2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 -"

Transkript

1 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ĐÇĐNDEKĐLER GENEL BĐLGĐLER BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR DOÇENTLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ (DBS) DOÇENTLĐK ADAY BAŞVURU KILAVUZU GENEL BĐLGĐLER Dçentlik sınavları 2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi ve Dçentlik Sınav Yönetmeliği gereğince Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yapılmaktadır. BAŞVURMA KOŞULLARI: Dktra/sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip lmak, Yönetmelikte ve Üniversitelerarası Kurul Kararlarında belirtilen kşulları yerine getirmek, Başvurma dilekçesi ve ekleri ile Üniversitelerarası Kurul a başvurmak. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında alınan karar uyarınca aynı dönemde iki ayrı bilim dalından dçentlik sınavına başvurulamamaktadır. BAŞVURU TARĐHĐ: 2014 Dönemi dçentlik başvuruları 15 Nisan - 30 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. BAŞVURU ŞEKLĐ: Adaylar dçentlik başvurularını öncelikle Dçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektrnik larak yapacaklardır. Đlgili tüm bilgilerin sisteme girilmesinden snra sistemin üreteceği belgelerin (başvuru dilekçesi, beyanname, özgeçmiş ve eserler listesi) çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Başvuru dsyası hazırlama kılavuzunda da belirtilen tüm belgelerle birlikte sistemden alınan imzalı çıktılardan luşturulan Başvuru Dsyası nın plastik telli dsya içinde düzenlenerek taahhütlü psta/karg ile ÜAK a gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Adaylar başvurularını naylayıp sistem üzerinden ÜAK a gönderdikten snra başvuru süreci içinde herhangi bir değişiklik yapamazlar. O yüzden tüm bilgilerin kntrl edilerek naylanması gerekmektedir NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 -

2 BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR YAYIN AŞAMASINDAN BAŞVURACAK ADAYLAR ĐÇĐN (Tüm belgelerin naylı lması gerekmektedir) A. Lisans (Tıp Fakülteleri için Tıp Fakültesi diplması), Yüksek Lisans, Dktra/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik belgesi (Belgelerin aslı veya nter, rektörlük gibi resmi kurumlarca tasdikli suretleri verilebilir). Yüksek lisans eğitimi alarak mezun lanlardan ayrıca lisans diplması istenmemektedir (Tıp Fakülteleri gibi). Dktra yurtdışında alınmış ise 2547 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul ca eşdeğerliğinin yapılması gerekmektedir. B. Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Dil Belgeleri: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 31 Ocak 2009 Tarih ve Sayılı Dçentlik Sınav Yönetmeliği, , , , , tarihli Üniversitelerarası Kurul Kararları, 4 Ocak 2013 Tarih ve Sayılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Dil Belgeleri: - 03 Mart 2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav snucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raprlarına dayalı larak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. hükmü bulunduğundan, Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliğine ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği ÖSYM internet sitesinde yer alan tabl esas alınmaktadır. (Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından luşturulan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu raprunda; tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve snrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verildiği ifade edilmesi nedeniyle KPDS/ÜDS ye eşdeğer kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Belgelerinin (TOEFL, IELTS gibi) üzerinde geçerlik süresi belirtilmemişse, Eylül 2005 ve snraki tarihli Uluslararası Yabancı Dil Belgelerinin rijinalinin dçentlik yabancı dil sınavında geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında; Yükseköğretim Kurulu nun resmi internet sitesinde yer alan duyuru gereğince ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil sınavlarının, yapıldığı tarihte belirlenen eşdeğerlikleriyle, dçentlik sınavı başvurularında geçerlilikleri süresince kullanılmasına karar verilmiştir. - ÜDS dan 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır) (Eski yönetmelikte adaylar hangi temel alandan dçentlik sınavına başvurulacaksa, ÜDS'ye alanda girmek zrunda idi. Yeni yönetmelikte bir hüküm bulunmadığından dçentliğe başvuru için ÜDS belgelerinde Bilim Alanı ayırımı yapılmamaktadır.) - KPDS dan 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır) yılından önce alınan Dçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınav Snuç Belgesi (geçerlik süresi aranmamaktadır) -YDS den 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır) (4 Ocak 2013 Tarih ve Sayılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ile Kamu Persneli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) kaldırılmış lup yerine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) adı altında tek bir sınav yapılmaktadır.) Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller Ekim 2011 döneminden itibaren dçentlik sınavı başvurularında bütün alanlar için Đngilizce, Almanca, Fransızca, Đtalyanca, Đspanylca, Rusça, Arapça, Çince, Japnca ve Farsça dır. (Dçentlik Sınav Yönetmeliği nin Başvuru zamanı ve şartları başlıklı 4. maddesinin 4. bendinde.. Anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili lanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermekle yükümlüdürler. hükmü düzenlenmiştir.) 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 2 -

3 C. Her sayfası imzalı yüksek lisans ve dktra/sanatta yeterlik/ tıpta uzmanlık tez özeti ekli 1 takım Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler listesinde akademik çalışmaları ile ilgili tüm eserlerin yazılması gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde dçentlik sınavına başvurup, Etik Kmisyn tarafından haklarında ceza verilen adayların, cezaya neden lan yayınlarını da yayın listesinde kısa açıklama ile belirtmeleri gerekmektedir. D. Tasdikli Nüfus Cüzdanı örneğinin verilmesi gerekmektedir. E. Asgari Kşulları Sağladığına ilişkin bildirim frmu (Beyanname) ve ekleri (1 takım) Her Temel Alanın Başvuru Kşulları ayrı ayrı tespit edildiğinden Beyannameleri de farklı hazırlanmıştır. Beyannamede sadece kşulu sağlayan yayınların belirtilmesi ve bunlara ilişkin eklerin (Makalenin birinci sayfası, yayın kurulu, hangi indekslerce tarandığını gösteren sayfa, bilimsel kitabın kapak sayfası vb) verilmesi gerekmektedir. Örneğin: Sağlık Bilimlerinden başvuran adaylar için SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde, adayın yaptığı lisansüstü ve/veya uzmanlık tezlerinden (yan dal uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır) üretilmemiş, en az biri adayın birinci isim lduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde lmak kşuluyla, dktra veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan snra en az üç makale istenmektedir. Adayların beyannameye yazdığı tplam 3 yayınla ilgili ekleri vermeleri gerekmektedir. Diğer ekler başkanlığımızca adaylara iade edilecektir. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında alınan karar uyarınca tüm Temel Alanlarda Başvuru Kşulunu sağlayan eserlerde yayımlanmış kşulu aranmakta yayına kabul yazıları kabul edilmemektedir. (Elektrnik rtamda basılmış görülen makaleler için DOI numarası almış lmak yeterlidir.) Adaylar Nisan/Ekim ayı snuna kadar yayına kabul edilen yayınlarını özgeçmiş ve eserler listesinde gösterebilirler. Ancak bu yayınlarını jüri üyelerine gönderirken yayına kabul yazılarını da göndermek zrundadırlar. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında Dçentlik Temel Alanları Başvuru Kşulları içerisinde yer alan (Mühendislik, Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı) Başlıca Yazar tanımı a) Tek yazarlı Makale b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci/öğrenciler ile birlikte yazılmış makale şeklinde değiştirilmiştir. Belgeler, yukarıda verilen sırada bir plastik telli dsya içinde düzenlenerek taahhütlü psta/karg ile aşağıdaki adrese gönderilecek veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elden teslim edilecektir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın Adresi : Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent / ANKARA F. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın gün ve sayılı Genel Kurulunda; Kişinin hukuk alanında dçentlik başvurusunda bulunabilmesi için, hukuk fakültesi mezunu lmasının şart larak aranmasına; hukuk fakültesi lmamakla birlikte işbu kararın alındığı tarih itibariyle hukuk alanında dktra prgramına kabul edilmiş lup da, bu öğrenimini başarı ile tamamlayanların haklarının saklı tutulmasına karar verilmiştir. G. Üniversitelerarası Kurul un tplantısında; Dçentlik sınavına başvuran bir adayın sınavı devam ederken (yayın/sözlü sınav snucu kendisine bildirilmeden) aynı bilim dalından yeni dönemde dçentlik sınavına başvuruda bulunamayacağına, Dçentlik sınavına başvuran bir adayın sınavı devam ederken (yayın/sözlü sınav snucu kendisine bildirilmeden) başka bir bilim dalından yeni dönemde dçentlik sınavına başvuruda bulunamayacağına, Dçentlik sınavından eser aşamasından başarılı lup sözlü sınavda başarısız lan bir adayın, bir snraki dönemde yeni bir daldan yayın aşaması ve geçmiş lduğu dalın sözlü aşamasından başvuruda bulunamayacağına (aynı dönemde yayın ve sözlü lmak üzere iki başvuru), Dçentlik eser incelemesi aşamasından başarılı lup sözlü sınavda başarısız lan ve takip eden dönemlerde farklı daldan başvurarak dçent lan bir kişinin, yarım bıraktığı (eser aşamasından geçip sözlü aşamasından başarısız lduğu) bilim dalından tekrar (snlandırılmış bulunan bir sürecin yeniden ihyası mümkün lmadığından) dçentlik sınavına başvuramayacağına, karar verilmiştir NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 3 -

