Çizgi Akademi. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çizgi Akademi. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0"

Transkript

1 Çizgi Akademi c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0

2 E2557 İlk sürüm V1 M ayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm haklarısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm ış olan doküm an haricinde, ürün ve yazılım tanım lam alarınıiçeren bu kitapçığın hiçbir parçasıgönderilem ez, yayınlanam az,kopya edilem ez,içeriğideğiştirilem ez veya hiçbir anlam da ya da hiçbir form da herhangibir dile çevrilem ez. Ü rün servisiya da garantisiuzatılm ayacaktır eğer : (1) ASU S a yazıldıktan sonra Tam ir ya da m odifikasyonun değişim ine onay verilene kadar ürün tam ir edilir,m odifiye edilir ya da değiştirilirse; yada (2) Ü rünün serinum arasıtahrif edilir yada kaybedilirse. ASU S BU KİTAPÇIĞ I BELİRLİ AM AÇLAR İÇİN,SIN IRSIZ AN LAŞILM A G ARAN TİSİ VEYA PAZARLAN ABİLİRLİK YA DA U YG U N LU Ğ U N U N KO ŞU LLARIN I İÇERECEK ŞEKİLDE BEYAN ETM E YA DA AN LAŞILM A G İBİ HERHAN G İ BİR G ARAN Tİ VERM EDEN O LDU Ğ U G İBİ TEM İN ED ER. ASU S,YÖ N ETİCİLERİ,M EM U RLARI, ÇALIŞAN LARI YA DA ACEN TALARI DO LAYLI,Ö ZEL, TESADÜ Fİ YA DA HASARA BAĞ LI (KAZAN Ç KAYBIN A,İŞ KAYBIN A, KU LLAN IM YA DA VERİ KAYBIN A,İŞİN KESİN TİYE U Ğ RAM ASIN A VE BU N U N G İBİ HASARLARI İÇEREN ) HATTA ASU S BU Ü RÜ N DE YA DA KİTAPÇIKTAKİ HERHAN G İ BİR HATA YA DA KU SU RDAN BU TÜ R BİR HASARIN KAYN AKLAN DIĞ I İHTİM ALİN İ VERM İŞ O LSA DAHİ SO RU M LU TU TU LAM AZ. BU KİTAPÇIKTAKİ TAN IM LAM ALAR VE BİLG İ SADECE BİLG İ KU LLAN IM I İÇİN VERİLM İŞTİR VE BİLG İ VERİLM EDEN DEĞ İŞTİRİLEBİLİR VE ASU S TARAFIN DAN SO RU M LU LU K G İBİ ALGILANMAZ. BU KİTAPÇIKTA G Ö RÜ LEBİLEN HERHAN G İ BİR HATA YA DA YAN LIŞLIK İÇİN ASU S SO RU M LU LU K YA DA M ESU LİYET KABU L ETM EZ. Bu kitapçıkta görülen ürün ya da şirket adlarının tescillim arkasıya da kişiselşirketlerinin telif haklarıolm ayabilir ve sadece tanım lam a ya da açıklam alarıihlalam acıgütm eden sahiplerinin yararına kullanılm ıştır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 1

3 İçindekiler Uyarılar 5 Güvenlik bilgisi 6 Kılavuz hakkında 7 P5W DH Deluxe teknik özellik özeti 8 Bölüm 1: Ü rün tanıtım ı 1.1 Merhaba! Paket içeriği Ekstra özellikler Ürün detayları ASU S AILifestyle özellikleri Yenilik getiren ASU S özellikleri DigitalHom e özellikleri Bölüm 2: D onanım bilgisi 2.1 Başlam adan önce Anakart tanıtım ı Yerleştirm e yönü Vida delikleri Stack Cool Anakart planı Anakart düzeniiçeriği M erkeziişlem ciünitesi(cpu) İşlem cim ontajı Soğutucu ve fan m ontajı Soğutucu ve fanıyerinden çıkarm ak Sistem hafızası Tanıtım Hafıza konfigürasyonu DIM M m ontajı DIM M iyerinden çıkarm ak Genişlem e yuvaları G enişlem e kartınıtakm ak G enişlem e kartınıayarlam ak Standart kesm e atam aları PCI slotları PCI Express x1 slotu Çift PCI Express x16 slotları Jum per lar Bağlantıuçları Arka panelbağlantıuçları İç bağlantıuçları 51 Bölüm 3: Açılış 3.1 Sistem iilk defa başlatm ak Bilgisayarıkapatm ak İşletim sistem inin kapatm a fonksiyonunu kullanm ak Çift fonksiyonlu güç anahtarınıkullanm ak 67 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 2

4 Bölüm 4: BIO S ayarları 4.1 BIO S u yönetm e ve güncelleştirm e ASU S U pdate aracı Başlangıç disketioluşturm ak ASU S EZ Flash 2 aracı AFUDO S aracı ASU S CrashFree BIO S 3 aracı BIO S kurulum program ı BIO S m enü ekranı M enü çubuğu N avigasyon tuşları M enü seçenekleri Alt-M enü seçenekleri Konfigürasyon alanları Pop-up penceresi Kaydırm a çubuğu Genel yardım Main menu System Time System Date Legacy Floppy Disk A Language Primary, third and fourth IDE Master/Slave IDE configuration System info Advanced menu JumperFree konfigürasyonu LAN Kablo durumu U SB konfigürasyonu İşlem cikonfigürasyonu Yongaseti Yerleşik aygıtların ayarları PCI PnP DH özellik sayfası Power menu Askıya alm a m odu Repost Video on S3 Resume ACPI 2.0 desteği ACPI APIC desteği APM Konfigürasyonu Donanım m onitörü Boot menu Açılışta aygıt üstünlüğü Hard Disk sürücüler Açılış seçeneklerinin ayarlanm ası G üvenlik Tools menu ASUS Music Alarm 106 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 3

5 4.7.2 ASU S EZ Flash 2 aracı Exit menu 108 Bölüm 5: Yazılım desteği 5.1 Bir işletim sistem ikurma Destek CD sibilgisi Destek CD siile çalışm ak Drivers menu Tools menu Make disk menu Manuals menu ASUS contact information Other information Yazılım bilgisi ASU S M ylogo AI NET Ses ayarlam aları PC Probe ASUS Music Alarm RAID ayarları SATA Sabit Diskleri Kurmak Intel RAID ayarları JMicron RAID ayarları Silicon Image RAID ayarları Çapraz RAID ayarlam aları: ASU S Ez-Backup ve Intel ICH7R ile 169 RAID 10 (RAID 0+1) seti oluşturm ak 5.5 RAID/SATA sürücü disketihazırlam ak İşletim sistem ine girm eden RAID/SATA sürücü disketihazırlam ak İşletim sistem inde RAID/SATA sürücü disketihazırlam ak 172 Bölüm 6: ATI CrossFire TeknolojisiD esteği 6.1 Giriş Gereksinimler Başlam adan önce CrossFire grafik kartlarınıkurm ak Yazılım Bilgisi Aygıt sürücülerinikurm ak Catalyst ControlCenter ıkullanm ak 182 Ek: İşlem ciözellikleri A.1 Intel EM 64T 189 A.2 Enhanced IntelSpeedStep Teknolojisi(EIST) 190 A.3 Intel Hyper-Threading Teknolojisi 191 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 4

6 U yarılar Birleşik İletişim Kom isyon Raporu Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölüm üne uyum sağlar. Çalışm a aşağıdakiikikoşula bağlıdır : Bu aygıt zararlıgirişim lere neden olm am alıdır ve Bu aygıt arzu edilm eyen çalışm aya neden olan kabuledilebilir düzeyde bir girişim içeren herhangibir girişim ikabuletm elidir. Bu cihaz,fcc kurallarının 15. m addesine uygun B sınıfıdijitalaygıtların lim itleriile uyum lu olduğu test edildive bulundu. Bu lim itler kurulum esnasında zararlıgirişim lere karşıuygun korum a sağlam ak am acıyla tasarlandı. Bu cihaz radyo frekans enerjisiüretir,kullanır ve yayar eğer üreticifirm anın yönergelerine göre kurulup kullanılm am ışsa radyo haberleşm elerinde zararlı girişim lere neden olabilir. Fakat titiz kurulum da da girişim in m eydana gelm eyeceği garantisiyoktur. Eğer bu cihaz kapatılıp açılm a sırasında fark edilebilen radyo yada televizyon netliğinde zararlı bir girişim e neden oluyorsa kullanıcı girişim i doğrulam ak için aşağıdaki ölçüm lerden bir yada birkaçınıdenem eye teşvik edilir : Alıcıanteniniyeniden yönlendirin yada yerleştirin Cihaz ve alıcıarasındakim esafeyiartırın Cihazıalıcının bağlandığıprizden farklıbir prize bağlayın Satıcıya yada tecrübelibir radyo/tv teknisyenine danışın M uhafazalı kablolar aracılığı ile m onitörünüzü grafik kartınıza bağlam ada kullanm ak için FC C yönetm eliğinin görüşlerine uym ak gerekm ektedir. B u üniteye değişiklikler yada m odifikasyonlar yapılm ası durum unda açıkça sorum luluk kabul edilm em ekte ve kullanıcılar bu cihaza m üdahale etm ekten m en edilm ektedir. Kanada İletişim Departm an ıraporu Bu dijitalcihaz Kanada İletişim Departm anının Radyo girişim yönetm eliğindekidijitalcihaz düzenlem esindekib sınıfıradyo gürültü yaym a sınırlarınıaşm am aktadır. Bu B sınıfıdijitalcihaz Kanada ICES-003 ile uyum sağlam aktadır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 5

7 G üvenlik Bilgisi ElektrikselGüvenlik Elektrik çarpılm alarından korunm ak için sistem i yerleştirm eden önce elektrik kablosunu prizden çıkarınız. Sistem e aygıt ekler ya da çıkarırken aygıtların sinyalkablolarıbağlam adan önce güç kablolarının bağlıolm adığından em in olun. Anakarta sinyal kablolarını bağlar ya da sökerken tüm güç kablolarının sökülm üş olduğundan em in olun. U zatm a kablosu yada adaptör kullanırken profesyonelyardım isteyiniz. Bu cihazlar topraklam a devresiakışınıdurdurabilir. Bulunduğunuz yerde G üç kaynağınızın doğru voltaja ayarlandığından em in olunuz. Eğer kullandığınız elektrik prizinizin voltaj değerinden em in değilseniz bulunduğunuz yerin elektrik şirketiile iletişim e geçiniz. Eğer güç kaynağınız bozulursa kendi başınıza tam ir etm eye çalışm ayınız. Kalifiye servis teknisyenine ya da satıcınıza başvurunuz. O perasyon G üvenliği Anakartıkurm adan ve anakarta aygıtlar eklem eden önce paketinizle birlikte gelen el kitabınıdikkatlice okuyunuz. Ü rününüzü kullanm adan önce tüm kabloların doğru takıldığından ve güç kablolarının zarar görm ediğinden em in olunuz. Eğer herhangi bir zarar tesbit ederseniz derhal satıcınızla iletişim e geçiniz. Kısa devrelerden korunm ak için kağıt tutucular, vidalar ve elyafları bağlantılardan, slotlardan, soketlerden ve devrelerden uzak tutunuz. Toz,nem ve fazla sıcaktan sakınınız. Ü rünü ıslanabilecek bölgelere koym ayınız. Ü rünü düzgün bir yüzeye yerleştiriniz. Eğer ürünle ilgiliteknik bir sorun yaşarsanız kalifiye servis teknisyeniya da satıcınızla iletişim e geçiniz. Ü zerine çarpı atılm ış tekerlekli çöp tenekesi sem bolü belediye çöplüğüne ürünün (elektriksel ya da elektronik cihaz) atılm am ası gerektiğini gösterir. Lütfen yerel elektronik eşya yok etm e yönetm eliğinizi kontrol ediniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 6

8 Kılavuz hakkında Bu kılavuz anakartıkuracağınız ve ayarlayacağınız zam an ihtiyacınız olan bilgileriiçerir. Kılavuz nasılhazırlandı Bu kılavuz belirtilen bölüm leriiçerir: Bölüm 1: Ü rün tanıtım ı Bu bölüm anakartın özelliklerinive yeniteknolojidesteğinianlatır. Bölüm 2: D onanım bilgisi Bu bölüm sistem bileşenlerikurulduğunda,istenilenin yapılm asıiçin,donanım ayar prosedürlerinilisteler. Anakarttakianahtarlar,jum perlar ve konnektörler hakkında bilgi verir. Bölüm 3: Açılış Bu bölüm,açılış, sesliikaz m esajlarıve bilgisayarıkapatm a yollarıhakkında bilgiverir. Bölüm 4: BIO S ayarları Bu bölüm BIO S ayar m enülerinikullanarak sistem ayarlarının değiştirilm esinianlatır. BIO S param etrelerihakkında yeterliaçıklam a vardır. Bölüm 5: Yazılım desteği Bu bölüm anakart ile birlikte verilen destek CD sinin içeriğihakkında bilgiverir. Bölüm 6: ATI CrossFire desteği Bu bölüm ATI CrossFire özelliğihakkında bilgiverir ve grafik kartıkurulum prosedürlerinigösterir. Ek: İşlem ciözellikleri Bu ek anakartın desteklediğiişlem ciözelliklerihakkında bilgiverir. Daha çok bilgiyinereden bulabilirim Ü rün/yazılım yükseltm elerive ek bilgiiçin başvurunuz. 1. ASUS websitesi ASU S w ebsitesiasu S donanım larıve yazılım larıhakkında en güncelbilgiyisağlar. ASU S ile iletişim e geçm ek için başvurunuz. 2.İsteğe bağlıbelgelem e Satıcınız ürün paketinize garantifişigibibelgeler koyabilir. Bu belgeler standart paketlem enin bir parçasıdeğildir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 7

9 P5W DH Deluxe teknik özellik özeti CPU Intel Core 2 Extrem e / Core 2 Duo / Pentium Extrem e / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D için Soket 775 Intel EM 64T / EIST / H yper-threading Technology desteği Intel yeninesil05b/05a/06b CPU desteği Intelişlem cidestek listesiiçin w w w.asus.com u ziyaret ediniz. Yonga Seti Intel P975X Intel ICH7R Front Side Bus 1066/800 Bellek Çift kanal bellek mimarisi - 4 x 240-pin DIMM socketleri ECC/non-ECC destekli DDR2 800/667/533 MHz bellek m odülleri - 8 GB sistem belleğidesteğiintel M PT (Intel M em ory Pipeline Technology) ASUS Hyper Path3 N ot: En son Kalifiye üreticilistesi(q VL) için w w w.asus.com u ziyaret ediniz. Genişlem e Yuvaları 2 x PCI Express x16 slotlarıgrafik kartlarıiçin 1 x PCI Express x1 slotu 3 x PCI 2.2 slotları CrossFire Geliştirilm iş Term al Tasarım Depolama/RAID LAN Yüksek Tanım lıses ATI CrossFire grafik kartlarıdesteği(x8 modunda) ASU S İki-slot termal tasarım ASUS PEG Link ASUS 8-Faz güç tasarım ı ASUS Stack Cool 2 ASUS Fansız tasarım : Isıborusu term alçözüm ü Intel ICH7R G üney Köprüsü desteği: - 1 x Ultra DMA 100/66/33-3 x Serial ATA 3.0 Gb/s aygıtlarıile RAID 0,1, 5 ayarlam aları - Intel M atrix Storage Technology Jm icron JM B363 SerialATA kontrolcüsü desteği: - 1 x Harici Serial ATA 3.0 Gb/s (SATA-on-the-Go) - 1 x Dahili Serial ATA 3.0 Gb/s ve Harici Serial ATA 3.0 Gb/s ile RAID 0, 1 ayarlam ası(sata_raid) - 1 x Ultra DMA 100/66/33 bağlantınortası Not: RAID m odunda çalışırken haricisata aygıtının fişiniçekm eyiniz. Silicon Im age 4723 Donanım salraid kontrolcüsü (ASUS EZ-Backup) desteği: - 2 x Serial ATA 3.0 Gb/s ile RAID 0 ve RAID 1 ayarlam ası Ü ç SATA portuyla Intel ICH7R ve Silicon Im age 4723 Donanım salraid kontrolcüsü ile RAID 10 çapraz ayarlam a desteği AI NET2 özelliğinde M arvell 88E8053 çift Gigabit LAN kontrolcüleridesteği Wireless LAN: 54 Mbps IEEE g (ASUS WiFi-AP Solo ) Realtek ALC882M 8-kanal CODEC Multi-Streaming, Jack-Sensing ve Jack Retasking Teknolojileridesteği Anti-Pop özelliği Optik ve Koaksiyal S/PDIF çıkış arayüzleri D olby M aster Studio Teknolojisiözelliği - Dolby ProLogic IIX - Dolby Headphone - Dolby Virtual Speaker - Dolby Digital Live c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 8

10 P5W DH D eluxe teknik özellik özeti IEEE 1394 TI 1394 konrolcüsü desteği: - 2 x IEEE 1394a bağlantıucu (1 tane anakart üzerinde, 1 tane arka panelde) USB ASUS Digital Home Ö zellikleri ASU S AILife Ö zellikleri ASUS Zengin H ızaşırtm a Ö zellikleri ASU S a Ö zgü Diğer Ö zellikler BIO S Ö zellikleri 8x USB 2.0/1.1 portu ASU S EZ Backup - 2 x Serial ATA 3.0 Gb/s ile donanım salraid 0 ya da RAID 1 desteği - Tak ve çalıştır: Sürücü ve BIO S ayarlam asıgerektirm eden RAID 1 m odu ASUS Wi-FiAP Solo - 54 Mbps IEEE g, 11 Mbps IEEE 802.1b ile geri uyumlu - Yazılım salaccess Point modu - Station m odu: Infrastructure (altyapı) m odu ve Ad-Hoc modu ASUS DH Rem ote - Power - Quick Power - Noise off - EZ WiFi - AP Launch - Full Screen - Media Control Zone ASUS MP3-In Stack Cool 2 patentli fansız soğutm a sistem i SATA-On-The-Go harici Serial ATA portu AI Quiet Akıllıhızaşırtm a araçları: - AIN O S (Gecikm esiz hızaşırtm a sistem i) - AI Overclocking (Akıllıİşlem cifrekans ayarlayıcısı) - ASUS PEG Link (tek/çift grafik kartıiçin otom atik perform ans ayarlayıcısı) Precision Tweaker: - vdimm: 12 adım da DRAM voltajkontrolü - vcore: V aralıklarla İşlem civoltajıayarlanm ası - Stepless Frequency Selection(SFS) ile 200 M Hz den 400 M Hz ye 1M Hz aralıklarla FSB ayarlanm ası - 90 MHz den 150 MHz ye 1M H z aralıklarla PCI Express x16 frekansını ayarlayabilme Ayarlanabilir FSB/DDR oranı Sabit PCI/PCI Express frekansları Hızaşırtm a korum ası: - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS AI Booster aracı ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Fan2 ASUS Multi-language BIOS ASUS MyLogo 2 8 Mb Flash ROM,AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, PXE & RPL Yönetilebilirlik WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion (Ö nceden belirtilm eden özellikler değiştirilebilir) c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 9

11 P5W DH D eluxe teknik özellik özeti Arka Panel İç Bağlantılar 1 x PS/2 klavye portu (mor) 1 x PS/2 fare portu (yeşil) 1 x Serial port 1 x IEEE 1394a portu 1 x Harici Serial ATA portu 1 x Optik S/PDIF çıkış portu 1 x Koaksiyal S/PDIF çıkış portu 2 x LAN (RJ-45) portu 4 x USB 2.0/1.1 portu 1 x WiFi-AP Solo anten jack 8-kanalses portları 2 x USB 2.0 bağlantıucu (4 adet U SB 2.0 eklem e desteği) 2 x IDE bağlantıucu 1 x Floppy disket sürücü bağlantıucu 6 x Serial ATA bağlantıucu 1 x IEEE1394a bağlantıucu 1 x CPU / 2 x Kasa / 2 x G üç fan bağlantıucu 1 x Azalia Digital Header (ADH) Ö n panel Yüksek Tanım lıses bağlantıucu Chassis intrusion bağlantıucu CD ses girişibağlantıucu MP3 ses girişibağlantıucu S/PDIF çıkış bağlantıucu 24-pin ATX güç bağlantıucu 4-pin ATX12 V güç bağlantıucu System panel bağlantıucu ASUS EZ Backup RAID m odu seçm e jum perı Güç Gereksinim i ATX G üç kaynağı(24-pin ve 4-pin 12 V luk uçlarla) ATX 12 V 2.0 uyumlu D estek CD siiçeriği Aygıt sürücüleri Intel ICH 7R ve JM icron JMB 363 için RAID sürücü disketleri Intel ICH7R,ASU S EZ-Backup, JM icron JM B 363,ve Çapraz-RAID (RAID 10) için RAID kullanım kılavuzları ASUS PC Probe 2 ASUS LiveUpdate aracı ASUS DH Remote uygulam ası ASUS WiFi-AP Solo sihirbazı Anti-virus aracı(oem sürüm ü) Intervideo W ind VD yazılım ı Form Faktörü ATX form faktörü: 12 in x 9.6 in (30.5 cm x 24.5 cm) *Ö zellikler belirtilm eden değiştirilebilir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 10

12 Bu bölüm anakartın özelliklerinive yeniteknolojidesteğinianlatır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 11

13 1.1 Merhaba! Paket içeriği Ekstra özellikler 14 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 12

14 1.1 Merhaba! ASU S P5W DH Deluxe anakartıaldığınız için teşekkürler! Anakart,diğer kaliteliasu S anakartlarıçizgisinikoruyarak yeniözellikler ve son teknolojiler sunar! Anakartıve diğer donanım aygılarınıkurm adan önce kutunuzdakiiçeriğiaşağıdakiliste ile karşılaştırarak kontrolediniz. 1.2 Paket içeriği Anakart kutunuzu aşağıdakiiçerik yönünden kontrolediniz. ASU S DigitalHom e Aksesuarları ASUS DH Remote ASUS DH Rem ote alıcısı ASUS WiFi-AP Solo anteni ASUS EZ Backup SATA kabloları 2 2-in-1 SATA güç kablosu ASUS MP3-In m odülü Aksesuarlar 1 x ASUS Q-Connector seti (USB, IEEE 1394a, sistem paneli) Sadece perakende sürüm de 1 x IEEE 1394a port modülü 2 x SATA kablosu 3 x SATA güç kablosu (6 aygıt için) 1 x Ultra DMA 133/100/66 kablosu 1 x IDE kablosu 1 x FDD kablosu 1 x 2-port USB 2.0 m odülü 1 x Opsiyonel fan I/O levhası Belgeler Kullanım kılavuzu Eğer yukarıdaki içerikten biri hasar görm üş yada yok ise satıcınız ile iletişim e geçiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 13

15 1.3 Ekstra özellikler Ü rün detayları En Yeniİşlem citeknolojisi Bu anakart Intel in LGA775 paketinden en son Pentium 4 İşlem cileridestekler. 1066/ 800 MHz FSB, Hyper-Threading Teknolojisi, 3.8G Hz ve üzeriçekirdek hızıile IntelLG A775 Pentium 4 günüm üzün en hızlıişlem cilerinden biridir. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.3 e bakınız. Intel Core 2 Duo/ Intel Core 2 Extrem e İşlem cidesteği Bu anakart Intel in en güçlü ve en az enerjiharcayan işlem cilerinidestekler. Intel Core 2 Duo ve Intel Core 2 Extrem e,intel Core M icrom im arisinde ve 65-nanom etre (nm ) işlem teknolojisinde, bakır arabağlantılıolarak üretilm iştir. Intel Core 2 Duo ve Intel Core 2 Extrem e,kullanıcılara yeniseviye oyun deneyim ive çoklu görev perform ansısunar. Perform ans artışı, paylaşılan ve çoklu çekirdek ile uygunlaştırılm ış 2 M B ya da 4 M B L2 önbellek ile, sayısalev ve ofis kullanıcılarının deneyim iniartırır. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.3 e bakınız. Intel 65 nm Çift Çekirdek Teknolojiliİşlemci Desteği Çift çekirdekliişlem ciler daha güçlü işlem ler yapabilm ek için etkilil2 önbelleklerle ikiadet fizikselişlem ciçekirdeğiiçerirler. 65 nm teknolojisianiperform ans artışı, gelişm iş m edya deneyim ive düşük güç tüketim iile Intel in en gelişm iş yonga im alatıdır. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.3 e bakınız. Intel 975X/ICH7R Yongaseti Intel 975X M em ory Controller Hub (M CH) ve ICH7R I/O controller hub anakartın en önem li arayüzleridir. Intel 975X, 8 GB a kadar çift kanalddr2-667/533 MHz bellek, 1066/800 FSB, PCI Express x16 grafikler ve çift çekirdekliişlem cileridestekler. M CH Intel M em ory Pipeline Technology (MPT) destekleyerek perform ans artışısağlar. Intel ICH 7R güney köprüsü, yerleşik dört adet Serial ATA portunu destekler ve Serial ATA 3 Gb/s RAID kontrolcüsü ile veri güvenliğive güçlü çoklu görev işlem lerinisağlar. ATIRadeon Xpress 200 CrossFire ATI Radeon Xpress 200 CrossFire görüntü kalitesinive işlem hızınıartırır, yüksek çözünürlüklerde kaliteligörüntü elde etm eyisağlar. Yongasetien yüksek AA,AF, gölgelem e ve doku özelliğinikullanıcıya sunar. ATI Radeon Xpress 200 CrossFire ATI Catalyst Control Center özelliğiile ekran ayarlarınız ve gelişm iş 3D düzeniniz için gerçek zam anlı3d filtrelem e ayarlarınıiçerir. Detaylıbilgiiçin bölüm 6 ya bakınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 14

16 Intel M em ory Pipeline Technology (M PT) Intel M PT, bellek geçişiniişlem cive sistem belleğiarasında uygunlaştırarak sistem düzeyini ve standart işletim perform ansınıartırır. Intel EM 64T Bu anakart Intel Extended M em ory 64 Technolojili(EM 64T) Intel işlem cilere destek verir. Intel EM 64T özelliğiile bilgisayarınızın 64 bit işletim sistem lerinde daha geniş bellek bağlantılarısağlayarak,daha hızlıve verim liçalışm asına olanak tanır. Detaylar için ek bölüm e bakınız. Enhanced IntelSpeedStep Teknolojisi(EIST) Enhanced IntelSpeedStep Teknolojisi(EIST) işlem civoltajıve çekirdek frekansını,işlem ci yüklenm esive sistem hız ya da güç gereksim ine göre otom atik olarak ayarlar ve akıllıca yönetir. PCIExpress Arabirimi Bu anakart, PCI bus ın hızınıartıran en son I/O birbirine bağlam a teknolojisinibarındıran PCI Express itam am en destekler. PCI Express aygıtlar arasında noktadan noktaya seribirbirine bağlam a ve paketler halinde veritaşıyan yüksek saat hızlarına izin veren özelliklerisunar. Bu yüksek hızlıarayüz varolan PCI özellikleriile yazılım uyum ludur. D etaylıbilgiiçin bölüm 2.5 i inceleyiniz. 8-KanalYüksek Tanım lıses Bütünleşik Realtek ALC882M Yüksek Tanım lıses 8-kanalses kodeği. Bu kodek Intel H igh Definition Audio standardı(192 KHz, 24-bit audio) ile tam uyumludur. Kodek, 8-kanal ses portu ve S/PDIF arayüzleriile, kristalberraklığında sayısalses sağlam ak için bilgisayarınıza ev sinem asıdekoderleribağlayabilirsiniz. Realtek ALC882M kodeği, jack tanım lam a özelliğiile bağlıher jackın durum unu gösteren,em pedans tanım lam asıile ses aygıtlarınısınıflandıran ve çeşitlises aygıtlarınıöntanım lıeşitleyen bir yazılım ile birlikte gelir. Detaylıbilgiiçin 2.7 ve 5.3 bölüm lerine bakınız. Sinem a Düzeyinde Ses (Dolby M aster Studio için tasarlanm ıştır) Bu anakart sinem a düzeyinde 7.1 çevreselses ve ses özelliklerisunarak DVD kalitesinden daha yüksek düzeyde kalite sunar. Belirtilen gelişm iş ses teknolojileriile gerçek ev sinem ası deneyim inden zevk alın: Dolby Prologic IIx,Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker ve Dolby DigitalLive. Detaylıbilgiiçin bölüm 5.3 e bakınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 15

17 IEEE 1394a desteği IEEE 1394a arayüzü IEEE 1394a standartlarına uygun geniş kapsam lıçevreselve aygıtsal cihazlara yüksek hızlıve esnek PC bağlantısınısağlar. IEEE 1394a arayüzü bilgisayarlar, çevreselaygıtlar ve video kam eralar, yazıcılar, televizyonlar, dijitalfotoğraf m akineleriiçeren tüketicielektronik aygıtlarıarasında basit,düşük m aliyetlive yüksek bant genişliklerinde gerçek zam anlıyaklaşık 400 M bps transfer oranlarına sahip veriarabirim ine olanak sağlar. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.7 ya bakınız. S/PDIF sayısalses hazır Anakart arka paneldekis/pdif arayüzü üzerinden S/PDIF teknolojisinidestekler. S/PDIF teknolojisibilgisayarınızın etkilises ve hoparlör sistem lerine digitalbağlantısağlayarak üstuç eğlence sistem ine çevirir. USB 2.0 teknolojisi Bu anakartta U niversalserialbus (EvrenselSeriYolu) (U SB) 2.0 özelliğim evcuttur. Böylece 12 Mbps veriyolunu sunan U SB 1.1 arabirim inden daha hızlıdır. U SB 2.0 teknolojisi480m bps veriyolu hızına ulaşır. U SB 2.0, U SB 1.1 teknolojisiile geriuyum lu çalışır. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.7 yiinceleyiniz. Çoklu-RAID çözüm ü Bütünleşik RAID kontrolcülerianakarta çoklu RAID özelliklerinikazandırarak Serial ATA aygıtlarıiçin en iyiraid çözüm ünü seçm enize izin verir. ASUS EZ-Backup. Silicon Im age in SiI4723 kontrolcüsü ile, ASUS EZ Backup ıkullanarak, ikihard disk sürücü ile tak ve kullan özelliğinde kullanım a hazır RAID 1 ve kolaylıkla ayarlanan RAID 0 setlerioluşturabilirsiniz. Intel ICH7R Güneyköprüsü RAID ile üç ve daha fazla hard disk sürücüsü kullanarak 5. seviye RAID desteğiverir. Cross-RAID ASUS EZ-Backup ve Intel ICH7R yikullanarak çapraz şekilde RAID 10 seti oluşturabilirsiniz. JM icron RAID.JM icron JM B363 kontrolcüsü,jm icron RAID yazılım salraid avantajlarınısunarak dahilihard disk sürücüler ile haricidiskleribirleştirir,port çoklam a özelliğikazandırır. Detaylıbilgiiçin ve nasılraid oluşturulduğunu görm ek için bölüm 5 e bakınız. Çift Gigabit LAN çözüm ü Anakart ağ ihtiyaçlarınıza tüm den çözüm sağlam ak için çift G igabit LAN kontrolcüsü ile gelir. Bu ağ kontrolcülerikablolu yada kablosuz internet,lan ve dosya paylaşım gereksinim leriiçin çok hızlıveribant genişliğisağlar. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.7 ye bakınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 16

18 1.3.2 ASU S AILifestyle özellikleri Serial ATA 3.0 Gb/s teknolojisi ve SATA-On-The-Go Bu anakart yeni nesil sabit disklere destek vererek, Serial ATA (SATA) 3Gb/s depolam a özelliği ile birlikte,veriyolunu ikiye katlar ve çok hızlıveriaktarım ına olanak sağlar. HariciSATA portu arka I/O da bulunur,kolay kurulum ve H ot Plug özelliklerinitaşır. Fotoğraf, video ve diğer dosyalarınızıkolaylıkla yedekleyebilirsiniz. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.7 ye bakınız. AI Quiet ASU S AI Q uiet özelliğigürültüyü azaltm ak ve sessiz bir çalışm a yapm ak için işlem cifrekansını ve fan hızlarınıkontroleder,sıcaklığın düşm esinisağlar. D etaylıbilgiiçin bölüm 4.5 i inceleyiniz. Stack Cool 2 ASU S Stack Cool2 kritik ısıüreten bileşenlerin sıcaklığınıfansız ve sıfır gürültü ile düşüren bir çözüm dür. Anakart kritik bileşenlerin ürettiğiısıyıdağıtm ak için baskıdevre tahtası(pcb) üzerinde özelbir dizayn kullanır. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.2 yiinceleyiniz YenilikçiASU S özellikleri AIN O S (N on-delay Overclocking System) ASUS Non-delay O verclocking System (N O S) CPU yüklenm esiniotom atik olarak tesbit eden ve ihtiyaca göre CPU hızınıdinam ik olarak overclock eden bir teknolojidir. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.4 ü inceleyiniz. AI NET2 AI NET2 ethernet kablosu hatalarınıve kısa devrelerinibelirten BIO S tabanlıtanım lam a aracıdır. Bu uygulam a ile LAN (RJ-45) portuna bağlıolan ethernet kablosunun durum unu kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Başlangıç işlem lerisırasında AI NET2 LAN kablosunda oluşm uş herhangibir kısadevre ya da bozukluğu 100 m etrede 1 m etre doğruluk payıyla bularak hem en teşhis yapar. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.4 ve 5.3 e bakınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 17

19 8-Phase Power Design ASUS 8-Phase Pow er Design CPU öm rünü uzatır ve işlem ciye ve güç kaynağına yüksek güç uygulanm asınıönleyerek sistem istabilolarak tutar. Bu dizayn gelenekselgüç çözüm leriile karşılaştırıldığında düşük ısıüreterek yüksek operasyon verim liliği sağlar. Böylece soğuk bir sistem e ulaşılır ve anakartıoverclock yapm ak için idealhale getirir. Fansız tasarım ve Isıborusu ASU S fansız dizayn anakarttakitem elısıkaynaklarından çok yönlü ısıakışınısağlayarak tüm sistem sıcaklığınıdüşürm eye olanak sağlar. Böylece uzun öm ürlü sistem ve sessiz operasyon sağlanır. ASU S anakart üzerindekiısıyayılım bölgelerine özelefor sarfetm iştir ve özellikle şu alanlara : İşlem ci,güç, VGA, Kuzeyköprüsü ve güneyköprüsü. Isıborusu,soğutucu ve stratejik baskıplanı,oldukça beceriklibir biçim de ısıyıdağıtm ak için tasarlanm ıştır. ASUS özelikislot term altasarım ASUS ikislot term altasarım ile diğer m arkaların tek slot tasarım ına göre daha iyihava akım ıve daha düşük VG A kartısıcaklığısağlanır. Böylece sistem stabilitesive bileşen öm rü artar. Precision Tweaker Bu özellik CPU /hafıza voltajınıince ayarlam anıza ve hafıza Front Side Bus (FSB) ve PCI Express frekansını1m Hz artırım la m aksim um sistem perform ansına ulaşm ak için kadem eli olarak artırm anıza olanak sağlar. PEG Link Mode Bu özellik PCI Express grafik kartınızın perform ansınıartırır. Anakartın otom atik olarak PCI Express grafik link m odunu sistem konfigürasyonuna bağlıdoğru frekansa ayarlam asına olanak sağlar. PEG Link M odu overclock yapm ak için dört farklıayar içerir. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.4 e bakınız. ASUS Hyper Path 3 Bu özellik veritransferlerinde gecikm e zam anlarınıdüşürerek, kullanıcıların bilgisayarlarından gerçek güç deneyim inialm alarınısağlar. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.4 e bakınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 18

20 ASUS CrashFree BIOS 3 ASU S CrachFree BIO S 3 kullanıcıların hasar görm üş BIO S verisinibio S dosyasınıiçeren USB flash diskinden kurtarm asına olanak sağlar. Bu program kullanıcılarıyedek BIO S çipini alırkenkibedelve zorluktan kurtarır. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.1 e bakınız. ASUS EZ Flash 2 EZ Flash 2 kullanıcıdostu BIO S yenilem e program ıdır. Program ıçalıştırm ak için basitçe önceden tanım lıtuşa basınız ve işletim sistem ine girm eden BIO S u yenileyiniz. BIO S unuzu başlangıç disketioluşturm adan yada işletim sistem itabanlıflaş program ıkullanm adan kolaylıkla yenileyin. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.1 e bakınız. ASUS Q-Fan 2 Teknolojisi ASUS Q-Fan2 teknolojisiile işlem cive kasa fanlarının hızlarısistem yüküne göre ayarlanır. Böylelikle sessizlik,serinlik ve verim lilik sağlanır. D etaylıbilgiiçin bölüm 4.5 e bakınız. ASUS Multi-language BIOS Multi-Language BIO S m evcut seçeneklerden dilseçim iniziyapm anıza olanak sağlar. Yerelleştirilm iş BIO S m enülerikolay ve hızlıkonfigürasyona izin verir. ASU S M ylogo2 Bu özellik kullanılarak en çok beğendiğğiniz fotoğraflarınızı256 renk açılış resm i yapabilirsiniz. Detaylar için bölüm 4-6 ve 5.3 e bakınız. ASUS Music Alarm Alarm lısaatin sinir bozucu sesiyerine istediğiniz m üzik ile uyanın. ASUS Music Alarm ile kişiseluyanm a sesinifavoricd m üziğinizden seçebilirsiniz. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.7 ve 5.3 e bakınız. ASUS Q-Connector ASUS Q-Connector ü kullanarak kasanın ön panelkablolarınısadece birkaç kolay adım da bağlayabilir veya sökebilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 19

21 1.3.4 DigitalHom e Ö zellikleri WiFi-AP Solo Kablosuz iletişim noktası(access Point) anakartınız üzerinde varken neden bir dükkandan satın alasınız ki? Kablosuz ev ağının tem eli! W ifi-ap Solo yeninesilasu S P5W DH Deluxe anakartınızıekstra bedelödem eden kablosuz erişim noktasıyada alıcısıhaline dönüştürür. Anakart üzerinde bütünleşik olan W ifi-ap Solo PC niz uyurken dahi AP fonksiyonunu çalıştırabilir. Böylece alıcılar hala oyun oynayabilir, yazıcıyıpaylaştırabilir,dosya gönderip alabilir,internete bağlanabilir ve Skype telefon görüşm esiyapabilir. EviniziW ifi-ap Solo ile dijital hale getirin. ASU S DH Rem ote D H Rem ote kullanıcıların bu güne kadar eşigörülm em iş bir şekilde bilgisayarlarını oturduklarıyerden kullanm alarınısağlar. Kullanıcılar bir tuşa dokunarak belirtilen özellikleri kullanabilirler: (Detaylıbilgiiçin ASU S DH Rem ote kullanım kılavuzuna bakınız) Power: Bilgisayarıaçar/kapatır. Quick Power: Bilgisayarıuyku m oduna geçirir. Noise Off: Bilgisayardan gelen gürültüyü azaltır. EZ WiFi: Bilgisayarıuyku m oduna geçirir fakat WiFi-AP Solo çalışm aya devam eder. Full Screen: M edya uygulam asınıtam ekran yapar. AP Launch: M edya uygulam asınıbaşlatır. Media Control Zone: Medya uygulam asınıkontroleder. ASUS MP3-In Bilgisayarlar ve MP3 çalarlar arasındakikolay arayüz. ASUS MP3-In özelliğiile M P3 çalarınızı bilgisayar hoperlörlerine, bilgisayar kapalıyken bağlayabilirsiniz. Başka bir deyişle ayrıstereo donanım satın alm adan bilgisayar hoperlörlerinizden M P3 çalarınızın sesiniduyun (D etaylı bilgiiçin ASUS MP3-In hızlıkurulum kılavuzuna bakınız.) ASU S EZ Backup ASUS EZ Backup sürücü ve BIOS ayarıgerektirm ez. ASUS EZ Backup tak ve kullan RAID özelliğinisunarak veriyedeklem elerinizihem en yapm anızısağlar. ASU S a özgü ve kendi türünde dünyada ilk olan EZ Backup, kullanıcılara BIO S ayarıya da herhangibir kurulum gerektirmeden SATA 2 teknolojisi ile RAID 1 (Normal) ya da RAID 0 yapm alarına olanak sağlar. ASU S EZ Backup,hard diskindekiverilerinikorum ak isteyen fakat yazılım ayarlam a zorluğundan kaçınan kullanıcılar için idealçözüm dür. Detaylar için Silicon Im age RAID ayarlam aları bölüm üne bakınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 20

22 Bu bölüm sistem bileşenleri kurulduğunda,istenilenin yapılm ası için, donanım ayar prosedürlerini listeler. Anakarttaki bağlantılar ve jum perlar hakkında bilgiverir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 21

23 2.1 Başlam adan önce Anakart tanıtım ı M erkeziişlem ciünitesi(cpu ) Sistem belleği G enişlem e yuvaları Jumperlar Bağlantıuçları 49 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 22

24 2.1 Başlam adan önce Anakartıkurm adan ya da anakart ayarlarınıdeğiştirm eden aşağıdakiuyarılarıdikkate alınız. H erhangi bir bileşene dokunm adan önce duvar prizinden güç kablosunu çıkartınız. Parçalarınızı kullanm adan önce statik elektriklenm eden dolayı zarar görm elerini engellem ek için topraklı bilek kayışı kullanınız yada gü venilir bir şekilde topraklanm ış bir objeye yada güç kaynağı gibi m etal bir cism e dokununuz. Ü zerlerindeki IC lere dokunm ayı engellem ek için parçaların köşelerinden tutunuz. H erhangi bir parçayı çıkarır çıkarm az topraklanm ış antistatik bir altlık ya da parçanızla birlikte gelen kutunuza yerleştiriniz. H erh an gi b ir p arça takm ad an veya çıkarm ad an ön ce A TX gü ç kayn ağ ın ın kap alı oldu ğu nd an ya d a g ü ç kayn ağınd an g ü ç kab losun u n sökü ld üğ ünd en em in olu nu z. Bütünleşik LED Anakart sistem in açık, uyku m odunda yada kapalım odda olduğunu belirten beklem e güç led iile birlikte gelir. Bu anakarta yenibir parça eklem eden veya çıkarm adan önce sistem i kapatm anız için bir hatırlatıcıdır. Aşağıdakiörnek onboard led in yerinigösterm ektedir. P5W DH Deluxe Bütünleşik LED c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 23

25 2.2 A nakart tanıtım ı Anakartıkurm adan önce,anakartınızın uygunluğu açısından kasa özellikleriniöğrenin. A nakartı kurm adan ya da sökm eden önce güç kablosunun bağlı olm adığından em in olun. Aksi takdirde size ve anakarta fiziksel zararlar verebilir Yerleştirm e yönü Anakartı kurarken kasanın içerisine doğru yönde yerleştirdiğinizden em in olun. Aşağıdaki şekilde belirtildiğigibidış portların olduğu köşe kasanın arkasına gelm elidir Vida delikleri Anakartıkasaya güvenlibir şekilde bağlam ak için dairelerle belirtilen deliklere yedi adet vida takınız. V idaları aşırı sıkıştırm ayınız! B u şekilde yapm ak anakarta zarar verebilir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 24

26 2.2.3 ASUS Stack Cool 2 ASU S Stack Cool2 kritik ısıüreten bileşenlerin sıcaklığınıfansız ve sıfır gürültü ile düşüren bir çözüm dür. Anakart kritik bileşenlerin ürettiğiısıyıdağıtm ak için baskıdevre tahtası(pcb) üzerinde özelbir dizayn kullanır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 25

27 2.2.4 Anakart planı c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 26

28 2.2.4 Anakart düzeniiçeriği Slotlar Sayfa 1. DDR2 DIM M slotları PCI slotları PCI express X1 slotu PCI express X16 slotları 2-20 Jumperlar Sayfa 1. RTC RAM temizleme (3-pin CLRTC) ASUS EZ-Backup RAID m od seçim i (RAID_SEL) Arka panel bağlantıları Sayfa 1. PS/2 m ouse port (yeşil) Serial port IEEE 1394a port LAN 1 (RJ-45) port LAN 2 (RJ-45) port Center/Subwoofer port (turuncu) Arka hoperlör çıkış portu (siyah) Line in portu (açık m avi) Line out portu (lime) Mikrofon portu (pembe) Yan hoperlör çıkış portları(gri) ve 3-4 U SB 2.0 portları Harici SATA (e-sata) portu O ptik S/PDIF çıkış portu KoaksialS/PDIF çıkış portu PS/2 klavye port (mor) Anten bağlantısı ASUS Wi-FiAP Solo faliyet ışığı 2-25 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 27

29 Dahili bağlantılar Sayfa 1. Floppy disketsürücü bağlantısı(34-1 pin FLOPPY) JM icron IDE bağlantınoktası(40-1 pin PRI_EIDE [siyah]) Intel ICH7R IDE bağlantınoktası(40-1 pin PRI_IDE) Intel ICH 7R SerialATA bağlantınoktası(7-pin SATA1 *kırm ızı+, 2-29 SATA3 [siyah], SATA4 [siyah],) 5. JM icron JM B363 SerialATA bağlantınoktası(7-pin SATA_RAID *kırm ızı]) 6. ASUS EZ-Backup SerialATA bağlantınoktası(7-pin EZ_RAID [turuncu], EZ_RAID2 [turuncu]) 7. MP3-In bağlantınoktasır (4-pin MP3IN) Dahili ses bağlantınoktası(4-pin CD) U SB bağlantınoktası(10-1 pin USB56, USB78) Ön panelses bağlantısı(10-1 pin AAFP) IEEE 1394a port bağlantınoktası(10-1 pin IE1394_1 [Red]) Kasa koruma bağlantınoktası(4-1 pin CHASSIS) CPU, Kasa ve G üç Fanlarıbağlantınoktaları(4-pin CPU_FAN, 3-pin 2-35 PWR_FAN1, 3-pin PWR_FAN2, 3-pin CHA_FAN1, 3-pin CHA_FAN2) 14. ATX güç bağlantıları(24-pin EATXPWR, 2x4-pin EATX12V) 15. Sistem panel bağlantınoktası(20-pin PANEL) Sistem güç LED i(2-pin PLED) Hard disk sürücü aktivite LED (2-pin IDE_LED) Sistem ikaz hoperlörü (4-pin SPEAKER) ATX güç düğm esi/uyku m odu düğm esi(2-pin PWRSW) Reset düğm esi(2-pin RESET) c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 28

30 2.3 M erkeziişlem ciü nitesi(cpu) Anakart Intel Core 2, Pentium D, Pentium 4 ve Celeron işlem cileriiçin dizayn edilm iş olup LG A775 soket yapısındadır. İşletim Sistem ilisanslıd estek Listesi Intel Çift Çekirdekliİşlem cidesteği Intel Çift Çekirdekliİşlem cive Hyper-Threading Technology D esteği W indow s 2000 Professional W indow s 2000 Advanced Server W indow s 2000 Advanced Server W indow s XP Hom e W indow s XP Hom e W indow s XP Professional W indow s Server Standard, Enterprise W indow s XP Professional W indow s Server Standard, Enterprise İşlem ciyi takm adan önce bütün güç bağlantılarının fişini çekiniz. Eğer çift çekirdekli bir işlem ci taktıysanız, S istem stabilitesini sağlam ak için C H A _FA N 1 bağlantısına bir kasa fanı bağlayınız. A nakartı aldığınızda işlem ci soketi üzerinde PnP kapağının olduğundan ve soketin başka bir yüzey ile tem ası olm adığından em in olun. PnP kapağı kayıpsa ya da PnP kapağı/soket ve anakartınız zarar görm üşse satıcınızla görüşün. A S U S sadece taşım a/nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan sorum ludur. A nakartı kurduktan sonra kapağı saklayınız. A S U S sadece kapağı ile birlikte gelen LG A 775 soket anakartlarda, R eturn M erchandise A uthorization (R M A ) isteğinde işlem yapar. Yanlış işlem ci takm a/çıkarm a ya da hatalı yerleştirilen/kaybedilen/yanlış çıkartılan PnP kapak gibi durum larda oluşabilecek soket bağlantı hasarlarında ürün garantisini kapsamaz İşlem ci(cpu ) kurulum u İşlem ciyikurm ak için: 1. Anakart üzerinde işlem cisoketinin yerinibulunuz. İşlem ciyi kurm adan önce, soket m andalının solunuzda olduğundan em in olun. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 29

31 1. Soket m andalına bastırın (A),önce yana (B), sonra yukarıdoğru yönlendirin. S oket pinlerine zarar gelm em esi için işlem ciyi takm adan PnP kapağını çıkarm ayınız. 3. Soket m andalınıok yönünde 135º açıyapana kadar çekiniz. 4. Başparm ağınızla üst kapağı kaldırın ve işaret parm ağınızla 100º açıolm asınısağlayın (A), sonra üst kapak penceresinden ok yönünde bastırarak PnP kapağı çıkartınız (B). c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 30

32 5. İşlem ciyisokete yerleştirirken, soketin sol-alt köşesinde bulunan altın üçgenin doğru yönde olduğundan em in olun. İşlem ci üzerindekioyuklar,soket üzerindekiçıkıntılara tam uym alıdır. C PU sadece bir yönlenim de tam olarak oturur. S okete C PU yu takarken bağlantı uçlarını bükm em ek ve C PU ya zarar verm em ek için C PU ya kuvvet uygulam ayınız. 6. Ü st plakayıkapatınız (A), ardından soket m andalınıtutm a çıkıntısına takılana kadar itiniz (B). 7. Eğer çift çekirdeklibir işlem ci taktıysanız,sistem stabilitesinisağlam ak için CH A_FAN 1 bağlantısına bir kasa fanı bağlayınız. Bu anakart Intel Enhanced Memory 64 Teknolojisi (EM64T), Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi (EIST) ve Hyper-Threading Teknolojisi olan Intel Pentium 4 LG A 775 işlem cilere destek verir. D aha fazla bilgi için ek bölüm de C PU özelliklerine bakınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 31

33 2.3.2 Soğutucu ve fan m ontajı Intel Pentium 4 LG A775 işlem cioptim um perform ans ve term alkoşullarıkesin olarak sağlam ak için özelbir tasarım a sahip soğutucu ve fan gerektirir. Yeni bir Intel Pentium 4 işlem ci aldığınızda, paket içerisinde işlem ci fanı ve soğutucu birarada bulunur. Intel Pentium 4 LG A 775 fanınız ve soğutucunuz m ontaj için alet gerektirm ez. Eğer işlem ci fan ve soğutucusunu ayrı alırsanız, kurm adan önce soğutucunun term al arayüz m ateryalinin işlem ciye uygunluğundan em in olunuz. Eğer işlem ciyi ayrı alırsanız, kullanacağınız soğutucu ve fanın Intel sertifikalı olduğundan em in olun. İşlem ci fanını ve soğutucusunu takm adan önce, anakartın kasaya m onte edildiğinden emin olunuz. İşlem cisoğutucusu ve fanınım onte etm ek için: 1. Soğutucu ve fanıişlem ciüzerine yerleştirirken soğutucu ayaklarının ve tutturucularının deliklere tam oturduğundan em in olun. Fan ve soğutucuyu, fan kablosunu işlem ci fanı bağlantısına takılacak şekilde yönlendiriniz. Tutturucu A n akart deliği Tutturucu üzerindeki olukların dar sonlandırılm ış bölüm lerinin dışa baktığından em in olunuz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 32

34 2. Fan ve soğutucunun tam yerine oturabilm esiiçin, tutturucularıresim dekisırada olacak şekilde aşağıdoğru bastırınız. 3. CPU fan kablosunu anakart üzerindekicpu _FAN etiketlikonnektöre bağlayınız. P5W DH Deluxe İşlem cifanıbağlantıucu C PU fan kablosunu bağlam ayı unutm ayınız! D onanım m onitörü konnektörü bağlam adığınız takdirde hata verecektir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 33

35 2.3.3 Soğutucu ve fanısökm ek Soğutucu ve fanısökm ek için: 1. Anakarta bağlıolan CPU fan kablosunu çıkartınız. 2. Herbir tutturucuyu saat yönünün tersine çeviriniz. 3. Fan ve soğutucuyu kaldırm ak için karşılıklı köşelerdekitutturucularısırasıyla yukarı çekiniz. 4. Soğutucu ve fanıdikkatlice yerinden çıkarınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 34

36 2.4 Sistem belleği Tanıtım Anakart 4 adet çift data oranı2 (DDR2) ikilisıralıhafıza m odül(dim M ) soketleriile gelmektedir. DDR2 m odülü DDR DIM M ile aynıfizikselboyutlara sahip olm asına rağm en DDR2 deki240- pin ayağınedeniile 184-pin ayaklıddr DIM M uyuşm am aktadır. DDR2 DIM M DDR DIMM yuvasına m onte edilm esiniengellem ek için farklıçentik yapısına sahiptir. ŞekilDDR2 DIM M soketlerinin yerinigösterm ektedir. P5W DH Deluxe 240-pin DDR2 DIMM Soketleri Kanal Kanal A Kanal B Soketler DIMM_A1 ve DIMM_A2 DIMM_B1 ve DIMM_B Bellek konfigürasyonu 256 MB, 512 MB, 1gb ve 2GB tampon belleksiz non-ecc DDR2 DIM M m odüllerinidim M soketlerine monte edebilirsiniz.. Ç ift kanal konfigürasyonu için, herbir kanala m onte edilm iş hafıza m odülünün (m odüllerinin) toplam boyutunun aynı olm ası gerekm ektedir. (D IM M _A 1 + DIMM_A2 = DIMM_B1 + DIMM_B2) D aim a aynı C A S latency e sahip D IM M ler m onte ediniz. En iyi verim i elde edibilm ek için hafıza m odüllerini aynı üreticiden alm aya özen gösterm enizi öneririz. D etaylar için aşağıdaki D D R 2 kalifiye üreticiler listesine göz atınız. Yonga seti olanakları yüzünden, 4 adet 2 G B hafıza m odülü m onte ettiğinizde en fazla 8 G B sistem hafızasını sistem algılayabilm ektedir. B u anakart 128 M b lık çiplerden yada çift katm anlı x16 hafıza m odüllerinden yapılm ış hafıza m odüllerini desteklem em ektedir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 35

37 W ind ow s X P 3 2 -b it sürü m ü için ön em li açıklam a Eğer dört tane 1 GB bellek m odülü kullanılırsa, diğer kritik özellikler için adres boşluk ayırm ası yüzünden, sistem toplam bellek m iktarını 3 G B olarak gösterebilir. B u kısıtlam a PA E (Fiziksel A dres uzunluğu) m odu desteği olm ayan Windows XP 32-bit işletim sistem lerinde vardır. Eğer Windows XP 32-bit işletim sistem i kullanacaksanız 3G B tan az toplam bellek takm anızı öneririz. ASUS FAQ sitesini ziyaret ederek konu hakkında bilgi sahibi olun : aspx?slanguage=en-us Genel Arama içinde, boşlukları doldurup Search düğm esine basınız. 4GB memory installed but less memory size detected. başlıklı yazıyı okuyun. A yrıca aşağıdaki bağlantılara da gözatabilirsiniz. B ellek kısıtlam ası hakkında notlar: Yongaseti sınırlam asına bağlı olarak, bu anakart sadece aşağıdaki işletim sistem leri kullanıldığında 8G B a kadar bellek kullanım ını destekleyebilir. H er D IM M slotuna D D R ve DDR2-667 olm ak kaydı ile en çok 2G B bellek m odülü takılabilir. 32 Bit 64 Bit W ind ow s A d van ced Server W ind ow s S erver Enterprise Edition W ind ow s S erver S tand ard x64 Edition W ind ow s X P P rofession al x6 4 Enterprise Edition W ind ow s S erver En terp rise x64 Edition B azı eski versiyon DDR2-800/667 DIMM ler Intel in On-Die-Termination (ODT) gereksinimini desteklemez ve otomatik olarak DDR2-533 frekansında çalışır. B öyle bir durum da bellek üreticinizle tem asa geçerek kullandığınız belleklerin O D T değerini öğreniniz. Yongaseti sınırlam asına bağlı olarak, Standart ayarlarda CL=4 DDR2-800 bellekler DDR2-667 hızında çalışırlar. Eğer düşük gecikm e değerlerinde kullanm ak istiyorsanız, bellek zam anlam alarını kendiniz ayarlayınız. Yongaseti sınırlam asına bağlı olarak, Standart ayarlarda CL=3 DDR2-667 bellekler DDR2-533 hızında çalışırlar. Eğer düşük gecikm e değerlerinde kulla nm ak istiyorsanız, bellek zam anlam alarını kendiniz ayarlayınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 36

38 P5W DH Deluxe Kalifiye Ü reticiler Listesi (QVL) DDR2-800 Mhz D IM M d esteğ i Boyut Ü retici Model S/D B ileşen A B C 512 MB KINGSTON Heat-Sink Package SS KHX6400D2/ MB KINGSTON K4T51083QC SS KVR800D2N5/ MB KINGSTON K4T51083QC DS KVR800D2N5/1G 256 MB SAMSUNG K4T56083QF-ZCE7 SS M378T3253FZ3-CE7 256 MB SAMSUNG K4T56083QF-ZCE7(ECC) SS M391T3253FZ3-CE7 512 MB SAMSUNG EDD339XX SS M378T6553CZ3-CE7 512 MB Infineon HYB18T256800AF25 DS HYS64T64520HU-2.5-A 512 MB Hynix HY5PS12821AFP-S6 SS HYMP564U64AP8-S MB Hynix HY5PS12821AFP-S6 DS HYMP512U64AP8-S6 512 MB MICRON 5JAIIZ9DQQ SS MT8HTF6464AY-80EA MB MICRON 5JAIIZ9DQQ DS MT16HTF12864AY-80EA3 512 MB CORSAIR Heat-Sink Package SS CM2X512A MB CORSAIR Heat-Sink Package DS CM2X PRO 256 MB A-DATA E2508AB-GE-E SS M20EL6F3G3170A1D0Z 256 MB A-DATA E2508AB SS M20EL6F3G3160A1D0Z 256 MB A-DATA E2508AB SS M2OEL6F3G3160A1D0Z 512 MB A-DATA E2508AB DS M2OEL6F3H4170A1D0Z 256 MB Apacer E2508AB SS MB Apacer E2508AB DS MB Crucial Heat-Sink Package SS BL6464AA804.8FA 1024 MB Crucial Heat-Sink Package DS BL12864AA804.16FA 256 MB TwinMOS E2508AB SS 8G-24IK2-EBT 512 MB OCZ Heat-Sink Package SS OCZ EBDCPE-K 512 MB Elixir N2TU51280AE-25C SS M2Y51264TU88A2B-25C 512 MB NANYA NT5TU64M8AE-25C SS NT512T64U88A1BY-25C 512 MB NANYA NT5TU64M8BE-25C SS NT512T64U88B0BY-25C 1024 MB NANYA NT5TU64M8BE-25C DS NT1GT64U8HB0BY-25C SS - Tek katm anlıds - Çift Katm anlı DIM M desteği: A - Tek kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibiherhangibir slota tek bir m odül yerleştirilm eyidestekler. B - Bir çift, çift kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibisarıyada siyah slotlardan herhangi birine bir m odülçiftiyerleştirm eyidestekler. C - İkiçift,çift-kanalhafıza konfigürasyonu gibisarıve siyah slotlara ikim odülyerleştirm eyi destekler. En son DDR2-800 düşük gecikm e değerli Q V L için ASUS Web sitesini ziyaret ediniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 37

39 DDR2-667 D IM M d esteğ i Boyut Ü retici Model S/D B ileşen A B C 512 MB KINGSTON E5108AE-6E-E SS K R667D2N 5/ MB KINGSTON E5108AE-6E-E DS K R667D2N 5/1G 512 MB KINGSTON E5108AE-6E-E SS K R667D2E5/ MB KINGSTON HYB18T256800AF3 SS K R667D2N 5/ MB SAMSUNG K4T56083QF-ZCE6 SS M378T3253FZ0-CE6 512 MB SAMSUNG K4T56083QF-ZCE6 DS M378T6453FZ0-CE6 256 MB SAMSUNG K4T56083QF-ZCE6(ECC) SS M378T3253FZ0-CE6 512 MB SAMSUNG K4T56083QF-ZCE6(ECC) DS M391T6453FZ0-CE6 256 MB SAMSUNG K4T56083QF-ZCE6 SS M378T3354CZ0-CE6 512 MB SAMSUNG ZCE6K4T51083QC SS M378T6553CZ0-CE MB SAMSUNG ZCE6K4T51083QC DS M378T2953CZ0-CE6 512 MB MICRON 4 B41D9CZM DS MT16HTF6464AY-667B MB Infineon HYB18T512160AF-3S SS HYS64T32000HU-3S-A 256 MB Infineon HYB18T512800AF3S SS HYS64T64000HU-3S-A 512 MB Infineon HYB18T512800AF3S DS HYS64T128020HU-3S-A 1024 MB Infineon HYB18T256800AF3S(ECC) SS HYS72T32000HU-3S-A 256 MB Infineon HYB18T512800AF3S(ECC) SS HYS72T64000HU-3S-A 512 MB Infineon HYB18T512800AF3S(ECC) DS HYS72T128020HU-3S-A 1024 MB Hynix HY5PS12821AFP-Y5 SS HYMP564U64AP8-Y5 512 MB Hynix HY5PS12821AFP-Y5 DS HYMP512U64AP8-Y MB Hynix HY5PS1G831FP-Y5(ECC) SS HYMP112U72P8-Y MB Hynix HY5PS12821AFP-Y5(ECC) SS HYMP564U72AP8-Y5 512 MB Hynix HY5PS12821AFP-Y5(ECC) DS HYMP512U72AP8-Y MB Hynix HY5PS12821AFP-Y4 SS HYMP564U64AP8-Y4 512 MB Hynix HY5PS12821AFP-Y4 DS HYMP512U64AP8-Y4 512 MB Hynix HY5PS12821AFP-Y4(ECC) SS HYMP564U72AP8-Y MB Hynix HY5PS12821AFP-Y4(ECC) DS HYMP512U72AP8-Y4 256 MB ELPIDA E2508AB-6E-E SS EBE25UC8ABFA-6E-E 512 MB ELPIDA E5108AE-6E-E SS EBE51UD8AEFA-6E-E 1024 MB ELPIDA Engineering Sample DS EBE11UD8AEFA-6E-E 512 MB Crucial Heat-Sink Package DS BL6464AA664.16FB 1024 MB Crucial Heat-Sink Package DS BL12864AA664.16FA 512 MB Crucial Heat-Sink Package DS BL6464AL664.16FB 1024 MB Crucial Heat-Sink Package DS BL12864AL664.16FA 512 MB Crucial Heat-Sink Package DS BL6464AA663.8FA 1024 MB Crucial Heat-Sink Package DS BL12864AA663.16FA 512 MB KINGMAX E5108AE-6E-E SS KLCC28F-A8EB MB KINGMAX E5108AE-6E-E DS KLCD48F-A8EB5 512 MB Apacer E5108AE-6E-E SS MB Apacer E5108AE-6E-E DS MB A-DATA E5108AE-6E-E SS M20EL5G3H3160B1C0Z 512 MB TwinMOS E5108AE-GE-E SS 8G-25JK5-EBT 512 MB GEIL Heat-Sink Package SS GX21GB5300UDC 512 MB GEIL Heat-Sink Package SS GX21GB5300DC c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 38

