için uygun ayarlam ayıotom atik olarak yapar. B elirtilen seçenek sadece A I O verclocking maddesi [Manual] konumundayken görüntülenir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

57 CPU Frequency [200] Saat üretecitarafından system bus ve PCI bus a gönderilen frekansıbelirtir. Bus frekansı(dış frekans) bus çarpanıile çarpıldığında CPU hızına eşit olur. Bu seçeneğin değerinibio S otom atik olarak algılar. Değerlerin aralığı dir. FSB/CPU Dış Frekans eşzam anlayıcısı Front Side Bus D ış İşlem cifrekansı FSB Mhz FSB Mhz FSB Mhz FSB 1066MHz de Intel C ore 2 işlem ci kullanm ak için sistem e grafik kartı takınız. DRAM Frequency [Auto] DDR işlem frekansınıayarlam anıza izin verir. Ayarlam a seçenekleri: *Auto+ *DDR2-400] [DDR2-533] Yüksek D R A M frekansı seçildiğinde sistem kararsızlaşabilir. B u gibi durum larda norm al ayarlarınıza geri dönün. Memory Voltage [Auto] DDR2 voltajınıreferans değerlere göre değiştirm enizisağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.80V] [1.85V] [1.90V] [1.95V] B ellek voltajını ayarlam adan önce D D R 2 belgelerine göz atın. B elleklere yüksek voltaj verilmesi durumunda bellekler zarar görebilir LAN Cable Status A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

58 POST Check LAN Cable [Disabled] Power-On Self-Test (POST) sırasında LAN kablo durum u denetim iniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] USB Configuration M enüdekibu m adde ile U SB ayarlam alarınıyapabilirsiniz. Ayarlam a seçeneklerinigörm ek için bir m addeyiseçip <Enter> a basınız. Module Version ve USB Devices Enabled m addeleri otom atik tespit edilir. Eğer U S B aygıt belirlenem ezse None olarak görünür. USB Function [Enabled] BIOS un U SB port sayısınıbelirlem esine izin verir. [Disable] konumuna getirilirse USB aygıtların belirlenm esiözelliğinikapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Legacy USB Support [Auto] USB aygıtlarına destek verilm esiniaçm aya/kapatmaya izin verir. [Auto] konumundayken açılışta sistem e bağlıu SB aygıtlarınıotom atik olarak tespit eder. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] USB 2.0 Controller [Enabled] USB 2.0 kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed] USB 2.0 kontrolcüsünün m odunu HiSpeed (480 Mbps) ya da FullSpeed (12 Mbps) olarak belirlenmesine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [FullSpeed] [HiSpeed] BIOS EHCI Hand-Off [Disabled] EHCI hand-off özelliğiolm ayan işletim sistem leriiçin bu özelliğiaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

59 2.4.4 CPU Configuration M enüdekibu m addeler ile işlem cihakkındakibilgiler BIO S tarafından otom atik olarak tespit edilir. Ratio CMOS Setting [6] İşlem ciçekirdek saative Front Side Bus frekansının oranınıayarlam anıza izin verir. Bu m addedekinorm aldeğerleribio S belirler. <+> ya da <-> tuşlarınıkullanarak değerleri ayarlayabilirsiniz. VID CMOS Setting [ 62] İşlem cinin çalıştığıvid CMOS ayarlarının belirlenm esine izin verir. N orm aldeğerleribio S kendi belirler. <+> ya da <-> tuşlarınıkullanarak değerleriayarlayabilirsiniz. Microcode Updation [Enabled] M icrocode updation özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: *D isabled+ [Enabled] Max CPUID Value Limit [Disabled] [Enabled] konum unda ayarlandığında, gelişm iş CPU ID özellikliişlem cilerin desteğiolm adan, bazıişletim sistem lerinin açılm asınısağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Execute Disable Function [Disabled] Sayfa korum a teknolojisinin yürütülm em esiniaçm aya/kapatm aya izin verir. [Enabled] konum una getirilirse sistem XD özelliğinde,süreklisıfırlanır. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] CPU Internal Thermal Control [Auto] İşlem ciiç sıcaklık kontrolünün otom atik yapılm asına ya da bu özelliğin kapatılm asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled] Hyper-Threading Technology [Enabled] Hyper-Threading Teknolojisiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Daha geniş bilgiiçin Ek Bölüm dekiilgilibaşlıklara bakınız. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

60 Bu madde, sadece Hyper-Threading teknolojisini destekleyen Intel Pentium 4 işlem ci kullanıldığında görülebilir. Intel(R) SpeedStep Technology [Automatic] Enhanced IntelSpeedStep Teknolojisi nikullanm anıza izin verir. [Automatic] olarak ayarlandığında, işletim sistem inizdekigüç seçeneklerinden EIST özelliğiniayarlayabilirsiniz. Bu özelliğikullanm am ak için [Disabled] konum una getiriniz. Ayarlam a seçenekleri: [Automatic] [Maximum] [Minimum] [Disabled] Chipset Bu m enü gelişm iş yongasetiözelliklerinideğiştirm enize izin verir. Alt m enülerigörüntülem ek için bir m addeyiseçerek <Enter> a basınız. Configure DRAM Timing by SPD [Enabled] Bu madde [Enabled] olarak belirlendiğinde,dram zamanlama parametreleri SPD (Serial Presence Detect) ye göre ayarlanır. *D isabled+ konum unda olduğunda, DRAM zamanlama parametrelerini alt maddeleri kullanarak elle ayarlayabilirsiniz. Alt maddeler sadece bu madde [Disabled] konumundayken görüntülenebilir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] DRAM CAS# Latency [5 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [6 Clock] [5 Clocks] [4 Clocks] [3 Clocks] DRAM RAS# Precharge [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks] DRAM RAS# to CAS# Delay [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks] DRAM RAS# Activate to Precharge Delay [15 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [4 Clocks] [5 Clocks] ~ [18 Clocks] DRAM Write Recovery Time [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks][6 Clocks] Booting Graphic Adapter Priority [Internal VGA] Birincilaçılış grafik kontrolcüsünü ayarlam anıza izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Internal VGA] [PCI/Int-VGA] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

61 Internal Graphics Mode Select [Enabled, 8MB] Dahiligrafik m odunu ayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled, 1MB] [Enabled, 8MB] Graphics memory type [Auto] G rafik bellek tipinibelirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [DVMT] [FIX] [DVMT+FIX] OnBoard Devices Configuration HD Audio Controller [Enabled] Yüksek tanım lıses kodeğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] Front Panel Support Type [HD Audio] Ö n panelses m odülünün standardına bağlıolarak ön panelses konnektörünün (AAFP) AC 97 ya da yüksek tanım lıses m odunu belirlem enizisağlar. Ayarlam a seçenekleri: [AC97] [HD Audio] OnBoard PCIEX GbE LAN [Enabled] PCI Express Gigabit LAN kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] LAN Option ROM [Disabled] Yerleşik LAN kontrolcüsünün RO M seçeneğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Bu madde sadece yerleşik PCIEX GbE LAN [Enabled] konum undayken görüntülenebilir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Serial Port1 Address [3F8/IRQ4] Serial Port1 zem in adreslerinin seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3] Parallel Port Address [378] Parallel Port zem in adreslerinin seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [378] [278] [3BC] Parallel Port Mode [ECP] Parallel Port m odunun seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Normal] [Bi-directional] [EPP] [ECP] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

62 ECP Mode DMA Channel [DMA3] Parallel Port Modu [ECP]konum undayken görüntülenebilir. Parallel Port ECP DMA ayarlam asında kullanılır. Ayarlam a seçenekleri: [DMA0] [DMA1] [DMA3] Parallel Port IRQ [IRQ7] Ayarlam a seçenekleri: [IRQ5] [IRQ7] PCI PnP PCI PnP m enü m addeleriile PCI/PnP aygıtlarının gelişm iş ayarlam alarıyapılabilir. B u ayarları değiştirirken dikkatli olun aksi takdirde sistem arızalanabilir. Plug And Play O/S [No] *N o+ seçildiğinde,bio S sistem dekitüm aygıtlarıayarlar. *Yes+ seçildiğinde ve tak ve çalıştır işletim sistem ikurulduğunda,işletim sistem iyeniden başlatm ak gerekm eksizin aygıtları ayarlar. Ayarlam a seçenekleri: *N o+ *Yes+ PCI Latency Timer [64] PCI saatiniverilen değerlerden seçip,pci aygıtının gecikm e zam anınıbelirlem eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: *32+ *64+ *96+ *128+ *160+ *192+ *224+ *248+ Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] *Yes+ seçildiğinde,bio S istendiğinde PCI görüntü kartının IRQ değerinibelirler. *N o+ seçildiğinde,bio S PCI görüntü kartının IRQ değeriniistendiğinde belirlem ez. Ayarlam a seçenekleri: *N o+ *Yes+ Palette Snooping [Disabled] *Enabled+ seçildiğinde,palette snooping özelliği, ISA grafik aygıtıbağlandıktan sonra sistem in doğru bir şekilde çalışm asıiçin PCI aygıtlarıhaberdar eder. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ [Enabled] IRQ-xx assigned to [PCI Device] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

63 *PCI Device+ konum undayken, PCI/PnP aygıtlar boş olan IRQ larıkullanırlar. *Reserved+ konum unda ise,irq ISA aygıtlarıiçin rezerve edilir. Ayarlam a seçenekleri: *PCI Device+ [Reserved] 2.5 Power menu Pow er m enü m addeleriacpi (Advanced Configuration and Pow er Interface) ve APM (Advanced Power Managem ent) özellikleriniayarlam aya izin verir Suspend Mode [Auto] Sistem askıdayken ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) durum unu seçm eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto] ACPI 2.0 Support [No] Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 2.0 seçeneklerine yenitablolar eklem eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [No] [Yes] ACPI APIC Support [Enabled] APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) modunun ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) altında açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] APM Configuration Power Button Mode [On/Off] Sistem iaçm ak/kapatm ak/askıya alm ak için güç düğm esinikullanm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [On/Off] [Suspend] Restore on AC Power Loss [Power Off] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

64 Power Off işaretlendiğinde, AC güç kesildiğianda sistem kendinikapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Power Off] [Power On] [Last State] Power On By RTC Alarm [Disabled] Belirlibir zam anda açılış yapm ak için RTC yiaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Bu maddeler sadece Power On By RTC Alarm maddesi [Enabled] konumundayken görüntülenebilir. Power On By External Modems [Disabled] Sistem bekleme konumundayken harici modem e herhangibir aram a gelirse bu özellik sayesinde bilgisayar açılır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Power On By PCI Devices [Disabled] [Enabled] konum unda ayarlandığında, Sistem PCI LAN ya da modem kartıile açılabilir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Power On By PCIE Devices [Disabled] [Enabled] konum unda ayarlandığında, sistem açılışıpci Express kartlarla yapılabilir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Power On By PS/2 Keyboard [Disabled] Belirlenen klavye tuşlarıile sistem açılışına izin verir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key] Power On By PS/2 Mouse [Disabled] [Enabled] olarak ayarlandığında, PS/2 fare ile sistem açılışına izin verir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

65 2.5.5 Hardware Monitor CPU Tem perature *xx.xºc/xx.xºf+ M B Tem perature *xx.xºc/xx.xºf+ Yerleşik donanım m onitörünün anakart ve işlem cisıcaklıklarınıbelirlem esinigörüntülem esini sağlar. [Ignored] konum una alınırsa bu özellik kapatılır. CPU Fan Speed (RPM) [xxxxrpm] or [N/A] Yerleşik donanım m onitörü işlem cifanının hızının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) tespit eder ve görüntüler. Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir. CPU Q-Fan Control [Disabled] ASUS Q-Fan özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Chassis Fan Speed (RPM) [xxxxrpm] ya da [N/A] Yerleşik donanım m onitörü kasa fanlarının hızının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) tespit eder ve görüntüler. Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir. VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage Bütünleşik donanım denetlem e otom atik olarak bütünleşik voltajdüzenleyicileriüzerinden voltaj çıkışınıalgılar A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

66 2.6 Boot menu Boot m enüsü sistem açılış m addelerinideğiştirm enize izin verir. Alt m enüyü görüntülem ek için m addeyiseçiniz ardından <Enter> a basınız Boot Device Priority 1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive] Bu seçenekler m evcut aygıtlar için açılış aygıtı öncelik sırasını belirtir. Ekranda görünen aygıtların sayısısistem inize kurulu aygıtların sayısına bağlıdır. Ayarlam a seçenekleri: [xxxxx Drive] [Disabled] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

67 2.6.2 Boot Settings Configuration Quick Boot [Enabled] Sistem açılış zam anınıazaltm ak için PO ST işlem inde bazıseçeneklerin geçilm esiiçin BIO S a izin verir. [Disabled]konumunda BIOS tüm POST işlem leriniçalıştırır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Full Screen Logo [Enabled] Tam ekran logo görüntüsü özelliğiniaçm aya/kapatm aya yarar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Enabled] m addesini seçerseniz A S U S M ylogo2 özelliğini kullanabilirsiniz. Add On ROM Display Mode [Force BIOS] ROM seçeneğinigörüntülem eyiayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Force BIOS] [Keep Current] Bootup Num-Lock [On] Açılışta N um Lock özelliğiniotomatik olarak devreye sokar. Ayarlam a seçenekleri: [Off] [On] PS/2 Mouse Support [Auto] PS/2 fare desteğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] Wait for <F1> If Error [Enabled] Enabled seçiliyken, hata oluşum unda sistem F1 tuşuna basılm asınıbekler. Ayarlama seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Hit <DEL> Message Display [Enabled] Enabled seçiliyken,po ST ekranında Press DEL to run Setup m esajının görüntülenm esine olanak sağlar. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ *Enabled] Interrupt 19 Capture [Disabled] *Enabled+ konum undayken,bu özellik RO M seçeneğinin 19. Kesm e işaretiniyakalam asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ *Enabled A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

68 2.6.3 Security G üvenlik m enüsü sistem güvenlik ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir. Ayarlam a seçeneklerini görüntülem ek için bir m addenin üzerine gelerek <Enter> a basınız. Change Supervisor Password Bu m addeyiyetkilişifresioluşturm ak ve değiştirm ek için seçiniz. Ekranın üst kısm ında görülen yetkilişifresim addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre oluşturduktan sonra bu m adde Installed olarak görünür. Yetkilişifresioluşturm ak için: 1. Change Supervisor Password m addesiniseçin ve <Enter> a basın. 2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter> a basın. 3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın. Passw ord Installed m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir. Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız. Eğer şifrenizi unuttuysanız C M O S R eal Tim e C lock (R TC ) R A M i silerek şifrenizi tem izleyebilirsiniz. Ş ifre bilgisini içeren R A M verisinin gücü bütünleşik pil tarafından sağlanm aktadır. C M O S R A M i silm eye ihtiyacınız olursa yönergeler için bölüm 2.6 Jum perlar a başvurunuz. Yetkilişifresioluşturduktan sonra,diğer güvenlik ayarlam alarım enüde ortaya çıkar A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

69 User Access Level [Full Access] Bu seçenek Setup uygulam asına giriş için yetkiseçeneklerine bağlıizin verir. Ayarlama seçenekleri: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access] No Access kullanıcısetup uygulam asına girem ez. View Only herhangibir m adde değiştirilem ez. Limited Tarih ve saat gibisadece yetkilikullanıcıtarafından seçilen m addeler değiştirilebilir. Full Access bütün Setup uygulam alarına giriş için yetkiverir. Change User Password Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz. Ekranın üst kısm ında görülen kullanıcışifresi m addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre oluşturduktan sonra bu madde Installed olarak görünür. Kullanıcışifresioluşturm ak: 1. Change User Password m addesiniseçin ve <Enter> a basın. 2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter> a basın. 3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın. Passw ord Installed m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir. Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız. Clear User Password Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz. Password Check [Setup] [Setup] seçildiğinde, BIO S,Setup uygulam asına giriş için şifreyikontroleder. [Always] seçilirse, BIO S,sistem açılışıve setup uygulam asına girişte şifre kontrolü yapar. Ayarlam a seçenekleri: [Setup] [Always] A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

70 2.8 Exit menu Exit m enüsü m addeleribio S m addeleriiçin en iyiyada güvenlivarsayılan değerleribio S m addelerine yüklem enize,kaydetm enize yada çıkarm anıza izin verir. < Esc> e basm ak bu m enüden hem en çıkm anızı sağlam az. Ç ıkm ak için bu m enüdeki seçeneklerden birini yada legend çubuğundaki < F10> u seçiniz. Exit & Save Changes Seçim leriniziyaptıktan sonra CM O S RAM e seçtiğiniz değerlerikaydetm eyisağlam ak için Exit m enüsünden bu seçeneğiseçiniz. Bütünleşik yedek pilpc kapandığında dahicm O S RAM de kalm asınısağlar. Değişikliklerikaydetm ek için O K iseçiniz ve çıkınız. D eğişiklikleri kaydetm eden kurulum program ından çıkm ak istiyorsanız program size değişiklikleri kaydetm eyi isteyip istem ediğinizi soran bir m esaj gösterir. Ç ıkarken değişiklikleri kaydetm ek için < En ter> a basınız. Exit & Discard Changes Kurulum program ında yaptığınız değişikliklerikaydetm ek istem ediğinizde bu seçeneği seçiniz. Eğer sistem tarihi, sistem zam anıve şifre alanlarının dışında değişiklikler yapm ışsanız çıkm adan önce BIO S doğrulam ak için sorar. Discard Changes Bu seçenek yaptığınız değişiklikleriiptaledip öncekikaydedilm iş değerlerigerigetirm enizi sağlar. Bu seçeneğiseçtikten sonra doğrulam a görünür. D eğişiklikleriiptaletm ek ve önceki kaydedilm iş değerleriyüklem ek için O K iseçiniz A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

71 Load Setup Defaults Bu seçenek kurulum m enülerindekiherbir param etre için varsayılan değerleriyüklem enize izin verir. Bu seçeneğiseçtiğinizde yada <F5> e bastığınızda doğrulam a ekranıgörünür. Varsayılan ayarlarıyüklem ek için O K iseçiniz. Değişm eyen RAM e değerlerikaydetm eden önce Exit & Save Changes iseçiniz yada başka değişiklikler yapınız A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

72 A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

73 3.1 Bir işletim sistem ikurm ak Bu anakart W indow s 2000/Server 2003/XP işletim sistem lerini(o S) destekler. Donanım ınızdakiözelliklerim aksim ize etm ek için daim a en son O S versiyonunu ve karşılık gelen yenilem eleriyükleyiniz. 3.2 Destek CD bilgisi A nakart ayarları ve donanım seçenekleri değişebilir. B u bölüm deki kurulum prosedürlerini sadece referans içindir. D etaylı bilgi için O S doküm anına başvurunuz. S ürücüleri yüklem eden önce en iyi uyum ve sistem kararlılığı için W indow s 2000 servis paketi 4, W indow s X P servis paketi 1 yada sonraki versiyonların kurulu olduğundan em in olunuz. Anakart paketiile gelen bu destek CD sianakartın tüm özelliklerinden faydalanm anız için kurabileceğiniz sürücüler, yazılım uygulam alarıve program larıiçerir. D estek C D si içeriği belirtilm eden değiştirilebilir. G üncellem eler için A S U S W eb sitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz Destek CD siile çalışm ak O ptik sürücüye destek CD siniyerleştiriniz. BilgisayarınızdakiAutorun eğer açık durum da ise CD otomatik olarak Drivers m enüsünü görüntüler. Eğer bilgisayarınızda Autorun açık değil ise B IN klasöründen ASSETUP.EXE dosyasını bulm ak için destek C D si içeriğini araştırınız. C D yi çalıştırm ak için ASSETUP.EXE üzerine çift tıklayınız A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

74 3.2.2 Drivers menüsü Eğer sistem kurulu aygıtlarıalgılar ise sürücüler m enüsü varolan aygıt sürücülerinigösterir. Aygıtlarıaktive etm ek için gereklisürücülerikurunuz. ASUS InstAll-Drivers Installation Wizard Kurulum sihirbazınıkullanarak tüm sürücülerikurar. Intel Chipset Inf Update Program YongasetiIN F güncellemelerini kurar. Intel(R) Graphics Accelerator Driver Intel G raphics Accelerator sürücüsünü kurar. Realtek Audio Driver Realtek ALC883 yüksek tanım lıses sürücüsünü ve yazılım ınıkurar. Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver Marvell Yukon Gigabit Ethernet sürücüsünü kurar A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

75 3.2.3 U tilities m enüsü U tilities m enüsü anakartın desteklediğiuygulam alarıyada diğer yazılım larıgösterir. ASUS InstAll-Installation Wizard for Utilities Kurulum sihirbazıkullanarak tüm yazılım larıkurar. Marvell Yukon VCT Application Marvell Yukon VirtualCable Tester (VCT) aracılan kablo hatalarınıve kısa devrelerini tanım lam a ve raporlam a yapar. ASUS PC Probe II Bu zeki yazılım fan hızını, CPU sıcaklığını ve sistem voltajlarını görüntüler ve algılanan herhangi bir problem için sizi uyarır. Bu yazılım sistem inizi sağlıklı çalışm a koşulunda tutm anıza yardım cıolur. ASUS Update ASU S U pdate aracıile W indow s ortam ındayken anakart BIO S unu güncelleştirebilirsiniz. Bu araç ağ ya da Internet servis sağlayıcıtarafından sağlanan Internet bağlantısıgerektirir. ADOBE Acrobat Reader V7.0 Adobe Acrobat Reader V7.0 Portable D ocum ent Form at(pd F) döküm anlarınıaçm ak, görüntülem ek ve yazdırm ak içindir. Microsoft DirectX 9.0c M icrosoft DirectX 9.0c bilgisayar grafiklerinive seslerinigeliştiren bir m ultim edya teknolojisidir. D irectx bilgisayarınızın m ultim edya özelliklerinitv ve film izlerken, video keydederken yada bilgisayar oyunu oynarken eylenm eniz için geliştirir. Anti-Virus Utility Antivirüs yazılım ıbilgisayar virüslerinitarar, tanır ve siler. Detaylıbilgiiçin online yardım a bakınız A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

76 3.2.4 M anuals m enüsü M anuals m enü ek kullanıcıkılavuzlarıiçerir. Ç oğu kullanıcı kitapçıkları Portable D ocum ent Form at (PD F) form atındadır. K ullanıcı kitapçık dosyasını açm adan önce U tilities m en üsü ndeki A dobe A crobat R eader ı kurunuz ASUS İletişim Bilgileri ASU S iletişim bilgisinigörüntülem ek için Contact kısm ına tıklayınız. Bu kullanıcırehberinin ön kapağının içerisinde de bu bilgiyibulabilirsiniz A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

77 Bu ek anakartın desteklediği işlem ciözelliklerihakkında bilgi verir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

78 A.1 Intel EM64T B u an akart 3 2 -bit işletim sistem lerin de In tel Pentium 4 LGA775 işlem cilerle tam u yum lu olarak çalışır. B u an akart E M 64 T destekli B IO S dosyası ile birlikte gelir. A S U S w ebsitesi n den en gün cel B IO S dosyasını gü ncellem eniz gerektiğin de in direbilirsin iz. (w w w.asu s.com /su pport/dow n load/) D etaylı bilgi için bölü m 4 ü in celeyebilirsin iz. E M 6 4T özelliği h akkın da dah a geniş bilgiyi dan öğren ebilirsiniz. W in dow s 64-bit işletim sistem i h akkın da gen iş bilgi için w w w.m icrosoft.com u ziyaret ediniz. Intel EM 64T özelliğinikullanm ak Intel EM 64T özelliğinikullanm ak için: 1. Intel EM 64T özelliğiolan Intel Pentium 4 işlem ciyikurunuz bit işletim sistem ikurunuz (W indow s XP Professional x64 Edition ya da Windows Server 2003 x64 Edition). 3. Anakart kom ponentlerinin ve aygıtlarının 64-bit sürücülerinidestek CD sinden kurunuz. 4. Eklentikartlarının ve yerleşik aygıtların 64-bit sürücülerinikurunuz. E klenti kartınızın ya da yerleşik aygıtlarınızın 6 4 -bit desteği olu p olm adığın ı öğren m ek için ilgili dokü m an ların a ya da w ebsite lerin e b aşvu ru nu z. A.2 Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi (EIST) B u an akart E IS T desteği olan B IO S dosyası ile birlikte gelir. B IO S gü ncellem esi gerektiğin de gü ncel B IO S dosyasını A S U S w ebsitesin den (www.asus.com/support/download/) in direbilirsin iz. D etaylar için bölü m 4 ü inceleyiniz. EIS T özelliği h akkın da dah a geniş bilgiyi adresinden öğren ebilirsiniz. A.2.1 Sistem gereksinimleri EIST özelliğinikullanm adan önce sistem inizin ilgiligereksinim lerinikontrolediniz: EIST destekli Intel Pentium 4 işlem ci EIST destekli BIOS dosyası EIST destekliişletim sistem i(windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1/Linux 2.6 kernel ya da daha güncelsürüm ler) A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

79 A.2.2 EIST kullanım ı EIST özelliğinikullanm ak için: 1. Bilgisayarıaçın ve BIO S a girin. 2. Advanced M enu ye gidiniz ve CPU Configuration üzerine gelerek <Enter> a basınız. 3. Intel SpeedStep Technology m addesiniautom atic konum una getirin ve <Enter> a basın. Daha çok bilgiiçin Bölüm 4-24 e bakınız. 4. <F10> a basarak değişikliklerikaydederek BIO S tan çıkın. 5. Bilgisayar yeniden başladıktan sonra,m asaüstünde herhangibir boş yerde sağ tuşla tıklayın ve açılan m enüden Ö zellikler iseçin. 6. G örüntü özellikleriekrana geldiğinde Ekran koruyucu sekm esiniseçin. 7. G üç seçenekleriözellikleriniaçm ak için G üç tuşuna basın. 8. G üç düzenlerisekm esinden Her zam an açık ya da Ev/O fis m asası seçeneklerinden biriniişaretleyin. 9. U ygula ve ardından Tam am düğm elerine basın. 10. G örüntü özellikleripenceresinikapatın. G üç düzeniniayarladıktan sonra işlem cinin az kullanıldığıdurum larda işlem ciiç frekansıdüşer. E kran görü ntü leri ve işlem ler işletim sistem lerinde değişiklik gösterebilir A S U S P 5 G Z M X c s g. c i z g i. c o m. t r

Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu

Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu 0 E2860 İlk Sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla

Detaylı

Çizgi Akademi ASUS P5VD2 VM / P5V VM SE DH. csg.cizgi.com.tr

Çizgi Akademi ASUS P5VD2 VM / P5V VM SE DH. csg.cizgi.com.tr Çizgi Akademi 0 E2832 İlk Sürüm V1 Ekim 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm haklarısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından

Detaylı

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved.

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. Çizgi Akademi E2377 Düzenlenm iş BaskıV2 Aralık 2005 Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m

Detaylı

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi 0 E2918 İlk sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5GC-MX/1333 E3363 Birinci Baskı Ağustos 2007 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

E2668 İkincisürüm V2 July 2006. Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

E2668 İkincisürüm V2 July 2006. Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. E2668 İkincisürüm V2 July 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm ış

Detaylı

P5PE VM. Türkçe Kullanma Kılavuzu. csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0

P5PE VM. Türkçe Kullanma Kılavuzu. csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0 P5PE VM Türkçe Kullanma Kılavuzu csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0 E2609 İlk sürüm Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan,

Detaylı

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz.

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz? A) Bellek B) İşlemci C) Genişleme yuvaları D) Güç kaynağı 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

ANAKART (MOTHERBOARD)

ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Yapısı ve Çalışması Anakart

Detaylı

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5LD2-X/1333 E3358 Birinci Baskı Temmuz 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2A-VM E2975 Birinci Baskı V1 Ocak 2007 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

ANA KART NEDİR? ANA KART (MAIN BOARD) ANA KARTIN GÖREVİ 07.10.2013

ANA KART NEDİR? ANA KART (MAIN BOARD) ANA KARTIN GÖREVİ 07.10.2013 ANA KART NEDİR? www.sukrukaya.org Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır. Bilgisayara takılan parçaların hangi

Detaylı

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri ANAKART Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri Anakart Motherboard, Sistem kartı Mainboard gibi isimleri de vardır. Anakart Bilgisayarın en

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N-MX E2719 Birinci Baskı V1 Ağustos 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

ANA KARTLAR ANA KARTLAR VE KASALAR

ANA KARTLAR ANA KARTLAR VE KASALAR ANA KARTLAR VE KASALAR ANA KARTLAR 2 ANA KART (MAIN BOARD) 3 ANA KART NEDİR? Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır.

Detaylı

P5B-VM / csg.cizgi.com.tr

P5B-VM / csg.cizgi.com.tr 0 E2833 İlk Sürüm Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-AM E3758 Birinci Baskı V1 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-C/1600 E3695 Birinci Baskı V1 Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3A78-EH E3681 Birinci Baskı Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir.

ANAKARTLAR. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ANAKARTLAR Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan

Detaylı

Çizgi Akademi. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0

Çizgi Akademi. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0 Çizgi Akademi c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0 E2557 İlk sürüm V1 M ayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm haklarısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S )

Detaylı

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N-MX SE E3168 Birinci Baskı V1 Nisan 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3N78-EH E3665 Birinci Baskı Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N/ M2N-DH E2753 İlk Baskı Ağustos 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5B E2620 İlk Baskı Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri ANAKARTLAR Anakartlar, bilgisayarların temel donanım elemanıdır. Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Bileşenleri 1-Yonga

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2NPV-MX E2629 Birinci Baskı V1 Mayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

http://alikoker.name.tr ANAKART

http://alikoker.name.tr ANAKART ANAKART Anakart sistemin çalışması için gerekli tüm birimleri üzerinde bulunduran ve bu birimler arası köprüler kuran elektronik elemandır. Ek kartlar, sürücüler ve bağlantılar anakart üzerinde yer alır.

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

isterseniz Nvidia SLI seçeneklerine sahipsiniz. Şimdi kartın özellikleri toplu olarak bir tablo halinde görelim.

isterseniz Nvidia SLI seçeneklerine sahipsiniz. Şimdi kartın özellikleri toplu olarak bir tablo halinde görelim. Bugün inceleyeceğimiz ürün Asus un X58 platformuna kattığı ilk üye olan Ati CrossfireX ve Nvidia SLI destekli Asus P6T Deluxe modeli. Şimdi gelin hep birlikte bu anakartı yakından inceleyelim. ASUS P6T

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu HP Compaq Ofis Masaüstü Bilgisayarı dx2000 Microtower

Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu HP Compaq Ofis Masaüstü Bilgisayarı dx2000 Microtower Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu HP Compaq Ofis Masaüstü Bilgisayarı dx2000 Microtower Belge Bölüm Numarası: 359500-141 Şubat 2004 %XNÕODYX]&RPSXWHU6HWXSÕQNXOODQÕOPDELoLPLKDNNÕQGD\ QHUJHOHU

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak GIGABYTE Slate PC satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size Slate PC kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Temel Kavramlar. Anakart Sınıflandırmaları. PCB Katmanları. Anakart Şekil Faktörleri. ATX Şekil Faktörü 16.10.2012. Anakartlar

Temel Kavramlar. Anakart Sınıflandırmaları. PCB Katmanları. Anakart Şekil Faktörleri. ATX Şekil Faktörü 16.10.2012. Anakartlar Anakartlar Motherboards Temel Kavramlar Bilgisayarların temel taşıdır Bütün donanımsal birimler anakarta bağlanırlar Çevre birimleri için portların çoğunu sunar Güç kaynağından gelen gücü sisteme dağıtır

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

İŞLEM ANALİZ FORMU YETERLİKLER. İç donanım birimlerinin montajını yapmak

İŞLEM ANALİZ FORMU YETERLİKLER. İç donanım birimlerinin montajını yapmak İŞLEM NUMARASI 1 İŞLEMİN ADI Anakartı montaja hazırlamak Antistatik Poşet, Antistatik Ambalaj Köpükleri, Antistatik Bileklik, Antistatik Altlık, Anakart, plastik ayak, el takımları Ortamı statik elektrikten

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3A78-EM E3861 Birinci Baskı V1 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3N78-VM E3959 İkinci Baskı V2 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler. Kabloları

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler. Kabloları ve Bağlantı Kabloları Her bilgisayar üzerindeki düğmeleri, yuvalar (kablo girişleri) ve prizler bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Ancak, çoğu masaüstü bilgisayarlarda bazı özellikleri aynıdır. Bilgisayarın

Detaylı

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI PARALEL PCI ARABİRİM KARTI Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş IEEE1284 arabirim PCI eklenti kartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kart, kullanıcıların paralel aygıtlarını bağlamak üzere bilgisayar

Detaylı

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta.

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta. 1. Hafta DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. Murat YAZICI www.muratyazici.com Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı Dersin İçeriği Temel Kavramlar, Anakart, Anakart

Detaylı

Bu 7.1 Ses Kartı ev sinema ve eğlence sistemleri için mükemmeldir. Doyurucu ve benzersiz 3B ses deneyimi.

Bu 7.1 Ses Kartı ev sinema ve eğlence sistemleri için mükemmeldir. Doyurucu ve benzersiz 3B ses deneyimi. A U D I O S U P P O R T A U D I O S U P P O R T 7. 1 S O U N D C A R D SP CD I F AI N D/ OA UPT T E R S P D I F I N / O U T E L K I T A B I M I - 7 0 7 2 1 0 A U D I O S U P P O R T 7. 1 S O U N D C A

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Blue Eye VGA Su Bloğu GH-WPBV1. Rev. 1001 060428

Blue Eye VGA Su Bloğu GH-WPBV1. Rev. 1001 060428 Blue Eye VGA Su Bloğu GH-WPBV1 Rev. 1001 060428 İçindekiler Türkçe Dikkat...3 Ürün Görünüşünün Gösterimi...4 Ürün Teknik Özellikleri...4 Özelliklerin Özeti...4 Bileşen Listesi...5 I. Donanım Kurulumu...5

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz.

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz. Temel Kavramlar-2 Byte = 8 Bit in bir araya gelmesiyle oluşan bellektir. Bilgisayarın tanıdığı harf rakam ve özel karakterlerden her biri 1 byte lık yer kaplar. Yani her bir harfin 1 veya 0 dan oluşan

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-D510UD

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-D510UD Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya GIGABYTE GA-D510UD için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki GIGABYTE GA-D510UD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

PCI SERİ ARABİRİM KARTI

PCI SERİ ARABİRİM KARTI PCI SERİ ARABİRİM KARTI Kullanıcı Kılavuzu DS-33003 Özellikler ve Sağladığı Faydalar PCI Yerel Veri Yolu Belirtimi, Revizyon 2.3 ile uyumludur. 2 adet UART seri bağlantı noktasını destekler. Kolay Tak

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I EL KITABI NI-707520 COMMUNICATION S U PPOR T U SB ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I Öncelik le bu Blu etoot h Ada p t örü satın ald ı ğ ı n

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu. USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu

DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu. USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu 1. Karakteristikler SATA yayılı spektrum iletici desteği SATA II Eşzamansız Sinyal Kurtarma (Tak-Çıkar) özelliği desteği USB 2.0 (Yüksek Hız USB)

Detaylı

MODELLER D8210, D8220, D8520

MODELLER D8210, D8220, D8520 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D8210, D8220, D8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-CM E3811 İkinci Baskı V2 Mart 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Bilgisayar Kasaları. Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Bilgisayar Kasaları. Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY Bilgisayar Kasaları Ünite 5 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY 1 Ünite 5 BİLGİSAYAR KASALARI Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY İçindekiler 5.1. KASA ÇEŞITLERI...

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Yazılım Kurulumu ve Yönetimi -2010

Yazılım Kurulumu ve Yönetimi -2010 ROM chipleri ana kart olarak adlandırılan sistem bileşenlerinin yerleştirildiği platforma ait programlar ve kodlar barındıran okunur bellek elemanlarıdır. Yerleşik olarak olarak bulunan program ve kodlar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202 Kullanım Kılavuzu USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu Model: DA-70202 I. Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Güvenlik ve emniyet ile birlikte yeni bir depolama konseptini size göstereceğiz.

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Hızlı Kurulum Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu SG-1400 ADSL2+ Router Rev:1.0.0 710903642 1. Modem i bağlama Aygıtı kurmadan önce, lütfen mevcut İnternet Servis Sağlayıcınız aracılığıyla geniş bantlı hizmetinizin sağlandığından

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Sistem. Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasadır.

Sistem. Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasadır. Sistem (Kasa) 1 Sistem Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasadır. 2 Sistem Bir masaüstü kişisel bilgisayarda, sistemin içerisinde şunlar bulunur: Sürücü

Detaylı

DESKTOP Internal Drive. Kurulum Kılavuzu

DESKTOP Internal Drive. Kurulum Kılavuzu DESKTOP Internal Drive Kurulum Kılavuzu Seagate Desktop Kurulum Kılavuzu 2013 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave logosu ve FreeAgent, Seagate Technology LLC'nin

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. Crosshair E2711 İkinci Baskı V2 Temmuz 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

MODELLER D6330, D6530

MODELLER D6330, D6530 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D6330, D6530 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

ANAKARTIN YAPISI VE ÇALIŞMASI

ANAKARTIN YAPISI VE ÇALIŞMASI ANAKARTIN YAPISI VE ÇALIŞMASI Anakartlar özel alaşımlı bir blok üzerine yerleştirilmiş ve üzerinde RAM yuvaları genişleme kartı slotları, devreler ve yongalar bulunan ve bütün bu donanım birimlerinin mikroişlemci

Detaylı

ANAKART. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir.

ANAKART. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. ANAKART Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Yapısı: Fiberglastan (sert bir plastik türevi) yapılmış, üzerinde bakır

Detaylı