4 H. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında; Dçentlik Sınav Kmisynunun Dçentlik sınavına başvurarak yayın aşamasından başarılı lan ve girdikleri sözlü sınavda başarısız lan adayların takip eden dönemlerde aynı bilim dalından anahtar sözcükleri değiştirmek suretiyle yayın aşamasından sınava yeniden başvuramayacağı ve sözlü sınav hakkını kullanması gerektiğine, Eski Dçentlik Sınav Yönetmeliği nin Etik Đhlallerine uygulanacak yaptırımı düzenleyen 11. maddesinin iptali isteği ile ilgili Danıştay 8. Daire Başkanlığına açılan davada Danıştay Đdari Dava Daireleri Kurulu nca verilen 2006/2736 E. 2009/2125 K. Sayılı bzma kararı nedeni ile haklarında yaptırım uygulanan dçent adaylarının ceza süreleri dlmadan yeni yönetmelik uyarınca Dçentlik Sınavına başvurup başvuramayacakları knusunu inceleyen mevzuat kmisynu rapru görüşüldü; Eski yönetmelik maddesine göre verilen kararların hukuki dayanaktan yksun lduğu gerekçesi ile Danıştay Đdari Dava Daireleri Kurulu nca iptal edildiği, yeni Dçentlik Sınav Yönetmeliğinde bu knuda bir hüküm bulunmadığı göz önüne alınarak haklarında etik ihlal nedeni ile belirli süre dçentlik sınavına başvuramama yaptırımı uygulanan adayların bu süreler dlmadan dçentlik sınavına başvurabileceklerine, karar verilmiştir. I. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında; Dçentlik Sınav Kmisynunun Nisan Döneminde SÖZLÜ aşamasında sınava başvuran adaylara EKĐM başvuru Döneminden önce(eylül ayı snu Ekim ayının ilk yarısı vb.) sınav tarihi verilmesi; EKĐM Döneminde SÖZLÜ aşamasından sınava başvuran adaylara ise Nisan başvuru döneminden önce (Mart ayı snu, Nisan ayının ilk yarısı vb.) sınav tarihi verilmesi önerisinin kabulüne y çkluğu ile karar verilmiştir. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında daha önce farklı bir daldan dçentlik sınavına başvurarak başarılı lan adayların yeni başvurularında dçent unvanını almasını sağlayan yayın listelerinin yeni jüri üyelerine gönderilmesinin uygun lduğuna karar verildiğinden, bu durumda lan adayların eski yayın listelerini başvuru sırasında Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında alınan karar uyarınca jüriler belli lduktan snra "kdlama hatası" yaptıklarını belirterek başka dallardan jüri luşturulmasını isteyen adayların müracaatları gündeme alınmamaktadır. SÖZLÜ AŞAMASINDAN BAŞVURACAK ADAYLAR ĐÇĐN (Tüm belgelerin naylı lması gerekmektedir) 1. Her sayfası imzalı yüksek lisans ve dktra/sanatta yeterlik/ tıpta uzmanlık tez özeti ekli Özgeçmiş ve Eserler Listesi (1 Takım) Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler listesinde akademik çalısmaları ile ilgili tüm eserlerin yazılması gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde dçentlik sınavına başvurup, Etik Kmisyn tarafından haklarında ceza verilen adayların, cezaya neden lan yayınlarını da yayın listesinde kısa açıklama ile belirtmeleri gerekmektedir. Özgeçmiş ve Eserler Listesinin başvuru tarihiniz itibari ile hazırlanmıs lması gerekmektedir. 2. Tasdikli Nüfus Cüzdanı örneklerinin verilmesi gerekmektedir. Sözlü aşamasında jüriler değişmemekte ancak çeşitli nedenlerle jürilerden çekilmeler lduğunda üye ilavesi yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen sırada bir plastik telli dsya içinde düzenlenerek taahhütlü psta/karg ile aşağıdaki adrese gönderilecek veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elden teslim edilecektir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın Adresi : Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent / ANKARA 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 4 -

5 Sözlü Sınava başvuran adaylar, sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve jüri bilgilerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından duyurulmasından snra Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş ve Eserler Listesi ile Yüksek Lisans ve Dktra/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Tez Özetlerini hazırlayıp tüm jüri üyelerine(asıl ve yedek jüri üyeleri) taahhütlü psta/karg ylu ile kendileri gönderecek veya jüri üyesinin görevli lduğu akademik birimin sekreterliğine evrak girisi yaptırarak teslim edeceklerdir. DOÇENTLĐK BĐLĐM ALANI Daha önce başvurduğunuz ve yayınlarınızın başarılı bulunduğu Bilim Dalının (varsa Anahtar Sözcük) kdunu yazmanız gerekmektedir. SÖZLÜ SINAV SAYISI tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Dçentlik Sınav Yönetmeliği nin ilgili maddesinde Eser incelemesinde başarılı lmasına rağmen sözlü sınavlarda üç defa başarısız lan veya başarısız sayılan aday sözlü sınav için yeniden başvurduğunda, bu sınavı yapmak üzere yeni bir jüri luşturulur. Yeni jüri lusturulmasında mevcut jürinin salt çğunluğu sağlayacak sayıda üyesinin değiştirilmesi şarttır. hükmü bulunmaktadır. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 20 nci bendinin is bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihine kadar üç sözlü sınav hakkını kullanmış lan adayların eser incelenmesi aşamasından sınava başvurmaları, bu tarihe kadar üç sözlü sınav hakkını da kullanmamış lan adayların ise sözlü aşamasından devam etmeleri gerektiğine karar verilmiştir. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında Dçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca 4. kez sözlü sınava başvuran adayların yönetmelik gereği salt sayıda jüri Üyesinin değistirilmesi gerektiğinden 4. kez sözlü sınava başvuran adayların jürilerinde bulunan 3 asıl üyenin değiştirilmesine karar verildi. SÖZLÜ SINAV TARĐHLERĐNĐN ERTELENMESĐ Sözlü sınava gelmeyen aday, bu sınava gelmesine engel lacak nitelikte bir mazeretinin varlığı halinde, bunu, varsa belgeleyen evrakla birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir. Mazeret bildiriminde bulunmaması veya bildirdiği mazeretin Dçentlik Sınav Kmisynu tarafından kabul edilmemesi halinde, aday bir sözlü sınav hakkını kullanmış sayılır NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 5 -

6 DOÇENTLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ (DBS) DOÇENTLĐK ADAY BAŞVURU KILAVUZU 1. ADIM: SĐSTEME GĐRĐŞ Dçentlik başvurusunda bulunabilmek için adayların kayıt yaptırdıkları kimlik numaraları (Türk vatandaşları için TC Kimlik N, KKTC ve Yabancı uyruklular için MERNĐS tarafından verilen YU numarası), şifreleri ve belirtilen güvenlik girişi ile sisteme girmeleri gerekmektedir (Ana Giriş Ekranına bakınız). Güvenlik girişi 2 adet rakamdan veya 2 adet anlamsız kelimeden luşmaktadır. Giriş için adayların her iki rakamı veya kelimeyi aralarında 1 bşluk bırakarak yazmaları gerekmektedir. Tam larak kunamayan rakam veya kelimeler için güvenlik girişi ekranının içinde bulunan relad girişi değiştirebilir. linkine istenildiği kadar tıklatılarak güvenlik DBS ye kayıt yaptırmamış adayların ilk önce Yeni Kullanıcı Kaydı linkini kullanarak yeni bir kayıt luşturmaları gerekmektedir (Yeni Kullanıcı Kaydı Ekranına bakınız). Kayıt yaptırmış fakat şifresini unutmuş adaylar Şifremi Unuttum linkine tıklayarak kimlik numaralarını girerek tekrar şifrelerini daha önce kayıt esnasında vermiş ldukları adreslerine gönderilmektedir. Bu e-pstada belirtilen işlemler 30 dakika içerisinde tamamlanmalıdır (Şifre Hatırlatma Ekranına bakınız). Bu sistemin dğru bir şekilde görüntülenebilmesi ve çalıştırılabilmesi için kullanılan web tarayıcıların (Mzilla Firefx, Ggle Chrme, Internet Explrer gibi) en güncel versiynlarının bilgisayarınızda yüklü lması gerekmektedir (Internet Explrer dışındaki web tarayıcılar önceliğimizdir). Tüm sistem içinde yanında * (yıldız) işareti lan alanların dldurulması zrunlu alanlardır. ANA GĐRĐŞ EKRANLARI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 6 -

7 YENĐ KULLANICI KAYDI EKRANI ŞĐFRE HATIRLATMA EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 7 -

8 2.ADIM: BAŞVURU ĐŞLEMLERĐN BAŞLANGIÇ Sisteme giriş yapan adaylar ana sayfada dçentlik başvurusuna dair bilgilendirmeleri, dçentlik başvuru durum ekranını ve başvuru işlemlerini yapabileceği linki görebileceklerdir (DBS Aday Ana Sayfa 1 Ekranına bakınız). Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan kendi isimlerine tıkladıklarında kendi şifresini değiştirebilecekleri ve sistemden çıkış yapabilecekleri linkleri görebileceklerdir (DBS Aday Ana Sayfa 2 Ekranına bakınız). Adaylar için hazırlanmış hem dçentlik başvurusu hem de DBS ile ilgili kılavuzlar Ana Sayfa ekranında sürekli duracaktır. Başvuruyla veya sistemle ilgili srunlarda adayların ilk önce bu dökümanları inceleyerek çözmeye çalışmaları gerekmekte; çözüm bulunamadığı takdirde ÜAK ile iletişime geçerek srunlarına çözüm arayabilirler. Adaylar Başvuru Đşlemleri linkine tıkladığında aktif başvuru dönemi bilgilerini ve başvurularını başlatacakları Başvur linkine ulaşabileceklerdir (DBS Aday Ana Sayfa 2 Ekranına bakınız). Adaylar Başvur linkine tıkladıklarında sistem adaylara sözlü mü yksa yayın aşamasından mı başvurduklarının bilgisini isteyecektir. Ancak bu işaretlemeden ve Başvuru Oluştur linkine tıklatıldıktan snra başvuru bilgileri dldurulmaya başlanılabilecektir (DBS Aday Ana Sayfa 3 Ekranına bakınız). DBS ADAY ANA SAYFA 1 EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 8 -

9 DBS ADAY ANA SAYFA 2 EKRANI DBS ADAY ANA SAYFA 3 EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 9 -

10 3.ADIM: DOÇENTLĐK BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI Bu bölüm hem yayından hem de sözlüden başvuru yapacak adaylar tarafından tamamen dldurulması gerekmektedir. Sadece sözlüden başvuru yapacak adaylar beyannamelerini daha önce belirttikleri için başvuru frmunda beyanname ekranını göremeyeceklerdir. Fakat sözlüden başvuru yapacak adaylar daha önce beyan ettikleri bilgileri ve eserlerini tekrardan sisteme aktarmak zrundadırlar. Dçentlik başvuru frmu 6 adet alt adımdan luşmaktadır (Dçentlik Başvuru Frmu ekranına bakınız): 1. Kişisel Bilgiler 2. Temel Alan 3. Özgeçmiş 4. Eserler 5. Beyanname 6. Başvuru yapma DOÇENTLĐK BAŞVURU FORMU EKRANI 1. Kişisel Bilgilerin Girilmesi (Kişisel Bilgiler ekranına bakınız) Adaylar bu ekranda kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini ve kurum bilgilerini girmeleri gerekmektedir. Adayların kişisel bilgileri kimlik numaralarına göre MERNĐS sisteminden tmatik larak dldurulmuş şekilde gelecektir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmış lanlar MERNĐS ten Güncelle linkine tıklayarak en güncel MERNĐS bilgilerini sisteme aktarabilirler. Girilen her bir yeni bilginin sisteme aktarılması için ilgili bölüm altında bulunan Güncelle linkine tıklatılması gerekmektedir NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

11 KĐŞĐSEL BĐLGĐLER EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

12 2. Temel Alan Bilgilerin Girilmesi (Temel Alan 1 ekranına bakınız) Adaylar bu ekrandan dçentlik başvurusu yapmak istedikleri Temel Alan, Bilim Alanı bilgileri ve knularıyla ilgili anahtar kelimelerin girişini yapabilmektedirler. Adaylar hem Temel Alan hem de Bilim Alanı seçimlerini listeden arayabilecekleri gibi en üstteki arama yerinden kelime veya rakam girerek de daha hızlı bir şekilde bulabilirler (Temel Alan 2 ve Temel Alan 3 ekranlarına bakınız). Adaylar seçmek istedikleri anahtar kelimeleri de hem listeden arayabilirler hem de en üstteki arama yerinden kelime veya rakam girerek de daha hızlı bir şekilde bulabilirler. Anahtar kelime seçimi için işaretlenen anahtar kelimelerin rta kısımda bulunan klar yardımıyla sağ taraftaki Seçilen kutusunun içine aktarılması gerekmektedir. Tüm bilgiler girildikten snra Kaydet linkine tıklatılarak bu ekrandaki bilgilerin sisteme aktarımı sağlanmalıdır. TEMEL ALAN 1 EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

13 TEMEL ALAN 2 EKRANI TEMEL ALAN 3 EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

14 3. Özgeçmiş Bilgilerin Girilmesi (Özgeçmiş ekranına bakınız) Adayların bu ekrandan gireceği bilgiler aşağıda listelenmiştir. Her bir bölümün altında bulunan Ekle linkine tıklayarak her bir alanda ne gibi bilgilerin girileceği görülebilir: Yabancı Dil Bilgileri (Yabancı Dil Bilgileri ekranına bakınız) Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Bilgileri ekranına bakınız) Akademik Görevler (Akademik Görevler ekranına bakınız) Yönetilen Tezler (Yönetilen Tezler ekranına bakınız) Verilen Dersler (Verilen Dersler ekranına bakınız) Diğer Özgeçmiş Bilgileri Prjede Yapılan Görevler Đdari Gruplar Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Ödüller Adaylar bu bölümlerde zrunlu lan alanları dldurduktan snra Ekle linkine tıklayarak bilgileri sisteme aktarabilirler. Vazgeç linkine veya sağ üst köşedeki x çarpı işaretine tıklatılması halinde girilen bilgiler silinecektir. Eklenen her bir bilgi ilgili bölümün altında tek bir satır şeklinde gösterilecektir. Bu satırın snunda bulunan Sil linkine tıklayarak bilgiler sistemden silinebilir NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

15 ÖZGEÇMĐŞ EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

16 YABANCI DĐL BĐLGĐLERĐ EKRANI ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenen tarihli "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri"ne ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız (http://www.sym.gv.tr/belge/ /yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri html). Adaylar yabancı dil belgelerini taratıp PDF e dönüştürerek Belge Ekle linkine tıklayarak sisteme yükleyebilirler. ÖĞRENĐM BĐLGĐLERĐ EKRANI AKADEMĐK GÖREVLER EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

17 YÖNETĐLEN TEZLER EKRANI VERĐLEN DERSLER EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

18 4. Eserler Bilgilerin Girilmesi (Eserler ekranına bakınız) Adayların eserlerine ait bu ekrandan gireceği bilgiler aşağıda listelenmiştir. Her bir bölümün altında bulunan Ekle linkine tıklayarak her bir alanda ne gibi bilgilerin girileceği görülebilir: Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Dergiler (Eserler - A ekranına bakınız) Uluslar arası Bilimsel Tplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (prceeding) Basılan Bildiriler (Eserler - B ekranına bakınız) Yazılan Ulusal / Uluslar arası Kitaplar (Eserler C1 ekranına bakınız) Yazılan Ulusal / Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler (Eserler C2 ekranına bakınız) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Dergiler (Eserler - D ekranına bakınız) Ulusal Bilimsel Tplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (prceeding) Basılan Bildiriler (Eserler - E ekranına bakınız) Sanat ve Tasarım Etkinlikleri (Eserler - F ekranına bakınız) Diğer Yayınlar (Eserler - G ekranına bakınız) Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Dergiler kısmında DOI numarasının sadece elektrnik rtamda basılmış görünen makaleler için zrunludur, yayınlanmış makalelerde zrunlu değildir. (Eserler A ve Eserler D ekranlarına bakınız). Bu kısmında belirtilen her bir eser için ilgili PDF dkümanın da eklenmesi mecburidir. PDF şeklinde yüklenemeyen kitaplar ve benzeri eserler için kapak sayfasını, basım bilgi sayfasını ve içindekiler kısmını içerecek şekilde bir PDF dökümanının hazırlanması ve ilgili esere eklenmesi gerekmektedir. PDF şeklinde yüklenemeyen CD, heykel gibi eserler için ise eseri tanımlayacak bilgileri içeren bir PDF dökümanının hazırlanması ve ilgili esere eklenmesi gerekmektedir. PDF şeklinde yüklenemeyen her bir eserin jüri üyelerine gönderimi adayın srumluluğunda lup bu gönderim ile ilgili ÜAK herhangi bir işlem yapmayacaktır NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

19 ESERLER EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

20 ESERLER - A EKRANI ESERLER - B EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

21 ESERLER C1 EKRANI ESERLER C2 EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

22 ESERLER - D EKRANI ESERLER - E EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

23 ESERLER - F EKRANI ESERLER - G EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

24 5. Beyanname Bilgilerin Girilmesi Adayların girdikleri temel alan ve eserler bilgisine göre ilgili temel alana ait beyanname frmu tmatik larak luşturulacaktır. Adaylar dçentlik başvurusu için kendi temel alanlarından gerekli lan asgari kşullardaki uygunluklara dair eser bilgilerini bu ekrandan seçeceklerdir. Adayların beyannamenin dldurulmasına dair eksik bilgileri varsa beyanname ekranı tam larak gözükmeyecek ve hangi eksikliklerin lduğuna dair uyarılar verecektir (Beyanname Uyarı ekranına bakınız). Adaylar beyannameye esas lacak bilgileri dğru bir şekilde dldurulması halinde ilgili temel alana dair beyanname luşacak ve sistem asgari kşulları sağlamaya dair eserlerini seçmesini isteyecektir (Beyanname Kşullar ekranına bakınız). BEYANNAME UYARI EKRANI BEYANNAME KOŞULLAR EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

25 6. Başvurunun Yapılması Adayların girdikleri bilgilerin tam lması durumunda sn ekran lan Başvuru Yap ekranında herhangi bir uyarı lmadan devam edebileceklerdir. Aksi takdirde sistem adaya eksik bilgi ile ilgili uyarı verecektir. Adaylara bu ekranda 2009 Ekim döneminden önce başvuru yapılıp yapılmadığı srulacak ve dçentlik başvurusu için gerekli lan belgelerinin ön izlemesini yapabilmesi fırsatı sağlanacaktır (Başvuru Yap ekranına bakınız). Adaylar başvurularını snlandırmadan önce Evrak Ön Đzleme alanında bulunan başvuru snrası gönderilmesi gerekli evrakların ön izlemesini mutlaka yapılmalıdırlar. Adaylar ön izlemden snra herhangi bir srun yksa Başvurumu Gönder linkine tıklayarak başvurusunu snlandırabilir. Sistem bu linke tıkladıktan snra tekrar bir nay ekranı göstererek başvurunun UAK a gönderileceğini ve artık değişiklik yapılamayacağını belirtmektedir (Başvuru Onay ekranına bakınız). Başvuru naylandıktan snra adaylar sistemden Başvuru dilekçesi, Beyanname ve Özgeçmiş dökümanlarının çıktısını alabilirler. Adaylar sistemden alınan çıktılarla beraber başvuru dsyası hazırlama kılavuzunda belirtilen diğer belgelerle birlikte başvuru dsyalarını ÜAK a gönderebilirler. Adaya başvurusunu nayladıktan snra ana sayfada başvuru linkinin kaldırıldığını ve başvuru durumuna dair uygun açıklamayı görebilecektir. Adaylar dçentlik işlemlerinin her bir adımını artık bu ekran üzerinden takip edebileceklerdir (Başvuru Snrası ekranına bakınız). BAŞVURU YAP EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

26 BAŞVURU ONAY EKRANI BAŞVURU SONRASI EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 15 Kasım 2012 / 28468 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2007 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 TUS BAŞVURU KILAUZU 2015 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2009 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ GEREKÇE VE AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş lduğu

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Senato Esasları; Yalova Üniversitesi Enstitülerince yürütülen Lisansüstü Eğitim

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

EKPSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

EKPSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2015 EKPSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı