Cumhurbaşkanı Seçiminin Düşündürdükleri ya da Hukukun Siyasallaşması *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhurbaşkanı Seçiminin Düşündürdükleri ya da Hukukun Siyasallaşması *"

Transkript

1 Cumhurbaşkanı Seçiminin Düşündürdükleri ya da Hukukun Siyasallaşması * Nur Uluşahin ** ÖZET Bu çalışmada, son dönemde ülkemizin siyasal gündemini önemli ölçüde meşgul eden 11. Cumhurbaşkanı seçimi ve seçim sürecinde ortaya çıkan siyasal ve hukuksal sorunlar incelenmektedir. Anayasanın 96 ve 102 nci maddelerinin Danışma Meclisi tutanakları ile birlikte deşerlendirilmesi sonucunda, Anayasayı yapan kurucu iktidarın 102 nci maddede özel bir toplantı yeter sayısı öngörmeyerek, Cumhurbaşkanı seçimini kolaylaştırma yolunda bilinçli tercihini açık bir biçimde ortaya koymasına raşmen aksi istikamette ileri sürülen görüşlerin ve bu yönde oluşturulan gündemin hukukun siyasallaşması olgusuna açık bir örnek teşkil ettişi sonucuna varılmıştır. Meclis kararlarının genel bir kategori olarak anayasaya uygunluk denetimi dışında bırakılmasına karşılık, normatif bir düzenleme getirmeyen ve bir defada uygulanmakla tükenen bu yöndeki işlemin Anayasanın açık hükmüne raşmen iptal edilebilmesi Anayasanın iradesine uygun düşmedişi gibi, söz konusu uygulama nın iptali aynı zamanda Anayasanın 153 üncü maddesine aykırı bir biçimde iptal kararının geriye yürümesi sonucunu da doşurmaktadır. Hukuki açıdan savunulamayacak bu tür yaklaşımlar, yasama meclisinde hassas dengelerde ortaya çıkan siyasi iradeyi baltalayarak hukukun siyasallaşmasına zemin hazırlamakta, dürüstlük ilkesi ile başdaşmamakta ve daha da kötüsü hukuk güvenlişinin kolayca kapanmayacak derin yaralar almasına yol açmaktadır. Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı seçimi, meclis kararı, Anayasa Mahkemesi, hukukun siyasallaşması, dürüstlük ilkesi. REFLECTIONS ON THE ELECTION OF THE PRESIDENT OF REPUBLIC OR POITICIZATION OF JUDICIARY ABSTRACT In this paper, political and legal problems created by the election of the 11 th President of the Republic of Turkey which have occupied our recent political agenda have been studied. The evaluation of Article 96 and 102 of the Constitution, together with the records the Consultative Assembly proves that the conscious preference of the constitutive power without setting a special quorum for session was making the election of the President of the Republic easier. Therefore, I concluded that the continual discussions on this subject give a clear example of politicization of the law. Although parliamentary decisions cannot be reviewed by the Constitutional Court in principle, the control of constitutionality of the decision concerning the election of the President of the Republic clearly contravenes the Constitution. Moreover the annulment of the decision of the Assembly which does not create a normative regulation also contradicts Article 153 of the Constitution which prevents the annulment decisions to be applied retroactively. Those approaches that cannot be legally justified tend to undermine the political will created by delicate equilibriums in the legislative assembly and prepare a background for the politicization of the judiciary. This decision of the Court cannot be in agreement with the integrity of the law and more importantly it will cause deep traumas to the rule of law which cannot be healed easily. Keywords: Election of the President of the Republic, parliamentary decision, the Constitutional Court, the politicization of judiciary, the principle of integrity. * ** Bu yazı hakem incelemesinden geçmiştir. Yrd. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖŞretim Üyesi. 18 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar 2007

2 1. Giriş 16 Mayıs 2000 günü göreve başlayan 10 uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer in görev süresinin dolmakta olması nedeniyle seçim takviminin işlemeye başlaması ülkemizi aylar öncesinde başlayan hummalı tartışmalar içerisine sokmuştur. Gelişmiş ve pekişmiş demokrasilerde son derece olaşan bir şekilde yaşanan seçim döngüsü, yazık ki ülkemizde nevrotik bir kısırdöngü içerisinde; korku, kaygı ve paranoid vehimlerle karşılanmıştır. Daha da önemlisi, hastalıklı ruh halimiz bu kez hukukun şaşmaz terazisindeki gerçeşi de kitlelere olanca gücüyle çarpıtarak yansıtmış ve cumhurbaşkanı seçilmesi gibi önemli bir konuda üst düzeydeki hukukçuların ayrı kutuplara düşmesi kitlelerin hukuk güvenlişine duyduşu gitgide azalan inançtan kalanı da alıp götürmüştür. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih KanadoŞlu tarafından ortaya atılan ve TBMM nin üye tamsayısının 2/3 üne karşılık gelen 367 milletvekili hazır olmadan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oylamanın yapılacaşı oturumun açılamayacaşı, oturum açılsa bile sandıktan çıkan oy sayısının 367 nin altında kalması durumunda toplantının yapılmamış sayılacaşına dair iddia 1 doşal olarak beklenebileceşi gibi anamuhalefet partisinin sıkıca sarıldışı bir argüman olmakla kalmamış, aşaşıda tartışılacaşı üzere şaşırtıcı biçimde önemli akademik çevrelerden de destek almıştır Bu konuda bkz; ErdoŞan TEZşÇ, Mümtaz SOYSAL, Fazıl SAİLAM, Necmi YÜZBA IOİLU, Süheyl BATUM ve Oya ARASLI nın içinde bulunduşu bir grup anayasa hukukçusu yanında, önde gelen dişer bazı hukukçular da bu görüşü savunmaktadır. Bu doşrultudaki bazı yorumlar için bkz; Necmi YÜZBA IOİLU, Cumhurbaşkanı Seçiminin Hukukilik ve Meşruiyet Yönleriyle şrdelenmesi, Güncel Hukuk, ubat 2007/2, s ; şbrahim KABOİLU, CumhurbaşkanlıŞı Seçimi- I, Birgün, 3 Ocak 2007 ve CumhurbaşkanlıŞı Seçimi, II, Birgün, 10 Ocak 2007; Fazıl SAİLAM, Cumhurbaşkanı Seçimiyle şlgili Tartışmalar, 8 Ocak 2007, org/index.php?news=477, Süheyl BATUM, CumhurbaşkanlıŞı Seçiminde Yeni Boyut Vatan, 27 Aralık 2006; pek çok görüşün bir arada bulunduşu kaynak olarak bkz; Anamuhalefet partisinin, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oylamada aksine bir durumun ortaya çıkması halinde, kararın kendileri tarafından derhal Anayasa Mahkemesi ne götürüleceşinin altını defaatle çizmesine karşılık, başlangıçta akla yakın gelmedişinden olsa gerek, söz konusu hukuki öngörü iktidar partisini dişer kesimlerle uzlaşmacı bir tavır içerisine girmeye zorlayacak etkiyi yaratamamıştır. Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı seçiminin akıbetinin Anayasa Mahkemesi ne bırakıldışı bu aşamada 3, işin bu noktalara varmasında ortak sorumluluşu bulunan hemen her kesimin hatanın neresinden dönülse kârdır mantışıyla iç hesaplaşmaya yönelmesinde yarar bulunmaktadır. ayet tüm bu olumsuzluklar içerisinde olumlu bir yan aranacak olursa, Anayasa Mahkemesinin vereceşi demokrasi sınavının Türkiye de anayasa yargısının işlevini tartışan yeni kuşak anayasa hukukçularına son derece net ve bilimsel bir veri saşlayacak olmasıdır Anayasa Mahkemesi nin Cumhurbaşkanı se- s çimini iptal yetkisi var mı? Anayasanın 148 inci maddesi birinci fıkrasına göre anayasaya uygunluk denetimine tabi normlar 3 4 avukatlar.net/koseyazisi.asp?id=114, Mümtaz SOYSAL, şki Yorum, Cumhuriyet, 27 Nisan 2007; Mümtaz SOY- SAL, Hukukun KurtarıcılıŞı, Cumhuriyet, 30 Nisan Konu, CumhurbaşkanlıŞı seçiminin ilk turunun yapıldışı 27 Nisan 2007 tarihinde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve 134 milletvekilinin imzasını taşıyan bir dilekçe ile Anayasa Mahkemesi ne intikal ettirilmiştir. Dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi şçtüzüşü nün 121. maddesinin birinci fıkrasındaki Anayasanın 102 nci maddesi hükümlerine göre ibaresini eylemli olarak deşiştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ve bu uygulamanın ayrılmaz parçası olan günlü, 11. Cumhurbaşkanı seçimi ilk oylamasının iptali ve yürürlüşünün durdurulması istemiyle a- çılmıştır. Bu yargı, yazının tamamlanmasından sonra gerçekleşen bir gelişme nedeniyle son derece tartışmalı hale gelmiştir. 27 Nisan 2007 tarihinde CumhurbaşkanlıŞı seçimlerinin ilk turunun yapılmasından sonra geceyarısı saat da Genelkurmay BaşkanlıŞı nın internet sitesinde yayımlanan muhtıra nitelişindeki açıklama sonucunda, Anayasa Mahkemesi nin vereceşi kararın da olaşan koşullar çerçevesinde verilmiş bir karar olacaşını söylemek zorlaşmıştır. Bu ifadeden de anlaşılacaşı gibi bu makale Anayasa Mahkemesi nin kararının açıklanmasından önce kaleme alınmıştır. Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar

3 kanun, kanun hükmünde kararname ve TBMM şçtüzüşüdür. Hukuki nitelişi itibariyle bir parlamento kararı olan TBMM şçtüzüşü bir kenara bırakılırsa, denetime tabi tutulan dişer parlamento kararları Anayasanın 85 inci maddesinde sayılan yasama dokunulmazlışının kaldırılması ve milletvekillişinin düşmesine ilişkin kararlardır. Bu istisnalar haricinde parlamento kararları Anayasa Mahkemesi nin denetimine tabi kılınmamıştır. Önemli bir kısmı meclisin iç çalışmalarına ilişkin olan parlamento kararlarından iktidar-muhalefet ilişkilerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan şçtüzük ile birlikte önem taşıyan sözünü ettişimiz iki karar Anayasanın açık hükmü ile denetim kapsamına alınmıştır. Demek ki, anayasa koyucu vatandaşlar için uyulması gereken genel kurallar getirmeyen meclisin iç çalışmalarına ilişkin dişer parlamento kararlarının denetlenmemesinde ö- nemli bir sakınca olarak görmemiştir. DiŞer bir kısım parlamento kararları ise, yasama meclisinin yürütme organı ile ilişkilerini ilgilendirmektedir. 5 Yasama ve yürütmenin ılımlı işbirlişini gerektiren parlamenter rejimde Bakanlar Kurulu nun göreve başlaması sırasında güvenoyu verilmesi (m. 110), gensorunun gündeme alınıp alınmaması (m. 99), gensoru veya güven istemi sonucunda Bakanlar Kurulu veya bir bakan hakkında güven veya güvensizlik belirtilmesi (m. 99, 111), genel görüşme ve meclis araştırması açılması (m. 98), Başbakan veya Bakanlar hakkında meclis soruşturması açılması ve Yüce Divana sevk kararı (m. 100) gibi 102 nci madde uyarınca Cumhurbaşkanı nın seçimine ilişkin karar da bu gruptaki kararlar içinde yer almaktadır. Bunun gibi, karar biçiminde kullanılan Anayasanın 92 inci maddesinde düzenlenen TBMM nin savaş hali ilânı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme yetkisi 6 ve Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olaşanüstü hâl veya sıkıyönetim ilânının TBMM ce onaması parlamentonun dışa dönük kararları 5 6 Bu konuda bkz.; Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku (Ankara: Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, 2000), s Bu konuda bkz., Nur ULU AHşN, Savaş Hali şlânı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına şzin Verme Yetkisi ve A- nayasa Mahkemesi'nin Tarihli Kararı, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz e ArmaŞan (Ankara: Turhan Kitabevi, 2003), s içerisinde deşerlendirilmelidir. 7 Dikkat edilirse, özellikle ikinci grup kararların hemen hepsi bir biçimde siyasi iradenin tezahürü şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, parlamenter rejimin mantışı çerçevesinde, meşruluşun tek kaynaşı olarak sistemin odaşındaki organ olan parlamentonun Başbakan, Bakanlar Kurulu ya da Cumhurbaşkanı ile ilişkisine dair ya da 92 inci madde örneşinde olduşu gibi dışa dönük kararları siyasal takdir yetkisi çerçevesinde deşerlendirilmelidir. 8 Dolayısıyla, meclisin iç işleyişine dair parlamento kararlarından farklı olarak, bu kategorideki kararların esas yönünden Anayasa Mahkemesi nin denetimine tâbi tutulması zaten bu denetimin nitelişi ile de başdaşmazdı. Buna karşılık, Anayasa Mahkemesi oldukça uzun bir süredir yerleşik içtihadına göre önüne getirilen işlemin Anayasa Mahkemesinin görev alanına girip girmedişini belirlerken işlemin hukuki nitelemesini kendisi yapmaktadır. Yani, yasama meclisi tarafından kabul edilen metnin adı kanun ya da içtüzük olmasa ve metnin oluşturulmasında uygulanan yöntem bu metinler için Anayasa da öngörülen yönteme uymasa bile, eşer içerişinde bu nitelikte kurallar konmakta ise, bu metinler kanun ya da içtüzük sayılarak denetime tabi tu- 7 8 Teziç, yasama meclisinin içe dönük (kendi bünyesi ile ilgili) ve dışa dönük (kendi dışındaki bir organın ya da kuruluşun faaliyetleri üzerinde etkili olmasını saşlayan) kararları arasında ayrım yapmakta ve parlamentonun dışa dönük kararları konusunda şunları söylemektedir: Parlamentonun dışa dönük kararları neler? Örnek olarak demin deşindişim sıkıyönetim ilânının onaylanması, savaş hâlinin onaylanması, Cumhurbaşkanı nın seçimi, hükümete güven oyu verip vermeme konusu ki bunlar Parlamento nun iç hukukunu aşan konular. Bir de Yüce Divana sevk bakanları ya da Cumhurbaşkanı nı. Bunlardan hükümetle olan ilişkiler siyasi sonuçlar doşuran kararlardır. ErdoŞan TEZşÇ, Kanun ve TBMM Kararı, Anayasa Yargısı, Cilt 5, Anayasanın 26. Kuruluş Yıldönümünde Sunulan Bildiriler (Ankara: Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1989), s Parlamentonun dışa dönük kararları hakkında daha geniş bilgi için bkz., Erdo- Şan TEZşÇ, Parlamento Kararı ve Kanun, Anayasa Yargısı, Cilt 5, Anayasanın 26. Kuruluş Yıldönümünde Sunulan Bildiriler (Ankara: Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1989), s Özellikle olaşanüstü hâl ve sıkıyönetim ilânının TBMM ce onanması kararına ilişkin olarak aynı doşrultuda bir çözümleme için bkz; ÖZBUDUN, a.g.e. s Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar 2007

4 tulmaktadırlar. 9 Böylece, yasama meclisinin denetim dışında bırakabilmek amacıyla karar adı altında yaptışı kanun ya da içtüzük nitelişindeki işlemlerin de denetim kapsamına alınması saşlanmış olmaktadır. Buraya kadar her şey çok a- çık, net ve anlaşılabilir. Vatandaşlar için uyulması zorunlu genel, soyut, objektif ve kişilik-dışı kurallar koyan veya meclisin iç işleyişine ilişkin kurallar getiren ya da yürürlükteki şçtüzük hükümlerinde deşişiklik yaratan bir işlemin parlamento kararı adı altında ve karar için öngörülen usule uyularak çıkarılmış olmasına karşın kanun ya da içtüzük nitelişi taşıyabileceşi tartışma götürmez. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi nin anayasaya karşı hile teşkil edebilecek bu tür durumlar karşısında yorum yoluyla varolan sıkıntıyı aşması da son derece yerinde. Ne var ki, Anayasa Mahkemesi bir adım daha ileri gitmekte ve eylemli içtüzük deşişiklişi adı verilen; Anayasa veya şçtüzükte hakkında hiçbir hüküm bulunmayan bir konuda Anayasaya aykırı yeni bir uygulama tesis edilmesi durumunda söz konusu işlemi denetleme yetkisini de kendisinde görmektedir. Cumhurbaşkanı seçiminde TBMM nin üye tamsayısının 2/3 çoşunlukla toplanması gerektişini öne süren ve seçim sürecine Anayasa Mahkemesi ni ortak eden iddia Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylamasını -ortada kanun ya da içtüzük nitelişinde bir işlem olmamasına raşmen- denetim kapsamına alabilmek için böyle bir yol izlemektedir. Bu duruma örnek olarak gösterilen 1996 yılında Mesut Yılmaz hükümetine güvenoyu verilmesine ilişkin meclis kararının 10 Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinde ise olay şu şekilde gelişmiştir: TBMM nin günündeki 22. Birleşiminde yapılan güven oylamasına 544 üye katılmış, 257 kabul, 207 ret ve 80 çekimser oy kullanılmıştır. Dava dilekçesinde, Anayasanın 96 ncı maddesine göre 544 oyun salt çoşunluşunun 273 oldu E. 1977/6, K. 1977/14, k.t , AMKD, Sayı 15, s , ; E. 1977/61, K. 1977/47, k.t , AMKD, Sayı 15, s ; E. 1978/50, K. 1978/43, k.t , AMKD, Sayı 16, s günlü, 398 sayılı Bakanlar Kuruluna Güven Oylaması Hakkında Karar. Şundan hareketle hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 273 kabul oyunun gerekli olmasına karşın hükümetin 257 kabul oyu ile güvenoyu aldışının ilân edildişi, bunun da Anayasanın 96 ncı maddesine aykırı olduşu ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi ise, Bakanlar Kurulu nun göreve başlarken yapılması gereken güven oylamasını düzenleyen Anayasanın 110 uncu maddesinde görev sırasında güvenoyuna ilişkin 111 nci maddede olduşu gibi özel bir kurala yer verilmedişinden bahisle genel kural olan 96 ncı maddenin uygulanması gerektişini belirtmiş; TBMM şçtüzüşünün 115 nci maddesinde bir oy türü olarak yer verilen çekimser oy un Anayasanın 96 ncı maddesindeki kabul ya da ret oylarına ekleneceşi konusunda da bir açıklık bulunmaması karşısında karar oluşumunda dikkate alınmayacaşına hükmetmiş ve Bakanlar Kurulu nun güvenoyu aldışına ilişkin dava konusu kararı yeni bir içtüzük düzenlemesi nitelişinde görerek, bu düzenlemeyi Anayasa nın 96 ncı maddesine aykırı bulmuş ve kararı iptal etmiştir. 11 Dikkat edilirse, güven oylamasının iptaline dair bu kararda Anayasa Mahkemesi nin yerleşik içtihadından temelde bir fark bulunmaktadır: Burada içtüzük düzenlemesi nitelişinde bulunan sonraki uygulamalara temel olacak normatif bir düzenleme olmayıp, bir kerede gerçekleşip tükenen bir uygulamadır. Ne var ki, güven oylamasına i- lişkin parlamento kararıyla oluştuşu kabul edilen şçtüzük kuralının karardan ayrılmasının olanaksızlışı karşısında 398 sayılı TBMM kararı bir bütün olarak iptal edilmiştir. Kanımızca içtüzük düzenlemesi nitelişinde görülen işlem bir biri ile iç içe geçmiş iki ayrı hukuki işlemden ibarettir. Bunlardan biri yeni bir içtüzük kuralı ihdas eden uygulama, dişeri ise güven oylamasına ilişkin parlamento kararıdır. ayet Anayasa Mahkemesi nin önünde karar adı altında yapılan ve fakat içtüzük kuralı teşkil eden normatif bir düzenleme bulunsaydı, Mahkemenin bu kararı iptal etmesi anlaşılabilirdi. Ne var ki, burada iptal edilen birel işlem olmuştur ve iptal kararlarının geriye yürümemesine ilişkin 153 ncü 11 E. 1996/19, K. 1996/13, k. t , AMKD, Sayı 32/2, s Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar

5 maddedeki genel kurala raşmen güven oylamasının iptali ile iptal kararı da geriye yürümüştür. DoŞru olan, Anayasa Mahkemesi nin Anayasaya aykırı bir içtüzük düzenlemesi nitelişinde olan uygulamayı iptal etmesi ve böylece geleceşe yönelik olarak konuya ilişkin bir yorum kuralı getirmesi olurdu. şki işlemi bir ve ayrılamaz gören aksi yaklaşım ise, söz konusu uygulamayı normatif bir düzenleme gibi iptal ederek, iptal kararının geriye yürümesine yol açmış; siyasi iradenin tezahürüne etkide bulunmuştur. Pekiyi bu durumun sonucu nedir? Buradan hareketle bugün yaşadışımız hukuki kaos ortamına dönersek; Anayasa Mahkemesi nin eylemli içtüzük deşişiklişine dair bu içtihadının, yasama meclisinde hassas dengelerde ortaya çıkan siyasi iradeyi baltalayarak hukukun siyasallaşmasına zemin oluşturmakla kalmayıp iktidarmuhalefet ilişkilerini de olumsuz anlamda dönüştürdüşünü söylemek yanlış olmayacaktır. 3. TBMM şçtüzüşünün 121 nci maddesinin yarat- tışı hukuki durum 16 Mayıs 1996 tarihinde 424 sayılı kararla TBMM şçtüzüşü nde yapılan deşişiklik sonucunda şçtüzüşün 121 nci maddesinde Cumhurbaşkanı A- nayasanın 101 nci maddesinde yazılı nitelikleri taşıyan adaylar arasından Anayasanın 102 nci maddesi hükümlerine göre seçilir şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir Anayasası döneminde seçilen üç Cumhurbaşkanı ndan Turgut Özal, Süleyman Demirel ve son olarak Ahmet Necdet Sezer in seçiminde TBMM de toplantı yeter sayısına ilişkin herhangi bir tartışma yaşanmamıştır. 12 Buna karşılık, üçüncü turda seçilen üç Cumhurbaşkanı nın seçimlerinde saşlanan toplantı yeter sayılarına bakıldışında Demirel ve Sezer in seçimlerinde söz konusu iddianın aradışı 2/3 oranındaki toplantı yeter sayısının saşlanmasına karşılık, Özal ın seçilmesinde bu yeter sayının saşlanamadışını görmekteyiz. 13 Buna karşı- lık, KanadoŞlu na göre Özal ın cumhurbaşkanı seçilmesinin de Anayasa nın 102 nci maddesindeki yazılı üye tamsayısının üçte iki çoşunluşu ile seçilir hükmüne aykırılışında kuşku bulunmuyor. Buna karşılık, o tarihte yürürlükte olan 1973 tarihli TBMM şçtüzüşünde yukarıda yer vermiş olduşumuz 1996 tarihinde 424 sayılı kararla getirilen düzenleme yer almadışından, Ö- zal ın Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin meclis kararının da, bu tarihten önce verilen dişer meclis kararları gibi şçtüzüşe aykırı olma ya da yeni bir içtüzük düzenlemesi ihdas etme durumu ortaya çıkmadışından, o dönemde söz konusu meclis kararları aleyhine Anayasa Mahkemesi ne gidebilme olanaşı da bulunmamaktadır. 14 Pekiyi, 1996 tarihinde gerçekleşen şçtüzük deşişiklişi ile deşişen ne olmuştur? Gerçekten de, şçtüzükte CumhurbaşkanlıŞı seçimine ilişkin bir düzenleme yer almasıyla, yukarıda eleştirdişimiz eylemli içtüzük deşişiklişi nitelişinde bulunan ve normatif düzenleme getirmeyen bir uygulamanın da denetim kapsamında bulunacaşı açıktır. Ne var ki, TBMM şçtüzüşü 121 nci maddesinde yer alan düzenleme ile yeni bir kural öngörmemiş; Anayasanın 102 nci maddesine gönderme yapmakla yetinmiştir. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi nin denetimine kapıyı aralayan bu düzenleme sayesinde Anayasa Mahkemesi olsa olsa ilk incelemeyi geçecek ve işin esasına girebilecektir. Buna karşılık, 121 nci maddenin yeni bir düzenleme getirmemesi karşısında, şçtüzük hükmünün hiçbir işlevi olmayacak; mesele bu hükmün de gönderme yaptışı Anayasanın 102 nci maddesi ile genel kural koyan 96 ncı maddesinin deşerlendirilmesi sonucunda çözülecektir. Bu deşerlendirmeye geçmeden önce, şunu belirtmekte de yarar var: 1996 yılında yürürlüşe giren içtüzük düzenlemesinin Anayasanın 102 nci maddesinde öngörülenin dışında bir toplantı ya da karar yeter sayısı öngörmesi za Sadece 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın seçilmesi sırasında Hasan Fehmi Güneş in kayıtlara ve üye sayılarının kayıtlara geçirilmesine yönelik itirazı olmuştur. Bu konuda detaylı bilgi için bkz; yazdir.php?haber_id= Cumhurbaşkanı Turgut Özal 31 Ekim 1989 tarihinde 14 yapılan üçüncü tur oylamada, 450 milletvekilinin yer aldışı TBMM de 284 üyenin katıldışı oylamada 263 milletvekilinin olumlu oyu ile seçilmiştir. Buradan da anlaşılacaşı gibi, Özal ın seçildişi üçüncü tur oylamanın yapıldışı oturumda TBMM nin 2/3 ü hazır bulunmamıştır. 22 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar 2007

6 ten mümkün de olamazdı. Böyle bir şey olsa idi, Anayasaya açıkça aykırı olan bu içtüzük deşişiklişinin Anayasa Mahkemesi tarafından, bu kez olaşan bir biçimde iptali gerekirdi. Hâl böyleyken, yeni bir düzenleme getirmeyen ve getirmesi de mümkün olmayan içtüzük deşişiklişinin tek işlevi tartışmalı bir şekilde meclis kararı şeklinde ortaya çıkan ve fakat eylemli içtüzük deşişiklişi olarak görülen uygulamanın iptal edilmesine; yani, bir defada tükenen uygulamanın temelindeki siyasi iradeye set çekilerek, halkın temsilcileri ile atanmış yargıçların karşı karşıya getirilmesine hukuki bir kılıf saşlamış olmasıdır. Görünürde, konuyla ilgili bir içtüzük düzenlemesi vardır; gerçekte ise, şçtüzüşün 121 nci maddesi yeni bir düzenleme öngörmedişinden (ve öngöremeyece- Şinden) belirttişimiz gibi bu kılıfın içi boştur. Dolayısıyla da, aslında TBMM nin cumhurbaşkanı seçimine dair kararının eylemli olarak şçtüzü- Şün 121 nci maddesini herhangi bir biçimde de- Şiştirmesi de mümkün deşildir. 4- Anayasanın 96 ncı ve 102 nci maddelerinin deşerlendirilmesi Tüm bunlara raşmen, Anayasa Mahkemesi nin şçtüzüşün 121 nci maddesini eylemli içtüzük deşişiklişi ne ilişkin içtihadına esas teşkil edecek bir vasıta kabul ederek işin esasına geçtişini varsayalım. Acaba, bir tekrardan ibaret olan TBMM şçtüzüşünün 121 nci maddesinin de belirttişi gibi 102 nci maddeye göre Cumhurbaşkanı seçilirken esas alınması gereken toplantı ve karar yeter sayısı ne olmalıdır? Çokça tartışıldışı ve bilindişi gibi Anayasada bu konuya ilişkin iki ayrı düzenleme yer almakta ve yapılan yorumlardaki farklılışa başlı olarak iki düzenleme çatışmaktadır. Bunlardan biri, toplantı ve karar yeter sayısı başlışını taşıyan Anayasanın 96 ncı maddesindeki genel hükümdür. Buna göre, Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoşunluşu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. DiŞer düzenleme ise, TBMM şçtüzüşünün 121 nci maddesinin gönderme yaptışı; ancak bu gönderme olmasa bile doşrudan uygulanabilir nitelikte bir özel hüküm statüsünde olan Anayasanın 102 nci maddesidir. 102 nci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine göre Cumhurbaşkanı, TBMM üye tamsayısının üçte iki çoşunluşu ile ve gizli oyla seçilir. Ancak aynı maddenin üçüncü fıkrasında ilk iki tur oylamada aranacak olan üye tamsayısının üçte iki çoşunluşu saşlanamazsa üçüncü oylamaya geçileceşini, üçüncü oylamada bu kez üye tamsayısının salt çoşunluşunun aranacaşını, bu oylamada da üye tamsayısının salt çoşunluşu saşlanamadışı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü tur oylamanın yapılması gerektişine yer verilmiş; dördüncü turda da üye tamsayısının salt çoşunluşu ile Cumhurbaşkanı seçilemedişi takdirde TBMM seçimlerinin derhal yenileneceşi düzenlenmiştir. Dolayısıyla birinci fıkranın birinci cümlesinde yer alan 2/3 çoşunluşun ilk iki tur oylamada aranacak karar yeter sayısı olduşu açıkça anlaşılmaktadır. Ne var ki, kimi hukukçuların hukuki fantezi den ibaret buldukları 15 karşı görüş, 102 nci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesin- 15 KanadoŞlu'nun bu konuda ortaya attışı görüşü 'hukuki fantezi' olarak nitelendiren Ergun Özbudun, hukuk kurallarının mantık ötesinde zorlanması suretiyle istenilen sonuçlara ulaşmanın mümkün olmadışını söyleyerek bu görüşe karşı çıkmıştır. Ergun ÖZBUDUN, Zaman, 28 Aralık Özbudun un bu konudaki görüşleri için ayrıca bkz., Ergun ÖZBUDUN, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Anayasa, Zaman, 17 Ocak Özbudun dan sonra Mustafa ErdoŞan da yorumunu aynı ifadeyi kullanarak aktarmayı seçmiştir. Mustafa ERDOİAN, 367 fanteziden başka bir şey deşil!, Zaman, 27 Nisan Takip edebildişimiz kadarıyla Cumhurbaşkanı seçiminde toplantı yeter sayısı olarak 367 gereşini ileri süren görüşe karşı yazılmış dişer makaleler şunlardır: Osman CAN, CumhurbaşkanlıŞı Seçimi, Radikal şki, 31 Aralık 2006; Ahmet şyşmaya, Kim Demiş ErdoŞan ın Seçilmesi için 367 art Diye? Zaman, 6 Ocak 2007; Yusuf evki HAKYEMEZ, Köşk Seçiminde Toplantı Yeter Sayısı, Radikal, 6 Ocak 2007; Zafer ÜSKÜL, Mahkemenin Seçimi şptal Yetkisi Yok, Zaman, 26 Nisan 2007; Ergun ÖZBUDUN, CumhurbaşkanlıŞı Vesayet Makamı Olmamalı, Aksiyon, 16 Nisan 2007; Levent KÖKER, Türk Demokrasisi Güç Kazanma Yolunda Zaman, 27 Nisan Ayrıca Cem EROİUL, Hikmet Sami TÜRK ve Burhan KUZU da toplantı yeter sayısı olarak 367 şartının aranmasına açık bir şekilde karşı çıkmışlardır. Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar

7 de yer alan Cumhurbaşkanı TBMM üye tamsayısının üçte iki çoşunluşu ile seçilir şeklindeki ibarede geçen 2/3 çoşunluşun toplantı yeter sayısı olarak deşerlendirilmesi gerektişini kabul etmektedir. Bu görüşü dile getiren siyasetçilerin yanısıra hukukçuların da basında yer alan açıklamalarında izlenebileceşi gibi iki ayrı mantık yürüttüşü göze çarpmaktadır. Görüşü savunanların bir kısmı, temelde 102 nci maddenin lafzından hareket etmektedir. Buna göre, 102 nci maddenin ilk cümlesinde Cumhurbaşkanı, TBMM üye tamsayısının üçte iki çoşunluşu ile seçilir ifadesi yer aldışı halde, üçüncü fıkrada cumhurbaşkanlışı seçiminin üçüncü ve dördüncü turlarında salt çoşunluk ile seçilmeye de olanak tanınmıştır. Öyleyse, birinci fıkrada yer verilen üçte iki ço- ŞunluŞun karar yeter sayısı olduşundan söz etmek doşru olmayacaktır. Zira, bu durumda ü- çüncü ve dördüncü turlarda karar yeter sayısı o- larak salt çoşunluşun aranmasını açıklamak mümkün olamaz. Buradan hareketle, birinci fıkranın birinci cümlesinde yer verilen üçte ikilik çoşunluşun karar yeter sayısı deşil, toplantı yeter sayısı olduşu ileri sürülmektedir YüzbaşıoŞlu, Anayasanın 96 ncı maddesine hem toplantı hem de karar yeter sayısı bakımından istisna getirdişini kabul ettişi ve her iki açıdan da başkaca hüküm olarak gördüşü 102 nci maddeye ilişkin olarak şu deşerlendirmeyi yapmaktadır: Bu düzenlemede ilk göze çarpan husus, maddenin hem birinci fıkrasında hem de üçüncü fıkrasında, yukarıda işaret ettişimiz dişerlerinden farklı olarak, iki ayrı yeter sayının öngörülmesidir. Üçüncü fıkrada dört tur oylamanın, ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoşunluşunu, üçüncü ve dördüncü turlarda salt çoşunluşunu saşlayan aday seçilmiş olur denilmek suretiyle, dört tur oylamada seçilmek için gerekli olan karar yeter sayıları ayrı ayrı ve açıkça belirlenmiştir. Bu durumda birinci fıkradaki, Cumhurbaşkanı, TBMM üye tamsayısının üçte iki çoşunluşu ile seçilir hükmü ile i- fade edilen yeter sayının, üçüncü fıkradan başımsız, ayrık bir işlev gördüşü ortaya çıkmaktadır. Bu farklı amaç ve işlev ise, Cumhurbaşkanı seçiminde toplantı yeter sayısı bakımından da, 96 ncı maddede genel kuralın istisnası olarak bulunduşu işaret edilen, Anayasada başkaca bir hüküm olmasıdır. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanı seçiminde, 102/1 hükmü toplantı yeter sayısı bakımından 102/3 hükmü karar yeter sayısı bakımından, 96 ncı maddedeki toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin genel kuralın istisnalarını oluşturan, Anayasadaki başkaca hükümler dir. Bu nedenle 96 ncı maddenin gönderme Ne var ki, Anayasanın 102 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi seçilir yüklemi ile tamamlanmaktadır. 102 nci maddenin birinci fıkrasında üçte iki olarak öngörülen karar yeter sayısı cumhurbaşkanının uzlaşma ile seçilmesi, geniş çoşunlukların cumhurbaşkanı üzerinde oydaşmasının saşlanması yönünde bir temenninin en açık ifadesidir. Böylece Anayasamızda çeşitli hükümler ile tarafsızlışının saşlanması amaçlanan cumhurbaşkanının tüm partilere eşit mesafede duran bir şahsiyet olması mümkün olacaktır. Ancak yine aynı madde ile cumhurbaşkanı seçiminin kolaylaştırılması da hedeflendişinden anayasa koyucu bu temennisini dile getiren birinci fıkra ile yetinmemiş, üçüncü fıkrada açıkça daha düşük bir yeter sayı arayan üçüncü ve dördüncü turların yapılmasını öngörmüştür. Böylece ilk iki turda öngörülen çoşunluşa ulaşılamaması durumunda, cumhurbaşkanlışı seçiminin bir tıkanıklışa neden olmaması için son iki turda daha düşük bir karar yeter sayısı ile seçimin sonuçlandırılması amaçlanmıştır Anayasasını yapan asli kurucu iktidarın, CumhurbaşkanlıŞı seçimine ilişkin neden böyle bir düzenlemeye gittişi ise açıktır. 23 Mart 1980 de TBMM Birleşik Toplantısının 7 nci BiryaptıŞı Anayasadaki başkaca bir özel hüküm olan 102 nci maddeye göre de, Cumhurbaşkanı seçiminde, TBMM nin en az toplantı yeter sayısı üye tamsayısının üçte ikisi (367) ve en az karar yeter sayısı da üye tamsayısının salt çoşunluşu (276) dur. Bkz; Necmi YÜZ- BA IOİLU, Cumhurbaşkanı Seçiminin Hukukilik ve Meşruiyet Yönleriyle şrdelenmesi, Güncel Hukuk, ubat 2007/2, s. 26. Aynı doşrultuda bir yorum 25 Nisan 2007 tarihinde CNN Türk kanalında Burhan Kuzu ile birlikte konuk olduşu haber programında Oya Araslı tarafından da dile getirilmiştir. Bu noktada şbrahim KaboŞlu nun 1982 Anayasası nın CumhurbaşkanlıŞı seçimini kolaylaştırmayıp zorlaştırdı- Şına ilişkin deşerlendirmesinden söz etmekte yarar var. KaboŞlu nun ifadesiyle, 1961'e göre, 1982'nin CB seçimini kolaylaştırdışı doşru mu? 1961'e göre, "üye tamsayısının üçte iki çoşunluşu ile... seçilir; ilk iki oylamada bu çoşunluk saşlanamazsa, salt çoşunlukla yetinilir" (m. 95). Oysa, 1982'ye göre, CB, "üye tamsayısının üçte iki çoşunluşu ile... seçilir" (m. 102/1). Fıkra 3 ise, turları ve seçim sürecini ayrıntılı olarak kurallara başlar; zorlaştırdışı bile söylenebilir. Tek kolaylaştırma, dördüncü oylamanın "üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında" yapılması. şbrahim KABOİLU, CumhurbaşkanlıŞı Seçimi, II, Birgün, 10 Ocak Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar 2007

Harun GÜNDÜZ * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.

Harun GÜNDÜZ * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI: TATİLDE VEYA ARA VERMEDE TOPLANTI THE CONVENING OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY DURING THE ADJOURNMENT OR RECESS Harun GÜNDÜZ * 1 Özet:

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DENETİMİ ÜZERİNE

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASAL DENETİMİ ÜZERİNE Başlar, Kemal, Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Anayasal Denetimi Üzerine, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. Dr. Sevin Toluner e Armağan, 24/1-2, (2004).

Detaylı

1982 ANAYASASINA GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ŞEKİL BAKIMINDAN DENETİMİ

1982 ANAYASASINA GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ŞEKİL BAKIMINDAN DENETİMİ 1982 ANAYASASINA GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ŞEKİL BAKIMINDAN DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. Mesut AYDIN * ÖZET 1982 Anayasasında (m. 175, 148), Türkiye Büyük Millet Meclisine anayasa değişikliği yapma, Anayasa

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği*

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği* HAKEMLİ Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği* Av. Bilgen KÜKNER** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. ** Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ TEZ DANIŞMANI PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN HAZIRLAYAN ASLI NACAR ANKARA 2008 ÖZET ANAYASA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA MAHKEMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN YARGISAL DENETİMİ ANAYASA MAHKEMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN YARGISAL DENETİMİ The Turkish Constitutional Court and Judicial Review of the Constitutionality

Detaylı

YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE. Semi-Presidental System and Turkey

YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE. Semi-Presidental System and Turkey Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye 831 YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE Semi-Presidental System and Turkey Prof. Dr. Fevzi DEMİR I) YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ Ülkemizde özellikle cumhurbaşkanının

Detaylı

GİRİŞ Ülkemizde ciddi bir hükümet sistemi sorunu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Aslında yaşadığımız son Anayasa değişiklikleri de bu 1

GİRİŞ Ülkemizde ciddi bir hükümet sistemi sorunu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Aslında yaşadığımız son Anayasa değişiklikleri de bu 1 BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜZERİNE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE AZERBAYCAN MODELİ KARŞILAŞTIRMASI COMPERATION OF THE PRESIDENCY SYSTEMS BETWEEN UNITED STATES OF AMERICA AND AZERBAIJAN Fatih ÖZKUL * Özet: Ülkemizde

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YEREL YÖNETİMLERİN MECLİS KARARLARI ÜZERİNDE VESAYET DENETİMİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YEREL YÖNETİMLERİN MECLİS KARARLARI ÜZERİNDE VESAYET DENETİMİ Alınış Tarihi: 06.04.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 30.04.2014 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YEREL YÖNETİMLERİN MECLİS KARARLARI ÜZERİNDE VESAYET DENETİMİ ADMINISTRATIVE TUTELAGE ON LOCAL COUNCIL DECISIONS

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 * TÜRKİYE DE ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ (ANAYASA ŞİKÂYETİ) 6216 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN TURKEY IN LIGHT

Detaylı

BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.163-181 BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI Ertan BECEREN*, Gökhan KALAĞAN**

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133 ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133 MAKALELER Milletlerarası Antlaşmaların Uygun Bulunmasına Dair Kararnamelerin Yargısal Denetimi Keziban GÜLCAN KAYA, Danıştay Savcısı Danıştay Kararları

Detaylı

Hasan DURSUN * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktora Öğrencisi.

Hasan DURSUN * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktora Öğrencisi. TÜRKİYE DE OMBUDSMANLIĞIN (KAMUSAYLIĞIN) ETKİN OLARAK İŞLEYEBİLME YETİSİ YOKTUR IT HAS NO POTENTIAL FOR THE EFFECTIVE OPERATION OF OMBUDSMAN (KAMUSAY) IN TURKEY Hasan DURSUN * 1 Özet: 12 Eylül 2010 tarihinde

Detaylı

KONFERANSLARI. Konu. Konuşmacılar. YARSAV Başkanı. A.Ü.S.B.F. Öğretim Üyesi. Yer. Gün ve Saat. Düzenleyen BİLGİ ARAŞTIRMA VE YÖNETİM VAKFI

KONFERANSLARI. Konu. Konuşmacılar. YARSAV Başkanı. A.Ü.S.B.F. Öğretim Üyesi. Yer. Gün ve Saat. Düzenleyen BİLGİ ARAŞTIRMA VE YÖNETİM VAKFI BİLAY KONFERANSLARI Konu YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE ANAYASA Konuşmacılar EMİNE ÜLKER TARHAN YARSAV Başkanı Doç Dr. SELİN ESİN A.Ü.S.B.F. Öğretim Üyesi Yer MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ Gün ve Saat 6 MAYIS 2010 18:00

Detaylı

1982 ANAYASASI'NA GÖRE ARA SEÇİM

1982 ANAYASASI'NA GÖRE ARA SEÇİM 1982 ANAYASASI'NA GÖRE ARA SEÇİM I. Giriş Erdal ONAR* I Levent GÖNENÇ** Yasama meclisi üyeleri kural olarak belli bir süre için seçilir. Ancak, ölüm, istifa, veya Anayasa'da belirtilen diğer nedenlerle

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE Bülent YAVUZ * Mahmut BÜLBÜL ** Özet Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen devlet organı yasama organıdır. Demokratik ülkelerde kanun yapmak, yeni kurallar

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN)

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN) TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN) Mehmet AKTEL 1, Uysal KERMAN 2, Yakup ALTAN 3, Mustafa LAMBA 4 Orhan

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

PARLAMENTER SİSTEM VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PARLIAMENTARY SYSTEM AND EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF TURKEY

PARLAMENTER SİSTEM VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PARLIAMENTARY SYSTEM AND EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF TURKEY PARLAMENTER SİSTEM VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PARLIAMENTARY SYSTEM AND EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF TURKEY İ. Halil ASİLBAY * 1 Özet: Türk anayasalarının hükümet sistemi konusundaki tercihi

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma Dr. İrfan Neziroğlu * Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Meclis çalışmalarında düşüncelerini hiçbir baskı altında kalmadan rahatlıkla

Detaylı

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf Giriş Anayasalar, devletlerin temel hukuk metinleri ve yol haritalarıdır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini ve örgütlenişini, temel kurumlarının neler olduğunu, bunların birbirileriyle olan ilişkilerini

Detaylı