40 DDR2-667 D IM M d esteğ i Boyut Ü retici Model S/D B ileşen A B C 256 MB NANYA NT5TU32M16AG-3C SS NT256T64UH4A0FY-3C 512 MB NANYA NT5TU64M8AE-3C SS NT512T64U88A0BY-3C 512 MB NANYA NT5TU64M8BE-3B SS NT512T64U88B0BY-3C 1024 MB NANYA NT5TU64M8BE-3B SS NT1GT64U8HB0BY-3C 512 MB Elixir N2TU51280AF-3C DS M2U51264TU88A0F-3C 1024 MB Elixir N2TU51280AF-3C SS M2U1G64TU8HA2F-3C 512 MB OCZ Heat-Sink Package SS OCZ EBDCPE-K 1024 MB OCZ Heat-Sink Package DS OCZ EBDCPE-K 1024 MB PQI E5108AE-5C-E DS MEAD-403LA 512 MB WINTEC 4UAI2D9CRZ SS MB WINTEC 4WAIID9CWX DS MB MDT 18D51280D SS M MB MDT 18D51280D DS M MB KINGBOX DD SS 1024 MB KINGBOX DD DS SS - Tek katm anlıds - Çift Katm anlı DIM M desteği: A - Tek kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibiherhangibir slota tek bir m odül yerleştirilm eyidestekler. B - Bir çift, çift kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibisarıyada siyah slotlardan herhangi birine bir m odülçiftiyerleştirm eyidestekler. C - İkiçift,çift-kanalhafıza konfigürasyonu gibisarıve siyah slotlara ikim odülyerleştirm eyi destekler. En son DDR2-667 düşük gecikm e değerli Q V L için ASUS Web sitesini ziyaret ediniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 39

41 DDR2-533 DIMM d esteğ i Boyut Ü retici Model S/D B ileşen A B C 256 MB KINGSTON E5116AF-5C-E SS KVR533D2N4/ MB KINGSTON HYB18T512800AF37 SS KVR533D2N4/ MB KINGSTON 5YDIID9GCT DS KVR533D2N4/1G 512 MB SAMSUNG K4T51083QB-GCD5 SS M378T6553BG0-CD5 256 MB SAMSUNG K4T56083QF-GCD5 SS M378T3253FG0-CD5 512 MB SAMSUNG K4T56083QF-GCD5 DS M378T6453FG0-CD5 512 MB SAMSUNG K4T56083QF-GCD5(ECC) DS M391T6453FG0-CD MB SAMSUNG K4T51083QB-GCD5(ECC) DS M391T2953BG0-CD5 256 MB MICRON 4DBIIZ9BQT SS N/A 512 MB Infineon HYB18T512800AF3(ECC) SS HYS72T64000HU-3.7-A 512 MB Infineon HYB18T512800AC37 SS HYS64T64000GU-3.7-A 256 MB Infineon HYB18T512160AF-3.7 SS HYS64T32000HU-3.7-A 512 MB Infineon HYB18T512800AF37 SS HYS64T64000HU-3.7-A 1024 MB Infineon HYB18T512800AF37 DS HYS64T128020HU-3.7-A 2048 MB Infineon HYB18T1G800AF-3.7 DS HYS64T256020HU-3.7-A 256 MB Infineon HYB18T BF-3.7 SS HYS64T32000HU-3.7-B 512 MB Infineon HYB18T512800BF37 SS HYS64T64000HU-3.7-B 1024 MB Infineon HYB18T512800BF37 DS HYS64T128020HU-3.7-B 512 MB Hynix HY5PS12821F-C4 SS HYMP564U648-C4 512 MB Hynix HY5PS12821F-C4(ECC) SS HYMP564U728-C MB Hynix HY5PS12821F-C4 DS HYMP512U648-C MB Hynix HY5PS12821F-C4(ECC) DS HYMP512U728-C MB Hynix HY5PS12821F-E3(ECC) DS HYMP512U728-C4 512 MB Hynix HY5PS12821FP-C4(ECC) SS HYMP564U728-C MB Hynix HY5PS12821FP-C4 DS HYMP512U648-C4 512 MB Hynix HY5PS12821AFP-C3 SS HYMP564U64AP8-C MB Hynix HY5PS12821AFP-C3 DS HYMP512U64AP8-C3 512 MB ELPIDA E5108AB-5C-E(ECC) SS EBE51ED8ABFA-5C-E 512 MB ELPIDA E5108AB-5C-E SS EBE51UD8ABFA-5C 512 MB ELPIDA E5108AB-5C-E SS EBE51UD8ABFA-5C-E 1024 MB ELPIDA E5108AB-5C-E DS EBE11UD8ABFA-5C-E 2048 MB ELPIDA E1108AA-5C-E DS EBE21EE8AAFA-5C-E 256 MB CO RSAİR MIII M8CEC SS VS256MB533D2 512 MB CO RSAİR MI M8CEC DS VS512MB533D2 256 MB Apacer E5116AB-5C-E SS MB KINGMAX E5116AB-5C-E SS KLBB68F-36EP4 512 MB KINGMAX E5108AE-5C-E SS KLBC28F-A8EB MB KINGMAX E5108AE-5C-E DS KLBD48F-A8EB4 512 MB KINGMAX KKEA88E4AAK-37 SS KLBC28F-A8KE MB KINGMAX 5MB22D9DCN DS KLBD48F-A8ME4 512 MB Transcend K4T51083QB-GCD5 SS TS64MLQ64V5J 1024 MB Transcend K4T51083QB-GCD5 DS TS128MLQ64V5J 256 MB CENTURY K4T56083QF-GCD5 SS 25V6S8SSD5F4-K MB CENTURY E5108AB-5C-E SS 25V2H8EL5CB4-J43 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 40

42 DDR2-533 D IM M d esteğ i Boyut Ü retici Model S/D B ileşen A B C 1024 MB CENTURY E5108AB-5C-E DS 25V0H8EL5CB4-J MB CENTURY E5108AB-5C-E DS 25VOH8EL5C 256 MB Elixir N2TU51216AF-37B SS M2U25664TUH4A0F-37B 512 MB Elixir N2TU51280AF-37B SS M2U51264TU88A0F-37B 256 MB Aeneon AET960UD00-37C88X SS AET560UD00-370A98X 512 MB Aeneon AET960UD00-37C88X SS AET660UD00-370A98X 512 MB Aeneon AET93F370AG0513 SS AET660UD00-370A98X 256 MB Aeneon AET94F370A SS AET560UD00-370A98Z 256 MB Aeneon AET94F370A SS AET560UD00-370A98X 512 MB Aeneon AET93F370A SS AET660UD00-370A98Z 512 MB Aeneon AET93F370A SS AET660UD00-370A98X 512 MB Aeneon AET93F370 SS AET660UD00-370A98X 1024 MB Aeneon AET93F370A DS AET760UD00-370A98X 256 MB NANYA NT5TU32M16AF-37B SS NT256T64UH4A0F-37B 512 MB NANYA NT5TU64M8AF-37B SS NT512T64U88A0F-37B 512 MB NANYA NT5TU64M8AF-37B(ECC) SS NT512T72U89A0F-37B 1024 MB NANYA NT5TU64M8AF-37B DS NT1GT64U8HA0F-37B 1024 MB PQI 64MX8D2-E DS MEAB-323LA 512 MB PQI 64MX8D2-E SS MEAB-423LA 512 MB TwinMOS K4T51083QB-GCD5 SS 8D-22JB5-K2T 256 MB SimpleTech 858S032F25A SS SVM-42DR2/ MB SimpleTech 858S064F25A SS SVM-42DR2/ MB Patriot Heat-Sink Package SS PDC21G5600+XBLK 512 MB MDT 18D51280D-3.70S20 SS M MB MDT 18D51280D DS M SS - Tek katm anlıds - Çift Katm anlı DIM M desteği: A - Tek kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibiherhangibir slota tek bir m odül yerleştirilm eyidestekler. B - Bir çift, çift kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibisarıyada siyah slotlardan herhangi birine bir m odülçiftiyerleştirm eyidestekler. C - İkiçift,çift-kanalhafıza konfigürasyonu gibisarıve siyah slotlara ikim odülyerleştirm eyi destekler. En son DDR2-533 düşük gecikm e değerli Q V L için ASUS Web sitesini ziyaret ediniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 41

43 2.4.3 DIM M m ontajı D IM M leri veya başka sistem bileşenlerini eklem e yada çıkartm a işlem inden önce güç kaynağını kapattığınızdan em in olunuz. K apatılm am ası halinde anakarta veya bileşenlere ciddi zarar verebilir. DIMM m onte etm ek için: 1. Klipsleridışarıdoğru iterek DIMM soketiniaçınız. 2. DIM M soketindekiçıkıntının DIM M üzerindekiçentiğe girecek şekilde hizalayınız. 3. DIM M iklipsler yuvasına oturana kadar ve DIM M in oturduğundan em in olana kadar sağlam bir şekilde bastırınız. B ir D D R 2 D IM M i sadece tek bir yönde otursun diye çentik ile donatılm ıştır. D IM M e zarar verm em ek için soket içerisindeki D IM M e kuvvet uygulam ayınız. DDR2 DIMM soketleri DDR DIMM leri desteklemez. DDR DIMM leri DDR2 DIMM soketine monte etmeyiniz DIM M iyerinden çıkarm ak DIM M isökm ek için : 1- DIM M kilidin açm ak için beyaz m andallarıdışa doğru itiniz. Tutucu klipsleri bastırırken parm aklarınızla hafifçe D IM M i destekleyiniz. DIMM ekstra bir kuvvetle dışarı doğru atıldığında zarar görebilir. 2- Soketten DIM M isökünüz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 42

44 2.5 G enişlem e yuvaları G elecekte genişlem e kartları kullanm aya ihtiyacınız olabilir. Takip eden alt konular desteklenen slotlarıve genişlem e kartlarınıtanım lam aktadır. G enişlem e kartlarını eklem eden yada çıkartm adan önce güç kablosunu söktüğünüzden em in olunuz. Eğer bu yapılm azsa anakart bileşenlerinize fiziksel zarar ve hasar vermenize neden olabilir Genişlem e kartıtakm ak G enişlem e kartınıtakm ak için: 1. G enişlem e kartınıtakm adan önce onunla birlikte gelen döküm anıokuyunuz ve kart için gereklidonanım ayarlarınıyapınız. 2. Sistem ünitesinin kasasınısökünüz (eğer anakartınız çoktan kasaya kurulm uş ise). 3. Kullanm ayıdüşündüğünüz yuvanın karşısındakidesteğiçıkartınız. Vidayıtekrar kullanım için saklayınız. 4. Kartınızıslota hizalayınız ve kart slota tam am en oturacak şekilde sıkıca bastırınız. 5. Daha önce söktüğünüz vidayıkartıkasaya tutturm ak için kullanınız. 6. Sistem kasasınıtekrar takınız Genişlem e kartınıayarlam ak G enişlem e kartınıtaktıktan sonra yazılım ayarlarınıdüzenleyerek kartınızıayarlayınız. 1. Sistem iaçınız ve eğer gerekliise BIO S ayarlarınıdeğiştiriniz. BIO S kurulum u hakkında bilgi için bölüm 2 ye bakınız. 2. Karta bir IRQ atayınız. Sonrakisayfadakitablolarıkullanınız. 3. G enişlem e kartıiçin yazılım sürücülerinikurunuz. Paylaşım lı yuvalarda PC I kartları kullanırken sürücülerin Paylaşım lı IR Q kullandığından yada IR Q atam asına ihtiyaç duym adığından emin olunuz; aksi taktirde işletim sistem i tutarsız ve kart çalışm az hale gelerek iki PC I grubu arasında çakışm a m eydana gelecektir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 43

45 2.5.3 Standart kesm e atam aları IRQ Ö ncelik Standart fonksiyon 0 1 Sistem saati 1 2 Klavye kontrolcüsü 2 - IRQ 9 a dönüş 3 11 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 4 12 İletişim portu (COM1)* 5 13 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi 6 14 Floppy kontrolcüsü 7 15 Yazıcıportu (LPT1)* 8 6 Sistem CM O S / G erçek zam an saati 9 4 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 10 5 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 11 6 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi* 12 7 PS/2 uyumlu Mouse portu* 13 8 Sayısalveriişlem cisi 14 9 BirincilID E kanalı İkincilID E kanalı *Bu IRQ lar genellikle ISA ve PCI aygıtlarıiçin m evcuttur. Bu anakart için IRQ atam aları A B C D E F G H PCI slot 1 paylaşım lı PCI slot 2 paylaşım lı PCI slot 3 paylaşım lı JMicron IDE paylaşım lı Bütünleşik 1394 paylaşım lı Bütünleşik LAN 1 paylaşım lı Bütünleşik LAN 2 paylaşım lı PCIE x16 1 paylaşım lı PCIE x16 2 paylaşım lı PCIE x1 paylaşım lı PCIE x1 paylaşım lı USB kontrolcü 1 paylaşım lı USB kontrolcü 2 paylaşım lı USB kontrolcü 3 paylaşım lı USB kontrolcü 4 paylaşım lı USB 2.0 kontr. paylaşım lı Serial ATA paylaşım lı IDE paylaşım lı HD Ses paylaşım lı c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 44

46 2.5.4 PCI yuvaları PCI yuvaları, PCI niteliğine sahip LAN kartı,scsi kartı,u SB kartıve diğer kartlar gibi kartları destekler PCIExpress x1 yuvaları Bu anakart PCI Express x1 ağ kartları, SCSI kartlar ve diğer PCI Express özelliğiile uyum lu kartları destekler. Yandaki şekil PCI Express x1 yuvasına kurulm uş bir ağ kartınıgösterm ektedir PCIExpress x16 slotları Bu anakart ATI CrossFire PCI Express x16 grafik kartlarını destekler. Fotoğrafta görüldüğü gibiikiadet grafik kartıpci Express x16 slotlarına takılm ıştır. D etaylıbilgi için bölüm 6 ya bakınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 45

47 Birinci (turuncu) PCI Express slotuna ilk kartı ve ikinci (siyah) PCI Express slotuna diğer PC I Express aygıtları takm anızı öneririz. C rossfire m od unda, her PCI Express x16 slotu x8 hızında çalışır. C rossfire m odu için, birinci (turuncu) PCI Express slotuna A TI C rossfire Edition (Master) grafik kartını takınız. PC I Express kart ayarlam aları için tabloyu inceleyiniz. PCIExpress x16 slot şekilleri PCIEX_1 (turuncu) slotu PCIEX_2 (siyah) slotu Kart tipi Hız Kart tipi Hız Normal mod PCIe x16 grafik kartı x16 NA NA PCIe x16 grafik kartı x8 Diğer PCIe x16 grafik kartı x8** (çift ekran) CrossFire modu* PCIe x16 grafik kartı x8 Diğer PCIe kart x8, x4, x1** ATI CrossFire sürüm ü grafik kartı x8 ATI grafik kartı x8 * C rossfire m odu için aynı G PU ailesinden iki adet A TI grafik kartı takınız. ** Birinci PCIe x16 slotunun (PCIEX16_1) hızı, ikinci PCIe x16 (PCIEX16_2) slotuna herhangi bir aygıt bağlandığında x8 olur. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 46

48 2.6 Jumperlar 1. RTC RAM i temizlemek (CLRTC) Bu jum per CM O S içindekigerçek zam anlı(rtc) RAM saatinitem izlem enize izin verir. CM O S RTC RAM verisini silerek CM O S hafızasındaki tarih, saat ve sistem kurulum param etlerini tem izleyebilirsiniz. Anakart üzerindeki pil, sistem şifreleri gibi sistem kurulum bilgilerini içeren CM O S dakiram verisine güç sağlar. RTC RAM item izlem ek için : 1. Bilgisayarıkapatınız ve güç kablosunu çıkartınız. 2. Anakart üzerindekipiliçıkartınız. 3. Jum per başlığını1-2 (varsayılan) pinlerinden 2-3 pinlerine taşıyınız. Yaklaşık olarak 5-10 saniye kadar başlığı2-3 pinleriüzerinde tutunuz ardından başlığı1-2 pinlerine geritakınız. 4. Pilitekrar yerine takınız. 5. G üç kablosunu takınız ve bilgisayarınızıaçınız. 6. Açılış işlem i sırasında <Del> tuşuna basılı tutunuz ve verileri tekrar girm ek için BIO S kurulumuna giriniz. R TC R A M tem izlem e haricinde C LR TC jum per ı üzerindeki başlığı asla çıkartm ayınız. B aşlığın çıkartılm ası sistem açılış hatasına neden olacaktır. H ızaşırtm a esnasında sistem iniz kilitlendiği zam an R TC yi tem izlem enize gerek yoktur. H ızaşırtm a esnasında sistem hata verdiğinde C.P.R. (C PU param etresini geri çağırm a) özelliğini kullanınız. S istem i kapatıp yeniden başlattığınızda B IO S otom atik olarak param etre ayarlarını tekrar varsayılan değerlerine ayarlayacaktır. Yongasetine bağlı olarak, C.P.R. özelliğini kullanabilm ek için sistem i yeniden başlatm adan önce elektriğin kapatılm ası gerekir. Elektriği güç kaynağı üzerindeki anahtardan ya da güç fişini çekerek elektriği kesin. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 47

49 2. ASUS EZ-Backup RAID mod seçim i(raid_sel) Bu jumper ASUS EZ-Backup RAID modunun seçilm esinisağlar. Jumper normal modda tutulduğunda herhangibir jum per ve BIO S ayarlam asıgerektirm eden öntanım lıolarak RAID 1 setioluşturulabilir. Destek CD sinden ASUS EZ-Backup Manager aracınıkurun ve ikiadet Serial ATA hard disk sürücünün sinyalkablolarınıanakartın üzerindekiez_raid1 ve EZ_RAID2 bağlantıuçlarına bağlayın. Artık verileriniziyansıtabilirsiniz. ASUS EZ-Backup hakkında detaylı bilgiiçin Silicon Im age RAID configuration bölüm üne bakınız. P5W DH Deluxe RAID ayarlam aları c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 48

50 2.7 Bağlantıuçları Arka panelbağlantıuçları 1. PS/2 fare portu (yeşil). Bu bağlantıps/2 m ouse içindir. 2. Seri port. Bu 9-pin COM1 portu işaretlem e cihazlarıve diğer seribağlantılıcihazlar içindir. 3. IEEE 1394a portu. Bu 6-pin IEEE 1394a portu ses/video cihazları,depolam a birim leri, bilgisayarlar ve diğertaşınabilir cihazlar için yüksek hızlıiletişim sağlar. 4. LAN 1 (RJ-45) port. M arvell G igabit LAN kotrolcüsü desteklidir, Bu port ağ m erkezi üzerinden yerelağa (LAN ) G igabit bağlantısına izin verir. 5. LAN 2 (RJ-45) port. M arvell G igabit LAN kotrolcüsü desteklidir, Bu port ağ m erkezi üzerinden yerelağa (LAN ) G igabit bağlantısına izin verir. LAN portu LED tanım lam aları Aktivite/BağlantıLED i H ız LED i Durum Tanım lam a Durum Tanım lam a Kapalı Bağlantıyok Kapalı 10 M bps bağlantı Yeşil Bağlı Turuncu 100 M bps bağlantı Yanıp sönen Veri aktivitesi Yeşil 1 G bps bağlantı 6. Merkez/Subwoofer portu (turuncu). Bu porta merkez/subwoofer hoperlörler bağlanır. 7.Arka Hoperlör Çıkış portu (siyah).bu porta 4-kanal, 6-kanal, 8-kanal ses konfigürasyonlarında arka hoperlörler bağlanır. 8.Line In portu (açık m avi). Bu port kaset,cd,dvd yada diğer ses kaynaklarıbağlanır. 9. Line Out portu (lime). Bu port bir kulaklık ya da hoparlör bağlanır. 4-kanal, 6- kanal ve 8- kanalkonfigürasyonlarında,bu port ön hoperlör çıkışıolarak kullanılır. 10. Mikrofon portu (pembe). Bu porta m ikrofon bağlanır. 11.Yan H operlör Çıkış portu (gri).bu port 8-kanalses konfigürasyononda yan hoperlörleri bağlam ak için kullanılır. Ses portlarının 2,4,6 ve 8-kanal ses konfigürasyonlarıiçin ses konfigürasyon tablosuna bakınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 49

51 2, 4, 6 ve 8-kanalses ayarları Port Kulaklık 4-kanal 6-kanal 8-kanal 2-kanal Açık M avi Line in Line in Line in Line in Lime Line Out Ö n Hop. çıkış Ö n Hop. çıkış Ö n Hop. çıkış Pembe Mic in Mic in Mic in Mic in Turuncu - - Merkez/Subwoofer Merkez/Subwoofer Siyah - Arka Hop. çıkış Arka Hop. çıkış Arka Hop. çıkış Gri Yan Hop. çıkış 12.U SB 2.0 portları1 ve 2, 3 ve 4.Bu Evrenselseriyolu (U SB) portlarıu SB 2.0 cihazları bağlam ak içindir. 13. Harici SATA portu. Bu port haricisata kutusuna bağlanır ya da SerialATA port çoklayıcısıdır. Bu port SerialATA HDD sürücüleri destekler ve harici Serial ATA 3.0 Gb/s aygıtlar ile yerleşik JM icron SATA RAID kontrolcüsünü kullanarak RAID 0,RAID 1 ya da JBO D ayarlam alarıyapabilirsiniz. E-SATA portu harici Serial ATA 3.0 Gb/s cihazlar içindir. U zun kablolar sinyallerin iki metre uzağa aktarılm ası için yüksek güç gereksinim ini sağlar ve hotsw ab özelliğini özelliğindedirler. 14. Optik S/PDIF Çıkış portu. Bu port dış ses aygıtına Optik S/PDIF kablosu ile bağlanır. 15. Koaksial S/PDIF Çıkış portu. Bu port dış ses aygıtına KoaksialS/PDIF kablosu ile bağlanır. 16. PS/2 klavye portu (mor). PS/2 klavye içindir. 17. ASUS Wi-FiAP Solo LED i. Kablosuz LAN m odülü faaliyet LED iile birlikte gelir. 18. Anten jakı. Bu port yerleşik kablosuz LAN m odülü içindir. Kablosuz ağ kurm aya ve diğer kablosuz aygıtlar ile kablo bağlantısıkurm adan veriiletişim iyapm aya izin verir. H areketli çok yönlü antenibu porta bağlayınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 50

52 2.7.2 İç bağlantıuçları 1. Floppy disket sürücü bağlantısı(34-1 pin FLOPPY) Floppy disket sürücüsünün sinyalkablosunun bağlantısınısağlar. Kablonun bir ucunu bağlantı noktasına diğer ucunu floppy disket sürücüsüne bağlayınız. Pin 5 i kapalı bir kablo kullandığınızda yanlış kablo bağlantısını önlem ek için bağlantı ucu üzerindeki pin 5 kaldırılm ıştır. P5W DH Deluxe Floppy Disket Sürücü bağlantıucu 2.JM icron IDE connector (40-1 pin PRI_EIDE [siyah]) Bu bağlantıucu Ultra ATA 133/100/66 sinyalkablolarına uygundur. JM icron ID E bağlantı ucu iki adet IDE hard disk sürücüye destek verir. B u bağlantı ucu A TA PI sürücüleri desteklem ez. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 51

53 2. Intel ICH7R IDE bağlantıucu (40-1 pin PRI_IDE) Bu bağlantıucu Ultra DMA 133/100/66 Sinyalkablosu içindir. Her bir Ultra DMA 133/100/66 sinyalkablosu üç konnektörden oluşur: M avibağlantıucunu anakarttakibirincilid E bağlantı ucuna takınız,siyah bağlantıucuna Ultra DMA 133/100/66 IDE slave cihazları,gribağlantı ucunu ise Ultra DM A 133/100/66 IDE m aster aygıtına bağlayınız. P5W DH Deluxe IDE bağlantıucu ID E bağlantı ucundaki pin 20 U ltra D M A kablo bağlantı ucundaki kapalı delikle bütünleşm esi için kaldırılm ıştır. B u ID E kablosu bağlarken yanlış bağlam ayı önler. U ltra D M A 133/100/66 ID E aygıtlar için 80 iletkenli ID E kablosu kullanınız. S ürücüleri ilk önce bu bağlantı ucuna (PR I_ID E), daha sonra JM icron ID E bağlantı ucuna bağlayınız (PR I_EID E) Sürücü jum per ayarı Aygıt m odu Kablo bağlantısı Tek aygıt Cable-Select ya da Master - Siyah İkiaygıt Cable-Select Master Siyah Slave Gri Master Master Siyah ya da Gri Slave Slave Eğer herhangi bir aygıt jum per ı C able-select ise, tüm aygıt jum perlarının aynı olduğundan em in olun. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 52

54 4.Intel ICH7R SerialATA bağlantıuçları(7-pin SATA1 [kırm ızı], SATA3 [siyah], SATA4 [siyah]) Bu bağlantıuçlarıserial ATA sinyalkablolarıve Serial ATA hard disk sürücüler içindir. Eğer Serial ATA hard disk sürücüler bağladıysanız, yerleşik Intel ICH 7R RAID kontrolcüsü sayesinde Intel M atrix Storage Technology ile RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 ayarlam aları yapabilirsiniz. Ayrıca RAID 10 setini çapraz-raid şeklinde yerleşik Intel ICH7R RAID kontrolcüsü ve ASUS EZ-Backup ile de yapabilirsiniz. Detaylıbilgive nasılyapıldığını öğrenm ek için bölüm 5 e bakınız. B u bağlantı uçları S tandard ID E m odunda ayarlanm ıştır. S tandard ID E m odunda, Serial ATA boot/data hard disk sürücüleri bu bağlantı uçlarına bağlayabilirsiniz. R A ID ayarlam ası yapacaksanız B IO S tan [Configure SATA as] maddesini [RAID] olarak işaretlem elisiniz. D aha geniş bilgi için bölüm daki IDE ayarlam aları sayfalarına bakabilirsiniz. RAID 5 için en az 3 sabit disk sürücü kullanınız. RAID 10 için ise en az 4 sabit disk kullanınız. R A ID 10 (çapraz-raid şekli) için, üç adet hard disk sürücüsünden ikisini bu bağlantı uçlarına ve birinide EZ_RAID1 bağlantı ucuna bağlayarak kullanın. D etaylı bilgi için Ç apraz-r A ID ayarlam aları bölüm üne bakınız. RAID 0 ya da RAID 1 setleri için, her set için en az iki adet Serial ATA hard disk sürücü kullanın. S erial A TA için ön em li notlar S erial A TA hard disk sürücleri kullanm adan önce W indow s 2000 S ervice Pack 4 ya da W indow s X P S ervis Paketi 1 kurm alısınız. Serial ATA RAID özelliği (RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 10) Window s 2000/X P/S erver 2003 ya da daha yeni versiyonlarda çalışacaktır. Standard IDE modunda, birinci (boot) hard disk sürücüsünü SATA1/2/5/6 bağlantı uçlarına bağlayınız. D aha geniş bilgi için aşağıdaki tabloya bakınız. R A ID 1 seti oluştururken, hard disk sürücülerinizi ASUS EZ-Backup bağlantı uçlarına bağlam anızı (EZ _R A ID 1 ve EZ_RAID2) öneririz. H azır ayarları kullanarak zevk alarak bu işi yaparsınız; ayrıca R A ID 1 için ICH7R bağlantı uçlarınıda kullanabilirsiniz. D aha fazla hard disk sürücü bağlam ak istiyorsanız Intel IC H 7R ve ASUS EZ-Backup bağlantı uçlarını kullandıktan sonra JMicron Serial ATA bağlantı ucunu kullanın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 53

55 Serial ATA hard disk sürücü bağlantıları Bağlantıucu Renk Ayar Kullanılan SATA 1 Kırm ızı Master Açılış diski SATA 3/ SATA4 Siyah Slave Veri diski 4.JM icron JM B363 SerialATA RAID bağlantıucu (7-pin SATA_RAID1) Bu bağlantıucu SerialATA sinyalkablosu içindir. Bu bağlantıucunu kullanarak Serial ATA hard disk sürücülerinizle haricisata 3.0 G b/s cihazlarınızıbirleştirerek yerleşik Jm icron JMB363 Serial ATA RAID kontrolcüsü ile RAID 1 ya da RAID 0 ayarlam alarıyapabilirsiniz. Detaylıbilgive nasılyapıldığınıöğrenm ek için bölüm 5 e bakınız. P5W DH Deluxe SATA RAID bağlantıucu B IO S ta JMicron JMB363 kontrolcüsü m addesi [Basic] olarak ayarlanm ıştır. R A ID ayarlam alarınızda bu m addeyi R A ID olarak belirleyiniz. D etaylı bilgi için Yerleşik aygıt ayarlam aları bölüm üne bakınız. 6. ASUS EZ-Backup Serial ATA bağlantıuçları(7-pin EZ_RAID1 [turuncu], EZ_RAID2 turuncu]) Bu bağlantıuçlarıasus EZ-Backup özelliğiiçindir. Serial ATA sinyalkablolarınıraid 0 ya da RAID 1 setlerikurm ak için bu bağlantıuçlarına bağlayınız. D etaylıbilgive nasılyapıldığını öğrenm ek için bölüm 5 e bakınız. P5W DH Deluxe EZ_RAID bağlantıuçları c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 54

56 7. MP3-In bağlantıucu (4-pin M P3IN *kırm ızı+) Bu bağlantıucu M P3-In m odülü içindir ve M P3 çalarınızıbilgisayarınızın hoperlörlerine bağlayabilirsiniz. Daha çok bilgiiçin MP3-In Module Quick Installation Guide ya da ASUS FrontLinker kullanım kılavuzuna bakınız. P5W DH Deluxe MP3-In bağlantıucu M P3 -In modülü, anakart paketinde A S U S FrontLinker dahil değilse bulunur. K abloyu MP3IN bağlantı ucuna bağlayın ve bilgisayarınız kapalıyken bile hoperlörlerinizden gelen sesten zevk alın. M P3 -In kablosunu Audio-In bağlantı ucuna bağlam ayınız. 8. Dahili Ses bağlantıucu (4-pin CD) Bu bağlantıucu CD-ROM un stereo ses girişiile bağlantıkurar. P5W DH Deluxe DahiliSes bağlantıucu c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 55

57 9. Ö n panel ses bağlantıucu (10-1 pin AAFP) Bu bağlantıucu kasanın ön tarafındakii/o m odülündekises çıkışına,yüksek tanım lıya da AC`97 ses standardında bağlantısağlar. I/O m odülkablosunun bir ucunu anakarttakibağlantı ucuna bağlayınız. P5W DH Deluxe Analog Ö n PanelSes bağlantıucu A nakartınızın yüksek tanım lı ses desteği olduğundan, Yüksek tanım lı ses ayarı yapm anızı öneririz. B u bağlantı ucu öntanım lı olarak Yüksek Tanım lı S es ayarındadır. Eğer AC'97 standartında m odül bağlayacaksanız B IO S tan Front Panel S upport Type m addesini [A C 97] olarak ayarlayınız. D etaylı bilgi için Yerleşik A ygıt A yarlam aları bölüm üne bakınız. 10.U SB bağlantıuçları(10-1 pin USB56, USB78) Bu bağlantıuçlarıusb 2.0 portlarıiçindir. Herhangibir U SB m odülünün kablosunu bu bağlantıuçlarına bağlayarak,arka panele yerleştireceğiniz U SB m odülünü kullanabilirsiniz. Bu U SB bağlantıuçlarıu SB 2.0 şartnam esine uygundur ve 480 Mbps bağlantıhızında çalışırlar. P5W D H D eluxe U SB bağlantıuçları 1394 bağlantı kablosunu asla U S B bağlantı uçlarına bağlam ayınız. B u işlem anakartınıza zarar verir. S adece arka paneldeki U S B 34 kapıları klavye/fare S 5 uyanm a özelliğine sahiptir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 56

58 11. IEEE 1394a port bağlantıucu (10-1 pin IE1394_2) Bu bağlantıucu IEEE 1394a portu içindir. IEEE 1394a m odülünün kablosunu bu bağlantı ucuna bağlayınız. Daha sonra bu m odülü kasanın arka kısm ındakislotlara yerleştiriniz. U S B port m odülü kablosunu asla IEEE 1394a bağlantı ucuna bağlam ayınız. B u işlem anakartınıza zarar verir. 12. Chassis intrusion bağlantıucu (4-1 pin CHASSIS) Bu bağlantıucu kasaya takılızorlam a tesbit sensörü yada devre anahtarıdır. Kasa zorlam a sensörü yada devre anahtarı kablosunun bir ucunu bu bağlantı ucuna bağlayınız. Kasa zorlam a sensörü yada devre anahtarıkasa bileşeniçıkartıldığında yada değiştirildiğinde bu bağlantıucuna yüksek seviyelisinyalgönderir. Sinyalkasa korum asıiçin üretilm iştir. Varsayılan olarak Chassis Signal ve G round etiketlipinler bir jum per başlığıile kısadevre yapılm ıştır. Sadece kasa korum a tesbit özelliğinikullanm ak istediğinizde jum per başlıklarını çıkartınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 57

59 13.İşlem ci,kasa ve güç fanıbağlantıuçları(4-pin CPU_FAN, 3-pin PWR_FAN1, 3-pin PWR_FAN2, 3-pin CHA_FAN1, 3-pin CHA_FAN2) Bu fan bağlantıuçlarısoğutucu fanlarıdestekler *+12Voltta 350 ma ~ 2000 ma (24 W max.) ya da toplamda 1 A ~ 7 A (84 W max.)]. Fan kablolarınıanakart üzerindekifan bağlantı uçlarına bağlayınız. Fan kablolarındakisiyah telin,bağlantıucunun toprak pinine takıldığından em in olun. Kasa arkasındaki fanlar için Kasa yanındaki fan için Kasa önündekifan için Fan kablolarını fan bağlantı uçlarına bağlam ayı unutm ayınız. A zalan hava akım ından dolayı sistem ısınacağı için sistem iniz zarar görebilir. B ağlantı uçları jum per değillerdir ve jum per kapaklarını asla buralara bağlam ayınız. Eğer iki tane V G A kart bağladıysanız, arka fan kablosunu, iyi bir ısıl ortam oluşturm ak için PW R _FA N 1 ya da PWR_FAN2 fan bağlantı uçlarına bağlayınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 58

60 14. ATX güç bağlantıuçları(24-pin EATXPWR, 2x4-pin EATX12V) Bu bağlantıuçlarıatx güç kaynağıiçindir. G üç kaynağındakifişler bu bağlantıuçlarıile aynı yönelim de tam oturacak şekilde dizayn edilm iştir. U ygun yönü bulunuz ve bağlantıuçlarıtam oturana kadar sağlam bir şekilde bastırınız. 8-pin EPS +12V güç girişine EATX12V bağlantısı yapm adan önce üzerindeki kapağı çıkardığınızdan em in olun. EA TX 12V bağlantı ucu için 4-pin ATX12V ya da 8-pin EPS +12V güç fişi kullanabilirsiniz. Minimum 400 W güç oranına sahip bir A TX 12 V 2.0 tanım lam ası ile uyum lu (ya da daha yeni) güç kaynağı birim i (PS U ) kullanm anızı öneririz. 4-pin/8pin EATX12V güç girişine bağlantı yapm ayı unutm ayınız. A ksi takdirde sistem açılm ayacaktır. Eğer ek aygıtlar kurm ayı planlıyorsanız yüksek güç oranına sahip PS U ku llanm alısınız. Eğer iki tane son teknoloji PCI Express x16 grafik kartı kullanacaksanız 500W ya da 600W güç kaynağı kullanm anızı öneririz. G üç Kaynağıreferans üreticilistesi Ü retici Model En Yüksek Güç (Watt) FSP THN 400 Seasonic SS-600HT 600 Seasonic SS-400FT 400 Acbel ATX-550CA-AB8FM 550 Thermaltake HPC DF 400 ASUS S-30EP 300 Bestec ATX0400D5W 400 Silverstone SST ST56ZF 560 Enermax Eg701AX-VE 600 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 59

61 Ö rnek Sistem lerdekigüç Gereksinimi Yüklenm e Ağır Normal Hafif İşlem ci Extreme Edition 965 Prescott 672 Conroe E6700 DDR G*4 1G*2 512*2 VGA ATI 1900XTX*2 NVIDIA 6800GTX*1 NVIDIA 6600*1 HDD IDE*2 IDE*1 IDE*1 SATA*5 SATA*3 SATA*2 CD-ROM USB PCI-E PCI Wi-FiAP Solo Açık Açık Açık DH Remote Açık Açık Açık 12V akım +12V-V2 +12V-V1 +12V-V2 +12V-V1 +12V-V2 +12V-V1 gereksinimi >12A >18A >12A >8A >12A >6A Güç gereksinim i >=525W >=300W >=160W 15. Sistem panel bağlantıuçları(20-8 pin PANEL) Bu bağlantıucu birçok kasaya m onte edilm iş özellikleridestekler. Sistem güç LED i(2-pin PLED) Bu 3-pinlibağlantıucu sistem güç LED iiçindir. Kasa pow er LED kablosunu bu bağlantı ucuna takınız. Sistem güç LED isistem iniziaçtığınızda aydınlanır ve sistem iniz uyku m odunda iken yanıp söner. Hard disk sürücü aktivite LED i(2-pin IDE_LED) Bu 2 pin libağlantıucu HDD aktivite LED iiçindir. Bu bağlantıucuna HDD Activity LED kablosunu bağlayınız. ID E LED aydınlanır yada H D D ye veri okunm ası veya yazılm ası esnasında yanıp söner. Sistem ikaz hoperlörü (4-pin SPEAKER) Bu 4-pinli bağlantı ucu kasaya m onte sistem uyarı hoparlörü içindir. Hoparlör sistem biplerinive uyarılarınıduym anıza izin verir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 60

62 ATX güç düğm esi/soft-off düğm esi(2-pin PWR) Bu bağlantıucu sistem güç tuşu içindir. BIO S ayarlarına bağlıolarak güç tuşuna basm ak sistem iaçar,sistem iuyku m oduna alır yada soft-off m oduna alır. G üç devre anahtarına sistem açık iken dört saniyeden fazla basm ak sistem ikapatır. Reset button (2-pin RESET) Bu 2-pinlibağlantıucu sistem güçünü kapatm adan sistem iyeniden başlatm ak için kasaya m onte reset tuşu içindir. ASUS Q-Connector (sistem paneli) ASUS Q-Connector ile kasanın ön panelinden gelen kablolarıbirkaç adım da bağlayabilirsiniz/sökebilirsiniz. Adım 1. D oğru bağlantıyıasu S Q -Connector e bağlayın. Q- Connector üzerindekipin dağılım ından ve işaretlerden faydalanabilirsiniz. Adım 2. ASUS Q-Connector ü sistem panelibağlantıuçlarına yerleştiriniz. Adım 3. Ö n panelözelliklerikullanım a hazırdır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 61

63 O psiyonelfanın bağlanm ası O psiyonel fanı sadece pasif soğutm a ve su soğutm a sistem i kullandığınızda bağlayınız. İşlem ci soğutucusu kullanıyorsanız ve bununla birlikte opsiyonel fanı da bağladıysanız, bu durum hava akım ını engelleyerek sistem stabilitesini azaltacaktır. 1. Fanıdoğru konum da yerleştirm ek için yönlerine dikkat ediniz. 2. Heatsink üzerindekioluklara gelecek şekilde fanın kenarlarınıhizalayınız. 3. Dikkatlice fanın üzerinen bastırarak yerleşm esinisağlayınız. Bu işlem den sonra fan kablosunu bağlayınız. 4. Yukarıdakifotoğraf fanın doğru bir şekilde takıldığınıgöstermektedir. Fan kablosunu anakart üzerindeki N B _ FAN ya da PWR_FAN bağlantı uçlarına bağlayınız. O psiyonel fanın doğru olarak yerleştirildiğinden em in olun. A ksi durum da fana ve anakart parçalarına zarar verebilirsiniz. Fanıbu şekilde eğik yerleştirm eyiniz. Fanıters takm ayınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 62

64 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 63

65 Bu bölüm açılış safhası,açılış sonrasıseslim esajlarıve bilgisayarı kapatm a yollarınıanlatır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 64

66 3.1 Sistem iilk defa başlatm ak Bilgisayarıkapatm ak 67 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 65

67 3.1 Sistem iilk defa başlatm ak 1. Bütün bağlantılarıyaptıktan sonra kasayıkapatın. 2. Bütün anahtarların kapalıkonum da olduğundan em in olun. 3. Kasanın arkasındakigüç bağlantısına güç kablosunu takın. 4. Dalga korum alıbir fişe güç kablosunu takın. 5. Sırasıyla şu cihazlarıaçın: a. Ekran b. H ariciscsi aygıtları c. Sistem güç anahtarı 6. G üç anahtarına bastıktan sonra kasanın ön panelindekigüç ışığıyanar. ATX güç kaynaklı sistem lerde,atx güç kaynağıanahtarıaçıldığında sistem ışığıyanar. M onitörünüz G reen standardında ise veya pow er standby özelliğinde ise m onitör ışığıturuncudan yeşile döner. Sonra sistem Power-On Self-Test e (PO ST) başlar. Test devam ederken BIO S bip i(bio S kodlarına bakınız) ya da ilave m esajlar ekranda görünür. Açılıştan itibaren 30 saniyelik zam an dilim inde ekranda hiçbir şey görm ezseniz açılış testinde sorunla karşılaşılm ıştır. Jum per ayarlarınızıkontroledin ya da satıcınızla görüşün. AM IBIO S BİP KO DLARI Bip tanım ı Tek bip İkikısa bip iizleyen ikidevam lıbip D ört kısa bip iizleyen ikidevam lıbip Hata Klavye kontrolcüsü hatası Yenilem e zam anıhatası M aster sürücü yok hatası Floppy disket sürücü kontrolcüsü hatası D onanım kom ponent hatası 7. Açılışta BIO S ayarlarına girm ek için <Del> tuşuna basın. Bölüm 4 tekiaçıklam alarıtakip edin. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 66

68 3.2 Bilgisayarıkapatm ak İşletim sistem inin kapatm a fonksiyonunu kullanm ak Windows 2000 kullanıyorsanız: 1. Başlat düğm esine,ardından da BilgisayarıKapat düğm esine tıklayınız. 2. Kapat düğm esine tıkladığınızdan em in olun,ardından tam am tuşuna basarak bilgisayarınızı kapatın. 3. W indow s kapandıktan sonra güç kaynağıkapanır. Windows XP kullanıyorsanız: 1. Başlat düğm esine,ardından da BilgisayarıKapat düğm esine tıklayınız. 2. Bilgisayarıkapatm ak için Kapat düğm esine tıklayınız. 3. W indow s kapandıktan sonra güç kaynağıkapanır Çift fonksiyonlu güç anahtarınıkullanm ak Sistem açıkken güç düğm esine basıldığında, BIO S ayarına bağlıolarak, dört saniye içinde sistem uyku m oduna ya da kapanm a m oduna girer. G üç düğm esine 4 saniyeden fazla basıldığında BIO S ayarına bağlıolarak m utlaka sistem kapanm a m oduna girer. Daha fazla bilgiiçin bölüm 4 teki 4.5 Pow er m enüsü kısm ına bakınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 67

69 Bu bölüm bize sistem ayarlarını BIO S kurulum m enüsü üzerinden nasıldeğiştireceğim izianlatır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 68

70 4.1 BIO S u yönetm e ve güncelleştirm e BIO S kurulum program ı Main menu Advanced menu Power menu Boot menu Tools menu Exit menu 108 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 69

71 4.1 BIO S u yönetm ek ve güncelleştirm ek Bu araçlar ile Basit G iriş/çıkış Sistem i nizi(bio S) yönetebilir ve güncelleştirebilirsiniz. 1. ASUS Update (W indow s ortam ında BIO S u güncelleştirir.) 2. ASUS EZ Flash 2 (Floppy disk/u SB bellek yada anakart destek CD sinikullanarak BIO S u güncelleştirir.) 3. ASUS AFUDOS (Açılış disketikullanarak DO S m odunda BIO S u yeniler.) 4. ASUS CrashFree BIOS 3 (BIO S dosyasıhata verdiğinde yada bozulduğunda açılış disketi/u SB bellek yada anakart destek CD sinikullanarak BIO S u yeniler.) Bu program lar hakkında detaylar için benzer başlıklara m üracaat ediniz. Gelecekte BIOS unuzu yeniden eski durum una getirm e ihtiyacı duym anız gerekçesi ile orijinal anakart B IO S dosyasının bir kopyasını açılış disketine kaydediniz. A S U S U pdate yada A FU D O S program larını kullanarak orijinal anakart B IO S unu kopyalayınız ASU S U pdate aracı ASU S U pdate size W indow s üzerinden anakart BIO S unu yönetm enize,kaydetm enize ve yenilem enize izin veren bir program dır. ASU S U pdate program ışunu yapm anıza izin verir : M evcut BIO S dosyasınıkaydetm ek Internet üzerinden en son BIO S dosyasınıindirm ek Yenilenm iş BIO S dosyasından BIO S u yenilem ek Direk olarak Internet den BIO S u yenilem ek ve BIO S versiyonu bilgisinigörm ek Bu program paket içerisinde anakart paketinde gelen destek CD siiçerisinde m evcuttur. A S U S U pdate ya ağ üzerinden yada internet servis sağlayıcı (IS P) üzerinden internet bağlantısı gerektirir. ASUS Update in kurulm ası ASUS Update ikurm ak için : 1. O ptik sürücüye destek CD siniyerleştiriniz. Drivers m enüsü görünür. 2. Utilities kısm ına tıklayınız ardından Install ASUS Update VX.XX.XX e tıklayınız. Utilities ekran m enüsü için bölüm 5-3 e bakınız. 3. ASU S U pdate program ısistem inize kopyalanm ıştır. B u program ı kullanarak B IO S unuzu yenilemeden önce tüm W indow s uygulam alarından çıkınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 70

72 BIO S u internet üzerinden yenilem ek BIO S u internet üzerinden yenilem ek için: 1. W indow s m asaüstünden Başlat > Program lar > ASU S > ASU S Update > ASU S U pdate e tıklayarak ASU S U pdate program ınıçalıştırınız. ASU S U pdate ana m enüsü ekrana gelir. 2. Kayan m enüden Update BIOS from Internet m addesiniseçiniz. Ardından Next e tıklayınız. 3. Ağ trafiğinden uzak durm ak için size en yakın FTP sitesiniya da Auto yu seçin ve Next e tıklayın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 71

73 4. İndirm eyidüşündüğünüz BIO S versiyonunu FTP sitesinden seçiniz. İleriye tıklayınız. 5. Yenilem e işlem initam am lam ak için ekran yönergelerinitakip ediniz. A S U S U pdate program ı kendisini internet üzerinden yenilem eye eğilim lidir. Program ın tüm yeni özelliklerinden yararlanm ak için daim a yenileyiniz. BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek için: 1. W indow s m asaüstü üzerinden Başlat>Program lar>asu S>ASU SU pdate>asu SU pd ate e tıklayarak ASU S U pdate aracınıçalıştırınız. ASU S U pdate ana m enüsü ekrana gelir. 2. Aşağıdoğru açılan m enüden Update BIOS from a file m addesiniseçiniz ardından İleri yitıklayınız. 3. Open penceresinden BIO S dosyasını belirleyiniz ardından O pen a tıklayınız. 4. Yenilem e işlem initam am lam ak için ekran yönergelerinitakip ediniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 72

74 4.1.2 Açılış disketihazırlam ak 1. Açılış disketihazırlam ak için bunlardan biriniyapın DO S ortam ı a. Sürücüye 1.44M B floppy disket yerleştirin. b. Dos komutuyla format a:/s yazıp <Enter> a basın. Windows XP ortam ı a. Sürücüye 1.44M B floppy disket yerleştirin. b. W indow s m asaüstünde Başlat a tıklayın,ardından Bilgisayarım ıseçin. c. 3 1/2 Floppy sürücüyü seçin. d. M enü den D osya yıtıklatın,ardından Biçim lendir iseçin. Biçim lendirm e ekranı gelecektir. e. W indow s XP kullanıcıları: Biçim lendir ekranından M S-DO S başlangıç disketioluştur seçeneğinitıkladıktan sonra Başla yıtıklayın. Windows 2000 ortam ı a. Biçim lendirilm iş bir Floppy disketisürücüye yerleştirin. b. W indow s 2000 CD sinioptik sürücüye yerleştirin. c. Başlat,ardından Çalıştır a tıklayın. d. Açılan penceredekiilgilibölüm e D sürücüsündekicd üzerinden D:\bootdisk\makeboot a: yazın ve Tam am a tıklatın. e.tarife uyarak gelen ekrandakiyönergelere uygun olacak şekilde devam edin. 2. Floppy disket sürücüsüne orjinalya da en yenibio S dosyasınıkopyalayın ASU S EZ Flash 2 aracı ASU S EZ Flash 2 aracıfloppy diskten açılış yaparak uzun bir yolla ve DO S tabanlıyazılım kullanm adan BIO S unuzu yenilem enize olanak sağlayan bir özelliktir. EZ Flash yazılım ıbio S yongasıile bütünleşiktir ve (açılış testi) Pow er-o n Self Tests (PO ST) esnasında <ALT> + <F2> ye basılarak erişilebilir. EZ Flash aracınıkullanarak BIO S u yenilem ek için : 1. ASUS web sitesini (www.asus.com) ziyaret ederek anakart için en son BIO S dosyasını indiriniz. 2. BIO S dosyasınıfloppy diske ya da U SB Flash diske kaydediniz ve sistem iyeniden başlatınız. 3. EZ Flash 2 aracınıikiyöntem le çalıştırabilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 73

75 (1) BIO S dosyasıiçeren disket/u SB flash diskinizidisket sürücüye/u SB portuna takınız. Ardından PO ST ekranında <Alt> + <F2 tuş kom binasyonunu kullanarak EZ Flash 2 aracını çalıştırabilirsiniz. (2) BIO S a girin. Tools m enüsünden EZ Flash2 yiseçerek etkinleştirin. 4. Doğru BIO S dosyasıbulunduğunda,ez Flash aracıotom atik olarak BIO S u güncelleyip sistem iyeniden başlatacaktır. B u özellik FAT 32/16 form atında tek bölüm lü USB flash disk ya da Floppy disket sürücüleri destekler. B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! AFU DO S aracı AFU DO S aracıile açılış disketiyardım ıyla BIO S unuzu yenileyebilirsiniz. Bu uygulam a ile ayrıca halihazırda kullanm ış olduğunuz BIO S u kopyalayabilir,herhangibir BIO S arızasıçıktığında yeniden kullanabilirsiniz. Kullanılan BIO S dosyasının kopyalanm ası AFU DO S kullanarak m evcut BIO S dosyasının kopyalanm ası: K ullandığınız floppy disket sürücünün yazm aya karşı korum alı olm adığından ve dosya kopyalam ak için kapasitesinin en az 1024 KB boş yer ihtiva ettiğinden em in olun. S unulan B IO S görüntüleri referans am açlıdır. K ullandığınız B IO S ekranı burada gösteilenden farklı olabilir. 1. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD sinden AFU D O S aracını (afudos.exe) kopyalayın. 2. Sistem ido S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın: c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 74

76 afudos /o[filename] 3. <Enter>tuşuna bastığınızda m evcut BIO S dosyasıfloppy diskete kaydedilir. M evcut BIO S dosyasıdiskete kaydedildikten sonra araç DO S ekranına geridöner. BIO S dosyasınıyenilem ek AFUDOS kullanarak m evcut BIO S dosyasının yenilenm esi: 1. ASUS websitesini (www.asus.com) girin ve anakartınıza ait en son BIO S dosyasınıindirin. İndirdiğiniz dosyayıhazırlam ış olduğunuz açılış disketine kopyalayın. B IO S dosya adını bir kağıda yazın. D os ortam ına girdiğinizde kom uta bu dosya adını yazacaksınız. 2. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD sinden AFU D O S aracını (afudos.exe) kopyalayın. 3. Sistem ido S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın: afudos /i[filename] 4. Araç BIO S dosyasınıdoğruladıktan sonra yenilem e işlem ine başlar. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 75

77 B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! 5. Bu araç BIO S yenilem esitam am landıktan sonra DO S kom utuna geridöner. Sistem i yeniden sabitdiskten açabilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 76

78 4.1.5 ASU S CrashFree BIO S 3 aracı ASU S CrashFree BIO S 3 BIO S dosyanız hata verdiğinde yada yazm a işlem isırasında bozulduğunda yeniden kurm anıza sağlayan otom atik kurtarm a aracıdır. Bozulm uş BIO S dosyasınıanakart destek CD siyada güncelbio S dosyasınıiçeren floppy disk kullanarak yenileyebilirsiniz. Yazılım ı kullanm adan önce güncel anakart B IO S unu içeren anakart destek C D si yada floppy diski hazırlayınız. Destek CD sinden BIO S u kurtarm ak Destek CD sinden BIO S u kurtarm ak için: 1. Sistem iaçın. 2. Destek CD sinioptik sürücüye yerleştirin. 3. Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orijinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası için disketikontroleder. Sistem floppy disket bulam azsa CD den aram aya başlar. Bulunduğunda,yazılım BIO S dosyasınıokur ve bozulm uş olan BIO S dosyasının yerine yenilenm iş dosyayıyazm aya başlar. 4. Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız. U SB flash disk kullanarak BIO S u kurtarm ak USB flash disk kullanarak BIO S u kurtarm ak için: 1. BIO S dosyasıiçeren U SB Flash DiskiU SB portuna takınız. 2. Sistem iaçınız. 3. CrashFree BIO S 3 aracıbio S dosyasınıarar. Bulduğunda BIO S dosyasınıokur ve BIO S u yeniler. 4. G üncellem e işlem ibittikten sonra sistem iyeniden başlatın. B u özellik FAT 32/16 form atında tek bölüm lü USB flash disk ya da Floppy disket sürücüleri destekler. B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 77

79 BIO S kurulum program ı Bu anakart 4.1 BIO S unuzu yönetm ek ve yenilem ek kısm ında tanım lanm ış yazılım desteği kullanılarak programlanabilir Serial Peripheral Interface (SPI) yongasınıdestekler. Anakart kurarken, sistem iniziyeniden konfigüre ederken yada Run Setup ekranı göründüğünde BIO S kurulum program ınıkullanınız. Bu bölüm yazılım ıkullanarak sistem inizi nasılkonfigüre edebileceğiniziaçıklar. Kurulum program ınıkullanm aya yönlendirilm em işseniz bile gelecekte bilgisayarınızın konfigürasyonunu değiştirebilirsiniz. Ö rneğin, güvenlik şifresiözelliğiniaktive edebilirsiniz yada güç yönetim iayarlarınızıdeğiştirebilirsiniz. BIO S kurulum program ınıkullanarak sistem iniziyeniden konfigüre etm e gerekliliğibilgisayar bu değişikliklerive SPI yongasındaki CM O S RAM e kaydedilenlerialgılayabilsin diyedir. Anakart üzerindekispi yongasıkurulum yazılım ınıdepolar. Bilgisayarıçalıştırdığınızda sistem size bu program ıçalıştırm a fırsatınısağlar. Kurulum program ına girm ek için Pow er-on Self Test (PO ST) esnasında <Del> e basınız; aksitaktirde,po ST rutin testleriniyapm aya devam eder. Eğer kurulum a PO ST dan sonra girm eyidüşünürseniz <CTRL+ALT+DEL> tuşlarına yada sistem kasasıüzerindekireset tuşuna basarak sistem iyeniden başlatınız. Aynızam anda sistem i kapatıp yeniden açarak da yapabilirsiniz. Bu son seçeneğisadece ilk ikiseçenek olm azsa yapınız. Kurulum program ım üm kün olduğunca kolay kullanım için dizayn edilm iştir. M enülerle çalıştırılan program birçok alt m enü arasında geçiş yapm anızıve m evcut seçeneklerden yön tuşlarıile seçm enizisağlar. B u anakart için varsayılan B IO S ayarları çoğu koşulda en iyi perform ansı sağlam ak için uygulanm ıştır. Eğer B IO S ayarlarını değiştirdikten sonra sistem kararsız durum a gelirse sistem uyum luluğunu ve kararlılığını sağlam ak için varsayılan ayarları yükleyiniz. Exit M enu içerisindeki Load Default Settings seçeneğini seçiniz. B ölüm 4.8 Exit M enu ye bakınız. B u bölüm de gösterilen B IO S kurulum ekranları sadece referans am açlıdır ve ekranınızda gördüğünüzle tam olarak aynı olm ayabilir. B u anakartın en son B IO S dosyasını indirm ek için A S U S w eb sitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 78

80 4.2.1 BIO S m enü ekranı M enü çubuğu Ekranın üstündekim enü çubuğu aşağıdakiseçeneklere sahiptir: Main Advanced Power Boot Tools Exit Tem elsistem konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Ü st düzey sistem ayarlarınıdeğiştirm ek içindir. Ü st düzey güç yönetim i(apm ) konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Sistem açılış konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Sistem araçlarıkonfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Çıkış seçeneklerinive varsayılan ayarlarıyüklem eyiseçm ek içindir. M enü çubuğundan seçenek seçm ek için düşündüğünüz seçenek aydınlanana kadar klavyedekisağ yada solok tuşlarına basınız N avigasyon tuşları N avigasyon tuşlarım enü ekranının sağ alt köşesinde bulunur. M enü ayrıntılarınıseçm ek ve ayarlarıdeğiştirm ek için navigasyon tuşlarınıkullanınız. B azı navigasyon tuşları ekrandan ekrana farklılık gösterebilir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 79

81 4.2.4 M enü Seçenekleri M enü çubuğundakiaydınlatılm ış seçenek m enüye özgü seçeneği görüntüler. Ö rneğin,m ain iseçm ek ana m enü m addelerinigösterir. M enü çubuğundakidiğer seçenekler (Advanced, Power, Boot ve Exit) kendim enü m addelerine sahiptirler Alt m enü seçenekleri Herhangibir m enü ekranındakiherbir seçenekten öncekikatıüçgen seçeneğin bir alt m enüye sahip olduğu anlam ına gelir. Alt m enüyü görüntülem ek için seçeneğiseçiniz ve <Enter> a basınız Konfigürasyon alanları Bu alanlar m enü m addeleriiçin değerlerigösterir. Eğer seçenek kullanıcıdeğişim ine olanaklı ise seçeneğin karşısına gelen alandakideğerideğiştirebilirsiniz. Eğer kullanıcıdeğişim ine olanaklıdeğilise seçeneğiseçem ezsiniz. Konfigüre edilebilen alan köşeliparantez ile kapatılm ıştır ve seçildiğinde aydınlanır. Alanın değerinideğiştirm ek için seçiniz ve seçenek listesinigörüntülem ek için <Enter> a basınız Pop-up penceresi ne başvurunuz Pop-up penceresi M enü seçeneğiniseçiniz ve bu seçeneğe ait konfigürasyon tercihleriniiçeren pop-up penceresinigörüntülem ek için <Enter> a basınız Kaydırm a çubuğu Kaydırm a çubuğu m enü ekranının sağ tarafında bulunur m enü seçenekleriekrana sığm adığında otaya çıkar.yukarı/aşağıok tuşlarına ya da <Page Up> /<Page Down> tuşalrına basarak seçenekleri görüntüleyin Genelyardım M enü ekranının üst sağ köşesiişaretliseçeneğin kabaca bir tanım lam asıdır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 80

82 4.3 Ana m enü BIO S kurulum program ına girdiğinizde tem elsistem bilgisitanım ınıveren M ain m enü ekranı görüntülenir. M enü ekranı ve seçenekler arasında nasıl geçiş yapacağınız hakkında bilgi alm ak için bölüm B IO S m enü ekranı na başvurunuz System Time[xx:xx:xx] Sistem zam anınıayarlam anıza olanak sağlar System Date [Day xx/xx/xxxx] Sistem tarihiniayarlam anıza olanak sağlar Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.] Kurulm uş floppy sürücüsünün biçim iniayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [360K,5.24 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] Language [English] BIO S diliniseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: **Chinese (G B)++ Chinese BIG 5++ Japanese++ Français++ G erm an++ English++ c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 81

83 4.3.5 Primary, Third, and Fourth IDE Master/Slave Kurulum a girdiğinizde BIO S var olan ID E aygıtlarınıotom atik olarak bulur. H er bir ID E aygıtı için ayrıalt m enü vardır. IDE aygıt bilgisinigörüntülem ek için bir aygıt seçeneğiniseçiniz ardından <Enter> a basınız. BIO S otom atik olarak karartılm ış m addelerin (Capacity, Cylinder, Head, Sector ve Transfer M ode) karşısındakideğerleribulur. Bu değerler kullanıcıkonfigürasyonuna elverişlideğildir. Eğer sistem de IDE aygıtıkurulu değilise bu seçenekler N /A gösterir. Type [Auto] IDE sürücü tipiniseçer. [Auto] konum undayken IDE tipinin otom atik olarak seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD] LBA/Large Mode [Auto] LBA m odunu açm aya/kapatm aya yarar. *Auto+ konum undayken aygıt bu m oda destek veriyorsa LBA m odunu açar ya da aygıt daha önce bu m od için form atlanm adıysa LBA m odunu kapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] Block (Multi-sector Transfer) [Auto] Veriçoklu-sektör transferiniaçm aya/kapatm aya yarar. [Auto] konum unda ise ve aygıt çoklusektör transferine destek veriyorsa,bu özelliğiaçar. [Disabled] konumunda, bu özelliği kapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] PIO Mode [4] PIO modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4] DMA Mode [Auto] DMA modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5] SMART Monitoring [Auto] Analiz ve raporlam a teknolojisi(sm ART) özelliğiniaçm a yada kapam anıza izin verir. Ayarlama seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 82

84 32Bit Data Transfer [Disabled] 32-bit veri transfer özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] IDE Configuration M enüdekibu m adde sistem inize kurduğunuz IDE aygıtlarınıayarlam anıza izin verir. Ayarlam ak için bir m addeyiseçip <Enter> a basınız. Configure SATA As [Standard IDE] G üney köprüsünün desteklediğişekilde SerialATA bağlantılarınıayarlar. AHCI yerleşik depolam a sürücüsünün gelişm iş SerialATA özelliklerinikullanabilm esiiçin optimize eder. Eğer SerialATA sabit disk sürücülerinize RAID 0, RAID 1,RAID 5, RAID 10 ya da Intel M atrix Storage Technology ayarlam asıyapm ak istiyorsanız *RAID+ konum unda kullanınız. Serial ATA sabit diskinizi Parallel ATA fizikseldepolam a birim işeklinde kullanm ak için [IDE] m etodunu seçiniz. Serial ATA sabit disknizi AHCI (Advanced Host Controller Interface) olarak kullanmak isterseniz,bu m addeyi*ah CI+ olarak değiştirin. AH CI hakkında detaylıbilgiiçin aşağıdaki bağlantılarıziyaret edin: Bu madde [RAID] ya da [AHCI] olarak ayarlandığında SATA kontrolcüsü Native mode olarak ayarlanm alıdır. Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode] Kurulan işletim sistem inde, IDE kullanım m odunun belirlenm esine izin verir. W indow s 2000/XP gibiişletim sistem lerikullanıyorsanız [Enhanced Mode] konumuna getiriniz. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Compatible Mode] [Enhanced Mode] Eğer Serial ATA optik sürücü kullanıyorsanız bu m addeyi [Compatible Mode] olarak ayarlam alısınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 83

85 ALPE and ASP [Disabled] Agressive Link Power Management (ALPE) ve Aggressive Slumber/Partial (ASP) özelliklerinin yönetim iniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] ALPE ve ASP maddeleri sadece Configure SATA As maddesi [AHCI] olarak ayarlandığında görüntülenebilir. IDE Detect Time Out (Sec) [35] ATA/ATAPI cihazların belirlenm e zam anıdeğerinibelirtir. Ayarlam a seçenekleri: *0+ *5+ *10+ [15] [20] [25] [30] [35] System Information Bu m enü sistem özeliğihakkında genelbir bilgiverir. BIO S bu m enüyü otom atik olarak belirler. AMI BIOS O tom atik seçilm iş BIO S bilgisinigrüntüler. Processor Kullanılan işlem ciyibelirler. System Memory Toplam,kullanılan ve kullanılabilir bellek m iktarınıtespit eder ve görüntüler. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 84

86 4.4 Advanced menu Advanced menu m addeleriişlem cive diğer donanım ların ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir. A dvanced m enu m addelerini değiştirirken dikkatli olun. Yanlış ayarlam alar sistem inize zarar verebilir JumperFree Configuration AI Tuning [Auto] Allows selection of CPU overclocking options to achieve desired CPU internal frequency. Selct either one of the preset overclocking configuration options: Manual Auto Overclock Profile AI N.O.S. Hızaşırtm a ayarlam alarınıtek tek yapm aya izin verir. En uygun sistem ayarlarınıyükler. Hız aşırtm a yapılırken kararlılık için en iyiparam etreleribarındıran hız aşırtm a profilleriniyükler. ASUS Non-delay Overclocking System özelliğiakıllıkararlar vererek sistem yüklem esisırasında daha yoğun uygulam alarda sistem perform ansınıartırır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 85

87 CPU Frequency [XXX] Saat üretecitarafından system bus ve PCI bus a gönderilen frekansıbelirtir. Bus frekansı(dış frekans) bus çarpanıile çarpıldığında CPU hızına eşit olur. Bu seçeneğin değerinibio S otom atik olarak algılar. Değerlerin aralığı dir. <+> ve <-> tuşlarınıya da num ara tuştakım ınıkullanarak değerlerideğiştirebilirsiniz. FSB/CPU D ış Frekans eşzam anlayıcısı Front Side Bus FSB 1066 FSB 800 D ış İşlem cifrekansı 266 Mhz 200 Mhz DRAM Frequency [Auto] DDR işlem frekansınıayarlam anıza izin verir. Detaylar için tabloyu inceleyiniz. FSB Ayarlam a seçenekleri Oto DDR2-400 DDR2-533 DDR2-667 DDR2-711* DDR2-800 DDR2-889* FSB 1066 FSB 800 * H ızaşırtm a ile DDR2-1067* Yüksek D R A M frekansı seçildiğinde sistem kararsızlaşabilir. B u gibi durum larda norm al ayarlarınıza geri dönün. Performance Mode [Auto] G elişm iş sistem perform ansınıkullanm aya izin verir. [Turbo] seçildiğinde sistem kararsızlaşabilir. Bu gibidurum larda bu m addeyi[auto] olarak seçiniz. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Standard] [Turbo] PCI Express Frequency [Auto] PCI Express frekansınıayarlam anızısağlar. Ayarlam a seçenekleri: *Auto+ *90+ [91]...[150] PCI Clock Synchronization Mode [Auto] PCI frekansınıpci Express ya da işlem ciye göre ayarlam anızısağlar. Ayarlam a seçenekleri: [To CPU] [33.33MHz] [Auto] Belirtilen maddeler, AI Overclocking maddesi [AI NOS] konum unda ayarlandığında görünür. Memory Voltage [Auto] DDR2 voltajınıreferans değerlere göre değiştirm enizisağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.80V] [1.90V] [1.95V] [2.00V] [2.05V] [2.10V] [2.15V] [2.20V] [2.25V] [2.30V] [2.35V] [2.40V] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 86

88 Bellek voltajını ayarlam adan önce D D R 2 belgelerine göz atın. B elleklere yüksek voltaj verilm esi durum unda bellekler zarar görebilir. CPU VCore Voltage [Auto] CPU VCore voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.7000V] [1.6875V] [1.6750V] [1.6625V] [1.6500V] [1.6375V] [1.6250V] [1.6125V] [1.6000V] [1.5875V] [1.5750V] [1.5625V] [1.5500V] [1.5375V] [1.5250V] [1.5125V] [1.5000V] [1.4875V] [1.4750V] [1.4625V] [1.4500V] [1.4375V] [1.4250V] [1.4125V] [1.4000V] [1.3875V] [1.3750V] [1.3625V] [1.3500V] [1.3375V] [1.3250V] [1.3125V] [1.3000V] [1.2875V] [1.2750V] [1.2625V] [1.2500V] [1.2375V] [1.2250V] [1.2125V] [1.2000V] C PU V core voltajını seçm eden önce C PU belgelerine bakınız. Yüksek voltaj verilm esi durum unda işlem ci zarar görebilir. FSB Termination Voltage [Auto] Front side bus bitim voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.20V] [1.30V] [1.40V] [1.50V] Yüksek FS B bitim voltajı seçilm esi işlem ci ve yongasetine zarar verebilir. MCH Chipset Voltage [Auto] Kuzeyköprüsü yongasının voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.50V] [1.55V] [1.60V] [1.65V] ICH Chipset Voltage [Auto] ICH Yongaseti Voltajının ayarlanm asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: *Auto+ *1.05V+ [1.20V] MCH/ICH yongaseti voltajlarını isteğinize göre değiştirm eniz yongasetine zarar verebilir. B u m addenin [A uto] konum unda olm asını tavsiye ederiz. B u m adde sadece A I O verclocking özelliği [O verclock Profile] olarak ayarlandığında görülebilir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 87

89 Overclock Options [Overclock 5%] Bu özellik, belirlenen öntanım lıayarlarda işlem cinize hızaşırtm a yapm anıza izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Overclock 5%] [FSB 888/DDR2-667] [Overclock 10%] [FSB 960/ DDR2-800] [Overclock 15%] [FSB 1200/ DDR2-800] [Overclock 20%] [FSB 1280/ DDR2-800] [Overclock 30%] [FSB 1333/ DDR2-667] [FSB 1333/ DDR2-834] N.O.S. Mode [Auto] Non-Delay Overclocking System modunu ayarlar. Ayarlam a seçenekleri: Auto en uygun hassasiyet ve hızaşırtm a oranıseçeneği. Manual Hızaşırtm a ayarlarınıelile ayarlam a seçeneği. Sensitivity [Sensitive] AI NOS algılayıcısının hassasiyetiniayarlam aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Normal] [Sensitive] [Less-Sensitive] Target Frequency [Overclock 3%] Seçilen N O S m odunda en yüksek hızaşırtm a oranınıayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 7%] [Overclock 10%] [Overclock 15%] [Overclock 20%] [Overclock 30%] Yüksek frekans seçilm esi durum unda sistem kararsızlaşabilir. B u tür durum larda norm al ayarlara geri dönün LAN Cable Status Bu madde LAN (RJ-45) portuna bağlıolan Local Area Network (LAN) kablosunun durumunu gösterir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 88

90 POST Check LAN Cable [Disabled] Power-On Self-Test (PO ST) sırasında LAN kablo durum u denetim iniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] USB Configuration M enüdekibu m adde ile U SB ayarlam alarınıyapabilirsiniz. Ayarlam a seçeneklerinigörm ek için bir m addeyiseçip <Enter> a basınız. M odule V ersion ve U S B D evices Enabled m addeleri otom atik tespit edilir. Eğer U S B aygıt belirlenem ezse N one olarak görünür. USB Function [8 USB Ports] Seçim e bağlıolarak U SB kontrolcülerinibelirler. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [2 USB ports] [4 USB ports] [6 USB ports] [8 USB ports] Legacy USB Support [Auto] U SB aygıtlarına destek verilm esiniaçm aya/kapatm aya izin verir. *Auto+ konum undayken açılışta sistem e bağlıu SB aygıtlarınıotom atik olarak tespit eder. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] USB 2.0 Controller [Enabled] U SB 2.0 kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed] U SB 2.0 kontrolcüsünün m odunu HiSpeed (480 M bps) ya da FullSpeed (12 M bps) olarak belirlenm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: *FullSpeed+ *HiSpeed+ BIOS EHCI Hand-off [Enabled] EHCI hand-off özelliğiolm ayan işletim sistem leriiçin bu özelliğiaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: *Enabled+ *Disabled+ c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 89

91 4.4.4 CPU Configuration M enüdekibu m addeler ile işlem cihakkındakibilgiler BIO S tarafından otom atik olarak tespit edilir. Ratio CMOS Setting [ 28] İşlem ciçekirdek saative FSB frekansıarasındakioranıbelirlem eye izin verir. BIOS bu m addedekideğeriotom atik belirler. Değerlerideğiştirm ek için <+> ya da <-> tuşlarını kullanınız. C M O S oranını sadece kilidi açık olan işlem ci takıldığında değiştirebilirsiniz. AI CPU Lock Free [Auto] AI CPU Lock Free özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlama seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled] Microcode Updation [Enabled] M icrocode updation özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Max CPUID Value Limit [Disabled] [Enabled] konum undayken gelişm iş CPU ID özellikliişlem cidesteğiolm ayan işletim sistem lerinibaşlatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Execute Disable Bit [Enabled] Sayfa korum a teknolojisinin yürütülm em esiniaçm aya/kapatm aya izin verir. [Enabled] konum una getirilirse sistem XD özelliğinde,süreklisıfırlanır. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] CPU Internal Thermal Control [Auto] İşlem ciiç sıcaklık kontrolünün otom atik yapılm asına ya da bu özelliğin kapatılm asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 90

92 Intel(R) SpeedStep Technology [Automatic] Enhanced IntelSpeedStep Teknolojisi nikullanm anıza izin verir. [Automatic] olarak ayarlandığında, işletim sistem inizdekigüç seçeneklerinden EIST özelliğiniayarlayabilirsiniz. Bu özelliğikullanm am ak için [Disabled] konum una getiriniz. Ayarlam a seçenekleri: [Automatic] [Disabled] Ek B ölüm den EIS T özelliği hakkında detaylı bilgiyi alabilirsiniz. B u anakart, EIS T destekli B IO S dosyası ile birlikte gelir. Hyper Threading Technology [Enabled] Hyper-Threading Teknolojisiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Daha geniş bilgiiçin Ek Bölüm dekiilgilibaşlıklara bakınız. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 91

93 4.4.5 Chipset Bu m enü gelişm iş yongasetiözelliklerinideğiştirm enize izin verir. Alt m enülerigörüntülem ek için bir m addeyiseçerek <Enter> a basınız. Configure DRAM Timing by SPD [Enabled] Bu m adde *Enabled+ olarak belirlendiğinde,dram zamanlama parametreleri SPD (Serial Presence Detect) ye göre ayarlanır. *D isabled+ konum unda olduğunda, DRAM zamanlama parametrelerini alt maddeleri kullanarak elle ayarlayabilirsiniz. Alt maddeler sadece bu m adde *Disabled+ konum undayken görüntülenebilir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] DRAM CAS# Latency [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [6 Clock] [5 Clocks] [4 Clocks] [3 Clocks] DRAM RAS# Precharge [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks] DRAM RAS# to CAS# Delay [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks] DRAM RAS# Activate to Precharge Delay [15 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [4 Clocks] [5 Clocks] ~ [18 Clocks] DRAM Write Recovery Time [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks][6 Clocks] DRAM ECC Mode [Disabled] DRAM ECC m odunu kapatm aya ya da ayarlam aya izin verir. Bu m adde DRAM m odüllerine ECC özelliğinde bellek takıldığında görüntülenir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] Hyper Path 3 [Auto] ASUS Hyper Path 3 özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 92

94 DRAM Throttling Threshold [Auto] DRAM hızlanm asınıeşik değerde tutm ayıayarlam aya yarar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] Boot Graphic Adapter Priority [PCI Express/PCI] Açılışta hangigrafik kartının kullanılacağının belirlenm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [PCI Express/PCI] [PCI/PCI Express] PEG Buffer Length [Auto] PCI Express grafik kartının tam pon uzunluğunu belirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Long] [Short] Link Latency [Auto] PCI Express grafik kartının bağlantıgecikm esinibelirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Slow] [Normal] PEG Root Control [Auto] PCI Express grafik kartının kök kontrolü için açm aya/kapatm aya/otom atik konum larını belirlem eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled] PEG Link Mode [Auto] PCI Express grafik kartının bağlantım odunu belirler. [Auto] konum unda ayarlandığında, anakart PCI Express grafik kartıbağlantım odu için doğru frekansıbelirler. PEG Link M odunda hızaşırtm a yapm ak için dört öntanım lıayar m evcuttur. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Slow] [Normal] [Fast] [Faster] Slot Power [Auto] PCI Express grafik kartının slot gücünü belirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Light] [Normal] [Heavy] [Heavier] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 93

95 4.4.6 OnBoard Devices Configuration HD Audio Controller [Enabled] Yüksek tanım lıses kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] Front Panel Support Type [HD Audio] Ö n panelses m odülünün standardına bağlıolarak ön panelses konnektörünün (AAFP) AC 97 ya da yüksek tanım lıses m odunu belirlem enizisağlar. Ayarlam a seçenekleri: [AC97] [HD Audio] Onboard 1394 Controller [Enabled] Yerleşik 1394 kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Onboard PCIE GbE LAN_1 [Enabled] Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] LAN Option ROM [Disabled] Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Onboard PCI LAN_2 [Enabled] Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] LAN Option ROM [Disabled] Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] JMicron SATA/PATA Controller [Enabled] Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] JMicron SATA Controller Mode [IDE] Ayarlam a seçenekleri: [RAID] [IDE] [AHCI] Serial Port1 Address [3F8/IRQ4] Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 94

96 4.4.7 PCI PnP PCI PnP m enü m addeleriile PCI/PnP aygıtlarının gelişm iş ayarlam alarıyapılabilir. B u ayarları değiştirirken dikkatli olun aksi takdirde sistem arızalanabilir. Plug And Play O/S [No] *N o+ seçildiğinde,bio S sistem dekitüm aygıtlarıayarlar. *Yes+ seçildiğinde ve tak ve çalıştır işletim sistem ikurulduğunda,işletim sistem iyeniden başlatm ak gerekm eksizin aygıtları ayarlar. Ayarlam a seçenekleri: *N o+ *Yes+ PCI Latency Timer [64] PCI saatiniverilen değerlerden seçip,pci aygıtının gecikm e zam anınıbelirlem eye izin verir. Ayarlama seçenekleri: *32+ *64+ *96+ *128+ *160+ *192+ *224+ *248+ Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] *Yes+ seçildiğinde,bio S istendiğinde PCI görüntü kartının IRQ değerinibelirler. *N o+ seçildiğinde,bio S PCI görüntü kartının IRQ değeriniistendiğinde belirlem ez. Ayarlama seçenekleri: *N o+ *Yes+ Palette Snooping [Disabled] *Enabled+ seçildiğinde,palette snooping özelliği, ISA grafik aygıtıbağlandıktan sonra sistem in doğru bir şekilde çalışm asıiçin PCI aygıtlarıhaberdar eder. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ [Enabled] IRQ-xx assigned to [PCI Device] *PCI Device+ konum undayken, PCI/PnP aygıtlar boş olan IRQ larıkullanırlar. *Reserved+ konum unda ise,irq ISA aygıtlarıiçin rezerve edilir. Ayarlam a seçenekleri: *PCI Device+ [Reserved] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 95

97 4.4.8 DH Feature page EZ Backup RAID Mode Change [Disabled] EZ-Backup özelliğiiçin RAID m odu değişiklikleriniayarlam aya izin verir. EZ-Backup RAID seti oluşturm ak hakkında daha detaylıbilgiiçin Silicon Im age RAID configuration bölüm üne bakınız. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 96

98 4.5 Power menu Pow er m enü m addeleriacpi (Advanced Configuration and Pow er Interface) ve APM (Advanced Pow er M anagem ent) özellikleriniayarlam aya izin verir Suspend Mode [Auto] Sistem askıdayken ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) durum unu seçm eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto] Repost Video on S3 Resume [No] S3/STR üzerinde VG A BIO S PO ST u sürdürm eyiistem ediğinibelirler. Ayarlam a seçenekleri: [Yes] [No] ACPI 2.0 Support [No] Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 2.0 seçeneklerine yenitablolar eklem eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [No] [Yes] ACPI APIC Support [Enabled] APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) modunun ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) altında açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 97

99 4.5.5 APM Configuration Power Button Mode [On/Off] G üç düğm esine basıldığında sistem in açık/kapalıya da beklem e m oduna girm esiniayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [On/Off] [Suspend] Restore On AC Power Loss [Power Off] Pow er O ff işaretlendiğinde,ac güç kesildiğianda sistem kendinikapatır. Ayarlam a seçenekleri: *Pow er O ff+ *Pow er O n+ *Last State+ Power On By RTC Alarm [Disabled] Belirlibir zam anda açılış yapm ak için RTC yiaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Bu maddeler sadece Power On By RTC Alarm maddesi [Enabled] konumundayken görüntülenebilir. RTC Alarm Date [15] Alarm tarihiniayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: *G ün+ *1+ *2+ *3+...*31+ RTC Alarm Hour [12] Alarm saatiniayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: *00+ *1+...*23+ RTC Alarm Minute [30] Alarm dakikasınıayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: *00+ *1+...*59+ RTC Alarm Second [30] Alarm saniyesiniayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [00] [1]...[59] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 98

100 Power On By External Modems [Disabled] Sistem beklem e konum undayken haricim odem e herhangibir aram a gelirse bu özellik sayesinde bilgisayar açılır. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ *Enabled+ Power On By PCI Devices [Disabled] *Enabled+ konum unda ayarlandığında, Sistem PCI LAN ya da m odem kartıile açılabilir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ [Enabled] Power On By PCIE Devices [Disabled] [Enabled] konumunda ayarlandığında, sistem açılışıpci Express kartlarla yapılabilir. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ *Enabled+ Power On By PS/2 Keyboard [Disabled] Belirlenen klavye tuşlarıile sistem açılışına izin verir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ *Space Bar+ *Ctrl-Esc] [Power Key] Power On By PS/2 Mouse [Disabled] *Enabled+ olarak ayarlandığında,ps/2 fare ile sistem açılışına izin verir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ *Enabled Hardware Monitor Haha fazla seçenek için aşağıok a basınız AI Quiet [Disabled] AI Quiet özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled]. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 99

101 CPU Tem perature *xxxºc/xxxºf+ M B Tem perature *xxxºc/xxxºf+ Yerleşik donanım m onitörünün anakart ve işlem cisıcaklıklarınıbelirlem esinigörüntülem esini sağlar. *Ignored+ konum una alınırsa bu özellik kapatılır. CPU Fan Speed [xxxxrpm] ya da [Ignored] / [N/A] Yerleşik donanım m onitörü işlem cifanının hızının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) tespit eder ve görüntüler. Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir. CPU Q-Fan Mode [PWM] CPU fan bağlantıucuna bağlanm ış olan işlem cifanıkablosunun tipiniseçm enize izin verir. 4- pin liişlem cifanıkablosu kullanıyorsanız [PWM], 3-pin liişlem cifanıkablosu kullanıyorsanız [DC] olarak ayarlayınız. Ayarlam a seçenekleri: [PWM] [DC] CPU Q-Fan Profile [Optimal] İşlem cifanının uygun düzeyde olan perform ansınıbelirler. *O ptim al+ konumundayken, işlem cifan hızıişlem cisıcaklığına göre otom atik olarak ayarlanır. *Silent M ode+ olarak ayarlandığında fanlar yavaş dönecek,*perform ance M ode+ da ise en yüksek fan hızıile işlem cifanıdönecektir. Ayarlam a seçenekleri: *O ptim al+ *Silent Mode] [Performance Mode] Chassis Fan 1/2 Speed [xxxxrpm] ya da [Ignored] / [N/A] Yerleşik donanım m onitörü kasa fanlarının hızının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) tespit eder ve görüntüler. Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir. Chassis Q-Fan Control [Disabled] Kasa Q-Fan kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Chassis Q-Fan Profile Mode maddesi Chassis Q-Fan C ontrol açıldığında görüntülenebilir. Chassis Q-Fan kontrolü yalnızca C H A _FA N 1 için geçerlidir. Chassis Q-Fan Profile [Optimal] Kasa fanlarının dönüş hızınısistem in yaptığıoperasyona göre artırm asınıaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Performance] [Optimal] [Silent] Power Fan Speed (RPM) [xxxxrpm] ya da [Ignored] / [N/A] Yerleşik donanım m onitörü güç fanının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) hesaplar ve görüntüler. Eğer fan kendikonnektörüne bağlanm am ışsa karşısındakiilgilialanda N /A görünür. PWR Q-Fan Control [Enabled] ASUS Q-Fan özelliğinin güç fanlarının hızınısistem işlem ine göre ayarlam asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] PWR Fan Profile [Optimal] G üç fanının dönüş hızınısistem in yaptığıoperasyona göre artırm asınıaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Optimal] [Silent Mode] [Performance Mode] Vcore Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage Bütünleşik donanım denetlem e otom atik olarak bütünleşik voltajdüzenleyicileriüzerinden voltajçıkışınıalgılar. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 100

102 4.6 Boot menu Boot m enüsü sistem açılış m addelerinideğiştirm enize izin verir. Alt m enüyü görüntülem ek için m addeyiseçiniz ardından <Enter>a basınız Boot Device Priority 1st ~ xxth Boot Device [xxx Drive] Bu seçenekler m evcut aygıtlar için açılış aygıtıöncelik sırasınıbelirtir. Ekranda görünen aygıtların sayısısistem inize kurulu aygıtların sayısına bağlıdır. Ayarlam a seçenekleri: [xxxxx Drive] [Disabled] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 101

103 4.6.2 Hard Disk Drives 1st ~ xxth Drive [HDD: XXXXXXXX Drive] Bu m addeler m evcut hard disk sürücüler için başlangıç önceliğiatam aya izin verir. M adde num aralarısistem e aygıt bağladıkça artar. Ayarlam a seçenekleri: [xxxxx Drive] [Disabled] Boot Settings Configuration Quick Boot [Enabled] Sistem açılış zam anınıazaltm ak için PO ST işlem inde bazıseçeneklerin geçilm esiiçin BIO S a izin verir. [Disabled]konumunda BIOS tüm POST işlem leriniçalıştırır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Full Screen Logo [Enabled] Tam ekran logo görüntüsü özelliğiniaçm aya/kapatm aya yarar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 102

104 [Enabled] m addesini seçerseniz A S U S M ylogo2 özelliğini kullanabilirsiniz. Add On ROM Display Mode [Force BIOS] ROM seçeneğinigörüntülem eyiayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Force BIOS] [Keep Current] Bootup Num-Lock [On] Açılışta N um Lock özelliğiniotom atik olarak devreye sokar. Ayarlam a seçenekleri: [Off] [On] PS/2 Mouse Support [Auto] PS/2 fare desteğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] Wait for <F1> If Error [Enabled] Enabled seçiliyken, hata oluşum unda sistem F1 tuşuna basılm asınıbekler. Ayarlama seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Hit <DEL> Message Display [Enabled] Enabled seçiliyken,po ST ekranında Press DEL to run Setup m esajının görüntülenm esine olanak sağlar. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ *Enabled+ Interrupt 19 Capture [Disabled] *Enabled+ konum undayken,bu özellik RO M seçeneğinin 19. Kesm e işaretiniyakalam asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: *Disabled+ *Enabled Security G üvenlik m enüsü sistem güvenlik ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir. Ayarlam a seçeneklerini görüntülem ek için bir m addenin üzerine gelerek <Enter> a basınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 103

105 Change Supervisor Password Bu m addeyiyetkilişifresioluşturm ak ve değiştirm ek için seçiniz. Ekranın üst kısm ında görülen yetkilişifresim addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre oluşturduktan sonra bu m adde Installed olarak görünür. Yetkilişifresioluşturm ak için: 1. Change Supervisor Password m addesiniseçin ve <Enter> a basın. 2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter> a basın. 3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın. Passw ord Installed m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir. Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız. Eğer şifrenizi unuttuysanız C M O S R eal Tim e C lock (R TC ) R A M i silerek şifrenizi tem izleyebilirsiniz. Ş ifre bilgisini içeren R A M verisinin gücü bütünleşik pil tarafından sağlanm aktadır. C M O S R A M i silm eye ihtiyacınız olursa yönergeler için bölüm 2.6 Jum perlar a başvurunuz. Yetkilişifresioluşturduktan sonra,diğer güvenlik ayarlam alarım enüde ortaya çıkar. User Access Level [Full Access] Bu seçenek Setup uygulam asına giriş için yetkiseçeneklerine bağlıizin verir. Ayarlam a seçenekleri: *N o Access+ *View O nly+ *Lim ited+ *FullAccess+ No Access kullanıcısetup uygulam asına girem ez. View Only herhangibir m adde değiştirilem ez. Limited Tarih ve saat gibisadece yetkilikullanıcıtarafından seçilen m addeler değiştirilebilir. Full Access bütün Setup uygulam alarına giriş için yetkiverir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 104

106 Change User Password Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz. Ekranın üst kısm ında görülen kullanıcışifresi m addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre oluşturduktan sonra bu madde Installed olarak görünür. Kullanıcışifresioluşturm ak: 1. Change User Password m addesiniseçin ve <Enter> a basın. 2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter> a basın. 3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın. Passw ord Installed m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir. Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız. Clear User Password Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz. Password Check [Setup] *Setup+ seçildiğinde, BIO S,Setup uygulam asına giriş için şifreyikontroleder. *Alw ays+ seçilirse, BIO S,sistem açılışıve setup uygulam asına girişte şifre kontrolü yapar. Ayarlam a seçenekleri: *Setup+ *Alw ays+ c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 105

107 4.7 Tools menu Tools menu m addeleriile özelayarlam alar yapılabilir. Alt m enülere ulaşm ak için bir m addeyi seçip <Enter>a basınız ASUS Music Alarm ASUS Music Alarm [Disabled] ASUS Music Alarm özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Alarm Day: Sunday/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday [Enabled] Alarm ın belirligünlerde çalm asınısağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Alarm Time (hh:mm) 0 : 0 Alarm zam anınıayarlam aya izin verir. Audio CD Device [Primary IDE Slave] Alarm m üziğinin hangioptik sürücü aracılığıile çalacağıayarlanır. Ayarlam a seçenekleri: [Primary IDE Master] [Primary IDE Slave] c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 106

108 Detect CD <Enter> a basarak CD parça num aralarıayarlanır. Starting Track Alarm m üziğiolarak çalm ak istediğiniz CD nin başlangıç parçasınıayarlam anızısağlar. Repeat Track [Disabled] Tekrar m odunu ayarlam ayısağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Single] [All] Duration [10 Mins] Çalacak m üziğin süresibu m adde ile ayarlanır. Ayarlam a seçenekleri: [10 Mins] [20 Mins] [30 Mins] [1 Hour] Volume [16] Çalacak m üziğin ses şiddetibu m adde ile ayarlanır. Ayarlam a seçenekleri: [01] ~ [32] S adece G üney köprüsüne bağlı IDE ATAPI aygıtlar bu özelliği destekler. B u özellik için sistem standby konum unda olm alıdır. A larm zam anını işletim sistem indeki ASUS Music Alarm aracı ile de ayarlayabilirsiniz. D etaylı bilgi için bölüm ya bakınız. A S U S M usic Alarm sadece ses CD leri ile çalışır ASUS EZ Flash 2 ASUS EZ Flash 2 aracına girm enizisağlar. <Enter> a bastığınızda doğrulam a m esajıgörünür. Yön tuşlarınıkullanarak seçim inizi<enter> tuşuyla yapınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 107

109 4.8 Exit menu Exit m enüsü m addeleribio S m addeleriiçin en iyiyada güvenlivarsayılan değerleribio S m addelerine yüklem enize,kaydetm enize yada çıkarm anıza izin verir. < Esc> e basm ak bu m enüden hem en çıkm anızı sağlam az. Ç ıkm ak için bu m enüdeki seçeneklerden birini yada legend çubuğundaki < F10> u seçiniz. Exit & Save Changes Seçim leriniziyaptıktan sonra CM O S RAM e seçtiğiniz değerlerikaydetm eyisağlam ak için Exit m enüsünden bu seçeneğiseçiniz. Bütünleşik yedek pilpc kapandığında dahicm O S RAM de kalm asınısağlar. Değişikliklerikaydetm ek için O K iseçiniz ve çıkınız. D eğişiklikleri kaydetm eden kurulum program ından çıkm ak istiyorsanız program size değişiklikleri kaydetm eyi isteyip istem ediğinizi soran bir m esaj gösterir. Ç ıkarken değişiklikleri kaydetm ek için < Enter> a basınız. Exit & Discard Changes Kurulum program ında yaptığınız değişikliklerikaydetm ek istem ediğinizde bu seçeneği seçiniz. Eğer sistem tarihi, sistem zam anıve şifre alanlarının dışında değişiklikler yapm ışsanız çıkm adan önce BIO S doğrulam ak için sorar. Discard Changes Bu seçenek yaptığınız değişiklikleriiptaledip öncekikaydedilm iş değerleri geri getirmenizi sağlar. Bu seçeneğiseçtikten sonra doğrulam a görünür. D eğişiklikleriiptaletm ek ve önceki kaydedilm iş değerleriyüklem ek için O K iseçiniz. Load Setup Defaults Bu seçenek kurulum m enülerindekiherbir param etre için varsayılan değerleriyüklem enize izin verir. Bu seçeneğiseçtiğinizde yada <F5> e bastığınızda doğrulam a ekranıgörünür. Varsayılan ayarlarıyüklem ek için O K iseçiniz. Değişm eyen RAM e değerlerikaydetmeden önce Exit & Save Changes iseçiniz yada başka değişiklikler yapınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 108

110 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 109

111 Bu bölüm anakart ile birlikte verilen destek CD sinin içeriği hakkında bilgiverir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 110

112 5.1 Bir işletim sistem ikurm a Destek CD sibilgisi Yazılım bilgisi RAID ayarları RAID sürücü disketihazırlam ak 172 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 111

113 5.1 Bir işletim sistem ikurm ak Bu anakart W indow s 2000/Server 2003/XP işletim sistem lerini(o S) destekler. Donanım ınızdakiözelliklerim aksim ize etm ek için daim a en son O S versiyonunu ve karşılık gelen yenilem eleriyükleyiniz. 5.2 Destek CD bilgisi A nakart ayarları ve donanım seçenekleri değişebilir. B u bölüm deki kurulum prosedürlerini sadece referans içindir. D etaylı bilgi için O S doküm anına başvurunuz. S ürücüleri yüklem eden önce en iyi uyum ve sistem kararlılığı için W indow s 2000 servis paketi 4, W indow s X P servis paketi 1 yada sonraki versiyonların kurulu olduğundan em in olunuz. Anakart paketiile gelen bu destek CD sianakartın tüm özelliklerinden faydalanm anız için kurabileceğiniz sürücüler, yazılım uygulam alarıve program larıiçerir. D estek C D si içeriği belirtilm eden değiştirilebilir. G üncellem eler için A S U S W eb sitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz Destek CD siile çalışm ak O ptik sürücüye destek CD siniyerleştiriniz. BilgisayarınızdakiAutorun eğer açık durum da ise CD otomatik olarak Drivers m enüsünü görüntüler. Eğer bilgisayarınızda Autorun açık değil ise B IN klasöründen ASSETUP.EXE dosyasını bulm ak için destek C D si içeriğini araştırınız. C D yi çalıştırm ak için ASSETUP.EXE üzerine çift tıklayınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 112

114 5.2.2 Drivers menu Eğer sistem kurulu aygıtlarıalgılar ise sürücüler m enüsü varolan aygıt sürücülerinigösterir. Aygıtlarıaktive etm ek için gereklisürücülerikurunuz. ASUS InstAll-Drivers Installation Wizard Kurulum sihirbazınıkullanarak tüm sürücülerikurar. Intel Chipset Inf Update Program YongasetiIN F güncellem elerinikurar. Realtek Audio Driver Realtek ALC882M ses sürücüsünü ve uygulam asınısistem e kurar. Detaylıbilgiiçin Audio configurations bölüm üne bakınız. JMicron JMB36X RAID Controller Driver JMicron JMB36X SerialATA RAID kontrolcüsünü kurar. Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver M arvellyukon G igabit Ethernet sürücülerinikurar. USB 2.0 Driver U SB 2.0 sürücülerikurar. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 113

115 5.2.3 Utilities menu U tilities m enüsü anakartın desteklediğiuygulam alarıyada diğer yazılım larıgösterir. ASUS InstAll-Installation Wizard for Utilities Kurulum sihirbazıkullanarak tüm yazılım larıkurar. Marvell Yukon VCT Application Marvell Yukon VirtualCable Tester (VCT) aracılan kablo hatalarınıve kısa devrelerini tanım lam a ve raporlam a yapar. WiFi-AP Solo WiFi-AP Solo aracınıbilgisayarınıza kurar. ASUS DH Remote ASUS DH Remote aracınıkurarak, uzaktan kum anda ile PC niziyönetm enize izin verir. Detaylar için ilgilibölüm e bakınız. ASUS PC Probe II Bu zekiyazılım fan hızını,cpu sıcaklığınıve sistem voltajlarınıgörüntüler ve algılanan herhangibir problem için siziuyarır. Bu yazılım sistem inizisağlıklıçalışm a koşulunda tutm anıza yardım cıolur. ASUS Update ASU S U pdate aracıile W indow s ortam ındayken anakart BIO S unu güncelleştirebilirsiniz. Bu araç ağ ya da Internet servis sağlayıcıtarafından sağlanan Internet bağlantısıgerektirir. ASUS Ai Booster ASUS Ai Booster uygulam asıile W indow s ortam ında işlem cinize hızaşırtm a yapabilirsiniz. Ez-Backup Manager Utility EZ Backup özelliğiiçin EzRaid Manager aracınıkurun. Detaylıbilgiiçin Silicon Im age RAID configuration bölüm üne bakınız. ADOBE Acrobat Reader V7.0 Adobe Acrobat Reader V7.0 Portable D ocum ent Form at(pd F) döküm anlarınıaçm ak, görüntülem ek ve yazdırm ak içindir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 114

116 Microsoft DirectX 9.0c M icrosoft DirectX 9.0c bilgisayar grafiklerinive seslerinigeliştiren bir m ultim edya teknolojisidir. D irectx bilgisayarınızın m ultim edya özelliklerinitv ve film izlerken, video keydederken yada bilgisayar oyunu oynarken eylenm eniz için geliştirir. Anti-Virus Utility Antivirüs yazılım ıbilgisayar virüslerinitarar, tanır ve siler. Detaylıbilgiiçin online yardım a bakınız. düğm esine basarak diğer sayfaya ulaşın. düğm esine basarak önceki sayfaya ulaşın. ASUS Screen Saver ASUS ekran karuyucusunu kurar. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 115

117 5.2.4 M ake D isk m enüsü M ake D isk m enüsü ile Intel ICH7R ya da JMicron JM B36X RAID/AH CI sürücü disketlerini oluşturabilirsiniz. Intel ICH7R 32/64bit RAID/AHCI Sürücü DisketiO luşturm ak ICH7R 32/64bit RAID/AHCI sürücü disketioluşturm anızısağlar. JMicron JMB36X 32/64bit RAID/AHCI Sürücü DisketiO luşturm ak JMicron JMB36X 32/64bit RAID/AHCI sürücü disketioluşturm anızısağlar. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 116

118 5.2.5 Manuals menu M anuals m enü ek kullanıcıkılavuzlarıiçerir. Ç oğu kullanıcı kitapçıkları Portable D ocum ent Form at (PD F) form atındadır. K ullanıcı kitapçık dosyasını açm adan önce U tilities m en üsü ndeki A dobe A crobat R eader ı kurunuz ASUS Contact Information ASU S iletişim bilgisinigörüntülem ek için Contact kısm ına tıklayınız. Bu kullanıcırehberinin ön kapağının içerisinde de bu bilgiyibulabilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 117

119 5.2.7 Other information Ekranın sağ üst köşesindekiikonlar anakart ve destek CD sinin içeriğihakkında ek bilgiverir. İstenen bilgiyigörüntülem ek için ikona tıklayınız. Motherboard Info Anakartın genelözelliklerinigörüntüler. Browse this CD G rafik form atında destek CD içeriklerinigörüntüler. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 118

120 Technical Support Form Teknik destek isterken doldurm anız gereken ASU S teknik destek istek form unu görüntüler. Filelist Destek CD siiçeriklerinikabaca bir açıklam a ile text form atında görüntüler. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 119

121 5.3 Yazılım bilgisi Destek CD sinde bulunan birçok yazılım, sihirbazlarıyardım ıyla kurulum larında size rehberlik ederler. Yazılım lar hakkında daha çok bilgiiçin çevirim içiyardım ve benioku dosyalarına bakınız ASU S M ylogo2 ASU S M ylogo2 aracıaçılış ekranınıdeğiştirebilm enizisağlar. Açılış logosu bir resim dir ve P.O.S.T. dan (Pow er on self test) önce ekranda belirir. ASU S M ylogo2 aracı destek CD sinden ASUS Update program ıkurulduğu zam an otom atik olarak kurulur. Detaylıbilgiiçin Bölüm e bakınız. A S U S M ylogo2 aracını kullanm adan önce, A FU D O S aracını kullanarak varolan orijinal B IO S dosyanızın yedeğini alınız, ya da A S U S w ebsite sinde bulunan en son B IO S dosyasını bilgisayarınıza indiriniz. B ölüm A FU D O S aracı sayfalarına bakınız. A S U S M ylogo2 aracını kullanacaksanız, B IO S m addelerinden Full S creen Logo/Enabled konum unda olduğundan em in olunuz. D etaylı bilgi için B ölüm ye bakınız. K endinize ait G IF, JPG ya da B M P form atlarında açılış logoları hazırlayabilirsiniz. ASUS M ylogo2 yiçalıştırm ak için: 1. ASUS Update program ınıçalıştırın. (Bkz. Bölüm 4.1.5) 2. Açılır m enüden seçeneklere tıklayınız. Ardından N ext tuşuna basınız. 3. BIO S güncellem esinden önce Launch MyLogo m addesiniseçilikonum a getiriniz. Ardından N ext tuşuna basınız. 4. Açılır m enüden Update BIOS from a file seçeneğine tıklayınız ve ardından N ext e basınız. 5. Kom ut esnasında, locate the new BIO S file seçeneğinitıklayınız ve N ext tuşuna basınız. ASU S MyLogo penceresi ekrana gelecektir. 6. Soldakipencereden açılış logosu olarak kullanacağınız resin dosyasının bulunduğu dosyayıseçiniz ve N ext tuşuna basınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 120

122 7. Sağ pencerede logo resim leriçıkınca bir tanesinin üzerine basarak resm i büyütünüz. 8. O ran ayarlam alarından biriniseçerek açılış resm iniziayarlayınız. 9. Ekrana tekrar ASUS Update aracıçıktığında, orijinalbio S dosyasına seçtiğiniz resm i ekleyiniz. 10. BIO S güncellem esinden sonra bilgisayarınızıyeniden başlatarak PO ST ekranından önce açılış logonuzu görüntüleyiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 121

123 5.3.2 AI NET2 AI N ET2 M arvell VirtualCable Tester (VCT) program ınıiçerir. VCT Time Domain Reflectometry (TDR) teknolojisinikullanarak LAN kablosundakiarızalarıve kısa devreleri tespit eden tanıaracıdır. VCT açık ve kesilm iş kabloları,em pedans uyum suzluklarını, çift takaslarını, çift kutup problem lerini, eğrilm e problem lerinibir m etre kablo için 64 ns hız ile tespit eder. VCT özelliğiyüksek ağ iletişim iyapılan yerlerde toplam m aliyetidüşürür. Bu araç tüm ağ sistem yazılım larınıbirleştirerek tanıgeliştirm ede idealalan desteğiverir. VirtualCable Tester aracınıkullanm ak M arvell VirtualCable Tester aracınıkullanm ak için 1. VCT aracınıçalıştırm ak için Başlat > Tüm Program lar > M arvell> Virtual Cable Tester yolunu izleyiniz. 2. Run düğm esine tıklayarak kablo testinibaşlatınız. V C T W indow s X P ya da W indow s 2000 işletim sistem leri üzerinde çalışır. V C T aracı sadece G igabit LA N port(lar)una bağlı olan Ethernet kablolarını test edebilir. V irtual C able Tester ın ana ekranındaki R un düğm esi, LA N kablo(lar)sunda herhangi bir problem yoksa pasif konum dadır. Eğer işletim sistem ine girm eden önce Lan kablolarının durum unu öğrenm ek istiyorsanız, B IO S tan Post Check LAN Cable maddesini aktif duruma getirmelisiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 122

124 5.3.3 Ses ayarlam aları The Realtek ALC882M ses CODEC 8-kanalses çıkış özelliğiile bilgisayarnızda m ükem m elses deneyim isağlar. Yazılım Jack-Sensing özelliği, S/PDIF çıkış desteğisağlar. Ayrıca ALC882M tüm ses portlarıiçin Realtek patentli U AJ (Evrensel Ses Jack) teknolojisinibarındırır. Böylece kablo bağlam a hatalarının önüne geçilm iş olur. Kurulum sihirbazınıtakip ederek Realtek Ses Sürücüsü nü Destek CD sinden kurun. Realtek ses yazılım ıbaşarılıbir şekilde kurulduktan sonra Realtek HD Audio Manager ıgörev çubuğunda görebilirsiniz. Bilgi Bilgidüğm esine ( ) tıklayarak,ses sürücüsü sürüm ü, DirectX sürüm ü, ses kontrolcüsü,ses kodeğive dilayarları bilgilerinigörüntüleyebilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 123

125 Tools Araçlar düğm esine ( ) tıklayarak Dolby destekliuygulam alarıgörüntüleyebilirsiniz. D olby özellikleriniçalıştırm a düğm eleri Çalıştırm ak istediğiniz özelliğin düğm esine tıklayınız. Minimize Sim ge durum unda küçült düğm esine( küçültün. ) tıklayarak uygulam ayısim ge durum unda Exit Çıkış düğm esine ( ) tıklayarak Realtek HD Audio Manager uygulam asınıkapatın. Configuration options Ses seçenekleriniayarlam ak için bu alandakiherhangibir sekm eye tıklayın. O k düğm esine ( ) tıklayarak daha fazla seçeneğigörüntüleyin. Sound Effect Realtek ALC882M ses kodeğiile dinlem e ortam ınızı, ekolayzerı,karaokeyiya da ön tanım lıekolayzer seçeneklerinikendi dinlem e zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ses efektiseçenekleriiçin: 1. Realtek HD Audio Manager dan Sound Effect sekm esine tıklayın. 2. Kısayoldüğm eleriniya da açılır m enüdeki seçeneklerikullanarak akustik ortam ınızıya da ekolayzerinizikendizevkinize göre ayarlayın. 3. düğm esine basarak değişikliklerikaydederek çıkabilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 124

126 Mixer Karıştırıcıözelliğises çıkış (yürütm e) ve ses giriş (kayıt) şiddetiniayarlam ak için kullanılır. Karıştırıcıseçenekleriiçin 1. Realtek HD Audio Manager dan Mixer sekm esine tıklayın. 2. Ses düğm eleriniçevirerek yürütm e ve/ya da Kayıt sesişiddetiniayarlayın. K arıştırıcı özelliği ses girişi sağlayan her kanal için norm al ayarlardadır. B u kanalların sesini kullanm ıyorsanız ( ) düğm esine tıklayarak kısın. 3. Wave, SW Synth, Front, Rear, Subwoofer, CD volume, Mic volume, Line Volume ve Stereo mix ayarlam alarıiçin kontrolsekm elerine tıklayın, yukarıve aşağısürükleyerek istediğiniz seviyeye ayarlayın. 4. düğm esine basarak değişikliklerikaydederek çıkabilirsiniz. Bass Management setting Bu sekm eye tıklayarak bass seçeneklerinizi yönetebilirsiniz. Bass yönetim iseçenekleriiçin: 1. Realtek HD Audio Manager dan Bass Management setting sekm esine tıklayın. 2. <M > ye tıklayarak m etre cinsinden mesafeyi ya da <FT> ye tıklayarak feet cinsinden uzaklığıayarlayınız. 3. Kutullara istediğiniz değerlerirakam olarak yazın ya da aşağı/yukarıok tuşlarına basarak ayarlam anızıyapın. 4. düğm esine tıklayarak ayarlarınızıtest edebilirsiniz. 5. düğm esine basarak değişikliklerikaydederek çıkabilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 125

127 Audio I/O Ses G iriş/çıkış seçeneğiile giriş/çıkış seçenekleriniziayarlayabilirsiniz. Ses giriş/çıkış seçenekleriniayarlam ak için: 1. Realtek HD Audio Manager dan, Audio I/O sekm esine tıklayın. 2. Açılır m enüye tıklayarak kanalbiçim ini seçin. 3. Kontrolayarlarıpenceresi,bağlıolan aygıtların durum unu görüntüleyecektir. düğm esianalog ve sayısalseçenekler içindir. 4. düğm esine basarak değişikliklerikaydederek çıkabilirsiniz. Microphone M ikrofon seçeneğiile giriş/çıkış ayarlarınıve ses aygıtlarının doğru bağlandığınıkontrol edebilirsiniz. Mikrofon seçenekleriniayarlam ak için: 1. Realtek HD Audio Manager dan, Microphone sekm esine tıklayın. 2. Noise Suppression option düğm esine tıklayarak kayıt esnasındakidurağan gürültü oranınıayarlayın. 3. Acoustic Echo Cancellation option düğm esine tıklayarak kayıt esnasında,ön hoperlörlerin eko değeriniayarlayın. 4. düğm esine basarak değişikliklerikaydederek çıkabilirsiniz. 3D Audio Demo 3D Audio Demo seçeneğiile 3D ses özelliğini deneyebilirsiniz. 3D Audio Demo yu başlatm ak için: 1. Realtek HD Audio Manager dan, 3D Audio Demo sekm esine tıklayın. 2. Seçenekler butonuna tıklayarak sesi, hareketlirotasınıya da ortam seçeneklerini değiştirebilirsiniz. 3. düğm esine tıklayarak ayarlarınızıtest edebilirsiniz. 4. düğm esine basarak değişikliklerikaydederek çıkabilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 126

128 Dolby M aster Studio için tasarlanm ıştır Dolby M aster Studio ses deneyim lerinizde en kalitelisonucu alabilm eniz için geliştirilm iştir. Ev sinem asıdeneyim iiçin belirtilen gelişm iş ses teknolojilerinden zevk alın: Dolby Prologic IIx, Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker ve Dolby Digital Live. Dolby Headphone: Herhangibir kulaklık taktığınızda,5.1-kanalses konfigürasyonu ile dram atik çevreselefektler ile m üzik dinleyebilirsiniz. Dolby Pro Logic IIx: Herhangi bir stereo ya da 5.1-kanal ses teknolojisi kullanarak, yürütm enizi6.1 ya da 7.1-kanala çıkartın. Dolby VirtualSpeaker: Sadece ikitane hoperlör kullanarak yüksek gerçeklikte 5.1-kanal çevreselses dinlem e ortam ıoluşturun. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 127

129 Dolby DigitalLive özelliğinikullanm ak Dolby DigitalLive teknolojisibilgisayarınızdakisayısalses içeriğinigerçek zam anlıdolby Digital ses dalgalarına dönüştürür. Ses kodeğinive anakarttakisony/philips Digital Interface (S/PDIF) portlarınıkullanarak, enkode olm uş Dolby Digitalses dalgalarını,yürütm e için AC-3 dekoder ile çok kanallıhoperlör sistem inize aktarın. Aşağıdakiyönergeleritakip edin. Bilgisayarınızdaki analog ya da kodlanm am ış sesler AC-3 encoder e geçer. AC-3 encoder sesidolby Digitaldalgalarına çevirir. Ses kodeğidalgalarıişler ve S/PDIF çıkış portundan AC 3 dekoder e gönderir. AC-3 dekoder ses dalgalarını işler ardından çok kanallıses sistemine verir. Dolby DigitalLive özelliğiniaçm ak için: 1. AC-3 dekoderi koaksiyal/optik S/PDIF çıkışına bağlayın. 2. AC-3 dekoder içok kanallıses sistem ine bağlayın. 3. Realtek HD Audio Manager ıçalıştırın. 4. Dolby Digital Live düğm esine tıklayın. Artık Bilgisayarınızın sesinidolby Digital e çevirebilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 128

130 5.3.4 ASUS PC Probe II PC Probe II,bilgisayarın çok önem liparçalarınıdenetleyen ve bu parçalardakiherhangibir problem itespit edip ikaz eden bir araçtır. PC Probe II fan dönüşlerini,işlem cive anakart sıcaklıklarınıve sistem bileşenlerinin voltajdeğerlerinigörüntüler. Bu araç sayesinde bilgisayarınızın her zam an sağlıklıişletim halinde olduğuna güvenebilirsiniz. PC Probe II yikurm ak PC Probe II yibilgisayarınıza kurm ak için: 1. Destek CD sinioptik sürücünüze yerleştiriniz. A utorun işlevi bilgisayarınızda çalışm ıyorsa, destek C D si içine girin ve A S U S PC Probe II dosyasının içindeki setup.exe sim gesine çift tıklayın. 2. Araçlar sekm esinden ASUS PC Probe II ye tıklayınız. 3. Ekrandakitalim atlarıizleyerek kurulum u yapınız. PC Probe II yiçalıştırm ak PC Probe II yikurulum dan sonra Başlat > Tüm Program lar > ASUS > PC Probe II > PC Probe II v1.xx.xx. U ygulam ayıçalıştırdıktan sonra görev çubuğunda ASUS PC Probe II simgesi görünecektir. PC Probe II yikullanm ak Ana pencere PC Probe II ana penceresinde geçerli sistem durum unu görebilir ve uygulam a ayarlam asıyapabilirsiniz. Normalde ana pencerede tercihler paneligörünür. Ana pencerenin sağ tarafındakiüçgene tıklayarak bu paneli kapatabilir ya da geri açabilirsiniz. Tercihler panelini buradan kapatabilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 129

131 Düğm e Ö zellik Ayarlam alar penceresiniaçar Rapor penceresiniaçar M asaüstü Yönetim Arayüzü penceresiniaçar ÇevreselBileşen Arabağlantıpenceresiniaçar W indow s Yönetim Aracıpenceresiniaçar Hard disk,bellek,işlem cikullanım ıpenceresiniaçar Tercihler Paneliniaçar/gizler U ygulam ayısim ge durum una küçültür U ygulam ayıkapatır Algılayıcıikazı Sistem algılayıcısıbir problem tespit ettiğinde,ana pencerenin sağ tarafıkırm ızıya döner. Tercihler Ana penceredeki tercihler panelini kullanarak uygulam ada değişiklikler yapabilirsiniz. H er tercihi açm ak/kapatm ak için kutulara tıklayın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 130

132 D onanım M onitör Panelleri Donanım M onitör Panelleri,fan dönüşü,işlem cisıcaklığıve voltajlar gibisistem algılayıcılarının belirlediğigünceldeğerlerigösterir. Donanım M onitör Panelleriikigörüntü m odunda gelir: altıgen (büyük) ve dikdörtgen (küçük). Tercihler panelindeki Enable Monitoring Panel kutusunu işaretlediğinizde,m asaüstünüzde m onitör panellerigörünecektir. Büyük görüntü Küçük görüntü M onitör panellerinin konum unu değiştirm ek M asaüstünde m onitör panellerinin konum unu değiştirm ek için, Scheme sekm esinin yanındakialt-ok a tıklayarak listeden kendinize uygun olan pozisyonu seçiniz. U ygulam ak için O K düğm esine basınız. M onitör panellerinitaşım ak M ıknatıs efektikullanılarak tüm m onitör panelleri birlikte hareket ederler. Atnalım ıknatısısim gesine tıklayarak,herhangibir m onitör panelinibu gruptan ayırabilirsiniz. Algılayıcıların eşik oranınıayarlam ak. Algılayıcıların eşik oranınıayarlam ak için resim de görülen düğm elere tıklayınız. Ayrıca oranlarıconfig penceresinden de ayarlayabilirsiniz. Küçük m onitör panellerinden algılayıcıeşik oranlarınıayarlayam azsınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 131

133 Algılayıcıikazı Herhangibir bileşen eşik değeriaşarsa ya da eşik değerden düşük bir oranda çalışm aya başlarsa m onitör panellerikırm ızırenge döner. Küçük görüntü Büyük görüntü WMI tarayıcı a tıklayarak WMI (Windows Management Instrumentation) tarayıcısını çalıştırabilirsiniz. Bu tarayıcıçeşitli W indow s yönetim bilgilerinigösterir. Sol paneldekim addelere tıklayarak bu m addelerigösterebilirsiniz. Artıişaretine (+) tıklayarak m evcut bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Tarayıcı penceresin i büyütm ek ve küçültm ek için tarayıcının sağ köşesinden sürükleyiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 132

134 DMI tarayıcı a tıklayarak DMI (Desktop Management Interface) tarayıcısını çalıştırabilirsiniz. Bu tarayıcıçeşitlim asaüstü ve sistem bilgilerinigösterir. Solpaneldeki m addelere tıklayarak bu m addeleri gösterebilirsiniz. Artıişaretine (+) tıklayarak m evcut bilgilerigörüntüleyebilirsiniz. PCI tarayıcı a tıklayarak PCI (Peripheral Component Interconnect) tarayıcısınıçalıştırabilirsiniz. Bu tarayıcıkullanılan PCI cihazlar hakkında bilgilerisağlar. Solpaneldekim addelere tıklayarak bu m addelerigösterebilirsiniz. Artı işaretine (+) tıklayarak m evcut bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Kullanım Kullanım tarayıcısıişlem ci,hard disk ve bellek kullanım oranlarınıgerçek zam anlıolarak gösterir. e tıklayarak Kullanım tarayıcısınıçalıştırabilirsiniz. İşlem cikullanım ı İşlem cisekm esigerçek zam anlıişlem ci kullanım ınıçizgigrafik tem siliile gösterir. İşlem cinin Hyper-Threading özelliğiaçıksa iki ayrıçizgigrafiğigörüntülenecektir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 133

135 Hard disk sürücü alan kullanım ı Hard Disk sekm esikullanılan ve kullanıabilir alan bilgisinigösterir. Sekmenin sol panelinde tüm m antıksalsürücüler listelenm iştir. Hard disk sürücülerden birine tıklayarak sürücü hakkında bilgi görüntülenebilir. Kullanılan (m avi) ve kullanılabilir (pem be) hard disk alanlarıpasta grafiğiile tem siledilm ektedir. Bellek kullanım ı Bellek sekm esikullanılan ve kullanılabilir fizikselbellek m iktarınıgösterir. Kullanılan (m avi) ve kullanılabilir (pem be) bellek alanlarıpasta grafiğiile tem siledilm ektedir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 134

136 PC Probe II nin ayarlanm ası e tıklayarak algılayıcıeşik değerlerinigörüntüleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 135

137 5.3.5 ASUS Music Alarm Bu anakart ASUS Music Alarm denilen bir alarm saatiile donatılm ıştır. ASUS Music Alarm ile bilgisayar kapalıiken kişiseluyanm a sesinizien çok sevdiğiniz m üzik CD niz ile ayarlayabilirsiniz. Bütünleşik ses kodeğibu özelliğidestekler; ihtiyacınız olan sadece bir optik sürücüdür. (CD -ROM, CD-RW ya da DVD-ROM). G üç kablosunun bağlı ve sistem in beklem e m odunda olduğundan em in olun. A S U S M usic A larm sadece ses C D lerini destekler. A S U S M usic A larm ek bir ses kartı kurduğunuzda çalışm az. S adece G üneyköprüsüne bağlı olan ID E/ATAPI cihazlar ile bu özellik kullanılabilir. D onanım ayarı Ayarlam ak için: 1. O ptik sürücünün analog ses kablosunu anakart üzerindeki4-pin CD-In bağlantıucuna bağlayın. Bağlantıucu konum u için Internalconnectors bölüm üne bakınız. 2. Hoperlör ya da kulaklığıline-out (lime) portuna bağlayın. O ptik sürücünün üzerindekises çıkışına da hoperlör bağlayabilirsiniz. 3. W indow s ya da BIO S üzerinden gerekliayarlam alarıyapın. BIOS ayarlam ası ASUS Music Alarm ıbios ile çalıştırm ak için: 1. Sistem içalıştırın. 2. POST esnasında, <Del> tuşuna basarak BIOS a girin. 3. Tools menu süne girin, ardından ASUS Music Alarm ıseçin. 4. ASUS Music Alarm maddesini [Enabled] konumuna getirin. İşletim Sistem iayarlam ası ASUS Music Alarm ıw indow s ile çalıştırm ak için: 1. Destek CD sinioptik sürücüye yerleştirin. 2. Utilities sekmesine girin ve ASUS Music Alarm ıtıklayarak kurun. 3. O ptik sürücüye bir ses CD siyerleştirin. 4. ASUS Music Alarm uygulam asınıbaşlat > ASUS > ASUS Music Alarm yolunu kullanarak çalıştırın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 136

138 5. O k a tıklayarak ( ) ilerleyin. Time for Next Alarm bölüm ünden Alarm information bölüm üne gelin. Alarm Time Setting paneli görüntülenecektir. G ünleri, zam anı,ze alarm saatiniayarlayın ya da M usic Alarm özelliğini açın/kapatın. Bittiğinde OK e tıklayın. 6. O k a tıklayarak ( ) ilerleyin Music bölüm ünden Music sekmesine gelin. Music Selection paneligörüntülenecektir. O ptik sürücüyü seçin,ardından ilk başlayacak CD parçasının num arasınıbelirleyin. Bittiğinde OK e tıklayın. 7. O k a tıklayarak ( ) ilerleyin. Options bölüm ünden Options sekm esine tıklayın. Options paneli görüntülenecektir. Tekrar m odunu seçin ya da kapatın. Alarm m üziğinin uzunluğunu seçin. Alarm sesini ayarlayın. Bittiğinde OK e tıklayın. 8. G ereken tüm ayarlarıyaptıktan sonra bilgisayarıkapatın. Ses şiddetiniayarlam ak Alarm çalarken ses şiddetiniayarlam ak için: <yukarı> ya da <aşağı> ok tuşlarınıkullanarak sesiartırın/azaltın. Alarm ıkapatm ak M üzik alarm ıkapatm ak için: Herhangibir tuşa basarak CD nin çalm asınıdurdurun ve sistem ikapatın. M üzik alarm çalarken, sistem uyanm a özellikleri (LAN, klavye, fare, PCI/PCIE aygıt, modem) kapalı olm alıdır. B ağlantı koparsa ya da herhangi bir optik sürücü ya da ses C D si algılam azsa, ASUS Music Alarm otom atikm an kapanır. A S U S M usic A larm sadece sistem kapalıyken çalışır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 137

139 5.4 RAID ayarlam aları Bu anakart dört adet Serial ATA RAID çözüm ü ile birlikte gelir: ASUS EZ-Backup. Silicon Im age in SiI4723 kontrolcüsü, ikitane hard disk sürücü kullanarak, kullanım a hazır donanım ile tak-çalıştır RAID 1 ve kolay ayarlam alıraid 0 setlerioluşturm ayı sağlar. Intel ICH7R Güneyköprüsü RAID. üç ya da daha fazla hard disk sürücü kullanarak 5. seviye RAID setleri oluşturulabilir. Cross-RAID (Çapraz RAID); ASUS EZ-Backup ve Intel ICH7R yikullanarak çapraz konfigürasyonla RAID 10 setioluşturulabilir. JM icron RAID.JM icron JM B363 kontrolcüsü ile, yazılım salraid avantajlarınıkullanarak dahili hard disk sürücü ve haricidisk ya da hariciport çoklayıcıarasında bağlantıkurulabilir. Bu araçlar sayesinde her ortam için üstün esneklik sağlanabilir. D etaylıbilgiiçin aşağıdaki RAID tanım larından faydalanın. RAID 0 (Verişeritlem e) ikibenzer hard disk sürücünün verileriparalelşekilde okum asına ve yazm asına im kan sağlar. İkihard disk,tek hard diske göre aynıişte daha perform anslı çalışacaktır. Veriye ulaşım hızıartacaktır. Bu kurulum için ikiadet ve birbiriile aynıözelikte hard disk gerekmektedir. RAID 1 (Veriyansıtm a) bir sürücüden diğer sürücüye verikopyalam a ve korum a esasıyla çalışır. Bir sürücü arızalandığında, disk düzenlem e yönetim iyazılım ı,çalışan disktekitüm uygulam alarıyöneterek verinin diğer diske tam kopyalandığınıdenetler. Bu RAID ayarlam ası verilerin korunm asıve sistem de arıza toleransınıdüşürm eyiam açlar. Bu kurulum için ikiyeni sürücü ya da kullandığınız sürücünün aynısıyenibir sürücü gerektirir. Yenisürücüler aynı kapasitede olm alıya da yenialdığınız sürücü kullandığınız sürücüden büyük olm alıdır. RAID 5 şeritlem e ve verieşitlem e bilgisiişlem leriniyapabilen ve üç ya da haha fazla sayıda hard disk gerektiren bir sistemdir. RAID 5 kurulum unun avantajlarıarasında daha iyihdd perform ansı, hata toleransıve yüksek depolam a kapasitesivardır. RAID 5 kurulumu, veri tabanıilişkiliuygulam alar,kaynak yatırım planlam asıve diğer iş sistem lerinde en uygun işlem yapm a kabiliyetindedir. En az üç adet aynıözellikte hard disk gerektirir. RAID 10* verişeritlem e ve veriyansıtm a işlem lerinin birlikte yapılabildiğibir kurulum dur. RAID 10 kurulumu ile RAID 0 ve RAID 1 ayarlam alarının tüm özelliklerinden faydalanabilirsiniz. D ört yenihard disk ya da kullandığınız harddisk ile benzer özellikte üç yeni harddisk gerektirir. *RAID 10 seti oluşturm ak için, çapraz konfigürasyonlu Intel IC H 7R ile EZ Backup özelliğinde, EZ_RAID bağlantı uçlarını kontrol eden S ilicon Im age kontrolcüsüne ihtiyacınız vardır. D etaylı bilgi için C ross-r A ID configuration bölüm üne bakınız. Intel M atrix Storage.Intel M atrix Storage teknolojisi ICH8R yongasıile RAID 0,RAID 1, RAID 5 ve RAID 10 özelliklerine destek vererek en iyisistem perform ansıve verigüvenliği korum ayısağlar. İkiraid kurulum unu birlikte farklıraid özellikleriyle kullanarak yüksek perform ans,kapasite ve hata toleransısağlayabilirsiniz. Ö rneğin,raid 0 ve RAID 1 kurulumlarısadece aynıözelliktekiikiharddisk kullanılarak yapılabilir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 138

140 Eğer R A ID ayarlam ası yapılm ış harddisklerden sistem açm ak istiyorsanız, harddisklerinize işletim sistem i kurm adan önce destek C D sinden R A ID sürücüsünü floppy diskete hazırlayınız. D etaylı bilgi için 5.6 RAID sürücü disketi oluşturm ak for bölüm üne bakınız Serial ATA hard diskleri kurmak Bu anakart Serial ATA hard disk sürücüleridestekler. U ygun perform ans için aynıözellikte birden fazla sürücü kullanınız. SATA hard disklere RAID ayarlam asıyapm ak için: 1. SATA bölüm lerine SATA hard diskleriyerleştiriniz. 2. SATA sinyalkablolarınıbağlayınız. 3. SATA güç kablolarınıher sürücüye bağlayınız Intel RAID ayarlam aları Bu anakart Intel ICH7R G üneyköprüsü yongasıile RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 (0+1) ve Intel M atrix Storage ayarlam alarınıdestekler. *RAID 10 seti oluşturm ak için, çapraz konfigürasyonlu Intel IC H 7R ile EZ Backup özelliğinde, EZ_RAID bağlantı uçlarını kontrol eden S ilicon Im age kontrolcüsüne ihtiyacınız vardır. D etaylı bilgi için C ross-r A ID configuration bölüm üne bakınız. BIO S takiraid maddesini ayarlamak RAID set(ler)iniayarlam adan önce BIO S tan RAID m addesiniayarlam alısınız. Bunu yapm ak için: 1. BIO S a girin. 2. Ana M enü ye gidin, IDE Configuration ıseçerek <Enter>a basın. 3. Configure SATA As m addesiniseçin ve <Enter>a basarak ayarlam a seçeneklerini görüntüleyin. 4. Configure SATA As maddesinden RAID iseçin ve <Enter>a basın. 5. Onboard Serial-ATA BOOTROM u seçin ve <Enter>a basın, ardından seçeneklerden Enabled ıseçin. 6. Ayarlarınızıkaydederek BIOS tan çıkın. B IO S a girm ek ve kullanm ak hakkında daha detaylı bilgi için sistem ya da anakart kullanım kılavuzuna bakınız. Intel M atrix Storage M anager O ption RO M aracı Intel M atrix Storage M anager O ption RO M aracınıraid 0, RAID 1, RAID 10 (RAID 0+1) ve RAID 5 setlerinioluşturm ak için kullanabilirsiniz. Intel Application Accelerator RAID O ption RO M aracına girm ek için: 1. Serial ATA hard disk sürücüleriyerleştirin. 2. Sistem iaçın 3. POST ekranında, <Ctrl+I>ya basarak aracın ana m enüsünü görüntüleyin. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 139

141 Ekranın altındakiyönlendirm e tuşlarım enüler arasında gezm eye ve m enü seçenekleriniseçm eye yarar. B u bölüm de gösterilen RAID BIOS kurulum ekranı sadece referans am açlıdır ve sizin ekranınızdaki görüntü ile birebir uyuşm ayabilir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 140

142 RAID 0 set (şeritlem e) oluşturm ak RAID 0 set oluşturm ak için: 1. Aracın ana m enüsünden, 1. Create RAID Volume m addesiniseçin ve <Enter>a basın. Bu ekran görüntülenecektir. 2. RAID 0 setinin adınıyazın ve <Enter>a basın. 3. RAID Level m addesiseçildiğinde,yukarı/aşağıok tuşlarınıkullanarak RAID 0(Stripe) seçin ve <Enter>a basın. 4. Disks m addesiseçildiğinde RAID için kullanacağınız hard diskleriseçin ve <Enter>a basın. Bu açılır pencere görünecektir. 5. Bir sürücüyü seçm ek için yukarı/aşağıok tuşlarınıkullanın, ardından <Space>e basarak seçim iniziyapın. Seçtiğiniz sürücülerin yanında küçük üşgen işaretibelirecektir. Seçim iniziyaptıktan sonra <Enter>a basın. 6. Aşağı/yukarıok tuşlarınıkullanarak RAID 0 dizilim iiçin şerit ölçüsünü belirleyin, ardından <Enter>a basın. Kullanılabilir şerit ölçü değerleri4 KB tan 128 KB a kadardır. N orm alşerit ölçüsü 128 KB dir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 141

143 TA V S İYE : D üşük şerit ölçüleri server sistem leri için ve büyük şerit ölçüleri çokluortam bilgisayarlar sistem lerinde ses ve video düzenlem e için kullanılm asını tavsiye ederiz. 7. RAID yığınındakiistediğiniz kapasite m iktarınıgirerek <Enter>a basın. N orm alde en çok kullanılabilir alan gösterilir. 8. Create Volume m addesibelirginleşince <Enter> a basınız. Bu ikaz görünecektir. 9. RAID yığınınıoluşturup ana m enüye dönm ek için <Y> ye,create Volum e m enüsüne geri dönm ek için <N> ye basınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 142

144 RAID 1 seti(yansım a) oluşturm ak RAID 1 setioluşturm ak için: 1. Aracın ana m enüsünden, 1. Create RAID Volume m addesiniseçin ve <Enter>a basın. Bu ekran görüntülenecektir. 2. RAID 1 setinin adınıyazın ve <Enter>a basın. 3. RAID Level m addesiseçildiğinde,yukarı/aşağıok tuşlarınıkullanarak RAID 1 (M irror) seçin ve <Enter>a basın. 4. RAID yığınındakiistediğiniz kapasite m iktarınıgirerek <Enter>a basın. N orm alde en çok kullanılabilir alan gösterilir. 5. Press Create Volume m addesibelirginleşince <Enter> a basınız. Bu ikaz görünecektir. 6. RAID yığınınıoluşturup ana m enüye dönm ek için <Y> ye,create Volum e m enüsüne geri dönm ek için <N > ye basınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 143

145 RAID 5 seti (eşitlik) oluşturm ak RAID 5 seti (eşitlik) oluşturm ak için: 1. Aracın ana m enüsünden,1. Create RAID Volum e m addesiniseçin ve <Enter>a basın. Bu ekran görüntülenecektir. 2. RAID 5 setinin adınıyazın ve <Enter>a basın. 3. RAID Level m addesiseçildiğinde,yukarı/aşağıok tuşlarınıkullanarak RAID5 (parity) i seçin ve <Enter>a basın. 4. Disks m addesiseçildiğinde RAID için kullanacağınız hard diskleriseçin ve <Enter>a basın. Bu açılır pencere görünecektir. 5. Bir sürücüyü seçm ek için yukarı/aşağıok tuşlarınıkullanın, ardından <Space>e basarak seçim iniziyapın. Seçtiğiniz sürücülerin yanında küçük üçgen işaretibelirecektir. Seçim iniziyaptıktan sonra <Enter>a basın. 6. Aşağı/yukarıok tuşlarınıkullanarak RAID 0 dizilim iiçin şerit ölçüsünü belirleyin, ardından <Enter>a basın. Kullanılabilir şerit ölçü değerleri4 KB tan 128 KB a kadardır. N orm alşerit ölçüsü 64 KB dir. TA V S İYE : D üşük şerit ölçüleri server sistem leri için ve büyük şerit ölçüleri çokluortam bilgisayarlar sistem lerinde ses ve video düzenlem e için kullanılm asını tavsiye ederiz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 144

146 7. RAID yığınındakiistediğiniz kapasite m iktarınıgirerek <Enter>a basın. N orm alde en çok kullanılabilir alan gösterilir. 8. Press Create Volume m addesibelirginleşince <Enter> a basınız. Bu ikaz görünecektir. 9. RAID yığınınıoluşturup ana m enüye dönm ek için <Y> ye,create Volum e m enüsüne geri dönm ek için <N > ye basınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 145

147 RAID setini silmek RAID setini silerken dikkatli olun. R A ID setini sildiğinizde hard disk sürücülerinizdeki tüm verileri kaybedeceksiniz. RAID setinisilm ek için: 1. Aracın ana m enüsünden, 2. Delete RAID Volume m addesiniseçin ve <Enter> a basın. Bu ekran görüntülenecektir. 2. Aşağı/yukarıok tuşlarınıkullanarak silm ek istediğiniz RAID setiniseçin ve <Del> tuşuna basın. Bu pencere görüntülenecektir. 3. <Y> ye basarak RAID setinisilinve aracın ana m enüsüne dönün. Yaptığınız işlem iiptal etm ek için <N> tuşuna basınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 146

148 Hard Disk sürücülerininon-raid olarak resetlemek RAID setini resetlerken dikkatli olun. R esetlem e hard disklerdeki tüm dahili R A ID yapısını silecektir. RAID setindeki hard disk sürücüyü resetlem ek için: 1. Aracın ana m enüsünden 3. Reset Disks to Non-RAID m addesiniseçin ve <Enter> a basın. Bu ekran görüntülenecektir. 2. Yukarı/aşağıok tuşlarınıkullanarak resetlem ek istediğiniz RAID setisürücüsünü belirleyin ve <Space> e basarak seçin. 3. <Enter> a basarak RAID setisürücüsünü resetleyin. Bir doğrulam a m esajı görüntülenecektir. 4. <Y> tuşuna basaraksürücüyü resetleyin ya da <N> tuşuna basarak işlem iniziiptaledin ve ana pencereye gidin. Intel M atrix Storage M anager aracından çıkm ak Araçtan çıkm ak için: 1. Aracın ana m enüsünden 4. Exit m addesiniseçin ve <Enter> a basın. Bu ekran görüntülenecektir. 2. <Y> tuşuna basarak çıkın ya da <N> tuşuna basarak ana m enüye dönün. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 147

149 RAID setindekihard disk sürücüleriresetlem ek RAID setini resetlerken dikkatli olun. R esetlem e hard disklerdeki tüm dahili R A ID yapısını silecektir. RAID setindekihard disk sürücüyü resetlem ek için: 1. Aracın ana m enüsünden 3. Reset Disks to Non-RAID m addesiniseçin ve <Enter> a basın. Bu ekran görünecektir. 2. Yukarı/aşağıok tuşlarınıkullanarak resetlem ek istediğiniz RAID setisürücüsünü belirleyin ve <Space> e basarak seçin. 3. <Enter> a basarak RAID setisürücüsünü resetleyin. Bir doğrulam a m esajı görüntülenecektir. 4. <Y> tuşuna basaraksürücüyü resetleyin ya da <N> tuşuna basarak işlem iniziiptaledin ve ana pencereye gidin ve 4. m addeleritakip ederek diğer RAID setisürücüleriniresetleyebilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 148

150 5.4.3 JM icron RA ID Ayarlam aları JM icron SerialATA kontrolcüsü ile hariciserial ATA hard disk sürücülerinde RAID 0, RAID 1 ve JBOD setleri kurabilirsiniz. RAID setioluşturm adan önce Belirtilen m addelerihazırlayınız: 1. Aynım odelve kapasiteye sahip ikiadet SATA HDD. 2. Floppy disket (Yazm a korum asıkapalı) 3. M icrosoft W indow s işletim sistem ikurulum CD si(windows 2000/XP) 4. İçinde JMB363 sürücüsü bulunan Anakart destek CD si RAID setioluşturm adan önce belirtilen adım larıtam am layınız: 1. Harici Serial ATA hard disk sürücüyü sistem e bağlayınız. 2. BIO S tan JMicron Controller Mode maddesini [RAID] konumuna getiriniz. Deyaylıbilgiiçin O nboard Devices Configuration bölüm üne bakınız. 3. RAID ayarlam anızıyapm ak için JMB363 RAID BIOS aracına giriniz. 4. W indow s O S kurulum u için JMB363 RAID sürücü disketioluşturunuz. Detaylıbilgiiçin 5.5 Creating a RAID driver disk bölüm üne bakınız. 5. W indow s O S kurulduktan sonra JMB363 sürücüsünü kurunuz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 149

151 JMB363 RAID BIOS aracına giriş 1. POSTekranında <Ctrl-J> ye basarak JBM363 RAID BIOS menüsüne giriniz. 2. JM B363 RAID BIO S m enüsü görüntülenecektir. 3. O k tuşlarınıkullanarak m addeler arasında gezebilirsiniz. RAID seti oluşturm ak 1. JMB363 RAID BIOS ana m enüsünde, ok tuşlarınıkullanarak Create RAID Disk Drive ıseçin ve <Enter>a basın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 150

152 2. Levelm addesiseçiliyken, yukarı/aşağıok tuşlarınıkullanarak oluşturm ak istediğiniz RAID setiniseçin. 3. Disks m addesiseçiliyken, yukarı/aşağıok tuşlarınıkullanarak RAID setinde kullanacağınız harddiskleriseçm ek için boşluk çubuğuna basın. Tüm hard diskleriseçene kadar aynı işlem itekrarlayın. Seçilen harddisklerin yanında işaretiçıkacaktır. 4. RAID yığın kapasitesinde kullanm ak istediğiniz kapasite m iktarınıyukarı/aşağıok tuşlarını kullanarak belirleyin. N orm alde en çok kullanılabilir alan gösterilir. 5. Bittiğinde <Enter>a basarak RAID setinioluşturm ayıkabuledin. İşlem den sonra bir diyalog kutusu görünecektir. Kabuletm ek için <Y> ye,iptaletm ek için <N >ye basınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 151

153 <Y>ye basınca harddisklerdeki tüm veri silinecektir. 6. Aşağıdakiekran çıktığında, oluşturduğunuz RAID setihakkında detaylıbilgi görüntülenecektir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 152

154 RAID setini silmek 1. JMB363 RAID BIOS ana menüsünde, Delete RAID Disk Drive m addesiniseçm ek için ok tuşlarınıkullanın ve <Enter>a basın. 2. Boşluk çubuğunu kullanarak silm ek istediğiniz RAID setiniseçiniz. Seçilen setin yanında işaretibelirecektir. <Del> tuşuna bakarak setisilebilirsiniz. 3. İşlem ikabuletm ek istediğinize dair bir diyalog kutusu görüntülenecektir. Kabuletm ek için <Y>ye; iptaletm ek için <N > ye basınız. <Y>ye basınca harddisklerdeki tüm veri silinecektir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 153

155 Harddiskleri non-raid olarak geridüzenlem ek B aşka bir R A ID setinin parçası olarak oluşturulan harddisk bozuk hard disk olarak adlandırılır. B ozuk harddiski sistem e bağladığınızda, bu harddiskle yeniden R A ID seti oluşturm aya çalıştığınızda JMB363 aracında bu harddiski bir R A ID parçası olarak seçem ezsiniz. JMB363 aracı ile bu bozuk R A ID harddiskini kullanarak R A ID seti oluşturm ak için harddiski non-r A ID olarak yeniden düzenlem eniz gerekm ektedir. B u işlem i yaptığınızda bozuk harddiskteki tüm bilgiler ve eski R A ID ayarlam aları silinecektir. Harddiskleri non-raid olarak geridüzenlem ek için: 1. JMB363 RAID BIOS ana m enüsünden,ok tuşlarınıkullanarak Revert HDD to non-raid m addesiniseçin ve <Enter>a basın. 2. Boşluk çubuğunu kullanarak non-raid olarak geridüzenlem ek istediğiniz harddiskleri seçin. Seçilen harddisklerin yanında işaretigörünecektir. 3. İşlem ikabuletm ek istediğinize dair bir diyalog kutusu görüntülenecektir. Kabuletm ek için <Y>ye; iptaletm ek için <N > ye basınız. <Y> tuşuna basınca harddisklerdeki tüm veri silinecektir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 154

156 Yansım a uyuşm azlığınıçözm ek Yansım a uyuşm azlığısistem açıkken RAID 1 (yansım a) kurulum unda çalışırken herhangibir harddiskin sinyalkablosu çıktığında ve bu kablo geritakıldığında oluşur. İkiharddiskte de tam olarak aynıveribulunacağından, sistem hangisürücünün kaynak sürücü olduğunu belirleyem ez. Bu özellik ile kaynak sürücü belirlenebilir ve yansısürücüsü gerioluşturulabilir. Yansım a uyuşm azlığınıçözm ek için: 1. JMB363 RAID BIOS ana menüsünden, ok tuşlarınıkullanarak Solve Mirror Conflict m addesiniseçin ve <Enter>a basın. 2. Boşluk çubuğunu kullanarak kaynak sürücü olarak kullanm ak istediğiniz harddisk sürücüyü seçin. Seçilen harddisklerin yanında işaretigörünecektir. 3. <TAB> tuşunu kullanarak, RAID Disk Drive List menüsüne geçin, gerioluşturm ak istediğiniz RAID setini belirleyin ve geridönüşüm yapm ak için (Yansım a uyuşm azlığınıçözm ek için) <Del> tuşuna basın. Ekranın altındakidurum çubuğunda gerioluşum işlem igörünecektir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 155

157 Yansısürücüyü tam ir etm ek RAID 1 (yansım a) kurulum unda hard disk sinyalkablolarından herhangibiriçıkarılıp ardından geritakıldığında, yansısürücüyü tam ür etm ek istediğim izisoran bir diyalog kutusu görüntülenir. Kabuletm ek için <Y>ye; iptaletm ek için <N > ye basınız. Bu seçenek ikiharddisktekibilgilerieşitler. Yansısürücüyü tam ür etm ek için: 1. JMB363 RAID BIOS ana menüsünden, ok tuşlarınıkullanarak Rebuild Mirror maddesini seçin ve <Enter>a basın. 2. <TAB> tuşunu kullanarak, RAID Disk Drive List menüsüne geçin, tam ir etm ek istediğiniz RAID setinibelirleyin ve tam ir etm ek için <Del> tuşuna basın. Ekranın altındakidurum çubuğunda tam ir işlem igörünecektir. Ayarlarıkaydedip setup tan çıkm ak JMB363 aracında işlem lerinizibitirdiğinizde,ok tuşlarınıkullanarak Save & Exit Setup seçin. <Enter>a basarak RAID BOS aracındakigüncelraid ayarlarınızıkaydederek çıkabilirsiniz. Bir diyalog kutusu görüntülenir. Kabuletm ek için <Y> ye; iptaletm ek için <N > ye basınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 156

158 5.4.4 Silicon Im age RA ID ayarlam aları Silicon Im age 4723 SerialATA kontrolcüsü ASUS EZ-Backup SerialATA hard disk sürücüler ile RAID setlerioluşturm anızısağlar. ASUS EZ-Backup hakkında ASUS EZ-Backup kolaylıkla RAID setlerioluşturabileceğiniz ASUS un eşsiz bir özelliğidir. Herhangibir biçim ya da BIO S ayarıgerektirm eden,ikitane Serial ATA hard disk sürücüyü bütünleşik EZ_RAID bağlantıuçlarına bağlayarak kolaylıkla RAID 1 setioluşturabilirsiniz. ASUS EZ-Backup Manager uygulam asınıbilgisayarınıza kurun ve verileriniziyansıtm aya başlayın. ASUS EZ-Backup verilerinizigüvenle saklar ve sizikarm aşık ayarlam alardan, zahm etli kurulum lardan ve zor BIO S seçeneklerinden kurtarır. RAID setlerioluşturm ak hakkındaki bilgiler için ilerleyen bölüm lere başvurunuz. Desteklenen RAID modları ASUS EZ-Backup aşağıdakiraid m odlarınıdestekler: 1.SAFE / RAID 1 (Veriyansıtm a) sürücülerdekitüm verilerisaklam ak ve olasısürücü hatalarında verilerikorum ak için, ikisürücüye verileridağıtm ak esasıyla çalışan bir depolam a biçim idir. Bir sürücü diğer sürücünün her zam an yansısıdır. Bu m od RAID 1 in aynısıdır. Her yazım işlem iikisürücüyede gider. Safe m odu en yüksek seviye verikorum a fakat iki sürücünün toplam kapasitesinin yarısıboyutunda alan kullanılabilir. Bir sürücü arızalandığında,yansısında çalışan ikincisürücü hassaslaşır,çünkü setin birinci sürücüsünün bağlantısıkopm uştur. Bağlıolm ayan sürücü yeniden bağlıkonum a geçtiğinde, bütünleşik firmware hassas bir şekilde verileriyeniden eşitler. ASUS EZ-Backup Manager uygulam asının grafikselkullanıcıarayüzünde yeniden yapılanm a işlem inibelirten bir m esaj kutusu görüntülenir. 2. FAST / RAID 0 (Verişeritlem e) giriş/çıkış işlem leri, şeritlem e olarak adlandırılan bir yöntem le dengelenir. Bu m od RAID 0 ın aynısıdır. Şeritlem e m etodu ile depolam a işlem ihızı artar,çünkü her veriparçasıfarklıhard disk sürücülere bölünerek eşzam anlıyazılır. Fast m odu en iyiperform ansısunar fakat verigüvenliğiyoktur çünkü bozulan bir sürücünün yerine yansısıolan bir sürücü bulunm am aktadır. 3. BIG çoklu fizikselsürücülerin birlikte kullanıldığıve en yüksek kapasitenin sağlandığı depolam a çeşididir. Bu depolam a çeşidinde istendiğikadar m antıksalsürücü oluşturulabilir. Big m odu en yüksek depolam a alanıiçindir fakat ek perform ans ya da verigüvenilirliği sözkonusu değildir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 157

159 RAID setioluşturm adan önce Aşağıdakim addelerde belirtilen m addelerihazırlayın: 1. İkiadet Serial ATA hard disk sürücü., tercihen aynım odelve kapasitede. 2. İçinde ASUS EZ-Backup Manager olan anakart D estek CD si. İlk defa RAID 1 seti oluşturm ak ASUS EZ-Backup ın avantajıherhangibir jum per ya da BIO S ayarıgerektirm eden RAID 1 seti oluşturulabilm esi. İlk defa RAID 1 setioluşturulurken,aşağıdakibasit adım larıtakip edin. 1. İkiadet Serial ATA hard disk sürücüyü hazırlayın. Serial ATA kablosunun bir ucunu hard disk sürücünün arka tarafındakislota,diğer ucunu da anakarttakiez_raid1 ve EZ_RAID2 (turuncu renkli) bağlantıuçlarına bağlayın. Bağlantılar hakkında detaylıbilgiiçin İç bağlantıuçları bölüm üne bakınız. En iyi sonucu alm ak için EZ Backup uyumluluk listesinde bulunan Serial ATA 3.0 Gb/s hard disk sürücüleri kullanın. D etaylar için ASUS websitesini (www.asus.com) ziyaret edin. 2. Serial ATA güç kablosunu yada 4-pin güç bağlantısınıhard disk sürücüye bağlayın. SATA güç kablosunu ve 4-pin güç bağlantısını aynı anda bağlam ak sistem e zarar verebilir. 3. İşletim sistem inikurun. 4. ASUS EZ-Backup Manager aracınıanakart paketiile birlikte gelen Destek CD sinden kurun. 5. Bilgisayarıyeniden başlatın. Big/Fast RAID setiniilk defa oluşturm ak 1. EZ-Backup jumper modunu ayarlayın. FarklıRAID m odlarıiçin jum per ayarlam aları bölüm üne bakın. Eğer jum per ayarı yapm azsanız, set norm al R A ID m odu olan R A ID 1 olarak kurulur. P5W DH Deluxe RAID Modu Seçim i c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 158

160 2. İkiadet Serial ATA hard disk sürücüyü hazırlayın. Serial ATA kablosunun bir ucunu hard disk sürücünün arka tarafındakislota,diğer ucunu da anakarttakiez_raid1 ve EZ_RAID2 (turuncu renkli) bağlantıuçlarına bağlayın. Bağlantılar hakkında detaylıbilgiiçin İç bağlantıuçları bölüm üne bakınız. En iyi sonucu alm ak için EZ Backup uyumluluk listesinde bulunan Serial ATA 3.0 Gb/s hard disk sürücüleri kullanın. D etaylar için ASUS websitesini (www.asus.com) ziyaret edin. Toplam RAID disk hacm i 2.1 Terabayt tan az olm alıdır. 3. Serial ATA güç kablosunu yada 4-pin güç bağlantısınıhard disk sürücüye bağlayın. SATA güç kablosunu ve 4-pin güç bağlantısını aynı anda bağlam ak sistem e zarar verebilir. 4. POST ekranındayken BIOS a girin. Advanced menu > DH Feature page bölüm üne gelin. EZ Backup RAID Mode Change maddesini [Enabled+ olarak ayarlayın. D oğru BIOS ayarını yaptığınızdan em in olun. B IO S ayarı ile jum per ayarı uyuşm azsa, norm al R A ID m odu olan R A ID 1 ayarlanır. 5. <F10> tuşuna basarak değişikliklerikaydederek çıkın. Sistem yeniden başlayacaktır. BIO S tan çıktıktan sonra aşağıdakim esajgörüntülenecektir. 6. İşletim sistem inikurun. 7. ASUS EZ-Backup Manager aracınıanakart paketiile birlikte gelen Destek CD sinden kurun. RAID modlarınıdeğiştirm ek Bir RAID m odunu başkasıyla değiştirm ek için öncekibölüm deki1, 4 ve 5. adım larıtekrarlayın. RAID modu değişim i hard disk sürücülerdeki verileri yokeder. RAID modunu değiştirm eden hard disklerdeki verileri yedekleyin. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 159

161 ASUS EZ-Backup Manager uygulam asınıkullanm ak Bilgisayarıyeniden başlattıktan sonra W indow s a girin, ASUS EZ-Backup Manager aracının kısayolunu m asaüstünde ya ga görev çubuğunda göreceksiniz. ASUS EZ-Backup Manager uygulam asınıçalıştırm ak ASUS EZ-Backup Manager uygulam asınıçalıştırm ak için, M asaüstündeki sim gesine ya da görev çubuğundaki simgesine çift tıklayın. Ayrıca Başlat > Tüm Program lar > EzBackup > EzBackupM anager yolunu izleyerek uygulam ayı çalıştırabilirsiniz. Ç apraz konfigürasyon kullanarak RAID 10 oluştururken, EZ-Backup Manager aracını kullanarak, EZ_RAID1 ve EZ_RAID2 bağlantı uçlarına bağlı olan hard disklerinizin durum unu görem ezsiniz. Status window ASUS EZ-Backup Manager Durum Penceresi ile bilgisayarınıza bağlıolan aygıtların durum larınıizleyebilirsiniz. Ekran görüntüleri referans am açlıdır, farklılık gösterebilir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 160

162 Serial number. ASUS EZ-Backup Manager uygulam asının serinum arasınıgösterir. Drive status and information. G ünceldurum u ve RAID setindekiher sürücünün seri num arasınıgösterir. Sürücülerin m üm kün olan durum larıaşağıda listelenm iştir: 1. Normal 2. Rebuilding 3. Verifying 4. Unplugged 5. Needs rebuild 6. New drive 7. Wrong slot 8. Use bigger drive Capacity information. RAID setindekiher sürücünün en yüksek kapasite durum unu gösterir. Volume information. RAID modunu göstererek, RAID setinin toplam hacmi ve RAID setindeki her sürücünün en yüksek kapasite durum unu gösterir. File menu D osya m enüsü ile şifre değiştirilebilir,aygıtlar taranabilir,bağlantıdeğiştirilebilir ve ASUS EZ- Backup Manager uygulam asından çıkılabilir. Change Password. Bir diyalog kutusu açarak kullandığınız şifrenizideğiştirm enize izin verir. Değiştirm ek için, yenişifreyigirin ve altındakikutuya girdiğiniz şifreyiyeniden yazın. Değişikliklerikaydetm ek için <OK> düğm esine basın. Scan Devices. Status w indow dakibilgiyitazeler. Change Connection. Bir diyalog kutusu açarak uzak bağlantıayarlarını değiştirm enize izin verir. Exit. ASUS EZ-Backup Manager uygulam asından çıkar. Edit menu Edit menu açılır pencereleriayarlar,olay kayıtlarınıgörüntüler ve güncelfirm w are i görüntüler/güncelleştirir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 161

163 Configure pop-ups. Bu düğm eye basarak, açılır pencere gösterilm esiniaçabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz ve açılır pencerenin görüntülenm e süresinisaniye olarak ayarlayabilirsiniz. Event log. Bu düğm eye basarak,kullanılan aygıtlardakiolay kayıtlarınıgörüntüleyebilirsiniz. Specify firmware. Bu düğm eye basarak, güncelfirm w are sürüm ünü görüntüleyebilir ya da kullandığınız firm w are sürüm ünü güncelleyebilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 162

164 Bölüm lem e H ard disk sürücüleriişletim sistem iiçin bölüm lem eniz gerektiğinde,önce sürücülerdekiveriyi yedekleyin. Bölüm lem ek için: 1. Bilgisayarıaçın ve W indow s işletim sistem ine girin. 2. Bilgisayarım a sağ tıklayın. Açılan pancereden Manage m addesiniseçin. 3. Storage m addesinin altındakidisk Management m addesine tıklayın. W indow s Disk Manager açılacaktır. 4. Bölüm lem ek istediğiniz hard disk sürücüyü seçin. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 163

165 Windows Disk Manager uygulam asında gösterilen hard disk sayısı, ASUS EZ-Backup Manageruygulam asında görüntülenen hard disk sayısıile uyuşm ayabilir. Toplam kapasite bilgilerine bakarak doğru hard disk i seçtiğinizden em in olun. 5. Hard disklerin ayrılm am ış boşluklerına sağ-tıklayarak,new Partition ıseçin. Ekran görüntüleri referans am açlıdır, kurulu olan işletim sistem inize göre farklılık gösterebilir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 164

166 6. Bölüm lem e sihirbazıaçılır. İleri ye tıklayarak bölüm lem e işlem ini başlatın. 7. Oluşturm ak istediğiniz bölüm lem e tipiniseçin ve İleri ye tıklayın. 8. İstediğiniz bölüm lem e boyutunu belirleyin ve İleri ye tıklayın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 165

167 9. Sürücü harfiya da sürücü yolunu tanım layın ve İleri ye tıklayın. 10. Bölüm ün adınıve dosya biçim ini belirleyin İleri ye tıklayın. 11. Yenibölüm sihirbazıdosya sistemi seçeneklerinigösterir. Ayarların doğru olduğundan em in olun. Bitir e tıklayarak bölüm ü oluşturun ya da Geri ye tıklayarak gereklideğişiklikleriyapın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 166

168 Hard disk sürücüyü tam ir etm ek ASUS EZ-Backup, RAID 1 setinde bozulan,bağlantısıkopm uş hard disk sürücünün yerine çalışan bir disk bağlandığında ya da bağlantıyeniden sağlandığında setieskihaline getirir. B u özellik sadece RAID 1 (SAFE) seti içindir. Hard disk sürücünün bağlantısıkoptuğunda aşağıdakim esajgörüntülenir: Tamir etmek için: 1. Serial ATA kablosunu kullanılabilir EZ_RAID bağlantı ucuna bağlayın. 2. Tam ir başlam ıştır. Resim deki işaretlenm iş hücrede tam ir işlem i durum u görüntülenir. Tam ir işlem i süresince bu hücre turuncu renktedir. 3. Bittiğinde aşağıdakim esajgörüntülenir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 167

169 4. Bittiğinde, Refresh düğm esine basarak bilgilerigüncelleyin. Tam ir işlem ibaşarılıise turuncu renkteki hücrede Normal yazdığınıve hücre renginin yeşilolduğunu göreceksiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 168

170 5.4.5 Çapraz-RAID Ayarlam aları: ASUS EZ-Backup ve IntelICH7R ile RAID 10 seti oluşturm ak RAID 10 setidört adet hard disk sürücüye ihtiyaç duyar. Intel ICH7R G üneyköprüsü üzerindekibütünleşik RAID kontrolcüsü sadece üç adet Serial ATA bağlantıucunu kontrol eder. RAID 10 seti oluşturm ak için, Intel ICH7R ve Silicon Im age birlikte çapraz-biçim olarak ayarlanır. RAID 10 setioluşturm ak için ilerleyen bölüm lerden yararlanın. D onanım ayarı 1. Serial ATA hard disk sürücülerinden birinin sinyalkablosunu anakartın üzerindeki EZ_RAID1 bağlantıucuna bağlayın. 2. Serial ATA hard disk sürücülerinden üçünü anakartın üzerindekisata1, SATA3 ve SATA4 bağlantıuçlarına bağlayın. EZ Backup jumper seçeneklerive BIOS ayarlam aları EZ-Backup jumper seçenekleri ve B IO S ayarlam aları hakkında detaylı bilgi için S ilicon Im age R A ID ayarlam aları bölüm üne bakınız. 1. Serial ATA hard disk sürücülerinibağladıktan sonra, jumperıraid 1 moduna ayarlayınız. 2. Sistem iaçın ve BIOS a girin. Advanced menu > DH Feature page yolunu izleyin. EZ Backup RAID Mode Change maddesini [Enabled] konumuna getirin (Eğer jumper seşeneği değiştirildiyse). 3. <F10> tuşuna basarak değişikliklerikaydedip çıkın. Sistem yeniden başlayacaktır. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 169

171 Intel Matrix Storage Manager Option ROM aracınıkullanarak RAID 10 setioluşturm ak RAID 10 setioluşturm ak için: 1. Sistem iaçın. 2. POST esnasında, <Ctrl+I> tuş kom binasyonunu kullanarak aracın ana m enüsüne girin. 3. Aracın ana m enüsünden,1. Create RAID Volum e m addesiniseçin ve <Enter>a basın. Bu ekran görüntülenecektir. 4. RAID 10 setinin adınıyazın ve <Enter> a basın. 5. RAID Levelm addesiseçildiğinde,yukarı/aşağıok tuşlarınıkullanarak RAID 10 u (RAID 0+1) seçin ve <Enter> a basın. 6. Aşağı/yukarıok tuşlarınıkullanarak RAID 0 dizilim iiçin şerit ölçüsünü belirleyin, ardından <Enter> a basın. Kullanılabilir şerit ölçü değerleri4 KB tan 128 KB a kadardır. N orm alşerit ölçüsü 64 KB dir. D üşük şerit ölçüleri server sistem leri için ve büyük şerit ölçüleri çoklu ortam bilgisayar sistem lerinde ses ve video düzenlem e için kullanılm asını tavsiye ederiz. 7. RAID yığınındakiistediğiniz kapasite m iktarınıgirerek <Enter>a basın. N orm alde en çok kullanılabilir alan gösterilir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 170

172 8. Create Volume m addesibelirginleşince <Enter> a basın. Bu ikaz görünecektir. 9. RAID yığınınıoluşturup ana m enüye dönm ek için <Y> tuşuna, Create Volume m enüsüne geridönm ek için <N > tuşuna basınız. 10. RAID 10 setinioluşturduğunuzdan sonra ana m enü görüntülenir. EZ_RAID bağlantıucuna bağladığınız hard disk sürücü ExternalDisk olarak adlandırılır. Ç apraz ayarlam a ile RAID 10 seti oluşturduğunuzda, EZ-Backup Manager aracı ile EZ_RAID1 ve EZ_RAID2 bağlantı uçlarına bağlanan hard disk sürücülerinin durum unu görüntüleyem ezsiniz. Intel M atrix S torage ASUS EZ-Backup bağlantı uçlarındaki hard disk sürücülerin durum bilgilerini gösterem ez. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 171

173 5.5 RAID sürücü disketioluşturm ak Windows 2000/XP işletim sistem lerikurulum unda RAID ayarlam asıyapm ak için RAID sürücüsü içeren bir floppy disket gereklidir İşletim sistem ine girm eden RAID sürücü disketioluşturm ak İşletim sistem ine girm eden RAID sürücü disketioluşturm ak için: 1. bilgisayarınızıçalıştırın. 2. POST ekranındayken <Del> tuşuna basın. 3. Birincilaçılış cihazıolarak optik sürücünüzü belirleyin. 4. Destek CD sinioptik sürücünüze yerleştirin. 5. Değişikliklerikaydedip BIO S tan çıkın. 6. Sistem Press any key to boot from the opticaldrive. Kom utunu verdiğinde bir tuşa basın. 7. Bir m enü görüntülendiğinde, RAID sürücü disketioluşturm ak için <1> tuşuna basın. 8. Biçim lendirilm iş bir floppy disketisürücüye yerleştirin ve <Enter>a basın. 9. Ekrandakitalim atlarıizleyerek işlem itam am layın W indow s ta RAID sürücü disketioluşturm ak W indow s ta RAID sürücü disketioluşturm ak için: 1. Windows u başlatın. 2. Anakart destek CD sinisürücüye yerleştirin. 3. Make Disk menüsüne gidin, Intel ICH7R RAID sürücü disketioluşturm ak için Intel ICH7R 32/64 bit RAID Driver Disk e, JMicron JMB363 RAID sürücü disketioluşturm ak için Make JMicron JMB36X 32/64-bit RAID Driver a tıklayın. 4. Sürücüye bir floppy disket yerleştirin. 5. Ekrandaki talim atlarıizleyerek işlem itam am layın RAID sürücüsünü kurm ak için: 1. İşletim sistem ikurulum u sırasında, Sistem press the F6 key to install third-party SCSI or RAID driver kom utunu verecektir. 2. <F6> ya basın,ardından RAID sürücüsünü barındıran disketisürücüye yerleştirin. 3. SCSI adaptörünü kurm ak istediğinde Intel(R) 82801GH/GM SATA RAID Controller (Desktop ICH7R/DH) ve JMicron JMB363 m addeleriniseçtiğinizden em in olun. 4. Ekrandakitalim atlarıizleyerek işlem itam am layın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 172

174 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 173

175 Bu bölüm ATI CrossFire grafik kartlarının nasıl kurulduğu ve ATI nin Çoklu-Video İşlem e teknolojisi hakkında bilgiiçerir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 174

176 6.1 Giriş CrossFire grafik kartlarınıkurm ak Yazılım Bilgisi 180 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 175

177 6.1 Giriş Bu anakart, ATI CrossFire teknolojisinidestekleyerek çoklu grafik işletim üniteligrafik kartlarınıkullanabilm enizisağlar. Bu bölüm dekikurulum adım larınıtakip edin Gereksinimler CrossFire Edition grafik kartı(master) CrossFire -hazır grafik kartı(slave) CrossFire -hazır anakart (ASUS P5W DH Deluxe) G üç kaynağınızın sistem inizdekien düşük güç gereksinim inikarşıladığından em in olun. D onanım gereksinim i ve kurulum prosedürleri hakkında detaylı bilgi için ATI websitesini ziyaret edin ya da R adeon X 850 C rossfire Edition K ullanım kulavuzuna bakın. A TI C rossfire teknolojisi aşağıdaki işletim sistem lerince desteklenir: - W indow s X P 32 -bit (Home/Professional) + Service Pack 2 (SP2) - W indow s X P Professional 64 -bit Edition. G rafik kartı sürücünüzün A TI C rossfire Teknolojisini desteklediğinden em in olun. En son çıkan sürücüyü ATI websitesinden (www.ati.com) indirin D V I çıkışı kullandığınızda, R adeon X 850 C rossfire Edition grafik kartının en yüksek çözünürlüğü 1600 x 65 MHz dir Başlam adan önce Diğer grafik kartısürücülerinisistem inizden kaldırın. Diğer grafik kartısürücülerinisistem inizden kaldırm ak için: 1. Çalışan tüm uygulam alarıkapatın. 2. Denetim M asası> Program Ekle/Kaldır yolunu izleyin. 3. M evcut grafik katısürücünüzü seçin. 4. Ekle/Kaldır ıseçin. 5. Sistem iyeniden başlatın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 176

178 6.2 CrossFire grafik kartlarınıbağlam ak C rossfire sistemi kurduktan sonra, A TI C rossfire Edition grafik kartı ile birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakınız. G rafik kartlarınıbağlam ak: 1. CrossFire Edition (M aster) grafik kartınıve CrossFire -hazır (Slave) grafik kartını hazırlayın. Slave grafik kartı M aster grafik kartı 2. CrossFire Edition (Master) grafik kartınıturuncu PCI Express x16 slotuna bağlayın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 177

179 3. CrossFire -hazır (Slave) grafik kartınısiyah PCI Express x16 slotuna bağlayın. 4. G üç kaynağından gelen ek güç bağlantılarınıgrafik kartlarına bağlayın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 178

180 5. Harici kablonun bir ucunu Master grafik kartına bağlayın. 6. Haricikablonun diğer ucunu Slave grafik kartına bağlayın. 7. Kablonun serbest ucunu m onitörün uygun portuna takın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 179

181 6.3 Yazılım bilgisi Aygıt sürücülerinikurm ak Aygıt sürücülerinikurm ak için grafik kartınızın paketinden çıkan belgelerden yararlanın. A TI C rossfire teknolojisi aşağıdaki işletim sistem lerince desteklenir: - W indow s X P 32 -bit (Home/Professional) + Service Pack 2 (SP2) - W indow s X P Professional 64-bit Edition. 1. Sistem iniziaçarak Yöneticiolarak işletim sistem inizde oturum açın. 2. W indow s otomatik olarak CrossFire grafik kartlarınıalgılar ve YeniD onanım Bulundu Sihirbazı nıgörüntüler. İptal e basınız. 3. CrossFire kurulum CD sinioptik sürücüye yerleştirin açılan m enüdeki sürücülerikurun. 4. İleri ye tıklayarak açılan pencereden kuruluma devam edin. 5. Lisans Anlaşm asınıokuyun ve Evet e tıklayın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 180

182 6. İstediğiniz kurulum çeşidiniseçin ve İleri ye tıklayın. Express m addesini seçerek A TI sürücüsü ile birlikte H ydrav ision çoklu m onitör ve m asaüstü yönetim yazılım ını da yükleyin. C ustom m addesini seçerek isteğe bağlı kurulum gerçekleştirin. Bu pencere kurulum işlem idurum unu gösterir. Windows otomatik olarak ATI Catalyst Control Center yazılım ınıayarlar. 7. Kurulum tam am landığında sürücü dosyalarıbilgisayara kopyalanm ıştır. Kurulum dan sonra ayarlarınızın etkinleştirilm esiiçin bilgisayarınızıyeniden başlatın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 181

183 6.3.2 Catalyst ControlCenter uygulam asınıkullanm ak Catalyst ControlCenter, ATI donanım ınızın görüntü özellikleriyle ve kurduğunuz yazılım la bağlantıkurar. U ygulam ayıkullanarak grafik özellikleriniziayarlayın, bağlıaygıtları açın/kapatın ve m asaüstü yerleşim iniayarlayın. Catalyst Control Center uygulm asınıçalıştırm ak Catalyst ControlCenter uygulam asınıçalıştırm ak için birkaç yolvardır: W indow s görev çubuğundan, Başlat > ATI Catalyst ControlCenter > Catalyst Control Center yolunu izleyin. M asaüstündekicatalyst ControlCenter sim gesine çift tıklayın. W indow s görev çubuğundaki,catalyst Control Center sim gesine çift tıklayın. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 182

184 Catalyst ControlCenter Dialog Kutusu Görünüm ü Catalyst ControlCenter ikigörüm dedir: Standard Yeni başlayanlar için sihirbazlıgörünüm Advance İlerikullanıcılar için yazılım ın tüm ayarlarıyla bağlantılıgörünüm C rossfire özelliğini kullanabilm eniz için Advance görünüm ünü ayarlam alısınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 183

185 CrossFire ıetkinleştirm ek için: 1. Advance görünüm üne geçin. 2. G rafik özelliklerinen Crossfire m addesiniseçin. 3. CrossFire Settings dialog kutusunda, Enable CrossFire m addesiniişaretleyin. 4. OK düğm esine basarak seçim inizionaylayın. Hotkeys Hotkeys sekm esine geçin ve Hotkeys Manager penceresine ulaşın. Kendikullanım ınıza göre tuş kom binasyonlarıayarlayıp uygulam anın özelliklerinidaha hızlıyapabilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 184

186 Profiles Profiles sekm esine geçin ve Profiles Manager penceresine ulaşın. M asaüstü ortam ı, video ve 3D uygulam a ayarlarınız için değişik kullanım profilleriatayabilirsiniz. Preferences Preferences sekm esinde dilayarları,kabuk seçim i, norm alayarlara geridönüş ya da sistem tepsisisim gesiniaçm a/kapam a gibiayarlam alarıyapabilirsiniz. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 185

187 Help Help sekmesinde, Online hyardım sistem i, problem raporu oluşturm a ve Catalyst Control Center sürüm bilgisigibim addeleribulacaksınız. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 186

188 Bu ek anakartın desteklediği işlem ciözelliklerihakkında bilgi verir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 187

189 A.1 Intel EM 64T 189 A.2 Enhanced IntelSpeedStep Teknolojisi(EIST) 189 A.3 Intel Hyper-Threading Teknolojisi 191 c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 188

190 A.1 Intel EM64T B u an akart 3 2 -bit işletim sistem lerin de In tel Pentium 4 LGA775 işlem cilerle tam u yum lu olarak çalışır. B u an akart E M 64 T destekli B IO S dosyası ile birlikte gelir. A S U S w ebsitesi n den en gün cel B IO S dosyasını gü ncellem eniz gerektiğin de in direbilirsin iz. (w w w.asu s.com /su pport/dow n load/) D etaylı bilgi için bölü m 4 ü in celeyebilirsin iz. E M 6 4T özelliği h akkın da dah a geniş bilgiyi dan öğren ebilirsiniz. W in dow s 64-bit işletim sistem i h akkın da geniş bilgi için w w w.m icrosoft.com u ziyaret ediniz. Intel EM 64T özelliğinikullanmak Intel EM 64T özelliğinikullanm ak için: 1. Intel EM 64T özelliğiolan Intel Pentium 4 işlem ciyikurunuz bit işletim sistem ikurunuz (W indow s XP Professional x64 Edition ya da Windows Server 2003 x64 Edition). 3. Anakart kom ponentlerinin ve aygıtlarının 64-bit sürücülerinidestek CD sinden kurunuz. 4. Eklentikartlarının ve yerleşik aygıtların 64-bit sürücülerinikurunuz. E klenti kartınızın ya da yerleşik aygıtlarınızın 6 4 -bit desteği olu p olm adığın ı öğren m ek için ilgili dokü m an ların a ya da w ebsite lerin e başvu ru nu z. A.2 Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi (EIST) B u an akart E IS T desteği olan B IO S dosyası ile birlikte gelir. B IO S gü ncellem esi gerektiğin de gü ncel B IO S dosyasını A S U S w ebsitesin den (www.asus.com/support/download/) in direbilirsin iz. D etaylar için bölü m 4 ü inceleyiniz. EIS T özelliği h akkın da dah a geniş bilgiyi adresinden öğren ebilirsiniz. A.2.1 Sistem gereksinimleri EIST özelliğinikullanm adan önce sistem inizin ilgiligereksinim lerinikontrolediniz: EIST destekli Intel Pentium 4 işlem ci EIST destekli BIOS dosyası EIST destekliişletim sistem i(windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1/Linux 2.6 kernel ya da daha güncelsürüm ler) c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 189

191 A.2.2 EIST kullanım ı EIST özelliğinikullanm ak için: 1. Bilgisayarıaçın ve BIO S a girin. 2. Advanced M enu ye gidiniz ve CPU Configuration üzerine gelerek <Enter> a basınız. 3. Intel SpeedStep Technology m addesiniautom atic konum una getirin ve <Enter> a basın. Daha çok bilgiiçin Bölüm 4-24 e bakınız. 4. <F10> a basarak değişikliklerikaydederek BIO S tan çıkın. 5. Bilgisayar yeniden başladıktan sonra,m asaüstünde herhangibir boş yerde sağ tuşla tıklayın ve açılan m enüden Ö zellikler iseçin. 6. G örüntü özellikleriekrana geldiğinde Ekran koruyucu sekm esiniseçin. 7. G üç seçenekleriözellikleriniaçm ak için G üç tuşuna basın. 8. G üç düzenlerisekm esinden Her zam an açık ya da Ev/O fis m asası seçeneklerinden biriniişaretleyin. 9. U ygula ve ardından Tam am düğm elerine basın. 10. G örüntü özellikleripenceresinikapatın. G üç düzeniniayarladıktan sonra işlem cinin az kullanıldığıdurum larda işlem ciiç frekansıdüşer. E kran görü ntü leri ve işlem ler işletim sistem lerinde değişiklik gösterebilir. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 190

E2668 İkincisürüm V2 July 2006. Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

E2668 İkincisürüm V2 July 2006. Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. E2668 İkincisürüm V2 July 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm ış

Detaylı

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved.

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. Çizgi Akademi E2377 Düzenlenm iş BaskıV2 Aralık 2005 Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m

Detaylı

Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu

Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu 0 E2860 İlk Sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla

Detaylı

Çizgi Akademi ASUS P5VD2 VM / P5V VM SE DH. csg.cizgi.com.tr

Çizgi Akademi ASUS P5VD2 VM / P5V VM SE DH. csg.cizgi.com.tr Çizgi Akademi 0 E2832 İlk Sürüm V1 Ekim 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm haklarısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından

Detaylı

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved.

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. E2800 İlk Sürüm Ağustos 2006 Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5B E2620 İlk Baskı Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan

Detaylı

P5B-VM / csg.cizgi.com.tr

P5B-VM / csg.cizgi.com.tr 0 E2833 İlk Sürüm Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N/ M2N-DH E2753 İlk Baskı Ağustos 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz.

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz? A) Bellek B) İşlemci C) Genişleme yuvaları D) Güç kaynağı 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2A-VM E2975 Birinci Baskı V1 Ocak 2007 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5LD2-X/1333 E3358 Birinci Baskı Temmuz 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

ANAKART (MOTHERBOARD)

ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Yapısı ve Çalışması Anakart

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N32-SLI Deluxe E2594 Düzeltilmiş Baskı V2 Mayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri

Detaylı

Otomatik overclock yapma, fansız soğutma, kolay erişim noktası ve ağ bağlantı monitorleme için gelişmiş özellikler ASUS Intelligence'da buluştu

Otomatik overclock yapma, fansız soğutma, kolay erişim noktası ve ağ bağlantı monitorleme için gelişmiş özellikler ASUS Intelligence'da buluştu AI Proactive Nedir? ASUS AI Proactive Otomatik overclock yapma, fansız soğutma, kolay erişim noktası ve ağ bağlantı monitorleme için gelişmiş özellikler ASUS Intelligence'da buluştu Stack Cool - Daha serin

Detaylı

isterseniz Nvidia SLI seçeneklerine sahipsiniz. Şimdi kartın özellikleri toplu olarak bir tablo halinde görelim.

isterseniz Nvidia SLI seçeneklerine sahipsiniz. Şimdi kartın özellikleri toplu olarak bir tablo halinde görelim. Bugün inceleyeceğimiz ürün Asus un X58 platformuna kattığı ilk üye olan Ati CrossfireX ve Nvidia SLI destekli Asus P6T Deluxe modeli. Şimdi gelin hep birlikte bu anakartı yakından inceleyelim. ASUS P6T

Detaylı

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi 0 E2918 İlk sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri ANAKART Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri Anakart Motherboard, Sistem kartı Mainboard gibi isimleri de vardır. Anakart Bilgisayarın en

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri ANAKARTLAR Anakartlar, bilgisayarların temel donanım elemanıdır. Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Bileşenleri 1-Yonga

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir.

ANAKARTLAR. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ANAKARTLAR Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

ANA KART NEDİR? ANA KART (MAIN BOARD) ANA KARTIN GÖREVİ 07.10.2013

ANA KART NEDİR? ANA KART (MAIN BOARD) ANA KARTIN GÖREVİ 07.10.2013 ANA KART NEDİR? www.sukrukaya.org Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır. Bilgisayara takılan parçaların hangi

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. Crosshair E2711 İkinci Baskı V2 Temmuz 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

ANA KARTLAR ANA KARTLAR VE KASALAR

ANA KARTLAR ANA KARTLAR VE KASALAR ANA KARTLAR VE KASALAR ANA KARTLAR 2 ANA KART (MAIN BOARD) 3 ANA KART NEDİR? Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır.

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5GC-MX/1333 E3363 Birinci Baskı Ağustos 2007 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-AM E3758 Birinci Baskı V1 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-C/1600 E3695 Birinci Baskı V1 Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3A78-EH E3681 Birinci Baskı Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N-MX E2719 Birinci Baskı V1 Ağustos 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

MODELLER D6330, D6530

MODELLER D6330, D6530 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D6330, D6530 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3A78-EM E3861 Birinci Baskı V1 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

P5PE VM. Türkçe Kullanma Kılavuzu. csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0

P5PE VM. Türkçe Kullanma Kılavuzu. csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0 P5PE VM Türkçe Kullanma Kılavuzu csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0 E2609 İlk sürüm Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan,

Detaylı

Full HD Dome Kamera. Hızlı Kurulum Kılavuzu MODEL D6210 UYARI!

Full HD Dome Kamera. Hızlı Kurulum Kılavuzu MODEL D6210 UYARI! Full HD Dome Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODEL D6210 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden haber

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3N78-EH E3665 Birinci Baskı Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Temel Kavramlar. Anakart Sınıflandırmaları. PCB Katmanları. Anakart Şekil Faktörleri. ATX Şekil Faktörü 16.10.2012. Anakartlar

Temel Kavramlar. Anakart Sınıflandırmaları. PCB Katmanları. Anakart Şekil Faktörleri. ATX Şekil Faktörü 16.10.2012. Anakartlar Anakartlar Motherboards Temel Kavramlar Bilgisayarların temel taşıdır Bütün donanımsal birimler anakarta bağlanırlar Çevre birimleri için portların çoğunu sunar Güç kaynağından gelen gücü sisteme dağıtır

Detaylı

Şunu unutmayın asla 750 liralık anakart 1 milyarlık işlemci de alsanız ekran kartınız kötü oldukça oyunlarda verim elde edemezssiniz.

Şunu unutmayın asla 750 liralık anakart 1 milyarlık işlemci de alsanız ekran kartınız kötü oldukça oyunlarda verim elde edemezssiniz. Geçenlerde oyunculara yönelik 10 ekran kartı ve 10 işlemci seçmiştik. Şimdi de bilgisayarlarımızın en önemli bileşeni olan anakartlardan 10 tane seçiyoruz. Intel Sandy Bridge destekli anakartlarında bir

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

http://alikoker.name.tr ANAKART

http://alikoker.name.tr ANAKART ANAKART Anakart sistemin çalışması için gerekli tüm birimleri üzerinde bulunduran ve bu birimler arası köprüler kuran elektronik elemandır. Ek kartlar, sürücüler ve bağlantılar anakart üzerinde yer alır.

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3N78-VM E3959 İkinci Baskı V2 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

TEKRAR DERSİ (Ders 1,2,3,4,5)

TEKRAR DERSİ (Ders 1,2,3,4,5) Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi TEKRAR DERSİ (Ders 1,2,3,4,5) Bilgisayarlar 4 temel unsurdan oluşmaktadır. 1) Giriş birimleri 2) Depolama

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-D510UD

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-D510UD Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya GIGABYTE GA-D510UD için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki GIGABYTE GA-D510UD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Detaylı

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI PARALEL PCI ARABİRİM KARTI Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş IEEE1284 arabirim PCI eklenti kartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kart, kullanıcıların paralel aygıtlarını bağlamak üzere bilgisayar

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202 Kullanım Kılavuzu USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu Model: DA-70202 I. Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Güvenlik ve emniyet ile birlikte yeni bir depolama konseptini size göstereceğiz.

Detaylı

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta.

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta. 1. Hafta DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. Murat YAZICI www.muratyazici.com Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı Dersin İçeriği Temel Kavramlar, Anakart, Anakart

Detaylı

Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri

Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri Bilgisayar Modeli: Inspiron 3268 Resmi Model: D13S Resmi Tip: D13S002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemleri ve Donanım İşletim Sistemlerine Giriş/ Ders01 1 İşletim Sistemi? Yazılım olmadan bir bilgisayar METAL yığınıdır. Yazılım bilgiyi saklayabilir, işleyebilir

Detaylı

Sistem. Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasadır.

Sistem. Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasadır. Sistem (Kasa) 1 Sistem Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasadır. 2 Sistem Bir masaüstü kişisel bilgisayarda, sistemin içerisinde şunlar bulunur: Sürücü

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ 2.HAFTA Yonga Seti (Chipset) Anakart üzerinde yer alan bir dizi işlem denetçileridir. Bu denetçiler anakartın üzerindeki bilgi akış trafiğini denetler. Bilgisayarın kalitesi,

Detaylı

Yüksek netlikte kablosuz ağ medya oynatıcı NMP580-W İçeriklerinizi Kolayca Paylaşın

Yüksek netlikte kablosuz ağ medya oynatıcı NMP580-W İçeriklerinizi Kolayca Paylaşın Yüksek netlikte kablosuz ağ medya oynatıcı NMP580-W ViewSonic NMP-580w ağ medya oynatıcı, geniş format ekranlarında ve dijital signage çözümlerinde güvenilir ve etkileyici 1080p medya oynatmayı sağlar.

Detaylı

HS/MICUS SERİSİ DOKUNMATİK P.C. KULLANIM KİTABI

HS/MICUS SERİSİ DOKUNMATİK P.C. KULLANIM KİTABI HS/MICUS SERİSİ DOKUNMATİK P.C. KULLANIM KİTABI CİHAZ TANIMI Restaurant, mağaza, kuyumcu, hastane, otel, eczane, parfümeri gibi perakende ve hizmet sektörü firmalarının kullanımına uygun; sipariş alma

Detaylı

Bölüm 4. Sistem Bileşenleri. Bilgisayarı. Discovering. Keşfediyorum 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 4. Sistem Bileşenleri. Bilgisayarı. Discovering. Keşfediyorum 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Sistem Bileşenleri Bilgisayarı Discovering Keşfediyorum 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Sistem Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

İŞLEM ANALİZ FORMU YETERLİKLER. İç donanım birimlerinin montajını yapmak

İŞLEM ANALİZ FORMU YETERLİKLER. İç donanım birimlerinin montajını yapmak İŞLEM NUMARASI 1 İŞLEMİN ADI Anakartı montaja hazırlamak Antistatik Poşet, Antistatik Ambalaj Köpükleri, Antistatik Bileklik, Antistatik Altlık, Anakart, plastik ayak, el takımları Ortamı statik elektrikten

Detaylı

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz 4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz Kullanma Kılavuzu DS-55204 Digitus 4K Çoğaltıcı Seti, 4K2K/60Hz hem yüksek çözünürlüklü grafikler hem de kesintisiz video oynatımı için en yüksek talepleri dahi karşılayan

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Anakart ve Bileşenleri CPU, bellek ve diğer bileşenlerinin bir baskı devre (pcb) üzerine yerleştirildiği platforma Anakart adı

Anakart ve Bileşenleri CPU, bellek ve diğer bileşenlerinin bir baskı devre (pcb) üzerine yerleştirildiği platforma Anakart adı S a y f a 1 Anakart ve Bileşenleri CPU, bellek ve diğer bileşenlerinin bir baskı devre (pcb) üzerine yerleştirildiği platforma Anakart adı verilmektedir. Anakart üzerinde CPU, bellek, genişleme yuvaları,

Detaylı

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T46 PC, güçlü Intel N2930 1.8GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard veya Linux işletim sistemi kullanır. SC-T46, Citrix ICA/HDX, PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2NPV-MX E2629 Birinci Baskı V1 Mayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Kullanma Kılavuzu DA-70861 1. GİRİŞ Digitus tam fonksiyonel üniversal takma birimi, USB tip C tam donanımlı bir çalışma alanı oluşturmanız için size her şeyi sunuyor.

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

MODELLER D8210, D8220, D8520

MODELLER D8210, D8220, D8520 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D8210, D8220, D8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

Full HD Mini HDMI Genişletici

Full HD Mini HDMI Genişletici Full HD Mini HDMI Genişletici Kullanma Kılavuzu DS-55203 Ürün tanıtımı Bu HDMI Genişletici, çift olarak çalışan bir verici ünite (TX) ve bir de alıcı üniteden (RX) oluşur. Sıkıştırılmamış full HD1080p@60Hz

Detaylı

Bilgisayar Nedir? Anakart ve Bileşenleri

Bilgisayar Nedir? Anakart ve Bileşenleri Bilgisayar Nedir? Kendisine verilen komutlar doğrultusunda verileri çok hızlı bir şekilde işleyen makinelerdir. Bilgisayar Çeşitleri 1. PC(Personal Computer=Kişisel Bilgisayar): Tek kişinin kullandığı

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

Fiyat Listesi V2.0.7_8

Fiyat Listesi V2.0.7_8 Fiyat Listesi V2.0.7_8 AHD Kameralar KST - K3 - AHD2006 KST - K8 - AHD2006 KST - K9 - AHD2006 260,00 TL 260,00 TL IR Mesafesi 12-15 metre 2 Hidden Led, Smart IR Özelliği, İkili Cam, Defog Sabit Lens: 3.6mm

Detaylı

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6" INTEL CI5-5200U 2,2GHZ

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6 INTEL CI5-5200U 2,2GHZ C55-C- 11JSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 11RSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 13HSatellite Ci5-920M 15.6'' C55-C- 14FSatellite 500GB 15.6" İşletim Sistemi DOS DOS MS WINDOWS DOS

Detaylı

SİSTEM BAKIM VE ONARIM DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

SİSTEM BAKIM VE ONARIM DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU No Soru Cevap 1 Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların Anakart iletişimini sağlayan elektronik devreye ne ad verilir? 2 Üzerinde, mikro işlemci yuvası, bellek, genişleme

Detaylı

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Kablosu Güç Adaptörü SATA Kablosu U.K. Pilleri U.K. 2 Ön Panel Dokunmatik Tuş Standby LED Göstergesi Mini TV Burada TV yayınlarını veya tv logolarını

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından

Detaylı

Kablosuz 802.11N USB Adaptör

Kablosuz 802.11N USB Adaptör Kablosuz 802.11N USB Adaptör Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Garanti Belgesi NWD-270N Kablosuz 802.11n USB Adaptör Genel Bakış NWD-270N, WPS (Kablosuz Gu venlik Yapılandırması) destekli USB arayu zu ne sahip

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

Bilgisayar Donanım ANAKART ÜZERĐNDE YER ALAN GĐRĐŞ/ÇIKIŞ (I/O) BAĞLANTI NOKTALARI

Bilgisayar Donanım ANAKART ÜZERĐNDE YER ALAN GĐRĐŞ/ÇIKIŞ (I/O) BAĞLANTI NOKTALARI ANAKART ÜZERĐNDE YER ALAN GĐRĐŞ/ÇIKIŞ (I/O) BAĞLANTI NOKTALARI Çeşitli aygıtları bağlamak üzere anakart üzerinde farklı tipte konnektörler bulunmaktadır. Anakart üzerinde tipik olarak yazıcı, mouse, klavye

Detaylı

ANAKARTIN YAPISI VE ÇALIŞMASI

ANAKARTIN YAPISI VE ÇALIŞMASI ANAKARTIN YAPISI VE ÇALIŞMASI Anakartlar özel alaşımlı bir blok üzerine yerleştirilmiş ve üzerinde RAM yuvaları genişleme kartı slotları, devreler ve yongalar bulunan ve bütün bu donanım birimlerinin mikroişlemci

Detaylı

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N-MX SE E3168 Birinci Baskı V1 Nisan 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı